1. Nordiskt samarbete Nordic cooperation

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "1. Nordiskt samarbete Nordic cooperation"

Transkript

1 1. Nordiskt samarbete Nordic cooperation Först, ett stort tack för att ni tar er tid att prioritera nordisk jämställdhet! (This survey is bilingual swedish + english. Information in English below.) Jämställdhetsministrarna i Norden skall ta fram ett nytt samarbetsprogram för åren NIKK vill genom detta frågeformulär få synpunkter från hela Norden som underlag för samarbetsprogrammet. Detta formulär kan ifyllas av organisationer som fått inbjudan via e post. Önskar du svara som individ, se nikk.no eller ta kontakt på e post Era svar kommer att sammanställas av NIKK till ministerrådet för jämställdhet. Vi vill ha era synpunkter senast Varmt tack för ert deltagande! Om frågeformuläret Formuläret består av 9 frågor och beräknas ta 15 minuter att besvara. Frågor markerade med * måste besvaras. Ni kan backa tillbaka i enkäten och ändra era svar. < För att skicka in svaren klickar ni på enkätens sista sida på alternativet Submit. Om ni inte klickar på "Submit" kommer svaren inte att sparas. < På sista sidan finns möjlighet att lämna en kommentar. Thank you for taking the time to prioritise Nordic gender equality! The Nordic gender equality ministers are planning a new cooperation programme for the period The purpose of this questionnaire is to help NIKK gather ideas from across the Nordic region about how the new programme should be designed. Organisations are able to complete and submit submit the questionnaire through an invitation via e mail. If you would like to respond as an individual, please see nikk.no or send e mail to Your responses will be processed by NIKK and then forwarded to the Council of Ministers for Gender Equality. All responses must be submitted by 7 January We are very grateful for your participation! About the questionnaire: The questionnaire consists of 9 questions and is estimated to take 15 minutes to complete. Questions marked with * are obligatory to answer. You may go back and change your responses at any time before submitting your responses. To submit your responses, click Submit after the very last question. If you do not click Submit, none of your responses will be saved. The last page of the questionnaire gives you an opportunity to leave a comment.

2 2. Om organisationen About the organisation *1. Organisationens namn Name of the organisation 5 6 *2. Organisationsform Type of organisation Arbetsmarknadspart Labour market party Forskningsenhet Research institution Frivilligorganisation Non Governmental Organisation Företag Private company Intresseorganisation Interest organisation Nätverk Network Offentlig myndighet Public administration Politiskt parti Political party Projekt/uppdrag Project/assignment Annat Other (please specify) * 3. Organisationen verkar huvudsakligen i följande land/område The organisation works primarily in the following country/region Danmark Denmark Finland Finland Färöarna Faroe Islands Grönland Greenland Island Iceland Norge Norway Sverige Sweden Åland The Åland Islands Norden The Nordic Countries Europa Europe Internationell International Annat Other

3 3. Respons på förslag Feedback on suggestions Under år 2013 har Nordiska ministerrådet för jämställdhet initierat arbetet med ett nytt samarbetsprogram genom bland annat en tvärnordisk konferens i Köpenhamn och genom en visionsdiskussion på ett ministermöte senare samma månad. Konferensen och diskussionen ledde fram till olika förslag och dessa kan ni ge synpunkter på nedan. During 2013, the Council of Ministers for Gender Equality has initiated the planning of a new cooperation programme through for example a cross Nordic conference in Copenhagen and a visionary discussion at a minister meeting later in October. The conference and discussion led to the development of a number of suggestions, which you are invited to comment on below.

4 * 4. Hur viktiga är följande sakområden för det nordiska samarbetet på en skala där 4 = mycket viktigt och 1 = inte viktigt. How important are the following areas for the Nordic cooperation on a scale where 4 = very important, and 1 = not important. 4 mycket viktigt very 1 inte viktigt not 3 2 important important Vet inte Don't know Arbetsmarknad Employment Entreprenörskap Entrepreneurship Jämställdhetsintegrering som verktyg Gender mainstreaming as a tool Kön i grundskolan Gender in compulsory school Könsdiskriminering Gender discrimination Könsroller/stereotyper Gender roles/stereotypes Mäns och pojkars deltagande Men s/boy s participation Nolltolerans mot könsrelaterat våld Zero tolerance against genderrelated violence Nordiskt samarbete vid internationella arenor Nordic cooperation in international arenas Pornografi Pornography Prostitution Prostitution Sexualisering i medierna Sexualisation in media Utbildning Education Ökat motstånd mot jämställdhetsarbete (backlash) Increased resistance against gender equality work (backlash)

5 4. Att prioritera i Norden To be prioritised in the Nordic countries * 5. Nordiska ministerrådets arbete med jämställdhetsintegrering baserar sig på beslut från år 2000 om att alla sektorer skall främja jämställdhet inom respektive sektor. Ministerrådet för jämställdhet koordinerar och stöder sektorerna i deras arbete med att främja jämställdhet. Ange hur viktigt det är att prioritera arbetet med jämställdhetsintegrering inom följande sektorer inom Nordiska ministerrådet, på en skala där 4 = mycket viktigt och 1 = inte viktigt. The Nordic Council of Minister s gender mainstreaming work is based on decisions from the year 2000 providing that all sectors shall promote gender equality within the respective sectors. The Council of Ministers for Gender Equality is coordinating and supporting the sectors in their efforts to promote gender equality. Please indicate how important you think it is to prioritise gender mainstreaming within the following sectors in the Nordic Council of Ministers, on a scale where 4 = very important and 1 = not important. 4 mycket viktigt very 1 inte viktigt not 3 2 Vet inte Don't know important important Arbetsliv Labour Ekonomi och finanspolitik Finance Fiskeri och havsbruk, jordbruk, livsmedel och skogsbruk Fisheries and aquaculture, agriculture, food and forestry Kultur Culture Lagstiftning Legislation Miljö Environment Näringsliv, energi och regionalpolitik Business, energy and regional policy Social och hälsopolitik Health and social affairs Utbildning och forskning Education and research

6

7 5. Aktörer och aktiviteter Actors and activities * 6. Vilka aktörer skall det officiella nordiska jämställdhetssamarbetet prioritera som samarbetsparter? Välj upp till fem alternativ. Which actors should the official Nordic gender equality cooperation prioritise as cooperation partners? You may select up to five alternatives. Arbetsmarknadens parter Labour market parties Biståndsorganisationer Development assistance organisations Diskrimineringsombud Discrimination ombudsmen Europeiska Unionen The EU Forskningsorganisationer Research organisations Frivilligorganisationer Voluntary organisations Förenta Nationerna The UN Internationella organisationer International organisations Ministerier och regeringar Ministries and governments Nationella resurscentra för jämställdhet/genus National resource centres for gender/gender equality Offentliga myndigheter Public authorities Organisationer/samarbetsorgan Organisations/ cooperation bodies Politiska organisationer Political organisations Privata näringslivet Private sector actors Statistiska centralbyråer National statistical agencies 7. Ytterligare aktörer som ni anser bör prioriteras. Additional actors that you thnik should be prioritised. 5 6

8

9 * 8. Vilka aktiviteter och/eller former är mest verkningsfulla i det nordiska jämställdhetspolitiska samarbetet? Välj upp till fem alternativ. Which activities and/or work models do you believe are particularly effective in the Nordic gender equality cooperation? You may choose up to five alternatives. Budgetarbete Budget work Faktablad med komparativt underlag Fact sheets with comparative data Forskning om jämställdhet på tvärnordisk nivå Research on gender equality at the cross Nordic level Förmedling av goda exempel Sharing of best practices E postlistor och digitala plattformar för informationsutbyte E mail lists and digital platforms for information exchange Forskningsöversikter på prioriterade områden Research reviews in prioritised areas Konferenser om jämställdhet på tvärnordisk nivå Conferences on gender equality at the cross Nordic level Nätverk för ansvariga för jämställdhetsarbetet inom nordiska organisationer Networks for gender equality managers in Nordic organisations Nätverk på jämställdhetsområdet på tvärnordisk nivå för olika professioner Networks in the field of gender equality at the cross Nordic level for different professions Portaler och databaser med kunskap, fakta och verktyg Portals and databases with knowledge, facts and tools Processtöd för arbete med jämställdhetsintegrering Support for gender mainstreaming processes Samordning av initiativ som rör könsuppdelad statistik Coordination of initiatives concering gender sensitive statistics Samordning av initiativ som rör lagstiftning Coordination of initiatives concerning legislation Samordning av utbildningsinsatser på tvärnordisk nivå för olika professioner Coordination of education interventions at the cross Nordic level 9. Vilka andra aktiviteter/arbetsformer är viktiga? What other activities/work models are important? 5 6

10 6. Ytterligare kommentarer? Additional comments? 10. Har ni något ni vill tillägga är ni välkomna att göra det i formuläret nedan. If you have additional input you would like to share, you may do so below. 5 6