LXXXV LANDSKAPSREGERINGENS BERÄTTELSE TILL ÅLANDS LAGTING ÖVER LANDSKAPET ÅLANDS FÖRVALTNING OCH EKONOMISKA TILLSTÅND UNDER ÅR

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "LXXXV LANDSKAPSREGERINGENS BERÄTTELSE TILL ÅLANDS LAGTING ÖVER LANDSKAPET ÅLANDS FÖRVALTNING OCH EKONOMISKA TILLSTÅND UNDER ÅR"

Transkript

1 LXXXV LANDSKAPSREGERINGENS BERÄTTELSE TILL ÅLANDS LAGTING ÖVER LANDSKAPET ÅLANDS FÖRVALTNING OCH EKONOMISKA TILLSTÅND UNDER ÅR

2 2 ISBN X Mariehamn 2010, Zapp reklambyrå

3 Till Ålands lagting Landskapsregeringen har härmed äran att till lagtinget överlämna den i 25 landskapslagen om Ålands landskapsstyrelse förutsatta berättelsen över landskapets förvaltning och ekonomiska tillstånd år 2009 samt över verkställigheten av lagtingets beslut. Mariehamn, juni 2010 Lantråd Viveka Eriksson Vicelantråd Britt Lundberg 3

4 4

5 INNEHÅLL: Landskapsregeringens politiska översikt SJÄLVSTYRELSEMYNDIGHETERNA Ålands lagting Sammansättning Lagtingsarbetet Landskapsrevisorerna Ålands delegation i Nordiska rådet Lagtingets utgifter och inkomster Ålands landskapsregering Sammansättning Regionkommittén Republikens President Landshövdingen i landskapet Åland Ålandsdelegationen FÖRVALTNINGEN Ärendenas behandling i landskapsregeringen Lagstiftnings- och budgetarbetet samt övriga åtgärder som tillhör lagtingsarbetet Föredragning av ärenden i landskapsregeringen Externa kontakter KANSLIAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE Allmän förvaltning Uppföljning av målsättningar Avdelningens utgifter och inkomster Allmänna byrån Jämställdhetsfrågor Ålandskontoret i Helsingfors Ålandskontoret i Stockholm Enheten för Europarätt och externa frågor Administrativa enheten Personalenheten Ålands polismyndighet Byggnadsbyrån Planläggnings- och byggnadsväsendet Bostadsenheten El- och energienheten Brand- och räddningsenheten Landskapsalarmcentralen Fastighetsförvaltningen

6 4. FINANSAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE Allmän förvaltning Uppföljning av målsättningar Utveckling av mätetal Avdelningens utgifter och inkomster Allmänna byrån Landskapets budget Avräkning, skattegottgörelse och extra anslag Allmänna stöd till kommunerna Särskilda understöd, lån och investeringar Penningautomatmedel Redovisningsbyrån Landskapets bokföring och bokslut Avtals- och pensionsbyrån SOCIAL- OCH MILJÖAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE Allmän förvaltning Avdelningens utgifter och inkomster Socialvårdsbyrån Uppföljning av målsättningar Ordnandet av socialvården i landskapet Alkohol och narkotika Stöd och bidrag Handikapprådet Klient- och patientombudsmannens verksamhet Hälso- och sjukvårdsbyrån Uppföljning av målsättningar Utbildning och information Rehabiliteringssamarbetskommissionen Förtroenderådet Miljömedicinska byrån Uppföljning av målsättningar Miljöbyrån Allmän miljövård Naturvård Vattenvård och avloppsvattenbehandling Avfallshanteringen Ålands miljölaboratorium Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet Allmänt Uppbyggnadsarbetet Myndighetsövergripande Prövning och tillsyn

7 Veterinärvård Laboratorietjänster UTBILDNINGS- OCH KULTURAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE Allmän förvaltning Uppföljning av målsättningar Avdelningens utgifter och inkomster Nordiskt samarbete Allmänna byrån Skolbyrån Ålands läromedelscentral Utbildning på grundskolenivå Utbildning på gymnasialstadienivå Yrkesutbildningsbyrån Vuxenutbildningsenheten Utbildning på gymnasialstadienivå Ålands sjösäkerhetscentrum Högskolan på Åland Kulturbyrån Ålands folkhögskola Ålands musikinstitut Fritt bildningsarbete och hantverksutbildning Allmän kulturverksamhet Idrott och ungdomsarbete Biblioteksverksamhet Ålands landskapsarkiv Museibyrån NÄRINGSAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE Allmän förvaltning Uppföljning av målsättningar Avdelningens utgifter och inkomster Allmänna byrån Näringspolitik Regionalpolitik Jordbruksbyrån Uppföljning av mål Stödadministration Ekologisk odling Lantbrukssemester och sjukvikarieverksamhet Växtinspektionen Räntestödslån för skördeskador

8 Ålands försöksstation Fiskeribyrån Främjande av fiskerinäringen och strukturprogram för fiskerisektorn Delmål Europeiska fiskerifonden (EFF), Nationella stöd Fiskerinäringen Beståndsundersökningar Ålands fiskodling, Guttorp Skogsbruksbyrån Allmänt Uppföljning av målsättningar Främjande av skogsbruket Skötsel av egna skogar Jakt och viltvård Ålands arbetsmarknads- och studieservicemyndighet Allmänt Arbetsmarknadspolitiskt mål Arbetsmarknad och sysselsättning Arbetsmarknadsservice Sysselsättningsfrämjande åtgärder Rekrytering av arbetskraft Regionalt samarbete Studiestöd Samåländsk elevantagning Ålands teknologicentrum ÅTC i kvarteret itiden Inkubatorverksamhet ÅTC Starthuset - idéutveckling ÅTC Växthuset - företagsutveckling ÅTC Projekt TRAFIKAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE Allmän förvaltning Uppföljning av målsättningar Utveckling av mätetal Avdelningens utgifter och inkomster Trafikförvaltningen Vägar och trafiksäkerhet Drift och underhåll av vägar, linfärjor Broar, hamnar, byggnader och fastigheter Färjetrafik och farleder

9 Övrig trafik samt oljeskydd Ekonomi, administration och inköp Produktion Vägunderhållsenheten Sjötrafikenheten Annan sjötrafik Projekteringsenheten Verkstads- och lagerenheten Motorfordonsbyrån ÖVRIGA FÖRVALTNINGSOMRÅDEN Lagberedningen Ålands statistik- och utredningsbyrå Revisionsbyrån Uppföljning av målsättningar Utveckling av mätetal Datainspektionen Verksamhetens mål Informationsverksamheten Löpande verksamhet Övrig verksamhet Diskrimineringsombudsmannen Statistik över ärenden och anmälningar Bilagor 1. Framställningar till lagtinget från republikens president Landskapsregeringens framställningar och meddelanden till lagtinget Hemställningar till landskapsregeringen och övriga i lagtinget väckta initiativ Kommissioner och nämnder Kommittéer och arbetsgrupper Redogörelse enligt 32 lagtingsordningen för tiden 1 november oktober Landskapets balans- och resultaträkning samt budgetjämförelse Personalbokslut Landskapets arrenden Landskapets egna skogar Fällda rådjur och älgar Jaktvårdsmedel Ålands naturreservat Ålands i lag fredade naturminnen Flygga havsörnsungar i Finland Skyddad natur på Åland

10 10 5. Fågelskyddsområden Byggande och planering av vägar Färjtrafiken

11 Landskapsregeringens politiska översikt Under år 2009 har mycket av fokus i landskapsregeringen varit inriktad på ekonomi och budgetarbete. Den ekonomiska situationen förvärrades under hösten 2008 så tillvida att landskapets intäkter sjönk i en betydande omfattning. Under budgetprocessen och fram tills att lagtinget antog budgeten för år 2009 fick landskapsregeringen lov att skriva ner intäkterna och det föranledde landskapsregeringen att i en tilläggsbudget under våren dels införa ytterligare sparåtgärder och dels ange betydligt stramare budgetramar inför år Inför budgeten 2010 kunde landskapsregeringen konstatera att inkomsterna sjunkit i storleksordningen 28 procent från år 2008 till år Landskapsregeringens strategi var i budgetarbetet att dels införa hårda ramar och sparkrav på alla avdelningar för att klara den akuta krisen och dels att föreslå mer långsiktiga strukturella förändringar. Målet för landskapsregeringen har varit att uppnå en hållbar ekonomisk situation med syfte att på sikt trygga en fortsatt god kvalitet på välfärdstjänsterna. Ett paket innefattande ny ordningslag med anslutande lagstiftning om ordningsvakter och privata säkerhetstjänster samt lagen om sammankomster gavs till lagtinget. Landskapsregeringen har föreslagit ändringar i trafiklagen, kommunalskattelagen, LL om avbytarverksamhet, LL om Ålands miljö och hälsomskyddsmyndighet, LL om motorfordonsbyrån, LL om diskrimineringsombudsmannen, LL om datainspektionen. Lagen om service på grund av handikapp har lämnats till lagtinget liksom också en lag om växtskydd. Jämställdhetslagen har ändrats och jämställdhetsdelegationen har upphört. Ändring av ÅHS avgifterna har genomförts, LL om naturvård och miljöskydd har ändrats. Reservkraftsförsörjning i landskapet har varit föremål för lagtingets behandling. Landskapsregeringen har lämnat ett årligt meddelande om strategierna och prioriteringarna inom EU-arbetet. Dessutom har landskapsregeringen lämnat meddelanden som berört gymnasialstadiets utveckling och östersjöpolitiken. Landskapsregeringens hållbarhetsråd och regionalråd bestående av ledamöter och sakkunniga ansvarar på ett övergripande plan för arbetet med regionalpolitik och hållbarhetsfrågor samt för att samordna olika åtgärder inom repektive område. Inom hållbarhetsrådets ramar har inom några områden tillämpats en konsekvensanalysmodell vid beslutsfattandet. En checklista för konsekvensbedömningar ur ett hållbarhetsperspektiv har tagits fram och ska finnas som redskap då beslut fattas i förvaltningen. Jämställdhetsintegrering, arbetet med att implementera ett genustänkande i beslutsfattandet, innebär att alla involveras och därför har utbildningsinsatserna fortgått under året. Landskapsregeringen har också under detta år fortsatt med kommunrundorna och har snart besökt samtliga kommuner. Kommunrundarna har varit välbesökta och uppskat- 11

12 tade av kommuninnevånarna. Landskapsregeringen har också genom systemet med veckans besök haft tillfälle att träffa olika företag och organisationer. Mötena har givit ledamöterna tillfälle att byta information och skapa kontakt. Landskapsregeringen har haft många kontakter till regeringen i Helsingfors. Flere ministrar har fått ta emot åländska delegationer. Statsministern och Ålandsministern har båda besökt landskapsregeringen under året och möten har också hållits med båda utanför Åland. Finansministern har dessutom besökt Åland vid två skilda tillfällen. Under året antog landets regeringen det sk. principdokumentet som innehåller de olika inflytandefrågorna, talerätten, ministerrådsmöten, parlamentsplatsen, subsidiaritetskontrollen samt också svenska språket i beredningen samt Åland och internationella fördrag. Självstyrelselagen när det gäller talerätten vid EG-domstolen antogs under året och lagtinget gav sitt bifall till att Lissabonfördraget träder i kraft i landskapet. Landskapsregeringen har också under året skött ett stort antal EU-frågor i förhandling och samarbete med de olika ministerierna. Flera av landskapsregeringsledamöterna deltog i Nordiska rådets session och har också deltagit aktivt i ministterrådsarbetet. Landskapsregeringen har också träffat flera av ministrarna i Sveriges regering. Många besök både på ministernivå och andra högre tjänstemän samt nyckelpersoner inom den finska statsmakten har tagits emot. Även företrädare för den svenska regeringen har besökt landskapet. Frågan om de åländska studerandenas rätt att söka till svenska högskolor inom den svenska kvoten löstes under året. Landskapsregeringen har i den frågan liksom i andra frågor som berört det svenska samhället haft ett nära samarbete med den svenska generalkonsuln som med sina insatser starkt bidragit till positiva lösningar. Landskapsregeringen framför ett stort tack till landskapets anställda som trots hårda krav på ekonomisk återhållsamhet och med neddragna resurser utför ett engagerat och kompetent arbete till gagn för den åländska befolkningen. 12

13 1. Självstyrelsemyndigheterna 1.1. ÅLANDS LAGTING Sammansättning P r e s i d i u m: Talman: Nordlund Roger, Mariehamn, 57; 83-87, 95, 07 - Förste vicetalman: Jansson Gunnar, Mariehamn; 44; 91-95, 07 - Andre vicetalman: Lindholm Gun-Mari, Lemland 62; 99-03, 05 - L e d a m ö t e r Aaltonen Carina, Jomala, 64; 03 - Carlson Gun, Hammarland, 39; 03 - Dahl Ulla-Britt, Sund, 46; 07 - (ersättare för Roger Eriksson) Ehn Johan, Mariehamn, 75; 03 - Eklöw Raija-Liisa, Lumparland, 47; 95 - Eliasson Torbjörn, Saltvik, 47; 03 - (ersättare för Britt Lundberg) Englund Anders, Vårdö, 57; 91-95, 99 - Eriksson Anders, Jomala, 60; 87-91, 03 - Eriksson Sirpa, Jomala; 59; 07 - (ersättare för Mats Perämaa) Erland Olof, Finström, 44; 95-03, 07 - Gunell Camilla, Mariehamn, 70; 03-05, 08 - Hilander John, Eckerö, 79; (ersättare för Danne Sundman) Jansson Harry, Jomala, 59; 07 - Jansson Roger, Mariehamn, 43; 79-95, 01-03, 07 - Karlsson Runar, Saltvik, 53; 03-05, Karlström Fredrik, Jomala, 73; 99-01, 03 - Lindström Henry, Saltvik, 56; 03 - (ersättare för Runar Karlsson/Veronica Thörnroos) Lundberg Margaret, Brändö, 55; 07 - (ersättare för Katrin Sjögren) Mattsson Åke, Finström, 55; 03 - Nordberg Mika, Jomala, 73; 07 - Sjölund Folke, Mariehamn, 43; 91-03, 07 - Salmén Jan, Saltvik, 52; 07 - (ersättare för Jan-Erik Mattsson) Sjöstrand Leo, Kökar, 44; 91-03, 07 - Slotte Roger, Jomala, 44; 07 - Strand Jörgen, Jomala, 62; 99-03, 07 - Sundback Barbro, Mariehamn, 45; 79 - Sundblom Torsten, Föglö, 51; 07-13

14 Sundman Danne, Mariehamn, 73; 99, 01- (föräldraledig ) Thörnroos Veronica, Brändö, 62; *) Födelseår; årtal för ledamotens lagtingsuppdrag Lagtingsarbetet Sammanträden Under kalenderåret 2009 var lagtinget församlat 161 (163) kalenderdagar, varav 56 plenidagar. Sammanträdesperioderna inföll under tiden , , , samt Ärenden Under kalenderåret 2009 överlämnades till lagtinget följande framställningar och initiativ (2008 års siffror inom parentes): Ärendeslag Antal ärenden Från republikens president * Framställningar angående lagförslag 2 (1) * Framställningar angående internationella fördrag 19 (11) Totalt 21 (12) Från landskapsregeringen * Lagframställningar 17 (25) * Budgetframställningar 3 (4) * Övriga framställningar 2 (0) Framställningar totalt 22 (29) * Meddelanden 3 (7) Från lagtingsledamöterna * Lagmotioner 0 (4) * Hemställningsmotioner 50 (69) * Finansmotioner 110 (72) Motioner totalt 160 (145) * Spörsmål 4 (3) * Enkla frågor 24 (14) Från talmanskonferensen * Framställningar 3 (2) Från presidiet * Framställningar 1 (1) Framställningarna från republikens president samt landskapsregeringens framställningar och meddelanden samt åtgärderna med anledning av dem framgår av bilagorna 1 och 2. De av lagtingsledamöterna väckta förslagen och initiativen samt hemställningarna till landskapsregeringen i anledning av i lagtinget väckta ärenden framgår av särskild 14

15 förteckning i bilaga 3. Härutöver har till lagtinget överlämnats och där behandlats följande berättelser: - landskapsregeringens berättelse för 2008, - revisionsberättelser 2008 för Ålands lagting och Ålands delegation i Nordiska rådet, - landskapsregeringens till självstyrelsepolitiska nämnden avgivna redogörelse över perioden och nämndens yttrande, - finansutskottets redogörelse beträffande handläggningen 2008 av ärenden rörande tjänstekollektivavtal - Nordiska rådets Ålands delegations berättelse för tiden samt - bibliotekskommissionens berättelse över verksamheten vid lagtingets bibliotek Under året hölls 4 (4) i lagtingsordningen avsedda frågestunder. Samråd med landskapsregeringen har under året hållits i 4 (3) ärenden som gällt förslag väckta inom Europeiska unionen. Samråd skall hållas antingen med självstyrelsepolitiska nämnden eller berörda fackutskott. Dessutom har 1 (1) s.k. informationsärende behandlats, där landskapsregeringen informerar ett utskott eller självstyrelsepolitiska nämnden om en aktuell EU-relaterad fråga. Under året anordnades ingen ny debatt utan anknytning till ärende. Debatten om alkohol- och drogpolitiken från hösten 2008 avslutades den 9 januari I anslutning till landskapsregeringens förslag till budget för år 2010 inlämnades 82 finansmotioner. Budgeten och finansmotionerna genomgick sedvanlig behandling i lagtinget. Lagtinget behandlade under verksamhetsåret det s.k. Lissabonfördraget på basen av en begäran om bifall från republikens president (RP 6/ ) samt ett meddelande från landskapsregeringen (M 4/ ). Efter en omfattande debatt beslöt lagtinget den 25 november 2009 att ge sitt bifall till fördragets ikraftträdande i landskapet. Samtidigt fattades beslut om ett antal klämmar i ärendet. Lagtinget beslöt den 21 december på basen av en framställning från talmanskonferensen om en ändring av beslutet om arvode för lagtingsledamot. Reglerna ändrades så att några dagtraktamenten eller måltidsersättningar inte ska utgå för ledamöter som deltar i lagtingets sedvanliga arbete såsom i utskottsmöten och plenum eftersom ledamöter som bor längre än 10 respektive 15 kilometer från Mariehamn, med dagens kommunikationsmedel inte längre kan betraktas ha en sådan högre kostnad för sitt deltagande i möten som motiverar en måltidsersättning eller ett dagtraktamente. Ändringarna trädde i kraft den 1 januari Lagtingsledamoten Harry Jansson meddelade den 15 maj 2009 kanslikommissionen att han från och med sagda dag ingår i Centerns lagtingsgrupp. Meddelandet resulterade i att lagtinget, på förslag av presidiet, den 27 maj 2009 beslöt om en ändring av sittordningen i plenisalen. Den 7 september 2009 avlämnade talmanskonferensen en framställning med anledning av lagtingsledamoten Danne Sundmans anhållan om temporär befrielse från uppdraget som lagtingsledamot. Danne Sundmans skrivelse var daterad den 31 augusti 2009 och den temporära befrielsen gällde Lagtinget beslöt den 11 september 2009 att i enlighet med talmanskonferensens framställning bevilja befrielsen. 15

16 Besök och uppvaktningar samt resor Självstyrelsedagen 2009 uppvaktade lagtinget traditionsenligt vid Julius Sundbloms staty. Därefter fortsatte firandet i lagtingets plenisal. Konstnären Juha Pykäläinen hade av kanslikommissionen fått i uppdrag att avporträttera tidigare talmannen Roger Jansson. Porträttet avtäcktes vid en liten ceremoni den 9 juni Den maj 2009 gästades lagtinget av sammanlagt 27 ambassadörer från ett stort antal länder. Under året besökte även ambassadörerna för Kanada, Slovakien, Sverige, USA och Venezuela lagtinget. Finlands ambassadör i Sverige Alec Aalto avlade också ett besök. Lagtinget besöktes vidare av Uppsala läns landshövding Anders Björck, Finlands riksdags förvaltningsutskott och Svenska Finlands folktings arbetsutskott. Representanter för lagtinget inbjöds att delta i Finlands riksdags seminarium "Lejonet och tre kronor - finska kriget och freden i ett 200-årigt perspektiv" som arrangerades den 13 maj 2009 med anledning av märkesåret Representanter för lagtinget inbjöds även till Sveriges riksdags uppmärksamgörande av märkesåret En högtidlighet under närvaro av Republikens president samt den svenska kungafamiljen hölls i Sveriges riksdags plenisal. Vidare ordnades ett seminarium under vilket vicetalman Gun-Mari Lindholm höll ett anförande. Lagutskottet företog under året en studieresa till Köpenhamn i syfte att närmare bekanta sig med Färöarnas och Grönlands självstyrelser och finansutskottet företog en resa till Norge för att bekanta sig med lokalfärjetrafik med snabbgående fartyg och liten bemanning. Vidare företog social- och miljöutskottet en studieresa till Olkiluoto kärnkraftverk för att studera förutsättningarna för det kommande slutförvaret av kärnkraftsavfall Övrigt Lagtingets kanslikommission har under året berett frågan om utvecklingen av ett ändamålsenligt informations- och kommunikationssystem. Ärendet bereddes under ett flertal möten i kanslikommissionen som slutligen beslöt att lagtinget ska fortsätta att liksom hittills i samarbete med Pedago ta små utvecklingssteg med sikte på ett kommande databaserat kommunikationssystem. Kanslikommissionen diskuterade även hur planeringen av en långsiktig utveckling och samordning av offentlig sektors kommunikationssystem bör igångsättas. Kanslikommissionen tillskrev landskapsregeringen i ärendet. Kanslikommissionen beredde också under året en utsändning av lagtingets debatter via TV och webb-tv. Efter att ha inbegärt offerter beslöt kanslikommissionen, mot bakgrund av beslutet om utvecklande av ett informations- och kommunikationssystem innefattande bl.a. webb-tv, att inte anta någon av de inlämnade offerterna. Den 17 februari 2009 antecknade sig kanslikommissionen för kännedom att åtta av tio kvinnor med säte i Ålands lagting den 30 januari 2009 bildade ett gemensamt kvinnonätverk. Kanslikommissionen har vidare under året inlett beredningen av frågan om en ombyggnad av lagtingshuset i syfte att flytta biblioteket till entréplanet vid lagtingsingången samt att möjliggöra ändamålsenliga arbetsutrymmen för ledamöterna. Enligt de av lagtinget den 9 juni 1997 antagna stadgarna för Ålands självstyrelses 75-16

17 års jubileumsfond ska kanslikommissionen årligen redogöra för fondens ekonomiska ställning och lämna övriga nödvändiga uppgifter. Kanslikommissionen beviljade den 6 maj 2009 stipendier ur jubileumsfonden om sammanlagt euro till infektionsläkaren och doktoranden Marika Nordberg, Uppsala, med.dr. professor Dag Nyman, Jomala, pol.mag. Anna-Lena Sjölund, Finström, diplomingenjören och doktoranden Oscar Karlström, Åbo samt teol.dr. Peder Thalén, Lemland. Stipendierna utdelades på självstyrelsedagen den 9 juni Kanslikommissionen hade i november 2007 inbegärt redovisning från lagtingsgrupperna över hur de medel som tilldelas grupperna för år 2007 hade använts. Kanslikommissionen beslöt därefter be landskapsrevisorerna företa en översyn av redovisningarna från lagtingsgrupperna. Landskapsrevisorerna föreslog att regelverket bör klargöras. Kanslikommissionen ansåg för sin del inte att regelverket behöver klargöras men gav lagtingsdirektören i uppdrag att i samråd med lagtingsgruppernas sekreterare utarbeta principer för redovisningen så att medelsanvändningen blir jämförbar grupperna emellan. Kanslikommissionen beslöt därefter att en tydligare redovisning genom ett angivande av kostnadsställen, ska tas i bruk Landskapsrevisorer (granskningsåret 2009) O r d i n a r i e E r s ä t t a r e Tuula Mattsson, organisationschef (ordf.) Anthonio Salminen, fil.kand. Sven-Anders Danielsson, agrolog Runa-Lisa Jansson, företagsekonom Eva Törnroos, merkonom Rolf Granlund, konsul Ålands delegation i Nordiska rådet Ålands delegation i Nordiska rådet består av de av lagtinget valda medlemmarna samt de av landskapsregeringen utsedda representanterna. Följande lagtingsledamöter har ingått i delegationen: Ordinarie medlemmar (fr.o.m ): Raija-Lisa Eklöw Fredrik Karlström Ordinarie medlemmar (fr.o.m ): Raija-Lisa Eklöw Fredrik Karlström Veronica Thörnroos Johan Ehn Runar Karlsson Johan Ehn Samtliga medlemmar av landskapsregeringen har under året tillhört delegationen. Raija- Liisa Eklöw har varit delegationens ordförande. Delegationen avger en egen berättelse till lagtinget över de för Åland väsentliga frågorna i Nordiska rådet. 17

18 1.1.5 Lagtingets utgifter och inkomster Utgiftsart Bokslut Bokslut Tillgängliga Bokslut Avvikelse medel Summa inkomster 5 744, , , ,29 Konsumtionsutgifter , , , ,09 Överföringsutgifter Realinvesteringsutgifter Lån och övriga finansinvesteringar Summa utgifter , , , ,09 Anslag netto , , , , ÅLANDS LANDSKAPSREGERING Sammansättning fr L a n t r å d Eriksson, Viveka, lagtingsledamot, Finström, 56; 07 L e d a m ö t e r Lundberg Britt, ped.mag., Mariehamn, 63; 05 Eriksson Roger, vicehäradshövding, Jomala, 60; 07 Karlsson Runar, lagtingsledamot, Saltvik, 53; 05 Mattsson Jan-Erik, elektriker, Eckerö, 49; 07 Perämaa Mats, företagare, Kumlinge, 64; 07 Sjögren Katrin, sjukskötare, Mariehamn, 66; Sammansättning fr L a n t r å d Eriksson, Viveka, lagtingsledamot, Finström, 56; 07 L e d a m ö t e r Lundberg Britt, ped.mag., Mariehamn, 63; 05 Eriksson Roger, vicehäradshövding, Jomala, 60; 07 Mattsson Jan-Erik, elektriker, Eckerö, 49; 07 Perämaa Mats, företagare, Kumlinge, 64; 07 Sjögren Katrin, sjukskötare, Mariehamn, 66; 07 Thörnroos Veronica, hälsovårdare, Brändö, 62; Regionkommittén En av Finlands nio platser i Regionkommittén är vikt för Åland. Landskapsregeringen föreslår sina representanter inför inrikesministeriet. 18

19 Ordinarie Britt Lundberg Ersättare Carina Aaltonen Britt Lundberg är medlem i utskottet för hållbar utveckling (DEVE) som bl.a. behandlar frågor som berör jordbruk, fiske, turism och miljö samt i utskottet för konstitutionella frågor, EUs styrelseformer och ett område med frihet, säkerhet och rättvisa (CONST). Ett flertal ändringsförslag har lagts fram under året och merparten av dessa har gått igenom. Ålands deltagande i Regionkommittén finansieras från EUs budget REPUBLIKENS PRESIDENT Halonen Tarja, 43;00 För republikens president föredras följande ärenden rörande Ålands självstyrelse: från justitieministeriet av lagtinget antagna landskapslagar, vilka träder i kraft, om presidenten inte inom 4 månader i stöd av 19 självstyrelselagen för Åland förordnar att lagen skall förfalla. Föredragande av åländska ärenden i statsrådet: från justitieministeriet: Palmgren Sten, lagstiftningsråd, 49;07 från finansministeriet: Sailas Raimo, statssekreterare, 45;97 ersättare Turunen Juhani, understatssekreterare, 46;00 ersättare Syrjänen Petri, konsultativ tjänsteman; 57;00 ersättare Kivinen Seija, konsultativ tjänsteman, 60; LANDSHÖVDINGEN I LANDSKAPET ÅLAND Lindbäck Peter, 55;99 Landshövdingen, som i landskapet företräder rikets regering, utnämns av republikens president efter överenskommelse med lagtingets talman. Landshövdingen öppnar och avslutar lagtinget samt överlämnar till detsamma presidentens framställningar och meddelanden ÅLANDSDELEGATIONEN Ordförande Lindbäck Peter, landshövding, 55;99 viceordf. Sevón Leif, jur.dr. h.c., president, 41;08 sekreterare Åkerblom Rainer, förvaltningschef, 57;94 19

20 Av statsrådet utsedda medlemmar: Olsson Olof, förvaltningsråd, 44;88 ersättare Kaján Marjatta, förvaltningsråd, 46;93 ersättare Kuusiniemi Kari, förvaltningsråd, 60;06 Mäenpää Olli, professor, 50;02 ersättare Villikka Terttu, förvaltningsdomare, 51;07 ersättare Hellman Björn, tingsdomare, 47;93 Av lagtinget valda medlemmar: Erlandsson Ragnar, lagtingsledamot, 41;07 ersättare Wickström-Johansson Lotta, vicehäradshövding, 67;07 ersättare Ekholm Hanna, jur.kand., 77;07 Lampi Nils, VD, 48;83 ersättare Lindholm Göran, jur.kand., 55;93 ersättare Alm Kerstin, kommundirektör, 49;91 20

21 2. Förvaltningen 2.1. ÄRENDENAS BEHANDLING I LANDSKAPSREGERINGEN Ärendena fördelade på de olika byråerna Pleni- Pleni Pleni- Pleni ärenden(tillf.)* Ensk. Tjm./Tjb. ärenden(tillf.)* Ensk. Tjm./Tjb. Kansliavd. Allmänna byrån Byggnadsbyrån Finansavd. Allmänna byrån Redovisningsbyrån Avtals- o. Pensionsbyrån Social- och miljöavd. Socialvårdsbyrån Hälso- och sjukvårdsbyrån Miljömedicinska byrån Miljöbyrån Utbildnings- o kulturavd. Allmänna byrån Skolbyrån Yrkesutbildningsbyrån Kulturbyrån Museibyrån Näringsavd. Allmänna byrån Jordbruksbyrån Fiskeribyrån Skogsbruksbyrån Trafikavd. Allmänna byrån Lagberedningen TOTALT * Uppgifterna avser antalet föredragningstillfällen i plenum per byrå. 21

22 2.2. LAGSTIFTNINGS- OCH BUDGETARBETET SAMT ÖVRIGA ÅTGÄRDER SOM HÖR TILL LAGTINGSARBETET Landskapsregeringen har till lagtinget avgivit sammanlagt 17 (25) framställningar, 3 (4) budgetframställningar, 2 (0) övriga framställningar och 3 (7) meddelanden. För åtgärder med anledning av i lagtinget väckta ärenden och hemställningar redogörs i bilaga 3. I Ålands författningssamling publicerades under året sammanlagt 69 (148) nummer. Härav var 21 (77) landskapslagar, 12 (32) landskapsförordningar, 3 (4) lagtingets beslut om antagande av budget och tillägg därtill. Dessutom publicerades 11 (14) beslut av lagtinget samt 20 (18) beslut av landskapsregeringen. 1 (3) överenskommelseförordning publicerades under året samt en lag om ändring av 59c självstyrelselagen. Under året inbegärdes utlåtande av HD över 6 lagtingsbeslut (4 framställningar + 1 lagmotion). Såvitt gällde fyra av dessa lagtingsbeslut bedömde HD att det inte förelåg några hinder för deras ikraftträdande (LTB 4, 14, 8, 21/2009). Partiellt veto gavs gällande två lagtingsbeslut. Med hänvisning till 80 GrL fälldes 16a i näringsstödslagen (LTB 6/2009). Med hänvisning till punkten SjL fälldes 7 2 mom. om elsäkerhetslagen gällande standarder (LTB 13/2009). I ifrågavarande ärenden fattade republikens president beslut i överensstämmelse med HD:s utlåtanden FÖREDRAGNING AV ÄRENDEN I LANDSKAPSREGERINGEN Föredragningarna från de olika avdelningarna var fördelade mellan landskapsregeringsledamöterna enligt följande: Lantråd Viveka Eriksson. Från kansliavdelningens allmänna byrå: jämställdhet och personalfrågor. Lagberedningen. Vicelantråd Britt Lundberg. Utbildnings- och kulturavdelningen. Landskapsregeringsledamot Jan-Erik Mattsson. Näringsavdelningen förutom sjöfartsfrågorna. Landskapsregeringsledamot Runar Karlsson till 31.8, från 1.9 Veronica Thörnroos. Trafikavdelningen. Landskapsregeringsledamot Roger Eriksson. Kansliavdelningen förutom de ärenden som påförts lantrådet Viveka Eriksson. Landskapsregeringsledamot Mats Perämaa. Finansavdelningen. Från näringsavdelningen: sjöfartsfrågorna. Landskapsregeringsledamot Katrin Sjögren. Social- och miljöavdelningen. Samtliga avdelnings- och byråchefer har fungerat som föredragande vid enskild föredragning. Som ett komplement till de formella plenisammanträdena sammankommer landskapsregeringen regelbundet till politiska överläggningar, vid vilka landskapsregeringen diskuterar dels aktuella planerings- och samarbetsfrågor, men också sådana enskilda ärenden som kräver en mera ingående politisk beredning. 22