LXXXIV LANDSKAPSREGERINGENS BERÄTTELSE TILL ÅLANDS LAGTING ÖVER LANDSKAPET ÅLANDS FÖRVALTNING OCH EKONOMISKA TILLSTÅND UNDER ÅR

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "LXXXIV LANDSKAPSREGERINGENS BERÄTTELSE TILL ÅLANDS LAGTING ÖVER LANDSKAPET ÅLANDS FÖRVALTNING OCH EKONOMISKA TILLSTÅND UNDER ÅR"

Transkript

1 LXXXIV LANDSKAPSREGERINGENS BERÄTTELSE TILL ÅLANDS LAGTING ÖVER LANDSKAPET ÅLANDS FÖRVALTNING OCH EKONOMISKA TILLSTÅND UNDER ÅR

2 2 ISBN X Mariehamn 2009, Zapp reklambyrå

3 Till Ålands lagting Landskapsregeringen har härmed äran att till lagtinget överlämna den i 25 landskapslagen om Ålands landskapsstyrelse förutsatta berättelsen över landskapets förvaltning och ekonomiska tillstånd år 2008 samt över verkställigheten av lagtingets beslut. Mariehamn, juni 2009 Lantråd Viveka Eriksson Vicelantråd Britt Lundberg 3

4 4

5 INNEHÅLL: Landskapsregeringens politiska översikt SJÄLVSTYRELSEMYNDIGHETERNA Ålands lagting Sammansättning Lagtingsarbetet Landskapsrevisorerna Ålands delegation i Nordiska rådet Lagtingets utgifter och inkomster Ålands landskapsregering Sammansättning Regionkommittén Republikens President Landshövdingen i landskapet Åland Ålandsdelegationen FÖRVALTNINGEN Ärendenas behandling i landskapsregeringen Lagstiftnings- och budgetarbetet samt övriga åtgärder som tillhör lagtingsarbetet Föredragning av ärenden i landskapsregeringen Externa kontakter KANSLIAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE Allmän förvaltning Uppföljning av målsättningar Avdelningens utgifter och inkomster Allmänna byrån Jämställdhetsfrågor Ålandskontoret i Helsingfors Ålandskontoret i Stockholm Enheten för Europarätt och externa frågor Administrativa enheten Personalenheten Ålands polismyndighet Byggnadsbyrån Planläggnings- och byggnadsväsendet Bostadsenheten El- och energienheten Brand- och räddningsenheten Landskapsalarmcentralen Fastighetsförvaltningen

6 4. FINANSAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE Allmän förvaltning Uppföljning av målsättningar Utveckling av mätetal Avdelningens utgifter och inkomster Allmänna byrån Landskapets budget Avräkning, skattegottgörelse och extra anslag Allmänna stöd till kommunerna Särskilda understöd, lån och investeringar Penningautomatmedel Redovisningsbyrån Landskapets bokföring och bokslut Avtals- och pensionsbyrån SOCIAL- OCH MILJÖAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE Allmän förvaltning Avdelningens utgifter och inkomster Socialvårdsbyrån Uppföljning av målsättningar Ordnandet av socialvården i landskapet Alkohol och narkotika Stöd och bidrag Handikapprådet Klient- och patientombudsmannens verksamhet Hälso- och sjukvårdsbyrån Uppföljning av målsättningar Utbildning och information Rehabiliteringssamarbetskommissionen Förtroenderådet Miljömedicinska byrån Uppföljning av målsättningar Miljöbyrån Allmän miljövård Naturvård Vattenvård och avloppsvattenbehandling Avfallshanteringen Ålands miljölaboratorium Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet Allmänt Uppbyggnadsarbetet Prövning och tillsyn Veterinärvård

7 Laboratorietjänster UTBILDNINGS- OCH KULTURAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE Allmän förvaltning Uppföljning av målsättningar Avdelningens utgifter och inkomster Nordiskt samarbete Allmänna byrån Skolbyrån Ålands läromedelscentral Utbildning på grundskolenivå Utbildning på gymnasialstadienivå Yrkesutbildningsbyrån Vuxenutbildningsenheten Utbildning på gymnasialstadienivå Ålands sjösäkerhetscentrum Högskolan på Åland Kulturbyrån Ålands folkhögskola Ålands musikinstitut Fritt bildningsarbete och hantverksutbildning Allmän kulturverksamhet Idrott och ungdomsarbete Biblioteksverksamhet Ålands landskapsarkiv Museibyrån NÄRINGSAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE Allmän förvaltning Uppföljning av målsättningar Avdelningens utgifter och inkomster Allmänna byrån Näringspolitik Regionalpolitik Jordbruksbyrån Uppföljning av mål Stödadministration Ekologisk odling Lantbrukssemester och sjukvikarieverksamhet Växtinspektionen Räntestödslån för skördeskador Ålands försöksstation

8 7.4. Fiskeribyrån Främjande av fiskerinäringen och strukturprogram för fiskerisektorn Ålands fiskodling, Guttorp Skogsbruksbyrån Allmänt Uppföljning av målsättningar Främjande av skogsbruket Skötsel av egna skogar Jakt och viltvård Ålands arbetsmarknads- och studieservicemyndighet Allmänt Arbetsmarknadspolitiskt mål Arbetsmarknad och sysselsättning Rekrytering av arbetskraft Regionalt samarbete Studiestöd Samåländsk elevantagning Ålands teknologicentrum Kvarteriet itiden Inkubatorverksamhet Projekt TRAFIKAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE Allmän förvaltning Uppföljning av målsättningar Utveckling av mätetal Avdelningens utgifter och inkomster Trafikförvaltningen Vägar och trafiksäkerhet Drift och underhåll av vägar, linfärjor Broar, hamnar, byggnader och fastigheter Färjetrafik och farleder Övrig trafik samt oljeskydd Ekonomi, administration och inköp Produktion Vägunderhållsenheten Sjötrafikenheten Annan sjötrafik Projekteringsenheten Verkstads- och lagerenheten Motorfordonsbyrån

9 9. ÖVRIGA FÖRVALTNINGSOMRÅDEN Lagberedningen Ålands statistik- och utredningsbyrå Revisionsbyrån Uppföljning av målsättningar Utveckling av mätetal Datainspektionen Verksamhetens mål Informationsverksamheten Löpande verksamhet Övrig verksamhet Diskrimineringsombudsmannen Statistik över ärenden och anmälningar Bilagor 1. Framställningar till lagtinget från republikens president Landskapsregeringens framställningar och meddelanden till lagtinget Hemställningar till landskapsregeringen och övriga i lagtinget väckta initiativ Kommissioner och nämnder Kommittéer och arbetsgrupper Redogörelse enligt 32 lagtingsordningen för tiden 1 november oktober Landskapets balans- och resultaträkning samt budgetjämförelse Personalbokslut Landskapets arrenden Landskapets egna skogar Fällda rådjur och älgar Jaktvårdsmedel Ålands naturreservat Ålands i lag fredade naturminnen Flygga havsörnsungar i Finland Skyddad natur på Åland Fågelskyddsområden Hållbarhetsredovisning Byggande och planering av vägar Färjtrafiken

10 10

11 Landskapsregeringens politiska översikt År 2008 var ett intensivt år för ledamöterna i landskapsregeringen. Inledningsvis arbetade ledamöterna tillsammans med avdelningscheferna och avdelningarna att bryta ned de politiska målsättningarna i regeringsprogrammet i konkreta handlingslinjer. En gemensam handlingsplan formulerades. Under vårvintern bereddes en omfattande tilläggsbudget. Syftet var att till vissa delar omformulera politiska riktlinjer i enlighet med det nya regeringsprogrammet eftersom budget -08 beretts av den tidigare landskapsregeringen. Under året avgavs också förslag till tredje tilläggsbudget för år 2007 samt en andra tilläggsbudget för år Budgetarbetet inleddes under våren, bearbetningen av budgeten genomfördes under september - oktober för att slutligen klubbas och överföras till lagtinget i slutet av oktober. Den ekonomiska kris som växte fram under senare delen av året var svår att förutspå i samband med budgetberedningen. Under lagtingets behandling av budgeten blev de ekonomiska problemen uppenbara och en bild av krisens omfattning växte fram. Landskapsregeringen antog också under hösten en resurs- och behovsplan som avgavs till lagtinget i form av ett meddelande. I resurs- och behovsplanen drogs långsiktiga riktlinjer upp för hur den offentliga verksamheten skulle anpassas efter förväntade inkomster på ett hållbart sätt ekonomiskt, ekologiskt och socialt. Landskapsregeringen avgav under året 25 stycken lagframställningar. Byggnaders energiprestanda och elsäkerhet var föremål för lagstiftningsåtgärder. Inom trafikområdet ändrades trafikbrottslagen och landskapslagen om besiktning och registrering av fordon. En ändring av landskapslagen om fritidsbåtar föreslogs. Inom det sociala området har flera lagframställningar avgivits. Barnskydd, socialvård, hemvårdsstöd, underhållsstöd, hälso- och sjukvård är områden som varit föremål för lagstiftning. Reglering i lag av utsläppshandel har föreslagits och lagen om läroavtalsutbildning förändrats. Landskapslagen om landskapsbidrag till bildningsförbund har ändrats. Posten på Åland bolagiserades och ett förslag att anta en ordningslag förelades lagtinget. I sju meddelanden till lagtinget angav landskapsregeringen politiska riktlinjer inom olika sakområden och möjliggjorde därmed breda politiska debatter i lagtinget. Jämställdhetspolitiken för mandatperioden antogs i ett program som förelades lagtinget i form av ett meddelande, detsamma gällde landskapets strategier för energiarbete. Riktlinjerna för EU politiken för mandatperioden behandlades i ett meddelande. Lissabon fördragets konsekvenser för landskapet beskrevs också i ett särskilt meddelande. Den åländska jordbrukspolitiken behandlades och landskapsregeringens åtgärder med anledning av landskapsrevisorernas berättelse angavs i ett meddelande. Landskapsregeringen har tillsatt ett hållbarhetsråd och ett regionalråd bestående av ledamöter och sakkunniga. Grupperna har ansvarat för att på ett övergripande plan arbeta med regionalpolitik och hållbarhetsfrågor samt att samordna olika åtgärder inom respektive område. Jämställdhetsintegrering, arbetet med att implementera ett genustänkande i beslutsfattandet, innebär att alla involveras och därför har en omfat- 11

12 tande utbildningsinsats inletts under året. I första hand är utbildningen riktad till avdelningschefer och ledamöter. Ett system med kommunrundor infördes så att ledamöterna under vinter, vår och höst besökte en kommun per månad. Kommunrundarna har varit välbesökta och uppskattade av kommuninnevånarna. Landskapsregeringen har också genom systemet med veckans besök haft tillfälle att träffa olika företag och organisationer. Mötena har givit ledamöterna tillfälle att byta information och skapa kontakt. Landskapsregeringen har haft många kontakter till regeringen i Helsingfors och respektive ledamot har tillsammans med lantrådet besökt sina kolleger. Förutom kontaktskapande träffar har dessutom flera möten hållits med statsministern och ålandsansvariga ministern. Under året har förhandlingar om de s.k. inflytandefrågorna lett till att förslag till ändring av självstyrelselagen när det gäller talerätten vid EG domstolen utarbetats. Regeringens ministerutskott har antagit ett principdokument som innehåller de olika inflytandefrågorna, talerätten, ministerrådsmöten, parlamentsplatsen, subsidiaritetskontrollen samt också svenska språket i beredningen samt Åland och internationella fördrag. Lantrådet deltog i Finlands delegation vid EU toppmötet i Bryssel i oktober. Vid mötet behandlades den ekonomiska krisen, klimatstrategin och delvis en fortsatt färdplan för Lissabonfördraget. Landskapsregeringen har också under året skött ett stort antal frågor i förhandling och samarbete med de olika ministerierna. Ledamoten Mattson har deltagit i behandlingen av EUs nya direktiv om sälprodukter under hela ministerrådsprocessen och deltog också vid ministerrådsmötet som behandlade ärendet. Vidare har sjöfartsfrågor och problem kring skattegränsen varit aktuella liksom jordbruksfrågor, spelfrågor och sociala frågor m.m. Flera av landskapsregeringsledamöterna deltog i nordiska rådets session och har också deltagit aktivt i ministerrådsarbetet. Landskapsregeringen har också träffat flera av den svenska regeringens ministrar, bland annat statsminister Fredrik Reinfeldt. Många besök både på ministernivå och andra högre tjänstemän samt nyckelpersoner inom den finska statsmakten har tagits emot, också företrädare för den svenska regeringen har besökt landskapet. Slutligen framför landskapsregeringen ett stort tack till förvaltningen för engagemanget och sakkunskapen som är en viktig förutsättning för vår gemensamma strävan att vara en god servicemyndighet för den åländska befolkningen. 12

13 1. Självstyrelsemyndigheterna 1.1. ÅLANDS LAGTING Sammansättning P r e s i d i u m: Talman: Nordlund Roger, Mariehamn, 57; 07 (83-87, 95- ) Förste vicetalman: Jansson Gunnar, Mariehamn; 44;07 (91-95) Andre vicetalman: Lindholm Gun-Mari, Lemland 62;99 L e d a m ö t e r Aaltonen Carina, Jomala, 64;03 Carlson Gun, Hammarland, 39;03 Dahl Ulla-Britt, Sund, 46;07 (ersättare för Roger Eriksson) Ehn Johan, Mariehamn, 75;03 Eklöw Raija-Liisa, Lumparland, 47;95 Eliasson Torbjörn, Saltvik, 47;03 (ersättare för Britt Lundberg) Englund Anders, Vårdö, 57;99 (91-95) Eriksson Anders, Jomala, 60;03 (87-91) Eriksson Sirpa, Jomala; 59;07 (ersättare för Mats Perämaa) Erland Olof, Finström, 44;07 (95-03) Gunell Camilla, Mariehamn, 70;03, , (fr.o.m ) Jansson Harry, Jomala, 59;07 Jansson Roger, Mariehamn, 43;07 (79-03) Karlström Fredrik, Jomala, 73;03 (99-01) Lindström Henry, Saltvik, 56; 03 (ersättare för Runar Karlsson) Lundberg Margaret, Brändö, 55;07 (ersättare för Katrin Sjögren) Mattsson Åke, Finström, 55;03 Nordberg Mika, Jomala, 73;07 Sjölund Folke, Mariehamn, 43;07 (91-03) Salmén Jan, Saltvik, 52;07 (ersättare för Jan-Erik Mattsson) Sjöstrand Leo, Kökar, 44; 07 (91-03) Slotte Roger, Jomala, 44;07 Strand Jörgen, Jomala, 62; (99-07) Sundback Barbro, Mariehamn, 45;79 Sundblom Torsten, Föglö, 51;07 Sundman Danne, Mariehamn, 73;01 (99) Thörnroos Veronica, Brändö, 62;03 13

14 Wine Göte, Sund, 68;03 (ersättare för Camilla Gunell t.o.m ) *) Födelseår, år för inträde. Tidigare och avbrutna mandatperioder inom parentes Lagtingsarbetet Sammanträden Under kalenderåret 2008 var lagtinget församlat 163 (175) dagar. Sammanträdesperioderna inföll under tiden , , , samt Ärenden Under kalenderåret 2008 överlämnades till lagtinget följande framställningar och initiativ (2007 års siffror inom parentes): Ärendeslag Antal ärenden Från republikens president * Framställningar angående lagförslag 1 (0) * Framställningar angående internationella fördrag 11 (6) Totalt 12 (6) Från landskapsregeringen * Lagframställningar 25 (29) * Budgetframställningar 4 (3) * Övriga framställningar 0 (0) Framställningar totalt 29 (32) * Meddelanden 7 (6) Från lagtingsledamöterna * Lagmotioner 4 (0) * Hemställningsmotioner 69 (45) * Finansmotioner 72 (52) Motioner totalt 145 (97) * Spörsmål 3 (3) * Enkla frågor 14 (21) Från talmanskonferensen * Framställningar 2 (6) Från presidiet * Framställningar 1 (1) Framställningarna från republikens president samt landskapsregeringens framställningar och meddelanden samt åtgärderna med anledning av dem framgår av bilagorna 1 och 2. De av lagtingsledamöterna väckta förslagen och initiativen samt hemställningarna till landskapsregeringen i anledning av i lagtinget väckta ärenden framgår av särskild förteckning i bilaga 3. 14

15 Härutöver har till lagtinget överlämnats och där behandlats följande berättelser: - landskapsregeringens berättelse för 2007, - revisionsberättelser 2007 för Ålands lagting och Ålands delegation i Nordiska rådet, - landskapsregeringens till självstyrelsepolitiska nämnden avgivna redogörelse över perioden och nämndens yttrande, - finansutskottets redogörelse beträffande handläggningen 2007 av ärenden rörande tjänstekollektivavtal - Nordiska rådets Ålands delegations berättelse för tiden samt - bibliotekskommissionens berättelse över verksamheten vid lagtingets bibliotek Under året hölls 4 i lagtingsordningen avsedda frågestunder (2007:3). Samråd med landskapsregeringen har under året hållits i 3 (3) ärenden som gällt förslag väckta inom Europeiska unionen. Samråd skall hållas antingen med självstyrelsepolitiska nämnden eller berörda fackutskott. Dessutom har 1 (2) s.k. informationsärende behandlats, där landskapsregeringen informerar ett utskott eller självstyrelsepolitiska nämnden om en aktuell EU-relaterad fråga. Under året hölls två debatter utan anknytning till ärende. Den ena debatten som anordnades den 26 september rörde inflytande i EU med anknytning till Lissabonfördraget. Den andra debatten som anordnades den 10 december (med fortsättning och ) rörde alkohol- och drogpolitik. Den 10 september 2008 beslöt talmanskonferensen att införa nya regler för lagtingsdebatten. Enligt lagtingsordningens 45 2 mom. har varje lagtingsledamot rätt att fritt tala och yttra sig i alla frågor. För att debatterna i lagtinget ska få en tydlig diskussionskaraktär, beslöt talmanskonferensen att på försök införa rekommendationer enligt följande. Gruppanföranden och landskapsregeringsledamöters presentationer av framställningar rekommenderas vara högst tio minuter. Enskilda lagtingsledamöters och landskapsregeringsledamöters anföranden rekommenderas vara högst sju minuter långa. I anslutning till landskapsregeringens förslag till budget för år 2009 inlämnades totalt 69 finansmotioner. Budgeten och finansmotionerna genomgick sedvanlig behandling i finansutskottet vars betänkande var enhälligt. I samband med omröstningen om budgeten lades inga ändringsförslag varefter finansutskottets betänkande enhälligt omfattades. Talmanskonferensen beslöt den 15 november 2008 att en parlamentarisk arbetsgrupp ska tillsättas för översyn av lagtings- och arbetsordningen. Arbetsgruppens uppdrag är att företa en översyn av lagtingsordningen och arbetsordningen i syfte att åstadkomma ett modernt och ändamålsenligt regelverk för lagtingets arbete. Lagtinget beviljade den 28 november 2007 lagtingsledamoten Camilla Gunell temporär befrielse från uppdraget som lagtingsledamot. Camilla Gunells ersättare fram till den 1 november 2008 var lagtingsledamot Göte Winé. Lagtingsledamoten Camilla Gunell återtog sin plats i lagtinget vid plenum den 1 november

16 Besök och uppvaktningar samt resor Självstyrelsedagen 2008 uppvaktade lagtinget traditionsenligt vid Julius Sundbloms staty. Därefter fortsatte firandet i lagtingets plenisal där konstnären Juha Pykäläinens konstverk Ålands hav avtäcktes. Rikdagens talman Sauli Niinistö deltog i egenskap av lagtingets gäst i firandet av självstyrelsedagen. Under året gästades lagtinget av Malaysias ambassadör Sied Sultan Idris den 26 mars. Den 24 april höll talmannen på lagtingets vägnar en mottagning på Ålandskontoret i Helsingfors för riksdagsledamöter och centrala tjänstemän. HKH Kronprinsessan Victoria besökte, på talmannens inbjudan, Åland den maj. En grupp från Ryssland besökte Åland den 28 maj. USA:s ambassadör Barbara McConnell Barrett besökte lagtinget den 11 augusti liksom riksdagens grundlagsutskott som avlade sitt besök den augusti. Storbritanniens ambassadör Valerie Caton gästade lagtinget den 25 augusti och Tysklands ambassadör Wilfried Grulig den 29 augusti. De nordiska ambassadörerna d.v.s. Sveriges ambassadör Eva Wallder-Brundin, Danmarks ambassadör Niels Kaas Dyrlund, Norges ambassadör Leidulv Namtvedt och Islands ambassadör Hannes Heimisson, besökte Åland den september. Därtill gästades lagtinget den september av de i Stockholm stationerade ambassadörerna i Finland. Den 10 oktober inbjöd talmannen politiker och tjänstemän från riket till strömmingsmarknadsseglats med galeasen Albanus i Helsingfors. Kroatiens ambassadör dr Damir Kusen besökte Åland den 20 oktober och FN:s särskilda sändebud Jan Eliasson besökte landskapet den 29 oktober. Den december besökte utrikesministeriets aspirantkurs Åland och lagtinget. Riksdagens jaktklubb deltog på inbjudan av talmannen i representationsjakt på Kastelholms kungsgårds marker den december. Lagtingets talman Roger Nordlund åtföljd av lagtingsdirektören Lars Ingmar Johansson avlade ett besök i Sveriges riksdag den 14 februari 2008 på inbjudan av riksdagens talman Pehr Westerberg. I anslutning till en EU-utbildning företog lagtinget i två olika grupper en resa till Bryssel den 1-2 april respektive den 2-3 april I samband med Brysselresan fördes diskussioner med tjänstemän och politiker. Bl.a. mötte lagtingsledamöterna kommissionären Olli Rehn. Den 2-3 december 2008 företog självstyrelsepolitiska nämnden samt delar av lagutskottet ett studiebesök till Bryssel med anledning av behandlingen av Lissabonfördraget Övrigt Lagtingsbibliotekets och centrala ämbetsverkets litteratursamling ökade under året med 876 volymer och omfattade vid årets slut efter viss utgallring ca volymer. Antalet lån var under året (2.020). Biblioteket utnyttjas i betydande grad för sökning och tillhandahållande av EU-relaterat material. Biblioteket avger en egen berättelse till lagtinget. Under våren 2008 hölls en EU-utbildning för samtliga ledamöter i lagtinget. Under utbildningen, som koordinerades av biträdande lagtingsdirektör Susanne Eriksson, genomgicks lagtingets hantering av EU-ärenden, EU:s grundfördrag, information om möjligheter till påverkan samt Lissabonfördraget. Utbildningen avslutades med en resa till Bryssel. 16

17 Konstnär Juha Pykäläinens konstverk Ålands hav, som vann den av lagtinget anordnade tävlingen för utsmyckning av lagtingets plenisal, färdigställdes och installerades i plenisalen i maj Konstverket avtäcktes självstyrelsedagen den 9 juni Kanslikommissionen beslöt den 10 juni 2008 att anlita konstnären Juha Pykäläinen för porträttmålning av tidigare talman Roger Jansson samt Pauliina Turakka för porträttmålning av tidigare talmannen Ragnar Erlandsson. Lagtingsdirektör Lars Ingmar Johansson inlämnade en ansökan om ålderspension räknat från och med den 1 september Den 21 april 2008 valde lagtinget biträdande lagtingsdirektören Susanne Eriksson till ny lagtingsdirektör från och med den 1 september. Även stenografen/protokollsekreteraren Anita Karrento avgick med pension den 31 augusti Ett i budgeten upptaget anslag om euro har fördelats mellan lagtingsgrupperna att användas för kansliändamål. Kanslikommissionen beslöt den 23 november 2007 att av samtliga lagtingsgrupper inbegära redovisning över hur de medel som tilldelats gruppen för år 2007 har använts. Den 30 juni 2008 beslöt kanslikommissionen att av landskapsrevisorerna inbegära en översyn av redovisningarna från lagtingsgrupperna. Landskapsrevisorerna avgav ett utlåtande där det föreslogs att regelverket för anslaget till lagtingsgruppernas disposition bör klargöras. Kanslikommissionen beslöt anteckna sig lagtingsgruppernas redovisning för kännedom och avser återkomma till frågan om en eventuell revidering av regelverket. Kanslikommissionen beslöt den 16 december 2008 att inbegära offerter för TVutsändningar av lagtingsdebatterna. Enligt de av lagtinget den 9 juni 1997 antagna stadgarna för Ålands självstyrelses 75-årsjubileumsfond ska kanslikommissionen årligen redogöra för fondens ekonomiska ställning och lämna övriga nödvändiga uppgifter. Fondkapitalet om mark förvaltas av Nordea Bank Finland enligt samma principer som gäller för landskapets pensionsfond. Av medlen ska 70 procent placeras i ränteinstrument och 30 procent i aktier. Marknadsvärdet av fondens förluster och värdeminskning var per euro och det totala fondkapitalet uppgick därmed till ( ) euro. Kanslikommissionen beviljade i maj 2008 fem stipendier ur jubileumsfonden om sammanlagt euro till fil.dr. David R. Jansson, USA/Uppsala, för ett forskningsprojekt om migrationsprocessen från Åland till Sverige och riket, med.mag., lektor Erika Johansson, Mariehamn, för ett forskningsarbete om hälsa, utveckling och välbefinnande hos äldre kvinnor, fil.mag. Jesper Svanfelt, Lemland, för ett doktorandprojekt vid Åbo Akademi i organisk miljökemi, magister i psykologi Katarina Witting, Mariehamn, för ett doktorandarbete i psykologi vid Åbo Akademi samt fil.dr. Matthieu Chillaud, Tartu (Estland), för en studie i folkrätt vid universitetet i Tartu och Ålands fredsinstitut om Ålands demilitarisering och neutralisering, dess bakgrund och tillämpning i ljuset av förändrade militära doktriner. 17

18 Landskapsrevisorer (granskningsåret 2008) O r d i n a r i e E r s ä t t a r e Anthonio Salminen, fil.kand. (ordf.) Eva Törnroos, merkonom Sune Eriksson, f.d. lantråd Runa-Lisa Jansson, företagsekonom Rolf Granlund, konsul Monica Häggblom, revisor Ålands delegation i Nordiska rådet Ålands delegation i Nordiska rådet består av de av lagtinget valda medlemmarna samt de av landskapsregeringen utsedda representanterna. Följande lagtingsledamöter har ingått i delegationen: Ordinarie medlemmar (t.o.m samt fr.o.m ): Raija-Lisa Eklöw Veronica Thörnroos Fredrik Karlström Johan Ehn Samtliga medlemmar av landskapsregeringen har under året tillhört delegationen. Raija-Liisa Eklöw har varit delegationens ordförande. Delegationen avger en egen berättelse till lagtinget över de för Åland väsentliga frågorna i Nordiska rådet Lagtingets utgifter och inkomster Utgiftsart Bokslut Bokslut Tillgängliga Bokslut Avvikelse medel Summa inkomster 1 513, , , ,66 Konsumtionsutgifter , , , ,50 Överföringsutgifter Realinvesteringsutgifter Lån och övriga finansinvesteringar Summa utgifter , , , ,50 Anslag netto , , , ,16 18

19 1.2. ÅLANDS LANDSKAPSREGERING Sammansättning L a n t r å d Eriksson, Viveka, lagtingsledamot, Finström, 56; 07 L e d a m ö t e r Lundberg Britt, ped.mag., Mariehamn, 63; 05 Eriksson Roger, vicehäradshövding, Jomala, 60; 07 Karlsson Runar, lagtingsledamot, Saltvik, 53; 05 Mattsson Jan-Erik, elektriker, Eckerö, 49; 07 Perämaa Mats, företagare, Kumlinge, 64; 07 Sjögren Katrin, sjukskötare, Mariehamn, 66; Regionkommittén En av Finlands nio platser i Regionkommittén är vikt för Åland. Landskapsregeringen föreslår sina representanter inför inrikesministeriet. Ordinarie Ersättare Britt Lundberg Carina Aaltonen Britt Lundberg är medlem i utskottet för hållbar utveckling (DEVE) som bl.a. behandlar frågor som berör jordbruk, fiske, turism och miljö samt i utskottet för konstitutionella frågor, EUs styrelseformer och ett område med frihet, säkerhet och rättvisa (CONST). Ett flertal ändringsförslag har lagts under året och merparten av dessa har gått igenom. Ålands deltagande i Regionkommittén finansieras från EUs budget REPUBLIKENS PRESIDENT Halonen Tarja, 43;00 För republikens president föredras följande ärenden rörande Ålands självstyrelse: från justitieministeriet av lagtinget antagna landskapslagar, vilka träder i kraft, om presidenten inte inom 4 månader i stöd av 19 självstyrelselagen för Åland förordnar att lagen skall förfalla. Föredragande av åländska ärenden i statsrådet: från justitieministeriet: Palmgren Sten, lagstiftningsråd, 49;07 från finansministeriet: Sailas Raimo, statssekreterare, 45;97 ersättare Turunen Juhani, understatssekreterare, 46;00 ersättare Syrjänen Petri, konsultativ tjänsteman; 57;00 ersättare Kivinen Seija, konsultativ tjänsteman, 60;00 19

20 1.4. LANDSHÖVDINGEN I LANDSKAPET ÅLAND Lindbäck Peter, 55;99 Landshövdingen, som i landskapet företräder rikets regering, utnämns av republikens president efter överenskommelse med lagtingets talman. Landshövdingen öppnar och avslutar lagtinget samt överlämnar till detsamma presidentens framställningar och meddelanden ÅLANDSDELEGATIONEN Ordförande Lindbäck Peter, landshövding, 55;99 viceordf. Sevón Leif, jur.dr. h.c., president, 41;08 sekreterare Åkerblom Rainer, förvaltningschef, 57;94 Av statsrådet utsedda medlemmar: Olsson Olof, förvaltningsråd, 44;88 ersättare Kaján Marjatta, förvaltningsråd, 46;93 ersättare Kuusiniemi Kari, förvaltningsråd, 60;06 Mäenpää Olli, professor, 50;02 ersättare Villikka Terttu, förvaltningsdomare, 51;07 ersättare Hellman Björn, tingsdomare, 47;93 Av lagtinget valda medlemmar: Erlandsson Ragnar, lagtingsledamot, 41;07 ersättare Wickström-Johansson Lotta, vicehäradshövding, 67;07 ersättare Ekholm Hanna, jur.kand., 77;07 Lampi Nils, VD, 48;83 ersättare Lindholm Göran, jur.kand., 55;93 ersättare Alm Kerstin, kommundirektör, 49;91 20

21 2. Förvaltningen 2.1. ÄRENDENAS BEHANDLING I LANDSKAPSREGERINGEN Ärendena fördelade på de olika byråerna Pleni- Pleni Pleni- Pleni ärenden(tillf.)* Ensk. Tjm./Tjb. ärenden(tillf.)* Ensk. Tjm./Tjb. Kansliavd. Allmänna byrån Byggnadsbyrån Finansavd. Allmänna byrån Redovisningsbyrån Avtals- o. pensionsbyrån Social- och miljöavd. Socialvårdsbyrån Hälso- och sjukvårdsbyrån Miljömedicinska byrån Miljöbyrån Utbildnings- o kulturavd. Allmänna byrån Skolbyrån Yrkesutbildningsbyrån Kulturbyrån Museibyrån Näringsavd. Allmänna byrån Jordbruksbyrån Fiskeribyrån Skogsbruksbyrån Trafikavd. Allmänna byrån Lagberedningen TOTALT * Uppgifterna avser antalet föredragningstillfällen i plenum per byrå. 21