LXXXVII LANDSKAPSREGERINGENS BERÄTTELSE TILL ÅLANDS LAGTING ÖVER LANDSKAPET ÅLANDS FÖRVALTNING OCH EKONOMISKA TILLSTÅND UNDER ÅR

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "LXXXVII LANDSKAPSREGERINGENS BERÄTTELSE TILL ÅLANDS LAGTING ÖVER LANDSKAPET ÅLANDS FÖRVALTNING OCH EKONOMISKA TILLSTÅND UNDER ÅR"

Transkript

1 LXXXVII LANDSKAPSREGERINGENS BERÄTTELSE TILL ÅLANDS LAGTING ÖVER LANDSKAPET ÅLANDS FÖRVALTNING OCH EKONOMISKA TILLSTÅND UNDER ÅR

2 2 ISBN X Mariehamn 2012, Zapp reklambyrå

3 Till Ålands lagting Landskapsregeringen har härmed äran att till lagtinget överlämna den i 25 landskapslagen om Ålands landskapsregering förutsatta berättelsen över landskapets förvaltning och ekonomiska tillstånd år 2011 samt över verkställigheten av lagtingets beslut. Mariehamn, juni 2012 Lantråd Camilla Gunell Vicelantråd Roger Nordlund 3

4 4

5 INNEHÅLL: Landskapsregeringens politiska översikt SJÄLVSTYRELSEMYNDIGHETERNA Ålands lagting Sammansättning Lagtingsarbetet Landskapsrevisorerna Ålands delegation i Nordiska rådet Lagtingets utgifter och inkomster Ålands landskapsregering Sammansättning Regionkommittén Republikens President Landshövdingen i landskapet Åland Ålandsdelegationen FÖRVALTNINGEN Ärendenas behandling i landskapsregeringen Lagstiftnings- och budgetarbetet samt övriga åtgärder som tillhör lagtingsarbetet Föredragning av ärenden i landskapsregeringen Externa kontakter KANSLIAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE Allmän förvaltning Uppföljning av målsättningar Avdelningens utgifter och inkomster Allmänna byrån Jämställdhetsfrågor Enheten för kommunikation och externa kontakter Enheten för Europarätt och externa frågor Rättsserviceenheten Serviceenheten Personalenheten Ålands polismyndighet Byggnadsbyrån Planläggnings- och byggnadsväsendet Bostadsenheten El- och energienheten Landskapsalarmcentralen Fastighetsförvaltningen

6 4. FINANSAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE Allmän förvaltning Uppföljning av målsättningar Utveckling av mätetal Avdelningens utgifter och inkomster Allmänna byrån Landskapets budget Avräkning, skattegottgörelse och extra anslag Allmänna stöd till kommunerna Särskilda understöd, lån och investeringar Penningautomatmedel Redovisningsbyrån Landskapets bokföring och bokslut Avtals- och pensionsbyrån SOCIAL- OCH MILJÖAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE Allmän förvaltning Avdelningens utgifter och inkomster Socialvårdsbyrån Uppföljning av målsättningar Ordnandet av socialvården i landskapet Alkohol och narkotika Stöd och bidrag Handikapprådet Klient- och patientombudsmannens verksamhet Förtroenderådet Hälso- och sjukvårdsbyrån Uppföljning av målsättningar Rehabiliteringssamarbetskommissionen Miljöbyrån Allmän miljövård Naturvård Vattenvård och avloppsvattenbehandling Avfallshanteringen Hållbar utveckling Miljömedicin Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet Allmänt ÅMHM:s fjärde verksamhetsår Utvärdering av ÅMHM ÅMHM:s vision ÅMHM:s uppdrag ÅMHM:s ekonomi och personal

7 Styrelsen och prövningsnämnden Prövning och tillsyn Veterinärvården ÅMHM Laboratoriet UTBILDNINGS- OCH KULTURAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE Allmän förvaltning Uppföljning av målsättningar Avdelningens utgifter och inkomster Nordiskt samarbete Allmänna byrån Skolbyrån Utbildning på grundskolenivå Utbildning på gymnasialstadienivå Yrkesutbildningsbyrån Utbildning på gymnasialstadienivå Ålands sjösäkerhetscentrum Högskolan på Åland Kulturbyrån Ålands folkhögskola Ålands musikinstitut Fritt bildningsarbete Allmän kulturverksamhet Idrott och ungdomsarbete Biblioteksverksamhet Ålands landskapsarkiv Museibyrån Kulturarvsenheten Museienheten Administrativa enheten NÄRINGSAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE Allmän förvaltning Uppföljning av målsättningar Avdelningens utgifter och inkomster Allmänna byrån Näringspolitik Regionalpolitik Jordbruksbyrån Uppföljning av mål Stödadministration Ekologisk odling

8 Lantbrukssemester och sjukvikarieverksamhet Växtinspektionen Räntestödslån för skördeskador Ålands försöksstation Fiskeribyrån Främjande av fiskerinäringen och strukturprogram för fiskerisektorn Delmål Europeiska fiskerifonden (EFF), Nationella stöd Fiskerinäringen Beståndsundersökningar Ålands fiskodling, Guttorp Skogsbruksbyrån Allmänt Uppföljning av målsättningar Främjande av skogsbruket Skötsel av egna skogar Jakt och viltvård Ålands arbetsmarknads- och studieservicemyndighet Allmänt Arbetsmarknad och sysselsättning Sysselsättningsfrämjande åtgärder Utkomststöd för arbetslösa Utländsk arbetskraft Arbetsmarknadsservice Rekrytering av arbetskraft Högskolepraktikanter Studiestöd Samåländsk elevantagning Ålands teknologicentrum ÅTC i kvarteret itiden ÅTC Växthuset - affärsutveckling ÅTC starta eget - rådgivning ÅTC Projekt Projekt Företagssteget ( ) Mentorprogram - Eget Företag Åland TRAFIKAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE Allmän förvaltning Utveckling av mätetal Avdelningens utgifter och inkomster Allmänna byrån

9 8.3. Trafikbyrån Ålandstrafiken Vägar och trafiksäkerhet Drift och underhåll av vägar, linfärjor Broar, hamnar, byggnader och fastigheter Färjetrafik och farleder Övrig trafik samt oljeskydd Produktionbyrån Vägunderhållsenheten Rederienheten Annan sjötrafik Projekterings- och vattenenheten Verkstads- och lagerenheten Motorfordonsbyrån ÖVRIGA FÖRVALTNINGSOMRÅDEN Lagberedningen Ålands statistik- och utredningsbyrå Revisionsbyrån Datainspektionen Diskrimineringsombudsmannen Bilagor 1. Framställningar till lagtinget från republikens president Landskapsregeringens framställningar och meddelanden till lagtinget Hemställningar till landskapsregeringen och övriga i lagtinget väckta initiativ Kommissioner och nämnder Kommittéer och arbetsgrupper Redogörelse enligt 32 lagtingsordningen för tiden 1 november oktober Landskapets balans- och resultaträkning samt budgetjämförelse Personalbokslut Landskapets arrenden Landskapets egna skogar Fällda rådjur och älgar Jaktvårdsmedel Ålands naturreservat Ålands i lag fredade naturminnen Flygga havsörnsungar i Finland Skyddad natur på Åland Fågelskyddsområden Byggande och planering av vägar Färjtrafiken

10 10

11 Landskapsregeringens politiska översikt Liksom tidigare inför val gjordes det mot slutet av mandatperioden stora ansträngningar för att genomföra reformer som varit under arbete en längre tid. Inför valet hösten 2011 togs det i bruk ett helt nytt regelverk om hur lagtingsgruppernas och de enskilda kandidaterna offentligt ska redovisa hur de finansierat valkampanjen. Till följd av de ändringar som gjorts i vallagen var det för första gången möjligt att tillämpa ett förenklat förfarande också vid nominering av kandidater i kommunalvalet. Lagstiftningen om ÅHS förnyades i sin helhet så att numera en större del av regelverket är på lagnivå. Nya EU-krav var orsaken till en förhållandevis stor del av författningsändringarna. Bland annat ledde nya tekniska krav från unionens sida till att lagstiftningen om radio och tv förnyades i sin helhet under året. Efter ett mångårigt beredningsarbete, där det också varit nödvändigt med ett antal politiska kompromisser i grundläggande frågor, kunde en ny barnomsorgslag utfärdas för att träda i kraft vid ingången av år Inom utbildningssektorn kunde ett slutligt beslut fattas i en fråga som varit under beredning och behandling under en längre tid i och med den nya lagstiftningen om gymnasieutbildning. I fornminneslagstiftningen gjordes de ändringar som bedömdes behövliga för att frågan om registreringen av fornminnen ska kunna få sin slutliga lösning. Inför den mandatperiod som inleddes efter valet förnyades också lagtingets arbete genom en ny lagtingsordning och en ny arbetsordning. Efter riksdagsvalet 2011 gavs landskapsregeringen möjlighet att delta i utarbetandet av den nya regeringens regeringsprogram. På så sätt kunde skrivningarna om Åland och sjöfarten påverkas på ett positivs sätt. Vid ett möte i september mellan lantrådet och statsministern diskuterades vikten av goda relationer mellan landskapsregeringen och regering, självstyrelsens utveckling samt Ålands medverkan och inflytande i EU. I augusti 2011 hölls ett möte på Åland mellan lantrådet och Finlands justitieminister och tillika Ålandsminister. Vid mötet diskuterades bland annat självstyrelsens utveckling, språkfrågor, förnybar energi och lotteriverksamheten. Landskapsregeringen har även haft viktiga kontakter med Sveriges regering under året. I januari träffade lantrådet Sveriges vice statsminister och utbildningsminister för att diskutera utbildningsfrågor på högskolenivå. Möten och diskussioner har även hållits med Sveriges EU-minister respektive handelsminister. 11

12 Efter valet inledde den nytillsatta landskapsregeringen sitt arbete den 25 november efter att lagtinget hade godkänt lantrådet samt landskapsregeringens sammansättning och regeringsprogram. Landskapsregeringen framför sitt tack till personalen, lagtinget och alla våra samarbetsparter för ett aktivt och framgångsrikt år 2011 för Åland. 12

13 1. Självstyrelsemyndigheterna 1.1. ÅLANDS LAGTING Sammansättning P r e s i d i u m: Talman: Nordlund Roger, Mariehamn, 57; 83-87, 95, Förste vicetalman: Jansson Gunnar, Mariehamn; 44; 91-95, Andre vicetalman: Lindholm Gun-Mari, Lemland 62; 99-03, L e d a m ö t e r Aaltonen Carina, Jomala, 64; Carlson Gun, Hammarland, 39; Dahl Ulla-Britt, Sund, 46; (ersättare för Roger Eriksson) Ehn Johan, Mariehamn, 75; Eklöw Raija-Liisa, Lumparland, 47; Englund Anders, Vårdö, 57; 91-95, Eriksson Anders, Jomala, 60; 87-91, Eriksson Sirpa, Jomala; 59; (ersättare för Mats Perämaa) Erland Olof, Finström, 44; 95-03, Gunell Camilla, Mariehamn, 70; 03-05, Jansson Harry, Jomala, 59; Jansson Roger, Mariehamn, 43; 79-95, 01-03, Karlsson Runar, Saltvik, 53; 03-05, Karlström Fredrik, Jomala, 73; 99-01, Lindström Henry, Saltvik, 56; (ersättare för Veronica Thörnroos/Britt Lundberg) Lundberg Margaret, Brändö, 55; (ersättare för Katrin Sjögren) Mattsson Jan-Erik, Eckerö, 49; 95-03, 05-07, Mattsson Åke, Finström, 55; Nordberg Mika, Jomala, 73; Sjölund Folke, Mariehamn, 43; 91-03, Salmén Jan, Saltvik, 52; (ersättare för Jan-Erik Mattsson/Veronica Thörnroos) Sjöstrand Leo, Kökar, 44; 91-03, Slotte Roger, Jomala, 44; Strand Jörgen, Jomala, 62; 99-03, Sundback Barbro, Mariehamn, 45;

14 Sundblom Torsten, Föglö, 51; Sundman Danne, Mariehamn, 73; 99, *) Födelseår; årtal för ledamotens lagtingsuppdrag P r e s i d i u m: Talmän: Nordlund Roger, Mariehamn, F 57, LT 83-87, LR 95-07, LT 07-11, LR Lundberg Britt, Mariehamn, F 63, LT 99-05, LR 05-11, LT Förste vicetalmän: Jansson Gunnar, Mariehamn, F 44, LT 91-95, 07- (Vtm till ) Eriksson Viveka, Finström, F 56, LT 95-07, LR 07-11, LT (Vtm fr ) Andre vicetalman: Jansson Roger, Mariehamn, F 43, LT 79-95, LR 95-01, LT 01-03, 07- (Vtm fr ) L e d a m ö t e r Aaltonen Carina, Jomala, F 64; LT , LR 11- Kemetter Sara, Mariehamn, F 75; LT (Ersättare för Carina Aaltonen) Asumaa Tony, Lemland, F 68; LT 11 Beijar Christian, Mariehamn, F 53; LT 92-99, 03-07, 11- Ehn Johan, Mariehamn, F 75; LT , LR 11- Carlsson Petri, Mariehamn, F 72; LT (Ersättare för Johan Ehn) Eklund Brage, Eckerö, F 50; LT 03-07, 11 - Eliasson Torbjörn, Saltvik, F 47; LT 03-10, LR 10-11, LT Englund Anders, Vårdö, F 57; LT 91-95, LR 95-99, LT 99- Eriksson Anders, Jomala, F 60; LT 87-91, LR 91-99, LT 03- Gunell Camilla, Mariehamn, F 70; LT 03-05, LR 05-07, LT , LR 11- Fogelström Karl-Johan, Mariehamn, F 40; LT 11- (ersättare för Camilla Gunell) Holmberg Igge, Mariehamn, F 66; LT 11- Jansson Harry, Jomala, F 59; LT (ersättare för Veronica Thörnroos och Roger Nordlund ) Jonsson Axel, Mariehamn, F 92; LT 11- Karlsson Runar, Saltvik, F 53; LT 99, LR 99-03, LT 03-05, LR 05-09, LT 09- Karlström Fredrik, Jomala, F 73: LT 99-01, , LR 11- Lehtinen Rauli, Mariehamn, F 47; LT 11 (ersättare för Viveka Eriksson ) Hilander John, Eckerö, F 79; LT 09-10, 11- (ersättare för Fredrik Karlström) Lindholm Gun-Mari, Lemland, F 62; LT 99-03, LR 03-05, LT 05-11, LR 11- Nylund Carita, Lemland, F 72; LT 11- (ersättare för Gun-Mari Lindholm) Mattsson Åke, Finström, F 55; LT 03-14

15 Nordberg Mika, Jomala, F 73; LT 07- Perämaa Mats, Kumlinge, F 64; LT 01-07, LR 07-11, LT Grahn Tom, Brändö, F 50; LT (ersättare för Mats Perämaa ) Pettersson Jörgen, Mariehamn, F 65; LT 11 - Salmén Jan, Saltvik, F 52; LT (ersättare för Torbjörn Eliasson ) Sjögren Katrin, Mariehamn, F 66; LT 03-07, LR 07-11, LT Lundberg Margaret, Brändö, F 55; LT (ersättare för Katrin Sjögren ) Sundback Barbro, Mariehamn, F 45; LT 79 - Sundblom Torsten, Föglö, F 51; LT 07 - Sundman Danne, Mariehamn, F 73; LT 99, LR 99-01, LT 01- Thörnroos Veronica, Brändö, F 62; LT 03-09, LR 09 - Slotte Roger, Jomala, F 44; LT 07 (ersättare för Britt Lundberg och Veronica Thörnroos ) Valve Wille, Mariehamn, F 80; LT 11 - Wine Göte, Sund, F 68; LT 03-08, F = född, LT = i lagtinget och LR = i landskapsregeringen Lagtingsarbetet Sammanträden Under kalenderåret 2011 var lagtinget församlat 171 (164) kalenderdagar, varav 53 (58) plenidagar. Sammanträdesperioderna inföll under tiden , , , samt Ärenden Under kalenderåret 2011 överlämnades till lagtinget följande framställningar, förslag och initiativ (2010 års siffror inom parentes): Ärendeslag Antal ärenden Från republikens president * Framställningar angående lagförslag 0 (1) * Framställningar angående internationella fördrag 10 (31) Totalt 10 (32) Från landskapsregeringen * Lagframställningar/Lagförslag 25 (24) * Budgetframställningar/Budgetförslag 3 (3) * Övriga framställningar 1 (1) Framställningar/Lagförslag/budgetförslag totalt 29 (28) * Meddelanden 4 (2) 15

16 Från lagtingsledamöterna * Lagmotioner 6 (4) * Hemställningsmotioner/Åtgärdsmotioner 53 (48) * Finansmotioner/Budgetmotioner 95 (80) Motioner totalt 154 (132) * Spörsmål 1 (5) * Enkla frågor/skriftliga frågor 30 (13) Från talmanskonferensen * Framställningar 6 (5) Framställningarna från republikens president samt landskapsregeringens framställningar, förslag och meddelanden samt åtgärderna med anledning av dem framgår av bilagorna 1 och 2. De förslag och initiativ som väckts av lagtingsledamöterna samt hemställningarna till landskapsregeringen framgår av en särskild förteckning i bilaga 3. Härutöver har till lagtinget överlämnats och där behandlats följande berättelser: - landskapsregeringens berättelse för 2010, - landskapsrevisorernas berättelse för år 2010, - revisionsberättelse för Ålands lagting och Ålands delegation i Nordiska rådet för år 2010, - landskapsregeringens redogörelse enligt AO 32 över perioden , - finansutskottets redogörelse beträffande handläggningen 2010 av ärenden rörande tjänstekollektivavtal, - Nordiska rådets Ålands delegations berättelse för tiden samt - bibliotekskommissionens berättelse över verksamheten vid lagtingets bibliotek Under året hölls 3 (4) i lagtingsordningen avsedda frågestunder. Samråd med landskapsregeringen har under året hållits i 6 (3) ärenden som gällt förslag väckta inom Europeiska unionen. Samråd skall hållas antingen med självstyrelsepolitiska nämnden eller berörda fackutskott. Dessutom har 6 (1) s.k. informationsärenden behandlats, där landskapsregeringen informerar ett utskott eller självstyrelsepolitiska nämnden om en aktuell EU-relaterad fråga. Under året anordnades ingen debatt utan anknytning till ärende. I anslutning till landskapsregeringens förslag till budget för år 2011 inlämnades 78 finansmotioner. Budgeten och finansmotionerna genomgick sedvanlig behandling i lagtinget Besök, arrangemang, uppvaktningar och resor Självstyrelsedagen 2011 uppvaktade lagtinget traditionsenligt vid Julius Sundbloms staty. Därefter fortsatte firandet i lagtingets plenisal. På programmet stod utdelning av stipendier ur Ålands självstyrelses 75-års jubileumsfond samt musik. Republikens president Tarja Halonen med make doktor Pentti Arajärvi besökte landskapet lördagen den 13 augusti 2011 med anledning av Mariehamns stads

17 årjubileum. Presidenten deltog bl.a. i Åland teknologicentrums nordiska konferens om kvinnors företagande och ledarskap samt i konserten Röster för Östersjön. Presidenten besökte Åland även med anledning av det nyvalda lagtingets öppnande den 1 november Under året gästades lagtinget av ambassadörerna från Storbritannien, Estland, Filippinerna, Korea, Nederländerna, Ryssland och Tyskland. Indonesiens ambassadör gästade lagtinget tillsammans med en parlamentarisk delegation från Indonesiens självstyrda regioner. En delegation från Leningradregionens parlament besökte lagtinget den 8 april Lagtinget deltog som delarrangör vid en föreläsning med Gudrun Schyman den 16 maj. Den 8 juni gästades lagtinget av landshövding Peter Egart och fru Lena Egart. I samband med ett besök av justitieminister Anna-Maja Henriksson den 30 augusti fördes diskussioner med representanter för lagtingets talmanskonferens. Den svenska riksdagsgruppen i Finlands riksdag höll sitt sommarmöte på Åland den 31 augusti - 2 september 2011 då diskussioner fördes med representanter för lagtinget och lagtinget stod värd för en middag. Regionkommitténs president Mercedes Bresso gästade lagtinget den 4 september och Finlands riksdags kulturutskott gästade lagtinget den 7-8 september Det nordiska ämbetsmannaorganet för samiska frågor höll sitt möte den september 2011 då lagtinget stod värd för en lunch. Lagtinget inbjöds på sedvanligt sätt att delta i den årliga Östersjökonferensen (BSPC) den augusti och representerades där av lagtingsledamöterna Camilla Gunell, Harry Jansson och Folke Sjölund. Dessutom deltog lagtingsledamoten Roger Jansson och vicetalman Gun-Mari Lindholm i egenskap av medlemmar i BSPC:s arbetsgrupper Övrigt Under året slutfördes översynen av ett nytt regelverk för lagtinget. Den 10 juni antogs en ny lagtingsordning för Ålands lagting och den 26 september fattades beslut om en ny arbetsordning för Ålands lagting. Bland de förändringar som företogs genom det nya regelverket kan nämnas: Lagtingets öppnande måste inte längre hållas den 1 november utan det avgående lagtinget ska besluta om när arbetsåret öppnas. Öppningsgudstjänsten kan hållas i valfri kyrka. Fullmaktsgranskningarna sköts av lagtingsdirektören i stället för av förvaltningschefen vid länsstyrelsen. Lagtinget kan besluta om att upplösa sig själv. Lagtingsledamöternas immunitet har stärkts. En ledamot kan inte samtidigt vara medlem i två parlament. Presidiet kan besluta om en annan sammanträdesplats än självstyrelsegården. Talmanskonferensen kan besluta om mindre ändringar i sittordningen. Landshövdingens yttranderätt begränsar sig till att gälla enbart frågor som berör förhållandet mellan Åland och riket. Lagförslag genomgår två behandlingar. Den årsarbetsplan som tillämpas på basen av praxis finns nu i arbetsordningen. Reglerna om ordningsföljden för ordet i plenum har förtydligats. Talmanskonferensen består av presidiet, utskottsordförandena och en ledamot från var och en av de lagtingsgrupper som inte annars skulle vara representerade i talmanskonferensen. Talmannens uppgifter i relation till talmanskonferensens uppgifter klargörs. Talmännens högtidliga försäkran efter valet av talman har ändrats och moderniserats. Om både talmannen och vicetalmännen är tillfälligt förhindrade så sköts upp- 17

18 draget av den utskottsordförande som under längst tid varit ledamot i lagtinget i stället för stora utskottets ordförande. Uppgiftsfördelningen mellan talmannen och talmanskonferensen har klargjorts. De permanenta utskotten är lag- och kulturutskottet, finans- och näringsutskottet, social- och miljöutskottet och justeringsutskottet. Antalet medlemmar i fackutskotten är sju och antalet ersättare är fem. Justeringsutskottet har tre medlemmar och får även de tidigare justeringsmännens arbetsuppgifter. Den som tidigare blivit vald till ledamot i ett utskott har rätt att avsäga sig medlemskap i ytterligare utskott. Landskapsregeringen ska i regel först avge ett yttrande över internationella fördrag innan utskottsbehandlingen vidtar och de internationella fördragen fördelas mellan de olika utskotten. Talmannen, vicetalmännen och ersättarna i respektive utskott får vara närvarande vid utskottens sammanträden. Självstyrelsepolitiska nämndens roll som samordningsorgan i fråga om internationella ärenden ökar. Regeringsbildningen ändras så att lagtinget först väljer ett lantråd som sedan pekar ut vilka ministrar hon/eller han vill ha varefter talmannen utnämner ministrarna. Den nya landskapsregeringen överlämnar ett program till lagtinget som ska godkänna programmet och sammansättningen. Lantrådet och ministrarna ska utan dröjsmål efter utnämningen ge en redogörelse till lagtinget för de bindningar de har som kan ha betydelse för verksamheten som medlemmar av landskapsregeringen. Lantrådet kan byta ut en minister utan lagtingets aktiva godkännande. Vissa benämningar ändras, som exempel kan nämnas att framställningar kallas lagförslag eller budgetförslag. Medborgarinitiativ införs så att personer som har rösträtt i lagtingsvalet kan komma med ett initiativ om att en landskapslag ska stiftas, ändras eller upphävas. Ledamöternas åtgärdsmotioner kan lämnas när som helst under året. Ur Ålands självstyrelses 75-årsjubileumsfond beslöt kanslikommission den 19 maj att anslå sammanlagt euro för årets stipendier som utdelades enligt följande: jur.dr. Sia Spiliopoulou-Åkermark tilldelades att stipendium om euro för slutförande av ett forskningsprojekt kring Ålandsexemplet som bedrivs inom ramen för Ålands fredsinstitut, med.lic. Katarina M. Eriksson tilldelades ett stipendium om euro för slutförande att en doktorsavhandling om bakteriell vaginos, doktoranden Annica Marie Sundström tilldelades ett stipendium om euro för en doktorsavhandling angående en molekylär metod för planktonanalys och användning av denna samt analys av långtidsdata för miljön av övervakningen i Östersjön och doktoranden Elin Sofia Thorvaldsson tilldelades ett stipendium om euro för forskning om hur IF-proteinerna nestin och lamin A samverkar med Cdk5, ett kinas med stor betydelse för cellens överlevnad och normala funktion. Den nya receptionen vid lagtingets ingång färdigställdes under året. Den fortsatta ombyggnaden av lagtingshuset kommer att ske etappvis. Det lagting som valdes den 16 oktober 2011 vidtog sitt arbete den 1 november 2011 då republikens president Tarja Halonen förklarade arbetsåret öppnat. Därefter inleddes åtgärderna för att bilda en ny landskapsregering i enlighet med det nya regelverket. Talmannen tillkännagav sin lantrådskandidat för lagtinget som den 22 november 2011 valde lagtingsledamoten Camilla Gunell till lantråd. Det nyvalda lantrådet överlämnade därefter till talmannen sitt förslag till ministrar i den nya regeringen varefter vice- 18

19 talman Gunnar Jansson utnämnde ministrarna. Regeringens program för samarbete, resultat och framtidstro överlämnades till lagtinget den 23 november och programmet föresdrogs för lagtinget som den 25 november förrättade en omröstning i enlighet med arbetsordningens 77 3 mom. Omröstningsresultatet gav vid handen 18 röster för regeringsprogrammet, 9 röster mot regeringsprogrammet samt tre ledamöter frånvarande. Som en följd av att en ny landskapsregering bildats skedde vissa förändringar i lagtingets sammansättning samt i utskott och andra organ. Vid valet den 1 november valdes till talman lagtingsledamoten Roger Nordlund som i och med utnämningen till minister i landskapsregeringen frånträdde sitt uppdrag som lagtingsledamot. Till talman för återstoden av arbetsåret valdes den 28 november Britt Lundberg. Med anledning av nyvalet ordnade lagtingets kansli vid arbetsårets inledning en introduktion i lagtingets organisation och arbetsformer för de nyvalda ledamöterna Landskapsrevisorer (granskningsåret 2011) O r d i n a r i e E r s ä t t a r e Tuula Mattsson, organisationschef (ordf.) Anthonio Salminen, fil.kand. Sven-Anders Danielsson, agrolog Erik Schütten, teknisk chef Eva Törnroos, merkonom Runa Lisa Jansson, företagsekonom Ålands delegation i Nordiska rådet Ålands delegation i Nordiska rådet består av de av lagtinget valda medlemmarna samt de av landskapsregeringen utsedda representanterna. Följande lagtingsledamöter har ingått i delegationen: Ordinarie medlemmar (t.o.m ): Suppleanter (t.o.m ) Raija-Lisa Eklöw Runar Karlsson Fredrik Karlström Johan Ehn Ordinarie medlemmar (fr.o.m ): Suppleanter: Wille Valve Harry Jansson fr.o.m Anders Eriksson Margaret Lundberg t.o.m Katrin Sjögren fr.o.m Samtliga medlemmar av landskapsregeringen, lantrådet Viveka Eriksson, vicelantrådet Britt Lundberg, och ministrarna Roger Eriksson, Veronica Thörnroos, Mats Perämaa, Katrin Sjögren och Torbjörn Eliasson har tillhört delegationen t.o.m Raija- Liisa Eklöw har varit delegationens ordförande t.o.m Lagtingsledamoten Wille Valve valdes till ordförande för Ålands delegation Landskapsregeringens medlemmar i delegationen är fr.o.m lantrådet Camilla Gunell, vicelantrådet Roger Nordlund, ministrarna Carina Aaltonen, Johan Ehn, Fred- 19

20 rik Karlström, Gun-Mari Lindholm och Veronica Thörnroos. Delegationen avger en egen berättelse till lagtinget över de för Åland väsentliga frågorna i Nordiska rådet Lagtingets utgifter och inkomster Utgiftsart Bokslut Bokslut Tillgängliga Bokslut Avvikelse medel Summa inkomster 6 622, , ,82-340,82 Konsumtionsutgifter , , , ,65 Summa utgifter , , , ,65 Anslag netto , , , , Sammansättning t.o.m L a n t r å d Eriksson Viveka, lagtingsledamot, Finström, 56; 07 M i n i s t r a r Lundberg Britt, ped. mag., Mariehamn, 63; 05 Eliasson Torbjörn, företagare, Finström, 47; 10 Eriksson Roger, vicehäradshövding, Jomala, 60; 07 Thörnroos Veronica, hälsovårdare, Brändö, 62; 09 Perämaa Mats, företagare, Kumlinge, 64; 07 Sjögren Katrin, sjukskötare, Mariehamn, 66; 07 Sammansättning fr.o.m L a n t r å d Gunell Camilla, lagtingsledamot, Mariehamn, 70; 11 M i n i s t r a r Nordlund Roger, merkonom, Mariehamn, 57; 11 Lindholm Gun-Mari, lagtingsledamot, Lemland, 62; 11 Thörnroos Veronica, hälsovårdare, Brändö, 62; 09 Aaltonen Carina, lagtingsledamot, Jomala, 64; 11 Karlström Fredrik, företagare, Jomala, 73; 11 Ehn Johan, lagtingsledamot, Mariehamn, 75; Regionkommittén t.o.m En av Finlands nio platser i Regionkommittén är vikt för Åland. Landskapsregeringen ÅLANDS LANDSKAPSREGERING

21 föreslår sina representanter inför inrikesministeriet. Ordinarie Folke Sjölund Ersättare Britt Lundberg Folke Sjölund var till lagtingsperiodens slut den 31 oktober 2011, medlem i utskottet för medborgarskap, styresformer, institutionella frågor och yttre förbindelser (CIVEX) samt i utskottet för kultur, ungdomsfrågor, utbildning och forskning (EDUC). Ålands deltagande i Regionkommittén finansieras ur EU:s budget. Arbetet i utskotten är att gå igenom de lagförslag, underlag, utredningar och rapporter som kommer från kommissionen och att i ett så tidigt skede som möjligt välja ut sådana ärenden, som kan tänkas beröra Åland. Dessa genomgås sedan tillsammans med landskapsregeringens EU-enhet och berörda tjänstemän för att se vilka åländska positioner som behöver bevakas REPUBLIKENS PRESIDENT Halonen Tarja, 43;00 För republikens president föredras följande ärenden rörande Ålands självstyrelse: från justitieministeriet av lagtinget antagna landskapslagar, vilka träder i kraft, om presidenten inte inom 4 månader i stöd av 19 självstyrelselagen för Åland förordnar att lagen skall förfalla. Föredragande av åländska ärenden i statsrådet: från justitieministeriet: Palmgren Sten, lagstiftningsråd, 49;07 Ersättare Groop-Bondestam Janina, konsultativ tjänstemän, 61;07 från finansministeriet: Sailas Raimo, statssekreterare, 45;97 ersättare Heemäki Martti, understatssekreterare, 46;11 ersättare Syrjänen Petri, konsultativ tjänsteman; 57;00 ersättare Kivinen Seija, konsultativ tjänsteman, 60; LANDSHÖVDINGEN I LANDSKAPET ÅLAND Lindbäck Peter, 55;99 Landshövdingen, som i landskapet företräder rikets regering, utnämns av republikens president efter överenskommelse med lagtingets talman. Landshövdingen öppnar och avslutar lagtinget samt överlämnar till detsamma presidentens framställningar och meddelanden. 21

22 1.5. ÅLANDSDELEGATIONEN Ordförande Lindbäck Peter, landshövding, 55;99 viceordf. Sevón Leif, jur.dr. h.c., president, 41;08, till viceordf. Olsson Olof, förvaltningsråd, 44;99, från sekreterare Åkerblom Rainer, förvaltningschef, 57;94 Av statsrådet utsedda medlemmar: Olsson Olof, förvaltningsråd, 44;88, till ersättare Pellonpää Matti, förvaltningsråd, 50;10, till Pellonpää Matti, förvaltningsråd, 50;10, från ersättare Kuusiniemi Kari, förvaltningsråd, 60;06 ersättare Suviranta Outi, jr.dr.professor, 60;11 Mäenpää Olli, professor, 50;02 ersättare Hellman Björn, tingsdomare, 47;93 ersättare Villikka Terttu, förvaltningsdomare, 51;07, Av lagtinget valda medlemmar: Erlandsson Ragnar, lagtingsledamot, 41;07 ersättare Wickström-Johansson Lotta, vicehäradshövding, 67;07 ersättare Ekholm Hanna, jur.kand., 77;07 Lampi Nils, VD, 48;83 ersättare Lindholm Göran, jur.kand., 55;93 ersättare Alm Kerstin, kommundirektör, 49;91 22

23 2. Förvaltningen 2.1. ÄRENDENAS BEHANDLING I LANDSKAPSREGERINGEN Ärendena fördelade på de olika byråerna Pleni- Pleni Pleni- Pleni ärenden(tillf.)* Ensk. Tjm./Tjb. ärenden(tillf.)* Ensk. Tjm./Tjb. Kansliavd. Allmänna byrån Byggnadsbyrån Finansavd. Allmänna byrån Redovisningsbyrån Avtals- o. Pensionsbyrån Social- och miljöavd. Socialvårdsbyrån Hälso- och sjukvårdsbyrån Miljömedicinska byrån Miljöbyrån Utbildnings- o kulturavd. Allmänna byrån Skolbyrån Yrkesutbildningsbyrån Kulturbyrån Museibyrån Näringsavd. Allmänna byrån Jordbruksbyrån Fiskeribyrån Skogsbruksbyrån Trafikavd. Allmänna byrån Lagberedningen TOTALT * Uppgifterna avser antalet föredragningstillfällen i plenum per byrå. 23

24 2.2. LAGSTIFTNINGS OCH BUDGETARBETET SAMT ÖVRIGA ÅTGÄRDER SOM HÖR TILL LAGTINGSARBETE Landskapsregeringen har till lagtinget avgivit sammanlagt 25 (24 1 ) framställningar, 4 (3) budgetframställningar, 2 (1) övriga framställningar och 4 (4) meddelanden. För åtgärder med anledning av i lagtinget väckta ärenden och hemställningar redogörs i bilaga 3. I Ålands författningssamling publicerades under året sammanlagt 121 (100) nummer. Härav var 48 (37) landskapslagar, 27 (23) landskapsförordningar, 2 (3) lagtingets beslut om antagande av budget och tillägg därtill. Dessutom publicerades 24 (13) beslut av lagtinget samt 18 (15) beslut av landskapsregeringen. 2 (7) överenskommelseförordningar publicerades under året. Under året inbegärdes utlåtande av HD över 10 lagtingsbeslut (4 framställningar + 2 lagmotioner). Såvitt gällde 7 av dessa lagtingsbeslut bedömde HD att det inte förelåg några hinder för deras ikraftträdande (LTB 29-31/2011, 46-47/2011, 49/2011 och 54/ 2011). Landskapslagen om tillämpning i landskapet Åland av bestämmelser om krav på ekodesign för och energimärkning av produkter (LTB 5/2011) fälldes i sin helhet då HD ansåg att stadgandena i 1 1 mom., 5 2 mom. och 6 utgör behörighetsöverskridningar. Dessa stadganden utgjorde kärnan i landskapslagen och de övriga paragraferna utgjorde sedan ingen fungerande helhet. Partiellt veto gavs gällande två lagtingsbeslut. I barnomsorgslagen fälldes lagens 31 2 mom. sista meningen, då den ansågs oförenlig med de krav som ställs i 21 1 mom. grundlagen (LTB 28/2011). Gällande lagtingsordningen för Åland fälldes 1 3 mom. då momentet ansågs gå utöver landskapets lagstiftningsbehörighet (LTB 44/2011). I ifrågavarande ärenden fattade republikens president beslut i överensstämmelse med HD:s utlåtanden FÖREDRAGNING AV ÄRENDEN I LANDSKAPSREGERINGEN Föredragningarna från de olika avdelningarna var fördelade mellan ministrarna enligt följande: Lantråd Camilla Gunell. Från kansliavdelningens allmänna byrå: centrala självstyrelsepolitiska frågor och jämställdhet. Lagberedningen. Vicelantråd Roger Nordlund. Finansavdelningen förutom de ärenden som påförts trafikavdelningen. Från näringsavdelningen: sjöfartsfrågorna. Minister Gun-Mari Lindholm. Kansliavdelningen förutom de ärenden som påförts lantrådet Camilla Gunell och trafikavdelningen. Minister Veronica Thörnroos. Trafikavdelningen. Från kansliavdelningen: el-, energi-, bostads-, radio- och tv-frågorna. Från finansavdelningen: IT-utveckling. Minister Carina Aaltonen. Social- och miljöavdelningen. Minister Fredrik Karlström. Näringsavdelningen förutom sjöfartsfrågorna. Minister Johan Ehn. Utbildnings- och kulturavdelningen. 1 Siffrorna utanför parentesen gäller för år 2011 och siffrorna inom parentesen gäller för föregående år, dvs. år

25 Samtliga avdelnings- och byråchefer har fungerat som föredragande vid enskild föredragning. Som ett komplement till de formella plenisammanträdena sammankommer landskapsregeringen regelbundet till politiska överläggningar, vid vilka landskapsregeringen diskuterar dels aktuella planerings- och samarbetsfrågor, men också sådana enskilda ärenden som kräver en mera ingående politisk beredning EXTERNA KONTAKTER Landskapsregeringen har mottagit många besök av ministrar, ambassadörer och företrädare för myndigheter och organisationer. Likaså har ministrarna avlagt besök vid ministerier och myndigheter både i riket och utomlands samt representerat Åland vid internationella konferenser och möten. 25

26 26

27 3. Kansliavdelningens förvaltningsområde 3.1. ALLMÄN FÖRVALTNING I budgeten för år 2011 föreslogs att kansliavdelningen ombildas till en avdelning som benämns förvaltningschefens kansli, med förvaltningschefen som avdelningschef. Vidare föreslogs att enheterna vid nuvarande allmänna byrå består, och att förändringarna görs för att förstärka enheternas roll som stabsfunktioner för den politiska ledningen och förvaltningen. Till förändringen hör även att byggnadsbyråns fastighetsenhet ombildas till en självständig resultatenhet tillsammans med vaktmästeri- och städfunktionerna. Fastighetsenheten övertar det administrativa och ekonomiska ansvaret för landskapsregeringens fastigheter. Förändringen förutsätter att fastigheternas brukare debiteras en internhyra för lokalerna. De föreslagna förändringarna har påbörjats. Någon förändring av landskapslagen om Ålands landskapsregerings allmänna förvaltning jämte förordning har dock inte skett. Kansliavdelningen har således inte förändrats. Internhyra för lokalernas brukare har inte heller ännu införts. De olika avdelningarnas beslut om delegering av beslutanderätt från politisk nivå till tjänstemän har fortsatt under året. Materialet har samlats i ett gemensamt delegeringsbeslut för hela allmänna förvaltningen. Samarbetet med regeringen i Helsingfors och de underlydande myndigheterna har fortsatt under året. Kontinuerliga möten har hållits mellan lantrådet och statsministern respektive Ålandsministern. Möten har även hållits mellan fackministrar. Inom ramen för det löpande arbetet har även möten hållits tjänstemän emellan Uppföljning av målsättningar Mål: Förslag till en översyn av självstyrelselagen genomförs av en för landskapet och riket gemensam kommitté. Förverkligat: Förhandlingar och diskussioner har förts i ärendet. I början av år 2012 tillsattes statsrådet en riksarbetsgrupp med uppdrag att ta ställning till ändringsbehoven och -förutsättningarna av självstyrelselagen med utgångspunkt från betänkande från den åländska parlamentariska kommittén om förslag till reformering av självstyrelsesystemet. Arbetsgruppen består av representanter från de partier som är representerade i riksdagen/riksdagsgrupperna. Den politiska dialogen mellan regeringen och landskapsregeringen kommer att ske vid regeringens aftonskola när arbetet i arbetsgruppen kommit i gång. Mål: Förslag till en strategi för Ålands demilitarisering och neutralisering utarbetas. Förverkligat: Målet har inte förverkligats. Viss bakgrundsinformation har sammanställts, men arbetet i övrigt återstår. Mål: Arbetet med att stärka Ålands inflytande i EU-arbetet fortsätter. 27

28 Förverkligat: Landskapsregeringen har under året engagerat sig i EU-parlamentets arbete med översyn av fördelningen av parlamentsplatser. I övrigt har landskapsregeringen fortsatt arbetet med att alltid framföra landskapets ståndpunkter vid beredningen av olika EU-akter som är av intresse för landskapet. Mål: Insatser inom det nordiska samarbetet samordnas och effektiviseras. Förverkligat: Förvaltningens insatser inom det nordiska samarbetet har kartlagts och dokumenterats under året. Förberedande åtgärder för att utarbeta ett meddelande till lagtinget vari det nordiska arbetet och dess prioriteringar har förberetts under året. Mål: Gemensamma förvaltningsrutiner utarbetas inom ramen för de elektroniska dokument- och ärendehanteringssystemen. Förverkligat: Arbets- och beslutsprocesserna kartläggs och dokumenteras löpande. I samband därmed förändras även processerna i syfte att uppnå effektivitetsvinster. Mål: En funktion för förvaltningskontroll (juridisk kvalitetssäkring) inom rättserviceenhetem utvecklas. Förverkligat: Funktionen är under uppbyggnad. I uppdraget ingår även att anordna utbildning inom det förvaltningsrättsliga området för förvaltningens personal. Mål: Ansvaret för laggranskning samt utveckling av självstyrelsesystemet. Förverkligat: En upphandling av lagberedningserfarna jurister till en pool av laggranskare har genomförts. Landskapsregeringen kan med kort varsel anlita en jurist ur poolen för ett enskilt laggranskningsuppdrag. Mål: Att ha en enhetlig, ändamålsenlig och ekonomisk fastighetsförvaltning. Förvaltning som kräver särskild sakkunskap skall i allmänhet centraliseras. I enlighet härmed har flera uppgifter centraliserats till byggnadsbyrån. Likaså skall förvaltningsuppgifter sammanföras då det innebär effektivering och förmånligare lösningar. Bebyggda fastigheter som landskapet inte längre behöver och som saknar särskilda kulturhistoriska- eller miljövärden skall i allmänhet avyttras. Vissa obebyggda fastigheter kan behållas om de anses vara värdefulla för rörligt friluftsliv eller kan utgöra markreserv för framtida behov. Förverkligat: Genom centralisering av de övergripande fastighetsfrågorna till byggnads-byrån har ett bättre helhetsgrepp om fastighetsförvaltningen uppnåtts. Byggnadsbyrån har i samråd med de nyttjande enheterna succesivt uppgjort planer för långsiktigt underhåll av fastigheterna. Mål: Att fortsätta att avyttra sådana fastigheter som är obehövliga eller saknar särskilt landskapsintresse. Förverkligat: Under året har f.d. Svinavelsstation vid Jomala gård med en tillhörande sålts. 28

29 Vidare har aktierna, vilka berättigar till nyttjande av f.d. museimagasinets lokaler i Fastighets Ab Godby Center, sålts. Under året har även fastigheten Grelsby sjukhus varit utbjuden till försäljning, men ännu inte sålts. Mål: Att fortsätta upprätta avtal gällande gränsdragning i fastighetsförvaltningsuppgifter mellan byggnadsbyrån och de brukande enheterna. Förverkligat: Avtal upprättas successivt efter genomgång och fördelning av förvaltningsuppgifterna mellan berörda enheter och byggnadsbyrån. Mål: Att fortsätta övergången till alternativa uppvärmningssätt för landskapets oljeuppvärmda byggnader. Förverkligat: Diskussioner har förts gällande alernativa uppvärmningssätt för fiskodlingsstationen i Guttorp. Med anledning av frågorna kring verksamhetens omfattning och framtid har dock inga beslut fattats ännu. Mål: Att fortsätta inventera energiförbrukningen i landskapets fastigheter samt möjligheterna till energibesparingar. Förverkligat: Energikartläggningar har påbörjats för fastigheten Ålands lyceum/ Handelsläroverk/ Vårdinstitut. Mål: Att upprätta underhållsplaner för perioden för landskapets fastigheter. Förverkligat: Byggnadsbyrån uppdaterar underhållsplanerna löpande. Mål 1: Verka för en god tillgång på ändamålsenliga bostäder för olika målgrupper i olika regioner. Mål 2: Skapa förutsättningar för ett bostadsbestånd som medger ett livslångt och hälsosamt boende. Förverkligat: Det övergripande huvudmålet uppfylls inte då tillgången på bostäder har försämrats de senaste åren eftersom byggandet av hyresbostäder inte står i rätt proportion till den underliggande strukturen i befolkningsökningen. Målet att ha en god standard på bostadsbeståndet uppfylls i och med att bostädernas standard och tillgänglighet förbättras hela tiden. 29

30 Avdelningens utgifter och inkomster Utgiftsart Bokslut Bokslut Tillgängliga Bokslut Avvikelse medel Summa inkomster , , , ,23 Konsumtionsutgifter , , , ,44 Överföringsutgifter , , , ,75 Realinveteringsutgifter , , , ,10 Lån och övriga finans , , , ,00 investeringar Summa utgifter , , , ,29 Anslag netto , , , , ALLMÄNNA BYRÅN Jämställdhetsfrågor Ramprogrammet för den åländska jämställdhetspolitiken ligger till grund för det åländska jämställdhetsarbetet. Det övergripande målet för den åländska jämställdhetspolitiken är att kvinnor och män ska ha samma makt att forma samhället och sina egna liv. Prioriterade områden i programmet är arbetsliv och arbetsmarknad, barnomsorg och skola, kvinnofrid samt utbildning och kompetensutveckling i genus- och jämställdhetsfrågor. Jämställdhetsintegrering av budgetprocessen påbörjades genom utbildning och kompetensutveckling för budgetansvariga: Deltagare 31 kvinnor och 25 män och i uppföljningen av densamma 22 kvinnor och 22 män. Under 2011 genomfördes andra året i projektet En jämställd barnomsorg. Deltagandet är under hela projektet högt och utvärderingarna visar på väl genomförda utbildningstillfällen samt en ökad kunskap och medvetenhet. Antal deltagare per tillfälle i projektet Jämställd barnomsorg 2012 Handledning Föreläsning Kvinnor Män Kvinnor Män Under året har observationer genomförts och flertal förskolor har genomfört konkreta verksamhetsförbättringar såsom rutiner för inköp av material och litteratur samt förändringar i den pedagogiska miljön. Men framförallt har kunskapen och medvetenhe- 30

31 ten om normer och stereotyper som begränsar flickor och pojkar i deras utveckling och lärandet ökar. Mål: Tillsättande av ett expertråd för jämställdhet med uppdrag att övervaka ramprogrammet för jämställdhet. Förverkligat: Expertrådet är tillsatt med sakkunniga från de nordiska länderna. Mål: Utge publikationen Kvinnor och Män på Åland 2011 Förverkligat: Samarbetet med ÅSUB har inletts och de könsindelade statistiska uppgifterna om befolkningen på Åland publiceras våren Mål: Konferens om människohandel för sexuella ändamål. Förverkligat: Arbetet med arrangemanget av konferensen pågår och förverkligandet sker i september Mål: Utbildningsinsatser för yrkesverksamma i att upptäcka och åtgärda förhållanden där barn växer upp med våld i nära relationer. Förverkligat enligt följande: Föreläsning Deltagare Kvinnor Män Barns villkor, myndigheters ansvar 93 5 Barn mitt i våldet 69 5 Ett liv fritt från våld och förtryck 92 6 Män maskulinitet och våld Enheten för kommunikation och externa kontakter Enheten för kommunikation och externa kontakter svarar för samordning, planering och uppföljning av landskapsregeringens kommunikation och agerar aktivt stödjande till hela förvaltningen. Enheten har dessutom ett särskilt ansvar för att samordna förvaltningens externa kontakter, i synnerhet i förhållande till Helsingfors och Stockholm. Målet är att fördjupa kunskapen om och förståelsen för Åland samt få till stånd ett smidigt samarbete med externa kontakter. Under det gångna året har ett stort antal kontakter initierats på olika nivåer för att antingen etablera kontakt för framtiden eller för att nå resultat i konkreta och aktuella sakfrågor. Ålandsrelaterad information ges regelbundet till myndigheter, företag, media, organisationer och privatpersoner. Som ett led i enhetens stödjande arbete till förvaltningen har förvaltningens personal under året fått utbildning och rådgivning i syfte att förbättra servicen och kommunikationen till media och allmänheten. 31

32 Enheten har under året deltagit i den arbetsgrupp som arbetat fram ett förslag för nytt mediepolitiskt program, arbetat med att utveckla personaltidningen Intranytt, arbetat med att förnya landskapsregeringens kommunikationsplattform på internet i syfte att införa e-förvaltning, och arbetat med att utveckla samordningen av den interna och externa informationen inom landskapsregeringen. Bland de särskilda insatser som under året rönt mycket uppmärksamhet hör det strategiska och praktiska kommunikationsarbetet kring de fynd av champagne och öl som fortsättningsvis resulterat i ett mycket stort massmedialt genomslag för Åland. Under året genomfördes en utvärdering av enheten, som resulterade i framtagande av en handlingsplan i syfte att kunna möta framtida behov och utmaningar inom enhetens verksamhetsområde Ålandskontoret i Helsingfors Under året har särskilda informationsinsatser riktats till medlemmarna i den nyvalda riksdagen och regeringen. Utöver detta har kommunikation genomförts och kontakter tagits till myndigheter, massmedia, skolor, näringslivsaktörer och enskilda i Helsingfors och riket i övrigt. Därtill har arrangerats möten och besök samt uppföljning av Ålandsinformation i finskspråkiga media. Informationssekreteraren har under året representerat landskapsregeringen i styrelsen för Ni-fin, i Kontaktgruppen mellan utrikesministeriet och Ålands landskapsregering, i Delegationen för båtlivsärenden vid kommunikationsministeriet samt i Svenska temagruppen för landsbygdsutveckling. Informationssekreteraren har även fungerat som Ålands riksdagsledamots sekreterare. Kontoret används för möten och sammankomster av olika slag och även som arbetsutrymme för tjänstemän i samband med uppdrag i Helsingfors. Justitieministeriet hyr för Ålandsdelegationens räkning sammanträdesutrymmen på kontoret, outnyttjade kontorsutrymmen hyrs sedan av ÅAB Ålandskontoret i Stockholm Till verksamheten hör att sprida Ålandsrelaterad information till myndigheter, företag, media, organisationer och privatpersoner. Kontinuerlig uppdatering och distribution av information om Åland har förmedlats till skolor, studiecirklar och andra intressegrupper. Ålandskontoret har verkat för att upprätthålla och utöka kontakter till nätverk och personer i Sverige som är viktiga för Åland. I oktober bytte Ålandskontoret lokal i Stockholm och verkar numera från Hantverkargatan 29. Flytten har inneburit ett närmare och effektivare samarbete med de nordiska organisationerna i Sverige som verkar i angränsande lokaler. Samarbetet med de finska aktörerna i Sverige har fortsatt inom ramen för den så kallade Finlandsgruppen. 32

Ålands lagting BESLUT LTB 41/2015

Ålands lagting BESLUT LTB 41/2015 Ålands lagting BESLUT LTB 41/2015 Datum Ärende 2015-06-12 TMK 1/2014-2015 Ålands lagtings beslut om antagande av Landskapslag om ändring av lagtingsordningen för Åland I enlighet med lagtingets beslut,

Läs mer

FÖRSTA TILLÄGGSBUDGET FÖR ÅR 2015

FÖRSTA TILLÄGGSBUDGET FÖR ÅR 2015 FÖRSTA TILLÄGGSBUDGET FÖR ÅR 2015 ANTAGEN AV LAGTINGET 23.1.2015 Ålands landskapsregering BUDGETFÖRSLAG nr 2/2014-2015 Datum 2014-12-09 Till Ålands lagting Förslag till första tilläggsbudget för år 2015

Läs mer

LXXXVI LANDSKAPSREGERINGENS BERÄTTELSE TILL ÅLANDS LAGTING ÖVER LANDSKAPET ÅLANDS FÖRVALTNING OCH EKONOMISKA TILLSTÅND UNDER ÅR

LXXXVI LANDSKAPSREGERINGENS BERÄTTELSE TILL ÅLANDS LAGTING ÖVER LANDSKAPET ÅLANDS FÖRVALTNING OCH EKONOMISKA TILLSTÅND UNDER ÅR LXXXVI LANDSKAPSREGERINGENS BERÄTTELSE TILL ÅLANDS LAGTING ÖVER LANDSKAPET ÅLANDS FÖRVALTNING OCH EKONOMISKA TILLSTÅND UNDER ÅR 2010 1 2 ISBN 951-8946-68-X Mariehamn 2011, Zapp reklambyrå Till Ålands lagting

Läs mer

LXXXIX LANDSKAPSREGERINGENS BERÄTTELSE TILL ÅLANDS LAGTING ÖVER LANDSKAPET ÅLANDS FÖRVALTNING OCH EKONOMISKA TILLSTÅND UNDER ÅR

LXXXIX LANDSKAPSREGERINGENS BERÄTTELSE TILL ÅLANDS LAGTING ÖVER LANDSKAPET ÅLANDS FÖRVALTNING OCH EKONOMISKA TILLSTÅND UNDER ÅR LXXXIX LANDSKAPSREGERINGENS BERÄTTELSE TILL ÅLANDS LAGTING ÖVER LANDSKAPET ÅLANDS FÖRVALTNING OCH EKONOMISKA TILLSTÅND UNDER ÅR 2013 1 2 ISBN 951-8946-68-X Mariehamn 2014, Zapp reklambyrå Till Ålands lagting

Läs mer

LXXXIII LANDSKAPSREGERINGENS BERÄTTELSE TILL ÅLANDS LAGTING ÖVER LANDSKAPET ÅLANDS FÖRVALTNING OCH EKONOMISKA TILLSTÅND UNDER ÅR

LXXXIII LANDSKAPSREGERINGENS BERÄTTELSE TILL ÅLANDS LAGTING ÖVER LANDSKAPET ÅLANDS FÖRVALTNING OCH EKONOMISKA TILLSTÅND UNDER ÅR LXXXIII LANDSKAPSREGERINGENS BERÄTTELSE TILL ÅLANDS LAGTING ÖVER LANDSKAPET ÅLANDS FÖRVALTNING OCH EKONOMISKA TILLSTÅND UNDER ÅR 2007 1 2 ISBN 951-8946-68-X Mariehamn 2008, Zapp reklambyrå Till Ålands

Läs mer

ÅLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

ÅLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING ÅLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING 2009 Nr 4 Nr 4 ÅLANDS LAGTINGS BESLUT om antagande av andra tilläggsbudget för landskapet Åland för år 2008 Utfärdad i Mariehamn den 21 januari 2009 På framställning av landskapsregeringen

Läs mer

ÅLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

ÅLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING ÅLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING 2008 Nr 3 Nr 3 ÅLANDS LAGTINGS BESLUT om antagande av tredje tilläggsbudget för år 2007 Utfärdad i Mariehamn den 18 januari 2008 På framställning av landskapsregeringen 1) har

Läs mer

LXXXV LANDSKAPSREGERINGENS BERÄTTELSE TILL ÅLANDS LAGTING ÖVER LANDSKAPET ÅLANDS FÖRVALTNING OCH EKONOMISKA TILLSTÅND UNDER ÅR

LXXXV LANDSKAPSREGERINGENS BERÄTTELSE TILL ÅLANDS LAGTING ÖVER LANDSKAPET ÅLANDS FÖRVALTNING OCH EKONOMISKA TILLSTÅND UNDER ÅR LXXXV LANDSKAPSREGERINGENS BERÄTTELSE TILL ÅLANDS LAGTING ÖVER LANDSKAPET ÅLANDS FÖRVALTNING OCH EKONOMISKA TILLSTÅND UNDER ÅR 2009 1 2 ISBN 951-8946-68-X Mariehamn 2010, Zapp reklambyrå Till Ålands lagting

Läs mer

FAKTUROR TILL ÅLANDS LANDSKAPSREGERING

FAKTUROR TILL ÅLANDS LANDSKAPSREGERING FAKTUROR TILL ÅLANDS LANDSKAPSREGERING Ålands landskapsregering hanterar leverantörsfakturor elektroniskt. För att underlätta en snabb och smidig hantering av fakturor rekommenderar vi våra leverantörer

Läs mer

ÅLANDSDELEGATIONEN Diarienr D 10 12 01 33 - D 10 21 01 39

ÅLANDSDELEGATIONEN Diarienr D 10 12 01 33 - D 10 21 01 39 ÅLANDSDELEGATIONEN Diarienr D 10 12 01 33 - D 10 21 01 39 Helsingfors/Mariehamn 21.1.2013 Nr 7/13 Hänvisning Ålands lagtings skrivelser 28.11.2012, nris 187,190, 192, 194, 196, 198 och 200/2012 Till Justitieministeriet

Läs mer

ÅLANDSDELEGATIONEN Diarienr D D D D D Till Justitieministeriet

ÅLANDSDELEGATIONEN Diarienr D D D D D Till Justitieministeriet ÅLANDSDELEGATIONEN Diarienr D 10 07 01 34 D 10 07 01 35 D 10 07 01 36 D 10 07 01 37 D 10 07 01 38 Helsingfors/Mariehamn 20.7.2007 Nr 22/07 Hänvisning Ålands lagtings skrivelser 23.5.2007, nris 134-137/2007.

Läs mer

Lagtinget. Lagtingsordning (2011:97) för Åland

Lagtinget. Lagtingsordning (2011:97) för Åland 23 Lagtinget Lagtingsordning (2011:97) 1 1 Lagtingsordning (2011:97) för Åland 1 kap. Grunderna för det åländska samhällsskicket 1. Åland Åland är en på folkrätten grundad autonomi och är genom internationella

Läs mer

Lagutskottets betänkande Förslag till lag om ändring av 59a självstyrelselagen för Åland Republikens presidents framställning nr 19/

Lagutskottets betänkande Förslag till lag om ändring av 59a självstyrelselagen för Åland Republikens presidents framställning nr 19/ Ålands lagting BETÄNKANDE nr 39/2009-2010 Datum Lagutskottet 2010-10-28 Till Ålands lagting Lagutskottets betänkande Förslag till lag om ändring av 59a självstyrelselagen för Åland Republikens presidents

Läs mer

LXXXI LANDSKAPSREGERINGENS BERÄTTELSE TILL ÅLANDS LAGTING ÖVER LANDSKAPET ÅLANDS FÖRVALTNING OCH EKONOMISKA TILLSTÅND UNDER ÅR

LXXXI LANDSKAPSREGERINGENS BERÄTTELSE TILL ÅLANDS LAGTING ÖVER LANDSKAPET ÅLANDS FÖRVALTNING OCH EKONOMISKA TILLSTÅND UNDER ÅR LXXXI LANDSKAPSREGERINGENS BERÄTTELSE TILL ÅLANDS LAGTING ÖVER LANDSKAPET ÅLANDS FÖRVALTNING OCH EKONOMISKA TILLSTÅND UNDER ÅR 2005 1 2 ISBN 951-8946-68-X Mariehamn 2006, Zapp reklambyrå Till Ålands lagting

Läs mer

ÅLANDSDELEGATIONEN Diarienr D D

ÅLANDSDELEGATIONEN Diarienr D D ÅLANDSDELEGATIONEN Diarienr D 10 13 01 62 D 10 13 01 66 Helsingfors/Mariehamn 17.12.2013 Nr 37/13 Hänvisning Ålands lagtings skrivelser 4.12.2013, nris 240, 243, 245, 247 och 249/2013 Till Justitieministeriet

Läs mer

ÅLANDSDELEGATIONEN Diarienr D

ÅLANDSDELEGATIONEN Diarienr D ÅLANDSDELEGATIONEN Diarienr D 10 16 01 13 Helsingfors/Mariehamn 13.7.2016 Nr 18/16 Hänvisning Ålands lagtings skrivelse 6.6.2016, nr 84/2016. Till Justitieministeriet Ärende Utlåtande över landskapslag

Läs mer

ÅLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

ÅLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING ÅLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING 2015 Nr 1 Nr 1 ÅLANDS LAGTINGS BESLUT om antagande av budget för landskapet Åland år 2015 Utfärdad i Mariehamn den 19 december 2014 Efter att förslag inkommit från landskapsregeringen

Läs mer

ÅLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

ÅLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING ÅLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING 2014 Nr 33 Nr 33 LANDSKAPSLAG om Ålands ombudsmannamyndighet Föredragen fär Republikens President den 28 februari 2014 Utfärdad i Mariehamn den 12 juni 2014 I enlighet med lagtingets

Läs mer

FAKTUROR TILL ÅLANDS LANDSKAPSREGERING

FAKTUROR TILL ÅLANDS LANDSKAPSREGERING FAKTUROR TILL ÅLANDS LANDSKAPSREGERING Ålands landskapsregering hanterar leverantörsfakturor elektroniskt. För att underlätta en snabb och smidig hantering av fakturor rekommenderar vi våra leverantörer

Läs mer

ÅLANDSDELEGATIONEN Diarienr D D Till Justitieministeriet

ÅLANDSDELEGATIONEN Diarienr D D Till Justitieministeriet ÅLANDSDELEGATIONEN Diarienr D 10 17 01 2 D 10 17 01 3 Helsingfors/Mariehamn 8.2.2017 Nr 11/17 Hänvisning Ålands lagtings skrivelser 23.1.2017, nris 11 och 14/2017. Till Justitieministeriet Ärende Utlåtande

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLEN UTLÅTANDE Diarienr 1(5) OH 2015/101. Justitieministeriets brev gällande ärendena nr 25-26/08/2015

HÖGSTA DOMSTOLEN UTLÅTANDE Diarienr 1(5) OH 2015/101. Justitieministeriets brev gällande ärendena nr 25-26/08/2015 HÖGSTA DOMSTOLEN UTLÅTANDE Diarienr 1(5) OH 2015/101 Givet Nr 12.6.2015 1211 TILL REPUBLIKENS PRESIDENT HÄNVISNING ÄRENDE Justitieministeriets brev 11.5.2015 gällande ärendena nr 25-26/08/2015 Ålands lagtings

Läs mer

LXXXII LANDSKAPSREGERINGENS BERÄTTELSE TILL ÅLANDS LAGTING ÖVER LANDSKAPET ÅLANDS FÖRVALTNING OCH EKONOMISKA TILLSTÅND UNDER ÅR

LXXXII LANDSKAPSREGERINGENS BERÄTTELSE TILL ÅLANDS LAGTING ÖVER LANDSKAPET ÅLANDS FÖRVALTNING OCH EKONOMISKA TILLSTÅND UNDER ÅR LXXXII LANDSKAPSREGERINGENS BERÄTTELSE TILL ÅLANDS LAGTING ÖVER LANDSKAPET ÅLANDS FÖRVALTNING OCH EKONOMISKA TILLSTÅND UNDER ÅR 2006 1 2 ISBN 951-8946-68-X Mariehamn 2007, Zapp reklambyrå Till Ålands lagting

Läs mer

RP 77/2010 rd. I denna proposition föreslås att självstyrelselagen

RP 77/2010 rd. I denna proposition föreslås att självstyrelselagen RP 77/2010 rd Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av 59 a i självstyrelselagen för Åland PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås att självstyrelselagen

Läs mer

FAKTUROR TILL ÅLANDS LANDSKAPSREGERING

FAKTUROR TILL ÅLANDS LANDSKAPSREGERING FAKTUROR TILL ÅLANDS LANDSKAPSREGERING Ålands landskapsregering hanterar leverantörsfakturor elektroniskt. För att underlätta en snabb och smidig hantering av fakturor rekommenderar vi våra leverantörer

Läs mer

Beskrivning av landskapsregeringens webbplats, som även utgör grundpaket för ytterligare framtida webbplatser

Beskrivning av landskapsregeringens webbplats, som även utgör grundpaket för ytterligare framtida webbplatser Beskrivning av landskapsregeringens webbplats, som även utgör grundpaket för ytterligare framtida webbplatser 1 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Sidmallar... 4 3. Beskrivning av ytor i sidmallarna... 7 A.

Läs mer

ÅLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

ÅLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING ÅLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING 2006 Nr 9 Nr 9 LANDSKAPSLAG om Ålands arbetsmarknads- och studieservicemyndighet Föredragen för Republikens President den 20 januari 2006 Utfärdad i Mariehamn den 9 februari

Läs mer

LXXXIV LANDSKAPSREGERINGENS BERÄTTELSE TILL ÅLANDS LAGTING ÖVER LANDSKAPET ÅLANDS FÖRVALTNING OCH EKONOMISKA TILLSTÅND UNDER ÅR

LXXXIV LANDSKAPSREGERINGENS BERÄTTELSE TILL ÅLANDS LAGTING ÖVER LANDSKAPET ÅLANDS FÖRVALTNING OCH EKONOMISKA TILLSTÅND UNDER ÅR LXXXIV LANDSKAPSREGERINGENS BERÄTTELSE TILL ÅLANDS LAGTING ÖVER LANDSKAPET ÅLANDS FÖRVALTNING OCH EKONOMISKA TILLSTÅND UNDER ÅR 2008 1 2 ISBN 951-8946-68-X Mariehamn 2009, Zapp reklambyrå Till Ålands lagting

Läs mer

ÅLANDSDELEGATIONEN Diarienr D Till Justitieministeriet

ÅLANDSDELEGATIONEN Diarienr D Till Justitieministeriet ÅLANDSDELEGATIONEN Diarienr D 10 07 01 71 Helsingfors/Mariehamn 29.10.2007 Nr 36/07 Hänvisning Ålands lagtings skrivelse 19.9.2007, nr 327/2007. Till Justitieministeriet Ärende Utlåtande över landskapslag

Läs mer

ÅLANDSDELEGATIONEN Diarienr D 10 15 01 18

ÅLANDSDELEGATIONEN Diarienr D 10 15 01 18 ÅLANDSDELEGATIONEN Diarienr D 10 15 01 18 Helsingfors/Mariehamn 2.6.2015 Nr 16/15 Hänvisning Ålands lagtings skrivelse 29.4.2015, nr 89/2015. Till Justitieministeriet Ärende Utlåtande över landskapslagen

Läs mer

ÅLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

ÅLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING ÅLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING 2011 Nr 97 Nr 97 LAGTINGSORDNING för Åland Föredragen för Republikens President 1) den 14 oktober 2011 Utfärdad i Mariehamn den 21 oktober 2011 I enlighet med lagtingets beslut

Läs mer

AÅ rsredovisning 2015. Landskapet Ålands förvaltning och ekonomi

AÅ rsredovisning 2015. Landskapet Ålands förvaltning och ekonomi AÅ rsredovisning 2015 Landskapet Ålands förvaltning och ekonomi Inneha ll FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE... 1 Landskapsregeringens politiska översikt... 1 Utåtriktat och politiskt intensivt valår 2015... 1 Självstyrelsemyndigheterna...

Läs mer

Register Vårsessionen 2008-2009

Register Vårsessionen 2008-2009 Register Vårsessionen 2008-2009 Presidentframställningar Stora utskottets betänkande nr 2/2008-2009 om godkännande av protokollet om ändring i avtalet mellan de nordiska länderna för att undvika dubbelbeskattning

Läs mer

Riksdagens EU-arbete

Riksdagens EU-arbete Riksdagen och EU 2 Riksdagen och EU Riksdagens EU-arbete Sveriges riksdag arbetar på olika sätt med EU-frågor. I riksdagens kammare hålls debatter om EU-frågor, och utskotten granskar EU-initiativ och

Läs mer

Protokoll fört vid enskild föredragning Näringsavdelningen Fiskeribyrån, N30

Protokoll fört vid enskild föredragning Näringsavdelningen Fiskeribyrån, N30 PROTOKOLL Nummer 26 27.10.2015 Sammanträdesdatum Protokoll fört vid enskild föredragning Näringsavdelningen Fiskeribyrån, N30 Beslutande Föredragande Justerat Vicelantråd Roger Nordlund Byråchef Jenny

Läs mer

Ålands skärgårdsnämnd

Ålands skärgårdsnämnd Ålands skärgårdsnämnd Protokoll nr: 3/07 Tidpunkt: 28.9 kl 1300-1500 Plats: Lagtinget, Konferensrum 1 Deltagare: Roger Husell, Brändö, Ethel Sundblom, Föglö, Mats Perämaa och Jim Eriksson, Kumlinge, Harry

Läs mer

Stadgar Godkända av årsmötet 5.5.2007 Registrerade 5.11.2007

Stadgar Godkända av årsmötet 5.5.2007 Registrerade 5.11.2007 Stadgar Godkända av årsmötet 5.5.2007 Registrerade 5.11.2007 STADGAR FÖR NATUR OCH MILJÖ R.F. 1 Namn och hemort Föreningens namn är Natur och Miljö r.f. Föreningens hemort är Helsingfors stad och dess

Läs mer

TREDJE TILLÄGGSBUDGET FÖR ÅR 2014

TREDJE TILLÄGGSBUDGET FÖR ÅR 2014 TREDJE TILLÄGGSBUDGET FÖR ÅR 2014 ANTAGEN AV LAGTINGET 19.1.2015 Ålands landskapsregering BUDGETFÖRSLAG nr 3/2014-2015 Datum 2014-12-18 Till Ålands lagting Förslag till tredje tilläggsbudget för år 2014

Läs mer

Se M 26, Landskapslag (2006:8) om arbetsmarknadspolitisk verksamhet; O 20, Landskapslag (2006:71) om studiestöd.

Se M 26, Landskapslag (2006:8) om arbetsmarknadspolitisk verksamhet; O 20, Landskapslag (2006:71) om studiestöd. Landskapslag (2006:9) om Ålands arbetsmarknads- och studieservicemyndighet 2006:009 Landskapslag (2006:9) Ålands arbetsmarknads- och studieservicemyndighet LL (2006:9) om AMS 1 kap. Allmänna bestämmelser

Läs mer

Årsredovisning 2014. Landskapet Ålands förvaltning och ekonomi

Årsredovisning 2014. Landskapet Ålands förvaltning och ekonomi Årsredovisning 2014 Landskapet Ålands förvaltning och ekonomi 1 Innehållsförteckning Landskapsregeringens politiska översikt 4 SJÄLVSTYRELSEMYNDIGHETERNA... 7 Ålands lagting... 7 Lagtingsarbetet... 8 Ålands

Läs mer

RP 217/2014 rd. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 30 i självstyrelselagen för Åland

RP 217/2014 rd. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 30 i självstyrelselagen för Åland RP 217/2014 rd Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av i självstyrelselagen för Åland PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås det att självstyrelselagen

Läs mer

Protokoll fört vid pleniföredragning Regeringskansliet Allmänna byrån, Rk1

Protokoll fört vid pleniföredragning Regeringskansliet Allmänna byrån, Rk1 PROTOKOLL Nummer 11 3.12.2015 Sammanträdesdatum Protokoll fört vid pleniföredragning Regeringskansliet Allmänna byrån, Rk1 Närvarande Frånvarande Justerat KS NF TA MN WV CG MP Omedelbart Ordförande Föredragande

Läs mer

- förändrade av Delegationens nionde ordinarie session 2008. Stadgar för Sverigefinländarnas delegation, antagna av sessionen år 2005

- förändrade av Delegationens nionde ordinarie session 2008. Stadgar för Sverigefinländarnas delegation, antagna av sessionen år 2005 Stadgar - förändrade av Delegationens nionde ordinarie session 2008 Sverigefinländarnas delegation Ruotsinsuomalaisten valtuuskunta Stadgar för Sverigefinländarnas delegation, antagna av sessionen år 2005

Läs mer

Protokoll fört vid enskild föredragning Social- och miljöavdelningen Socialvårdsbyrån, S2

Protokoll fört vid enskild föredragning Social- och miljöavdelningen Socialvårdsbyrån, S2 PROTOKOLL Nummer 1 Sammanträdesdatum Protokoll fört vid enskild föredragning Social- och miljöavdelningen, S2 Beslutande Föredragande Justerat Minister Wille Valve Byråchef Maj-Len Österlund Omedelbart............................

Läs mer

Protokoll fört vid pleniföredragning Social- och miljöavdelningen Socialvårdsbyrån, S1

Protokoll fört vid pleniföredragning Social- och miljöavdelningen Socialvårdsbyrån, S1 .1.2015 PROTOKOLL Nummer 6 22.10.2015 Sammanträdesdatum Protokoll fört vid pleniföredragning Social- och miljöavdelningen Socialvårdsbyrån, S1 Närvarande Frånvarande Justerat CG - RN - VT - CA - WV FK

Läs mer

ÅLANDSDELEGATIONEN Diarienr D D Till Justitieministeriet

ÅLANDSDELEGATIONEN Diarienr D D Till Justitieministeriet ÅLANDSDELEGATIONEN Diarienr D 10 07 01 16 D 10 07 01 17 Helsingfors/Mariehamn 12.4.2007 Nr 8/07 Hänvisning Ålands lagtings skrivelser 12.3.2007, nris 58-59/2007. Till Justitieministeriet Ärende Utlåtande

Läs mer

FINANSUTSKOTTETS BETÄNKANDE

FINANSUTSKOTTETS BETÄNKANDE FINANSUTSKOTTETS BETÄNKANDE Förslag till första tilläggsbudget för år 2001 2000-2001 nr 3 FR nr 11 FM nr 30 och 31 SAMMANFATTNING Landskapsstyrelsens förslag Landskapsstyrelsen föreslår att lagtinget antar

Läs mer

Justitiekanslersämbetets arbetsordning

Justitiekanslersämbetets arbetsordning Justitiekanslersämbetets arbetsordning Given i Helsingfors den 17 december 2007 Med stöd av 12 2 mom. lagen om justitiekanslern i statsrådet (193/2000) och 3 statsrådets förordning om justitiekanslersämbetet

Läs mer

RIKSDAGSVALET

RIKSDAGSVALET Kenth Häggblom, led. statistiker Tel. 25497 Pb 1187, 22111 MARIEHAMN STATISTIKMEDDELANDE 25.3.2003 http://www.asub.aland.fi Val 2003:1 RIKSDAGSVALET 16.3.2003 Denna sammanställning innehåller slutliga

Läs mer

Sammanställning av tillsyn av kommunernas bruk av handikappserviceplaner.

Sammanställning av tillsyn av kommunernas bruk av handikappserviceplaner. Dokumentnamn Nr Sidnr BESLUT 12 S10 1 (3) Datum Dnr 23.1.2013 ÅLR 2012/6874 Kommunerna på Åland Kontaktperson Liselotte Lund/Alexandra Oksman Ärende KOMMUNERNAS BRUK AV HANDIKAPPSERVICEPLANER Sammanställning

Läs mer

Hur lagar och förordningar kommer till Sten Palmgren

Hur lagar och förordningar kommer till Sten Palmgren Hur lagar och förordningar kommer till Sten Palmgren Några historiska milstolpar Medeltidens landskapslagar, stadslagar, 1734 års lag, 1809-1917 Det nordiska lagstiftningssamarbetet Lagstiftningens roller

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL RP 69/2013 rd Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om tryggande av försörjningsberedskapen PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I propositionen föreslås det att

Läs mer

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Styrelsen nr 8/2011

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Styrelsen nr 8/2011 Styrelsen nr 8/2011 Kallelse till sammanträde den 28 april kl. 09.00. Paragraf Ärende 48 Sammankallande och beslutförhet. 49 Justering av protokoll. 50 Fastställande av föredragningslistan. 51 Yttrande

Läs mer

ÅLANDSDELEGATIONEN Diarienr D 10 12 05 1. Till diskrimineringsnämnden

ÅLANDSDELEGATIONEN Diarienr D 10 12 05 1. Till diskrimineringsnämnden ÅLANDSDELEGATIONEN Diarienr D 10 12 05 1 Helsingfors/Mariehamn 10.7.2012 Nr 23/12 Hänvisning Diskrimineringsnämndens skrivelse 8.6.2012. Till diskrimineringsnämnden Ärende För tillsynsuppgiften enligt

Läs mer

Protokoll fört vid enskild föredragning Social- och miljöavdelningen Allmänna byrån, S1

Protokoll fört vid enskild föredragning Social- och miljöavdelningen Allmänna byrån, S1 PROTOKOLL Nummer 2 31.1.2017 Sammanträdesdatum Protokoll fört vid enskild föredragning Social- och miljöavdelningen Allmänna byrån, S1 Beslutande Föredragande Justerat Minister Wille Valve Avdelningschef

Läs mer

Riksdagsvalet 2011. Kenth Häggblom, statistikchef Tel 25497. Val 2011:1 3.5.2011

Riksdagsvalet 2011. Kenth Häggblom, statistikchef Tel 25497. Val 2011:1 3.5.2011 ' Kenth Häggblom, statistikchef Tel 25497 Val 211:1 3.5.211 Riksdagsvalet 211 Lägre valdeltagande Valdeltagandet på Åland i årets riksdagsval var 51 procent, vilket var 6 procentenheter lägre än 27. Kvinnornas

Läs mer

Protokoll fört vid pleniföredragning Regeringskansliet Allmänna byrån, Rk1

Protokoll fört vid pleniföredragning Regeringskansliet Allmänna byrån, Rk1 PROTOKOLL Nummer 12 22.12.2016 Sammanträdesdatum Protokoll fört vid pleniföredragning Regeringskansliet Allmänna byrån, Rk1 Närvarande Frånvarande Justerat KS CG - MP NF MN WV TA Omedelbart Ordförande

Läs mer

Protokoll fört vid enskild föredragning Regeringskansliet Allmänna byrån, rättserviceenheten, Rk1a

Protokoll fört vid enskild föredragning Regeringskansliet Allmänna byrån, rättserviceenheten, Rk1a PROTOKOLL Nummer 30 19.4.2016 Sammanträdesdatum Protokoll fört vid enskild föredragning Regeringskansliet Allmänna byrån, rättserviceenheten, Rk1a Beslutande Föredragande Justerat Minister Nina Fellman

Läs mer

ÅLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

ÅLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING ÅLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING 2006 Nr 1 Nr 1 ÅLANDS LAGTINGS BESLUT om antagande av budget för landskapet Åland år 2006 Utfärdad i Mariehamn den 22 december 2005 På framställning av landskapsregeringen 1)

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014 ÅLANDS OMBUDSMANNAMYNDIGHET (ÅOM) VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014 ÅLANDS DISKRIMINERINGSOMBUDSMAN (DO) OCH BARNOMBUDSMAN (BO) s.1 Innehållsförteckning s.1 1. År 2014. Allmän förvaltning med övergripande mål

Läs mer

ÅLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

ÅLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING ÅLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING 2004 Nr 11 Nr 11 LAG om ändring av självstyrelselagen för Åland Föredragen för Republikens President den 20 januari 2004 Givet i Helsingfors den 30 januari 2004* Utfärdad i Mariehamn

Läs mer

Stadgar. för Kullaledens vänner förening

Stadgar. för Kullaledens vänner förening Stadgar för Kullaledens vänner förening Föreningen bildad Den 11 november 2014 1 Föreningens syfte och mål Kullaledens Vänner är en ideell, oberoende förening som har till ändamål att värna om Kullaledens

Läs mer

2000 ISBN 951-8946-68-x 2000

2000 ISBN 951-8946-68-x 2000 ISBN 951-8946-68-x 2000 2000 1 LXXVI LANDSKAPSSTYRELSENS BERÄTTELSE TILL ÅLANDS LAGTING ÖVER LANDSKAPET ÅLANDS FÖRVALTNING OCH EKONOMISKA TILLSTÅND UNDER ÅR 2000 2 ISBN 951-8946-68-X Mariehamn 2001 Ålandstryckeriet

Läs mer

Tabell 1. Valdeltagande på Åland vid riksdagsvalen 2011 och 2015, procent. Löfström vald som den yngsta åländska riksdagsledamoten

Tabell 1. Valdeltagande på Åland vid riksdagsvalen 2011 och 2015, procent. Löfström vald som den yngsta åländska riksdagsledamoten ' Kenth Häggblom, statistikchef, tel. 25497 Sanna Roos, vik. statistiker, tel. 25495 Val 2015:1 29.4.2015 Riksdagsvalet 2015 Högre valdeltagande Valdeltagandet på Åland i årets riksdagsval var 58 procent,

Läs mer

Från val till val. Hur går valen till? Hur stiftas lagar? Vad händer sen?

Från val till val. Hur går valen till? Hur stiftas lagar? Vad händer sen? Från val till val Hur går valen till? Hur stiftas lagar? Vad händer sen? Fyra allmänna val i Sverige Riksdag + landsting + kommun (Vart fjärde år) Eu (Vart femte år) Sverige har 20 platser i Europaparlamentet

Läs mer

LXXVIll LANDSKAPSSTYRELSENS BERÄTTELSE TILL ÅLANDS LAGTING

LXXVIll LANDSKAPSSTYRELSENS BERÄTTELSE TILL ÅLANDS LAGTING 2002 1 LXXVIll LANDSKAPSSTYRELSENS BERÄTTELSE TILL ÅLANDS LAGTING ÖVER LANDSKAPET ÅLANDS FÖRVALTNING OCH EKONOMISKA TILLSTÅND UNDER ÅR 2002 2 ISBN 951-8946-68-X Mariehamn 2003 Ålandstryckeriet 3 Till

Läs mer

2001 ISBN 951-8946-68-x 2001

2001 ISBN 951-8946-68-x 2001 ISBN 951-8946-68-x 2001 2001 1 LXXVII LANDSKAPSSTYRELSENS BERÄTTELSE TILL ÅLANDS LAGTING ÖVER LANDSKAPET ÅLANDS FÖRVALTNING OCH EKONOMISKA TILLSTÅND UNDER ÅR 2001 2 ISBN 951-8946-68-X Mariehamn 2002 Ålandstryckeriet

Läs mer

/DQGVNDSVODJ. 1 kap. $OOPlQQDEHVWlPPHOVHU. 6WlOOQLQJLQRPI UYDOWQLQJHQ

/DQGVNDSVODJ. 1 kap. $OOPlQQDEHVWlPPHOVHU. 6WlOOQLQJLQRPI UYDOWQLQJHQ /DQGVNDSVODJ RP3RVWHQSncODQG 1U 1 kap. $OOPlQQDEHVWlPPHOVHU 1 6WlOOQLQJLQRPI UYDOWQLQJHQ Posten på Åland, nedan kallad Posten, är ett affärsverk underställt landskapsstyrelsen. Posten avgör de ärenden

Läs mer

Protokoll fört vid enskild föredragning Näringsavdelningen Allmänna II, N12

Protokoll fört vid enskild föredragning Näringsavdelningen Allmänna II, N12 PROTOKOLL Nummer 15 25.6.2015 Sammanträdesdatum Protokoll fört vid enskild föredragning Näringsavdelningen Allmänna II, N12 Beslutande Föredragande Justerat Minister Fredrik Karlström Byråchef Susanne

Läs mer

Reglemente för kultur- och fritidsnämnden

Reglemente för kultur- och fritidsnämnden Reglemente för kultur- och fritidsnämnden Antagen av kommunfullmäktige 2014-12-15, 193 Avsnitt A A1. Ansvar och rapporteringsskyldighet 1 Samtliga nämnder ska se till att deras verksamhet bedrivs i enlighet

Läs mer

Utskott Datum Arkivbeteckning Lagutskottet LU

Utskott Datum Arkivbeteckning Lagutskottet LU Ålands lagting BETÄNKANDE nr 4/1999-2000 Utskott Datum Arkivbeteckning Lagutskottet 2000-01-05 LU0419992000 Till Ålands lagting Lagutskottets betänkande om Regeringens proposition till riksdagen med förslag

Läs mer

Huvudsakligt innehåll

Huvudsakligt innehåll FRAMSTÄLLNING nr x/200x-200x Datum 200X-XX-XX Till Ålands lagting Skattesatsen för samfund Huvudsakligt innehåll Landskapsregeringen föreslår att skattesatsen för den kommunala samfundsskatten sänks med

Läs mer

K.f De Gamlas Hem. Förbundsfullmäktige sammanträde 07.06 2010. Kl. 16.00. K.f för De Gamlas Hem SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Sida 1

K.f De Gamlas Hem. Förbundsfullmäktige sammanträde 07.06 2010. Kl. 16.00. K.f för De Gamlas Hem SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Sida 1 Sida 1 K.f De Gamlas Hem sammanträde Kl. 16.00 Sida 2 DATUM PLATS De Gamlas Hem 1. Sammanträdets öppnande...4 2. Sammanträdets laglighet och beslutförhet...5 3. Val av ordförande och viceordförande för

Läs mer

ÅLANDSDELEGATIONEN Diarienr D D Till Justitieministeriet

ÅLANDSDELEGATIONEN Diarienr D D Till Justitieministeriet ÅLANDSDELEGATIONEN Diarienr D 10 09 01 6 D 10 09 01 7 Helsingfors/Mariehamn 20.4.2009 Nr 15/09 Hänvisning Ålands lagtings skrivelse 30.3.2009, nr 62/2009. Till Justitieministeriet Ärende Utlåtande över

Läs mer

Protokoll fört vid enskild föredragning Social- och miljöavdelningen Socialvårdsbyrån, S1

Protokoll fört vid enskild föredragning Social- och miljöavdelningen Socialvårdsbyrån, S1 PROTOKOLL Nummer 36 5.10.2015 Sammanträdesdatum Protokoll fört vid enskild föredragning Social- och miljöavdelningen Socialvårdsbyrån, S1 Beslutande Föredragande Justerat Minister Carina Aaltonen Avdelningschef

Läs mer

Ålands skärgårdsnämnd

Ålands skärgårdsnämnd Ålands skärgårdsnämnd Protokoll nr: 2/06 Tidpunkt: 22.9.2006, kl. 12-16 Plats: Vårdö Närvarande: Göran Stenroos, Sottunga, Roger Husell och John Wrede, Brändö, Magnus Sandberg, Vårdö, Harry Holmström,

Läs mer

ÅLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

ÅLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING ÅLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING 2012 Nr 69 Nr 69 LANDSKAPSLAG om landskapets finansförvaltning Föredragen för Republikens President den 13 maj 2011 Utfärdad i Mariehamn den 29 november 2012 I enlighet med lagtingets

Läs mer

ÅLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

ÅLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING ÅLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FÖR ÅR 2014 INNEHÅLLANDE Nr 1 62 Register till ÅLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING ÅR 2014 O m r å d e LANDSKAPSLAGAR Nr Sida C 10 C 11 D 4 D 21 D 22 D 41 E 6 E F 3 F 6 F G 1 H 1 I 25

Läs mer

Protokoll fört vid enskild föredragning Finansavdelningen Allmänna byrån, F1

Protokoll fört vid enskild föredragning Finansavdelningen Allmänna byrån, F1 PROTOKOLL Nummer 27 24.5.2016 Sammanträdesdatum Protokoll fört vid enskild föredragning Finansavdelningen Allmänna byrån, F1 Beslutande Föredragande Justerat Minister Mats Perämaa Avdelningsjurist Ida

Läs mer

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Styrelsen nr 15/2012

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Styrelsen nr 15/2012 Styrelsen nr 15/2012 PROTOKOLL fört vid EXTRA sammanträde fredagen den 5.10 kl.10.00 i styrelserummet. Paragraf Ärende 123. Sammankallande och beslutsförhet. 124. Justering av protokoll. 125. Föredragningslistans

Läs mer

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Styrelsen nr 11/2011

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Styrelsen nr 11/2011 Styrelsen nr 11/2011 Kallelse till sammanträde den 26 augusti kl. 09.00. Paragraf Ärende 74 Sammankallande och beslutförhet 75 Justering av protokoll 76 Fastställande av föredragningslistan 77 Budget 2012

Läs mer

Protokoll fört vid enskild föredragning Regeringskansliet Allmänna byrån, rättserviceenheten, Rk1a

Protokoll fört vid enskild föredragning Regeringskansliet Allmänna byrån, rättserviceenheten, Rk1a 37 PROTOKOLL Nummer 59 8.11.2016 Sammanträdesdatum Protokoll fört vid enskild föredragning Regeringskansliet Allmänna byrån, rättserviceenheten, Rk1a Beslutande Föredragande Justerat Minister Nina Fellman

Läs mer

Protokoll från skärgårdsnämndens möte 4-2009

Protokoll från skärgårdsnämndens möte 4-2009 Protokoll från skärgårdsnämndens möte 4-2009 Tidpunkt: 13 november 2009 kl 1000-1430 Plats: Deltagare: Ålands landskapsregering, Rödhamn, Mariehamn Jan-Erik Mattsson (ordf), Katrin Sjögren, Mats Perämaa

Läs mer

Styrelsen för ÅLANDS POLISMYNDIGHET nr 1/2015

Styrelsen för ÅLANDS POLISMYNDIGHET nr 1/2015 1 Styrelsen för ÅLANDS POLISMYNDIGHET nr 1/2015 PROTOKOLL Datum Fredag 16.1.2015 Plats och tid: Polishuset kl. 09.00-12.00 Närvarande: Åke Mattsson ordförande Annika Hambrudd viceordförande Kurt Forsman

Läs mer

ÅLANDSDELEGATIONEN Diarienr D 10 12 01 31

ÅLANDSDELEGATIONEN Diarienr D 10 12 01 31 ÅLANDSDELEGATIONEN Diarienr D 10 12 01 31 Helsingfors/Mariehamn 29.10.2012 Nr 30/12 Hänvisning Ålands lagtings skrivelse 21.9.2012, nris 158/2012. Till Justitieministeriet Ärende Utlåtande över landskapslag

Läs mer

AGENDA. FÖRBUNDSSTYRELSEN PROTOKOLL Kl Förbundskansliet 3/2012. Agenda för styrelsemöte vid Ålands kommunförbund.

AGENDA. FÖRBUNDSSTYRELSEN PROTOKOLL Kl Förbundskansliet 3/2012. Agenda för styrelsemöte vid Ålands kommunförbund. AGENDA Agenda för styrelsemöte vid Ålands kommunförbund. Tid: Tisdag 29 maj 2012, kl 12.00 13.30 Plats: Förbundskansliet, Ålandsvägen 26 18 Sammanträdets laglighet och beslutförhet... 3 19 Protokolljustering...

Läs mer

Ålands lagting BESLUT LTB 51/2015

Ålands lagting BESLUT LTB 51/2015 Ålands lagting BESLUT LTB 51/2015 Datum Ärende 2015-06-12 LF 18/2014-2015 Ålands lagtings beslut om antagande av Landskapslag om sysselsättningsfrämjande utbildning I enlighet med lagtingets beslut föreskrivs:

Läs mer

ÅLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

ÅLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING ÅLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FÖR ÅR 2005 INNEHÅLLANDE Nr 1 86 Register till ÅLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING ÅR 2005 O m r å d e LANDSKAPSLAGAR Nr Sida C 40 C 40 C 47 C D 5 D 16 E 27 H 24 J 5 J 9 J 23 J 26 J

Läs mer

RP 237/2014 rd. ska ändras. möjligt.

RP 237/2014 rd. ska ändras. möjligt. RP 237/2014 rd Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av 4 i lagen om statens televisions- och radiofond och 351 i informationssamhällsbalken PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA

Läs mer

ÅLANDSDELEGATIONEN Diarienr D 10 13 01 48 D 10 13 01 49

ÅLANDSDELEGATIONEN Diarienr D 10 13 01 48 D 10 13 01 49 ÅLANDSDELEGATIONEN Diarienr D 10 13 01 48 D 10 13 01 49 Helsingfors/Mariehamn 15.10.2013 Nr 32/13 Hänvisning Ålands lagtings skrivelser 18.9.2013, nris 187 och 190/2013. Till Justitieministeriet Ärende

Läs mer

STADGAR för föreningen ULI Geoforum fastställda av extra årsmötet

STADGAR för föreningen ULI Geoforum fastställda av extra årsmötet STADGAR för föreningen ULI Geoforum fastställda av extra årsmötet 2012-03-27 1 Namn Föreningens namn är ULI Geoforum. 2 Ändamål ULI Geoforum är en ideell förening med syfte att sprida och effektivisera

Läs mer

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Styrelsen nr 1/2011

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Styrelsen nr 1/2011 Styrelsen nr 1/2011 Kallelse till sammanträde torsdagen den 13 januari kl. 09.00. Paragraf Ärende 1 Sammankallande och beslutförhet. 2 Justering av protokoll. 3 Fastställande av föredragningslistan. 4

Läs mer

23.4.2015 ÅLR 2015/896. Enligt sändlista Bilaga 1

23.4.2015 ÅLR 2015/896. Enligt sändlista Bilaga 1 Dokumentnamn Nr Sidnr BESLUT 27 N10 1 (5) Europeiska Gemenskapen Datum Dnr 23.4.2015 ÅLR 2015/896 Enligt sändlista Bilaga 1 Hänvisning Initiativ Kontaktperson Christel Lindholm Ärende TILLSÄTTANDE AV ÖVERVAKNINGSKOM-

Läs mer

Grundavtal för KOMMUNALFÖRBUNDET OASEN BOENDE- OCH VÅRDCENTER

Grundavtal för KOMMUNALFÖRBUNDET OASEN BOENDE- OCH VÅRDCENTER Grundavtal för KOMMUNALFÖRBUNDET OASEN BOENDE- OCH VÅRDCENTER 1 kap. KOMMUNALFÖRBUNDET 1 Kommunalförbundets namn och hemort Kommunalförbundets namn är Oasen boende- och vårdcenter k.f. med arbetsnamnet

Läs mer

Reglemente för nämnden för primärvård och tandvård

Reglemente för nämnden för primärvård och tandvård 2014-10-29 rev.2014-11-06 Håkan Blomgren Reglemente för nämnden för primärvård och tandvård 1. Nämnden för primärvård och tandvård består av 9 ledamöter och 9 ersättare, som väljs av landstingsfullmäktige

Läs mer

Betänkande av kommittén för en översyn av grundlagen

Betänkande av kommittén för en översyn av grundlagen 10.2. 2010 Publikationens titel Betänkande av kommittén för en översyn av grundlagen Författare Justitieministeriets publikation Kommittén för en översyn av grundlagen Ordförande: minister, kansler Christoffer

Läs mer

Vi anser att grunder har framförts för den väsentliga reform som ingår i detta kapitel.

Vi anser att grunder har framförts för den väsentliga reform som ingår i detta kapitel. Sannfinländarnas riksdagsgrupp Utlåtande 14.9.2017 Ärende: JM 60/08/2013 ÅLANDS SJÄLVSTYRELSE I UTVECKLING ÅLANDSKOMMITTÉNS 2013 SLUTBETÄNKANDE Begäran om utlåtande 1 kap. Ålands självstyrelse Enligt förslaget

Läs mer

romska ärenden Brochyrer 2002:7swe

romska ärenden Brochyrer 2002:7swe Delegationen för romska ärenden Brochyrer 2002:7swe Delegationen för romska ärenden Delegationen för romska ärenden (officiellt delegationen för zigenarärenden) har till uppgift att främja den romska befolkningens

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL RP 16/2004 rd Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av 2 och 5 a lagen om organisering av konstens främjande PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås

Läs mer

Stiftelsens namn är stiftelsen Cultura och dess hemort är Helsingfors.

Stiftelsens namn är stiftelsen Cultura och dess hemort är Helsingfors. Stiftelsen Culturas stadgar 1 Stiftelsens namn och hemort Stiftelsens namn är stiftelsen Cultura och dess hemort är Helsingfors. 2 Ändamål Stiftelsens ändamål är att utveckla och stärka den ryskspråkiga

Läs mer

Vid Ålands Brand och Räddningsförbunds ordinarie förbundsmöte den 10 november 2012 kl. 18:30 behandlas följande ärenden:

Vid Ålands Brand och Räddningsförbunds ordinarie förbundsmöte den 10 november 2012 kl. 18:30 behandlas följande ärenden: Å L A N D S B R A N D O C H R Ä D D N I N G S F Ö R B U N D R F. F Ö R E D R A G N I N G S L I S T A H Ö S T M Ö T E T 2 0 1 2 Vid s Brand och Räddningsförbunds ordinarie förbundsmöte den 10 november 2012

Läs mer