Register Vårsessionen

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Register Vårsessionen 2008-2009"

Transkript

1 Register Vårsessionen Presidentframställningar Stora utskottets betänkande nr 2/ om godkännande av protokollet om ändring i avtalet mellan de nordiska länderna för att undvika dubbelbeskattning beträffande skatter på inkomst och på förmögenhet samt med förslag till lag om sättande i kraft av de bestämmelser i protokollet som hör till området för lagstiftningen RP 9/ , 3, 60, 180, 524, 528 Lagutskottets betänkande nr 9/ angående godkännande av vissa avtal om inkomstbeskattning med Jersey och Guernsey och till lagar om sättande i kraft av de bestämmelser i avtalen som hör till området för lagstiftningen RP 6/ , 3, 33, 66, 185 Republikens presidents framställning om godkännande av konventionen angående skydd av de mänskliga rättigheterna och människans värdighet med avseende på tillämpningen av biologi och medicin och de därtill fogade tilläggsprotokollen om förbud mot kloning av människor och om transplantation av organ och vävnader av mänskligt ursprung samt med förslag till lagar om sättande i kraft av de bestämmelser i dessa som hör till området för lagstiftningen och om ändring av 11 kap. 11 och 47 kap. 3 i strafflagen RP 7/ , 32, 180, 205, 232, 268 Republikens presidents framställning om godkännande av de avtal om ändringar och nödvändiga kompenserande anpassningar, som i enlighet med artikel XXI i GATS-avtalet har ingåtts med Förenta Staterna m.fl. länder, respektive tullområden, med anledning av republiken Finlands m.fl. länders anslutning till Europeiska unionen RP 8/ , 132, 180, 209, 232, 269 Republikens presidents framställning med förslag till lag om ändring av 59c självstyrelselagen för Åland RP 9/ , 699 Republikens presidents framställning om godkännande av avtalet med Kazakstan för att undvika dubbelbeskattning och förhindra kringgående av skatt beträffande skatter på inkomst RP 10/ , 927 Republikens presidents framställning med anledning av regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 30 och 39 i självstyrelselagen för Åland RP 11/ , 927 Lagframställningar Kulturutskottets betänkande nr 2/ angående ny lag om landskapsbidrag till bildningsförbund FR 4/ , 730, 814 Näringsutskottets betänkande nr 3/ angående blankettlag om elsäkerhet FR 6/ , 104, 132, 186 Landskapsregeringens framställning om upphävande av landskapslagen om landskapet Ålands jämställdhetsdelegation FR 13/ , 252, 302 Landskapsregeringens framställning om parkeringsregler FR 14/ , 267, 662, 728, 813, 902 Landskapsregeringens framställning angående ny lag om ordningsvakter FR 16/ , 802, 880 Landskapsregeringens framställning angående blankettlag om privata säkerhetstjänster FR 17/ , 802, 880 Register Vårsessionen i

2 Landskapsregeringens framställning om ny ordningslagstiftning för landskapet Åland FR 18/ , 802, 880 Landskapsregeringens framställning angående landskapslagstiftning om pensionsskyddet för ledamöter av lagtinget och landskapsregeringen FR 19/ , 812 Landskapsregeringens framställning med förslag i syfte att säkerställa landskapets reservelkraftsförsörjning FR 20/ , 789 Landskapsregeringens framställning om landskapsgaranti till säkerhet för lån till Kraftnät Åland Ab FR 21/ , 789, 811, 908 Landskapsregeringens framställning angående lagstiftning om avhjälpande av miljöskador FR 22/ , 885 Budgetframställningar och finansmotioner Landskapsregeringens framställning med förslag till första tilläggsbudget för år 2009 FM 70-97/ FM och 86-97/ , 429, 697, 737, 740, 814, 902 Förslag till första tilläggsbudget för år 2009 FR 15/ , 356, 429, 697, 737, 740, 814, 902 Meddelanden Landskapsregeringens meddelande om Europeiska unionen och Åland - prioriteringar år 2009 och verksamhet år 2008 M 2/ , 52, 106, 880 Landskapsregeringens meddelande om utvecklingsplan för utbildningsorganisationen på gymnasialstadiet på Åland M 3/ , 322, 580 Landskapsregeringens meddelande om landskapsregeringens samlade Östersjöpolitik M 4/ , 810, 855 Självstyrelsepolitiska nämnden Självstyrelsepolitiska nämndens betänkande nr 2/ angående redogörelse enligt 32 lagtingsordningen för tiden RS 1/ , 30, 34, 66 Presidiet Presidiets framställning om lagtingsledamöternas placering i plenisalen P1/ , 738 Spörsmål Ltl Harry Janssons m.fl. spörsmål om förbudet mot borrande av djupa borrhål S 2/ , 232, 269, 311, 524, 560 Enkla frågor Ltl Harry Janssons enkla fråga om borrande av energibrunnar för bergvärme EF 10/ , 94 Ltl Barbro Sundbacks enkla fråga om höga matpriser EF 11/ , 99 Ltl Camilla Gunells enkla fråga om kulturpolitik EF 12/ , 142 Ltl Danne Sundmans enkla fråga om principer om lönesättning EF 13/ , 187, 200 ii

3 Landskapsregeringens svar med anledning av ltl Danne Sundmans enkla fråga om indragning av övergångsställen EF 14/ , 232 Landskapsregeringens svar med anledning av ltl Anders Erikssons enkla fråga om utredande av ny fraktlinje från Åland EF 15/ , 524, 562 Landskapsregeringens svar med anledning av lagtingsledamoten Danne Sundmans enkla fråga om utfasning av aland.fi-domänen EF 16/ , 595 Landskapsregeringens svar med anledning av lagtingsledamoten Barbro Sundbacks enkla fråga om Eckeröhallens framtid EF 17/ , 670 Landskapsregeringens svar med anledning av lagtingsledamoten vtm Gun-Mari Lindholms enkla fråga om stimulansåtgärder för byggsektorn på Åland EF 18/ , 673 Lagtingsledamoten Barbro Sundbacks enkla fråga om inflytande i finansfrågor EF 19/ , 909 Vtm Gun-Mari Lindholms enkla fråga om tryggande av ålänningars möjligheter till högskolestudier i Sverige EF 20/ , 912 Ltl Camilla Gunells enkla fråga om ersättande skola för barnen på Lappo EF 21/ Berättelser Bibliotekskommissionens berättelse över verksamheten vid lagtingets bibliotek för år 2008 BB 1/ , 186 Ålands delegations i Nordiska rådet berättelse för tiden NRB 1/ , 132 Frågestund Frågestund enligt bestämmelserna i 48 3 mom. lagtingsordningen F 2/ Lagmotioner Lagutskottets betänkande nr 12/ angående ändring av 1 landskapslagen om Ålands landskapsregering LM 3/ , 524, 552, 579, 662, 892 Hemställningsmotioner Social- och miljöutskottets betänkande nr 4/ om förbud mot tvätt- och rengöringsmedel som innehåller fosfater HM 26/ , 560 Social- och miljöutskottets betänkande nr 5/ om undersökning av cancerförekomst, allmän regelmässig prostataundersökning och vaccination mot livmoderhalscancer HM 38-40/ , 664 Ltl Danne Sundmans hemställningsmotion om skatteavdrag för en sund livsstil HM 1/ , 151 Ltl Danne Sundmans hemställningsmotion om miljövändlig städning HM 2/ , 427, 641 Ltl Danne Sundmans hemställningsmotion om en postnummerreform HM 3/ , 235 Ltl Danne Sundmans hemställningsmotion om åländsk legitimation HM 4/ , 524, 566 Register Vårsessionen iii

4 Ltl Danne Sundmans hemställningsmotion om en reform av fastighetsskatten HM 5/ , 178, 617 Ltl Danne Sundmans m.fl. hemställningsmotion om en parlamentarisk samarbetsförening med Sveriges riksdag HM 6/ , 210 Ltl Mika Nordbergs hemställningsmotion om ett Ålandskontor i Bryssel HM 7/ , 236 Vtm Gun-Mari Lindholms hemställningsmotion angående ändring LL om kontroll av brottslig bakgrund hos personer som ska arbeta med barn HM 8/ , 524, 567 Ltl Danne Sundmans hemställningsmotion om en allmän prostataundersökning HM 9/ , 187 Social- och miljöutskottets betänkande nr 5/ om undersökning av cancerförekomst, allmän regelmässig prostataundersökning och vaccination mot livmoderhalscancer HM 9-10/ , 664 Vtm Gun-Mari Lindholms hemställningsmotion om vaccinationsprogram mot livmoderhalscancer HM 10/ , 194 Ltl Anders Erikssons m.fl. hemställningsmotion om korrekt bild av Åland på Internet HM 11/ , 237 Ltl Anders Erikssons m.fl. hemställningsmotion om kostnader för vård utom Åland HM 12/ , 187, 596 Ltl Anders Erikssons m.fl. hemställningsmotion om utarbetande av en sjöfartspolitisk strategi HM 13/ , 160 Ltl Anders Erikssons m.fl. hemställningsmotion om en åtgärdsplan inom ÅHS HM 14/ , 427, 632 Ltl Anders Erikssons m.fl. hemställningsmotion om utvecklande av sophanteringen på Åland HM 15/ , 427, 648 Ltl Anders Erikssons m.fl. hemställningsmotion om en kartläggning av äldres medicinering HM 16/ , 198, 607 Ltl Harry Janssons m.fl. hemställningsmotion om certifiering av brunnsborrare HM 17/ , 351, 684 Ltl Harry Janssons m.fl. hemställningsmotion om ett övertagande av sjöbevakningens uppgifter HM 18/ , 525, 569, 693 Ltl Harry Janssons m.fl. hemställningsmotion om vapenfria poliser HM 19/ , 222 Ltl Harry Janssons m.fl. hemställningsmotion om motverkande av diskriminering av äldre HM 20/ , 283 Ltl Carina Aaltonens m.fl. hemställningsmotion om ensamförsörjares ekonomiska situation HM 21/ , 246, 630 Ltl Carina Aaltonens m.fl. hemställningsmotion om en utredning av hästnäringen HM 22/ , 350, 675 Ltl Carina Aaltonens m.fl. hemställningsmotion om säkerhetsföreskrifter för natur, äventyrs- och upplevelseaktiviteter HM 23/ , 351, 686 Ltl Camilla Gunells m.fl. hemställningsmotion om en turismutbildning HM 24/ , 281 Ltl Camilla Gunells m.fl. hemställningsmotion om integration av inflyttare HM 25/ , 525, 569, 694, 916 iv

5 Ltl Barbro Sundbacks m.fl. hemställningsmotion om kulturturism HM 26/ , 574, 694 Ltl Camilla Gunells m.fl. hemställningsmotion om ett kvalitetsprojekt för gästhamnar HM 27/ , 351, 687 Ltl Carina Aaltonens m.fl. hemställningsmotion om en satsning på friluftsturism HM 28/ , 525, 569 Ltl Camilla Gunells m.fl. hemställningsmotion om en nationalpark HM 29/ , 575, 696, 924 Ltl Carina Aaltonens m.fl. hemställningsmotion om en upprustning av sevärdheterna inom Projekt 40 HM 30/ , 575 Ltl Barbro Sundbacks m.fl. hemställningsmotion om en Sverige - Åland kommitté HM 31/ , 210 Ltl Barbro Sundbacks m.fl. hemställningsmotion om ÅHS:s skyldighet att informera sjukskrivna HM 32/ , 198, 603 Ltl Carina Aaltonens m.fl. hemställningsmotion om en affärsplan för ekologisk odling HM 33/ , 351, 688 Ltl Barbro Sundbacks m.fl. hemställningsmotion om allmän tandvård HM 34/ , 200, 612 Ltl Barbro Sundbacks m.fl. hemställningsmotion om ett pensionstillägg HM 35/ , 427, 643, 915 Ltl Johan Ehns m.fl. hemställningsmotion om införande av lagstiftning angående anmälningar om missförhållanden inom äldreomsorgen HM 36/ , 199 Ltl Johan Ehns m.fl. hemställningsmotion om ett generellt godkännande av examen HM 37/ , 287 Ltl Camilla Gunells m.fl. hemställningsmotion om strategi för kompetensförsörjning HM 38/ , 294, 694, 920 Ltl Carina Aaltonens m.fl. hemställningsmotion om tolkning vid myndighetskontakter HM 39/ , 427, 639 Ltl Barbro Sundbacks m.fl. hemställningsmotion om en ökad representation i kontaktgruppen HM 40/ , 228 Ltl Carina Aaltonens m.fl. hemställningsmotion om kärnkraft och slutförvar av radioaktivt avfall HM 41/ , 427, 657 Ltl Carina Aaltonens m.fl. hemställningsmotion om ekonomiska föreningar och kooperativ HM 42/ , 178, 620 Ltl Fredrik Karlströms hemställningsmotion om ett skatteavdrag för pensionärer HM 43/ , 145 Ltl Fredrik Karlströms hemställningsmotion om solceller på lagtingets tak HM 44/ , 427, 643 Ltl Fredrik Karlströms hemställningsmotion om en ökad skyddsjakt på skarv HM 45/ , 176 Ltl Fredrik Karlströms hemställningsmotion om utbyte av tjänstevapen till elpistol HM 46/ , 227 Ltl Fredrik Karlströms hemställningsmotion om en landskapsborgen för körkort HM 47/ , 247 Ltl Fredrik Karlströms hemställningsmotion om småskalig livsmedelsproduktions avbyråkratisering HM 48/ , 178, 623 Register Vårsessionen v

6 Ltl Fredrik Karlströms hemställningsmotion om en obligatorisk entreprenörskaps- och säljutbildning i gymnasieskolorna HM 49/ , 294 Ltl Barbro Sundbacks hemställningsmotion om kompensation för skattebortfall HM 50/ , 248, 524, 564 vi

LXXXV LANDSKAPSREGERINGENS BERÄTTELSE TILL ÅLANDS LAGTING ÖVER LANDSKAPET ÅLANDS FÖRVALTNING OCH EKONOMISKA TILLSTÅND UNDER ÅR

LXXXV LANDSKAPSREGERINGENS BERÄTTELSE TILL ÅLANDS LAGTING ÖVER LANDSKAPET ÅLANDS FÖRVALTNING OCH EKONOMISKA TILLSTÅND UNDER ÅR LXXXV LANDSKAPSREGERINGENS BERÄTTELSE TILL ÅLANDS LAGTING ÖVER LANDSKAPET ÅLANDS FÖRVALTNING OCH EKONOMISKA TILLSTÅND UNDER ÅR 2009 1 2 ISBN 951-8946-68-X Mariehamn 2010, Zapp reklambyrå Till Ålands lagting

Läs mer

Ålands lagting. Stenografiska protokoll

Ålands lagting. Stenografiska protokoll Ålands lagting Stenografiska protokoll 1 september 2014 17 september 2014 Innehållsförteckning Plenum den 1 september 2014 kl. 13.00... 1 Plenum den 3 september 2014 kl. 13.00... 7 Plenum den 8 september

Läs mer

LXXXIV LANDSKAPSREGERINGENS BERÄTTELSE TILL ÅLANDS LAGTING ÖVER LANDSKAPET ÅLANDS FÖRVALTNING OCH EKONOMISKA TILLSTÅND UNDER ÅR

LXXXIV LANDSKAPSREGERINGENS BERÄTTELSE TILL ÅLANDS LAGTING ÖVER LANDSKAPET ÅLANDS FÖRVALTNING OCH EKONOMISKA TILLSTÅND UNDER ÅR LXXXIV LANDSKAPSREGERINGENS BERÄTTELSE TILL ÅLANDS LAGTING ÖVER LANDSKAPET ÅLANDS FÖRVALTNING OCH EKONOMISKA TILLSTÅND UNDER ÅR 2008 1 2 ISBN 951-8946-68-X Mariehamn 2009, Zapp reklambyrå Till Ålands lagting

Läs mer

Årsredovisning 2014. Landskapet Ålands förvaltning och ekonomi

Årsredovisning 2014. Landskapet Ålands förvaltning och ekonomi Årsredovisning 2014 Landskapet Ålands förvaltning och ekonomi 1 Innehållsförteckning Landskapsregeringens politiska översikt 4 SJÄLVSTYRELSEMYNDIGHETERNA... 7 Ålands lagting... 7 Lagtingsarbetet... 8 Ålands

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL RP 101/2003 rd Regeringens proposition till Riksdagen om godkännande av stabiliserings- och associeringsavtalet mellan Europeiska gemenskaperna och deras medlemsstater, å ena sidan, och f.d. jugoslaviska

Läs mer

ÅLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

ÅLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING ÅLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING 2007 Nr 88 Nr 88 LANDSKAPSLAG om behandling av personuppgifter inom landskaps- och kommunalförvaltningen Föredragen för Republikens President den 29 juni 2007 Utfärdad i Mariehamn

Läs mer

BUDGET FÖR LANDSKAPET ÅLAND ANTAGEN AV LAGTINGET 19.12.2013

BUDGET FÖR LANDSKAPET ÅLAND ANTAGEN AV LAGTINGET 19.12.2013 BUDGET FÖR LANDSKAPET ÅLAND 2014 ANTAGEN AV LAGTINGET 19.12.2013 Ålands landskapsregering BUDGETFÖRSLAG nr 1/2013-2014 Förslag till budget för år 2014 Datum 2013-10-21 Till Ålands lagting ALLMÄN MOTIVERING

Läs mer

Regeringens proposition 2008/09:28

Regeringens proposition 2008/09:28 Regeringens proposition 2008/09:28 Mänskliga rättigheter för personer med funktionsnedsättning Prop. 2008/09:28 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 25 september 2008 Fredrik

Läs mer

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om en europeisk gruppering för territoriellt samarbete

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om en europeisk gruppering för territoriellt samarbete Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om en europeisk gruppering för territoriellt samarbete PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I propositionen föreslås det att det stiftas en ny

Läs mer

ÅLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

ÅLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING ÅLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING 2012 Nr 69 Nr 69 LANDSKAPSLAG om landskapets finansförvaltning Föredragen för Republikens President den 13 maj 2011 Utfärdad i Mariehamn den 29 november 2012 I enlighet med lagtingets

Läs mer

ÅLANDS LANDSKAPSSTYRELSE FÖRSTA TILLÄGGSBUDGET FÖR ÅR 2000

ÅLANDS LANDSKAPSSTYRELSE FÖRSTA TILLÄGGSBUDGET FÖR ÅR 2000 ÅLANDS LANDSKAPSSTYRELSE FÖRSTA TILLÄGGSBUDGET FÖR ÅR 2000 ANTAGEN AV LAGTINGET 19.5.2000 LANDSKAPSSTYRELSENS FRAMSTÄLLNING Förslag till första tilläggsbudget för år 2000 1999-2000 nr 14 ALLMÄN MOTIVERING

Läs mer

Detta meddelandeblad är reviderat i maj 2013 med anledning av att Inspektionen för vård och omsorg, IVO, bildades den 1 juni 2013.

Detta meddelandeblad är reviderat i maj 2013 med anledning av att Inspektionen för vård och omsorg, IVO, bildades den 1 juni 2013. Meddelandeblad Mottagare: Kommuner, Landsting, Brukarorganisationer, huvudmän för enskilda verksamheter inkl. assistansanordnare Nr 9/2010 December 2010 Detta meddelandeblad är reviderat i maj 2013 med

Läs mer

HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om återlämnande av kulturföremål som olagligt förts bort från territoriet för en medlemsstat i Europeiska unionen PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA

Läs mer

ANDRA TILLÄGGSBUDGET FÖR ÅR 2014

ANDRA TILLÄGGSBUDGET FÖR ÅR 2014 ANDRA TILLÄGGSBUDGET FÖR ÅR 2014 ANTAGEN AV LAGTINGET 19.11.2014 Ålands landskapsregering BUDGETFÖRSLAG nr 4/2013-2014 Datum 2014-09-09 Till Ålands lagting Förslag till andra tilläggsbudget för år 2014

Läs mer

FINANSUTSKOTTETS BETÄNKANDE

FINANSUTSKOTTETS BETÄNKANDE FINANSUTSKOTTETS BETÄNKANDE Förslag till första tilläggsbudget för år 2000 1999-2000 nr 3 FR nr 14 FM nr 36 SAMMANFATTNING Landskapsstyrelsens förslag Landskapsstyrelsen föreslår att lagtinget antar ett

Läs mer

ANDRA TILLÄGGSBUDGET FÖR ÅR 2012

ANDRA TILLÄGGSBUDGET FÖR ÅR 2012 ANDRA TILLÄGGSBUDGET FÖR ÅR 2012 ANTAGEN AV LAGTINGET 21.1.2013 Ålands landskapsregering BUDGETFÖRSLAG nr 2/2012-2013 Datum 2013-01-04 BF 2/2012-2013 Till Ålands lagting Förslag till andra tilläggsbudget

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL Regeringens proposition till Riksdagen om godkännande av konventionen om tillgång till information, al l- mänhetens deltagande i beslutsprocesser och tillgång till rättslig prövning i miljöfrågor och med

Läs mer

Huvudsakligt innehåll

Huvudsakligt innehåll FRAMSTÄLLNING nr x/200x-200x 200X-XX-XX Till Ålands lagting Utkast 24 september 2007 Stöd till näringslivet Huvudsakligt innehåll Landskapsregeringen föreslår att landskapets regelverk om stöd till näringslivet

Läs mer

har kommit överens om följande artiklar.

har kommit överens om följande artiklar. Internationell konvention om ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter 1 Konventionsstaterna, som anser att, i överensstämmelse med principerna i Förenta nationernas stadga, erkännandet av det inneboende

Läs mer

Lag om registerkontroll av personer som utför vissa insatser åt barn med funktionshinder

Lag om registerkontroll av personer som utför vissa insatser åt barn med funktionshinder Lag om registerkontroll av personer som utför vissa insatser åt barn med funktionshinder Studenter som ska ut på praktik bland barn med funktionshinder är skyldiga att uppvisa att registerutdrag om sig

Läs mer

BILAGA Anvisningar för förverkligande av budgeten för år 2012

BILAGA Anvisningar för förverkligande av budgeten för år 2012 Dokumentnamn Nr Sidnr BESLUT 8 F10 1 (1) Datum Dnr 12.1.2012 ÅLR 2012/308 Samtliga budgetansvariga Hänvisning Kontaktperson Ärende VERKSTÄLLANDE AV BUDGETEN FÖR ÅR 2012 Landskapsregeringen har med hänvisning

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om överföring av pensionsrätt mellan arbetspensionssystemet i Finland och Europeiska gemenskapernas pensionssystem PROPOSITIONENS

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL Regeringens proposition till riksdagen med förslag till säkerhetsutredningslag och lagar som har samband med den PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås det att det stiftas en

Läs mer

Mänskliga rättigheter. Mänskliga rättigheter i Sverige

Mänskliga rättigheter. Mänskliga rättigheter i Sverige Mänskliga rättigheter Mänskliga rättigheter i Sverige 2 3 Detta utbildningshäfte innehåller information om mänskliga rättigheter i Sverige. Här ges en beskrivning av hur internationella förpliktelser införlivas

Läs mer

FOKUS: Ett systematiskt arbete för mänskliga rättigheter i Sverige

FOKUS: Ett systematiskt arbete för mänskliga rättigheter i Sverige FOKUS: Ett systematiskt arbete för mänskliga rättigheter i Sverige Höj kunskapen! Mänskliga rättigheter! Alla människor har lika värde! Design Blomquist Illustrationer Tove Siri Artikelnummer A14.010 Ett

Läs mer

Regeringens proposition 2013/14:198

Regeringens proposition 2013/14:198 Regeringens proposition 2013/14:198 Bristande tillgänglighet som en form av diskriminering Prop. 2013/14:198 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 20 mars 2014 Fredrik Reinfeldt

Läs mer

HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL RP 67/2001 rd Regeringens proposition till Riksdagen om godkännande av överenskommelsen om ändring av den nordiska äktenskapskonvention samt med lag om ikraftträdande av de bestämmelser i nämnda överenskommelse

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLINGS FÖRDRAGSSERIE ÖVERENSKOMMELSER MED FRÄMMANDE MAKTER

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLINGS FÖRDRAGSSERIE ÖVERENSKOMMELSER MED FRÄMMANDE MAKTER FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLINGS FÖRDRAGSSERIE ÖVERENSKOMMELSER MED FRÄMMANDE MAKTER 2004 Utgiven i Helsingfors den 9 juni 2004 Nr 67 68 INNEHÅLL Nr Sidan 67 Lag om ikraftträdande av de bestämmelser som hör

Läs mer

EUROPEISKA UNIONEN KONSOLIDERADE FÖRDRAG STADGAN OM DE GRUNDLÄGGANDE RÄTTIGHETERNA

EUROPEISKA UNIONEN KONSOLIDERADE FÖRDRAG STADGAN OM DE GRUNDLÄGGANDE RÄTTIGHETERNA EUROPEISKA UNIONEN KONSOLIDERADE FÖRDRAG STADGAN OM DE GRUNDLÄGGANDE RÄTTIGHETERNA MARS 2010 30.3.2010 Europeiska unionens officiella tidning C 83/1 F E U KONSOLIDERADE VERSIONER F E U F AV FÖRDRAGET OM

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL RP 78/2003 rd Regeringens proposition till Riksdagen om godkännande av fördraget om Tjeckiens, Estlands, Cyperns, Lettlands, Litauens, Ungerns, Maltas, Polens, Sloveniens och Slovakiens anslutning till

Läs mer