Mall för ramavtal (F3)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Mall för ramavtal (F3)"

Transkript

1 NORRBOTTENS LÄN LANDSTING Dnr Mall för ramavtal (F3) "[Avtalets Objektsnummer]" Ramavtal Behållare för farligt avfall Innehållsförteckning 1 Avtalsparter Kontaktperson Avtalsform Avtalsomfattning Avtalstid Kvalitet och utförande Standarder och regelverk Hållbarhet och batchmärkning Provning och kompletteringsköp svolym Bilder och dokumentation (digitala) Priser Prisjustering Avrop Leveransvillkor Leveranstid Leveransförsening Leveransadress Fakturerings- och betalningsvillkor Dröjsmålsränta Garanti Utbildning och produktinformation Reklamation fel i vara Ändringar och tillägg Handlingars inbördes ordning Överlåtelse av avtal Hävning Befrielsegrunder (Force Majeure) Luleå Besöksadress: Robertsviksgatan 7 Telefon: Telefax: E-post:

2 29 Intrång i upphovsrätt och patent Tvist Underskrifter Avtalsbilagor...7 Notabelt: - Viss anpassning och förtydligande av avtalstexten kommer att göras i samband med avtalstecknande utifrån övriga delar av förfrågningsunderlaget och det aktuella anbudet. - Avtalsbilagor tillförs i samband med upprättandet av det slutliga avtalet. - Detta dokument behöver ej besvaras i anbudet på annat sätt än att det framgår att Mall för ramavtal F3 accepteras i sin helhet, enligt Adminstrativa föreskrifter F1, punkt Luleå Besöksadress: Robertsviksgatan 7 Telefon: Telefax: E-post:

3 1 (7) 1 Avtalsparter Köpare/beställare Norrbottens läns landsting Luleå Org nr: Telefon: (vx) Telefax: Hemsida: 2 Kontaktperson Köpare/beställare Kontaktperson: Telefon: Telefax: E-post: Leverantör Org nr: Telefon: Telefax: Hemsida: Leverantör Kontaktperson: Telefon: Telefax: E-post: 3 Avtalsform Avtal sluts genom kontrakt i form av ramavtal, skriftligt/skriftliga avtal som undertecknas av parterna. Avtal gäller under förutsättning att domstol inte innan avtals tecknande i interimistiskt beslut förklarat att upphandlingen tills vidare inte får avslutas, eller att upphandlande enhet efter överprövning ålagts att vidta rättelse eller göra om upphandlingen. 4 Avtalsomfattning Leverantören åtar sig att för Norrbottens läns landstings räkning leverera de produkter i den omfattning och till de villkor, som anges i detta avtal. 5 Avtalstid 1 april 2012 (preliminär start) 31 mars 2015 med rätt till förlängning från landstingets sida om ett (1) år. Vid avtalsperiodens utgång upphör avtalet att gälla utan uppsägning. Avisering om förlängning bör ske senast sex (6) månader före avtalsperiodens utgång. Oaktat ovanstående avtalstid äger köparen rätt att förlänga avtalstiden i lämplig omfattning, dock högst sex månader i det fall en överprövning enligt Lag (1992:1528) om offentlig upphandling föranleder försening vid kommande upphandling.

4 2 (7) 6 Kvalitet och utförande Ingående produkter i gällande avtal ska till utförande och kvalitet överensstämma med de specifikationer, anbudsprover och broschyrer, som köparen fått i samband med att avtal slutits. Förändringar i konstruktion, utförande, material, förpackningsstorlek eller sammansättning ska i förväg meddelas köparen och kan leda till förnyad prövning av avtalets giltighet. 7 Standarder och regelverk Produkterna ska uppfylla tillämplig Europeisk standard eller om sådan inte finns, i fallande prioritetsordning uppfylla följande standarder eller specifikationer: svensk standard som överensstämmer med godtagen internationell standard annan svensk standard. Produkterna ska vara CE-märkta enligt gällande direktiv. Produkterna ska vara i enlighet med regelverket ADR-S om inte annat anges. 8 Hållbarhet och batchmärkning Samtliga förpackningar ska vara försedda med hållbarhetsmärkning som anger före vilket datum som produkten bör användas. Samtliga produkter ska vara försedda med batchnummer, vilket medger att leverantören kan spåra batcherna ända ut till användande klinik. 9 Provning och kompletteringsköp Köparen förbehåller sig rätten att vid sidan av avtalet under begränsad tid prova produkter med motsvarande funktion från annan leverantör. Likaså förbehåller sig köparen rätten till kompletteringsköp när särskild anpassning krävs. 10 svolym Eventuellt angivna behov är uppskattade. Skulle köparens avrop enligt detta avtal under- respektive överstiga beräknad kvantitet ska detta inte betraktas som avtalsbrott från köparens sida utan leverantören är skyldig att leverera det verkliga behovet. 11 Bilder och dokumentation (digitala) Bilder ska tillhandahållas på respektive produkt för att kunna illustrera avtalade produkter i NLL s varukatalog. Bilderna ska skickas på CD-skiva eller på USBminne vid avtals tecknande. Bilderna ska vara märkta med leverantörens artikelnummer. Bilderna/foton ska levereras i JPG-format och bildstorleken får inte överstiga 640 x 640 pixlar.

5 3 (7) Bilderna ska finnas tillhands för publicering och inläggning i katalogen vid avtalets start. Vid förändringar i förpackningen, produktutseende eller andra ändringar ska alltid nya bilder tillsändas NLL utan anmodan. Produktblad och information om produkten skall lämnas i PDF-format. Bilder och dokumentation om produkterna ska tillhandahållas och uppdateras vid förändring under hela avtalstiden. NLL förbehåller sig rätten att publicera bilderna där man anser det lämpligt. 12 Priser För leveranser enligt detta avtal gäller de priser, som framgår av detta avtal enligt avtalsbilaga nr 1 (d v s efter avslutad upphandling upprättas avtalsbilaga nr 1). Samtliga priser är angivna i svenska kronor (SEK) exkl mervärdeskatt och inkluderar eventuella kostnader för emballage, försäkring, tull och transport. 13 Prisjustering Priserna är fasta under avtalets tolv (12) första månader. Justering av pris kan därefter yrkas 1 gång per år och ska utgå från kostnadsförändring enligt KPI med januari 2012 som basmånad. Prisjustering gäller alla avtalade produkter. Den månad som används vid tillfället för justering blir ny basmånad. Efter en överenskommen prisjustering enligt index ska priset vara fast påföljande 12 månader. Prisjustering ska framställas skriftligen till utsedd kontaktperson senast 2 månader innan nytt avtalspris är tänkt att tillämpas. 14 Avrop Samtliga ordrar/beställningar ska göras via landstingets Länsservice. Enheter/verksamheter som själva gör en beställning direkt till avtalad leverantör ska ha godkännande via inköpsavdelningen i form av beställningsunderlag. Om ingen beställning är godkänd av inköpsavdelningen kommer ordern eller fakturan inte att godkännas. 15 Leveransvillkor Leverans ska ske enligt Incoterms 2000, DDP (fritt levererat mm.) enligt angiven leveransadress. Följesedel med beställarens ordernummer, ska vara fäst, väl synlig, utanpå transportförpackning. Vid leveranser på pall bör EUR-pall användas. Stadig engångspall kan accepteras. Maximal pallhöjd 1,9 m. Maxvikt 600 kg. Enskild transportförpackning får ej överstiga 20 kg. Överhäng får ej förekomma. Om blandat gods förekommer på samma pall ska det framgå av följesedel och märkning på pall. Pallarna ska vara plastade med återvinningsbar plast.

6 4 (7) 16 Leveranstid Avrop kommer att ske successivt under avtalsperioden alternativt enligt överenskomna leveransplaner. arbetsdagar efter avrop (uppgift enligt anbud) Leveranser ska ske under ordinarie arbetstid vardagar mellan kl Leveransförsening Om leveransförsening inte kan undvikas ska leverantören omgående meddela köparen, som bedömer om senareläggning av leveransen kan accepteras. Leverantören ska då leverera av inköpsavdelningen godkänd likvärdig produkt utan merkostnad för köparen. I de fall leverantören inte kan tillhandahålla likvärdig produkt ska inköparen äga rätt, efter meddelande till leverantören, att beställa motsvarande produkt och kvantitet hos annan leverantör. Merkostnaden för detta debiteras avtalad leverantör. 18 Leveransadress Leverans av ingående produkter sker till: ifyllnad av anbudsspecifikation Norrbottens läns landsting Länsservice Verkstadsvägen Boden 19 Fakturerings- och betalningsvillkor Fakturor kan skickas antingen elektroniskt enligt anvisningar i avtalsbilaga (d v s enligt bilaga 6 i förfrågningsunderlaget) eller brevledes till nedan angiven adress. Elektronisk fakturering: I de fall Landstinget har uppgett ett ordernummer/beställningsnummer så ska detta nummer anges i t.ex. svefakturafältet Order Line Reference/OrderReference. Brevledes fakturering: Landstinget ställer två krav på fakturans utseende. Fakturan ska vara märkt med Landstingets kostnadsställe, beställningsnummer samt beslutsnummer. Fakturan ska vara enkel att tolka efter inscanning d v s vara utskriven på vitt papper med svart text. Om anledning till anmärkning mot verkställd leverans inte föreligger, erläggs betalning inom 30 dagar räknat från fakturans ankomstdag. Motsvarande bestämmelser ska gälla avtalad delleverans. Köparen betalar inte expeditions-, faktura- eller andra avgifter från leverantören. Dessa kostnader ska vara inräknade i priset och inte föranleda särskild debitering. Faktureringsadress Faktura i ett (1) exemplar ställs till:

7 5 (7) Norrbottens läns landsting Box BODEN Även eventuella påminnelser och krav sänds till samma adress 20 Dröjsmålsränta Om landstinget inte betalar faktura i rätt tid, kan leverantören kräva dröjsmålsränta enligt räntelagens bestämmelser. 21 Garanti För levererade produkter gäller en garanti om ett (1) år räknat från dag för godkänd leverans. 22 Utbildning och produktinformation I samråd med köparens kontaktperson ska leverantören om köparen så önskar informera om upphandlade produkter i syfte att uppnå ett optimalt resultat beträffande teknik, funktion och ekonomi i användandet av upphandlade produkter. Leverantören ska förbinda sig att om så erfordras kostnadsfritt utbilda berörd personal vid samtliga sjukhus i handhavande och skötsel av rubricerade produkter. All text i instruktioner och bruksanvisningar för handhavande och förvaring ska vara avfattad på svenska språket alternativt med internationella grafiska symboler 23 Reklamation fel i vara Om fel eller kvalitetsavvikelser eller avvikelser från gällande miljökrav eller avtal föreligger ska köparen omgående reklamera felet från det att det uppdagats. Köparen äger rätt att häva köpet eller kräva fullgod leverans eller mot felet eller kvalitetsavvikelsen motsvarande avdrag på köpeskillingen samt kräva ersättning mot uppkommen skada. Betalning av faktura innebär inte att köparen avstått från rätten att påtala fel eller brister i leveransen. Utbyte av felaktiga produkter eller avhjälpande ska äga rum så snart det är möjligt efter reklamation eller vid tidpunkt som parterna kommer överens om. Eventuella merkostnader i samband med retur eller ersättning bekostas av leverantören. 24 Ändringar och tillägg Ändringar och tillägg i gällande avtal kan endast göras genom en skriftlig handling undertecknad av behöriga företrädare för köparen och leverantören. 25 Handlingars inbördes ordning Kontraktshandlingarna kompletterar varandra. Om kontraktshandlingarna skulle visa sig vara motsägelsefulla i något avseende gäller de, om inte omständigheterna uppenbarligen föranleder till annat, sinsemellan i följande ordning:

8 6 (7) 1 skriftliga ändringar och tillägg till avtal 2 avtal inkl bilagor 3 eventuellt kompletterande förfrågningsunderlag 4 förfrågningsunderlag med bilagor 5 anbud 26 Överlåtelse av avtal Detta avtal får inte överlåtas på annan fysisk eller juridisk person utan parternas skriftliga godkännande. 27 Hävning Avtalspart har rätt att häva avtalet om motparten i väsentligt avseende inte uppfyller sina åtaganden enligt avtalet och rättelse inte sker utan dröjsmål efter skriftligt påpekande. Landstinget har rätt att med omedelbar verkan säga upp avtalet om det framkommer att leverantören lämnat oriktiga uppgifter i anbudet och dessa uppgifter har varit av icke oväsentlig betydelse vid bedömningen av tilldelningen av kontraktet. Landstinget äger även rätt att häva avtalet om: Leverantören inställt sina betalningar eller försatts i konkurs eller i övrigt kan befaras vara på obestånd. Leverantörens erforderliga tillstånd dras in. Tillsynsmyndighet riktat allvarlig kritik mot verksamheten och kritiken ej föranlett erforderlig rättelse. 28 Befrielsegrunder (Force Majeure) För uppdraget ska gälla att om någon part förhindras fullgöra uppdraget av omständighet som denne inte kan råda över ska detta utgöra sådan befrielsegrund, för vilken motparten inte kan kräva skadestånd för utebliven prestation. Som force majeure räknas krig, omfattande arbetskonflikt, blockad, eldsvåda, miljökatastrof, allvarlig smittspridning eller annan omständighet över vilken parterna inte kan råda och som förhindrar fullgörande av skyldigheter enligt avtalet. Arbetskonflikt, som har sin grund i parts brott mot kollektivavtal får inte åberopas som befrielsegrund. För åberopande av befrielsegrund krävs att denne part skriftligen och omgående meddelat motparten om dess inträffande liksom om dess upphörande. Om uppdragets fullgörande till väsentlig del förhindras för längre tid än tre (3) månader äger motparten frånträda avtalet utan att den förhindrande parten äger utkräva skadestånd.

9 7 (7) 29 Intrång i upphovsrätt och patent Leverantören åtar sig att på egen bekostnad försvara köparen om krav riktas eller talan förs mot denne om intrång i patent, upphovsrätt eller annan rätt på grund av användning av levererade produkter för avsett ändamål. Leverantören åtar sig vidare att ersätta köparen för de skadestånd och ersättningar som denne genom förlikning eller dom kan bli skyldig att utge. Leverantörens åtagande gäller under förutsättning att leverantören får bestämma över försvaret mot sådan talan och får föra förhandlingar om uppgörelse eller förlikning. Om det fastställs att intrång har skett ska leverantören på egen bekostnad antingen: tillförsäkra köparen rätt att fortsätta använda produkterna ersätta produkten med en annan produkt vars användning inte innebär intrång ändra produkten så att intrång inte föreligger återta produkten och kreditera köparen ett belopp som motsvarar produktens värde med hänsyn till den tid som produkten använts och normal avskrivningstid. Innebär intrånget väsentlig olägenhet för köparen har denne rätt att genom skriftligt meddelande till leverantören häva avtalet i sin helhet. 30 Tvist Tvist angående tolkning eller tillämpning av ingångna överenskommelser avgörs av svensk allmän domstol med tillämpning av svensk rätt. Eventuella tvisteförhandlingar äger i första instans rum i Luleå 31 Underskrifter Detta avtal har upprättats i två exemplar varav parterna erhållit var sitt. Anm: Anbudsgivare behöver inte underteckna och återsända denna mall tillsammans med anbudet. För köparen Ort och datum För leverantören Ort och datum Namnteckning Namnteckning Namnförtydligande Namnförtydligande 32 Avtalsbilagor Bilagor tillkommer i samband med avtalstecknandet.