REKOMMENDATIONSAVTAL OM TELE- OCH EL- LEDNINGAR

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "REKOMMENDATIONSAVTAL OM TELE- OCH EL- LEDNINGAR"

Transkript

1 uppdaterad avtalstext 1 REKOMMENDATIONSAVTAL OM TELE- OCH EL- LEDNINGAR MAA- JA METSÄTALOUSTUOTTAJAIN KESKUSLIITTO MTK R.Y. SVENSKA LANTBRUKSPRODUCENTERNAS CENTRALFÖRBUND SLC R.F. FINSK ENERGIINDUSTRI RF FINNET-FÖRBUNDET R.F. TELIASONERA FINLAND ABP

2 uppdaterad avtalstext 2 REKOMMENDATIONSAVTAL OM TELE- OCH ELLEDNINGAR Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK r.y., Svenska lantbruksproducenternas centralförbund SLC r.f., Finsk Energiindustri rf, Finnet-bolagen och TeliaSonera Finland Abp (i det följande avtalsparterna) har i dag ingått följande rekommendationsavtal som gäller byggande och underhåll av telekablar och teleutrustning och av elledningar och transformations- och kopplingsstationer samt disposition av för detta ändamål erforderliga markområden. Avtalet täcker telenätet (i det följande nätet), med undantag för telestationer, samt elöverföringsoch distributionsnätet (i det följande nätet) med undantag för nät med en spänning på 110 kv eller mer. Avtalet tillämpas när rätten att bygga nät grundar sig på avtal som ingås mellan ett teleföretag eller en innehavare av distributionsnät (i det följande ledningsägare) och en markägare som är medlem av Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK r.y. eller Svenska lantbruksproducenternas centralförbund SLC r.f. A. Avtalsparterna har ingått detta avtal i syfte att bidra till att å ena sidan ledningsägarnas kostnader för byggande och underhåll av nätet och att å andra sidan de skador och olägenheter som dessa åtgärder medför för jord- och skogsbruket blir så små som möjligt. B. Finsk Energiindustri rf, Finnet-bolagen och TeliaSonera Finland Abp har kommit överens om följande förfaringssätt. Finnet-bolagen och Finsk Energiindustri r.f. rekommenderar att deras medlemmar tillämpar dessa förfaringssätt. Ledningsägarna: 1. strävar till att vid tillämpning av de allmänna principerna i punkt A ovan spara och skydda god jord- och skogsbruksmark genom att bygga ledningarna längs vägar och dikeskanter med beaktande av markägarnas önskemål och möjligheten till gemensamt bruk av näten, 2. informerar markägarna i god tid innan byggnadsarbetena påbörjas och på sätt som kan anses vara tillräckligt om ändamålet med det planerade nätet, planeringsarbetena, ledningarnas och stolparnas placering och konstruktion samt om ledningsområdet och den inskränkning av nyttjanderätten som ledningsområdet kräver och utvisar den planerade placeringen av nätdelarna i terrängen, 3. uppgör erforderliga avtal med markägarna innan de egentliga byggnadsarbetena påbörjas och utbetalar på eget initiativ ersättning åt markägaren för skador, olägenheter och kostnader som orsakats av planering och terrängundersökningar samt av byggnads- och underhållsarbeten samt ersättning för bestående inskränkning av nyttjanderätten eller annan förlust av förmån enligt rekommendationerna i detta avtal, 4. tar i beaktande ritad dikningsplan som markägaren visar upp innan jordkabeln läggs ner i åkern och placerar kabeln så djupt och på en sådan plats att den inte försvårar genomförande av dikningsplanen. C. Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK r.y. och Svenska lantbruksproducenternas centralförbund SLC r.f. förbinder sig att rekommendera för sina medlemmar att markägarna 1. med sin verksamhet bidrar till att ledningsägarna på ett ur helhetssynpunkt ändamålsenligt sätt kan bygga och underhålla sitt nät såsom framförts i punkt A, 2. ger ledningsägaren tillstånd att utföra planering och terrängundersökning för nätet samt att för detta ändamål avlägsna buskar, grenar och träd från annat område än gårdsplan om detta är nödvändigt för undersökningen, 3. uppgör de i stycket B punkt 3 nämnda avtalen enligt rekommendationerna i bilagorna till detta avtal, 4. ger de uppgifter om lägenhetens skogstyper och om en eventuell skogsbruksplan för lägenheten, som behövs vid beräkning av ersättningarna samt tar i samband med skogsvård och avverkning i nätets omedelbara närhet i mån av möjlighet i beaktande de skogsvårdsrekommendationer som gäller förhindrande av vindskador, 5. framlägger sin eventuella dikningsplan i ritad form för ledningsägaren innan jordkabel läggs i deras åker, 6. tar kontakt med ledningsägaren innan påbörjande av arbete som kanäventyra nätet,

3 uppdaterad avtalstext 3 D. För att genomdriva ovan nämnda principer utarbetar avtalsparterna gemensamma anvisningar och rekommendationer angående information, placering av de för nätet nödvändiga konstruktionerna på jord- och skogsbruksmark, tidpunkt för byggnads- och underhållsarbetenas utförande, skyddande av nätet m.m. E. Avtalsparterna utnämner sina representanter till en delegation, vars uppgift är att följa upp avtalets tillämpbarhet i praktiken och som för avtalsparterna framlägger förslag till nödiga ändringar samt förslag beträffande andra frågor som rör tillämpningen av detta avtal. F. Detta avtal, som är undertecknat i fem likalydande exemplar, träder i kraft genast när det har undertecknats. Avtalet tillämpas och ersättningar enligt rekommendationerna i avtalets bilagor utbetalas för ledningar som byggts efter eller kommer att byggas på jordägarens mark eller för ledningar som man eljest har kommit överens om att faller inom ramen för detta avtal. Avtalet gäller tills vidare, tills någon av undertecknarna skriftligen har sagt upp det minst sex månader på förhand. Helsingfors den 25 januari 2008 MAA- JA METSÄTALOUSTUOTTAJAIN KESKUSLIITTO MTK R.Y. SVENSKA LANTBRUKSPRODUCENTERNAS CENTRALFÖRBUND SLC R.F. FINSK ENERGIINDUSTRI RF FINNET-FÖRBUNDET RF TELIASONERA FINLAND ABP

4 uppdaterad avtalstext 4 ERSÄTTNINGSGRUNDER BILAGA 1 1 ALLMÄNT De ersättningar, som bestäms på basis av avtalet uppskattas utgående från de olägenheter och skador på jordoch skogsbruksmark samt på trädgårds- och tomtområden utanför detaljplaneområden som nätbygget medför. Ersättningen täcker alla väsentliga uppskattbara olägenheter och skador. Skador som uppstår under planerings-, terrängundersöknings- och underhållsarbeten uppskattas och ersätts skilt för sig. Sådana är t.ex. skador på skörd och trädbestånd samt skador som uppstått i samband med underhåll utanför ledningsområdet. Markägaren får på begäran utan ersättning en representant för ledningsägaren att ge fällningshjälp vid avverkningen av träd i nätets omedelbara närhet. Med fällningshjälp avses åtgärder som hindrar träd från att falla på ledning. Med fällningshjälp avses inte själva trädfällningen. Markägaren skall meddela ledningsägaren om behovet av fällningshjälp senast tre vardagar innan avverkningen påbörjas. Ett i tid gjort meddelande befriar markägaren från ekonomiskt ansvar för eventuell skada på ledningen, med undantag för skador som uppkommit genom uppsåt eller grovt vållande. Ledningsägaren har rätt att utanför blankledningsområdet avlägsna klentoppiga och slanaktiga eller andra enstaka träd, som t.ex. vid hård vind eller under tung snömassa kan skada ledningen. En förutsättning för detta är att ledningsägaren i god tid på förhand skriftligen informerar markägaren om avslägsnandet av ovannämnda träd och uppmanar markägaren att ta kontakt, ifall markägaren önskar komma överens om detaljerna kring avlägsnandet av träden. 2 ERSÄTTNINGAR FÖR SKOGSMARK 2.1 Skador på skogsbruket Trädbestånd som avverkats från det blivande ledningsområdet i skogen förblir i markägarens ägo om han så önskar. I annat fall övergår de avverkade träden i ledningsägarens ägo, och ersättning utgår till markägaren enligt gängse pris. Vidare betalas som engångsersättning ett eventuellt förväntningsvärde för trädbeståndet eller värdet på förlorat plantbestånd. Förväntningsvärdet och ersättningarna för plantbeståndet bestäms enligt de ersättningstabeller som finns i Skogsbrukets utvecklingscentral Tapios publikation Summaarvomenetelmä, aputaulukot (ej översatt f.n.). (Ersättningstabellerna finns i bilaga 4 A). Ledningsägaren svarar för den öppning och iståndsättning av diken som byggnadsarbetet medför samt för iståndsättning av trummor och vägar. Eventuella andra skador på skogsbruket till följd av nätbygget ersätts. 2.2 Olägenheter för skogsbruket Ersättningen för olägenhet till följd av nedsatt nyttjanderätt på grund av blankledningar bestäms enligt det värde på skogsmarken som framgår ur de ersättningstabeller som finns i Skogsbrkets utvecklingscentral Tapios publikation Summa-arvomenetelmä, aputaulukot (ej översatt f.n.). (Ersättningstabellerna finns i bilaga 4 A). Vid beräkningen av ersättningen används som areal det hela ledningsområdets areal. Ledningsägaren har rätt att i samband med senare driftåtgärder avlägsna trädbeståndet och vid behov också buskar och grenar från hela ledningsområdet. Luftkabelledning placerad på skogsmark fordrar normalt inte ledningsområde, och härvid betalas heller ingen ersättning för ledningsområde. I samband med jordkablar betalas inte ersättning för olägenhet orsakad av nedsatt nyttjanderätt. Eventuella andra olägenheter för skogsbruket till följd av nätbygget ersätts.

5 uppdaterad avtalstext 5 3 ERSÄTTNINGAR FÖR ÅKERMARK 3.1 Skador på jordbruket Ersättning för skördebortfall bestäms enligt tabellerna i lantmäteriverkets publikation nr. 93 Rekommenderade ersättningar för skador på fastigheter. Ledningsägaren svarar för den öppning och iståndsättning av diken som byggnadsarbetet föranleder samt för utjämning av åkermarken. Eventuella andra skador på jordbruket till följd av nätbygget ersätts. 3.2 Olägenheter för jordbruket Ersättning för olägenheter orsakade av stolpar bestäms enligt den av Forskningscentralen för jordbruk och livsmedelsekonomi (MTT) år 2002 publicerade undersökningen Estehaittojen aiheuttamien haittojen arvo peltoviljelyssä (ej översatt) och lantmäteriverkets publikation nr 93 Rekommenderade ersättningar för skador på fastigheter (Bilaga 4B). Eventuella andra olägenheter för jordbruket till följd av nätbygget ersätts. 4 ERSÄTTNINGAR I SPECIALFALL Om nätet måste placeras på mark som ur markägarens synpunkt är särskilt värdefull eller om de allmänna ersättningsgrunderna annars klart leder till orättvisor, uppskattas ersättningen särskilt, oberoende av de allmänna ersättningsrekommendationerna. Vad gäller trädgårds- och tomtområden är ersättningsprinciperna i stort sett likadana som för odlingsmarker. Dessutom ersätts förlust av perenna trädgårdsväxter och prydnadsväxter samt partiella skador på växtligheten. Dessa kan bestämmas enligt tabellerna i lantmäteriverkets publikation nr 93 Rekommenderade ersättningar för skador på fastigheter (Bilaga 4 B). Om nätet orsakar en exceptionellt stor ökning av trädbeståndets drivningskostnader, kommer markägaren och ledningsägaren särskilt överens om de tillgängliga medel med vilka drivningskostnaderna kan minskas samt om ersättningarna. Ersättning enligt denna rekommendation erläggs inte för nät som byggs längs allmänna vägar, när väghållaren redan har betalat ersättning för området. Till abonnent betalas inte ersättning för konstruktioner som byggts på hans egen mark endast för hans anslutning. 5 KVITTNINGSFÖRFARANDE Om ledningsägaren i samband med omändringar i nätet på åkermark avlägsnar sina tidigare byggda ledningar och avstår från sin dispositionsrätt till ifrågavarande ledningsområde, får han till sitt förfogande en motsvarande mängd stolp- eller linjepålsplatser på villkor som gäller vid den aktuella tidpunkten. Kvittningsförfarandet får dock inte vålla markägaren större olägenhet än den tidigare situationen. Ledningsägaren är skyldig att vid kvittningsförfarande återställa den avlägsnade stolpens eller linjepålens plats i odlingsbart skick. Om ledningsägaren i samband med omändringar i nätet på skogsmark avlägsnar sina tidigare byggda ledningar och avstår från sin dispositionsrätt till ifrågavarande ledningsområde, får ledningsägaren till sitt förfogande motsvarande jordareal beräknat enligt linjelängden på villkor som gäller vid den aktuella tidpunkten, under förutsättning att ledningen flyttas från skog till vägkant. 6 BESKOGNING AV ÅKER Om markägaren beskogar åker, har han rätt att med ledningsägaren sluta ett ledningsavtal berörande befintligt ledningsområde på följande villkor: - på ifrågavarande markägares åker, som skall beskogas, finns inte en enda stolpe, - åkern som skall beskogas är belägen under ledningen och - ledningen är en 20 kv blankledning. Ovan nämnda villkor skall vara uppfyllda samtidigt. När avtal ingås ersätts skador för skogsbruket enligt gällande ersättningsrekommendation för den areal som ledningsområdet kräver. Ledningsområdet beskogas inte. 7 UTBETALNING AV ERSÄTTNING Ersättningarna betalas som engångsersättningar om annat inte överenskoms.

6

7 BILAGA 3 OMRÅDESINLEDNING FÖR ÅKERERSÄTTNINGAR OCH FRISTOLPAR CENTRALFÖRBUNDET FÖR LANT-OCH SKOGSBRUKS- PRODUCENTER (MTK) SVENSKA LANTBRUKSPRODU- CENTERNAS CENTRALFÖRBUND SLC R.F Område IV FINSK ENERGIINDUSTRI RF FINNET-FÖRBUNDET RF TELIASONERA AB Område III Område II Område I

8 BILAGA 4 A ERSÄTTNINGSREKOMMENDATIONER FÖR SKOGSOMRÅDEN Värdena baserar sig på de tabeller som finns i Skogsbrukets utvecklingscentral Tapios publikation Raito Paananen, 2007: Summa-arvomenetelmän aputaulukot (ej översatt f.n.) 1. Ersättning för skador på skogsbruket, /ha Område OMT Lundartad mo MT Frisk mo Skogstyp VT Torr mo CT Karg mo Tvinmark- /impediment I II III Ersättning för trädbeståndets förväntningsvärde, /ha Område I ja II Område III Träbeståndets Tall Gran Björk ålder, år Trebeståndets Tall Gran Björk ålder, år Ersättning för förlorat plantbestånd, /ha Område I ja II Dominerande höjd, m 0, Tall Gran Björk Område III Dominerande höjd, m 0, Tall Gran Björk

9 BILAGA 4 B ERSÄTTNINGSREKOMMENDATIONER FÖR STOLPAR PÅ ÅKER Värdena baserar sig på en undersökning Esteiden aiheuttamien haittojen arvo peltoviljelyssä som är publicerad år 2002 av Forskningscentralen för jordbruk och livsmedelsekonomi (MTT) och lantmäteriverkets publikation nr 93/2003 Rekommenderade ersättningar för skador på fastigheter. Värdena i referenspublikationerna har höjts enligt ändringen av levnadskostnadsindex. ERSÄTTNING FÖR STOLPAR PÅ ÅKER ( /stolpe) Område I II III IV Denna tabell tillämpas också på linjepålar och stag. En ersättning som motsvarar ersättning för en stolpe betalas för varje enskilt stag på åkern och för stagkonstruktion och annat stöd med motsvarande verkan. ERSÄTTNING FÖR STOLPAR PÅ DIKESREN ( /stolpe) OMRÅDE I II III IV Med stolpe på dikesren avses stolpe som är: a) i tegdike på öppet dikad åker eller på ett avstånd av 0-1 meter från dikeskanten eller åkerrenen på öppet dikad eller täckdikad åker. b) på åker vid en icke öppet dikad ägoväg på ett avstånd av 0-1 meter från vägkanten

10 uppdaterad avtalstext 1(4) AVTAL OM NYTTJANDERÄTT TILL LEDNINGSOMRÅDE Avtalsblankett enligt det av Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto (MTK) r.y., Svenska lantbruksproducenternas centralförbund (SLC) r.f., Finsk Energiindustri r.f. Finnet-förbundet och TeliaSonera Finland Abp den 25 januari 2008 ingångna avtalet om tele- och elledningar. LEDNINGSÄGARE Namn Adress Ledningsdel Kartblad Arbete nr MARKÄGARE Namn Adress Betalningsadress Lägenhetens namn och registernummer Kommun By ARRENDATOR Namn Adress Betalningsadress Ovannämnda ledningsägare och markägare har slutit följande avtal om en bestående inskränkning av nyttjanderätten till markägarens ovannämnda lägenhet och om därav utgående ersättning för byggande och upprätthållande av ledningsnät. 1 Ledningsägaren har rätt, dock med beaktande i mån av möjlighet av markägarens önskemål och punkt A i tele- och elledningsavtalet från a) att på ovan nämnda lägenhet bygga och upprätthålla i bifogade ersättningsberäkning och kartbilaga angivna ledningar, transformator- och kopplingsstationer (om kartbilaga ej finns, stryks orden "och kartbilaga"), stolpar, på dessa fastgjorda anordningar, blankledningar och luftkablar samt jordkablar jämte linjepålar ävensom fördelningsskåp på egen grund (det onödiga stryks) b) att utföra smärre ändringar eventuellt påkallade av kontrollmätningar på platser avsedda för ovan nämnda ledningar, stationer och konstruktioner c) att röra sig på lägenheten för utmärkning, byggande, underhåll och drift av ledningar, stationer och konstruktioner

11 uppdaterad avtalstext 2(4) d) att i samband med nätbygget avlägsna alla träd, buskar och grenar i byggnadsområdet. Träd och buskar planterade på gårdsplan bör i mån av möjlighet skyddas. e) att hålla ledningsområdena fritt från träd och vid behov också buskar och grenar på sätt som ledningarnas driftsäkerhet och elsäkerhetsföreskrifterna/föreskrifterna för byggande av telenät förutsätter samt att utföra en lindrig avkvistning på luftkabel- och linjepålslinjen f) att utanför ledningsområde avlägsna klentoppiga och slanaktiga träd eller andra enstaka träd som t.ex. vid hård vind eller under tung snömassa kan skada ledningen. Detta förutsätter att ledningsägaren på förhand i god tid skriftligt informerar markägaren om avlägsnandet av ovan nämnda träd och uppmanar markägaren att ta kontakt, om denne på förhand önskar komma överens om detaljer kring avlägsnandet av träden. Om skada som markägaren åsamkas genom detta skall överenskommas särskilt enligt punkt 4 D. Ledningsområdets bredd har fastställts i bifogade ersättningsberäkning. Eftersom en luftkabelledning inte normalt behöver ett ledningsområde, utgår heller ingen ersättning. 2 Alla de träd, grenar och buskar som avlägsnas från ledningsområdet blir i markägarens/ledningsägarens ägo och skall bortskaffas av markägaren/ledningsägaren (det onödiga stryks). 3 Byggnadsverksamhet samt hållande av öppna lager och anläggningar i närheten av ledningen begränsas av bestämmelserna i markanvändnings- och bygglagen och elsäkerhetsföreskrifterna. Noggrannare anvisningar om förfarandet i ifrågavarande fall fås av myndigheterna och ledningsägaren. För att skydda ledningsnätets konstruktioner informerar markägaren/-innehavaren i god tid ledningsägaren om skogsavverknings-, sprängnings-, diknings- och andra liknande arbeten som han ämnar utföra och som kan medföra risk för skada på nätet. Ledningsägaren är skyldig att på markägarens/-innehavarens begäran utan ersättning peka ut en jordkabels exakta läge i terrängen och ge anvisningar för skydd av nätet. Om de behövliga skyddsåtgärderna är ringa, utför ledningsägaren arbetet på egen bekostnad. När markägaren utför ovan nämnda arbeten i närheten av nätkonstruktioner, bör han förfara så, att dessa inte skadas. Ledningsägaren ger vid behov fällningshjälp utan ersättning. Med fällningshjälp avses inte själva fällningen. Markägaren skall senast tre vardagar innan fällningsarbetet påbörjas meddela ledningsägaren om behovet av fällningshjälp. 4 Ledningsägaren betalar till markägaren i bifogade ersättningsberäkning noggrannare specificerade ersättningar enligt tele- och elledningsavtalets rekommendationer. Ersättningarna erläggs som en engångsbetalning, om inte annat överenskoms: A. Engångsersättningar för skogsmark 1. Som ersättning för bestående nedsatt nyttjanderätt euro 2. Som ersättning för förlorat plantbestånd euro 3. Som ersättning för virkesbeståndets förväntningsvärde euro 4. Som ersättning för i samband med arbetet avverkat virkesbestånd euro B. Engångsersättningar för odlingsmark Som ersättning för bestående nedsatt nyttjanderätt på grund av stolpplatser och linjepålar C. Engångsersättningar i specialfall Som engångsersättning för punkt A, B och C sammanlagt euro euro euro euro euro Ersättningarna enligt punkt A, B och C betalas inom en (1) månad från det byggnadsarbetet har påbörjats.

12 uppdaterad avtalstext 3(4) D. Ersättning för trädbestånd Ifall virkesbeståndet enligt 2 tillfaller ledningsägaren, ersätts det enligt gängse pris. Ersättningen för virkesbeståndet betalas inom en (1) månad från det virket har kunnat mätas. E. Skador av tillfällig karaktär Om ersättning av skador som har uppkommit under byggnadstiden och i samband med underhåll och drift överenskoms särskilt mellan ledningsägaren och markägaren i varje enskilt fall. Skadeståndet betalas inom en (1) månad från det man har kommit överens om ersättningen. F. Förfarandet i specialfall Om rekommendationerna i tele- och elledningsavtalet gällande ersättningarnas enhetspriser förändras mellan tidpunkten för avtalets ingående och betalningstidpunkten, ändras ersättningen så att den motsvarar rekommendationen vid betalningstidpunkten. Om ersättning inte betalas inom utsatt tid, betalar ledningsägaren dröjsmålsränta för den överskridande tiden enligt räntelagen. 5 Markägaren kan på egen bekostnad låta flytta ledningen/konstruktionerna till en av ledningsägaren godkänd ny plats. Flyttningen utförs av ledningsägaren. 6 Om markägaren överlåter sin ägande- eller nyttjanderätt till en tredje part, förbinder han sig att informera den nya ägaren eller nyttjanderättsinnehavaren om ledningsägarens, på detta avtal, grundade rättigheter och att låta anteckna dem i överlåtelsehandlingen eller arrendeavtalet. Detta avtal och betalade ersättningar binder fastighetens senare ägare eller innehavare. 7 Ledningsägaren har rätt att överlåta nyttjanderätten till stolpar till en annan ledningsägare. För överlåtelsen betalas ingen särskild ersättning till markägaren. Markägaren skall i mån av möjlighet informeras om den nya nyttjanderättsinnehavarens namn och adress samt om hur länge nyttjanderätten är i kraft. Då har den ledningsägare till vilken nyttjanderätten har överlåtits rätt att röra sig på markägarens mark då han utför byggnads- och underhållsarbeten. 8 Detta avtal träder i kraft omedelbart när det har undertecknats och gäller tills nätkonstruktionerna avlägsnas. När nätkonstruktionerna har avlägsnats, återställer ledningsägaren ledningsområdet i ett skick som lämpar sig för det tidigare bruksändamålet. Meddelande om ledningens avlägsnande tillställs markägaren och arrendatorn. 9 Detta avtal förfaller om byggnadsarbetena inte har påbörjats eller ersättning betalats inom ett (1) år från det avtalet har ingåtts. Om påbörjandet av byggnadsarbetena fördröjs av någon speciell orsak som ledningsägaren inte rår över, kan ledningsägaren förlänga avtalets giltighetstid med högst ett (1) år genom att i god tid meddela markägaren härom. 10 Detta avtal har uppgjorts i två likalydande exemplar, ett till vardera parten.

13 uppdaterad avtalstext 4(4) Vi godkänner förestående avtal och beräkning: den 20 MARKÄGARE LEDNINGSÄGARE ARRENDATOR Bevittnas: Bilagor: Ersättningsberäkning Kartbilaga Dikningsplan för jordbruksjord Skogsbruksplan för lägenheten Annat (det onödiga stryks)

REKOMMENDATIONSAVTAL OM LEDNINGAR SOM GRÄVS NER I MARKEN

REKOMMENDATIONSAVTAL OM LEDNINGAR SOM GRÄVS NER I MARKEN REKOMMENDATIONSAVTAL OM LEDNINGAR SOM GRÄVS NER I MARKEN MAA- JA METSÄTALOUSTUOTTAJAIN KESKUSLIITTO MTK r.y. SVENSKA LANTBRUKSPRODUCENTERNAS CENTRALFÖRBUND SLC rf. FINLANDS KOMMUNFÖRBUND REKOMMENDATIONSAVTAL

Läs mer

Markupplåtelseavtal för kommunikationsledning i mark

Markupplåtelseavtal för kommunikationsledning i mark 1(5) Markupplåtelseavtal för kommunikationsledning i mark 2014-05-15 Detta avtal gäller markupplåtelse för nedläggning av kommunikationsledning i mark (nedan kallad Ledningen) på nedanstående fastighet

Läs mer

Markupplåtelseavtal Fastställt av Böckersboda-Håttorp Fiber Ekonomiska Förening gäller från 2012-05-19

Markupplåtelseavtal Fastställt av Böckersboda-Håttorp Fiber Ekonomiska Förening gäller från 2012-05-19 Markupplåtelseavtal Fastställt av Böckersboda-Håttorp Fiber Ekonomiska Förening gäller från 2012-05-19 Avtal mellan undertecknad/e, nedan benämnda Fastighetsägaren respektive Ledningsägaren, är följande

Läs mer

Markupplåtelseavtal. Personnummer, organisationsnummer eller födelsedatum. Postnummer Postort Land (om inte Sverige) Postnummer 185 41

Markupplåtelseavtal. Personnummer, organisationsnummer eller födelsedatum. Postnummer Postort Land (om inte Sverige) Postnummer 185 41 Avtal Detta avtal gäller markupplåtelse för nedläggning av kommunikationsledning i mark (nedan kallad Ledningen) på nedanstående fastighet (nedan kallad Fastigheten) till ledningsägaren Rindö Fiber ek.

Läs mer

Markupplåtelseavtal för kommunikationsledning i mark

Markupplåtelseavtal för kommunikationsledning i mark 1(5) Markupplåtelseavtal för kommunikationsledning i mark Detta avtal gäller markupplåtelse för nedläggning av kommunikationsledning i mark (nedan kallad Ledningen) på nedanstående fastighet (nedan kallad

Läs mer

Allmän presentation om Finlandskabelprojektet. Information om stolplayout samt fundament

Allmän presentation om Finlandskabelprojektet. Information om stolplayout samt fundament Allmän presentation om Finlandskabelprojektet Information om stolplayout samt fundament Information om beslutsgången och ersättningar för linjedragningar i jordbruksmark och på specialområden Information

Läs mer

ANSLUTNINGSVILLKOR FÖR ELPRODUKTION AVP 2014

ANSLUTNINGSVILLKOR FÖR ELPRODUKTION AVP 2014 1(6) ANSLUTNINGSVILLKOR FÖR ELPRODUKTION AVP 2014 Rekommenderade av Finsk Energiindustri rf 1. Tillämpning av anslutningsvillkoren 1.1 Dessa anslutningsvillkor för elproducenter (AVP 2014) bifogas till

Läs mer

Markupplåtelseavtal för kommunikationsledning i mark

Markupplåtelseavtal för kommunikationsledning i mark Sida 1 av 6 Markupplåtelseavtal för kommunikationsledning i mark 2015- - Detta avtal gäller markupplåtelse för nedläggning av kommunikationsledning i mark (nedan kallad Ledningen) på nedanstående fastighet

Läs mer

RP 141/2015 rd. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om skydd för växters sundhet

RP 141/2015 rd. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om skydd för växters sundhet Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om skydd för växters sundhet PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL Det föreslås att lagen om skydd för växters sundhet ändras

Läs mer

Markupplåtelseavtal för kommunikationsledning i mark

Markupplåtelseavtal för kommunikationsledning i mark Markupplåtelseavtal för kommunikationsledning i mark Detta avtal gäller markupplåtelse för nedläggning av kommunikationsledning i mark (nedan kallad Ledningen) på nedanstående fastighet (nedan kallad Fastigheten)

Läs mer

MARKUPPLÅTELSEAVTAL Optofiber byalag

MARKUPPLÅTELSEAVTAL Optofiber byalag Varje upplåtelse är unik. Det finns i många fall skäl att anpassa innehållet med hänsyn till omständigheterna i projektet eller det enskilda fallet. Läs därför informationsmaterialet viktiga punkter att

Läs mer

RP 117/2006 rd. I lagen om värdering av tillgångar vid beskattningen

RP 117/2006 rd. I lagen om värdering av tillgångar vid beskattningen Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om värdering av tillgångar vid beskattningen och 2 i lagen om skogsvårdsföreningar PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

Läs mer

ANSLUTNINGSVILLKOR FÖR ELPRODUKTION PÅ ÅLAND AVP 09

ANSLUTNINGSVILLKOR FÖR ELPRODUKTION PÅ ÅLAND AVP 09 Anslutningsvillkor för elproduktion (AVP 09) Sida 1 av 6 ANSLUTNINGSVILLKOR FÖR ELPRODUKTION PÅ ÅLAND AVP 09 1. Tillämpning av anslutningsvillkoren 1.1 Dessa anslutningsvillkor för elproducenter (AVP 09)

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING 2001 Utgiven i Helsingfors den 31 oktober 2001 Nr 872 874 INNEHÅLL Nr Sidan 872 Statsrådets förordning om ändring av 1 förordningen om när vissa beslut som fattas vid statsrådets

Läs mer

Kronobergs läns författningssamling

Kronobergs läns författningssamling Kronobergs läns författningssamling Länsstyrelsen Länsstyrelsens kungörelse med föreskrifter om naturreservatet Ekhorva i Uppvidinge kommun 07FS 2014:12 Utkom från trycket Den 27 november 2014 beslutade

Läs mer

Vindkraft. Landsbygdens möjlighet. Svenska lantbruksproducenternas centralförbund SLC SLC r.f. r.f. FOTO: Tore Snickars

Vindkraft. Landsbygdens möjlighet. Svenska lantbruksproducenternas centralförbund SLC SLC r.f. r.f. FOTO: Tore Snickars FOTO: Tore Snickars Vindkraft Landsbygdens möjlighet Svenska lantbruksproducenternas centralförbund SLC SLC r.f. r.f. Vindkraften och markägarna Klimatdebatten och frågan om hur klimatförändringen kan

Läs mer

RP 30/2008 vp. 141 betalts i södra Finland inom stödområdena

RP 30/2008 vp. 141 betalts i södra Finland inom stödområdena Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om nationella stöd till jordbruket och trädgårdsodlingen PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL Det föreslås att lagen om nationella

Läs mer

PEFC FI 1006:2008. Finlands PEFC-standard. Utarbetning av kriterierna för skogscertifieringen 10.9.2008. PEFC Finland

PEFC FI 1006:2008. Finlands PEFC-standard. Utarbetning av kriterierna för skogscertifieringen 10.9.2008. PEFC Finland Finlands PEFC-standard Utarbetning av kriterierna för skogscertifieringen PEFC FI 1006:2008 10.9.2008 Utarbetning av kriterierna för skogscertifieringen PEFC Finland Sitratie 7, 00420 HELSINKI telefon:

Läs mer

PROGRAM FÖR TOMTÖVERLÅTELSE

PROGRAM FÖR TOMTÖVERLÅTELSE PROGRAM FÖR TOMTÖVERLÅTELSE Programmet syfte är att skapa ett regelverk för överlåtelse och marknadsföring av tomter med avsikt att öka intresset för Kimitoöns kommuns tomter. Samtidigt skall programmet

Läs mer

Försäljning av område från Mossarp 1:3 m. fl. till Qstar AB. Totala området som överlåts är ca 7 300 m2.

Försäljning av område från Mossarp 1:3 m. fl. till Qstar AB. Totala området som överlåts är ca 7 300 m2. Handläggare 2015-01-22 Ivo Lisius Dnr: KS.2013.168 Försäljning av område från Mossarp 1:3 m. fl. till Qstar AB Ärendebeskrivning Enligt tidigare upprättat köpekontrakt daterat 2012-10-15 / 2013-12-05 så

Läs mer

Nyttjanderättsavtal. Koloniträdgårdsföreningen Jordgubben, ideell förening här nedan kallad föreningen, upplåter härmed till: ...

Nyttjanderättsavtal. Koloniträdgårdsföreningen Jordgubben, ideell förening här nedan kallad föreningen, upplåter härmed till: ... Nyttjanderättsavtal Koloniträdgårdsföreningen Jordgubben, ideell förening här nedan kallad föreningen, upplåter härmed till:...... Vilken är medlem av ovan nämnda förening, och här nedan kallad medlemmen,

Läs mer

Skogsfastighet i Torpa församling, Ljungby kommun

Skogsfastighet i Torpa församling, Ljungby kommun Ljungby Skärseryd 1:40 Skogsfastighet i Torpa församling, Ljungby kommun Skärseryd 1:40 om ca 53 ha, med bra jakt. Pris: 1 900 000 kr Skog och Lantbruk i Sverige AB, www.skogochlantbruk.nu Ingvar Elmehag,

Läs mer

Skötselanvisningar vid beskogning av nedlagd jordbruksmark

Skötselanvisningar vid beskogning av nedlagd jordbruksmark Skötselanvisningar vid beskogning av nedlagd jordbruksmark Målet med planteringen Inför beskogningen bör man ha ett mål med sin plantering. Beroende på åkerns belägenhet, status och storlek blir metoder

Läs mer

RP 195/2012 rd. I denna proposition föreslås det att landsvägslagen. för el- och kommunikationsnäten och

RP 195/2012 rd. I denna proposition föreslås det att landsvägslagen. för el- och kommunikationsnäten och RP 195/2012 rd Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 5 och 42 i landsvägslagen PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås det att landsvägslagen

Läs mer

Betänkande av arbetsgruppen för översyn av jordlegolagen

Betänkande av arbetsgruppen för översyn av jordlegolagen 19.3. 2010 Publikationens titel Betänkande av arbetsgruppen för översyn av jordlegolagen Författare Arbetsgruppen för översyn av jordlegolagen. Ordförande: Tuomo Antila, sekreterare: Sofia Rajamäki och

Läs mer

Mellan Djursholms AB och Danderyds kommun har träffats följande. Lägenhetsarrende

Mellan Djursholms AB och Danderyds kommun har träffats följande. Lägenhetsarrende Mellan Djursholms AB och Danderyds kommun har träffats följande Lägenhetsarrende PARTER Upplåtare: Djursholms AB, nedan kallad Fastighetsägare Org. Nr. 556002-2831 Arrendator: Danderyds kommun, nedan kallad

Läs mer

KÖPEKONTRAKT. Den överenskomna köpeskillingen är:

KÖPEKONTRAKT. Den överenskomna köpeskillingen är: KÖPEKONTRAKT Säljare Anna Mölbo 850807-3023 1/2-del Skålevikstïlen 5 E, 5178 Loddefjord, Norge Johan Mölbo 910814-1939 1/2-del Österleden 52 D Lgh 1102, 352 42 Växjö nedan benämnd Säljaren. Köpare Nybro

Läs mer

Verkställande av METSO och regionala mål med hjälp av Kemera-lagen

Verkställande av METSO och regionala mål med hjälp av Kemera-lagen Verkställande av METSO och regionala mål med hjälp av Kemera-lagen 2010 Med stöd av Lag om finansiering av hållbart skogsbruk (1094/1996), Kemera-lagen, kan METSO-objekt tryggas Målet är att trygga till

Läs mer

AVTAL OM JORDBRUKSARRENDE

AVTAL OM JORDBRUKSARRENDE 1(11) DIARIENUMMER: 234-447/16 AVTALSNUMMER: OBJEKTS-ID: R 602 AVTAL OM JORDBRUKSARRENDE med byggnad JORDÄGARE: Svenska staten genom Statens fastighetsverk, Fo Jord Box 254 751 05 UPPSALA. Tel. 010-478

Läs mer

Markupplåtelseavtal för kommunikationsledning i mark

Markupplåtelseavtal för kommunikationsledning i mark Sida 1 av 5 EXEMPEL 7A Markupplåtelseavtal för kommunikationsledning i mark 20xx-xx-xx Detta avtal gäller markupplåtelse för nedläggning av kommunikationsledning i mark (nedan kallad Ledningen) på nedanstående

Läs mer

Med en kraftledning som granne

Med en kraftledning som granne Med en kraftledning som granne Innehåll 2 3 Fingrid i korthet 4 Leva som goda grannar med omgivningen Fingrid har nyttjanderätt till ledningsområdena Ersättning till markägaren för rätten att använda ledningsområdena

Läs mer

Lättfattligt om Naturkultur

Lättfattligt om Naturkultur Lättfattligt om Naturkultur Optimering av skogens långsiktiga värdeavkastning Mats Hagner 29-11-11 Skogsägarens nettoinkomst om trädet skördas nu 15 1 5 UBICON Rapport 6, 29 ISSN 1654-4455 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Läs mer

Ålands Elandelslags regler för elentreprenörer och planerare

Ålands Elandelslags regler för elentreprenörer och planerare Reviderad 18-12-2015 Ålands Elandelslags regler för elentreprenörer och planerare 1. Anmälningar 2. Besiktningar av elinstallationer 3. Mätarcentraler och mätare 4. Serviskabel 5. Luftledningsservis 6.

Läs mer

Skogsvärdering. skogsvårdsföreningen. Ägare Övermark Församling. Kommun By Fastighet Rnr Areal, ha. Närpes/Kristinestad 16.6.2015. Tilläggsu ppgif ter

Skogsvärdering. skogsvårdsföreningen. Ägare Övermark Församling. Kommun By Fastighet Rnr Areal, ha. Närpes/Kristinestad 16.6.2015. Tilläggsu ppgif ter skogsvårdsföreningen Skogsvärdering Ägare Kommun By Fastighet Rnr Areal, ha Närpes Övermark Grankvist 26:73 3,1 Värderarens underskrift Närpes/Kristinestad 16.6.2015 Tilläggsu ppgif ter Hulden Kjell Hutden

Läs mer

Stopper-/tvärbalk impregnerat trä 50x100 mm 2 st 2490 mm (alltid samma mått)

Stopper-/tvärbalk impregnerat trä 50x100 mm 2 st 2490 mm (alltid samma mått) 1 / 5 BRUKS- OCH MONTERINGSANVISNING Tack för att du valde bojkorgen Basketbuoy från Finland. Bojkorgen är till för att förtöja högst 2,2 m breda båtar under 800 kg. Båten kan ligga högst - cm djupt beroende

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING 2001 Utgiven i Helsingfors den 5 juni 2001 Nr 441 451 INNEHÅLL Nr Sidan 441 Lag om ändring av rättegångsbalken... 1249 442 Lag om ändring av lagen om utnämning av domare...

Läs mer

Överenskommelse om vandringsled

Överenskommelse om vandringsled Instruktion: Gulmarkerad text tas bort eller byts ut mot egen text. Överenskommelse om vandringsled Fastighet/er Led och nummer Kommun, fastighetsbeteckning Delsträcka nr.. Denna delsträcka (markerad på

Läs mer

Kommunikationsverkets rekommendationer

Kommunikationsverkets rekommendationer 15.11.2006 LÅSANORDNING FÖR TELEUTRYMMEN I EN FASTIGHET Kommunikationsverkets rekommendationer Kommunikationsverket 306/2006 S REKOMMENDATION Kommunikationsverket 306/2006 S 1 (8) FÖRORD Denna rekommendation

Läs mer

Villkor för upplåtelse av mark för kommunikationsledning i mark

Villkor för upplåtelse av mark för kommunikationsledning i mark 1 Villkor för upplåtelse av mark för kommunikationsledning i mark Undertecknad, nedan kallad fastighetsägaren, upplåter härmed, på nedan angivna villkor, mark för ledningsdragning till Lau Fiber ekonomisk

Läs mer

tka-kod:251054 Dnr OM 40/102/2013

tka-kod:251054 Dnr OM 40/102/2013 tka-kod:251054 Dnr OM 40/102/2013 Preciserande tjänstekollektivavtal gällande lönen för offentliga rättsbiträden. Avtalet uppgjordes den 25 mars 2013 mellan justitieministeriet och Förhandlingsorganisationen

Läs mer

Skogsföryngring vid ledningsområden... 5. Plantskogsskötsel vid ledningsområden... 6. Förstagallring av trädbeståndet vid ledningsområden...

Skogsföryngring vid ledningsområden... 5. Plantskogsskötsel vid ledningsområden... 6. Förstagallring av trädbeståndet vid ledningsområden... INNEHÅLL Skogsföryngring vid ledningsområden.................. 5 Plantskogsskötsel vid ledningsområden................. 6 Förstagallring av trädbeståndet vid ledningsområden..... 6 Gallring av vuxen skog

Läs mer

för Bostadsrättsföreningen Gärdan i Luleå Undertecknade styrelseledamöter intygar att följande stadgar blivit antagna på

för Bostadsrättsföreningen Gärdan i Luleå Undertecknade styrelseledamöter intygar att följande stadgar blivit antagna på Stadgar för Bostadsrättsföreningen Gärdan i Luleå Undertecknade styrelseledamöter intygar att följande stadgar blivit antagna på föreningsstämma den 22 maj 2007 och föreningsstämma den 6 maj 2008.......

Läs mer

Ändringarna i jordlegolagen trädde i kraft 1.2.2011

Ändringarna i jordlegolagen trädde i kraft 1.2.2011 Promemoria 1 (14) Ändringarna i jordlegolagen trädde i kraft 1.2.2011 Lagen om ändring av jordlegolagen och lagen om upphävande av 25 kap. 1 b 4 mom. i ärvdabalken trädde i kraft 1.2.2011. I det följande

Läs mer

Markupplåtelseavtal för kommunikationsledning i mark

Markupplåtelseavtal för kommunikationsledning i mark Markupplåtelseavtal för kommunikationsledning i mark 2014-05-15 Detta avtal gäller markupplåtelse för nedläggning av kommunikationsledning i mark (nedan kallad Ledningen) på nedanstående fastighet (nedan

Läs mer

Södra Fräkne Fiberförening Sida 1 av 5

Södra Fräkne Fiberförening Sida 1 av 5 Södra Fräkne Fiberförening Sida 1 av 5 Markupplåtelseavtal för kommunikationsledning i mark Mellan undertecknande, nedan benämnda Fastighetsägaren och Ledningsägaren, är följande överenskommelse träffad.

Läs mer

Avtal mellan Kalmar kommun och Kalmar Sotning och Ventilation AB

Avtal mellan Kalmar kommun och Kalmar Sotning och Ventilation AB TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning 2013-11-18 KS 2013/0861 Kommunstyrelsen Avtal mellan Kalmar kommun och Kalmar Sotning och Ventilation AB Förslag till beslut Kommunstyrelsen godkänner

Läs mer

skogsvå rd Sförefliflget1

skogsvå rd Sförefliflget1 skogsvå rd Sförefliflget1 u+m skogsvårdsföreningen UtItande om skogsfastighets värde 1(1) Värderingsbeställare Värderingssyfte Ab Skogsfastigheter AFM Företagaregatan 13 65380 VASA Telefon: 0500-568 804

Läs mer

Markupplåtelseavtal för kommunikationsledning i mark

Markupplåtelseavtal för kommunikationsledning i mark 1(4) Markupplåtelseavtal för kommunikationsledning i mark Avtal Mellan undertecknad/e, nedan benämnda Fastighetsägaren respektive Ledningsägaren är följande överenskommelse träffad. Fastighetsägare Namn

Läs mer

AVTAL AVSEENDE FASTIGHETSANSLUTNING TILL STADSNÄT

AVTAL AVSEENDE FASTIGHETSANSLUTNING TILL STADSNÄT AVTAL AVSEENDE FASTIGHETSANSLUTNING TILL STADSNÄT Öresundskraft AB, org nr 556089-7851 ( Öresundskraft ) och nedan angiven fastighetsägare ( Fastighetsägaren ) har ingått avtal på de villkor som framgår

Läs mer

Regler för retursystem av Dryckesförpackningar av glas

Regler för retursystem av Dryckesförpackningar av glas Inledning Palpa Lasi Oy:s (nedan Palpa ) verksamhetsområde är mottagning och återvinning av dryckesförpackningar i glas som utnyttjas som material samt utveckling, förvaltning och övervakning av behövliga

Läs mer

Ansökan om trädfällning utanför tätort

Ansökan om trädfällning utanför tätort Tekniska förvaltningen 1 (5) Mark- och exploateringsavdelningen Telefon 0526-190 00 Ansökan om trädfällning utanför tätort Till dig som vill fälla träd på kommunens mark utanför centrala Strömstad och

Läs mer

Protokoll fört vid enskild föredragning Näringsavdelningen Skogsbruksbyrån II, N4a

Protokoll fört vid enskild föredragning Näringsavdelningen Skogsbruksbyrån II, N4a PROTOKOLL Nummer 4 3.5.2016 Sammanträdesdatum Protokoll fört vid enskild föredragning Näringsavdelningen Skogsbruksbyrån II, N4a Beslutande Föredragande Justerat Vicelantråd Camilla Gunell Jaktförvaltare

Läs mer

Meddelande om styrelsens beslut bör lämnas senast två veckor efter det att ansökan inkommit.

Meddelande om styrelsens beslut bör lämnas senast två veckor efter det att ansökan inkommit. Stadgar för Bostadsföreningen Norrbacka U. P. A. med organisationsnummer 702001-5439. Föreningen bildades den 4 september 1918. Stadgarna antagna på årsmötena 2006-05-03 och 2007-05-24. 1 Namn och ändamål

Läs mer

När du söker ersättning från. Patientförsäkringscentralen. Patientförsäkringscentralen

När du söker ersättning från. Patientförsäkringscentralen. Patientförsäkringscentralen När du söker ersättning från Patientförsäkringen ersätter personskador som orsakats i samband med hälso- och sjukvård i Finland. Grunderna för ersättning regleras i patientskadelagen. Innan du börjar fylla

Läs mer

Aktia Personskydd. Försäkringsvillkor. Definitioner 2. Allmänna avtalsvillkor 2. 1 Försäkringsavtalet och dess innehåll 2

Aktia Personskydd. Försäkringsvillkor. Definitioner 2. Allmänna avtalsvillkor 2. 1 Försäkringsavtalet och dess innehåll 2 Aktia Personskydd Försäkringsvillkor Gäller fr.o.m. 1.1.2014 Innehållsförteckning Definitioner 2 Allmänna avtalsvillkor 2 1 Försäkringsavtalet och dess innehåll 2 2 Försäkringstagarens och den försäkrades

Läs mer

Mall för avtal fi berförening markupplåtelse

Mall för avtal fi berförening markupplåtelse Mall för avtal fi berförening markupplåtelse Mallen ska ses som förslag till avtal och reglerar relation mellan fastighetsägaren och ledningsägaren i fråga gällande markupplåtelse. Avtalet bör ses i relation

Läs mer

STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ASTRONOMEN

STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ASTRONOMEN STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ASTRONOMEN Föreningens firma och ändamål 1 Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen Astronomen. 2 Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen

Läs mer

Bildande av naturreservatet Högemålsbranten i Jönköpings kommun

Bildande av naturreservatet Högemålsbranten i Jönköpings kommun BESLUT Sida 1/8 Doss nr 0680-02-226 Marie Andersson Områdesskydd Naturavdelningen 036-39 5408 Enligt sändlista Bildande av naturreservatet Högemålsbranten i Jönköpings kommun Beslut Länsstyrelsen förklarar

Läs mer

Produktbilaga Skanova Antennplacering

Produktbilaga Skanova Antennplacering Produktbilaga Skanova Antennplacering 1(6) Produktbilaga Skanova Antennplacering Innehåll Sida 1. Allmänt 2 2. Beställnings- och leveransrutiner 2 3. Märkning och krav på Kundens utrustning 2 4. Service

Läs mer

Förslag till nytt naturreservat

Förslag till nytt naturreservat Sidan 1 Förslag till nytt naturreservat Ransby-Gillersberg - ett naturskogsområde i norra Värmland - Sidan 2 Ransby-Gillersberg är ett område som ligger öster om Sysslebäck, vid gränsen mot Dalarna i Torsby

Läs mer

Till finansutskottet. JORD- OCH SKOGSBRUKSUTSKOTTETS UTLÅTANDE 27/2008 rd

Till finansutskottet. JORD- OCH SKOGSBRUKSUTSKOTTETS UTLÅTANDE 27/2008 rd JORD- OCH SKOGSBRUKSUTSKOTTETS UTLÅTANDE 27/2008 rd Regeringens proposition med förslag till vissa ändringar av skogsbeskattningen Till finansutskottet INLEDNING Remiss Riksdagen remitterade den 28 november

Läs mer

UPPHÄVANDE AV STÖDRÄTTIGHETER

UPPHÄVANDE AV STÖDRÄTTIGHETER UPPHÄVANDE AV STÖDRÄTTIGHETER Kimito 6.4 och Pargas 8.4.2016 NTM-centralen i Egentliga Finland 13.4.2016 Överloppsstödrättigheter upphävs på grund av Finlands val att behålla de befintliga stödrättigheterna

Läs mer

Hur påverkar träd och skugga våra greener?

Hur påverkar träd och skugga våra greener? Hur påverkar träd och skugga våra greener? HGU arbete 2008-2010 av Daniel Pantzar Landeryds GK Sammanfattning Tanken till arbetet var att hitta argument för att kunna ge äldre greener nya förutsättningar

Läs mer

DEL III. 12.H. STÖD SOM KOMPENSATION FÖR SKADOR PÅ ORDBRUKSPRODUKTION ELLER PRODUKTIONSMEDEL I JORDBRUKET.

DEL III. 12.H. STÖD SOM KOMPENSATION FÖR SKADOR PÅ ORDBRUKSPRODUKTION ELLER PRODUKTIONSMEDEL I JORDBRUKET. DEL III. 12.H. STÖD SOM KOMPENSATION FÖR SKADOR PÅ ORDBRUKSPRODUKTION ELLER PRODUKTIONSMEDEL I JORDBRUKET. 1. STÖD FÖR ATT KOMPENSERA FÖR SKADOR ORSAKADE AV NATURKATASTROFER ELLER EXCEPTIONELLA HÄNDELSER

Läs mer

Mål för skogsskötsel och naturvård i Timrå kommun

Mål för skogsskötsel och naturvård i Timrå kommun Mål för skogsskötsel och naturvård i Timrå kommun Antagen av kommunfullmäktige 2012-09-24 109 2(5) Skogsbrukets mål Bedriva skogsbruk enligt reglerna för miljöcertifiering enligt FSC-standard. Bevara och

Läs mer

Utbildningsstyrelsen 2007. Edita Prima Oy. Helsingfors 2007. ISBN 978-952-13-3136-7 (häft.) ISBN 978-952-13-3137-4 (pdf)

Utbildningsstyrelsen 2007. Edita Prima Oy. Helsingfors 2007. ISBN 978-952-13-3136-7 (häft.) ISBN 978-952-13-3137-4 (pdf) AVTAL OM ATT ORDNA FRISTÅENDE EXAMINA 2006 AVTAL OM ATT ORDNA FRISTÅENDE EXAMINA 2006 ANVISNING 2/440/2006 UTBILDNINGSSTYRELSEN Utbildningsstyrelsen 2007 Edita Prima Oy Helsingfors 2007 ISBN 978-952-13-3136-7

Läs mer

Hudiksvall, 87 ha. Sörhoga

Hudiksvall, 87 ha. Sörhoga Hudiksvall, 87 ha Sörhoga 1 2 OBEBYGGD SKOGSFASTIGHET Fastighet belägen vid Ofärne, väster om Hudiksvall. Den produktiva skogsmarksarealen uppgår till ca 73 ha och virkesförrådet till ca 8 700 m³sk. Jakt

Läs mer

Lag. om ändring av lagen om öppna bolag och kommanditbolag

Lag. om ändring av lagen om öppna bolag och kommanditbolag Lag om ändring av lagen om öppna bolag och kommanditbolag I enlighet med riksdagens beslut upphävs i lagen om öppna bolag och kommanditbolag (389/1988) 7 kap. 1, ändras 1 kap. 1, 2 och 4, 2 kap. 1 1 mom.

Läs mer

Naturvård och mångfald i skogen

Naturvård och mångfald i skogen Naturvård och mångfald i skogen Naturvården en del av skogsbrukets ansvar Utgivare: Miljöministeriet och Jord- och skogsbruksministeriet Förlag: Metsäkustannus Oy Layout: Susanna Appel Kuvat: Suomen metsäkeskus

Läs mer

Om mot varandra stridande villkor skulle förekomma mellan det skriftliga avtalet och NÄT 2012 H ska avtalet gälla.

Om mot varandra stridande villkor skulle förekomma mellan det skriftliga avtalet och NÄT 2012 H ska avtalet gälla. 1.1 Dessa allmänna avtalsvillkor avser anslutning av elektriska högspänningsanläggningar och överföring av el till eller från sådana anläggningar och ska tillämpas när parterna skriftligen har överenskommit

Läs mer

REGLER FÖR ÅTERVINNINGSSYSTEM FÖR PANTFÖRSEDDA RETURPLASTFLASKOR

REGLER FÖR ÅTERVINNINGSSYSTEM FÖR PANTFÖRSEDDA RETURPLASTFLASKOR REGLER FÖR ÅTERVINNINGSSYSTEM FÖR PANTFÖRSEDDA RETURPLASTFLASKOR Suomen Palautuspakkaus Oy:s (nedan Palpa ) verksamhetsområde är återvinning och återanvändning av dryckesförpackningar som utnyttjas som

Läs mer

Stadgar för Bostadsrättsföreningen Hjalte

Stadgar för Bostadsrättsföreningen Hjalte Stadgar för Bostadsrättsföreningen Hjalte Undertecknade styrelseledamöter intygar att följande stadgar blivit antagna av föreningens medlemmar på konstituerande sammanträde den 22:a april 2004, samt extra

Läs mer

före pensioneringen pågått minst fyra år (ändrades 1990 (FördrS 37/1990), enligt den ursprungliga överenskommelsen krävdes tio år).

före pensioneringen pågått minst fyra år (ändrades 1990 (FördrS 37/1990), enligt den ursprungliga överenskommelsen krävdes tio år). 5HJHULQJHQVSURSRVLWLRQWLOO5LNVGDJHQPHGI UVODJRP JRGNlQQDQGH DY GHQ QRUGLVND YHUHQVNRPPHOVHQ RP VDPRUGQLQJ DY SHQVLRQVUlWW HQOLJW VWDWOLJD SHQVLRQVRUG QLQJDURFKWLOOODJRPLNUDIWWUlGDQGHDYGHEHVWlPPHOVHUL YHUHQVNRPPHOVHQVRPK

Läs mer

Kollektivavtal. för förmän inom detaljhandeln 1.4.2012 30.4.2014

Kollektivavtal. för förmän inom detaljhandeln 1.4.2012 30.4.2014 Denna text är en översättning som nämnden för fastställande av kollektivavtals allmänt bindande verkan har låtit göra av ett finskspråkigt kollektivavtal. Kollektivavtalets parter har inte kommit överens

Läs mer

REGLER FÖR ÅTERVINNINGSSYSTEM FÖR DRYCKESFÖRPACKNINGAR AV GLAS

REGLER FÖR ÅTERVINNINGSSYSTEM FÖR DRYCKESFÖRPACKNINGAR AV GLAS REGLER FÖR ÅTERVINNINGSSYSTEM FÖR DRYCKESFÖRPACKNINGAR AV GLAS 01.06.2012 REGLER FÖR ÅTERVINNINGSSYSTEM FÖR DRYCKESFÖRPACKNINGAR AV GLAS Palpa Lasi Oy:s (nedan Palpa ) verksamhetsområde är återvinning

Läs mer

ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR

ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR Gäller från 1.1.2011 YL ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR...2 YL 1 VISSA CENTRALA BEGREPP...2 YL 2 INFORMATION SOM SKA LÄMNAS INNAN FÖRSÄKRINGSAVTALET INGÅS...2 2.1 Försäkringsbolagets informationsplikt...2

Läs mer

STÖDRÄTTIGHETER LILJENDAL 30.9.2014

STÖDRÄTTIGHETER LILJENDAL 30.9.2014 STÖDRÄTTIGHETER LILJENDAL 30.9.2014 Historia Fastställdes 2006, 1 ha odlad mark = 1 stödrättighet Är inte bunden till en viss åker Värdet: grunddel + olika stora tilläggsdelar Odlaren blev ägare. Gjordes

Läs mer

Ansökan från den som förvärvat bostadsrätt eller andel i bostadsrätt behandlas enligt bestämmelser i bostadsrättslagen och 43 i dessa stadgar.

Ansökan från den som förvärvat bostadsrätt eller andel i bostadsrätt behandlas enligt bestämmelser i bostadsrättslagen och 43 i dessa stadgar. Bostadsrättsföreningen Mineralen i Eskilstuna Stadgar A Allmänna bestämmelser 1 Föreningen, vars firma är Bostadsrättsföreningen Mineralen, har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen

Läs mer

Östersjön. Gemensamt ansvar. Finlands jord- och skogsbruksproducenter. Svenska lantbruksproducenternas centralförbund SLC r.f.

Östersjön. Gemensamt ansvar. Finlands jord- och skogsbruksproducenter. Svenska lantbruksproducenternas centralförbund SLC r.f. Gemensamt ansvar Östersjön Finlands jord- och skogsbruksproducenter Svenska lantbruksproducenternas centralförbund SLC r.f. Centralförbundet för lant- och skogsbruksproducenter MTK r.f. Östersjön......

Läs mer

PROJEKTNYTT 2013 09 16 SVENSKA KRAFTNÄT NORDBALT

PROJEKTNYTT 2013 09 16 SVENSKA KRAFTNÄT NORDBALT PROJEKTNYTT 2013 09 16 SVENSKA KRAFTNÄT #7 NORDBALT NordBalt är en planerad likströmsförbindelse för 700 MW mellan Sverige och Litauen. När förbindelsen står klar blir de baltiska länderna integrerade

Läs mer

UTVECKLINGSDAG FÖR VATTENTJÄNSTERNA NTM-CENTRALEN I SÖDRA ÖSTERBOTTEN 14.3.2016 Expert Henna Luukkonen

UTVECKLINGSDAG FÖR VATTENTJÄNSTERNA NTM-CENTRALEN I SÖDRA ÖSTERBOTTEN 14.3.2016 Expert Henna Luukkonen KOMMUNERNAS OCH VATTENTJÄNST- VERKENS NYA FÖRPLIKTELSER ÅR 2016 ENLIGT LAGEN OM VATTENTJÄNSTER OCH GUIDEN FÖR UTVECKLING OCH STYRNING AV VATTENTJÄNSTERNA UTVECKLINGSDAG FÖR VATTENTJÄNSTERNA NTM-CENTRALEN

Läs mer

Södra Fräkne Fiberförening Sida 1 av 6

Södra Fräkne Fiberförening Sida 1 av 6 Södra Fräkne Fiberförening Sida 1 av 6 Markupplåtelseavtal för kommunikationsledning i mark Mellan undertecknande, Fastighetsägaren/Väghållaren(vägförening eller dylikt) nedan benämnda fastighetsägare

Läs mer

Stadgar för Bostadsrättsföreningen. Västra Saltsjön. Undertecknade styrelseledamöter intygar att följande stadgar blivit antagna av föreningens...

Stadgar för Bostadsrättsföreningen. Västra Saltsjön. Undertecknade styrelseledamöter intygar att följande stadgar blivit antagna av föreningens... Stadgar för Bostadsrättsföreningen Västra Saltsjön Undertecknade styrelseledamöter intygar att följande stadgar blivit antagna av föreningens medlemmar på föreningsstämmor den 2013-06-03 och 2014-06-02...........

Läs mer

ARRENDEKONTRAKT Nr 300:13-2

ARRENDEKONTRAKT Nr 300:13-2 ARRENDEKONTRAKT Nr 300:13-2 2014-09-02 Obj 44360 Arrendator: Östra Stranden i Halmstad ekonomisk förening (i avtalet kallad föreningen) c/o Lars Elmqvist Västra Holmgatan 17 553 24 Jönköping Person/org.nr:

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING 2002 Utgiven i Helsingfors den 15 juli 2002 Nr 581 584 INNEHÅLL Nr Sidan 581 Lag om offentliggörande och registrering av insolvensförfarande som inletts i en annan medlemsstat

Läs mer

Beslut om utvidgning av naturreservatet Sydbillingens platå i Falköpings, Skara och Skövde kommuner

Beslut om utvidgning av naturreservatet Sydbillingens platå i Falköpings, Skara och Skövde kommuner Beslut 2006-02-27 Diarienummer 1(6) Naturvårdsenheten Jörel Holmberg 0501-60 53 95 Enligt sändlista Beslut om utvidgning av naturreservatet Sydbillingens platå i Falköpings, Skara och Skövde kommuner Innehåll

Läs mer

KVALITETSHANDBOK 1. Inledning 2. Vinterväghållning 3. Underhåll av vägnätet 4. Diken och vägtrummor 5. Vägområde och körbanebredd 6.

KVALITETSHANDBOK 1. Inledning 2. Vinterväghållning 3. Underhåll av vägnätet 4. Diken och vägtrummor 5. Vägområde och körbanebredd 6. Rev 3, 2011-04-20/BEWN Grimsta vägsamfällighet KVALITETSHANDBOK 1. Inledning 2. Vinterväghållning 3. Underhåll av vägnätet 4. Diken och vägtrummor 5. Vägområde och körbanebredd 6. Vägars jämnhet 7. Mötesplatser

Läs mer

Ärende Ansökan om befrielse enligt 11 i lagen om vattentjänster

Ärende Ansökan om befrielse enligt 11 i lagen om vattentjänster Byggnads- och miljönämnden 59 23.04.2013 Byggnads- och miljönämnden 130 27.08.2013 Byggnads- och miljönämnden 92 10.06.2014 Utlåtande 14-15-LAU till högsta förvaltningsdomstolen med anledning av besvär

Läs mer

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Antagen av kommunfullmäktige 2014-10-30, 214 Gäller fr o m 2014-11-27 Bildande av naturreservatet Lundsbo bokskog i Värnamo kommun Beslut Värnamo kommun förklarar med stöd

Läs mer

Ansökan om godkännande för Vårdval Halland

Ansökan om godkännande för Vårdval Halland Ansökan om godkännande för Vårdval Halland Specialitet En leverantör har möjlighet att få godkännande för en eller flera vårdenheter inom Region Halland, förutsatt att kraven i förfrågningsunderlaget uppfylls.

Läs mer

ESBO STAD SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSSEKTORN Familje- och socialservice Äldreomsorgen INSTRUKTION OM STÖD FÖR NÄRSTÅENDEVÅRD

ESBO STAD SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSSEKTORN Familje- och socialservice Äldreomsorgen INSTRUKTION OM STÖD FÖR NÄRSTÅENDEVÅRD ESBO STAD SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSSEKTORN Familje- och socialservice Äldreomsorgen INSTRUKTION OM STÖD FÖR NÄRSTÅENDEVÅRD Social- och hälsovårdsnämnden Godkänd 18.5.2006, trädde i kraft 1.6.2006 Godkänd

Läs mer

Sätt att genomföra skogscertifieringen

Sätt att genomföra skogscertifieringen Finlands PEFC-standard Sätt att genomföra skogscertifieringen PEFC FI 1001:2009 9.11.2009 Sätt att genomföra skogscertifieringen PEFC Finland Sitratie 7, 00420 HELSINKI telefon: 0400 765 437 fax: (09)

Läs mer

OMRÅDESBESTÄMMELSER FÖR TIBBLE

OMRÅDESBESTÄMMELSER FÖR TIBBLE OMRÅDESBESTÄMMELSER FÖR TIBBLE Leksands kommun, Dalarnas län Antagen av KF 2002-11-20, 27 Laga kraft 2002-12-27-1 - BAKGRUND I och med att Plan- och bygglagen (PBL) trädde i kraft den 1 juli 1987 infördes

Läs mer

3Tillföra föda till vattenlevande organismer. 4 Ge beskuggning. 5 Tillföra död ved. 6 Bevara biologisk mångfald

3Tillföra föda till vattenlevande organismer. 4 Ge beskuggning. 5 Tillföra död ved. 6 Bevara biologisk mångfald Kantzonernas funktioner Vattendrag och sjöar med omgivande skog, kantzoner, ska betraktas som en enhet. Variationen i naturen är stor och den ena bäcken eller sjön och dess omgivning är inte den andra

Läs mer

Till stora utskottet. JORD- OCH SKOGSBRUKSUTSKOTTETS UTLÅTANDE 20/2002 rd. meddelande "Halvtidsöversyn av den. av den gemensamma jordbrukspolitiken.

Till stora utskottet. JORD- OCH SKOGSBRUKSUTSKOTTETS UTLÅTANDE 20/2002 rd. meddelande Halvtidsöversyn av den. av den gemensamma jordbrukspolitiken. JORD- OCH SKOGSBRUKSUTSKOTTETS UTLÅTANDE 20/2002 rd Statsrådets utredning med anledning av kommissionens meddelande "Halvtidsöversyn av den gemensamma jordbrukspolitiken" Till stora utskottet INLEDNING

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgiven i Helsingfors den 12 januari 2015 4/2015 Statsrådets förordning om krav på god jordbrukshävd och goda miljöförhållanden enligt tvärvillkoren Utfärdad i Helsingfors

Läs mer

STADGAR. för BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN VÄSTERTORP I STOCKHOLM

STADGAR. för BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN VÄSTERTORP I STOCKHOLM STADGAR för BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN VÄSTERTORP I STOCKHOLM 1 STADGAR för Bostadsrättsföreningen Västertorp i Stockholm 1 Föreningens namn Föreningens namn är Bostadsrättsföreningen Västertorp i Stockholm.

Läs mer

S k o g e n S l i l l a g r ö n a

S k o g e n S l i l l a g r ö n a skog, trä och papper är bra för klimatet Skogen är en del av lösningen på klimatfrågan! Skogen är en del av lösningen på klimatfrågan och en hörnsten i ett hållbart samhälle. Skogsbruket i Sverige har

Läs mer

Fördelar med en OPfondförsäkring INNEHÅLL. Det lönar sig att spara i försäkringar 3. Mångsidiga möjligheter 3

Fördelar med en OPfondförsäkring INNEHÅLL. Det lönar sig att spara i försäkringar 3. Mångsidiga möjligheter 3 OP-fondförsäkring PRODUKTFAKTA FÖR OP-FONDFÖRSÄKRING INNEHÅLL Det lönar sig att spara i försäkringar 3 Mångsidiga möjligheter 3 En OP-fondförsäkring som planerats just för dig 4 Avkastning på pengarna

Läs mer

Vad som uthyrs enligt denna förhyrning benämns i fortsättningen Lokalen.

Vad som uthyrs enligt denna förhyrning benämns i fortsättningen Lokalen. Hyresvärd: Polismyndigheten i Örebro Län Hyresgäst: Fastighet: Porten 1 Adress: Klostergatan 37 Kontrakts nr:550-2 Särskilda bestämmelser, bilaga 1 till hyresavtal 1. Allmänt Aktuell förhyrning regleras

Läs mer