En ny regional planering ökad samordning och bättre bostadsförsörjning (SOU 2015:59)

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "En ny regional planering ökad samordning och bättre bostadsförsörjning (SOU 2015:59)"

Transkript

1 YTTRANDE Vårt dnr: Avdelningen för tillväxt och samhällsbyggnad Jan-Ove Östbrink Näringsdepartementet Stockholm En ny regional planering ökad samordning och bättre bostadsförsörjning (SOU 2015:59) Sammanfattning Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) konstaterar att en regional fysisk planering såsom kommittén föreslår endast i begränsad omfattning kommer att kunna bidra till att lösa de grundläggande systembrister som lett fram till dagens situation med en utbredd bostadsbrist och en låg rörlighet på bostadsmarknaden, stöder förslaget att det i alla län ska bedrivas en regional fysisk planering av den aktör som redan har ansvar för regional utveckling och regional infrastruktur, eller av landstinget där länsstyrelsen fortfarande har det regionala utvecklingsansvaret, förutsätter att planerings- och samordningsansvaret för en obligatorisk regional fysisk planering i hela landet endast ges till regionala självstyrelseorgan och att planeringen inte är bindande utan endast vägledande, anser vidare att en förutsättning för en sådan planering är att den kan anpassas till skiftande regionala förutsättningar och att uppgiften att bevaka den mellankommunala samordningen inte längre ska utgöra en statlig uppgift, vill understryka vikten av att en regional planering inte leder till en ökad byråkrati som riskerar att ytterligare förlänga planeringsprocessen avstyrker av den anledningen förslagen om att en regional fysisk planering fortsatt ska vara kopplad till PBL:s andra kapitel om allmänna intressen samt att länsstyrelsen, efter samråd om ett regionalt fysiskt program och innan det antas, ska avge ett särskilt granskningsyttrande över programmet föreslår vidare att bestämmelsen om länsstyrelsens granskningsyttrande ersätts med en bestämmelse om att länsstyrelsen, när det regionala självstyrelseorganet så begär, vid ett tillfälle ska avge ett samlat och bindande besked som redovisar statens avvägningar och prioriteringar inom de områden planeringen berör, tillstyrker förslaget att den ansvariga aktören för regional fysisk planering ska överta länsstyrelsens uppgift att lämna kommunerna i länet råd, information och underlag för deras planering av bostadsförsörjningen och svara för en årlig analys av bostadsmarknadsläget i länet under förutsättning att erforderliga resurser tillförs för uppgiften, tillstyrker förslagen om att länsstyrelsens uppgifter rörande den mellankommunala samordningen upphävs, att regeringen inte ska ha möjlighet att överpröva Sveriges Kommuner och Landsting Post: Stockholm, Besök: Hornsgatan 20 Tfn: växel , Fax: Org nr: ,

2 2 (6) ett regionalt fysiskt program samt att regeringens möjlighet att meddela planföreläggande för att samordna användningen av mark- och vattenområden som angår flera kommuner upphävs, tillstyrker förslaget att regeringen regelbundet och minst en gång under varje mandatperiod bör besluta om en nationell strategi för fysisk planering och bostadsförsörjning som redovisas i en skrivelse till riksdagen, tillstyrker förslaget att regeringen bör inrätta ett forum (med representanter för den regionala och kommunala nivån samt andra aktörer som regeringen anser är berörda) som får i uppdrag att behandla bostadsförsörjningsfrågor och fysisk planering utifrån ett framtidsperspektiv, att tillföra kunskap och att sätta frågan i ett internationellt sammanhang. Synpunkter Utgångspunkter, problemanalys och slutsatser SKL ser det som särskilt angeläget att staten nu, mot bakgrund av det extraordinära läge Sverige befinner sig i, tar sitt ansvar för att skapa robusta förutsättningar för en långsiktigt hållbar bostadsförsörjning för alla. En tydlig nationell inriktning som har förutsättningar att bestå över tid och strategier som förmår att bidra till ökad verkningskraft behövs. Brist på förutsägbarhet, tydlighet, samordning och strategiskt agerande från statligt håll försvårar för kommuner och privata aktörer att skapa stabila förutsättningar för bostadsförsörjning och hållbar utveckling. SKL delar i stort kommitténs utgångspunkter, problemanalys och slutsatser. Samhällsplaneringen måste bygga på funktionella samband såsom lokala arbets- och bostadsmarknader, gemensamt ansvarstagande för bostadsförsörjningen mellan stat, regioner, kommuner och marknad (i enlighet med vad SKL:s särskilda programberedning för ökat bostadsbyggande tidigare framfört) samt flernivåstyrning där rätt nivå ges möjlighet att fatta rätt beslut. Samtidigt är det angeläget att inte tillskapa nya planeringsformer som leder till en ökad byråkratisering, till en maktförskjutning bort från den lokala nivån och som inte bidrar till att lösa de stora samhällsutmaningarna. En regional fysisk planering såsom kommittén föreslår får inte leda till en ökad byråkratisering eller förskjutning av ansvar och befogenheter mellan kommun- och regionnivå utan ska ses som ett komplement till den fysiska planering som idag bedrivs i kommunerna och som innehållsmässigt ges sin utformning utifrån vad kommunerna och det regionalt planeringsansvariga organet gemensamt ser som angeläget att belysa ur ett strategiskt och regionalt perspektiv. Däremot vill SKL framhålla att en sådan regional fysisk planering endast i mycket begränsad omfattning kommer att kunna bidra till att lösa de grundläggande systembrister som lett fram till dagens situation med en utbredd bostadsbrist och en låg rörlighet på bostadsmarknaden.

3 3 (6) SKL instämmer i bedömningen att kraven på bostadsförsörjning och hållbar utveckling bättre kan tillgodoses genom ökad samverkan och samordning mellan berörda planeringsslag och mellan kommunal, regional och nationell nivå. SKL vill här särskilt lyfta fram den under senare år förändrade rollen för de regionala självstyrelseorganen att i större utsträckning främja den regionala och lokala utvecklingen och dessa organs förbättrade förmåga till att bedriva dialog, samspela med andra aktörer och göra avvägningar mellan olika mål, allmänna intressen och sektorer med erforderlig kompetens och resurser. I en sådan kontext kan en ändamålsenlig och väl förankrad regional fysisk planering som samverkar med andra planeringsslag öka förutsägbarheten och investeringsviljan hos de byggherrar och byggföretag som ska förverkliga den kommunala planeringen för bostadsförsörjning. Hur ser dagens samhällsplanering ut SKL delar kommitténs uppfattning att dagens samhällsplanering präglas av bristande samordning där de olika planeringsslagen inte stödjer varandra, vare sig i regelverken, tidsmässigt eller när det gäller genomförandet. SKL noterar att samtliga aktörer, trots brist på samordning framhåller betydelsen av varandra. SKL vill i sammanhanget påpeka att det från förbundet tidigare framförda förslaget till regeringen om att pröva s.k. intentionsavtal mellan stat och region enligt finsk förebild just syftade till att föra samman tillväxt-, infrastruktur-, kollektivtrafik-, markanvändnings- och bostadsförsörjningsfrågor för förbättrad funktionalitet och ökad genomförande- och konkurrenskraft. Kommitténs studier och utvärderingar Kommittén konstaterar att bostadsförsörjningsfrågan inte uppmärksammas i tillräcklig grad på regional nivå, vilket kan härledas till de regelverk som styr transportinfrastrukturplaneringen, kollektivtrafiken och det regionala tillväxtarbetet. Staten bedöms ha en mycket ambivalent roll, där det ingår att ge stöd, råd, verka för, granska och styra fysisk planering genom bland annat 100 nationella mål, planer och liknande styrdokument. SKL delar i stort kommitténs slutsatser i denna del och vill särskilt understryka vikten av att komma till rätta med statens oförmåga att samordna, prioritera och göra avvägningar mellan de statliga intressena samt bistå med stöd och underlag. Detta för att på regional, delregional och lokal nivå bättre kunna väga samman strukturella frågor för att möta ett samhälles grundläggande behov och åstadkomma en långsiktigt hållbar utveckling. Planeringssystem och ansvarsförhållanden måste anpassas till detta. Samhällsförändringar och problembilder SKL delar kommitténs analys av de problem och utmaningar som samhällsplaneringen brottas med och ser utifrån detta fördelar i att tillskapa en demokratiskt förankrad strategisk fysisk utvecklingsplanering på regional nivå som kan komplettera

4 4 (6) och stödja det regionala och lokala utvecklingsarbetet. SKL ser att detta också väl går i linje med ambitionerna att tillskapa väl fungerande regioner som kan vara motorer för hållbar utveckling i ett regionernas Europa och som kan möta medborgarnas krav på bland annat en god hälso- och sjukvård och kollektivtrafik i hela landet. Fysisk planering och bostadsförsörjningsfrågor på regional nivå SKL accepterar en ny lag om regional fysisk planering i alla län. SKL har under utredningsarbetet framfört att om en lagreglering aktualiseras så bör denna ske genom tillskapandet av en ny lag om regional fysisk planering som tydligt är skild från PBLsystemet som gäller alla län och där ansvaret åvilar den folkvalda församlingen på regional nivå, det regionalt ansvariga utvecklingsorganet alternativt landstinget. Det är glädjande att kommittén framhåller att den nya planeringen måste få utgå från förhållandena i respektive län och därför med nödvändighet måste kunna få olika uttryck, olika innehåll och olika omfattning geografiskt. Det framgår också att kommittén inte ser några hinder för att, såsom till exempel sker i Stockholmsregionen, föra samman den fysiska planeringen med infrastrukturplaneringen och det regionala utvecklingsprogrammet. Utifrån detta anser SKL att det är direkt olämpligt att, så som kommittén föreslår, åter koppla en sådan ny regional planeringsform till plan- och bygglagen och dess bestämmelser om allmänna intressen i 2:a kapitlet och processuella regler för statens uppföljning och tillsyn genom länsstyrelsernas försorg. Det tillkommande ansvaret för ansvariga aktörer för en regional fysisk utvecklingsplanering måste ses som ett led i att myndigförklara regionerna såsom i de flesta övriga EU-länder och förutsätter att resurser och kompetens tillförs bland annat från länsstyrelserna och att länsstyrelsens roll renodlas till att förhålla sig till de statliga intressena och statens mål, planering och program och att förse regionala självstyrelseorgan och kommuner med planeringsunderlag. Härutöver behöver det nya systemet med regional fysisk planering utformas så att det är i denna planering samordning och sammanvägning av de kommunala översiktsplanerna sker och inte tvärtom! Det är också av avgörande vikt att kommunerna ges en särställning som medagerande aktörer i planeringsarbetet från programmering till färdigt program. Det vore synnerligen olyckligt om det tillkommer en strikt planhierarki som riskerar att motverka ett arbetssätt som kommittén förordar med Göteborgs- och Skåneregionen som förebild och som SKL ser som eftersträvansvärt. Statens och kommunernas roller SKL tillstyrker kommitténs förslag om upprättande av en nationell strategi för fysisk planering och bostadsförsörjning och inrättande av ett forum som får i uppdrag att behandla bostadsförsörjningsfrågor och fysisk planering i en bättre förankrad nationell politik som baseras på en utvecklad dialog med olika samhällsorganisationer. SKL ser det också som välkommet och angeläget att länsstyrelsernas roll i samhällsplaneringen förändras till att i större utsträckning vara stödjande och att samordna och

5 5 (6) tydliggöra de statliga intressena på regional nivå. Att länsstyrelserna skulle ges uppgiften att som det heter slutligt granska det regionala fysiska programmet framstår däremot utifrån detta som såväl ologiskt som ett steg tillbaka i en icke önskvärd riktning. Istället bör det ansvariga organet för den regionala fysiska planeringen under arbetet med att ta fram det regionala programmet kunna begära ett skriftligt besked från länsstyrelsen som samlat redovisar statens avvägningar och prioriteringar inom de områden planeringen berör. Länsstyrelsen ska endast kunna yttra sig vid ett tillfälle och beskedet bör vara bindande. SKL är positiv till kommitténs förslag att den ansvariga aktören för regional fysisk planering ska, som underlag för en sådan planering, samla in kommunernas riktlinjer för bostadsförsörjning samt överta länsstyrelsens uppgift att lämna kommunerna råd, information och underlag för deras planering av bostadsförsörjningen och ha en samlad överblick över bostadsförsörjningssituationen i respektive region. Med förändringen följer förbättrade förutsättningar att sätta in uppgifterna i ett större planeringssammanhang och att föra upp bostadsförsörjningen på den regionala politiska agendan. SKL konstaterar att förslaget inte innebär någon förändring av ansvarsfördelningen mellan kommuner och regionala självstyrelseorgan, planering för bostadsförsörjning kommer även framledes främst vara en kommunal angelägenhet. SKL förutsätter att erforderliga resurser tillförs den ansvariga regionala aktören för uppgifternas fullföljande. Kommitténs förslag att frånta staten genom länsstyrelserna uppgiften att tillse att frågor som rör användningen av mark- och vattenområden som angår två eller flera kommuner samordnas på ett lämpligt sätt och att förlita sig på att kommunerna i en dialog med ansvariga regionorgan själva kan borga för att denna samordning sker är, enligt SKL:s bestämda uppfattning, en grundläggande förutsättning för en reformering i den riktning kommittén förordar. Konsekvensanalys SKL förutsätter att staten vid en förändring av planeringsansvaret såsom kommittén beskriver tillför resurser till landsting och kommunala samverkansorgan för tillkommande arbetsuppgifter. Ikraftträdande och genomförande SKL delar kommittén bedömning att det är lämpligt med ett ikraftträdande för en ny lag om regional fysisk planering tidigast 2019 utifrån de skäl kommittén anför. Vad beträffar planeringen och det fysiska programmet så finns det anledning att anta att genomförandet kommer att ske i olika takt och utifrån skilda utgångspunkter i olika delar av landet. I ett antal regioner finns redan idag väl utvecklade samarbetsformer och arbete av det slag kommittén efterlyser bedrivs framgångsrikt på flera håll, främst i storstadsområdena. För att kunna förvänta sig att det finns antagna fysiska program i alla regioner är det rimligt att räkna med en arbetsinsats motsvarande en mandatperiod

6 6 (6) om ett sådant program ska kunna ges ett värdefullt innehåll och en god förankring. Metodstöd och erfarenhetsutbyte kommer att vara viktigt under uppbyggnadsfasen och de berörda statliga myndigheterna förväntas ha en aktiv roll liksom förbundet i ett genomförandeskede. Sveriges Kommuner och Landsting Lena Micko Ordförande Reservation lämnades av Moderaterna, Folkpartiet och Kristdemokraterna, se bilaga.

7 RESERVATION Styrelsen Reservation från Moderaterna, Folkpartiet och Kristdemokraterna En ny regional planering ökad samordning och bättre bostadsförsörjning (SOU 2015:59) En ny regional planering ökad samordning och bättre bostadsförsörjning (SOU 2015:59) Vi anser att den regionala planeringen endast ska omfatta de utpekade områdena transportinfrastruktur, tillväxt och kollektivtrafik och därmed utgöra underlag för kommunernas bostadsplanering.

Juridisk analys av de nya reglerna i plan- och bygglagen om regional planering

Juridisk analys av de nya reglerna i plan- och bygglagen om regional planering 11 2019-04-11 1 (6) Avdelningarna för juridik och tillväxt och samhällsbyggnad Ann-Sofie Eriksson Bengt Westman Germund Persson Gunilla Glasare Juridisk analys av de nya reglerna i plan- och bygglagen

Läs mer

Näringsdepartementet Helene Lassi STOCKHOLM. Sammanfattning

Näringsdepartementet Helene Lassi STOCKHOLM. Sammanfattning YTTRANDE Vårt ärendenr: 2018-09-14 Sektionen för planering, säkerhet och miljö Jan-Ove Östbrink Näringsdepartementet Helene Lassi 10333 STOCKHOLM Sammanfattning Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) avstyrker

Läs mer

En ny regional planering ökad samordning och bättre bostadsförsörjning (SOU 2015:59) Regeringskansliets dnr N2015/5036/PUB

En ny regional planering ökad samordning och bättre bostadsförsörjning (SOU 2015:59) Regeringskansliets dnr N2015/5036/PUB Datum Beteckning 2015-10-07 Dnr 15-2-8 Yttrande Dnr N2015/5036/PUB Näringsdepartementet 103 33 Stockholm En ny regional planering ökad samordning och bättre bostadsförsörjning (SOU 2015:59) Regeringskansliets

Läs mer

En utvecklad översiktsplanering del 1 : Att underlätta efterföljande planering - SOU 2018:46

En utvecklad översiktsplanering del 1 : Att underlätta efterföljande planering - SOU 2018:46 YTTRANDE Vårt ärendenr: 2018-10-12 Sektionen för planering, säkerhet och miljö Eva Hägglund Näringsdepartementet 10333 STOCKHOLM En utvecklad översiktsplanering del 1 : Att underlätta efterföljande planering

Läs mer

Hemställan angående områden av riksintressen

Hemställan angående områden av riksintressen HEMSTÄLLAN Vårt ärendenr: 16/02332 2016-05-20 Sektionen för planering, säkerhet och miljö Eva Hägglund Stadsrådsberedningen 10333 STOCKHOLM Kopia till: Miljö- och energidepartementet Näringsdepartementet

Läs mer

En ny regional planering ökad samordning och bättre bostadsförsörjning

En ny regional planering ökad samordning och bättre bostadsförsörjning En ny regional planering ökad samordning och bättre bostadsförsörjning Betänkande av Bostadsplaneringskommittén Stockholm 2015 SOU 2015:59 Sammanfattning Kommitténs uppdrag Bostadsplaneringskommitténs

Läs mer

Bostadsplaneringskommittén

Bostadsplaneringskommittén bengt.nyman@regeringskansliet.se 10 politiskt utsedda ledamöter Ordf. Landshövding Rose-Marie Frebran Riksdagsledamoten Katarina Köhler (s) Riksdagsledamoten Lars Eriksson (s) Förre riksdagsledamoten Oskar

Läs mer

Särskilda persontransporter - moderniserad lagstiftning för ökad samordning - SOU 2018:58

Särskilda persontransporter - moderniserad lagstiftning för ökad samordning - SOU 2018:58 YTTRANDE Vårt ärendenr: 2018-11-16 Sektionen för infrastruktur och fastigheter Sara Rhudin Näringsdepartementet 10333 STOCKHOLM Särskilda persontransporter - moderniserad lagstiftning för ökad samordning

Läs mer

Regionbildning i Stockholms län Landstingsstyrelsen beslutar dels föreslå landstingsfullmäktige besluta

Regionbildning i Stockholms län Landstingsstyrelsen beslutar dels föreslå landstingsfullmäktige besluta Landstingsstyrelsen Liberalerna, Kristdemokraterna, Centerpartiet Förslag till beslut LS 2015-0997 Ärende 34 Regionbildning i Stockholms län Landstingsstyrelsen beslutar dels föreslå landstingsfullmäktige

Läs mer

Utdrag ur protokoll vid sammanträde

Utdrag ur protokoll vid sammanträde LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2018-05-03 Närvarande: F.d. justitieråden Gustaf Sandström och Christer Silfverberg samt justitierådet Dag Mattsson En ny regional planering Enligt en lagrådsremiss

Läs mer

Förslag till en nationell institution för mänskliga rättigheter i Sverige

Förslag till en nationell institution för mänskliga rättigheter i Sverige YTTRANDE Vårt ärendenr: 2019-05-17 Sektionen för demokrati och styrning Björn Kullander Arbetsrättssektionen Sophie Thörne Kulturdepartementet 10333 STOCKHOLM Förslag till en nationell institution för

Läs mer

Ställningstagande om utveckling av infrastrukturplaneringen

Ställningstagande om utveckling av infrastrukturplaneringen STÄLLNINGSTAGANDE 2019-03-15 Vårt ärendenr: 1 (5) Sektionen för infrastruktur och fastigheter Emma Ström Ställningstagande om utveckling av infrastrukturplaneringen Sammanfattning SKL anser att anslagen

Läs mer

Yttrande till kommunstyrelsen över Näringsdepartementets betänkande: En ny regional planering - ökad och bättre bostadsförsörjning (SOU 2015:59)

Yttrande till kommunstyrelsen över Näringsdepartementets betänkande: En ny regional planering - ökad och bättre bostadsförsörjning (SOU 2015:59) Tjänsteutlåtande Till Fastighetsnämnden 2015-09-28 Diarienummer 3955/15 Analys och utredning Lars-Gunnar Krantz Telefon: 368 12 16 E-post: lars-gunnar.krantz@fastighet.goteborg.se Yttrande till kommunstyrelsen

Läs mer

Boverket noterar ett behov av att se över några mindre oklarheter i författningsförslaget

Boverket noterar ett behov av att se över några mindre oklarheter i författningsförslaget Boverket Myndigheten for samhallsplanerrng, byggande och boende Yttrande Datum 2015-10-27 3.l.2. Regeringskansliet Näringsdepartementet 103 33 Stockholm Diarienummer 2051/2015 Ert diarienummer N2015/5036/PUB

Läs mer

BEGÄRAN OM YTTRANDE ÖVER BETÄNKANDET ETT GEMENSAMT BOSTADSFÖRSÖRJNINGSANSVAR (SOU 2018:35)

BEGÄRAN OM YTTRANDE ÖVER BETÄNKANDET ETT GEMENSAMT BOSTADSFÖRSÖRJNINGSANSVAR (SOU 2018:35) 1 (5) Näringsdepartementet 10333 Stockholm BEGÄRAN OM ÖVER BETÄNKANDET ETT GEMENSAMT BOSTADSFÖRSÖRJNINGSANSVAR (SOU 2018:35) Er beteckning: N2018/02915/BB SAMMANFATTNING Utredningen gör en god beskrivning

Läs mer

Remiss betänkande En utvecklad översiktsplanering.

Remiss betänkande En utvecklad översiktsplanering. 1 (5) Handläggare: Anders Wilandson Tillväxt- och regionplanenämnden Remiss betänkande En utvecklad översiktsplanering. Del 1: Att underlätta efterföljande planering (SOU 2018:46) Ärendebeskrivning Stockholms

Läs mer

Ett gemensamt bostadsförsörjningsansvar (SOU 2018:35) N2018/02915/BB

Ett gemensamt bostadsförsörjningsansvar (SOU 2018:35) N2018/02915/BB 1(4) Samhällsbyggnad Amanda Bäckström Näringsdepartementet Regeringskansliet n.remissvar@regeringskansliet.se helene.lassi@regeringskansliet.se Ett gemensamt bostadsförsörjningsansvar (SOU 2018:35) N2018/02915/BB

Läs mer

Svar på remiss från Stockholms läns landsting - Förslag att ansöka om regionbildning i Stockholms län, LS

Svar på remiss från Stockholms läns landsting - Förslag att ansöka om regionbildning i Stockholms län, LS Kommunkansliet Till Kommunstyrelsen Datum 2016-02-09 Dnr KS 2015/0380 Svar på remiss från Stockholms läns landsting - Förslag att ansöka om regionbildning i Stockholms län, LS 2015-0997 Sammanfattning

Läs mer

En funktionshinderspolitik för ett jämlikt och hållbart samhälle

En funktionshinderspolitik för ett jämlikt och hållbart samhälle YTTRANDE Vårt ärendenr: 16/05528 2016-12-16 Ert dnr: S2016/04598/FST Avdelningen för vård och omsorg Sektionen för vård och socialtjänst Henrik Gouali Socialdepartementet 10333 STOCKHOLM En funktionshinderspolitik

Läs mer

9 Ikraftträdande och genomförande

9 Ikraftträdande och genomförande 9 Ikraftträdande och genomförande Förslag: Lagen om regional fysisk planering och övriga lagförslag ska träda i kraft den 1 januari 2019. 7 kap. plan- och bygglagen (2010:900) och lagen (1987:147) om regionplanering

Läs mer

Evidensbaserad praktik inom socialtjänsten till nytta för brukaren (SOU 2008:18)

Evidensbaserad praktik inom socialtjänsten till nytta för brukaren (SOU 2008:18) YTTRANDE Vårt dnr 08/2336 Styrelsen 2008-09-26 Ert dnr S2008/2789/ST Avd för vård och omsorg Gigi Isacsson Socialdepartementet 103 33 STOCKHOLM Evidensbaserad praktik inom socialtjänsten till nytta för

Läs mer

Yttrande över Ansvarskommitténs slutbetänkande: Hållbar samhällsorganisation med utvecklingskraft (SOU 2007:10)

Yttrande över Ansvarskommitténs slutbetänkande: Hållbar samhällsorganisation med utvecklingskraft (SOU 2007:10) 1 (5) Landstingsstyrelsens förvaltning Landstingsdirektören Handläggare: Börje Wredén Landstingsstyrelsen Yttrande över Ansvarskommitténs slutbetänkande: Hållbar samhällsorganisation med utvecklingskraft

Läs mer

Remiss av förslag att ansöka om Regionbildning i Stockholms län

Remiss av förslag att ansöka om Regionbildning i Stockholms län Stockholms lans landsting Landstingsstyrelsen 2015-11-03 LS 2015-0997 Kommunerna i Stockholms län Remiss av förslag att ansöka om Regionbildning i Stockholms län Landstingsfallmäktige har i budgeten för

Läs mer

Avdelningen för tillväxt och samhällsbyggnad Planering, Säkerhet och Miljö

Avdelningen för tillväxt och samhällsbyggnad Planering, Säkerhet och Miljö Cirkulärnr: 16:27 Diarienr: 16/02706 Avdelning: Sektion/Enhet: Datum: 2016-04-29 Mottagare: Rubrik: Avdelningen för tillväxt och samhällsbyggnad Planering, Säkerhet och Miljö Samtliga Sveriges kommuner

Läs mer

Framtida arbete med Regionalt utvecklingsprogram (RUP) - när regionkommun bildats i Västmanland

Framtida arbete med Regionalt utvecklingsprogram (RUP) - när regionkommun bildats i Västmanland 1 (9) 1 BAKGRUND 1.1 Förordningen om regionalt tillväxtarbete Detta dokument beskriver hur den framtida regionkommunen i Västmanland kan hantera det styrande strategidokumentet Regionalt utvecklingsprogram

Läs mer

Remissammanställning: Regionbildning i Stockholms län

Remissammanställning: Regionbildning i Stockholms län 2016-08-16 1 (8) Remissammanställning: Regionbildning i Stockholms län Kommunerna i Stockholms län har fått möjlighet att yttra sig över Stockholms läns landstings intention att skicka in en ansökan om

Läs mer

Myndighetsgemensam indelning - samverkan på regional nivå

Myndighetsgemensam indelning - samverkan på regional nivå YTTRANDE Vårt ärendenr: 2018-06-15 Sektionen för lokal och regional utveckling Lisbet Mellgren Finansdepartementet 10333 STOCKHOLM Myndighetsgemensam indelning - samverkan på regional nivå Sammanfattning

Läs mer

Motion 14 Ny ansvarsfördelning i missbruks- och beroendevården

Motion 14 Ny ansvarsfördelning i missbruks- och beroendevården MOTIONSSVAR Vårt dnr: 15/4197 2015-10-23 Avdelningen för vård och omsorg Mikael Malm Anneli Jäderland Motion 14 Ny ansvarsfördelning i missbruks- och beroendevården Beslut Styrelsen föreslår kongressen

Läs mer

SKRIVELSE Yttrande över Sveriges Kommuners och Landstings framtida roll och engagemang i kollektivfrågor

SKRIVELSE Yttrande över Sveriges Kommuners och Landstings framtida roll och engagemang i kollektivfrågor Stockholms läns landsting Landstingsrådsberedningen SKRIVELSE 1C Ankom Stockholms läns landsting- Dnr: 2011-09- 0 8 2011-09-08 Landstingsstyrelsen LS 1108-1105 UNDSTiNGSSTYRELSFN 1 1-09- 20 * 0 1 0 Yttrande

Läs mer

En svensk flygskatt (SOU 2016:83)

En svensk flygskatt (SOU 2016:83) YTTRANDE Vårt ärendenr: 2017-03-10 Sektionen för infrastruktur och fastigheter Peter Haglund Finansdepartementet 10333 STOCKHOLM En svensk flygskatt (SOU 2016:83) Sammanfattning (SKL) ser positivt på utredningens

Läs mer

Sammanfattande redogörelse av genomförda dialoger med länets kommuner om en eventuell regionbildning i Stockholms län.

Sammanfattande redogörelse av genomförda dialoger med länets kommuner om en eventuell regionbildning i Stockholms län. Stockholms läns landsting 1(6) Landstingsstyrelsens förvaltning Landstingsdirektörens stab TJÄNSTEUTLÅTANDE Handläggare: Clara Wahren Regionbildning i Stockholms län Ärendebeskrivning Landstingsstyrelsens

Läs mer

Kommittédirektiv. Kompetensinsatser gällande ny plan- och bygglag. Dir. 2010:55. Beslut vid regeringssammanträde den 12 maj 2010

Kommittédirektiv. Kompetensinsatser gällande ny plan- och bygglag. Dir. 2010:55. Beslut vid regeringssammanträde den 12 maj 2010 Kommittédirektiv Kompetensinsatser gällande ny plan- och bygglag Dir. 2010:55 Beslut vid regeringssammanträde den 12 maj 2010 Sammanfattning En särskild utredare ska underlätta införandet av en ny planoch

Läs mer

En tydligare lag om kommunernas bostadsförsörjningsansvar

En tydligare lag om kommunernas bostadsförsörjningsansvar Civilutskottets betänkande 2013/14:CU5 En tydligare lag om kommunernas bostadsförsörjningsansvar Sammanfattning I betänkandet behandlar utskottet regeringens förslag i proposition 2012/13: 178 En tydligare

Läs mer

Regional indelning - tre nya län (SOU 2016:48)

Regional indelning - tre nya län (SOU 2016:48) YTTRANDE Vårt ärendenr: 2016-10-07 Ert dnr: Sektionen för demokrati och styrning Håkan Brynielsson Finansdepartementet 103 33 STOCKHOLM Regional indelning - tre nya län (SOU 2016:48) Sveriges Kommuner

Läs mer

Svar på remiss av betänkandet (SOU 2018:35) Ett gemensamt bostadsförsörjningsansvar

Svar på remiss av betänkandet (SOU 2018:35) Ett gemensamt bostadsförsörjningsansvar YTTRANDE 1 (6) Näringsdepartementet n.registrator@regeringskansliet.se helene.lassi@regeringskansliet.se Ert diarienummer N2018/02915/BB Svar på remiss av betänkandet (SOU 2018:35) Ett gemensamt bostadsförsörjningsansvar

Läs mer

Kommittédirektiv. Kommunal planering för bostäder. Dir. 2017:12. Beslut vid regeringssammanträde den 9 februari 2017

Kommittédirektiv. Kommunal planering för bostäder. Dir. 2017:12. Beslut vid regeringssammanträde den 9 februari 2017 Kommittédirektiv Kommunal planering för bostäder Dir. 2017:12 Beslut vid regeringssammanträde den 9 februari 2017 Sammanfattning En särskild utredare ska lämna förslag på hur bedömningar av bostadsbyggnadsbehovet

Läs mer

Kvalitet och säkerhet på apoteksmarknaden, SOU 2017:15

Kvalitet och säkerhet på apoteksmarknaden, SOU 2017:15 202 YTTRANDE Vårt ärendenr: 2017-06-09 Avdelningen för vård och omsorg Sektionen för hälso- och sjukvård Susanna Eklund Socialdepartementet s.registrator@regeringskansliet.se s.fs@regeringskansliet.se

Läs mer

Saknad! Uppmärksamma elevers frånvaro och agera (SOU 2016:94)

Saknad! Uppmärksamma elevers frånvaro och agera (SOU 2016:94) YTTRANDE Vårt ärendenr: 17/00942 2017-05-12 Utbildningssektionen Åsa Ernestam Utbildningsdepartementet 10333 STOCKHOLM Saknad! Uppmärksamma elevers frånvaro och agera (SOU 2016:94) Sammanfattning Sveriges

Läs mer

Investeringsstöd för anordnande av hyresbostäder och bostäder för studerande (Ds 2015:35)

Investeringsstöd för anordnande av hyresbostäder och bostäder för studerande (Ds 2015:35) YTTRANDE Vårt dnr: 15/3653 2015-09-25 N2015/5139/PUB Avdelningen för tillväxt och samhällsbyggnad Jan-Ove Östbrink Näringsdepartementet 103 33 Stockholm Investeringsstöd för anordnande av hyresbostäder

Läs mer

Förändring av det regionala utvecklingsansvaret i Östergötland

Förändring av det regionala utvecklingsansvaret i Östergötland 1(8) Landstingsstyrelsen Förändring av det regionala utvecklingsansvaret i Östergötland Inledning Regionfrågan har diskuterats under lång tid i Sverige och i Östergötland. I mars 2008 undertecknade partidistrikten

Läs mer

Ökad insyn i partiers finansiering - ett utbyggt regelverk (SOU 2016:74)

Ökad insyn i partiers finansiering - ett utbyggt regelverk (SOU 2016:74) YTTRANDE Vårt ärendenr: 16/06452 2017-01-20 Ert dnr: Sektionen för demokrati och styrning Martin Lidhamn Justitiedepartementet 10333 STOCKHOLM Ökad insyn i partiers finansiering - ett utbyggt regelverk

Läs mer

1 Varje kommun ska ha en aktuell översiktsplan, som omfattar hela kommunen.

1 Varje kommun ska ha en aktuell översiktsplan, som omfattar hela kommunen. Plan- och bygglag (2010:900) 3 kap. 3 kap. Översiktsplan 1 Varje kommun ska ha en aktuell översiktsplan, som omfattar hela kommunen. 2 Översiktsplanen ska ange inriktningen för den långsiktiga utvecklingen

Läs mer

Motion 62 - Digitaliserad vård en möjlighet för alla

Motion 62 - Digitaliserad vård en möjlighet för alla MOTIONSSVAR Vårt dnr: 15/4296 2015-10-23 Avdelningen för digitalisering Patrik Sundström Motion 62 - Digitaliserad vård en möjlighet för alla Beslut Styrelsen föreslår kongressen besluta att motion 62

Läs mer

Remiss från Näringsdepartementet - Ett gemensamt bostadsförsörjningsansvar

Remiss från Näringsdepartementet - Ett gemensamt bostadsförsörjningsansvar Malmö stad Kommunstyrelsen 1 (5) Datum 2018-10-04 Adress August Palms Plats 1 Diarienummer STK-2018-754 Yttrande Till Näringsdepartementet Remiss från Näringsdepartementet - Ett gemensamt bostadsförsörjningsansvar

Läs mer

Bastjänstgöring för läkare Ds 2017:56

Bastjänstgöring för läkare Ds 2017:56 YTTRANDE Vårt ärendenr: 2018-01-26 Avdelningen för arbetsgivarpolitik Anna-Clara Olsson Avdelningen för vård och omsorg Michael Bergström Socialdepartementet 10333 STOCKHOLM Bastjänstgöring för läkare

Läs mer

Yttrande över betänkandet "Planering och beslut för hållbar utveckling" (SOU 2015:99) Ks/2016:

Yttrande över betänkandet Planering och beslut för hållbar utveckling (SOU 2015:99) Ks/2016: JÖNKÖPINGS KOMMUN Kommunstyrelsen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2017-02-22 1 49 Yttrande över betänkandet "Planering och beslut för hållbar utveckling" (SOU 2015:99) Ks/2016:390 420 Sammanfattning Jönköpings kommun

Läs mer

Förslag till nationell plan för transportsystemet

Förslag till nationell plan för transportsystemet YTTRANDE Vårt ärendenr: 2017-11-17 Sektionen för infrastruktur och fastigheter Linnéa Lindemann Näringsdepartementet 103 33 Stockholm Förslag till nationell plan för transportsystemet 2018-2029 Sammanfattning

Läs mer

Ny museipolitik (SOU 2015:89)

Ny museipolitik (SOU 2015:89) YTTRANDE Vårt dnr: 15/06257 2016-03-11 Avdelningen för tillväxt och samhällsbyggnad Louise Andersson Kulturdepartementet 13 33 Stockholm Ny museipolitik (SOU 2015:89) Sammanfattning SKL avstyrker förslaget

Läs mer

Boverkets föreskrifter och allmänna råd om detaljplan med planbeskrivning

Boverkets föreskrifter och allmänna råd om detaljplan med planbeskrivning YTTRANDE Vårt ärendenr: 2019-06-14 Avdelningen för tillväxt och samhällsbyggnad Love Edenborg Boverket Remiss Remiss Box 534 371 23 Karlskrona Boverkets föreskrifter och allmänna råd om detaljplan med

Läs mer

Likvärdigt, rättssäkert och effektivt - ett nytt nationellt system för kunskapsbedömning (SOU 2016:25)

Likvärdigt, rättssäkert och effektivt - ett nytt nationellt system för kunskapsbedömning (SOU 2016:25) YTTRANDE Vårt dnr: Avdelningen för utbildning och arbetsmarknad Utbildningssektionen Jonas Finnman 2016-06-10 Utbildningsdepartementet 10333 STOCKHOLM Likvärdigt, rättssäkert och effektivt - ett nytt nationellt

Läs mer

Motion 36 - Upphandlad och kommersiell trafik

Motion 36 - Upphandlad och kommersiell trafik MOTIONSSVAR 2015-10-23 Avdelningen för tillväxt och samhällsbyggnad Cecilia Mårtensson Motion 36 - Upphandlad och kommersiell trafik Beslut Styrelsen föreslår kongressen besluta att motion 36 Upphandlad

Läs mer

Indelningskommitténs betänkande

Indelningskommitténs betänkande 2018-08-30 100-11586-2018 1(5) Regeringskansliet Finansdepartementet fi.registrator@regeringskansliet.se fi.ofa.k.remisser@regeringskansliet.se Indelningskommitténs betänkande (dnr Fi2018/106/DF) Länsstyrelsen

Läs mer

Tolktjänst för vardagstolkning

Tolktjänst för vardagstolkning YTTRANDE Vårt ärendenr: 16/01886 2016-06-10 Avdelningen för vård och omsorg Sektionen för vård och socialtjänst Henrik Gouali Socialdepartementet 10333 STOCKHOLM Tolktjänst för vardagstolkning Sammanfattning

Läs mer

Norrbotten

Norrbotten Sida 1 av 6 Finansdepartementet Remissyttrande Indelningskommitténs förslag SOU 2016:48 (Finansdepartementet diarienummer Fi2016/02568/K) Centerpartiet i Norrbotten är i grunden positiva till en regionbildning

Läs mer

Samspel för hälsa Finansiell samordning mellan hälso- och sjukvård och sjukförsäkringen (SOU 2018:80)

Samspel för hälsa Finansiell samordning mellan hälso- och sjukvård och sjukförsäkringen (SOU 2018:80) YTTRANDE Vårt dnr: 2019-04-12 Ert dnr: S Vård och omsorg Anna Östbom, Olle Olsson Ekonomi och styrning Madeleine Holm, Bo Legerius, Nils Mårtensson Juridiska avdelningen Pål Resare Socialdepartementet

Läs mer

Stärk regionernas roll i landsbygdspolitiken för en sammanhållen utveckling i hela landet

Stärk regionernas roll i landsbygdspolitiken för en sammanhållen utveckling i hela landet STÄLLNINGSTAGANDE Vårt ärendenr: 2019-06-14 Sektionen för lokal och regional utveckling Ellinor Ivarsson, Gustaf Rehnström Näringsdepartementet 10333 STOCKHOLM Stärk regionernas roll i landsbygdspolitiken

Läs mer

Sammanfattning. Utredningens uppdrag

Sammanfattning. Utredningens uppdrag Utredningens uppdrag Utredaren ska i slutbetänkandet redovisa en genomgripande översyn av 3 kap. miljöbalken med en analys av de brister som systemet har och en bedömning av hur dessa brister kan åtgärdas

Läs mer

Remiss om betänkandet ett gemensamt bostadsförsörjningsansvar (SOU 2018:35) Sammanfattning. Yttrande 1(6)

Remiss om betänkandet ett gemensamt bostadsförsörjningsansvar (SOU 2018:35) Sammanfattning. Yttrande 1(6) Yttrande 1(6) Regeringskansliet, Näringsdepartementet Hanna Westerholm Handläggare, bygg- och bostadsfrågor 010-22 33 264 hanna.westerholm@lansstyrelsen.se n.remissvar@regeringskansliet.se helene.lassi@regeringskansliet.se

Läs mer

Ökad insyn i välfärden SOU 2016:62

Ökad insyn i välfärden SOU 2016:62 YTTRANDE Vårt ärendenr: 16/06394 2017-01-20 Ert dnr: S2016/061781/FS Avdelningen för juridik Helena Linde Socialdepartementet 10333 STOCKHOLM Ökad insyn i välfärden SOU 2016:62 Sveriges Kommuner och Landsting

Läs mer

Svar på remiss över betänkandet Låt fler forma framtiden! (SOU 2016:5)

Svar på remiss över betänkandet Låt fler forma framtiden! (SOU 2016:5) 2016-08-19 Ks 376/2016 Ert dnr: KU2016/00088/D Svar på remiss över betänkandet Låt fler forma framtiden! (SOU 2016:5) Kulturdepartementet har inkommit med en remiss till Örebro kommun gällande betänkandet

Läs mer

Region Östergötland Större kraft att växa tillsammans

Region Östergötland Större kraft att växa tillsammans Region Östergötland Större kraft att växa tillsammans 1 Bakgrund Juni 2012 ansöker landstingsfullmäktige om att få bilda region i Östergötland Maj 2013 startar Utveckling Östergötland arbetet med att:

Läs mer

Regeringens proposition 2004/05:8

Regeringens proposition 2004/05:8 Regeringens proposition 2004/05:8 Förlängd försöksverksamhet med ändrad regional ansvarsfördelning i Skåne län och Västra Götalands län Prop. 2004/05:8 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen.

Läs mer

Ds 2018:17 Ändring av det kön som framgår av folkbokföringen

Ds 2018:17 Ändring av det kön som framgår av folkbokföringen YTTRANDE Vårt ärendenr: 2018-09-14 Avdelningen för vård och omsorg Sektionen för hälsa och jämställdhet Anna Ulveson Socialdepartementet 10333 STOCKHOLM Ds 2018:17 Ändring av det kön som framgår av folkbokföringen

Läs mer

Våld i nära relationer en folkhälsofråga SOU 2014:49

Våld i nära relationer en folkhälsofråga SOU 2014:49 REMISSVAR 1 (5) ERT ER BETECKNING 2014-07-04 Ju2014/4445/KRIM Regeringskansliet Justitiedepartementet 103 33 Stockholm Våld i nära relationer en folkhälsofråga SOU 2014:49 Remissen till Statskontoret omfattar

Läs mer

Nu bildar vi region i Dalarna. Vi samarbetar för regionbildning

Nu bildar vi region i Dalarna. Vi samarbetar för regionbildning P Nu bildar vi region i Dalarna Vi samarbetar för regionbildning Dalarna är redo för en ny regionorganisation Genom att samla kraft och kompetens i en gemensam organisation blir vi starkare och tillsammans

Läs mer

Ett snabbare bostadsbyggande - SOU 2018:67

Ett snabbare bostadsbyggande - SOU 2018:67 YTTRANDE Vårt ärendenr: 2018-12-14 Avdelningen för juridik Olof Moberg Näringsdepartementet 10333 STOCKHOLM Ett snabbare bostadsbyggande - SOU 2018:67 Sammanfattning Sveriges Kommuner och Landsting (SKL)

Läs mer

Planering och beslut för hållbar utveckling

Planering och beslut för hållbar utveckling Planering och beslut för hållbar utveckling - Miljöbalkens hushållningsbestämmelser SOU 2015:99 Nytt om miljörätt 2016-03-17 Bengt Arwidsson Uppdraget Utredaren ska i slutbetänkandet redovisa en genomgripande

Läs mer

Sammanfattning Kommitténs uppdrag Bostadsplaneringskommitténs uppdrag har varit att utreda och vid behov föreslå sådana förändringar i de regelverk som styr fysisk planering och framtagande av planeringsunderlag

Läs mer

En mer förutsägbar byggprocess, Förenklad kontroll av serietillverkade hus - Boverkets rapport (2017:23)

En mer förutsägbar byggprocess, Förenklad kontroll av serietillverkade hus - Boverkets rapport (2017:23) YTTRANDE Vårt ärendenr: 2018-01-26 Sektionen för planering, säkerhet och miljö Kristina Isacsson Näringsdepartementet 10333 STOCKHOLM En mer förutsägbar byggprocess, Förenklad kontroll av serietillverkade

Läs mer

Nationella samverkansgruppen för kunskapsstyrning inom socialtjänsten (NSK-S)

Nationella samverkansgruppen för kunskapsstyrning inom socialtjänsten (NSK-S) STRATEGIDOKUMENT 2014-06-30 1 (5) Vård och omsorg Nationella samverkansgruppen för kunskapsstyrning inom socialtjänsten (NSK-S) Syfte Syftet med NSK-S är att samordna arbetet med strategiska frågor som

Läs mer

Indelningskommitténs delbetänkande Regional indelning tre nya län (SOU 2016:48)

Indelningskommitténs delbetänkande Regional indelning tre nya län (SOU 2016:48) 2016-10-06 102-25947-2016 1(5) Regeringskansliet Finansdepartementet fi.registrator@regeringskansliet.se Indelningskommitténs delbetänkande Regional indelning tre nya län (SOU 2016:48) (dnr Fi2016/02568/K)

Läs mer

Kan samverkan förstärka kapaciteten i kommuner och regioner? Stockholm den 25 april 2017 Bo Per Larsson, Intellectum

Kan samverkan förstärka kapaciteten i kommuner och regioner? Stockholm den 25 april 2017 Bo Per Larsson, Intellectum Kan samverkan förstärka kapaciteten i kommuner och regioner? Stockholm den 25 april 2017 Bo Per Larsson, Intellectum Kommunal självstyrelse historiskt samhällskontrakt Kommuner och landsting har en central

Läs mer

Agenda 2030 och Sverige: Världens utmaning världens möjlighet SOU 2019:13

Agenda 2030 och Sverige: Världens utmaning världens möjlighet SOU 2019:13 1(5) Miljödepartementet m.remissvar@regeringskansliet.se Gunilla.Blomquist@regeringskansliet.se Agenda 2030 och Sverige: Världens utmaning världens möjlighet SOU 2019:13 (Er beteckning: M2019/00661/S)

Läs mer

Motion 34 Nationell sammanhållen kunskapsstyrning Motion 71 Landstingen och regionerna ska utveckla sitt samarbete inom hälso- och sjukvårdsområdet

Motion 34 Nationell sammanhållen kunskapsstyrning Motion 71 Landstingen och regionerna ska utveckla sitt samarbete inom hälso- och sjukvårdsområdet MOTIONSSVAR 2015-10-23 Vård och omsorg Sofia Tullberg Gunilla Thörnwall Bergendahl Motion 34 Nationell sammanhållen kunskapsstyrning Motion 71 Landstingen och regionerna ska utveckla sitt samarbete inom

Läs mer

Remiss: Förslag till Handlingsprogram för regionala stadskärnor

Remiss: Förslag till Handlingsprogram för regionala stadskärnor 19, KS 2013-01-21 15:30 KS: 213/2012 2012-12-27 Dnr: KS213/2012 Handläggare Remiss: Förslag till Handlingsprogram för regionala stadskärnor Sammanfattning Stockholms läns landstings Tillväxt- och planeringsutskott

Läs mer

Dnr: /2012. Tillägg till rapport 2012:12 Boverkets översyn av bostadsförsörjningslagen

Dnr: /2012. Tillägg till rapport 2012:12 Boverkets översyn av bostadsförsörjningslagen 2012-09-18 Dnr: 2102-3290/2012 Tillägg till rapport 2012:12 Boverkets översyn av bostadsförsörjningslagen 1 Sammanfattning Boverket presenterar här ett tillägg till Boverkets rapport En översyn av bostadsförsörjningslagen.

Läs mer

God och nära vård - En gemensam färdplan och målbild - SOU 2017:53

God och nära vård - En gemensam färdplan och målbild - SOU 2017:53 YTTRANDE Vårt ärendenr: 2017-10-13 Sektionen för hälso- och sjukvård Harald Grönqvist Socialdepartementet 10333 STOCKHOLM God och nära vård - En gemensam färdplan och målbild - SOU 2017:53 Regeringen har

Läs mer

Yttrande över betänkandet En utvecklad översiktsplanering. Del 1: Att underlätta efterföljande planering (SOU 2018:46)

Yttrande över betänkandet En utvecklad översiktsplanering. Del 1: Att underlätta efterföljande planering (SOU 2018:46) KOMMUNSTYRELSEN Handläggare Andersson Johan Lundholm Maria Datum 2018-10-04 Diarienummer KSN-2018-2386 Näringsdepartementet N2018/03415/SPN n.remissvar@regeringskansliet.se helene.lassi@regeringskansliet.se

Läs mer

Ett gemensamt bostadsförsörjningsansvar

Ett gemensamt bostadsförsörjningsansvar YTTRANDE 1(8) Kontaktperson Samhällsbyggnadsavdelningen Elisabet Weber 010-224 16 89 elisabet.weber@lansstyrelsen.se Regeringskansliet Näringsdepartementet n.remissvar@regeringskansliet.se helene.lassi@regeringskansliet.se

Läs mer

Principerna för finansiering av infrastruktur behöver utvecklas

Principerna för finansiering av infrastruktur behöver utvecklas SKRIVELSE Vårt dnr: 2014-06-30 Avdelningen för tillväxt och samhällsbyggnad Cecilia Mårtensson Regeringen 103 33 Stockholm Principerna för finansiering av infrastruktur behöver utvecklas Det finns stora

Läs mer

Vatten i planeringen. Fysiska planeringen enligt PBL (Plan- och bygglagen) Inger Krekula, Länsstyrelsen Norrbotten

Vatten i planeringen. Fysiska planeringen enligt PBL (Plan- och bygglagen) Inger Krekula, Länsstyrelsen Norrbotten Vatten i planeringen Fysiska planeringen enligt PBL (Plan- och bygglagen) Inger Krekula, Länsstyrelsen Norrbotten Vatten i samhällsplaneringen Översiktsplan PBL 3 kap Detaljplan PBL 4 kap Plan- och lovsystemet

Läs mer

Privata sjukvårdsförsäkringar inom offentligt finansierad hälso- och sjukvård (Ds 2016:29)

Privata sjukvårdsförsäkringar inom offentligt finansierad hälso- och sjukvård (Ds 2016:29) 2016 YTTRANDE Vårt ärendenr: 16/04412 2016-11-18 Ert dnr: S2016/05391/FS Sektionen för ekonomisk analys Nils Mårtensson Socialdepartementet 103 33 STOCKHOLM Privata sjukvårdsförsäkringar inom offentligt

Läs mer

Norrbotten

Norrbotten Sida 1 av 6 Finansdepartementet Remissyttrande Indelningskommitténs förslag SOU 2016:48 (Finansdepartementet diarienummer Fi2016/02568/K) Centerpartiet i är i grunden positiva till en regionbildning där

Läs mer

Lagar och regler för regionalt utvecklingsansvar

Lagar och regler för regionalt utvecklingsansvar SKRIVELSE 1(8) Lagar och regler för regionalt utvecklingsansvar Detta är en sammanställning av några kortare texter som beskriver vilka lagar och regler som styr det regionala utvecklingsuppdraget som

Läs mer

Regionala utmaningar och regional planering - storstäderna i det regionala perspektivet. Göran Persson

Regionala utmaningar och regional planering - storstäderna i det regionala perspektivet. Göran Persson Regionala utmaningar och regional planering - storstäderna i det regionala perspektivet Göran Persson Perspektiv på regional planering Samhällsförändringar innebär alltid behov av ny planering Byggnadsstadgan

Läs mer

Översiktsplanering. Strategi. Antagen KS 2012-11-27

Översiktsplanering. Strategi. Antagen KS 2012-11-27 Översiktsplanering Strategi Antagen KS 2012-11-27 Tyresö kommun / 2012-11-15 / 2012 KSM 0789 2 (9) Strategin har tagits fram av Carolina Fintling Rue, översiktsplanerare på Samhällsbyggnadsförvaltningen,

Läs mer

Yttrande över remiss om Lidingö stads förslag till Blåplan

Yttrande över remiss om Lidingö stads förslag till Blåplan 1 (3) TJÄNSTEUTLÅTANDE Handläggare: Elisabeth Mårell Tillväxt- och regionplanenämnden Yttrande över remiss om Lidingö stads förslag till Blåplan Ärendebeskrivning Stockholms läns landsting har beretts

Läs mer

Från försöksverksamhet till regionreform

Från försöksverksamhet till regionreform Från försöksverksamhet till regionreform Regionbildning en demokratisk utveckling Innehåll Vad innebär regionalisering Vad har skett i Sverige Erfarenheter Vad har skett i Norrbotten Var står vi nu? Regionfrågan

Läs mer

Kommittédirektiv. Översyn av styrningen inom. funktionshinderspolitiken 2017:133. Dir. Beslut vid regeringssammanträde den 21 december 2017

Kommittédirektiv. Översyn av styrningen inom. funktionshinderspolitiken 2017:133. Dir. Beslut vid regeringssammanträde den 21 december 2017 Kommittédirektiv Översyn av styrningen inom Dir. funktionshinderspolitiken 2017:133 Beslut vid regeringssammanträde den 21 december 2017 Sammanfattning En särskild utredare ska se över styrningen inom

Läs mer

Nästa steg? - Förslag för en stärkt minoritetspolitik (SOU 2017:60)

Nästa steg? - Förslag för en stärkt minoritetspolitik (SOU 2017:60) YTTRANDE Vårt ärendenr: 17/03762 2017-10-13 Avdelningen för ekonomi och styrning Björn Kullander I samråd med Avdelningen för utbildning och arbetsmarknad Eva-Lena Arefäll Avdelningen för vård och omsorg

Läs mer

Hur gör vi en bra organisation bättre? Utveckling av KSL inför mandatperioden 2015-2018

Hur gör vi en bra organisation bättre? Utveckling av KSL inför mandatperioden 2015-2018 2013-11-26 Madeleine Sjöstrand Dnr: KSL/13/0111 Ärendegång: KSLs styrelse Hur gör vi en bra organisation bättre? Utveckling av KSL inför mandatperioden 2015-2018 Förslag till beslut 1. Styrelsen beslutar

Läs mer

Yttrande Agenda 2030 och Sverige: Världens utmaning, världens möjlighet

Yttrande Agenda 2030 och Sverige: Världens utmaning, världens möjlighet Datum Yttrande Agenda 2030 och Sverige: Världens utmaning, världens möjlighet (dnr ) Länsstyrelsen i Jönköpings län yttrar sig över Agenda 2030-delegationens slutbetänkande Agenda 2030 och Sverige: Världens

Läs mer

Arbetsplan Regionala samverkansrådet Västernorrland

Arbetsplan Regionala samverkansrådet Västernorrland Arbetsplan Regionala samverkansrådet Västernorrland Fokus för arbetet 2017 Arbetsplan 1.0 2017-04-12 Handläggare Susanne Sahlin Regional Utveckling 1. Regionala samverkansrådet uppdrag och uppgifter Regionala

Läs mer

Remissyttrande Gestaltad Livsmiljö SOU 2015:88

Remissyttrande Gestaltad Livsmiljö SOU 2015:88 1/5 Regeringskansliet Kulturdepartementet 103 33 Stockholm Ku.remissvar@regeringskansliet.se Gestaltad Livsmiljö SOU 2015:88 Remiss till betänkandet av Gestaltad livsmiljö- Ny politik för arkitektur, form

Läs mer

Utredningen Rektorn och styrkedjan (SOU 2015:22)

Utredningen Rektorn och styrkedjan (SOU 2015:22) FÖRSLAG TILLL Vårt dnr Bilaga 1 B YTTRANDE 15/3137 2015-08-27 Ert dnr U2015/1888/S Avdelningen för arbetsgivarpolitik Ulrika Wallén Utbildningsdepartementet 103 33 STOCKHOLM u.registrator@regeringskansliet.se

Läs mer

Ds 2017:12 Om förenklat beslutsfattande och särskilda boendeformer för äldre

Ds 2017:12 Om förenklat beslutsfattande och särskilda boendeformer för äldre YTTRANDE Vårt ärendenr: 2017-06-09 Ert dnr: Sektionen för socialtjänst Greger Bengtsson Socialdepartementet 10333 STOCKHOLM Ds 2017:12 Om förenklat beslutsfattande och särskilda boendeformer för äldre

Läs mer

Statliga Servicekontor mer service på fler platser - SOU 2018:43

Statliga Servicekontor mer service på fler platser - SOU 2018:43 YTTRANDE Vårt ärendenr: 2018-09-14 Avdelningen för tillväxt och samhällsbyggnad Sektionen för lokal och regional utveckling Gustaf Rehnström Finansdepartementet 10333 STOCKHOLM Statliga Servicekontor mer

Läs mer

Cirkulärnr: 12:12 Diarienr: 12/2004 Handläggare: Avdelning: Sektion/Enhet:

Cirkulärnr: 12:12 Diarienr: 12/2004 Handläggare: Avdelning: Sektion/Enhet: Cirkulärnr: 12:12 Diarienr: 12/2004 Handläggare: Avdelning: Sektion/Enhet: Anna Lilja Qvarlander Vård och omsorg Vård och socialtjänst Datum: 2012-03-23 Mottagare: Rubrik: Kommunstyrelsen Landstings-/regionstyrelsen

Läs mer

UTDRAG PROTOKOLL

UTDRAG PROTOKOLL UTDRAG PROTOKOLL Nr 7/2012 1 (2) Justerat: Justeringen anslogs: 2012-11-28 Charlotte Broberg Erika Ullberg - - - 70 12 Regional bedömning av behovet av bostäder Tjänsteutlåtande 2012-11-19 Följande yrkanden

Läs mer

Remiss om Uppdrag att se över och föreslå ändringar i reglerna om landsbygdsutveckling i strandnära läge

Remiss om Uppdrag att se över och föreslå ändringar i reglerna om landsbygdsutveckling i strandnära läge 1 (6) Tillväxt- och regionplaneförvaltningen Handläggare: Karin Willis Tillväxt- och regionplanenämnden Remiss om Uppdrag att se över och föreslå ändringar i reglerna om landsbygdsutveckling i strandnära

Läs mer