STADGAR FÖR FÖRENINGEN PARETO

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "STADGAR FÖR FÖRENINGEN PARETO"

Transkript

1 STADGAR FÖR FÖRENINGEN PARETO Antagna vid föreningens konstituerande årsmöte den 26 september NAMN OCH SÄTE Föreningens namn är Pareto - Uppsalas samhällsekonomiska förening (hädanefter Pareto) med organisationsnummer Föreningens engelska namn är Pareto - Uppsala Economic Association. Föreningens säte är Uppsala. 1. SYFTE 1.1. Pareto har till syfte att främja medlemmarnas intressen vad det gäller fördjupad förståelse för nationalekonomiska ämnen och frågor. Verksamheten bör vara präglad av ett vetenskapligt synsätt. En vetenskaplig mångfald och ett tvärvetenskapligt perspektiv ska uppmuntras i verksamheten Pareto har även till syfte att sprida kunskap och väcka debatt kring nationalekonomiska ämnen och frågor utanför medlemskretsen Pareto har även till syfte att främja samhörigheten bland medlemmarna Pareto är politiskt, ideologiskt och teoretiskt obunden. Föreningen ska därmed ej ta ställning i frågor som enbart är av politisk, ideologisk eller teoretisk art. Föreningens verksamhet ska ej heller påverkas av politiska partier, arbetsgivarföreningar, fackföreningar eller andra särintressen. 2. MEDLEM AV FÖRENINGEN OCH DELTAGANDE 2.1. Medlem av föreningen kan person som studerar eller är anställd vid svensk högskola bli. Medlemskap erhålles genom erläggande av fastställd medlemsavgift Medlem av föreningen äger rätt att delta i föreningens verksamhet så länge denna stadga inte säger annat, och så länge medlemmen fullföljt de skyldigheter deltagandet medför, och så länge verksamheten inte begränsas av praktiska omständigheter Till verksamhet som ämnar uppfylla syftet enligt 1.2 ska icke-medlemmar inbjudas. Styrelse kan besluta att utta en annan deltagaravgift för icke-medlemmar än den för medlemmar och kan även besluta att ge medlemmar förtur till verksamheten Efter godkännande av styrelsen kan medlem medbjuda närstående till föreningens verksamhet. 3. ORGANISATION OCH VERKSAMHET 3.1. Denna stadga reglerar föreningens verksamhet. Det ankommer på medlemsmöte att tolka det som anges i denna stadga Pareto verkar genom föreningens medlemsmöten, styrelse och ämbetspersoner. Sida 1 av 7

2 3.3. Föreningens beslutande organ är medlemsmötena och styrelsen, varav medlemsmötena är föreningens högsta beslutande organ Under varje verksamhetsår ska två ordinarie medlemsmöten hållas: ett årsmöte och ett valmöte. Föreningen kan även kalla till extra medlemsmöte under verksamhetsåret Föreningens verksamhetsår och räkenskapsår löper från den första januari till den sista december Endast medlemmar som är studenter på grund-, avancerad- eller doktorandnivå är valbara till föreningens poster. Den ständigt adjungerade till styrelsen och revisorsposterna är undantagna detta och kan även tillsättas av icke-medlem Rätten att teckna föreningens firma innehar föreningens ordförande och kassör var för sig. Styrelsen kan även besluta att delegera rätten att teckna firman till annan medlem för enskilda och avgränsade ärenden Föreningens verksamhet ska skötas effektivt och enligt god praxis. Föreningens bokföring och protokoll ska skötas med god ordning och ska för utomstående vara förståelig Föreningen ska sträva efter öppenhet inför sina medlemmar och alla handlingar rörande föreningens verksamhet ska av styrelsen göras tillgängliga om medlem så begär. Detta förutsatt att det inte föreligger särskilda skäl till varför detta inte bör ske. Om medlem nekas tillgång till handlingar ska detta protokollföras och dokumentet ska tillgängliggöras då de särskilda skälen inte längre föreligger. Medlem kan överklaga beslut om nekande till handling till föreningens revisorer Att föreningens verksamhet och styrelsens arbete följer stadgan kontrolleras av två, av årsmötet valda, revisorer. Föreningens revisorer ska alltid beredas tillgång till föreningens alla handlingar om de så begär. Revisorerna äger vid medlemsmöte och styrelsemöte närvaro- och yttranderätt. Skulle en revisorspost bli vakant får styrelsen inte tillsätta tillförordnad revisor utan detta ska ske på nästkommande medlemsmöte. Skulle bägge revisorsposterna bli vakanta ska extra medlemsmöte med fyllnadsval ordnas snarast. 4. MEDLEMSMÖTE 4.1. Kallelse till medlemsmöte och den av styrelsen föreslagna dagordningen ska vara medlemmarna tillhanda senast fjorton dagar innan mötet Vid medlemsmöte ska protokoll föras. Protokollet ska justeras av mötesordförande samt två av medlemsmötet valda justeringspersoner och sedan skyndsamt tillgängliggöras föreningens medlemmar Valberedningen ska bestå av två av årsmötet valda personer. Skulle en valberedningspost bli vakant kan styrelsen tillsätta denna post under inrådan av revisorerna. Valberedningen har som uppgift att till medlemsmöte finna lämpliga kandidater till de inför medlemsmötet utlysta posterna samt motta alla inkomna motioner, nomineringar och förslag till andra frågor Förslag till ny punkt på dagordningen antas med enkel majoritet. Vid extra medlemsmöte måste dock den nya punkten angränsa till det som det extra medlemsmötet utlysts för. Sida 2 av 7

3 4.5. Mötesordförande och mötessekreterare vid medlemsmöte behöver inte vara medlem av föreningen, men äger då inte rösträtt Skulle fyllnadsval anordnas gäller tillsättandet fram till nästkommande valmöte, frånsett revisorsposterna och valberedningen som gäller fram till nästkommande årsmöte. 5. ÅRSMÖTE 5.1. Årsmötet ska hållas senast fem veckor efter den första januari I anslutning till kallelsen till årsmötet ska även verksamhetsberättelse och ekonomisk berättelse samt eventuellt meddelande från revisorerna bifogas Vid årsmötet väljs revisorer och valberedning för det kommande verksamhetsåret På årsmötet ska följande frågor behandlas: a) mötets öppnande b) röstlängd upprättas, närvaro fastställs c) godkännande av kallelseförfarandet d) fastställande av dagordning e) val av mötesordförande och mötessekreterare f) val av två justeringspersoner tillika rösträknare g) fastställande av verksamhetsberättelse och ekonomisk berättelse h) revisionsberättelse i) ansvarsfrihet för avgående styrelse j) behandling av inkomna motioner k) fyllnadsval l) val av revisorer m) val av valberedning n) övriga frågor o) meddelanden p) mötets avslutande 6. VALMÖTE 6.1. Valmötet ska hållas senast tre veckor efter den första september Alla föreningens poster, bortsett från valberedning och revisorer, tillsätts från valmöte till nästkommande valmöte På valmötet ska följande frågor behandlas: a) mötets öppnande b) röstlängd upprättas, närvaro fastställs c) godkännande av kallelseförfarandet d) fastställande av dagordning e) val av mötesordförande och mötessekreterare f) val av två justeringspersoner tillika rösträknare g) rapport från styrelsen h) val till föreningens poster i) behandling av inkomna motioner Sida 3 av 7

4 j) övriga frågor k) meddelanden l) mötets avslutande 7. EXTRA MEDLEMSMÖTE 7.1. Extra medlemsmöte ska hållas när styrelsen så beslutar. Extra medlemsmöte ska även hållas då minst trettio stycken av föreningens medlemmar alternativt då en fjärdedel av föreningens medlemmar skriftligen begär det av styrelsen och i det fallet inom fyra veckor Vid extra medlemsmöte får endast de ärenden för vilka mötet utlysts behandlas Utöver de frågor som det extra medlemsmötet utlystes för ska följande frågor även behandlas: a) mötets öppnande b) röstlängd upprättas, närvaro fastställs c) godkännande av kallelseförfarandet d) fastställande av dagordning e) val av mötesordförande och mötessekreterare f) val av två justeringspersoner tillika rösträknare g) mötets avslutande 8. ÄRENDE TILL MEDLEMSMÖTE 8.1. Medlem äger rätt att till medlemsmöte insända motioner, nomineringar till utlysta poster och andra frågor. Motioner och andra frågor ska finnas valberedningen tillhanda senast en vecka innan mötet, nominering till utlysta poster kan ske fram till valet Inkomna motioner, nomineringar och andra frågor ska tillgängliggöras föreningens medlemmar snarast efter att de inkommit Medlem äger rätt att vid medlemsmötet yrka på förändringar till motioner som ska behandlas på medlemsmötet. Dessa förändringar får inte väsentligt skilja sig från ursprungsmotionen vad det gäller det ämne den behandlar. Den förändrade motionen ersätter inte den ursprungliga, utan bägge ska fortsätta behandlas på mötet. 9. BESLUT VID MEDLEMSMÖTE 9.1. Medlemsmöte är beslutsmässigt när kallelsen skett enligt stadgarna Medlem har rätt att närvara vid medlemsmöte. Skulle medlem hindras att närvara av anledning som föreningen rimligen kunde förväntas förhindra är medlemsmötet ej beslutsmässigt. Medlem har även yttrande- och nomineringsrätt vid medlemsmöte Medlemsmöte kan adjungera icke-medlem Rösträtt vid medlemsmöte tillfaller närvarande medlem. Det är inte tillåtet att befullmäktiga annan att rösta i medlems ställe eller rösta från annan plats (som exempel poströstning). Sida 4 av 7

5 9.5. Vid medlemsmöte fattas beslut med enkel majoritet om inte annat har stadgats. Votering sker öppet. Sluten votering kan dock genomföras om minst en medlem begär så vid personval och då minst en tredjedel av de röstberättigade bifaller sådan begäran vid votering rörande sakfråga Vid lika röstetal gäller den mening som den vid medlemsmötets start sittande föreningsordförande biträder. Vid personval skiljer dock lotten Yrkanden om bordläggning av ärenden avgörs med enkel majoritet. Ärendets behandling anstår till den tidpunkt som årsmötet bestämmer. 10. ÄNDRING AV STADGAN Endast det ordinarie årsmötet kan besluta om ändring av stadgan Beslut om ändring av stadgan måste fattas med minst två tredjedelars majoritet Då årsmöte beslutat att ändra stadgan åligger det styrelsen att framta förslag till reviderad stadga. Revideringen måste godkännas av styrelsen med minst två tredjedelars majoritet. Voteringen ska endast gälla huruvida revideringen endast och i sin helhet omfattar de beslut angående ändring som fattades på årsmötet. Medlemsmöte kan även godkänna en stadgerevidering, voteringen sker då med enkel majoritet Fram till att en reviderad stadga är godkänd utgör den tidigare stadgan tillsammans med de antagna stadgeändringarna föreningens stadga. 11. STYRELSEN Styrelsen ska bestå av nio ordinarie ledamöter: ordförande, vice ordförande, sekreterare och kassör samt en ämbetsperson från varje ämbetsområde. Styrelseledamot äger vid styrelsemöte initiativ- och rösträtt Som ständigt adjungerad till styrelsen ska valmötet välja en person med stor insikt inom nationalekonomi och närliggande ämnesområden. Personen ska ha avlagt doktorsexamen och behöver inte vara medlem i föreningen. Personen ska ha en rådgivande funktion till styrelsen, främst inom frågor av akademisk karaktär. Personen har närvaro-, yttrande- och initiativrätt vid styrelsemötena, dock ej rösträtt Medlem äger närvaro- och yttranderätt vid styrelsemötena Styrelsen är beslutsför då alla ledamöter har kallats och minst två tredjedelar av styrelseledamöterna, varav antingen ordförande eller vice ordförande, är närvarande Styrelsen kan adjungera icke-medlem Styrelsen svarar inför medlemsmöte Styrelsen ansvarar för föreningens övergripande verksamhet och ansvarar även för kallelse till medlemsmöte och att medlemsmötets beslut genomförs Inom ramen för medlemsmötets riktlinjer beslutar styrelsen om användningen av föreningens medel Styrelsen beslutar om föreningens medlemsavgift Styrelsemöten ska ske vid behov dock med viss regelbundenhet. Sida 5 av 7

6 Vid styrelsemöten ska protokoll föras. Protokollet ska justeras av ordförande samt två av styrelsen valda justeringspersoner och sedan skyndsamt tillgängliggöras föreningens medlemmar Skulle någon av föreningens valda poster bli vakant kan styrelsen besluta att tillsätta en tillförordnad fram till nästkommande medlemsmöte då fyllnadsval ska ske. Skulle ordförandeposten bli vakant inträder vice ordförande som tillförordnad ordförande fram till nästkommande medlemsmöte Vice ordförande är ordförandes suppleant i styrelsen. Vice ordförande, sekreteraren och kassören saknar suppleanter. 12. ÄMBETSPERSONER Föreningens löpande verksamhet bedrivs genom föreningens ämbetspersoner. Föreningens verksamhet delas in i ämbetsområden, dessa är beskrivna nedan. Till varje ämbetsområde finns två valda ämbetspersoner med gemensamt ansvar för respektive område. Av de två ämbetspersonerna väljs av valmötet den ena till ledamot i styrelsen medan den andra utgör den förstes suppleant Ämbetspersonerna svarar och rapporterar för sin verksamhet inför styrelsen Föreningens medlemmar kan fritt välja att engagera sig i föreningens alla ämbetsområden, varigenom huvuddelen av verksamhetens arbete bedrivs. Ämbetspersonernas främsta uppgift är att leda och koordinera detta arbete. 13. STYRELSENS OCH ÄMBETSPERSONERNAS ANSVARSOMRÅDEN Ordföranden har ett särskilt ansvar för styrelsens arbete och att tillse att frågor behandlas och kommer till beslut samt att sammankalla styrelsen vid dess sammanträden Vice ordföranden ska ansvara för särskilda aktiviteter i föreningen och för samordning mellan föreningens ämbetsområden Sekreteraren ska ansvara för föreningens medlemsregister och administrativa uppgifter enligt god praxis Kassören ska sköta föreningens bokföring och förvalta dess tillgångar Aktivitetsämbetspersonerna ska ansvara för aktiviteter i första hand riktade till föreningens medlemmar i enlighet med det som anges i syftesparagraf 1.1, såsom mindre seminarier och diskussioner Föreläsningsämbetspersonerna ska i första hand ansvara för aktiviteter i enlighet med det som anges i syftesparagraf 1.2, såsom offentliga debatter och brett hållna föreläsningar Ämbetspersonerna med socialt ansvar ska ansvara för aktiviteter i enlighet med syftesparagraf Informationsämbetspersonerna ska ansvara för den information som riktar sig till föreningens medlemmar och icke-medlemmar i målgruppen för föreningens aktiviteter, såsom föreningens hemsida, utskick och anslag. Sida 6 av 7

7 13.9. Kontaktsekreterarna ska ansvara för föreningens kontakter och relationer till parter utanför föreningen såsom sponsorer, akademi, näringsliv och organisationer för att främja föreningens allmänna syften och aktiviteter och medlemmarnas intressen. 14. UTTRÄDE OCH UTESLUTNING Då medlem vill utträda ur föreningen ska denne meddela detta till styrelsen skriftligt. Medlem anses ha utträtt då denna skrivelse är styrelsen tillhanda. Eventuell innestående medlemsavgift återbetalas ej Medlem får endast uteslutas ur föreningen om den uppenbart och uppsåtligt motarbetat föreningens syfte, försvårat föreningens verksamhet eller brutit mot föreningens stadga Beslut om uteslutning måste fattas av en enig styrelse. Gäller uteslutningen styrelseledamot äger denne inte rösträtt i frågan. Medlem som är föremål för uteslutningsvotering ska informeras om detta och ska uppmanas att yttra sig i frågan innan voteringen sker. Vid beslut om uteslutning ska medlemmen skyndsamt informeras om detta och delges skälen till uteslutningen. Den uteslutna ska även informeras om att den har möjlighet att överklaga beslutet till nästkommande medlemsmöte. 15. UPPLÖSNING AV FÖRENINGEN Förslag till upplösning av föreningen ska behandlas på ett av föreningens ordinarie medlemsmöten Beslut om upplösning ska, för att vara giltigt, fattas med minst fyra femtedelars majoritet av två medlemsmöten i följd dock med minst sex månaders och som mest tretton månaders mellanrum I händelse av upplösning ska efter avvecklingen föreningens resterande tillgångar utdelas till ändamål som främjar föreningens syften, i första hand vid Uppsala universitet. Sida 7 av 7

Stadgar för Uppsala Politicesstuderande

Stadgar för Uppsala Politicesstuderande Sida 1 av 9 Stadgar för Uppsala Politicesstuderande Reviderade i enlighet med beslut vid UPS årsmöte 2014. Revidering fastslagen och godkänd av UPS styrelse den 2 juni 2014. Sida 2 av 9 1. Föreningens

Läs mer

Stadgar för Utrikespolitiska Föreningen Stockholm (Förslag antaget av Utrikespolitiska Föreningens medlemsmöte 7 oktober 2008)

Stadgar för Utrikespolitiska Föreningen Stockholm (Förslag antaget av Utrikespolitiska Föreningens medlemsmöte 7 oktober 2008) Stadgar för Utrikespolitiska Föreningen Stockholm (Förslag antaget av Utrikespolitiska Föreningens medlemsmöte 7 oktober 2008) 1 Föreningen Firma, Säte och Firmateckning - Föreningens firma är Utrikespolitiska

Läs mer

STADGAR SOUTH WETTERN CHAPTER SWEDEN ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

STADGAR SOUTH WETTERN CHAPTER SWEDEN ALLMÄNNA BESTÄMMELSER STADGAR SOUTH WETTERN CHAPTER SWEDEN ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Föreningens namn Föreningens namn är South Wettern Chapter med Org Nr 802421 5900. 2 Föreningens säte Förenings säte är Jönköping, Sverige.

Läs mer

FLiNS Stadgar Föreningen Linköpings Nationalekonomer och Statsvetare FÖRENINGEN LINKÖPINGS NATIONALEKONOMER OCH STATSVETARE STADGAR

FLiNS Stadgar Föreningen Linköpings Nationalekonomer och Statsvetare FÖRENINGEN LINKÖPINGS NATIONALEKONOMER OCH STATSVETARE STADGAR FÖRENINGEN LINKÖPINGS NATIONALEKONOMER OCH STATSVETARE STADGAR Antagna av FLiNS årsmöte 2015 Förslag till FLiNS årsmöte 2015 1 Innehållsförteckning 1 Firma... 3 2 Syfte... 3 3 Firmatecknare... 3 4 Medlemskap...

Läs mer

Stadgar. Senast reviderad 2013-11- 04

Stadgar. Senast reviderad 2013-11- 04 Stadgar Senast reviderad 2013-11- 04 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 ALLMÄNT... 4 1.1 SYFTE... 4 1.2 FIRMA... 4 1.3 SÄTESORT... 4 1.4 VERKSAMHETSÅR... 4 1.5 FIRMATECKNARE... 4 1.6 ORGANISATION... 4 1.7 STYRDOKUMENT...

Läs mer

STADGAR FÖR SYRIANSKA/ARAMEISKA AKADEMIKER FÖRENINGEN VID KAROLINSKA INSTITUTET (SAAF KI)

STADGAR FÖR SYRIANSKA/ARAMEISKA AKADEMIKER FÖRENINGEN VID KAROLINSKA INSTITUTET (SAAF KI) STADGAR FÖR SYRIANSKA/ARAMEISKA AKADEMIKER FÖRENINGEN VID KAROLINSKA INSTITUTET (SAAF KI) -1- av 8 STADGAR FÖR SYRIANSKA/ARAMEISKA AKADEMIKER FÖRENINGEN VID KAROLINSKA INSTITUTET Inledning SAAF KI är en

Läs mer

STADGAR. 2 Sammansättning Föreningen består av de fysiska eller juridiska personer som har upptagits i föreningen som medlemmar.

STADGAR. 2 Sammansättning Föreningen består av de fysiska eller juridiska personer som har upptagits i föreningen som medlemmar. STADGAR för den ideella föreningen Föreningen Fair Trade Shop i Norrköping, organisationsnummer 825001-7731 med hemort i Norrköping. Bildad den 1983-01-26. Stadgarna justerade vid föreningsmöte 2013-12-05

Läs mer

STADGAR JAGVILLHABOSTAD.NU UPPSALA

STADGAR JAGVILLHABOSTAD.NU UPPSALA STADGAR JAGVILLHABOSTAD.NU UPPSALA Antagna på årsmöte 2011-xx-xx 1. Firma Lokalavdelningens namn är jagvillhabostad.nu Uppsala. 2. Syfte Lokalavdelningens syfte är att bevaka samt agera utifrån unga bostadssökandes

Läs mer

Stadgar - Funkibator ideell förening

Stadgar - Funkibator ideell förening Stadgar - Funkibator ideell förening Stadgar för Funkibator ideell förening. Antagna vid årsmöte 19 mars 2013. 1 - Föreningens namn Föreningens namn är Funkibator ideell förening. 2 - Föreningens säte

Läs mer

VIMIL VI som MIst någon mitt i Livet Föreningsstadgar antagna av årsmötet 2005-01-26. Reviderade 2009-01-31.

VIMIL VI som MIst någon mitt i Livet Föreningsstadgar antagna av årsmötet 2005-01-26. Reviderade 2009-01-31. 1(8) INNEHÅLLSFÖRTECKNING. VIMILS mål och intentioner..... Allmänna bestämmelser.. 1 Ändamål.. 2 Sammansättning.. 3 Beslutande organ. 4 Firmateckning. 5 Verksamhets- och räkenskapsår. 6 Stadgetolkning

Läs mer

STADGAR. Stora Rörs Företagarförening

STADGAR. Stora Rörs Företagarförening STADGAR för den ideella föreningen Stora Rörs Företagarförening med hemort i Stora Rör, Borgholm och Mörbylånga kommuner. ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Ändamål Föreningen har som ändamål att ta till vara och

Läs mer

Stadgar rörande Kultur, Samhälle och Mediegestaltning vid Linköpings universitet

Stadgar rörande Kultur, Samhälle och Mediegestaltning vid Linköpings universitet Stadgar rörande Kultur, Samhälle och Mediegestaltning vid Linköpings universitet Reviderade 09-01-19 Övergripande stadgar Kap 1 Allmänt 1 Föreningsnamn Föreningens namn är SKUM vid Linköpings universitet.

Läs mer

Stadgar RFSL Stockholm

Stadgar RFSL Stockholm Stadgar RFSL Stockholm 1 Föreningens namn 1.1 Föreningens namn är RFSL Stockholm 2 Tillhörighet Reviderade vid årsmöte 16 mars 2013 2.1 RFSL Stockholm är en ideell förening och en avdelning inom Riksförbundet

Läs mer

Stadgar för Föreningen Hem för Finländska Åldringar

Stadgar för Föreningen Hem för Finländska Åldringar Stadgar för Föreningen Hem för Finländska Åldringar Behandlade för första gången vid mötet 20.11.2009 och antagna vid årsmötet 24.4.2010. 1 Föreningens namn Föreningens namn är Föreningen Hem för Finländska

Läs mer

Stadgar: H.O.G. Trollhättan Chapter Sweden.

Stadgar: H.O.G. Trollhättan Chapter Sweden. Stadgar: H.O.G. Trollhättan Chapter Sweden. Inledning: Tillhörighet, H.O.G. Harley Owners Group H.O.G. är en märkesklubb av och för Harley Davidson Motor Company USA. H.O.G. International är den övergripande

Läs mer

3 Sammansättning... 14 4 Styrelsemedlemmar... 14 5 Fyllnadsval... 14 6 Styrelsesammanträde... 14 7 Kallelse till styrelsesammanträde...

3 Sammansättning... 14 4 Styrelsemedlemmar... 14 5 Fyllnadsval... 14 6 Styrelsesammanträde... 14 7 Kallelse till styrelsesammanträde... Innehåll Övergripande stadgar... 4 Kap 1 Allmänt... 4 1 Föreningsnamn... 4 2 Verksamhetsbeskrivning... 4 3 Verksamhetsort... 4 4 Verksamhetsår... 4 5 Firmateckning... 4 6 Beslutsordning... 4 Kap 2 Stadgar...

Läs mer

En god kontakt med Linköpings universitets kårer samt andra föreningar och organ vid universitetet ska eftersträvas.

En god kontakt med Linköpings universitets kårer samt andra föreningar och organ vid universitetet ska eftersträvas. STADGAR FÖR FÖRENINGEN FÖRENADE FESTERIER INNEHÅLLSFÖRTECKNING ALLMÄNNA BESTÄMMELSER... 1 FÖRENINGENS MEDLEMMAR... 2 ÅRSMÖTE och EXTRA ÅRSMÖTE... 3 VALBEREDNING... 4 REVISION... 5 STYRELSEN... 5 ÖVRIGA

Läs mer

Stadgar KFUM Linköping Taekwondo

Stadgar KFUM Linköping Taekwondo Stadgar KFUM Linköping Taekwondo 1 Ändamål KFUM Linköping Taekwondo, har till ändamål att med iakttagande av KFUK-KFUM:s grundsatser bland föreningsmedlemmarna höja intresset för och utbilda i de koreanska

Läs mer

GDK-sektionen 1 (10) 2013-05-29 Stadgar

GDK-sektionen 1 (10) 2013-05-29 Stadgar GDK-sektionen 1 (10) 2013-05-29 för Grafisk design och kommunikations sektion Tekniska högskolan vid Linköpings universitet Senast uppdaterade 2013-05-29 GDK-sektionen 2 (10) 2011-05-03 Innehållsförteckning

Läs mer

Stadgar för SULF-föreningen vid Linköpings universitet

Stadgar för SULF-föreningen vid Linköpings universitet Stadgar för SULF-föreningen vid Linköpings universitet Förslag till stadgar antogs av SULF/LiU vid årsmöte 2014-01-14 och fastställdes av SULF:s förbundsstyrelse 2014-02-07. Innehåll Allmänna bestämmelser

Läs mer

Normalstadgar för RFSL

Normalstadgar för RFSL Normalstadgar för RFSL Antagna på årsmötet 2008 samt 2009 Normalstadgarna ska vara gällande för samtliga avdelningar senast år 2010 och ska gälla för alla nybildade avdelningar som upptas i RFSL. Inom

Läs mer

STADGAR FÖR IDROTTSALLIANS. I KOMMUN (ideell förening)

STADGAR FÖR IDROTTSALLIANS. I KOMMUN (ideell förening) STADGAR FÖR IDROTTSALLIANS I KOMMUN (ideell förening) 1 Ändamål Idrottsallians har till ändamål: inför kommunen föra idrottsföreningarnas talan inom de områden som alliansen bemyndigats av medlemsföreningarna,

Läs mer

STADGAR. för. Linköpings Orienteringsklubb

STADGAR. för. Linköpings Orienteringsklubb STADGAR för Linköpings Orienteringsklubb Innehåll ALLMÄNNA BESTÄMMELSER...3 1 Ändamål...3 2 Sammansättning...3 3 Tillhörighet m.m...3 4 Beslutande organ...3 5 Firmateckning...3 6 Verksamhets- och räkenskapsår...4

Läs mer

STADGAR för Internationella kvinnoföreningen i Malmö

STADGAR för Internationella kvinnoföreningen i Malmö STADGAR för Internationella kvinnoföreningen i Malmö 1 Föreningen 1.1 Föreningens namn Föreningens namn är Internationella Kvinnoföreningen i Malmö. Föreningens namn förkortas IKF Malmö. IKF Malmö har

Läs mer

Föreningens ändamål är att främja landsbygdsutveckling i enlighet med Leader Nedre Dalälven 3 utvecklingsstrategi inom lokalt ledd utveckling.

Föreningens ändamål är att främja landsbygdsutveckling i enlighet med Leader Nedre Dalälven 3 utvecklingsstrategi inom lokalt ledd utveckling. Antagna vid konstituerande stämma 2015-05-08 STADGAR FÖR LEADER NEDRE DALÄLVEN 3 IDEELL FÖRENING 1. NAMN Föreningens namn är Leader Nedre Dalälven 3 ideell förening. 2. ÄNDAMÅL Föreningens ändamål är att

Läs mer

Stadgar för Lingsektionen

Stadgar för Lingsektionen Stadgar för Lingsektionen Stadgar för Lingsektionen på Tekniska högskolan vid Linköpings universitet, organisationsnummer 822001-9262. Fastställt under Sektionsmötet 2015-04-22. 1 Innehåll 1 Firma 5 1.1

Läs mer

Att bilda en förening

Att bilda en förening Att bilda en förening Kultur och Fritid Föreningsservice Mölndals Stad 1 Innehållsförteckning Föreningen Sidan 3 Uppstartskede Sidan 3 Dagordning - Ett PM för den som leder mötet Sidan 3 Styrelsen Sidan

Läs mer

Reviderad 2010-02-17. Stadgar för PULS PersonalvetarUtbildningen i Linköpings Sektion (antagna 2010-02-16)

Reviderad 2010-02-17. Stadgar för PULS PersonalvetarUtbildningen i Linköpings Sektion (antagna 2010-02-16) Stadgar för PULS PersonalvetarUtbildningen i Linköpings Sektion (antagna 2010-02-16) Innehåll 1. Syfte och ändamål.... 1 2. Medlemmars rättigheter och skyldigheter... 2 3. Årsmöte, Höstmöte och Extra årsmöte....

Läs mer

GÄVLE GOLFKLUBB GÄVLE GH STADGAR. Antagna den 20 juni 1949. Senaste ändring 2003 G R Ö N A V Ä G E N 10, 805 95 G Ä V L E

GÄVLE GOLFKLUBB GÄVLE GH STADGAR. Antagna den 20 juni 1949. Senaste ändring 2003 G R Ö N A V Ä G E N 10, 805 95 G Ä V L E GÄVLE GOLFKLUBB GÄVLE GH STADGAR Antagna den 20 juni 1949 Senaste ändring 2003 2003 G R Ö N A V Ä G E N 10, 805 95 G Ä V L E STADGAR GÄVLE GK Antagna den 20 juni 1949. REVIDERINGSHISTORIK Ändrade 1968,

Läs mer

Svenska Pistolskytteförbundet Normalstadgar för Pistolskyttekrets Fastställda av förbundsmötet den 13 juni 2010 Stadgar

Svenska Pistolskytteförbundet Normalstadgar för Pistolskyttekrets Fastställda av förbundsmötet den 13 juni 2010 Stadgar Svenska Pistolskytteförbundet Normalstadgar för Pistolskyttekrets Fastställda av förbundsmötet den 13 juni 2010 Stadgar för Värmlands. pistolskyttekrets, nedan kallad kretsen, antagna vid årsmötet den

Läs mer