Miljöpartiet de Grönas förslag till budget 2010

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Miljöpartiet de Grönas förslag till budget 2010"

Transkript

1 (mp):1 Miljöpartiet de Grönas förslag till budget 2010 MODERNT, MÄNSKLIGT, MILJÖVÄNLIGT STOCKHOLM 4 Klimat 5 Lika rättigheter för alla 8 Barn 9 KOMMUNFULLMÄKTIGE M.M. 10 Kommunstyrelsen 10 STADSDELSNÄMNDER 13 Små barn och förskoleverksamhet 13 Kultur, föreningsverksamhet och konsumentvägledning 16 Äldreomsorg 17 Garantera en jämställd omsorg 18 Demensvården måste förbättras 18 Stöd och service till personer med funktionsnedsättning 20 Individ- och familjeomsorg inklusive socialpsykiatri 21 Stadsmiljö och lokalt miljö- och demokratiarbete 23 Flyktingmottagande 24 Ekonomiskt bistånd 25 Arbetsmarknadsåtgärder 26 FACKNÄMNDER 28 Exploateringsnämnden 28 Fastighetsnämnden 30 Idrottsnämnden 32 Kulturnämnden: kulturförvaltningen 34 Kulturnämnden: stadsarkivet 38 Kyrkogårdsnämnden 38 Miljö- och hälsoskyddsnämnden 39

2 (mp):2 Socialtjänst- och arbetsmarknadsnämnden 43 Stadsbyggnadsnämnden 48 Trafik- och renhållningsnämnden: trafik- och gatuverksamhet 52 Trafik- och renhållningsnämnden: renhållningsverksamhet 57 Utbildningsnämnden 58 Äldrenämnden 64 CENTRAL MEDELSRESERV 64 INVESTERINGSPLAN 65 BOLAG I STOCKHOLMS STAD 66 Moderbolaget Stockholms Stadshus AB 66 Bostadsbolagen 67 AB Svenska Bostäder 69 Stockholmshem 70 Familjebostäder 71 Micasa Fastigheter i Stockholm AB 72 Stockholms stads Bostadsförmedling AB 72 Skolfastigheter i Stockholm AB, SISAB 73 Stockholm Vatten AB 74 Stockholms Hamn AB 75 AB Stokab 76 Stockholms Stads Parkerings AB 77 Stockholms Stadsteater AB 77 Stockholm Globe Arena Fastigheter AB 78 Stockholm Business Region AB 78 S:t Erik Försäkring AB 80 S:t Erik Livförsäkring AB 80 S:t Erik Markutveckling AB 80

3 (mp):3 Stockholms Stads Utrednings- och statistikkontor AB 81 BOLAG UTANFÖR STOCKHOLMS STADSHUS AB 81 AB Fortum Värme Holding samägt med Stockholms Stad 81 Mässfastigheter i Stockholm AB 82 Brand- och räddningsverksamhet 82

4 (mp):4 Miljöpartiet de Grönas förslag till budget 2010 MODERNT, MÄNSKLIGT, MILJÖVÄNLIGT STOCKHOLM Stockholm ska vara ledande när det gäller miljösatsningar och människors livskvalitet. skapar ett modernt, mänskligt och miljövänligt Stockholm. Våra prioriterade områden är klimat, lika rättigheter för alla och barn. Det öppna och mångkulturella Stockholm genererar nya idéer, som blir viktiga delar i närings- och kulturlivet. För att minska stadens klimatpåverkan görs stora satsningar på energieffektivisering, förnybar energi och bilsnål samhällsplanering. Miljonprogramsområdena ska upprustas. Billiga, små och miljövänliga hyresrätter ska byggas. Stockholm ska vara attraktiv och levande med ett starkt kultur- och föreningsliv, småföretagarvänligt och fyllt av mötesplatser. Stockholm ska vara en stad där alla har lika rättigheter och är jämställda, där diskriminering, hatbrott och våld minskar. Miljöpartiet satsar på förskolan och skolan. Samhällsplaneringen ska utgå från barnens behov med minskad biltrafik och närhet till grönområden. Den ekonomiska krisen och sjunkande skatteintäkter ger både utmaningar och möjligheter. Utmaningen är att, samtidigt som vi är i en lågkonjunktur, satsa på ett framtida Stockholm som växer klimatsmart och ger människor nya livschanser. Tidigareläggning av investeringar, bl.a. via stadens bolag, ger nödvändiga injektioner i ekonomin som gynnar sysselsättning och framtida skatteinkomster i Stockholm. Det är viktigt att investeringarna medvetet styrs så att de blir klimatsmarta och socialt hållbara för framtiden. Det här är Miljöpartiets förslag till budget för Stockholms stad Den innehåller delar som är ett resultat av rödgröna överenskommelser. Ansvarsfull grön politik Miljöpartiet redovisar tydligt hur stora pris- och löneökningarna är i stadens alla verksamheter. Vi kompenserar samtliga verksamheter, i motsats till majoriteten. Det är ett ärligt sätt att redovisa kostnaderna på som synliggör vad som finansierar utbyggd verksamhet och vad som krävs för att upprätthålla befintlig verksamhet. Stockholmare, anställda i kommunen och brukare får av majoriteten inte en rättvisande bild av budgeten. Majoriteten kompenserar inte alla verksamheter för ökade priser och löner. Dessutom genomför man stora nedskärningar genom att skjuta på underhåll, hävda minskad sjukfrånvaro och effektivisera. Det är en oansvarig politik att sälja ut hyresrätter i stadens bostadsbolag så som gjorts de senaste åren. Miljöpartiet förespråkar ombildningsstopp i innerstaden och i miljonprogramsfastigheter med renoveringsbehov. I innerstaden finns för få hyresrätter. Det måste vara möjligt att hyra en bostad även i innerstaden. När lägenheter i miljonprogramområdena säljs ut vältras kostnader för stora upprustningsbehov över på de boende. Det är oansvarigt att överlåta dessa kostnader på de boende. Staden har ett ansvar för upprustningarna i dessa områden. Istället för oansvarig utförsäljning vill vi att det byggs fler hyresrätter. Miljöpartiet förespråkar direktval till stadsdelsnämnderna för att underlätta kontakten mellan kommuninvånare och politiker. Vi vill att ansvaret för grundskola, renhållning och vissa planärenden ska föras tillbaka till stadsdelsnämnderna och att stadsdelsnämnderna ska vara remissinstanser för bl.a. plan- och byggärenden. Öppna möten i stadsdelsnämnder och facknämnder är ett bra sätt att göra det demokratiska beslutsfat-

5 (mp):5 tandet i kommunen synligt och intressant för medborgarna. Vi förespråkar en demokratisk planprocess där människors synpunkter tas tillvara. Klimat Klimatinvesteringar för ett modernt samhälle Stockholm ska vara en stad där modern teknik gör det lätt för invånarna att leva klimatsmart. Miljöpartiet satsar inom de miljardinvesteringar som majoriteten har i sitt paket Stimulans Stockholm därför på klimatsmart boende, bättre kollektivtrafik och renare miljö. I nämnder och förvaltningar agerar vi aktivt för att energieffektiviseringar genomförs och för införande av modern miljöteknik. Miljöpartiet satsar på förorterna. När stadens miljonprogramsområden ska upprustas är det ett ypperligt tillfälle att förbättra byggnadernas klimatskal samt att installera solfångare och solceller. Insatserna genomförs i första hand i energislösande hus. Satsningen avser miljonprogramområden både i södra och norra Stockholm och upprustningen ska göras i dialog med de boende och ska inte leda till hyreshöjningar. De boende involveras i miljöarbetet och kan därmed spara pengar, exempelvis genom minskad varmvattenanvändning. Upprustningen ser olika ut i olika områden för att skapa mångfald och en varierande stadsmiljö. Vissa hus får ny utformning med nya klimatskal, andra hus behåller sin karaktär. Miljöpartiet satsar på att bygga små, billiga och energieffektiva hyresrätter för singelhushåll för t.ex. ungdomar och studenter. Boende för hemlösa kan också möjliggöras när antalet små, billiga bostäder ökar. Genom nya produktionsmetoder kan vi bygga billiga och miljövänliga bostäder med bra klimatskal och låga driftkostnader. Att som den moderatledda majoriteten, genom avsiktsförklaringen, låsa trängselskatten under minst 30 år till finansiering av Förbifart Stockholm och andra väginvesteringar är både klimatfientligt och strider mot folkomröstningens resultat. Miljöpartiet vill istället att dessa medel ska användas till klimatsmart kollektivtrafik. Om några år planeras ansvaret för trängselskattesystemet föras över helt till regional och lokal nivå. Då är det oacceptabelt att staten genom den borgerliga alliansens beslut låser upp hur stockholmarnas trängselskatter ska användas för så lång tid framöver. Staten ska stå för en större andel av kostnaderna för infrastrukturinvesteringarna i Stockholm. En miljard kr avsätts för satsningar på bättre miljö och investeringar för omställning till ett hållbart Stockholm. På så vis kan Stockholm komma till rätta med gamla miljöskulder, sanera förorenad mark och genomföra åtgärder i Stockholms vattenprogram för friska sjöar och vattendrag. En biogasanläggning som kan ta emot matavfall är en nödvändig investering för att öka biogasproduktionen. Miljöpartiet satsar en miljard kr från stadens avsättning till infrastrukturella avgifter på modern och miljövänlig kollektivtrafik. Klimatmål och klimatberedskap Utsläppen av växthusgaser måste minska i snabbare takt för att bromsa växthuseffekten och staden ska ta ett stort ansvar för att minska utsläppen. Detta ska ske genom ansvarsfulla beslut i stadens egna verksamheter, medverkan i trafiköverenskommelser och genom informationsinsatser för att minska stockholmarnas bidrag till växthuseffekten.

6 (mp):6 Stockholm är Nordens största stad och kan dra fördelar av en stor befolkningsmängd inom ett litet geografiskt område. Det ger stora möjligheter till ökad energieffektivitet och minskade utsläpp av klimatgaser. Näringslivet har goda möjligheter att utveckla spjutspetskompetens inom miljöteknik och klimatåtgärder. Minskad klimatpåverkan innebär mindre risker för stadens planering och infrastruktur samt en ökad trygghet och livskvalitet för stockholmarna. Enligt den rödgröna överenskommelsen ska staden anta ett ambitiöst klimatmål som är 2,0 ton koldioxidekvivalenter per invånare och år till 2015, en minskning med 50 % från år I överenskommelsen ingår också att Stockholm ska vara fossilbränslefritt år 2030 samt att stockholmarnas koldioxidutsläpp från konsumtion och resor utanför staden ska minska. Miljöpartiet föreslår att staden utarbetar en strategisk energiplan som beskriver hur målet att bli en fossilbränslefri stad år 2030 kan uppnås. En politisk styrgrupp för klimatfrågor och klimatberedskap ska tillsättas. Stadens verksamheter ska satsa strategiskt och långsiktigt på klimatförebyggande åtgärder och klimatanpassning. Energicentrum bör utvecklas och bli en permanent verksamhet. Trafikåtgärder för minskad klimatpåverkan Miljöpartiet anser att Förbifart Stockholm inte ska byggas och vi motsätter oss att trängselskatten under minst 30 års tid går till finansieringen av Förbifart Stockholm. Spårinvesteringarna i den nationella planen och länsplanen för transportinfrastruktur ska finansieras och igångsättas. Omfördelning ska ske från väg- till kollektivtrafiksatsningar. Parkeringsnormen vid all nybyggnation ska sänkas till 0,3-0,5 bilar per lägenhet och till 0,16 för studentbostäder. Cykelplanerna för inner- och ytterstaden ska genomföras. Vattenvägarna ska föras in i översiktsplanen. Upphandling av klimatsmarta båtar för persontrafik på Stockholms inre vatten ska påbörjas. Mycket mer gods än idag bör transporteras sjövägen. Stockholm kan satsa på ett regionalt miljöteknikkluster där utvecklandet av teknik för klimatsmart sjöfart är en del. I den rödgröna överenskommelsen anges att staden ska uppvakta regeringen om att Bromma flygplats ska läggas ner och marken användas för ny bostadsbebyggelse. I den rödgröna överenskommelsen anges vidare att parkeringssystemet ska ses över för att styra mot bilsnål samhällsplanering och att staden ska säkra kollektivtrafikens framkomlighet. De rödgröna avsätter 100 mnkr årligen för en omfattande utbyggnad av cykelvägnätet och 100 mnkr avsätts under en mandatperiod för en satsning på säker skolväg. Klimatneutrala stadsdelar med spjutspetsteknik Miljöpartiet vill omvandla Bromma flygfält samt Norra Djurgårdsstaden och Norra stationsområdet till moderna klimatneutrala stadsdelar. Förutom krav på energisnål bebyggelse ska där utvecklas innovativa energilösningar som sol och vindkraft som kan generera överskott och föras ut på el- och värmenäten, bilsnål planering, modern avfallshantering och tidig medverkan i planeringen av dem som ska bo i områdena. I den rödgröna överenskommelsen omvandlas två befintliga stadsdelar till miljöprofilsstadsdelar. Energikrav på fastigheter Staden skall vara en förebild vad gäller energieffektiviseringar. Enligt den rödgröna överenskommelsen ska energianvändningen i stadens fastigheter minska med 30% till

7 (mp):7 år Svenska Bostäder minskar energianvändningen med 40% fram till år Stockholmshem minskar energianvändningen med 40% och fasar ut oljan fram till Familjebostäder minskar energianvändningen med 30% fram till år Miljöpartiet genomför en stor satsning på energieffektivisering och avsätter för detta 450 mnkr på tre år. Stadens förvaltningar och bolag bör tillämpa EPC (Energy Performance Contracting), som metod för energieffektivisering. I den rödgröna överenskommelsen ingår att grönt byggande samt energi- och miljökrav för markanvisningar ska tillämpas. De positiva erfarenheterna från arbetssättet kring Hammarby Sjöstad ska vara vägledande. Vi kräver att alla bostäder som markanvisas i Stockholm ska förbruka högst kwh/kvm/år exklusive hushållsel år År 2010 ska hälften av alla markanvisningar uppfylla det kravet. Miljöpartiet vill att Program för miljöanpassat byggande ska uppdateras och återinföras som krav vid markanvisningar. Staden ska erbjuda byggherrar utbildning och kunskapsstöd för att fler ska kunna bygga energisnålt. Om kraven inte uppfylls när byggnaden är i bruk ska byggherren krävas på avtalsviten. Individuell mätning och debitering av varmvatten införs vid samtliga nybyggnationer. Förnybar energi och miljöteknik I den rödgröna överenskommelsen ingår att Fortum Värme AB ska ta fram en utfasningsplan för kolanvändningen under år Fortum Värme AB ska ha målsättningen att starta det biobränsleeldade kraftvärmeverket under mandatperioden. Miljöpartiet vill att all el som staden köper in ska vara märkt med Bra Miljöval och att de mest energieffektiva alternativen ska användas vid om- och tillbyggnader. Staden ska satsa på solenergi och andra förnybara energikällor, främst i stadsutvecklingsområdena. Stockholm har stora outnyttjade takytor som kan användas för solenergiförsörjning. Stadens samtliga tak ska inventeras för att undersöka var det är lämpligast att installera solenergianläggningar. År 2014 bör 10% av fastighetsförvaltningens energiförsörjning komma från solenergi. I Stockholm har vi plats för flera vindkraftanläggningar, t.ex. i Hammarbybacken. Råd till förvaltningar och bolag om möjligheter att köpa vindkraftverk och vindel ska tas fram. Det är viktigt att Stockholm utökar sin lokala produktion av förnybara drivmedel. Stadens avfall ska ses som en resurs snarare än restprodukt. Stockholm ligger idag långt efter det nationella målet att omhänderta 35 procent av matavfallet till år Därför måste arbetet med insamling och behandling av matavfall intensifieras. En satsning på miljöteknik är en säker satsning för framtiden. Stockholm måste utnyttja sina kompetensområden vatten- och avloppsteknik, fjärrvärmeteknik, solcellsteknik och ny teknik för avfallshantering. I den rödgröna överenskommelsen anges att staden ska utöka matavfallsinsamlingen till 70 procent år 2014 och investera i en förbehandlingsanläggning som ska stå klar senast Klimatanpassad och etisk upphandling Stadens upphandling omfattar mer än 10 miljarder kr och är därför av stor strategisk betydelse för omställningen till ett hållbart samhälle. Staden ska bedriva ett aktivt arbete inom området miljöanpassad upphandling med höga krav på energieffektivitet och driva fram ny miljöteknik. Tidigare beslut om antidiskrimineringsklausul och hållbar upphandling som omfattar kemikalier, energi, transporter, ekologiska livsmedel m.m. ska återinföras. Sociala och etiska villkor ska inarbetas.

8 (mp):8 Staden ska uppnå 40 % ekologiska livsmedel av inköpen år Det är fullt möjligt att ställa krav på att varor är ekologiska eller rättvisemärkta. Staden ska ta ansvar för hållbar konsumtion genom tydliga mål för upphandling av miljöanpassade varor och tjänster, av ekologiska livsmedel och inte köpa in fisk vars bestånd är hotade. Lika rättigheter för alla Alla människors lika värde och rättigheter är en av utgångspunkterna i miljöpartiets politik. Det är grunden för demokrati och mänskliga rättigheter. Lika rättigheter innebär att ingen ska behöva utsättas för diskriminering på grund av kön, funktionshinder, etnicitet, religion, ålder, sexuell läggning eller könsidentitet. Men lika rättigheter innebär också att främja normkritik och attitydpåverkan gentemot majoritetssamhället. Vår utgångspunkt är att diskriminering grundar sig i strukturella samhällsproblem som är liknande för alla diskrimineringsgrunder. Miljöpartiets politik utgår ifrån ett könsmaktsperspektiv. Det faktum att kvinnor och män bemöts olika, har olika förutsättningar och olika förväntningar på sig själva beror på rådande könsroller som skapas av omgivning, strukturer och samhälle. Könsmaktsförståelsen är ett verktyg för att analysera den könsmaktsordning som upprätthåller ett förhållande som snedfördelar makt och inflytande i samhället på grund av kön. För miljöpartiet är det uppenbart att ett aktivt arbete för lika rättigheter kräver politiska insatser. Normerna och priset för att bryta dem upprätthålls till stor del genom politiska beslut och kan också motverkas genom sådana. Miljöpartiet har visat att miljöfrågor måste integreras i en helhetssyn på alla samhällsområden. På samma sätt är det nödvändigt att jämställdhet och jämlikhet integreras i dessa områden. Inom ramen för det rödgröna samarbetet inrättar vi en central funktion för lika rättigheter. Funktionen ska arbeta för främjande och uppföljning som rör arbetet för lika rättigheter och jämställdhet. Uppföljningsfunktionen ska vara inriktad på att stadens verktyg för lika rättigheter, till exempel likabehandlingsplaner och antidiskrimineringsklausulen, används på ett aktivt sätt. Främjandefunktionen ska utveckla nya strategier för stadens likarättsarbete, till exempel genom attitydförändrande utbildningar och kampanjer. Dessutom ska funktionen ansvara för att barnperspektivet genomsyrar stadens verksamheter. I den rödgröna överenskommelsen avsätter vi extra resurser till de lägst betalda yrkena i staden. Det är framför allt kvinnodominerade yrken som personliga assistenter, kokerskor och vårdpersonal som gynnas av denna satsning. Förskolan har en unik möjlighet att motverka befästandet av könsroller, heteronormativitet och rasism. Stockholms genuspedagoger i förskolorna är en stor tillgång för jämställdhetsarbetet i kommunen. Vi behöver börja tidigt med att bryta typiska könsrollsmönster därför vill vi ha genuspedagoger på alla Stockholms förskolor. Skolan ska vara en plats där alla har lika rättigheter. Det kan endast ske genom ett medvetet, aktivt arbete för jämställdhet och jämlikhet och mot diskriminering på grund av kön, etnicitet, religion, funktionshinder, sexuell läggning, könsidentitet och ålder. Skolorna ska ta hjälp av genuspedagoger i ökad utsträckning och aktivt välja läromedel som inte innehåller fördomsfulla skrivningar. Ekonomiskt utrymme måste ges skolor att prioritera arbetet mot diskriminering och kränkande behandling. Särskilt arbetet med att göra elever, föräldrar och pedagoger delaktiga i likabehandlingsplanen ska prioriteras. Miljöpartiet tillför resurser så att grundskolor kan arbeta med killgrup-

9 (mp):9 per och elevers ökade självkänsla. Vi gör också en särskild satsning på tillgänglighetsanpassning av skollokaler. Den rödgröna överenskommelsen innebär en satsning på sfi (svenska för invandrare). Vi vill förbättra kvaliteten på sfi och anpassa den betydligt mer efter varje persons behov och förutsättningar. Grupperna ska bli mindre och undervisningen mer sammanhållen. Staden ska ha som mål att alla som lämnar sfi ska klara nationella provet i svenska. Utöver den rödgröna kvalitetssatsningen satsar Miljöpartiet på sfiundervisning på modersmålet. Det ska alltså vara möjligt för de största språkgrupperna att få lärare som både behärskar svenska och det aktuella språket. Barn Den rödgröna överenskommelsen innebär att vi vill använda motsvarande hälften av majoritetens skattesänkning under mandatperioden, en halv miljard kronor, till att investera i skolan och i stockholmarnas livslånga lärande. Inom ramen för de rödgröna partiernas utbildningssatsning ska resurser avsättas för att stärka skolans kunskapsarbete. För de rödgröna partierna är prioriterade satsningar språkutveckling, modersmålsundervisning, undervisning i kärnämnena på modersmål samt matematik och tidig kunskapsuppföljning. Vi avsätter också resurser till elevhälsa och demokratiarbete i skolan. En attraktiv kommunal skola är inte hotad av nya fristående skolor. Miljöpartiet tror att en mångfald av huvudmän inom utbildningsverksamheten stärker och utvecklar skolan och eleverna. Det viktigaste är att verksamheten är av god kvalitet för brukaren, inte så mycket vem som driver verksamheten. Miljöpartiet vill att skolan ska kännas meningsfull för eleverna. Metoder för elev- och föräldrainflytande behöver utvecklas och särskilt inkludera elevernas egna organisationer och representanter. Miljöpartiet satsar på särskilda stimulansbidrag som ges till skolor som vill satsa på demokratiskt utvecklingsarbete. Vi inrättar också en elevombudsman som ska fånga upp och säkerställa elevers perspektiv gentemot skolledning och Utbildningsnämnd och vara en garant för rättigheter som finns i lagar och förordningar. Vi avsätter också resurser för miljöarbete i skolan. Förutom den ordentliga satsningen på modersmålsundervisning vill vi att skolorna ska erbjuda fler språk som är vanliga i Sverige, till exempel arabiska. I den rödgröna överenskommelsen sätter vi barnen främst genom att satsa på kvalitén i förskolan. Målet är att år 2010 ska grupperna i förskolan ha max 14 barn (ålder 1-3) respektive 18 barn (ålder 4-5). Barngrupperna ska minska med i genomsnitt ett barn per grupp under nästa mandatperiod. För att mäta kvalitén i förskolan ska vi också arbeta fram mål och indikatorer för antal barn per vuxen. Miljöpartiets ambition är barngrupper med max 12 barn i ålder 1-3, och max 14 barn i åldern 4-5. Förskolorna ska ha tillgång till pedagogiska gröna gårdar, gärna där förskolans alla barn och all personal får plats samtidigt. Miljöpartiet återinför den avgiftsfria månaden i barnomsorgen. För låginkomsttagare kan en avgiftsfri sommarmånad vara avgörande för att familjen har möjlighet att göra något extra tillsammans under semestern. Barnens fria tid är lika viktig som skoldagen. Idag är barngrupperna alldeles för stora det kan gå 70 barn på tre vuxna vilket är förödande för arbetsron och möjligheten för personalen att se varje barn. Miljöpartiet föreslår ökat anslag som innebär en ordentlig kvalitetshöjning i skolbarnomsorgen.

10 (mp):10 Alla barn och ungdomar ska ha möjlighet att ägna sig åt någon kulturell aktivitet på fritiden, oberoende av familjens ekonomi. Alla barn och ungdomar ska också ges möjlighet att ta del av olika kulturyttringar. Barn- och ungdomskulturen ska därför prioriteras och subventioneras. För att barn och ungdomar i miljonprogrammets förorter ska få utökad möjlighet att själva utöva kultur ger Miljöpartiet Kulturskolan i uppdrag att göra en extra satsning i dessa områden. Det ska finnas barnvänliga stadsmiljöer i hela staden. När nya bostadsområden planeras ska hänsyn tas till barns och ungdomars behov av lämplig mark för lek och idrott. Det är av stor betydelse att det finns goda förutsättningar för friluftsliv och ytor för spontanidrott, motion och lek. Barnfamiljer och ungdomar ska kunna röra sig tryggt till fots eller på cykel. Arbetet med att hjälpa och stödja de mest utsatta barnen måste få ökade resurser. Därför ska det uppsökande arbetet bland barn och unga och insatserna för att hjälpa barn som har föräldrar med problem öka. Skattesatsen För år 2010 föreslås att en kommunal inkomstskatt utdebiteras med kronor 18:08 per skattekrona, samma utdebitering som år För år 2010 föreslås en oförändrad utdebitering av begravningsavgiften med 7 öre per skattekrona. KOMMUNFULLMÄKTIGE M.M. Kommunstyrelsen Stadsledningskontoret Stadsledningskontoret ska centralt styra, samordna och följa upp stadens verksamheter och genomföra särskilda övergripande uppdrag som ska säkra stadens långsiktiga arbete. De senaste årens omorganisering av stadsledningskontoret och nedskärningar på centrala nämnders budget har gjort att staden riskerar att inte uppnå de egna miljö- och klimatmålen. För det krävs aktiv styrning och särskild klimat- och miljösamordning centralt som aktivt prioriterar, driver på och följer upp varje förvaltnings och bolags klimat- och miljöarbete, samt satsningar på åtgärder. Stadsledningskontoret har det övergripande ansvaret för att stadens klimat- och miljömål uppnås. Stockholms stads mål ska vara att minska utsläppen av växthusgaser till 2,0 ton koldioxidekvivalent per stockholmare per år till år 2015 och nå ett fossilbränslefritt Stockholm år En politisk styrgrupp för klimatarbetet med ansvar att styra Stockholms satsningar för att bli fossilbränslefri stad ska tillsättas. Ett nytt miljöprogram med högre ställda mål ska tas fram för staden. En central samordning av stadens lokala miljö- och demokratiarbete krävs för att samla och stödja stadsdelsnämndernas arbete för att öka miljömedvetenheten och delaktigheten hos stockholmarna och övriga lokala aktörer. Internationellt kunskaps- och erfarenhetsutbyte utgör en viktig del av miljö- och demokratiarbetet. Stockholms stad ska fortsätta att aktivt arbeta med den europeiska deklarationen Ålborg+10 Inspirerande framtider med Ålborgsåtagandena som staden undertecknade Ett strukturerat arbete ska genomföras i stadens verksamheter utifrån Ålborgsåtagandena och

11 (mp):11 redovisas år 2010 tillsammans med de övriga hundratals städerna som har undertecknat. Folkhälsa ska vara ett prioriterat område som ska drivas parallellt med miljö-, stadsmiljö-, demokrati-, natur-, idrotts-, friluftsarbetet i staden. Folkhälsoprogrammet som lades ner 2007 bör uppdateras och återinföras. Stockholms stad ska införa välfärdsbokslut för att systematiskt och samlat redovisa, styra mot och följa upp folkhälsomål, miljömål, sociala och ekonomiska mål i staden. Staden ska öka sina inköp av närproducerade och ekologiska livsmedel. För att nå en god matkvalitet i de kommunala köken ska en central kostenhet ge stöd och utbildning för måltidspersonal i förskola, skola och äldreomsorg. Upphandling av varor och tjänster är ett viktigt verktyg för att använda stadens resurser till att främja en mer socialt och miljömässigt hållbar utveckling samtidigt som centralupphandlingar kan vara bra för stadens egen ekonomi. Upphandling är ett starkt verktyg för att främja lika rättigheter i de upphandlade företagen. Staden ska säkerställa att antidiskrimineringsklausulerna används och följs upp på ett sätt som aktivt främjar lika rättigheter i stadens verksamheter och bolag samt i de upphandlade verksamheterna. De centrala upphandlingarna ska flyttas från servicenämnden till kommunstyrelsen. Staden ska ta fram en ny upphandlingspolicy med tydliga krav på miljö, klimat och social rättvisa. Stockholm bör även återuppta det avbrutna diplomeringsarbetet för att blir en Fair Trade City, med syfte att öka kunskap och engagemanget för rättvis handel. Alla förvaltningar och bolag ska köpa in el märkt med Bra Miljöval. Enligt den rödgröna överenskommelsen ska det inrättas en central funktion för lika rättigheter, för främjande och uppföljning som rör arbetet för lika rättigheter och jämställdhet. Funktionen ska ligga under SLK och har till uppdrag att granska stadens verksamhet utifrån alla former av diskriminering. Den ska också bedriva ett aktivt arbete för att främja lika rättigheter i staden, t.ex. utbildning av politiker och tjänstemän i diskriminerings- och jämställdhetsfrågor, samt diskrimineringstester. Vi avser att använda antidiskrimingsklausulen aktivt. Utöver det ska lika rätt ingå i den vidareutbildning som genomförs. Särskilda insatser ska göras inom ramen för fortbildning av stadens chefer. I den rödgröna överenskommelsen anges att det finns ett stort intresse av att få ett klimatvänligare fastighetsbestånd. Vi vill därför undersöka möjligheterna att ge stöd för att få till stånd sådana investeringar och pröva möjligheten att skapa en lokal fond för att stimulera klimatsmarta investeringar. Detta görs genom en avsättning på 100 mnkr. Staden som arbetsgivare I den rödgröna överenskommelsen satsas 24 miljoner på en låglöne- och jämställdhetssatsning på framför allt kvinnodominerade yrken. Miljöpartiet menar att den centrala funktionen för lika rättigheter ska arbeta aktivt för att strukturella löneskillnader som har samband med kön avskaffas i stadens verksamheter. Dessutom ska individuella löneskillnader som har samband med kön, etnicitet, funktionshinder och/eller sexuell läggning avskaffas. Verksamheternas jämställdhetsoch mångfaldsplaner är levande dokument som granskas och uppdateras regelbundet. Det är viktigt att alla berörda verkligen tar del av processen som leder fram till en plan. Granskning av planerna ska genomföras vartannat år och kompletteras med en

12 (mp):12 uppföljning av strategiska nyckeltal. Det är också angeläget att genomföra djupare studier, exempelvis av lönekartläggningen och resultatet av handlingsplanerna för jämställda löner samt ta initiativ till att upprätta en bindande handlingsplan med fack och arbetsgivare för att få bort osakliga löneskillnader. Den centrala funktionen ska också arbeta specifikt mot hatbrott. Flera aktörer i Stockholms stad hanterar hatbrottsproblematik, till exempel socialtjänst, hälso- och sjukvården och brottsofferjourer. Det är viktigt att dessa aktörer förstår problematiken bakom hatbrott och vad som kan göras för att känna igen ett hatbrott och agera därefter. Därför ska Stockholms stad ta fram en handlingsplan mot hatbrott som inkluderar kunskap om rasistiska och homofobiska motiv samt våld mot kvinnor och implementera den i berörda verksamheter. Den centrala funktionen ska ha särskild kompetens för uppföljning av det aktiva arbetet mot trakasserier. Dessutom ska det finnas en operativ funktion dit verksamheter kan vända sig för att få stöd i hanterandet av situationer som rör diskriminering och trakasserier. Det ska finnas verktyg för skolor och andra verksamheter i sitt arbete med lika rättigheter och normkritik. Vi vill också genomföra en stadsövergripande kampanj på temat Ett kärleksfullt Stockholm! Friskvård I stadens ambitioner att vara en bra arbetsgivare är det viktigt att de möjligheter som anställda har också i realiteten kan utnyttjas. Friskvård på arbetstid är en viktig faktor för god hälsa. Stadsledningskontoret bör därför göra en översyn för att säkerställa att friskvårdstimmen i realiteten kan utnyttjas av de anställda. SLK ska också utreda hur ett införande av 2 friskvårdstimmar per vecka kan genomföras. Öka tillgängligheten Stockholm ska vara världens tillgängligaste stad år 2010, men takten måste öka rejält om detta mål ska uppfyllas. Otillgänglighet är diskriminering och människor med funktionshinder har rätt till full delaktighet. Tillgänglighetsbegreppet ska vidgas från det fysiska till att innefatta sådant som bemötande och möjlighet till full delaktighet i samhället. Stockholm måste utforma en plan för hur enkelt avhjälpta hinder kan tas bort. Staden ska tillsätta en samordnare med ansvar att utforma och genomföra en plan för hur enkelt avhjälpta hinder ska vara borta Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 1. Miljöpartiet de Grönas förslag till budget 2010 för kommunfullmäktige m.m. godkänns 2. För år 2010 föreslås att en kommunal inkomstskatt utdebiteras med 18,08 per skattekrona 3. Säkerställa att 40 % av stadens inköpta livsmedel är ekologiskt framställda år Stockholm ska bli en fossilbränslefri stad år Ett klimatmål på 2,0 ton koldioxidekvivalenter per stockholmare år 2015 och stockholmarnas konsumtion och resor utanför staden ska minska 6. Energianvändningen i stadens fastigheter ska minska med 30% till år Svenska Bostäder ska minska energianvändningen med 40%, Stockholmshem ska minska energianvändningen med 40% och fasa ut oljan och Familjebostäder ska minska energianvändningen med 30% till år Införa medborgarkontrakt i den kommunala servicen så att utlovade servicenivåer blir en rättighet som det kan utlovas ansvar för

Modernt, miljövänligt och mänskligt Stockholm

Modernt, miljövänligt och mänskligt Stockholm Modernt, miljövänligt och mänskligt Stockholm Miljöpartiet de gröna i Stockholms stad BUDGETFÖRSLAG 2011 (MP):1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING MODERNT, MILJÖVÄNLIGT OCH MÄNSKLIGT STOCKHOLM 4 Klimat 5 Lika rättigheter

Läs mer

INLEDNING 9 MODERNT, MILJÖVÄNLIGT OCH MÄNSKLIGT STOCKHOLM 9 ANSVARSFULL GRÖN POLITIK 9 KLIMAT OCH MILJÖ 10 LIKA MÖJLIGHETER 12 BARN 15

INLEDNING 9 MODERNT, MILJÖVÄNLIGT OCH MÄNSKLIGT STOCKHOLM 9 ANSVARSFULL GRÖN POLITIK 9 KLIMAT OCH MILJÖ 10 LIKA MÖJLIGHETER 12 BARN 15 (MP):1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING 9 MODERNT, MILJÖVÄNLIGT OCH MÄNSKLIGT STOCKHOLM 9 ANSVARSFULL GRÖN POLITIK 9 KLIMAT OCH MILJÖ 10 LIKA MÖJLIGHETER 12 BARN 15 INRIKTNINGSMÅL OCH MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDENA

Läs mer

Stockholm en jämlik och hållbar stad

Stockholm en jämlik och hållbar stad Stockholm en jämlik och hållbar stad Vår stad är möjligheternas stad. Hit flyttar människor för att utbilda sig och jobba. Här finns utveckling och ambitioner sida vid sida. Stockholm har en fantastisk

Läs mer

Jämlikhet och utveckling

Jämlikhet och utveckling Uppsala socialdemokratiska kommunfullmäktigegrupp Jämlikhet och utveckling Högre ambitioner för Uppsala Uppsala kommun Inriktning, Verksamhet, Ekonomi 2012-2015 2 (88) Jämlikhet och utveckling Högre ambitioner

Läs mer

Kommunstyrelsens förslag till budget 2011 för Stockholms stad Inriktning för 2012 och 2013

Kommunstyrelsens förslag till budget 2011 för Stockholms stad Inriktning för 2012 och 2013 Dnr:111-939/2010 för Stockholms stad Inriktning för 2012 och 2013 INLEDNING... 1 NÄMNDER OCH STYRELSER UTOM ROTELINDELNING Kommunfullmäktige m.m.: kommunfullmäktige, kommunstyrelsen, stadsledningskontoret

Läs mer

MÅL OCH BUDGET 2013-2015

MÅL OCH BUDGET 2013-2015 MÅL OCH BUDGET 2013-2015 Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING BESLUTSSATSER... 3 POLITISK INRIKTNING FÖR KOMMUNENS VERKSAMHET... 5 SIGTUNA KOMMUNS VÄRDEGRUND... 17 HÅLLBAR UTVECKLING... 20 PERSPEKTIVMÅL...

Läs mer

En hållbar budget med inriktning på barn, bostäder och jobb

En hållbar budget med inriktning på barn, bostäder och jobb En hållbar budget med inriktning på barn, bostäder och jobb Förslag till budget för Växjö kommun 2014 och verksamhetsplan för 2015-2016 Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet Innehållsförteckning

Läs mer

Gröna sköna Tyresö. Kommunplan 2015-2018

Gröna sköna Tyresö. Kommunplan 2015-2018 Gröna sköna Tyresö Kommunplan 2015-2018 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT... 4 2. EN BUDGET FÖR VÄLBEFINNANDE... 5 3. MILJÖPARTIETS VISION FÖR TYRESÖ KOMMUN 2030... 7 TYRESÖ EN GRÖNSKANDE

Läs mer

Valprogram 2014 2018

Valprogram 2014 2018 Valprogram 2014 2018 Innehåll 3 Klimat 3 Förnybar energi Energianvändning Trafik 4 Infartsparkeringar Kollektivtrafik Spårbilar 5 Bilpooler och samåkning Cykling Maten 5 Utbildning Skola 6 Grön skoltråd

Läs mer

Mål och budget 2014 och planeringsramar 2015-2016 för Huddinge kommun

Mål och budget 2014 och planeringsramar 2015-2016 för Huddinge kommun KOMMUNSTYRELSEN PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 27 maj 2013 7 Paragraf Diarienummer KS-2013/467.182 Mål och budget 2014 och planeringsramar 2015-2016 för Huddinge kommun Kommunstyrelsens

Läs mer

Mål och budget 2015 2017

Mål och budget 2015 2017 Mål och budget 2015 2017 Omslagsbilden: Ruba Daklallah studerar på barn- och fritidsprogrammet på Torekällgymnasiet och praktiserar på en förskola i Södertälje. Innehållsförteckning Ett attraktivt och

Läs mer

Grönare Härnösand. - steg för en hållbar, livaktig och solidarisk kommun. valprogram 2014-2018 Miljöpartiet de Gröna i Härnösand

Grönare Härnösand. - steg för en hållbar, livaktig och solidarisk kommun. valprogram 2014-2018 Miljöpartiet de Gröna i Härnösand Grönare Härnösand - steg för en hållbar, livaktig och solidarisk kommun valprogram 2014-2018 Miljöpartiet de Gröna i Härnösand 1 Miljöpartiet de gröna är en del av en global grön rörelse som strävar efter

Läs mer

För ett feministiskt Stockholm

För ett feministiskt Stockholm För ett feministiskt Stockholm Politik för Stockholms stad Feministiskt initiativ Storstockholm 2014 Innehållsförteckning För ett feministiskt Stockholm... 1 Att färdas väl genom livet... 1 A. Medborgardemokrati...

Läs mer

Budget 2012 med plan för 2013-2014

Budget 2012 med plan för 2013-2014 KOMMUNKONTORET 2011-11-28 Budget 2012 med plan för 2013-2014 Reviderad utifrån kommunfullmäktiges beslut den 21 november 2011 Jonas Nygren (S) Siyamak Sajadian Stefan Bergström (C) Bengt Sjöholm (KD) Sasanpour

Läs mer

Skara kommun Budget 2014 Plan 2015-2016

Skara kommun Budget 2014 Plan 2015-2016 Skara kommun Budget 2014 Plan 2015-2016 Beslutad 2013-11-18 KF 85 Layout ekonomikontoret december 2013 Innehållsförteckning Förord... 3 Framtidens Skara... 3 Medborgarnas skara kommun... 5 Utmaningar för

Läs mer

Möjligheternas Nacka Socialdemokraternas i Nacka budgetmotion 2013 1

Möjligheternas Nacka Socialdemokraternas i Nacka budgetmotion 2013 1 Möjligheternas Nacka Socialdemokraternas i Nacka budgetmotion 2013 1 Innehållsförteckning MÖJLIGHETERNAS NACKA... 4 SKARPA FÖRSLAG I BUDGETMOTIONEN... 6 KOMMUNSTYRELSEN OCH ÖVERGRIPANDE... 6 ARBETS- OCH

Läs mer

Valmanifest 2014 Valfrihet om du själv får välja!

Valmanifest 2014 Valfrihet om du själv får välja! Valmanifest 2014 Valfrihet om du själv får välja! u p p l a n d s v ä s b y Valfrihet om du själv får välja! KRISTDEMOKRATERNA UPPLANDS VÄSBY KOMMUNPOLITISKT HANDLINGSPROGRAM 2014 Innehåll INLEDNING...

Läs mer

Miljöpartiets budgetförslag Uppsala kommun IVE 2013 16

Miljöpartiets budgetförslag Uppsala kommun IVE 2013 16 Miljöpartiets budgetförslag Uppsala kommun IVE 2013 16 Foto: Omslagsfoto, s 45, 49, Malena Ranch s 4 Dan Pettersson, DP-Bild s 11 Rickard Malmström s 19, 21, 23, 30, 41, 54 Maria Gardfjell Innehåll Inledning...

Läs mer

Det liberala alternativet

Det liberala alternativet Det liberala alternativet Politikens främsta uppgift är att skapa förutsättningar inte hinder för initiativ och alternativ. Vår politik bygger på ett förtroende för den enskilda människans kraft att göra

Läs mer

Eskilstuna kommun. Årsplan 2012

Eskilstuna kommun. Årsplan 2012 Eskilstuna kommun Årsplan 2012 Årsplan för Eskilstuna kommun och de helägda bolagen. Beslutad av kommunfullmäktige 21 juni 2011 3 En värld och ett Eskilstuna i förändring Eskilstuna kommun lever inte

Läs mer

Vi BYGGER MALMÖ HELT.

Vi BYGGER MALMÖ HELT. Vi BYGGER MALMÖ HELT. FRAMTIDSPARTIET I MALMÖ Malmö är idag en ung, modern och global kunskapsstad. Våra stora investeringar i infrastruktur, miljö och högskola har gett fantastiska resultat. Malmös nutidshistoria

Läs mer

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktiges beslut BUDGET 2015 Kommunfullmäktiges beslut Kommunfullmäktige beslutar att: 1. Fastställa skattesatsen för primärkommunen till 20,33 för 2015. 2. Godkänna de förutsättningar som budget 2015, ram 2016 och plan

Läs mer

Framåt Västerås. Politiska riktlinjer 2014-2018 Socialdemokraterna i Västerås. Antagen på Västerås arbetarekommuns årsmöte 2014-03-08

Framåt Västerås. Politiska riktlinjer 2014-2018 Socialdemokraterna i Västerås. Antagen på Västerås arbetarekommuns årsmöte 2014-03-08 Framåt Västerås Politiska riktlinjer 2014-2018 Socialdemokraterna i Västerås Antagen på Västerås arbetarekommuns årsmöte 2014-03-08 Innehåll Framåt Västerås!... 3 Ett växande Västerås vår utmaning....

Läs mer

Närodlad politik för Västmanland

Närodlad politik för Västmanland Närodlad politik för Västmanland Centerpartiet Västmanlands länsprogram 2014-2018 Innehåll Vår framtidsbild av Västmanland... 4 Jobb i hela landet... 5 Resultat för miljön... 5 Landsbygdssäkra Västmanland...

Läs mer

MED VÄSBYBORNA I FOKUS

MED VÄSBYBORNA I FOKUS MED VÄSBYBORNA I FOKUS Allians för Väsbys förslag till flerårsplan med budget Kommunfullmäktige 2015-06-15 2 Med väsbyborna i fokus INLEDNING Allians för Väsby står för en politik som skapar förutsättningar

Läs mer

Trygghet. Valfrihet. Rättvisa. Moderaternas förslag till ettårsplan 2013.

Trygghet. Valfrihet. Rättvisa. Moderaternas förslag till ettårsplan 2013. Trygghet. Valfrihet. Rättvisa. Moderaternas förslag till ettårsplan 2013. FÖRORD... 4 INLEDNING... 5 BOTKYRKA - EN DEL AV STOCKHOLM... 5 BOTKYRKA - EN DEL AV VÄRLDEN... 6 ETT SEKULARISERAT SAMHÄLLE...

Läs mer

MILJÖPARTIET FÖR ETT HÅLLBART, GRÖNT OCH LYCKLIGT VÄSTERÅS!

MILJÖPARTIET FÖR ETT HÅLLBART, GRÖNT OCH LYCKLIGT VÄSTERÅS! MILJÖPARTIET FÖR ETT HÅLLBART, GRÖNT OCH LYCKLIGT VÄSTERÅS! POLITISKT HANDLINGSPROGRAM VÄSTERÅS 2014-2018 VAL TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE Miljöpartiet de gröna Marléne Tamlin Anna Lindén Martin Lindahl 1.Marléne

Läs mer

1. Kommunalråden har ordet 3

1. Kommunalråden har ordet 3 Innehållsförteckning 1. Kommunalråden har ordet 3 2. Kommunfullmäktiges övergripande mål - 5 Perspektivet Kund 8 Perspektivet Samhälle och miljö 13 Perspektivet Medarbetare 17 Perspektivet Ekonomi 19 3.

Läs mer

Idéer för framtidens Botkyrka. Moderaternas förslag till flerårsplan 2014-2017.

Idéer för framtidens Botkyrka. Moderaternas förslag till flerårsplan 2014-2017. Idéer för framtidens Botkyrka. Moderaternas förslag till flerårsplan 2014-2017. FÖRORD... 4 INLEDNING... 5 BOTKYRKA - EN DEL AV STOCKHOLM... 5 BOTKYRKA - EN DEL AV VÄRLDEN... 6 ETT SEKULARISERAT SAMHÄLLE...

Läs mer

Sollentuna kan bli bättre för alla!

Sollentuna kan bli bättre för alla! Sollentuna kan bli bättre för alla! Socialdemokratiskt förslag till Budget 2007 Politisk inriktning för 2007 Inledning Sollentuna är en bra kommun att leva och bo i, men det finns också mycket som kan

Läs mer