Expertgranskning: Mälardalens Högskola

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Expertgranskning: Mälardalens Högskola"

Transkript

1 Expertgranskning: Mälardalens Högskola Funka Nu AB Döbelnsgatan 21, Stockholm

2 Fakta om rapporten Beställare: Mälardalens Högskola, Per- Arne Hermansson, per- Utförd av: Vår referens: Granskningens syfte: Tidsperiod för undersökningen: Operativsystem vid test: Webbläsare som använts: Teknisk utrustning: Andreas Blackne Pernilla Seger Identifiera de viktigaste tillgänglighetsproblemen i gränssnittet till OS X Windows 8 Google Chrome 27 Internet Explorer 10 MacBook Pro Funka Nu AB Döbelnsgatan 21, Stockholm (24)

3 Bakgrund Funka Nu ABs metodik är utvecklad i nära samarbete med handikapprörelsen. Allt vi rekommenderar är testat i verkligheten. Vår verksamhet bygger på de internationella riktlinjerna för tillgänglighet, Web Content Accessibility Guidelines 2.0 (WCAG 2.0). Funkas långa erfarenhet av tillgänglighetsarbete och tester med användare med olika behov och förutsättningar, med och utan hjälpmedel, visar dock att WCAG 2.0 inte räcker. Vi har därför utarbetat egna testkriterier för punkter som kompletterar det internationella regelverk som offentlig sektor genom EU- beslut ska följa. Funka har på uppdrag av W3C genomfört den auktoriserade översättningen av WCAG 2.0 till svenska. Web Content Accessibility Guidelines 2.0 (WCAG 2.0) Den auktoriserade svenska översättningen av WCAG 2.0 World Wide Web Consortium (W3C) Web Accessibility Initiative (WAI) Läs mer om Funka under rubriken Funka Nu AB i slutet av detta dokument. Om expertgranskningen En expertgranskning är inte en fullständig genomgång av alla relevanta tillgänglighetsaspekter. Syftet är i stället att den ska ge en översiktlig bild av tillgängligheten. Målet är att granskningen ska ge svar på följande frågor: Vilka är de största tillgänglighetsproblemen? Var bör fokus för tillgänglighetsarbetet ligga den närmsta framtiden? För att få en fullständig, detaljerad och nyanserad bild över teknisk, pedagogisk och språklig tillgänglighet krävs en revision. Funkas revision innehåller flera hundra granskningspunkter som vi går igenom när vi analyserar och bedömer gränssnittet. Granskningspunkterna ska vara godkända för att ett gränssnitt ska kunna anses fullt tillgängligt. Funka Nu AB Döbelnsgatan 21, Stockholm (24)

4 Sammanfattning Webbplatsen har en del tillgänglighetsbrister, framförallt pedagogiska. Till exempel finns det förbättringsmöjligheter i navigationen, länkarna, layouten och utformningen av vissa objekt. Det här är problem som kommer att drabba mer eller mindre alla. Även tekniskt finns det en del tillgänglighetsbrister. Dessa problem drabbar främst hjälpmedelsanvändare. Dessutom känns det som att mycket av innehållet är slarvigt inlagt. Även länkarna känns oproffsiga eftersom det inte finns någon hover- effekt när användaren för musen ovanför dem. Funka Nu AB, Stockholm Funka Nu AB Döbelnsgatan 21, Stockholm (24)

5 Innehåll Fakta om rapporten... 2 Bakgrund... 3 Om expertgranskningen... 3 Sammanfattning... 4 Innehåll... 5 Resultat... 6 Tekniska tillgänglighetsproblem... 6 Ledtexter... 6 Layout- tabeller... 6 Rubriker... 7 Tabbfokus... 8 Klickytor... 8 Text i bild... 8 Pedagogiska tillgänglighetsproblem... 9 Navigation... 9 Menystruktur Länkar Utformningen av objekt Kontraster Felhantering A till Ö Tillgänglighetsproblem i innehållet Huvudrubrik och ingress Typografi Användarnas olika förutsättningar och behov Funka Nu AB Funka Nu AB Döbelnsgatan 21, Stockholm (24)

6 Resultat Tekniska tillgänglighetsproblem Ledtexter Det förekommer många formulärsobjekt som saknar ledtexter. Ledtexten hjälper användaren att förstå vad som ska matas in i respektive formulärsobjekt. För gravt synskadade användare med skärmläsare är det ofta en förutsättning att det finns ledtexter för att de ska kunna använda formuläret överhuvudtaget. Ett exempel där det saknas ledtexter är från sidan Vill studera ( Ett annat exempel är från sidan Kurser ( Layout- tabeller Det förekommer flera ställen på den här webbplatsen där tabeller används för layout. Syftet med tabeller är att de ska användas för att presentera tabelldata på ett åskådligt sätt. Layouten ska inte styras med tabeller utan detta bör istället uteslutande göras med hjälp av stilmallarna (css). Detta beror på att tabeller gör att sidan blir onödigt komplex, vilket försvårar för gravt synskadade användare att ta till sig innehållet. När tabeller väl används är det därför viktigt att de kodas på rätt sätt med rubriker, dataceller och så vidare. Ett exempel på layout- tabell är från sidan Program på grundnivå ( pa- grundniva ). Funka Nu AB Döbelnsgatan 21, Stockholm (24)

7 En annan sida där tabeller används felaktigt är Studievägledning ( Rubriker Rubrikstrukturen speglar ibland inte innehållsstrukturen på webbsidan. Gravt synskadade användare med skärmläsare använder den här strukturen både som ett sätt att navigera och till att bygga upp en bild över hur informationen är strukturerad. Om en rubriknivå hoppas över eller om en rubriknivå lämnas tom kan innehållet därför bli förvirrande för dessa användare. En huvudrubrik ska vara markerad med elementet H1 och följas av underrubriker i rätt följd (H2, H3 och så vidare). Detta skapar en logisk struktur som användaren lätt kan följa. Även sökmotorerna använder rubrikerna (främst H1- rubrikerna) till att indexera webbplatsen. Ibland används endast elementet <strong> för att markera rubriker. Ett exempel på detta är från sidan Urval ( ). Ibland hoppas rubriknivåer över. Ett exempel på detta är från sidan Busstidtabell ( ) där nivå 2 i rubrikstrukturen hoppas över. Funka Nu AB Döbelnsgatan 21, Stockholm (24)

8 Tabbfokus Alla användare navigerar inte med mus, utan vissa använder alternativa navigationssätt, exempelvis tangentbordsnavigering. Dessa användare får otillräcklig visuell återkoppling när de flyttar sig runt på webbplatsen. Detta beror på att ni endast förlitar er på webbläsarens inbyggda funktion för att visa vad som har fokus, vilket inte är tillräckligt. Den enda återkopplingen användaren får blir då oftast en tunn streckad linje. Ange istället i stilmallarna hur en länk eller en del av ett formulär ska se ut när det får fokus. Det här är inte speciellt svårt utan kan göras med koden :focus i css- filen. Ange även i stilmallarna hur objekt ska se ut när användaren som använder mus för musen ovanför dem. Speciellt för äldre och personer med en synnedsättning är det visuella stödet viktigt för att de ska se var de befinner sig. Nedan visas ett exempel från startsidan där det blir mycket svårt att urskilja tabbfokus. Klickytor Klickytorna är ibland onödigt små. Att träffa små ytor är ett problem som inte enbart drabbar användare med motoriska funktionsnedsättningar utan också användare som surfar med mobilen. Det är därför viktigt att klickytorna är tillräckligt stora för att användaren inte ska klicka fel. Detta gäller i synnerhet objekt som ligger intill varandra. För användaren kan det vara mycket irriterande att klicka fel. För ovana användare kan det också bli förvirrande om de kommer till en annan sida än den de hade tänkt komma till. Exempelvis har ikonerna till sociala medier som visas nedan för små klickytor. Även ikonerna under stycket Ikoner har klickytor som är i minsta laget. Text i bild En grundprincip är att text ska presenteras som text och inte bilder av text för att användare med uppläsande hjälpmedel ska kunna tillgodogöra sig informationen. Det räcker inte med att bilderna är försedda med alt- texter. Dessa kan endast läsas av skärmläsare. Andra uppläsande hjälpmedel, som till exempel uppläsande hjälpmedel för personer med dyslexi, kan inte läsa upp dessa utan läser endast upp sådant som är inlagt som text. Flera exempel på bilder av text finns på startsidan. Ett annat exempel är från sidan Vill studera ( Funka Nu AB Döbelnsgatan 21, Stockholm (24)

9 I högerspalten förekommer det också ofta bilder av text. Pedagogiska tillgänglighetsproblem Navigation Om navigationskonceptet är oklart finns en risk att vissa användare fastnar eller får ägna lång tid åt att lista ut hur de ska navigera på webbplatsen. På den här webbplatsen finns det några saker med navigationskonceptet som kan ställa till problem för användaren. Huvudmenyn En sak som kan ställa till det är att huvudmenyn är stående och placerad till vänster. När användaren kommer längre ned i strukturen försvinner den dessutom, vilket gör att det blir svårt att navigera mellan olika sektioner på webbplatsen. Förutom detta finns det även andra objekt i vänsterspalten vilket gör att det blir otydligt vad som egentligen är webbplatsens huvudmeny. En bättre lösning är att låta menyn var liggande och vara placerad längst upp på sidan. Kollapsande vänstermeny Navigationen följer även ett koncept som gör att det blir svårt för användaren att förstå på vilken nivå i strukturen den befinner sig på. Det här beror på att menyn kollapsar mellan olika nivåer i strukturen. En bättre lösning är att nästa nivå istället fälls ut så att användaren tydligt kan se vad som ligger under vad, likt en trädstruktur. Detta förutsätter dock en tydlig formgivning som visar de olika nivåerna på ett avvikande sätt. Som det är nu fungerar menyn på det här sättet mellan nivå 1 och 2. Efter det kollapsar Funka Nu AB Döbelnsgatan 21, Stockholm (24)

10 menyn, vilket antagligen beror på att den skulle bli för lång annars. Det här är en till nackdel med att placera huvudmenyn i vänsterspalten. Vänstermenyn får då en extra nivå, vilket gör att den snabbt blir för lång. Kollapsande menyer är dock ingen bra idé eftersom det försvårar för användaren att förstå var i strukturen de befinner sig. Länkstigen För att visa var användaren befinner sig förlitar ni istället er på länkstigen. Tester har dock visar att länkstigar fungerar dåligt och att de nästan uteslutande används av avancerade användare. Ovana användaren lägger sällan märke till länkstigen överhuvudtaget. De förväntar sig istället att menyn ska hjälpa dem förstå var i menystrukturen de befinner sig. Mobilnavigation För smala skärmar lägger sig menyn bakom en knapp. Dessutom tillkommer det ett objekt som heter Mer. Detta är sällan någon bra lösning eftersom det inte framgår vad som finns därunder. Om objektet ska finnas vore det bättre om ni hittade ett bättre namn. Ett annat potentiellt problem är att det här objektet hamnar i konflikt med den vanliga menyn. Antagligen vore det bättre om den vanliga menyn hanterade det som finns under Mer också. Menystruktur Menystrukturen är en blandning mellan målgrupps- och ämnesingångar. Detta har visat sig vara problematiskt i tester vi gjort. Det går till exempel att vara en student som är intresserad av Jobb och framtid. Det här menyalternativet ligger dock under Vill studera, vilket gör att det kommer att bli svårt att hitta sidan. Det förekommer även flera andra exempel på där dessa målgruppsingångar ställer till problem. På andra universitet och högskolor finns ofta endast en ingång för Student. På det sättet uppstår ingen konflikt mellan ingångarna. Vi har inte haft möjlighet att gå igenom hela menystrukturen, men kan ändå konstatera att det finns brister som kommer att leda till att användarna får svårt att hitta på webbplatsen. Funka Nu AB Döbelnsgatan 21, Stockholm (24)

11 Länkar Utformningen av länkar Länkarna måste vara utformade så att de går att skilja från brödtexten på sidan, annars kommer många användare att få svårt att identifiera dem. Det måste därför även finnas någon strukturell skillnad mot vanlig brödtext som talar om för användaren vad som är klickbart. Det vanligaste är att länken stryks under, men man kan även tänka sig exempelvis länkikoner. Att endast använda en avvikande färg är inte tillräckligt, men helt klart ett plus. Tydligast blir det om länkarna både är understrukna och har en avvikande färg (förslagsvis blå). Nedan visas exempel på länkar som är svåra att urskilja. Ibland är länkarna placerade i brödtexten. Följden blir att de blir i princip omöjliga att identifiera för personer som ser dåligt eller har dåligt färgseende. Nedan visas ett exempel på hur personer med dåligt färgseende upplever dessa länkar. Funka Nu AB Döbelnsgatan 21, Stockholm (24)

12 Länkars mål För användaren är det också viktigt att veta var länkarna leder. Det är därför viktigt att länktexterna är informativa för att inte riskera att användaren klickar in sig på sidor den egentligen inte är intresserad av eller inte klickar på länken alls eftersom det inte framgår var den leder. Många uppläsande hjälpmedel grupperar dessutom länkarna i separata listor vilket betyder att det är viktigt att länkarna går att förstå ur sitt sammanhang. Länkar som heter här är därför inte tillräckligt informativa eftersom det inte framgår var länken leder utan den kringliggande informationen. Exempel på detta finns bland annat på sidan Anmälan ( ). Problemet med otydliga länkar förekommer dock genomgående på hela webbplatsen. Det förekommer också många länkar som inleds med Läs mer. Detta är onödigt eftersom det är underförstått. Utöver dessa exempel förekommer det genomgående länkar som inte går att förstå ur sitt sammanhang. Funka Nu AB Döbelnsgatan 21, Stockholm (24)

13 Utformningen av objekt Ikoner Om ikoner används är det viktigt att de är vedertagna för att användaren ska förstå vad de betyder. Grundrekommendationen är dock att ikoner alltid kompletteras med en text. Det är inte säkert att alla användare känner till alla ikoner. I synnerhet gäller detta ikoner som ni har infört själva. I vissa fall är det inte möjligt på grund av platsbrist att komplettera ikonerna med text. Då är det viktigt att ikonerna dels är igenkännbara från andra sammanhang och dels korrekt uppmärkta. I vänsterspalten finns exempelvis ikonerna som visas nedan. För nya användare är det omöjligt att förstå vad som kommer att hända när man klickar på dem eller var man kommer att hamna. Dessa ikoner bygger på tidigare kunskaper som inte alla har. Följden blir att många användare kommer missa sidor eller funktioner de hade haft nytta av. Det ska inte behövas instruktioner för att använda en webbplats. Klickbara objekt För användaren är det viktigt att det tydligt framgår vilka objekt som är klickbara. För klickbara bilder kan man tänka sig att använda en pil- ikon eller något annat som visuellt anger att bilden är klickbar. För texter rekommenderar vi tydliga och bra formulerade länkar som ser ut som övriga länkar på webbplatsen. Ett exempel på klickbart objekt som inte ser klickbart ut är bildspelet. Här finns det inget som indikerar att bilden är länkad. Sökfunktionen Inmatningsfältet och sök- knappen på sökfunktionen är utformade på ett ovanligt sätt. Detta kan leda till att vissa användare får problem att använda sökfunktionen. Det finns en god idé i att utforma inmatningsfält och knappar på ett sätt som användaren är van vid, det vill säga, som olika webbläsare presenterar dem som default. Genom att göra på det här sättet låter man användaren återanvända sina tidigare vunna kunskaper om hur andra sökfunktioner fungerar. Vill man designa knappar och inmatningsfält själv är det viktigt att de ser ut som användaren förväntar sig att de ska se ut, det vill säga, så som de ser ut på andra webbplatser. Användaren spenderar nämligen majoriteten av sin tid på nätet på andra webbplatser. I det här fallet bordet det till exempel finnas en separat sök- knapp med en tillräcklig klickyta. Funka Nu AB Döbelnsgatan 21, Stockholm (24)

14 Bildspelet Det förekommer rörelser i gränssnittet som inte går att pausa. Speciellt för användare med koncentrationssvårigheter kan det vara mycket jobbigt med rörelser i gränssnittet när de försöker koncentrera sig på något annat. Erbjud därför en möjlighet att pausa bildspelet. Det går visserligen att pausa bildspelet genom att klicka på en av de små cirklarna längst ned till höger. Detta är dock inget invant beteende hos de flesta användare. Klickytorna är dessutom mycket små. Genvägar Ta bort objektet Genvägar som ligger i sidspalten. Dels har objektet vertikal text, vilket försämrar läsbarheten. Dessutom lägger sig objektet ovanför hela sidan om användaren behöver zooma gränssnittet. Funka Nu AB Döbelnsgatan 21, Stockholm (24)

15 Kontraster Många texter på webbplatsen har dåliga kontraster mot bakgrunden. Dåliga kontraster försvårar för bland annat användare med dåligt färgseende, äldre och andra användare med nedsatt syn. I mobila enheter, som ofta används under skiftande ljusförhållanden, blir det här problemet dessutom extra viktigt. Användarna förväntar sig att gränssnittet ska fungera i både bristande ljusförhållanden och när solen lyser direkt på skärmen. Till exempel har den orangea texten mot den vita bakgrunden som används på flera ställen på webbplatsen endast ett kontrastförhållande på 2,39:1. Detta betyder att kontrasten är klart underkänd för alla textstorlekar då ett värde på 4,5:1 krävs för godkänt. Även den turkosa färgen ger upphov till underkända kontraster. Om ni vill kan ni utan kostnad ladda ner verktyget Colour Contrast Analyser för att testa kontraster själva. Samma kontrastförhållande uppnås om färgerna är inverterade. I det här fallet gör kombinationen av dåliga kontraster och fetstil att länken blir mycket svår att läsa. Den turkosa färgen ger upphov till underkända kontraster även mot en färgade bakgrunden. Funka Nu AB Döbelnsgatan 21, Stockholm (24)

16 Text som presenteras mot en orolig bakgrund riskerar också att få för dåliga kontraster beroende på vilken bakgrundsbild som används. Text bör därför presenteras mot en ren bakgrund som är fri från skiftningar och bilder. En orolig bakgrund drar också till sig läsarens uppmärksamhet och gör det svårare att koncentrera sig på texten, något som i synnerhet drabbar användare med koncentrationssvårigheter. Det går att ha nyansskillnader i bakgrunden men det bygger på att kontrasterna är bättre än minimivärdena. Ett exempel på detta är Nyheter på startsidan. Ett annat exempel är från bildspelet. I det här fallet är kontrasterna klart underkända. Felhantering Felhanteringen i formulären är bristfällig. När det uppstår fel är det mycket viktigt att användaren blir uppmärksammad på detta. Det bästa sättet att göra detta är att överst i Funka Nu AB Döbelnsgatan 21, Stockholm (24)

17 formuläret presentera ett samlat felmeddelande med en tydlig rubrik som talar om att det har blivit fel. I det samlade felmeddelandet bör det framgå: Vad som har blivit fel. Hur många fel det finns. Vad användaren måste göra för att rätta till felen. Sedan ska det även visas var i formuläret dessa fel har uppkommit för att användaren enkelt ska hitta dem. På den här webbplatsen saknas det till exempel felhantering på sidan Kontaktformulär ( antagning/kontaktformular ). På sidan Anmälan till informationsbrev ( till- informationsbrev ) dyker det upp ett felmeddelande på engelska. Det står att ett obligatoriskt fält inte är ifyllt, men i formuläret finns det inget fält som är markerat som obligatoriskt. Om ett fält är obligatoriskt är det viktigt för användaren att få information om detta innan formuläret fylls i. Detta kan göras antingen genom att skriva ut det i anslutning till varje obligatoriskt fält eller genom att införa en symbol för obligatoriska fält, men förutsättning att den förklaras längst upp i formuläret. Det går också att vända på det och istället endast ange vilka fält som är frivilliga. A till Ö Det är bra att det finns en tydlig A till Ö- listning av kurser. Undvik dock att inleda med exempelvis Civilingenjörsprogrammet i eftersom alla civilingenjörsprogram kommer att hamna under C. Den här uppdelningen bygger på förkunskaper. Användare som inte känner till om ett program är exempelvis ett civilingenjörs- eller högskoleingenjörsprogram kommer att få svårt att hitta i A till Ö- listningen. Inled d- därför istället med det särskiljande ordet. Alternativt kan dessa program ligga på två ställen i A till Ö- listningen. Funka Nu AB Döbelnsgatan 21, Stockholm (24)

18 Tillgänglighetsproblem i innehållet Huvudrubrik och ingress Två av de viktigaste objekten på en webbsida är huvudrubriken och ingressen. Varje sida bör därför ha en huvudrubrik som placeras högst upp i innehållsdelen. Huvudrubriken fungerar nämligen som ett kvitto på att användaren har hamnat rätt. Huvudrubriken är också bra för sökmotoroptimeringen. Vissa sidor saknar huvudrubrik. Ett exempel på detta är sidan Kurser ( Det finns också exempel på sidor där huvudrubriken inte stämmer överens med menyalternativet. Ett exempel på detta är från sidan Vill studera ( I det här fallet står det dessutom utbildning i URL:en vilket varken stämmer överens med huvudrubriken eller menyalternativet. Nedanför huvudrubriken bör det ligga en ingress som skiljer sig tydligt från brödtexten på sidan. Tydliga och välskrivna ingresser är viktiga för att användare ska få en kort sammanfattning om av vad sidan handlar om, vilket ökar läsbarheten. Ingressen ger också en snabb bekräftelse på att man har hamnat rätt. Dessutom gör ingressen att texten ser mer strukturerad ut, vilket gör att den upplevs vara enklare. På den här webbplatsen finns det också många sidor som saknar en ingress. Typografi Undvik text i kursiv och fet stil eftersom det försämrar läsbarheten. Ett exempel på där det förekommer mycket kursiv text (som dessutom är understruken men inte klickbar) är sidan Reservantagning ( ). Funka Nu AB Döbelnsgatan 21, Stockholm (24)

19 Funka Nu AB Döbelnsgatan 21, Stockholm (24)

20 Användarnas olika förutsättningar och behov Alla människor är olika. Vi har olika bakgrund, egenskaper och behov. Olikheterna beror dels på våra fysiska förutsättningar och dels på situationen. Detta ställer stora krav på utformningen av olika typer av gränssnitt, exempelvis bankomater, biljettautomater och webbaserade gränssnitt. Sitter du vid din vanliga dator har du förhoppningsvis ställt in datorn så att du har goda möjligheter att se, läsa och ta till dig information. Är du ute och reser och surfar med din mobiltelefon har du helt andra förutsättningar. Många gånger blir det då stora problem att se och förstå gränssnittets uppbyggnad och funktion. Genom att bygga tillgängliga webbplatser fungerar webbplatserna också bättre i alla situationer du kan hamna i. Det finns en rad olika situationer och förutsättningar som en användare kan ha eller hamna i som påverkar förmågan att ta del av gränssnittet. Här redogör vi bara för några av alla dessa. Hur många berörs? Det är svårt att exakt säga hur många personer som har problem att använda en webbplats på grund av bristande tillgänglighet. Dessutom kan problemen innebära allt från att det tar längre tid eller är lite, lite krångligt till att det tar helt stopp och besökare utestängs. Många människor upplever problem utan att ha en funktionsnedsättning. Men om vi ändå utgår från personer med funktionsnedsättning handlar det om någonstans mellan 1,3 och 1,8 miljoner människor. Siffrorna varierar beroende på att vi i Sverige av integritetsskäl inte får registrera funktionsnedsättning. Dessutom går det att mäta på olika sätt. Vissa funktionsnedsättningar är svåra att diagnosticera, andra påverkar bara vissa delar av livet. Differensen beror på om det är individens subjektiva bedömning, medicinska diagnoser, arbetsförmåga eller något annat som ligger till grund för beräkningen. Nedanstående siffror har vi samlat in från Statistiska Centralbyrån, Hjälpmedelsinstitutet, de ideella handikapporganisationerna och andra offentliga källor. Där det föreligger stor skillnad mellan olika källor har vi valt att presentera den lägre siffran. 9,5 procent av befolkningen använder någon typ av hjälpmedel. Användare med problem att styra datorn En användare kan ha problem med att styra datorn. Problemet kan bero på en funktionsnedsättning, exempelvis reumatism, men det kan också bero på utrustningen. En del mobiltelefoner på marknaden ger inte användaren möjlighet att klicka. I stället använder man ett sorts tangentbordsliknande navigeringssätt, där man tar sig från länk till länk med tryck på en speciell knapp. Samma knapp finns på ditt vanliga tangentbord och heter där tabb. Webbplatsen ska gå att styra oberoende av om du har en mus att klicka med eller ett tangentbord att navigera med. Det kallas för "Input Device Independence". Funka Nu AB Döbelnsgatan 21, Stockholm (24)

21 Det finns en rad olika styrhjälpmedel till datorn. Exempelvis talstyrning, huvudstyrda möss och fotnavigering. Fungerar gränssnittet "Input Device Independent" så fungerar det även för dessa hjälpmedel. Många användare har problem med precisionen. Därför är det viktigt att det inte krävs onödigt stor precision för att klicka rätt i gränssnittet. Problemen kan bero på darrhänthet eller att du sitter på ett skumpande tåg. Till denna kategori hör också en stor grupp med personer som har arbetsskador, exempelvis personer med förslitningsskador, belastningsskador eller andra typer av arbetsrelaterade skador. Hur många berörs? Egentligen alla, särskilt när allt fler surfar med mobilen i alla möjliga och omöjliga situationer. Om vi fokuserar på funktionsnedsättningar ser siffrorna ut så här: personer över 16 år har en rörelsenedsättning personer har nedsatt rörlighet i armar eller händer. Sjukdomar i skelettet och rörelseorganen är en av de vanligaste orsakerna till längre sjukskrivning. Det finns över en miljon reumatiker i Sverige men många dör utan diagnos. Användare med problem att tolka och förstå För att besökaren ska kunna använda gränssnittet krävs det att han eller hon förstår vad man ska göra i webbtjänsten. En ovan användare har ofta stora problem med detta eftersom denne kanske inte har sett samma typ av tjänster/lösningar tidigare. Det kan vara svårt att navigera, man glömmer kanske scroll- lister och har svårt att förstå hierarkier på nätet. Därför är det viktigt att gränssnittet fungerar konsekvent och att länkar och menyer är bra utformade. Sitter du vid skärmen på en bärbardator i en mycket ljus miljö är det ofta svårt att uppfatta olika färgskiftningar. Därför är det viktigt att informationen inte är färgkodad så att du måste uppfatta olika nyansskillnader för att göra rätt. Även personer med kognitiva funktionsnedsättningar och personer som befinner sig i stressade miljöer har ett stort behov av enkla, tydliga och pedagogiska gränssnitt. Hur många berörs? Egentligen alla, men i olika grad och olika ofta. Många av oss har svårt att tolka och förstå information i vissa sammanhang. Stress och tidsbrist, att ämnet är okänt för oss, eller att utseende, navigation eller något annat är ovant för oss bidrar till problem att tolka och förstå. Dessutom finns det en ganska stor grupp som inte använder datorer och internet regelbundet. Personer som använder internet sällan kan ha en högre tröskel vad gäller att tolka och förstå hur en webbplats fungerar. Om vi fokuserar på funktionsnedsättningar ser siffrorna ut så här: Cirka 0,5 procent har diagnosen utvecklingsstörning (ungefär personer). Funka Nu AB Döbelnsgatan 21, Stockholm (24)

22 6-7 procent av befolkningen har låg begåvning. 2 procent har mycket låg begåvning. Användare med problem att läsa och tolka skriftlig information För att hjälpa användare som har svårt att läsa krävs att texterna struktureras och formateras väl. Att använda ett begripligt språk och förklara svåra ord, inte använda förkortningar och liknande skrivregler är extra viktigt för personer som har svårt att läsa. En ren, pedagogisk och anpassningsbar visning i gränssnittet hjälper också många. Men det viktigaste är kanske att inte bara förlita sig på text! På webben finns stora möjligheter att få ut information genom att använda bilder, film, ljud och illustrationer. På det sättet når man många fler än genom enbart text. För personer med läs- och skrivproblem finns hjälpmedel som läser upp texten, förklarar svåra ord, ger möjlighet att använda läslinjal, att förändra textens utseende och mycket annat som hjälper användaren. För att hjälpmedlen ska fungera krävs att webbplatsen är tekniskt tillgänglig. Men inte alla som har behov av dessa hjälpmedel får dem i Sverige. I dag är det bara 4 av 21 landsting som beviljar hjälpmedel till personer med läs- och skrivsvårigheter. Personer med annat modersmål än svenska kan inte ens ansöka om att få hjälpmedel, eftersom det inte räknas som funktionsnedsättning att ha annat modersmål. En annan grupp som kan ha svårt att läsa och förstå information är barndomsdöva. Personer som är födda döva har teckenspråk som sitt modersmål och ofta svårt att läsa offentlig svenska. Barndomsdöva har rätt till information på teckenspråk. Hur många berörs? Egentligen alla, för även vana läsare läser både fortare och bättre om texten är välstrukturerad, raderna inte är för långa och så vidare. Om vi fokuserar på funktionsnedsättningar ser siffrorna ut så här: 25 procent av Sveriges vuxna befolkning har problem med att läsa. 4-5 procent beräknas ha dyslexi. Varje år drabbas personer av afasi. En tredjedel av dessa är i yrkesverksam ålder är barndomsdöva, det föds cirka 70 döva barn per år. Det bor cirka 1,4 miljoner utlandsfödda i Sverige, cirka 15 procent av befolkningen. De flesta kommer från Finland, följt av Irak och Jugoslavien som vanligaste födelseland. Det finns en enorm spridning i de språkliga svårigheterna för personer med så olika förutsättningar, utbildning och ålder vid flytten från hemlandet. Funka Nu AB Döbelnsgatan 21, Stockholm (24)

Funkas tips för redaktörer

Funkas tips för redaktörer Funkas tips för redaktörer Vår referens Jennifer Jordal jennifer.jordal@funkanu.se Tel: 08-555 770 81 Datum Senast uppdaterad: juni 2013 Om tipsen De här redaktörstipsen får du för att du är kund hos Funka.

Läs mer

Riktlinjer för navigation i mobilgränssnitt Senast uppdaterad 2014-02-21

Riktlinjer för navigation i mobilgränssnitt Senast uppdaterad 2014-02-21 Riktlinjer för navigation i mobilgränssnitt Senast uppdaterad 2014-02-21 Funka Nu AB Döbelnsgatan 21, 111 40 Stockholm 08-555 770 60 kontakt@funkanu.se Innehåll Inledning... 3 Bakgrund... 3 Projektupplägg...

Läs mer

Tillgänglighetsgranskning av riksdagspartiernas webbplatser år 2010

Tillgänglighetsgranskning av riksdagspartiernas webbplatser år 2010 Tillgänglighetsgranskning av riksdagspartiernas webbplatser år 2010 Analysansvarig Andreas Cederbom Kontaktperson Susanna Laurin Susanna.laurin@funkanu.se 08-555 770 61 2 (21) Bakgrund För varje val blir

Läs mer

Tillgänglighetskrav på interaktion och design Dessa krav baseras på WCAG 2.0,

Tillgänglighetskrav på interaktion och design Dessa krav baseras på WCAG 2.0, Tillgänglighetskrav på interaktion och design Dessa krav baseras på WCAG 2.0, http://www.w3.org/tr/wcag20/ UPPDRAGSGIVARE: Malmö stad VÅR REFERENS: Andreas Cederbom 08-555 770 64 andreas.cederbom@funkanu.se

Läs mer

Tillgängliga pdf-lösningar med Adobe LiveCycle Designer

Tillgängliga pdf-lösningar med Adobe LiveCycle Designer Tillgängliga pdf-lösningar med Adobe LiveCycle Designer Referens: Andreas Cederbom andreas.cederbom@funkanu.se 08-555 770 64 2 (16) Bakgrund har genomfört en undersökning av hur Adobe LiveCycle Designer

Läs mer

LÄRARHANDLEDNING TILLGÄNGLIGA WEBBSIDOR

LÄRARHANDLEDNING TILLGÄNGLIGA WEBBSIDOR UPPDRAGSGIVARE: IT-CENTER VÅR REFERENS: STEFAN JOHANSSON TEL.: 0708-23 10 64 E-POST: stefan.johansson@funkanu.se INNEHÅLL: LÄRARHANDLEDNING TILLGÄNGLIGA WEBBSIDOR _ Funka Nu AB Finnbodavägen 2, 131 31

Läs mer

Tillgänglighetsgranskning av Sociala medier

Tillgänglighetsgranskning av Sociala medier Tillgänglighetsgranskning av Sociala medier Beställare: Utförd av Vår referens Post- och Telestyrelsen Malin Wahlquist Malin.wahlquist@pts.se Andreas Cederbom Sara Bryde Joakim Lundberg Susanna Laurin

Läs mer

Riktlinjer för utveckling av tillgängliga mobilgränssnitt Senast uppdaterad 2012-04-30

Riktlinjer för utveckling av tillgängliga mobilgränssnitt Senast uppdaterad 2012-04-30 Riktlinjer för utveckling av tillgängliga mobilgränssnitt Senast uppdaterad 2012-04-30 Funka Nu AB Döbelnsgatan 21, 111 40 Stockholm 08-555 770 60 kontakt@funkanu.se Innehåll Inledning... 3 Om riktlinjerna...

Läs mer

Att göra-lappar för digital tillgänglighet

Att göra-lappar för digital tillgänglighet Att göra-lappar för digital tillgänglighet 18 konkreta åtgärder för att: - Göra digitala tjänster enklare, tryggare och mer effektiva - Uppfylla nya lagkrav - Nå fler användare webbriktlinjer.se Vad är

Läs mer

1) Introduktion i tillgänglighet

1) Introduktion i tillgänglighet 1) Introduktion i tillgänglighet Inledningsvis genomför vi en orientering i vad tillgänglighet betyder för både användare och den egna personalen. Vi kommer att ta upp de grundläggande idéerna bakom de

Läs mer

Sammanfattning av tillgänglighetsanalys av fem banker 2010

Sammanfattning av tillgänglighetsanalys av fem banker 2010 Sammanfattning av tillgänglighetsanalys av fem banker 2010 Beställare: Vår referens Post- och telestyrelsen, PTS Ylva Ehn 08-678 5739 ylva.ehn@pts.se Susanna Laurin 08-555 770 61 susanna.laurin@funkanu.se

Läs mer

Checklista Mobila applikationer fo r bank och betalning

Checklista Mobila applikationer fo r bank och betalning Checklista Mobila applikationer fo r bank och betalning Checklistan nedan kan användas till att säkerställa att er mobila applikation för bank och betalning är tillgänglig för personer med funktionsnedsättning.

Läs mer

F15 Tillgänglighet/Accessibility Dagens agenda

F15 Tillgänglighet/Accessibility Dagens agenda F15 Tillgänglighet/Accessibility Dagens agenda Varför bry sig? Vad tjänar jag? WAI Funka Nu WCAG 1, 2 Hjälpmedel Prolog Varför bry sig? En stor del av Sveriges befolkning lider av funktionsnedsättningar

Läs mer

Granskning av teknisk tillgänglighet i tolv utbildningsplattformar

Granskning av teknisk tillgänglighet i tolv utbildningsplattformar Granskning av teknisk tillgänglighet i tolv utbildningsplattformar 2009 Specialpedagogiska skolmyndigheten Manus: Berit Engberg, Staffan Hammerman och Björn Rönnåsen, Specialpedagogiska skolmyndigheten

Läs mer

Fältstudier. Torsdagen den 13 november K2. Ann Lantz Sinna Lindqvist

Fältstudier. Torsdagen den 13 november K2. Ann Lantz Sinna Lindqvist Fältstudier Torsdagen den 13 november 15-17 K2 Ann Lantz alz@nada.kth.se Sinna Lindqvist Sinna@nada.kth.se Fältstudier Fält Målgrupp Funktionshinder Design för alla 24-timmars myndigheten Web Accessibility

Läs mer

TILLGÄNGLIGHET PÅ WEBBEN KOMMUNIKATIONSENHETEN

TILLGÄNGLIGHET PÅ WEBBEN KOMMUNIKATIONSENHETEN TILLGÄNGLIGHET PÅ WEBBEN KOMMUNIKATIONSENHETEN 2016-04-08 Vad är tillgänglighet? Tillgänglighet på webben handlar i grunden om att alla ska kunna tillgodogöra sig innehållet på en webbplats. En tillgänglig

Läs mer

Avstämning med Referensgrupp Sprint 11 lnu.se + Mina saker

Avstämning med Referensgrupp Sprint 11 lnu.se + Mina saker Avstämning med Referensgrupp Sprint 11 lnu.se + Mina saker 24 november 2009 Bakgrund Ålder: 20, 25 Kön: Kvinna, Kvinna Sysselsättning/utbildning: Marknadsföringsprogrammet, Engelska fristående kurs. Internetvana

Läs mer

Ellibot 1.0. Interaktivmedia Content Management System. Publicera för webben

Ellibot 1.0. Interaktivmedia Content Management System. Publicera för webben Ellibot 1.0 Interaktivmedia Content Management System Publicera för webben Innehåll Logga in 3 Skapa en ny webbsida 4 o Publicering 5 o Information 5 o Standardfiler 6 o Innehåll 7 Hur man skapar en länk

Läs mer

12 Webb och kurshemsidor

12 Webb och kurshemsidor 12 Webb och kurshemsidor Många lärare använder sig av kurswebbsidor eller egna personliga webbsidor som ett ställe att samla information och dokumentation kring sitt arbete. Om du ska skapa en webbsida,

Läs mer

INDIVIDUELL INLÄMNINGSUPPGIFT

INDIVIDUELL INLÄMNINGSUPPGIFT INDIVIDUELL INLÄMNINGSUPPGIFT Sofia Aronsson ANVÄNDBARHET OCH GRAFISK DESIGN MIS 13, Nackademin Yrkeshögskola Lärare: Ellinor Ihlström Inledning... 3! Analys... 3! Hitta... 3! Förstå... 5! Använda... 6!

Läs mer

Responsiv webbplats. Tips på hur innehållet ska ses över för en bra användarupplevelse på alla skärmstorlekar 2014-02-17 1

Responsiv webbplats. Tips på hur innehållet ska ses över för en bra användarupplevelse på alla skärmstorlekar 2014-02-17 1 Responsiv webbplats Tips på hur innehållet ska ses över för en bra användarupplevelse på alla skärmstorlekar 1 Vad är responsivt? Det betyder att webbplatsen känner av vilken skärmstorlek användaren surfar

Läs mer

Egenskaper för digitala läromedel och film

Egenskaper för digitala läromedel och film Egenskaper för digitala läromedel och film Digitala läromedel Detta är en sammanställning av vad man bör beakta vid framställning av digitala läromedel för att nå största möjliga tillgänglighet.. Det som

Läs mer

Webbtillgänglighet. Webbtillgänglighet. World Wide Web Consortium. Web Accessibility Initiative, WAI WCAG 2.0 WCAG 1.0

Webbtillgänglighet. Webbtillgänglighet. World Wide Web Consortium. Web Accessibility Initiative, WAI WCAG 2.0 WCAG 1.0 Webbtillgänglighet Webbtillgänglighet Att göra webbinnehåll så att de är tillgängliga för alla oavsett vilka funktionsnedsättningar man har Att göra webbinnehåll tillgängligt oavsett vilken in- och utmatningsutrustning

Läs mer

Guide till Mynewsdesk Hosted Newsroom - Kom igång och spegla ditt pressrum!

Guide till Mynewsdesk Hosted Newsroom - Kom igång och spegla ditt pressrum! Guide till Mynewsdesk Hosted Newsroom - Kom igång och spegla ditt pressrum! Hur du implementerar ditt Hosted Newsroom I den här guiden kan du läsa hur du skapar ert Hosted Newsroom ert pressrum på er egna

Läs mer

Att utveckla läromedel i digital form

Att utveckla läromedel i digital form Att utveckla läromedel i digital form för elever med funktionsnedsättning Att utveckla läromedel i digital form för elever med funktionsnedsättning Det digitala läromedlet Ett digitalt läromedel kan finnas

Läs mer

Nyheterna i Visma Tendsign 4.0

Nyheterna i Visma Tendsign 4.0 Användarmanual Nyheterna i Visma Tendsign 4.0 Uppdaterad 2014-05-21 VISMA COMMERCE AB +46 13 47 47 500 tendsignsupport@visma.com www.tendsign.com Innehållsförteckning 1. Visma TendSign 4.0... 2 2. Grafiskt

Läs mer

Nya Mina vårdkontakter. En presentation över det nya gränssnittet för invånare

Nya Mina vårdkontakter. En presentation över det nya gränssnittet för invånare Nya Mina vårdkontakter En presentation över det nya gränssnittet för invånare Nyheter i nya Mina vårdkontakter Responsiv design gör Mina vårdkontakter tillgänglig även i mobiltelefon och surfplatta Stöd

Läs mer

Teknisk tillgänglighet

Teknisk tillgänglighet Teknisk tillgänglighet Vervas checklista för grundläggande tillgänglighet (Se bifogad fil) Nedan följer resultatet av test av grundläggande tillgänglighet enligt VERVA. Skärmdumpar på OPAC från BOOK-IT,

Läs mer

Tillgänglighetskrav på teknik Dessa krav baseras på WCAG 2.0, http://www.w3.org/tr/wcag20/

Tillgänglighetskrav på teknik Dessa krav baseras på WCAG 2.0, http://www.w3.org/tr/wcag20/ Tillgänglighetskrav på teknik Dessa krav baseras på WCAG 2.0, http://www.w3.org/tr/wcag20/ UPPDRAGSGIVARE: Malmö stad VÅR REFERENS: Andreas Cederbom 08-555 770 64 andreas.cederbom@funkanu.se DATUM: 2009-04-03

Läs mer

Användarmanual för webbapplikationen Fejjan för alla. Manualens version:1.0. Datum: 5 februari 2014

Användarmanual för webbapplikationen Fejjan för alla. Manualens version:1.0. Datum: 5 februari 2014 Fejjan för alla 1.0 Användarmanual för webbapplikationen Fejjan för alla. Manualens version:1.0. Datum: 5 februari 2014 Fejjan för alla gör det lättare för personer med olika typer av funktionsnedsättningar

Läs mer

APA för nybörjare. Innan du börjar. Översikt

APA för nybörjare. Innan du börjar. Översikt APA för nybörjare Den här texten är tänkt som en snabb introduktion hur du kan använda publiceringssystemet APA (Advanced Publication Application) för att redigera webbplatser. Texten kräver inga förkunskaper

Läs mer

Bilaga 3b. Användbarhet. Upphandling av ett helhetsåtagande avseende IT-stöd för pedagogiskt material inom Skolplattform Stockholm

Bilaga 3b. Användbarhet. Upphandling av ett helhetsåtagande avseende IT-stöd för pedagogiskt material inom Skolplattform Stockholm SID 1 (12) Bilaga 3b Användbarhet Förfrågningsunderlag Upphandling av ett helhetsåtagande avseende IT-stöd för pedagogiskt material inom Skolplattform Stockholm Box 22049, 104 22 Stockholm. Besöksadress

Läs mer

Grundläggande funktioner i CMS ifrån Argonova Systems, 2011.

Grundläggande funktioner i CMS ifrån Argonova Systems, 2011. Grundläggande funktioner i CMS ifrån Argonova Systems, 2011. Syfte Detta dokument tar upp grundläggande funktioner i Argonova Systems CMS i syfte att förbereda och stödja användaren, vid sidan av och inför

Läs mer

Manual HSB Webb brf 2004 03 23

Manual HSB Webb brf 2004 03 23 NYHETER Manual HSB Webb brf 2004 03 23 Nu kan man sätta en hemavdelning på ett arbetsflöde, så att det bara blir synligt från den avdelningen och nedåt i strukturen under en förening. Ett arbetsflöde blir

Läs mer

Användarmanual för Content tool version 7.5

Användarmanual för Content tool version 7.5 Användarmanual för Content tool version 7.5 TM WEB Express AB Manual Content tool 7.5 Sid 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 OM PUBLICERINGSVERKTYGET... 3 1.1 ALLMÄNT... 3 2 ÖVERSIKT... 3 3 ALLMÄNT OM WEBBSIDAN

Läs mer

Kom igång. Readyonet Lathund för enkelt admin. Logga in Skriv in adressen till din webbsida följt av /login. Exempel: www.minsajt.

Kom igång. Readyonet Lathund för enkelt admin. Logga in Skriv in adressen till din webbsida följt av /login. Exempel: www.minsajt. Kom igång Logga in Skriv in adressen till din webbsida följt av /login. Exempel: www.minsajt.se/login Nu dyker en ruta upp på skärmen. Fyll i ditt användarnamn och lösenord och klicka på "logga in". Nu

Läs mer

Publiceringsverktyget

Publiceringsverktyget Publiceringsverktyget Uppdaterad 2015-03-18 Presentera företaget på eventwebben Inför mässan är det viktigt att du så tidigt dom möjligt uppdaterar din presentation på eventwebben. Många av dina kunder

Läs mer

Workshop II (1IK419) jp222px (Johnny Pesola) sid. 1 av 5

Workshop II (1IK419) jp222px (Johnny Pesola) sid. 1 av 5 Workshop II (1IK419) jp222px (Johnny Pesola) sid. 1 av 5 Steg 1.1 Sammanfattningen av diskussionen är att strukturen på en sida bör vara till största del i balans, symmetrisk, reguljär, förutsägbar och

Läs mer

Att skriva på datorn

Att skriva på datorn Att skriva på datorn Innehåll: Inledning 1 Tangentbordet 2 Att skriva i Word 4 Att skriva på Internet 7 Övningar 8 2 Inledning Välkommen till steg 2 av Internetkursen för nybörjare! Vid detta kurstillfälle

Läs mer

Arg-administratörens guide till Umbraco v 1.2.1

Arg-administratörens guide till Umbraco v 1.2.1 Arg-administratörens guide till Umbraco v 1.2.1 Logga in 1. Öppna en webbläsare och gå till inloggningssidan: https://www.sfog.se/umbraco/ 2. Skriv in följande användarnam & lösenord : 3. Klicka på Logga

Läs mer

Handbok för webbredaktörer

Handbok för webbredaktörer Handbok för webbredaktörer 2016-10-19 Kommunstyrelseförvaltningen Ellen Åhlander 2016-08-29 Innehåll 1 Bestäm målgrupper och syfte för webbtexten 5 2 Klarspråk och språkregler 6 2.1 Skriv det viktigaste

Läs mer

MANUAL FÖR JÄGAREFÖRBUNDETS KRETSAR

MANUAL FÖR JÄGAREFÖRBUNDETS KRETSAR MANUAL FÖR JÄGAREFÖRBUNDETS KRETSAR I följande dokument hittar ni information om hur ni administrerar er nya hemsida. Manualen går endast igenom grundläggande administration. För mer avancerad redigering

Läs mer

Publiceringsverktyget

Publiceringsverktyget Publiceringsverktyget Uppdaterad 2013-11-18 Presentera företaget på mässwebben Inför mässan är det viktigt att du så tidigt dom möjligt uppdaterar din presentation på mässwebben. Många av dina kunder använder

Läs mer

Inställningstips. Visuella anpassningar Windows 10 2015-08-06

Inställningstips. Visuella anpassningar Windows 10 2015-08-06 Inställningstips Visuella anpassningar Windows 10 2015-08-06 Innehåll Inledning... 3 Anpassa bildskärmen... 4 Ändra storlek för text, appar och andra objekt... 4 Ändra muspekare och markör... 6 Egenskaper

Läs mer

www.grade.com LUVIT LMS Quick Guide LUVIT Composer

www.grade.com LUVIT LMS Quick Guide LUVIT Composer www.grade.com LUVIT LMS Quick Guide LUVIT Composer LUVIT Composer LUVIT Composer är ett verktyg för att enkelt skapa snyggt innehåll direkt i LUVITs kurser. Verktyget innehåller designade mallar som du

Läs mer

RSI Road Status Information A new method for detection of road conditions

RSI Road Status Information A new method for detection of road conditions WP 5 Sida 1 av 15 RSI Road Status Information A new method for detection of road conditions Användarmanual för RSI WP 5 Sida 2 av 15 Användarmanual för RSI Om detta dokument Detta dokument är en användarmanual

Läs mer

Teater 23:s arbete med tillgänglig webb

Teater 23:s arbete med tillgänglig webb Teater 23:s arbete med tillgänglig webb 2017-01-18 Dagens schema 10.00 Introduktion, vad är tillgänglighet, struktur Paus 11.00 Workshop struktur, text 11.45 Lunchpaus 13.00 Workshop text 13.30 Teknik

Läs mer

Manual till publiceringsverktyg

Manual till publiceringsverktyg Manual till publiceringsverktyg Allmänt När man har loggat in hamnar man direkt på översikten över hela webbplatsen. Överst hittar man en meny som alltid ligger med i verktyget. Denna meny innehåller översikten

Läs mer

www.faltbiologerna.se

www.faltbiologerna.se Redigering av www.faltbiologerna.se sammanställt av Magnus Bjelkefelt, november 2011 reviderad oktober 2012 Innehållsförteckning 1. Logga in................................................... 2 1.1 Var

Läs mer

Internet. En enkel introduktion. Innehåll:

Internet. En enkel introduktion. Innehåll: Internet En enkel introduktion Innehåll: Datorns olika delar Starta datorn Så gör du om du kan webbadressen Så gör du om du inte kan webbadressen Kortfattad repetition Alingsås bibliotek, 2012 2 3 4 6

Läs mer

Boka mobilt med WAP! Så fungerar dagsvyn 7 Så fungerar bokningssidan 8 Så fungerar informationssidan 11

Boka mobilt med WAP! Så fungerar dagsvyn 7 Så fungerar bokningssidan 8 Så fungerar informationssidan 11 Boka mobilt med WAP! Innehållsförteckning Mobilt Internet med WAP 2 Hur får man igång det? 3 Så loggar du in i systemet 4 Så väljer du dag och objekt 5 Så fungerar dagsvyn 7 Så fungerar bokningssidan 8

Läs mer

Analys Riksdagspartiernas tillgänglighet på webben

Analys Riksdagspartiernas tillgänglighet på webben I detta dokument presenteras en sammanställning av en tillgänglighetsanalys på de sju riksdagspartiernas webbplatser. För att samla in datat till analysen har Meridiums tjänst Validerat.se (www.validerat.se)

Läs mer

Snabbkurs i Wordpress för IOGT-NTO

Snabbkurs i Wordpress för IOGT-NTO Snabbkurs i Wordpress för IOGT-NTO Välkommen till din nya sida! Det här materialet är till för att ge en snabb genomgång av din nya sida och de olika funktionerna så att du snabbt kan komma igång och arbeta

Läs mer

Nyheter i PowerPoint 2010

Nyheter i PowerPoint 2010 Nyheter i PowerPoint 2010 Nytt utseende Programfönstret i Office 2010 har ett nytt utseende. Likt Office 2003 är Arkiv tillbaka. Som i Office 2007 finns det flikar och grupper i det övre verktygsfältet.

Läs mer

3. Skapa sida 5. Hitta innehåll 6. Meny 7. Användare

3. Skapa sida 5. Hitta innehåll 6. Meny 7. Användare 3. Skapa sida 5. Hitta innehåll 6. Meny 7. Användare 2 Så här skapar du en ny sida. Mycket av informationen nedan kan tillämpas på skapandet av andra typer av innehåll, till exempel nyheter, blogginlägg,

Läs mer

Manual - Introduktionskurs SiteVision

Manual - Introduktionskurs SiteVision Sidan 1 Manual Introduktionskurs SiteVision 20141125 Version 2 Innehållsförteckning Logga in 2 Redigera text 3 Om bilder på ale.se 6 Lägga till en bild 7 Lägga till en länk i text 9 Lägga till länkar under

Läs mer

Nämnden för elektronisk förvaltning

Nämnden för elektronisk förvaltning Nämnden för elektronisk förvaltning fastställer gemensamma standarder för myndigheters elektroniska kommunikation med varandra och med medborgare och företag Inrättades 1 januari 2004 13 ledamöter Statskontoret

Läs mer

Hur man lägger upp och redigerar dokument i Typo3.

Hur man lägger upp och redigerar dokument i Typo3. Hur man lägger upp och redigerar dokument i Typo3. Typo3 är ett så kallat CMS, Content Management System där du enkelt och smidigt kan lägga ut kursinformation och bilder. Detta verktyg är webbaserat vilket

Läs mer

Vägledningen 24-timmarswebben. Magnus Burell, Verva Uppdaterad: 2007-09-11

Vägledningen 24-timmarswebben. Magnus Burell, Verva Uppdaterad: 2007-09-11 Vägledningen 24-timmarswebben Magnus Burell, Verva Uppdaterad: 2007-09-11 Vägledningen 24-timmarswebben Vad? Ca 150 riktlinjer för utveckling av webb och e-tjänster i offentlig sektor Senaste version 2006

Läs mer

Användarhandbok Mealman

Användarhandbok Mealman Användarhandbok Mealman Mars 2015 Innehåll 1 Idén bakom Mealman... 2 2 Varför och hur ska Mealman användas?... 3 3 Installation... 4 3.1 Spara Mealman som en app-ikon.... 4 3.1.1 Jag använder Internet

Läs mer

Tillgängliga webbplatser en introduktion

Tillgängliga webbplatser en introduktion Dokumentation Tillgängliga webbplatser en introduktion Stefan Johansson 08 555 770 78 stefan.johansson@funkanu.se Senast uppdaterad januari 2010 Innehåll Inledning 4 Vad är en tillgänglig webbplats? 5

Läs mer

Instruktioner. Innehåll: 1. Vad är Kimsoft Control (SIDA 2) 3. Hem (SIDA 2)

Instruktioner. Innehåll: 1. Vad är Kimsoft Control (SIDA 2) 3. Hem (SIDA 2) 1 Instruktioner Innehåll: 1. Vad är Kimsoft Control (SIDA 2) 2. Logga in (SIDA 2) 3. Hem (SIDA 2) 4. Skapa/redigera sidor (SIDA 3) 41. Lägg till ny sida (SIDA 3) 42. Avancerat (SIDA 4) 5. Texteditor (SIDA

Läs mer

Gör en egen webbplats

Gör en egen webbplats I det här avsnittet får du lära dig att bygga en egen minsida lägga till text och bilder skapa en egen design lägga till en bakgrund på webbplatsen I nästa nummer får du hjälp att bygga en större webbplats

Läs mer

Ikon Menyalternativ Funktion och beskrivning Sök och ersätt text i arbetsfältet. Ramformatering

Ikon Menyalternativ Funktion och beskrivning Sök och ersätt text i arbetsfältet. Ramformatering Innehåll Redigeringsverktyget... 3 Hantera bilder... 5 Infoga pdf-fil... 5 Lägg till mall... 6 Infoga YouTube-klipp... 6 Infoga länk... 7 Infoga tabell... 8 Kodupprensning... 10 CSS-klass... 10 Egna anteckningar:...

Läs mer

MANUAL FÖR JÄGAREFÖRBUNDETS KRETSAR

MANUAL FÖR JÄGAREFÖRBUNDETS KRETSAR MANUAL FÖR JÄGAREFÖRBUNDETS KRETSAR I följande dokument hittar ni information om hur ni administrerar er nya hemsida. Manualen går endast igenom grundläggande administration. För mer avancerad redigering

Läs mer

Tillgängliga webbplatser en introduktion

Tillgängliga webbplatser en introduktion 02-06-04 NACKA Dokumentation Tillgängliga webbplatser en introduktion VÅR REFERENS: STEFAN JOHANSSON TEL: 08-555 770 78 E-POST: stefan.johansson@funkanu.se Funka Nu AB Finnbodavägen 2, 131 31 NACKA www.funkanu.se

Läs mer

Miljön i Windows Vista

Miljön i Windows Vista 1 Miljön i Windows Vista Windows Aero Windows Aero (Aero Glass), som det nya utseendet eller gränssnittet heter i Vista, påminner mycket om glas och har en snygg genomskinlig design. Det är enklare att

Läs mer

för att göra informationen tillgänglig Den här checklistan är ett verktyg då du och dina kollegor ska se över er kommunikation och information.

för att göra informationen tillgänglig Den här checklistan är ett verktyg då du och dina kollegor ska se över er kommunikation och information. Checklista för att göra informationen tillgänglig När du kommunicerar och tar fram information finns det mycket du kan göra för att alla ska kunna ta del av dina budskap. För att informationen ska vara

Läs mer

Lathund för webbpublicering på Vi Ungas distriktswebbplatser

Lathund för webbpublicering på Vi Ungas distriktswebbplatser Lathund för webbpublicering på Vi Ungas distriktswebbplatser 1 1. Introduktion 3 2. Inloggning 3 3. Publicering av nyheter 4 4. Hantera nyheter 7 5. Snabblänkar 7 6. Sidor 8 7. Händelser 8 8. Distriktets

Läs mer

FUB och Klippan - Vårt webbverktyg 2014-03-01. I din webbläsare, skriv in www.fub.se/user eller klicka på Logga in längst ner på startsidan.

FUB och Klippan - Vårt webbverktyg 2014-03-01. I din webbläsare, skriv in www.fub.se/user eller klicka på Logga in längst ner på startsidan. Vårt webbverktyg Komma igång del 1 I din webbläsare, skriv in www.fub.se/user eller klicka på Logga in längst ner på startsidan. 1. Ta fram ditt användarnamn och skriv in 2. Ta fram ditt lösenord och skriv

Läs mer

MANUAL FÖR JÄGAREFÖRBUNDETS KRETSAR

MANUAL FÖR JÄGAREFÖRBUNDETS KRETSAR MANUAL FÖR JÄGAREFÖRBUNDETS KRETSAR I följande dokument hittar ni information om hur ni administrerar er nya hemsida. Manualen går endast igenom grundläggande administration. För mer avancerad redigering

Läs mer

Vad är Internet? Innehåll: Inledning Vad är Internet? Om du kan Internetadressen Söka på Internet Länklistor Övningar Repetition

Vad är Internet? Innehåll: Inledning Vad är Internet? Om du kan Internetadressen Söka på Internet Länklistor Övningar Repetition Vad är Internet? Innehåll: Inledning 1 Vad är Internet? 2 Om du kan Internetadressen 3 Söka på Internet 6 Länklistor 9 Övningar 10 Repetition 11 Kortfattad repetition 9 6 Inledning Välkommen till Nyfiken

Läs mer

Innehåll: Startnyckel, introduktion. Internet som resurs 2. Del 3. Funktioner: Länkverktyget Infoga bild Infoga ljud Spara i Galleriet

Innehåll: Startnyckel, introduktion. Internet som resurs 2. Del 3. Funktioner: Länkverktyget Infoga bild Infoga ljud Spara i Galleriet Innehåll: Startnyckel, introduktion. Internet som resurs 2 Del 3 Funktioner: Länkverktyget Infoga bild Infoga ljud Spara i Galleriet 1 Internetuppkoppling förstärker de pedagogiska möjligheterna med en

Läs mer

Tillgänglighet och teknologi en omöjlig möjlighet?

Tillgänglighet och teknologi en omöjlig möjlighet? en omöjlig möjlighet? Katarina Mühlenbock, datalingvist, fil dr DART 2014-06-02 Dagens presentation Vad är tillgänglighet, kommunikation, information? Webbtillgänglighet Vad är språkteknologi? Hur kan

Läs mer

Lathund för webbredaktörer. Så skriver du på webben

Lathund för webbredaktörer. Så skriver du på webben Lathund för webbredaktörer Så skriver du på webben 1 Disposition En bra struktur kännetecknas av att det är enkelt för besökaren att förstå var den hittar det den letar efter. Oavsett om det handlar om

Läs mer

Internet En enkel introduktion

Internet En enkel introduktion Internet En enkel introduktion Innehåll: Inledning 2 Datorns olika delar 3 Starta datorn 4 Hur du gör om du kan webbadressen 6 Hur du gör om du inte kan webbadressen 9 Kortfattad repetition 11 Jan Andrée

Läs mer

Hur tillgänglig är du? Hur tillgänglig är du? Seminariedag om digitalt tillgängliggörande Västmanlands läns museum 2014-02-19

Hur tillgänglig är du? Hur tillgänglig är du? Seminariedag om digitalt tillgängliggörande Västmanlands läns museum 2014-02-19 Hur tillgänglig är du? Om hur du tänker tillgängligt på webben Hur tillgänglig är du? Seminariedag om digitalt tillgängliggörande Västmanlands läns museum 2014-02-19 Pär Lannerö Projektledare webbriktlinjer.se

Läs mer

Kort om World Wide Web (webben)

Kort om World Wide Web (webben) KAPITEL 1 Grunder I det här kapitlet ska jag gå igenom allmänt om vad Internet är och vad som krävs för att skapa en hemsida. Plus lite annat smått och gott som är bra att känna till innan vi kör igång.

Läs mer

Vägledningen 24-timmarswebben effektivare och bättre service på webbplatser

Vägledningen 24-timmarswebben effektivare och bättre service på webbplatser Klart språk i Norden Titel: Forfatter: Vägledningen 24-timmarswebben effektivare och bättre service på webbplatser Sofia Albinsson Kilde: Klart språk i Norden, 2009, s. 31-40 URL: http://ojs.statsbiblioteket.dk/index.php/ksn/issue/archive

Läs mer

Tillgänglighet som en naturlig del i våra projekt. Sid 1 Mars 2016 Tillgänglighet

Tillgänglighet som en naturlig del i våra projekt. Sid 1 Mars 2016 Tillgänglighet Tillgänglighet som en naturlig del i våra projekt Sid 1 Mars 2016 Tillgänglighet Sid 2 Mars 2016 Tillgänglighet Responsiv webb Projektet Responsiv webb 28 nov 2015 Responsiva produkten v 1.0 Maj 2016 Responsiva

Läs mer

Innehåll. Omslagsfoto: Daniel Sahlberg. Liber AB Version 2.1 Sida 1

Innehåll. Omslagsfoto: Daniel Sahlberg. Liber AB Version 2.1 Sida 1 ONLINEBOKEN MANUAL Innehåll Om onlineboken...2 Onlinebok på dator och surfplatta...2 Kom igång med onlineboken... 3 Öppna onlineboken... 3 Läsa i onlineboken... 3 Hitta i onlineboken... 3 Lyssna på onlineboken...

Läs mer

Vad säger WCAG om kognition?

Vad säger WCAG om kognition? Vad säger WCAG om kognition? Stefan Johansson och Anita Hildén stefan.johansson@funkanu.se leknyttan@gmail.com Så här säger W3C-konsortiet: Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0 innehåller ett

Läs mer

Vägledningen för webbutveckling webbriktlinjer.se. Björn Hagström bjorn.hagstrom@enterprise.ministry.se @bjornhagstrom

Vägledningen för webbutveckling webbriktlinjer.se. Björn Hagström bjorn.hagstrom@enterprise.ministry.se @bjornhagstrom Vägledningen för webbutveckling webbriktlinjer.se Björn Hagström bjorn.hagstrom@enterprise.ministry.se @bjornhagstrom Om mig 50% på Edelegationen. Ansvarar för psi och vägledningen för webbutveckling 50%

Läs mer

Dags att skriva uppsats?

Dags att skriva uppsats? Dags att skriva uppsats? Grundkurs i Word 2010 SDM Studentdatorutbildning vid Malmö högskola Att skriva i Word! 1 Börja skriva/skapa ditt dokument- något att tänka på 1 Spara ditt dokument 1 Bra att veta

Läs mer

Dollar Street Beta Version 1.0 Manual

Dollar Street Beta Version 1.0 Manual Dollar Street Beta Version 1.0 Manual Dollar Street på Internet: 1. Gapminder AB Dollar Street hittar du på www.gapminder.com som en Gapminder produkt. Alla Gapminder produkter handlar om internationella

Läs mer

Dokument i klassens aktivitet

Dokument i klassens aktivitet Dokument i klassens aktivitet I min mall har jag ju tagit bort Aktivitetens dokument, så att eleverna inte har tillgång till dem. Min tanke med detta är att de lärare som arbetar i klassen då får en plats

Läs mer

Dokumentation av rapportmall

Dokumentation av rapportmall Dokumentation av rapportmall Utgivningsår: 2003 Författare: Eva Erbenius Samhällsmedicin Centrum för Tillämpad Näringslära Box 175 33 Wollmar Yxkullsgatan 19 118 91 Stockholm Innehåll Inledning... 3 Rapportens

Läs mer

Publicera material i Learn

Publicera material i Learn Publicera material i Learn Inne i kursrummet har du en ny meny till vänster. Har du arbetat i Fronter tidigare känner du igen dig rätt bra. Du kan publicera material i Kursinformation och i Kursmaterial.

Läs mer

Slutrapport: Framtagande av riktlinjer för utveckling av tillgängliga mobilgränssnitt

Slutrapport: Framtagande av riktlinjer för utveckling av tillgängliga mobilgränssnitt Slutrapport: Framtagande av riktlinjer för utveckling av tillgängliga mobilgränssnitt Funka Nu AB Döbelnsgatan 21, 111 40 Stockholm 08-555 770 60 kontakt@funkanu.se Innehåll Inledning... 3 Mål och syfte...

Läs mer

behövs för enhetlighet, tala samma språk, så att användaren kan lära sig och använda det vidare.

behövs för enhetlighet, tala samma språk, så att användaren kan lära sig och använda det vidare. 1 2 3 Grafisk profil reglerar grunddragen i utseendet (logga, färger, typsnitt) en helhet skapas Vi ska känna igen oss, vi ska förstå vad som avsändaren vill kommunicera. Kan vara svårt att direkt applicera

Läs mer

LATHUND TILL GOOGLE SITES

LATHUND TILL GOOGLE SITES LATHUND TILL GOOGLE SITES 2012 Mörbyskolan Denna lathund går igenom hur du skapar, redigerar och kan använda Google Sites i undervisningen Rev. 1.0a Innehållsförteckning 1. VAD ÄR GOOGLE SITES? ES?.........2

Läs mer

Övning (X)HTML 2. Sidan 1 av 7 2010-11-11

Övning (X)HTML 2. Sidan 1 av 7 2010-11-11 Sidan 1 av 7 2010-11-11 Övning (X)HTML 2 Innan du börjar med laborationen ska du se till så att du har öppnat din editor (till exempel Notepad++). I denna editor ska du skriva (X)HTML-kod som du sedan

Läs mer

Rapport Projekt 1 Från material till webb

Rapport Projekt 1 Från material till webb IT-Universitetet Grafiska gränssnitt, 6 p Göteborg 2003-09-19 Rapport Projekt 1 Från material till webb Grupp 1: Vilhelm Bergman Hanna Friberg Björn Nord Ulrika Olsson Marlene Sjöberg Innehållsförteckning

Läs mer

Inledning. SPF Seniorerna Leksand Hemsida

Inledning. SPF Seniorerna Leksand Hemsida SPF Seniorerna Leksand Hemsida 2017-06-13 Rev: B Under december 2016 har SPF bytt till ett nytt medlemsregister och hemsidessystem. Detta görs samtidigt eftersom de båda systemen utbyter information. Tyvärr

Läs mer

Webbsidekurs för nybörjare

Webbsidekurs för nybörjare Webbsidekurs för nybörjare Hörselskadades distrikt i Stockholms län (www.distriktet.info) Inledande faktaruta Alla HRF föreningar erbjuds möjligheten att kostnadsfritt publicera information på en egen

Läs mer

Inloggning 2 Var och hur loggar man in hemifrån?... 2 Hur skapar man engångskoder och ändrar användarnamn?... 2

Inloggning 2 Var och hur loggar man in hemifrån?... 2 Hur skapar man engångskoder och ändrar användarnamn?... 2 1 Innehåll Inloggning 2 Var och hur loggar man in hemifrån?... 2 Hur skapar man engångskoder och ändrar användarnamn?... 2 Allmänna inställningar hur du ändrar utseende och språk samt navigerar i menyn

Läs mer

CHECKLISTA. För dig som vill göra information och kommunikation tillgänglig

CHECKLISTA. För dig som vill göra information och kommunikation tillgänglig CHECKLISTA För dig som vill göra information och kommunikation tillgänglig 2 Handisam Titel: Checklista för dig som vill göra information och kommunikation tillgänglig Handisam, Myndigheten för handikappolitisk

Läs mer

Vägledningen 24-timmarswebben få fler att använda er webbplats. Magnus Burell, Verva

Vägledningen 24-timmarswebben få fler att använda er webbplats. Magnus Burell, Verva Vägledningen 24-timmarswebben få fler att använda er webbplats Magnus Burell, Verva Källa: Skrotbil: Håll Sverige rent, www.hsr.se Källa: The Design of Everyday Things, Donald Norman SAS Coffee Pot: www.ergonomidesign.se

Läs mer

It-politik Fakta i korthet

It-politik Fakta i korthet På denna sida av datorn syns inte min dövblindhet. Tala i telefon är nästintill omöjligt, men tack vare hjälpprogram på min dator kan jag kommunicera obehindrat med min omvärld på annat sätt. Citat ur

Läs mer