Holmen s paper

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Holmen s paper 2 2008"

Transkript

1 Holmen s paper

2 En produkt som är välgjord, tillgodoser ett behov och kan konsumeras när du själv har tid och möjlighet. Låter intressant eller hur? Är den dessutom gratis låter det nästan för bra för att vara sant. Men den finns gratistidningen som blivit ett naturligt inslag i det moderna medialandskapet. Än en gång har det tryckta ordet visat sin styrka. Än en gång har nya generationer upptäckt pappret som budbärare. Så visst är gratis gott. Markus Olsson Ansvarig för Holmen Papers nordiska försäljning 2

3 Miljön står högt i kurs Sidan minuter räcker Ge oss besked! Sidan 6 7 Tid för gratistidningar Sidan 8 10 Sverre Munck är övertygad. 20 minuter räcker väldigt långt för att få grepp om vad som händer i omvärlden. Sverre är direktör, ansvarar för Schibsteds internationella verksamhet och leder koncernens satsning på gratistidningar utanför Skandinavien. Pendlare i både Paris och Madrid bekräftar också vad han påstår. 20 Minutes är Frankrikes mest lästa tidning och i Spanien har 20 Minutos de högsta läsar siffrorna. Och fler länder står på tur att få lättlästa tidningar. Sida 8 10 Sport vann matchen Sidan Kundfokus i vardagen Sidan TEXT: Strateg Marknadsföring, Anders Thorén och Jenny Forsling. FOTO: Ulla-Carin Ekblom GRAFISK FORM: Strateg Marknadsföring TRYCK: Norrköpings tryckeri PAPPER: Holmen Ideal Volym 100 g CLASSEMENT MO DES NATIONS DU LA CHI AUX A Holmen s paper ges ut av Holmen Paper och produceras i samarbete med Strateg Marknadsföring. ANSVARIG UTGIVARE: Henrik Sjölund Holmen Paper AB Norrköping Tel: E-post: Webb: 3

4 Korta fakta om tre miljömärkningar FSC står för Forest Stewardship Council och är en internationell skogsstandard som verkar för att världens skogar ska brukas på ett acceptabelt sätt miljömässigt, socialt och ekonomiskt. Cirka 10 % av världens skogar är idag certifierade. För en tillverkare som Braviken och Hallsta som certifierades 2007 är det viktiga att fibrer i ett FSC-papper kan spåras bakåt i produktionskedjan och att man i alla led följer de krav som är uppställda för FSC-märkning. Från vaggan till graven PEFC är en internationell skogsstandard. Förkortningen står för Programme for the Endorsement of Forest Certification schemes. I Sverige, där standarden i stort sett är identisk med FSC, är 7,5 miljoner ha skogsmark certifierade enligt PEFC. Svanen är Nordens officiella miljömärkning, där varor och tjänsters miljöpåverkan granskas under hela livscykeln från råvara till avfall. För att få märkas med Svanen måste varan/tjänsten uppfylla hårda miljökrav liksom krav på funktion och kvalitet. Ett nytt steg framåt Med FSC och PEFC-certifieringarna har kvalitets- och miljöarbetet vid Braviken tagit ytterligare ett steg framåt. Sedan 1996 är bruket kvalitetscertifierat enligt ISO Tre år senare 1999 certifierades brukets miljöledningssystem enligt ISO Energiledningssystemet certifierades 2006 enligt SS Det är en svensk standard som SIS (Swedish Standards Institute) tillsammans med Energimyndigheten och representanter för svensk industri tagit fram. 4

5 Miljöfrågor kommer mer och mer i fokus, säger Jenny Nyqvist, som tillsammans med Leonard Dahlberg och Pia Kuhla (ej med på bild) arbetar som kvalitets- och miljöingenjörer. Nytt steg på väg mot ett grönare Braviken Nu håller ytterligare en av Holmen Papers produktionsanläggningar på att certifieras enligt FSC och PEFC. Certifieringsrevision sker i slutet av maj. Vi startade under hösten Att det gått så pass snabbt förklaras av att vi haft fördel av att Holmen Skog samt Hallsta och Wargön är certifierat. Ett bra samarbete inom koncernen har bidragit till att arbetet gått smidigt, säger Leonard Dahlberg. Leonard är en av tre kvalitets- och miljöingenjörer som arbetar inom avdelningen Processkontroll och utveckling vid Braviken. Tillsammans med kollegorna Jenny Nyqvist och Pia Kuhla arbetar de med att bland annat se till att lagar, regler och krav i kvalitets-, miljö- och energiledningsstandarderna följs. Andra viktiga uppgifter är att delta i och leda projekt som ska göra Braviken till en ännu effektivare och grönare anläggning. Certifieringsarbetet är naturligtvis väsentligt och markerar den stora vikt bolaget fäster vid miljöarbetet. Arbete mot ständiga förbättringar är också viktigt, säger Leonard Dahlberg. Dagligt gnet I det dagliga gnetet förverkligar man steg för steg de övergripande miljömål som satts upp. Via detaljerade miljömål och handlingsplaner arbetar man bland annat med att effektivisera energi- och vattenanvändning och att minska och ta vara på det avfall som uppstår. Hur returpappersrester kan användas till mera än energiproduktion har man t ex ägnat en hel del tid och kraft. Resultatet har blivit att det finns långt gångna förslag på att inte bara använda resterna som bränsle i Bravikens fastbränslepanna samt till sluttäckning av deponier. De kan bli insatsvaror vid exempelvis plastproduktion, absorbent material och fungera som dammbindande material, säger Leonard Dahlberg. Uppgrävd tipp gav miljövinst Genom det här arbetet kan mängden returpappersrester som körs till deponi minimeras. Och Braviken har inte gjort halt där! Man har grävt upp ett par tusen ton returpappersrester ur deponi, sorterat resterna och sett till att metall baltråd och häftklamrar återvunnits. Ett annat framgångsrikt miljöarbete gäller fastbränslepannan. Den har byggts om dels för att effektivisera förbränningen, dels för att minska utsläppen av kolmonoxid utan att höja utsläppen av kvävedioxid. Jämför man utsläppen av kolmonoxid 2007 är de ca en tiondel av vad som släpptes ut Uppfyller Svanen-kriterierna Under 2008 ska moderniseringen av produktionslinjen för termomekanisk massa stå klar. Den kommer att minska elförbrukningen och ge en högre ångåtervinning per producerat ton massa. Tidigare har ombyggnaden av PM 51 lett till en förbättrad värmeåtervinning. Miljöfrågorna kommer mer och mer i fokus och medvetenheten ökar både internt och externt, säger Jenny Nyqvist. Kundernas frågor om miljöpåverkan och fakta om produkter och produktion har blivit allt fler. Vi bistår marknad och hjälper till att svara på frågor om miljöpåverkan, t.ex. utsläpp till luft och vatten samt energianvändning vid produktion, säger Leonard Dahlberg. Bravikens produkter uppfyller Svanen-kriterierna, vilket är ett krav från flera kunder. Fakta om olika produkters miljöpåverkan har man samlat i Paper profiles. 5

6 Dags för ny kundundersökning Ta chansen och tala om vad vi kan förbättra! I slutet av 2006 gjorde Holmen Paper sin senaste stora kundundersökning. Nu är det dags igen. Det är mycket viktigt för oss att få en regelbunden återkoppling av hur kunderna ser på vår verksamhet. Samtidigt ger undersökningen kunderna en stor möjlighet att påverka vårt fortsatta utvecklingsarbete. Kommentaren är signerad Henrik Sjölund. Han är marknadsdirektör på Holmen Paper och försäkrar att den förestående undersökningen kommer att vara en viktig informationskälla i företagets strategiarbete. Henrik exemplifierar med vad 2006-års mätning ledde till. Här kunde Holmen Paper konstatera att man fått ett klart bättre betyg för sin tekniska support jämfört med undersökningen Däremot hade betyget för produktkvaliteten sänkts en aning. Det ska ses i ljuset av att kunderna ställer allt högre krav på produktkvalitet, och att vi måste jobba ännu intensivare för att uppfylla deras förväntningar. Kundernas förstaval Kundernas besked kunde naturligtvis inte Holmen Paper blunda för. En intern diskussion startade som fokuserade på frågan; Hur vill vi att vårt företag ska uppfattas på marknaden? Svaret och det övergripande mål som mejslades fram löd; Preferred supplier. För att bli kundernas första val lade Holmen Paper en bas för utvecklingsarbetet genom att jobba fram ett antal värdeord, som ska få alla medarbetare att fokusera på samma mål. Värdeorden blev fyra till antalet professionalism, kundfokus, mod och engagemang. En viktig del av arbetet handlade också om att få en bred uppslutning inom företaget kring synsättet; Det är kundernas uppfattning som ska styra vårt utvecklingsarbete och göra oss till en ännu bättre samarbetspartner. Samsyn ett måste Konkret har man för att nå målet Preferred supplier arbetat med bland annat frågor som rör ledarskap, förhållningssätt till både arbetskamrater och kunder samt att förankra en samsyn i hela kedjan supply chain som gör att alla arbetar mot samma mål. Också vilken typ av handlingar som ska premieras internt har diskuterats. Ett litet men belysande exempel kan se ut så här. Som Preferred supplier ska Holmen Paper leverera produkter av hög kvalitet. I linje med det ska kvalitet inte producerad kvantitet premieras. Ett handfast resultat av arbetet med att bli kundernas förstaval, är att Holmen Paper förstärkt sin tekniska support och fördjupat dialogen mellan marknad och bruk. Det är förbättringsområden som kunderna pekat ut och som vi jobbat med, säger Henrik Sjölund. Förstärkt organisationen Vad kunderna tycker om den förstärkning som skett av teknisk support, ser Holmen Paper fram emot att få besked om via den stundande undersökningen. Andra uppgifter som kommer att stämmas av är produktkvalitet, leveransservice och övergripande image där också de mjuka värdena fångas upp. Undersökningen görs av Opticom International Research. Företaget startades 1987 och har skogsindustrin som ett av sina viktigaste verksamhetsområden. Här har man genom åren genomfört mer än 500 undersökningar över hela världen åt branschledande företag. 6

7 Henrik Sjölund % Produktkvalitet Teknisk support Affärsrelation/ personlig kontakt Inom områdena produktkvalitet, teknisk support och affärsrelation/personlig kontakt, som är tre av fem områden inom i Overall benchmark, placerar 90 % av kunderna Holmen Paper som en av de tre bästa leverantörerna. Som bästa leverantör placerar var tredje kund Holmen Paper inom affärsrelation/personlig kontakt. Var fjärde kund placerar företaget på första plats inom teknisk support. Inom produktkvalitet anser drygt var femte kund att Holmen Paper är bäst i klassen. % Supply chain Kommunikation /image Inom övriga områden Supply chain service och Kommunikation och övergripande företagsimage för företaget finns det en förbättringspotential. 88 % ser om Holmen Paper som ett av de tre bästa företagen inom Supply Chain och 18 % väljer företaget som det bästa alternativet. Inom Kommunikation och övergripande image är motsvarande noteringar 86 respektive 16 %. 7

8 Tiden talar för gratistidningen Tiden talar för tidningen. Men den ska finnas på rätt plats och när du har tid att läsa den. Och så ska den förstås vara gratis minuter räcker. Pendlaren i Madrid eller Paris vill bara ha en snabb koll på läget. Får han en gratis och lättläst tidning på väg till jobbet är chansen att han läser den väldigt stor. Med denna filosofi har norska Schibsted sedan 1999 tagit sitt gratistidningskoncept ut i Europa. Efter ett lärorikt bakslag i Tyskland har konceptet fintrimmats och blivit en klockren succé. Idag är 20 Minutes den mest lästa tidningen i Frankrike och systertidningen 20 Minutos har de högsta läsarsiffrorna i Spanien. I Ryssland, som är en av världens mest snabbväxande reklammarknader, ger Schibsted ut gratistidningen Moj rajon. Även i Estland och Litauen har Schibsted tagit ett viktigt steg in på gratistidningsmarknaden. Gratistidningssatsningen utanför Skandinavien leds av Sverre Munck, som är direktör med ansvar för Schibsteds hela internationella verksamhet, alltså även för den snabbt växande onlineverksamheten. Vi träffar honom på Schibsteds huvudkontor i centrala Oslo, ett stenkast från VG-huset där koncernens flaggskepp Verdens Gang har sin redaktion. Han ger en ödmjuk förklaring till 20 Minuters framgångar. Konceptet var ju inte nytt, men efter bakslaget i Tyskland ville vi vara mycket väl förberedda och det har gett gott resultat, säger han. På ett näst intill vetenskapligt sätt lät Schibsted studera olika tänkbara marknader avseende läsarpotential, demografi, annonspotential, konkurrenssituation, allmänna transportmedel och så vidare. Men som ofta i affärslivet var det också en del tillfälligheter som ledde fram till besluten, framhåller Sverre Munck. I Spanien kunde vi 2001 köpa en befintlig gratistidning, som gjordes om till 20 Minutos. Ett år senare fick vi möjlighet till sam-

9 De skandinaviska dags- och kvällstidningarna är grunden för Schibsteds verksamhet, men den snabbaste expansionen sker på gratistidningar och onlinemedier, säger Sverre Munck. arbete med en lokal partner i Frankrike, vilket gjorde att 20 Minutes kunde lanseras. Detta gav oss en flygande start i båda länderna. Idag har de franska och spanska tidningarna tillsammans en upplaga på cirka två miljoner exemplar och nästan fem miljoner läsare. Lanseringsfasen har klarats av och båda tidningarna går med vinst. Styrelsen är nöjd och även om fokus nu ligger på att utveckla online-medierna så är gratistidningarna ett framtidsområde. Schibsteds bedömning är att det finns tillväxtpotential för gratistidningar i de flesta länder i Europa. Som förklaring visar Sverre Munck ett stapeldiagram som illustrerar gratistidningarnas andel av den totala dagstidningsmarknaden i olika länder. Den andelen varierar starkt från nästan noll i Tyskland till mer än 80 procent på Island. Slutsatsen är att gratistidningsbranschen har mycket ogjort på många håll i Europa och att deras marknadsandel kommer att öka snabbt. Efter internet är gratistidningar det annonsmedia som växer snabbast globalt sett. Vi har stark tilltro till vårt gratistidningskoncept och räknar med att inom de närmaste fem åren etablera oss på ytterligare en eller två europeiska marknader, säger Sverre Munck. Stora innovationsmöjligheter präglar gratistidningsmarknaden menar Schibstedledningen. Efter den första generationen gratistidningar, det breda Metro-konceptet, har en andra generation av smalare och mer målgruppsfokuserade gratistidningar lanserats. Schibsteds exempel är svenska PunktSE, som med sitt A4- format och annorlunda design ännu tydligare skiljer sig från de traditionella dagstidningarna. Schibsteds ambition är att ligga i frontlinjen då den tredje och fjärde generationen gratistidningar tar form. Vi ser till exempel stora möjligheter i att kombinera betal- och gratistidningarna och på så sätt utnyttja de etablerade varumärkena och nå nya synergier. En betaltidning kan till exempel kompletteras med en gratis lightversion, som når ut till ännu fler läsare. Specialisering är också högintressant. Sverre Munck tror dock inte på gratis Sporttidningar men Finans och kanske Kultur har potential. Och han tror på lokala satsningar. I Moskva ger Schibsted ut gratistidningen Moj rajon i 16 editioner, för att fånga upp de lokala annonsörerna. Fakta om Schibsted Schibsted är en skandinavisk mediekoncern med växande verksamhet i Europa och internationellt. Verksamhetsområdena är tidningar, TV, film, online, mobil, böcker och magasin. Inom dags- och kvällspress har Schibsted välkända tidningar som VG, Aftenposten, Svenska Dagbladet, Aftonbladet och gratistidningen 20 Minuter. Totalt når Schibsteds tidningar 12,5 miljoner läsare. Koncernens omsättning uppgick 2007 till 13,7 miljarder norska kronor. Koncernen har anställda i 21 länder. Hemmamarknaderna är Norge och Sverige. För gratistidningarna är Frankrike och Spanien de största marknaderna. Schibsted har också dotterbolag i Danmark, Finland, Estland, Litauen, Österrike, Italien, Schweiz, Ryssland, Slovenien, Singapore och i Latinamerika. God tillväxt i Frankrike och Spanien Under 2007 ökade 20 Minuter-företagen sin omsättning i Frankrike med fem procent och Spanien med 14 procent. I Frankrike passerade 20 Minutes sporttidningen L`Equipe och är nu Frankrikes mest lästa tidning med 2,4 miljoner läsare. 20 Minutes gav också under 2007 för första gången ett positivt driftsresultat. I Spanien ökade 20 Minutos avståndet till konkurrenterna och befäste med sina 2,5 miljoner läsare positionen som Spaniens mest lästa tidning. De båda 20 Minuter-företagen har också haft en god utveckling på internet. 20minutos.es var 2007 Spaniens tredje mest besökta nyhetssajt, medan 20minutes.fr var nummer fyra i Frankrike. Källa: Schibsteds årsredovisning

10 10 Vi har alltså bara sett början på gratistidningarnas framfart i Europa. Men talet om överetablering, marknadskrig och röda siffror, skrämmer inte det er? Sverre Munck vill tona ned den diskussionen, och återkommer till att Schibsteds gratistidningsverksamhet är en god affär. Visst finns det överetablering på vissa marknader, men på sikt kommer balans att infinna sig. Och totalmarknaden växer, eftersom allt fler annonsörer upptäcker vilket slagkraftigt media som gratistidningarna utgör. Det kortsiktiga hotet är lågkonjunkturen. Vid den förra konjunktursvackan prioriterade annonsörerna väletablerade kanaler som dags- och kvällspress, men drog ned på internetannonsering. Risken finns att scenariot blir det direkt motsatta den är gången. Hade det inte varit för gratistidningarna hade jag varit riktigt oroad för hur papperstidningarna ska rida ut stormen. Migrationen av läsare och annonspengar från betaltidningarna till online går väldigt snabbt. Däremot tror jag inte läsarna överger gratistidningarna, och då gör annonsörerna inte det heller, säger Sverre Munck. Vad det till syvende och sist handlar om är kampen om människors tid. Medie- och reklambruset i storstäderna har nått oanade höjder och den som kan fånga konsumentens uppmärksamhet en liten stund bli vinnaren, menar Sverre Munck. Så 20 minuter räcker? Absolut. Har man fem miljoner läsare så räcker 20 minuter väldigt långt... % Tyskland Ukraina Finland Spanien Danmark Island Under 2006 steg gratistidningarnas andel av den totala dagstidningsmarknaden från 14 till 22 %. Högst andel betalda dagstidningar finns i Tyskland, Ukraina och Finland. Störst andel gratistidningar har Island, Danmark och Spanien. Källa

11 Fokus på online Tidningarna är grunden för Schibsted och så har det varit sedan Men fokus ligger idag på att växa inom onlineområdet och på nya geografiska marknader. Men framgångsrika produkter som VG, Aftenposten, Svenska Dagbladet, Aftonbladet och 20 Minuter har Schibsted skaffat sig ett starkt fundament att bygga vidare på. Den utbyggnaden sker nu främst genom investeringar i online-medier. Papperstidningarna har kompletterats med egna internetversioner, men den snabbaste tillväxten sker på andra online-medier för classified advertising (rubrikannonser), söktjänster, säljsajter, communities med mera. I Sverige är blocket.se den största köp- och säljsajten och hitta.se en av de mest besökta sidorna för sökning av telefonnummer, adresser, kartor osv. I Norge är sökportalen finn.no marknadsledare. Den spanska jobbsajten InfoJobs.net har blivit en succé, liksom den franska bilsajten lacentrale.fr. Under devisen Vi skapar morgondagens medier. Idag. fortsätter Schibsted sin satsning på nya medier och på internationalisering. I årsredovisningen för 2007 skriver koncernchefen Kjell Aamot att internets andel av den totala reklamen är på väg att passera 10 procentstrecket i Norge och att utvecklingen är den samma i många andra länder. Flera bedömare förutspår att nätets del av reklamkakan år 2010 ska vara 15 procent eller mer. De pengarna och den ökningen ska vi självfallet vara med och konkurrera om, skriver Kjell Aamot. För två år sedan förvärvade Schibsted delar av Trader Classified Media, en gigant inom eftertextområdet på papper och internet i Sydamerika och Europa. Prislappen var 560 miljoner euro, Schibsteds största investering någonsin, och det var främst möjligheterna på onlineområdet som motiverade den satsningen. Storleksmässigt kommer vi aldrig kunna mäta oss med de dominerande aktörerna på mediemarknaden. Men vårt mål är att bli det mest innovativa och attraktiva medieföretaget i Europa, säger Sverre Munck som har ansvar för Schibsteds internationella verksamhet. Från att ha varit en norsk och därefter en skandinavisk mediekoncern har Schibsted blivit alltmer europeiskt och internationellt. På några få år har antalet medarbetare stigit från till och de flesta finns utanför Skandinavien. Om fem år tror jag att vi finns i ytterligare ett 10-tal länder och det är till allra största delen på onlineområdet som vi kommer att växa. Tidningarna, och då menar jag främst gratistidningarna kommer också att utvecklas positivt, men inte i samma takt. Idag svarar tidningarna för cirka två tredje delar av koncernens omsättning. Om fem år är den andelen sannolikt en bra bit under 50 procent, säger Sverre Munck. Internet står för 51 procent av vinsten Schibsted gjorde under 2007 sitt bästa resultat någonsin. Omsättningen uppgick till 13,6 miljarder norska kronor och vinsten (EBITA) till 1,2 miljarder. Av denna vinst kom hela 51 procent från internetaktiviteterna. 11

12 Retrouvez page 27 Numéro # Février 2007 Numéro# Janvier CL ASSEMENT MONDIAL DES NAT IONS DU SP ORT LA CHINE A U X A G U E T S Numéro# Janvier 2008 M I K E H O R N VOYAGE AU BOUT D E L E N F E R Numéro# Février 2007 Numéro # Avril 2008 ALAIN BERNARD L E GR A ND B L E U IND.indd 1 01/04/ :08:55 Retrouvez page IND.indd 1 01/04/ :08:55 LA CHINE A U X A G U E T S V OYAGE AU BOU T D E L E N F E R Numéro # Avril CL ASSEMENT MONDIAL DES N AT IONS DU SP ORT M I K E H O R N ALAIN BERNARD L E G R A N D B L E U Sport en fullträff i både Paris och London Det franska gratismagasinet Sport, som kommer ut på fredagar, har kapat åt sig tio procent av marknaden för annonser riktade till unga män. Även i London har framgången varit stor sedan lanseringen Nu ska Sport också komma som bilaga till söndagstidningen Journal du Dimanche. 12

13 Vi har från början riktat oss till en bred publik, inte bara till sportfantasterna, säger Bruno Breton, chefredaktör och en av grundarna av Sport. Om du befinner dig i London eller i någon av Frankrikes 14 största städer och letar efter något att läsa, kan du snart ha ett glansigt veckomagasin om sport i din hand, alldeles gratis. Det är Sport, en tidning som stadigt ökat både sin upplaga och spridning sedan den lanserades i Paris våren Bruno Breton, Sports chefredaktör och en av grundarna, förklarar tidningens framgång med dess breda inriktning. Vi har från början riktat oss till en bred publik, inte bara till sportfantasterna. Alla som gillar att titta på sport på TV eller som tränar själva ska finna något av intresse i Sport. Brett utbud Sport rapporterar om elitidrott och har reportage med de stora stjärnorna, men också om extremsport, äventyr, surfning och liknande. Dessutom har innehållet en pedagogisk inriktning. I tidningen förklaras termer och regler och här finns informativ grafik. Idén till tidningen föddes när Bruno Breton och Francois Rossignol, en annan av grundarna, arbetade med att utveckla internetsidor i början av 2000-talet. Vi insåg att med gratis information på nätet skulle folk bli mindre och mindre villiga att betala för tidningar. När gratistidningarna Metro och 20 Minutes lanserades i Paris var de exempel på en ekonomisk modell som intresserade oss, säger Bruno Breton. Tillsammans med Francis Jaluzot hittade de på konceptet Sport. Tidningen distribueras i kollektivtrafiken, i parkeringshus, i vissa affärer och på barer, gym och vid sportarenor. Trögt i portgången Läsarna var inte sena att ta till sig tidningen. Läsarna uppskattade direkt både layout och innehåll, säger Bruno Breton. Tidningen är lätt att läsa och har snyggt foto. Läsarna såg att gratis inte behöver betyda tunt innehåll. Däremot var det svårare att övertyga annonsörerna. Fransk press är mycket skyddad och få trodde att ett gratis sportmagasin skulle bli framgångsrikt. Men det gick en liten bit i taget. Lättare i London Lanseringen i London har varit betydligt enklare. Den engelska marknaden är mer dynamisk än den franska. I England var de redan vana vid gratispress och vid en mängd olika tidskrifter. Än så länge finns den engelskspråkiga versionen av Sport bara i London, men man satsar på att utöka på samma sätt som i Frankrike. Vårt mål är att vara fullt etablerade i Storbritannien före OS i London 2012, säger Bruno Breton. I Frankrike fortsätter arbetet med att utveckla tidningens webbsida, bland annat genom temasidor om till exempel löpning och surfning. Dessutom har det precis blivit klart att Sport ska komma ut som bilaga till den franska söndagstidningen Journal du Dimanche. Det innebär att vi ökar upplagan med över exemplar, förutom de drygt som distribueras på fredagarna, berättar Bruno Breton. Fakta Sport Upplaga i Frankrike: , varav 60 % i Paris Upplaga i England: i London Lanserades i Paris i mars 2003 och London i september % av läsarna är män, de flesta mellan 20 och 45 år Sport kan laddas ner som pdf på franska upplagan eller engelska upplagan 13

14 Vi ses i skärningspunkten 14 Kundfokus är ett av Holmen Paper s värdeord. För Processkontroll & Utveckling vid Braviken har det länge varit en del av vardagen. Vi befinner oss i skärningspunkten mellan kund och produktion. I den positionen är det viktigt att vi har en öppen och konstruktiv dialog både med kunder och internt på bruket. Dialogen hjälper oss att fånga upp önskemål, tankar och förslag på hur vi ska kunna tillgodose kundernas behov både på kort och längre sikt, säger avdelningschefen Peter Hellentin.

15 Peter Hellentin, avdelningschef. Dialogen med kunderna sker ofta ute hos dem. Här får Holmen Paper s medarbetare frågor, för samtal och får del av kundernas erfarenheter. Samtidigt förmedlar vi naturligtvis den kunskap och erfarenhet vi samlat på oss, säger Anders Ljung som är chef för den trycktekniska sektionen inom avdelningen. Rätt från början Kundernas frågor och erfarenheter för Anders och hans kollegor tillbaka till Braviken via olika möten och även lite mera handgripligt. Jag rör mig mycket i kontrollrum och vid pappersmaskiner och pratar med dem som jobbar där. Det är viktigt för att vi ska kunna översätta kundernas krav till leveranser där målet är att allt ska vara rätt från början från papper till hylsor, säger Anders Ljung. Att det ska vara rätt från början blir viktigare och viktigare i och med att automatiseringen av hanteringen i tryckerierna ökar i allt snabbare takt. Låg ytvikt höga krav Utvecklingsprojekt är en annan del av samarbetet mellan Braviken och dess kunder. Just nu arbetar man t ex med tryckkvalitetsutveckling tillsammans med Springer i Tyskland. Samarbetet är väl etablerat och redan för tio år sedan undersökte man tillsammans förutsättningarna för att gå ner från 45 till 42 grams ytvikt utan att tumma på de höga krav som finns när det gäller allt från körbarhet till bildåtergivning. Därefter har Springer använt mycket 42 grams papper för sina dagstidningar. Sedan drygt två år tillbaka har Braviken förstärkt sin kapacitet att driva utvecklingsprojekt genom att anställa en erfaren tryckare. Access visade vägen Den kunskap medarbetarna inom Holmen Paper på olika sätt samlar på sig, lagras idag i en central kunddatabas. Embryot till den byggdes upp för drygt tio år sedan i Braviken. Vi samlade alla rapporter från kundbesök och arbetade på den tiden i Access, säger Peter Hellentin. Ett viktigt motiv var att man enklare skulle kunna söka information och se om ett problem man stött på hade inträffat hos någon annan kund. På det här sättet fick Braviken ett viktigt verktyg, som ofta hjälpte brukets medarbetare att åtgärda fel snabbare än vad man tidigare kunnat göra. Samtidigt måste vi komma ihåg att vi är en av flera leverantörer med vars hjälp tryckeriet ska få fram en bra produkt, säger Anders Ljung och syftar på att tryckning är en komplex process där mycket ska samverka för att resultatet ska bli optimalt. Därför är det viktigt att ha goda kontakter understryker Anders med andra leverantörer som ingår i kedjan, som tillverkare av pressar, färg, gummidukar och plåtar. Viktiga samarbeten Samarbeten med olika kunder, produktionsavdelningen och olika leverantörer är viktiga för att få fram bra produkter. Inom avdelningen finns en utvecklingssektion som har stor betydelse för det här arbetet och även deltar i projekt tillsammans med ett antal forsknings- och utvecklingsinstitut. Hit hör bland annat STFI Packforsk, CTP i Grenoble och PIRA i England. Och så finns naturligtvis HPD Holmen Paper s eget utvecklingscentrum som är inriktat på att minska fiberåtgång och energiförbrukning vid tillverkning av tryckpapper. Anders Ljung, chef för den trycktekniska sektionen. 15

16 Environmental work Grattis alla vinnare! at the top of the list Our Swedish mills are certified according to ISO 9001, ISO 14001, energy management system SS , FSC and PEFC. Unga läsare i fokus på World News paper Congress Ett rekordstort antal utställare, över tidningsmakare från hela världen och en invigning där den svenske monarken Carl XVI Gustaf deltog. Den 61:a upplagan av World Newspaper Congress i Göteborg som arrangerades i början av juni blev en stor framgång. Något som inte minst gladde Holmen Paper som var en av arrangemangets Official partners. Förutom en mycket god uppslutning fick bland annat kongressprogrammets inslag om Hur fånga unga läsare ett stort genomslag. Robert Barnard från D-Code i Kanada presenterade den studie som WAN står bakom och som handlar om Youth Media DNA. Även en tvåårig svensk studie av åringars syn på tidningar, vad de kräver av tidningar och deras syn på media i stort bidrog till intresset. Studien presenterades av Anna Serner, VD för TU (Swedish Newspaper Association) och kulturantropologen Katarina Graffman. Den brett upplagda kampanjen för Holmen XLNT blev en stor framgång. Relanseringen som skett med annonser, DR, e-postutskick och en kampanjsite som kanaler har mötts av ett stort intresse och fått ett bra gensvar.på Holmen Papers hemsida har t o m slutet av maj drygt besök registrerats. Av de kunder som fått DRutskick med personlig inloggning har drygt 25 % gått in på kampanjsiten. Grattis! Huvuddelen av kunderna som loggat har också svarat på den tävling som var knuten till kampanjen. De tre frågorna klarades av galant och biljetter till sommarens stora fotbollsfest EM i Österrike och Schweiz vann de här: Frank Solbakken Artko AS, Norge. Torben Broberg Color Print A/S, Danmark. Hans Heikkilä UPC Print Ltd, Finland. Marcus Heintze Frank Druck GmbH & Co.KG, Tyskland. Heiner Kloster MOHN Media Mohndruck GmbH, Tyskland. Ralf Röpke Schlütersche Verlagsges. mbh & Co., Tyskland. Rolf Drücks Aschendorff Medien GmbH & Co. KG, Tyskland. Christian Gaidies Axel Springer AG, Tyskland. P. Tuijtelaars Drukkerij Em. de Jong B.V., Holland. Hans Hunziker Ringier Print Zofingen AG, Schweiz. Bremen nästa! Drygt 400 beslutsfattare från mer än 150 medlemsföretag strålar den juni samman i Bremen. Här arrangerar VDAV Verband Deutscher Auskunfts- und verzeichnismedien sin årliga branschträff. På plats finns Holmen Paper. I anslutning till branschträffen kan deltagarna företagsledare och andra medarbetare på ledande positioner inom bland annat katalogföretag välja bland 35 workshops. Här är utvecklingstrender i info-branschen ett viktigt tema. Senare i höst i slutet av oktober arrangeras IFRA i Amsterdam. Från Holmen Paper som bokat plats i hall 8, nr 8560 ser man fram emot att mässan ska bli lika lyckosam som Då räknade Holmen Paper in över 200 besökare.

Nytänkande och innovationer inom vård och omsorg. Exempel på förnyelse och kreativitet i sektorn

Nytänkande och innovationer inom vård och omsorg. Exempel på förnyelse och kreativitet i sektorn Nytänkande och innovationer inom vård och omsorg Exempel på förnyelse och kreativitet i sektorn Tillväxtverkets publikationer finns att beställa eller ladda ner som pdf på tillvaxtverket.se/publikationer.

Läs mer

Rätt person på fel plats

Rätt person på fel plats Rätt person på fel plats Minst tre vinnare framträder tydligt i historien om Magnus Karlsson. Uniks kärriärprogram löser upp låsta positioner och tunga problem. Magnus Karlsson gick den långa vägen på

Läs mer

Det ansvarsfulla företaget 2014

Det ansvarsfulla företaget 2014 Det ansvarsfulla företaget 2014 Svensk Handels årliga undersökning om CSR- och hållbarhetsfrågor bland medlemsföretag och konsumenter. svenskhandel.se Rapporten är framtagen av Carin Blom HUI RESEARCH

Läs mer

Volvokoncernen 2006 Genom att skapa mervärde för våra kunder skapar vi mervärde för våra aktieägare

Volvokoncernen 2006 Genom att skapa mervärde för våra kunder skapar vi mervärde för våra aktieägare Volvokoncernen 2006 Genom att skapa mervärde för våra kunder skapar vi mervärde för våra aktieägare En global organisation 2 Organisation 4 Volvo i samhället 6 Vision, uppdrag och värderingar 8 Marknadsöversikt

Läs mer

Källa:SCB. Öka fysisk aktivitet och använd vatten som törstsläckare. Läs också. Brottslighet och livets vändpunkter Jerzy Sarnecki

Källa:SCB. Öka fysisk aktivitet och använd vatten som törstsläckare. Läs också. Brottslighet och livets vändpunkter Jerzy Sarnecki Källa:SCB STATISTISKA CENTRALBYRÅNS KUNDTIDNING NUMMER 1 2011 Öka fysisk aktivitet och använd vatten som törstsläckare två av budskapen i studien IDEFICS på 16 000 barn i Europa Brottslighet och livets

Läs mer

Självförtroende och handlingskraft genom

Självförtroende och handlingskraft genom Självförtroende och handlingskraft genom september 2007 Stockholmsmodellen för ledarutveckling Leadership and Group Counselling Medical Management Centre Christer Sandahl Jan Edenius Helena Gustafsson

Läs mer

Vad avgör företagens FoU-investeringar?

Vad avgör företagens FoU-investeringar? Vad avgör företagens FoU-investeringar? 1 2 Innehåll Förord...5 Sammanfattning... 7 Håller företagens forskning och utveckling på att försvinna från Sverige?... 10 Svag tillväxt av FoU i Sverige...10 Färre

Läs mer

Det här är Kungsbacka kommuns. styrmodell

Det här är Kungsbacka kommuns. styrmodell Det här är Kungsbacka kommuns styrmodell innehåll Kapitel 1 Visionen pekar ut riktningen 4 Så här styrs Kungsbacka 6 Kapitel 2 Politikerna i KF styr på olika sätt 8 Kapitel 3 Så styr politikerna i nämnderna

Läs mer

insamling nu Lång vandring gav stor uppslutning Så ger skratt stöd till utsatta en tidning från frii l frii-medlemmar säger upp anställda 5

insamling nu Lång vandring gav stor uppslutning Så ger skratt stöd till utsatta en tidning från frii l frii-medlemmar säger upp anställda 5 FRII är en politiskt och religiöst obunden sammanslutning av 88 frivilligorganisationer inom humanitet, kultur och miljövård. Tillsammans har vi cirka fyra miljoner sympatisörer. FRII verkar för etisk

Läs mer

Kommunal en lärande organisation? Nya perspektiv på kommunikation och förändring

Kommunal en lärande organisation? Nya perspektiv på kommunikation och förändring Kommunal en lärande organisation? Nya perspektiv på kommunikation och förändring För att en process ska hållas vid liv, måste den ständigt fyllas med ny energi och få andrum för att ladda energi. Processen

Läs mer

UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN IKT-FUNKTIONEN

UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN IKT-FUNKTIONEN UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN IKT-FUNKTIONEN UTREDNING Projekt: Författare: Version: Elever i behov av särskilt IT-stöd v3.3.017 Förvaltning/avdelning: Godkänd av beställare: Senast ändrad: Utbildningsförvaltningen,

Läs mer

Det nya företagandet. Drivkrafterna och människorna bakom företag startade på 2 000-talet

Det nya företagandet. Drivkrafterna och människorna bakom företag startade på 2 000-talet Det nya företagandet Drivkrafterna och människorna bakom företag startade på 2 000-talet Why join the navy if you can be a pirate? Steve Jobs, entreprenör och grundare av Apple och Pixar Sverige är ett

Läs mer

Att profilera sig som statlig arbetsgivare

Att profilera sig som statlig arbetsgivare Att profilera sig som statlig arbetsgivare Utgiven av Arbetsgivarverket 2009 Text: Linus Holmgren & Annika Lagerhorn, Talent talk Redaktör: Lars Andrén, Arbetsgivarverket Produktion & grafisk form: Arbetsgivarverket

Läs mer

IN A BETTER MOOD ÅRSREDOVISNING 2014

IN A BETTER MOOD ÅRSREDOVISNING 2014 IN A BETTER MOOD ÅRSREDOVISNING 2014 2014 GOODMOODYEAR Under 2014 ökade Dunis omsättning till drygt 4,2 miljarder kronor och lönsamheten till över elva procent. Den organiska tillväxten blev nästan fyra

Läs mer

Samarbete mellan sociala företag och övrigt näringsliv hur och varför!

Samarbete mellan sociala företag och övrigt näringsliv hur och varför! Samarbete mellan sociala företag och övrigt näringsliv hur och varför! Rapport 0123 En rapport från temagruppen Entreprenörskap och företagande Samarbete mellan sociala företag och övrigt näringsliv hur

Läs mer

GUIDE Minska kommunens miljöpåverkan genom miljöanpassad offentlig anskaffning

GUIDE Minska kommunens miljöpåverkan genom miljöanpassad offentlig anskaffning skånskt kompetenscentrum för miljöanpassad offentlig upphandling GUIDE Minska kommunens miljöpåverkan genom miljöanpassad offentlig anskaffning GUIDEN ÄR FRAMTAGEN INOM PROJEKTET MILOU Tryck: Wallin och

Läs mer

LRF Mer Mjölk. Nordiska Undersökningsgruppen 2012-04-05

LRF Mer Mjölk. Nordiska Undersökningsgruppen 2012-04-05 Ansvarig för rapporten: Lars lindqvist, NU-gruppen Ellen Källberg, NU-gruppen LRF Mer Mjölk 2012 Nordiska Undersökningsgruppen 2012-04-05 NORDISKA UNDERSöKNINGSGRUPPEN (SCANDINAVIAN SURVEY GROUP) Slottsgatan

Läs mer

Låter användarna skapa innovation. nytt. Ny ledare i en ny tid GIS-fakta ska stoppa pandemier Skogen blir fiskmat

Låter användarna skapa innovation. nytt. Ny ledare i en ny tid GIS-fakta ska stoppa pandemier Skogen blir fiskmat forskning innovation tillväxt #2 april 2010 nytt Ny ledare i en ny tid GIS-fakta ska stoppa pandemier Skogen blir fiskmat Låter användarna skapa innovation ledare Innovation kräver investeringar innehåll

Läs mer

Med blicken mot resultatet. Vädermarknad världen över. Konsten att skapa ett känt varumärke HANS WALLEMYR, LEDAMOT I KONCERNSTYRELSEN:

Med blicken mot resultatet. Vädermarknad världen över. Konsten att skapa ett känt varumärke HANS WALLEMYR, LEDAMOT I KONCERNSTYRELSEN: LEDAREN Affär som väcker många frågor SIDAN 2 EN ÄGARTIDNING FRÅN LANTMÄNNEN LÄS MER PÅ WWW.LANTMANNEN.COM NR 5 2010 Konsten att skapa ett känt varumärke SIDAN 6 7 Vädermarknad världen över SIDAN 23 HANS

Läs mer

Hållbar besöksnäring

Hållbar besöksnäring Hållbar besöksnäring Hållbar användning av de resurser som är turismens bas natur, kultur, miljöer, vatten, energi, livsmedel och det sociala ansvarstagandet är branschens viktigaste framtidsfråga. 2 Förord

Läs mer

EN SKRIFT OM COACHNING TILL STUDIER

EN SKRIFT OM COACHNING TILL STUDIER stöd konsultation motivera riktlinjer frivillighet nätverk utbildning arbetslivserfarenhet planera rådgivning kartlägga vägledning mentorskap optimism TID FÖR COACHNING EN SKRIFT OM COACHNING TILL STUDIER

Läs mer

Finansiera ditt företag

Finansiera ditt företag 24-SIDIG HANDBOK Finansiera ditt företag Så hittar du kapital för att starta och växa Värde 79 kr I samarbete med: Idag hjälper vi ytterligare företag att växa! Varje dag får 100 svenska företag rådgivning,

Läs mer

Drömmen om ett bättre liv Framtidsbild 2018

Drömmen om ett bättre liv Framtidsbild 2018 Drömmen om ett bättre liv Framtidsbild 2018 DRÖMMEN OM ETT BÄTTRE LIV 1 Förord För att vi ska kunna utveckla verksamheten tillsammans är det viktigt att det finns en tydlig färdriktning. Med det här dokumentet

Läs mer

CHERRY ÅRSREDOVISNING 2014

CHERRY ÅRSREDOVISNING 2014 CHERRY ÅRSREDOVISNING 2014 Del 1 Om Cherry 3 Cherry i korthet, året som gått 4 VD har ordet 6 Marknaden 8 Medarbetarna på Cherry 10 Cherrys vision och affärsområden 12 Nätspel 14 Affiliate och white label

Läs mer

Innovation genom e-handel

Innovation genom e-handel Företagsekonomiska institutionen Inriktning mot Management HT 12 Innovation genom e-handel En etnografiskt inspirerad fallstudie av projektet att utveckla webshop på företaget Josephssons Kandidatuppsats

Läs mer

Den nya vägen in. ett migrantperpektiv. Veronica Nordlund och Lisa Pelling

Den nya vägen in. ett migrantperpektiv. Veronica Nordlund och Lisa Pelling Den nya vägen in ett migrantperpektiv Veronica Nordlund och Lisa Pelling 1 Innehållsförteckning Inledning... 4 Bakgrund och metod... 5 Urval... 5 Fördelningen arbetskraftsinvandrare/skyddssökande... 5

Läs mer

Möt företagen som gjort raketkarriär på nätet. snabbväxande e-handlare

Möt företagen som gjort raketkarriär på nätet. snabbväxande e-handlare Möt företagen som gjort raketkarriär på nätet 15 snabbväxande e-handlare En växande marknad E-handeln har en enorm potential trots att vi är inne i en lågkonjunktur. Det visar statistiken. Under 2008 ökade

Läs mer

Når vi fram? Hur ökar vi tillgängligheten av anpassade medier för målgruppen barn och unga med läshinder?

Når vi fram? Hur ökar vi tillgängligheten av anpassade medier för målgruppen barn och unga med läshinder? Når vi fram? Hur ökar vi tillgängligheten av anpassade medier för målgruppen barn och unga med läshinder? Maria Ehde Andersson Regional utveckling av biblioteksverksamhet 15 hp Högskolan i Borås Institutionen

Läs mer

Ställ om Sverige! Inspiration och handledning för omställningsgrupper

Ställ om Sverige! Inspiration och handledning för omställningsgrupper Ställ om Sverige! Inspiration och handledning för omställningsgrupper Innehåll Inledning 1. Ställ Om! - Lokala initiativ - Plattform Omställning Sverige 2. Omvärldsanalys - Vi behöver ställa om - Varför

Läs mer

SÅ KAN DITT FÖRETAG JOBBA MED ETIK OCH SOCIALT ANSVARSTAGANDE

SÅ KAN DITT FÖRETAG JOBBA MED ETIK OCH SOCIALT ANSVARSTAGANDE SÅ KAN DITT FÖRETAG JOBBA MED ETIK OCH SOCIALT ANSVARSTAGANDE Innehållsförteckning Inledning 3 Företagens handlingskraft viktig 4 Detta är csr 4 Socialt ansvarstagande kan öka din konkurrenskraft 7 Så

Läs mer