Holmen s paper

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Holmen s paper 2 2008"

Transkript

1 Holmen s paper

2 En produkt som är välgjord, tillgodoser ett behov och kan konsumeras när du själv har tid och möjlighet. Låter intressant eller hur? Är den dessutom gratis låter det nästan för bra för att vara sant. Men den finns gratistidningen som blivit ett naturligt inslag i det moderna medialandskapet. Än en gång har det tryckta ordet visat sin styrka. Än en gång har nya generationer upptäckt pappret som budbärare. Så visst är gratis gott. Markus Olsson Ansvarig för Holmen Papers nordiska försäljning 2

3 Miljön står högt i kurs Sidan minuter räcker Ge oss besked! Sidan 6 7 Tid för gratistidningar Sidan 8 10 Sverre Munck är övertygad. 20 minuter räcker väldigt långt för att få grepp om vad som händer i omvärlden. Sverre är direktör, ansvarar för Schibsteds internationella verksamhet och leder koncernens satsning på gratistidningar utanför Skandinavien. Pendlare i både Paris och Madrid bekräftar också vad han påstår. 20 Minutes är Frankrikes mest lästa tidning och i Spanien har 20 Minutos de högsta läsar siffrorna. Och fler länder står på tur att få lättlästa tidningar. Sida 8 10 Sport vann matchen Sidan Kundfokus i vardagen Sidan TEXT: Strateg Marknadsföring, Anders Thorén och Jenny Forsling. FOTO: Ulla-Carin Ekblom GRAFISK FORM: Strateg Marknadsföring TRYCK: Norrköpings tryckeri PAPPER: Holmen Ideal Volym 100 g CLASSEMENT MO DES NATIONS DU LA CHI AUX A Holmen s paper ges ut av Holmen Paper och produceras i samarbete med Strateg Marknadsföring. ANSVARIG UTGIVARE: Henrik Sjölund Holmen Paper AB Norrköping Tel: E-post: Webb: 3

4 Korta fakta om tre miljömärkningar FSC står för Forest Stewardship Council och är en internationell skogsstandard som verkar för att världens skogar ska brukas på ett acceptabelt sätt miljömässigt, socialt och ekonomiskt. Cirka 10 % av världens skogar är idag certifierade. För en tillverkare som Braviken och Hallsta som certifierades 2007 är det viktiga att fibrer i ett FSC-papper kan spåras bakåt i produktionskedjan och att man i alla led följer de krav som är uppställda för FSC-märkning. Från vaggan till graven PEFC är en internationell skogsstandard. Förkortningen står för Programme for the Endorsement of Forest Certification schemes. I Sverige, där standarden i stort sett är identisk med FSC, är 7,5 miljoner ha skogsmark certifierade enligt PEFC. Svanen är Nordens officiella miljömärkning, där varor och tjänsters miljöpåverkan granskas under hela livscykeln från råvara till avfall. För att få märkas med Svanen måste varan/tjänsten uppfylla hårda miljökrav liksom krav på funktion och kvalitet. Ett nytt steg framåt Med FSC och PEFC-certifieringarna har kvalitets- och miljöarbetet vid Braviken tagit ytterligare ett steg framåt. Sedan 1996 är bruket kvalitetscertifierat enligt ISO Tre år senare 1999 certifierades brukets miljöledningssystem enligt ISO Energiledningssystemet certifierades 2006 enligt SS Det är en svensk standard som SIS (Swedish Standards Institute) tillsammans med Energimyndigheten och representanter för svensk industri tagit fram. 4

5 Miljöfrågor kommer mer och mer i fokus, säger Jenny Nyqvist, som tillsammans med Leonard Dahlberg och Pia Kuhla (ej med på bild) arbetar som kvalitets- och miljöingenjörer. Nytt steg på väg mot ett grönare Braviken Nu håller ytterligare en av Holmen Papers produktionsanläggningar på att certifieras enligt FSC och PEFC. Certifieringsrevision sker i slutet av maj. Vi startade under hösten Att det gått så pass snabbt förklaras av att vi haft fördel av att Holmen Skog samt Hallsta och Wargön är certifierat. Ett bra samarbete inom koncernen har bidragit till att arbetet gått smidigt, säger Leonard Dahlberg. Leonard är en av tre kvalitets- och miljöingenjörer som arbetar inom avdelningen Processkontroll och utveckling vid Braviken. Tillsammans med kollegorna Jenny Nyqvist och Pia Kuhla arbetar de med att bland annat se till att lagar, regler och krav i kvalitets-, miljö- och energiledningsstandarderna följs. Andra viktiga uppgifter är att delta i och leda projekt som ska göra Braviken till en ännu effektivare och grönare anläggning. Certifieringsarbetet är naturligtvis väsentligt och markerar den stora vikt bolaget fäster vid miljöarbetet. Arbete mot ständiga förbättringar är också viktigt, säger Leonard Dahlberg. Dagligt gnet I det dagliga gnetet förverkligar man steg för steg de övergripande miljömål som satts upp. Via detaljerade miljömål och handlingsplaner arbetar man bland annat med att effektivisera energi- och vattenanvändning och att minska och ta vara på det avfall som uppstår. Hur returpappersrester kan användas till mera än energiproduktion har man t ex ägnat en hel del tid och kraft. Resultatet har blivit att det finns långt gångna förslag på att inte bara använda resterna som bränsle i Bravikens fastbränslepanna samt till sluttäckning av deponier. De kan bli insatsvaror vid exempelvis plastproduktion, absorbent material och fungera som dammbindande material, säger Leonard Dahlberg. Uppgrävd tipp gav miljövinst Genom det här arbetet kan mängden returpappersrester som körs till deponi minimeras. Och Braviken har inte gjort halt där! Man har grävt upp ett par tusen ton returpappersrester ur deponi, sorterat resterna och sett till att metall baltråd och häftklamrar återvunnits. Ett annat framgångsrikt miljöarbete gäller fastbränslepannan. Den har byggts om dels för att effektivisera förbränningen, dels för att minska utsläppen av kolmonoxid utan att höja utsläppen av kvävedioxid. Jämför man utsläppen av kolmonoxid 2007 är de ca en tiondel av vad som släpptes ut Uppfyller Svanen-kriterierna Under 2008 ska moderniseringen av produktionslinjen för termomekanisk massa stå klar. Den kommer att minska elförbrukningen och ge en högre ångåtervinning per producerat ton massa. Tidigare har ombyggnaden av PM 51 lett till en förbättrad värmeåtervinning. Miljöfrågorna kommer mer och mer i fokus och medvetenheten ökar både internt och externt, säger Jenny Nyqvist. Kundernas frågor om miljöpåverkan och fakta om produkter och produktion har blivit allt fler. Vi bistår marknad och hjälper till att svara på frågor om miljöpåverkan, t.ex. utsläpp till luft och vatten samt energianvändning vid produktion, säger Leonard Dahlberg. Bravikens produkter uppfyller Svanen-kriterierna, vilket är ett krav från flera kunder. Fakta om olika produkters miljöpåverkan har man samlat i Paper profiles. 5

6 Dags för ny kundundersökning Ta chansen och tala om vad vi kan förbättra! I slutet av 2006 gjorde Holmen Paper sin senaste stora kundundersökning. Nu är det dags igen. Det är mycket viktigt för oss att få en regelbunden återkoppling av hur kunderna ser på vår verksamhet. Samtidigt ger undersökningen kunderna en stor möjlighet att påverka vårt fortsatta utvecklingsarbete. Kommentaren är signerad Henrik Sjölund. Han är marknadsdirektör på Holmen Paper och försäkrar att den förestående undersökningen kommer att vara en viktig informationskälla i företagets strategiarbete. Henrik exemplifierar med vad 2006-års mätning ledde till. Här kunde Holmen Paper konstatera att man fått ett klart bättre betyg för sin tekniska support jämfört med undersökningen Däremot hade betyget för produktkvaliteten sänkts en aning. Det ska ses i ljuset av att kunderna ställer allt högre krav på produktkvalitet, och att vi måste jobba ännu intensivare för att uppfylla deras förväntningar. Kundernas förstaval Kundernas besked kunde naturligtvis inte Holmen Paper blunda för. En intern diskussion startade som fokuserade på frågan; Hur vill vi att vårt företag ska uppfattas på marknaden? Svaret och det övergripande mål som mejslades fram löd; Preferred supplier. För att bli kundernas första val lade Holmen Paper en bas för utvecklingsarbetet genom att jobba fram ett antal värdeord, som ska få alla medarbetare att fokusera på samma mål. Värdeorden blev fyra till antalet professionalism, kundfokus, mod och engagemang. En viktig del av arbetet handlade också om att få en bred uppslutning inom företaget kring synsättet; Det är kundernas uppfattning som ska styra vårt utvecklingsarbete och göra oss till en ännu bättre samarbetspartner. Samsyn ett måste Konkret har man för att nå målet Preferred supplier arbetat med bland annat frågor som rör ledarskap, förhållningssätt till både arbetskamrater och kunder samt att förankra en samsyn i hela kedjan supply chain som gör att alla arbetar mot samma mål. Också vilken typ av handlingar som ska premieras internt har diskuterats. Ett litet men belysande exempel kan se ut så här. Som Preferred supplier ska Holmen Paper leverera produkter av hög kvalitet. I linje med det ska kvalitet inte producerad kvantitet premieras. Ett handfast resultat av arbetet med att bli kundernas förstaval, är att Holmen Paper förstärkt sin tekniska support och fördjupat dialogen mellan marknad och bruk. Det är förbättringsområden som kunderna pekat ut och som vi jobbat med, säger Henrik Sjölund. Förstärkt organisationen Vad kunderna tycker om den förstärkning som skett av teknisk support, ser Holmen Paper fram emot att få besked om via den stundande undersökningen. Andra uppgifter som kommer att stämmas av är produktkvalitet, leveransservice och övergripande image där också de mjuka värdena fångas upp. Undersökningen görs av Opticom International Research. Företaget startades 1987 och har skogsindustrin som ett av sina viktigaste verksamhetsområden. Här har man genom åren genomfört mer än 500 undersökningar över hela världen åt branschledande företag. 6

7 Henrik Sjölund % Produktkvalitet Teknisk support Affärsrelation/ personlig kontakt Inom områdena produktkvalitet, teknisk support och affärsrelation/personlig kontakt, som är tre av fem områden inom i Overall benchmark, placerar 90 % av kunderna Holmen Paper som en av de tre bästa leverantörerna. Som bästa leverantör placerar var tredje kund Holmen Paper inom affärsrelation/personlig kontakt. Var fjärde kund placerar företaget på första plats inom teknisk support. Inom produktkvalitet anser drygt var femte kund att Holmen Paper är bäst i klassen. % Supply chain Kommunikation /image Inom övriga områden Supply chain service och Kommunikation och övergripande företagsimage för företaget finns det en förbättringspotential. 88 % ser om Holmen Paper som ett av de tre bästa företagen inom Supply Chain och 18 % väljer företaget som det bästa alternativet. Inom Kommunikation och övergripande image är motsvarande noteringar 86 respektive 16 %. 7

8 Tiden talar för gratistidningen Tiden talar för tidningen. Men den ska finnas på rätt plats och när du har tid att läsa den. Och så ska den förstås vara gratis minuter räcker. Pendlaren i Madrid eller Paris vill bara ha en snabb koll på läget. Får han en gratis och lättläst tidning på väg till jobbet är chansen att han läser den väldigt stor. Med denna filosofi har norska Schibsted sedan 1999 tagit sitt gratistidningskoncept ut i Europa. Efter ett lärorikt bakslag i Tyskland har konceptet fintrimmats och blivit en klockren succé. Idag är 20 Minutes den mest lästa tidningen i Frankrike och systertidningen 20 Minutos har de högsta läsarsiffrorna i Spanien. I Ryssland, som är en av världens mest snabbväxande reklammarknader, ger Schibsted ut gratistidningen Moj rajon. Även i Estland och Litauen har Schibsted tagit ett viktigt steg in på gratistidningsmarknaden. Gratistidningssatsningen utanför Skandinavien leds av Sverre Munck, som är direktör med ansvar för Schibsteds hela internationella verksamhet, alltså även för den snabbt växande onlineverksamheten. Vi träffar honom på Schibsteds huvudkontor i centrala Oslo, ett stenkast från VG-huset där koncernens flaggskepp Verdens Gang har sin redaktion. Han ger en ödmjuk förklaring till 20 Minuters framgångar. Konceptet var ju inte nytt, men efter bakslaget i Tyskland ville vi vara mycket väl förberedda och det har gett gott resultat, säger han. På ett näst intill vetenskapligt sätt lät Schibsted studera olika tänkbara marknader avseende läsarpotential, demografi, annonspotential, konkurrenssituation, allmänna transportmedel och så vidare. Men som ofta i affärslivet var det också en del tillfälligheter som ledde fram till besluten, framhåller Sverre Munck. I Spanien kunde vi 2001 köpa en befintlig gratistidning, som gjordes om till 20 Minutos. Ett år senare fick vi möjlighet till sam-

9 De skandinaviska dags- och kvällstidningarna är grunden för Schibsteds verksamhet, men den snabbaste expansionen sker på gratistidningar och onlinemedier, säger Sverre Munck. arbete med en lokal partner i Frankrike, vilket gjorde att 20 Minutes kunde lanseras. Detta gav oss en flygande start i båda länderna. Idag har de franska och spanska tidningarna tillsammans en upplaga på cirka två miljoner exemplar och nästan fem miljoner läsare. Lanseringsfasen har klarats av och båda tidningarna går med vinst. Styrelsen är nöjd och även om fokus nu ligger på att utveckla online-medierna så är gratistidningarna ett framtidsområde. Schibsteds bedömning är att det finns tillväxtpotential för gratistidningar i de flesta länder i Europa. Som förklaring visar Sverre Munck ett stapeldiagram som illustrerar gratistidningarnas andel av den totala dagstidningsmarknaden i olika länder. Den andelen varierar starkt från nästan noll i Tyskland till mer än 80 procent på Island. Slutsatsen är att gratistidningsbranschen har mycket ogjort på många håll i Europa och att deras marknadsandel kommer att öka snabbt. Efter internet är gratistidningar det annonsmedia som växer snabbast globalt sett. Vi har stark tilltro till vårt gratistidningskoncept och räknar med att inom de närmaste fem åren etablera oss på ytterligare en eller två europeiska marknader, säger Sverre Munck. Stora innovationsmöjligheter präglar gratistidningsmarknaden menar Schibstedledningen. Efter den första generationen gratistidningar, det breda Metro-konceptet, har en andra generation av smalare och mer målgruppsfokuserade gratistidningar lanserats. Schibsteds exempel är svenska PunktSE, som med sitt A4- format och annorlunda design ännu tydligare skiljer sig från de traditionella dagstidningarna. Schibsteds ambition är att ligga i frontlinjen då den tredje och fjärde generationen gratistidningar tar form. Vi ser till exempel stora möjligheter i att kombinera betal- och gratistidningarna och på så sätt utnyttja de etablerade varumärkena och nå nya synergier. En betaltidning kan till exempel kompletteras med en gratis lightversion, som når ut till ännu fler läsare. Specialisering är också högintressant. Sverre Munck tror dock inte på gratis Sporttidningar men Finans och kanske Kultur har potential. Och han tror på lokala satsningar. I Moskva ger Schibsted ut gratistidningen Moj rajon i 16 editioner, för att fånga upp de lokala annonsörerna. Fakta om Schibsted Schibsted är en skandinavisk mediekoncern med växande verksamhet i Europa och internationellt. Verksamhetsområdena är tidningar, TV, film, online, mobil, böcker och magasin. Inom dags- och kvällspress har Schibsted välkända tidningar som VG, Aftenposten, Svenska Dagbladet, Aftonbladet och gratistidningen 20 Minuter. Totalt når Schibsteds tidningar 12,5 miljoner läsare. Koncernens omsättning uppgick 2007 till 13,7 miljarder norska kronor. Koncernen har anställda i 21 länder. Hemmamarknaderna är Norge och Sverige. För gratistidningarna är Frankrike och Spanien de största marknaderna. Schibsted har också dotterbolag i Danmark, Finland, Estland, Litauen, Österrike, Italien, Schweiz, Ryssland, Slovenien, Singapore och i Latinamerika. God tillväxt i Frankrike och Spanien Under 2007 ökade 20 Minuter-företagen sin omsättning i Frankrike med fem procent och Spanien med 14 procent. I Frankrike passerade 20 Minutes sporttidningen L`Equipe och är nu Frankrikes mest lästa tidning med 2,4 miljoner läsare. 20 Minutes gav också under 2007 för första gången ett positivt driftsresultat. I Spanien ökade 20 Minutos avståndet till konkurrenterna och befäste med sina 2,5 miljoner läsare positionen som Spaniens mest lästa tidning. De båda 20 Minuter-företagen har också haft en god utveckling på internet. 20minutos.es var 2007 Spaniens tredje mest besökta nyhetssajt, medan 20minutes.fr var nummer fyra i Frankrike. Källa: Schibsteds årsredovisning

10 10 Vi har alltså bara sett början på gratistidningarnas framfart i Europa. Men talet om överetablering, marknadskrig och röda siffror, skrämmer inte det er? Sverre Munck vill tona ned den diskussionen, och återkommer till att Schibsteds gratistidningsverksamhet är en god affär. Visst finns det överetablering på vissa marknader, men på sikt kommer balans att infinna sig. Och totalmarknaden växer, eftersom allt fler annonsörer upptäcker vilket slagkraftigt media som gratistidningarna utgör. Det kortsiktiga hotet är lågkonjunkturen. Vid den förra konjunktursvackan prioriterade annonsörerna väletablerade kanaler som dags- och kvällspress, men drog ned på internetannonsering. Risken finns att scenariot blir det direkt motsatta den är gången. Hade det inte varit för gratistidningarna hade jag varit riktigt oroad för hur papperstidningarna ska rida ut stormen. Migrationen av läsare och annonspengar från betaltidningarna till online går väldigt snabbt. Däremot tror jag inte läsarna överger gratistidningarna, och då gör annonsörerna inte det heller, säger Sverre Munck. Vad det till syvende och sist handlar om är kampen om människors tid. Medie- och reklambruset i storstäderna har nått oanade höjder och den som kan fånga konsumentens uppmärksamhet en liten stund bli vinnaren, menar Sverre Munck. Så 20 minuter räcker? Absolut. Har man fem miljoner läsare så räcker 20 minuter väldigt långt... % Tyskland Ukraina Finland Spanien Danmark Island Under 2006 steg gratistidningarnas andel av den totala dagstidningsmarknaden från 14 till 22 %. Högst andel betalda dagstidningar finns i Tyskland, Ukraina och Finland. Störst andel gratistidningar har Island, Danmark och Spanien. Källa

11 Fokus på online Tidningarna är grunden för Schibsted och så har det varit sedan Men fokus ligger idag på att växa inom onlineområdet och på nya geografiska marknader. Men framgångsrika produkter som VG, Aftenposten, Svenska Dagbladet, Aftonbladet och 20 Minuter har Schibsted skaffat sig ett starkt fundament att bygga vidare på. Den utbyggnaden sker nu främst genom investeringar i online-medier. Papperstidningarna har kompletterats med egna internetversioner, men den snabbaste tillväxten sker på andra online-medier för classified advertising (rubrikannonser), söktjänster, säljsajter, communities med mera. I Sverige är blocket.se den största köp- och säljsajten och hitta.se en av de mest besökta sidorna för sökning av telefonnummer, adresser, kartor osv. I Norge är sökportalen finn.no marknadsledare. Den spanska jobbsajten InfoJobs.net har blivit en succé, liksom den franska bilsajten lacentrale.fr. Under devisen Vi skapar morgondagens medier. Idag. fortsätter Schibsted sin satsning på nya medier och på internationalisering. I årsredovisningen för 2007 skriver koncernchefen Kjell Aamot att internets andel av den totala reklamen är på väg att passera 10 procentstrecket i Norge och att utvecklingen är den samma i många andra länder. Flera bedömare förutspår att nätets del av reklamkakan år 2010 ska vara 15 procent eller mer. De pengarna och den ökningen ska vi självfallet vara med och konkurrera om, skriver Kjell Aamot. För två år sedan förvärvade Schibsted delar av Trader Classified Media, en gigant inom eftertextområdet på papper och internet i Sydamerika och Europa. Prislappen var 560 miljoner euro, Schibsteds största investering någonsin, och det var främst möjligheterna på onlineområdet som motiverade den satsningen. Storleksmässigt kommer vi aldrig kunna mäta oss med de dominerande aktörerna på mediemarknaden. Men vårt mål är att bli det mest innovativa och attraktiva medieföretaget i Europa, säger Sverre Munck som har ansvar för Schibsteds internationella verksamhet. Från att ha varit en norsk och därefter en skandinavisk mediekoncern har Schibsted blivit alltmer europeiskt och internationellt. På några få år har antalet medarbetare stigit från till och de flesta finns utanför Skandinavien. Om fem år tror jag att vi finns i ytterligare ett 10-tal länder och det är till allra största delen på onlineområdet som vi kommer att växa. Tidningarna, och då menar jag främst gratistidningarna kommer också att utvecklas positivt, men inte i samma takt. Idag svarar tidningarna för cirka två tredje delar av koncernens omsättning. Om fem år är den andelen sannolikt en bra bit under 50 procent, säger Sverre Munck. Internet står för 51 procent av vinsten Schibsted gjorde under 2007 sitt bästa resultat någonsin. Omsättningen uppgick till 13,6 miljarder norska kronor och vinsten (EBITA) till 1,2 miljarder. Av denna vinst kom hela 51 procent från internetaktiviteterna. 11

12 Retrouvez page 27 Numéro # Février 2007 Numéro# Janvier CL ASSEMENT MONDIAL DES NAT IONS DU SP ORT LA CHINE A U X A G U E T S Numéro# Janvier 2008 M I K E H O R N VOYAGE AU BOUT D E L E N F E R Numéro# Février 2007 Numéro # Avril 2008 ALAIN BERNARD L E GR A ND B L E U IND.indd 1 01/04/ :08:55 Retrouvez page IND.indd 1 01/04/ :08:55 LA CHINE A U X A G U E T S V OYAGE AU BOU T D E L E N F E R Numéro # Avril CL ASSEMENT MONDIAL DES N AT IONS DU SP ORT M I K E H O R N ALAIN BERNARD L E G R A N D B L E U Sport en fullträff i både Paris och London Det franska gratismagasinet Sport, som kommer ut på fredagar, har kapat åt sig tio procent av marknaden för annonser riktade till unga män. Även i London har framgången varit stor sedan lanseringen Nu ska Sport också komma som bilaga till söndagstidningen Journal du Dimanche. 12

13 Vi har från början riktat oss till en bred publik, inte bara till sportfantasterna, säger Bruno Breton, chefredaktör och en av grundarna av Sport. Om du befinner dig i London eller i någon av Frankrikes 14 största städer och letar efter något att läsa, kan du snart ha ett glansigt veckomagasin om sport i din hand, alldeles gratis. Det är Sport, en tidning som stadigt ökat både sin upplaga och spridning sedan den lanserades i Paris våren Bruno Breton, Sports chefredaktör och en av grundarna, förklarar tidningens framgång med dess breda inriktning. Vi har från början riktat oss till en bred publik, inte bara till sportfantasterna. Alla som gillar att titta på sport på TV eller som tränar själva ska finna något av intresse i Sport. Brett utbud Sport rapporterar om elitidrott och har reportage med de stora stjärnorna, men också om extremsport, äventyr, surfning och liknande. Dessutom har innehållet en pedagogisk inriktning. I tidningen förklaras termer och regler och här finns informativ grafik. Idén till tidningen föddes när Bruno Breton och Francois Rossignol, en annan av grundarna, arbetade med att utveckla internetsidor i början av 2000-talet. Vi insåg att med gratis information på nätet skulle folk bli mindre och mindre villiga att betala för tidningar. När gratistidningarna Metro och 20 Minutes lanserades i Paris var de exempel på en ekonomisk modell som intresserade oss, säger Bruno Breton. Tillsammans med Francis Jaluzot hittade de på konceptet Sport. Tidningen distribueras i kollektivtrafiken, i parkeringshus, i vissa affärer och på barer, gym och vid sportarenor. Trögt i portgången Läsarna var inte sena att ta till sig tidningen. Läsarna uppskattade direkt både layout och innehåll, säger Bruno Breton. Tidningen är lätt att läsa och har snyggt foto. Läsarna såg att gratis inte behöver betyda tunt innehåll. Däremot var det svårare att övertyga annonsörerna. Fransk press är mycket skyddad och få trodde att ett gratis sportmagasin skulle bli framgångsrikt. Men det gick en liten bit i taget. Lättare i London Lanseringen i London har varit betydligt enklare. Den engelska marknaden är mer dynamisk än den franska. I England var de redan vana vid gratispress och vid en mängd olika tidskrifter. Än så länge finns den engelskspråkiga versionen av Sport bara i London, men man satsar på att utöka på samma sätt som i Frankrike. Vårt mål är att vara fullt etablerade i Storbritannien före OS i London 2012, säger Bruno Breton. I Frankrike fortsätter arbetet med att utveckla tidningens webbsida, bland annat genom temasidor om till exempel löpning och surfning. Dessutom har det precis blivit klart att Sport ska komma ut som bilaga till den franska söndagstidningen Journal du Dimanche. Det innebär att vi ökar upplagan med över exemplar, förutom de drygt som distribueras på fredagarna, berättar Bruno Breton. Fakta Sport Upplaga i Frankrike: , varav 60 % i Paris Upplaga i England: i London Lanserades i Paris i mars 2003 och London i september % av läsarna är män, de flesta mellan 20 och 45 år Sport kan laddas ner som pdf på franska upplagan eller engelska upplagan 13

14 Vi ses i skärningspunkten 14 Kundfokus är ett av Holmen Paper s värdeord. För Processkontroll & Utveckling vid Braviken har det länge varit en del av vardagen. Vi befinner oss i skärningspunkten mellan kund och produktion. I den positionen är det viktigt att vi har en öppen och konstruktiv dialog både med kunder och internt på bruket. Dialogen hjälper oss att fånga upp önskemål, tankar och förslag på hur vi ska kunna tillgodose kundernas behov både på kort och längre sikt, säger avdelningschefen Peter Hellentin.

15 Peter Hellentin, avdelningschef. Dialogen med kunderna sker ofta ute hos dem. Här får Holmen Paper s medarbetare frågor, för samtal och får del av kundernas erfarenheter. Samtidigt förmedlar vi naturligtvis den kunskap och erfarenhet vi samlat på oss, säger Anders Ljung som är chef för den trycktekniska sektionen inom avdelningen. Rätt från början Kundernas frågor och erfarenheter för Anders och hans kollegor tillbaka till Braviken via olika möten och även lite mera handgripligt. Jag rör mig mycket i kontrollrum och vid pappersmaskiner och pratar med dem som jobbar där. Det är viktigt för att vi ska kunna översätta kundernas krav till leveranser där målet är att allt ska vara rätt från början från papper till hylsor, säger Anders Ljung. Att det ska vara rätt från början blir viktigare och viktigare i och med att automatiseringen av hanteringen i tryckerierna ökar i allt snabbare takt. Låg ytvikt höga krav Utvecklingsprojekt är en annan del av samarbetet mellan Braviken och dess kunder. Just nu arbetar man t ex med tryckkvalitetsutveckling tillsammans med Springer i Tyskland. Samarbetet är väl etablerat och redan för tio år sedan undersökte man tillsammans förutsättningarna för att gå ner från 45 till 42 grams ytvikt utan att tumma på de höga krav som finns när det gäller allt från körbarhet till bildåtergivning. Därefter har Springer använt mycket 42 grams papper för sina dagstidningar. Sedan drygt två år tillbaka har Braviken förstärkt sin kapacitet att driva utvecklingsprojekt genom att anställa en erfaren tryckare. Access visade vägen Den kunskap medarbetarna inom Holmen Paper på olika sätt samlar på sig, lagras idag i en central kunddatabas. Embryot till den byggdes upp för drygt tio år sedan i Braviken. Vi samlade alla rapporter från kundbesök och arbetade på den tiden i Access, säger Peter Hellentin. Ett viktigt motiv var att man enklare skulle kunna söka information och se om ett problem man stött på hade inträffat hos någon annan kund. På det här sättet fick Braviken ett viktigt verktyg, som ofta hjälpte brukets medarbetare att åtgärda fel snabbare än vad man tidigare kunnat göra. Samtidigt måste vi komma ihåg att vi är en av flera leverantörer med vars hjälp tryckeriet ska få fram en bra produkt, säger Anders Ljung och syftar på att tryckning är en komplex process där mycket ska samverka för att resultatet ska bli optimalt. Därför är det viktigt att ha goda kontakter understryker Anders med andra leverantörer som ingår i kedjan, som tillverkare av pressar, färg, gummidukar och plåtar. Viktiga samarbeten Samarbeten med olika kunder, produktionsavdelningen och olika leverantörer är viktiga för att få fram bra produkter. Inom avdelningen finns en utvecklingssektion som har stor betydelse för det här arbetet och även deltar i projekt tillsammans med ett antal forsknings- och utvecklingsinstitut. Hit hör bland annat STFI Packforsk, CTP i Grenoble och PIRA i England. Och så finns naturligtvis HPD Holmen Paper s eget utvecklingscentrum som är inriktat på att minska fiberåtgång och energiförbrukning vid tillverkning av tryckpapper. Anders Ljung, chef för den trycktekniska sektionen. 15

16 Environmental work Grattis alla vinnare! at the top of the list Our Swedish mills are certified according to ISO 9001, ISO 14001, energy management system SS , FSC and PEFC. Unga läsare i fokus på World News paper Congress Ett rekordstort antal utställare, över tidningsmakare från hela världen och en invigning där den svenske monarken Carl XVI Gustaf deltog. Den 61:a upplagan av World Newspaper Congress i Göteborg som arrangerades i början av juni blev en stor framgång. Något som inte minst gladde Holmen Paper som var en av arrangemangets Official partners. Förutom en mycket god uppslutning fick bland annat kongressprogrammets inslag om Hur fånga unga läsare ett stort genomslag. Robert Barnard från D-Code i Kanada presenterade den studie som WAN står bakom och som handlar om Youth Media DNA. Även en tvåårig svensk studie av åringars syn på tidningar, vad de kräver av tidningar och deras syn på media i stort bidrog till intresset. Studien presenterades av Anna Serner, VD för TU (Swedish Newspaper Association) och kulturantropologen Katarina Graffman. Den brett upplagda kampanjen för Holmen XLNT blev en stor framgång. Relanseringen som skett med annonser, DR, e-postutskick och en kampanjsite som kanaler har mötts av ett stort intresse och fått ett bra gensvar.på Holmen Papers hemsida har t o m slutet av maj drygt besök registrerats. Av de kunder som fått DRutskick med personlig inloggning har drygt 25 % gått in på kampanjsiten. Grattis! Huvuddelen av kunderna som loggat har också svarat på den tävling som var knuten till kampanjen. De tre frågorna klarades av galant och biljetter till sommarens stora fotbollsfest EM i Österrike och Schweiz vann de här: Frank Solbakken Artko AS, Norge. Torben Broberg Color Print A/S, Danmark. Hans Heikkilä UPC Print Ltd, Finland. Marcus Heintze Frank Druck GmbH & Co.KG, Tyskland. Heiner Kloster MOHN Media Mohndruck GmbH, Tyskland. Ralf Röpke Schlütersche Verlagsges. mbh & Co., Tyskland. Rolf Drücks Aschendorff Medien GmbH & Co. KG, Tyskland. Christian Gaidies Axel Springer AG, Tyskland. P. Tuijtelaars Drukkerij Em. de Jong B.V., Holland. Hans Hunziker Ringier Print Zofingen AG, Schweiz. Bremen nästa! Drygt 400 beslutsfattare från mer än 150 medlemsföretag strålar den juni samman i Bremen. Här arrangerar VDAV Verband Deutscher Auskunfts- und verzeichnismedien sin årliga branschträff. På plats finns Holmen Paper. I anslutning till branschträffen kan deltagarna företagsledare och andra medarbetare på ledande positioner inom bland annat katalogföretag välja bland 35 workshops. Här är utvecklingstrender i info-branschen ett viktigt tema. Senare i höst i slutet av oktober arrangeras IFRA i Amsterdam. Från Holmen Paper som bokat plats i hall 8, nr 8560 ser man fram emot att mässan ska bli lika lyckosam som Då räknade Holmen Paper in över 200 besökare.

myter om papperstillverkning och miljö

myter om papperstillverkning och miljö myter om papperstillverkning och miljö Sant eller falskt? Som konsument av papper kan det vara svårt att veta vad som är sant eller falskt när det gäller papper och miljö. Vi får ofta höra att papper

Läs mer

DET FINNS ENKLARE SÄTT ATT BIDRA TILL EN BÄTTRE MILJÖ. Ditt val gör skillnad

DET FINNS ENKLARE SÄTT ATT BIDRA TILL EN BÄTTRE MILJÖ. Ditt val gör skillnad DET FINNS ENKLARE SÄTT ATT BIDRA TILL EN BÄTTRE MILJÖ Ditt val gör skillnad Det finns flera olika märken. Med den här trycksaken vill vi reda ut det här med alla olika märken. Vilka förekommer i den grafiska

Läs mer

Vill du trycka miljöanpassat? Ett märke täcker allt.

Vill du trycka miljöanpassat? Ett märke täcker allt. Vill du trycka miljöanpassat? Ett märke täcker allt. Det finns flera olika märke Å andra sidan räcker det Med den här trycksaken vill vi reda ut det här med alla olika märken. Vilka förekommer i den grafiska

Läs mer

Svanen Broschyr-Tryck_ORIGINAL3(pag):Layout 1 08-10-01 13.14 Sida 1. Vill du trycka miljöanpassat? Ett märke täcker allt.

Svanen Broschyr-Tryck_ORIGINAL3(pag):Layout 1 08-10-01 13.14 Sida 1. Vill du trycka miljöanpassat? Ett märke täcker allt. Svanen Broschyr-Tryck_ORIGINAL3(pag):Layout 1 08-10-01 13.14 Sida 1 Vill du trycka miljöanpassat? Ett märke täcker allt. Svanen Broschyr-Tryck_ORIGINAL3(pag):Layout 1 08-10-01 13.14 Sida 2 Det finns flera

Läs mer

Kvalitet är frihet från bekymmer

Kvalitet är frihet från bekymmer Kvalitet är frihet från bekymmer www.publicationpapers.sca.com Det är kunden som sätter betyget Produkter med rätt kvalitet, miljöarbete i världsklass, tre välinvesterade och effektiva pappersbruk samt

Läs mer

Uppdragsbeskrivning. för rollen som

Uppdragsbeskrivning. för rollen som Uppdragsbeskrivning för rollen som VD Välkommen till FDT 04/09 2015 EEL-koncernen, i vilken bland annat kedjorna ELON, Elkedjan samt Euronics Norge verkar, satsar stort i Luleå. Under det senaste året

Läs mer

Certifiering för ett ansvarsfullt skogsbruk

Certifiering för ett ansvarsfullt skogsbruk Certifiering för ett ansvarsfullt skogsbruk Vill du få ett kvitto på att du har ett miljöanpassat skogsbruk? Vill du också kunna visa att ditt skogsbruk tar social hänsyn och är långsiktigt ekonomiskt?

Läs mer

Bolagsstämmoanförande 28 mars 2006, Magnus Hall, VD och koncernchef

Bolagsstämmoanförande 28 mars 2006, Magnus Hall, VD och koncernchef Bolagsstämmoanförande 28 mars 2006, Magnus Hall, VD och koncernchef Bild 1 Herr ordförande, bästa aktieägare, mina damer och herrar. Bild 2 Holmens rörelsereresultat för 2005 blev 1 973 mnkr och i stort

Läs mer

Ordinarie bolagstämma 2005-05-13

Ordinarie bolagstämma 2005-05-13 Ordinarie bolagstämma 2005-05-13 1 Agenda Året som gått Integrationen med Schibsted Mobil Q1 2005 2 Året i korthet marknad och försäljning Från B2B till fokuserat B2C bolag Konsolideringen på marknaden

Läs mer

Globescan Konsumentundersökning 2011

Globescan Konsumentundersökning 2011 Globescan Konsumentundersökning 7 000 respondenter i länder På uppdrag av Fairtrade International Maj Syfte och metod Syftet med undersökningen är att undersöka konsumentattityder och -beteenden i relation

Läs mer

Öppet mål. Så kan din förening dra nytta av att vi har ett Dam-EM på hemmaplan. Tips och inspiration från svensk fotboll

Öppet mål. Så kan din förening dra nytta av att vi har ett Dam-EM på hemmaplan. Tips och inspiration från svensk fotboll Öppet mål Så kan din förening dra nytta av att vi har ett Dam-EM på hemmaplan Tips och inspiration från svensk fotboll Öppet mål 2 EM ger din förening nya målchanser Svensk fotboll står i centrum i sommar.

Läs mer

ÅRSSTÄMMA 2013 KARL-JOHAN PERSSON VD

ÅRSSTÄMMA 2013 KARL-JOHAN PERSSON VD ÅRSSTÄMMA 2013 KARL-JOHAN PERSSON VD 2012 I KORTHET Fortsatt utmanande för klädhandeln på flera av H&M:s marknader Försäljningen +11% i lokala valutor jämförbara enheter +1% Bruttomarginal 59,5 procent

Läs mer

Aspiro AB (publ( publ) Delårsrapport januari-september 2006

Aspiro AB (publ( publ) Delårsrapport januari-september 2006 Aspiro AB (publ( publ) Delårsrapport januari-september 2006 1 Aspiro i korthet Marknadsledare i Norden inom mobila innehållstjänster Omsättning januari-september 2006: 341,3 MSEK 132 anställda Huvudkontor

Läs mer

MORE THAN THE CORE CORENSO UNITED OY LTD SVENSKA

MORE THAN THE CORE CORENSO UNITED OY LTD SVENSKA MORE THAN THE CORE CORENSO UNITED OY LTD SVENSKA Råmaterial Hylskartongfabriker Hylsfabriker Primärfiber 10% Pori, Finland Varkaus, Finland Loviisa, Finland 20 000 t Pori, Finland 12 000 t Imatra, Finland

Läs mer

Vi hjälper dig att hoppa över lågkonjunkturen!

Vi hjälper dig att hoppa över lågkonjunkturen! Vi hjälper dig att hoppa över lågkonjunkturen! Hur gör dem som lyckas stärka sina positioner under lågkonjunkturen? Vad och hur gör de för att ta marknadsandelar, stärka varumärket, öka försäljningen?

Läs mer

Svanenmärkning av Tryckerier. Fördjupningsmaterial

Svanenmärkning av Tryckerier. Fördjupningsmaterial Svanenmärkning av Tryckerier Fördjupningsmaterial PPT slide 5: fördjupad info Tryckerier Varför Svanen? Fem enkla skäl Svanen är ett kostnadseffektivt verktyg i miljöarbetet. Det spar inte bara tid och

Läs mer

Att satsa på miljön är att satsa på livet

Att satsa på miljön är att satsa på livet SATSA PÅ MILJÖN! Att satsa på miljön är att satsa på livet JMS Mediasystem satsar stora resurser på sitt miljöarbete. Genom en öppen dialog med samarbetspartners, kunder, allmänhet, leverantörer, miljöorganisationer,

Läs mer

Vad är mobil-tv och hur ser den framtida konsumtionen av mobil-tv ut? Aspiro förvärvar mobil-tv bolaget Rubberduck 2006-09-29

Vad är mobil-tv och hur ser den framtida konsumtionen av mobil-tv ut? Aspiro förvärvar mobil-tv bolaget Rubberduck 2006-09-29 Vad är mobil-tv och hur ser den framtida konsumtionen av mobil-tv ut? Aspiro förvärvar mobil-tv bolaget Rubberduck 2006-09-29 1 Bakgrund Aspiro har idag förvärvat 100% av Rubberduck för ca 25,2 MSEK Aktieägarna/anställda

Läs mer

Lars Dahlgren. VD och koncernchef

Lars Dahlgren. VD och koncernchef Lars Dahlgren VD och koncernchef Summering av 2011 Ännu ett stabilt år med ökat fokus på att expandera verksamheten Ett starkt resultat - Jämförbar nettoomsättning* ökade med 8% i lokala valutor - Jämförbart

Läs mer

TOYOTA I_SITE Mer än fleet management

TOYOTA I_SITE Mer än fleet management EMPOWERING YOUR BUSINESS TOYOTA I_SITE Mer än fleet management www.toyota-forklifts.se TOYOTA I_SITE Mer än fleet management Toyota I_Site är ett kontinuerligt partnerskap för effektiv materialhantering.

Läs mer

Bisnode LÖSNINGAR OCH INSIKTER FÖR SMARTA BESLUT

Bisnode LÖSNINGAR OCH INSIKTER FÖR SMARTA BESLUT Bisnode LÖSNINGAR OCH INSIKTER FÖR SMARTA BESLUT Utan frågor & svar stannar världen OM BISNODE Det finns små och stora frågor inom alla företag, organisationer och verksamheter. Frågor som kräver uppmärksamhet

Läs mer

Aspiro AB (publ( publ) Bokslutskommuniké 2006

Aspiro AB (publ( publ) Bokslutskommuniké 2006 Aspiro AB (publ( publ) Bokslutskommuniké 2006 1 Aspiro i korthet Marknadsledare i Norden inom mobila innehållstjänster Omsättning 2006: 448 MSEK 134 anställda Huvudkontor i Sverige Lokala marknadskontor

Läs mer

2008-04-15. Det här är Betsson. Johan Friis. VD-assistent

2008-04-15. Det här är Betsson. Johan Friis. VD-assistent 2008-04-15 Det här är Betsson Johan Friis VD-assistent Om Betsson Noterad på Nordiska listan i Stockholm, Mid Cap (BETS) Börsvärde 2669 M.SEK 2008-04-15 En av dom ledande privata internet spelbolagen i

Läs mer

Enklare att sälja tjänster med EU:s kontaktpunkter

Enklare att sälja tjänster med EU:s kontaktpunkter Enklare att sälja tjänster med EU:s kontaktpunkter Sälja och köpa tjänster inom EU samma villkor som hemma Inom EU råder fri rörlighet för varor, tjänster, kapital och personer. För dig och ditt företag

Läs mer

Vi på SmartLens UF erbjuder. Sverige tre olika kameralinser via web och direktförsäljning. Innehållsförteckning. 2 Affärsidé

Vi på SmartLens UF erbjuder. Sverige tre olika kameralinser via web och direktförsäljning. Innehållsförteckning. 2 Affärsidé Affärsplan 12/13 Innehållsförteckning 2 Affärsidé 3 Vara och Produktion Ledstjärnor 4 Kunder Marknadsföring 5 Marknad konkurrenter 6 Mission & Vision 7 Framtid 8 SWOT Vi på SmartLens UF erbjuder Smartphoneanvändaren

Läs mer

En internationell jämförelse. Entreprenörskap i skolan

En internationell jämförelse. Entreprenörskap i skolan En internationell jämförelse Entreprenörskap i skolan september 2008 Sammanfattning Förhållandevis få svenskar väljer att bli företagare. Trots den nya regeringens ambitioner inom området har inte mycket

Läs mer

Svanenmärkning av Tryckerier. Utbildningspaket till kriterieversion 4

Svanenmärkning av Tryckerier. Utbildningspaket till kriterieversion 4 Svanenmärkning av Tryckerier Utbildningspaket till kriterieversion 4 Varför finns Miljömärkningen Svanen? Samhället är inte hållbart Vår vision är ett hållbart samhälle Vårt syfte är att bidra till arbetet

Läs mer

Den svenska konsumtionens miljöpåverkan i andra länder

Den svenska konsumtionens miljöpåverkan i andra länder Den svenska konsumtionens miljöpåverkan i andra länder Miljöräkenskaper innebär att miljöstatistik systematiseras och redovisas tillsammans med ekonomisk statistik i ett gemensamt system. Syftet är att

Läs mer

Marknadens och konsumenternas krav. Lena Dahl

Marknadens och konsumenternas krav. Lena Dahl Marknadens och konsumenternas krav på skogsbruket Lena Dahl Global Environment, Tetra Pak Tetra Pak startade t 1951 Vår förpackningsportfölj 158 miljarder förpackningar levererades 2010 Tetra Gemina Tetra

Läs mer

Svanenmärkning av Dagligvaruhandeln. Fördjupningsmaterial

Svanenmärkning av Dagligvaruhandeln. Fördjupningsmaterial Svanenmärkning av Dagligvaruhandeln Fördjupningsmaterial PPT slide 5: fördjupad info Dagligvaruhandeln Varför Svanen? Fem enkla skäl: Svanen är ett kostnadseffektivt verktyg i miljöarbetet. Det spar inte

Läs mer

Med full fart framåt, styrka & nära samarbete och med fokus på samma sak: Mållinjen. Vi gör effektiv mediakommunikation enklare.

Med full fart framåt, styrka & nära samarbete och med fokus på samma sak: Mållinjen. Vi gör effektiv mediakommunikation enklare. Med full fart framåt, styrka & nära samarbete och med fokus på samma sak: Mållinjen. Vi gör effektiv mediakommunikation enklare. Vår affärsidé! DanagårdLiTHO ska erbjuda attraktiva och marknadsledande

Läs mer

Norrlands ExpoTM Business to businessmässa

Norrlands ExpoTM Business to businessmässa Strategiexperten och managementkonsulten Johan Mathson, Sundbyberg, gör endast ett fåtal föreläsningar per år. De flesta gör han utomlands, men nu är det klart att han kommer till business to businessmässan

Läs mer

Strategi för lönsam tillväxt. Redeye Investor Forum Stockholm 22 januari 2013. VD Emil Sunvisson

Strategi för lönsam tillväxt. Redeye Investor Forum Stockholm 22 januari 2013. VD Emil Sunvisson Strategi för lönsam tillväxt Redeye Investor Forum Stockholm 22 januari 2013 VD Emil Sunvisson Cherry 50 år av spelglädje Skandinaviens äldsta privata casinobolag Ca 700 anställda Ca 2 000 aktieägare B-aktien

Läs mer

Våra affärsprinciper

Våra affärsprinciper Våra affärsprinciper Vår vision är att skapa hållbara energilösningar i världsklass. Vi vill kunna kombinera stark och uthållig tillväxt tillsammans med god lönsamhet. Genom detta skapar vi värdetillväxt

Läs mer

Shoppingturism i Sverige

Shoppingturism i Sverige Shoppingturism i Sverige Förord Handeln är en motor i Sveriges ekonomi och så även i besöksnäringen. Med en omsättning på mer än 84 miljarder kronor står våra svenska och utländska besökare för 13% av

Läs mer

Finländska dotterbolag utomlands 2011

Finländska dotterbolag utomlands 2011 Företag 2013 Finländska dotterbolag utomlands 2011 Finländska företag utomlands: drygt 4 600 dotterbolag i 119 länder år 2011 Enligt Statistikcentralens uppgifter bedrev finländska företag affärsverksamhet

Läs mer

Stockholms besöksnäring. December 2014

Stockholms besöksnäring. December 2014 Stockholms besöksnäring. December 214 När 214 summeras överträffas års rekordsiffor för övernattningar på länets kommersiella boendeanläggningar varje månad. Drygt 11,8 miljoner övernattningar under 214

Läs mer

150 år av erfarenhet och nytänkande

150 år av erfarenhet och nytänkande 150 år av erfarenhet och nytänkande 1 Lyhörda och proaktiva Vi har valt Beijer Industri som huvudleverantör eftersom de är lyhörda och proaktiva. De har det tekniska kunnandet som krävs för att hålla vår

Läs mer

Svanenmärkning av Hotell, Restauranger och Konferenser (HRK) Fördjupningsmaterial

Svanenmärkning av Hotell, Restauranger och Konferenser (HRK) Fördjupningsmaterial Svanenmärkning av Hotell, Restauranger och Konferenser (HRK) Fördjupningsmaterial PPT slide 5: fördjupad info HRK Varför Svanen? Fem enkla skäl: Svanen är ett kostnadseffektivt verktyg i miljöarbetet.

Läs mer

Stockholms besöksnäring. September 2014

Stockholms besöksnäring. September 2014 Stockholms besöksnäring. September 214 Under september noterades 1,68 miljoner gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var 95, eller 1 %, fler än under september 213, vilket i sin tur innebär

Läs mer

Kvartalsinformation HL Display-koncernen januari - mars 2012

Kvartalsinformation HL Display-koncernen januari - mars 2012 PRESSMEDDELANDE Kontaktpersoner: Gérard Dubuy, vd CFO Magnus Bergendorff Telefon: 08-683 73 00 Internet inklusive bildarkiv: www.hl-display.com Kvartalsinformation HL Display-koncernen januari - mars 2012

Läs mer

Livförsäkringsverksamheten i SEB. en presentation

Livförsäkringsverksamheten i SEB. en presentation Livförsäkringsverksamheten i SEB en presentation Livförsäkringsverksamheten i SEB en presentation Trygghet genom hela livet SEB erbjuder pensionsförsäkringar och trygghet under livets olika skeden för

Läs mer

Visste du att New Wave

Visste du att New Wave Presentation av Visste du att New Wave är det enda svenska börsbolag som har ökat i både omsättning och resultat 16 år i rad? är det svenska bolag som har ökat snabbast i Europa då det gäller arbetstillfällen?

Läs mer

Kristina Enander SCA Ortviken

Kristina Enander SCA Ortviken Kompetens, industrikapital och innovation världens femte största tryckpappersbruks recept för lönsamhet och framtidstro Kristina Enander SCA Ortviken Ortviken idag 4 produktionslinjer Två för obestruket

Läs mer

lll#vyazc#cj CHE>G6I>DC IG:C9:G FÖRELÄSNINGAR 2009

lll#vyazc#cj <yg6c 69AwC \dgvc5vyazc#cj >CHE>G6I>DC IG:C9:G FÖRELÄSNINGAR 2009 FÖRELÄSNINGAR 2009 Jag älskar citat, det vet alla som varit på en föreläsning med mig, eller om man läst mina böcker. En av de personer som alltid gett mig något att fundera på är den franske aforismförfattaren

Läs mer

Vi på Martin & Servera: Affärsidé, vision och värderingar

Vi på Martin & Servera: Affärsidé, vision och värderingar Vi på Martin & Servera: Affärsidé, vision och värderingar Din vilja, ditt engagemang och din kompetens är en viktig del av Martin & Serveras framgång. Våra värderingar Den här skriften beskriver Martin

Läs mer

Den hemliga ingrediensen Kommunikation i produktutvecklingsprocessen

Den hemliga ingrediensen Kommunikation i produktutvecklingsprocessen Den hemliga ingrediensen Kommunikation i produktutvecklingsprocessen En essä i kursen Produktutveckling med formgivning Charlotta Sjöström, INPRE 4, 2006-04-27 En het potatis Hans Folkesson som är chef

Läs mer

Affärsområde Ljusskyltar

Affärsområde Ljusskyltar Vårt företag Ända sedan starten 1965 har Focus hjälpt det svenska näringslivet med profilerings- och informationslösningar. På 70-talet tog verksamheten ordentlig fart genom förvärvet av Philips Neon.

Läs mer

NORAB. De mjuka värdena måste du testa. Välkommen att upptäcka ett komplett sprängämnesföretag! Introduktion från Norabs hemsida

NORAB. De mjuka värdena måste du testa. Välkommen att upptäcka ett komplett sprängämnesföretag! Introduktion från Norabs hemsida De mjuka värdena måste du testa. Välkommen att upptäcka ett komplett sprängämnesföretag! Introduktion från Norabs hemsida NORAB Från berg till småsten Under drygt 20 år har vi på Norab samlat kunskap och

Läs mer

Möjlighet och nödvändighet

Möjlighet och nödvändighet Möjlighet och nödvändighet Hans Leghammar Miljö- och affärskonsult Design Region Sweden - Initiativtagare & projektledare för tävlingen Miljöinnovation 1995-2010 Har granskat framgångsfaktorer för över

Läs mer

Peritonealdialys. Miljömässigt hållbar PD Fresenius Medical Care tänker framåt

Peritonealdialys. Miljömässigt hållbar PD Fresenius Medical Care tänker framåt Peritonealdialys Miljömässigt hållbar PD Fresenius Medical Care tänker framåt Miljömässigt hållbar peritonealdialys Personal inom Fresenius Medical Care förväntas ta kloka beslut för att säkra företagets

Läs mer

Miljöutbildning som skapar framgång

Miljöutbildning som skapar framgång Miljöutbildning som skapar framgång Catherine Karagianni Environmental Manager TeliaSonera Sverige Agenda Introduktion TeliaSonera Sveriges miljöarbete Varför en miljöutbildning? Varför valde vi att uppdatera

Läs mer

Byråns interna miljöarbete

Byråns interna miljöarbete Byråns interna hållbarhetsarbete Byråns interna miljöarbete För Mannheimer Swartling innebär en hållbar affärsmodell dels att föregå med gott exempel när det gäller att bidra till en bättre miljö genom

Läs mer

lindab vi förenklar byggandet Lindab

lindab vi förenklar byggandet Lindab Lindab Vi förenklar byggandet Lindab i korthet Försäljning, marknader Lindab är en internationell koncern som utvecklar, tillverkar, marknadsför och distribuerar produkter och systemlösningar i tunnplåt

Läs mer

Stockholm 1999-06-21. Pressmeddelande. Trygg-Hansa Sak säljs till Codan. Överenskommelsen innebär i korthet:

Stockholm 1999-06-21. Pressmeddelande. Trygg-Hansa Sak säljs till Codan. Överenskommelsen innebär i korthet: Stockholm 1999-06-21 Pressmeddelande Trygg-Hansa Sak säljs till Codan SEB expanderar kraftigt i Danmark SEB har idag undertecknat en överenskommelse med danska Codan, och dess moderbolag brittiska Royal

Läs mer

Mediaplan & företagspresentation

Mediaplan & företagspresentation Mediaplan & företagspresentation 05 Annons- & utgivningsplan Om oss! Väljer du Fastighetsnytt som din kanal för marknadsföring och profil ering är du med i ett större sammanhang och når en målgrupp av

Läs mer

Snabb bruksanvisning för MO-Call BlackBerry

Snabb bruksanvisning för MO-Call BlackBerry Vad behöver jag för att starta MO-Call? Innan man kan ringa ett samtal, behöver man det nedanstående: Ett registrerat MO-Call konto. MO-Call kredit på ditt konto. MO-Call programvaran på din mobiltelefon.

Läs mer

Enmansbolag med begränsat ansvar

Enmansbolag med begränsat ansvar Enmansbolag med begränsat ansvar Samråd med EU-kommissionens generaldirektorat för inre marknaden och tjänster Inledande anmärkning: Enkäten har tagits fram av generaldirektorat för inre marknaden och

Läs mer

Innehållsförteckning. 1 Vad är verktyget Min Klimatpåverkan?

Innehållsförteckning. 1 Vad är verktyget Min Klimatpåverkan? Innehållsförteckning 1 Vad är verktyget Min Klimatpåverkan?... 1 2 Hur använder jag Min Klimatpåverkan?... 2 3 Hur beräknas mitt hushålls fotavtryck?... 2 4 Hur kan jag samarbeta med SEI för att vidareutveckla

Läs mer

Mest effektiv annonsör av mobilt innehåll Annonsering

Mest effektiv annonsör av mobilt innehåll Annonsering Mest effektiv annonsör av mobilt innehåll Annonsering Annonsförsäljningen ska effektiviseras Annonseringsdriven försäljning av mobila innehållstjänster har ökat stadigt de senaste fem åren Norge är den

Läs mer

H E L S I N G F O R S

H E L S I N G F O R S Företagsledning FörETagSLEDning Helhetsperspektiv på företaget och chefskapet. Är du redo att på allvar utmana dig själv, att ifrågasätta det du tar för givet, att se nya perspektiv, bygga ny kunskap och

Läs mer

Projekt Solenergi Stockholm

Projekt Solenergi Stockholm Projekt Solenergi Stockholm Skriven av i samarbete med Solar Scandinavia 1 Innehållsförteckning Ursprunglig pitch... 3 Inledning... 4 Målgrupp... 4 Marknadsföring... 4 Målgrupp... 4 Marknadsföring... 4

Läs mer

Specialty Stainless Steel Processes

Specialty Stainless Steel Processes Specialty Stainless Steel Processes Bodycote Din självklara samarbetspartner Exakt det du behöver. Bodycote erbjuder en komplett serie servicetjänster värmebehandling, ytbehandling och het isostatisk pressning

Läs mer

FSC-certifierade produkter från SCA

FSC-certifierade produkter från SCA FSC-certifierade produkter från SCA Vad är FSC? Forest Stewardship Council (FSC) är en oberoende internationell organisation som främjar utvecklingen av miljöanpassade, socialt ansvarstagande och finansiellt

Läs mer

Passagerarrederiernas betydelse för Sveriges tillväxt

Passagerarrederiernas betydelse för Sveriges tillväxt Ordföranden har ordet Passagerarrederierna en av Sveriges bäst bevarade turismhemligheter Förra året reste fler utrikes kunder med passagerarrederierna än med flyget. Ändå är det få som uppmärksammar den

Läs mer

ABSOLUT PASSION FÖR DEM SAMMAN

ABSOLUT PASSION FÖR DEM SAMMAN Stockholm, 3 juli 2013 ABSOLUT PASSION FÖR DEM SAMMAN Hängivna fans från hela världen träffades i Stockholm för att hylla ett uppskattat varumärke. Skulle du vara beredd att resa över 1 300 mil fem gånger

Läs mer

Aspiro i korthet. Noterad på Stockholmsbörsens Attract 40 Schibsted huvudägare (42,9%) Börsvärde 16 augusti: cirka 753 MSEK

Aspiro i korthet. Noterad på Stockholmsbörsens Attract 40 Schibsted huvudägare (42,9%) Börsvärde 16 augusti: cirka 753 MSEK Aspiro AB (publ) Delårsrapport januari-juni juni 2006 1 Aspiro i korthet Aspiro säljer mobila innehållstjänster Omsätter cirka 500 MSEK på årsbasis 132 anställda Huvudkontor i Sverige Lokala marknadskontor

Läs mer

Finländska dotterbolag utomlands 2013

Finländska dotterbolag utomlands 2013 Företag 2015 Finländska dotterbolag utomlands 2013 Finländska företag utomlands: nästan 4800 dotterbolag i 125 länder år 2013 Enligt Statistikcentralens uppgifter bedrev finländska företag affärsverksamhet

Läs mer

Produkter, tjänster och samarbeten för bättre sjukvård

Produkter, tjänster och samarbeten för bättre sjukvård Produkter, tjänster och samarbeten för bättre sjukvård Baxter är ett globalt, mångsidigt medicinskt företag som utvecklar specialiserade behandlings metoder och läkemedel som räddar och förbättrar liv.

Läs mer

Försäkringslösningar. i världsklass

Försäkringslösningar. i världsklass Försäkringslösningar i världsklass Du står aldrig ensam! Livet förändras hela tiden. Vi studerar, bosätter oss, reser, gör affärer... Livet är en ständigt föränderlig blandning av framgångar och svårigheter,

Läs mer

Inbjudan till företrädesemission av aktier i. Teckningstid: 4 september 2015 24 september 2015

Inbjudan till företrädesemission av aktier i. Teckningstid: 4 september 2015 24 september 2015 Inbjudan till företrädesemission av aktier i PromikBook AB (publ) Teckningstid: 4 september 2015 24 september 2015 Vårt mål är att vara det självklara systemet för företagskonsulter, redovisningskonsulter

Läs mer

Öka effekten av DR med QR! Sju inspirerande exempel på hur du kan använda QR-koder i dina DR-kampanjer

Öka effekten av DR med QR! Sju inspirerande exempel på hur du kan använda QR-koder i dina DR-kampanjer Öka effekten av DR med QR! Sju inspirerande exempel på hur du kan använda QR-koder i dina DR-kampanjer Innehållsförteckning 1. Introduktion 2. Actionkoder 3. Kanalerna 4. Statistik 5. 7 tips 6. Sammanfattning

Läs mer

Intervjuguide - förberedelser

Intervjuguide - förberedelser Intervjuguide - förberedelser Din grundläggande förberedelse Dags för intervju? Stort grattis. Glädje och nyfikenhet är positiva egenskaper att fokusera på nu. För att lyckas på intervjun är förberedelse

Läs mer

Tendensrapport 2013. Sveriges Marknadsförbund Sida 1 (11)

Tendensrapport 2013. Sveriges Marknadsförbund Sida 1 (11) u Dessa är de största utmaningarna för Sveriges marknadsförare 2013 u Så stiger kraven på lönsamhet och återbäring på investeringar i marknadsaktiviteter u Vikten av att prioritera rätt i det nya medielandskapet

Läs mer

prometheus Clustering to increase Green Energy SMEs

prometheus Clustering to increase Green Energy SMEs Ökad konkurrenskraft Clustering to increase med av gröna thekluster competiveness of Green Energy SMEs energitjänsteföretag Att samla leverantörer av gröna energitjänster och produkter till kluster för

Läs mer

Vad är FSC? Hållbart skogsbruk Kontrollerad skog Återvunnet material

Vad är FSC? Hållbart skogsbruk Kontrollerad skog Återvunnet material Vad är FSC? Hållbart skogsbruk Kontrollerad skog Återvunnet material Tar hänsyn till flera aspekter: Ekologi biologisk mångfald Social respekt befolkningen i skogens närhet Ekonomisk tillväxt långsiktigt

Läs mer

Vill du öka din omsättning?

Vill du öka din omsättning? Vill du öka din omsättning? Utan att öka dina kostnader? Då är ESSKA rätt för dig: Omkring 300 leverantörer använder med stor framgång vår plattform för att öka sin försäljning. Du kan också!.se Vi älskar

Läs mer

SBL Företagsledning. för bygg och fastighet

SBL Företagsledning. för bygg och fastighet SBL Företagsledning för bygg och fastighet SBL FörETagSLEdning FÖr bygg och fastighet Företagsledningsprogram med fokus på utmaningar inom bygg- och fastighetssektorn Vår utgångspunkt är att utveckla ditt

Läs mer

Tjänstemannautbyte. En möjlighet till. internationalisering. för statligt anställda

Tjänstemannautbyte. En möjlighet till. internationalisering. för statligt anställda Tjänstemannautbyte En möjlighet till internationalisering för statligt anställda Programmen för tjänstemannautbyte stödjer internationell mobilitet och personalutveckling hos de anställda inom den statliga

Läs mer

Hållbarhet vid evenemang

Hållbarhet vid evenemang Hållbarhet vid evenemang Tom Hollowell, Sv Orienteringsförbundet 2011-05-18 1 ISO-standard för hållbarhet vid evenemang Vad menar vi (ISO) med hållbar utveckling development that meets the needs of the

Läs mer

U:566 Okt. 1953. 6. Reste Ni ensam eller hade Ni sällskap och i så fall hur många var Ni

U:566 Okt. 1953. 6. Reste Ni ensam eller hade Ni sällskap och i så fall hur många var Ni SVENSKA GALLUP INSTITUTET AB Blasieholmstorg 14-, Stockholm C. KONFIDENTIELLT U:566 Okt. 1953 Goddag, mitt namn är... fran Svenska Gallup Institutet. Vi hade för någon vecka sedan nöjet att tala med herr/fru...

Läs mer

E-handel i Norden. Tema: Vägen till e-handelsköpet Q2 2015

E-handel i Norden. Tema: Vägen till e-handelsköpet Q2 2015 E-handel i Norden Tema: Vägen till e-handelsköpet Q2 2015 Nordisk e-handel för 40,5 miljarder SEK under andra kvartalet FÖRORD E-handeln i Norden ökade kraftigt under andra kvartalet. Nordborna e-handlade

Läs mer

Navision On Target. Rätt sak, i tid, till budgeterad kostnad

Navision On Target. Rätt sak, i tid, till budgeterad kostnad Navision On Target Rätt sak, i tid, till budgeterad kostnad Navision On Target Det ska inte hänga på dagsformen om ett projekt blir en framgång eller inte. På Navision använder vi oss av vår egen metodik

Läs mer

Eventmarknaden 2013 Publicerad 30 April 2014

Eventmarknaden 2013 Publicerad 30 April 2014 Eventmarknaden 2013 Publicerad 30 April 2014 i samarbete med Observera! Rapporten har tagits fram för IRM:s intressenter och får inte publiceras, kopieras eller på annat sätt mångfaldigas utan IRM:s tillstånd.

Läs mer

Rapport. Framgångsfaktorer i Swedbanks upphandling av 10 000 bärbara datorer

Rapport. Framgångsfaktorer i Swedbanks upphandling av 10 000 bärbara datorer Rapport Framgångsfaktorer i Swedbanks upphandling av 10 000 bärbara datorer TCO Development, Stockholm, januari 2015 Innehåll Sammanfattning...3 Introduktion...4 Riskanalys av inköp pekar ut IT-produkter...5

Läs mer

ework bokslutskommuniké 2009 Claes Ruthberg, vd Presentation den 22 februari 2010

ework bokslutskommuniké 2009 Claes Ruthberg, vd Presentation den 22 februari 2010 ework bokslutskommuniké 2009 Claes Ruthberg, vd Presentation den 22 februari 2010 eworks adresserbara marknad Marknaden för IT-tjänster i Norden 2010 uppgår till 200 GSEK enligt IDC Därav bedöms 60 GSEK

Läs mer

Securitas AB. Delårsrapport januari - mars 2000

Securitas AB. Delårsrapport januari - mars 2000 Securitas AB Delårsrapport januari - mars 2000 Försäljningen ökade med 92 procent i lokala valutor till 8.395 varav 8 procent är organisk tillväxt och 84 procent är ökning genom förvärv Rörelseresultatet

Läs mer

EUROPA PÅ KARTAN. Till läraren. Landområdeskartorna

EUROPA PÅ KARTAN. Till läraren. Landområdeskartorna EUROPA PÅ KARTAN Till läraren Europa på kartan riktar sig mot det centrala innehållet Geografins metoder, begrepp och arbetssätt i ämnet geografi i Lgr11. Framförallt passar materialet för åk 4-6 då Europas

Läs mer

Student-UT försäkring

Student-UT försäkring Student-UT försäkring All information om Student-UT försäkringen hittar du på www.liu.se/ut eller på din fakultets hemsida/virtuella mapp. Länkar till hemsidorna: LiU LiU student utlandsstudier 1 Student-UT

Läs mer

Årsstämma 2013 VD:s anförande Per Lindberg, VD & Koncernchef

Årsstämma 2013 VD:s anförande Per Lindberg, VD & Koncernchef Årsstämma 2013 VD:s anförande Per Lindberg, VD & Koncernchef NYEMISSIONEN VISAR TYDLIGA RESULTAT VI SKAPAR STORT INTRESSE OCH FÖRTROENDE Nyemissionen tillförde cirka MSEK 1 996 Starkt stöd från aktieägare

Läs mer

Utvärdering bland utställare i rekryteringsavdelningen på Jubileumsbazaren 2012

Utvärdering bland utställare i rekryteringsavdelningen på Jubileumsbazaren 2012 Utvärdering bland utställare i rekryteringsavdelningen på Jubileumsbazaren 2012 Utvärderingen genomförd vårvintern 2012 1 Innehåll 1 Inledning 3 1.1 Bakgrund 3 1.2 Syfte 3 1.3 Målgrupp 3 1.4 Metod 3 1.5

Läs mer

P&P AB Företagspresentation. ...ger dig konkurrenskraft

P&P AB Företagspresentation. ...ger dig konkurrenskraft P&P AB Företagspresentation...ger dig konkurrenskraft P & P A B P&P AB är ett tillverkande företag inom pappersbranschen. Produktionen sker idag i en modern maskinpark där vi producerar rullprodukter och

Läs mer

Svenska Finska Estniska. Ryska Engelska Koreanska. Franska Tyska Italienska. Grekiska Danska Norska. Isländska Ungerska Spanska

Svenska Finska Estniska. Ryska Engelska Koreanska. Franska Tyska Italienska. Grekiska Danska Norska. Isländska Ungerska Spanska Kapitel 4 - Nationalitet och språk Aktivering 4.1. Vilka språk talar Åsa och Jens? Vi undersöker vilka språk som talas i gruppen och i världen. Material: språkplansch på väggen med olika språk. Affisch

Läs mer

Inkvarteringsstatistik för hotell 2011

Inkvarteringsstatistik för hotell 2011 Christina Lindström, biträdande statistiker Tel. 018-25491 Turism 2011:13 12.01.2012 Inkvarteringsstatistik för hotell 2011 Hotellövernattningarna ökade under året Totala antalet övernattningar för alla

Läs mer

Tillväxtpotential bland boendeföretag i Bohuslän. Enkätundersökning genomfört under juni september 2010

Tillväxtpotential bland boendeföretag i Bohuslän. Enkätundersökning genomfört under juni september 2010 Tillväxtpotential bland boendeföretag i Bohuslän Enkätundersökning genomfört under juni september 2010 BAKGRUND! Undersökningen gjordes inom Leaderprojektet Destinationsutveckling Bohuslän.! Telefon samt

Läs mer

MINT nätverk och miljönyckeltal för tidningsbranschen

MINT nätverk och miljönyckeltal för tidningsbranschen MINT nätverk och miljönyckeltal för tidningsbranschen Vilka är vi? MINT är en nätverksorganisation för tidningsföretag som omfattar: Ett miljönätverk Branschgemensamma miljönyckeltal MINT historia: Miljönyckeltal

Läs mer

Att marknadsföra bibliotekens tjänster

Att marknadsföra bibliotekens tjänster Att marknadsföra bibliotekens tjänster Innan ni påbörjar planeringen av olika marknadsföringsaktiviteter så bör ni fundera igenom några grundläggande saker: resurser som ni har att tillgå, era viktigaste

Läs mer

Julia Modig Tjärnström, Anna Marklund, Patrik Ljungqvist 723G04

Julia Modig Tjärnström, Anna Marklund, Patrik Ljungqvist 723G04 Uppdrag Vi har valt att för ett annat företags räkning undersöka hur möjligheterna ser ut för att starta upp, sprida och marknadsföra en virtuell sida som riktar sig till studenterna vid Linköpings universitet.

Läs mer