BOKSLUTSKOMMUNIKÉ Fortsatt resultatförbättring, starkt kassaflöde och förslag till höjd utdelning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "BOKSLUTSKOMMUNIKÉ Fortsatt resultatförbättring, starkt kassaflöde och förslag till höjd utdelning"

Transkript

1 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2018 Fortsatt resultatförbättring, starkt kassaflöde och förslag till höjd utdelning 29 januari, 2019

2 Fjärde kvartalet: Bokslutskommuniké 2018 Försäljningen uppgick till (17 017) Mkr Rörelseresultat före avskrivningar och jämförelsestörande poster uppgick till (1 782) Mkr Rörelseresultatet, exklusive jämförelsestörande poster, uppgick till (843) Mkr Rörelseresultatet, inklusive jämförelsestörande poster, uppgick till (843) Mkr Resultat per aktie uppgick till 0,67 (0,32) kronor Det operativa kassaflödet uppgick till (2 976) Mkr Nettoskuldsättningsgraden uppgick till 14 (22) % Styrelsen föreslår en utdelning om SEK 1,50 (1,00) per aktie Nyckeltal Mkr kv 4 kv 4 kv 3 helår helår Försäljning Rörelseresultat före avskrivningar, EBITDA 1) Rörelseresultat 1) Resultat efter finansnetto 1) Resultat efter skatt 1) Resultat per aktie (kr) 0,67 0,32 0,85 3,45 2,23 Operativt kassaflöde Nettoskuld Nettoskuldsättningsgrad (%) ) Exklusive jämförelsestörande poster. Jämförelsestörande poster uppgick till -27 (-) Mkr för kv och -240 (-) för helåret (I rapporten avser belopp inom parentes motsvarande period föregående år.) Koncernchefens kommentar SSABs rörelseresultat för fjärde kvartalet 2018 uppgick till Mkr. Resultatet ökade med 192 Mkr, trots betydligt högre kostnader för underhåll jämfört med fjärde kvartalet Framförallt ökade resultatet för SSAB Americas. Rörelseresultatet var lägre jämfört med föregående kvartal, främst beroende på planerade underhållsstopp. Efterfrågan för SSAB Special Steels var fortsatt stark i de flesta segmenten. Under kvartalet tog vi beslut att förlänga det planerade underhållsstoppet i Oxelösund och öka de förebyggande underhållsinsatserna, givet de störningar som inträffat tidigare under året. Detta påverkade leveranser och kostnader negativt i kvartalet, men skapar bättre förutsättningar för en mer stabil produktion framöver. Rörelseresultatet uppgick till -72 (641) Mkr för det fjärde kvartalet. Efterfrågan i Europa var god, men med en säsongmässig avmattning mot slutet av fjärde kvartalet. SSAB Europes leveranser minskade något jämfört med fjärde kvartalet 2017, men andelen premiumprodukter ökade. Rörelseresultatet för fjärde kvartalet steg till 733 (460) Mkr. Rörelseresultatet för SSAB Americas uppgick till 553 (-15) Mkr för fjärde kvartalet. Förbättringen jämfört med fjärde kvartalet 2017 drevs främst av högre realiserade priser, medan det planerade underhållsstoppet i Montpelier påverkade negativt. Efterfrågan var fortsatt stark i de flesta segment. Under 2018 har vi följt vår plan mot de strategiska tillväxtmålen för Det är centralt i vår strategi att förbättra produktmixen och få en mer stabil utveckling över konjunkturcykeln. I verksamheten är högsta prioritet att åstadkomma en högre, jämnare produktion samt en säkrare arbetsplats. Resurser fokuseras på förebyggande åtgärder och vi intensifierar vårt arbete med kontinuerliga förbättringar och att minska rörelsekapitalet. Den politiska turbulensen kring handelshinder och något svagare ekonomiska ledande indikatorer bidrar till en viss osäkerhet kring efterfrågan på stål framöver. Samtidigt ser vi fortsatt positiva signaler från flera större kundsegment, vilket gör att vi bedömer utsikterna för första kvartalet 2019 som relativt goda. Kassaflödet var starkt under 2018 och nettoskulden minskade med 3 mdkr. Styrelsen föreslår att utdelningen till aktieägarna höjs till SEK 1,50 (1,00) per aktie. Vi förväntar oss att vi kommer att fortsätta generera starka kassaflöden. 2 S S A B A B ( p u b l ), B o x 7 0, S t o c k h o l m. w w w. s s a b. c o m. O r g. n r

3 Utsikter I Nordamerika bedöms efterfrågan på grovplåt vara fortsatt stark under det första kvartalet I Europa förväntas efterfrågan vara någorlunda stabil. För höghållfasta stål bedöms den globala efterfrågan vara fortsatt stark under det första kvartalet För SSAB Americas förväntas leveranserna under första kvartalet 2019 bli högre än under det fjärde kvartalet 2018, då ett större underhållsstopp genomfördes. Leveranserna för SSAB Europe bedöms öka under första kvartalet jämfört med fjärde kvartalet, då underhållsstopp genomfördes i delar av verksamheten. Leveranserna för SSAB Special Steels förväntas öka under det första kvartalet, främst på grund av det planerade underhållsstoppet i Oxelösund under det fjärde kvartalet. De realiserade priserna under det första kvartalet bedöms vara stabila för SSAB Special Steels och något högre för SSAB Americas, jämfört med det fjärde kvartalet För SSAB Europe förväntas de realiserade priserna bli lägre i det första kvartalet Tabellen nedan visar samtliga större planerade underhållsstopp under 2019 samt kostnaden för genomförda underhållsstopp under 2017 och Siffrorna avser summan av den direkta underhållskostnaden och kostnaden för sämre kapacitetsutnyttjande (underabsorption), dock inkluderas inte utebliven marginal. Större planerade underhållsstopp Mkr kv 1 kv 2 kv 3 kv 4 helår helår helår SSAB Special Steels SSAB Europe SSAB Americas Totalt Marknaden Enligt World Steel Association uppgick den globala råstålsproduktionen under 2018 till ( ) miljoner ton, en ökning med 4,5 % jämfört med Stålproduktionen i Kina ökade med knappt 7 %, jämfört med i fjol. I EU28 var produktionen oförändrad, medan produktionen i Nordamerika ökade med drygt 4 % under året. Under 2018 var efterfrågan i Nordamerika god och särskilt under andra halvåret. Flertalet segment visade god eller stigande efterfrågan under året. De importtullar på stål som introducerades under första halvan av året har ökat efterfrågan på material som producerats lokalt i USA. Cirka 90 % av de volymer som SSAB säljer i USA produceras lokalt. Resterande volymer exporteras från Europa av SSAB Special Steels och SSAB Europe, och en mindre del av dessa volymer har hittills fått undantag från tullarna. Lagernivåerna hos distributörer i Nordamerika bedöms vara i balans, eller något låga. I Europa var efterfrågan stabil under året med en något svagare utveckling under fjärde kvartalet, främst drivet av den europeiska fordonsindustrin. Mot slutet av året skedde också en säsongsmässig avmattning. Lagernivåerna hos distributörer bedöms vara i balans. För höghållfasta stål har efterfrågan under 2018 varit stabil på en relativt hög nivå. I Nordamerika steg marknadspriserna på grovplåt ytterligare något under kvartalet. Jämfört med helåret 2017 har priserna på grovplåt stigit kraftigt. I Europa ökade priserna initialt under 2018 för både tunnplåt och grovplåt. Priserna vände sedan ned under andra halvan av året för att stabiliseras under slutet av fjärde kvartalet. I Kina minskade marknadspriserna på tunnplåt och grovplåt under fjärde kvartalet. Även sett till helåret minskade priserna i Kina på både tunnplåt och grovplåt något. Jämförelsestörande poster Under 2018 har jämförelsestörande poster påverkat resultatet med -240 Mkr. De avser i huvudsak realisationsförlusten om 217 Mkr till följd av försäljningen av Ruukki Constructions ryska verksamhet. Storleken på koncernens egna kapital påverkades inte i någon större utsträckning, då merparten av realisationsförlusten avser realiserade valutakurseffekter som har omklassificerats från övrigt totalresultat till periodens resultat. 3 S S A B A B ( p u b l ), B o x 7 0, S t o c k h o l m. w w w. s s a b. c o m. O r g. n r

4 SSAB-koncernen Helåret i sammandrag Försäljning och rörelseresultat Försäljningen för helåret 2018 uppgick till (66 059) Mkr, en ökning med Mkr eller 13 % jämfört med helåret Rörelseresultatet, exklusive jämförelsestörande poster, för helåret 2018 uppgick till (3 838) Mkr, en ökning med Mkr eller 35 % jämfört med motsvarande period Förbättringen är hänförlig till SSAB Americas. Inklusive jämförelsestörande poster uppgick rörelseresultatet till (3 838) Mkr. Jämförelsestörande poster uppgick till totalt -240 Mkr och var främst hänförligt till realisationsförlusten för avyttringen av Ruukki Constructions ryska verksamhet. Försäljning och rörelseresultat per rörelsesegment Försäljning Rörelseresultat 1) Mkr helår helår Förändring helår helår Förändring SSAB Special Steels SSAB Europe SSAB Americas Tibnor Ruukki Construction Övrigt Avskrivning övervärden Koncernjusteringar Summa ) Exklusive jämförelsestörande poster. För belopp per kvartal se sidan 28. Resultat efter skatt och resultat per aktie Resultatet efter skatt (hänförligt till aktieägarna) för helåret 2018 uppgick till (2 311) Mkr eller 3,45 (2,23) kronor per aktie. Skatten uppgick till 839 (552) Mkr, vilket motsvarar cirka 19 (19) % av resultat efter finansnetto. Kassaflöde, finansiering och likviditet Det operativa kassaflödet för helåret 2018 uppgick till (6 511) Mkr. Kassaflödet påverkades positivt av rörelseresultatet men negativt av högre rörelsekapital till följd av den ökade försäljningen, samt investeringar. Nettokassaflödet uppgick till (5 068) Mkr. Nettokassaflödet påverkades bland annat av utbetalningar för strategiska investeringar, inklusive företagsförvärv, på 408 (248) Mkr, samt av utdelning till aktieägarna på (-) Mkr. Totala investeringar uppgick till (1 603) Mkr. Nettoskulden minskade med Mkr under 2018 och uppgick vid utgången av året till Mkr. Nettoskuldsättningsgraden uppgick till 14 (22) %. Den genomsnittliga löptiden på den totala låneportföljen uppgick per den 31 december till 6,5 (5,5) år med en genomsnittlig räntebindningstid på 1,1 (1,1) år. Likvida medel uppgick till (4 249) Mkr och outnyttjade kreditlöften till (8 263) Mkr, vilket sammantaget motsvarar 13 (19) % av rullande 12 månaders försäljning. Räntabilitet Räntabiliteten på sysselsatt kapital före skatt för 2018 uppgick till 7 % och räntabilitet på eget kapital efter skatt uppgick till 6 %. För helåret 2017 var motsvarande siffror 6 % respektive 4 %. Eget kapital Med ett resultat på Mkr och ett övrigt totalresultat (i huvudsak bestående av valutaomräkningsdifferenser) på Mkr uppgick det egna kapitalet för aktieägarna i bolaget till (53 231) Mkr, vilket motsvarade 57,17 (51,69) kronor per aktie. 4 S S A B A B ( p u b l ), B o x 7 0, S t o c k h o l m. w w w. s s a b. c o m. O r g. n r

5 Större underhållsstopp Under det fjärde kvartalet 2018 har större underhållsstopp genomförts i alla tre ståldivisionerna, till en total kostnad om 765 Mkr. Tabellen nedan visar samtliga större genomförda underhållsstopp under 2017 och Siffrorna avser summan av den direkta underhållskostnaden och kostnaden för sämre kapacitetsutnyttjande (underabsorption), dock inkluderas inte utebliven marginal. Större underhållsstopp Mkr kv 1 kv 1 kv 2 kv 2 kv 3 kv 3 kv 4 kv 4 helår helår SSAB Special Steels SSAB Europe SSAB Americas Totalt Tillgångar med obestämdbar nyttjandeperiod Koncernens tillgångar med obestämbar nyttjandeperiod allokeras till koncernens kassagenererande enheter enligt nedan: Tillgångar med obestämbar nyttjandeperiod per kassagenererande enhet Mkr 31 dec 31 dec SSAB North America (i Division SSAB Americas) SSAB Special Steels SSAB Europe Tibnor Ruukki Construction Summa goodwill Ruukki Construction (varumärket Rautaruukki) Summa tillgångar med obestämbar nyttjandeperiod 1) ) Samtliga värdeförändringar från föregående år beror på valutaeffekter. Prövning av nedskrivningsbehov för goodwill sker årligen i slutet av fjärde kvartalet. Nedskrivningstestet resulterade inte i något nedskrivningsbehov. 5 S S A B A B ( p u b l ), B o x 7 0, S t o c k h o l m. w w w. s s a b. c o m. O r g. n r

6 SSAB-koncernen - Fjärde kvartalet 2018 Försäljning och rörelseresultat Försäljningen under fjärde kvartalet 2018 uppgick till (17 017) Mkr, en ökning med 13 % jämfört med fjärde kvartalet Jämfört med tredje kvartalet 2018 ökade försäljningen med 1 %. Rörelseresultatet, exklusive jämförelsestörande poster, uppgick till (843) Mkr, en ökning med 192 Mkr jämfört med fjärde kvartalet Jämfört med tredje kvartalet 2018 minskade resultatet med 565 Mkr, främst beroende på kostnader för planerade underhållsstopp i de tre ståldivisionerna. Försäljning och rörelseresultat per rörelsesegment Försäljning Rörelseresultat 1) Mkr Kv 4 Kv 4 Förändring Kv 4 Kv 4 Förändring SSAB Special Steels SSAB Europe SSAB Americas Tibnor Ruukki Construction Övrigt Avskrivning övervärden Koncernjusteringar Summa ) Exklusive jämförelsestörande poster. För belopp per kvartal se sidan 28. Analys av total förändring i försäljning och rörelseresultat *) Försäljning Rörelseresultat 1) Förändring jmf med kv 4, 2017 % Förändring jmf med kv 4, 2017 Mkr Volymer -6 Pris och produktmix Pris 11 Volymer -170 Produktmix 0 Rörliga kostnader Valutaeffekter 7 Fasta kostnader -400 Övrig försäljning 1 Valutaeffekter 60 Kapacitetsutnyttjande -170 Övrigt -128 Summa ) Exklusive jämförelsestörande poster. För belopp per kvartal se sidan 28. *) Beräknad förändring, siffrorna i tabellen är avrundade. 6 S S A B A B ( p u b l ), B o x 7 0, S t o c k h o l m. w w w. s s a b. c o m. O r g. n r

7 Råvaror SSAB köper järnmalm från LKAB, Sverige och från Severstal, Ryssland. Nuvarande avtal sträcker sig fram till 31 mars Under avtalsperioden varierar priserna i relation till marknadsindex. SSAB köper kokskol från Australien, USA och Kanada, normalt med årliga leveranskontrakt och månatliga priser. Den amerikanska verksamheten köper löpande in skrot på spotmarknaden som råvara för sin tillverkning. Under fjärde kvartalet steg inköpspriserna för järnmalm och kokskol och en mindre del av ökningen påverkade fjärde kvartalets kostnader. På grund av normal ledtid mellan inköp och bokförd kostnad, kommer merparten av de högre priserna att påverka första kvartalet Förändring i SSABs genomsnittliga inköpspriser, fjärde kvartalet 2018 jmf med 2017 kv 4 jmf med 2018 kv 3 %-förändring USD Kronor USD Kronor Järnmalm 22% 33% 14% 15% Kokskol 13% 23% 6% 7% Skrot 23% 34% 1% 2% Produktion och leveranser Råstålsproduktionen för fjärde kvartalet 2018 var 2 % lägre jämfört med fjärde kvartalet 2017 men 3 % högre jämfört med tredje kvartalet Plåtproduktionen för fjärde kvartalet 2018 var 2 % lägre, både jämfört med fjärde kvartalet 2017 och tredje kvartalet SSABs plåtleveranser under fjärde kvartalet 2018 uppgick till (1 744) kton, en nedgång med 6 % jämfört med fjärde kvartalet Leveranserna var 1 % lägre jämfört med tredje kvartalet Produktion och leveranser Kton kv 4 kv 4 kv 3 helår helår Råstålsproduktion Plåtproduktion Plåtleveranser Kassaflöde Det operativa kassaflödet för fjärde kvartalet 2018 uppgick till (2 976) Mkr. Kassaflödet påverkades positivt av rörelseresultatet och ett lägre rörelsekapital, men motverkades delvis av investeringar. Nettokassaflödet uppgick till (2 601) Mkr. Totala investeringar uppgick till (648) Mkr. Nettoskulden minskade med Mkr under fjärde kvartalet och uppgick per den 31 december 2018 till Mkr. Nettoskuldsättningsgraden uppgick till 14 (22) %. 7 S S A B A B ( p u b l ), B o x 7 0, S t o c k h o l m. w w w. s s a b. c o m. O r g. n r

8 R A P P O R T F Ö R F J Ä R D E K V A R T A L E T Operativt kassaflöde och nettoskuld Mkr kv 4 kv 4 helår helår Rörelseresultat före avskrivningar Förändring rörelsekapital Underhållsinvesteringar Övrigt 1) Operativt kassaflöde Finansiella poster Skatter Rörelsens kassaflöde Strategiska investeringar i anläggningar Förvärv rörelser och andelar Avyttringar rörelser och andelar Kassaflöde före utdelning Utdelning till moderbolagets aktieägare Utdelning, innehav utan bestämmande inflytande Nettokassaflöde Nettoskuld vid periodens början Nettokassaflöde Omvärdering av skulder mot eget kapital 2) Övrigt 3) Nettoskuld vid periodens slut ) I posten Övrigt ingår inköp av utsläppsrätter -111 (-) Mkr samt återföring av realisationsresultatet från försäljningen av den ryska verksamheten i Ruukki Construction med -217 (-) Mkr för helåret 2018, då denna ej varit kassflödespåverkande 2) Omvärderingar för säkring (hedge) av valutarisk i utlandsverksamhet. 3) I huvudsak bestående av kassaflödeseffekter på derivat och omvärderingar av övriga finansiella skulder i utländsk valuta. 8 S S A B A B ( p u b l ), B o x 7 0, S t o c k h o l m. w w w. s s a b. c o m. O r g. n r

9 Rörelsesegmenten Fjärde kvartalet 2018 Informationen i tabellerna nedan redovisas exklusive avskrivningar på övervärden på immateriella och materiella anläggningstillgångar relaterade till förvärven av IPSCO och Rautaruukki, samt exklusive jämförelsestörande poster. Ytterligare information om rörelsesegmenten finns på sidan 23. SSAB Special Steels Fjärde kvartalet i korthet Stark efterfrågan på huvudmarknaderna bedöms fortsätta under första kvartalet 2019 Leveranserna minskade med 8 % till 293 kton jämfört med fjärde kvartalet 2017 Rörelseresultatet uppgick till -72 (641) Mkr, förlängt planerat underhållsstopp påverkade negativt Nyckeltal Mkr kv 4 kv 4 kv 3 helår helår Försäljning Rörelseresultat före avskrivningar, EBITDA Rörelseresultat Operativt kassaflöde Antal anställda vid periodens slut Försäljning och rörelseresultat Försäljningen var i princip oförändrad jämfört med fjärde kvartalet 2017 och uppgick till (4 368) Mkr. Högre priser svarade för en positiv effekt på 7 procentenheter och positiva valutaeffekter för 5 procentenheter. Lägre volymer svarade för en negativ effekt på 8 procentenheter och övrig försäljning (inklusive internförsäljning) för en negativ effekt på 4 procentenheter. Jämfört med tredje kvartalet 2018 minskade försäljningen med 7 %. Lägre volymer stod för en negativ effekt på 8 procentenheter och valutaeffekter för en negativ effekt på 1 procentenhet. Högre priser svarade för en positiv effekt på 1 procentenhet och övrig försäljning (inklusive internförsäljning) hade en positiv effekt på 1 procentenhet. Rörelseresultatet för fjärde kvartalet 2018 uppgick till -72 (641) Mkr, en minskning med 713 Mkr jämfört med fjärde kvartalet Kapacitetsutnyttjandet var sämre beroende på det förlängda årliga underhållsstoppet, vilket också drog ned leveranserna. De fasta kostnaderna ökade, bland annat då vi startade den andra masugnen i Oxelösund. Denna kapacitet ska användas till att kompensera för volymbortfall i samband med den mindre renoveringen av den ena masugnen vid SSAB Europes anläggning i Raahe, Finland. Den görs med 10-års intervaller och äger rum under sommaren Högre priser påverkade resultatet positivt, vilket delvis motverkades av högre rörliga kostnader, främst råmaterial. Fjärde kvartalet 2017 påverkades positivt med 265 Mkr i ersättning för tidigare produktionsavbrott. Jämfört med tredje kvartalet 2018 var resultatet 608 Mkr lägre. Det förlängda planerade underhållsstoppet med ökade insatser i förebyggande syfte, tillsammans med uppstarten av den andra masugnen i Oxelösund, innebar underabsorption och högre fasta kostnader. De fasta kostnaderna var även säsongsmässigt högre. Lägre volymer påverkade negativt samt även en sämre produktmix, till följd av lägre leveranser från Oxelösund. Marknadsutveckling Efterfrågan har varit stabil på en hög nivå under 2018 i alla större kundsegment, såsom Heavy Transport, Material Handling och Construction Machinery. Hög aktivitet inom gruvsektorn och investeringarna i infrastruktur som sker över världen driver efterfrågan på höghållfasta stål. Material Handling, som bland annat inkluderar gruvrelaterad utrustning, hade den högsta tillväxten jämfört med Även om SSABs leveranser minskade under fjärde kvartalet var efterfrågan på en hög nivå i alla större segment. Produktion och leveranser Råstålsproduktionen minskade med 43 % jämfört med fjärde kvartalet 2017 medan den minskade med 25 % jämfört med tredje kvartalet S S A B A B ( p u b l ), B o x 7 0, S t o c k h o l m. w w w. s s a b. c o m. O r g. n r

10 Plåtproduktionen under fjärde kvartalet 2018 minskade med 43 % jämfört med motsvarande period Jämfört med tredje kvartalet 2018 minskade plåtproduktionen med 39 %. De externa leveranserna av plåt under fjärde kvartalet 2018 minskade med 8 %, både jämfört med fjärde kvartalet 2017 och jämfört med tredje kvartalet Både produktion och leveranser påverkades negativt av det förlängda planerade underhållsstoppet i Oxelösund under fjärde kvartalet Produktion och leveranser Kton kv 4 kv 4 kv 3 helår helår Råstålsproduktion Plåtproduktion Stålleveranser Siffrorna för stålleveranser inkluderar höghållfasta stål som producerats vid SSAB Europes och SSAB Americas stålverk. Kassaflöde och investeringar Det operativa kassaflödet under fjärde kvartalet uppgick till 176 (627) Mkr. Kassaflödet påverkades positivt av ett lägre rörelsekapital. Investeringsutbetalningarna under fjärde kvartalet uppgick till 269 (138) Mkr varav 28 (3) Mkr avsåg strategiska investeringar. SSAB Europe Fjärde kvartalet i korthet Nyckeltal Något lägre efterfrågan under kvartalet, säsongsmässig avmattning Bättre kapacitetsutnyttjande och högre andel premieprodukter Rörelseresultatet steg till 733 (460) Mkr Mkr kv 4 kv 4 kv 3 helår helår Försäljning Rörelseresultat före avskrivningar, EBITDA Rörelseresultat 1) Operativt kassaflöde Antal anställda vid periodens slut ) Exklusive avskrivningar på övervärden av immateriella och materiella anläggningstillgångar relaterade till förvärvet av Rautaruukki. Avskrivningarna på övervärden under fjärde kvartalet uppgick till 58 (55) Mkr. Försäljning och rörelseresultat Försäljningen ökade med 4 % jämfört med fjärde kvartalet 2017 och uppgick till (7 768) Mkr. Högre priser svarade för en positiv effekt på 4 procentenheter, en bättre produktmix för 1 procentenhet, positiva valutaeffekter för 4 procentenheter, och högre övrig försäljning (inklusive internförsäljning) för 1 procentenhet. Lägre volymer stod för en negativ effekt på 6 procentenheter. Jämfört med tredje kvartalet 2018 ökade försäljningen med 4 %. Högre volymer svarade för en positiv effekt på 5 procentenheter och övrig försäljning (inklusive internförsäljning) för en positiv effekt på 1 procentenhet. Lägre priser och negativa valutaeffekter påverkade negativt med 1 procentenhet vardera. Rörelseresultatet för fjärde kvartalet uppgick till 733 (460) Mkr, en ökning med 273 Mkr jämfört med fjärde kvartalet Högre priser bidrog positivt, vilket delvis motverkades av högre rörliga kostnader, främst råmaterial, samt lägre volymer. En försäkringsersättning för produktionsstörningar som inträffade tidigare under året bidrog också positivt. 10 S S A B A B ( p u b l ), B o x 7 0, S t o c k h o l m. w w w. s s a b. c o m. O r g. n r

11 B O K L S U T S K O M M U N I K È Jämfört med tredje kvartalet 2018 steg resultatet med 273 Mkr. Högre volymer och bättre kapacitetsutnyttjande, samt försäkringsersättningen bidrog positivt. Säsongsmässigt högre fasta kostnader gav en viss negativ påverkan. Marknadsutveckling Under 2018 var efterfrågan god i de flesta kundsegment, bland annat Automotive, Heavy Transport och Construction. Under fjärde kvartalet skedde en inbromsning inom Automotive och efterfrågan från Service Centers präglades av en viss försiktighet, särskilt mot slutet av kvartalet. Produktion och leveranser Råstålsproduktionen under fjärde kvartalet 2018 var 11 % högre jämfört med fjärde kvartalet 2017 och var 15 % högre jämfört med tredje kvartalet Plåtproduktionen var 2 % högre jämfört med fjärde kvartalet 2017 och 5 % högre jämfört med tredje kvartalet De externa leveranserna av plåt under fjärde kvartalet 2018 var 6 % lägre jämfört med fjärde kvartalet 2017 medan de var 5 % högre jämfört med tredje kvartalet Produktion och leveranser Kton kv 4 kv 4 kv 3 helår helår Råstålsproduktion Plåtproduktion Stålleveranser Produktionssiffrorna inkluderar höghållfasta stål som producerats för SSAB Special Steels. Dessa volymer inkluderas ej i SSAB Europes leveranser. Kassaflöde och investeringar Det operativa kassaflödet under fjärde kvartalet uppgick till 703 (1 016) Mkr. Under fjärde kvartalet påverkades kassaflödet positivt av rörelseresultatet och ett lägre rörelsekapital men motverkades av höga investeringar. Investeringsutbetalningarna under fjärde kvartalet uppgick till 608 (398) Mkr varav 149 (66) Mkr avsåg strategiska investeringar. SSAB Americas Fjärde kvartalet i korthet Stark marknad bedöms fortsätta under första kvartalet 2019 Fortsatt positiv pristrend Rörelseresultatet uppgick till 553 (-15) Mkr med planerat underhållsstopp under kvartalet Nyckeltal Mkr kv 4 kv 4 kv 3 helår helår Försäljning Rörelseresultat före avskrivningar, EBITDA Rörelseresultat 1) Operativt kassaflöde Antal anställda vid periodens slut ) Exklusive avskrivningar på övervärden av immateriella och materiella anläggningstillgångar relaterade till förvärvet av IPSCO. Avskrivningar på övervärden under fjärde kvartalet uppgick till 203 (182) Mkr. 11 S S A B A B ( p u b l ), B o x 7 0, S t o c k h o l m. w w w. s s a b. c o m. O r g. n r

12 Försäljning och rörelseresultat Försäljningen ökade med 47 % jämfört med fjärde kvartalet 2017 och uppgick till (3 230) Mkr. Högre priser svarade för en positiv effekt på 39 procentenheter, positiva valutaeffekter för 11 procentenheter, högre övrig försäljning (inklusive internförsäljning) för 2 procentenheter och en positiv produktmix för 1 procentenhet. Lägre volymer påverkade negativt med 6 procentenheter. Jämfört med tredje kvartalet 2018 var försäljningen 1 % högre. Högre priser svarade för en positiv effekt på 5 procentenheter, positiva valutaeffekter för 1 procentenhet och lägre volymer för en negativ effekt på 5 procentenheter. Rörelseresultatet för fjärde kvartalet uppgick till 553 (-15) Mkr, en förbättring med 568 Mkr jämfört med fjärde kvartalet Den främsta orsaken till det förbättrade resultatet var högre priser. Det planerade underhållsstoppet påverkade negativt och även högre rörliga kostnader, främst för råmaterial. Jämfört med tredje kvartalet 2018 minskade rörelseresultatet med 237 Mkr. Det lägre resultatet berodde främst på kostnader för det planerade underhållsstoppet samt lägre volymer. Högre priser hade en viss positiv effekt. Marknadsutveckling Efterfrågan på grovplåt var stark under 2018 och ökade inom de flesta segment, som Construction Machinery, Energy, Heavy Transport och hos Service Centers. Under fjärde kvartalet var marknaden likaledes stark, bland annat i segmenten Energy och Heavy Transport. SSAB Americas leveranser minskade under kvartalet, vilket berodde på det planerade underhållsstoppet vid anläggningen i Montpelier. Produktion och leveranser Råstålsproduktionen minskade med 4 % jämfört med fjärde kvartalet 2017, medan den minskade med 6 % jämfört med tredje kvartalet Plåtproduktionen var oförändrad jämfört med fjärde kvartalet 2017 men 5 % lägre jämfört tredje kvartalet De externa leveranserna av plåt minskade med 6 % jämfört med fjärde kvartalet 2017 och med 5 % jämfört med tredje kvartalet Det planerade underhållsstoppet under fjärde kvartalet påverkade produktion och leveranser negativt. Produktion och leveranser Kton kv 4 kv 4 kv 3 helår helår Råstålsproduktion Plåtproduktion Stålleveranser Produktionssiffrorna inkluderar höghållfasta stål som producerats för SSAB Special Steels. Dessa volymer inkluderas ej i SSAB Americas leveranser. Kassaflöde och investeringar Det operativa kassaflödet under fjärde kvartalet 2018 uppgick till 826 (814) Mkr. Under kvartalet påverkades kassaflödet positivt av rörelseresultatet samt lägre rörelsekapital. Investeringsutbetalningarna under fjärde kvartalet uppgick till 92 (69) Mkr varav 1 (2) Mkr avsåg strategiska investeringar. 12 S S A B A B ( p u b l ), B o x 7 0, S t o c k h o l m. w w w. s s a b. c o m. O r g. n r

13 B O K L S U T S K O M M U N I K È Tibnor Fjärde kvartalet i korthet Stabil efterfrågan Rörelseresultatet minskade till 28 (42) Mkr på grund av något lägre marginaler Nyckeltal Mkr kv 4 kv 4 kv 3 helår helår Försäljning Rörelseresultat före avskrivningar, EBITDA Rörelseresultat 1) Operativt kassaflöde Leveranser, Kton Antal anställda vid periodens slut ) Exklusive avskrivningar på övervärden av immateriella och materiella anläggningstillgångar relaterade till förvärvet av Rautaruukki. Avskrivningarna på övervärden under fjärde kvartalet uppgick till 6 (6) Mkr. Försäljning och rörelseresultat Försäljningen ökade med 8 % jämfört med fjärde kvartalet 2017 och uppgick till (2 012) Mkr. Den ökade försäljningen berodde främst på högre priser. Jämfört med tredje kvartalet 2018 ökade försäljningen med 11 %, på grund av säsongsmässigt bättre leveranser. Rörelseresultatet för fjärde kvartalet uppgick till 28 (42) Mkr, en nedgång med 14 Mkr jämfört med fjärde kvartalet Det lägre resultatet var främst hänförligt till något lägre marginaler. Jämfört med tredje kvartalet 2018 minskade resultatet med 25 Mkr, främst på grund av säsongsmässigt högre fasta kostnader och något lägre marginaler. Högre volymer bidrog positivt. Marknadsutveckling De totala leveranserna ökade med 2 % under helåret 2018, vilket främst drevs av byggindustrin. Segment inom tunnplåt och stålprodukter till verkstadsindustrin ökade också. Efterfrågan under fjärde kvartalet var på samma nivå som motsvarande period 2017, med en uppgång för produktområdet armeringsjärn. De totala leveranserna under fjärde kvartalet 2018 var i princip oförändrade jämfört med fjärde kvartalet Jämfört med det säsongsmässigt svagare tredje kvartalet 2018 ökade leveranserna med 13 %. Kassaflöde och investeringar Det operativa kassaflödet under fjärde kvartalet uppgick till 130 (263) Mkr. Kassaflödet under kvartalet påverkades positivt av rörelseresultatet och ett lägre rörelsekapital. Investeringsutbetalningarna under fjärde kvartalet uppgick till 23 (10) Mkr varav 7 (0) Mkr avsåg strategiska investeringar. 13 S S A B A B ( p u b l ), B o x 7 0, S t o c k h o l m. w w w. s s a b. c o m. O r g. n r

14 Ruukki Construction Fjärde kvartalet i korthet Högre försäljning jämfört med fjärde kvartalet 2017 Rörelseresultatet steg till 82 Mkr, jämfört med 32 Mkr för fjärde kvartalet 2017 Nyckeltal Mkr kv 4 kv 4 kv 3 helår helår Försäljning Rörelseresultat före avskrivningar, EBITDA Rörelseresultat 1) Operativt kassaflöde Antal anställda vid periodens slut ) Exklusive avskrivningar på övervärden av immateriella och materiella anläggningstillgångar relaterade till förvärvet av Rautaruukki. Avskrivningarna på övervärden under fjärde kvartalet uppgick till -8 (-7) Mkr. Försäljning och rörelseresultat Försäljningen ökade med 14 % jämfört med fjärde kvartalet 2017 och uppgick till (1 471) Mkr. Framförallt ökade försäljningen inom Building Systems. Jämfört med tredje kvartalet 2018 minskade försäljningen med 7 %, hänförligt till normalt säsongsmönster inom framförallt Residential Roofing. Rörelseresultatet för fjärde kvartalet uppgick till 82 (32) Mkr. Förbättringen jämfört med fjärde kvartalet 2017 berodde på högre volymer inom samtliga affärsområden. Jämfört med tredje kvartalet 2018 minskade resultatet med 21 Mkr, främst på grund av säsongsmässigt lägre försäljning inom Residential Roofing. Marknadsutveckling Efterfrågan i byggindustrin var generellt god under 2018, med undantag av den ryska marknaden. Under fjärde kvartalet var efterfrågan säsongsmässigt lägre. Kassaflöde och investeringar Det operativa kassaflödet under fjärde kvartalet uppgick till 135 (260) Mkr. Kassaflödet under kvartalet påverkades positivt av rörelseresultatet. Investeringsutbetalningarna under fjärde kvartalet uppgick till 19 (19) Mkr varav 12 (13) Mkr avsåg strategiska investeringar. 14 S S A B A B ( p u b l ), B o x 7 0, S t o c k h o l m. w w w. s s a b. c o m. O r g. n r

15 B O K L S U T S K O M M U N I K È Hållbarhet Nyckeltal rullande 12 månader 2018 Helår 2018 kv kv kv Helår Säkerhet Olycksfallsfrekvens (LTIF), 1) 6,1 6,1 5,7 5,6 5,6 Antal olyckor (LTI) 2) Miljö Energianvändning, GWh 3) Energiintensitet, kwh/ton råstål Utsläpp från produktionen (Scope 1), Kton 4) Indirekta utsläpp (Scope 2), Kton 5) Växthusgasintensitet, ton CO 2 -utsläpp/ton råstål 6) 1,37 1,36 1,36 1,38 1,38 1) Antal olyckor som resulterat i frånvaro i mer än en dag per miljon arbetade timmar (LTIF, Lost Time Injury Frequency), egna anställda och underleverantör 2) Antal olyckor som resulterat i frånvaro i mer än en dag, egna anställda och underleverantör 3) Den totala energianvändningen (el, inköpta bränslen och inköpt värme) 4) Direkta utsläpp från produktionen (Scope 1) 5) Indirekta utsläpp från framställningen av inköpt elkraft, värme och ånga (Scope 2) 6) Inkluderar Scope 1 och Scope 2 Ansvarsfull partner - Säkerhet SSAB olycksfallsfrekvens, avseende olyckor som resulterar i frånvaro i mer än en dag, var 6,1 för helåret Detta är något högre än för helåret 2017 (5,6), trots att säkerhet har högsta prioritet och att omfattande ansträngningar har gjorts för att förbättra säkerhetsarbetet och företagets säkerhetskultur. Hållbart erbjudande Genom ökad användning av höghållfasta stål, ska SSABs kunder senast 2020 uppnå en årlig koldioxidbesparing om 10 miljoner ton under slutprodukterna användningsfas. Detta innebär besparingar motsvarande SSABs direkta utsläpp av koldioxid. Besparingarna kommer att nås genom konceptet SSAB EcoUpgraded med 8,0 miljoner ton, och genom Automotive Premium med 2,0 miljoner ton. De årliga koldioxidbesparingarna för kunderna var totalt 9,2 miljoner ton under 2018: 7,7 miljoner ton i besparingar genom SSAB EcoUpgraded leveranser och 1,5 miljoner ton i besparingar genom Automotive Premium leveranser. Mer information om beräkningar för dessa besparingar finns på Hållbar verksamhet Miljö och HYBRIT SSABs totala energianvändning avseende el, inköpta bränslen och inköpt värme uppgick till GWh under helåret SSABs direkta koldioxidutsläpp (Scope 1) uppgick till tusen ton och indirekta (Scope 2) uppgick till motsvarande tusen ton. I slutet av 2018 uppnådde SSAB: ton, eller 91 % av målet gällandet minskning av koldioxidutsläpp, GWh (1 242 TJ), eller 86 %, av målet gällandet minskning av inköpt energi och ton, eller 88 %, av målet gällandet nyttjandet av restprodukter. Målen kommer att uppnås i slutet av 2020 och basåret är SSAB arbetar mot en fossilfri ståltillverkning genom HYBRIT, ett gemensamt initiativ från SSAB, LKAB och Vattenfall. Bygget av en pilotanläggning i Luleå påbörjades i juni 2018 och beräknas vara färdigt För mer information se: Ytterligare information om bolagets hållbarhetsarbete finns på bolagets hemsida, samt kommer att finnas i SSABs årsredovisning för 2018, som publiceras vecka S S A B A B ( p u b l ), B o x 7 0, S t o c k h o l m. w w w. s s a b. c o m. O r g. n r

16 Utdelning Styrelsen föreslår en utdelning om 1,50 (1,00) kronor per aktie för verksamhetsåret Om årsstämman godkänner förslaget innebär det att cirka 1,5 mdkr betalas ut till aktieägarna. Årsstämman Årsstämman hålls den 8 april, 2019, kl i Stockholm, på hotell Scandic Continental. Årsredovisningen kommer att färdigställas under vecka 12 och kommer då att finnas tillgänglig på bolagets huvudkontor samt på hemsidan, Anmälan till årsstämman kan göras från och med den 28 februari 2019 till och med den 2 april 2019, kl Anmälan kan göras via SSABs hemsida eller på telefon Risker och osäkerheter För information avseende väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer hänvisas till detaljerad redovisning i årsredovisningen för Inga väsentliga nya eller förändrade risker och osäkerhetsfaktorer identifierats under året. Redovisningsprinciper Denna delårsrapport har upprättats i enlighet med IAS 34. Redovisningsprinciperna baseras på International Financial Reporting Standards i den form de antagits av EU och därtill följande hänvisningar till 9:e kapitlet i årsredovisningslagen. Moderbolagets bokslut har upprättats i enlighet med RFR 2 och årsredovisningslagen. Inga väsentliga ändringar av redovisningsprinciperna för koncernen har skett från årsredovisningen 2017, utöver det som redogörs för nedan. Ändrade redovisningsprinciper från och med 1 januari 2018 Från och med den 1 januari 2018 tillämpar koncernen IFRS 9 Finansiella instrument samt IFRS 15 Intäkter från kontrakt från kunder. IFRS 9, Finansiella instrument Denna standard gäller från och med den 1 januari SSAB tillämpar IFRS 9 från och med den 1 januari IFRS 9 ersätter IAS 39, Finansiella instrument; Redovisning och värdering. IFRS 9 innebär förändringar av hur finansiella tillgångar klassificeras och värderas, inför en nedskrivningsmodell för förväntade kreditförluster samt förändringar av principer för säkringsredovisning. IFRS 9 inför en ny modell för beräkning av kreditförlustreserv som utgår från förväntade kreditförluster. SSAB påverkas av den nya nedskrivningsmodellen avseende beräkningen för kreditförlustreserven för kundfordringar och resulterar i att det finns en beräknad förlust för alla kundfordringar, inklusive de som ännu inte förfallit. SSAB tillämpar den förenklade ansatsen, dvs. reserven kommer att motsvara den förväntade förlusten över hela kundfordrans livslängd. Koncernens öppningsbalans i eget kapital har påverkats med -7 Mkr till följd av den nya standardens kreditförlustprinciper. För moderbolaget har det egna kapitalet justerats med -6 Mkr avseende ytterligare kreditförlustreserv. Moderbolagets fordringar består endast av fordringar på koncernbolag. Vad gäller förändringarna av principer för säkringsredovisning kommer dessa inte ha någon påverkan på SSABs nuvarande säkringar men kan komma att få en påverkan på framtida säkringsarrangemang. IFRS 15, Intäkter från kontrakt med kunder Denna standard gäller från och med den 1 januari SSAB tillämpar IFRS 15 från och med den 1 januari IFRS 15 är den nya standarden för intäktsredovisning och ersätter IAS 18 Intäkter och IAS 11 Entreprenadavtal samt alla därtill hörande tolkningsuttalanden (IFRIC och SIC). SSAB har utvärderat koncernens kontrakt och slutsatsen är att intäktsredovisningen inte har påverkats vid övergången till IFRS 15 därav har ingen justering i öppningsbalansen i eget kapital gjorts. Dock har ytterligare upplysningar lämnats om koncernens fördelning av intäkter, se sid S S A B A B ( p u b l ), B o x 7 0, S t o c k h o l m. w w w. s s a b. c o m. O r g. n r

17 B O K L S U T S K O M M U N I K È Kommande ändringar i redovisningsprinciper från och med 1 januari 2019 IFRS 16, Leasing Denna standard gäller från och med 1 januari Koncernen kommer att tillämpa denna standard från och med den 1 januari Koncernen avser att tillämpa den förenklade övergångsmetoden och kommer inte att räkna om jämförelsetalen. IFRS 16 påverkar främst redovisningen för leasingtagare och den centrala effekten är att alla leasingavtal som idag redovisas som operationella leasingavtal ska redovisas på ett sätt som liknar nuvarande redovisning av finansiella leasingavtal, dvs. en nyttjanderättstillgång och en leasingskuld redovisas. Undantag från de nya reglerna som koncernen tillämpar är redovisning av leasingkontrakt av mindre värde, där ingen nyttjanderättstillgång eller leasingskuld redovisas. Per den 31 december 2018 uppgår koncernens icke uppsägningsbara operationella leasingåtaganden (odiskonterade) till cirka 1,9 mdkr. Av dessa åtaganden hänförs cirka 0,1 mdkr till leasingavtal för vilka den underliggande tillgången har ett mindre värde. Dessa kommer att redovisas som en kostnad linjärt över leasingperioden. För de återstående leasingåtagandena förväntar sig koncernen att redovisa nyttjanderätter som uppgår till cirka 1,6 mdkr per den 1 januari 2019 och leasingskulder på cirka 1,6 mdkr. Det egna kapitalet beräknas inte påverkas vid övergången då samtliga tidigare finansiella leasingavtal fortsatt redovisas som leasingavtal enligt IFRS 16. Rörelsekapitalet minskar med cirka 0,5 mdkr, då en del av leasingskulden redovisas som kortfristig. Förändringen skulle, omräknat utgången 2018, öka nettoskulden med cirka 1,6 mdkr till cirka 10,2 mdkr och nettoskuldsättningsgraden skulle öka från 14% till cirka 17%. Moderbolaget kommer att tillämpa undantagsreglerna enligt RFR 2 och därmed inte tillämpa IFRS 16. Moderbolaget kommer fortsätta att redovisa samtliga leasingavtal som operationell leasing. Granskning Denna rapport har inte varit föremål för revisorernas granskning. Stockholm den 28 januari 2019 Martin Lindqvist VD och koncernchef 17 S S A B A B ( p u b l ), B o x 7 0, S t o c k h o l m. w w w. s s a b. c o m. O r g. n r

18 Finansiella rapporter enligt IFRS Koncernen Siffrorna i tabellerna är avrundade vilket kan påverka summeringarna. Koncernens resultaträkning Mkr kv 4 kv 4 helår helår Försäljning Kostnad för sålda varor Bruttoresultat Försäljnings- och administrationskostnader Övriga rörelseintäkter och -kostnader 1) Intressebolag, resultat efter skatt Rörelseresultat Finansiella intäkter Finansiella kostnader Periodens resultat efter finansnetto Skatt Periodens resultat Varav tillhörigt: - moderbolagets aktieägare innehav utan bestämmande inflytande Nyckeltal kv 4 kv 4 helår helår Rörelsemarginal (%) Resultat per aktie (kr) 0,67 0,32 3,45 2,23 Eget kapital per aktie (kr) 57,71 51,69 57,71 51,69 Nettoskuldsättningsgrad (%) Soliditet (%) Antal aktier i genomsnitt under perioden (milj.st.) 1 029, , , ,8 Antal aktier vid periodens slut (milj.st.) 1 029, , , ,8 Antal anställda vid periodens slut ) I helåret 2018 ingår jämförelsestörande poster på -240 (-) Mkr, främst hänförligt till realisationsförlusten för avyttringen av Ruukki Constructions ryska verksamhet. Storleken på koncernens egna kapital har inte påverkats i någon större utsträckning då merparten av realisationsförlusten avser realiserade valutakurseffekter som har omklassificerats från övrigt totalresultat till periodens resultat. 18 S S A B A B ( p u b l ), B o x 7 0, S t o c k h o l m. w w w. s s a b. c o m. O r g. n r

19 B O K L S U T S K O M M U N I K È Koncernens rapport över totalresultat Mkr kv 4 kv 4 helår helår Periodens resultat efter skatt Övrigt totalresultat Poster som kan komma att omklassificeras till resultaträkningen: Periodens omräkningsdifferenser Kassaflödessäkringar Säkring av valutarisk i utlandsverksamhet 1) Andel i intressebolags och joint ventures övrigt totalresultat Skatt hänförlig till poster som kan komma att omklassificeras till resultaträkningen Summa poster som kan komma att omklassificeras till resultaträkningen Poster som inte kommer att omklassificeras till resultaträkningen: Omvärderingseffekter i nettopensionsförpliktelsen Skatt hänförlig till poster som inte kommer att omklassificeras till resultaträkningen Summa poster som inte kommer att omklassificeras till resultaträkningen Summa övrigt totalresultat för perioden, netto efter skatt Summa totalresultat för perioden Varav tillhörigt: - moderbolagets aktieägare innehav utan bestämmande inflytande ) Säkringen är upplagd så att nettoskuldsättningsgraden är oförändrad vid förändrade valutakurser. Rapport över förändringar i eget kapital för koncernen Eget kapital hänförligt till moderbolagets aktieägare Mkr Aktiekapital Övriga tillskjutna medel Reserver Balanserat resultat Total eget kapital Innehav utan bestämmande inflytande Totalt eget kapital Eget kapital 31 december Förändringar 1/1-31/ Totalresultat för perioden Utdelning, innehav utan bestämmande inflytande -4-4 Eget kapital 31 december Förändringar 1/1-31/ Justering ingående balans - ändrad redovisningsprincip Justerat eget kapital 1 januari Totalresultat för perioden Utdelning till moderbolagets aktieägare Utdelning, innehav utan bestämmande inflytande Eget kapital 31 december Antalet aktier uppgår till med ett kvotvärde på 8,80 kr. 19 S S A B A B ( p u b l ), B o x 7 0, S t o c k h o l m. w w w. s s a b. c o m. O r g. n r

20 Koncernens balansräkning Mkr 31 dec 31 dec Tillgångar Goodwill Övriga immateriella tillgångar Materiella anläggningstillgångar Andelar i intressebolag Finansiella anläggningstillgångar Uppskjutna skattefordringar 2) Summa anläggningstillgångar Varulager Kundfordringar Aktuella skattefordringar Övriga kortfristiga fordringar 1) Likvida medel Summa omsättningstillgångar Summa tillgångar Eget kapital och skulder Eget kapital för aktieägarna i bolaget Innehav utan bestämmande inflytande Summa eget kapital Uppskjutna skatteskulder Övriga långfristiga avsättningar Långfristiga icke räntebärande skulder 2) Långfristiga räntebärande skulder Summa långfristiga skulder Kortfristiga räntebärande skulder Leverantörsskulder Aktuella skatteskulder Övriga kortfristiga skulder Summa kortfristiga skulder Summa eget kapital och skulder Ställda säkerheter Eventualförpliktelser ) I Övriga kortfristiga fordringar ingår bankmedel (spärrade) med (2 453) Mkr. 2) Av den Uppskjutna skattefordran utgör 138 (151) Mkr en värdering av de framtida investeringsstöden avseende investeringar i Alabama, USA. Då stöden ännu inte kan bokföras som intäkt har en motsvarande skuld bokförts som Långfristiga icke räntebärande skulder. 20 S S A B A B ( p u b l ), B o x 7 0, S t o c k h o l m. w w w. s s a b. c o m. O r g. n r

21 B O K L S U T S K O M M U N I K È Värdering av finansiella tillgångar och skulder Finansiella tillgångar och skulder i balansräkningen värderas baserade på sin kategorisering till anskaffningsvärde eller verkligt värde. Såväl räntederivat, valutaderivat som prisderivat värderas till verkligt värde. I balansposten Övriga kortfristiga fordringar finns derivat värderade till totalt 325 (176) Mkr och i balansposten Övriga kortfristiga skulder finns derivat värderade till totalt 84 (185) Mkr. I balansposten Finansiella anläggningstillgångar finns derivat värderade till totalt 135 (45) Mkr och i balansposten Långfristiga icke räntebärande skulder finns derivat värderade till totalt 12 (19) Mkr. Övriga finansiella tillgångar och skulder i balansräkningen är redovisade till anskaffningsvärden. De lån som ligger i balansposten Långfristiga räntebärande skulder (inklusive kortfristig del) skulle vid en värdering till verkligt värde överstiga det redovisade med 54 (165) Mkr, men eftersom lånen kommer att behållas till förfall, påverkar detta således inte det redovisade värdet. Bedömning av verkligt värde på finansiella instrument Klassificeringen sker hierarkiskt i tre olika nivåer baserat på de indata som använts i värderingen av instrumenten. I nivå 1 används noterade priser på en aktiv marknad, till exempel börskurser. I nivå 2 används andra observerbara marknadsdata för tillgången eller skulden än noterade priser, till exempel räntesatser och avkastningskurvor. I nivå 3 bestäms det verkliga värdet utifrån en värderingsteknik som baseras på antaganden som inte är underbyggda av priser eller data som är direkt observerbara. Värderingen till verkligt värde av de finansiella instrumenten i SSAB baseras på data enligt nivå 2 förutom elderivat, vilkas verkliga värde baseras på noterade marknadspriser och därmed klassificeras i nivå 1. Kassaflöde Mkr kv 4 kv 4 helår helår Rörelseresultat 1) Justering för av- och nedskrivningar Justering för övriga icke kassamässiga poster 1) Erhållna och betalda räntor Betald skatt Förändring av rörelsekapital Kassaflöde från löpande verksamhet Investeringsutbetalningar i anläggningar Förvärv rörelser och andelar Avyttrade rörelser och andelar Övrig investeringsverksamhet Kassaflöde från investeringsverksamhet Utdelning till moderbolagets aktieägare Utdelning, innehav utan bestämmande inflytande Förändring av lån Förändring av finansiella placeringar Övrig finansieringsverksamhet Kassaflöde från finansieringsverksamhet Periodens kassaflöde Likvida medel vid periodens början Kursdifferens i likvida medel Likvida medel vid periodens slut ) I helåret 2018 ingår jämförelsestörande poster med -240 (-), främst hänförligt till en realisationsförlusten för avyttringen av Ruukki Constructions ryska verksamhet. Storleken på koncernens egna kapital har inte påverkats i någon större utsträckning då merparten av realisationsförlusten avser realiserade valutakurseffekter som har omklassificerats från övrigt totalresultat till periodens resultat. 21 S S A B A B ( p u b l ), B o x 7 0, S t o c k h o l m. w w w. s s a b. c o m. O r g. n r

22 Finansiella rapporter enligt IFRS - Moderbolaget Moderbolagets resultaträkning Mkr kv 4 kv 4 helår helår Bruttoresultat Försäljnings- och administrationskostnader Övriga rörelseintäkter och -kostnader Rörelseresultat Finansnetto Resultat efter finansnetto Bokslutsdispositioner Skatt Resultat efter skatt Moderbolagets rapport över totalresultat Mkr kv 4 kv 4 helår helår Resultat efter skatt Övrigt totalresultat Poster som kan komma att omklassificeras till resultaträkningen: Kassaflödessäkringar Skatt hänförlig till övrigt totalresultat Summa poster som kan komma att omklassificeras till resultaträkningen Övrigt totalresultat, netto efter skatt Summa totalresultat för perioden Moderbolagets balansräkning Mkr 31 dec 31 dec Tillgångar Anläggningstillgångar Övriga omsättningstillgångar Likvida medel Summa tillgångar Eget kapital och skulder Bundet eget kapital Fritt eget kapital 1) Summa eget kapital Långfristiga skulder och avsättningar Kortfristiga skulder och avsättningar Summa eget kapital och skulder ) Eget kapital den 1 januari 2018 har justerats med -6 Mkr avseende ytterligare kreditförlustreserv i enlighet med IFRS S S A B A B ( p u b l ), B o x 7 0, S t o c k h o l m. w w w. s s a b. c o m. O r g. n r

23 B O K L S U T S K O M M U N I K È Information om rörelsesegmenten SSAB är organiserat i fem rörelsesegment vilka har ett tydligt resultatansvar; de tre ståltillverkande divisionerna SSAB Special Steels, SSAB Europe och SSAB Americas samt de helägda dotterbolagen Tibnor och Ruukki Construction. Tibnor och Ruukki Construction styrs som självständiga dotterbolag. SSAB Special Steels SSAB Special Steels ansvarar globalt för marknadsföring och försäljning av SSABs alla seghärdade stål (Q&T) och varmvalsade höghållfasta stål (AHSS) från 700 MPa och uppåt. SSAB Special Steels ansvarar för stål- och plåtproduktionen i Oxelösund och för försäljningen av ovan nämnda produkter som produceras i Mobile, USA, Raahe, Finland och Borlänge, Sverige. När SSAB Special Steels säljer stål som är producerat av en annan division allokeras intäkterna i SSAB Special Steels och avräkning mellan divisionerna sker till kostnad såld vara. SSAB Europe SSAB Europe ansvarar för produkter inom tunnplåt, grovplåt och rör. SSAB Europe har även globalt lönsamhetsansvar för segmentet Automotive (kallvalsad tunnplåt). SSAB Europe ansvarar för stål- och plåtproduktionen i Raahe och Hämeenlinna, Finland, samt i Luleå och Borlänge, Sverige. SSAB Americas SSAB Americas har lönsamhetsansvar för grovplåt i Nordamerika samt ansvarar för stål- och plåtproduktionen i Montpelier och Mobile, USA. Tibnor Tibnor är koncernens fullsortimentsdistributör av stål och metaller i Norden och Baltikum. Tibnor köper och säljer material, producerat både av SSAB och andra leverantörer. Ruukki Construction Ruukki Construction ansvarar för försäljning och produktion av energieffektiva byggnads- och konstruktionslösningar, med fokus på norra och östra Europa. I Ruukki Construction ingår även Plannja. 23 S S A B A B ( p u b l ), B o x 7 0, S t o c k h o l m. w w w. s s a b. c o m. O r g. n r

24 Specifikation försäljning, tolv månader Nedanstående tabell beskriver den externa försäljningen per rörelsesegment, uppdelat på geografiska områden och produktområden. Extern försäljning, helår 2018 Mkr SSAB Special Steels SSAB Europe Rörelsesegment SSAB Americas Tibnor Ruukki Construction Summa Geografiska områden Sverige Finland Tyskland Övriga EU Norge Ryssland Övriga Europa USA Kanada Övriga världen Summa Produktområde Stålprodukter Handelsverksamhet Ruukki Construction verksamhet Stålämnen, biprodukter och skrot Övrigt Summa Extern försäljning, helår 2017 Mkr Geografiska områden SSAB Special Steels SSAB Europe Rörelsesegment SSAB Americas Tibnor Ruukki Construction Summa Sverige Finland Tyskland Övriga EU Norge Ryssland Övriga Europa USA Kanada Övriga världen Summa Produktområde Stålprodukter Handelsverksamhet Ruukki Construction verksamhet Stålämnen, biprodukter och skrot Övrigt Summa S S A B A B ( p u b l ), B o x 7 0, S t o c k h o l m. w w w. s s a b. c o m. O r g. n r

25 B O K L S U T S K O M M U N I K È Specifikation försäljning, fjärde kvartalet Nedanstående tabell beskriver den externa försäljningen per rörelsesegment, uppdelat på geografiska områden och produktområden. Extern försäljning, kv Mkr SSAB Special Steels SSAB Europe Rörelsesegment SSAB Americas Tibnor Ruukki Construction Summa Geografiska områden Sverige Finland Tyskland Övriga EU Norge Ryssland Övriga Europa USA Kanada Övriga världen Summa Produktområde Stålprodukter Handelsverksamhet Ruukki Construction verksamhet Stålämnen, biprodukter och skrot Övrigt Summa Extern försäljning, kv Mkr Geografiska områden SSAB Special Steels SSAB Europe Rörelsesegment SSAB Americas Tibnor Ruukki Construction Summa Sverige Finland Tyskland Övriga EU Norge Ryssland Övriga Europa USA Kanada Övriga världen Summa Produktområde Stålprodukter Handelsverksamhet Ruukki Construction verksamhet Stålämnen, biprodukter och skrot Övrigt Summa S S A B A B ( p u b l ), B o x 7 0, S t o c k h o l m. w w w. s s a b. c o m. O r g. n r

26 Relevanta avstämningar av icke IFRS-baserade nyckeltal Utöver definitionerna nedan finns definitioner av nedanstående icke IFRS-baserade nyckeltal i årsredovisningen. Rörelseresultat före avskrivningar, EBITDA Mkr kv 4 kv 4 helår helår Rörelseresultat Avskrivningar och nedskrivningar Rörelseresultat före avskrivningar, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar, EBITDA, exklusive jämförelsestörande poster Mkr kv 4 kv 4 helår helår Rörelseresultat före avskrivningar, EBITDA Återföring jämförelsestörande poster Rörelseresultat före avskrivningar, exklusive jämförelsestörande poster, EBITDA Räntabilitet på sysselsatt kapital före skatt, rullande 12 månader Mkr helår helår Rörelseresultat Finansiella intäkter Totalt Genomsnittligt sysselsatt kapital Räntabilitet på sysselsatt kapital före skatt, % 7% 6% Räntabilitet på eget kapital efter skatt, rullande 12 månader Mkr helår helår Periodens resultat efter skatt Genomsnittligt eget kapital Räntabilitet på eget kapital efter skatt, % 6% 4% Operativt kassaflöde Mkr kv 4 kv 4 helår helår Kassaflöde från den löpande verksamheten Återläggning erhållna och betalda räntor Återläggning betald skatt Underhållsinvesteringar 1) Övrig investeringsverksamhet 2) Operativt kassaflöde ) Se definition Underhållsinvesteringar i årsredovisningen. 2) Övrig investeringsverksamhet avser främst kassaflöden från långfristiga fordringar och investeringar, samt inköp av utsläppsrätter. Nettoskuld Mkr 31 dec 31 dec Räntebärande tillgångar 1) Räntebärande skulder 2) Nettoskuld ) Räntebärande tillgångar avser främst långfristiga och kortfristiga räntebärande fordringar och investeringar samt derivat och likvida medel. 2) Räntebärande skulder består främst av långfristiga och kortfristiga räntebärande skulder samt pensionsskulder och derivat. 26 S S A B A B ( p u b l ), B o x 7 0, S t o c k h o l m. w w w. s s a b. c o m. O r g. n r

27 B O K L S U T S K O M M U N I K È Finansiell information, per kvartal Koncernens resultat per kvartal, exklusive jämförelsestörande poster Mkr 1/16 2/16 3/16 4/16 1/17 2/17 3/17 4/17 1/18 2/18 3/18 4/18 Försäljning Rörelsens kostnader Avskrivningar Intressebolag Finansnetto Resultat före skatt Försäljning per kvartal och rörelsesegment Mkr 1/16 2/16 3/16 4/16 1/17 2/17 3/17 4/17 1/18 2/18 3/18 4/18 SSAB Special Steels SSAB Europe SSAB Americas Tibnor Ruukki Construction Övrigt Koncernjusteringar Totalt Rörelseresultat före avskrivningar, EBITDA, per kvartal och rörelsesegment, exklusive jämförelsestörande poster Mkr 1/16 2/16 3/16 4/16 1/17 2/17 3/17 4/17 1/18 2/18 3/18 4/18 SSAB Special Steels SSAB Europe SSAB Americas Tibnor Ruukki Construction Övrigt Totalt Rörelseresultat, per kvartal och rörelsesegment, exklusive jämförelsestörande poster Mkr 1/16 2/16 3/16 4/16 1/17 2/17 3/17 4/17 1/18 2/18 3/18 4/18 SSAB Special Steels SSAB Europe SSAB Americas Tibnor Ruukki Construction Avskrivningar på övervärden, IPSCO Avskrivningar på övervärden, Rautaruukki Övrigt Totalt S S A B A B ( p u b l ), B o x 7 0, S t o c k h o l m. w w w. s s a b. c o m. O r g. n r

28 Jämförelsestörande poster i rörelseresultatet, per kvartal och rörelsesegment Mkr 1/16 2/16 3/16 4/16 1/17 2/17 3/17 4/17 1/18 2/18 3/18 4/18 SSAB Special Steels SSAB Europe SSAB Americas Tibnor Ruukki Construction Övrigt Totalt Produktion och leveranser Kton 1/16 2/16 3/16 4/16 1/17 2/17 3/17 4/17 1/18 2/18 3/18 4/18 Råstålsproduktion - SSAB Special Steels SSAB Europe SSAB Americas Totalt Plåtproduktion - SSAB Special Steels SSAB Europe SSAB Americas Totalt Plåtleveranser - SSAB Special Steels SSAB Europe SSAB Americas Totalt Känslighetsanalys Den beräknade helårseffekten på resultatet efter finansnetto och resultat per aktie av förändringar av väsentliga faktorer framgår av nedanstående känslighetsanalys. Förändring, % Effekt på resultat före skatt, Mkr Effekt på resultat per aktie, kr 2) Plåtpris stålrörelsen ,55 Volym stålrörelsen 1) ,01 Malmpriser ,54 Kolpriser ,37 Skrotpriser ,62 Räntesats 1 %-enhet 50 0,04 Kronindex 3) ,55 1)Exklusive påverkan av lägre kapacitetsutnyttjande (underabsorption). 2)Räknat på 22 % skatt. 3)Beräknat på SSABs exponering utan valutasäkringar. Om kronan försvagas innebär detta en positiv effekt. 28 S S A B A B ( p u b l ), B o x 7 0, S t o c k h o l m. w w w. s s a b. c o m. O r g. n r

29 B O K L S U T S K O M M U N I K È För ytterligare information: Per Hillström, Head of Investor Relations, Tel Viktoria Karsberg, Head of Corporate Identity and Group Communications, Tel Rapport för första kvartalet 2019: Delårsrapporten för det första kvartalet 2019 publiceras den 25 april SSAB AB (publ) Box 70, Stockholm Telefon Telefax Besöksadress: Klarabergsviadukten 70 D6, Stockholm E-post: 29 S S A B A B ( p u b l ), B o x 7 0, S t o c k h o l m. w w w. s s a b. c o m. O r g. n r