Gemensamma synsätt för bolagen inom EA-gruppen är:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Gemensamma synsätt för bolagen inom EA-gruppen är:"

Transkript

1 Årsredovisning 2017

2 Gemensamma synsätt för bolagen inom EA-gruppen är: Lönsamma i nivå med de bästa i branschen Efterfrågade och erkända för att leverera kundnytta Innehållsförteckning 4 Vd har ordet 6 Komplett entreprenör inom spårbunden trafik 7 Hållbar utveckling 9 Förvaltningsberättelse 13 Resultaträkning 14 Balansräkning 16 Kassaflödesanalys 18 Tilläggsupplysningar 22 Noter 29 Årsredovisningens undertecknande 30 Revisionsberättelse 33 Bolagsöversikt EA-koncernen Kända för kompetens, kreativitet, innovation och effektivitet Ledande inom hållbar utveckling och rätt kvalitet Attraktiv arbetsgivare med utvecklande arbetsuppgifter Omslag och sid 3: Broby Spår, Roslagsbanan 2 Broby Spår AB, org. nr Broby Spår AB, org. nr

3 Vd har ordet Våra anställda är grunden till vår framgång. Tony Persson Vd Med 2017 i ryggen så kan jag bara konstatera att det har varit ett mycket bra år, vi har ökat vår omsättning rejält och samtidigt även lyckats öka vår avkastning. Detta har självklart inneburit betydlig större insatser från alla i företaget, men med det alla har tillfört under året så känner jag mig väldigt nöjd med vår gemensamma prestation. Vi har även en bra grund med oss in i 2018, vilket innebär att vi står bra rustade. Denna bas ger oss ett gott underlag till att fatta bra beslut även framöver. Dessa ska då möjliggöra att vi fortsatt har det långsiktiga perspektivet på våra affärer och att vi kan utveckla våra medarbetare så att vi skapar den kundnytta som efterfrågas. Det är våra medarbetares kompetens som är grunden till vår framgång. Vi ska fortsatt vara kända för vår kompetens och kreativitet har löpt enligt den plan vi hade med oss in i början på året och det har gått utan några speciella överraskningar. Vi har även detta år, likt tidigare, avslutat några entreprenader och vunnit några nya. Att lyckas avsluta projekt med en bra leverans och vinna nya affärer är något vi är väldigt stolta över tillsammans och med det ska vi fortsatt kännetecknas av att vi levererar kundnytta och vara kända för vår kvalitet, kompetens och kreativitet. Arbetsmiljö och säkerhet är alltid en mycket viktig fråga och skall så vara. Att glädjas åt även under 2017 är att vi har haft få tillbud på arbetsplatserna. Arbetsmiljöfrågorna är alltid i fokus. Det är aldrig så bråttom att vi inte hinner arbeta på rätt sätt och tänka efter före. Vi skall jobba säkert eller inte alls! Jag ser verkligen fram mot 2018, med samma övertygelse om att vi fortsatt kommer att leverera med bra lönsamhet genom att våga utvecklas både som företag och individer i nära samarbete med våra kunder och leverantörer. Mars 2018 Tony Persson, Vd Broby Spår 4 Broby Spår AB, org. nr Broby Spår AB, org. nr

4 Komplett entreprenör inom spårbunden trafik Hållbar utveckling Broby Spår AB bygger och underhåller järnvägar och spåranläggningar i Stockholm och Mellansverige. Bolaget åtar sig både separata spårarbeten och BEST projekt (Bana, El, Signal och Tele) i olika former av entreprenader. Hållbarhet är inte bara en fråga om miljö utan om ett långsiktigt åtagande att driva en organisation i flera generationer och att ha kommande generationer i åtanke vid dagens beslut. Vi ska: Bakgrund Bolaget startade 2001 med inriktning på underhåll och nybyggnation av spåranläggningar förvärvade EA-gruppen Broby Spår förvärvade Broby Spår företaget JB Rail AB, med säte i Örebro. Syftet var att stärka båda bolagen och bredda erbjudandet till kunderna, genom att bli en mer komplett entreprenör inom BEST-området. Exempel på kunder är SL, Trafikverket, kommuner, hamnar och privata spårägare. Broby Spår har spetskompetens när det gäller både styrning och projektledning. Ledord Långsiktighet är den ledstjärna som genomsyrar bolagens verksamhet. De produkter som levereras syftar till att skapa en bättre vardag för människor och företag. Affärsidé Broby Spår AB är ett entreprenadföretag med spetskompetens inom järnvägsbranschen. Företaget skall i första hand vara verksamt i Mellansverige och vara ett föredöme i branschen avseende kvalitet och miljö samt att ha långsiktiga kundrelationer. Projektledning och byggledning kan också erbjudas. Resurser Broby Spår har personal som är säkerhetsutbildad för att svara upp till krav enligt Trafikverkets Trafikförvaltningens (SL) föreskrifter för arbete i trafikerat spår. I övrigt finns bland annat kompetens för såväl underhåll och nybyggnation av spår-och växelbyggnation och spårsvetsning samt spårbesiktningar. Maskiner Maskinellt kan vi erbjuda spårgående maskiner med tillbehör som tex stoppverktyg, ballastplogar, slipersbytare, personliftar, självgående svetstrallor, samt ett stort urval av specialverktyg. Vid behov anlitar vi genom vårt nätverk special maskiner från flera ledande företag på marknaden. Tillse att vi fortsatt värnar om våra anställda i form av utbildningar och en bra och säker arbetsmiljö. Tänker till vad gäller transporter i form av samåkning och samlastning i möjligaste mån. I den mån vi själva kan styra materialval ska vi alltid ha hållbarhet i åtanke. Vi är lyhörda för alternativa material som vi kan bygga in i våra projekt. Våga ta klivet till alternativa lösningar. Förbrukning, återanvändbarhet och långsiktighet skall och kommer att vara centrala delar, än mer än vad det är idag, samt att utmana den kultur och tradition som finns inom vår del av branschen som avseende hållberhetsförbättringar, både på bolagsnivå och hos våra kunder. 6 Broby Spår AB, org. nr Broby Spår AB, org. nr

5 Roine Karlsson, Broby Spår Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören för Broby Spår AB med säte i Huddinge kommun får härmed avge årsredovisning för verksamhetsåret Om inte annat särskilt anges, redovisas alla belopp i tusentals kronor. Ägarförhållanden Bolaget ägs till 100% av Eric Andersson Gruppen AB, org nr med säte i Huddinge kommun. Moderbolaget i koncernen är Eric Andersson Gruppen AB, org nr Verksamhetens art och inriktning Broby Spår AB bygger och underhåller järnvägar och spåranläggningar inom Mälardalen. Bolaget åtar sig både separata spårarbeten och BEST projekt (Bana, El, Signal, Tele). Flerårsjämförelse tkr Nettoomsättning Resultat efter finansiella poster Rörelsemarginal (%) Avkastning på eget kapital (%) Balansomslutning Kassalikviditet (%) Soliditet (%) Antal anställda Väsentliga händelser under räkenskapsåret Vi har under 2017 haft en rejält ökad omsättning mot 2016 och samtidigt även bättre lönsamhet/vinst gentemot föregående år. Något ytterligare att lyfta är vårt förvärv av JB Rail AB som slutfördes under den första delen av 2017, då detta är en milstolpe för Broby Spår AB. När vi gick in i 2017 så var planen att öka mot föregående år, vilket vi verkligen lyckats med. Vi har jobbat vidare och skapat förutsättningar av vad marknaden inom vår geografi under 2017 har erbjudit vilket har resulterat i dels 2017 års resultat men även skapat en bra grund in i Så trots den stora omsättningsökningen så har den varit kontrollerad samt med avsikt att tillse en bra orderstock in i Broby Spår AB, org. nr Broby Spår AB, org. nr

6 Under 2017 har vi avslutat några projekt som pågått även tidigare år. Samt vi har startat upp några som löpt under innevarande år, men även som vi har med oss delar av in i nästa år. Det större projektet som avslutades var ett depåarbete i Högdalen vilket gjordes under början av hösten med en bra och kvalitativ leverans. Sedan har några mindre projekt även både startas upp och avslutas under året. Vad gäller nya kontrakt under året så har vi under våren tecknat ett stort kontrakt där starten var i samband med midsommar och detta projekt kommer att löpa på även under hela Likaså så har vi under hösten vunnit ett kontrakt med produktionsstart i januari 2018 som avser att bygga ut/ förlänga Spårvägen i Stockholm city. Jag vill även lyfta våra två, för året, största projekt som pågått under hela 2017 och kommer att pågå en liten bit in i 2018 utefter Roslagsbanan, dessa har genomförts i sin majoritet under de trafikavstängningar som varit och att vi lyckats med våra arbeten har inneburit att trafiken har startat på utsatt tidpunkt. Det som återstår att producera i dessa två projekt är mer av karaktären puts och återställning. Vad gäller personal så har vi under året satsat på vidareutbildning och kompetensförstärkning. Detta kommer att tillföra ett mervärde både för individ och för företaget vilket innebär att vi säkerställer kapacitet och robusthet i våra leveranser åren framöver. Vi har heller inte drabbats av några allvarliga tillbud eller olyckor under året vilket tyder på att vårt arbete med arbetsmiljön gett resultat i vår vardag och ska så också fortsättningsvis göra. Framtida utveckling Bolagets verksamhetsinriktning kommer i huvudsak bestå av den kärnverksamhet vi har idag. Vi ska fortsatt sträva mot att vara en ledande leverantör av hållbar infrastruktur och att vara ett entreprenadföretag med spetskompetens inom järnvägsbranschen i allt från byggande till styrning och ledning av projekt. Broby Spår har genom förvärvet av JB Rail AB blivit en än mer komplett entreprenör inom järnvägssegmentet. JB Rail AB är nu ett dotterbolag till Broby Spår AB. Företaget utför tjänster inom kontaktledning, kraft samt även vissa delar inom spår och är en kraftfull förstärkning till Broby Spårs befintliga verksamhet. Våra gemensamma styrkor kommer att stärka båda företagens konkurrensförmåga. Arbetsmiljön står högt på vår prioriteringslista och kommer så att göra även framöver, inte bara vad avser en säker och trygg arbetsplats utan också med fokus på att alla medarbetare skall trivas och ha möjlighet att utvecklas. Förändring av eget kapital Aktiekapital Reservfond Balanserat resultat Förslag till vinstdisposition Styrelsen föreslår att till bolagsstämmans förfogande stående vinstmedel disponeras enligt följande (nedan belopp i kr): Balanserad vinst Årets resultat Disponibla vinstmedel Balanseras i ny räkning Årets resultat Totalt Belopp vid årets ingång Disposition av föregående års resultat Årets resultat Belopp vid årets utgång Resultatet av bolagets verksamhet under räkenskapsåret och dess ställning i övrigt framgår av nedanstående resultat- och balansräkningar, kassaflödesanalys samt tilläggsupplysningar. 10 Broby Spår AB, org. nr Broby Spår AB, org. nr

7 Broby Spår, spårgående stoppmaskin Resultaträkning tkr Not Nettoomsättning Kostnad för produktion Bruttoresultat Försäljnings- och administrationskostnader Övriga rörelseintäkter Övriga rörelsekostnader Summa Rörelseresultat Resultat från finansiella poster Finansiella intäkter Finansiella kostnader Summa finansiella poster Resultat efter finansiella poster Bokslutsdispositioner Resultat före skatt Skatt på årets resultat ÅRETS RESULTAT Broby Spår AB, org. nr Broby Spår AB, org. nr

8 Balansräkning Balansräkning forts. tkr Not Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Byggnader och mark Maskiner och inventarier Summa materiella anläggningstillgångar Finansiella anläggningstillgångar Andelar i koncernföretag Uppskjuten skattefordran Andra långsiktiga fordringar Summa finansiella anläggningstillgångar Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Varulager mm Råvaror och förnödenheter Kortfristiga fordringar Kundfordringar Fordringar hos koncernföretag Skattefordran Upparbetad, ej fakturerad intäkt Övriga fordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Summa kortfristiga fordringar tkr Not Eget kapital 15 Bundet eget kapital Aktiekapital Reservfond Summa bundet eget kapital Fritt eget kapital Balanserat resultat Årets resultat Summa fritt eget kapital Summa eget kapital Obeskattade reserver Avsättningar Avsättningar Kortfristiga skulder Leverantörsskulder Skulder till koncernföretag Fakturerad, ej upparbetad intäkt Övriga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Summa kortfristiga skulder SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER Summa omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR Broby Spår AB, org. nr Broby Spår AB, org. nr

9 Kassaflödesanalys Erik Rahm, Broby Spår, Roslagsbanan tkr Not DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN Resultat före finansiella poster Avskrivningar Övriga ej kassaflödespåverkande poster Summa Erhållen ränta Erlagd ränta och övriga finansiella kostnader Betald inkomstskatt Summa Ökning (-)/(+) minskning varulager Ökning (-)/(+) minskning övriga kortfristiga fordringar Ökning (+)/(-) minskning övriga kortfristiga rörelseskulder Kassaflöde från den löpande verksamheten INVESTERINGSVERKSAMHETEN Försäljning av materiella anläggningstillgångar Investeringar i materiella anläggningstillgångar Investeringar i finansiella anläggningstillgångar Placeringar i finansiella anläggningstillgångar 0-56 Kassaflöde från investeringsverksamheten FINANSIERINGSVERKSAMHETEN Lämnade koncernbidrag Kassaflöde från finansieringsverksamheten Årets kassaflöde 0 0 Likvida medel vid årets början 0 0 Likvida medel vid årets slut Broby Spår AB, org. nr Broby Spår AB, org. nr

10 Tilläggsupplysningar Tilläggsupplysningar forts. Redovisningsprinciper och bokslutskommentarer Redovisningsprinciper och bokslutskommentarer Allmänna redovisningsprinciper Årsredovisningen har upprättats enligt årsredovisningslagen och BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3). Moderbolag i koncernen är Eric Andersson Gruppen AB, org nr med säte i Huddinge som upprättar koncernredovisningen. Broby Spår upprättar ej koncernredovisning enligt undantagsregeln i ÅRL 7:2. I samband med övergången har lättnadsregeln (frivilliga undantag från kravet på retroaktiv tillämpning) nyttjats gällande uppgifterna i flerårsöversikten i förvaltningsberättelsen. Koncernbidrag Erhållna och lämnade koncernbidrag redovisas som bokslutsdisposition i resultaträkningen. Pågående arbeten För entreprenadprojekt tillämpas successiv vinstavräkning. Detta innebär att den inkomst som är hänförlig till projektet redovisas som intäkt baserad på färdigställandegraden per balansdagen. Förutsättningarna för att successiv vinstavräkning ska kunna tillämpas är att intäkter, kostnader och färdigställandegrad kan beräknas på ett tillförlitligt sätt. Färdigställandegraden har beräknats genom en bedömning av utfört arbete i relation till uppskattat totalt arbete. Varulager Varulagret har värderats till det lägsta av dess anskaffningsvärde och dess nettoförsäljningsvärde på balansdagen. Med nettoförsäljningsvärde avses varornas beräknade försäljningspris minskat med försäljningskostnader. Tillgångar och skulder Fordringar har värderats till det lägsta av anskaffningsvärde och det belopp varmed de beräknas bli reglerade. Kundfordringar redovisas till det belopp som förväntas bli inbetalt efter avdrag för individuellt bedömda osäkra kundfordringar. Erforderliga reserveringar har gjorts i de fall verkligt värde varit lägre än nominellt värde. Skuler och avsättningar värderas till de belopp varmed de beräknas bli reglerade. Fordringar och skulder i utländsk valuta Fordringar och skulder i utländsk valuta har omräknats till balansdagens kurs. Kursvinster och kursförluster på rörelsens fordringar och skulder tillförs rörelseresultatet. Anläggningstillgångar Anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde minskat med ackumulerade planenliga avskrivningar baserad på en bedömning av tillgångens ekonomiska livslängd. Anläggningstillgångar skrivs av systematiskt över tillgångens bedömda nyttjandeperiod. Följande procentsatser tillämpas vid planenlig avskrivning: Entreprenadmaskiner, tyngre fordon 10,0% Service- och personbilar 20,0% Övriga maskiner & inventarier 20-33,0% Byggnader: Stomme (trä) 3,3% VVS och övriga installationer byggnader 5,0% Markanläggningar 5,0% Skillnaden mellan planenliga och bokföringsmässiga avskrivningar redovisas som bokslutsdisposition. Leasingavtal Företaget redovisar samtliga leasingavtal, såväl finansiella som operationella, som operationella leasingavtal. Operationella leasingavtal redovisas som en kostnad linjärt över leasingperioden. Garantiåtaganden Avsättningar för framtida garantiåtaganden redovisas när bolaget har en legal eller informell förpliktelse till följd av inträffade händelser där det är mer sannolikt att ett utflöde av resurser krävs för att reglera åtagandet än att så inte sker, och att beloppet har kunnat beräknas på ett tillförlitligt sätt. Inga avsättningar görs för framtida rörelseförluster. Kassaflödesanalys Kassaflödesanalysen upprättas enligt indirekt metod. Det redovisade kassaflödet omfattar endast transaktioner som medfört in- eller utbetalningar. Som likvida medel klassificerar företaget, förutom kassamedel, disponibla tillgodohavanden hos banker och andra kreditinstitut samt kortfristiga likvida placeringar som är noterade på en marknadsplats och har en kortare löptid än tre månader från anskaffningstidpunkten. Andelar i dotterbolag När företaget, direkt eller indirekt, innehar mer än 50% av rösterna, eller på annat sätt har ett bestämmande inflytande, i ett annat företag, klassificeras detta företag som ett dotterbolag. Andelar i dotterbolag redovisas till anskaffningsvärde med avdrag för eventuella nedskrivningar. Skatt Total skatt utgörs av aktuell skatt och uppskjuten skatt. Skatter redovisas i resultaträkningen, utom då underliggande transaktion redovisas direkt mot eget kapital varvid tillhörande skatteeffekt redovisas i eget kapital. Aktuell skatt Aktuell skatt avser inkomstskatt för innevarande räkenskapsår samt den del av tidigare räkenskapsårs inkomstskatt som ännu inte redovisats. Aktuell skatt beräknas utifrån per den skattesats som gäller per balansdagen. Uppskjuten skatt Uppskjuten skatt är inkomstskatt som avser framtida räkenskapsår till följd av tidigare händelser. Redovisning sker enligt balansräkningsmetoden. Enligt denna redovisas uppskjutna skatteskulder och uppskjutna skattefordringar på temporära skillnader som uppstår mellan bokförda respektive skattemässiga värden för tillgångar och skulder samt för övriga skattemässiga avdrag eller underskott. Uppskjutna skattefordringar nettoredovisas mot uppskjutna skatteskulder endast om de kan betalas med ett nettobelopp. Uppskjuten skatt beräknas utifrån beslutad skattesats på balansdagen. Effekter av förändringar i gällande skattesatser resultatförs den period förändringen lagstadgats. Uppskjutna skattefordringa reduceras till den del det inte är sannolikt att den underliggande skattefordran kommer att kunna realiseras inom en överskådlig framtid. Uppskjuten skattefordran redovisas som finansiell anläggningstillgång och uppskjuten skatteskuld som avsättning. 18 Broby Spår AB, org. nr Broby Spår AB, org. nr

11 Tilläggsupplysningar forts. Broby Spår, Hammarbydepån Redovisningsprinciper och bokslutskommentarer Nyckeltalsdefinitioner Nettoomsättning Rörelsens huvudintäkter, fakturerade kostnader, sidointäkter samt intäktskorrigeringar. Resultat efter finansiella poster Resultat efter finansiella intäkter och kostnader, men före extraordinära intäkter och kostnader. Rörelsemarginal (%) Rörelseresultat i procent av nettoomsättningen. Avkastning på eget kapital (%) Resultat efter finansiella poster i procent av genomsnittligt justerat eget kapital. Balansomslutning Företagets samlade tillgångar. Kassalikviditet (%) Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av kortfristiga skulder Soliditet (%) Justerat eget kapital (eget kapital och obeskattade reserver med avdrag för uppskjuten skatt) i procent av balansomslutning Antal anställda Medelantal anställda under räkenskapsåret. 20 Broby Spår AB, org. nr Broby Spår AB, org. nr

12 Not 1-2 Angivna belopp i noter är i tkr och redovisat värde om inget annat anges. Not 1 Anställda och personalkostnader Medelantalet anställda Män Kvinnor 1 0 Summa Fördelning ledande befattningshavare per balansdagen Kvinnor Styrelseledamöter inklusive VD 1 1 Andra personer i företagets ledning 0 0 Män Styrelseledamöter inklusive VD 3 3 Andra personer i företagets ledning 0 0 Summa 4 4 Löner och andra ersättningar Styrelse och VD Övriga Summa Pensionskostnader Styrelse och VD Övriga anställda Summa Sociala kostnader Styrelse och VD Övriga anställda Summa Summa löner, andra ersättningar och sociala kostnader Not 2 Inköp och försäljning mellan koncernföretag Intäkter Kostnader Av totala intäkter och kostnader i % Intäkter 0,16% 5,50% Kostnader 0,95% 3,00% Broby Spårs dotterbolag JB Rail, AGA-depån 22 Broby Spår AB, org. nr Broby Spår AB, org. nr

13 Not 3-8 Angivna belopp i noter är i tkr och redovisat värde om inget annat anges. Not 9-10 Angivna belopp i noter är i tkr och redovisat värde om inget annat anges. Not 3 Leasingavtal Årets leasingkostnader avseende hyresavtal, uppgår till 725 tkr. Framtida leasingkostnader, för icke uppsägningsbara leasingavtal, förfaller till betalning enligt följande: Inom 1 år Mellan 1 till 5 år Mer än 5 år 0 0 Summa framtida leasingkostnader Not 4 Arvode till revisorerna Revisionsuppdraget Övriga tjänster 0 0 Summa Not 5 Finansiella intäkter Ränteintäkter 0 15 Ränteintäkter koncernföretag 42 0 Summa finansiella intäkter Not 6 Finansiella kostnader Räntekostnader Valutadifferenser Summa finansiella kostnader Not 7 Bokslutsdispositioner Lämnat koncernbidrag Förändring av periodiseringsfond Förändring av överavskrivningar Summa Not 8 Skatt på årets resultat Aktuell skatt Justering avseende tidigare år 0 0 Förändring av uppskjuten skatt avseende temporära -7-7 skillnader Summa Avstämning av effektiv skatt Procent Belopp Procent Belopp Redovisat resultat före skatt Skatt enligt gällande skattesats 22% % -317 Ej avdragsgilla kostnader Ej skattepliktiga intäkter 0 3 Schablonintäkt på periodiseringsfond 0-3 Redovisad effektiv skatt 34,82% ,35% -380 Not 9 Byggnader och mark Byggnader Vid årets början Nyanskaffningar 0 80 Vid årets slut Ingående avskrivningar Årets avskrivningar Utgående avskrivningar Planenligt restvärde vid årets slut Markanläggning Vid årets början Nyanskaffningar Vid årets slut Ingående avskrivningar -1 0 Årets avskrivningar Utgående avskrivningar Planenligt restvärde vid årets slut Mark Utgående redovisat värde Avskrivningar fördelade per funktion Kostnad för produktion Summa avskrivningar Not 10 Maskiner och inventarier Anskaffningsvärden vid årets början Nyanskaffningar Försäljningar/utrangeringar Omklassificeringar 0 0 Anskaffningsvärden vid årets slut Ingående ackumulerade avskrivningar Försäljningar/utrangeringar Omklassificeringar 0 0 Årets avskrivningar Utgående ackumulerade avskrivningar Planenligt restvärde vid årets slut Broby Spår AB, org. nr Broby Spår AB, org. nr

14 Not Angivna belopp i noter är i tkr och redovisat värde om inget annat anges. Not Angivna belopp i noter är i tkr och redovisat värde om inget annat anges. Not 11 Andelar i koncernföretag Ingående anskaffningsvärden 0 0 Inköp Utgående anskaffningsvärden Utgående redovisat resultat Eget Årets Antal Andel av Bolag och organisationsnummer Säte i kapital resultat aktier kapitalet Inframontage AB, Örebro % Not 12 Koncernkonto Bolaget är anslutet till koncernmoderns koncernkonto. Bolaget har likvida medel om tkr på ett underkonto i koncernkontostrukturen. Saldot på underkontot redovisas som en fordran på toppkontoinnehavaren på raden för fordringar hos koncernföretag. Not 13 Upparbetad, ej fakturerad intäkt Upparbetad intäkt A conto fakturerat belopp Netto upparbetad, ej fakturerad intäkt Not 14 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Förutbetalda hyror Förutbetalda försäkringar Övriga upplupna intäkter och förutbetalda kostnader Summa Not 15 Antal aktier och kvotvärde Antal aktier Kvotvärde Antal A-Aktier Disposition av vinst eller förlust: Styrelsen föreslår att till förfogande stående vinstmedel (belopp i kr): Balanserad vinst Årets vinst Summa Disponeras så att i ny räkning överföres Not 16 Obeskattade reserver Ackumulerade överavskrivningar Summa Not 17 Avsättningar Pensioner och liknande förpliktelser Belopp vid årets ingång 56 0 Årets avsättningar Summa Garantiavsättningar Belopp vid årets ingång Årets avsättningar Årets återförda belopp Summa Summa avsättningar Not 18 Fakturerad, ej upparbetad intäkt A conto fakturerat belopp Upparbetad intäkt Netto fakturerad, ej upparbetad intäkt Not 19 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Upplupna löner Upplupna semesterlöner Upplupen löneskatt Upplupna sociala avgifter Övriga upplupna kostnader/förutbetalda intäkter Summa Not 20 Eventualförpliktelser Borgensåtagande, Moderna Garantier Not 21 Ställda säkerheter Ställda säkerheter Inga Inga 26 Broby Spår AB, org. nr Broby Spår AB, org. nr

15 Årsredovisningens undertecknande Huddinge den 2 maj 2018 Rolf Falkenberg Styrelsens ordförande Anna Wränghede Styrelseledamot Stefan Wränghede Styrelseledamot Tony Persson Verkställande direktör Vår revisionsberättelse har avlämnats den maj 2018 Ernst & Young AB Ulf Strauss Auktoriserad revisor Broby Spår, Roslagsbanan 28 Broby Spår AB, org. nr Broby Spår AB, org. nr

16 Revisionsberättelse 30 Broby Spår AB, org. nr Broby Spår AB, org. nr

17 Bolagsöversikt EA-gruppen Eric Andersson Gruppen AB AB Frijo Bygg och Berglaget AB Broby Spår AB Inframontage AB Bro & Väg Mälardalen AB JB Rail AB S.G. Westin Elcenter AB Åkerby Industrihus AB Keyser Fastigheter AB % Fastighets AB Elektrikern HB Elektrikern % KB Söderorts Industrihus Alvar Engine AB KB Industripark & Co EA Trading AB Älvsjö Industrihus AB Wränghede Consulting AB Edsbergs Park Fastigheter AB Anna Olsson, Broby Spår, Roslagsbanan 32 Broby Spår AB, org. nr Broby Spår AB, org. nr

18 Huvudkontor Box 5546, Kungens Kurva Tel: Besöksadress: Ulvsundavägen 150, Bromma