Gemensamma synsätt för bolagen inom EA-gruppen är:

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Gemensamma synsätt för bolagen inom EA-gruppen är:"

Transkript

1 Årsredovisning 2017

2 Gemensamma synsätt för bolagen inom EA-gruppen är: Lönsamma i nivå med de bästa i branschen Efterfrågade och erkända för att leverera kundnytta Innehållsförteckning 4 Vd har ordet 6 Komplett entreprenör inom spårbunden trafik 7 Hållbar utveckling 9 Förvaltningsberättelse 13 Resultaträkning 14 Balansräkning 16 Kassaflödesanalys 18 Tilläggsupplysningar 22 Noter 29 Årsredovisningens undertecknande 30 Revisionsberättelse 33 Bolagsöversikt EA-koncernen Kända för kompetens, kreativitet, innovation och effektivitet Ledande inom hållbar utveckling och rätt kvalitet Attraktiv arbetsgivare med utvecklande arbetsuppgifter Omslag och sid 3: Broby Spår, Roslagsbanan 2 Broby Spår AB, org. nr Broby Spår AB, org. nr

3 Vd har ordet Våra anställda är grunden till vår framgång. Tony Persson Vd Med 2017 i ryggen så kan jag bara konstatera att det har varit ett mycket bra år, vi har ökat vår omsättning rejält och samtidigt även lyckats öka vår avkastning. Detta har självklart inneburit betydlig större insatser från alla i företaget, men med det alla har tillfört under året så känner jag mig väldigt nöjd med vår gemensamma prestation. Vi har även en bra grund med oss in i 2018, vilket innebär att vi står bra rustade. Denna bas ger oss ett gott underlag till att fatta bra beslut även framöver. Dessa ska då möjliggöra att vi fortsatt har det långsiktiga perspektivet på våra affärer och att vi kan utveckla våra medarbetare så att vi skapar den kundnytta som efterfrågas. Det är våra medarbetares kompetens som är grunden till vår framgång. Vi ska fortsatt vara kända för vår kompetens och kreativitet har löpt enligt den plan vi hade med oss in i början på året och det har gått utan några speciella överraskningar. Vi har även detta år, likt tidigare, avslutat några entreprenader och vunnit några nya. Att lyckas avsluta projekt med en bra leverans och vinna nya affärer är något vi är väldigt stolta över tillsammans och med det ska vi fortsatt kännetecknas av att vi levererar kundnytta och vara kända för vår kvalitet, kompetens och kreativitet. Arbetsmiljö och säkerhet är alltid en mycket viktig fråga och skall så vara. Att glädjas åt även under 2017 är att vi har haft få tillbud på arbetsplatserna. Arbetsmiljöfrågorna är alltid i fokus. Det är aldrig så bråttom att vi inte hinner arbeta på rätt sätt och tänka efter före. Vi skall jobba säkert eller inte alls! Jag ser verkligen fram mot 2018, med samma övertygelse om att vi fortsatt kommer att leverera med bra lönsamhet genom att våga utvecklas både som företag och individer i nära samarbete med våra kunder och leverantörer. Mars 2018 Tony Persson, Vd Broby Spår 4 Broby Spår AB, org. nr Broby Spår AB, org. nr

4 Komplett entreprenör inom spårbunden trafik Hållbar utveckling Broby Spår AB bygger och underhåller järnvägar och spåranläggningar i Stockholm och Mellansverige. Bolaget åtar sig både separata spårarbeten och BEST projekt (Bana, El, Signal och Tele) i olika former av entreprenader. Hållbarhet är inte bara en fråga om miljö utan om ett långsiktigt åtagande att driva en organisation i flera generationer och att ha kommande generationer i åtanke vid dagens beslut. Vi ska: Bakgrund Bolaget startade 2001 med inriktning på underhåll och nybyggnation av spåranläggningar förvärvade EA-gruppen Broby Spår förvärvade Broby Spår företaget JB Rail AB, med säte i Örebro. Syftet var att stärka båda bolagen och bredda erbjudandet till kunderna, genom att bli en mer komplett entreprenör inom BEST-området. Exempel på kunder är SL, Trafikverket, kommuner, hamnar och privata spårägare. Broby Spår har spetskompetens när det gäller både styrning och projektledning. Ledord Långsiktighet är den ledstjärna som genomsyrar bolagens verksamhet. De produkter som levereras syftar till att skapa en bättre vardag för människor och företag. Affärsidé Broby Spår AB är ett entreprenadföretag med spetskompetens inom järnvägsbranschen. Företaget skall i första hand vara verksamt i Mellansverige och vara ett föredöme i branschen avseende kvalitet och miljö samt att ha långsiktiga kundrelationer. Projektledning och byggledning kan också erbjudas. Resurser Broby Spår har personal som är säkerhetsutbildad för att svara upp till krav enligt Trafikverkets Trafikförvaltningens (SL) föreskrifter för arbete i trafikerat spår. I övrigt finns bland annat kompetens för såväl underhåll och nybyggnation av spår-och växelbyggnation och spårsvetsning samt spårbesiktningar. Maskiner Maskinellt kan vi erbjuda spårgående maskiner med tillbehör som tex stoppverktyg, ballastplogar, slipersbytare, personliftar, självgående svetstrallor, samt ett stort urval av specialverktyg. Vid behov anlitar vi genom vårt nätverk special maskiner från flera ledande företag på marknaden. Tillse att vi fortsatt värnar om våra anställda i form av utbildningar och en bra och säker arbetsmiljö. Tänker till vad gäller transporter i form av samåkning och samlastning i möjligaste mån. I den mån vi själva kan styra materialval ska vi alltid ha hållbarhet i åtanke. Vi är lyhörda för alternativa material som vi kan bygga in i våra projekt. Våga ta klivet till alternativa lösningar. Förbrukning, återanvändbarhet och långsiktighet skall och kommer att vara centrala delar, än mer än vad det är idag, samt att utmana den kultur och tradition som finns inom vår del av branschen som avseende hållberhetsförbättringar, både på bolagsnivå och hos våra kunder. 6 Broby Spår AB, org. nr Broby Spår AB, org. nr

5 Roine Karlsson, Broby Spår Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören för Broby Spår AB med säte i Huddinge kommun får härmed avge årsredovisning för verksamhetsåret Om inte annat särskilt anges, redovisas alla belopp i tusentals kronor. Ägarförhållanden Bolaget ägs till 100% av Eric Andersson Gruppen AB, org nr med säte i Huddinge kommun. Moderbolaget i koncernen är Eric Andersson Gruppen AB, org nr Verksamhetens art och inriktning Broby Spår AB bygger och underhåller järnvägar och spåranläggningar inom Mälardalen. Bolaget åtar sig både separata spårarbeten och BEST projekt (Bana, El, Signal, Tele). Flerårsjämförelse tkr Nettoomsättning Resultat efter finansiella poster Rörelsemarginal (%) Avkastning på eget kapital (%) Balansomslutning Kassalikviditet (%) Soliditet (%) Antal anställda Väsentliga händelser under räkenskapsåret Vi har under 2017 haft en rejält ökad omsättning mot 2016 och samtidigt även bättre lönsamhet/vinst gentemot föregående år. Något ytterligare att lyfta är vårt förvärv av JB Rail AB som slutfördes under den första delen av 2017, då detta är en milstolpe för Broby Spår AB. När vi gick in i 2017 så var planen att öka mot föregående år, vilket vi verkligen lyckats med. Vi har jobbat vidare och skapat förutsättningar av vad marknaden inom vår geografi under 2017 har erbjudit vilket har resulterat i dels 2017 års resultat men även skapat en bra grund in i Så trots den stora omsättningsökningen så har den varit kontrollerad samt med avsikt att tillse en bra orderstock in i Broby Spår AB, org. nr Broby Spår AB, org. nr

6 Under 2017 har vi avslutat några projekt som pågått även tidigare år. Samt vi har startat upp några som löpt under innevarande år, men även som vi har med oss delar av in i nästa år. Det större projektet som avslutades var ett depåarbete i Högdalen vilket gjordes under början av hösten med en bra och kvalitativ leverans. Sedan har några mindre projekt även både startas upp och avslutas under året. Vad gäller nya kontrakt under året så har vi under våren tecknat ett stort kontrakt där starten var i samband med midsommar och detta projekt kommer att löpa på även under hela Likaså så har vi under hösten vunnit ett kontrakt med produktionsstart i januari 2018 som avser att bygga ut/ förlänga Spårvägen i Stockholm city. Jag vill även lyfta våra två, för året, största projekt som pågått under hela 2017 och kommer att pågå en liten bit in i 2018 utefter Roslagsbanan, dessa har genomförts i sin majoritet under de trafikavstängningar som varit och att vi lyckats med våra arbeten har inneburit att trafiken har startat på utsatt tidpunkt. Det som återstår att producera i dessa två projekt är mer av karaktären puts och återställning. Vad gäller personal så har vi under året satsat på vidareutbildning och kompetensförstärkning. Detta kommer att tillföra ett mervärde både för individ och för företaget vilket innebär att vi säkerställer kapacitet och robusthet i våra leveranser åren framöver. Vi har heller inte drabbats av några allvarliga tillbud eller olyckor under året vilket tyder på att vårt arbete med arbetsmiljön gett resultat i vår vardag och ska så också fortsättningsvis göra. Framtida utveckling Bolagets verksamhetsinriktning kommer i huvudsak bestå av den kärnverksamhet vi har idag. Vi ska fortsatt sträva mot att vara en ledande leverantör av hållbar infrastruktur och att vara ett entreprenadföretag med spetskompetens inom järnvägsbranschen i allt från byggande till styrning och ledning av projekt. Broby Spår har genom förvärvet av JB Rail AB blivit en än mer komplett entreprenör inom järnvägssegmentet. JB Rail AB är nu ett dotterbolag till Broby Spår AB. Företaget utför tjänster inom kontaktledning, kraft samt även vissa delar inom spår och är en kraftfull förstärkning till Broby Spårs befintliga verksamhet. Våra gemensamma styrkor kommer att stärka båda företagens konkurrensförmåga. Arbetsmiljön står högt på vår prioriteringslista och kommer så att göra även framöver, inte bara vad avser en säker och trygg arbetsplats utan också med fokus på att alla medarbetare skall trivas och ha möjlighet att utvecklas. Förändring av eget kapital Aktiekapital Reservfond Balanserat resultat Förslag till vinstdisposition Styrelsen föreslår att till bolagsstämmans förfogande stående vinstmedel disponeras enligt följande (nedan belopp i kr): Balanserad vinst Årets resultat Disponibla vinstmedel Balanseras i ny räkning Årets resultat Totalt Belopp vid årets ingång Disposition av föregående års resultat Årets resultat Belopp vid årets utgång Resultatet av bolagets verksamhet under räkenskapsåret och dess ställning i övrigt framgår av nedanstående resultat- och balansräkningar, kassaflödesanalys samt tilläggsupplysningar. 10 Broby Spår AB, org. nr Broby Spår AB, org. nr

7 Broby Spår, spårgående stoppmaskin Resultaträkning tkr Not Nettoomsättning Kostnad för produktion Bruttoresultat Försäljnings- och administrationskostnader Övriga rörelseintäkter Övriga rörelsekostnader Summa Rörelseresultat Resultat från finansiella poster Finansiella intäkter Finansiella kostnader Summa finansiella poster Resultat efter finansiella poster Bokslutsdispositioner Resultat före skatt Skatt på årets resultat ÅRETS RESULTAT Broby Spår AB, org. nr Broby Spår AB, org. nr

8 Balansräkning Balansräkning forts. tkr Not Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Byggnader och mark Maskiner och inventarier Summa materiella anläggningstillgångar Finansiella anläggningstillgångar Andelar i koncernföretag Uppskjuten skattefordran Andra långsiktiga fordringar Summa finansiella anläggningstillgångar Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Varulager mm Råvaror och förnödenheter Kortfristiga fordringar Kundfordringar Fordringar hos koncernföretag Skattefordran Upparbetad, ej fakturerad intäkt Övriga fordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Summa kortfristiga fordringar tkr Not Eget kapital 15 Bundet eget kapital Aktiekapital Reservfond Summa bundet eget kapital Fritt eget kapital Balanserat resultat Årets resultat Summa fritt eget kapital Summa eget kapital Obeskattade reserver Avsättningar Avsättningar Kortfristiga skulder Leverantörsskulder Skulder till koncernföretag Fakturerad, ej upparbetad intäkt Övriga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Summa kortfristiga skulder SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER Summa omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR Broby Spår AB, org. nr Broby Spår AB, org. nr

9 Kassaflödesanalys Erik Rahm, Broby Spår, Roslagsbanan tkr Not DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN Resultat före finansiella poster Avskrivningar Övriga ej kassaflödespåverkande poster Summa Erhållen ränta Erlagd ränta och övriga finansiella kostnader Betald inkomstskatt Summa Ökning (-)/(+) minskning varulager Ökning (-)/(+) minskning övriga kortfristiga fordringar Ökning (+)/(-) minskning övriga kortfristiga rörelseskulder Kassaflöde från den löpande verksamheten INVESTERINGSVERKSAMHETEN Försäljning av materiella anläggningstillgångar Investeringar i materiella anläggningstillgångar Investeringar i finansiella anläggningstillgångar Placeringar i finansiella anläggningstillgångar 0-56 Kassaflöde från investeringsverksamheten FINANSIERINGSVERKSAMHETEN Lämnade koncernbidrag Kassaflöde från finansieringsverksamheten Årets kassaflöde 0 0 Likvida medel vid årets början 0 0 Likvida medel vid årets slut Broby Spår AB, org. nr Broby Spår AB, org. nr

10 Tilläggsupplysningar Tilläggsupplysningar forts. Redovisningsprinciper och bokslutskommentarer Redovisningsprinciper och bokslutskommentarer Allmänna redovisningsprinciper Årsredovisningen har upprättats enligt årsredovisningslagen och BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3). Moderbolag i koncernen är Eric Andersson Gruppen AB, org nr med säte i Huddinge som upprättar koncernredovisningen. Broby Spår upprättar ej koncernredovisning enligt undantagsregeln i ÅRL 7:2. I samband med övergången har lättnadsregeln (frivilliga undantag från kravet på retroaktiv tillämpning) nyttjats gällande uppgifterna i flerårsöversikten i förvaltningsberättelsen. Koncernbidrag Erhållna och lämnade koncernbidrag redovisas som bokslutsdisposition i resultaträkningen. Pågående arbeten För entreprenadprojekt tillämpas successiv vinstavräkning. Detta innebär att den inkomst som är hänförlig till projektet redovisas som intäkt baserad på färdigställandegraden per balansdagen. Förutsättningarna för att successiv vinstavräkning ska kunna tillämpas är att intäkter, kostnader och färdigställandegrad kan beräknas på ett tillförlitligt sätt. Färdigställandegraden har beräknats genom en bedömning av utfört arbete i relation till uppskattat totalt arbete. Varulager Varulagret har värderats till det lägsta av dess anskaffningsvärde och dess nettoförsäljningsvärde på balansdagen. Med nettoförsäljningsvärde avses varornas beräknade försäljningspris minskat med försäljningskostnader. Tillgångar och skulder Fordringar har värderats till det lägsta av anskaffningsvärde och det belopp varmed de beräknas bli reglerade. Kundfordringar redovisas till det belopp som förväntas bli inbetalt efter avdrag för individuellt bedömda osäkra kundfordringar. Erforderliga reserveringar har gjorts i de fall verkligt värde varit lägre än nominellt värde. Skuler och avsättningar värderas till de belopp varmed de beräknas bli reglerade. Fordringar och skulder i utländsk valuta Fordringar och skulder i utländsk valuta har omräknats till balansdagens kurs. Kursvinster och kursförluster på rörelsens fordringar och skulder tillförs rörelseresultatet. Anläggningstillgångar Anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde minskat med ackumulerade planenliga avskrivningar baserad på en bedömning av tillgångens ekonomiska livslängd. Anläggningstillgångar skrivs av systematiskt över tillgångens bedömda nyttjandeperiod. Följande procentsatser tillämpas vid planenlig avskrivning: Entreprenadmaskiner, tyngre fordon 10,0% Service- och personbilar 20,0% Övriga maskiner & inventarier 20-33,0% Byggnader: Stomme (trä) 3,3% VVS och övriga installationer byggnader 5,0% Markanläggningar 5,0% Skillnaden mellan planenliga och bokföringsmässiga avskrivningar redovisas som bokslutsdisposition. Leasingavtal Företaget redovisar samtliga leasingavtal, såväl finansiella som operationella, som operationella leasingavtal. Operationella leasingavtal redovisas som en kostnad linjärt över leasingperioden. Garantiåtaganden Avsättningar för framtida garantiåtaganden redovisas när bolaget har en legal eller informell förpliktelse till följd av inträffade händelser där det är mer sannolikt att ett utflöde av resurser krävs för att reglera åtagandet än att så inte sker, och att beloppet har kunnat beräknas på ett tillförlitligt sätt. Inga avsättningar görs för framtida rörelseförluster. Kassaflödesanalys Kassaflödesanalysen upprättas enligt indirekt metod. Det redovisade kassaflödet omfattar endast transaktioner som medfört in- eller utbetalningar. Som likvida medel klassificerar företaget, förutom kassamedel, disponibla tillgodohavanden hos banker och andra kreditinstitut samt kortfristiga likvida placeringar som är noterade på en marknadsplats och har en kortare löptid än tre månader från anskaffningstidpunkten. Andelar i dotterbolag När företaget, direkt eller indirekt, innehar mer än 50% av rösterna, eller på annat sätt har ett bestämmande inflytande, i ett annat företag, klassificeras detta företag som ett dotterbolag. Andelar i dotterbolag redovisas till anskaffningsvärde med avdrag för eventuella nedskrivningar. Skatt Total skatt utgörs av aktuell skatt och uppskjuten skatt. Skatter redovisas i resultaträkningen, utom då underliggande transaktion redovisas direkt mot eget kapital varvid tillhörande skatteeffekt redovisas i eget kapital. Aktuell skatt Aktuell skatt avser inkomstskatt för innevarande räkenskapsår samt den del av tidigare räkenskapsårs inkomstskatt som ännu inte redovisats. Aktuell skatt beräknas utifrån per den skattesats som gäller per balansdagen. Uppskjuten skatt Uppskjuten skatt är inkomstskatt som avser framtida räkenskapsår till följd av tidigare händelser. Redovisning sker enligt balansräkningsmetoden. Enligt denna redovisas uppskjutna skatteskulder och uppskjutna skattefordringar på temporära skillnader som uppstår mellan bokförda respektive skattemässiga värden för tillgångar och skulder samt för övriga skattemässiga avdrag eller underskott. Uppskjutna skattefordringar nettoredovisas mot uppskjutna skatteskulder endast om de kan betalas med ett nettobelopp. Uppskjuten skatt beräknas utifrån beslutad skattesats på balansdagen. Effekter av förändringar i gällande skattesatser resultatförs den period förändringen lagstadgats. Uppskjutna skattefordringa reduceras till den del det inte är sannolikt att den underliggande skattefordran kommer att kunna realiseras inom en överskådlig framtid. Uppskjuten skattefordran redovisas som finansiell anläggningstillgång och uppskjuten skatteskuld som avsättning. 18 Broby Spår AB, org. nr Broby Spår AB, org. nr

11 Tilläggsupplysningar forts. Broby Spår, Hammarbydepån Redovisningsprinciper och bokslutskommentarer Nyckeltalsdefinitioner Nettoomsättning Rörelsens huvudintäkter, fakturerade kostnader, sidointäkter samt intäktskorrigeringar. Resultat efter finansiella poster Resultat efter finansiella intäkter och kostnader, men före extraordinära intäkter och kostnader. Rörelsemarginal (%) Rörelseresultat i procent av nettoomsättningen. Avkastning på eget kapital (%) Resultat efter finansiella poster i procent av genomsnittligt justerat eget kapital. Balansomslutning Företagets samlade tillgångar. Kassalikviditet (%) Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av kortfristiga skulder Soliditet (%) Justerat eget kapital (eget kapital och obeskattade reserver med avdrag för uppskjuten skatt) i procent av balansomslutning Antal anställda Medelantal anställda under räkenskapsåret. 20 Broby Spår AB, org. nr Broby Spår AB, org. nr

12 Not 1-2 Angivna belopp i noter är i tkr och redovisat värde om inget annat anges. Not 1 Anställda och personalkostnader Medelantalet anställda Män Kvinnor 1 0 Summa Fördelning ledande befattningshavare per balansdagen Kvinnor Styrelseledamöter inklusive VD 1 1 Andra personer i företagets ledning 0 0 Män Styrelseledamöter inklusive VD 3 3 Andra personer i företagets ledning 0 0 Summa 4 4 Löner och andra ersättningar Styrelse och VD Övriga Summa Pensionskostnader Styrelse och VD Övriga anställda Summa Sociala kostnader Styrelse och VD Övriga anställda Summa Summa löner, andra ersättningar och sociala kostnader Not 2 Inköp och försäljning mellan koncernföretag Intäkter Kostnader Av totala intäkter och kostnader i % Intäkter 0,16% 5,50% Kostnader 0,95% 3,00% Broby Spårs dotterbolag JB Rail, AGA-depån 22 Broby Spår AB, org. nr Broby Spår AB, org. nr

13 Not 3-8 Angivna belopp i noter är i tkr och redovisat värde om inget annat anges. Not 9-10 Angivna belopp i noter är i tkr och redovisat värde om inget annat anges. Not 3 Leasingavtal Årets leasingkostnader avseende hyresavtal, uppgår till 725 tkr. Framtida leasingkostnader, för icke uppsägningsbara leasingavtal, förfaller till betalning enligt följande: Inom 1 år Mellan 1 till 5 år Mer än 5 år 0 0 Summa framtida leasingkostnader Not 4 Arvode till revisorerna Revisionsuppdraget Övriga tjänster 0 0 Summa Not 5 Finansiella intäkter Ränteintäkter 0 15 Ränteintäkter koncernföretag 42 0 Summa finansiella intäkter Not 6 Finansiella kostnader Räntekostnader Valutadifferenser Summa finansiella kostnader Not 7 Bokslutsdispositioner Lämnat koncernbidrag Förändring av periodiseringsfond Förändring av överavskrivningar Summa Not 8 Skatt på årets resultat Aktuell skatt Justering avseende tidigare år 0 0 Förändring av uppskjuten skatt avseende temporära -7-7 skillnader Summa Avstämning av effektiv skatt Procent Belopp Procent Belopp Redovisat resultat före skatt Skatt enligt gällande skattesats 22% % -317 Ej avdragsgilla kostnader Ej skattepliktiga intäkter 0 3 Schablonintäkt på periodiseringsfond 0-3 Redovisad effektiv skatt 34,82% ,35% -380 Not 9 Byggnader och mark Byggnader Vid årets början Nyanskaffningar 0 80 Vid årets slut Ingående avskrivningar Årets avskrivningar Utgående avskrivningar Planenligt restvärde vid årets slut Markanläggning Vid årets början Nyanskaffningar Vid årets slut Ingående avskrivningar -1 0 Årets avskrivningar Utgående avskrivningar Planenligt restvärde vid årets slut Mark Utgående redovisat värde Avskrivningar fördelade per funktion Kostnad för produktion Summa avskrivningar Not 10 Maskiner och inventarier Anskaffningsvärden vid årets början Nyanskaffningar Försäljningar/utrangeringar Omklassificeringar 0 0 Anskaffningsvärden vid årets slut Ingående ackumulerade avskrivningar Försäljningar/utrangeringar Omklassificeringar 0 0 Årets avskrivningar Utgående ackumulerade avskrivningar Planenligt restvärde vid årets slut Broby Spår AB, org. nr Broby Spår AB, org. nr

14 Not Angivna belopp i noter är i tkr och redovisat värde om inget annat anges. Not Angivna belopp i noter är i tkr och redovisat värde om inget annat anges. Not 11 Andelar i koncernföretag Ingående anskaffningsvärden 0 0 Inköp Utgående anskaffningsvärden Utgående redovisat resultat Eget Årets Antal Andel av Bolag och organisationsnummer Säte i kapital resultat aktier kapitalet Inframontage AB, Örebro % Not 12 Koncernkonto Bolaget är anslutet till koncernmoderns koncernkonto. Bolaget har likvida medel om tkr på ett underkonto i koncernkontostrukturen. Saldot på underkontot redovisas som en fordran på toppkontoinnehavaren på raden för fordringar hos koncernföretag. Not 13 Upparbetad, ej fakturerad intäkt Upparbetad intäkt A conto fakturerat belopp Netto upparbetad, ej fakturerad intäkt Not 14 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Förutbetalda hyror Förutbetalda försäkringar Övriga upplupna intäkter och förutbetalda kostnader Summa Not 15 Antal aktier och kvotvärde Antal aktier Kvotvärde Antal A-Aktier Disposition av vinst eller förlust: Styrelsen föreslår att till förfogande stående vinstmedel (belopp i kr): Balanserad vinst Årets vinst Summa Disponeras så att i ny räkning överföres Not 16 Obeskattade reserver Ackumulerade överavskrivningar Summa Not 17 Avsättningar Pensioner och liknande förpliktelser Belopp vid årets ingång 56 0 Årets avsättningar Summa Garantiavsättningar Belopp vid årets ingång Årets avsättningar Årets återförda belopp Summa Summa avsättningar Not 18 Fakturerad, ej upparbetad intäkt A conto fakturerat belopp Upparbetad intäkt Netto fakturerad, ej upparbetad intäkt Not 19 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Upplupna löner Upplupna semesterlöner Upplupen löneskatt Upplupna sociala avgifter Övriga upplupna kostnader/förutbetalda intäkter Summa Not 20 Eventualförpliktelser Borgensåtagande, Moderna Garantier Not 21 Ställda säkerheter Ställda säkerheter Inga Inga 26 Broby Spår AB, org. nr Broby Spår AB, org. nr

15 Årsredovisningens undertecknande Huddinge den 2 maj 2018 Rolf Falkenberg Styrelsens ordförande Anna Wränghede Styrelseledamot Stefan Wränghede Styrelseledamot Tony Persson Verkställande direktör Vår revisionsberättelse har avlämnats den maj 2018 Ernst & Young AB Ulf Strauss Auktoriserad revisor Broby Spår, Roslagsbanan 28 Broby Spår AB, org. nr Broby Spår AB, org. nr

16 Revisionsberättelse 30 Broby Spår AB, org. nr Broby Spår AB, org. nr

17 Bolagsöversikt EA-gruppen Eric Andersson Gruppen AB AB Frijo Bygg och Berglaget AB Broby Spår AB Inframontage AB Bro & Väg Mälardalen AB JB Rail AB S.G. Westin Elcenter AB Åkerby Industrihus AB Keyser Fastigheter AB % Fastighets AB Elektrikern HB Elektrikern % KB Söderorts Industrihus Alvar Engine AB KB Industripark & Co EA Trading AB Älvsjö Industrihus AB Wränghede Consulting AB Edsbergs Park Fastigheter AB Anna Olsson, Broby Spår, Roslagsbanan 32 Broby Spår AB, org. nr Broby Spår AB, org. nr

18 Huvudkontor Box 5546, Kungens Kurva Tel: Besöksadress: Ulvsundavägen 150, Bromma

VD har ordet. Jag tror på uthållighet och lagspelande

VD har ordet. Jag tror på uthållighet och lagspelande Årsredovisning 2014 VD har ordet Jag tror på uthållighet och lagspelande Innehållsförteckning 3 VD har ordet 4 Ett litet företag med stor kraft 6 Förvaltningsberättelse 8 Resultaträkning 10 Balansräkning

Läs mer

VD har ordet. Våra anställda är grunden till vår framgång.

VD har ordet. Våra anställda är grunden till vår framgång. Årsredovisning 2016 Våra anställda är grunden till vår framgång. VD har ordet Innehållsförteckning 3 VD har ordet 4 Stockholms ledande spårläggare 6 Förvaltningsberättelse 9 Resultaträkning 10 Balansräkning

Läs mer

VD har ordet. 2 Broby Spår AB, org. nr. 556601-3479 Broby Spår AB, org. nr. 556601-3479. Våra anställda är grunden till vår framgång.

VD har ordet. 2 Broby Spår AB, org. nr. 556601-3479 Broby Spår AB, org. nr. 556601-3479. Våra anställda är grunden till vår framgång. Årsredovisning 2014 Innehållsförteckning 3 VD har ordet 4 Stockholms ledande spårläggare 6 Förvaltningsberättelse 8 Resultaträkning 10 Balansräkning 12 Redovisningsprinciper och bokslutskommentarer 15

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 1 (8) Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 Styrelsen för Borås Golf AB avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Styrelsen och Verkställande direktören för Inev Studios AB avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse 1 (9) Styrelsen och verkställande direktören för får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2015 05 01 2016 04 30. Förvaltningsberättelse Information om verksamheten Singöaffären har under 2015/2016

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse 1 (10) Styrelsen och verkställande direktören för får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2016 05 01 2017 04 30. Förvaltningsberättelse Information om verksamheten Singöaffären har under 2015/2016

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 UTKAST för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 Styrelsen och verkställande direktören för Lyxklippare Aktiebolag avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning. När Golfklubb

Årsredovisning. När Golfklubb Årsredovisning för När Golfklubb 834001-2106 Räkenskapsåret 2015 1 (8) Styrelsen för När Golfklubb, med säte i Gotland, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2015. Förvaltningsberättelse Information

Läs mer

Gemensamma synsätt för bolagen inom EA-gruppen är:

Gemensamma synsätt för bolagen inom EA-gruppen är: Årsredovisning 2017 Gemensamma synsätt för bolagen inom EA-gruppen är: Lönsamma i nivå med de bästa i branschen Innehållsförteckning 4 Vd har ordet 7 Två röster i Bro & Väg 8 Förvaltningsberättelse 11

Läs mer

Årsredovisning. Skellefteå Golf AB

Årsredovisning. Skellefteå Golf AB 1 (8) Årsredovisning för Skellefteå Golf AB 556437-5797 Räkenskapsåret 2017 2 (8) Styrelsen och verkställande direktören för Skellefteå Golf AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2017. Årsredovisningen

Läs mer

VD har ordet. Vi är stolta över att ha anställda från tre generationer.

VD har ordet. Vi är stolta över att ha anställda från tre generationer. Årsredovisning 2013 Innehållsförteckning 3 VD har ordet 4 Ett litet företag med stor kraft 6 Förvaltningsberättelse 8 Resultaträkning 10 Balansräkning 13 Noter 21 Årsredovisningens undertecknande 22 Revisionsberättelse

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 1(11) Hedmans Fjällby Aktiebolag i likvidation Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 Likvidatorn avger följande årsredovisning Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

Årsredovisning. Nyedal Konsult AB

Årsredovisning. Nyedal Konsult AB Årsredovisning för 556251-3985 Räkenskapsåret 2018 1 (6) Styrelsen och verkställande direktören för avger följande årsredovisning för räkenskapsåret 2018. Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor,

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2016

Årsredovisning för räkenskapsåret 2016 1(14) Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2016 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 4 - balansräkning 5

Läs mer

ÅRETS SIFFROR. Affärsverken Energi i Karlskrona AB

ÅRETS SIFFROR. Affärsverken Energi i Karlskrona AB ÅRETS SIFFROR Affärsverken Energi i Karlskrona AB RESULTATRÄKNING KSEK Not Nettoomsättning 1 293 017 321 292 Rörelsens kostnader Råvaror och förnödenheter -252 976-274 959 Övriga externa kostnader 2,3-19

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 1(11) Skellefteå Golf AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning 4 - noter 6

Läs mer

Jojka Communications AB (publ)

Jojka Communications AB (publ) Årsredovisning för Jojka Communications AB (publ) Räkenskapsåret 2017-01-01-2017-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1-2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4-5 Kassaflödesanalys 6 Noter

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning Idrottsklubben Studenterna i Umeå

Årsredovisning och koncernredovisning Idrottsklubben Studenterna i Umeå Årsredovisning och koncernredovisning Räkenskapsår 2018-01-01-2018-12-31 1 (22) Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2018-01-01-2018-12-31 Styrelsen för avger härmed följande årsredovisning

Läs mer

Årsredovisning. Ullersund- / Öboängens Vattenförening ek. förening

Årsredovisning. Ullersund- / Öboängens Vattenförening ek. förening Årsredovisning för Ullersund- / Öboängens Vattenförening ek. förening 769613-6725 Räkenskapsåret 2011 1 (7) Styrelsen för Ullersund- / Öboängens Vattenförening ek. förening får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Årsredovisning. Svensk Privatläkarservice AB

Årsredovisning. Svensk Privatläkarservice AB Årsredovisning för Svensk Privatläkarservice AB 556794-9408 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för Svensk Privatläkarservice AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Effnet AB

ÅRSREDOVISNING. Effnet AB ÅRSREDOVISNING 2010 för Effnet AB Årsredovisning omfattar: Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Tilläggsupplysningar 5 Effnet AB Årsredovisning 2010 Sida 2 / 7 Styrelsen och

Läs mer

Innehållsförteckning. 2 Bro & Väg Mälardalen AB, org. nr

Innehållsförteckning. 2 Bro & Väg Mälardalen AB, org. nr Årsredovisning 2015 Innehållsförteckning 3 VD har ordet 4 Värdeord 6 Förvaltningsberättelse 9 Resultaträkning 10 Balansräkning 12 Kassaflödesanalys 14 Tilläggsupplysningar 17 Noter 25 Årsredovisningens

Läs mer

Årsredovisning för TYRESÖ NÄRINGSLIVSAKTIEBOLAG. Org.nr

Årsredovisning för TYRESÖ NÄRINGSLIVSAKTIEBOLAG. Org.nr Årsredovisning 2017 för TYRESÖ NÄRINGSLIVSAKTIEBOLAG 2 Årsredovisning för räkenskapsåret 2017-01-01-2017-12-31 Styrelsen för Tyresö Näringslivsaktiebolag avger härmed följande årsredovisning. Innehåll

Läs mer

BOO ENERGI ENTREPRENAD AKTIEBOLAG Årsredovisning för 2016

BOO ENERGI ENTREPRENAD AKTIEBOLAG Årsredovisning för 2016 BOO ENERGI ENTREPRENAD AKTIEBOLAG 556476-6243 Årsredovisning för 2016 INNEHÅLL: Ordförande har ordet 2 Förvaltningsberättelse 2 Styrelse, ledning och revisorer 3 Resultaträkning 4 Balansräkning 5 Noter

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Förvaltnings Aktiebolaget Utsikten (publ) Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2015-09-01-2016-08-31 Innehåll Sida

Läs mer

Årsredovisning. PolarCool AB

Årsredovisning. PolarCool AB 1 (11) Årsredovisning för 559095-6784 Räkenskapsåret 2017 2 (11) Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse 3 Resultaträkning 4 Balansräkning 5 Kassaflödesanalys 7 Noter 8 3 (11) Styrelsen för får härmed

Läs mer

Årsredovisning. Servage AB (publ)

Årsredovisning. Servage AB (publ) Årsredovisning för Servage AB (publ) 556605-4713 Räkenskapsåret 2016 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Noter 5 1 (10) Styrelsen och verkställande direktören

Läs mer

Årsredovisning. Matskärens Avloppsanläggning Ek. Förening

Årsredovisning. Matskärens Avloppsanläggning Ek. Förening Årsredovisning för Matskärens Avloppsanläggning Ek. Förening 753300-2189 Räkenskapsåret 2015 1 (7) Styrelsen för Matskärens Avloppsanläggning Ek. Förening, med säte i Lycke, får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Styrelsen för Kävlinge Golfbana AB (publ) avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2017-01-01-2017-12-31 Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Brf Saltsjön Magasin IV Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3

Läs mer

Årsredovisning. Barsebäcks Hamn, ekonomisk förening

Årsredovisning. Barsebäcks Hamn, ekonomisk förening Årsredovisning för Barsebäcks Hamn, ekonomisk förening 716439-7072 Räkenskapsåret 2015 1 (8) Styrelsen för Barsebäcks Hamn, ekonomisk förening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2015. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 1(14) Torsås Fjärrvärmenät AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Källatorp Golf AB

Källatorp Golf AB Årsredovisning för Källatorp Golf AB Räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Fastställelseintyg Undertecknad styrelseledamot i Källatorp Golf AB intygar härmed dels att denna kopia av årsredovisningen överensstämmer

Läs mer

Four FM AB Org. nr:

Four FM AB Org. nr: 1(9) Årsredovisning för räkenskapsåret 2018-01-01-2018-12-31 Styrelsen för avger följande årsredovisning Innehåll Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 4 Balansräkning 5 Noter 7 2(9) Styrelsen och verkställande

Läs mer

Årsredovisning för. Nätverkarna AB Räkenskapsåret Innehållsförteckning:

Årsredovisning för. Nätverkarna AB Räkenskapsåret Innehållsförteckning: Årsredovisning för Nätverkarna AB Räkenskapsåret 2018-01-01-2018-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Noter 5-6 Underskrifter 7 Fastställelseintyg

Läs mer

r V Resultaträkning 4(13) Maritech - Marine Technologies Trading AB Årsredovisning för

r V Resultaträkning 4(13) Maritech - Marine Technologies Trading AB Årsredovisning för Årsredovisning för 2012-05-01-2012-12-31 4(13) Resultaträkning Not 2012-05-01-2012-12-31 2011-05-01-2012-04-30 Rörelsens intäkter m m Nettoomsättning Övriga rörelseintäkter 7 155 333 48 000 12 579 803

Läs mer

Årsredovisning ONETOOFREE AB

Årsredovisning ONETOOFREE AB Årsredovisning för ONETOOFREE AB 556729-7758 Räkenskapsåret 2010 07 01 2011 06 30 Org.nr 556729-7758 1 (7) Förvaltningsberättelse Allmänt om verksamheten Bolaget utvecklar och tillhandahåller spel på internet

Läs mer

Fastigheterna på Kullen i Alfta AB

Fastigheterna på Kullen i Alfta AB Årsredovisning för Fastigheterna på Kullen i Alfta AB Räkenskapsåret 2016-10-01-2017-09-30 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Noter 5-7 Underskrifter

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013 1(13) Skellefteå Golfklubb Org nr Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse Org.nr 556383-6856 1 (8) Styrelsen och verkställande direktören för Åkarnas Service i Mellansverige AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Verksamhet Bolaget

Läs mer

ÅRSREDOVISNING FÖR RÄKENSKAPSÅRET

ÅRSREDOVISNING FÖR RÄKENSKAPSÅRET Dnr 11/19 ÅRSREDOVISNING FÖR RÄKENSKAPSÅRET 218-1-1 218-12-31 ( Org.nr. 5567-554 ) Årsredovisning 218_1927.docx ÅRSREDOVISNING 218 Styrelsen och verkställande direktören för (Bolaget) avger härmed årsredovisning

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012 1(12) Skellefteå Golfklubb Org nr 894700-4423 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

www.qicon.se Årsredovisning 2011

www.qicon.se Årsredovisning 2011 www.qicon.se www.qicon.se Årsredovisning 2011 Styrelsen och verkställande direktören för QI Construction AB (556521-7352) får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2011. Förvaltningsberättelse

Läs mer

VD har ordet. 2 Broby Spår, org. nr Broby Spår, org. nr Våra anställda är grunden till vår framgång.

VD har ordet. 2 Broby Spår, org. nr Broby Spår, org. nr Våra anställda är grunden till vår framgång. Årsredovisning 2013 Innehållsförteckning 3 VD har ordet 4 Stockholms ledande spårläggare 6 Förvaltningsberättelse 8 Resultaträkning 10 Balansräkning 13 Noter 20 Årsredovisningens undertecknande 21 Revisionsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. Samfundet för Fastighetsekonomi i Sverige AB

Årsredovisning. Samfundet för Fastighetsekonomi i Sverige AB Årsredovisning för Samfundet för Fastighetsekonomi i Sverige AB 556538-7247 Räkenskapsåret 2017 1 (6) Styrelsen för Samfundet för Fastighetsekonomi i Sverige AB, med säte i Stockholm, får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Årsredovisning. Samfundet för Fastighetsekonomi i Sverige AB

Årsredovisning. Samfundet för Fastighetsekonomi i Sverige AB Årsredovisning för Samfundet för Fastighetsekonomi i Sverige AB 556538-7247 Räkenskapsåret 2018 1 (6) Styrelsen för, med säte i Stockholm, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2018. Årsredovisningen

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2016

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2016 1(14) Handelskammaren Mittsverige Org nr 262000-0352 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2016 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

ÅRSREDOVISNING SENAB SERVICES AB 2015

ÅRSREDOVISNING SENAB SERVICES AB 2015 ÅRSREDOVISNING SENAB SERVICES AB 2015 1(15) Senab Services AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2015 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

VD har ordet. Adekvata rutiner och verktyg behövs för att snabbt komma på plats och prestera.

VD har ordet. Adekvata rutiner och verktyg behövs för att snabbt komma på plats och prestera. Årsredovisning 2016 Innehållsförteckning 3 VD har ordet 4 Värdeord 6 Förvaltningsberättelse 9 Resultaträkning 10 Balansräkning 12 Kassaflödesanalys 14 Tilläggsupplysningar 17 Noter 25 Årsredovisningens

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Växjö Golfklubb Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2016-01-01-2016-12-31 Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

Årsredovisning för TYRESÖ NÄRINGSLIVSAKTIEBOLAG. Org.nr

Årsredovisning för TYRESÖ NÄRINGSLIVSAKTIEBOLAG. Org.nr Årsredovisning 2016 för TYRESÖ NÄRINGSLIVSAKTIEBOLAG 2 Årsredovisning för räkenskapsåret 2016-01-01-2016-12-31 Styrelsen och verkställande direktören för Tyresö Näringslivsaktiebolag avger härmed följande

Läs mer

Årsredovisning för Barnens Framtid

Årsredovisning för Barnens Framtid 1 Årsredovisning för Barnens Framtid 802467-1573 Räkenskapsåret 2017-01-01-2017-12-31 Barnens Framtid 3 Org.nr 802467-1573 Ekonomisk översikt Ekonomisk översikt 2017 2016 Verksamhetsintäkter 416 501 736

Läs mer

Årsredovisning. Österåkers Montessori Ek.För.

Årsredovisning. Österåkers Montessori Ek.För. Årsredovisning för Österåkers Montessori Ek.För. 769602-4020 Räkenskapsåret 2013 2 (11) Styrelsen för Österåkers Montessori Ek.För. får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Årsredovisningen

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2015

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2015 1(13) Skellefteå Golfklubb Org nr Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2015 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2

Läs mer

Årsredovisning 2006. AB Stuvaren i Sundsvall. Org.nr. 556545-3254

Årsredovisning 2006. AB Stuvaren i Sundsvall. Org.nr. 556545-3254 Årsredovisning 2006 AB Stuvaren i Sundsvall Org.nr. 556545-3254 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE AB STUVAREN I SUNDSVALL Org.nr. 556545-3254 INFORMATION OM VERKSAMHETEN Bolaget äger och förvaltar fastigheten Stuvaren

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2010

Årsredovisning för räkenskapsåret 2010 1(12) Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2010 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 4 - balansräkning 5 - noter 7 Om inte annat särskilt

Läs mer

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan Årsredovisning för Stiftelsen Sophiaskolan 838800-5517 Räkenskapsåret 2009 07 01 2010 06 30 Org.nr 838800-5517 1 (9) Styrelsen för Stiftelsen Sophiaskolan får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse 1 (9) Styrelsen för Brf Kirseberg får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014. Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK. Förvaltningsberättelse Verksamheten Allmänt om verksamheten

Läs mer

Årsredovisning XTZ SOUND BALANCE AB

Årsredovisning XTZ SOUND BALANCE AB Årsredovisning för XTZ SOUND BALANCE AB 556567-1210 Räkenskapsåret 2016 1 (6) Styrelsen för XTZ SOUND BALANCE AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2016. Årsredovisningen är upprättad i

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2015

Årsredovisning för räkenskapsåret 2015 1(11) Skellefteå Golf AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2015 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning 4 - tilläggsupplysningar

Läs mer

Bolaget bedriver reklambyråverksamhet samt förvaltning av aktier och därmed förenlig verksamhet.

Bolaget bedriver reklambyråverksamhet samt förvaltning av aktier och därmed förenlig verksamhet. 1(13) Styrelsen och verkställande direktören för NPP Holding AB får härmed avge årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2010-01-01-2010-12-31. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Information om verksamheten

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för SchoolSoft Svenska AB Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2010-01-01 -- 2010-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. Häggådalens Fiber Ekonomisk Förening

Årsredovisning. Häggådalens Fiber Ekonomisk Förening Årsredovisning för Häggådalens Fiber Ekonomisk Förening 769626-4147 Räkenskapsåret 2014 1 (7) Styrelsen för Häggådalens Fiber Ekonomisk Förening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014.

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2015/2016. BRF Tapetklistret

ÅRSREDOVISNING 2015/2016. BRF Tapetklistret ÅRSREDOVISNING 215/216 Förvaltningsberättelse 1 Allmänt om verksamheten 1 Väsentliga händelser under och efter verksamhetsåret 2 Ekonomi 3 Resultaträkning 3 Tillgångar 4 Eget kapital och skulder 5 Tilläggsupplysningar

Läs mer

Årsredovisning. Barsebäcks Hamn, ekonomisk förening

Årsredovisning. Barsebäcks Hamn, ekonomisk förening Årsredovisning för Barsebäcks Hamn, ekonomisk förening 716439-7072 Räkenskapsåret 2016 1 (6) Styrelsen för Barsebäcks Hamn, ekonomisk förening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2016. Förvaltningsberättelse

Läs mer

bl I -^2. I Ö Årsredovisning för räkenskapsåret Österåkers Ätervinningscentral AB

bl I -^2. I Ö Årsredovisning för räkenskapsåret Österåkers Ätervinningscentral AB bl I -^2. I Ö Österåkers Ätervinningscentral AB Årsredovisning för räkenskapsåret 2017-01-01-2017-12-31 Styrelsen och verkställande direktören för österåkers Ätervinningscentral AB avger härmed följande

Läs mer

Årsredovisning 2005. AB Stuvaren i Sundsvall Aktiebolag. Org.nr. 556545-3254

Årsredovisning 2005. AB Stuvaren i Sundsvall Aktiebolag. Org.nr. 556545-3254 Årsredovisning 2005 AB Stuvaren i Sundsvall Aktiebolag Org.nr. 556545-3254 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE AB STUVAREN I SUNDSVALL AKTIEBOLAG Org.nr. 556545-3254 INFORMATION OM VERKSAMHETEN Bolaget äger och förvaltar

Läs mer

Styrelsen och verkställande direktören för Fastighetsbolag Maria Sofia AB får härmed avge följande årsredovisning.

Styrelsen och verkställande direktören för Fastighetsbolag Maria Sofia AB får härmed avge följande årsredovisning. Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01 2011-12-31 Styrelsen och verkställande direktören för Fastighetsbolag Maria Sofia AB får härmed avge följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. Caravan Club R-Sektionen

Årsredovisning. Caravan Club R-Sektionen Årsredovisning för Caravan Club R-Sektionen 866601-1591 Räkenskapsåret 2015 1 (8) Styrelsen för Caravan Club R-Sektionen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2015. Förvaltningsberättelse Information

Läs mer

Gemensamma synsätt för bolagen inom EA-gruppen är:

Gemensamma synsätt för bolagen inom EA-gruppen är: Årsredovisning 2017 Gemensamma synsätt för bolagen inom EA-gruppen är: Lönsamma i nivå med de bästa i branschen Innehållsförteckning 4 Vd har ordet 6 Ett litet företag med stor kraft 7 Två röster i Westin

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Hagastrand i Örebro

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Hagastrand i Örebro Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Hagastrand i Örebro 769624-7613 Räkenskapsåret 2015 1 (6) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Hagastrand i Örebro, med säte i Örebro, får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Årsredovisning. ASVH Service AB

Årsredovisning. ASVH Service AB Årsredovisning för ASVH Service AB Räkenskapsåret 2004 ASVH Service AB 1(8) Styrelsen och verkställande direktören för ASVH Service AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2004. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. Kvismardalens Vind ek för

Årsredovisning. Kvismardalens Vind ek för Årsredovisning för 769610-7247 Räkenskapsåret 2017 1 (7) Styrelsen för får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2017. Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK. Förvaltningsberättelse

Läs mer

VD har ordet. Med engagerade medarbetare

VD har ordet. Med engagerade medarbetare Årsredovisning 2014 VD har ordet Innehållsförteckning 3 VD har ordet 4 Det trygga företaget med de stora resurserna 6 Förvaltningsberättelse 9 Resultaträkning 10 Balansräkning 13 Redovisningsprinciper

Läs mer

Årsredovisning. Västra Kållandsö VA ekonomisk förening

Årsredovisning. Västra Kållandsö VA ekonomisk förening Årsredovisning för Västra Kållandsö VA ekonomisk förening 769622-6120 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för Västra Kållandsö VA ekonomisk förening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013.

Läs mer

ÅRETS SIFFROR. Affärsverken Elnät i Karlskrona AB

ÅRETS SIFFROR. Affärsverken Elnät i Karlskrona AB ÅRETS SIFFROR Affärsverken Elnät i Karlskrona AB Å RS R E D OV I S NI NG 2 0 1 7 67 RESULTATRÄKNING KSEK Not Nettoomsättning 1 126 276 129 898 Aktiverat arbete för egen räkning 3 827 2 978 SUMMA INTÄKTER

Läs mer

Bilaga. Årsredovisning. Österåkers Återvinningscentral AB

Bilaga. Årsredovisning. Österåkers Återvinningscentral AB Bilaga O Årsredovisning ÖSTERÅKERS KOMMUN KOMMUNSTYRELSEN 21? -3-1 k D,n, " : / O \ t 2m-ir)ffn--t2 c3 ) ÅRSREDOVISNING 216-1-1-216-12-31 för Årsredovisningen omfattar: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning för TYRESÖ NÄRINGSLIVSAKTIEBOLAG. Org.nr

Årsredovisning för TYRESÖ NÄRINGSLIVSAKTIEBOLAG. Org.nr Årsredovisning 2014 för TYRESÖ NÄRINGSLIVSAKTIEBOLAG 2 Årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Styrelsen och verkställande direktören för Tyresö Näringslivsaktiebolag avger härmed följande

Läs mer

Årsbokslut. Företagarna i Täby

Årsbokslut. Företagarna i Täby Årsbokslut för 816000-1999 Räkenskapsåret 2017 1 (6) Styrelsen för får härmed avge årsbokslut för räkenskapsåret 2017. Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK. Förvaltningsberättelse Verksamheten

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse 1 (11) Styrelsen för BRF FYREN får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Ägarförhållanden Föreningens tillgångar ägs av medlemmarna i enlighet med andelstal. Information

Läs mer

Lessebo Åkericentral AB

Lessebo Åkericentral AB Årsredovisning för Lessebo Åkericentral AB Räkenskapsåret 2010-01-01-2010-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för AB Maleviks Villasamhälle Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01 -- 2013-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

ÅRSREDOVISNING för. Koncernen Stockholm Business Region AB Årsredovisningen omfattar:

ÅRSREDOVISNING för. Koncernen Stockholm Business Region AB Årsredovisningen omfattar: ÅRSREDOVISNING 2008-01-01--2008-08-31 för Årsredovisningen omfattar: Sida Förvaltningsberättelse 0 Resultaträkning 0 Balansräkning 0 Kassaflödesanalys 0 Tilläggsupplysningar 0 ÅRSREDOVISNING 2008-01-01--2008-08-31

Läs mer

RESULTATRÄKNING 2011-01-01 2010-01-01 Not 2011-12-31 2010-12-31

RESULTATRÄKNING 2011-01-01 2010-01-01 Not 2011-12-31 2010-12-31 RESULTATRÄKNING 2011-01-01 2010-01-01 Not 2011-12-31 2010-12-31 Rörelsens intäkter m.m. Nettoomsättning 10 006 434 11 812 227 Övriga rörelseintäkter 1 3 000 152 967 741 13 006 586 12 779 968 Rörelsens

Läs mer

Detta sker genom att bolaget bedriver utveckling, utbildning, försäljning och service inom arbetsmiljöområdet samt därmed förenlig verksamhet.

Detta sker genom att bolaget bedriver utveckling, utbildning, försäljning och service inom arbetsmiljöområdet samt därmed förenlig verksamhet. 1 (6) FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Allmänt om verksamheten Bolaget är helägt dotterbolag till Föreningen Sveriges Företagshälsor, org.nr. 829501-5468, vars syfte är att verka för utveckling av företagshälsovården,

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. för. SingöAffären AB (publ.) Org.nr

ÅRSREDOVISNING. för. SingöAffären AB (publ.) Org.nr ÅRSREDOVISNING för (publ.) Org.nr Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för för perioden 1 maj 2012-30 april 2013. 1 av 10 Styrelsen och verkställande direktören för

Läs mer

DELÅRSRAPPORT

DELÅRSRAPPORT DELÅRSRAPPORT 2010-01-01-2010-06-30 Styrelsen och verkställande direktören för AU Holding AB (publ) avger härmed följande delårsrapport för perioden 2010-01-01-2010-06-30. Innehåll Sida Allmänna kommentarer

Läs mer

Havells Sylvania Sweden AB

Havells Sylvania Sweden AB Årsredovisning Havells Sylvania Sweden AB Räkenskapsår 2012-01-01-2012-12-31 Fastställelseintyg Undertecknad styrelseledamot intygar härmed att en med denna undertecknade kopia likalydande resultat- och

Läs mer

Årsredovisning. Sveriges Spannmålsodlare (SpmO) AB

Årsredovisning. Sveriges Spannmålsodlare (SpmO) AB Årsredovisning för Sveriges Spannmålsodlare (SpmO) AB Räkenskapsåret 2008 Sveriges Spannmålsodlare (SpmO) AB Styrelsen för Sveriges Spannmålsodlare (SpmO) AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Årsredovisning. Höllvikens Boxningsklubb

Årsredovisning. Höllvikens Boxningsklubb Årsredovisning för Höllvikens Boxningsklubb 847000-4337 Räkenskapsåret 2014 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Tilläggsupplysningar 5-8 Innehållsförteckning

Läs mer

Årsredovisning. Eskilstuna Ölkultur AB

Årsredovisning. Eskilstuna Ölkultur AB Årsredovisning för Eskilstuna Ölkultur AB 556688-0026 Räkenskapsåret 2017 2 (9) Styrelsen och verkställande direktören för Eskilstuna Ölkultur AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2017.

Läs mer

Årsredovisning. Stockholms funktionshindrades fiskeförening (SFFF)

Årsredovisning. Stockholms funktionshindrades fiskeförening (SFFF) Årsredovisning för Stockholms funktionshindrades fiskeförening (SFFF) 802417-2812 Räkenskapsåret 2009 11 11 2010 12 31 Org.nr 802417-2812 1 (8) Styrelsen för Stockholms funktionshindrades fiskeförening

Läs mer

Källatorp Golf AB. Årsredovisning för Räkenskapsåret Fastställelseintyg. Innehållsförteckning:

Källatorp Golf AB. Årsredovisning för Räkenskapsåret Fastställelseintyg. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Källatorp Golf AB Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning. Oberoende Elhandlare Service OES AB

Årsredovisning. Oberoende Elhandlare Service OES AB Årsredovisning för Oberoende Elhandlare Service OES AB 556616-7911 Räkenskapsåret 2014 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Kassaflödesanalys 5 Tilläggsupplysningar

Läs mer

FRISKIS & SVETTIS IF SÖDERTÄLJE

FRISKIS & SVETTIS IF SÖDERTÄLJE 1(9) FRISKIS & SVETTIS IF SÖDERTÄLJE Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

Årsredovisning. ASVH Service AB

Årsredovisning. ASVH Service AB Årsredovisning för ASVH Service AB Räkenskapsåret 2003 ASVH Service AB Styrelsen för ASVH Service AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2003. Förvaltningsberättelse Verksamhet ASVH Service

Läs mer

Årsredovisning. Kållands Vatten & Avlopp ekonomisk förening

Årsredovisning. Kållands Vatten & Avlopp ekonomisk förening Årsredovisning för Kållands Vatten & Avlopp ekonomisk förening 769613-6725 Räkenskapsåret 2014 1 (7) Styrelsen för Kållands Vatten & Avlopp ekonomisk förening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Casa Eva Suarez Aktiebolag

Casa Eva Suarez Aktiebolag Årsredovisning för Casa Eva Suarez Aktiebolag Räkenskapsåret 2016-07-01-2017-06-30 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Noter 5 Noter till resultaträkning

Läs mer