VD har ordet. 2 Broby Spår AB, org. nr Broby Spår AB, org. nr Våra anställda är grunden till vår framgång.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "VD har ordet. 2 Broby Spår AB, org. nr. 556601-3479 Broby Spår AB, org. nr. 556601-3479. Våra anställda är grunden till vår framgång."

Transkript

1 Årsredovisning 2014

2 Innehållsförteckning 3 VD har ordet 4 Stockholms ledande spårläggare 6 Förvaltningsberättelse 8 Resultaträkning 10 Balansräkning 12 Redovisningsprinciper och bokslutskommentarer 15 Noter 20 Årsredovisningens undertecknande 21 Revisionsberättelse 23 Bolagsöversikt EA-koncernen Våra anställda är grunden till vår framgång. VD har ordet Koncernens ledord: Lönsamma i nivå med de bästa i branschen Efterfrågade och erkända för att leverera kundnytta Kända för kompetens, kreativitet, innovation och effektivitet Ledande inom hållbar utveckling och rätt kvalitet Attraktiv arbetsgivare Vi har ett framgångsrikt år bakom oss då vi bland annat färdigställde vårt hittills största projekt, Lidingöbanan. Vi kommer även att fortsätta med nya delprojekt längs banan, till exempel AGA-depån. Att ha fått förnyat förtroende är något vi är både stolta och ödmjuka inför. Andra saker att glädjas åt, är få tillbud på arbetsplatserna och arbetsmiljöfrågorna är något vi alltid kommer att ha fokus på. Det är aldrig så bråttom att vi inte hinner göra på rätt sätt eller tänka efter före. Vi ser långsiktigt på saker och ting. Vi utför projekten med stor yrkesskicklighet och slutresultatet av vårt arbete är spåranläggningar med långa livscykler. Så ser vi också på relationer. Vi sporras och utvecklas som företag och individer i samarbetet med våra kunniga leverantörer, kunder och andra samarbetspartners. Vi har lämnat anbud på ett flertal intressanta projekt där vi tror och hoppas att vårt yrkeskunnande och samarbetsförmåga bidrar till att välja oss som entreprenör. Jag ser framåt med förhoppningar om att 2015 skall bli ännu ett lyckosamt år för Broby Spår. Håkan Eriksson, VD 2 Broby Spår AB, org. nr Broby Spår AB, org. nr

3 Stockholms ledande spårläggare Broby Spår AB bygger och underhåller järnvägar och spåranläggningar i Stockholm och Mellansverige. Bolaget åtar sig både separata spårarbeten och BEST projekt (Bana, El, Signal och Tele) i olika former av entreprenader. Bakgrund Bolaget startade 2001 med inriktning på underhåll och nybyggnation av spåranläggningar. Vi har utfört många olika entreprenader hos SL, SJ, kommuner, hamnar och privata spårägare. Bolaget har hög spetskompetens inom branschen när det gäller både styrning och platsledning av projekt. Långsiktighet är den ledstjärna som genomsyrar bolagets verksamhet. De produkter som levereras syftar till att skapa en bättre vardag för människor och företag. Affärsidé Broby Spår AB är ett entreprenadföretag med hög spetskompetens inom järnvägsbranschen. Företaget skall i första hand vara verksamt i mellan Sverige och vara ett föredöme i branschen avseende kvalitet och miljö samt att ha långsiktiga kundrelationer. Projektledning och byggledning kan också erbjudas. Resurser Företaget har den spetskompetens som företaget skall kännetecknas av både vad gäller styrning av företaget och platsledning i projekt. Vi har personal som är säkerhetsutbildade för att svara upp till krav enligt Trafikverket, Trafikförvaltningen (SL) samt Järnvägsinspektionens föreskrifter för arbete i trafikerat spår. I övrigt finns bland annat kompetens för såväl underhåll och nybyggnation av spåroch växelbyggnation och spårsvetsning samt spårbesiktningar. Broby Spår är en del av Eric Andersson Gruppen AB. Maskiner Maskinellt kan vi erbjuda spårgående traktorgrävare med tillbehör som tex stoppverktyg, ballastplogar, slipersbytare, personliftar, självgående svetstrallor, samt ett stort urval av specialverktyg. Vid behov anlitar vi genom vårt nätverk special maskiner från flera ledande företag på marknaden. Hållbarhet Hållbarhet är inte bara en fråga om miljö utan om ett långsiktigt åtagande att driva en organisation i flera generationer och att ha kommande generationer i åtanke vid dagens beslut. Som marknadsaktör, arbetsgivare och företag är det viktigt att vi agerar på ett långsiktigt och ansvarsfullt sätt och bidrar till goda och långsiktiga relationer med kunder, medarbetare och leverantörer. Vi har en uttalad vilja att vara en del av ett hållbart samhällsbyggande vilket ställer stora krav på oss som medarbetare. För att nå upp till våra mål arbetar vi koncernövergripande avseende hållbarhet och miljö där vi löpande arbetar med interna och externa projekt och ser ständig utveckling som ett självklart sätt att arbeta och bevara vår långsiktiga målsättning. Vi har som företag ett stort ansvar för kommande generationer och långsiktighet är den ledstjärna som genomsyrar hela vår verksamhet, oavsett om det är vår servicegrad, vårt kvalitet- och miljöarbete, våra etiska riktlinjer eller hur vår lönsamhet uppnås. Vårt mål är att vara en ledande, långsiktig, och hållbar leverantör som utför tjänster av högsta kvalitet till professionella och långsiktiga beställare. 4 Broby Spår AB, org. nr Broby Spår AB, org. nr

4 Förvaltningsberättelse Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören för Broby Spår AB med säte i Huddinge kommun får härmed avge årsredovisning och koncernredovisning för verksamhetsåret Om inte annat särskilt anges, redovisas alla belopp i tusentals kronor. Ägarförhållanden Bolaget är ett helägt dotterbolag till AB Frijo, org.nr med säte i Huddinge kommun. Moderbolag i koncernen är Eric Andersson Gruppen AB, org.nr med säte i Huddinge kommun. Verksamhetens art och inriktning Broby Spår AB bygger och underhåller järnvägar och spåranläggningar inom Mälardalen. Bolaget åtar sig både separata spårarbeten och BEST projekt (Bana, El, Signal, Tele). Den 1 januari 2015 har det skett en koncernintern överlåtelse av bolaget från AB Frijo till Eric Andersson Gruppen AB. Flerårsjämförelse tkr Nettoomsättning Resultat efter finansiella poster Rörelsemarginal (%) Avkastning på eget kapital (%) Balansomslutning Kassalikviditet (%) Soliditet (%) Antal anställda Förslag till vinstdisposition Styrelsen föreslår att till bolagsstämmans förfogande stående vinstmedel disponeras enligt följande (nedan belopp i kr): Balanserad vinst Årets resultat Disponibla vinstmedel Balanseras i ny räkning Resultatet av bolagets verksamhet under räkenskapsåret och dess ställning i övrigt framgår av nedanstående resultat- och balansräkning, samt tilläggsupplysningar. Väsentliga händelser under räkenskapsåret och efter dess utgång Bolaget har under året övergått till BFNAR 2012:1 (K3) vilket innebär en förändring av redovisningsprinciper för fastigheter och koncernbidrag blev ett nytt rekordår för Broby Spår. Företaget dubblade sin omsättning mycket tack vare vårt hittills största projekt, ombyggnation och renovering av Lidingöbanan. Två stora och långa projekt avslutades också under året. Dels byggnation av Tvärbanan mellan Alvik och Solna, ett projekt som började 2010 där Broby Spår utförde spår- och växelbyggnation. Samt spår- och växelbyggnation för Tvärbanans Ulvsundadepå. Projektet startade hösten 2011 och vi slutförde arbetena i januari Under året har vi även haft omfattande arbeten vid Norsborgsdepån. Ett annat tekniskt spännande projekt under året var att vi anlagt en så kallad klätterväxel utanför på Djurgården i Stockholm. Den 1 januari 2015 har en koncernintern överlåtelse av Broby Spår AB, org. nr , gjorts från AB Frijo till Eric Andersson Gruppen AB. Därmed är bolaget ett helägt dotterbolag till EA-gruppen AB. Framtida utveckling Bolagets verksamhetsinriktning kommer i huvudsak bestå i den kärnverksamhet som finns idag. 6 Broby Spår AB, org. nr Broby Spår AB, org. nr

5 Resultaträkning tkr Not Nettoomsättning Kostnad för produktion Bruttoresultat Försäljnings- och administrationskostnader Övriga rörelseintäkter Övriga rörelsekostnader 0-14 Summa Rörelseresultat 1, Resultat från finansiella poster Finansiella intäkter Finansiella kostnader Summa finansiella poster Resultat efter finansiella poster Bokslutsdispositioner Resultat före skatt Skatt på årets resultat ÅRETS RESULTAT Broby Spår AB, org. nr Broby Spår AB, org. nr

6 Balansräkning Balansräkning forts. tkr Not Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Byggnader och mark Maskiner och inventarier Summa materiella anläggningstillgångar Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Kortfristiga fordringar Kundfordringar Fordringar hos koncernföretag Skattefordran 0 36 Upparbetad, ej fakturerad intäkt Övriga fordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Summa kortfristiga fordringar Kassa och bank Summa omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR tkr Not Eget kapital 12 Bundet eget kapital Aktiekapital Reservfond Summa bundet eget kapital Fritt eget kapital Balanserat resultat Årets resultat Summa fritt eget kapital Summa eget kapital Obeskattade reserver Avsättningar Uppskjuten skatteskuld 7 0 Avsättning för skatter Summa avsättningar Kortfristiga skulder Leverantörsskulder Skulder till koncernföretag Skatteskulder Fakturerad, ej upparbetad intäkt Övriga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Summa kortfristiga skulder SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER Ställda säkerheter Inga Inga Ansvarsförbindelser Inga Inga 10 Broby Spår AB, org. nr Broby Spår AB, org. nr

7 Tilläggsupplysningar Tilläggsupplysningar forts. Redovisningsprinciper och bokslutskommentarer Redovisningsprinciper och bokslutskommentarer Allmänna redovisningsprinciper Årsredovisningen har upprättats enligt årsredovisningslagen och BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3). Förstagångstillämpning av BFNAR 2012:1 (K3) Detta är första gången företaget tillämpar BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3). I samband med övergången har lättnadsregeln (frivilliga undantag från kravet på retroaktiv tillämpning) nyttjats gällande uppgifterna i flerårsöversikten i förvaltningsberättelsen. För att möjliggöra meningsfull jämförelse med föregående år har samtliga poster i resultaträkning, balansräkning samt noter räknats om för jämförelseåret. I och med övergången till BFNAR 2012:1 (K3) har följande redovisningsprinciper ändrats i jämförelse med tidigare år: Fastigheter (förändringen har ingen effekt på eget kapital) Koncernbidrag redovisas som bokslutsdisposition Garantiåtaganden Avsättningar för framtida garantiåtaganden redovisas när bolaget har en legal eller informell förpliktelse till följd av inträffade händelser där det är mer sannolikt att ett utflöde av resurser krävs för att reglera åtagandet än att så inte sker, och att beloppet har kunnat beräknas på ett tillförlitligt sätt. Inga avsättningar görs för framtida rörelseförluster. Nyckeltalsdefinitioner Nettoomsättning Rörelsens huvudintäkter, fakturerade kostnader, sidointäkter samt intäktskorrigeringar. Resultat efter finansiella poster Resultat efter finansiella intäkter och kostnader, men före extraordinära intäkter och kostnader. Rörelsemarginal (%) Rörelseresultat i procent av nettoomsättningen. Avkastning på eget kapital (%) Resultat efter finansiella poster i procent av genomsnittligt justerat eget kapital. Koncernbidrag Erhållna och lämnade koncernbidrag redovisas som bokslutsdisposition i resultaträkningen. Pågående arbeten För entreprenadprojekt tillämpas successiv vinstavräkning. Detta innebär att den inkomst som är hänförlig till projektet redovisas som intäkt baserad på färdigställandegraden per balansdagen. Förutsättningarna för att successiv vinstavräkning ska kunna tillämpas är att intäkter, kostnader och färdigställandegrad kan beräknas på ett tillförlitligt sätt. Färdigställandegraden har beräknats genom en bedömning av utfört arbete i relation till uppskattat totalt arbete. Tillgångar och skulder Fordringar har värderats till det lägsta av anskaffningsvärde och det belopp varmed de beräknas bli reglerade. Kundfordringar redovisas till det belopp som förväntas bli inbetalt efter avdrag för individuellt bedömda osäkra kundfordringar. Erforderliga reserveringar har gjorts i de fall verkligt värde varit lägre än nominellt värde. Fordringar och skulder i utländsk valuta Fordringar och skulder i utländsk valuta har omräknats till balansdagens kurs. Kursvinster och kursförluster på rörelsens fordringar och skulder tillförs rörelseresultatet. Anläggningstillgångar Anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde minskat med ackumulerade planenliga avskrivningar baserad på en bedömning av tillgångens ekonomiska livslängd. Anläggningstillgångar skrivs av systematiskt över tillgångens bedömda nyttjandeperiod. Följande procentsatser tillämpas vid planenlig avskrivning: Entreprenadmaskiner, tyngre fordon 10,0% Service- och personbilar 20,0% Övriga maskiner & inventarier 20-33,0% Byggnader: Stomme (trä) 3,3% VVS och övriga installationer byggnader 5,0% Skillnaden mellan planenliga och bokföringsmässiga avskrivningar redovisas som bokslutsdisposition. Balansomslutning Företagets samlade tillgångar. Kassalikviditet (%) Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av kortfristiga skulder Soliditet (%) Justerat eget kapital (eget kapital och obeskattade reserver med avdrag för uppskjuten skatt) i procent av balansomslutning Antal anställda Medelantal anställda under räkenskapsåret. 12 Broby Spår AB, org. nr Broby Spår AB, org. nr

8 Not 1-4 Angivna belopp i noter är i tkr och redovisat värde om inget annat anges. Not 1 Anställda och personalkostnader Medelantalet anställda Män Fördelning ledande befattningshavare per balansdagen Kvinnor Styrelseledamöter inklusive VD 1 1 Andra personer i företagets ledning 0 0 Män Styrelseledamöter inklusive VD 3 3 Andra personer i företagets ledning 0 0 Löner och andra ersättningar Styrelse och VD Övriga Summa Pensionskostnader Styrelse och VD Övriga anställda Övriga sociala avgifter enligt lag och avtal Summa Summa löner, andra ersättningar och sociala kostnader Not 2 Intäkter och kostnader mellan koncernföretag Intäkter Kostnader Av totala intäkter och kostnader i % Intäkter 1% 19% Kostnader 9% 16% Not 3 Finansiella intäkter Ränteintäkter från koncernföretag Övriga finansiella intäkter 2 11 Summa Not 4 Finansiella kostnader Räntekostnader -9-6 Valutakursförluster Övriga finansiella kostnader -5 0 Summa Broby Spår AB, org. nr Broby Spår AB, org. nr

9 Not 5-8 Angivna belopp i noter är i tkr och redovisat värde om inget annat anges. Not 9-12 Angivna belopp i noter är i tkr och redovisat värde om inget annat anges. Not 5 Bokslutsdispositioner Lämnat koncernbidrag Förändring av periodiseringsfond Skillnad mellan bokförd avskrivning och avskrivning enligt plan Summa Not 6 Skatt på årets resultat Aktuell skatt Latent skatt 7 0 Skatt pga ändrad taxering 1 0 Summa Not 7 Byggnader och mark Byggnader Vid årets början Vid årets slut Ingående avskrivningar Årets avskrivningar Utgående avskrivningar Mark Utgående redovisat värde Avskrivningar fördelade per funktion Kostnad för produktion Not 8 Maskiner och inventarier Vid årets början Nyanskaffningar Försäljningar/utrangeringar Utgående ackumulerade anskaffningsvärden Not 9 Koncernkonto Bolaget är anslutet till koncernmoderns koncernkonto. Bolaget har likvida medel på ett underkonto i koncernkontostrukturen. Saldot på underkontot redovisas som en fordran på toppkontoinnehavaren på raden för fordringar hos koncernföretag. Not 10 Upparbetad, ej fakturerad intäkt Upparbetad intäkt A conto fakturerat belopp Netto upparbetad, ej fakturerad intäkt Not 11 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Förutbetalda kostnader/upplupna intäkter Förutbetalda hyreskostnader Summa Not 12 Förändring eget kapital Antal aktier: med ett kvotvärde á 100 kr Bundet eget kapital Fritt eget kapital Totalt Aktiekapital Reservfond Balanserad vinst Årets resultat eget kapital Ingående balans per 1 januari Effekt byte av redovisningsprincip Disposition av föregående års resultat enligt beslut på årsstämma Årets resultat Utgående balans per 31 december Disposition av föregående års resultat enligt beslut på årsstämma Årets resultat Utgående balans per 31 december Ingående ackumulerade avskrivningar Försäljningar/utrangeringar Årets avskrivningar Utgående ackumulerade avskrivningar Utgående redovisat värde Avskrivningar fördelade per funktion Kostnad sålda varor Broby Spår AB, org. nr Broby Spår AB, org. nr

10 Not Angivna belopp i noter är i tkr och redovisat värde om inget annat anges. Not 13 Obeskattade reserver Ackumulerade överavskrivningar Periodiseringsfond vid 2013 års taxering Periodiseringsfond vid 2014 års taxering Summa Skatteeffekt av schablonränta på periodiseringsfond 10 5 Not 14 Avsättning för skatter Avsättning skatt relaterad till byte av redovisningsprincip Uppskjuten skatt temporär skillnad 7 0 Summa Not 15 Fakturerad, ej upparbetad intäkt A conto fakturerat belopp Upparbetad intäkt Netto fakturerad, ej upparbetad intäkt Not 16 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Upplupna löner Upplupna semesterlöner Upplupen löneskatt Upplupna sociala avg Övriga upplupna kostnader/förutbetalda intäkter Förskott från kunder Summa Broby Spår AB, org. nr Broby Spår AB, org. nr

11 Årsredovisningens undertecknande Revisionsberättelse Huddinge den april 2015 Rolf Falkenberg Styrelsens ordförande Anna Wränghede Styrelseledamot Stefan Wränghede Styrelseledamot Håkan Eriksson Verkställande direktör Vår revisionsberättelse har avlämnats den april 2015 Ernst & Young AB Ulf Strauss Auktoriserad revisor 20 Broby Spår AB, org. nr Broby Spår AB, org. nr

12 Bolagsöversikt EA-gruppen Eric Andersson Gruppen AB AB Frijo Frijo Entreprenad AB Broby Spår AB Grävbolaget i Stockholm AB CityNet AB Alvar Engine AB Bro & Väg Mälardalen AB EA Trading AB Fager & Nordqvist AB S.G. Westin Elcenter AB Wränghede Consulting AB Keyser Fastigheter AB % Edsbergs Park Fastigheter AB Åkerby Industrihus AB Fastighets AB Elektrikern HB Elektrikern KB Söderorts Industrihus KB Industripark & Co Älvsjö Industrihus AB Fastighets AB Platåskon % 22 Broby Spår AB, org. nr Broby Spår AB, org. nr

13 Box Kungens Kurva Besöksadress: Ullevivägen 5, Bro Tel: E-post:

VD har ordet. Med engagerade medarbetare

VD har ordet. Med engagerade medarbetare Årsredovisning 2014 VD har ordet Innehållsförteckning 3 VD har ordet 4 Det trygga företaget med de stora resurserna 6 Förvaltningsberättelse 9 Resultaträkning 10 Balansräkning 13 Redovisningsprinciper

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Styrelsen och Verkställande direktören för Inev Studios AB avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Einar Mattsson Byggnads AB

Einar Mattsson Byggnads AB Einar Mattsson Byggnads AB i siffror 2011 innehåll 4 Förvaltningsberättelse 5 Resultaträkning 6 Balansräkning 8 Kassaflödesanalys 10 noter 15 Revisionsberättelse Projektledning: Björn Raunio Information

Läs mer

Årsredovisning för. QBNK Company AB 556653-3070. Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31. Innehållsförteckning:

Årsredovisning för. QBNK Company AB 556653-3070. Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31. Innehållsförteckning: Årsredovisning för QBNK Company AB Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1-2 Resultaträkning3 Balansräkning 4-5 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

2011 ÅRSREDOVISNING. Entreprenad

2011 ÅRSREDOVISNING. Entreprenad 2011 ÅRSREDOVISNING JM Entreprenad AB är ett helägt dotterbolag i JM-koncernen verksamt i Stockholms län.vi arbetar med professionella beställare inom områdena anläggning, husbyggnad, mur- och putsarbeten.

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01 -01 2013-12-31. GRONTMIJ AB Org nr: 556563-7237. Fastställelseintyg

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01 -01 2013-12-31. GRONTMIJ AB Org nr: 556563-7237. Fastställelseintyg Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01 -01 2013-12-31 Styrelsen och verkställande direktören för Grontmij AB avger härmed årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Styrelsen för Kävlinge Golfbana AB (publ) avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning Årmada Fastighets AB. Org.nr 556120-8249 Räkenskapsår 2014-01-01-2014-12-31

Årsredovisning och koncernredovisning Årmada Fastighets AB. Org.nr 556120-8249 Räkenskapsår 2014-01-01-2014-12-31 Årsredovisning och koncernredovisning Årmada Fastighets AB Org.nr 55612-8249 Räkenskapsår 214-1-1-214-12-31 Armada Fastighets AB 55612-8249 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 214-1-1-214-12-31

Läs mer

ÅRSREDOVISNING SUNDFRAKT AB

ÅRSREDOVISNING SUNDFRAKT AB 2013 ÅRSREDOVISNING SUNDFRAKT AB SUNDFRAKT ÅRSREDOVISNING 2013 1 VISION & AFFÄRSIDÉ V V Sundfrakt är en modern och lönsam tjänsteproducerande logistikkoncern som utvecklar affärer med nöjda kunder. Stolta

Läs mer

OBADJA AB Org. nr 556438-5051. ÅRSREDOVISNING och KONCERNREDOVISNING för räkenskapsåret 2012

OBADJA AB Org. nr 556438-5051. ÅRSREDOVISNING och KONCERNREDOVISNING för räkenskapsåret 2012 OBADJA AB Org. nr ÅRSREDOVISNING och KONCERNREDOVISNING för räkenskapsåret 2012 Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 5 Balansräkning 6 Kassaflödesanalys 8 Tilläggsupplysningar 9 Underskrifter

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Ekonomisk Förening Göteborgs Lastbilcentral

ÅRSREDOVISNING. Ekonomisk Förening Göteborgs Lastbilcentral ÅRSREDOVISNING 2013 GLC Ekonomisk Förening Göteborgs Lastbilcentral 3 INNEHÅLL GLC Ekonomisk förening, Göteborgs Lastbilcentral... 4 GLC Flytt AB... 36 4 GLC EKONOMISK FÖRENING GLC EKONOMISK FÖRENING,

Läs mer

i s n i n g 0 1 1 - - 1 2-3 1

i s n i n g 0 1 1 - - 1 2-3 1 - Å r s r e d o v i s n i n g 2 0 1 1-0 1 0 1 2011 2 0 1 1-1 2-3 1 203 GROUP AB (publ) Org.nr. 556710-8757 Innehåll Sida ALLMÄN INFORMATION 1 VD ORD 2 VERKSAMHETSÅRET 2011 3 BOLAGSSTRUKTUR OCH ORGANISATION

Läs mer

Förvaltningsberättelse. Dispositioner beträffande vinst

Förvaltningsberättelse. Dispositioner beträffande vinst Årsredovisning 2012 Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören för Byggillet i Stockholm AB, 556629-8450 får härmed avge årsredovisning för 2011-07-01-2012-12-31. Allmänt om verksamheten

Läs mer

Havells Sylvania Sweden AB

Havells Sylvania Sweden AB Årsredovisning Havells Sylvania Sweden AB Räkenskapsår 2012-01-01-2012-12-31 Fastställelseintyg Undertecknad styrelseledamot intygar härmed att en med denna undertecknade kopia likalydande resultat- och

Läs mer

GÖTEBORG ENERGI DIN EL AB ÅRSREDOVISNING 2010

GÖTEBORG ENERGI DIN EL AB ÅRSREDOVISNING 2010 Göteborg Energi Din El AB är ett helägt dotterbolag till Göteborg Energi. Vi bedriver elförsäljning med miljöfokus till företags- och privatkunder i hela Sverige. Visionen är att vi med våra kunders hjälp

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2013 SH BYGG, STEN & ANLÄGGNING AB

ÅRSREDOVISNING 2013 SH BYGG, STEN & ANLÄGGNING AB ÅRSREDOVISNING 2013 SH BYGG, STEN & ANLÄGGNING AB INNEHÅLL VD har ordet 3 Förvaltningsberättelse 5 Snabba fakta 6 Marknaden 7 Affärsidé 8 Vision och mål 9 Vår verksamhet 10 Organisation 10 Miljö handlar

Läs mer

VD har ordet... Lennart Näslund VD

VD har ordet... Lennart Näslund VD Årsredovisning 2009 2009 Innehåll 2009 VD har ordet... 5 Förvaltningsberättelse... 6-7 Resultaträkning... 8 Balansräkning... 9 Noter... 10-12 Revisionsberättelse... 13 Granskningsrapport... 14 2 2009 3

Läs mer

Styrelsen och verkställande direktören för. Motion Display Scandinavia AB. Org nr 556682-8231. får härmed avge. Årsredovisning

Styrelsen och verkställande direktören för. Motion Display Scandinavia AB. Org nr 556682-8231. får härmed avge. Årsredovisning Styrelsen och verkställande direktören för Motion Display Scandinavia AB får härmed avge Årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2014 Innehåll: sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning för Öckerö Bostads AB

Årsredovisning för Öckerö Bostads AB 1(17) Årsredovisning för Öckerö Bostads AB 556495-9665 Räkenskapsåret 2012 2(17) VD har ordet Året som gått 2012 har varit ett händelserikt år. Vi har påbörjat en omstrukturering av bolaget i flera nivåer.

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 1(13) Almi Företagspartner Väst AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

ÅRSRAPPORT 2014 FÖR NORRKÖPING VATTEN och AVFALL AB

ÅRSRAPPORT 2014 FÖR NORRKÖPING VATTEN och AVFALL AB ÅRSRAPPORT 2014 FÖR NORRKÖPING VATTEN och AVFALL AB För dig. För miljön. Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse 3 Resultaträkning 6 Balansräkning 7 Kassaflödesanalys 9 Tilläggsupplysningar till kassaflödesanalysen

Läs mer

INDUSTRIBYGGNADER I BORÅS AB

INDUSTRIBYGGNADER I BORÅS AB ÅRSREDOVISNING FÖR INDUSTRIBYGGNADER I BORÅS AB ORGANISATIONSNUMMER 556080-0087 RÄKENSKAPSÅRET 2014 Redovisningen omfattar Sid - Förvaltningsberättelse 2 - Resultaträkning 5 - Balansräkning 6 - Kassaflödesanalys

Läs mer

Årsredovisning 2012. Sh bygg, sten & anläggning AB

Årsredovisning 2012. Sh bygg, sten & anläggning AB Årsredovisning 2012 Sh bygg, sten & anläggning AB Sh bygg Årsredovisning 2012 3 innehåll vd har ordet VD har ordet...3 Året i korthet...5 Snabba fakta...6 Marknaden...7 Affärsidé...8 Vision...9 Mål 2013...9

Läs mer

Modernt rustade teknikkonsulter med ansvarsfullt engagemang

Modernt rustade teknikkonsulter med ansvarsfullt engagemang Årsberättelse NÅGRA VIKTIGA HÄNDELSER UNDER 2008 Modernt rustade teknikkonsulter med ansvarsfullt engagemang Elkraft Vi arbetar med nät och anläggningar för distribution och transmission inom 0,4 220 kv.

Läs mer

GOTHNET ÅRSREDOVISNING 2009

GOTHNET ÅRSREDOVISNING 2009 Göteborg Energi GothNet AB är ett helägt dotterföretag till Göteborg Energi. GothNet äger och driver ett stadsnät där vi erbjuder invånare och företag möjligheten att välja mellan ett stort utbud av tjänster

Läs mer

Årsredovisning 2007. Barken Invest AB. Årsredovisning 2007 Barken Invest AB Org.nr 556216-1272

Årsredovisning 2007. Barken Invest AB. Årsredovisning 2007 Barken Invest AB Org.nr 556216-1272 Årsredovisning 2007 Barken Invest AB Årsredovisning 2007 Barken Invest AB Org.nr 556216-1272 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse Sid 2-4 Resultaträkning Sid 5 Balansräkning Sid 6-7 Kassaflödesanalys

Läs mer

Resultat och ställning, Koncernen 2005/06 2004/05 2003/04

Resultat och ställning, Koncernen 2005/06 2004/05 2003/04 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Verksamheten Bolaget skall bedriva resebyråverksamhet, anordna reserarrangemang och därmed förenlig verksamhet, liksom äga och förvalta fastigheter såväl i Sverige som utomlands.

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2010. Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning.

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2010. Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Årsredovisning 2010 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2010 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning Innehåll 2 En nostalgisk tillbakablick 12 Resultaträkningar

Läs mer

Dala Vatten och Avfall AB Årsredovisning 2013

Dala Vatten och Avfall AB Årsredovisning 2013 Dala Vatten och Avfall AB Årsredovisning 2013 2013 Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll VD har ordet... 3 Förvaltningsberättelse...

Läs mer

ÅRSREDOVISNING FÖR LILLA EDETS INDUSTRI & FASTIGHETS AB 2013

ÅRSREDOVISNING FÖR LILLA EDETS INDUSTRI & FASTIGHETS AB 2013 1 ÅRSREDOVISNING FÖR LILLA EDETS INDUSTRI & FASTIGHETS AB 2013 Telefon: 0520-49 41 00 E-post: info@leifab.se Org.nr. 556206-2777 2 VD har ordet För Lilla Edets industri & fastighets AB är det en självklarhet

Läs mer