VD har ordet. Med engagerade medarbetare

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "VD har ordet. Med engagerade medarbetare"

Transkript

1 Årsredovisning 2014

2 VD har ordet Innehållsförteckning 3 VD har ordet 4 Det trygga företaget med de stora resurserna 6 Förvaltningsberättelse 9 Resultaträkning 10 Balansräkning 13 Redovisningsprinciper och bokslutskommentarer 17 Noter 25 Årsredovisningens undertecknande 26 Revisionsberättelse 27 Bolagsöversikt EA-koncernen Koncernens ledord: Lönsamma i nivå med de bästa i branschen Efterfrågade och erkända för att leverera kundnytta Kända för kompetens, kreativitet, innovation och effektivitet Ledande inom hållbar utveckling och rätt kvalitet Attraktiv arbetsgivare Med engagerade medarbetare kan man komma hur långt som helst. Det är mitt motto. I Bro & Väg Mälardalen vill vi fortsätta att växa, som företag och som individer. De senaste årens expansion har inte gett oss växtvärk utan snarare är vi hungriga på mer. Sedan starten i Södertälje har vi öppnat ett kontor i Örebro 2011 och sedan 2014 finns vi även i Västerås. Nu vill vi vidare på kartan och tittar på intressanta marknader i Mellansverige. Med hjälp av vårt projektledningssystem, tydliga rutiner och våra engagerade medarbetare säkerställer vi att tillväxten sker på bästa sätt, dvs. att vi fortsätter att utföra projekten med högsta kvalitet och nöjda kunder. Vi kommer också fortsätta att utveckla oss inom projektformen partnering eller samverkansentreprenader. Det ligger oss varmt om hjärtat att ha en öppen och ärlig dialog med kunden och alla inblandade i projektet. Då utvecklas vi som yrkersmänniskor och lär av varandra. Ett annat intressant område för oss är infrastukturprojekt. Vi har redan idag den kompetens som krävs och inte minst de ekonomiska musklerna för att kunna satsa på lite större entreprenader. Denna satsning kommer att påbörjas under kommande år. Peter Ek, VD Bro & Väg Mälardalen AB 2 Bro & Väg Mälardalen AB, org. nr Bro & Väg Mälardalen AB, org. nr

3 Det trygga företaget med de stora resurserna Vi utför fina entreprenader med mycket nöjda kunder. Ledord som långsiktighet och effektivitet lever i allra högsta grad. Företaget står för flexibilitet och samarbete vilket innebär att vi aldrig har långt till beslut och att vi alltid finns nära våra kunder. Engagemang och kompetens hos varje enskild medarbetare är grunden för goda resultat såväl kvalitetsmässigt som ekonomiskt. Bakgrund 1977 startades Bro & Väg Mälardalen AB av fyra arbetskollegor. Från början fokuserade bolaget framförallt på konstbyggnader såsom broar och betongarbeten, men med åren har huvuddelen av verksamheten övergått till att utföra vägprojekt och grundarbeten. Sedan 2010 ingår Bro & Väg i EA-gruppen och har därmed hela bolagsgruppens resurser i ryggen. Vi arbetar med samma rutiner som storföretagen men med det mindre företagets lyhördhet, flexibilitet och engagemang det är en oslagbar kombination. Kvalitetssäkrat Vi är en attraktiv entreprenör på marknaden och har ständigt fokus på att göra våra kunder trygga och nöjda. Vi arbetar för att varje projekt, litet som stort, ska bli en bra referens. Vår fristående ställning gör oss inte bundna av särskilda leverantörer eller underentreprenörer vilket gör oss extra konkurrenskraftiga. Långsiktighet är den ledstjärna som genomsyrar vår verksamhet, oavsett om det handlar om servicegrad, kvalitetsarbete, etik, miljökrav eller hur vår och kundens lönsamhet uppnås. Kunskap och kvalitet är våra främsta handelsvaror Våra kunder finns inom den offentliga sektorn och bland industri- och byggföretag tex Trafikverket, Telge Nät samt olika kommuner. Vi har utbildad personal inom trä-, betong-, anläggnings- och markarbeten och har kompetens att utföra såväl total- som utförandeentreprenader. Vi har dessutom ett tiotal entreprenadmaskiner och egen utrustning. Således har vi alla resurser inom företaget. Det skapar trygghet för såväl anställda som för våra uppdragsgivare. Miljön är vår framtid För att uppnå en energisnål och kretsloppsanpassad verksamhet prioriterar vi gott samarbete med beställare, sido- och underentreprenörer och leverantörer. Alla har krav på sig att redovisa miljöplaner, produktionsteknik, produktkrav och kretsloppshantering. Med en effektiv miljöplanering skapar vi förtroende hos beställare och övriga aktörer i och kring vår verksamhet samtidigt som kostnaderna hålls nere. Arbetsmiljö Vi strävar alltid efter att vara ett effektivt och konkurrenskraftigt företag där medarbetarna utvecklas och trivs. Engagemang och kompetens hos var och en leder till goda resultat, såväl kvalitetsmässigt som ekonomiskt. Vi anser att en engagerad och kompetent personal bidrar till en bättre arbetsmiljö, då det krävs att vi alla hjälps åt för att se till att säkerhetsregler följs, rätt utrustning används samt att risker ses över och minimeras på våra arbetsplatser. Både för vår egen personal som för de samarbetspartner som verkar på våra arbetsplatser. Vi arbetar aktivt för att förebygga ohälsa och säkerställa att ingen kommer till skada på arbetsplatserna. Det ska vara roligt att gå till jobbet och personlig utveckling, ökat ansvar och god gemenskap är därför viktiga ingredienser. Hållbarhet För att nå upp till våra mål satsar vi på utveckling som ett självklart inslag i att nå vår långsiktiga målsättning och för att stärka vår position på marknaden. Bolaget har ett branschanpassat IT-baserat projektstyrningsverktyg och ett certifierbart system för KMA (Kvalitet, Miljö och Arbetsmiljö). 4 Bro & Väg Mälardalen AB, org. nr Bro & Väg Mälardalen AB, org. nr

4 Förvaltningsberättelse Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören för Bro & Väg Mälardalen AB med säte i Södertälje kommun får härmed avge årsredovisning för verksamhetsåret Om inte annat särskilt anges, redovisas alla belopp i tusentals kronor. Förslag till vinstdisposition Styrelsen föreslår att till bolagsstämmans förfogande stående vinstmedel disponeras enligt följande (nedan belopp i kr): Ägarförhållanden Bro & Väg Mälardalen AB ägs till 100% av Eric Andersson Gruppen AB, org nr med säte i Huddinge kommun. Moderbolaget i koncernen är Eric Andersson Gruppen AB, org nr Verksamhetens art och inriktning Bro & Väg Mälardalen AB bedriver mark- och anläggningsverksamhet i Mälardalen. Bolaget har sitt säte och huvudkontor i Södertälje. Lokalkontor finns även i Örebro och Västerås. Bro & Väg Mälardalen AB genomför allt från komplicerade entreprenader som betongarbeten, grundläggning, bergsprängning, schaktarbeten, väg- och spårarbeten till kabelarbeten och trädgårdsarbeten. Balanserad vinst Årets resultat Disponibla vinstmedel Utdelning till moderbolaget Balanseras i ny räkning Resultatet av bolagets verksamhet under räkenskapsåret och dess ställning i övrigt framgår av nedanstående resultat- och balansräkningar, samt tilläggsupplysningar. Flerårsjämförelse tkr Nettoomsättning Resultat efter finansiella poster Avkastning på eget kapital (%) 22,5 29,8 19,1 13,7 neg Balansomslutning Soliditet (%) 41,9 47,5 44,4 58,0 53,0 Antal anställda Väsentliga händelser under räkenskapsåret och efter dess utgång Bolaget har under året övergått till BFNAR 2012:1 (K3) vilket innebär en förändring av redovisningsprinciper för fastigheter och koncernbidrag. Bolaget har under året haft en god orderingång och etableringen av en filial i Västerås har gett ett bra resultat. Under året har flera intressanta projekt genomförts. Vi har breddat oss och åtagit oss både större och mer komplexa entreprenader, bland annat en ombyggnation av en bro och ett vattenverk. Att arbeta i partneringprojekt, nära både kunden och andra entreprenörer är något som bolaget ser mycket positivt på då alla arbetar mot samma mål. Vi kommer att satsa ännu hårdare på projekt som medger denna samarbetsform. Under året har scanning av bolagets fakturor skett via extern part och en effektivisering har skett av denna hantering. Koncernen har under året centraliserat vissa gemensamma funktioner som lön, IT, personal och ekonomi. Samtliga tjänster utförs numera inom moderbolaget. Framtida utveckling Bolagets verksamhetsinriktning kommer även i framtiden att huvudsakligen domineras av dagens kärnverksamheter. Att utveckla affärer och bolagets viktigaste resurser personalen kommer att vara fokusområden kommande år. Den geografiska tillväxten kommer att fortsätta enligt fastställd affärsplan. Bolagets mål är också att öka omsättningen och ha en personal som känner stolthet och stort engagemang. 6 Bro & Väg Mälardalen AB, org. nr Bro & Väg Mälardalen AB, org. nr

5 Resultaträkning tkr Not Nettoomsättning 1, Kostnader för produktion 2, Bruttoresultat Försäljnings- och administrationskostnader Övriga rörelseintäkter Övriga rörelsekostnader -8 0 Rörelseresultat Resultat från finansiella poster Ränteintäkter Räntekostnader Summa finansiella poster Resultat efter finansiella poster Bokslutsdispositioner Skatt på årets resultat ÅRETS RESULTAT Engagemang och kompetens hos varje medarbetare är grunden för god kvalitet 8 Bro & Väg Mälardalen AB, org. nr Bro & Väg Mälardalen AB, org. nr

6 Balansräkning Balansräkning forts. tkr Not Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Byggnader och mark Maskiner och inventarier Summa materiella anläggningstillgångar Finansiella anläggningstillgångar Långfristiga värdepappersinnehav Summa finansiella anläggningstillgångar Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Kortfristiga fordringar Kundfordringar Fordringar hos koncernföretag Upparbetad, ej fakturerad intäkt Övriga fordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Summa kortfristiga fordringar Kassa och bank Summa omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR tkr Not Eget kapital 12 Bundet eget kapital Aktiekapital Reservfond Summa bundet eget kapital Fritt eget kapital Balanserat resultat Årets resultat Summa fritt eget kapital Summa eget kapital Obeskattade reserver Avsättningar Avsättning för skatter Övriga avsättningar Summa avsättningar Kortfristiga skulder Leverantörsskulder Skulder till koncernföretag Skatteskulder Fakturerad, ej upparbetad intäkt Övriga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Summa kortfristiga skulder SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER Ställda säkerheter Inga Inga Ansvarsförbindelser Inga Inga 10 Bro & Väg Mälardalen AB, org. nr Bro & Väg Mälardalen AB, org. nr

7 Alla våra projekt, litet som stort skall bli en bra referens Tilläggsupplysningar Redovisningsprinciper och bokslutskommentarer Allmänna redovisningsprinciper Årsredovisningen har upprättats enligt årsredovisningslagen och BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3). Förstagångstillämpning av BFNAR 2012:1 (K3) Detta är första gången företaget tillämpar BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3). I samband med övergången har lättnadsregeln (frivilliga undantag från kravet på retroaktiv tillämpning) nyttjats gällande uppgifterna i flerårsöversikten i förvaltningsberättelsen. För att möjliggöra meningsfull jämförelse med föregående år har samtliga poster i resultaträkning, balansräkning samt noter räknats om för jämförelseåret. I och med övergången till BFNAR 2012:1 (K3) har följande redovisningsprinciper ändrats i jämförelse med tidigare år: Fastigheter (förändringen har ingen effekt på eget kapital) Koncernbidrag redovisas som bokslutsdisposition Koncernbidrag Erhållna och lämnade koncernbidrag redovisas som bokslutsdisposition i resultaträkningen. Pågående arbeten För entreprenadprojekt tillämpas successiv vinstavräkning. Detta innebär att den inkomst som är hänförlig till projektet redovisas som intäkt baserad på färdigställandegraden per balansdagen. Förutsättningarna för att successiv vinstavräkning ska kunna tillämpas är att intäkter, kostnader och färdigställandegrad kan beräknas på ett tillförlitligt sätt. Färdigställandegraden har beräknats genom en bedömning av utfört arbete i relation till uppskattat totalt arbete. Tillgångar och skulder Fordringar har värderats till det lägsta av anskaffningsvärde och det belopp varmed de beräknas bli reglerade. Kundfordringar redovisas till det belopp som förväntas bli inbetalt efter avdrag för individuellt bedömda osäkra kundfordringar. Erforderliga reserveringar har gjorts i de fall verkligt värde varit lägre än nominellt värde. Anläggningstillgångar Anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde minskat med ackumulerade planenliga avskrivningar baserad på en bedömning av tillgångens ekonomiska livslängd. Anläggningstillgångar skrivs av systematiskt över tillgångens bedömda nyttjandeperiod. Följande procentsatser tillämpas vid planenlig avskrivning: Byggnader: Stomme (stål) 2,5% Fönster och fasad 2,5% Yttertak (papp) 6,7% VVS och övriga installationer, byggnader 5,0% Service- och personbilar 20,0% Övriga maskiner & inventarier 20-33,0% Skillnaden mellan planenliga och bokföringsmässiga avskrivningar redovisas som bokslutsdisposition. 12 Bro & Väg Mälardalen AB, org. nr Bro & Väg Mälardalen AB, org. nr

8 Tilläggsupplysningar forts. Redovisningsprinciper och bokslutskommentarer Garantiåtaganden Avsättningar för framtida garantiåtaganden redovisas när bolaget har en legal eller informell förpliktelse till följd av inträffade händelser där det är mer sannolikt att ett utflöde av resurser krävs för att reglera åtagandet än att så inte sker, och att beloppet har kunnat beräknas på ett tillförlitligt sätt. Inga avsättningar görs för framtida rörelseförluster. Nyckeltalsdefinitioner Nettoomsättning Rörelsens huvudintäkter, fakturerade kostnader, sidointäkter samt intäktskorrigeringar. Resultat efter finansiella poster Resultat efter finansiella intäkter och kostnader, men före extraordinära intäkter och kostnader. Avkastning på eget kapital (%) Resultat efter finansiella poster i procent av genomsnittligt justerat eget kapital. Balansomslutning Företagets samlade tillgångar. Soliditet (%) Justerat eget kapital (eget kapital och obeskattade reserver med avdrag för uppskjuten skatt) i procent av balansomslutning Antal anställda Medelantal anställda under räkenskapsåret. Vi är lyhörda för våra kunders förväntningar 14 Bro & Väg Mälardalen AB, org. nr Bro & Väg Mälardalen AB, org. nr

9 Not 1-3 Angivna belopp i noter är i tkr och redovisat värde om inget annat anges. Not 1 Intäkternas fördelning I nettoomsättningen ingår intäkter från: Fakturerat Justerad intäkt successiv vinstavräkning Summa Not 2 Intäkter och kostnader mellan koncernföretag Intäkter Kostnader Av totala intäkter och kostnader i % Intäkter 0,8% 0,5% Kostnader 1,1% 0,9% Not 3 Löner, andra ersättningar och sociala kostnader Medelantalet anställda Kvinnor 2 2 Män Summa Fördelning ledande befattningshavare per balansdagen Kvinnor Styrelseledamöter inklusive VD 1 1 Andra personer i företagets ledning 0 0 Män Styrelseledamöter inklusive VD 4 4 Andra personer i företagets ledning 0 0 Löner, ersättningar, sociala avgifter och pensionskostnader Styrelse och VD Övriga Summa Sociala kostnader Styrelse och VD Övriga Summa Pensionskostnader Styrelse och VD Övriga Summa Summa löner, andra ersättningar och sociala kostnader Bro & Väg Mälardalen AB, org. nr Bro & Väg Mälardalen AB, org. nr

10 Miljöfrågorna finns alltid med i blickfånget. Varje dag. 18 Bro & Väg Mälardalen AB, org. nr Bro & Väg Mälardalen AB, org. nr

11 Not 4-9 Angivna belopp i noter är i tkr och redovisat värde om inget annat anges. Not Angivna belopp i noter är i tkr och redovisat värde om inget annat anges. Not 4 Finansiella poster Ränteintäkter Räntekostnader Summa Not 5 Bokslutsdispositioner Skillnad mellan bokförd avskrivning och avskrivning enligt plan Periodiseringsfond Summa Not 6 Skatt på årets resultat Aktuell skatt Skatt pga ändrad taxering Uppskjuten skatt -8 0 Summa Not 7 Byggnader, mark och markanläggningar Vid årets början Vid årets slut Ingående avskrivningar Årets avskrivningar Utgående avskrivningar Planenligt restvärde vid årets slut Not 8 Maskiner och inventarier Vid årets början Nyanskaffningar Försäljningar/utrangeringar Vid årets slut Ingående ackumulerade avskrivningar Försäljningar/utrangeringar Årets avskrivningar Utgående ackumulerade avskrivningar Not 10 Upparbetad, ej fakturerad intäkt Upparbetad intäkt A conto fakturerat belopp Summa Not 11 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Övriga förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 50 0 Summa 50 0 Not 12 Förändring eget kapital Antal aktier: med ett kvotvärde á 100 kr Bundet eget kapital Fritt eget kapital Totalt Aktiekapital Reservfond Balanserad vinst Årets resultat eget kapital Ingående balans per 1 januari Effekt byte av redovisningsprincip Disposition av föregående års resultat enligt beslut på årsstämma - Utdelning Balanserat resultat Årets resultat Utgående balans per 31 december Disposition av föregående års resultat enligt beslut på årsstämma - Utdelning Balanserat resultat Årets resultat Utgående balans per 31 december Planenligt restvärde vid årets slut Not 9 Långfristiga värdepappersinnehav Vid årets början Vid årets slut Bro & Väg Mälardalen AB, org. nr Bro & Väg Mälardalen AB, org. nr

12 Not Angivna belopp i noter är i tkr och redovisat värde om inget annat anges. Vi är en del av ett hållbart samhällsbyggande Not 13 Obeskattade reserver Ackumulerad skillnad mellan bokförda avskrivningar och avskrivningar enligt plan Summa Not 14 Avsättning för skatter Uppskjuten skatt relaterad till byte av redovisningsprincip Uppskjuten skatt temporär skillnad 8 0 Summa Not 15 Övriga avsättningar Garantiåtaganden Summa Not 16 Fakturerad, ej upparbetad intäkt A conto fakturerat belopp Upparbetad intäkt Netto fakturerad, ej upparbetad intäkt Not 17 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Upplupna löner Upplupna semesterlöner Upplupna sociala avgifter Övriga upplupna kostnader Summa Bro & Väg Mälardalen AB, org. nr Bro & Väg Mälardalen AB, org. nr

13 Lång historia, gedigen erfarenhet Årsredovisningens undertecknande Södertälje den april 2015 Robert Westin Styrelsens ordförande Jan Fredriksson Arbetstagarrepresentant Carl-Gustav Eklund Styrelseledamot Stefan Wränghede Styrelseledamot Anna Wränghede Styrelseledamot Peter Ek Verkställande direktör Vår revisionsberättelse har avlämnats den april 2015 Ernst & Young AB Ulf Strauss Auktoriserad revisor 24 Bro & Väg Mälardalen AB, org. nr Bro & Väg Mälardalen AB, org. nr

14 Revisionsberättelse Bolagsöversikt EA-gruppen Eric Andersson Gruppen AB AB Frijo Frijo Entreprenad AB Broby Spår AB Grävbolaget i Stockholm AB CityNet AB Alvar Engine AB Bro & Väg Mälardalen AB EA Trading AB Fager & Nordqvist AB S.G. Westin Elcenter AB Wränghede Consulting AB Keyser Fastigheter AB % Edsbergs Park Fastigheter AB Åkerby Industrihus AB Fastighets AB Elektrikern HB Elektrikern KB Söderorts Industrihus KB Industripark & Co Älvsjö Industrihus AB Fastighets AB Platåskon % 26 Bro & Väg Mälardalen AB, org. nr Bro & Väg Mälardalen AB, org. nr

15 Stockholm/Södertälje Box Södertälje Besöksadress: Hantverksvägen 8 Tel: E-post: Lokalkontor - Örebro Elementvägen Örebro Tel: Lokalkontor - Västerås Flottiljgatan Västerås Tel:

ÅRSREDOVISNING 2013 SH BYGG, STEN & ANLÄGGNING AB

ÅRSREDOVISNING 2013 SH BYGG, STEN & ANLÄGGNING AB ÅRSREDOVISNING 2013 SH BYGG, STEN & ANLÄGGNING AB INNEHÅLL VD har ordet 3 Förvaltningsberättelse 5 Snabba fakta 6 Marknaden 7 Affärsidé 8 Vision och mål 9 Vår verksamhet 10 Organisation 10 Miljö handlar

Läs mer

Årsredovisning 2012. Sh bygg, sten & anläggning AB

Årsredovisning 2012. Sh bygg, sten & anläggning AB Årsredovisning 2012 Sh bygg, sten & anläggning AB Sh bygg Årsredovisning 2012 3 innehåll vd har ordet VD har ordet...3 Året i korthet...5 Snabba fakta...6 Marknaden...7 Affärsidé...8 Vision...9 Mål 2013...9

Läs mer

Årsredovisning 2014 2014

Årsredovisning 2014 2014 2014 Årsredovisning 2014 KVILLEBÄCKEN, GÖTEBORG Innehållsförteckning Året i korthet 3 VD har ordet 4 Hur är det att vara ny på Tuve Bygg? 6 Våra arbetschefer 8 Projekt i Tuve Bygg under året 9 Årets Betongentreprenör

Läs mer

ÅRSRAPPORT 2014 FÖR NORRKÖPING VATTEN och AVFALL AB

ÅRSRAPPORT 2014 FÖR NORRKÖPING VATTEN och AVFALL AB ÅRSRAPPORT 2014 FÖR NORRKÖPING VATTEN och AVFALL AB För dig. För miljön. Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse 3 Resultaträkning 6 Balansräkning 7 Kassaflödesanalys 9 Tilläggsupplysningar till kassaflödesanalysen

Läs mer

Havells Sylvania Sweden AB

Havells Sylvania Sweden AB Årsredovisning Havells Sylvania Sweden AB Räkenskapsår 2012-01-01-2012-12-31 Fastställelseintyg Undertecknad styrelseledamot intygar härmed att en med denna undertecknade kopia likalydande resultat- och

Läs mer

Einar Mattsson Byggnads AB

Einar Mattsson Byggnads AB Einar Mattsson Byggnads AB i siffror 2011 innehåll 4 Förvaltningsberättelse 5 Resultaträkning 6 Balansräkning 8 Kassaflödesanalys 10 noter 15 Revisionsberättelse Projektledning: Björn Raunio Information

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Styrelsen för Kävlinge Golfbana AB (publ) avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning

Läs mer

Syntrans 4 Attentec 8 Exsitec 10 Shapeline 12 Innovativ Vision 14 Årsredovisning 16

Syntrans 4 Attentec 8 Exsitec 10 Shapeline 12 Innovativ Vision 14 Årsredovisning 16 Årsredovisning 2012 Innehåll Sida Syntrans 4 Attentec 8 Exsitec 10 Shapeline 12 Innovativ Vision 14 Årsredovisning 16 Syntrans Att se möjligheterna Ibland behövs en förändring, en extra gnista, för att

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Ekonomisk Förening Göteborgs Lastbilcentral

ÅRSREDOVISNING. Ekonomisk Förening Göteborgs Lastbilcentral ÅRSREDOVISNING 2013 GLC Ekonomisk Förening Göteborgs Lastbilcentral 3 INNEHÅLL GLC Ekonomisk förening, Göteborgs Lastbilcentral... 4 GLC Flytt AB... 36 4 GLC EKONOMISK FÖRENING GLC EKONOMISK FÖRENING,

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Styrelsen och Verkställande direktören för Inev Studios AB avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

2011 ÅRSREDOVISNING. Entreprenad

2011 ÅRSREDOVISNING. Entreprenad 2011 ÅRSREDOVISNING JM Entreprenad AB är ett helägt dotterbolag i JM-koncernen verksamt i Stockholms län.vi arbetar med professionella beställare inom områdena anläggning, husbyggnad, mur- och putsarbeten.

Läs mer

ÅRSREDOVISNING SUNDFRAKT AB

ÅRSREDOVISNING SUNDFRAKT AB 2013 ÅRSREDOVISNING SUNDFRAKT AB SUNDFRAKT ÅRSREDOVISNING 2013 1 VISION & AFFÄRSIDÉ V V Sundfrakt är en modern och lönsam tjänsteproducerande logistikkoncern som utvecklar affärer med nöjda kunder. Stolta

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2008 - 3 - - 9 -

ÅRSREDOVISNING 2008 - 3 - - 9 - ÅRSREDOVISNING 2008-3 - - 9 - Innehållsförteckning Året i korthet 2 GodEl Ett annorlunda elbolag 3 Ordförande har ordet 4 Marknad 5 Välgörenhet 5 GodEls erbjudande 6 Sveriges mest lojala kunder 6 Hur du

Läs mer

BSIPeLearning. Årsredovisning 2013/14 Org. nummer: 556696-8847

BSIPeLearning. Årsredovisning 2013/14 Org. nummer: 556696-8847 Årsredovisning 2013/14 Innehållsförteckning Viktiga händelser...3 VD-Ord...4 Om BSIP elearning (BSIP)... 4 Investeringar för nöjda kunder och fortsatt tillväxt... 5 Marknad...6 Den svenska e-learningmarknaden...

Läs mer

FORIA. Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013. FORIA Holding AB Org nr 556154-5970 1(27)

FORIA. Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013. FORIA Holding AB Org nr 556154-5970 1(27) förvaltningsberättelse FORIA 1(27) FORIA Holding AB Org nr 5561545970 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följ ande årsredovisning och koncemredovisning. Innehåll

Läs mer

Årsredovisning för. QBNK Company AB 556653-3070. Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31. Innehållsförteckning:

Årsredovisning för. QBNK Company AB 556653-3070. Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31. Innehållsförteckning: Årsredovisning för QBNK Company AB Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1-2 Resultaträkning3 Balansräkning 4-5 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning Årmada Fastighets AB. Org.nr 556120-8249 Räkenskapsår 2014-01-01-2014-12-31

Årsredovisning och koncernredovisning Årmada Fastighets AB. Org.nr 556120-8249 Räkenskapsår 2014-01-01-2014-12-31 Årsredovisning och koncernredovisning Årmada Fastighets AB Org.nr 55612-8249 Räkenskapsår 214-1-1-214-12-31 Armada Fastighets AB 55612-8249 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 214-1-1-214-12-31

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 1(13) Almi Företagspartner Väst AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

ÅRSREDOVISNING FÖR LILLA EDETS INDUSTRI & FASTIGHETS AB 2013

ÅRSREDOVISNING FÖR LILLA EDETS INDUSTRI & FASTIGHETS AB 2013 1 ÅRSREDOVISNING FÖR LILLA EDETS INDUSTRI & FASTIGHETS AB 2013 Telefon: 0520-49 41 00 E-post: info@leifab.se Org.nr. 556206-2777 2 VD har ordet För Lilla Edets industri & fastighets AB är det en självklarhet

Läs mer

VD har ordet... Lennart Näslund VD

VD har ordet... Lennart Näslund VD Årsredovisning 2009 2009 Innehåll 2009 VD har ordet... 5 Förvaltningsberättelse... 6-7 Resultaträkning... 8 Balansräkning... 9 Noter... 10-12 Revisionsberättelse... 13 Granskningsrapport... 14 2 2009 3

Läs mer

Modernt rustade teknikkonsulter med ansvarsfullt engagemang

Modernt rustade teknikkonsulter med ansvarsfullt engagemang Årsberättelse NÅGRA VIKTIGA HÄNDELSER UNDER 2008 Modernt rustade teknikkonsulter med ansvarsfullt engagemang Elkraft Vi arbetar med nät och anläggningar för distribution och transmission inom 0,4 220 kv.

Läs mer

INNEHÅLL. Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 5 Balansräkning 6 Kassaflödesanalys 8 Tilläggsupplysningar och noter 10 Revisionsberättelse 16

INNEHÅLL. Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 5 Balansräkning 6 Kassaflödesanalys 8 Tilläggsupplysningar och noter 10 Revisionsberättelse 16 CONNECTA AB ÅRSREDOVISNING 2014 INNEHÅLL Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 5 Balansräkning 6 Kassaflödesanalys 8 Tilläggsupplysningar och noter 10 Revisionsberättelse 16 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE CONNECTA

Läs mer

Årsredovisning för Öckerö Bostads AB

Årsredovisning för Öckerö Bostads AB 1(17) Årsredovisning för Öckerö Bostads AB 556495-9665 Räkenskapsåret 2012 2(17) VD har ordet Året som gått 2012 har varit ett händelserikt år. Vi har påbörjat en omstrukturering av bolaget i flera nivåer.

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för BDO AB Org.nr 556585-8007

Årsredovisning och koncernredovisning för BDO AB Org.nr 556585-8007 Årsredovisning och koncernredovisning för BDO AB Org.nr 556585-8007 Innehåll 1. Förvaltningsberättelse... 3 2. Resultaträkning... 7 3. Balansräkning... 8 4. Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser...

Läs mer

Din trygga och personliga driftspartner som dygnet runt tar ansvar för dina affärskritiska IT-system

Din trygga och personliga driftspartner som dygnet runt tar ansvar för dina affärskritiska IT-system Din trygga och personliga driftspartner som dygnet runt tar ansvar för dina affärskritiska IT-system T R I P N E T Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 1 3 / 2 0 1 4 Investeringar i affärskritiska datasystem

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2010. Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning.

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2010. Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Årsredovisning 2010 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2010 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning Innehåll 2 En nostalgisk tillbakablick 12 Resultaträkningar

Läs mer

Official sponsor of awesomeness!

Official sponsor of awesomeness! Årsredovisning 2011 Official sponsor of awesomeness! Vi verkar i världens roligaste bransch! Vi utvecklar organisationer och processer, vi effektiviserar, förbättrar och förenklar våra uppdragsgivares

Läs mer

Årsredovisning 2008. för räkenskapsåret 2008-01-01 2008-12-31. NCS Nordic Camping & Sports AB (publ) 556618-9873

Årsredovisning 2008. för räkenskapsåret 2008-01-01 2008-12-31. NCS Nordic Camping & Sports AB (publ) 556618-9873 Årsredovisning 2008 för räkenskapsåret 2008-01-01 2008-12-31 NCS Nordic Camping & Sports AB (publ) 556618-9873 1 Kallelse till årsstämma i Nordic Camping & Sports AB (publ) Aktieägarna i NCS Nordic Camping

Läs mer

INDUSTRIBYGGNADER I BORÅS AB

INDUSTRIBYGGNADER I BORÅS AB ÅRSREDOVISNING FÖR INDUSTRIBYGGNADER I BORÅS AB ORGANISATIONSNUMMER 556080-0087 RÄKENSKAPSÅRET 2014 Redovisningen omfattar Sid - Förvaltningsberättelse 2 - Resultaträkning 5 - Balansräkning 6 - Kassaflödesanalys

Läs mer

2KONC0 ERNRE 1 DOVIS1NING

2KONC0 ERNRE 1 DOVIS1NING KONCERNREDOVISNING Koncernredovisning för räkenskapsåret Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida Vd har ordet 3 Dala Kraft-koncernen 4

Läs mer