Årsredovisning Tillväxt Motala AB

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Årsredovisning Tillväxt Motala AB"

Transkript

1 Årsredovisning Tillväxt Motala AB Räkenskapsår

2 1 (9) Årsredovisning för räkenskapsåret Styrelsen och verkställande direktören för Tillväxt Motala AB avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 4 Balansräkning 5 Tilläggsupplysningar 7 Noter 7 Alla belopp redovisas, om inget annat anges, i kronor (kr).

3 2 (9) Förvaltningsberättelse Verksamheten Allmänt om verksamheten Tillväxt Motala AB är Motalas näringslivsbolag och ägs av den ekonomiska föreningen Tillväxt Motala med ca 230 medlemmar. Företagets affärsidé är: Vi optimerar antalet invånare, jobb och besök i Motala genom att arbeta för en företagsmiljö i toppklass! Våra strategiska inriktningar är: - Att locka företag till Motala - Att stärka och stimulera nya och befintliga företag - Att stimulera inflyttning - Att stimulera besök Befolkningstillväxten har fortsatt under 2014 och facit för året blev en ökning på 369 individer. En siffra som är rekordartad och som överstiger fjolårets rekordår. I slutet av 2014 släpptes siffror visar på allt ljusare utveckling för arbetsmarknaden i Motala. Antalet förvärvsarbetande ökar. Antalet arbetstillfällen inom kommunen ökar. Inpendlingen ökar, för första gången på tio år samtidigt som utpendlingen ligger på en fortsatt hög nivå. Motala tar en allt tydligare roll som Östergötlands tredje befolkningscentra tack vare rätt satsningar på infrastruktur är vi nu fullt integrerade i regionen. En förutsättning att sysselsättningen stiger är att mängden företag ökar, vilket det i princip gör för varje månad som gått det senaste året. Vi närmar oss företag med stormsteg. Året har bjudit på en mängd olika aktiviteter. Våra frukostmöten för företag har satt nya rekord i deltagande där snittet nu nästan ligger på ca 100 personer/möte. Företagsmässan, Motala Expo 2014 noterade rekordpublik med drygt besökare. Vår nya stora mötesplats Motalagalan rönte också den stort intresse med ca 400 personer på plats. Under 2014 tog Tillväxt Motala AB över 900 företagskontakter med företag idag etablerade utanför regionen. Tillväxt Motala AB har under året även fungerat som navet i den platsmarknadsföring som genomförts inom ramen för vårt platsvarumärke Motala, Östergötlands sjöstad. Syftet är enkelt att stimulera fler individer att bosätta sig- och börja jobba i Motala. Här verkar vi aktivt genom våra nätverk Karriär Motala och Livet i Motala som tillsammans består av ca 45 företag som samverkar kring syftet ökad inflyttning har vi fortsatt att driva Motala turistbyrå belägen i Motala hamn. Sommaren bjöd även på säsongsöppna byråer lokaliserade i Borenshult och Borensberg. Särskilt Borensberg är värt ett omnämnande där vi tack vare Göta Kanalbolags nysatsning fått helt nya lokaler.

4 3 (9) För att stimulera till fler besök har varumärkesutveckling varit en viktig faktor under året där processer startats både i områdena Bråstorp och Borensberg. I slutet på året inleddes även en liknande process i Centrum i samarbete med Mitt i Motala Centrumföreningen. Under året har även Motala kommun förlängt befintligt huvudavtal med bolaget fram till Samtidigt tecknade kommunen ett tilläggsavtal innehållande tjänsteköp motsvarande 1,5 MSEK årligen fram till Vi ser flera spännande utmaningar inför 2015 och vi strävar efter att tillsammans med Motalas företag, kommun och andra intressenter kunna fortsätta leverera resultat med affärsnytta som ledstjärna, ambitionen som motor och vårt hjärta för Motala, den kraft som gör oss unika och nationellt konkurrenskraftiga Flerårsöversikt (tkr) /12 Nettoomsättning Resultat efter finansiella poster Soliditet (%) 5,6 6,8 9,6 Resultatdisposition Styrelsen föreslår att till förfogande stående vinstmedel (kronor): balanserad vinst årets vinst disponeras så att i ny räkning överföres

5 4 (9) Resultaträkning Not Rörelseintäkter, lagerförändringar m. m. Nettoomsättning Övriga rörelseintäkter Summa rörelseintäkter, lagerförändringar m.m Rörelsekostnader Handelsvaror Övriga externa kostnader Personalkostnader Av- och nedskrivningar av materiella anläggningstillgångar Summa rörelsekostnader Rörelseresultat Finansiella poster Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter Räntekostnader och liknande resultatposter Summa finansiella poster Resultat efter finansiella poster Bokslutsdispositioner 3 Lämnade koncernbidrag Förändring av periodiseringsfonder Förändring av överavskrivningar Summa bokslutsdispositioner Resultat före skatt Skatter Skatt på årets resultat Årets resultat

6 5 (9) Balansräkning Not TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Inventarier, verktyg och installationer Omsättningstillgångar Kortfristiga fordringar Kundfordringar Övriga fordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Summa kortfristiga fordringar Kassa och bank Kassa och bank Summa omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR

7 6 (9) Balansräkning Not EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital 5 Bundet eget kapital Aktiekapital Fritt eget kapital Balanserat resultat Årets resultat Summa fritt eget kapital Summa eget kapital Obeskattade reserver 6 Periodiseringsfonder Ackumulerade överavskrivningar Summa obeskattade reserver Kortfristiga skulder Leverantörsskulder Skatteskulder Övriga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Summa kortfristiga skulder SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER POSTER INOM LINJEN STÄLLDA SÄKERHETER OCH ANSVARSFÖRBINDELSER Ställda säkerheter Panter och därmed jämförliga säkerheter som har ställts för egna skulder och avsättningar Företagsinteckningar Summa ställda säkerheter Ansvarsförbindelser Inga Inga

8 7 (9) Tilläggsupplysningar Not 1 Redovisningsprinciper Allmänna upplysningar Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och BFNAR 2008:1 Årsredovisning i mindre aktiebolag. Årsredovisningen upprättas för första gången i enlighet med BFNAR 2008:1 Årsredovisning i mindre aktiebolag, vilket kan innebära en bristande jämförbarhet mellan räkenskapsåret och det närmast föregående räkenskapsåret. Anläggningstillgångar Tillämpade avskrivningstider: Materiella anläggningstillgångar Inventarier, verktyg och installationer 20% Nyckeltalsdefinitioner Nettoomsättning Rörelsens huvudintäkter, fakturerade kostnader, sidointäkter samt intäktskorrigeringar. Resultat efter finansiella poster Resultat efter finansiella intäkter och kostnader, men före extraordinära intäkter och kostnader. Soliditet (%) Justerat eget kapital (eget kapital och obeskattade reserver med avdrag för uppskjuten skatt) i procent av balansomslutning. Not 2 Anställda och personalkostnader Medelantalet anställda Kvinnor 6 5 Män Löner och andra ersättningar samt sociala kostnader inklusive pensionskostnader Löner och andra ersättningar Sociala kostnader och pensionskostnader (varav pensionskostnader) ( ) Totala löner, andra ersättningar, sociala kostnader och pensionskostnader

9 8 (9) Not 3 Bokslutsdispositioner Koncernbidrag Avsättning till periodiseringsfond Förändring av överavskrivningar Not 4 Inventarier, verktyg och installationer Ingående anskaffningsvärden Utgående ackumulerade anskaffningsvärden Ingående avskrivningar Årets avskrivningar Utgående ackumulerade avskrivningar Utgående redovisat värde Not 5 Förändring av eget kapital Antal aktier: 500 Aktie- Balanserat Årets kapital resultat resultat Belopp vid årets ingång Disposition enligt beslut av årets årsstämma: Årets resultat Belopp vid årets utgång Årsredovisningen upprättas för första gången i enlighet med BFNAR 2008:1 Årsredovisning i mindre aktiebolag, övergången till BFNAR 2008:1 har inte föranlett några förändringar som påverkat eget kapital.

10 9 (9) Not 6 Obeskattade reserver Ackumulerade överavskrivningar Periodiseringsfond Periodiseringsfond vid 2013 års taxering Motala den 15 april 2015 Lars Samuelsson Ordförande Kerstin Davidsson Christian Ingman Esbjörn Johansson Klas Themner Anders Wolving Joakim Ljungqvist Verkställande direktör Min revisionsberättelse har lämnats den 15 april 2015 Clas Tegidius Auktoriserad revisor

11 Årsredovisning Tillväxt Motala AB Räkenskapsår Fastställelseintyg Undertecknad styrelseledamot i Tillväxt Motala AB intygar att resultaträkningen och balansräkningen i årsredovisningen har fastställts på årsstämma den 15 april Årsstämman beslutade att godkänna styrelsens förslag till resultatdisposition. Jag intygar också att innehållet i årsredovisningen och revisionsberättelsen stämmer överens med originalen. Motala den 15 april 2015 Lars Samuelsson