Kursplan. Mål 1(6) Mål för utbildning på grundnivå. Kursens mål

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kursplan. Mål 1(6) Mål för utbildning på grundnivå. Kursens mål"

Transkript

1 1(6) Denna kursplan har ersatts av en nyare version. Den nya versionen gäller fr.o.m. Höstterminen 2018 Kursplan Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap Samhällsorienterande ämnen, inriktning 4-6, 30 högskolepoäng Social Study Subjects, with a Specialisation in Compulsory School Teaching Grades 4-6, 30 Credits Kurskod: SH002G Utbildningsområde: Undervisningsområdet Huvudområde: Samhällskunskap Högskolepoäng: 30 Ämnesgrupp (SCB): Samhällskunskap Utbildningsnivå: Grundnivå Fördjupning: GXX Inrättad: Senast ändrad: Giltig fr.o.m.: Vårterminen 2016 Beslutad av: Prefekt Mål Mål för utbildning på grundnivå Utbildning på grundnivå ska utveckla studenternas - förmåga att göra självständiga och kritiska bedömningar, - förmåga att självständigt urskilja, formulera och lösa problem, och - beredskap att möta förändringar i arbetslivet. Inom det område som utbildningen avser ska studenterna, utöver kunskaper och färdigheter, utveckla förmåga att - söka och värdera kunskap på vetenskaplig nivå, - följa kunskapsutvecklingen, och - utbyta kunskaper även med personer utan specialkunskaper inom området. (1 kap. 8 högskolelagen) Kursens mål Kunskap och förståelse Den studerande ska efter avslutad kurs visa grundläggande kunskaper om - didaktiska överväganden inom det samhällsorienterande ämnesområdet, - utvecklingslinjerna i svensk och europeisk historia från forntiden fram till ca 1850, samt förståelse för betydelsen av skilda historiesyner i diskussionen av historiska förlopp, - de stora världsreligionerna som kulturella/samhälleliga fenomen och trosinriktningar, samt förståelse för etiska frågeställningar, och - styre och rättigheter i ett demokratiskt samhälle, välfärdsstaten, offentlig ekonomi, människors skilda livsvillkor och samspelet mellan människa och fysisk omgivning. Färdighet och förmåga Efter avslutad kurs ska den studerande visa förmåga att - reflektera över didaktiska frågeställningar och val inom ämnesområdet, - analysera och kritiskt reflektera över historiska sammanhang, samt källkritiskt diskutera historiska framställningar, - reflektera över religion och etiska frågeställningar, samt jämföra olika religioner och etiska förhållningssätt med varandra, - reflektera över makt- och resursfrågor i samhället, samt på ett grundläggande sätt kunna

2 2(6) använda samhällsbegrepp och -perspektiv i en samhällsanalys, - diskutera och analysera frågor som rör hållbar utveckling, och - använda svenskt skriftspråk i texter inom ämnesområdet. Värderingsförmåga och förhållningssätt Efter avslutad kurs visar den studerande förmåga att - relatera kusens innehåll till skolans uppdrag inom ämnesområdet och till yrkesutövningen som lärare. Kursens huvudsakliga innehåll Delkurs 1 SO-didaktik, 5 högskolepoäng Frågor som vad, hur och var barn och ungdomar lär om samhället uppmärksammas under delkursen, som löper under hela terminen. Delkurs 2 Människans livsvillkor ur religionsperspektiv, 7,5 högskolepoäng Delkursen ger en introduktion till några av världens stora religioner, med betoning på nutida utformning. I delkursen belyses religionerna utifrån flera olika perspektiv, dels för att ge möjlighet till analys av religion som ett kulturellt och samhälleligt fenomen, dels för att skapa förståelse för religiös tro och liv. Särskild uppmärksamhet riktas mot kristendomens betydelse för västerländsk civilisation. Delkursen introducerar även centrala begrepp, problem och arbetsätt inom etik. Delkurs 3 Människors livsvillkor ur historiskt perspektiv, 7,5 högskolepoäng Delkursen behandlar den historiska utvecklingen från forntiden fram till ca Fokus ligger på svensk historia, men ett globalt perspektiv inkluderas även, liksom en tematisk fördjupning på europeisk historia. Delkurs 4 Människors livsvillkor ur samhälls- och samhällsgeografiskt perspektiv, 10 högskolepoäng Delkursen belyser samhällets utveckling och människors levnadsförhållanden ur olika perspektiv. Särskilt uppmärksammas betydelsen av kön, klass och etnicitet. Politiska och sociala strukturer och förhållanden, samt makt- och resursfrågor genomsyrar delkursen. Delkursernas ordning kan komma att ändras. Studieformer Undervisning kan ske genom föreläsningar, grupparbeten, seminarier, studiebesök, exkursion och gästföreläsningar. Delkurs 1, SO-didaktik, löper under hela terminen parallellt med övriga delkurser. Den som antagits till och registrerats på en kurs har rätt att erhålla undervisning och/eller handledning under den tid som angavs för kurstillfället som den sökande blivit antagen till (se universitetets antagningsordning). Därefter upphör rätten till undervisning och/eller handledning. Examinationsformer SO-didaktik, 5 högskolepoäng. (Provkod: 1001) Individuella skriftliga uppgifter, muntliga och skriftliga uppgifter i grupp och obligatorisk moment i form av deltagande i seminarier. (Delkurs 1) Människans livsvillkor ur religionsperspektiv, 7,5 högskolepoäng. (Provkod: 1002) Grupparbetsuppgift, individuella skriftliga uppgifter och obligatorisk moment i form av deltagande i seminarier. (Delkurs 2) Människors livsvillkor ur historiskt perspektiv, 7,5 högskolepoäng. (Provkod: 1003) Muntlig redovisning, individuella skriftliga uppgifter och obligatorisk moment i form av deltagande i seminarier. (Delkurs 3) Människor livsvillkor ur samh. och samhällsgeogr. perspektiv, 10 högskolepoäng. (Provkod: 1004) Grupparbetsuppgift, individuellt PM och obligatorisk moment i form av deltagande i seminarier. (Delkurs 4) Tid för examination

3 3(6) Om tidpunkten för examinationen inte hålls beslutar examinator hur examinationen ska genomföras, samt i förekommande fall tidsram för den. Komplettering för godkänt betyg Examinator kan bestämma att den studerande som inte godkänts på examinationen får utföra kompletterande uppgifter i stället för helt omprov. Kompletteringsuppgiften ska lämnas in till läraren inom av läraren bestämd tid efter det att betyget Underkänd har delgivits den studerande. Frånvaro vid obligatoriska moment Vid eventuell frånvaro från obligatoriska moment beslutar examinator om ersättningsuppgift eller om studenten ska fullgöra momentet vid ett senare kurstillfälle. För ytterligare information se universitetets regler för examination inom utbildning på grundnivå och avancerad nivå. Betyg Enligt 6 kap. 18 högskoleförordningen ska betyg sättas på en genomgången kurs om inte universitetet föreskriver något annat. Universitetet får föreskriva vilket betygssystem som ska användas. Betyget ska beslutas av en av universitetet särskilt utsedd lärare (examinator). Enligt föreskrifter om betygssystem för utbildning på grundnivå och avancerad nivå (rektors beslut , dnr CF /2010) ska som betyg användas något av uttrycken underkänd, godkänd eller väl godkänd. Rektor eller den rektor bestämmer får besluta om undantag från denna bestämmelse för en viss kurs om det finns särskilda skäl. Som betyg på kursen används Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl Godkänd (VG). SO-didaktik Som betyg används Underkänd (U) eller Godkänd (G). Människans livsvillkor ur religionsperspektiv Som betyg används Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl Godkänd (VG). Människors livsvillkor ur historiskt perspektiv Som betyg används Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl Godkänd (VG). Människor livsvillkor ur samh. och samhällsgeogr. perspektiv Som betyg används Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl Godkänd (VG). Betyg på hel kurs För att erhålla betyget Väl godkänd på helkurs krävs betyget Väl godkänd på minst 15 högskolepoäng. För ytterligare information se universitetets regler för examination inom utbildning på grundnivå och avancerad nivå. Särskild behörighet och andra villkor Verksamhetsförlagd utbildning 1 I, 4,5 högskolepoäng från Utbildningsvetenskaplig kärna I, inriktning 4-6, 30 högskolepoäng. För ytterligare information se universitetets antagningsordning. Tillgodoräknande av tidigare utbildning Student som tidigare genomgått utbildning eller fullgjort annan verksamhet ska enligt högskoleförordningen tillgodoräknas detta som en del av den aktuella utbildningen under förutsättning att den tidigare utbildningen eller verksamheten uppfyller vissa krav. För ytterligare information se universitetets lokala regler för tillgodoräknanden.

4 Övergångsbestämmelser Om kursen genomgår sådana förändringar som är så omfattande att studenten inte kan examineras i enlighet med denna kursplan så anordnas möjlighet till särskilda examinationer i enlighet med universitetets lokala riktlinjer. Information om examinationstillfällena (inklusive fullgörande av obligatoriska moment) publiceras på avsedd plats på universitetets hemsida. Kurslitteratur och övriga läromedel Delkurs 1: Obligatorisk litteratur Eriksson, Ingela & Henriksson, Widar (2012) Kunskapsprövningar i klassrummet - att bedöma elever. I Lundgren, Ulf P; Säljö, Roger & Liberg, Caroline (red): Lärande, skola, bildning. Grundbok för lärare Stockholm: Natur och Kultur Hyltegren, Gunnar & Lindqvist, Stellan (2010) Att utveckla elevers tänkande - en teoretisk praktika Lundahl, Christian (2012) Bedömning - att veta det andra vet. I Lundgren, Ulf P; Säljö, Roger & Liberg, Caroline: Lärande, skola, bildning. Grundbok för lärare Stockholm: Natur och Kultur Lärarförbundet (2012) So-ämnen sätts på prov. I Alfa En tidning för lärare i svenska, SO-ämnen och språk (6)12 s , Löfstedt, Malin (red) (2011) Religionsdidaktik Lund: Studentlitteratur Myndigheten för skolutveckling (2008) Samhällsorienterande ämnen. En samtalsguide om kunskap, arbetssätt och bedömning Ohlander, Ann-Sofie (2010) Kvinnor, män och jämställdhet i läromedel i samhällskunskap, SOU 2010: 33 Utbildningsdepartementet: Delegationen för jämställdhet i skolan Skolverket Aktuella läro-, ämnes- och kursplaner Skolverket (2012) Kommentarmaterial till kunskapskraven i samhällskunskap Skolverket (2011) Kunskapsbedömning i skolan - praxis, begrepp, problem och möjligheter Stockholm: Fritzes Kundservice Ämnesdidaktik för SO-ämnena- för grundskolan (2014) Odenstad, Christina Malmö: Gleerups Delkurs 2: Obligatorisk litteratur Andersson, Daniel & Sander, Åke (red.) (senaste upplagan) Det mångreligiösa Sverige: ett landskap i förändring Lund: Studentlitteratur Berglund, Jenny & Gunner, Gunilla (red.) (2011) Barn i religionernas värld Gren, Jenny (2007) Etik i pedagogiskt vardagsarbete Larsson, Göran (red) (2009) 4(6)

5 5(6) Talande tro, ungdomar, religion och identitet Lund: Studentlitteratur Delkurs 3: Obligatorisk litteratur Berggren, Lars & Greiff, Mats (2009) En svensk historia från vikingatid till nutid Lund: Studentlitteratur, (i urval) Eliasson, Per & Rudnert, Joel (red) (2009) Klassrummet och cirkeln: en forskningscirkel om historieundervisning i det mångkulturella klassrummet Malmö: Malmö stad/resurscentrum för mångfaldens skola, (valda delar läses) Harrison, Dick (2003) Europa i världen: medeltiden Lindström, Dag (2004) Forntid i Sverige: en introduktion Stockholm: Natur och kultur Marks, Robert B (2004) Den moderna världens ursprung Lund: Arkiv förlag Rydén, Göran (2004) Europa i världen ca Delkurs 4: Obligatorisk litteratur Blomqvist, Paula (2008) "Den svenska välfärdspolitiken" i Bennich-Björkman, Li & Blomqvist, Paula (2008), Mellan folkhem och Europa Boverket (2015) Gör plats för barn och unga! En vägledning för planering, utformning och förvaltning av skolans och förskolans utemiljö Stockholm: Boverket, Broms Wessel, Ola, Tunström, Moa & Bradley, Karin (red.) (2005) Bor vi i samma stad?: Om stadsutveckling, mångfald och rättvisa Ebok. Stockholm; Pocky, (valda delar) Buregren, Sassa (2001) Demokratihandboken Stockholm: Rabén & Sjögren Edling, Christofer & Liljeros, Fredrik (red) (2010) Ett delat samhälle makt, intersektionalitet och social skiktning Malmö: Liber Eklund, Klas (2013) Vår ekonomi Lund: Studentlitteratur, (valda delar läses) Eriksson, Cecilia (2006) "Det borde vara att folket bestämmer" en studie av ungdomars föreställningar om demokrati Örebro: Örebro universitet, (valda delar läses, tillhandahålles som PDF) Föreningen för samhällsplanering (2013) Barn & unga samt media & makt PLAN, nr. 5-6 Stockholm: Föreningen för samhällsplanering Stockholms universitet Koser, Khalid (2007) (2001) International migration: a very short introduction Oxford: Oxford University

6 6(6) Petersson, Olof (2014) Den offentliga makten Lund: Studentlitteratur, (valda delar) Quennerstedt, Ann (2010) Pedagogisk Forskning i Sverige 15 (2/3) Den politiska konstruktionen av barnets rättigheter i utbildning Trumberg, Anders (2012) Förstudie till handlingsplan för halvering av barnfattigdomen till år 2020 Örebro kommun: Enheten för hållbar utveckling Unicef (2006) Barnkonventionen hämtas från Ylander, Hans (2008) Urbanisering och tätortsutveckling i Sverige Örebro: SCB Delkurs 4: Referenslitteratur Egerö, Bertil (1979) En mönsterstad granskas. Bostadsplanering Örebro Stockholm: Byggforskningsrådet Tillägg och kommentarer till litteraturlistan Delkurs 4: Riksdagens och regeringens hemsidor. På samtliga delkurser kan upp till 200 sidor litteratur tillkomma.