I egenskap av förvaltare i rubricerade konkurs f'ar jag härmed inge slutredovisning och utdelningsförslag med förvaltningsredogörelse.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "I egenskap av förvaltare i rubricerade konkurs f'ar jag härmed inge slutredovisning och utdelningsförslag med förvaltningsredogörelse."

Transkript

1 Örebro tingsrätt Box383 lnk ]5- (I 6 Akt K {i/oj/ QJ. ' ' ' P,l\tbi! Örebro EW/mtc Stockholm Ang. Obol Investment Concept Ltd i konkurs; K I egenskap av förvaltare i rubricerade konkurs f'ar jag härmed inge slutredovisning och utdelningsförslag med förvaltningsredogörelse. Arvode yrkas enligt bilagda kostnadsräkning och arbetsredogörelse med kronor jämte mervärdesskatt kronor, sammanlagt kronor. Einar W anhainen G GRÖNBERG ADVOKATBYRA AB I BOX 7418 I KUNGSGATAN 28 I I STOCKHOLM TEL, I FAXo I I ORG NRo

2 Till Örebro tingsrätt ÖREBRO TINGSRÄTT lnk Akt.K.. S.l. Q.. t./ Aktbii f.k.... Stockholm K ; Obol Investment Concept Ltd i konkurs ARBETSREDOGÖRELSE OCH ARVODESFRAMSTÄLLAN Förvaltningen i konkursen är nu slutförd. Konkursen avslutas med utdelning enligt förslag som inges samtidigt med denna inlaga. Arvodesframställning För uppdraget som förvaltare i Obol Ivestment Concept Ltd:s ("Obol") konkurs yrkar jag ersättning för arvode med kr jämte mervärdesskatt om kr eller tillhopa kr enligt nedan lämnad arbetsredogörelse. Obols konkursbo ("Konkursboet") är inte mervärdesskatteregistrerat. Enligt framställningar daterade 22 november 2011 och 21 december 2012 har jag tillerkänts förskott på blivande arvode med sammanlagt kr jämte mervärdesskatt. Sakkunnigt biträde Konkursboet har inte anlitat något sakkunnigt biträde. G GRONBERG ADVOKATBYRÅ AB I BOX 7418 I KUNGSGATAN 30 I TOCKHOL~1 I SVERIGE TEL: UO I FAX: I \V\'\ 1 \X 1.GRONBERG.SE I ORG NR:

3 ARBETSREDOGÖRELSE Om konkursen Obol har sitt säte på Brittiska Jungfruöarna varför konkursen är en s.k. särkonkurs med avseende på bolagets verksamhet i Sverige. Särkonkursen inleddes den 16 maj Härefter, den 30 oktober 2008, har konkursförfarande avseende Obol inletts även på Brittiska Jungfruöarna. Allmän bakgrund Obol bildades den 12 november 1999 och har sedan den 7 mars 2000 utgjort en s.k. Private Mutual Pund. Förvaltare av denna fond har varit Obol Investment International Ltd. Såvitt kunnat utredas har det inte funnits några registrerade ställföreträdare för Obol. Registreringshandlingar är emellertid undertecknade av Bo Johansson och därutöver har ett antal dokument påträffats som undertecknats av Johansson i förening med Jan Saradlic. Av denna anledning har ansetts utrett att Johansson och Saradlic företrätt Obol, i vart fall utåt sett. V arken Johansson eller Saradlic har, mer än ytterst sporadiskt, medverkat till konkursutredningen. Såvitt känt har Obol bedrivit en privat placeringsfond, som riktat sig till såväl svenska som utländska investerare. En utredning hos finansinspektionen och efterföljande massmedial uppmärksamhet tycks ha lett till att verksamheten i Obol upphörde kring årsskiftet 2006/07. Vidare information om Obol och dess verksamhet finns i den förvaltarberättelse som tidigare ingivits till tingsrätten. 2 (19)

4 G I grönberg AO\IOKl\TBYRÅ VIDTAGNA ÅTGÄRDER 1. Inledande åtgärder I konkursens inledningsskede har ett möte hållits med konkurssökandens juridiska ombud för genomgång av konkursen. En pärm med dokumentation kring Obol har därvid erhållits och genomgåtts. Information om Obol har även inhämtats genom läsning av diverse artiklar på internet. En utredning angående vem som var att se som ställföreträdare för Obol har genomförts. Försök har därefter gjorts att komma i kontakt med ställföreträdarna, Johansson och Saradlic. Försöken har misslyckats då Johansson och Saradlic såvitt känt vistades utomlands och inte hade för avsikt att medverka under konkursutredning. Sedan det framkommit att Johansson och Saradlic var föremål för förundersökning har kontakt förevarit med deras respektive offentliga försvarare, vilka inte kunnat delge konkursförvaltningen någon information om sina klienter. I syfte att få fram information trots företrädarnas bristande sammarbetsvilja har kontakter härefter förevarit med Finansinspektionen och ekobrottsmyndigheten (där utredningar kring Obol pågick/hade pågått), med Swedbank (i vilken bank Obol hade sina medel), med ett juridiskt ombud för det bolag som deponerat medel hos länsstyrelsen i Stockholms län, med personer som tidigare 3 (19)

5 arbetat åt Obol, med jurister på Brittiska Jungfruöama med flera. Ett flertal kontakter har även förevarit med journalister, då konkursen varit av stort massmedialt intresse. I övrigt avses med inledande åtgärder i huvudsak genomgång av sedvanliga handlingar beträffande konkursen som erhållits från tingsrätten, bolagsverket, kronofogdemyndigheten m.m Bouppteckning och edgång Då det bedömdes att Johansson och Saradlic de facto varit ställföreträdare för Obol, men då det var osäkert om dessa omfattades av konkurslagens regler om obligatorisk ed har begäran om fakultativ ed ingivits till Örebro tingsrätt. Konkursbouppteckning har upprättats. I avsaknad av bokföringsmaterial och kontakter med Johansson och Saradlic fick bouppteckningen baseras på de tillgångar och skulder som konkursförvaltningen stött på under sina efterforskningar samt de fordringsanspråk som anmälts till förvaltningen. På grund av det ovanstående, och på grund av att ett stort antal fordringsägare valde att vara anonyma i detta skede, hade bouppteckningen stora brister. Personlig inställelse har skett till ett edgångssarnmanträde vid Örebro tingsrätt. V arken Johansson eller Saradlic var 4 (19)

6 delgivna kallelse till sammanträdet och inställde sig heller inte. Vid efterföljande sammanträde för edgång delgavs Johansson och Saradlic kallelse via kungörelse, varför tingsrätten trots deras utevaro kunde besluta att Johansson och Saradlic var skyldiga att avlägga ed. Eftersom information saknades om var Johansson och Saradlic befarm sig har det inte bedömts ändamålsenligt att försöka delge dem på nytt för att ta dem att frivilligt inställa sig till sammanträde för edgång eller att begära dem hämtade genom polismyndighetens försorg. Efter vidtagen rättsutredning angående möjligheterna därtill har konkursförvaltningen begärt Johansson och Saradlic häktade. Häktningsframställan har sedermera kompletterats med en inlaga innehållande skriftlig bevisning till styrkande av att Johansson och Saradlic företrätt Obol. Efter vissa underhandskontakter med rätten har konkursförvaltningen närvarat vid en häktningsförhandling vid Örebro tingsrätt. Örebro tingsrätt beslutade i samband med förhandlingen att Johansson och Saradlic skulle häktas i sin frånvaro. Sedan Saradlic därefter hört av sig och sagt sig villig att medverka i utredningen och att frivilligt avlägga ed har ett möte hållits med Saradlic och dennes juridiska ombud. En inlaga till Örebro tingsrätt med yrkande om hävning av häktningsbeslutet mot Saradlic har upprättats och ingivits. Sedan ett stort antal ytterligare fordringsägare givit sig till känna har ytterligare en konkursbouppteckning upprättats 5 (19)

7 G _:::;i I grönberg ADVOKATBYRÅ till ersättande av den första, bristfälliga, bouppteckningen. Av oklara skäl har Saradlic sedan bestämt sig för att inte längre medverka till konkursutredningen. Kontakter har förevarit med Örebro tingsrätt och en inlaga har upprättats med ett yrkande om hämtning. Konkursförvaltningen har, per telefon, närvarat vid ännu ett sammanträde för edgång, men Saradlic har inte gått att hämta. På grund av det ovanstående har konkursförvaltningen återigen begärt Saradlic häktad. Efter vissa underhandskontakter med tingsrätten har konkursförvaltningen per videolänk närvarat vid en häktningsförhandling, vid vilken Saradlic förklarats häktad i sin utevaro. Varken Johansson och Saradlic, vilka båda således är häktade i sin utevaro, har kunnat förmås att beediga bouppteckningen Utredning och förvaltarberättelse I anledning av Johanssons och Saradlics ovilja att bistå i konkursutredningen har ett omfattande utredningsarbete behövt vidtas för att möjliggöra för konkursförvaltningen att få inblick i Obols verksamhet. Konkursförvaltningen har erhållit en stor mängd dokumentation, vilken har genomgåtts. Kontakter har även förevarit med jurister på 6 (19)

8 grönberg G I AOVOKllTDYFIÅ Brittiska Jungfruöarna, varefter ytterligare material kring Obolbolagen har mottagits och genomgåtts. Företagen utredning har utvisat att förvaltningen av de hos Obol investerade medlen inledningsvis skötts av banker i Schweiz. Några år in på 2000-talet har förvaltningen, eller i vart fall delar därav, flyttats till det kanadensiska bolaget Dundee Securities Corporation ("Dundee"). Utredningen har visat att upp till 100 miljoner kr kan ha förts över till Dundee för att förvaltas av detta bolag. När konkursen inleddes fanns inga medel kvar hos Dundee. Konkursförvaltningen har försökt få ut transaktionsunderlag från Dundee för att om möjligt kunna utreda hur medlen använts eller förvaltats. Dundee har dock vägrat att, utan medverkan från Bo Johansson eller Jan Saradlic, lämna ut sådana underlag. Försök har även gjorts att komma åt underlag via Obols förvaltare på Brittiska Jungfruöarna och genom Ekobrottsmyndigheten, men inte heller detta har lyckats. Fullständiga kontoutdrag avseende Obols egna konton har inhämtats och gåtts igenom, bland annat i syfte att därigenom kunna identifiera återvinningsbara transaktioner. En närmare utredning har gjorts beträffande den rättsliga ställningen för investorema i Obol, där frågan var om dessa skulle behandlas såsom aktieägare i ett aktiebolag eller som fordringsägare. Efter vidtagen utredning har jag beslutat att behandla investorema som fordringsägare. 7 (19)

9 grönberg G I ADVOKATBYRÅ Vidare företogs en rättsutredning beträffande obeståndstidpunkten. Flera kontakter med och möten hos ekobrottsmyndigheten har förevarit för genomgång av diverse frågor. Möten i detta avseende har också förevarit med konkurssökandens juridiska ombud. En förvaltarberättelse med en utförlig redogörelse för vad utredningen har utvisat har upprättats och ingivits Hantering av deponerade medel Utredningen De sista av Obols medel som fanns kvar hos Dundee, kr 93 öre, hade Dundee innan konkursen deponerat hos länsstyrelsen i Stockholms län enligt lag (1927:56) om nedsättning av pengar hos myndighet. Orsaken till deponeringen var att diverse fysiska och juridiska personer som hade investerat i Obol vänt sig till Dundee med anspråk på återbetalning i samband med att Finansinspektionens utredning mot Obol inletts under Då det för Dundee var oklart vilka som hade bäst rätt till medlen valde Dundee att deponera dessa hos länsstyrelsen. En utredning har företagits beträffande äganderätten till de hos länsstyrelsen deponerade medlen. Härvid har flera kontakter förevarit med Dundees juridiska ombud. Erhållna handlingar, inklusive ett antal förhörsprotokoll, har genomgåtts och kontakter har förevarit med personer som arbetat år Obol. Företagen utredning har, enligt min 8 (19)

10 G ::::;t grönberg I ADVOKATB~AA bedömning, utan tvivel visat att de deponerade medlen tillhört Obol och därmed tillhörde dess konkursbo. Kontakt med länsstvrelsen och inhämtande av samtycken Brev till länsstyrelsen har upprättats med en förklaring om att konkursboet gjorde anspråk på de deponerade medlen och att de fysiska och juridiska personer (19 stycken) som hade gjort anspråk på medlen hos Dundee skulle tillskrivas i syfte att erhålla deras godkännanden till att medlen kunde utbetalas till boet. Då kontaktuppgiftema till dessa personer var bristfälliga i den av länsstyrelsen godtagna inlagan avseende deponeringen har arbete behövt läggas på framtagande av adressuppgifter till dem. Samtliga fordringsägare har tillskrivits. Konkursförvaltningen har haft ett stort antal kontakter med fordringsägama. I synnerhet har kontakterna med de utländska fordringsägare, som i allmänhet utgjorts av banker som företrätt olika kunder, varit komplicerade då dessa velat ha mycket information om svensk lag kring deponering. En promemoria över erhållna godkännanden har upprättats och fortlöpande uppdaterats. Godkännanden har, bl.a. efter att brev med påminnelser har upprättats till flera, erhållits från 14 av de fysiska och juridiska personerna. Talan om bättre rätt Konkursboet har väckt talan om bättre rätt till de deponerade medlen vid Göteborgs tingsrätt mot de fem 9 (19)

11 grönberg G I ADVOKATBYRÅ som inte kunnat förmås att medge att medlen kunde överföras till konkursboet. Inlagor från fordringsägarna har genomgåtts. Vissa juridiska personer hade hunnit likvideras och saknade därmed möjlighet att göra anspråk på medlen. Beträffande övriga motparter har medgivanden kunnat erhållas under tingsrättens handläggning. Två domar från Göteborgs tingsrätt, genom vilka konkursboet tillerkändes bättre rätt till medlen, har mottagits och gåtts igenom. Handläggning hos länsstvrelsen. avslag Konkursboet har i skriftlig inlaga till länsstyrelsen begärt att få ut medlen. Ett kompletteringsföreläggande har erhållits från länsstyrelsen. Anledningen därtill var främst att Dundee i sin ansökan om nedsättning av medlen hade angivit att två personer vid namn Sven Schrepfer och Yvonne Kelly hade gjort anspråk på medlen hos Dundee och att konkursboet inte hade inhämtat godkännanden att medlen kunde överföras till konkursboet från dessa personer. Konkursboets utredning hade emellertid utvisat att Sven Schrepfer och Yvonne Kelly inte hade gjort anspråk på medlen för egen räkning utan för SG Private Banking ("SG") respektive Citco Bank Nederland B.V. ("Citco"). Sedan ovan nämnda talan om bättre rätt till medlen hade väckts mot SG och Citco hade boet således förklarats ha bättre rätt än dem till de deponerade medlen. Flertalet kontakter har därefter förevarit med SG och Citco, men eftersom såväl Sven Schrepfer och Yvonne Kelly avslutat sina anställningar hos nämnda banker förelåg svårigheter att komma i kontakt med dem. En lo (19)

12 inlaga till länsstyrelsen har upprättas med redogörelse för det nämnda. Länsstyrelsen valde dock att inte godta konkursboets utredning utan menade att det krävdes godkännanden från Sven Schrepfer och Yvonne Kelly personligen och avslog av denna anledning Konkursboets begäran. Erhållet beslut i detta avseende har genomgåtts. Överklagande av länsstvrelsens beslut Konkursboet har överklagat länsstyrelsens beslut till Stockholms tingsrätt och anfört att det vid en samlad bedömning framgick att varken Sven Schrepfer eller Yvonne Kelly hade gjort anspråk på medlen för egen räkning. Nya kontakter har därvid tagits med SG och Citco, varvid ett godkännande från Sven Schrepfer har kunnat erhållas. Yvonne Kelly har dock inte gått att nå eftersom Citco inte kände till var hon befann sig. Vid handläggningen hos tingsrätten har länsstyrelsen påstått att det, utöver de personer som anmält krav på medlen via Dundee, fanns cirka 15 ytterligare personer som gjort gällande anspråk på medlen till länsstyrelsen. Påståendet kom trots att konkursförvaltningen vid ett flertal tillfällen bett länsstyrelsen underrätta konkursboet om något ytterligare anspråk inkom. Flera kontakter med länsstyrelsen har förevarit i denna fråga. Rättsutredning har företagits, varefter konkursförvaltningen framfört att det, enligt konkursboets uppfattning, endast är från en begränsad krets, d v s från de personer som hade vänt sig till Dundee, som godkännanden behövde inhämtas. Il (19)

13 Till Tillsynsmyndigheten i konkurser ÖREBRO TINGSRÄTT lnk 'i! {J.... Akt.. K Aktbil.... 2Go.. K Örebro tingsrätt Obol Investment Concept Ltd i konkurs SLUTREDOVISNING In- och utbetalningar under konkurstiden framgår av bilagda kronologiska förteckning (verifikationslista), bilaga 1, samt av bilagda huvudbok, bilaga 2. Resultat- och balansrapport bilägges även, bilagorna 3 och 4. Banksaldo konto Banksaldo konto (specialinlåning) Tillkommande poster Ränta specialinlåning Avgående poster. obetalda konkurskostnader Tillsynsavgift Kungörelseavgift Kallelseavgift Förvaltarens yrkade arvode, inkl moms kr Summa återstår Återfört förskottsarvode förvaltaren, inkl moms kr Att utdela enligt upprättat förslag , , , , , ,00 325, , , , , ,64

14 Utdelningsförslag i Obol Investment Concept Ltd, i konknrs; Örebro tingsrätt K I nk FORDRINGAR MED FÖRMÅNSRÄTT ENLIGT 10 FRL Borgenär Längmanska Företagarfonden c/o Wistrand Advokatbyrå Box Stockholm SEK Fastställd kapitalfordran , Akt.K.. ff.l.9.1.j Fordran i ränta s~t.putd frn~ga.... (SEK) , ,00 Summa utdelning prioriterade borgenärer 91947,00 FORDRINGAR MED FÖRMÅNSRÄTT ENLIGT 18 FRL - UTDELNINGSDIVIDEND 8,25% Valutakurser vid dagen för upprättande av utdelningsförslaget I USD 6,53 SEK I GBP 11,01 SEK Borgenär Fastställd kapital- Total fordran Summa utdelning fordran ink bev ränta isek (SEK) I. Tony Oscarsson Olaigatan Örebro USD , , ,05 2. Lars-Gnnnar Remstrand Stora Gatan Sigtuna USD , , ,72 3. Lena Qvist Hemmansvägen Örebro USD , , ,94 4. Fredrik Danielsson Örtusgatan Norrköping USD , , ,56 5. Christina Ärneteg Lars-Erik Ärneteg Fågelbärsvägen Örebro USD , , ,40 6. Gnnnar Johansson Faktorsvägen Luleå USD , , ,18 7. Sebbe Förvaltning AB c/o Adv Rune Bräunström Advokatfirman Glimstedt Östergötland KB Box Norrköping SEK , , ,54

15 G gr[;, ":ag,...,_, ". I Borgenär Fastställd kapital- Total fordran Snrnma ntdelning fordran ink bev ränta isek (SEK) 8. Hedmans Partiaffär AB Banvägen Luleå USD , , ,17 9. Bo Orrby Oskarsplatsen Örebro SEK I ,00 I , , John Theander Kastanjevägen Lyckeby USD , ,00 IS 063, Ingvar Rebnberg Birgitta Rebnberg Edegatan Vistträsk SEK I ,00 I , , Vaclav Burda Uherska 620 Prague 9, Czech Rebublic SEK , , , Catarina Reioestam Nelander Ruodstigen Örebro SEK , , , Göran Lundegårdh Bryggargatan Luleå USD , , ,78 IS. Skellefteå AIK Hockey c/o adv Jonas Hobnqvist Advokatbyrån Kaldiog Box Skellefteå SEK , , , Societe General Private Bankiog (Suisse) SA Siege Rue de la Corraterie 6 Case Postale 5022 CH-1211Geneve11 USD I , , , Åkes Audio Video Kuogsgatan Örebro SEK , , ,16 Perry Larsson Centralvägen I Örebro SEK , , , Annica Luodström Michael Luodström Mosjö Gärd Örebro USD Il 256, , ,61

16 Borgenär Fastställd kapital- Total fordran Summa utdelning fordran ink bev ränta isek (SEK) 19. Jan Jackholt 70 Company Gardens Flat4 NW6 3RY London SEK , , , Per Uno Gustafsson Irisgatan Örebro SEK , , , Bo Samuelsson Spireagången Nyköping SEK , , , Nyköpings Invest AB c/o Bo Samuelsson Spireagången Nyköping SEK , , , Svenska Wip AB Lastvägen Kiruoa SEK , , , Peter Åslund Brårum Katrineberg Valdemarsvik SEK , , , Laila Wistam Thomas Wistam Mogatan Sollefteå SEK , , , Jan-Erik Nordmark Enbacksvägen Sigtuna SEK , , , Jenny Chang Skyttevägen Sollentuna USD , , , Alexey Salomatin Grnsåsgränd Enskededalen USD , , , Göte Eriksson Lanna Karlsberg Vintrosa SEK , , , Ellen Rivas (f d Axelsson) Nygatan Örebro SEK , , , Karin Axelsson Torkels väg Örebro SEK , , ,58 G grö-\tierg ' '...,.\

17 G gre_)~- it:j6fg.,,.. -._,.,.\ Borgenär Fastställd kapital- Total fordran Snmma ntdelning fordran ink bev ränta isek (SEK) 32. Venture Capita! Overseas Ltd c/o Fredrik Olausson Sjömansgatan Jönköping SEK , , , Adam Nilsson Svedjan Älvsbyn SEK I ,00 I ,00 I , Anton Nilsson Svedjan Älvsbyn SEK I ,00 I , , Henrik o Anders Edman c/o Henrik Edman V:a Palmgrensgatan V:a Frölunda SEK I ,00 I , , Wilhelm Edman c/o Henrik Edman V:a Palmgrensgatan V:a Frölunda SEK , , , Adrian Edman c/o Henrik Edman V:a Palmgrensgatao V:a Frölunda SEK , , , Patrik Juhlin Champinjonvägen Västerås SEK , , , Lahlnc c/o Dragonheart AB Frejagatan 13a Västerås SEK , , , Jacob Edman c/o Anders Edman Dannemarksgatan Ytterby SEK , , , Rebecca Edman c/o Anders Edman Dannemarksgatan Ytterby SEK , , , Bror Larnpinen c/o adv illfnordekvist Advokat Nordel<vist AB Storgatan Luleå USD , , ,74

18 G grcx itx'jrq... A',,. \,, Borgenär Fastställd kapital- Total fordran Snmma ntdeloing fordran ink bev ränta isek (SEK) 43. Stefan Jonsson Bergamovägen Nykvarn SEK , , , Kimi Eklund Staffan Eklund 8765 Sutton Way Cottonwood Heights Utah , USA USD , , , Längmanska Företagarfonden c/o Advokat Nordekvist AB Storgatan Luleå SEK , , , Lizzy Strömberg Vårbovägen Örebro GBP , , , Christin Pahlberg USD , , ,72 Alexander Pahlberg USD , ,28 Il 427,85 Josefin Pahlberg USD , ,72 Il 306,20 Ellen Pahlberg USD , ,09 Il 517,56 Finalgatan Ersmark 48. Lars Bengtsson Mandolingatan V:a Frölunda SEK , , , Margareta Ulander Baronstigen I Laxå SEK , , , Astrid Lindgren Hemingstorp Mariestad SEK , , , Göran Blom Olstorpsvägen Åby USD , , , Jonas Klaesson Vrigstadvägen I Sävsjö SEK , , , Luleå Hockeyförening c/o Adv Nordekvist AB Storgatan Luleå SEK , , ,84

19 c; gr(x-1'u f~j,.,-,a, "' \ Borgenär Fastställd kapital- Total fordran Summa utdelning fordran ink bev ränta isek (SEK) 54. Johan Lindbom c/o Krister Haveri Gärde Wesslau Adv.byrå Box Jönköping SEK , , , Anders Johansson c/o Hans Andersson Advokatbyrån Kaiding Box Piteå USD , , , Optikerna Bjelkengren & Östergren AB Köpmangatan 13 GBP , , , I 0 Örebro USD ,00 I , , Stefan Östergren Furuhohnsvägen Örebro USD , , , Ann-Christine Rainow-Östergren Fnrhohnsvägen Örebro USD , , , Joacim Esbjörs Kulörgatan V:a Frölunda USD ,27 I , , Amongre AB c/o Mats Brodin Stångevägen Uddevalla SEK , , , Mats Brodin Gunilla Brodin Stångevägen Uddevalla SEK , , , Linn Carlsson c/o Mats Brodin Stångevägen Uddevalla SEK , , , Ann Kronquist c/o Mats Brodin Stångevägen Uddevalla SEK I , , , Louise Brodin c/o Mats Brodin Stångevägen Uddevalla SEK , , ,47

20 G gri:ntl6fg ".. _,_,'.. ~ Borgenär 65. Mats Wallgren Norsgatan 17F Leksand SEK Fastställd kapitalfordran ink bev ränta ,00 Total fordran isek ,00 Summa utdelning (SEK) , Läkarhuset Hermelinen AB Sandviksgatan Luleå USD SEK , , , , , , Lamesa Holding SA Histo lnvestments Inc c/o Dr Robert Neudorfer Rechtsanwalt Landstrasse 30 Postfach 232 FL-9494 Schaan USD USD , , , , , , Luleå Hockeyförening c/o Adv UlfNordekvist Östrongatan Luleå SEK USD , , , , , , ,52 Summa utdelning oprioriterade borgenärer TOTALT UTDELAS , ,64

21 En inlaga från länsstyrelsen till tingsrätten med bilagor i stor omfattning har erhållits och genomgåtts. I inlagan vidhöll länsstyrelsen att det fanns ytterligare personer som hade gjort anspråk på de deponerade medlen. Konkursboet har i en inlaga till tingsrätten motsatt sig att det även skulle krävas godkännanden från dessa personer och gjort en rättslig analys av detta i inlagan. Förberedelse har skett inför förhandling vid tingsrätten. Inställelse har skett till förhandlingen, genom undertecknad och en handläggare av tvisten. Vidare har konkurshandläggaren infunnit sig och avlagt vittnesmål angående de kontakter han hade haft med Yvonne Kelly och Citco, till styrkande av att det var för Citcos räkning som Yvonne Kelly hade gjort anspråk på de deponerade medlen, och angående den utredning som hade gjorts under utredningen, till styrkande av att de deponerade medlen tillhörde Obol. Tingsrätten biföll Konkursboets talan såtillvida att de fann det utrett att Yvonne Kelly inte gjort anspråk på deponerade medlen för egen, utan för Citcos, räkning. Beträffande länsstyrelsens nya påståenden om tillkommande anspråk ansåg sig tingsrätten dock förhindrat att som första instans pröva frågan, varför ärendet återförvisades till länsstyrelsen för fortsatt handläggning. 12 (19)

22 grönberg G I AD\IOKAT!lYFlÅ Återupptagen handläggning hos länsstvrelsen En inlaga till länsstyrelsen har upprättats, varefter länsstyrelsen återigen avvisat konkursboets begäran. Beslutet överklagades omgående. Ny handläggning hos tingsrätten. utbetalning I samband med att Stockholms tingsrätt inledde handläggningen av ärendet har konkursförvaltningen upprättat brev till de personer som gjort anspråk på de deponerade medlen hos länsstyrelsen. Efter ett stort antal kontakter har samtliga samtycken kunnat erhållas. En inlaga till tingsrätten har upprättats med en redogörelse för det nämnda och med en begäran om tingsrättens ombedelbara beslut i ärendet. Slutligen har ett beslut erhållits om att konkursboet hade rätt att ta ut de deponerade medlen, varefter dessa utbetalats från länsstyrelsen. Sammanfattning i denna del Arbetet med utfående av de deponerade medlen har varit mycket omfattande och innefattat upprättande av ett stort antal inlagor, inställelse på sammanträden, kontakter och påminnelser till de som framställt anspråk på medlen och en tidskrävande rättsutredning. Genom detta arbete har, till slut, de deponerade medlen om 11 miljoner kr utbetalats till konkursboet. Konsekvensen av att de 11 miljoner kr betalades ut är att Obols konkurs, istället för 13 (19)

23 grönberg G I AOVOK,,TBYRÅ att avskrivas som tillgångslös, kan avslutas med utdelning Återvinning I återbäring Under konkursutredningen påträffades en utbetalning om knappt 5 miljoner USD från ett Obol tillhörigt bankkonto i Schweiz till den till LKAB knutna Stiftelsen Hjalmar Lundbohm Research Center. Enligt de uppgifter som erhållits under utredningen har stiftelsen investerat medel hos Obol och transaktionen torde avse ett avslut av stiftelsens engagement innefattande återbetalning av investerade medel och mer därtill. LKAB har tillskrivits och ombetts att förete viss dokumentation i syfte att konkursförvaltningen skulle kunna få klarhet i om transaktionen kunde angripas eller inte. LKAB ville inte medverka till utredningen. Kontakter med ekobrottsmyndigheten och konkurssökandens ombud har förevarit för en genomgång av frågan. I avvaktan på utgången av frågan om de deponerade medlen har konkursboet varit tillgångslöst, varför jag valt att låta utredningen vila till dess det var säkert att de deponerade medlen skulle tillfalla boet. Min bedömning var att det inte var ekonomiskt försvarbart att bekosta en mer omfattande utredning i frågan om staten skulle stå konkurskostnaderna. 14 (19)

24 Efter utbetalningen av de deponerade medlen återupptogs utredningen. Då utbetalningen skett från en på Brittiska Jungfruöarna registrerad association (Obol) har kontakter förevarit med jurister på Brittiska Jungfruöarna för att utreda möjligheterna att framställa återbetalningsanspråk. Förnyade kontakter har även varit med ekobrottsmyndigheten i förhoppning att dessa skulle återuppta sin avslutade utredning och därmed kunna tillhandahålla konkursförvaltningen ytterligare dokumentation. Till slut har jag gjort bedömningen att möjligheterna till framgång inte motiverat vidare arbete i frågan, varför denna utredning avslutats Bevakningsförfarande Sedan de deponerade medlen utbetalats stod det klart att utdelning kunde påräknas till Obols oprioriterade borgenärer. Bevakningsförfarande har av denna anledning inletts vid Örebro tingsrätt. Ett digert arbete har lagts ned på att sammanställa de brev, fax och som mottagits från borgenärer under konkursutredningen för att till tingsrätten kunna ange vilka fordringsägare som anmält fordringar i konkursen. Dessa fordringsägare med angivande av adresser har sammanställts i en bilaga till framställan om bevakningsförfarande. Bevakningsförfarandet har varit mycket komplicerat. Bakgrunden till detta är att konkursförvaltningen inte erhållit Obols bokföring samt att möjligheter saknats att 15 (19)

1 Stockholmsregionens Europakommitté Ekonomiska förening i likvidation Slutredovisning för likvidationsperioden 2011-01-12 2013-12-31 LS 1408-0922

1 Stockholmsregionens Europakommitté Ekonomiska förening i likvidation Slutredovisning för likvidationsperioden 2011-01-12 2013-12-31 LS 1408-0922 P 2 Landstingsstyrelsen 2014-09-04 LS 1401-0034 1 (2) Förteckning över ärenden som anmäls för kännedom vid landstingsstyrelsens sammanträde den 16 september 2014 1 Stockholmsregionens Europakommitté Ekonomiska

Läs mer

En mer rationell konkurshantering

En mer rationell konkurshantering R2B RAPPORT 1 (107) FÖRFATTARE GODKÄND AV En mer rationell konkurshantering Slutrapport 551 81 Jönköping Besöksadress: Kyrkogatan 34 Telefon: 036-15 53 00 Fax: 036-16 57 21 domstolsverket@dom.se www.domstol.se

Läs mer

INSOLVENS Vad gör du i en konkurssituation?

INSOLVENS Vad gör du i en konkurssituation? INSOLVENS Vad gör du i en konkurssituation? Hamilton Advokatbyrå ger vägledning om hur du hanterar obestånd och rekonstruktioner. ,, Sinne för affärer är A och O för lyckad konkursförvaltning. Hamilton

Läs mer

5. ota i Fagersta AB, 556637-6660

5. ota i Fagersta AB, 556637-6660 01/05/2012 00:02 0317742101 CRUSNER GBQ SIDA 02/39 1 ([44]} STOCKHOLMS TINGSRÄTT Avd1 Aktbil. 2012-05- O 1 Stockholms tingsrätt BOX S307 104 20 Stockholm STOCKHOLMS TINGSRATT Enhet 42 INKOM: 2012-05-02

Läs mer

styrelsen 2012-09-05 Solna tingsrätt Box 1356 171 26 Solna egen 1 360 612,74 kr

styrelsen 2012-09-05 Solna tingsrätt Box 1356 171 26 Solna egen 1 360 612,74 kr ' 7 A L T A R E E R Ä T T E L S E K 7120-12 Konkursgäldenär: Styrelseledamot: Styrelseledamot: Styrelseledamot: Bouppgivare: Dag för ansökan: Konkursdag: Edgångssammanträde: Konkursdomstol: Konkurssökande:

Läs mer

Aktiebolagets rättskapacitet

Aktiebolagets rättskapacitet Ylli Alija Aktiebolagets rättskapacitet och parthabilitet före och efter upplösningen Tillämpade studier 20 poäng - vt 2006 Handledare: Professor Rolf Dotevall Ämnesområde: Associationsrätt Innehållsförteckning

Läs mer

Mäklarsamfundets Ansvarsnämnd. Beslut från 1997 >>>

Mäklarsamfundets Ansvarsnämnd. Beslut från 1997 >>> Mäklarsamfundets Ansvarsnämnd Beslut från 1997 >>> Förord Fastighetsmäklare måste enligt gällande lagstiftning vara registrerade hos tillsynsmyndigheten, Fastighetsinspektionen (FMI), tidigare Fastighetsmäklarnämnden

Läs mer

DOM 2011-03-25 Meddelad i Stockholm

DOM 2011-03-25 Meddelad i Stockholm 1 Meddelad i Stockholm Mål nr PARTER KÄRANDE CTA Lind & Co Scandinavia AB i likvidation konkursbo, 556455-6511 c/o Advokatfirman Nova, Grev Turegatan 14, 114 46 Stockholm Ombud: advokat Kent Hägglund och

Läs mer

Tillsynsrapport Fakturabedrägeri

Tillsynsrapport Fakturabedrägeri Tillsynsrapport Fakturabedrägeri - Kvaliteten i den brottsutredande verksamheten Tillsynsrapport 2012:7 Utvecklingscentrum Stockholm 2012-11-21 (dnr ÅM-A 2012/0764) Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...

Läs mer

ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Attunda tingsrätts dom den 7 december 2010 i mål nr B 3655-08, se bilaga A

ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Attunda tingsrätts dom den 7 december 2010 i mål nr B 3655-08, se bilaga A SVEA HOVRÄTT DOM Mål nr Avdelning 05 2012-05-14 B 10630-10 Rotel 0505 Stockholm Sid l (4) ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Attunda tingsrätts dom den 7 december 2010 i mål nr B 3655-08, se bilaga A PARTER (antal tilltalade

Läs mer

Rättshjälpslagen (1996:1619)

Rättshjälpslagen (1996:1619) Rättshjälpslagen (1996:1619) - Sammanställning av intressant praxis - version 2 FÖRORD Den 1 december 1997 trädde en ny rättshjälpslag i kraft. Den viktigaste förändringen i förhållande till den tidigare

Läs mer

Årsbok 2003 Fastighetsmäklarnämndens tillsynsärenden

Årsbok 2003 Fastighetsmäklarnämndens tillsynsärenden Inledning Inledning Den som arbetar som fastighetsmäklare måste vara registrerad hos Fastighetsmäklarnämnden. Detta gäller dock inte för den som är advokat. Nämnden för ett register över de mäklare som

Läs mer

F Ö R V A L T A R B E R Ä T T E L S E K 7108-12

F Ö R V A L T A R B E R Ä T T E L S E K 7108-12 F Ö R V A L T A R B E R Ä T T E L S E K 7108-12 Konkursgäldenär: Panaxia Security AB, 556466-3333 Linta Gårdsväg 5 168 74 Bromma Styrelseledamot, ordförande, VD: Monica Hallin Gustafsson, 580130-8981 Huddungegränd

Läs mer

DOM 2012-07-05 Göteborg

DOM 2012-07-05 Göteborg 1 HOVRÄTTEN FÖR VÄSTRA SVERIGE Avdelning 2 Rotel 21 2012-07-05 Göteborg Mål nr B 1238-12 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Göteborgs tingsrätts dom den 28 december 2011 i mål nr, se bilaga A PARTER (antal tilltalade

Läs mer

Ekonomi. Ekonomi. och kostnader för olika alternativ och att sedan styra företaget genom att välja det alternativ som är lönsammast.

Ekonomi. Ekonomi. och kostnader för olika alternativ och att sedan styra företaget genom att välja det alternativ som är lönsammast. 57 TRANSPORTKALKYLER Ordet kalkylera betyder ungefär beräkna och ordet används ofta i ekonomiska sammanhang och syftar då på att beräkna kostnader och/eller intäkter i en enskild verksamhet. Kalkylen är

Läs mer

Ulrik Jansson, (540523-1415) Storkvägen 7 181 56 Lidingö. Advokaten Jesper Grünbaum Setterwalls Advokatbyrå AB Box 1050 101 39 Stockholm

Ulrik Jansson, (540523-1415) Storkvägen 7 181 56 Lidingö. Advokaten Jesper Grünbaum Setterwalls Advokatbyrå AB Box 1050 101 39 Stockholm Stockholms tingsrätt Scheelegatan 7 Stockholm Stockholm den 3 juni 2014 ANSÖKAN OM STÄMNING Kärande: Nickel Mountain Group AB (publ), org. nr 556227-8043 Kungsgatan 44, 7 tr. 111 35 Stockholm Ombud: Advokaterna

Läs mer

ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 86/07 Mål nr B 69/06

ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 86/07 Mål nr B 69/06 ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 86/07 Mål nr B 69/06 Sammanfattning Fråga om avskedande av en försäljare i ett företag som tillhandahåller tjänster med anknytning till skatterådgivning. I tvisten åberopar arbetsgivaren

Läs mer

DOM 2012-11-06 Stockholm

DOM 2012-11-06 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Avdelning 07 Rotel 0703 2012-11-06 Stockholm Mål nr T 10209-11 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Stockholms tingsrätts dom i mål nr, se bilaga A KLAGANDE OCH MOTPART KS Omtanke AB, 556686-0283 Gjutarplan

Läs mer

2009-07-17 meddelad i Malmö

2009-07-17 meddelad i Malmö Mål nr meddelad i Malmö 1 PARTER (Antal tilltalade: 3) Åklagare Kammaråklagare Martin Bresman, Vice chefsåklagare Lars Olson Ekobrottsmyndigheten Andra ekobrottskammaren i Stockholm 1. Målsägande AB Emma

Läs mer

EN GUIDE INOM EKOBROTTSOMRÅDET RIKTAT TILL REDOVISNINGS-KONSULTER

EN GUIDE INOM EKOBROTTSOMRÅDET RIKTAT TILL REDOVISNINGS-KONSULTER EN GUIDE INOM EKOBROTTSOMRÅDET RIKTAT TILL REDOVISNINGS-KONSULTER Vissa praktiska tillämpningsfrågor Rapport 2007:2, reviderad juni 2014 En guide för redovisningskonsulter avseende ekonomiska brott Innehåll

Läs mer

Årsbok 2008 Fastighetsmäklarnämndens tillsynsärenden. Inledning

Årsbok 2008 Fastighetsmäklarnämndens tillsynsärenden. Inledning Inledning Inledning Den som arbetar som fastighetsmäklare måste vara registrerad hos Fastighetsmäklarnämnden. Detta gäller dock inte för den som är advokat. Nämnden för ett register över de mäklare som

Läs mer

Årsbok 2006 Fastighetsmäklarnämndens tillsynsärenden

Årsbok 2006 Fastighetsmäklarnämndens tillsynsärenden Inledning Inledning Den som arbetar som fastighetsmäklare måste vara registrerad hos Fastighetsmäklarnämnden. Detta gäller dock inte för den som är advokat. Nämnden för ett register över de mäklare som

Läs mer

FÖRVALTARBERÄTTELSE K 7198-12

FÖRVALTARBERÄTTELSE K 7198-12 FÖRVALTARBERÄTTELSE K 7198-12 Konkursgäldenär: Styrelse: Gävleborgs Kyl och 55641-4111 c/o Panaxia Security AB Linta Gårdsväg 5 168 74 Bromma Monica Hallin Gustafsson Huddungegränd 23 194 55 Upplands Väsby

Läs mer

Göteborg. Begångna brott 1. Medhjälp till grovt bokföringsbrott

Göteborg. Begångna brott 1. Medhjälp till grovt bokföringsbrott GÖTEBORGS TINGSRÄTT Avdelning 4 DOM Mål nr B 2953-13 2013-08-05 meddelad i B 2957-13 Göteborg 1 PARTER (Antal tilltalade: 9) Åklagare Kammaråklagare Per-Olof Hermansson Ekobrottsmyndigheten Andra ekobrottskammaren

Läs mer

DOM 2015-03-06 Meddelad i Helsingborg

DOM 2015-03-06 Meddelad i Helsingborg 1 Avdelning 1 Meddelad i Helsingborg Mål nr PARTER Kärande PER Thomas Rudolf, 671027-3514 c/o Ydhagen Möllarpsvägen 17 268 77 Kågeröd Ombud och biträde enligt rättshjälpslagen: Advokat Ulf Juhlin Advokatfirman

Läs mer

Likvidation av aktiebolag Särskilt om likvidators roll och ansvar

Likvidation av aktiebolag Särskilt om likvidators roll och ansvar JURIDISKA FAKULTETEN vid Lunds universitet Karin Schånberg Likvidation av aktiebolag Särskilt om likvidators roll och ansvar Examensarbete 30 högskolepoäng Handledare: Torsten Sandström Associationsrätt

Läs mer

ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 9/10 Mål nr B 2/09

ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 9/10 Mål nr B 2/09 ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 9/10 Mål nr B 2/09 Sammanfattning En arbetstagare varslades om avskedande som därefter drogs tillbaka varefter arbetsgivaren och arbetstagaren ingick ett avtal om att arbetstagaren

Läs mer

Rekonstruktionsplan. Kungsgatan 36 Box 7836 103 98 Stockholm Tel 08-407 88 00 Fax 08-407 8801

Rekonstruktionsplan. Kungsgatan 36 Box 7836 103 98 Stockholm Tel 08-407 88 00 Fax 08-407 8801 Rekonstruktionsplan Northland Sweden AB Northland Resources AB (publ) Northland Logistics AB Northland Logistics AS Formell rekonstruktion Formell rekonstruktion Formell rekonstruktion Informell rekonstruktion

Läs mer

Näringsförbudens efterlevnad

Näringsförbudens efterlevnad Näringsförbudens efterlevnad FÖRORD I myndighetsgemensamma mål och riktlinjer för åtgärder mot den ekonomiska brottsligheten har årligen uttalats att myndigheterna ska effektivisera handläggningen av frågor

Läs mer

Årsbok 2004 Fastighetsmäklarnämndens tillsynsärenden

Årsbok 2004 Fastighetsmäklarnämndens tillsynsärenden Inledning Inledning Den som arbetar som fastighetsmäklare måste vara registrerad hos Fastighetsmäklarnämnden. Detta gäller dock inte för den som är advokat. Nämnden för ett register över de mäklare som

Läs mer