I egenskap av förvaltare i rubricerade konkurs f'ar jag härmed inge slutredovisning och utdelningsförslag med förvaltningsredogörelse.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "I egenskap av förvaltare i rubricerade konkurs f'ar jag härmed inge slutredovisning och utdelningsförslag med förvaltningsredogörelse."

Transkript

1 Örebro tingsrätt Box383 lnk ]5- (I 6 Akt K {i/oj/ QJ. ' ' ' P,l\tbi! Örebro EW/mtc Stockholm Ang. Obol Investment Concept Ltd i konkurs; K I egenskap av förvaltare i rubricerade konkurs f'ar jag härmed inge slutredovisning och utdelningsförslag med förvaltningsredogörelse. Arvode yrkas enligt bilagda kostnadsräkning och arbetsredogörelse med kronor jämte mervärdesskatt kronor, sammanlagt kronor. Einar W anhainen G GRÖNBERG ADVOKATBYRA AB I BOX 7418 I KUNGSGATAN 28 I I STOCKHOLM TEL, I FAXo I I ORG NRo

2 Till Örebro tingsrätt ÖREBRO TINGSRÄTT lnk Akt.K.. S.l. Q.. t./ Aktbii f.k.... Stockholm K ; Obol Investment Concept Ltd i konkurs ARBETSREDOGÖRELSE OCH ARVODESFRAMSTÄLLAN Förvaltningen i konkursen är nu slutförd. Konkursen avslutas med utdelning enligt förslag som inges samtidigt med denna inlaga. Arvodesframställning För uppdraget som förvaltare i Obol Ivestment Concept Ltd:s ("Obol") konkurs yrkar jag ersättning för arvode med kr jämte mervärdesskatt om kr eller tillhopa kr enligt nedan lämnad arbetsredogörelse. Obols konkursbo ("Konkursboet") är inte mervärdesskatteregistrerat. Enligt framställningar daterade 22 november 2011 och 21 december 2012 har jag tillerkänts förskott på blivande arvode med sammanlagt kr jämte mervärdesskatt. Sakkunnigt biträde Konkursboet har inte anlitat något sakkunnigt biträde. G GRONBERG ADVOKATBYRÅ AB I BOX 7418 I KUNGSGATAN 30 I TOCKHOL~1 I SVERIGE TEL: UO I FAX: I \V\'\ 1 \X 1.GRONBERG.SE I ORG NR:

3 ARBETSREDOGÖRELSE Om konkursen Obol har sitt säte på Brittiska Jungfruöarna varför konkursen är en s.k. särkonkurs med avseende på bolagets verksamhet i Sverige. Särkonkursen inleddes den 16 maj Härefter, den 30 oktober 2008, har konkursförfarande avseende Obol inletts även på Brittiska Jungfruöarna. Allmän bakgrund Obol bildades den 12 november 1999 och har sedan den 7 mars 2000 utgjort en s.k. Private Mutual Pund. Förvaltare av denna fond har varit Obol Investment International Ltd. Såvitt kunnat utredas har det inte funnits några registrerade ställföreträdare för Obol. Registreringshandlingar är emellertid undertecknade av Bo Johansson och därutöver har ett antal dokument påträffats som undertecknats av Johansson i förening med Jan Saradlic. Av denna anledning har ansetts utrett att Johansson och Saradlic företrätt Obol, i vart fall utåt sett. V arken Johansson eller Saradlic har, mer än ytterst sporadiskt, medverkat till konkursutredningen. Såvitt känt har Obol bedrivit en privat placeringsfond, som riktat sig till såväl svenska som utländska investerare. En utredning hos finansinspektionen och efterföljande massmedial uppmärksamhet tycks ha lett till att verksamheten i Obol upphörde kring årsskiftet 2006/07. Vidare information om Obol och dess verksamhet finns i den förvaltarberättelse som tidigare ingivits till tingsrätten. 2 (19)

4 G I grönberg AO\IOKl\TBYRÅ VIDTAGNA ÅTGÄRDER 1. Inledande åtgärder I konkursens inledningsskede har ett möte hållits med konkurssökandens juridiska ombud för genomgång av konkursen. En pärm med dokumentation kring Obol har därvid erhållits och genomgåtts. Information om Obol har även inhämtats genom läsning av diverse artiklar på internet. En utredning angående vem som var att se som ställföreträdare för Obol har genomförts. Försök har därefter gjorts att komma i kontakt med ställföreträdarna, Johansson och Saradlic. Försöken har misslyckats då Johansson och Saradlic såvitt känt vistades utomlands och inte hade för avsikt att medverka under konkursutredning. Sedan det framkommit att Johansson och Saradlic var föremål för förundersökning har kontakt förevarit med deras respektive offentliga försvarare, vilka inte kunnat delge konkursförvaltningen någon information om sina klienter. I syfte att få fram information trots företrädarnas bristande sammarbetsvilja har kontakter härefter förevarit med Finansinspektionen och ekobrottsmyndigheten (där utredningar kring Obol pågick/hade pågått), med Swedbank (i vilken bank Obol hade sina medel), med ett juridiskt ombud för det bolag som deponerat medel hos länsstyrelsen i Stockholms län, med personer som tidigare 3 (19)

5 arbetat åt Obol, med jurister på Brittiska Jungfruöama med flera. Ett flertal kontakter har även förevarit med journalister, då konkursen varit av stort massmedialt intresse. I övrigt avses med inledande åtgärder i huvudsak genomgång av sedvanliga handlingar beträffande konkursen som erhållits från tingsrätten, bolagsverket, kronofogdemyndigheten m.m Bouppteckning och edgång Då det bedömdes att Johansson och Saradlic de facto varit ställföreträdare för Obol, men då det var osäkert om dessa omfattades av konkurslagens regler om obligatorisk ed har begäran om fakultativ ed ingivits till Örebro tingsrätt. Konkursbouppteckning har upprättats. I avsaknad av bokföringsmaterial och kontakter med Johansson och Saradlic fick bouppteckningen baseras på de tillgångar och skulder som konkursförvaltningen stött på under sina efterforskningar samt de fordringsanspråk som anmälts till förvaltningen. På grund av det ovanstående, och på grund av att ett stort antal fordringsägare valde att vara anonyma i detta skede, hade bouppteckningen stora brister. Personlig inställelse har skett till ett edgångssarnmanträde vid Örebro tingsrätt. V arken Johansson eller Saradlic var 4 (19)

6 delgivna kallelse till sammanträdet och inställde sig heller inte. Vid efterföljande sammanträde för edgång delgavs Johansson och Saradlic kallelse via kungörelse, varför tingsrätten trots deras utevaro kunde besluta att Johansson och Saradlic var skyldiga att avlägga ed. Eftersom information saknades om var Johansson och Saradlic befarm sig har det inte bedömts ändamålsenligt att försöka delge dem på nytt för att ta dem att frivilligt inställa sig till sammanträde för edgång eller att begära dem hämtade genom polismyndighetens försorg. Efter vidtagen rättsutredning angående möjligheterna därtill har konkursförvaltningen begärt Johansson och Saradlic häktade. Häktningsframställan har sedermera kompletterats med en inlaga innehållande skriftlig bevisning till styrkande av att Johansson och Saradlic företrätt Obol. Efter vissa underhandskontakter med rätten har konkursförvaltningen närvarat vid en häktningsförhandling vid Örebro tingsrätt. Örebro tingsrätt beslutade i samband med förhandlingen att Johansson och Saradlic skulle häktas i sin frånvaro. Sedan Saradlic därefter hört av sig och sagt sig villig att medverka i utredningen och att frivilligt avlägga ed har ett möte hållits med Saradlic och dennes juridiska ombud. En inlaga till Örebro tingsrätt med yrkande om hävning av häktningsbeslutet mot Saradlic har upprättats och ingivits. Sedan ett stort antal ytterligare fordringsägare givit sig till känna har ytterligare en konkursbouppteckning upprättats 5 (19)

7 G _:::;i I grönberg ADVOKATBYRÅ till ersättande av den första, bristfälliga, bouppteckningen. Av oklara skäl har Saradlic sedan bestämt sig för att inte längre medverka till konkursutredningen. Kontakter har förevarit med Örebro tingsrätt och en inlaga har upprättats med ett yrkande om hämtning. Konkursförvaltningen har, per telefon, närvarat vid ännu ett sammanträde för edgång, men Saradlic har inte gått att hämta. På grund av det ovanstående har konkursförvaltningen återigen begärt Saradlic häktad. Efter vissa underhandskontakter med tingsrätten har konkursförvaltningen per videolänk närvarat vid en häktningsförhandling, vid vilken Saradlic förklarats häktad i sin utevaro. Varken Johansson och Saradlic, vilka båda således är häktade i sin utevaro, har kunnat förmås att beediga bouppteckningen Utredning och förvaltarberättelse I anledning av Johanssons och Saradlics ovilja att bistå i konkursutredningen har ett omfattande utredningsarbete behövt vidtas för att möjliggöra för konkursförvaltningen att få inblick i Obols verksamhet. Konkursförvaltningen har erhållit en stor mängd dokumentation, vilken har genomgåtts. Kontakter har även förevarit med jurister på 6 (19)

8 grönberg G I AOVOKllTDYFIÅ Brittiska Jungfruöarna, varefter ytterligare material kring Obolbolagen har mottagits och genomgåtts. Företagen utredning har utvisat att förvaltningen av de hos Obol investerade medlen inledningsvis skötts av banker i Schweiz. Några år in på 2000-talet har förvaltningen, eller i vart fall delar därav, flyttats till det kanadensiska bolaget Dundee Securities Corporation ("Dundee"). Utredningen har visat att upp till 100 miljoner kr kan ha förts över till Dundee för att förvaltas av detta bolag. När konkursen inleddes fanns inga medel kvar hos Dundee. Konkursförvaltningen har försökt få ut transaktionsunderlag från Dundee för att om möjligt kunna utreda hur medlen använts eller förvaltats. Dundee har dock vägrat att, utan medverkan från Bo Johansson eller Jan Saradlic, lämna ut sådana underlag. Försök har även gjorts att komma åt underlag via Obols förvaltare på Brittiska Jungfruöarna och genom Ekobrottsmyndigheten, men inte heller detta har lyckats. Fullständiga kontoutdrag avseende Obols egna konton har inhämtats och gåtts igenom, bland annat i syfte att därigenom kunna identifiera återvinningsbara transaktioner. En närmare utredning har gjorts beträffande den rättsliga ställningen för investorema i Obol, där frågan var om dessa skulle behandlas såsom aktieägare i ett aktiebolag eller som fordringsägare. Efter vidtagen utredning har jag beslutat att behandla investorema som fordringsägare. 7 (19)

9 grönberg G I ADVOKATBYRÅ Vidare företogs en rättsutredning beträffande obeståndstidpunkten. Flera kontakter med och möten hos ekobrottsmyndigheten har förevarit för genomgång av diverse frågor. Möten i detta avseende har också förevarit med konkurssökandens juridiska ombud. En förvaltarberättelse med en utförlig redogörelse för vad utredningen har utvisat har upprättats och ingivits Hantering av deponerade medel Utredningen De sista av Obols medel som fanns kvar hos Dundee, kr 93 öre, hade Dundee innan konkursen deponerat hos länsstyrelsen i Stockholms län enligt lag (1927:56) om nedsättning av pengar hos myndighet. Orsaken till deponeringen var att diverse fysiska och juridiska personer som hade investerat i Obol vänt sig till Dundee med anspråk på återbetalning i samband med att Finansinspektionens utredning mot Obol inletts under Då det för Dundee var oklart vilka som hade bäst rätt till medlen valde Dundee att deponera dessa hos länsstyrelsen. En utredning har företagits beträffande äganderätten till de hos länsstyrelsen deponerade medlen. Härvid har flera kontakter förevarit med Dundees juridiska ombud. Erhållna handlingar, inklusive ett antal förhörsprotokoll, har genomgåtts och kontakter har förevarit med personer som arbetat år Obol. Företagen utredning har, enligt min 8 (19)

10 G ::::;t grönberg I ADVOKATB~AA bedömning, utan tvivel visat att de deponerade medlen tillhört Obol och därmed tillhörde dess konkursbo. Kontakt med länsstvrelsen och inhämtande av samtycken Brev till länsstyrelsen har upprättats med en förklaring om att konkursboet gjorde anspråk på de deponerade medlen och att de fysiska och juridiska personer (19 stycken) som hade gjort anspråk på medlen hos Dundee skulle tillskrivas i syfte att erhålla deras godkännanden till att medlen kunde utbetalas till boet. Då kontaktuppgiftema till dessa personer var bristfälliga i den av länsstyrelsen godtagna inlagan avseende deponeringen har arbete behövt läggas på framtagande av adressuppgifter till dem. Samtliga fordringsägare har tillskrivits. Konkursförvaltningen har haft ett stort antal kontakter med fordringsägama. I synnerhet har kontakterna med de utländska fordringsägare, som i allmänhet utgjorts av banker som företrätt olika kunder, varit komplicerade då dessa velat ha mycket information om svensk lag kring deponering. En promemoria över erhållna godkännanden har upprättats och fortlöpande uppdaterats. Godkännanden har, bl.a. efter att brev med påminnelser har upprättats till flera, erhållits från 14 av de fysiska och juridiska personerna. Talan om bättre rätt Konkursboet har väckt talan om bättre rätt till de deponerade medlen vid Göteborgs tingsrätt mot de fem 9 (19)

11 grönberg G I ADVOKATBYRÅ som inte kunnat förmås att medge att medlen kunde överföras till konkursboet. Inlagor från fordringsägarna har genomgåtts. Vissa juridiska personer hade hunnit likvideras och saknade därmed möjlighet att göra anspråk på medlen. Beträffande övriga motparter har medgivanden kunnat erhållas under tingsrättens handläggning. Två domar från Göteborgs tingsrätt, genom vilka konkursboet tillerkändes bättre rätt till medlen, har mottagits och gåtts igenom. Handläggning hos länsstvrelsen. avslag Konkursboet har i skriftlig inlaga till länsstyrelsen begärt att få ut medlen. Ett kompletteringsföreläggande har erhållits från länsstyrelsen. Anledningen därtill var främst att Dundee i sin ansökan om nedsättning av medlen hade angivit att två personer vid namn Sven Schrepfer och Yvonne Kelly hade gjort anspråk på medlen hos Dundee och att konkursboet inte hade inhämtat godkännanden att medlen kunde överföras till konkursboet från dessa personer. Konkursboets utredning hade emellertid utvisat att Sven Schrepfer och Yvonne Kelly inte hade gjort anspråk på medlen för egen räkning utan för SG Private Banking ("SG") respektive Citco Bank Nederland B.V. ("Citco"). Sedan ovan nämnda talan om bättre rätt till medlen hade väckts mot SG och Citco hade boet således förklarats ha bättre rätt än dem till de deponerade medlen. Flertalet kontakter har därefter förevarit med SG och Citco, men eftersom såväl Sven Schrepfer och Yvonne Kelly avslutat sina anställningar hos nämnda banker förelåg svårigheter att komma i kontakt med dem. En lo (19)

12 inlaga till länsstyrelsen har upprättas med redogörelse för det nämnda. Länsstyrelsen valde dock att inte godta konkursboets utredning utan menade att det krävdes godkännanden från Sven Schrepfer och Yvonne Kelly personligen och avslog av denna anledning Konkursboets begäran. Erhållet beslut i detta avseende har genomgåtts. Överklagande av länsstvrelsens beslut Konkursboet har överklagat länsstyrelsens beslut till Stockholms tingsrätt och anfört att det vid en samlad bedömning framgick att varken Sven Schrepfer eller Yvonne Kelly hade gjort anspråk på medlen för egen räkning. Nya kontakter har därvid tagits med SG och Citco, varvid ett godkännande från Sven Schrepfer har kunnat erhållas. Yvonne Kelly har dock inte gått att nå eftersom Citco inte kände till var hon befann sig. Vid handläggningen hos tingsrätten har länsstyrelsen påstått att det, utöver de personer som anmält krav på medlen via Dundee, fanns cirka 15 ytterligare personer som gjort gällande anspråk på medlen till länsstyrelsen. Påståendet kom trots att konkursförvaltningen vid ett flertal tillfällen bett länsstyrelsen underrätta konkursboet om något ytterligare anspråk inkom. Flera kontakter med länsstyrelsen har förevarit i denna fråga. Rättsutredning har företagits, varefter konkursförvaltningen framfört att det, enligt konkursboets uppfattning, endast är från en begränsad krets, d v s från de personer som hade vänt sig till Dundee, som godkännanden behövde inhämtas. Il (19)

13 Till Tillsynsmyndigheten i konkurser ÖREBRO TINGSRÄTT lnk 'i! {J.... Akt.. K Aktbil.... 2Go.. K Örebro tingsrätt Obol Investment Concept Ltd i konkurs SLUTREDOVISNING In- och utbetalningar under konkurstiden framgår av bilagda kronologiska förteckning (verifikationslista), bilaga 1, samt av bilagda huvudbok, bilaga 2. Resultat- och balansrapport bilägges även, bilagorna 3 och 4. Banksaldo konto Banksaldo konto (specialinlåning) Tillkommande poster Ränta specialinlåning Avgående poster. obetalda konkurskostnader Tillsynsavgift Kungörelseavgift Kallelseavgift Förvaltarens yrkade arvode, inkl moms kr Summa återstår Återfört förskottsarvode förvaltaren, inkl moms kr Att utdela enligt upprättat förslag , , , , , ,00 325, , , , , ,64

14 Utdelningsförslag i Obol Investment Concept Ltd, i konknrs; Örebro tingsrätt K I nk FORDRINGAR MED FÖRMÅNSRÄTT ENLIGT 10 FRL Borgenär Längmanska Företagarfonden c/o Wistrand Advokatbyrå Box Stockholm SEK Fastställd kapitalfordran , Akt.K.. ff.l.9.1.j Fordran i ränta s~t.putd frn~ga.... (SEK) , ,00 Summa utdelning prioriterade borgenärer 91947,00 FORDRINGAR MED FÖRMÅNSRÄTT ENLIGT 18 FRL - UTDELNINGSDIVIDEND 8,25% Valutakurser vid dagen för upprättande av utdelningsförslaget I USD 6,53 SEK I GBP 11,01 SEK Borgenär Fastställd kapital- Total fordran Summa utdelning fordran ink bev ränta isek (SEK) I. Tony Oscarsson Olaigatan Örebro USD , , ,05 2. Lars-Gnnnar Remstrand Stora Gatan Sigtuna USD , , ,72 3. Lena Qvist Hemmansvägen Örebro USD , , ,94 4. Fredrik Danielsson Örtusgatan Norrköping USD , , ,56 5. Christina Ärneteg Lars-Erik Ärneteg Fågelbärsvägen Örebro USD , , ,40 6. Gnnnar Johansson Faktorsvägen Luleå USD , , ,18 7. Sebbe Förvaltning AB c/o Adv Rune Bräunström Advokatfirman Glimstedt Östergötland KB Box Norrköping SEK , , ,54

15 G gr[;, ":ag,...,_, ". I Borgenär Fastställd kapital- Total fordran Snrnma ntdelning fordran ink bev ränta isek (SEK) 8. Hedmans Partiaffär AB Banvägen Luleå USD , , ,17 9. Bo Orrby Oskarsplatsen Örebro SEK I ,00 I , , John Theander Kastanjevägen Lyckeby USD , ,00 IS 063, Ingvar Rebnberg Birgitta Rebnberg Edegatan Vistträsk SEK I ,00 I , , Vaclav Burda Uherska 620 Prague 9, Czech Rebublic SEK , , , Catarina Reioestam Nelander Ruodstigen Örebro SEK , , , Göran Lundegårdh Bryggargatan Luleå USD , , ,78 IS. Skellefteå AIK Hockey c/o adv Jonas Hobnqvist Advokatbyrån Kaldiog Box Skellefteå SEK , , , Societe General Private Bankiog (Suisse) SA Siege Rue de la Corraterie 6 Case Postale 5022 CH-1211Geneve11 USD I , , , Åkes Audio Video Kuogsgatan Örebro SEK , , ,16 Perry Larsson Centralvägen I Örebro SEK , , , Annica Luodström Michael Luodström Mosjö Gärd Örebro USD Il 256, , ,61

16 Borgenär Fastställd kapital- Total fordran Summa utdelning fordran ink bev ränta isek (SEK) 19. Jan Jackholt 70 Company Gardens Flat4 NW6 3RY London SEK , , , Per Uno Gustafsson Irisgatan Örebro SEK , , , Bo Samuelsson Spireagången Nyköping SEK , , , Nyköpings Invest AB c/o Bo Samuelsson Spireagången Nyköping SEK , , , Svenska Wip AB Lastvägen Kiruoa SEK , , , Peter Åslund Brårum Katrineberg Valdemarsvik SEK , , , Laila Wistam Thomas Wistam Mogatan Sollefteå SEK , , , Jan-Erik Nordmark Enbacksvägen Sigtuna SEK , , , Jenny Chang Skyttevägen Sollentuna USD , , , Alexey Salomatin Grnsåsgränd Enskededalen USD , , , Göte Eriksson Lanna Karlsberg Vintrosa SEK , , , Ellen Rivas (f d Axelsson) Nygatan Örebro SEK , , , Karin Axelsson Torkels väg Örebro SEK , , ,58 G grö-\tierg ' '...,.\

17 G gre_)~- it:j6fg.,,.. -._,.,.\ Borgenär Fastställd kapital- Total fordran Snmma ntdelning fordran ink bev ränta isek (SEK) 32. Venture Capita! Overseas Ltd c/o Fredrik Olausson Sjömansgatan Jönköping SEK , , , Adam Nilsson Svedjan Älvsbyn SEK I ,00 I ,00 I , Anton Nilsson Svedjan Älvsbyn SEK I ,00 I , , Henrik o Anders Edman c/o Henrik Edman V:a Palmgrensgatan V:a Frölunda SEK I ,00 I , , Wilhelm Edman c/o Henrik Edman V:a Palmgrensgatan V:a Frölunda SEK , , , Adrian Edman c/o Henrik Edman V:a Palmgrensgatao V:a Frölunda SEK , , , Patrik Juhlin Champinjonvägen Västerås SEK , , , Lahlnc c/o Dragonheart AB Frejagatan 13a Västerås SEK , , , Jacob Edman c/o Anders Edman Dannemarksgatan Ytterby SEK , , , Rebecca Edman c/o Anders Edman Dannemarksgatan Ytterby SEK , , , Bror Larnpinen c/o adv illfnordekvist Advokat Nordel<vist AB Storgatan Luleå USD , , ,74

18 G grcx itx'jrq... A',,. \,, Borgenär Fastställd kapital- Total fordran Snmma ntdeloing fordran ink bev ränta isek (SEK) 43. Stefan Jonsson Bergamovägen Nykvarn SEK , , , Kimi Eklund Staffan Eklund 8765 Sutton Way Cottonwood Heights Utah , USA USD , , , Längmanska Företagarfonden c/o Advokat Nordekvist AB Storgatan Luleå SEK , , , Lizzy Strömberg Vårbovägen Örebro GBP , , , Christin Pahlberg USD , , ,72 Alexander Pahlberg USD , ,28 Il 427,85 Josefin Pahlberg USD , ,72 Il 306,20 Ellen Pahlberg USD , ,09 Il 517,56 Finalgatan Ersmark 48. Lars Bengtsson Mandolingatan V:a Frölunda SEK , , , Margareta Ulander Baronstigen I Laxå SEK , , , Astrid Lindgren Hemingstorp Mariestad SEK , , , Göran Blom Olstorpsvägen Åby USD , , , Jonas Klaesson Vrigstadvägen I Sävsjö SEK , , , Luleå Hockeyförening c/o Adv Nordekvist AB Storgatan Luleå SEK , , ,84

19 c; gr(x-1'u f~j,.,-,a, "' \ Borgenär Fastställd kapital- Total fordran Summa utdelning fordran ink bev ränta isek (SEK) 54. Johan Lindbom c/o Krister Haveri Gärde Wesslau Adv.byrå Box Jönköping SEK , , , Anders Johansson c/o Hans Andersson Advokatbyrån Kaiding Box Piteå USD , , , Optikerna Bjelkengren & Östergren AB Köpmangatan 13 GBP , , , I 0 Örebro USD ,00 I , , Stefan Östergren Furuhohnsvägen Örebro USD , , , Ann-Christine Rainow-Östergren Fnrhohnsvägen Örebro USD , , , Joacim Esbjörs Kulörgatan V:a Frölunda USD ,27 I , , Amongre AB c/o Mats Brodin Stångevägen Uddevalla SEK , , , Mats Brodin Gunilla Brodin Stångevägen Uddevalla SEK , , , Linn Carlsson c/o Mats Brodin Stångevägen Uddevalla SEK , , , Ann Kronquist c/o Mats Brodin Stångevägen Uddevalla SEK I , , , Louise Brodin c/o Mats Brodin Stångevägen Uddevalla SEK , , ,47

20 G gri:ntl6fg ".. _,_,'.. ~ Borgenär 65. Mats Wallgren Norsgatan 17F Leksand SEK Fastställd kapitalfordran ink bev ränta ,00 Total fordran isek ,00 Summa utdelning (SEK) , Läkarhuset Hermelinen AB Sandviksgatan Luleå USD SEK , , , , , , Lamesa Holding SA Histo lnvestments Inc c/o Dr Robert Neudorfer Rechtsanwalt Landstrasse 30 Postfach 232 FL-9494 Schaan USD USD , , , , , , Luleå Hockeyförening c/o Adv UlfNordekvist Östrongatan Luleå SEK USD , , , , , , ,52 Summa utdelning oprioriterade borgenärer TOTALT UTDELAS , ,64

21 En inlaga från länsstyrelsen till tingsrätten med bilagor i stor omfattning har erhållits och genomgåtts. I inlagan vidhöll länsstyrelsen att det fanns ytterligare personer som hade gjort anspråk på de deponerade medlen. Konkursboet har i en inlaga till tingsrätten motsatt sig att det även skulle krävas godkännanden från dessa personer och gjort en rättslig analys av detta i inlagan. Förberedelse har skett inför förhandling vid tingsrätten. Inställelse har skett till förhandlingen, genom undertecknad och en handläggare av tvisten. Vidare har konkurshandläggaren infunnit sig och avlagt vittnesmål angående de kontakter han hade haft med Yvonne Kelly och Citco, till styrkande av att det var för Citcos räkning som Yvonne Kelly hade gjort anspråk på de deponerade medlen, och angående den utredning som hade gjorts under utredningen, till styrkande av att de deponerade medlen tillhörde Obol. Tingsrätten biföll Konkursboets talan såtillvida att de fann det utrett att Yvonne Kelly inte gjort anspråk på deponerade medlen för egen, utan för Citcos, räkning. Beträffande länsstyrelsens nya påståenden om tillkommande anspråk ansåg sig tingsrätten dock förhindrat att som första instans pröva frågan, varför ärendet återförvisades till länsstyrelsen för fortsatt handläggning. 12 (19)

22 grönberg G I AD\IOKAT!lYFlÅ Återupptagen handläggning hos länsstvrelsen En inlaga till länsstyrelsen har upprättats, varefter länsstyrelsen återigen avvisat konkursboets begäran. Beslutet överklagades omgående. Ny handläggning hos tingsrätten. utbetalning I samband med att Stockholms tingsrätt inledde handläggningen av ärendet har konkursförvaltningen upprättat brev till de personer som gjort anspråk på de deponerade medlen hos länsstyrelsen. Efter ett stort antal kontakter har samtliga samtycken kunnat erhållas. En inlaga till tingsrätten har upprättats med en redogörelse för det nämnda och med en begäran om tingsrättens ombedelbara beslut i ärendet. Slutligen har ett beslut erhållits om att konkursboet hade rätt att ta ut de deponerade medlen, varefter dessa utbetalats från länsstyrelsen. Sammanfattning i denna del Arbetet med utfående av de deponerade medlen har varit mycket omfattande och innefattat upprättande av ett stort antal inlagor, inställelse på sammanträden, kontakter och påminnelser till de som framställt anspråk på medlen och en tidskrävande rättsutredning. Genom detta arbete har, till slut, de deponerade medlen om 11 miljoner kr utbetalats till konkursboet. Konsekvensen av att de 11 miljoner kr betalades ut är att Obols konkurs, istället för 13 (19)

23 grönberg G I AOVOK,,TBYRÅ att avskrivas som tillgångslös, kan avslutas med utdelning Återvinning I återbäring Under konkursutredningen påträffades en utbetalning om knappt 5 miljoner USD från ett Obol tillhörigt bankkonto i Schweiz till den till LKAB knutna Stiftelsen Hjalmar Lundbohm Research Center. Enligt de uppgifter som erhållits under utredningen har stiftelsen investerat medel hos Obol och transaktionen torde avse ett avslut av stiftelsens engagement innefattande återbetalning av investerade medel och mer därtill. LKAB har tillskrivits och ombetts att förete viss dokumentation i syfte att konkursförvaltningen skulle kunna få klarhet i om transaktionen kunde angripas eller inte. LKAB ville inte medverka till utredningen. Kontakter med ekobrottsmyndigheten och konkurssökandens ombud har förevarit för en genomgång av frågan. I avvaktan på utgången av frågan om de deponerade medlen har konkursboet varit tillgångslöst, varför jag valt att låta utredningen vila till dess det var säkert att de deponerade medlen skulle tillfalla boet. Min bedömning var att det inte var ekonomiskt försvarbart att bekosta en mer omfattande utredning i frågan om staten skulle stå konkurskostnaderna. 14 (19)

24 Efter utbetalningen av de deponerade medlen återupptogs utredningen. Då utbetalningen skett från en på Brittiska Jungfruöarna registrerad association (Obol) har kontakter förevarit med jurister på Brittiska Jungfruöarna för att utreda möjligheterna att framställa återbetalningsanspråk. Förnyade kontakter har även varit med ekobrottsmyndigheten i förhoppning att dessa skulle återuppta sin avslutade utredning och därmed kunna tillhandahålla konkursförvaltningen ytterligare dokumentation. Till slut har jag gjort bedömningen att möjligheterna till framgång inte motiverat vidare arbete i frågan, varför denna utredning avslutats Bevakningsförfarande Sedan de deponerade medlen utbetalats stod det klart att utdelning kunde påräknas till Obols oprioriterade borgenärer. Bevakningsförfarande har av denna anledning inletts vid Örebro tingsrätt. Ett digert arbete har lagts ned på att sammanställa de brev, fax och som mottagits från borgenärer under konkursutredningen för att till tingsrätten kunna ange vilka fordringsägare som anmält fordringar i konkursen. Dessa fordringsägare med angivande av adresser har sammanställts i en bilaga till framställan om bevakningsförfarande. Bevakningsförfarandet har varit mycket komplicerat. Bakgrunden till detta är att konkursförvaltningen inte erhållit Obols bokföring samt att möjligheter saknats att 15 (19)

H ö g s t a d o m s t o l e n NJA 2007 s. 736 (NJA 2007:88)

H ö g s t a d o m s t o l e n NJA 2007 s. 736 (NJA 2007:88) H ö g s t a d o m s t o l e n NJA 2007 s. 736 (NJA 2007:88) Målnummer: Ö1721-06 Avdelning: 2 Domsnummer: Avgörandedatum: 2007-10-24 Rubrik: Beslut i bevakningsförfarandet i en konkurs rörande förmånsrätt

Läs mer

PROTOKOLL 2012-04-16 Edgångssammanträde i Vänersborg

PROTOKOLL 2012-04-16 Edgångssammanträde i Vänersborg VÄNERSBORGS TINGSRÄTT Målenhet 1 Edgångssammanträde i Vänersborg Aktbilaga 52 Mål nr Sid 1 (5) Tid: 12.35-12.55 RÄTTEN Rådmannen Cecilia Tisell FÖRARE Tingsnotarien Anna Frändberg PARTER Konkursgäldenär

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 27 april 2007 Ö 4239-05 KLAGANDE 1. Swedbank AB (tidigare FöreningsSparbanken AB), 502017-7753 105 34 Stockholm 2. Lindebergs Grant Thornton

Läs mer

PROTOKOLL 2012-04-16 Edgångssammanträde i Vänersborg

PROTOKOLL 2012-04-16 Edgångssammanträde i Vänersborg VÄNERSBORGS TINGSRÄTT Målenhet 1 Edgångssammanträde i Vänersborg Aktbilaga 88 Mål nr Sid 1 (7) Tid: 12.10-12.25 RÄTTEN Rådmannen Cecilia Tisell FÖRARE Tingsnotarien Anna Frändberg PARTER Konkursgäldenär

Läs mer

PROTOKOLL 2012-04-16 Edgångssammanträde i Vänersborg

PROTOKOLL 2012-04-16 Edgångssammanträde i Vänersborg VÄNERSBORGS TINGSRÄTT Målenhet 1 Edgångssammanträde i Vänersborg Aktbilaga 148 Mål nr Sid 1 (10) Tid: 10.00-11.00, 11.50-12.10 RÄTTEN Rådmannen Cecilia Tisell FÖRARE Tingsnotarien Anna Frändberg PARTER

Läs mer

Processkarta över konkurshanteringsprocessen - nuläge

Processkarta över konkurshanteringsprocessen - nuläge Processkarta över konkurshanteringsprocessen - nuläge Konkursansökan och registrera ansökan Bedöma behov av komplettering Domstolsverket Konkursförvaltare Tingsrätt Kompletteringsföreläggande Komplettering

Läs mer

Till Panaxias kunder med separationsrättsanspråk i Panaxiabolagens konkurser. Stockholm den 1 mars 2013

Till Panaxias kunder med separationsrättsanspråk i Panaxiabolagens konkurser. Stockholm den 1 mars 2013 Till Panaxias kunder med separationsrättsanspråk i Panaxiabolagens konkurser Stockholm den 1 mars 2013 Era separationsrättsanspråk i Panaxiabolagens konkurser Som vi beskrev i vårt brev av den 20 december

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (5) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 23 februari 2005 Ö 4616-04 SÖKANDE Advokaten BA SAKEN Resning TIDIGARE AVGÖRANDE Hovrätten över Skåne och Blekinge, avd. 1, beslut den

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 28 december 2004 T 2679-02 KLAGANDE Högra Handen MK Aktiebolags konkursbo, 556253-3520, c/o konkursförvaltaren jur. kand. SO Ställföreträdare:

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 28 december 2016 Ö 6170-15 KLAGANDE LZ MOTPART Tillsynsmyndigheten i konkurser Kronofogdemyndigheten 405 16 Göteborg SAKEN Arvode till

Läs mer

DOM 2014-01-09 Meddelad i Ystad

DOM 2014-01-09 Meddelad i Ystad 1 YSTADS TINGSRÄTT DOM 2014-01-09 Meddelad i Ystad Mål nr T 1402-13 PARTER KÄRANDE AB Grönsta:s konkursbo, 556624-5600 c/o Mario Komac Advokatfirman Komac AB Kalendergatan 18 211 35 Malmö Ställföreträdare:

Läs mer

DELEGATIONEN REKOMMENDATION 5 1 (5) FÖR KONKURSÄRENDEN 1.9.2004 BOFÖRVALTARENS REDOGÖRELSE- OCH INFORMATIONSSKYLDIGHET

DELEGATIONEN REKOMMENDATION 5 1 (5) FÖR KONKURSÄRENDEN 1.9.2004 BOFÖRVALTARENS REDOGÖRELSE- OCH INFORMATIONSSKYLDIGHET DELEGATIONEN REKOMMENDATION 5 1 (5) FÖR KONKURSÄRENDEN 1.9.2004 BOFÖRVALTARENS REDOGÖRELSE- OCH INFORMATIONSSKYLDIGHET 1 ALLMÄNT Boförvaltaren skall informera borgenärerna om läget beträffande realiseringen

Läs mer

ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 99/03 Mål nr B 88/03

ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 99/03 Mål nr B 88/03 ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 99/03 Mål nr B 88/03 Sammanfattning Fråga om anställningsskyddslagens preskriptionsregler är tillämpliga på viss talan. Postadress Telefon Box 2018 08-617 66 00 kansliet@arbetsdomstolen.se

Läs mer

DELEGATIONEN REKOMMENDATION 9 1 (6) FÖR KONKURSÄRENDEN 1.9.2004

DELEGATIONEN REKOMMENDATION 9 1 (6) FÖR KONKURSÄRENDEN 1.9.2004 DELEGATIONEN REKOMMENDATION 9 1 (6) FÖR KONKURSÄRENDEN 1.9.2004 ÅTERVINNING I KONKURS 1 ALLMÄNT Rättshandlingar som konkursgäldenären har vidtagit före konkursen och som kränker borgenärernas rättigheter

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 14 maj 2012 Ö 1803-10 PARTER 1. Bandteknik i Jönköping Aktiebolags i likvidation konkursbo, 556283-9463 c/o advokat C G H Ombud: Jur.kand.

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 3 december 2014 Ö 5505-13 KLAGANDE LW MOTPART Kronofogdemyndigheten Box 1050 172 21 Sundbyberg SAKEN Arvode till konkursförvaltare ÖVERKLAGAT

Läs mer

Mall/checklista för underrättelse om misstanke om brott enligt 7 kap 16 konkurslagen

Mall/checklista för underrättelse om misstanke om brott enligt 7 kap 16 konkurslagen 1 (5) Mall/checklista för underrättelse om misstanke om brott enligt 7 kap 16 konkurslagen 1. Underrättelse om misstanke om brott Underrättelsen om misstanke om brott ska ske i en särskild anmälan till

Läs mer

Lagrådsremiss. Rätt att lyfta konkursförvaltararvode. Lagrådsremissens huvudsakliga innehåll. Regeringen överlämnar denna remiss till Lagrådet.

Lagrådsremiss. Rätt att lyfta konkursförvaltararvode. Lagrådsremissens huvudsakliga innehåll. Regeringen överlämnar denna remiss till Lagrådet. Lagrådsremiss Rätt att lyfta konkursförvaltararvode Regeringen överlämnar denna remiss till Lagrådet. Stockholm den 16 april 2003 Thomas Bodström Dag Mattsson (Justitiedepartementet) Lagrådsremissens huvudsakliga

Läs mer

DOM meddelad i Växjö

DOM meddelad i Växjö 1 VÄXJÖ TINGSRÄTT Mark- och miljödomstolen 4:1 DOM 2015-11-13 meddelad i Växjö Mål nr M 1466-15 KLAGANDE Bolagsstiftarna Förvaltning Sverige i likvidation AB Box 12086 402 41 Göteborg Ombud: Wistrand Advokatbyrå

Läs mer

ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 5/10 Mål nr Bxxx/08

ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 5/10 Mål nr Bxxx/08 ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 5/10 Mål nr Bxxx/08 Domen kommer inte att refereras i publikationen Arbetsdomstolens domar. Postadress Telefon Box 2018 08-617 66 00 kansliet@arbetsdomstolen.se 103 11 STOCKHOLM

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (7) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 17 november 2016 T 3638-15 KLAGANDE Skatteverket Ombud: MZ Rättsavdelningen 171 94 Solna MOTPART Gölab Handels AB i likvidation, 556672-8282

Läs mer

Vad händer arbetstagarna vid arbetsgivarens konkurs?

Vad händer arbetstagarna vid arbetsgivarens konkurs? Vad händer arbetstagarna vid arbetsgivarens konkurs? Vad innebär konkurs? Tingsrätten kan besluta att en juridisk eller fysisk person, nedan benämnd gäldenär, ska försättas i konkurs då gäldenären inte

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (7) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 9 maj 2014 Ö 5644-12 KLAGANDE K-JH Ombud: Advokat RE MOTPART CDC construction & services AB:s konkursbo, 556331-0423 Adress hos konkursförvaltaren

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (7) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 21 maj 2003 T 1480-00 KLAGANDE Timmia Aktiebolags konkursbo, 556083-6180, c/o konkursförvaltaren, advokaten L.L. Ställföreträdare: L.L.

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (7) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 19 december 2014 Ö 5861-13 KLAGANDE Independent Finans AB:s konkursbo, 556117-6560 MOTPART Peab AB (publ), 556061-4330 260 92 Förslöv

Läs mer

H ö g s t a d o m s t o l e n NJA 2009 s. 823 (NJA 2009:83)

H ö g s t a d o m s t o l e n NJA 2009 s. 823 (NJA 2009:83) H ö g s t a d o m s t o l e n NJA 2009 s. 823 (NJA 2009:83) Målnummer: Ö314-09 Avdelning: 1 Domsnummer: Avgörandedatum: 2009-12-04 Rubrik: Konkursförvaltares utlägg för kreditupplysning avseende gäldenärsbolaget

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (8) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 12 november 2009 Ö 1342-09 KLAGANDE Albihns Service Aktiebolag, 556519-9253 Box 5581 114 85 Stockholm Ombud: Advokat A-CN och jur.kand.

Läs mer

DELEGATIONEN REKOMMENDATION 8 1 (5) FÖR KONKURSÄRENDEN 1.9.2004 SÄRSKILD GRANSKNING AV KONKURSGÄLDENÄRENS VERKSAMHET

DELEGATIONEN REKOMMENDATION 8 1 (5) FÖR KONKURSÄRENDEN 1.9.2004 SÄRSKILD GRANSKNING AV KONKURSGÄLDENÄRENS VERKSAMHET DELEGATIONEN REKOMMENDATION 8 1 (5) FÖR KONKURSÄRENDEN 1.9.2004 SÄRSKILD GRANSKNING AV KONKURSGÄLDENÄRENS VERKSAMHET 1 GRANSKNINGENS MÅLSÄTTNINGAR Avsikten med en särskild granskning av en konkursgäldenär

Läs mer

FÖRDELNINGSFÖRSLAG AVSEENDE SAAB AUTOMOBILE-KONCERNENS GEMENSAMMA PENSIONSSTIFTELSE

FÖRDELNINGSFÖRSLAG AVSEENDE SAAB AUTOMOBILE-KONCERNENS GEMENSAMMA PENSIONSSTIFTELSE Trollhättan den 27 augusti 2012 FÖRDELNINGSFÖRSLAG AVSEENDE SAAB AUTOMOBILE-KONCERNENS GEMENSAMMA PENSIONSSTIFTELSE Om Du har fordran på pension eller annan rätt till ersättning ur pensionsstiftelsen är

Läs mer

Upplysningar om lönegarantihandläggning

Upplysningar om lönegarantihandläggning Upplysningar om lönegarantihandläggning 1. Upplysningar till blanketterna m.m. Blankett B1, KFM 9580, bör användas för beslut om lönegaranti, både bifall och avslag. Blankett B2, KFM 9581, bör användas

Läs mer

Kronofogden FÖRELÄGGANDE. BF~ENHETEN UTBILDNINGSDATABAS Kundeenter Tel 0771-73 73 00 /Fax 026-187544 Öppet kl 8-18

Kronofogden FÖRELÄGGANDE. BF~ENHETEN UTBILDNINGSDATABAS Kundeenter Tel 0771-73 73 00 /Fax 026-187544 Öppet kl 8-18 Kronofogden BF~ENHETEN UTBILDNINGSDATABAS Kundeenter Tel 0771-73 73 00 /Fax 026-187544 Öppet kl 8-18 Kronofogdemyndigheten GÄVLEBORGS LÄN 801 2 9 GÄVLE FÖRELÄGGANDE Datum 2010-12-29 840107*9622 Målnummer

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (10) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 9 juli 2008 Ö 4397-06 KLAGANDE BA Ombud: Jur.kand. LZ MOTPART Skatteverket 171 94 Solna SAKEN Fastställande av utdelningsförslag i konkurs

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (6) meddelad i Stockholm den 17 december 2014 KLAGANDE Bladängens Bygg & Service AB, 556653-9556 Bladängen 309 748 95 Örbyhus MOTPART Skatteverket 171 94 Solna ÖVERKLAGAT

Läs mer

BEVISSÄKRINGSPROCESSEN INTRÅNGSPROCESSEN

BEVISSÄKRINGSPROCESSEN INTRÅNGSPROCESSEN 1 BEVISSÄKRINGSPROCESSEN INTRÅNGSPROCESSEN Verbala beskrivningar i nivå 3 för resp. processteg i nivå 2 1.1 FÖRBEREDA... 2 1.2 EFTERSÖKA... 6 1.3 SÄKRA BEVIS... 9 1.4 REDOVISA...11 2 1.1. FÖRBEREDA 1.1.1

Läs mer

PROTOKOLL Förhandling och föredragning i Stockholm

PROTOKOLL Förhandling och föredragning i Stockholm 1 Rotel 0713 Förhandling och föredragning i Stockholm Aktbilaga 12 Mål nr RÄTTEN Hovrättsråden Sven Jönson och Gunilla Schöldström, referent, samt tf. hovrättsassessorn Lisa Nilheim FÖREDRAGANDE OCH FÖRARE

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (5) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 7 november 2003 Ö 1162-02 KLAGANDE CC Ombud: advokaten CML MOTPART Dödsboet efter BH Dödsbodelägare: AMW Ombud: jur. kand. HW SAKEN Förordnande

Läs mer

S e t t e r w a l l s

S e t t e r w a l l s Till 11 maj 2006 Regeringsrätten Klagande Göteborgs Tele & Datadistribution AB (numera upplöst) 556223-6602 c/o Ulf Wiberg Box 853 414 51 Göteborg Ombud Motpart Överklagade avgöranden Advokat Torsten Leman

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (7) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 12 juni 2009 T 2597-08 KLAGANDE OCH MOTPART Länsförsäkringar Norrbotten, 597000-3884 Box 937 971 28 Luleå Ombud: U.L. KLAGANDE OCH MOTPART

Läs mer

DOM 2009-07-07 Meddelad i Uppsala

DOM 2009-07-07 Meddelad i Uppsala UPPSALA TINGSRÄTT DOM Meddelad i Uppsala Mål nr Sid 1 (6) PARTER KÄRANDE Yellow Register On line AB, 556447-0119 Box 1272 501 12 Borås Ombud: Jur.kand. Jonas Öjelid c/o Law & Solution Sweden AB Box 111

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (7) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 18 december 2014 Ö 3190-14 KLAGANDE Kronofogdemyndigheten 106 65 Stockholm MOTPART LO SAKEN Entledigande av konkursförvaltare ÖVERKLAGAT

Läs mer

REDOGÖRELSE FÖR UPPDRAGET SOM STÄLLFÖRETRÄDARE för år ... Huvudman Personnummer. Ställföreträdare

REDOGÖRELSE FÖR UPPDRAGET SOM STÄLLFÖRETRÄDARE för år ... Huvudman Personnummer. Ställföreträdare Box 500 343 23 Älmhult REDOGÖRELSE FÖR UPPDRAGET SOM STÄLLFÖRETRÄDARE för år. Fyll i för vilket år redogörelsen gäller 1) 1 (6) Huvudman Namn Personnummer Ställföreträdare Namn Personnummer Överförmyndaren

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (7) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 4 februari 2014 Ö 1936-12 KLAGANDE Justitiekanslern Box 2308 103 17 Stockholm MOTPART BG SAKEN Disciplinärende ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Sveriges

Läs mer

Lag om medling i tvistemål och stadfästelse av förlikning i allmänna domstolar /394

Lag om medling i tvistemål och stadfästelse av förlikning i allmänna domstolar /394 Finlex» La gstiftning» Uppdaterad lagstiftning» 2011» 29.4.2011/394 29.4.2011/394 Beaktats t.o.m. FörfS 479/2011. Se anmärkningen för upphovsrätt i användningsvillkoren. Lag om medling i tvistemål och

Läs mer

Departement/ myndighet: Justitiedepartementet BIRS. Rubrik: Förordning (2003:69) om samarbete med Internationella brottmålsdomstolen

Departement/ myndighet: Justitiedepartementet BIRS. Rubrik: Förordning (2003:69) om samarbete med Internationella brottmålsdomstolen SFS nr: 2003:69 Departement/ myndighet: Justitiedepartementet BIRS Rubrik: Förordning (2003:69) om samarbete med Internationella brottmålsdomstolen Utfärdad: 2003-02-27 Ändring införd: t.o.m. SFS 2013:450

Läs mer

DOM. Meddelad i Stockholm. Ombud: Advokaterna Sven-Åke Bergkvist och Maria Holme Mannheimer Swartling Advokatbyrå AB Box 1711 111 87 Stockholm

DOM. Meddelad i Stockholm. Ombud: Advokaterna Sven-Åke Bergkvist och Maria Holme Mannheimer Swartling Advokatbyrå AB Box 1711 111 87 Stockholm Avdelning 5 DOM Meddelad i Stockholm Sida 1 (8) Mål nr 5044-15 KLAGANDE Skatteverket MOTPART AA Ombud: Advokaterna Sven-Åke Bergkvist och Maria Holme Mannheimer Swartling Advokatbyrå AB Box 1711 111 87

Läs mer

ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 32/10 Mål nr B XX/08

ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 32/10 Mål nr B XX/08 ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 32/10 Mål nr B XX/08 Domen kommer inte att refereras i publikationen Arbetsdomstolens domar. Postadress Telefon Box 2018 08-617 66 00 kansliet@arbetsdomstolen.se 103 11 STOCKHOLM

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (7) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 7 mars 2014 T 2247-12 KLAGANDE Skatteverket 171 94 Solna Ombud: Verksjuristerna Nils-Bertil Morgell och Micael Zingmark Skatteverket Rättsavdelningen

Läs mer

H ö g s t a d o m s t o l e n NJA 2008 s (NJA 2008:89)

H ö g s t a d o m s t o l e n NJA 2008 s (NJA 2008:89) H ö g s t a d o m s t o l e n NJA 2008 s. 1004 (NJA 2008:89) Målnummer: Ö1149-07 Avdelning: 2 Domsnummer: Avgörandedatum: 2008-10-31 Rubrik: Tillämpning av bestämmelsen om beräkning av ränta i 5 kap. 11

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (5) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 30 juni 2005 Ö 1204-04 SÖKANDE TS MOTPART VF Finans Aktiebolag, 556454-8237, Box 16184, 103 24 STOCKHOLM Ombud: advokaten JL SAKEN Resning

Läs mer

BESLUT. Ombud och offentligt biträde: MIGRATIONSÖVERDOMSTOLENS AVGÖRANDE. Postadress Besöksadress Telefon Telefax Expeditionstid

BESLUT. Ombud och offentligt biträde: MIGRATIONSÖVERDOMSTOLENS AVGÖRANDE. Postadress Besöksadress Telefon Telefax Expeditionstid KAMMARRÄTTEN Avdelning 1 BESLUT Meddelat i Stockholm Sida 1 (5) Mål nr UM 6869-08 KLAGANDE Ombud och offentligt biträde: MOTPART Migrationsverket ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Länsrättens i Skåne län, migrationsdomstolen,

Läs mer

LATHUND FÖR HANDLARE ATT DELTA I SKADESTÅNDSKRAVET MOT JOHN LILJA OCH FLORIBUS

LATHUND FÖR HANDLARE ATT DELTA I SKADESTÅNDSKRAVET MOT JOHN LILJA OCH FLORIBUS 2015-03-17 LATHUND FÖR HANDLARE ATT DELTA I SKADESTÅNDSKRAVET MOT JOHN LILJA OCH FLORIBUS 1. Ring till ditt försäkringsbolag och säg att du ska göra en gemensam process med flera handlare angående försäljning

Läs mer

ÖVERKLAGADE AVGÖRANDET

ÖVERKLAGADE AVGÖRANDET Sida 1 (7) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 9 juni 2010 Ö 4261-09 KLAGANDE AA Ombud: Jur.kand. FW MOTPART Goutera AB, 556605-4598 Vretvägen 13 142 43 Skogås Ombud: Advokat POJ SAKEN

Läs mer

Lag (2011:1537) om bistånd med indrivning av skatter och avgifter inom Europeiska unionen

Lag (2011:1537) om bistånd med indrivning av skatter och avgifter inom Europeiska unionen Smugglingslagen m.m./internationellt tullsamarbete 1 Lag (2011:1537) om bistånd med indrivning av skatter och avgifter inom Europeiska unionen Inledande bestämmelser 1 [8351] Denna lag gäller för sådant

Läs mer

KONKURS. Allmän information om konkursförfarandet

KONKURS. Allmän information om konkursförfarandet KONKURS Konkurs Syfte Tvångsvis ta i anspråk gäldenärs samlade tillgångar för betalning av sina fordringar. Under konkursen omhändertas tillgångarna för borgenärernas räkning av konkursboet. Obestånd Gäldenären

Läs mer

Särskild avgift enligt lagen (2000:1087) om anmälningsskyldighet för vissa innehav av finansiella instrument

Särskild avgift enligt lagen (2000:1087) om anmälningsskyldighet för vissa innehav av finansiella instrument 2016-05-06 B E S L U T Swedish Orphan Biovitrum AB (publ) FI Dnr 15-13122 c/o advokat Patrik Marcelius Delgivning nr 2 Mannheimer Swartling Advokatbyrå Box 1711 111 87 Stockholm Finansinspektionen Box

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT. Mål nr. meddelat i Stockholm den 8 april 2014 Ö 4885-12

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT. Mål nr. meddelat i Stockholm den 8 april 2014 Ö 4885-12 Sida 1 (5) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 8 april 2014 Ö 4885-12 KLAGANDE Celynx Energy Solutions GmbH Im Tiergarten 36 CH-8055 Zürich Schweiz Ombud: Advokat MA och jur.kand.

Läs mer

Advokat A har i egenskap av konkursförvaltare handlagt sammanlagt sex konkurser med anknytning till Y och Z.

Advokat A har i egenskap av konkursförvaltare handlagt sammanlagt sex konkurser med anknytning till Y och Z. Advokaten borde i egenskap av konkursförvaltare ha hört Tillsynsmyndigheten i konkurser innan förlikning ingicks i återvinningstvist. Vidare borde beställning och leverans av en tjänst, som mottagits av

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 31 januari 2013 Ö 743-11 KLAGANDE Siv Ing Benum AS Drammensveien 130 B12 NO-0277 Oslo Norge Ombud: Advokat LL MOTPART Kinovox-Benum AB

Läs mer

SLUTLIGT BESLUT Mål nr B meddelat i Varberg

SLUTLIGT BESLUT Mål nr B meddelat i Varberg VARBERGS TINGSRÄTT SLUTLIGT BESLUT Mål nr B 2501-09 meddelat i Varberg 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Mats Forsén Ekobrottsmyndigheten Utredningsenhet Halmstad Tilltalad Hans PETTER

Läs mer

KLAGANDE Rimbo Centrum Fastigheter AB, 5565 80-2955 Köpmannagatan 1-3

KLAGANDE Rimbo Centrum Fastigheter AB, 5565 80-2955 Köpmannagatan 1-3 Sida 1 (8) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 5 november 2009 Ö 4090-08 KLAGANDE Rimbo Centrum Fastigheter AB, 5565 80-2955 Köpmannagatan 1-3 76231 Rimbo Ombud: Advokat HB MOTPART

Läs mer

Ds 2004:47 Lönegaranti vid gränsöverskridande situationer

Ds 2004:47 Lönegaranti vid gränsöverskridande situationer Näringsdepartementet Enheten för arbetsrätt och arbetsmiljö 103 33 STOCKHOLM Ds 2004:47 Lönegaranti vid gränsöverskridande situationer Sammanfattning Stiftelsen Ackordscentralen kan inte tillstyrka promemorians

Läs mer

DOM 2014-06-10 Meddelad i Norrköping

DOM 2014-06-10 Meddelad i Norrköping 1 Meddelad i Norrköping Mål nr PARTER KÄRANDE Andris Kraulis, 390523-5770 Färjestadsvägen 4 D Lgh 1302 168 51 Bromma SVARANDE Sveriges Schackförbund, 802002-9347 Kabelvägen 19 602 10 Norrköping Ombud:

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS. KLAGANDE Linköpings Bygg & Inredning Aktiebolag, 556407-3087 Snickaregatan 35 582 26 Linköping

HÖGSTA DOMSTOLENS. KLAGANDE Linköpings Bygg & Inredning Aktiebolag, 556407-3087 Snickaregatan 35 582 26 Linköping Sida 1 (5) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 18 november 2009 Ö 2979-09 KLAGANDE Linköpings Bygg & Inredning Aktiebolag, 556407-3087 Snickaregatan 35 582 26 Linköping Ställföreträdare:

Läs mer

Anvisning till a rsra kning/slutra kning 2013

Anvisning till a rsra kning/slutra kning 2013 Anvisning till a rsra kning/slutra kning 2013 Först och främst: ta fram förra årets årsräkning och kolla vad utgående värdet av din huvudmans tillgångar var då? Ingående belopp för årets årsräkning skall

Läs mer

PROTOKOLL 2014-12-11 Handläggning i Vänersborg

PROTOKOLL 2014-12-11 Handläggning i Vänersborg 1 VÄNERSBORGS TINGSRÄTT Handläggning i Vänersborg Aktbilaga 41 Mål nr Handläggning i parternas utevaro RÄTTEN Chefsrådmannen Niclas Johannisson samt rådmännen Anders Björk och Kristian Andersson FÖRARE

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 6 mars 2014 Ö 4317-12 KLAGANDE CN MOTPART Nordea Bank AB, 516406-0120 Box 24 201 20 Malmö Ombud: Bolagsjurist DUL SAKEN Invändning mot

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 15 juni 2012 Ö 5134-10 KLAGANDE Skatteverket HK Rättsavdelningen 171 94 Solna Ombud: Verksjurist MW MOTPART MK Ombud: BÅ SAKEN Utmätning

Läs mer

Konkursförvaltararvoden 2010

Konkursförvaltararvoden 2010 Konkursförvaltararvoden 21 Temagranskning KFM Rapport 211:1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sammanfattning/Reflektioner 1. Inledning 2. Totalarvoden 2.1 Medianarvode per tillsynsområde 2.2 Sakkunnigt biträde 2.3

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM. Mål nr. meddelad i Stockholm den 3 april 2014 T 2386-12. KLAGANDE Boultbee (Västerås) AB, 556682-1483 Box 730 721 20 Västerås

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM. Mål nr. meddelad i Stockholm den 3 april 2014 T 2386-12. KLAGANDE Boultbee (Västerås) AB, 556682-1483 Box 730 721 20 Västerås Sida 1 (8) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 3 april 2014 T 2386-12 KLAGANDE Boultbee (Västerås) AB, 556682-1483 Box 730 721 20 Västerås Ombud: Advokat A A och advokat T J MOTPART Spago

Läs mer

Sjätte avdelningen Om rättegången i Högsta domstolen. 54 kap. Om rätten att överklaga en hovrätts domar och beslut och om prövningstillstånd

Sjätte avdelningen Om rättegången i Högsta domstolen. 54 kap. Om rätten att överklaga en hovrätts domar och beslut och om prövningstillstånd Smugglingslagen m.m./rättegångsbalken m.m. 1 Sjätte avdelningen Om rättegången i Högsta domstolen 54 kap. Om rätten att överklaga en hovrätts domar och beslut och om prövningstillstånd Anm. Rubriken har

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS BESLUT HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS BESLUT 1 (5) meddelat i Stockholm den 15 september 2011 KLAGANDE AA Ombud: Advokat Fredrik Schedin och jur. kand. Niklas Nebel Andersson Gustafsson Advokatbyrå KB Box 3124

Läs mer

Föreläsning T3, 30 januari 2012 Utmätning och konkurs

Föreläsning T3, 30 januari 2012 Utmätning och konkurs Föreläsning T3, 30 januari 2012 Utmätning och konkurs TACK FÖR ATT NI HAR LYSSNAT Lotta Wikman Öman Advokat, delägare lwo@ahlford.se 018 18 90 00 2 Ahlford Advokatbyrå AB Ahlford Advokatbyrå arbetar inom

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 7 februari 2005 Ö 407-05 KLAGANDE Herstaberg i Norrköping AB: s konkursbo Ställföreträdare: advokaten RB i egenskap av konkursförvaltare

Läs mer

PROTOKOLL 2013-04-30 Handläggning i Ystad

PROTOKOLL 2013-04-30 Handläggning i Ystad 1 YSTADS TINGSRÄTT PROTOKOLL 2013-04-30 Handläggning i Ystad Aktbilaga 12 Mål nr T 1162-13 Handläggning i parternas utevaro RÄTTEN tillika PROTOKOLLFÖRARE Rådmannen Claes Enhörning PARTER KÄRANDE Bökebergs

Läs mer

1 VÄNERSBORGS TINGSRÄTT Målenhet 1 PROTOKOLL 2011-12-19 Handläggning i Vänersborg Aktbilaga 15 Mål nr K 6778-11 Handläggning i parternas utevaro RÄTTEN Lagmannen Gunnar Krantz samt rådmännen Cecilia Tisell

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 29 december 2014 Ö 208-14 KLAGANDE MJ Ombud: Advokat AG MOTPART SH Ombud: Advokat HU SAKEN Avvisande av talan ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Svea

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i föräldrabalken; SFS 2006:458 Utkom från trycket den 14 juni 2006 utfärdad den 1 juni 2006. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga om föräldrabalken 2

Läs mer

Särskild avgift enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument

Särskild avgift enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument 2015-03-04 BESLUT North Investment Group AB FI Dnr 14-15736 Advokaterna Peter Sarkia och Hans Schedin Delgivning nr 2 MAQS Advokatbyrå Box 7009 103 86 Stockholm Finansinspektionen P.O. Box 7821 SE-103

Läs mer

Regler för Sydsvenska Industri- och Handelskammarens skiljeråd

Regler för Sydsvenska Industri- och Handelskammarens skiljeråd Regler för Sydsvenska Industri- och Handelskammarens skiljeråd givna den 1 oktober 1996, reviderade den 1 mars 2002, reviderade 27 september 2015 Kontakt: skiljedom@handelskammaren.com Regler för Sydsvenska

Läs mer

PROTOKOLL 2011-12-19 Handläggning i Vänersborg

PROTOKOLL 2011-12-19 Handläggning i Vänersborg 1 VÄNERSBORGS TINGSRÄTT Målenhet 1 PROTOKOLL 2011-12-19 Handläggning i Vänersborg Aktbilaga 15 Mål nr K 6779-11 Handläggning i parternas utevaro RÄTTEN Lagmannen Gunnar Krantz samt rådmännen Cecilia Tisell

Läs mer

Redogörelse för uppdraget som ställföreträdare för år

Redogörelse för uppdraget som ställföreträdare för år Bilaga till årsräkning Överförmyndarnämnden Redogörelse för uppdraget som ställföreträdare för år Huvudman/omyndig Fyll i för vilket år redogörelsen gäller 1 Namn Personnummer Ställföreträdare: god man/förvaltare/förmyndare

Läs mer

God man för ensamkommande barn

God man för ensamkommande barn Överförmyndarnämnden 1 (5) 2009-03-19 God man för ensamkommande barn Genom särskild lagstiftning föreskrivs att en god man för ensamkommande barn och barn som har blivit ensamma i Sverige skall utses så

Läs mer

Särskild avgift enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument

Särskild avgift enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument 2012-02-15 B E S L U T Verdere S.á.r.l. FI Dnr 11-9679 c/o advokaten Wilhelm Lüning Delgivning nr 2 Advokatfirman Cederquist KB Box 1670 111 96 STOCKHOLM Finansinspektionen P.O. Box 7821 SE-103 97 Stockholm

Läs mer

PROTOKOLL 2015-03-11 Föredragning i Vänersborg

PROTOKOLL 2015-03-11 Föredragning i Vänersborg 1 VÄNERSBORGS TINGSRÄTT Föredragning i Vänersborg Aktbilaga 70 Mål nr Handläggning i parternas utevaro RÄTTEN Chefsrådmannen Niclas Johannisson samt rådmännen Anders Björk och Kristian Andersson FÖREDRAGANDE

Läs mer

DOM 2015-04-30 Stockholm

DOM 2015-04-30 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Mark- och miljööverdomstolen Rotel 060301 2015-04-30 Stockholm Mål nr P 2249-15 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Vänersborgs tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom i mål P 3302-14, se bilaga KLAGANDE

Läs mer

TREDSKODOM 2013-10-07 Meddelad i Sollentuna

TREDSKODOM 2013-10-07 Meddelad i Sollentuna 1 Meddelad i Sollentuna Mål nr PARTER KÄRANDE Aspis Liv Försäkrings AB i likvidation, 516406-0203 c/o Advokatfirman Vinge KB Box 1703 111 87 Stockholm Ombud: Advokat Robert Wikholm Advokatfirman Vinge

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (5) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 14 oktober 2013 T 3101-12 KLAGANDE UEs konkursbo Konkursförvaltare: Advokat PT MOTPART UE, konkurs SAKEN Bättre rätt till deponerat belopp

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 3 januari 2005 Ö 2353-01 KLAGANDE Skatteverket, 171 94 SOLNA MOTPART SD SAKEN Kvittning av EU-bidrag ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Hovrätten för

Läs mer

Särskild avgift enligt lagen (2000:1087) om anmälningsskyldighet för vissa innehav av finansiella instrument

Särskild avgift enligt lagen (2000:1087) om anmälningsskyldighet för vissa innehav av finansiella instrument 2014-01-21 BESLUT KappAhl AB FI Dnr 13-7789 Verkställande direktören Johan Åberg Delgivning nr 2 Box 303 431 24 Mölndal Särskild avgift enligt lagen (2000:1087) om anmälningsskyldighet för vissa innehav

Läs mer

ARBETSDOMSTOLEN Beslut nr 2/14 Mål nr B 127/12

ARBETSDOMSTOLEN Beslut nr 2/14 Mål nr B 127/12 ARBETSDOMSTOLEN Beslut nr 2/14 Mål nr B 127/12 En arbetsgivare har ansökt om betalningsföreläggande mot en tidigare anställd som är medlem i en arbetstagarorganisation. Arbetsgivaren är bunden av kollektivavtal

Läs mer

H ö g s t a d o m s t o l e n NJA 2007 s. 280 (NJA 2007:36)

H ö g s t a d o m s t o l e n NJA 2007 s. 280 (NJA 2007:36) H ö g s t a d o m s t o l e n NJA 2007 s. 280 (NJA 2007:36) Målnummer: Ö4239-05 Avdelning: 2 Domsnummer: Avgörandedatum: 2007-04-27 Rubrik: Lagrum: En borgenär har ansetts vara berättigad till efterutdelning

Läs mer

Arbetsgruppen för revidering av konkurslagen, ordförande Tuula Linna. Betänkanden och utlåtanden Serienummer 73/2010

Arbetsgruppen för revidering av konkurslagen, ordförande Tuula Linna. Betänkanden och utlåtanden Serienummer 73/2010 30.9.2010 Publikationens titel Revidering av konkurslagen Författare Justitieministeriets publikation Arbetsgruppen för revidering av konkurslagen, ordförande Tuula Linna Betänkanden och utlåtanden Serienummer

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS BESLUT HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS BESLUT 1 (5) meddelat i Stockholm den 6 mars 2013 KLAGANDE AA Ombud och offentligt biträde: jur. kand. Ann Andersson Advokat Malin Wassén Kjellberg AB Norra Drottninggatan

Läs mer

HOGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HOGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (4) HOGSTA DOMSTOLENS BESLUT M% nr meddelat i Stockholm den 14 december 2006 Ö 2160-06 KLAGANDE Margareta Eriksson, 610518-4003 Tryde 13:2 273 97 Tomelilla juridik www.n~.s+/~uridikida$ Idag Ombud:

Läs mer

Regler för Sydsvenska Industri- och Handelskammarens skiljeråd

Regler för Sydsvenska Industri- och Handelskammarens skiljeråd Regler för Sydsvenska Industri- och Handelskammarens skiljeråd givna den 1 oktober 1996, reviderade den 1 mars 2002 1 Sydsvenska Industri- och Handelskammarens Skiljeråd är ett organ inom Sydsvenska Industri-

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Skuldsaneringslag; utfärdad den 8 juni 2006. SFS 2006:548 Utkom från trycket den 16 juni 2006 Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs följande. Allmänna bestämmelser 1 Skuldsanering

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (7) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 8 december 2005 Ö 4504-03 KLAGANDE 1. Advokatfirman Fylgia Kommanditbolag, 969633-9994 Box 55555 102 04 Stockholm 2. JF Servanda Handelsbolag,

Läs mer

PROTOKOLL 2011-04-27 muntlig förberedelse i Göteborg

PROTOKOLL 2011-04-27 muntlig förberedelse i Göteborg Avdelning 2 muntlig förberedelse i Göteborg Aktbilaga 31 Mål nr Sid 1 (10) Tid: 09.00-10.50 RÄTTEN Chefsrådmannen Henrik Winman (ordförande) FÖRARE Tingsnotarien Malin Bengtsson PARTER Kärande Appro Aktiebolag,

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS BESLUT HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS BESLUT 1 (7) meddelat i Stockholm den 16 juni 2014 KLAGANDE AA Ställföreträdare och offentligt biträde: Advokat Anders Larsson Göteborgs Advokatbyrå AB Box 11145 404 23 Göteborg

Läs mer

Särskild avgift enligt lagen (2000:1087) om anmälningsskyldighet för vissa innehav av finansiella instrument

Särskild avgift enligt lagen (2000:1087) om anmälningsskyldighet för vissa innehav av finansiella instrument 2013-06-27 B E S L U T Global Health Partner AB FI Dnr 13-5259 Östra Hamngatan 26-28 Delgivning nr 2 411 09 Göteborg Särskild avgift enligt lagen (2000:1087) om anmälningsskyldighet för vissa innehav av

Läs mer