RÄTTSOSÄKERHET VID GRYNINGSRÄDER

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "RÄTTSOSÄKERHET VID GRYNINGSRÄDER"

Transkript

1 RÄTTSOSÄKERHET VID GRYNINGSRÄDER Johan Karlsson* 1. INLEDNING Som framgår av konkurrenslagen (KL) får Stockholms tingsrätt, under vissa förutsättningar, 1 ge Konkurrensverket tillstånd att genomföra en undersökning, s k gryningsräd, hos ett företag för att utreda om det har överträtt förbuden i 2 kap 1 eller 7 KL eller i artikel 101 eller 102 i EUF. I vissa fall får en undersökning avse ett annat företag än det som är föremål för utredning, eller bostäder och andra utrymmen som nyttjas av styrelseledamöter och anställda i det företag som är föremål för utredning. 2 En undersökning av Konkurrensver- * Advokat Johan Karlsson, delägare och ansvarig för Vinges EU- och konkurrensrättsgrupp i Stockholm. 1 Se 5 kap 3 KL. De kumulativa förutsättningarna för ett beslut om undersökning är enligt bestämmelsen att (i) det finnas anledning att anta att en överträdelse har skett; (ii) företaget inte rättar sig efter ett åläggande eller det annars finns risk för att bevis undanhålls eller förvanskas; och att (iii) vikten av att undersökningen genomförs är tillräckligt stor för att uppväga det intrång eller annat men som åtgärden innebär för den som drabbas av den. Av 5 kap 8 KL framgår att ett beslut om undersökning ska innehålla uppgifter om föremålet för och syftet med undersökningen, tidpunkten när undersökningen ska börja och Konkurrensverkets befogenheter enligt 5 kap 6 KL. Det kan noteras att Stockholms tingsrätt lämnade Konkurrensverkets begäran om undersökning gentemot Posten utan bifall på grund av att förutsättningarna för den inte ansågs uppfyllda, se tingsrättens beslut mål nr Ä ( ). Beslutet överklagades av Konkurrensverket till Marknadsdomstolen som med ändring av tingsrättens beslut tillät en undersökning, se Marknadsdomstolens beslut Dnr A 2/11 ( ). Stockholms tingsrätt lämnade även Konkurrensverkets begäran om undersökning gentemot OMX och Verizon utan bifall på grund av att verket, enligt tingsrätten, inte anfört skäl som gav anledning att anta att en överträdelse ägt rum, se tingsrättens beslut i ärende Ä ( ). Även det beslutet överklagades av Konkurrensverket till Marknadsdomstolen som med ändring av tingsrättens beslut tillät en undersökning, se Marknadsdomstolens beslut Dnr A 4/11 ( ). Av Marknadsdomstolens beslut i båda ärendena framgår att verket förtydligat/kompletterat sin ansökan i samband med överklagandet. 2 I vissa fall får en undersökning avse ett annat företag än det som är föremål för utredning, se 5 kap 4 KL, eller bostäder och andra utrymmen som nyttjas av styrelseledamöter och anställda i det företag som är föremål för utredning, se 5 kap 5 KL. Konkurrensverket har i 633

2 Johan Karlsson ket kan också komma att ske på begäran av Kommissionen 3 eller, vilket inte är ovanligt, på begäran av en konkurrensmyndighet i en annan EU-medlemsstat. 4 Konkurrensverket har vittgående men inte obegränsade befogenheter vid en undersökning. 5 Konkurrensverket får, i yttersta fall med hjälp av Kronofogdemyndigheten, 6 bereda sig tillträde till företagets lokaler, transportmedel och andra utrymmen, granska och ta kopior eller göra utdrag ur bokföring och affärshandlingar, och begära muntliga förklaringar. 7 Den föreskrivna ordningen ger således en möjlighet för Konkurrensverket att få tillträde till företagets lokaler och där granska och kopiera affärshandlingar. 8 Den s k granskningsrätten är emellertid underkastad flera viktiga begränsningar. För det första har Konkurrensverket en skyldighet att avstå från att ta del av handlingar som uppenbarligen inte utgör affärshandlingar (t ex privat korrespondens) eller som inte har något med föremålet för undersökningen, dvs den misstänkta överträdelsen, att göra. 9 För det andra har, som framgår av 5 kap 11 KL, Konkurrensverket inte rätt att granska eller, än mindre, 10 ta kopior av skriftliga handlingar som omfattas av advokatsekretess. 11 För det flera ärenden fått tillstånd och genomfört undersökningar hos företag som inte misstänkts för någon överträdelse. Verket har också i åtminstone ett ärende genomfört undersökning i utrymme som nyttjats av styrelseledamot. 3 Se artikel 22.2 i rådets förordning nr 1/2003 av den 16 december 2002 om tillämpningen av konkurrensreglerna i artiklarna 101 och 102 EUF. Se även 5 kap KL. 4 Se artikel 22.1 i rådets förordning nr 1/2003 av den 16 december 2002 om tillämpningen av konkurrensreglerna i artiklarna 101 och 102 EUF. Se även 5 kap 15 KL. Samarbetet mellan konkurrensmyndigheterna inom EU inom ramen för undersökningar enligt artikel 22.1 i förordning nr 1/2003 anses vara en very useful tool for the effective enforcement of Articles 101 and 102 TFEU, se ECN Brief, Special Issue, December 2010, sid En allmän princip är att den som är föremål för en undersökning inte får betungas onödigt, se 5 kap 13 KL. 6 Se 5 kap 10 KL. 7 Se 5 kap 6 KL. Av 5 kap 8 1 st 3 p KL framgår att domstolens beslut ska innehålla uppgifter om Konkurrensverkets befogenheter. Bestämmelsen ger domstolen möjlighet att inskränka, men inte utvidga, verkets befogenheter enligt 5 kap 6 KL. Se Wetter m fl Konkurrensrätt en kommentar (2009) sid 913, not 150. Se även Marknadsdomstolens beslut med anledning av Konkurrensverkets ansökan om undersökning gentemot OMX och Verizon där domstolen begränsade verkets undersökningen till att avse endast kontorsutrymmen, Dnr A 4/11 ( ). 8 Se prop 1992/93:56 s 53. Konkurrensverket har inte någon rätt att beslagta föremål eller handlingar (i original). Beslag är liksom husrannsakan ett straffprocessuellt tvångsmedel, se 27 kap RB. 9 Se Simonsson Rättssäkerhet vid gryningsräder enligt konkurrenslagen, ERT 2001, sid Se Simonsson a.a., sid Om Konkurrensverket anser att en viss handling bör omfattas av undersökningen och den som åtgärden avser åberopar att handlingen omfattas av advokatsekretess, ska handlingen omedelbart förseglas och överlämnas till Stockholms tingsrätt, som utan dröjsmål ska pröva om handlingen ska omfattas av undersökningen, se 5 kap 11 KL. Fråga huruvida en viss handling omfattades av advokatsekretess uppkom i samband med Konkurrensverkets undersökning hos Posten. Det var fråga om en promemoria som upprättats av en av Postens bolags- 634

3 tredje finns det, som följer av 5 kap 12 KL, inte någon skyldighet för ett företag att röja företagshemligheter av teknisk natur. Konkurrensverkets rätt att, i samband med en undersökning, få tillträde till företagets lokaler, transportmedel och andra utrymmen är begränsad till sådana lokaler etc som är belägna i Sverige. 12 Det bör observeras att verkets befogenhet att kopiera och ta med sig kopierade affärshandlingar är mer begränsad än rätten att granska dem. För att Konkurrensverket ska få kopiera och ta med sig en kopierad handling måste den direkt eller indirekt avse föremålet för undersökningen, dvs den misstänkta överträdelsen. 13 Sålunda får, såvida inte företaget samtycker till annat, endast de handlingar som är relevanta (dvs omfattas av föremålet för undersökningen) och inte omfattas av advokatsekretess eller inte innehåller företagshemligheter av teknisk natur, kopieras och tas med av Konkurrensverket. En viktig fråga, inte minst från rättssäkerhetssynpunkt, är om Konkurrensverket, som man själv hävdar, har rätt att kopiera eller spegla digitalt lagrat material för att sedan ta med det sålunda kopierade eller speglade materialet för indexering och undersökning/granskning i verkets lokaler, låt vara i närvaro av företrädare eller ombud för företaget. 14 Denna fråga underställdes domstolarna i samband med en undersökning hos AstraZeneca. 2. ASTRAZENECA-ÄRENDET Den 19 november 2010 ansökte Konkurrensverket hos Stockholms tingsrätt om tillstånd att på uppdrag av den nederländska konkurrensmyndigheten, Nederlandse Mededingingsautoriteit ( NMa ), genomföra en undersökning jurister och som Posten menade var upprättad i syfte att inhämta juridisk rådgivning. Tingsrätten konstaterade att EU-rättens skydd för advokatsekretess utgör en mininivå och att svensk rätt kan ge en högre skydd. En handling som anförtrotts en advokat omfattas enligt tingrätten av advokatsekretess. Se tingsrättens beslut i mål nr Ä ( ). Det kan på goda grunder antas att advokatsekretessen enligt 5 kap 11 KL även gäller elektroniskt lagrade handlingar, även om bestämmelsen, liksom 36 kap 5 rättegångsbalken, utgår ifrån skriftliga handlingar. Jfr t ex Digitala bevis en utmaning för advokatsekretessen, Advokaten nr 3/2011, sid 15. Det således ifrågasättas om Konkurrensverket i samband med en undersökning av ett företags lokaler i Sverige har rätt att granska/söka dokument på en dator som är uppkopplad till en server som finns utomlands, jfr överåklagaren Gunnel Lindbergs utredning Brott och brottsutredning i IT-miljö (Ds 2005:6), sid 131. Jfr dock t ex Kerse, EC Antitrust Procedure, 2005, sid 171. Se Simonsson a a, sid 337. Se Konkurrensverkets hemsida, frågor och svar om gryningsräder (punkt 2), samt Konkurrensverkets information som (numera) överlämnas till företag som omfattas av en undersökning, Vad innebär det att Konkurrensverket speglar och kopierar digitalt lagrat material? 635

4 Johan Karlsson hos AstraZeneca enligt 5 kap 3, 7 och 15 KL. 15 Den 24 november 2010 beslutade Stockholms tingsrätt att tillåta Konkurrensverket att hos AstraZeneca genomföra en undersökning i syfte att söka efter bevis för att styrka den misstänkta överträdelsen. 16 Den 30 november 2010 inledde Konkurrensverket sin undersökning. AstraZeneca hade inga invändningar mot att Konkurrensverket kopierade/ speglade digitalt material för granskning hos AstraZeneca men motsatte sig verkets avsikt att ta med det för granskning/undersökning i verkets egna lokaler. En sådan ordning saknade, enligt AstraZeneca, inte bara stöd i lag och tingsrättens beslut utan skulle också åsidosätta bolagets rätt till försvar samt riskera att förorsaka irreparabla skador och betydande (mer-)kostnader för AstraZeneca. För att söka få klarlagt att Konkurrensverket inte hade rätt att kopiera/spegla det digitala materialet för indexering och granskning i verkets lokaler överklagade AstraZeneca tingsrättens beslut om undersökning till Marknadsdomstolen som beslutade att inte bevilja prövningstillstånd på grund av att överklagandet ansågs röra en verkställighetsfråga som domstolen inte hade att pröva. 17 Konkurrensverket vidhöll sin uppfattning och övervägde men begärde till slut inte någon handräckning från Kronofogdemyndigheten för att tvinga AstraZeneca att medverka till att det speglade digitala materialet skulle tas med och granskas hos verket. 18 Istället valde Konkurrensverket att den 9 december 2010 inge en Se Konkurrensverkets ansökan om tillstånd att genomföra undersökning, dnr 556/2010 ( ). Se Stockholms tingsrätts beslut i Ä ( ). Se Marknadsdomstolens beslut i Dnr A 5/10 ( ). Som framgår av 5 kap 10 KL får Konkurrensverket begära handräckning av Kronofogdemyndigheten för att genomföra en åtgärd som avses i 5 kap 6 p 1, 2 eller 4, dvs för att granska och ta kopior av affärshandlingar och för att få tillträde till lokaler och andra utrymmen hos företaget. Vid handräckning gäller bestämmelserna i utsökningsbalken ( UB ) om verkställighet av förpliktelser som inte avser betalningsskyldighet eller avhysning. Av 16 kap 12 UB framgår att verkställighet kan ske genom att Kronofogdemyndigheten förelägger det undersökta företaget att fullgöra vad som åligger företaget eller genom att myndigheten själv vidtar behövlig åtgärd. Kronofogdemyndigheten kan vid handräckning bl a besluta om att lås ska öppnas, arkiv/lokaler förseglas och i övrigt använda tvång i den mån det kan anses befogat med hänsyn till omständigheterna (2 kap 17 UB). Den som vägrar kronofogdemyndigheten tillträde kan dömas till böter för hindrande av förrättning (17 kap 13 2 st BrB) och den som skadar eller borttager en försegling eller överträder ett av Kronofogdemyndigheten meddelat förbud kan dömas till böter eller fängelse i högst ett år för överträdelse av myndighets bud (17 kap 13 1 st BrB). Kronofogdemyndigheten har, i samband med Konkurrensverkets undersökning inom finanssektorn, anmält ett företag till Åklagarmyndigheten för att ha brutit förseglingen av en lokal, se Konkurrensverkets nyhetsbrev Konkurrens, augusti Det ligger i sakens natur att Kronofogdemyndigheten, med anledning av en begäran om handräckning av Konkurrensverket enligt 5 kap 10 KL, inte får ålägga ett företag eller själv vidta en åtgärd som går utöver de befogenheter Konkurrensverket har enligt 5 kap 6 KL, dvs som saknar stöd i lag. Det torde, i vart fall om företaget framfört en invändning härom, åligga Kronofogdemyndigheten att pröva hinder mot verkställighet även om Kronofogdemyndigheten inte har någon utredningsskyldighet och det ligger på parterna att förse myndigheten med 636

5 ny ansökan om undersökning till Stockholms tingsrätt. I den s k tilläggsansökan yrkade Konkurrensverket att tingrätten skulle besluta att verket tilläts att, inom ramen för den redan beslutade undersökningen som inletts den 30 november hos AstraZeneca, dels genomföra kopiering av digitalt lagrat material till externt lagringsmedium, dels genomföra indexering och sökning i detta material i Konkurrensverkets lokaler. 19 AstraZeneca bestred och yrkade att verkets ansökan skulle ogillas. Som framgår av det utkast till begäran om förhandsavgörande från EU-domstolen som Stockholms tingsrätt kommunicerade till parterna, 20 bedömde tingrätten att den saknade behörighet att som en fristående talan pröva det yrkande som Konkurrensverket gjort i sin tilläggsansökan, eftersom den enligt tingsrätten avsåg lagenligheten av åtgärder som verket skulle vidta inom ramen för en redan beslutad undersökning. Tingrätten ansåg emellertid att EU-rätten gav stöd för att tingrätten ändå borde kunna pröva verkets yrkande i syfte att förhindra kränkningar av grundläggande gemenskapsrättsliga principer. 21 Om Konkurrensverket skulle ignorera regelverket så skulle, enligt tingsrätten, den svenska principen om fri bevisföring och fri bevisvärdering innebära att det skulle stå Konkurrensverket fritt att använda sig av bevisning som verket felaktigt kommit åt. 22 Saken blev emellertid aldrig avgjord av EU-domstolen. Konkurrensverket beslutade nämligen den 16 december 2010 att återkalla sin tilläggsansökan för att istället genomföra granskningen av det digitala materialet i AstraZenecas lokaler. 23 Tingsrätten beslutade därför att avskriva målet för vidare handläggning KOMMENTAR En undersökning utgör, inte minst från integritetssynpunkt, en ingripande tvångsåtgärd mot ett enskilt företag. De befogenheter som Konkurrensverket beslutsunderlag, se 3 kap 21 UB. Se även Walin mfl Utsökningsbalken en kommentar (2009), sid 101 ff, samt Kronofogdemyndighetens promemoria Nr 2/08/IND Prövning av invändning mot verkställighet enligt 3 kap 21 utsökningsbalken, Dnr /121 ( ). Kronofogdemyndighetens beslut om verkställighet gäller omedelbart och verkställighet fortgår även om beslutet överklagas (2 kap 19 UB), såvida inte tingsrätten beslut om inhibition. Avgörande för vilken tingsrätt som är behörig at pröva ett överklagande är i vilket län som svaranden har sin hemvist (se 17 kap 1 Utsökningsförordningen). Se Konkurrensverkets tilläggsansökan i dnr 556/2010 ( ). Se Stockholms tingsrätts utkast till begäran om förhandsavgörande i mål Ä ( ). Se p 30 i tingsrättens utkast till begäran om förhandsavgörande. Se p 18 i tingsrättens utkast till begäran om förhandsavgörande. Se Konkurrensverkets yttrande ( ). Se Stockholms tingsrätts beslut i mål nr Ä ( ). 637

6 Johan Karlsson har fått enligt 5 kap 6 KL ska därför tolkas och tillämpas restriktivt. Varje tvångsåtgärd måste ha tydligt stöd i lag och varje oklarhet måste tolkas till den enskildes fördel. Åtgärden måste vidare vara av sådan betydelse att den uppväger det intrång eller annat men som det innebär för den som drabbas av åtgärden. Det är viktiga principer som är angelägna att upprätthålla. Det förhållandet att Konkurrensverket, i samband med en undersökning, påstår sig ha rätt att kopiera/spegla digital material för att granska det i verkets egna, istället för i företagets, lokaler innebär inte att man har laga stöd för åtgärden. Tvärtom, som framgått ovan, finns det mycket som talar för att en sådan undersökning saknar lagstöd eller i vart fall vilar på juridiskt bräcklig grund. 25 Det saknar för den bedömningen betydelse att en undersökning i Konkurrensverkets lokaler skulle vara, som verket påstår, mer effektiv, att företaget skulle ges möjlighet att närvara vid en sådan granskning, att verket inte skulle behandla det kopierade/speglade materialet som (inkomna) handlingar och förstöra dem efter genomgången 26 eller att Kommissionen, också på vaga grunder, anser sig ha en sådan rätt. 27 Mot bakgrund härav kan det ifrågasättas om Konkurrensverket tills vidare inte borde avhålla sig från att kopiera eller spegla digitalt material för indexering 25 Konkurrensverket har i samband med en begäran om undersökning gentemot BHH Hushållsapparater i tiden efter det ovan nämnda AstraZeneca-ärendet yrkat att tingsrätten skulle tillåta Konkurrensverket att spegla/kopiera digitalt lagrat material samt indexera och granska detta i verkets lokaler. Med hänvisning till Marknadsdomstolens beslut i AstraZeneca-ärendet konstaterade tingsrätten emellertid att den inte hade behörighet att besluta hur verket skulle verkställa undersökningen och avvisade därför yrkandet. Tingsrätten framhöll emellertid i sina domskäl att verket hade att genomföra undersökningen på det sätt och med de begränsningar som följer av KL, särskilt 5 kap KL. Se tingsrättens beslut i mål nr Ä ( ). Den hänvisningen får, enligt min mening, ses som en tydlig markering från tingsrätten. Konkurrensverket överklagade tingsrättens beslut om avvisning till Marknadsdomstolen som inte beviljade prövningstillstånd, se Dnr A 1/11 ( ). Det kan i sammanhanget noteras att kopiering och spegling inte är självklara företeelser ens i samband med brottsutredningar, se Brott och brottsutredning i IT-miljö (Ds 2005:6), särskilt sid Handlingar som Konkurrensverket beslutat att ta med sig torde bli allmänna, om än inte nödvändigtvis offentliga, i Tryckfrihetsförordningens mening och kan därefter inte förvandlas till icke-allmänna igen, se Simonsson, a.a., sid Jfr även Brott och brottsutredning i ITmiljö (Ds 2005:6) sid angående beslagtagna handlingar. Det faktum att Konkurrensverket, som framgår av ett tidigare ärende (se Konkurrensverkets intyg som utfärdades i samband med en undersökning av ArlaFoods, dnr 215/2009, ), inte betraktat sådana handlingar som allmänna och inte heller aktbilagerat dem, förändrar inte detta. En annan sak är att vissa allmänna handlingar kan komma att gallras, dvs förstöras, i enlighet med Riksarkivets föreskrifter och allmänna råd om gallring hos Konkurrensverket (RA-MS 2009:33). 27 Se p i Kommissionens förklarande meddelande godkännande om att genomföra en inspektion i överensstämmelse med ett kommissionens beslut enligt artikel 20.4 i rådets förordning nr 1/2003. Frågan om Kommissionens befogenheter i detta avseende är föremål för Tribunalens prövning i de ännu icke avgjorda målen T-135/09 Nexans France mot Kommissionen och T-140/09 Prysmian mot Kommissionen. 638

7 och undersökning i verkets egna lokaler. 28 Om Konkurrensverket, vilket det kan finnas skäl för, vill ha de möjligheterna kan verket föreslå och avvakta en lagändring som ger tydligt stöd för åtgärderna. 29 Det bör, med tanke på de rättssäkerhetsaspekter som står på spel, inte vara verkets uppgift att i det här avseendet testa KLs gränser i den praktiska tillämpningen, särskilt som det kan visa sig svårt för ett företag att få saken prövad innan skadan är skedd. Det kan, å andra sidan, noteras att en tjänsteman från Konkurrensverket kan göra sig skyldig till tjänstefel om han/hon går utöver sina befogenheter i samband med undersökning. 30 Även detta förhållande talar för återhållsamhet Företagets samtycke kan möjligen men inte självklart ge verket stöd för åtgärden. Jfr tingsrättens beslut om undersökning gentemot ArlaFoods, mål Ä ( ). Möjligen kan de slutliga avgörandena i ovan nämnda EU-rättsliga mål ge vägledning. Det är emellertid inte säkert. KLs bestämmelser om undersökning har visserligen sin förebild i EUrätten men ska inte nödvändigtvis tolkas och tillämpas på exakt samma sätt, se Simonsson, Legitimacy in EU Cartel Control (2010), sid 236. Se 20 kap 1 BrB. Utgångspunkten för tjänstefelsansvaret är att det av hänsyn till rättssäkerheten bör ställas särskilda krav på noggrannhet och omsorg på områden inom den offentliga verksamheten där det är fråga om myndighetsutövning, se t ex NJA 2002 s 188 angående tjänstefel av en kronoinspektör i samband med verkställighet av en avhysning. Se vidare t ex Holmqvist m fl Brottsbalken en kommentar, 20:1. 639

Fakultetsnämnden tillstyrker utredningens övriga förslag. Stoppa klockan vid utredningar av företagskoncentrationer

Fakultetsnämnden tillstyrker utredningens övriga förslag. Stoppa klockan vid utredningar av företagskoncentrationer 1 (5) 2013-06-12 Dnr SU FV-1.1.3-1062-13 Regeringskansliet (Näringsdepartementet) 103 33 Stockholm Remiss: Effektivare konkurrenstillsyn (SOU 2013:16) Sammanfattning Juridiska fakultetsnämnden avstyrker

Läs mer

Konkurrensverkets platsundersökningar

Konkurrensverkets platsundersökningar Konkurrensverkets platsundersökningar Om du vill ha informationen i ett alternativt format, som till exempel på lättläst svenska, punktskrift eller inläst på kassett/cd, kontaktar du Konkurrensverket via

Läs mer

RÄTTEN Hovrättsråden Ulrika Beergrehn och Adrian Engman, referent, samt tf. hovrättsassessorn Teresia Danielsson

RÄTTEN Hovrättsråden Ulrika Beergrehn och Adrian Engman, referent, samt tf. hovrättsassessorn Teresia Danielsson 1 SVEA HOVRÄTT PROTOKOLL Aktbilaga 21 Patent- och 2016-10-27 Mål nr PMÖÄ 8867-16 marknadsöverdomstolen Föredragning i Rotel 020109 Stockholm RÄTTEN Hovrättsråden Ulrika Beergrehn och Adrian Engman, referent,

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (1988:688) om besökförbud; SFS 2011:487 Utkom från trycket den 24 maj 2011 utfärdad den 12 maj 2011. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga om lagen

Läs mer

Nya regler om marknadsmissbruk

Nya regler om marknadsmissbruk Nya regler om marknadsmissbruk FI-forum 14 februari 2017 1 Agenda Inledning FI:s tillsyn och marknadsövervakning EBM:s arbete Ingripanden och FI:s beslutsprocess FI:s tvångsmedel Introduktion Erik Thedéen

Läs mer

Konkurrensverkets författningssamling

Konkurrensverkets författningssamling Konkurrensverkets författningssamling ISSN 1103-6303 Konkurrensverkets allmänna råd om eftergift och nedsättning av konkurrensskadeavgift KKVFS 2015:1 Utkom från trycket den 30 december 2014 beslutat den

Läs mer

RÄTTEN Hovrättsråden Ulrika Beergrehn och Adrian Engman, referent, samt tf. hovrättsassessorn Teresia Danielsson

RÄTTEN Hovrättsråden Ulrika Beergrehn och Adrian Engman, referent, samt tf. hovrättsassessorn Teresia Danielsson 1 SVEA HOVRÄTT PROTOKOLL Aktbilaga Patent- och 2016-10-26 Mål nr PMÖÄ 8867-16 marknadsöverdomstolen Föredragning i Rotel 020109 Stockholm RÄTTEN Hovrättsråden Ulrika Beergrehn och Adrian Engman, referent,

Läs mer

MARKNADSDOMSTOLEN BESLUT MD 2015:15 2015-10-28 Mål nr A 3/14

MARKNADSDOMSTOLEN BESLUT MD 2015:15 2015-10-28 Mål nr A 3/14 MARKNADSDOMSTOLEN BESLUT MD 2015:15 2015-10-28 Mål nr A 3/14 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Stockholms tingsrätts, avdelning 5, slutliga beslut 2014-03-17, i mål nr Ä 842-14, bilaga KLAGANDE ASSA AB, 556034-3161,

Läs mer

MARKNADSDOMSTOLENS DOM 2012:9 2012-08-22 Dnr A 7/11

MARKNADSDOMSTOLENS DOM 2012:9 2012-08-22 Dnr A 7/11 MARKNADSDOMSTOLENS DOM 2012:9 2012-08-22 Dnr A 7/11 KLAGANDE Däckia Aktiebolag, Box 2980, 187 29 Täby Ombud: advokaterna E. E., Advokatfirman Delphi, Box 1432, 111 84 Stockholm, och E. E., Strandvägen

Läs mer

Säkring av bevis vid Konkurrensverkets platsundersökningar. Lagrådsremissens huvudsakliga innehåll

Säkring av bevis vid Konkurrensverkets platsundersökningar. Lagrådsremissens huvudsakliga innehåll Lagrådsremiss Säkring av bevis vid Konkurrensverkets platsundersökningar Regeringen överlämnar denna remiss till Lagrådet. Stockholm den 5 mars 2015 Anna Johansson Dan Sandberg (Näringsdepartementet) Lagrådsremissens

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 3 januari 2005 Ö 2353-01 KLAGANDE Skatteverket, 171 94 SOLNA MOTPART SD SAKEN Kvittning av EU-bidrag ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Hovrätten för

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 23 juni 2015 Ö 904-15 KLAGANDE 1. PA 2. KS Ombud för 1 och 2: Advokat RD MOTPART Robusta Byggnads AB, 556575-2747 Flygfältsgatan 22 423

Läs mer

Stockholm den 12 juni 2013

Stockholm den 12 juni 2013 R-2013/0501 Stockholm den 12 juni 2013 Till Näringsdepartementet N2013/1012/MK Sveriges advokatsamfund har genom remiss inkommen den 25 mars 2013 beretts tillfälle att avge yttrande över Utredningen om

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 18 december 2003 Ö 4190-03 KLAGANDE Hydraulkranar Sverige Aktiebolag, 556439-2172, Produktvägen 12 C, 246 43 LÖDDEKÖPINGE Ombud: jur.

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om erkännande och verkställighet av frihetsberövande påföljder inom Europeiska unionen; SFS 2015:109 Utkom från trycket den 10 mars 2015 utfärdad den 26 februari 2015.

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 3 juli 2009 T 2955-08 KLAGANDE 1. ALL 2. HL 3. EL 4. ML Ombud för 1-4: Advokat BS MOTPART Nora kommun, 212000-2007 Tingshuset 713 80 Nora

Läs mer

DOM meddelad i Nacka Strand

DOM meddelad i Nacka Strand NACKA TINGSRÄTT Miljödomstolen Enhet 3 DOM 2008-03-14 meddelad i Nacka Strand Sid 1 (6) Mål nr KLAGANDE Munksjö Sweden AB Box 624 551 18 Jönköping Ombud: Advokat T.C. Alrutz' Advokatbyrå AB Box 7493 103

Läs mer

Ställningstagande - Försegling med stöd av 2 kap. 17 tredje stycket UB av lokal under pågående förrättning

Ställningstagande - Försegling med stöd av 2 kap. 17 tredje stycket UB av lokal under pågående förrättning 832 6511-13/121 1(5) Ställningstagande - Försegling med stöd av 2 kap. 17 tredje stycket UB av lokal under pågående förrättning (Ersätter ställningstagande 4/08/IND) Om behov av försegling uppstår, t.ex.

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (7) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 18 december 2014 B 6273-13 KLAGANDE Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm MOTPART MB Ombud och offentlig försvarare: Advokat ML SAKEN

Läs mer

Överklagande av ett hovrättsbeslut överlämnande från Sverige enligt en europeisk arresteringsorder

Överklagande av ett hovrättsbeslut överlämnande från Sverige enligt en europeisk arresteringsorder Sida 1 (6) Byråchef Ert datum Er beteckning Högsta domstolen Box 2066 103 12 STOCKHOLM Överklagande av ett hovrättsbeslut överlämnande från Sverige enligt en europeisk arresteringsorder Klagande Riksåklagaren

Läs mer

MARKNADSDOMSTOLEN PROTOKOLL Mål nr A 2/14

MARKNADSDOMSTOLEN PROTOKOLL Mål nr A 2/14 MARKNADSDOMSTOLEN PROTOKOLL Mål nr A 2/14 Stockholm Aktbilaga 51 MARKNADSDOMSTOLEN Per Carlson, ordförande, tillika protokollförare, Karin Lindell, Per Eklund, Jonas Häckner, Jerker Holm och Anders Stenlund

Läs mer

Sjätte avdelningen Om rättegången i Högsta domstolen. 54 kap. Om rätten att överklaga en hovrätts domar och beslut och om prövningstillstånd

Sjätte avdelningen Om rättegången i Högsta domstolen. 54 kap. Om rätten att överklaga en hovrätts domar och beslut och om prövningstillstånd Smugglingslagen m.m./rättegångsbalken m.m. 1 Sjätte avdelningen Om rättegången i Högsta domstolen 54 kap. Om rätten att överklaga en hovrätts domar och beslut och om prövningstillstånd Anm. Rubriken har

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (8) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 7 april 2014 B 4080-13 KLAGANDE MP Ombud och offentlig försvarare: Advokat RT MOTPART Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm SAKEN Häleri

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 9 februari 2017 Ö 5688-15 KLAGANDE Alektum Group AB, 556331-1678 Box 11108 404 23 Göteborg Ombud: Advokat PH och jur.kand. HÅ-L MOTPART

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (8) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 15 maj 2014 T 1039-13 KLAGANDE Justitiekanslern Box 2308 103 17 Stockholm Ombud: Hovrättsassessor RJ MOTPART VT Ombud och biträde enligt

Läs mer

Lag (2013:363) om kontroll av ekologisk produktion

Lag (2013:363) om kontroll av ekologisk produktion Import och exportföreskrifter/växtkontroll m.m. 1 Lagens tillämpningsområde 1 [9511] Denna lag kompletterar 1. rådets förordning (EG) nr 834/2007 av den 28 juni 2007 om ekologisk produktion och märkning

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 10 oktober 2012 Ö 2451-11 KLAGANDE Sandtorps Villasamfällighetsförening Ombud: Advokat HG och jur.kand. JP MOTPART MS SAKEN Invändning

Läs mer

ÖVERKLAGADE AVGÖRANDET

ÖVERKLAGADE AVGÖRANDET Sida 1 (7) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 4 mars 2010 T 227-08 KLAGANDE ME Ombud: Advokaterna PB och KH MOTPART Eskilstuna kommun 631 86 Eskilstuna Ombud: Advokat AG SAKEN Fastställelsetalan

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (5) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 30 juni 2005 Ö 1204-04 SÖKANDE TS MOTPART VF Finans Aktiebolag, 556454-8237, Box 16184, 103 24 STOCKHOLM Ombud: advokaten JL SAKEN Resning

Läs mer

Kommittédirektiv. Främjandeförbudet i lotterilagen. Dir. 2014:6. Beslut vid regeringssammanträde den 23 januari 2014

Kommittédirektiv. Främjandeförbudet i lotterilagen. Dir. 2014:6. Beslut vid regeringssammanträde den 23 januari 2014 Kommittédirektiv Främjandeförbudet i lotterilagen Dir. 2014:6 Beslut vid regeringssammanträde den 23 januari 2014 Sammanfattning Snabba insatser från statens sida och verkningsfulla sanktioner vid överträdelser

Läs mer

Sida l (4) KAMMARRÄTTEN y^ ^^ r Mål nr 3647-15 I STOCKHOLM JJUIVI Avdelning 04 2015 "06- O 4 Meddelad i Stockholm

Sida l (4) KAMMARRÄTTEN y^ ^^ r Mål nr 3647-15 I STOCKHOLM JJUIVI Avdelning 04 2015 06- O 4 Meddelad i Stockholm Sida l (4) KAMMARRÄTTEN y^ ^^ r Mål nr 3647-15 I STOCKHOLM JJUIVI Avdelning 04 2015 "06- O 4 Meddelad i Stockholm KLAGANDE Maria Elowsson Nyhetsbyrån Siren Björns Trädgårdsgränd l 11621 Stockholm ÖVERKLAGAT

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse; SFS 2013:455 Utkom från trycket den 12 juni 2013 utfärdad den 30 maj 2013. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om straff för marknadsmissbruk på värdepappersmarknaden; SFS 2016:1307 Utkom från trycket den 28 december 2016 utfärdad den 20 december 2016. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i socialtjänstlagen (2001:453); SFS 2012:944 Utkom från trycket den 28 december 2012 utfärdad den 18 december 2012. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs att 2

Läs mer

DOM Meddelad i Stockholm

DOM Meddelad i Stockholm I STOCKHOLM 2013-04-10 Meddelad i Stockholm Mål nr UM 5753-12 1 KLAGANDE Ombud: MOTPART Migrationsverket ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Förvaltningsrättens i Stockholm, migrationsdomstolen, dom den 12 juni 2012

Läs mer

AVSKRIFT MARKNADSDOMSTOLEN BESLUT 2000:23 2000-10-24 Dnr A 15/98. Konkurrensverkets beslut 1997-12-18, dnr 753/96, bilaga (ej bilagd här)

AVSKRIFT MARKNADSDOMSTOLEN BESLUT 2000:23 2000-10-24 Dnr A 15/98. Konkurrensverkets beslut 1997-12-18, dnr 753/96, bilaga (ej bilagd här) 1 AVSKRIFT MARKNADSDOMSTOLEN BESLUT 2000:23 2000-10-24 Dnr A 15/98 ÖVERKLAGAT BESLUT Konkurrensverkets beslut 1997-12-18, dnr 753/96, bilaga (ej bilagd här) KLAGANDE Taxi Beställningscentral i Linköping

Läs mer

M i g r a t i o n s ö v e r d o m s t o l e n MIG 2016:20

M i g r a t i o n s ö v e r d o m s t o l e n MIG 2016:20 M i g r a t i o n s ö v e r d o m s t o l e n MIG 2016:20 Målnummer: UM7173-15 Avdelning: 1 Avgörandedatum: 2016-10-26 Rubrik: En asylansökan från ett i Sverige fött utländskt barn, vars mor beviljats

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Konkurrensskadelag; utfärdad den 3 november 2016. SFS 2016:964 Utkom från trycket den 15 november 2016 Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs 2 följande. 1 kap. Inledande bestämmelser

Läs mer

DOM Meddelad i Stockholm

DOM Meddelad i Stockholm I STOCKHOLM 2014-02-26 Meddelad i Stockholm Mål nr UM 3616-13 1 KLAGANDE Migrationsverket MOTPART Ombud: ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Förvaltningsrättens i Malmö, migrationsdomstolen, dom den 25 april 2013 i mål

Läs mer

The Consistency and Compatibility of Transactional Resolutions of Antitrust Proceedings with the Due Process and Fundamental Rights of the Parties

The Consistency and Compatibility of Transactional Resolutions of Antitrust Proceedings with the Due Process and Fundamental Rights of the Parties QUESTION A The Consistency and Compatibility of Transactional Resolutions of Antitrust Proceedings with the Due Process and Fundamental Rights of the Parties Helene Andersson Agenda Bakgrund Effektivitetshänsyn

Läs mer

Prövning av invändning mot verkställighet enligt 3 kap. 21 utsökningsbalken

Prövning av invändning mot verkställighet enligt 3 kap. 21 utsökningsbalken Nr 1(6) Prövning av invändning mot verkställighet enligt 3 kap. 21 utsökningsbalken Detta ställningstagande ersätter ställningstagandet 2008-01-31, PÄST 2/08/IND. Beträffande den praktiska handläggningen

Läs mer

M i g r a t i o n s ö v e r d o m s t o l e n MIG 2016:24

M i g r a t i o n s ö v e r d o m s t o l e n MIG 2016:24 M i g r a t i o n s ö v e r d o m s t o l e n MIG 2016:24 Målnummer: UM6068-14 Avdelning: 1 Avgörandedatum: 2016-11-24 Rubrik: Lagrum: Rättsfall: Vid överklagande av ett beslut om överföring enligt Dublinförordningen

Läs mer

MARKNADSDOMSTOLEN BESLUT 2003:19 2003-06-11 Dnr A 3/02. ÖVERKLAGAT BESLUT Konkurrensverkets beslut 2002-06-19, dnr 207/2002, bilaga (ej bilagd här)

MARKNADSDOMSTOLEN BESLUT 2003:19 2003-06-11 Dnr A 3/02. ÖVERKLAGAT BESLUT Konkurrensverkets beslut 2002-06-19, dnr 207/2002, bilaga (ej bilagd här) MARKNADSDOMSTOLEN BESLUT 2003:19 2003-06-11 Dnr A 3/02 ÖVERKLAGAT BESLUT Konkurrensverkets beslut 2002-06-19, dnr 207/2002, bilaga (ej bilagd här) KLAGANDE Gustavus Holding AB, 556576-4874, Box 11046,

Läs mer

MARKNADSDOMSTOLEN DOM 2003:2 2003-01-24 Dnr A 1/02

MARKNADSDOMSTOLEN DOM 2003:2 2003-01-24 Dnr A 1/02 MARKNADSDOMSTOLEN DOM 2003:2 2003-01-24 Dnr A 1/02 ÖVERKLAGAT Stockholms tingsrätts, avd. 4, dom 2001-12-18 AVGÖRANDE i mål nr T 10594-99, se bilaga (ej bilagd här) KLAGANDE Uponor AB, 556548-9738, Industrivägen

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 5 mars 2010 Ö 3554-08 KLAGANDE BI MOTPART Justitiekanslern Box 2308 103 17 Stockholm SAKEN Ersättning till offentlig försvarare ÖVERKLAGADE

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i utlänningslagen (2005:716); SFS 2016:1243 Utkom från trycket den 16 december 2016 utfärdad den 8 december 2016. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs 2 i fråga

Läs mer

Tillsyn och sanktioner

Tillsyn och sanktioner Juridisk vägledning Granskad februari 2012 Mer om Tillsyn och sanktioner Tillsyn definieras i skollagen och bestämmelser om tillsyn samlas i ett särskilt kapitel. Tillsynsmyndigheten har rätt att få tillträde

Läs mer

Stockholm den 17 september 2015

Stockholm den 17 september 2015 R-2015/1079 Stockholm den 17 september 2015 Till Justitiedepartementet Ju2015/4875/DOM Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 22 juni 2015 beretts tillfälle att avge yttrande över betänkandet Europeisk

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (7) meddelad i Stockholm den 29 oktober 2015 KLAGANDE AA Ombud: Advokat Kristoffer Sparring Advokatfirman Fylgia Box 55555 102 04 Stockholm MOTPART Skatteverket 171

Läs mer

Tvångsförsäljning av bostadsrätt - förfarande och formkrav

Tvångsförsäljning av bostadsrätt - förfarande och formkrav 1(9) Tvångsförsäljning av bostadsrätt - förfarande och formkrav Vid tvångsförsäljning ska följande förfarande och formkrav jämte bifogad promemoria tillämpas. Bostadsrättshavaren ska skriftligen underrättas

Läs mer

M i g r a t i o n s ö v e r d o m s t o l e n MIG 2012:16

M i g r a t i o n s ö v e r d o m s t o l e n MIG 2012:16 M i g r a t i o n s ö v e r d o m s t o l e n MIG 2012:16 Målnummer: UM8366-09 Avdelning: 1 Avgörandedatum: 2012-10-08 Rubrik: Lagrum: Rättsfall: Dublinförordningen ska tolkas så att ett återkallande av

Läs mer

REGERINGSRÄTTENS DOM

REGERINGSRÄTTENS DOM REGERINGSRÄTTENS DOM 1 (6) meddelad i Stockholm den 3 juli 2009 KLAGANDE Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket (tidigare Läkemedelsförmånsnämnden) Box 55 171 11 Solna MOTPART Meda AB, 556427-2812 Ombud:

Läs mer

M i g r a t i o n s ö v e r d o m s t o l e n MIG 2016:23

M i g r a t i o n s ö v e r d o m s t o l e n MIG 2016:23 M i g r a t i o n s ö v e r d o m s t o l e n MIG 2016:23 Målnummer: UM3885-16 Avdelning: 1 Avgörandedatum: 2016-11-17 Rubrik: Lagrum: Bestämmelsen om rätt till rättsligt bistånd och biträde i det omarbetade

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 18 mars 2005 Ö 3891-03 KLAGANDE Carina Ahlström Förvaltning AB i konkurs Ställföreträdare: TA MOTPART FöreningsSparbanken AB Ombud: bankjuristen

Läs mer

Hanteringen av hemliga tvångsmedel vid Ekobrottsmyndigheten

Hanteringen av hemliga tvångsmedel vid Ekobrottsmyndigheten SÄKERHETS- OCH INTEGRITETSSKYDDSNÄMNDEN Uttalande 2013-06-18 Dnr 16-2013 Hanteringen av hemliga tvångsmedel vid Ekobrottsmyndigheten 1 SAMMANFATTNING Säkerhets- och integritetsskyddsnämnden har granskat

Läs mer

Yttrande över promemorian Konkurrensskadelag (Ds 2015:50) (N2015/04860/KSR)

Yttrande över promemorian Konkurrensskadelag (Ds 2015:50) (N2015/04860/KSR) 1 (5) Näringsdepartementet Enheten för konkurrens, statsstöd och ramvillkor 103 33 Stockholm Yttrande över promemorian Konkurrensskadelag (Ds 2015:50) (N2015/04860/KSR) Inledande kommentarer Hovrätten,

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (8) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 16 oktober 2009 Ö 5288-08 KLAGANDE N.B.S. Snickeri Bygg & Fastighetsservice AB i likvidation, 556204-4288 Box 5873 102 40 Stockholm Likvidator:

Läs mer

DOM 2014-06-11 Stockholm

DOM 2014-06-11 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Rotel 060105 DOM 2014-06-11 Stockholm Mål nr M 5165-14 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Växjö tingsrätts, mark- och miljödomstolen, beslut 2014-05-05 i mål nr M 1850-14, se bilaga KLAGANDE Kristianstads

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS. SAKEN Tillstånd till prövning i hovrätt av mål om vårdnad m.m.

HÖGSTA DOMSTOLENS. SAKEN Tillstånd till prövning i hovrätt av mål om vårdnad m.m. Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 8 juni 2011 Ö 5958-10 KLAGANDE A B Ombud: Advokat B H MOTPART J S Ombud: Advokat B S SAKEN Tillstånd till prövning i hovrätt av mål om

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 5 maj 2009 Ö 120-09 ANMÄLARE Umeå tingsrätt Box 138 901 04 Umeå PARTER 1. RM Ombud: Advokat GB 2. West Air Sweden Aktiebolag, 556062-4420

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (7) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 26 oktober 2016 Ö 2510-15 KLAGANDE Skatteverket 171 94 Solna Ombud: Verksjuristen CL Rättsavdelningen 171 94 Solna MOTPART JA SAKEN Utmätning

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT. Mål nr. meddelat i Stockholm den 11 maj 2015 Ö 5880-14. KLAGANDE JA Ombud: Advokat TO. Ombud: Advokat PES

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT. Mål nr. meddelat i Stockholm den 11 maj 2015 Ö 5880-14. KLAGANDE JA Ombud: Advokat TO. Ombud: Advokat PES Sida 1 (8) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 11 maj 2015 Ö 5880-14 KLAGANDE JA Ombud: Advokat TO Ombud: Advokat PES MOTPART Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm SAKEN Häktning

Läs mer

Svar på skrivelse från Birgitta Sevefjord (V) gällande Konkurrensverkets redovisning om vårdjättar som misstänks för olagligt samarbete

Svar på skrivelse från Birgitta Sevefjord (V) gällande Konkurrensverkets redovisning om vårdjättar som misstänks för olagligt samarbete HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSNÄMNDEN 2012-08-28 P 13 1 (4) Hälso- och sjukvårdsförvaltningen Handläggare: Thomas Österberg p [XX] Svar på skrivelse från Birgitta Sevefjord (V) gällande Konkurrensverkets redovisning

Läs mer

Konkurrensverkets författningssamling

Konkurrensverkets författningssamling Konkurrensverkets författningssamling ISSN 1103-6303 Konkurrensverkets allmänna råd om näringsförbud vid överträdelser av konkurrensreglerna KKVFS 2015:2 Utkom från trycket den 30 december 2014 beslutat

Läs mer

M i g r a t i o n s ö v e r d o m s t o l e n MIG 2013:1

M i g r a t i o n s ö v e r d o m s t o l e n MIG 2013:1 M i g r a t i o n s ö v e r d o m s t o l e n MIG 2013:1 Målnummer: UM6351-12 Avdelning: 1 Avgörandedatum: 2013-01-04 Rubrik: Migrationsöverdomstolens beslut att inte meddela prövningstillstånd i en asylsökandes

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (7) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 4 februari 2014 Ö 1936-12 KLAGANDE Justitiekanslern Box 2308 103 17 Stockholm MOTPART BG SAKEN Disciplinärende ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Sveriges

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (8) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 19 december 2013 T 1831-12 KLAGANDE Fondförsäkringsaktiebolaget SEB Trygg Liv, 516401-8243 106 40 Stockholm Ombud: Advokaterna HF och GJ

Läs mer

16 Granskning genom automatiserad behandling

16 Granskning genom automatiserad behandling 229 16 Granskning genom automatiserad behandling 16.1 Allmänt Förutom de regler som finns i taxeringslagen m.fl. lagar har revisorn att iaktta särskilda regler i personuppgiftslagen och skattedatabaslagen

Läs mer

Konkurrera på rätt sätt! Så fungerar konkurrenslagen INFORMATION FRÅN KONKURRENSVERKET

Konkurrera på rätt sätt! Så fungerar konkurrenslagen INFORMATION FRÅN KONKURRENSVERKET Konkurrera på rätt sätt! Så fungerar konkurrenslagen INFORMATION FRÅN KONKURRENSVERKET 1 Kom ihåg!» Samarbeta INTE om priser.» Dela INTE upp marknaden.» Utbyt INTE strategiskt viktig information. 2 Du

Läs mer

Lag (2008:962) om valfrihetssystem

Lag (2008:962) om valfrihetssystem Lag (2008:962) om valfrihetssystem 1 kap. Lagens tillämpningsområde Lagens omfattning 1 Denna lag gäller när en upphandlande myndighet beslutat att tillämpa valfrihetssystem vad gäller tjänster inom hälsovård

Läs mer

Konkurrenslag (2008:579)

Konkurrenslag (2008:579) Konkurrenslag (2008:579) Innehåll 1 kap. Inledande bestämmelser 2 kap. Förbjudna konkurrensbegränsningar 3 kap. Åtgärder mot konkurrensbegränsningar 4 kap. Företagskoncentrationer 5 kap. Utredning av konkurrensärenden

Läs mer

M i g r a t i o n s ö v e r d o m s t o l e n MIG 2017:13

M i g r a t i o n s ö v e r d o m s t o l e n MIG 2017:13 M i g r a t i o n s ö v e r d o m s t o l e n MIG 2017:13 Målnummer: UM8098-16 Avdelning: 1 Avgörandedatum: 2017-06-22 Rubrik: Äktenskap med en medborgare i ett tredjeland utgör en sådan anknytning till

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 7 februari 2005 Ö 407-05 KLAGANDE Herstaberg i Norrköping AB: s konkursbo Ställföreträdare: advokaten RB i egenskap av konkursförvaltare

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 10 december 2015 B 2225-14 KLAGANDE TA med enskild firma Ombud och offentlig försvarare: Advokat SFG MOTPART Riksåklagaren SAKEN Företagsbot

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (7) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 19 april 2017 Ö 2985-16 KLAGANDE G-MH Ombud: Jur.kand. ML MOTPARTER 1. AH 2. CHE Ombud för 1 och 2: Jur.kand. TS SAKEN Tillstånd till

Läs mer

Lag. om ett europeiskt förfarande för kvarstad på bankmedel. Tillämpningsområde

Lag. om ett europeiskt förfarande för kvarstad på bankmedel. Tillämpningsområde Lag om ett europeiskt förfarande för kvarstad på bankmedel I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs: 1 Tillämpningsområde Denna lag innehåller bestämmelser som kompletterar Europaparlamentets och rådets

Läs mer

Lag. om konkurrensrättsligt skadestånd. Tillämpningsområde

Lag. om konkurrensrättsligt skadestånd. Tillämpningsområde I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs: Lag om konkurrensrättsligt skadestånd 1 Tillämpningsområde Denna lag tillämpas på ersättande av skador som orsakats av överträdelse av förbud i artiklarna 101

Läs mer

Betänkande av Straffrättsutredningen (SOU 2013:38) Vad bör straffas?

Betänkande av Straffrättsutredningen (SOU 2013:38) Vad bör straffas? 1(6) Justitiedepartementet Straffrättsenheten 103 33 Stockholm Betänkande av Straffrättsutredningen (SOU 2013:38) Vad bör straffas? (JU2013/4451/L5) Kronofogdemyndigheten (KFM) begränsar sitt yttrande

Läs mer

Grundläggande bestämmelser av Lejla Mulalic

Grundläggande bestämmelser av Lejla Mulalic Grundläggande bestämmelser av Lejla Mulalic De grundläggande bestämmelserna om myndigheternas skyldighet att registrera allmänna handlingar. Allmänna handlingar ska registreras så snart de har kommit in

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (6) meddelad i Stockholm den 16 juni 2015 KLAGANDE AA Ombud: BB MOTPART Kriminalvården 601 80 Norrköping ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Kammarrätten i Göteborgs dom den 26 maj

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i jordabalken; SFS 2008:153 Utkom från trycket den 22 april 2008 utfärdad den 10 april 2008. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga om jordabalken 2 dels

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS. MOTPARTER 1. Föreningen Granen nr 10:s u.p.a. konkursbo, c/o Advokat PF

HÖGSTA DOMSTOLENS. MOTPARTER 1. Föreningen Granen nr 10:s u.p.a. konkursbo, c/o Advokat PF Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 1 mars 2010 Ö 623-09 KLAGANDE UL MOTPARTER 1. Föreningen Granen nr 10:s u.p.a. konkursbo, 757200-6885 c/o Advokat PF 2. Stiftelsen Deutsche

Läs mer

Yttrande över SOU 2012:84 Näringsförbud tillsyn och effektivitet

Yttrande över SOU 2012:84 Näringsförbud tillsyn och effektivitet YTTRANDE Diarienr AD 138/2013 851 81 Sundsvall 2013-04-16 1 (5) Tfn: 060-18 40 00 Fax: 060-12 98 40 bolagsverket@bolagsverket.se www.bolagsverket.se Näringsdepartementet Enheten för marknad och konkurrens

Läs mer

En praktisk vägledning. Europeiskt Rättsligt Nätverk på privaträttens område

En praktisk vägledning. Europeiskt Rättsligt Nätverk på privaträttens område Användning av videokonferenser vid bevisupptagning i mål och ärenden av civil eller kommersiell natur enligt rådets förordning (EG) nr 1206/2001 av den 28 maj 2001 En praktisk vägledning Europeiskt Rättsligt

Läs mer

Utdrag ur protokoll vid sammanträde

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2011-05-26 Närvarande: F.d. justitierådet Bo Svensson, f.d. regeringsrådet Leif Lindstam och justitierådet Ann-Christine Lindeblad. Överlämnande från Sverige

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ackreditering och teknisk kontroll; SFS 2011:791 Utkom från trycket den 27 juni 2011 utfärdad den 16 juni 2011. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs följande. Tillämpningsområde

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (8) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 22 december 2005 Ö 4502-05 KLAGANDE AP Ombud och offentlig försvarare: Advokat TL MOTPART Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm SAKEN

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (7) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 15 mars 2016 B 5692-14 KLAGANDE Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm MOTPART VD Offentlig försvarare: Advokat IN SAKEN Sexuellt ofredande

Läs mer

DOM Stockholm

DOM Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT 060209 DOM 2013-11-19 Stockholm Mål nr F 5627-13 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Vänersborgs tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2013-05-23 i mål nr F 1430-13, se bilaga A KLAGANDE G S MOTPART

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS BESLUT HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS BESLUT 1 (5) meddelat i Stockholm den 14 februari 2014 SÖKANDE AA SAKEN Resning HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS AVGÖRANDE Högsta förvaltningsdomstolen avslår yrkandet om att

Läs mer

Stockholm den 19 september 2016

Stockholm den 19 september 2016 R-2016/1320 Stockholm den 19 september 2016 Till Justitiedepartementet Ju2016/05469/L2 Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 28 juli 2016 beretts tillfälle att avge yttrande över En omarbetad Bryssel

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS. KLAGANDE Entreprenadreparationer i Örebro Aktiebolag, Box Örebro

HÖGSTA DOMSTOLENS. KLAGANDE Entreprenadreparationer i Örebro Aktiebolag, Box Örebro Sida 1 (7) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 9 juni 2010 Ö 1806-09 KLAGANDE Entreprenadreparationer i Örebro Aktiebolag, 556476-2424 Box 219 701 03 Örebro Ombud: Advokat AS MOTPART

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT. Mål nr. meddelat i Stockholm den 8 april 2014 Ö 4885-12

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT. Mål nr. meddelat i Stockholm den 8 april 2014 Ö 4885-12 Sida 1 (5) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 8 april 2014 Ö 4885-12 KLAGANDE Celynx Energy Solutions GmbH Im Tiergarten 36 CH-8055 Zürich Schweiz Ombud: Advokat MA och jur.kand.

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 10 december 2015 Ö 3996-13 SÖKANDE OCH MOTPART Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm SÖKANDE OCH MOTPART LB SAKEN Resning TIDIGARE

Läs mer

Promemorian Bekämpning av marknadsmissbruk (dnr Fi2016/01010/V)

Promemorian Bekämpning av marknadsmissbruk (dnr Fi2016/01010/V) 2016-05-16 R E M I S S V A R Finansdepartementet FI Dnr 16-4159 103 33 Stockholm Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3] Tel +46 8 408 980 00 Fax +46 8 24 13 35 finansinspektionen@fi.se

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 27 april 2005 Ö 4803-03 KLAGANDE 1. GW Ombud: advokaten SE 2. IW MOTPART SW Ombud: advokaten AS SAKEN Rättegångshinder ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE

Läs mer

DOM Meddelad i Stockholm

DOM Meddelad i Stockholm I STOCKHOLM 2014-12-19 Meddelad i Stockholm Mål nr UM 5998-14 1 KLAGANDE Migrationsverket MOTPART ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Förvaltningsrätten i Stockholms, migrationsdomstolens, dom den 21 juli 2014 i mål

Läs mer

Enligt utredningens direktiv (Dir: 2014:161) ska förslag till nödvändiga författningsändringar lämnas.

Enligt utredningens direktiv (Dir: 2014:161) ska förslag till nödvändiga författningsändringar lämnas. Dnr: Fi S 2014:19/2015/23 2015-05-18 Utredningen om inrättande av Upphandlingsmyndigheten Fi S 2014:19 Förslag till ändringar i instruktion för Konkurrensverket Enligt utredningens direktiv (Dir: 2014:161)

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i föräldrabalken; SFS 2006:458 Utkom från trycket den 14 juni 2006 utfärdad den 1 juni 2006. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga om föräldrabalken 2

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 6 juli 2015 Ö 5099-13 KLAGANDE Hallskär Stockholm AB, 556764-3589 Ombud: Advokat L B MOTPARTER 1. Stockholms Ridhus AB, 556753-1636 Ombud:

Läs mer