RÄTTSOSÄKERHET VID GRYNINGSRÄDER

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "RÄTTSOSÄKERHET VID GRYNINGSRÄDER"

Transkript

1 RÄTTSOSÄKERHET VID GRYNINGSRÄDER Johan Karlsson* 1. INLEDNING Som framgår av konkurrenslagen (KL) får Stockholms tingsrätt, under vissa förutsättningar, 1 ge Konkurrensverket tillstånd att genomföra en undersökning, s k gryningsräd, hos ett företag för att utreda om det har överträtt förbuden i 2 kap 1 eller 7 KL eller i artikel 101 eller 102 i EUF. I vissa fall får en undersökning avse ett annat företag än det som är föremål för utredning, eller bostäder och andra utrymmen som nyttjas av styrelseledamöter och anställda i det företag som är föremål för utredning. 2 En undersökning av Konkurrensver- * Advokat Johan Karlsson, delägare och ansvarig för Vinges EU- och konkurrensrättsgrupp i Stockholm. 1 Se 5 kap 3 KL. De kumulativa förutsättningarna för ett beslut om undersökning är enligt bestämmelsen att (i) det finnas anledning att anta att en överträdelse har skett; (ii) företaget inte rättar sig efter ett åläggande eller det annars finns risk för att bevis undanhålls eller förvanskas; och att (iii) vikten av att undersökningen genomförs är tillräckligt stor för att uppväga det intrång eller annat men som åtgärden innebär för den som drabbas av den. Av 5 kap 8 KL framgår att ett beslut om undersökning ska innehålla uppgifter om föremålet för och syftet med undersökningen, tidpunkten när undersökningen ska börja och Konkurrensverkets befogenheter enligt 5 kap 6 KL. Det kan noteras att Stockholms tingsrätt lämnade Konkurrensverkets begäran om undersökning gentemot Posten utan bifall på grund av att förutsättningarna för den inte ansågs uppfyllda, se tingsrättens beslut mål nr Ä ( ). Beslutet överklagades av Konkurrensverket till Marknadsdomstolen som med ändring av tingsrättens beslut tillät en undersökning, se Marknadsdomstolens beslut Dnr A 2/11 ( ). Stockholms tingsrätt lämnade även Konkurrensverkets begäran om undersökning gentemot OMX och Verizon utan bifall på grund av att verket, enligt tingsrätten, inte anfört skäl som gav anledning att anta att en överträdelse ägt rum, se tingsrättens beslut i ärende Ä ( ). Även det beslutet överklagades av Konkurrensverket till Marknadsdomstolen som med ändring av tingsrättens beslut tillät en undersökning, se Marknadsdomstolens beslut Dnr A 4/11 ( ). Av Marknadsdomstolens beslut i båda ärendena framgår att verket förtydligat/kompletterat sin ansökan i samband med överklagandet. 2 I vissa fall får en undersökning avse ett annat företag än det som är föremål för utredning, se 5 kap 4 KL, eller bostäder och andra utrymmen som nyttjas av styrelseledamöter och anställda i det företag som är föremål för utredning, se 5 kap 5 KL. Konkurrensverket har i 633

2 Johan Karlsson ket kan också komma att ske på begäran av Kommissionen 3 eller, vilket inte är ovanligt, på begäran av en konkurrensmyndighet i en annan EU-medlemsstat. 4 Konkurrensverket har vittgående men inte obegränsade befogenheter vid en undersökning. 5 Konkurrensverket får, i yttersta fall med hjälp av Kronofogdemyndigheten, 6 bereda sig tillträde till företagets lokaler, transportmedel och andra utrymmen, granska och ta kopior eller göra utdrag ur bokföring och affärshandlingar, och begära muntliga förklaringar. 7 Den föreskrivna ordningen ger således en möjlighet för Konkurrensverket att få tillträde till företagets lokaler och där granska och kopiera affärshandlingar. 8 Den s k granskningsrätten är emellertid underkastad flera viktiga begränsningar. För det första har Konkurrensverket en skyldighet att avstå från att ta del av handlingar som uppenbarligen inte utgör affärshandlingar (t ex privat korrespondens) eller som inte har något med föremålet för undersökningen, dvs den misstänkta överträdelsen, att göra. 9 För det andra har, som framgår av 5 kap 11 KL, Konkurrensverket inte rätt att granska eller, än mindre, 10 ta kopior av skriftliga handlingar som omfattas av advokatsekretess. 11 För det flera ärenden fått tillstånd och genomfört undersökningar hos företag som inte misstänkts för någon överträdelse. Verket har också i åtminstone ett ärende genomfört undersökning i utrymme som nyttjats av styrelseledamot. 3 Se artikel 22.2 i rådets förordning nr 1/2003 av den 16 december 2002 om tillämpningen av konkurrensreglerna i artiklarna 101 och 102 EUF. Se även 5 kap KL. 4 Se artikel 22.1 i rådets förordning nr 1/2003 av den 16 december 2002 om tillämpningen av konkurrensreglerna i artiklarna 101 och 102 EUF. Se även 5 kap 15 KL. Samarbetet mellan konkurrensmyndigheterna inom EU inom ramen för undersökningar enligt artikel 22.1 i förordning nr 1/2003 anses vara en very useful tool for the effective enforcement of Articles 101 and 102 TFEU, se ECN Brief, Special Issue, December 2010, sid En allmän princip är att den som är föremål för en undersökning inte får betungas onödigt, se 5 kap 13 KL. 6 Se 5 kap 10 KL. 7 Se 5 kap 6 KL. Av 5 kap 8 1 st 3 p KL framgår att domstolens beslut ska innehålla uppgifter om Konkurrensverkets befogenheter. Bestämmelsen ger domstolen möjlighet att inskränka, men inte utvidga, verkets befogenheter enligt 5 kap 6 KL. Se Wetter m fl Konkurrensrätt en kommentar (2009) sid 913, not 150. Se även Marknadsdomstolens beslut med anledning av Konkurrensverkets ansökan om undersökning gentemot OMX och Verizon där domstolen begränsade verkets undersökningen till att avse endast kontorsutrymmen, Dnr A 4/11 ( ). 8 Se prop 1992/93:56 s 53. Konkurrensverket har inte någon rätt att beslagta föremål eller handlingar (i original). Beslag är liksom husrannsakan ett straffprocessuellt tvångsmedel, se 27 kap RB. 9 Se Simonsson Rättssäkerhet vid gryningsräder enligt konkurrenslagen, ERT 2001, sid Se Simonsson a.a., sid Om Konkurrensverket anser att en viss handling bör omfattas av undersökningen och den som åtgärden avser åberopar att handlingen omfattas av advokatsekretess, ska handlingen omedelbart förseglas och överlämnas till Stockholms tingsrätt, som utan dröjsmål ska pröva om handlingen ska omfattas av undersökningen, se 5 kap 11 KL. Fråga huruvida en viss handling omfattades av advokatsekretess uppkom i samband med Konkurrensverkets undersökning hos Posten. Det var fråga om en promemoria som upprättats av en av Postens bolags- 634

3 tredje finns det, som följer av 5 kap 12 KL, inte någon skyldighet för ett företag att röja företagshemligheter av teknisk natur. Konkurrensverkets rätt att, i samband med en undersökning, få tillträde till företagets lokaler, transportmedel och andra utrymmen är begränsad till sådana lokaler etc som är belägna i Sverige. 12 Det bör observeras att verkets befogenhet att kopiera och ta med sig kopierade affärshandlingar är mer begränsad än rätten att granska dem. För att Konkurrensverket ska få kopiera och ta med sig en kopierad handling måste den direkt eller indirekt avse föremålet för undersökningen, dvs den misstänkta överträdelsen. 13 Sålunda får, såvida inte företaget samtycker till annat, endast de handlingar som är relevanta (dvs omfattas av föremålet för undersökningen) och inte omfattas av advokatsekretess eller inte innehåller företagshemligheter av teknisk natur, kopieras och tas med av Konkurrensverket. En viktig fråga, inte minst från rättssäkerhetssynpunkt, är om Konkurrensverket, som man själv hävdar, har rätt att kopiera eller spegla digitalt lagrat material för att sedan ta med det sålunda kopierade eller speglade materialet för indexering och undersökning/granskning i verkets lokaler, låt vara i närvaro av företrädare eller ombud för företaget. 14 Denna fråga underställdes domstolarna i samband med en undersökning hos AstraZeneca. 2. ASTRAZENECA-ÄRENDET Den 19 november 2010 ansökte Konkurrensverket hos Stockholms tingsrätt om tillstånd att på uppdrag av den nederländska konkurrensmyndigheten, Nederlandse Mededingingsautoriteit ( NMa ), genomföra en undersökning jurister och som Posten menade var upprättad i syfte att inhämta juridisk rådgivning. Tingsrätten konstaterade att EU-rättens skydd för advokatsekretess utgör en mininivå och att svensk rätt kan ge en högre skydd. En handling som anförtrotts en advokat omfattas enligt tingrätten av advokatsekretess. Se tingsrättens beslut i mål nr Ä ( ). Det kan på goda grunder antas att advokatsekretessen enligt 5 kap 11 KL även gäller elektroniskt lagrade handlingar, även om bestämmelsen, liksom 36 kap 5 rättegångsbalken, utgår ifrån skriftliga handlingar. Jfr t ex Digitala bevis en utmaning för advokatsekretessen, Advokaten nr 3/2011, sid 15. Det således ifrågasättas om Konkurrensverket i samband med en undersökning av ett företags lokaler i Sverige har rätt att granska/söka dokument på en dator som är uppkopplad till en server som finns utomlands, jfr överåklagaren Gunnel Lindbergs utredning Brott och brottsutredning i IT-miljö (Ds 2005:6), sid 131. Jfr dock t ex Kerse, EC Antitrust Procedure, 2005, sid 171. Se Simonsson a a, sid 337. Se Konkurrensverkets hemsida, frågor och svar om gryningsräder (punkt 2), samt Konkurrensverkets information som (numera) överlämnas till företag som omfattas av en undersökning, Vad innebär det att Konkurrensverket speglar och kopierar digitalt lagrat material? 635

4 Johan Karlsson hos AstraZeneca enligt 5 kap 3, 7 och 15 KL. 15 Den 24 november 2010 beslutade Stockholms tingsrätt att tillåta Konkurrensverket att hos AstraZeneca genomföra en undersökning i syfte att söka efter bevis för att styrka den misstänkta överträdelsen. 16 Den 30 november 2010 inledde Konkurrensverket sin undersökning. AstraZeneca hade inga invändningar mot att Konkurrensverket kopierade/ speglade digitalt material för granskning hos AstraZeneca men motsatte sig verkets avsikt att ta med det för granskning/undersökning i verkets egna lokaler. En sådan ordning saknade, enligt AstraZeneca, inte bara stöd i lag och tingsrättens beslut utan skulle också åsidosätta bolagets rätt till försvar samt riskera att förorsaka irreparabla skador och betydande (mer-)kostnader för AstraZeneca. För att söka få klarlagt att Konkurrensverket inte hade rätt att kopiera/spegla det digitala materialet för indexering och granskning i verkets lokaler överklagade AstraZeneca tingsrättens beslut om undersökning till Marknadsdomstolen som beslutade att inte bevilja prövningstillstånd på grund av att överklagandet ansågs röra en verkställighetsfråga som domstolen inte hade att pröva. 17 Konkurrensverket vidhöll sin uppfattning och övervägde men begärde till slut inte någon handräckning från Kronofogdemyndigheten för att tvinga AstraZeneca att medverka till att det speglade digitala materialet skulle tas med och granskas hos verket. 18 Istället valde Konkurrensverket att den 9 december 2010 inge en Se Konkurrensverkets ansökan om tillstånd att genomföra undersökning, dnr 556/2010 ( ). Se Stockholms tingsrätts beslut i Ä ( ). Se Marknadsdomstolens beslut i Dnr A 5/10 ( ). Som framgår av 5 kap 10 KL får Konkurrensverket begära handräckning av Kronofogdemyndigheten för att genomföra en åtgärd som avses i 5 kap 6 p 1, 2 eller 4, dvs för att granska och ta kopior av affärshandlingar och för att få tillträde till lokaler och andra utrymmen hos företaget. Vid handräckning gäller bestämmelserna i utsökningsbalken ( UB ) om verkställighet av förpliktelser som inte avser betalningsskyldighet eller avhysning. Av 16 kap 12 UB framgår att verkställighet kan ske genom att Kronofogdemyndigheten förelägger det undersökta företaget att fullgöra vad som åligger företaget eller genom att myndigheten själv vidtar behövlig åtgärd. Kronofogdemyndigheten kan vid handräckning bl a besluta om att lås ska öppnas, arkiv/lokaler förseglas och i övrigt använda tvång i den mån det kan anses befogat med hänsyn till omständigheterna (2 kap 17 UB). Den som vägrar kronofogdemyndigheten tillträde kan dömas till böter för hindrande av förrättning (17 kap 13 2 st BrB) och den som skadar eller borttager en försegling eller överträder ett av Kronofogdemyndigheten meddelat förbud kan dömas till böter eller fängelse i högst ett år för överträdelse av myndighets bud (17 kap 13 1 st BrB). Kronofogdemyndigheten har, i samband med Konkurrensverkets undersökning inom finanssektorn, anmält ett företag till Åklagarmyndigheten för att ha brutit förseglingen av en lokal, se Konkurrensverkets nyhetsbrev Konkurrens, augusti Det ligger i sakens natur att Kronofogdemyndigheten, med anledning av en begäran om handräckning av Konkurrensverket enligt 5 kap 10 KL, inte får ålägga ett företag eller själv vidta en åtgärd som går utöver de befogenheter Konkurrensverket har enligt 5 kap 6 KL, dvs som saknar stöd i lag. Det torde, i vart fall om företaget framfört en invändning härom, åligga Kronofogdemyndigheten att pröva hinder mot verkställighet även om Kronofogdemyndigheten inte har någon utredningsskyldighet och det ligger på parterna att förse myndigheten med 636

5 ny ansökan om undersökning till Stockholms tingsrätt. I den s k tilläggsansökan yrkade Konkurrensverket att tingrätten skulle besluta att verket tilläts att, inom ramen för den redan beslutade undersökningen som inletts den 30 november hos AstraZeneca, dels genomföra kopiering av digitalt lagrat material till externt lagringsmedium, dels genomföra indexering och sökning i detta material i Konkurrensverkets lokaler. 19 AstraZeneca bestred och yrkade att verkets ansökan skulle ogillas. Som framgår av det utkast till begäran om förhandsavgörande från EU-domstolen som Stockholms tingsrätt kommunicerade till parterna, 20 bedömde tingrätten att den saknade behörighet att som en fristående talan pröva det yrkande som Konkurrensverket gjort i sin tilläggsansökan, eftersom den enligt tingsrätten avsåg lagenligheten av åtgärder som verket skulle vidta inom ramen för en redan beslutad undersökning. Tingrätten ansåg emellertid att EU-rätten gav stöd för att tingrätten ändå borde kunna pröva verkets yrkande i syfte att förhindra kränkningar av grundläggande gemenskapsrättsliga principer. 21 Om Konkurrensverket skulle ignorera regelverket så skulle, enligt tingsrätten, den svenska principen om fri bevisföring och fri bevisvärdering innebära att det skulle stå Konkurrensverket fritt att använda sig av bevisning som verket felaktigt kommit åt. 22 Saken blev emellertid aldrig avgjord av EU-domstolen. Konkurrensverket beslutade nämligen den 16 december 2010 att återkalla sin tilläggsansökan för att istället genomföra granskningen av det digitala materialet i AstraZenecas lokaler. 23 Tingsrätten beslutade därför att avskriva målet för vidare handläggning KOMMENTAR En undersökning utgör, inte minst från integritetssynpunkt, en ingripande tvångsåtgärd mot ett enskilt företag. De befogenheter som Konkurrensverket beslutsunderlag, se 3 kap 21 UB. Se även Walin mfl Utsökningsbalken en kommentar (2009), sid 101 ff, samt Kronofogdemyndighetens promemoria Nr 2/08/IND Prövning av invändning mot verkställighet enligt 3 kap 21 utsökningsbalken, Dnr /121 ( ). Kronofogdemyndighetens beslut om verkställighet gäller omedelbart och verkställighet fortgår även om beslutet överklagas (2 kap 19 UB), såvida inte tingsrätten beslut om inhibition. Avgörande för vilken tingsrätt som är behörig at pröva ett överklagande är i vilket län som svaranden har sin hemvist (se 17 kap 1 Utsökningsförordningen). Se Konkurrensverkets tilläggsansökan i dnr 556/2010 ( ). Se Stockholms tingsrätts utkast till begäran om förhandsavgörande i mål Ä ( ). Se p 30 i tingsrättens utkast till begäran om förhandsavgörande. Se p 18 i tingsrättens utkast till begäran om förhandsavgörande. Se Konkurrensverkets yttrande ( ). Se Stockholms tingsrätts beslut i mål nr Ä ( ). 637

6 Johan Karlsson har fått enligt 5 kap 6 KL ska därför tolkas och tillämpas restriktivt. Varje tvångsåtgärd måste ha tydligt stöd i lag och varje oklarhet måste tolkas till den enskildes fördel. Åtgärden måste vidare vara av sådan betydelse att den uppväger det intrång eller annat men som det innebär för den som drabbas av åtgärden. Det är viktiga principer som är angelägna att upprätthålla. Det förhållandet att Konkurrensverket, i samband med en undersökning, påstår sig ha rätt att kopiera/spegla digital material för att granska det i verkets egna, istället för i företagets, lokaler innebär inte att man har laga stöd för åtgärden. Tvärtom, som framgått ovan, finns det mycket som talar för att en sådan undersökning saknar lagstöd eller i vart fall vilar på juridiskt bräcklig grund. 25 Det saknar för den bedömningen betydelse att en undersökning i Konkurrensverkets lokaler skulle vara, som verket påstår, mer effektiv, att företaget skulle ges möjlighet att närvara vid en sådan granskning, att verket inte skulle behandla det kopierade/speglade materialet som (inkomna) handlingar och förstöra dem efter genomgången 26 eller att Kommissionen, också på vaga grunder, anser sig ha en sådan rätt. 27 Mot bakgrund härav kan det ifrågasättas om Konkurrensverket tills vidare inte borde avhålla sig från att kopiera eller spegla digitalt material för indexering 25 Konkurrensverket har i samband med en begäran om undersökning gentemot BHH Hushållsapparater i tiden efter det ovan nämnda AstraZeneca-ärendet yrkat att tingsrätten skulle tillåta Konkurrensverket att spegla/kopiera digitalt lagrat material samt indexera och granska detta i verkets lokaler. Med hänvisning till Marknadsdomstolens beslut i AstraZeneca-ärendet konstaterade tingsrätten emellertid att den inte hade behörighet att besluta hur verket skulle verkställa undersökningen och avvisade därför yrkandet. Tingsrätten framhöll emellertid i sina domskäl att verket hade att genomföra undersökningen på det sätt och med de begränsningar som följer av KL, särskilt 5 kap KL. Se tingsrättens beslut i mål nr Ä ( ). Den hänvisningen får, enligt min mening, ses som en tydlig markering från tingsrätten. Konkurrensverket överklagade tingsrättens beslut om avvisning till Marknadsdomstolen som inte beviljade prövningstillstånd, se Dnr A 1/11 ( ). Det kan i sammanhanget noteras att kopiering och spegling inte är självklara företeelser ens i samband med brottsutredningar, se Brott och brottsutredning i IT-miljö (Ds 2005:6), särskilt sid Handlingar som Konkurrensverket beslutat att ta med sig torde bli allmänna, om än inte nödvändigtvis offentliga, i Tryckfrihetsförordningens mening och kan därefter inte förvandlas till icke-allmänna igen, se Simonsson, a.a., sid Jfr även Brott och brottsutredning i ITmiljö (Ds 2005:6) sid angående beslagtagna handlingar. Det faktum att Konkurrensverket, som framgår av ett tidigare ärende (se Konkurrensverkets intyg som utfärdades i samband med en undersökning av ArlaFoods, dnr 215/2009, ), inte betraktat sådana handlingar som allmänna och inte heller aktbilagerat dem, förändrar inte detta. En annan sak är att vissa allmänna handlingar kan komma att gallras, dvs förstöras, i enlighet med Riksarkivets föreskrifter och allmänna råd om gallring hos Konkurrensverket (RA-MS 2009:33). 27 Se p i Kommissionens förklarande meddelande godkännande om att genomföra en inspektion i överensstämmelse med ett kommissionens beslut enligt artikel 20.4 i rådets förordning nr 1/2003. Frågan om Kommissionens befogenheter i detta avseende är föremål för Tribunalens prövning i de ännu icke avgjorda målen T-135/09 Nexans France mot Kommissionen och T-140/09 Prysmian mot Kommissionen. 638

7 och undersökning i verkets egna lokaler. 28 Om Konkurrensverket, vilket det kan finnas skäl för, vill ha de möjligheterna kan verket föreslå och avvakta en lagändring som ger tydligt stöd för åtgärderna. 29 Det bör, med tanke på de rättssäkerhetsaspekter som står på spel, inte vara verkets uppgift att i det här avseendet testa KLs gränser i den praktiska tillämpningen, särskilt som det kan visa sig svårt för ett företag att få saken prövad innan skadan är skedd. Det kan, å andra sidan, noteras att en tjänsteman från Konkurrensverket kan göra sig skyldig till tjänstefel om han/hon går utöver sina befogenheter i samband med undersökning. 30 Även detta förhållande talar för återhållsamhet Företagets samtycke kan möjligen men inte självklart ge verket stöd för åtgärden. Jfr tingsrättens beslut om undersökning gentemot ArlaFoods, mål Ä ( ). Möjligen kan de slutliga avgörandena i ovan nämnda EU-rättsliga mål ge vägledning. Det är emellertid inte säkert. KLs bestämmelser om undersökning har visserligen sin förebild i EUrätten men ska inte nödvändigtvis tolkas och tillämpas på exakt samma sätt, se Simonsson, Legitimacy in EU Cartel Control (2010), sid 236. Se 20 kap 1 BrB. Utgångspunkten för tjänstefelsansvaret är att det av hänsyn till rättssäkerheten bör ställas särskilda krav på noggrannhet och omsorg på områden inom den offentliga verksamheten där det är fråga om myndighetsutövning, se t ex NJA 2002 s 188 angående tjänstefel av en kronoinspektör i samband med verkställighet av en avhysning. Se vidare t ex Holmqvist m fl Brottsbalken en kommentar, 20:1. 639

Fakultetsnämnden tillstyrker utredningens övriga förslag. Stoppa klockan vid utredningar av företagskoncentrationer

Fakultetsnämnden tillstyrker utredningens övriga förslag. Stoppa klockan vid utredningar av företagskoncentrationer 1 (5) 2013-06-12 Dnr SU FV-1.1.3-1062-13 Regeringskansliet (Näringsdepartementet) 103 33 Stockholm Remiss: Effektivare konkurrenstillsyn (SOU 2013:16) Sammanfattning Juridiska fakultetsnämnden avstyrker

Läs mer

Konkurrensverkets platsundersökningar

Konkurrensverkets platsundersökningar Konkurrensverkets platsundersökningar Om du vill ha informationen i ett alternativt format, som till exempel på lättläst svenska, punktskrift eller inläst på kassett/cd, kontaktar du Konkurrensverket via

Läs mer

MARKNADSDOMSTOLEN PROTOKOLL Mål nr A 2/14

MARKNADSDOMSTOLEN PROTOKOLL Mål nr A 2/14 MARKNADSDOMSTOLEN PROTOKOLL Mål nr A 2/14 Stockholm Aktbilaga 51 MARKNADSDOMSTOLEN Per Carlson, ordförande, tillika protokollförare, Karin Lindell, Per Eklund, Jonas Häckner, Jerker Holm och Anders Stenlund

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 3 juli 2009 T 2955-08 KLAGANDE 1. ALL 2. HL 3. EL 4. ML Ombud för 1-4: Advokat BS MOTPART Nora kommun, 212000-2007 Tingshuset 713 80 Nora

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT. Mål nr. meddelat i Stockholm den 11 maj 2015 Ö 5880-14. KLAGANDE JA Ombud: Advokat TO. Ombud: Advokat PES

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT. Mål nr. meddelat i Stockholm den 11 maj 2015 Ö 5880-14. KLAGANDE JA Ombud: Advokat TO. Ombud: Advokat PES Sida 1 (8) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 11 maj 2015 Ö 5880-14 KLAGANDE JA Ombud: Advokat TO Ombud: Advokat PES MOTPART Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm SAKEN Häktning

Läs mer

Sida l (4) KAMMARRÄTTEN y^ ^^ r Mål nr 3647-15 I STOCKHOLM JJUIVI Avdelning 04 2015 "06- O 4 Meddelad i Stockholm

Sida l (4) KAMMARRÄTTEN y^ ^^ r Mål nr 3647-15 I STOCKHOLM JJUIVI Avdelning 04 2015 06- O 4 Meddelad i Stockholm Sida l (4) KAMMARRÄTTEN y^ ^^ r Mål nr 3647-15 I STOCKHOLM JJUIVI Avdelning 04 2015 "06- O 4 Meddelad i Stockholm KLAGANDE Maria Elowsson Nyhetsbyrån Siren Björns Trädgårdsgränd l 11621 Stockholm ÖVERKLAGAT

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 5 maj 2009 Ö 120-09 ANMÄLARE Umeå tingsrätt Box 138 901 04 Umeå PARTER 1. RM Ombud: Advokat GB 2. West Air Sweden Aktiebolag, 556062-4420

Läs mer

Tvångsförsäljning av bostadsrätt - förfarande och formkrav

Tvångsförsäljning av bostadsrätt - förfarande och formkrav 1(9) Tvångsförsäljning av bostadsrätt - förfarande och formkrav Vid tvångsförsäljning ska följande förfarande och formkrav jämte bifogad promemoria tillämpas. Bostadsrättshavaren ska skriftligen underrättas

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (5) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 30 juni 2005 Ö 1204-04 SÖKANDE TS MOTPART VF Finans Aktiebolag, 556454-8237, Box 16184, 103 24 STOCKHOLM Ombud: advokaten JL SAKEN Resning

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (7) meddelad i Stockholm den 29 oktober 2015 KLAGANDE AA Ombud: Advokat Kristoffer Sparring Advokatfirman Fylgia Box 55555 102 04 Stockholm MOTPART Skatteverket 171

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 18 mars 2005 Ö 3891-03 KLAGANDE Carina Ahlström Förvaltning AB i konkurs Ställföreträdare: TA MOTPART FöreningsSparbanken AB Ombud: bankjuristen

Läs mer

Lag (2008:962) om valfrihetssystem

Lag (2008:962) om valfrihetssystem Lag (2008:962) om valfrihetssystem 1 kap. Lagens tillämpningsområde Lagens omfattning 1 Denna lag gäller när en upphandlande myndighet beslutat att tillämpa valfrihetssystem vad gäller tjänster inom hälsovård

Läs mer

Hanteringen av hemliga tvångsmedel vid Ekobrottsmyndigheten

Hanteringen av hemliga tvångsmedel vid Ekobrottsmyndigheten SÄKERHETS- OCH INTEGRITETSSKYDDSNÄMNDEN Uttalande 2013-06-18 Dnr 16-2013 Hanteringen av hemliga tvångsmedel vid Ekobrottsmyndigheten 1 SAMMANFATTNING Säkerhets- och integritetsskyddsnämnden har granskat

Läs mer

Kritik mot en rådman vid Blekinge tingsrätt för utformningen av en tredskodom

Kritik mot en rådman vid Blekinge tingsrätt för utformningen av en tredskodom BESLUT Justitieombudsmannen Lars Lindström Datum 2015-06-01 Dnr 386-2015 Sid 1 (5) Kritik mot en rådman vid Blekinge tingsrätt för utformningen av en tredskodom Beslutet i korthet: I en tredskodom hade

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (7) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 4 februari 2014 Ö 1936-12 KLAGANDE Justitiekanslern Box 2308 103 17 Stockholm MOTPART BG SAKEN Disciplinärende ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Sveriges

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse; SFS 2013:455 Utkom från trycket den 12 juni 2013 utfärdad den 30 maj 2013. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs

Läs mer

REGERINGSRÄTTENS BESLUT

REGERINGSRÄTTENS BESLUT REGERINGSRÄTTENS BESLUT 1 (7) meddelat i Stockholm den 10 februari 2010 KLAGANDE AA Ombud: BB MOTPART Kriminalvården 601 80 Norrköping ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Kammarrätten i Jönköpings dom den 5 juni 2008

Läs mer

Svensk författningssamling SFS_1993:20 SFS i senaste lydelse Utfårdad:1993-01-14. Konkurrenslag (1993 :20) Näringsdepartementet

Svensk författningssamling SFS_1993:20 SFS i senaste lydelse Utfårdad:1993-01-14. Konkurrenslag (1993 :20) Näringsdepartementet I Svensk författningssamling SFS_1993:20 SFS i senaste lydelse Utfårdad:1993-01-14 Konkurrenslag (1993 :20) Näringsdepartementet Ändringar införda t.o.m. SFS 1994: 1846 Inledande bestämmelser 1 Denna lag

Läs mer

Konkurrenslag (2008:579)

Konkurrenslag (2008:579) Konkurrenslag (2008:579) Innehåll 1 kap. Inledande bestämmelser 2 kap. Förbjudna konkurrensbegränsningar 3 kap. Åtgärder mot konkurrensbegränsningar 4 kap. Företagskoncentrationer 5 kap. Utredning av konkurrensärenden

Läs mer

Svar på skrivelse från Birgitta Sevefjord (V) gällande Konkurrensverkets redovisning om vårdjättar som misstänks för olagligt samarbete

Svar på skrivelse från Birgitta Sevefjord (V) gällande Konkurrensverkets redovisning om vårdjättar som misstänks för olagligt samarbete HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSNÄMNDEN 2012-08-28 P 13 1 (4) Hälso- och sjukvårdsförvaltningen Handläggare: Thomas Österberg p [XX] Svar på skrivelse från Birgitta Sevefjord (V) gällande Konkurrensverkets redovisning

Läs mer

Yttrande över SOU 2012:84 Näringsförbud tillsyn och effektivitet

Yttrande över SOU 2012:84 Näringsförbud tillsyn och effektivitet YTTRANDE Diarienr AD 138/2013 851 81 Sundsvall 2013-04-16 1 (5) Tfn: 060-18 40 00 Fax: 060-12 98 40 bolagsverket@bolagsverket.se www.bolagsverket.se Näringsdepartementet Enheten för marknad och konkurrens

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (8) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 22 december 2005 Ö 4502-05 KLAGANDE AP Ombud och offentlig försvarare: Advokat TL MOTPART Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm SAKEN

Läs mer

16 Granskning genom automatiserad behandling

16 Granskning genom automatiserad behandling 229 16 Granskning genom automatiserad behandling 16.1 Allmänt Förutom de regler som finns i taxeringslagen m.fl. lagar har revisorn att iaktta särskilda regler i personuppgiftslagen och skattedatabaslagen

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS BESLUT HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS BESLUT 1 (5) meddelat i Stockholm den 14 februari 2014 SÖKANDE AA SAKEN Resning HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS AVGÖRANDE Högsta förvaltningsdomstolen avslår yrkandet om att

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (7) meddelad i Stockholm den 1 oktober 2015 KLAGANDE Avonova Hälsa AB, 556500-6821 Ombud: Advokat Henrik Gallus Advokatfirman Kjällgren i Lidköping AB Älvgatan 16 531

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i föräldrabalken; SFS 2006:458 Utkom från trycket den 14 juni 2006 utfärdad den 1 juni 2006. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga om föräldrabalken 2

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 27 april 2005 Ö 4803-03 KLAGANDE 1. GW Ombud: advokaten SE 2. IW MOTPART SW Ombud: advokaten AS SAKEN Rättegångshinder ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE

Läs mer

Skyldigheten att lämna registerutdrag blir mindre betungande

Skyldigheten att lämna registerutdrag blir mindre betungande Sammanfattning Hanteringen av personuppgifter som inte ingår i personregister underlättas Personuppgiftslagsutredningen har haft i uppdrag att göra en över-syn av personuppgiftslagen. Syftet har varit

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (8) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 12 november 2009 Ö 1342-09 KLAGANDE Albihns Service Aktiebolag, 556519-9253 Box 5581 114 85 Stockholm Ombud: Advokat A-CN och jur.kand.

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 11 september 2014 Ö 1254-14 KLAGANDE 1. A-KN 2. RN Ombud för 1 och 2: Advokat KS MOTPART UM SAKEN Edition ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Svea hovrätts

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i utlänningslagen (2005:716); utfärdad den 27 juni 2013. SFS 2013:648 Utkom från trycket den 9 juli 2013 Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga om utlänningslagen

Läs mer

1(12) Betalningsföreläggandeenheten SÄRSKILD HANDRÄCKNING. Datum 2013-04-16

1(12) Betalningsföreläggandeenheten SÄRSKILD HANDRÄCKNING. Datum 2013-04-16 1(12) SÄRSKILD HANDRÄCKNING Webbplats: www.kronofogden.se E-postadress: kronofogdemyndigheten@kronofogden.se Postadress Besöksadress Telefon Telefax Box 50 Skeppsbrogatan 41 0771-529 400 010-573 8970 971

Läs mer

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2014-12-17. Närvarande: F.d. justitieråden Severin Blomstrand och Annika Brickman samt justitierådet Johnny Herre.

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2014-12-17. Närvarande: F.d. justitieråden Severin Blomstrand och Annika Brickman samt justitierådet Johnny Herre. 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2014-12-17 Närvarande: F.d. justitieråden Severin Blomstrand och Annika Brickman samt justitierådet Johnny Herre. Nya administrativa sanktioner på finansmarknadsområdet

Läs mer

Enligt utredningens direktiv (Dir: 2014:161) ska förslag till nödvändiga författningsändringar lämnas.

Enligt utredningens direktiv (Dir: 2014:161) ska förslag till nödvändiga författningsändringar lämnas. Dnr: Fi S 2014:19/2015/23 2015-05-18 Utredningen om inrättande av Upphandlingsmyndigheten Fi S 2014:19 Förslag till ändringar i instruktion för Konkurrensverket Enligt utredningens direktiv (Dir: 2014:161)

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 6 juli 2015 Ö 5099-13 KLAGANDE Hallskär Stockholm AB, 556764-3589 Ombud: Advokat L B MOTPARTER 1. Stockholms Ridhus AB, 556753-1636 Ombud:

Läs mer

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2003-03-06

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2003-03-06 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2003-03-06 Närvarande: f.d. justitierådet Hans Danelius, regeringsrådet Gustaf Sandström, justitierådet Dag Victor. Enligt en lagrådsremiss den 20 februari

Läs mer

En tingsrätts handläggning av ett mål om umgängesrätt m.m. där svaranden hade s.k. fingerade personuppgifter

En tingsrätts handläggning av ett mål om umgängesrätt m.m. där svaranden hade s.k. fingerade personuppgifter BESLUT Chefsjustitieombudsmannen Claes Eklundh Datum 1999-12-06 Dnr 1806-1998 Sid 1 (5) En tingsrätts handläggning av ett mål om umgängesrätt m.m. där svaranden hade s.k. fingerade personuppgifter I ett

Läs mer

Förberedande uppgiftsinsamling ( tredjemanskontroll ) - Rättssäkerhet och utredningsbefogenheter vid skatteutredningar

Förberedande uppgiftsinsamling ( tredjemanskontroll ) - Rättssäkerhet och utredningsbefogenheter vid skatteutredningar Förberedande uppgiftsinsamling ( tredjemanskontroll ) - Rättssäkerhet och utredningsbefogenheter vid skatteutredningar Föredrag vid Institutet för Skatter & Rättssäkerhet Seminarium 3 oktober 2013 Anders

Läs mer

DOM 2014-06-11 Stockholm

DOM 2014-06-11 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Rotel 060105 DOM 2014-06-11 Stockholm Mål nr M 5165-14 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Växjö tingsrätts, mark- och miljödomstolen, beslut 2014-05-05 i mål nr M 1850-14, se bilaga KLAGANDE Kristianstads

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (8) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 19 december 2013 T 1831-12 KLAGANDE Fondförsäkringsaktiebolaget SEB Trygg Liv, 516401-8243 106 40 Stockholm Ombud: Advokaterna HF och GJ

Läs mer

En praktisk vägledning. Europeiskt Rättsligt Nätverk på privaträttens område

En praktisk vägledning. Europeiskt Rättsligt Nätverk på privaträttens område Användning av videokonferenser vid bevisupptagning i mål och ärenden av civil eller kommersiell natur enligt rådets förordning (EG) nr 1206/2001 av den 28 maj 2001 En praktisk vägledning Europeiskt Rättsligt

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 5 april 2012 Ö 5553-09 KLAGANDE Concorp Scandinavia AB, 556588-6990 Ombud: Advokat SB MOTPART Karelkamen Confectionary AB (tidigare Xcaret

Läs mer

BESLUT. (org. nr 556746-6189) tillstånd att bedriva enskild verksamhet avseende personlig assistans enligt 9 2 LSS.

BESLUT. (org. nr 556746-6189) tillstånd att bedriva enskild verksamhet avseende personlig assistans enligt 9 2 LSS. '" 1nspekt1onen för vård och omsorg 2014-12-02 Avdelning mitt Gustav Grek gustav.grek@ivo.se BESLUT Dnr 8.7.3-33481/2014-1 1(6) Personlig Brukareassistans i Skandinavien AB Köpmangatan 7, 1 tr 702 10 Örebro

Läs mer

Konkurrensbegränsande offentlig säljverksamhet. så fungerar reglerna i konkurrenslagen

Konkurrensbegränsande offentlig säljverksamhet. så fungerar reglerna i konkurrenslagen Konkurrensbegränsande offentlig säljverksamhet så fungerar reglerna i konkurrenslagen Utdrag ur konkurrenslagen (SFS 2008:579) 3 kap. konkurrenslagen (SFS 2008:579) 27 Staten, en kommun eller ett landsting

Läs mer

ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Kronofogdemyndighetens beslut den 13 september 2012 i ärende nr 833 22689-12/26, se bilaga A KAMMARRÄTTENS AVGÖRANDE

ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Kronofogdemyndighetens beslut den 13 september 2012 i ärende nr 833 22689-12/26, se bilaga A KAMMARRÄTTENS AVGÖRANDE KAMMARRÄTTEN l STOCKHOLM T^ /"VN /T UvJlVL Avdelning 2 2013-01-28 Meddelad i Stockholm Mål m 7204 " 12 Sida l (3) KLAGANDE Per Hagström Nyhetsbyrån Siren Björns trädgårdsgränd l 11621 Stockholm ÖVERKLAGAT

Läs mer

Brister i hanteringen av ett ärende om tillgodoräknande av utbildning vid Göteborgs universitet

Brister i hanteringen av ett ärende om tillgodoräknande av utbildning vid Göteborgs universitet BESLUT 1(6) Avdelning Juridiska avdelningen Handläggare Lina Smed 08-563 085 36 lina.smed@uka.se Göteborgs universitet Rektor Box 100 405 30 Göteborg Brister i hanteringen av ett ärende om tillgodoräknande

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Konkurrenslag; utfärdad den 18 juni 2008. SFS 2008:579 Utkom från trycket den 30 juni 2008 Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs följande. 1 kap. Inledande bestämmelser Lagens

Läs mer

KLAGANDE Rimbo Centrum Fastigheter AB, 5565 80-2955 Köpmannagatan 1-3

KLAGANDE Rimbo Centrum Fastigheter AB, 5565 80-2955 Köpmannagatan 1-3 Sida 1 (8) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 5 november 2009 Ö 4090-08 KLAGANDE Rimbo Centrum Fastigheter AB, 5565 80-2955 Köpmannagatan 1-3 76231 Rimbo Ombud: Advokat HB MOTPART

Läs mer

Promemorians huvudsakliga innehåll... 5

Promemorians huvudsakliga innehåll... 5 Innehåll Promemorians huvudsakliga innehåll... 5 1 Lagtext... 7 1.1 Förslag till lag om ändring i konsumentkreditlagen (2010:1846)... 7 1.2 Förslag till lag om ändring i lagen (2014:275) om viss verksamhet

Läs mer

Domstolarna och mäns våld mot kvinnor

Domstolarna och mäns våld mot kvinnor Domstolarna och mäns våld mot kvinnor Ett utbildningsmaterial för personal inom rättsväsendet, hälso- och sjukvården, socialtjänsten och kriminalvården Innehåll Domstolarna och mäns våld mot kvinnor Domstolarna

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 31 januari 2013 Ö 743-11 KLAGANDE Siv Ing Benum AS Drammensveien 130 B12 NO-0277 Oslo Norge Ombud: Advokat LL MOTPART Kinovox-Benum AB

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 20 maj 2008 T 3379-06 KLAGANDE BS Ombud: JA MOTPART IF Metalls Arbetslöshetskassa (tidigare Metallindustriarbetarnas Arbetslöshetskassa)

Läs mer

Stockholms tingsrätts, avdelning 5, beslut den 5 mars 2009 i mål nr T 822-08, se bilaga (ej bilagd här)

Stockholms tingsrätts, avdelning 5, beslut den 5 mars 2009 i mål nr T 822-08, se bilaga (ej bilagd här) MARKNADSDOMSTOLENS DOM BESLUT 2009:20 2008: Datum 2009-07-06 Dnr C 5/09 ÖVERKLAGAT BESLUT KLAGANDE Stockholms tingsrätts, avdelning 5, beslut den 5 mars 2009 i mål nr T 822-08, se bilaga (ej bilagd här)

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om insyn i vissa finansiella förbindelser m.m.; SFS 2005:590 Utkom från trycket den 5 juli 2005 utfärdad den 22 juni 2005. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs 2 följande.

Läs mer

Konkurrera på rätt sätt! Så fungerar konkurrenslagen INFORMATION FRÅN KONKURRENSVERKET

Konkurrera på rätt sätt! Så fungerar konkurrenslagen INFORMATION FRÅN KONKURRENSVERKET Konkurrera på rätt sätt! Så fungerar konkurrenslagen INFORMATION FRÅN KONKURRENSVERKET 1 Kom ihåg!» Samarbeta INTE om priser.» Dela INTE upp marknaden.» Utbyt INTE strategiskt viktig information. 2 Du

Läs mer

Ur rättegångsbalken [Ändringar införda t.o.m. SFS 2003:1149]

Ur rättegångsbalken [Ändringar införda t.o.m. SFS 2003:1149] Ur rättegångsbalken [Ändringar införda t.o.m. SFS 2003:1149] 8 Kap. Om advokater. 1 För riket skall finnas ett allmänt advokatsamfund. Stadgar för samfundet fastställas av regeringen. Advokat är den som

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (7) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 17 december 2013 Ö 822-12 KLAGANDE Dödsboet efter Rolf Nilson, 391007-5716 c/o ÅA MOTPARTER 1. CW 2. MW Ombud för 1 och 2: JE SAKEN Hinder

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS BESLUT HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS BESLUT 1 (6) meddelat i Stockholm den 20 december 2013 SÖKANDE AA Ombud: Advokaterna Emine Lundkvist och Karl-Johan Nörklit Setterwalls Advokatbyrå AB Box 1050 101 39 Stockholm

Läs mer

Betalningsföreläggande och handräckning

Betalningsföreläggande och handräckning Betalningsföreläggande och handräckning Betalningsföreläggande och handräckning Har du lånat ut pengar som du inte får tillbaka? Får du inte betalt för en faktura? Flyttar inte din uppsagda hyresgäst?

Läs mer

Justitiekanslem avslår Vincent da Paul Fotsos anspråk på skadestånd.

Justitiekanslem avslår Vincent da Paul Fotsos anspråk på skadestånd. BESLUT Datum 2009-04-09 8684-07-40 SVENSKT MEDBORGARSKAP Justitiekanslerns beslut Justitiekanslem avslår Vincent da Paul Fotsos anspråk på skadestånd. Ärendet Bakgrund Anspråk tilläggsprotokoll. Postadress

Läs mer

Tillsyn enligt inkassolagen (1974:182) användande av konkursinstitutet

Tillsyn enligt inkassolagen (1974:182) användande av konkursinstitutet Datum Diarienr 2011-10-05 466-2011 Likviditetskontroll Kreditfakta i Norrköpings KB Linköpingsvägen 55 602 36 Norrköping Tillsyn enligt inkassolagen (1974:182) användande av konkursinstitutet Datainspektionens

Läs mer

Datum. Begäran om ändring i lagen (1990:314) om ömsesidig handräckning i skatteärenden och andra författningar

Datum. Begäran om ändring i lagen (1990:314) om ömsesidig handräckning i skatteärenden och andra författningar * 1(12) Begäran om ändring i lagen (1990:314) om ömsesidig handräckning i skatteärenden och andra författningar I denna promemoria lämnas reformsynpunkter, och förslag till författningsändringar, angående

Läs mer

JO./. riksåklagaren ang. grovt skattebrott m.m.

JO./. riksåklagaren ang. grovt skattebrott m.m. SVARSSKRIVELSE Sida 1 (5) Riksåklagarens kansli Datum Rättsavdelningen 2013-01-09 Ert datum Er beteckning Byråchefen My Hedström 2012-05-09 B 1496-12 Högsta domstolen Box 2066 103 12 STOCKHOLM JO./. riksåklagaren

Läs mer

Verkskansliet Datum Dnr RA 230-2011/4207 2011-09-15 Ulrika Sturesdotter Andersson

Verkskansliet Datum Dnr RA 230-2011/4207 2011-09-15 Ulrika Sturesdotter Andersson PM Verkskansliet Datum Dnr RA 230-2011/4207 2011-09-15 Ulrika Sturesdotter Andersson Gallring av EU-revisionsunderlag Riksarkivet får ibland frågor om hur myndigheterna ska hantera handlingar som kan vara

Läs mer

DOM 2013-01-22 Stockholm

DOM 2013-01-22 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT 060105 DOM 2013-01-22 Stockholm Mål nr P 8189-12 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Nacka tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2012-08-31 i mål nr P 3829-11, se bilaga A KLAGANDE Byggnadsnämnden

Läs mer

Rubrik: Lag (2005:590) om insyn i vissa finansiella förbindelser m.m.

Rubrik: Lag (2005:590) om insyn i vissa finansiella förbindelser m.m. Rubrik: Lag (2005:590) om insyn i vissa finansiella förbindelser m.m. SFS nr: 2005:590 Departement/myndighet: Näringsdepartementet Utfärdad: 2005-06-22 Observera att det kan förekomma fel i författningstexterna.

Läs mer

HFD 2013 ref 63. Arbetslöshetskassan bestred bifall till överklagandet.

HFD 2013 ref 63. Arbetslöshetskassan bestred bifall till överklagandet. HFD 2013 ref 63 Synnerliga skäl har ansetts föreligga för att godta kassakort som lämnats in efter utgången av niomånadersfristen i 47 a lagen om arbetslöshetsersättning. Lagrum: 47 a lagen (1997:238)

Läs mer

Socialtjänstlag (2001:453)

Socialtjänstlag (2001:453) Socialtjänstlag (2001:453) 5 kap. Särskilda bestämmelser för olika grupper Barn och unga 1 Socialnämnden ska - verka för att barn och ungdom växer upp under trygga och goda förhållanden, - i nära samarbete

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (6) meddelad i Stockholm den 26 maj 2015 KLAGANDE AA Ombud: BB Unionen, Juridiska och försäkringssektionen 105 32 Stockholm MOTPART Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen

Läs mer

DOM 2012-10-26 Meddelad i Solna

DOM 2012-10-26 Meddelad i Solna 1 Avdelning 3 DOM 2012-10-26 Meddelad i Solna Mål nr T 3674-12 PARTER KÄRANDE Centrala Studiestödsnämnden, 202100-1819 Kravenheten 851 82 Sundsvall Ombud: Jur.kand. Ingemar Wangehall CSN Umeå Box 144 901

Läs mer

Konkurrens på lika villkor mellan offentliga och privata aktörer? Erfarenheter från Sverige

Konkurrens på lika villkor mellan offentliga och privata aktörer? Erfarenheter från Sverige Konkurrens på lika villkor mellan offentliga och privata aktörer? Erfarenheter från Sverige 1 Lagregler efter 15 års debatt Underprissättningsutredningen på 90-talet Förhandlingar mellan kommunala sidan

Läs mer

Uppföljning av Uppsala universitets hantering av en anmälan om oredlighet i forskning

Uppföljning av Uppsala universitets hantering av en anmälan om oredlighet i forskning BESLUT 1(6) Avdelning Juridiska avdelningen Handläggare Mikael Herjevik 08-5630 87 27 mikael.herjevik@uka.se Uppsala universitet Rektor Uppföljning av Uppsala universitets hantering av en anmälan om oredlighet

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (8) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 5 februari 2008 T 3305-05 KLAGANDE MS Ombud: Advokat SF och jur.kand. MS MOTPART Bostadsrättsföreningen Sjökadetten, 716000-0803 c/o Bengt

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om arv i internationella situationer; SFS 2015:417 Utkom från trycket den 7 juli 2015 utfärdad den 25 juni 2015. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs följande. 1 kap. Lagens

Läs mer

Föreläggande om efterlevnad av skyldighet att lagra trafikuppgifter m.m. för brottsbekämpande ändamål

Föreläggande om efterlevnad av skyldighet att lagra trafikuppgifter m.m. för brottsbekämpande ändamål BESLUT 1(7) Datum Vår referens Aktbilaga 2014-06-27 Dnr: 14-4175 22 Nätsäkerhetsavdelningen Peder Cristvall 08-6785529 peder.cristvall@pts.se Tele2 Sverige AB Att: Stefan Backman Box 63 164 94 Kista Föreläggande

Läs mer

Benämningen kupongbolag finns inte uttalat i aktiebolagslagen men termen är väl förankrad inom den juridiska doktrinen.

Benämningen kupongbolag finns inte uttalat i aktiebolagslagen men termen är väl förankrad inom den juridiska doktrinen. A ktieboken av Christer Nilsson Publicerad 2010-03-15 Ett aktiebolag har alltid en aktiebok som ska innehålla en förteckning över bolagets aktier och dess aktieägare. Aktieboken är offentlig som vem som

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (7) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 9 maj 2012 B 3272-10 KLAGANDE Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm MOTPART J-A S SAKEN Artskyddsbrott ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Hovrätten

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (11) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 14 mars 2012 Ö 298-12 KLAGANDE Duveholms Rehab Center AB, 556646-6297 c/o HT och GT Konkursförvaltare: Advokat JA Ställföreträdare:

Läs mer

Riktlinjer för försäkringsföretags hantering av klagomål

Riktlinjer för försäkringsföretags hantering av klagomål EIOPA-BoS-12/069 SV Riktlinjer för försäkringsföretags hantering av klagomål 1/7 1. Riktlinjer Inledning 1. Dessa riktlinjer utfärdas i enlighet med artikel 16 i förordningen om Eiopa 1 (Europeiska försäkrings-

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om europabolag; SFS 2004:575 Utkom från trycket den 18 juni 2004 utfärdad den 10 juni 2004. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs följande. Inledande bestämmelser Tillämpningsområde

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Aktbilaga 19 Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 2 juli 2007 Ö 2257-05 KLAGANDE Bostadsrättsföreningen Stinsen 8, 702002-1478 c/o Fastighetsägarna Stockholm AB Box 12871

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (8) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 1 juli 2008 B 1075-08 KLAGANDE MA Ombud och offentlig försvarare: Advokat RvB MOTPARTER 1. Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm 2 AA

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (5) meddelad i Stockholm den 3 december 2013 KLAGANDE Skatteverket 171 94 Solna MOTPART AA Ombud: Advokat Bernth Stave Box 2070 403 12 Göteborg ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE

Läs mer

ÖVERKLAGADE AVGÖRANDET

ÖVERKLAGADE AVGÖRANDET Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 8 december 2011 Ö 591-11 KLAGANDE FABEC Aktiebolag, 556178-9974 Orrekulla Industrigata 22 425 36 Hisings Kärra Ombud: LZ MOTPART Skatteverket

Läs mer

DOM 2015-09-18 Meddelad i Stockholm

DOM 2015-09-18 Meddelad i Stockholm Avdelning 03 2015-09-18 Meddelad i Stockholm Mål nr 6017-15 1 KLAGANDE Siwertell AB Ombud: Advokat Matti Scheffer och jur.kand. Glenn Nyström Kilpatrick Townsend & Stockton Advokat KB Box 5421 114 84 Stockholm

Läs mer

Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF)

Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF) Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF) BESLUT 2015-04-14 809 ÄRENDENUMMER SÖKANDE Digibiz AB (org/pers nr 556913-6095) Box 5339 102 47 Stockholm Ombud: Advokatfirman Cederquist Att: Jens Tillqvist och

Läs mer

Sida l (3) KAMMARRÄTTEN y^ ^ny r Mål nr 4267-12 I STOCKHOLM JJUiVL Avdelning 03 2012-09-21 Meddelad i Stockholm

Sida l (3) KAMMARRÄTTEN y^ ^ny r Mål nr 4267-12 I STOCKHOLM JJUiVL Avdelning 03 2012-09-21 Meddelad i Stockholm Sida l (3) KAMMARRÄTTEN y^ ^ny r Mål nr 4267-12 I STOCKHOLM JJUiVL Avdelning 03 2012-09-21 Meddelad i Stockholm KLAGANDE Anders Johansson Aftonbladet, Rättsredaktionen Blekholmsgatan 18 105 18 Stockholm

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (5) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 14 maj 2008 B 5251-06 KLAGANDE HK Ombud och offentlig försvarare: Advokat MN MOTPART Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm SAKEN Grovt

Läs mer

Sida l (4) KAMMARRÄTTEN T^MA/f Mål nr 2293-12 ^ I STOCKHOLM JJUIVI Avdelning 6 2012-05-16 Meddelad i Stockholm

Sida l (4) KAMMARRÄTTEN T^MA/f Mål nr 2293-12 ^ I STOCKHOLM JJUIVI Avdelning 6 2012-05-16 Meddelad i Stockholm Sida l (4) KAMMARRÄTTEN T^MA/f Mål nr 2293-12 ^ I STOCKHOLM JJUIVI Avdelning 6 2012-05-16 Meddelad i Stockholm KLAGANDE Sveriges Utbildningsradio AB 105 10 Stockholm ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Polismyndighetens

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (7) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 21 maj 2003 T 1480-00 KLAGANDE Timmia Aktiebolags konkursbo, 556083-6180, c/o konkursförvaltaren, advokaten L.L. Ställföreträdare: L.L.

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (5) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 7 juni 2013 Ö 2926-12 KLAGANDE EBN i Göteborg Aktiebolag, 556420-0680 Stålverksgatan 14 417 07 Göteborg Ombud: Advokat OW och advokat

Läs mer

Offentlighetsprincipen och allmänna handlingar

Offentlighetsprincipen och allmänna handlingar Offentlighetsprincipen och allmänna handlingar 2010 07 01 Producerat av Avdelningen för juridik, Region Skåne Form: Christian Andersson, Region Skåne Tryck: Servicelaget i Kristianstad 2010 Offentlighetsprincipen

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (7) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 23 april 2008 Ö 2942-07 KLAGANDE IH Ombud: MHM MOTPART Skatteverket 171 94 Solna SAKEN Utmätning ÖVERKLAGADE AVGÖRANDET Hovrätten för

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 12 juni 2007 Ö 2852-06 KLAGANDE Nordea Bank AB, 516406-0120 Obestånd P340 405 09 Göteborg MOTPARTER 1. ACB 2. Kronofogdemyndigheten 171

Läs mer

DOM 2015-09-15 Meddelad i Stockholm

DOM 2015-09-15 Meddelad i Stockholm Enhet 15 DOM 2015-09-15 Meddelad i Stockholm Mål nr 1107-15 1 KLAGANDE ------------- MOTPART Socialstyrelsen Avdelningen för regler och behörighet 106 30 Stockholm ÖVERKLAGAT BESLUT Socialstyrelsens beslut

Läs mer

Förhållandet mellan direktiv 98/34/EG och förordningen om ömsesidigt erkännande

Förhållandet mellan direktiv 98/34/EG och förordningen om ömsesidigt erkännande EUROPEISKA KOMMISSIONEN GENERALDIREKTORATET FÖR NÄRINGSLIV Vägledning 1 Bryssel den 1 februari 2010 - Förhållandet mellan direktiv 98/34/EG och förordningen om ömsesidigt erkännande 1. INLEDNING Syftet

Läs mer

DOM 2014-07-03 Meddelad i Göteborg

DOM 2014-07-03 Meddelad i Göteborg DOM 2014-07-03 Meddelad i Göteborg Mål nr 6078-14 Avdelning 2 Enhet 23 1 SÖKANDE Berendsen Textil Service AB, 556022-4171 Ombud: Advokat Nicklas Hansson MAQS Law Firm Advokatbyrå i Malmö KB Box 226 201

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (8) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 31 januari 2013 Ö 4578-11 SÖKANDE 1. JA 2. SA 3. TB 4. JB 5. JD 6. C-U E 7. BF 8. JG 9. TG 10. GG Dok.Id 75346 HÖGSTA DOMSTOLEN Postadress

Läs mer

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2012-02-29

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2012-02-29 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2012-02-29 Närvarande: F.d. justitierådet Bo Svensson och f.d. regeringsrådet Leif Lindstam samt justitierådet Per Virdesten. Offentlig upphandling från eget

Läs mer

Åtgärder mot fusk och felaktigheter med assistansersättning (SOU 2012:6) (S2012/1273/FST)

Åtgärder mot fusk och felaktigheter med assistansersättning (SOU 2012:6) (S2012/1273/FST) 1(5) Socialdepartementet 103 33 Stockholm Åtgärder mot fusk och felaktigheter med assistansersättning (SOU 2012:6) (S2012/1273/FST) Kronofogdemyndigheten (KFM), som har till uppgift att verkställa beslut

Läs mer