Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum"

Transkript

1 Sammanträdesprotokoll Blad Miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämnden Plats och tid Förvaltningsbyggnaden Arvidsjaur, klockan Beslutande Anders Harr (s), ordförande Dick Holmström (s) Mats Granlund (s) Ulla Lundberg (s) Henrik Johansson (s), tjg ers Tommy Grundström (v) Martin Nilsson (c) Övriga närvarande Heikki Kairento, chef teknik/miljö, ej 115 Sara Lindgren, byggnadsinspektör Majvor Sellbom, sekreterare Ricard Lundgren länslantmätare Åsa Andersson, miljöinspektör Annika Lidström, miljöinspektör Cecilia Reinestam, planingenjör Justerare Martin Nilsson Justeringens Förvaltningsbyggnaden plats och tid Underskrifter Sekreterare Majvor Sellbom Paragrafer Ordförande Anders Harr Justerare Martin Nilsson Anslag / Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Organ Miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämnden Datum då anslaget Datum då anslaget sattes upp tas ned Förvaringsplats för protokollet Underskrift Tekniska kontoret Majvor Sellbom

2 Miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämnden Ärendeförteckning Mbhn 103 Information Mbhn 104 Dnr 423/ Delegering av beslutanderätt för miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämnden Mbhn 105 Dnr 423/ Undertecknande av handlingar Mbhn 106 Dnr 447/ Redovisning av kundundersökning avseende livsmedelstillsyn och miljötillsyn Mbhn 107 Dnr 506/ Detaljplan för kvarteret Lommen Mbhn 108 Dnr 446/ Yttrande över hastighetsbegränsning längs väg E 45 vid Renvallen Mbhn 109 Dnr 424/ Uppräkning av timavgift i taxa för kommunens offentliga kontroll inom livsmedelsområdet Mbhn 110 Dnr 355/ Val av ledamot och ersättare samt vice ordförande i miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämndens arbetsutskott Mbhn 111 Dnr 449/ Strandskyddsdispens och förhandsbesked för nybyggnad av fritidshus Lilla Bäcknäs 1:1 Mbhn 112 Dnr 450/ Strandskydd och bygglov för nybyggnad av fritidshus del av Lauker 1:10 Mbhn 113 Dnr 451/ Yttrande över planläggning av fritidsområde vid Byskeälven Allmänningsskogen S:1 forts.

3 Miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämnden Ärendeförteckning forts. Mbhn 114 Dnr 471/ Begäran om efterskänkande av tillsynsavgift för täktverksamhet Junkaberget 1:1 Mbhn 115 Dnr 489/ Anmälan om miljöfarlig verksamhet för isbanor Mbhn 116 Dnr 450/ Sammanträdesplan 2009 Mbhn 117 Dnr 477/ Uppföljnings- och rapporteringsplan för miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämnden 2009 Mbhn 118 Redovisning av delegeringsbeslut och meddelandeärenden

4 Miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämnden Mbhn 103 Information Information om den moderna bebyggelsen Jeanette Aro från Länsstyrelsen och Bertil Thelin från Norrbottens Museum informerar om en studie som genomförts av modern bebyggelse i fyra norrbottniska kommuncentra utförd inom ramen för Det moderna samhällets kulturarv. Syftet med studien har varit att identifiera den moderna bebyggelsens kvaliteter och plats i dagens tätortsstruktur. Studien är utförd som en fältoch arkivstudie i fyra tätorter; Arvidsjaur, Älvsbyn, Överkalix och Övertorneå. Jeanette och Bertil berättar om den del av studien som berör Arvidsjaurs kommun. Rapporten delas ut till nämndens ledamöter. Förvaltningschefens rapport Förvaltningschef Heikki Kairento informerar om: Länsstyrelsens beslut om bildande av naturreservat i Arvidsjaurs kommun. Information om arbetet med revidering av kommunens översiktsplan. Metoder och arbetssätt för att öka ungdomars delaktighet i kommunal verksamhet (exempel från Porsgrunn i Norge)

5 Miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämnden Mbhn 104 Dnr 423/ Delegering av beslutanderätt för miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämnden fr.o.m Miljö- och byggenheten har upprättat förslag till delegering av beslutanderätt för miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämnden. Delegeringsordningen är reviderad mot bakgrund av ändrad lagstiftning samt mot bakgrund av att ny lagstiftning trätt i kraft. att anta delegeringsordning för miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämnden i enlighet med upprättat förslag daterat att delegering av beslutanderätt ska gälla fr.o.m att beslut som fattas med stöd av delegering ska löpande anmälas till nämnden och protokollföras i särskild paragraf. Exp: Berörda Nämndskansli

6 Miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämnden Mbhn 105 Dnr 423/ Undertecknande av handlingar Kommunfullmäktige har antagit reglemente för miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämndens verksamhet. Enligt 24 i nämndens reglemente ska avtal, andra handlingar och skrivelser som beslutas av miljö- bygg- och hälsoskyddsnämnden eller utskott undertecknas av ordförande eller vid förfall för denne vice ordförande och kontrasigneras av tjänsteman. I övrigt bestämmer nämnden vem som ska underteckna handlingar. Mot bakgrund av ovanstående tas frågan om undertecknande av handlingar upp till behandling. Under överläggningen i miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämnden föreslår Anders Harr (s) att nämnden skall besluta att uppdra åt förvaltningschefen att underteckna handlingar, avtal och kontrakt upp till tre år som ej är av principiell betydelse och som inryms inom nämndens budgetram och verksamhetsområde samt att återrapportering ska ske löpande till miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämnden. Martin Nilsson (c) föreslår att nämnden skall besluta att uppdra åt förvaltningschefen att underteckna handlingar, avtal och kontrakt upp till tre år som ej är av principiell betydelse och som inryms inom nämndens budgetram och verksamhetsområde, med undantag för räddningstjänstens område, samt att återrapportering ska ske löpande till miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämnden. Två förslag föreligger. Ordförande framställer proposition på förslagen varefter han förklarar att miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämnden beslutat i enlighet med Anders Harrs förslag. Votering begäres ej. Exp: Heikki Kairento Revisorerna att uppdra åt förvaltningschefen att underteckna handlingar, avtal och kontrakt upp till tre år som ej är av principiell betydelse och som inryms inom nämndens budgetram och verksamhetsområde att återrapportering skall ske löpande till miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämnden.

7 Miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämnden Mbhn 106 Dnr 447/ Redovisning av kundundersökning avseende livsmedelstillsyn och miljötillsyn I miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämndens målbudget har beslutats att det ska genomföras en kundundersökning inom livsmedelstillsynens och miljötillsynens verksamhetsområden. Målsättningen är att kundundersökningen ska ge minst betyget 3,8 på en femgradig skala. Miljö- och byggenheten har genomfört en kundundersökning och därefter sammanställt och utvärderat resultaten. Inom livsmedelstillsynen verksamhetsområde har 31 enkäter skickats ut och 13 svar inkommit vilket ger en svarsfrekvens på 42 %. Enkäten har skickats ut livsmedelsföretag som miljö-, och byggenheten haft kontakt med de senaste 12 månaderna vid livsmedelskontroll och godkännandeprövningar. Inom miljötillsynens verksamhetsområde har 20 enkäter skickats ut och 13 svar inkommit vilket ger en svarsfrekvens på 65%. Enkäten har skickats ut till företag som miljö- och byggenheten utövar miljötillsyn på. Medelvärdet på livsmedelstillsynsenkäten är 4,0 jämfört med fjolårets enkät som låg på 3,5. Medelvärdet på miljötillsynsenkäten är 3,7 på en femgradig skala jämfört med fjolårets enkät som låg på 3,5. att godkänna redovisningen att konstatera att redovisningen inte föranleder några förslag till direkta åtgärder från nämndens sida mot bakgrund av att sammanställningen av inkomna enkätsvar är högre än den målsättning som fastställd och visar på att verksamhetsutövarna i huvudsak är nöjda med den livsmedelsoch miljötillsyn som bedrivs att kundundersökningen överlämnas till kommunfullmäktige som redovisning av nämndens övergripande mål avseende livsmedelstillsyn och miljötillsyn. Exp: Kommunfullmäktige Ann-Lovise Lundahl Heikki Kairento

8 Miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämnden Mbhn 107 Dnr 506/ Detaljplan för kvarteret Lommen Ett förslag till detaljplan för kvarteret Lommen i Arvidsjaurs samhälle har upprättats. Syftet med planändringen är att möjliggöra uppförandet av en ny affärsgalleria i centrala Arvidsjaur. Den nya gallerian kan sammanlänkas med ICA österut. Planen omfattar hela kvarteret Lommen eftersom många fastigheter förväntas samverka i projektet. Det har även skett en viss förändring av markanvändningen i kvarteret. Nyexploateringen drivs som ett samverkansprojekt där båda kommunen, Arvidsjaurhem och privata fastighetsägare berörs. Vid arbetsutskottets och nämndens sammanträde framförs synpunkter på planförslaget vad gäller tillgången till och placeringen av parkeringsplatser inom kv. Lommen, området för lastning och lossning av varor på kv. Lommen 5, promenadstråket bakom Lommen 11 (Humlan), anpassning av Gallerians fasad till intilliggande äldre byggnadsstil, frågan om allmän platsmark m.m. I det redovisade planförslaget föreslås att det skall skapas ytterligare ca 38 parkeringsplatser. Parkeringsbehovet i förhållande till byggnationerna beräknas till ca 60 parkeringsplatser. Nämnden anser mot bakgrund av detta att antalet parkeringsplatser skall utökas. Planingenjör Cecilia Reinestam får i uppdrag att belysa dessa synpunkter i det fortsatta planarbetet. att godkänna upprättat förslag till ändring av detaljplan för kvarteret Lommen som underlag för samråd att nämnden förutsätter att parkeringsfrågan belyses ytterligare i det fortsatta planarbetet och att antalet parkeringsplatser utökas. Exp Cecilia Reinestam

9 Miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämnden Mbhn 108 Dnr 446/ Yttrande om hastighetsbegränsning vid bostadshus längs väg E 45 vid Renvallen Länsstyrelsen har överlämnat ett ärende om hastighetsbegränsning längs väg E 45 till kommunen för yttrande. En barnfamilj som avser att bosätta sej på fastigheten Renvallen 1:5 har lämnat in en begäran om nedsatt hastighet från nuvarande 100 km/tim till 70 km/tim längs väg E 45 vid Renvallen. Orsaken till begäran är att det kommer att bo två barn i åldern 2 och 4 år på fastigheten och att trafiken är intensiv, särskilt sommartid. Länsstyrelsen fattar beslut om hastighetsnedsättning på väg E 45 som är Vägverkets väg. Länsstyrelsen har lämnat ärendet för yttrande till Vägverket, kommunen och polisen. att meddela Länsstyrelsen att nämnden ställer sej tveksam till hastighetsbegränsning mot bakgrund av att det är relativt goda siktförhållanden på plats, nedsättningen berör endast ett bostadshus som är beläget cirka 40 meter från vägen och att det inte finns någon bebyggelse på motsatt sida av vägen. Exp. Länsstyrelsen

10 Miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämnden Mbhn 109 Dnr 424/ Uppräkning timavgift i taxa för kommunens offentliga kontroll inom livsmedelsområdet Kommunfullmäktige beslutade att anta taxa för kommunens offentliga kontroll inom livsmedelsområdet. Enligt 4 i taxan får miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämnden varje år höja timavgiften i taxan med konsumentprisindex. Nuvarande timavgift är 650 kr. Höjningen av timavgiften för livsmedelskontrollen baseras på uppräkning enligt konsumentprisindex. Basmånaden för indexuppräkningen är oktober månad Konsumentprisindex har sedan oktober 2006 ökat med 6,6 % vilket ger en höjning av timavgiften med 43 kr från 650 kr till 693 kr. Indexuppräkningen avser två år. att räkna upp timavgiften i taxan för kommunens offentliga kontroll inom livsmedelsområdet med 6,6 % till 693 kronor att den nya timavgiften (693 kr) ska gälla fr.o.m

11 Miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämnden Mbhn 110 Dnr 355/ Val av ny ledamot och vice ordförande samt ersättare i miljö-, byggoch hälsoskyddsnämndens arbetsutskott Kommunfullmäktige beslutade att entlediga Tommy Hedkvist (s) från sitt uppdrag som ledamot och vice ordförande i miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämnden. Som ny ledamot i nämnden utsågs Ulla Lundberg (s) och som ny vice ordförande Dick Holmström (s). Som en följd av detta tas ärendet upp till behandling för val av ny ledamot och vice ordförande samt ersättare i miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämndens arbetsutskott. att som ny ledamot och vice ordförande i miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämndens arbetsutskott efter Tommy Hedkvist (s) utse Dick Holmström (s) att som ny ersättare i arbetsutskottet utse Ulla Lundberg(s). Exp: Ulla Lundberg Dick Holmström Reception Nämndskansli Löner

12 Miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämnden Mbhn 111 Dnr 449/ Strandskyddsdispens och förhandsbesked för nybyggnad av fritidshus Lilla Bäcknäs 1:1 Åke Riström, Smedsvägen 13, Arvidsjaur ansöker om strandskyddsdispens och förhandsbesked för nybyggnad av fritidshus på fastigheten Lilla Bäcknäs 1:1 i Arvidsjaurs kommun. Fastigheten ligger utanför detaljplan och samlad bebyggelse och omfattas inte av områdesbestämmelser. Miljö- och byggenheten har begärt in yttrande från Länsstyrelsen mot bakgrund av att det finns ett kulturminne i närheten. Länsstyrelsen skriver följande i sitt yttrande: I närområdet finns en härd med boplatsmaterial, Raä 61:1. Fornlämningen är skyddad enligt lagen (SFS 1988:950)om kulturminnen, 2 kap (KML) liksom ett tillhörande skyddsområde. Innan byggnation kan ske krävs en arkeologisk besiktning för att ta reda på hur långt mot den tilltänkta tomten som fornlämningen sträcker sig. Resultatet är ledande för om byggnation är tillståndspliktig eller inte. Samråd ska ske med kulturmiljöenheten i god tid innan verksamhet planeras för att boka in fältbesiktning. Avsedd placering för fritidshuset är inom tilltänkt avstyckning på ca m 2 vid Storavan (Avaviken). För det rörliga friluftslivet lämnas en passage på ca 30 meter mellan stranden och tomten. Exp: Sökanden Länsstyrelsen Naturvårdsverket Länsstyrelsen kulturmiljöenheten att meddela positivt förhandsbesked för nybyggnad av fritidshus att med stöd av 7 kap 18 miljöbalken medge dispens för den tilltänkta tomten då den utgör en lucktomt mellan bebyggda tomter och då det finns andra och bättre passager till och från vattnet. att påverkan på det rörliga friluftslivet och djur och växtliv bedöms som ringa att uppmärksamma sökanden på att besvärstidens utgång bör avvaktas innan några åtgärder vidtas med anledning av att Statens Naturvårdsverk har besvärsrätt att samråd skall ske med Länsstyrelsens kulturmiljöenhet i god tid innan verksamhet planeras och byggnation påbörjas. Tillståndet medger inte rätt att påbörja den sökta åtgärden. Tillståndet är bindande vid prövning av ansökan om bygglov som görs inom två år för dagen för beslutet. Görs ej ansökan om bygglov inom denna tid upphör tillståndet att gälla.

13 Miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämnden Mbhn 112 Dnr 450/ Strandskydd och bygglov för nybyggnad av fritidshus del av Lauker 1:10 Eivor Eklund, Middagsvägen 123, Tullinge ansöker om bygglov för nybyggnad av ett fritidshus på del av fastigheten Lauker 1:10 i Arvidsjaurs kommun. Berörda grannar har beretts möjlighet att yttra sej i ärendet. Erinran har inkommit från ägare av fastigheten Lauker 1:36. I erinran framförs bl.a. synpunkter på fritidshusets placering. Sökanden har beretts möjlighet att bemöta dessa synpunkter. Skrivelse från sökanden har inkommit Skrivelser med synpunkter har även inkommit från ägare av fastigheten Lauker 1:10 samt ägare av fastigheten Lauker 1:21. Fritidshuset placeras i jämnhöjd med, och ca 18 meter från fritidshuset på fastigheten Lauker 1:36. Enligt plan- och bygglagen 3 kap 2 ska byggnader placeras och utformas så att de inte medför betydande olägenheter för omgivningen. Nämnden kan inte finna att fritidshusets placering eller utformning utgör en sådan betydande olägenhet att bygglov inte kan beviljas. Delar av tomten ligger inom strandskyddat område. Fritidshusets placeras dock mer än 100 meter från stranden. forts.

14 Miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämnden forts. 112 Dnr 450/ att bevilja bygglov då fritidshuset ej innebär betydande olägenhet för omgivningen att med stöd av 7 kap 18 miljöbalken medge dispens för den tilltänkta tomten då den ansluter till befintlig fritidsbebyggelse och placeras ovanför redan bebyggd rad att påverkan på det rörliga friluftslivet och djur och växtliv bedöms som ringa att uppmärksamma sökanden på att besvärstidens utgång bör avvaktas innan några åtgärder vidtas med anledning av att Statens Naturvårdsverk har besvärsrätt Sökanden erinras om att lovet upphör att gälla om åtgärden inte har påbörjats inom två år och avslutats inom fem år från denna dag. Exp Sökanden Ägare av Lauker 1:36 Ägare av Lauker 1:10 Ägare av Lauker 1:21 Naturvårdsverket Länsstyrelsen Mbhn

15 Miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämnden Mbhn 113 Dnr 451/ Yttrande över planläggning av fritidsområde vid byskeälven Allmänningsskogen S:1 Arvidsjaurs Allmänningsförvaltning har lämnat in en förfrågan om möjlighet att etablera och planlägga ett fritidsområde vid Byskeälven på fastigheten Allmänningsskogen S:1. Avsikten är att iordningställa ett område med stora tomter där elström, vatten och avlopp ingår. Allmänningsförvaltningen har lämnat in en kartskiss med förslag på 8 tomter. att ställa sej positiv till att det påbörjas en planläggning av ett nytt fritidshusområde vid Byskeälven i huvudsak enligt det förslag som Arvidsjaurs Allmänningsförvaltning lämnat in att poängtera vikten av att planläggningen inte äventyrar det rörliga friluftslivet eller sportfisket att föreslå att planläggningen även ska omfatta närliggande fritidshusområde. Exp Arvidsjaurs Allmänningsförvaltning Lantmäteriet Mbhn

16 Miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämnden Mbhn 114 Dnr 471/ Begäran om efterskänkande av tillsynsavgift för täktverksamhet Junkaberget 1:1 Swerock AB har inkommit med en ansökan om avgiftsbefrielse för täktverksamheten inom del av fastigheten Junkaberget 1:1. Enligt 22 i taxan för tillsyn enligt miljöbalken kan miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämnden, om det finns särskilda skäl med hänsyn till verksamhetens art och omfattning, tillsynsbehov eller andra omständigheter, sätta ned eller efterskänka avgiften. Motivering Miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämndens bedömning är att vilande verksamheter ska betala avgift om det finns ett tillsynsbehov, även om verksamheten inte är aktiv. För en täkt kan det t.ex. handla om damning, lakvatten, lagring av olja och andra kemiska produkter, nedskräpning och skrot, krav på återställning, hantering av miljörapporter och registerhållning. För en täktverksamhet som inte påbörjats eller planerats påbörjas bör en reducering av avgiften medges. Att helt efterskänka avgiften bedömer miljöbygg- och hälsoskyddsnämnden inte är skäligt med tanke på att handläggningen av miljörapporter och registerhållning i ärendet kvarstår, även om ingen aktiv täktverksamhet bedrivs på platsen. Miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämnden anser också att företaget ska betala hel årsavgift från och med det kalenderår som täktverksamhet påbörjas på platsen. Företaget bör anmäla ändrade driftförhållanden minst fyra veckor innan verksamhet påbörjas. Exp Swerock AB. att Swerock AB fr.o.m ska betala en reducerad årsavgift från 13 timmar till 2 timmar för täkt inom del av fastigheten Junkaberget 1:1 att den reducerade avgiften omfattar två timavgifter per år. Timavgiften är 750 kr. fr.o.m Timavgiften är indexreglerad att Swerock AB ska betala hel årsavgift från och med det kalenderår som täktverksamhet påbörjas inom del av fastigheten Junkaberget 1:1 att Swerock AB ska meddela miljö-, och byggenheten om ändrade driftsförhållanden minst fyra veckor innan täktverksamheten påbörjas.

17 Miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämnden Mbhn 115 Dnr 489/ Anmälan om miljöfarlig verksamhet för isbanor Firman Orrkammens Hyrkart och Isolering har genom Sven-Erik Isaksson Orrkammen 1, Arvidsjaur tillställt miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämnden en anmälan om anläggande av isbanor för turistverksamhet på fastigheterna Orrkammen 1:5, Arvidsjaur 9:4 och Arvidsjaur 6:1. Isbanor planeras för gokart och bil på Skraveltjärnen och Tvättjärnen. Isbana planeras även på den del av Storflarkmyran som är belägen söder om Orrkammen vid väg 45 och som har en vattenspegel under barmarksperioden. Isaksson har tidigare hos miljö-,bygg- och hälsoskyddsnämnden anmält isbana för gokart på Skraveltjärnen. Någon verksamhet har dock inte bedrivits där ännu. Avsikten är att isbanorna skall användas för turistverksamhet. På Tvättjärnen skall verksamhet bedrivas enbart vid enstaka tillfällen vid arrangemang för större grupper av turister. Exp Sökanden att enligt förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd 27 förelägga firman Orrkammens Hyrkart och Isolering följande; att eventuellt oljespill ska tas bort från isen att områden där turistverksamhet bedrivs ska städas kontinuerligt om nedskräpning sker att isbanorna måste vara tydligt utmärkta med käppar eller annan markering samt skyltar så att banornas placering och tillfartsvägar till banorna tydligt framgår för skotertrafiken att firman Orrkammens Hyrkart och Isolering måste kontinuerligt planera för att minimera olycksrisker för verksamheten att uppställning av maskiner ska ske på land att verksamheten får bedrivas mellan kl att tankning av fordon ska ske på land att absorberande miljömattor ska användas vid tankning av fordon att erforderliga tillstånd gällande banorna ska inhämtas från polismyndigheten att markägares tillstånd ska inhämtas.

18 Miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämnden Mbhn 116 Dnr 432/ Sammanträdesplan 2009 Miljö- och byggenheten har upprättat förslag till sammanträdesplan för miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämnden år Utskott, onsdagar, kl Nämnd, onsdagar, kl (tema kl ca) - 4 februari 18 februari (bokslut 2008) - 1 april 6 maj 19 maj (delårsbokslut ev. budget) 3 juni 17 juni 2 sept 16 september (delårsbokslut ) 7 oktober 21 oktober (ev.ändring av mål ) 18 november 2 december ( ev. slutlig budget, uppräkning taxor ) att anta ovanstående sammanträdesplan för år Exp till Nämndskansliet Reception Inga S Kn

19 Miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämnden Mbhn 117 Dnr 477/ Uppföljnings- och rapporteringsplan för miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämndens verksamhet 2009 Förslag föreligger att fastställa en uppföljnings-/rapporteringsplan inom miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämndens verksamhetsområde med avseende på bland annat verksamhetsmål, inriktningsmål samt tillsynsverksamhet. att fastställa uppföljnings- och rapporteringsplan för miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämndens verksamhet 2009: Sammanträden Rapportering / uppföljning 18 februari Bokslut 2008 Systematiskt arbetsmiljöarbete Verksamhetsplan för miljöenheten Uppföljning intern kontrollplan april Nyckeltal Årsberättelse sotningsverksamhet 19 maj Delårsbokslut Kundundersökning bygglov 17 juni- 16 september Delårsbokslut oktober 2 december Kundundersökning - miljötillsyn och livsmedel _ MbhnB Mbhn

20 Miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämnden Mbhn 118 Redovisning av delegeringsbeslut och meddelandeärenden I II Delegeringsbeslut Enligt bilaga lista Enligt bilaga lista, sotning /2008-4/2008 Meddelandeärenden - Länsstyrelsens beslut Föreläggande om skydd för naturmiljön vid förstärkning av högspänningsledning - Boksel - Länsstyrelsens beslut Anmälan om vattenverksamhet avseende vägtrumma i Kruokkejåkka Junkaberget 1:1 - Umeå Tingsrätt Aktbilaga Scandinavian Aviation Academy AB: synpunkter i ärendet om användande av oblyad bensin. (./.) - Länsstyrelsens beslut Omprövning och upphävande av förordnande enligt 19 Naturvårdslagen för fastigheterna Renudden 1:1, Renudden!:6 och Arvidsjaur 1:1 (planering av fritidshusområde). - Anteckningar från den lokala trafiksäkerhetsgruppens sammanträde (./.) - Viltrapport på kommunens återvinningsgård III Övrigt / Information - Översiktsplan Kompetensutveckling/kurser./. att godkänna redovisningen av de delegeringsbeslut som förtecknas i detta protokoll att lägga meddelandeärenden och informationen till handlingarna.

21 Miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämnden Sammanträde: Ordinarie ledamöter: -Namn Närvarande Ja Nej Avst. Ja Nej Avst. 1 Anders Harr 1 2 Dick Holmström 1 3 Mats Granlund 1 4 JanÅge Mikalsen - 5 Ulla Lundberg 1 6 Tommy Grundström 1 7 Martin Nilsson 1 Ersättare: Namn Närvarande Ja Nej Avst. Ja Nej Avst. 1 Henrik Johansson 1 tjg ers 2 Harry Sundberg - 3 Loran Postolovski - 4 Susanne Lindberg - 5 Per-Anders Brännström - 6 Leif Enberg - 7 Jan Björklund -

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämnden 2015-01-28 1 Plats och tid Förvaltningsbyggnaden i Arvidsjaur klockan 08.30-09.45 Beslutande Anders Harr (s), ordförande Bernt Vikström (s) Leif Enberg (v), tjg.ers.

Läs mer

Allmänna utskottet 2014-02-04 1 ( 22)

Allmänna utskottet 2014-02-04 1 ( 22) Allmänna utskottet 2014-02-04 1 ( 22) Plats och tid Kommunkontoret 2014-02-04, kl 13.00 16.20 Beslutande Patrik Nilsson (s) ordförande Lars Bäckström (c) ledamot Ove Lindström (s) ledamot Ewa-Marie Westerlund

Läs mer

Siv Ögren (S) ej tjänstgörande. Underskrifter Sekreterare Paragrafer 28-46 Birgitta Schmidt

Siv Ögren (S) ej tjänstgörande. Underskrifter Sekreterare Paragrafer 28-46 Birgitta Schmidt 1(21) Plats och tid Kommunkontoret, Silen, den 25 mars kl 14.00-16.40 Beslutande Ledamöter Bengt-Olof Lorentzon (KD) ordförande Åke Nilsson (S) Anders Västsäter (Kd) Gunnar Henriksson (FP) Kermit Andersson

Läs mer

Arne Persson (C) Björn Widmark (M) Ulf Brännström (KD) Sievert Aronsson (FP)

Arne Persson (C) Björn Widmark (M) Ulf Brännström (KD) Sievert Aronsson (FP) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(36) Plats och tid Stadshuset, Sammanträdesrum 1, 2012-04-10, kl. 15.00 17.00 ande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Utses att justera ens

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Bygg- och miljönämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Bygg- och miljönämnden Bygg- och miljönämnden Sammanträdesdatum 2015-03-26 Plats och tid Kommunhuset i Gislaved, kl 13.00-16.45 Beslutande Niclas Palmgren (M) ordf Frank Josefsson (S) Eva Eliasson (S) Jan-Olof Johansson (S)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Bygg- och miljönämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Bygg- och miljönämnden Bygg- och miljönämnden Sammanträdesdatum 2015-02-19 Plats och tid Kommunhuset i Gislaved, kl. 09.00-16.15 Ajournering 12.00-12.45, 14.30-14.45 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Niclas Palmgren (M)

Läs mer

Ulf Larsson, C ej 66 Martin Rydén, S 71-77 Åke Arvidsson, S, ersättare för Martin Rydén, S 62-70

Ulf Larsson, C ej 66 Martin Rydén, S 71-77 Åke Arvidsson, S, ersättare för Martin Rydén, S 62-70 Sammanträdesprotokoll 1(25) Plats och tid Stadshuset, Vimmerby, kl. 9-12.30 Beslutande Lars-Inge Green, S Sievert Andersson, M Lennart Davidsson, KD Johan Blomberg, M Konny Bogren, S Anders Sundberg, S

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 2006-09-05. Miljö- och byggkontoret, Piteå kommun

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 2006-09-05. Miljö- och byggkontoret, Piteå kommun Sammanträdesdatum Sida 2006-09-05 158 Plats och tid Sammanträdesrummet Ovalen, Stadshuset, Piteå, tisdag den 5 september 2006-09-05, kl. 09:00 14:00 Beslutande Björn Berglund, ordförande Daniel Bergman

Läs mer

Kommunstyrelsen 2009-06-04 1 (62)

Kommunstyrelsen 2009-06-04 1 (62) Kommunstyrelsen 2009-06-04 1 (62) Plats och tid Tingshuset, torsdagen den 4 juni 2009, kl. 14.05-20.25 (ajournering 16.40-17.05) Beslutande Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Christer Johansson (m)

Läs mer

Inger Digrell (S) tjänstgörande ersättare

Inger Digrell (S) tjänstgörande ersättare 1(22) Bygg och miljönämnden Plats och tid Kommunkontoret, Silen, kl 14.00-15.30 Beslutande Ledamöter Bengt-Olof Lorentzon (C) ordförande Rolf Gruvborg (M) Magnus Andreasson (FP) Roland Moberg (KD) ej 30

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2010-05-06. Miljö- och byggnadsnämnden. Beslutande organ

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2010-05-06. Miljö- och byggnadsnämnden. Beslutande organ 2010-05-06 Beslutande organ Innehållsförteckning Mbn 69... 1 Val av protokollsjusterare... 1 Mbn 70... 2 Godkännande av dagordning... 2 Mbn 71 2006.171... 3 Mariestad Bredsäter 4:14 och Sjöberg 5:1 Yttrande

Läs mer

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag Sammanträdesprotokoll Blad Kommunfullmäktige 2014-11-24 220 Plats och tid Förvaltningsbyggnaden Arvidsjaur klockan 13.00-16.50 Beslutande Samtliga kommunfullmäktigeledamöter med undantag av: Stina Johansson,

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Sida 1

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Sida 1 Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Sida 1 2007-01-30 Organ Miljö- och byggnämnden Plats och tid Kommunhuset, Gnosjösalen, Gnosjö kl. 15.00-17.30 Beslutande Ingemar Svensson (c), ordf Kennet Josefsson

Läs mer

Ulla Hjort (s) Anders Lantz (mp) Sven Frejd (c) Johan Fredriksson (m) Daniel Ericgörs (kd)

Ulla Hjort (s) Anders Lantz (mp) Sven Frejd (c) Johan Fredriksson (m) Daniel Ericgörs (kd) SÄTERS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Miljö- o Byggnämnden 2011-03-23 1 Blad Plats och tid Tekniska kontoren kl 08.30 13.10 (ajournerat kl 10.00 10.45) Beslutande Lotta Bergstrand (fp)

Läs mer

KALLELSE Samhällsbyggnadsnämnden 2015-04-15--16

KALLELSE Samhällsbyggnadsnämnden 2015-04-15--16 KALLELSE Samhällsbyggnadsnämnden 2015-04-15--16 Sbn 54 Presentation av nya kommunchefen... 2 Sbn 55 Ekonomi och Budgetuppföljning... 3 Sbn 56 Samhällsbyggnadsnämndens styrdokument... 4 Sbn 57 Val av representant

Läs mer

Anders Stålklint (m) tj ers för Sven-Göte Bolmenius

Anders Stålklint (m) tj ers för Sven-Göte Bolmenius 1 (68) Plats och tid Kommunhuset i Gislaved, kl 13.00 16.30 Beslutande Lars Larsson (c) ordf Björn Björkman (m) Rigo Fredriksson (m) Mias Fjellander (kd) Erik Andersson (s) Helen Jaktlund Kocian (s) Kjell

Läs mer

Bengt Larson (S) 111

Bengt Larson (S) 111 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesdatum Sida 2015-05-18 1 (33) Plats Rum 128, Kommunhuset, Sundsgatan 29, Vänersborg Tid Måndagen den 18 maj 2015, kl 13.0014.40. Beslutande

Läs mer

Rådhuset, lilla sessionssalen, kl 15.00-18.40. Enligt särskild förteckning, sidan 2. Enligt särskild förteckning, sidan 2.

Rådhuset, lilla sessionssalen, kl 15.00-18.40. Enligt särskild förteckning, sidan 2. Enligt särskild förteckning, sidan 2. 1 1 (36) Plats och tid Rådhuset, lilla sessionssalen, kl 15.00-18.40 Beslutande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Övriga närvarande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Utses att justera Justeringens

Läs mer

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag Sammanträdesprotokoll Blad Kommunstyrelsen 2008-02-11 1 Plats och tid Kommunalhuset Arvidsjaur klockan 09.30 16.00. Beslutande Jerry Johansson (s), ordförande Lars Holmqvist (s) Karin Lindgren (s) Lotta

Läs mer

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(160) Kommunstyrelsen 2010-05-26. Vilhelmina kommun, Förvaltningshuset 2010-05-26 10.00-16.45

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(160) Kommunstyrelsen 2010-05-26. Vilhelmina kommun, Förvaltningshuset 2010-05-26 10.00-16.45 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(160) Plats och tid Vilhelmina kommun, Förvaltningshuset 2010-05-26 10.00-16.45 Beslutande Maria Kristoffersson, ordf. ej 84, 90, 92 Rickard Norberg ej 102 Göran Hahlin ej

Läs mer

Anna von Axelson, chef för Miljö- och bygglov Birgitta Gunolf, sekreterare. BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Anna von Axelson, chef för Miljö- och bygglov Birgitta Gunolf, sekreterare. BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Myndighetsnämnden för teknik och miljö 2008-12-09 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Ersättare Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Angarnsrummet, Tunahuset Tuna torg 2,

Läs mer

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag ARVIDSJAURS KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad 2012-11-12 333 Plats och tid Kommunalhuset Arvidsjaur klockan 08.30 18.10. Beslutande Jerry Johansson (s), ordförande Lotta Åman (s) Johan

Läs mer

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Sida 1 av 21 Plats och tid ande Kosta Servicehem måndagen den 8 dec 2014. Kl.13.30-16.20 Anders Johansson (S) Ordf. Bengt Axelsson (S) Jan-Åke Lennartsson (C) v ordf. Ann-Kristin Berg (S) Åke Wenrup (M)

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sida 1(51) Plan- och byggnadsnämnden 2015-02-25

Sammanträdesprotokoll Sida 1(51) Plan- och byggnadsnämnden 2015-02-25 Sammanträdesprotokoll Sida 1(51) Omfattning 19-39 Plats och tid Tvinnrummet, Kinnaströms Företagscenter, Kinna, kl. 9.00 12.00 Rast kl. 12.00 13.30 Strömsalen, Kinnaströms Företagscenter, Kinna, kl. 13.30-17.05

Läs mer

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag Sammanträdesprotokoll Blad Kommunstyrelsen 2014-10-13 221 Plats och tid Kommunalhuset Arvidsjaur klockan 08.30 15.15. Beslutande Lotta Åman (s), ordförande Johan Lundgren (s) Lena Karlsson (s) Marcus Lundberg

Läs mer

Protokoll 2010-05-10. Andreaz Strömgren, förvaltningschef Carina Hansson, sekreterare

Protokoll 2010-05-10. Andreaz Strömgren, förvaltningschef Carina Hansson, sekreterare Plats och tid Timrå kommunalkontor, Redligheten,, kl 13.00-15.50 Beslutande Håkan Lundberg (S) Roger Öberg (S) Christer Brodén (S) Karina Nordgren (S) Niklas Edén (C) Thore Hellstrand (C) Kjell Wiklund

Läs mer

Granskning av tillsynsarbetet avseende miljöfrågor inom bygg- och miljönämndens verksamhetsområde

Granskning av tillsynsarbetet avseende miljöfrågor inom bygg- och miljönämndens verksamhetsområde Revisionsrapport Granskning av tillsynsarbetet avseende miljöfrågor inom bygg- och miljönämndens verksamhetsområde Krokoms kommun 3 juni 2009 Therese Runarsdotter Revisionskonsult 2009-06-03 Therese Runarsdotter

Läs mer

Samhällsbyggnadskontoret, bygg och miljö Sala Heby, 10 mars kl. 10.30 ANSLAG/BEVIS

Samhällsbyggnadskontoret, bygg och miljö Sala Heby, 10 mars kl. 10.30 ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9) Plats och tid Samhällsbyggnadskontorets konferensrum, Sala kommun 09.00 10.00 Beslutande Mats Jennische(M), ordförande Christer Johansson (LP) Inger Ingstedt (C) Olof Nilsson

Läs mer

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(119) Kommunstyrelsen 2007-02-07

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(119) Kommunstyrelsen 2007-02-07 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(119) Plats och tid Förvaltningshuset, onsdagen den 7 februari 2007, kl. 10.30-17.30. Ajournerat kl. 11.00-11.05, 11.30-11.40, 16.20-16.35. Beslutande Gunnar Hörnlund, ordf.

Läs mer

PROTOKOLL. Kommunstyrelsen 2000-01-17

PROTOKOLL. Kommunstyrelsen 2000-01-17 Kommunstyrelsen 2000-01-17 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna måndagen den 17 januari kl 18.00

Läs mer