Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum"

Transkript

1 Sammanträdesprotokoll Blad Miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämnden Plats och tid Förvaltningsbyggnaden Arvidsjaur, klockan Beslutande Anders Harr (s), ordförande Dick Holmström (s) Mats Granlund (s) Ulla Lundberg (s) Henrik Johansson (s), tjg ers Tommy Grundström (v) Martin Nilsson (c) Övriga närvarande Heikki Kairento, chef teknik/miljö, ej 115 Sara Lindgren, byggnadsinspektör Majvor Sellbom, sekreterare Ricard Lundgren länslantmätare Åsa Andersson, miljöinspektör Annika Lidström, miljöinspektör Cecilia Reinestam, planingenjör Justerare Martin Nilsson Justeringens Förvaltningsbyggnaden plats och tid Underskrifter Sekreterare Majvor Sellbom Paragrafer Ordförande Anders Harr Justerare Martin Nilsson Anslag / Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Organ Miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämnden Datum då anslaget Datum då anslaget sattes upp tas ned Förvaringsplats för protokollet Underskrift Tekniska kontoret Majvor Sellbom

2 Miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämnden Ärendeförteckning Mbhn 103 Information Mbhn 104 Dnr 423/ Delegering av beslutanderätt för miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämnden Mbhn 105 Dnr 423/ Undertecknande av handlingar Mbhn 106 Dnr 447/ Redovisning av kundundersökning avseende livsmedelstillsyn och miljötillsyn Mbhn 107 Dnr 506/ Detaljplan för kvarteret Lommen Mbhn 108 Dnr 446/ Yttrande över hastighetsbegränsning längs väg E 45 vid Renvallen Mbhn 109 Dnr 424/ Uppräkning av timavgift i taxa för kommunens offentliga kontroll inom livsmedelsområdet Mbhn 110 Dnr 355/ Val av ledamot och ersättare samt vice ordförande i miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämndens arbetsutskott Mbhn 111 Dnr 449/ Strandskyddsdispens och förhandsbesked för nybyggnad av fritidshus Lilla Bäcknäs 1:1 Mbhn 112 Dnr 450/ Strandskydd och bygglov för nybyggnad av fritidshus del av Lauker 1:10 Mbhn 113 Dnr 451/ Yttrande över planläggning av fritidsområde vid Byskeälven Allmänningsskogen S:1 forts.

3 Miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämnden Ärendeförteckning forts. Mbhn 114 Dnr 471/ Begäran om efterskänkande av tillsynsavgift för täktverksamhet Junkaberget 1:1 Mbhn 115 Dnr 489/ Anmälan om miljöfarlig verksamhet för isbanor Mbhn 116 Dnr 450/ Sammanträdesplan 2009 Mbhn 117 Dnr 477/ Uppföljnings- och rapporteringsplan för miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämnden 2009 Mbhn 118 Redovisning av delegeringsbeslut och meddelandeärenden

4 Miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämnden Mbhn 103 Information Information om den moderna bebyggelsen Jeanette Aro från Länsstyrelsen och Bertil Thelin från Norrbottens Museum informerar om en studie som genomförts av modern bebyggelse i fyra norrbottniska kommuncentra utförd inom ramen för Det moderna samhällets kulturarv. Syftet med studien har varit att identifiera den moderna bebyggelsens kvaliteter och plats i dagens tätortsstruktur. Studien är utförd som en fältoch arkivstudie i fyra tätorter; Arvidsjaur, Älvsbyn, Överkalix och Övertorneå. Jeanette och Bertil berättar om den del av studien som berör Arvidsjaurs kommun. Rapporten delas ut till nämndens ledamöter. Förvaltningschefens rapport Förvaltningschef Heikki Kairento informerar om: Länsstyrelsens beslut om bildande av naturreservat i Arvidsjaurs kommun. Information om arbetet med revidering av kommunens översiktsplan. Metoder och arbetssätt för att öka ungdomars delaktighet i kommunal verksamhet (exempel från Porsgrunn i Norge)

5 Miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämnden Mbhn 104 Dnr 423/ Delegering av beslutanderätt för miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämnden fr.o.m Miljö- och byggenheten har upprättat förslag till delegering av beslutanderätt för miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämnden. Delegeringsordningen är reviderad mot bakgrund av ändrad lagstiftning samt mot bakgrund av att ny lagstiftning trätt i kraft. att anta delegeringsordning för miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämnden i enlighet med upprättat förslag daterat att delegering av beslutanderätt ska gälla fr.o.m att beslut som fattas med stöd av delegering ska löpande anmälas till nämnden och protokollföras i särskild paragraf. Exp: Berörda Nämndskansli

6 Miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämnden Mbhn 105 Dnr 423/ Undertecknande av handlingar Kommunfullmäktige har antagit reglemente för miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämndens verksamhet. Enligt 24 i nämndens reglemente ska avtal, andra handlingar och skrivelser som beslutas av miljö- bygg- och hälsoskyddsnämnden eller utskott undertecknas av ordförande eller vid förfall för denne vice ordförande och kontrasigneras av tjänsteman. I övrigt bestämmer nämnden vem som ska underteckna handlingar. Mot bakgrund av ovanstående tas frågan om undertecknande av handlingar upp till behandling. Under överläggningen i miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämnden föreslår Anders Harr (s) att nämnden skall besluta att uppdra åt förvaltningschefen att underteckna handlingar, avtal och kontrakt upp till tre år som ej är av principiell betydelse och som inryms inom nämndens budgetram och verksamhetsområde samt att återrapportering ska ske löpande till miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämnden. Martin Nilsson (c) föreslår att nämnden skall besluta att uppdra åt förvaltningschefen att underteckna handlingar, avtal och kontrakt upp till tre år som ej är av principiell betydelse och som inryms inom nämndens budgetram och verksamhetsområde, med undantag för räddningstjänstens område, samt att återrapportering ska ske löpande till miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämnden. Två förslag föreligger. Ordförande framställer proposition på förslagen varefter han förklarar att miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämnden beslutat i enlighet med Anders Harrs förslag. Votering begäres ej. Exp: Heikki Kairento Revisorerna att uppdra åt förvaltningschefen att underteckna handlingar, avtal och kontrakt upp till tre år som ej är av principiell betydelse och som inryms inom nämndens budgetram och verksamhetsområde att återrapportering skall ske löpande till miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämnden.

7 Miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämnden Mbhn 106 Dnr 447/ Redovisning av kundundersökning avseende livsmedelstillsyn och miljötillsyn I miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämndens målbudget har beslutats att det ska genomföras en kundundersökning inom livsmedelstillsynens och miljötillsynens verksamhetsområden. Målsättningen är att kundundersökningen ska ge minst betyget 3,8 på en femgradig skala. Miljö- och byggenheten har genomfört en kundundersökning och därefter sammanställt och utvärderat resultaten. Inom livsmedelstillsynen verksamhetsområde har 31 enkäter skickats ut och 13 svar inkommit vilket ger en svarsfrekvens på 42 %. Enkäten har skickats ut livsmedelsföretag som miljö-, och byggenheten haft kontakt med de senaste 12 månaderna vid livsmedelskontroll och godkännandeprövningar. Inom miljötillsynens verksamhetsområde har 20 enkäter skickats ut och 13 svar inkommit vilket ger en svarsfrekvens på 65%. Enkäten har skickats ut till företag som miljö- och byggenheten utövar miljötillsyn på. Medelvärdet på livsmedelstillsynsenkäten är 4,0 jämfört med fjolårets enkät som låg på 3,5. Medelvärdet på miljötillsynsenkäten är 3,7 på en femgradig skala jämfört med fjolårets enkät som låg på 3,5. att godkänna redovisningen att konstatera att redovisningen inte föranleder några förslag till direkta åtgärder från nämndens sida mot bakgrund av att sammanställningen av inkomna enkätsvar är högre än den målsättning som fastställd och visar på att verksamhetsutövarna i huvudsak är nöjda med den livsmedelsoch miljötillsyn som bedrivs att kundundersökningen överlämnas till kommunfullmäktige som redovisning av nämndens övergripande mål avseende livsmedelstillsyn och miljötillsyn. Exp: Kommunfullmäktige Ann-Lovise Lundahl Heikki Kairento

8 Miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämnden Mbhn 107 Dnr 506/ Detaljplan för kvarteret Lommen Ett förslag till detaljplan för kvarteret Lommen i Arvidsjaurs samhälle har upprättats. Syftet med planändringen är att möjliggöra uppförandet av en ny affärsgalleria i centrala Arvidsjaur. Den nya gallerian kan sammanlänkas med ICA österut. Planen omfattar hela kvarteret Lommen eftersom många fastigheter förväntas samverka i projektet. Det har även skett en viss förändring av markanvändningen i kvarteret. Nyexploateringen drivs som ett samverkansprojekt där båda kommunen, Arvidsjaurhem och privata fastighetsägare berörs. Vid arbetsutskottets och nämndens sammanträde framförs synpunkter på planförslaget vad gäller tillgången till och placeringen av parkeringsplatser inom kv. Lommen, området för lastning och lossning av varor på kv. Lommen 5, promenadstråket bakom Lommen 11 (Humlan), anpassning av Gallerians fasad till intilliggande äldre byggnadsstil, frågan om allmän platsmark m.m. I det redovisade planförslaget föreslås att det skall skapas ytterligare ca 38 parkeringsplatser. Parkeringsbehovet i förhållande till byggnationerna beräknas till ca 60 parkeringsplatser. Nämnden anser mot bakgrund av detta att antalet parkeringsplatser skall utökas. Planingenjör Cecilia Reinestam får i uppdrag att belysa dessa synpunkter i det fortsatta planarbetet. att godkänna upprättat förslag till ändring av detaljplan för kvarteret Lommen som underlag för samråd att nämnden förutsätter att parkeringsfrågan belyses ytterligare i det fortsatta planarbetet och att antalet parkeringsplatser utökas. Exp Cecilia Reinestam

9 Miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämnden Mbhn 108 Dnr 446/ Yttrande om hastighetsbegränsning vid bostadshus längs väg E 45 vid Renvallen Länsstyrelsen har överlämnat ett ärende om hastighetsbegränsning längs väg E 45 till kommunen för yttrande. En barnfamilj som avser att bosätta sej på fastigheten Renvallen 1:5 har lämnat in en begäran om nedsatt hastighet från nuvarande 100 km/tim till 70 km/tim längs väg E 45 vid Renvallen. Orsaken till begäran är att det kommer att bo två barn i åldern 2 och 4 år på fastigheten och att trafiken är intensiv, särskilt sommartid. Länsstyrelsen fattar beslut om hastighetsnedsättning på väg E 45 som är Vägverkets väg. Länsstyrelsen har lämnat ärendet för yttrande till Vägverket, kommunen och polisen. att meddela Länsstyrelsen att nämnden ställer sej tveksam till hastighetsbegränsning mot bakgrund av att det är relativt goda siktförhållanden på plats, nedsättningen berör endast ett bostadshus som är beläget cirka 40 meter från vägen och att det inte finns någon bebyggelse på motsatt sida av vägen. Exp. Länsstyrelsen

10 Miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämnden Mbhn 109 Dnr 424/ Uppräkning timavgift i taxa för kommunens offentliga kontroll inom livsmedelsområdet Kommunfullmäktige beslutade att anta taxa för kommunens offentliga kontroll inom livsmedelsområdet. Enligt 4 i taxan får miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämnden varje år höja timavgiften i taxan med konsumentprisindex. Nuvarande timavgift är 650 kr. Höjningen av timavgiften för livsmedelskontrollen baseras på uppräkning enligt konsumentprisindex. Basmånaden för indexuppräkningen är oktober månad Konsumentprisindex har sedan oktober 2006 ökat med 6,6 % vilket ger en höjning av timavgiften med 43 kr från 650 kr till 693 kr. Indexuppräkningen avser två år. att räkna upp timavgiften i taxan för kommunens offentliga kontroll inom livsmedelsområdet med 6,6 % till 693 kronor att den nya timavgiften (693 kr) ska gälla fr.o.m

11 Miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämnden Mbhn 110 Dnr 355/ Val av ny ledamot och vice ordförande samt ersättare i miljö-, byggoch hälsoskyddsnämndens arbetsutskott Kommunfullmäktige beslutade att entlediga Tommy Hedkvist (s) från sitt uppdrag som ledamot och vice ordförande i miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämnden. Som ny ledamot i nämnden utsågs Ulla Lundberg (s) och som ny vice ordförande Dick Holmström (s). Som en följd av detta tas ärendet upp till behandling för val av ny ledamot och vice ordförande samt ersättare i miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämndens arbetsutskott. att som ny ledamot och vice ordförande i miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämndens arbetsutskott efter Tommy Hedkvist (s) utse Dick Holmström (s) att som ny ersättare i arbetsutskottet utse Ulla Lundberg(s). Exp: Ulla Lundberg Dick Holmström Reception Nämndskansli Löner

12 Miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämnden Mbhn 111 Dnr 449/ Strandskyddsdispens och förhandsbesked för nybyggnad av fritidshus Lilla Bäcknäs 1:1 Åke Riström, Smedsvägen 13, Arvidsjaur ansöker om strandskyddsdispens och förhandsbesked för nybyggnad av fritidshus på fastigheten Lilla Bäcknäs 1:1 i Arvidsjaurs kommun. Fastigheten ligger utanför detaljplan och samlad bebyggelse och omfattas inte av områdesbestämmelser. Miljö- och byggenheten har begärt in yttrande från Länsstyrelsen mot bakgrund av att det finns ett kulturminne i närheten. Länsstyrelsen skriver följande i sitt yttrande: I närområdet finns en härd med boplatsmaterial, Raä 61:1. Fornlämningen är skyddad enligt lagen (SFS 1988:950)om kulturminnen, 2 kap (KML) liksom ett tillhörande skyddsområde. Innan byggnation kan ske krävs en arkeologisk besiktning för att ta reda på hur långt mot den tilltänkta tomten som fornlämningen sträcker sig. Resultatet är ledande för om byggnation är tillståndspliktig eller inte. Samråd ska ske med kulturmiljöenheten i god tid innan verksamhet planeras för att boka in fältbesiktning. Avsedd placering för fritidshuset är inom tilltänkt avstyckning på ca m 2 vid Storavan (Avaviken). För det rörliga friluftslivet lämnas en passage på ca 30 meter mellan stranden och tomten. Exp: Sökanden Länsstyrelsen Naturvårdsverket Länsstyrelsen kulturmiljöenheten att meddela positivt förhandsbesked för nybyggnad av fritidshus att med stöd av 7 kap 18 miljöbalken medge dispens för den tilltänkta tomten då den utgör en lucktomt mellan bebyggda tomter och då det finns andra och bättre passager till och från vattnet. att påverkan på det rörliga friluftslivet och djur och växtliv bedöms som ringa att uppmärksamma sökanden på att besvärstidens utgång bör avvaktas innan några åtgärder vidtas med anledning av att Statens Naturvårdsverk har besvärsrätt att samråd skall ske med Länsstyrelsens kulturmiljöenhet i god tid innan verksamhet planeras och byggnation påbörjas. Tillståndet medger inte rätt att påbörja den sökta åtgärden. Tillståndet är bindande vid prövning av ansökan om bygglov som görs inom två år för dagen för beslutet. Görs ej ansökan om bygglov inom denna tid upphör tillståndet att gälla.

13 Miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämnden Mbhn 112 Dnr 450/ Strandskydd och bygglov för nybyggnad av fritidshus del av Lauker 1:10 Eivor Eklund, Middagsvägen 123, Tullinge ansöker om bygglov för nybyggnad av ett fritidshus på del av fastigheten Lauker 1:10 i Arvidsjaurs kommun. Berörda grannar har beretts möjlighet att yttra sej i ärendet. Erinran har inkommit från ägare av fastigheten Lauker 1:36. I erinran framförs bl.a. synpunkter på fritidshusets placering. Sökanden har beretts möjlighet att bemöta dessa synpunkter. Skrivelse från sökanden har inkommit Skrivelser med synpunkter har även inkommit från ägare av fastigheten Lauker 1:10 samt ägare av fastigheten Lauker 1:21. Fritidshuset placeras i jämnhöjd med, och ca 18 meter från fritidshuset på fastigheten Lauker 1:36. Enligt plan- och bygglagen 3 kap 2 ska byggnader placeras och utformas så att de inte medför betydande olägenheter för omgivningen. Nämnden kan inte finna att fritidshusets placering eller utformning utgör en sådan betydande olägenhet att bygglov inte kan beviljas. Delar av tomten ligger inom strandskyddat område. Fritidshusets placeras dock mer än 100 meter från stranden. forts.

14 Miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämnden forts. 112 Dnr 450/ att bevilja bygglov då fritidshuset ej innebär betydande olägenhet för omgivningen att med stöd av 7 kap 18 miljöbalken medge dispens för den tilltänkta tomten då den ansluter till befintlig fritidsbebyggelse och placeras ovanför redan bebyggd rad att påverkan på det rörliga friluftslivet och djur och växtliv bedöms som ringa att uppmärksamma sökanden på att besvärstidens utgång bör avvaktas innan några åtgärder vidtas med anledning av att Statens Naturvårdsverk har besvärsrätt Sökanden erinras om att lovet upphör att gälla om åtgärden inte har påbörjats inom två år och avslutats inom fem år från denna dag. Exp Sökanden Ägare av Lauker 1:36 Ägare av Lauker 1:10 Ägare av Lauker 1:21 Naturvårdsverket Länsstyrelsen Mbhn

15 Miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämnden Mbhn 113 Dnr 451/ Yttrande över planläggning av fritidsområde vid byskeälven Allmänningsskogen S:1 Arvidsjaurs Allmänningsförvaltning har lämnat in en förfrågan om möjlighet att etablera och planlägga ett fritidsområde vid Byskeälven på fastigheten Allmänningsskogen S:1. Avsikten är att iordningställa ett område med stora tomter där elström, vatten och avlopp ingår. Allmänningsförvaltningen har lämnat in en kartskiss med förslag på 8 tomter. att ställa sej positiv till att det påbörjas en planläggning av ett nytt fritidshusområde vid Byskeälven i huvudsak enligt det förslag som Arvidsjaurs Allmänningsförvaltning lämnat in att poängtera vikten av att planläggningen inte äventyrar det rörliga friluftslivet eller sportfisket att föreslå att planläggningen även ska omfatta närliggande fritidshusområde. Exp Arvidsjaurs Allmänningsförvaltning Lantmäteriet Mbhn

16 Miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämnden Mbhn 114 Dnr 471/ Begäran om efterskänkande av tillsynsavgift för täktverksamhet Junkaberget 1:1 Swerock AB har inkommit med en ansökan om avgiftsbefrielse för täktverksamheten inom del av fastigheten Junkaberget 1:1. Enligt 22 i taxan för tillsyn enligt miljöbalken kan miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämnden, om det finns särskilda skäl med hänsyn till verksamhetens art och omfattning, tillsynsbehov eller andra omständigheter, sätta ned eller efterskänka avgiften. Motivering Miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämndens bedömning är att vilande verksamheter ska betala avgift om det finns ett tillsynsbehov, även om verksamheten inte är aktiv. För en täkt kan det t.ex. handla om damning, lakvatten, lagring av olja och andra kemiska produkter, nedskräpning och skrot, krav på återställning, hantering av miljörapporter och registerhållning. För en täktverksamhet som inte påbörjats eller planerats påbörjas bör en reducering av avgiften medges. Att helt efterskänka avgiften bedömer miljöbygg- och hälsoskyddsnämnden inte är skäligt med tanke på att handläggningen av miljörapporter och registerhållning i ärendet kvarstår, även om ingen aktiv täktverksamhet bedrivs på platsen. Miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämnden anser också att företaget ska betala hel årsavgift från och med det kalenderår som täktverksamhet påbörjas på platsen. Företaget bör anmäla ändrade driftförhållanden minst fyra veckor innan verksamhet påbörjas. Exp Swerock AB. att Swerock AB fr.o.m ska betala en reducerad årsavgift från 13 timmar till 2 timmar för täkt inom del av fastigheten Junkaberget 1:1 att den reducerade avgiften omfattar två timavgifter per år. Timavgiften är 750 kr. fr.o.m Timavgiften är indexreglerad att Swerock AB ska betala hel årsavgift från och med det kalenderår som täktverksamhet påbörjas inom del av fastigheten Junkaberget 1:1 att Swerock AB ska meddela miljö-, och byggenheten om ändrade driftsförhållanden minst fyra veckor innan täktverksamheten påbörjas.

17 Miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämnden Mbhn 115 Dnr 489/ Anmälan om miljöfarlig verksamhet för isbanor Firman Orrkammens Hyrkart och Isolering har genom Sven-Erik Isaksson Orrkammen 1, Arvidsjaur tillställt miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämnden en anmälan om anläggande av isbanor för turistverksamhet på fastigheterna Orrkammen 1:5, Arvidsjaur 9:4 och Arvidsjaur 6:1. Isbanor planeras för gokart och bil på Skraveltjärnen och Tvättjärnen. Isbana planeras även på den del av Storflarkmyran som är belägen söder om Orrkammen vid väg 45 och som har en vattenspegel under barmarksperioden. Isaksson har tidigare hos miljö-,bygg- och hälsoskyddsnämnden anmält isbana för gokart på Skraveltjärnen. Någon verksamhet har dock inte bedrivits där ännu. Avsikten är att isbanorna skall användas för turistverksamhet. På Tvättjärnen skall verksamhet bedrivas enbart vid enstaka tillfällen vid arrangemang för större grupper av turister. Exp Sökanden att enligt förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd 27 förelägga firman Orrkammens Hyrkart och Isolering följande; att eventuellt oljespill ska tas bort från isen att områden där turistverksamhet bedrivs ska städas kontinuerligt om nedskräpning sker att isbanorna måste vara tydligt utmärkta med käppar eller annan markering samt skyltar så att banornas placering och tillfartsvägar till banorna tydligt framgår för skotertrafiken att firman Orrkammens Hyrkart och Isolering måste kontinuerligt planera för att minimera olycksrisker för verksamheten att uppställning av maskiner ska ske på land att verksamheten får bedrivas mellan kl att tankning av fordon ska ske på land att absorberande miljömattor ska användas vid tankning av fordon att erforderliga tillstånd gällande banorna ska inhämtas från polismyndigheten att markägares tillstånd ska inhämtas.

18 Miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämnden Mbhn 116 Dnr 432/ Sammanträdesplan 2009 Miljö- och byggenheten har upprättat förslag till sammanträdesplan för miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämnden år Utskott, onsdagar, kl Nämnd, onsdagar, kl (tema kl ca) - 4 februari 18 februari (bokslut 2008) - 1 april 6 maj 19 maj (delårsbokslut ev. budget) 3 juni 17 juni 2 sept 16 september (delårsbokslut ) 7 oktober 21 oktober (ev.ändring av mål ) 18 november 2 december ( ev. slutlig budget, uppräkning taxor ) att anta ovanstående sammanträdesplan för år Exp till Nämndskansliet Reception Inga S Kn

19 Miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämnden Mbhn 117 Dnr 477/ Uppföljnings- och rapporteringsplan för miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämndens verksamhet 2009 Förslag föreligger att fastställa en uppföljnings-/rapporteringsplan inom miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämndens verksamhetsområde med avseende på bland annat verksamhetsmål, inriktningsmål samt tillsynsverksamhet. att fastställa uppföljnings- och rapporteringsplan för miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämndens verksamhet 2009: Sammanträden Rapportering / uppföljning 18 februari Bokslut 2008 Systematiskt arbetsmiljöarbete Verksamhetsplan för miljöenheten Uppföljning intern kontrollplan april Nyckeltal Årsberättelse sotningsverksamhet 19 maj Delårsbokslut Kundundersökning bygglov 17 juni- 16 september Delårsbokslut oktober 2 december Kundundersökning - miljötillsyn och livsmedel _ MbhnB Mbhn

20 Miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämnden Mbhn 118 Redovisning av delegeringsbeslut och meddelandeärenden I II Delegeringsbeslut Enligt bilaga lista Enligt bilaga lista, sotning /2008-4/2008 Meddelandeärenden - Länsstyrelsens beslut Föreläggande om skydd för naturmiljön vid förstärkning av högspänningsledning - Boksel - Länsstyrelsens beslut Anmälan om vattenverksamhet avseende vägtrumma i Kruokkejåkka Junkaberget 1:1 - Umeå Tingsrätt Aktbilaga Scandinavian Aviation Academy AB: synpunkter i ärendet om användande av oblyad bensin. (./.) - Länsstyrelsens beslut Omprövning och upphävande av förordnande enligt 19 Naturvårdslagen för fastigheterna Renudden 1:1, Renudden!:6 och Arvidsjaur 1:1 (planering av fritidshusområde). - Anteckningar från den lokala trafiksäkerhetsgruppens sammanträde (./.) - Viltrapport på kommunens återvinningsgård III Övrigt / Information - Översiktsplan Kompetensutveckling/kurser./. att godkänna redovisningen av de delegeringsbeslut som förtecknas i detta protokoll att lägga meddelandeärenden och informationen till handlingarna.

21 Miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämnden Sammanträde: Ordinarie ledamöter: -Namn Närvarande Ja Nej Avst. Ja Nej Avst. 1 Anders Harr 1 2 Dick Holmström 1 3 Mats Granlund 1 4 JanÅge Mikalsen - 5 Ulla Lundberg 1 6 Tommy Grundström 1 7 Martin Nilsson 1 Ersättare: Namn Närvarande Ja Nej Avst. Ja Nej Avst. 1 Henrik Johansson 1 tjg ers 2 Harry Sundberg - 3 Loran Postolovski - 4 Susanne Lindberg - 5 Per-Anders Brännström - 6 Leif Enberg - 7 Jan Björklund -

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämnden 2015-01-28 1 Plats och tid Förvaltningsbyggnaden i Arvidsjaur klockan 08.30-09.45 Beslutande Anders Harr (s), ordförande Bernt Vikström (s) Leif Enberg (v), tjg.ers.

Läs mer

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag Sammanträdesprotokoll Blad Kommunstyrelsen 2009-10-05 222 Plats och tid Kommunalhuset Arvidsjaur klockan 10.00-18.00. Beslutande Sven-Olov Granlund (c), ordförande Lotta Åman (s) Tom Lundberg (s) Ulf Isaksson

Läs mer

Sammanträdesdatum Blad Miljö- och byggnadsnämnden 13 november 2013 1 9)

Sammanträdesdatum Blad Miljö- och byggnadsnämnden 13 november 2013 1 9) Miljö- och byggnadsnämnden 13 november 2013 1 9) Plats och tid: Bröderna Ericssonrummet kl. 09.00-12.00 Beslutande Ersättare: Åsa Hååkman Felth, ordförande Henric Forsberg Stefan Andersson Iréne Frisk

Läs mer

Tommy Eriksson (s), Carin Garbåge (s), Johan-Gabriel Falkenberg (m), Sofia Söderström (mp), Kurt Jonsson (kd)

Tommy Eriksson (s), Carin Garbåge (s), Johan-Gabriel Falkenberg (m), Sofia Söderström (mp), Kurt Jonsson (kd) BYGGNADSNÄMNDEN 2011-05-17 1 Plats och tid Nämndhusets sammanträdesrum kl 10.00 11.30 Beslutande Erik Liljencrantz ordförande (m), Marie-Louise Karlsson vice ordförande (s), Bertil Karlsson 2:e vice ordförande

Läs mer

Anslag / Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagetts genom anslag

Anslag / Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagetts genom anslag Sammanträdesprotokoll Blad Socialnämnden 2009-01-08 1 Plats och tid Kommunalhuset Arvidsjaur, klockan 09.00-10.30. Beslutande Henning Åhman (s), ordförande Tycko Johansson (s) Ylva Stråhle Andersson (s)

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Sammanträdesprotokoll Blad Miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämnden 2007-06-13 70 Plats och tid Förvaltningsbyggnaden Arvidsjaur, klockan 13.00-18.30 Beslutande Anders Harr (s), ordförande Mats Granlund (s)

Läs mer

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2015-08-27 1 (11)

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2015-08-27 1 (11) Miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2015-08-27 1 (11) Plats och tid Sammanträdesrummet Nasa, Tingsbacka, torsdagen den 27 augusti 2015 kl 9.00 9.20. Beslutande John Sundström (S), ordförande Sten-Åke Nilsson

Läs mer

Agneta Johansson (S) Peter Ekelund (V) Charlott Lundberg (MP) Agneta Sellholm (M) Torbjörn Holmström (M) ersättare, 86-87, 14.35-

Agneta Johansson (S) Peter Ekelund (V) Charlott Lundberg (MP) Agneta Sellholm (M) Torbjörn Holmström (M) ersättare, 86-87, 14.35- Miljö och byggnadsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (11) Plats och tid Miljökontoret, Köping, kl 14.00 16.45 ande Per Carlesson (S) ordförande Lena Vilhelmsson (S) v ordförande Arne Hedkvist (S) ersättare

Läs mer

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsens arbetsutskott - delegering 2010-03-01 8 Plats och tid Förvaltningsbyggnaden Arvidsjaur klockan 13.00-16.00. Beslutande Jerry Johansson (s),

Läs mer

Tobias Hellberg Söderhäll (S) ledamot 106-107, 109-118 Kent Fredriksson (S) ersättare 108, 113-118

Tobias Hellberg Söderhäll (S) ledamot 106-107, 109-118 Kent Fredriksson (S) ersättare 108, 113-118 Miljö och byggnadsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7) Plats och tid Kristinelundsvägen 4, Dammen, Köping, kl 08.15-10.50 ande Per Carlesson (S) ordförande Lena Vilhelmsson (S) v ordförande Tobias Hellberg

Läs mer

Lennart Sjödin. Sekreterare... Paragrafer 107-152. Diana Börjesdotter Olsson... 148, omedelbart justerad. Ordförande... Christina Embretsen

Lennart Sjödin. Sekreterare... Paragrafer 107-152. Diana Börjesdotter Olsson... 148, omedelbart justerad. Ordförande... Christina Embretsen PROTOKOLL Datum Plats och tid Beslutande Brandstation, Molinsgatan 2, Ljusdal. Kl 09.30 14.30 Christina Embretsen, ordförande (s) Lennart Sjödin, 1:e vice ordförande (c) Ulla-Britt Gidemalm 2:e vice ordförande

Läs mer

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag ARVIDSJAURS KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsen 2010-03-29 128 Plats och tid Kommunalhuset Arvidsjaur klockan 16.45-17.05 Beslutande Jerry Johansson (s), ordförande Ulf

Läs mer

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag DELEGERINGSBESLUT Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsens ekonomiutskott - delegering 2012-06-19 24 Plats och tid Förvaltningsbyggnaden Arvidsjaur klockan 08.30-12.00. Beslutande Jerry Johansson (s), ordförande

Läs mer

Sammanlrädesdatum 2011-12-06

Sammanlrädesdatum 2011-12-06 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanlrädesdatum l P''',o,htid Stadshuset, sammanträdesrummet Öringen, kl. 15:00-16:00 8es!lIIande Ledamöter Kjell-Arne Green (S), ordförande 84-90, 92-95 Knut Indebetou (M), ordförande

Läs mer

Carin Garbåge Kylestorp (s), Erkki Pokela (s), Johan-Gabriel Falkenberg (m), Marianne Ström (fp), Thomas Nyvell (mp), Kurt Jonsson (kd) 1-9

Carin Garbåge Kylestorp (s), Erkki Pokela (s), Johan-Gabriel Falkenberg (m), Marianne Ström (fp), Thomas Nyvell (mp), Kurt Jonsson (kd) 1-9 BYGGNADSNÄMNDEN 2014-01-28 1 Plats och tid AVA-huset, plan 3, rum 611. Kl 15.00--16.00 Beslutande Erik Liljencrantz, ordförande (m), Marie-Louise Karlsson, 1:e vice ordförande (s), Bertil Carlsson, 2:e

Läs mer

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsens skolutskott - delegering 2009-05-27 36 Plats och tid Förvaltningsbyggnaden, Arvidsjaur klockan 10.00-16.00. Beslutande Lars Holmkvist (s),

Läs mer

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag Sammanträdesprotokoll DELEGERINGSBESLUT Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsens personal- och arbetsutskott 2014-04-07 17 Plats och tid Förvaltningsbyggnaden Arvidsjaur klockan 08.00-10.30. Beslutande

Läs mer

Per Rathsman, stadsarkitekt Susanne Jarl, miljöchef Annika Nilsson, sekreterare. Thomas Backelin. Andris Widuss

Per Rathsman, stadsarkitekt Susanne Jarl, miljöchef Annika Nilsson, sekreterare. Thomas Backelin. Andris Widuss 1(9) Plats och tid Beslutande Sammanträdesrum KERIMÄKI, kommunhuset, torsdagen den 30 maj 2013, kl 08.30 10.00. Thomas Backelin (S) ordförande Lars-Erik Carlsson (V) Andris Widuss (M) Övriga deltagande

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Sammanträdesprotokoll Blad Kommunstyrelsen 2013-10-01 173 Plats och tid Kommunalhuset Arvidsjaur klockan 11.00-17.00. Beslutande Jerry Johansson (s), ordförande Lotta Åman (s) Johan Lundgren (s) Lena Karlsson

Läs mer

PLATS OCH TID Mellanfryken, tisdag 16 april 2013, kl. 15.00-16.30 BESLUTANDE

PLATS OCH TID Mellanfryken, tisdag 16 april 2013, kl. 15.00-16.30 BESLUTANDE PLATS OCH TID Mellanfryken, tisdag 16 april 2013, kl. 15.00-16.30 ANDE LEDAMÖTER TJG ERSÄTTARE Leif Askeröd (C), Ordförande Björn Tholén (M), Vice ordförande Thomas Grönberg (S) Eilert Carlsson (S) Kenneth

Läs mer

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2015-06-25 1 (12)

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2015-06-25 1 (12) Miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2015-06-25 1 (12) Plats och tid Sammanträdesrummet Nasa, Tingsbacka, torsdagen den 25 juni 2015 kl 9.00 10.25. Beslutande Anders Burman (S), ordförande Erik Grähs (V),

Läs mer

Claes Hägermalm(M), ordförande Bahrija Gafurovic(S), vice ordförande Kjell Korpås(KD) Lennart Larsson(C) Karl-Erik Johansson(S)

Claes Hägermalm(M), ordförande Bahrija Gafurovic(S), vice ordförande Kjell Korpås(KD) Lennart Larsson(C) Karl-Erik Johansson(S) 1(9) Plats och tid Kommunhuset Vårgårda, sammanträdesrum Ljungås, kl. 14:00-17:00 Beslutande Claes Hägermalm(M), ordförande Bahrija Gafurovic(S), vice ordförande Kjell Korpås(KD) Lennart Larsson(C) Karl-Erik

Läs mer

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag Sammanträdesprotokoll DELEGERINGSBESLUT Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsens personal- och arbetsutskott 2014-12-17 43 Plats och tid Förvaltningsbyggnaden Arvidsjaur klockan 09.00-13.00. Beslutande

Läs mer

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Stadsbyggnadsnämnden 2014-04-16

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Stadsbyggnadsnämnden 2014-04-16 2014-04-16 1(6) Plats och tid Ekströmska i kv Värjan klockan 09.00-12.25, 13.30-15.00 Beslutande Magnus Johansson (MP) Ann-Sofie Wågström (S) Eva Alström (S) Ingerth Haglund (S) Nicklas Karlsson (S) Birgitta

Läs mer

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag Sammanträdesprotokoll DELEGERINGSBESLUT Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsens personal- och arbetsutskott 2013-04-08 10 Plats och tid Förvaltningsbyggnaden Arvidsjaur klockan 13.00-16.00. Beslutande

Läs mer

ÖRKELLJUNGA KOMMUN Samhällsbyggnadsnämnden

ÖRKELLJUNGA KOMMUN Samhällsbyggnadsnämnden Sida 1 Plats och tid Kommunhuset, Örkelljunga kl 14.30 Beslutande Övriga deltagande Martin Gustafsson Henrik Nilsson Bjarne Daa Åke Sjörin Ursel Brogcrantz ers för Kenth Johansson 1-2 Gert Ljunggren ers

Läs mer

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag Sammanträdesprotokoll DELEGERINGSBESLUT Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsens personal- och arbetsutskott 2013-10-29 35 Plats och tid Förvaltningsbyggnaden Arvidsjaur klockan 08.30-10.30. Beslutande

Läs mer

Sammanträdesdatum Miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2011-12-13 1 (8) Plats och tid: Kommunkontoret Ängen, Kisa kl 13.30 15.30

Sammanträdesdatum Miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2011-12-13 1 (8) Plats och tid: Kommunkontoret Ängen, Kisa kl 13.30 15.30 Miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2011-12-13 1 (8) Plats och tid: Kommunkontoret Ängen, Kisa kl 13.30 15.30 Beslutande: Göran Olsson (c) Göran Lindgren (m) Göran Frisk (s) Margareta Holm (mp) Rune Larsson

Läs mer

Miljö- och byggnämndens protokoll 2014-05-27

Miljö- och byggnämndens protokoll 2014-05-27 Datum: Tisdagen den 27 maj 2014 Tid: 17.00 19.00 Plats: Västra Roten, kommunhuset i Lilla Edet Justeringsdag: Tisdagen den 27 maj 2014 Paragrafer: 42-53 Utses att justera: Tomy Granqvist (M) Underskrifter:

Läs mer

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag DELEGERINGSBESLUT Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsens ekonomiutskott - delegering 2012-04-23 10 Plats och tid Förvaltningsbyggnaden Arvidsjaur klockan 08.30-12.00. Beslutande Jerry Johansson (s), ordförande

Läs mer

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag Sammanträdesprotokoll DELEGERINGSBESLUT Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsens personal- och arbetsutskott 2013-05-20 15 Plats och tid Förvaltningsbyggnaden Arvidsjaur klockan 13.00-16.30. Beslutande

Läs mer

Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 28 januari 2014 kl. 08:30 11:45 1, 3 8. Eva Lindström Sekreterare. Christina Englund Stadsarkitekt

Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 28 januari 2014 kl. 08:30 11:45 1, 3 8. Eva Lindström Sekreterare. Christina Englund Stadsarkitekt NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 Sida Plats och tid Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 28 januari 2014 kl. 08:30 11:45 Beslutande Rolf Colling (C) Ordförande Bengt-Ola Olsson

Läs mer

HABO OCH MULLSJÖ KOMMUNER. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdag 2014-09-04. Miljönämnden

HABO OCH MULLSJÖ KOMMUNER. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdag 2014-09-04. Miljönämnden 41 Yttrande till Mark- och miljödomstolen - Målnummer M 2188-14, Klahrs Byggnads AB, Mullsjö kommun... 75 42 Beslut om föreläggande med vite att mäta radon i flerbostadshus, Mullsjö Kommun... 76 43 Tertialuppföljning

Läs mer

Ej tjänstgörande ersättare S Anders Manskog. Tjänstemän och övriga Tord Lundborg, förvaltningschef Sara Åkesson, sekreterare.

Ej tjänstgörande ersättare S Anders Manskog. Tjänstemän och övriga Tord Lundborg, förvaltningschef Sara Åkesson, sekreterare. Sammanträdesdatum Sida 1 (6) Plats och tid Strömsalen, Kinnaströms Företagscenter, Kinna, kl. 15.30-15-35 Beslutande M Jörgen-Hagman Lindén, tjänstgör för Lars-Åke Åkesson (M) C Pontus Johansson M Madeleine

Läs mer

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsens ekonomiutskott - delegering 2011-02-02 1 Plats och tid Förvaltningsbyggnaden Arvidsjaur klockan 08.30-12.15. Beslutande Jerry Johansson (s),

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens personal- och arbetsutskott 2015-03-03 7 Plats och tid Förvaltningsbyggnaden Arvidsjaur klockan 08.30 15.00. Beslutande Lotta Åman (s), ordförande Mats Åhman (s) Britt-Inger Hedman (v)

Läs mer

Jävsnämnden 2015-06-11

Jävsnämnden 2015-06-11 Jävsnämnden 2015-06-11 Jn 5 Säter 2:1, Säter anläggande av konstgräsplan med belysning mm på Säters Idrottsplats... 2 Jn 6 Gruvby 8:2, Gustafs nybyggnad av omklädnings- och duschbaracker... 4 Jn 7 Kungsgården

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad Plats och tid Sammanträdesrum Kongsvinger, stadshuset, kl. 14.15-16.00 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Kenneth Wåhlund, ordförande, (S) Gerd Karlsson (S) Eva Forssell (S), ersättare för Stefan Åström

Läs mer

Ronald Hagbert (M), ordförande Vivianne Gustafsson(S) 1:e vice ordförande Eva Abrahamsson (M) 2:e vice ordförande

Ronald Hagbert (M), ordförande Vivianne Gustafsson(S) 1:e vice ordförande Eva Abrahamsson (M) 2:e vice ordförande 1-5 Plats och tid Kommunhuset, Alvö, Kungshamn, kl 08.00 16.00 Beslutande Övriga deltagare Ronald Hagbert (M), ordförande Vivianne Gustafsson(S) 1:e vice ordförande Eva Abrahamsson (M) 2:e vice ordförande

Läs mer

Jävsnämnden 2011-02-11 1(5)

Jävsnämnden 2011-02-11 1(5) Plats och tid Kommunhuset, Torget 5, Leksand, kl 8.00-10.00 Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Ej tjänstgörande ersättare Tjänstemän Karin Nyström (S), ordförande Bertil Andersson

Läs mer

Kommunal författningssamling

Kommunal författningssamling Kommunal författningssamling Taxa 2011 nr 7 Taxa för tillsyn och prövning inom miljöbalkens område samt strålskyddslagen Antagen av kommunfullmäktige den 1 december 2011 217 Gäller fr o m den 1 januari

Läs mer

Ann-Kristin Petersson (S) ordförande Jane Skytt (MP) Gunilla Magnusson (KV)

Ann-Kristin Petersson (S) ordförande Jane Skytt (MP) Gunilla Magnusson (KV) Tillsynsnämnden 2015-02-06 1 (9) Plats och tid Lilla sammanträdesrummet, kommunhuset. Kl. 08:00-09:50 Beslutande Ann-Kristin Petersson (S) ordförande Jane Skytt (MP) Gunilla Magnusson (KV) Övriga deltagare

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL FILIPSTADS KOMMUN Sammanträdesdatum Miljö- och Byggnadsnämnden 2009-11-18 1 (15)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL FILIPSTADS KOMMUN Sammanträdesdatum Miljö- och Byggnadsnämnden 2009-11-18 1 (15) FILIPSTADS KOMMUN Sammanträdesdatum Blad Miljö- och Byggnadsnämnden 2009-11-18 1 (15) Plats och tid: Nämndhuset rum 385, kl 09.00 kl 11.00 Beslutande: Övriga deltagande: Justeringsman: Bengt-Olov Persson,

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2014-06-16 Samhällsbyggnadsnämnden

Sammanträdesprotokoll 2014-06-16 Samhällsbyggnadsnämnden 1(13) Tid och plats 2014-06-16 - i Kommunhuset klockan 14.00. Beslutande Övriga deltagande Justering Justerare Martin Gustavsson (C) - ordförande Bjarne Daa (S) - 2:e vice ordförande Erkki Ekman (FP) -

Läs mer

PROTOKOLL Plan- och byggnämndens arbetsutskott Sammanträdesdatum 2012-11-05

PROTOKOLL Plan- och byggnämndens arbetsutskott Sammanträdesdatum 2012-11-05 1 (14) Paragrafer 97-108 Plats och tid Kommunhuset, sammanträdesrum 1, kl. 13.00 14.30 ande Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Sekreterare Ordförande Justerare Torsten Johansson,

Läs mer

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2000-10-30 1

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2000-10-30 1 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 2000-10-30 1 Plats och tid Kommunkontoret, kl. 17.00 18.00 Beslutande Jan-Evert Halldin (s), ordförande Eva Bertilsson-Styvén (s) Benny Andersson (s), Eva Lind (s)

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Marie-Louise Svensson, bygglovshandläggare

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Marie-Louise Svensson, bygglovshandläggare Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen, Marie-Louise Svensson, bygglovshandläggare Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2256-2259 Sekreterare

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Bygg- och miljönämnden 2009-08-20 39 (46) Plats och tid Kommunhuset, Vingåker, den 20 augusti 2009, klockan 18.00-19.50 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats och tid Jörgen

Läs mer

DEGERFORS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida. Byggnadsnämnden 2004-06-17 1 (15) Susanna Weiberg, stadsarkitekt Gun Ehrnström, sekreterare

DEGERFORS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida. Byggnadsnämnden 2004-06-17 1 (15) Susanna Weiberg, stadsarkitekt Gun Ehrnström, sekreterare Byggnadsnämnden 2004-06-17 1 (15) Plats och tid Folkets Hus, D-salen kl 15.00 16.15 ande: Franz Maretta (s), ordförande Kjell Agtorp (s) Alf Carlsson (s) Bertil Persson (c) Nils Björk (kd), ersättare för

Läs mer

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2014-10-28 1 (13)

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2014-10-28 1 (13) Miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2014-10-28 1 (13) Plats och tid Sammanträdesrummet Nasa, Tingsbacka, tisdagen den 28 oktober 2014, kl 9.00 10.30. Beslutande John Sundström (S), ordförande Nenne Åman

Läs mer

BYGGNADSNÄMNDEN DATUM Onsdagen den 19 januari 2011, klockan 13.00 16.00 Kommunkontoret, sammanträdesrum Skållerud

BYGGNADSNÄMNDEN DATUM Onsdagen den 19 januari 2011, klockan 13.00 16.00 Kommunkontoret, sammanträdesrum Skållerud ORGAN BYGGNADSNÄMNDEN DATUM Onsdagen den 19 januari 2011, klockan 13.00 16.00 Kommunkontoret, sammanträdesrum Skållerud PLATS Ej tjänstgörande ersättare som avser att delta i sammanträdet - var vänlig

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2014-02-17 sid 21 Plats och tid Konferensrum Moberg, kommunhuset, 2014-02-17, kl. 13:00-16:15 Beslutande Övriga deltagande Bo Eddie Rossbol, (S) ordförande Per Adolfsson (S) ersättare för Kristina Ideström,

Läs mer

Miljö- och byggnadsnämnden 2015-04-28 1(19) Leif Bergman (S), ordförande Agneta Staaf (S) Dan Eriksson (C) Louise Warnqvist (M) Sten-Ove Jönsson (KD)

Miljö- och byggnadsnämnden 2015-04-28 1(19) Leif Bergman (S), ordförande Agneta Staaf (S) Dan Eriksson (C) Louise Warnqvist (M) Sten-Ove Jönsson (KD) Miljö- och byggnadsnämnden 2015-04-28 1(19) Plats och tid Kommunhuset, nämndrummet kl. 13.00-15.15 Beslutande Leif Bergman (S), ordförande Agneta Staaf (S) Dan Eriksson (C) Louise Warnqvist (M) Sten-Ove

Läs mer

Tobias Rosencrantz, samhällsbyggnadschef Karl-Johan Bergmark, kommunchef Eva Marklund, sekreterare. Lars Bäckström

Tobias Rosencrantz, samhällsbyggnadschef Karl-Johan Bergmark, kommunchef Eva Marklund, sekreterare. Lars Bäckström Plats och tid Kommunkontoret 2014-06-10, kl 13.00 14.30 Beslutande Patrik Nilsson (s) ordförande Lars Bäckström (c) ledamot Ove Lindström (s) ledamot Ewa-Marie Westerlund (s) ledamot Marta Pettersson,

Läs mer

Håkan Jonsson, plan- och byggchef Lisbeth Wolander, sekreterare Stefan Möllenhof, ersättare. Kommunstyrelsekontoret

Håkan Jonsson, plan- och byggchef Lisbeth Wolander, sekreterare Stefan Möllenhof, ersättare. Kommunstyrelsekontoret 1(1) Plats och tid Beslutande Kommunhuset Boxholm, sammanträdesrummet, 2013-12-03, kl. 14.00 Arne Karlsson, ordf, (S) Rolf Stenward, (M) Börje Johansson, (KD) Staffan Leufvèn, (C) Tore Sjö, (S) Niilo Kulojärvi,

Läs mer

Torsdagen den 8 maj 2014 kl 14.00-15.55 i Gruesalen, Bjuv

Torsdagen den 8 maj 2014 kl 14.00-15.55 i Gruesalen, Bjuv 1 Plats och tid ande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Torsdagen den 8 maj 2014 kl 14.00-15.55 i Gruesalen, Bjuv Niklas Svalö (S) ordförande Lars Karlsson (S) vice

Läs mer

Bygglovsexpedition 2008-10-30, kl 11.00

Bygglovsexpedition 2008-10-30, kl 11.00 Miljö- o Byggnadsnämnden 2008-10-24 1 Plats och tid Tekniska kontoren kl 08.20 09.20 ande Lotta Bergstrand (fp) ordförande Ingemar Nygren (mp) v. ordförande Sven Frejd (c) Arto Viitanen (s) ers. Ulla Hjort

Läs mer

Individnämndens protokoll 2015-04-14

Individnämndens protokoll 2015-04-14 Datum: Tisdagen den 14 april 2015 Tid: 17.00 19.30 Plats: Familjecentralen, Ekaråsen Justeringsdag: Onsdagen den 15 april 2015 Paragrafer: 27-34 Utses att justera: Paulina Svenungsson (C) Underskrifter:

Läs mer

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsens fritids- och kulturutskott - delegering 2014-03-03 1 Plats och tid Förvaltningsbyggnaden, Arvidsjaur, klockan 08.30-10.30. Beslutande Marcus

Läs mer

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsens arbetsutskott - delegering 2010-04-19 15 Plats och tid Förvaltningsbyggnaden Arvidsjaur klockan 09.00-14.30. Beslutande Jerry Johansson (s),

Läs mer

PLATS OCH TID Mellanfryken, tisdag 13 augusti 2013, kl. 15.00-16.45 BESLUTANDE

PLATS OCH TID Mellanfryken, tisdag 13 augusti 2013, kl. 15.00-16.45 BESLUTANDE PLATS OCH TID Mellanfryken, tisdag 13 augusti 2013, kl. 15.00-16.45 ANDE LEDAMÖTER Leif Askeröd (C), Ordförande Björn Tholén (M), Vice ordförande Thomas Grönberg (S) Miriam Tolvanen (FP) ÖVRIGA EJ TJG

Läs mer

Ledamöter: Thor Lindgren, s, ordförande Lars-Gunnar Näsström, s vice ordförande Ulf Lundberg, v Magnus Sandin, c

Ledamöter: Thor Lindgren, s, ordförande Lars-Gunnar Näsström, s vice ordförande Ulf Lundberg, v Magnus Sandin, c PROTOKOLL 1(12) Tid: kl 09:00-10:50 Plats: Lokal Älven, Kommunförvaltningen Ledamöter: Thor Lindgren, s, ordförande Lars-Gunnar Näsström, s vice ordförande Ulf Lundberg, v Magnus Sandin, c Esbjörn Henriksson,

Läs mer

Miljö-, bygg- och myndighetsförvaltningens expedition

Miljö-, bygg- och myndighetsförvaltningens expedition SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Datum 2013-06-19 Sida 1(9) Plats och tid Hembygdsgården,Hallsberg kl 08.30-12.00 Beslutande Ledamöter Anne Carlkvist Fors (s) Christina Johansson (s) Krister Eklund (s) Kari Räiä

Läs mer

Protokoll 2010-12-15. Plats och tid Söråkers Herrgård, 2010-12-15, kl 12.00-12.30. Beslutande Håkan Lundberg (S) ordf Karina Nordgren

Protokoll 2010-12-15. Plats och tid Söråkers Herrgård, 2010-12-15, kl 12.00-12.30. Beslutande Håkan Lundberg (S) ordf Karina Nordgren Plats och tid Söråkers Herrgård,, kl 12.00-12.30 Beslutande Håkan Lundberg (S) ordf Karina Nordgren (S) Niklas Edén (C) Thore Hellstrand (C) Alf Edin (S) tj ers Övriga närvarande Hans-Erik Åslin, stadsarkitekt

Läs mer

Anne Carlqvist Fors Kari Räihä Katarina Odell Krister Eklund Emma Ode Cecilia Hedlund Lars Bohman

Anne Carlqvist Fors Kari Räihä Katarina Odell Krister Eklund Emma Ode Cecilia Hedlund Lars Bohman SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Datum 2011-10-19 Sida 1(8) Plats och tid Kommunalhuset Utsikten 13.30-16.15 Beslutande Ledamöter Anne Carlqvist Fors Kari Räihä Katarina Odell Krister Eklund Emma Ode Cecilia Hedlund

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämnden 2013-02-06 1 Plats och tid Förvaltningsbyggnaden i Arvidsjaur klockan 10.00 16.15 Beslutande Anders Harr (s), ordförande Ulla Lundberg (s) Iren Ögren (s) tjg. ersättare

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Onsdag 24 oktober 2012 kl. 13:00-15:30.

Kommunkontoret i Bergsjö. Onsdag 24 oktober 2012 kl. 13:00-15:30. NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (8) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Onsdag 24 oktober 2012 kl. 13:00-15:30. Beslutande Stig Eng (C) Ordförande Monica Olsson (S)

Läs mer

Reglemente för bygg- och miljönämnden

Reglemente för bygg- och miljönämnden Reglemente för bygg- och miljönämnden Antagen av kommunfullmäktige 2014-12-15, 193 Avsnitt A A1. Ansvar och rapporteringsskyldighet 1 Samtliga nämnder ska se till att deras verksamhet bedrivs i enlighet

Läs mer

Socialnämnden 2015-03-31 1(10) Tisdagen den 31 mars 2015, klockan 08.30 12.15, i Skållerudrummet.

Socialnämnden 2015-03-31 1(10) Tisdagen den 31 mars 2015, klockan 08.30 12.15, i Skållerudrummet. Socialnämnden 2015-03-31 1(10) Tid och plats Tisdagen den 31 mars 2015, klockan 08.30 12.15, i Skållerudrummet. Beslutande Ledamöter Michael Melby, ordf. (S) Daniel Jensen, vice ordf. (KD) Kerstin Lindberg

Läs mer

Sammanträdesdatum Miljö- och Byggnadsnämnden 2007-12-12 1(13) Plats och tid: Nämndhuset rum 385, kl 13.00 kl 14.30

Sammanträdesdatum Miljö- och Byggnadsnämnden 2007-12-12 1(13) Plats och tid: Nämndhuset rum 385, kl 13.00 kl 14.30 Sammanträdesdatum Blad Miljö- och Byggnadsnämnden 2007-12-12 1(13) Plats och tid: Nämndhuset rum 385, kl 13.00 kl 14.30 Beslutande: Övriga deltagande: eringsman: Bengt-Olov Persson, ordförande Torbjörn

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 Paragrafer 93-100 Plats och tid Socialkontoret, kl. 16.00 17.35 ande Närvarande,ej tjänstgörande ledamöter Lisbet Westerberg (c) Cecilia Riveros Boström (m) Marianne Blom (c)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Bygg- o Räddningsnämnden 2011-11-15

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Bygg- o Räddningsnämnden 2011-11-15 Plats och tid Beslutande Ledamöter Sammanträdesrum ÖREN, tisdagen den 15 november 2011 kl. 13 30 14 50. Peder Griph, s ordförande Kenneth Axelsson, m Arne Holmgren, s Astrid-Marie Jonsson, c Anna-Thuresson,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(10)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(10) Bygg och räddningsnämnden 2013-10-22 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(10) Plats och tid Roothvillan, Gamla Torget 1A, 13 30 14 45 Beslutande Ledamöter Peder Griph, (s), ordförande, Kenneth Axelsson, (m), vice

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Sammanträdesprotokoll Blad Miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämnden 2008-04-02 20 Plats och tid Förvaltningsbyggnaden Arvidsjaur, klockan 13.00-16.30 Beslutande Anders Harr (s), ordförande Mats Granlund (s)

Läs mer

PROTOKOLL Plan- och byggnämnden Sammanträdesdatum 2012-05-21

PROTOKOLL Plan- och byggnämnden Sammanträdesdatum 2012-05-21 1 (13) Paragrafer 36-45 Plats och tid Kommunhuset, Sessionssalen kl. 15.00 16.30 ande Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Sekreterare Ordförande Justerare Torsten Johansson,

Läs mer

Reglemente för bygg- och trafiknämnden

Reglemente för bygg- och trafiknämnden Reglemente för bygg- och trafiknämnden Fastställt av kommunfullmäktige 18 maj 1995, 78 Reviderat av kommunfullmäktige 29 mars 2007, 54 3 september 2009, 134 23 februari 2012, 38 1(6) Reglemente för bygg-

Läs mer

Taxa utifrån risk- och resursbedömning för miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd.

Taxa utifrån risk- och resursbedömning för miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd. Kundservice tel: 0485-880 00 Telefon / Besökstid vardagar 8.00 16.00 http:// www.borgholm.se Taxa Miljö- och hälsoskydd Taxa utifrån risk- och resursbedömning för miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd.

Läs mer

Miljö-, bygg- och räddningsnämnens reglemente

Miljö-, bygg- och räddningsnämnens reglemente Antal sidor 11 Miljö-, bygg- och räddningsnämnens reglemente Utarbetat av: Strategi och näringslivsavdelningen, Annette Lauritzen Karlsson Antagen av, datum och Kommunfullmäktige, 2010 11 30 133 Reviderad,

Läs mer

Föredragningslista - Bygg- och plannämnden

Föredragningslista - Bygg- och plannämnden Föredragningslista - Bygg- och plannämnden Plats och tid för mötet: Ånge kommunkontor, getberget (rum 372), tisdagen den 28 februari 2005, kl 10.00 Gruppmöten Föredragande Ärenden 1 Justering 2 Backen

Läs mer

Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 23 oktober 2012 kl. 08:30 12:30.

Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 23 oktober 2012 kl. 08:30 12:30. NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 Sida Plats och tid Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 23 oktober 2012 kl. 08:30 12:30. Beslutande Rolf Colling (C) Ordförande Hans Betulander

Läs mer

Underskrifter Sekreterare Paragrafer Siw Lidström 1-9. Ordförande Björn Berglund. Justerande Åke Isaksson

Underskrifter Sekreterare Paragrafer Siw Lidström 1-9. Ordförande Björn Berglund. Justerande Åke Isaksson Sammanträdesdatum Sida 2009-01-22 2 Plats och tid Sammanträdesrummet Ovalen, stadshuset, Piteå, torsdag den 22 januari 2009, kl. 09:00-12:30 Beslutande Björn Berglund, ordförande Daniel Bergman Lennart

Läs mer

Plats och tid Centrumhuset, Henån, kl. 08.15-12.00, 13.00-16.00

Plats och tid Centrumhuset, Henån, kl. 08.15-12.00, 13.00-16.00 Plats och tid Centrumhuset, Henån, kl. 08.15-12.00, 13.00-16.00 Beslutande Bo Andersson, ej 98 Einar Jansson Lotta Bäckberg, tjg ersättare Lars Edström Ingemar Martinsson, ej 105 Hans Stevander kl. 08.15-14.30

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2015-05-25 Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott

Sammanträdesprotokoll 2015-05-25 Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott 1(13) Tid och plats 2015-05-25 - Kommunhuset klockan 13.15-14.30 Beslutande Martin Gustafsson (C) - ordförande Henrik Johansen (M) - förste vice ordförande Bjarne Daa (S) - andre vice ordförande Övriga

Läs mer

Sammanträdesdatum Blad Miljö- och byggnadsnämnden 14 maj 2014 1 ( 5)

Sammanträdesdatum Blad Miljö- och byggnadsnämnden 14 maj 2014 1 ( 5) Miljö- och byggnadsnämnden 14 maj 2014 1 ( 5) Plats och tid: Bröderna Ericssonrummet kl. 09.00-09.45 Beslutande Bengt-Olof Persson, ordförande Åsa Hååkman-Felth Henrik Forsberg Iréne Frisk Per Herou Ersättare:

Läs mer

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Miljö- och Bygg- och Räddningsnämnden 2014-02-20 1 (13)

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Miljö- och Bygg- och Räddningsnämnden 2014-02-20 1 (13) Miljö- och Bygg- och Räddningsnämnden 2014-02-20 1 (13) Plats och tid Sammanträdesrummet Nasa, Tingsbacka, torsdagen den 20 februari 2014, kl 9.00 11.00. Beslutande John Sundström (S), ordförande Nenne

Läs mer

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2013-04-26 1 (36)

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2013-04-26 1 (36) Miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2013-04-26 1 (36) Plats och tid Sammanträdesrummet Tjidtjak, Tingsbacka, fredagen den 26 april 2013, kl 9.00 14.30 Mötet ajourneras kl 10.00 10.40 för fika samt syn på

Läs mer

Stefan Luukkonen (S), Jerry Emanuelsson (S), Kurt Jonsson (KD) Paragrafer 44-51. BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Stefan Luukkonen (S), Jerry Emanuelsson (S), Kurt Jonsson (KD) Paragrafer 44-51. BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag. MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDDSNÄMNDEN 2013-12-10 1 Plats och tid Rum 611, AVA-huset, Katrineholm kl 08.15 9.30 ande Erik Liljencrantz ordförande (M), Marie-Louise Karlsson (S) vice ordförande, Göran Ivarsson (C)

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 26 mars 2013 kl. 08:15-11:50.

Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 26 mars 2013 kl. 08:15-11:50. NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (10) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 26 mars 2013 kl. 08:15-11:50. Beslutande Stig Eng (C) Ordförande Monica Olsson (S)

Läs mer

Ulla Christensson Ljunglide (M), ordförande Eva Abrahamsson (M)

Ulla Christensson Ljunglide (M), ordförande Eva Abrahamsson (M) Plats och tid Kommunhuset, "Alvö", Kungshamn, 5 juli 2012, kl 09.30-10:25 Beslutande Övriga deltagare Ulla Christensson Ljunglide (M), ordförande Eva Abrahamsson (M) Bo Hallgren, förvaltningschef Torgny

Läs mer

Gottskärs hotell och konferens, Landstormsvägen 31, 439 93 Onsala. Individ & Familjeomsorg, Teknikgatan 12, Kungsbacka, 2 februari, klockan 16.

Gottskärs hotell och konferens, Landstormsvägen 31, 439 93 Onsala. Individ & Familjeomsorg, Teknikgatan 12, Kungsbacka, 2 februari, klockan 16. Nämnden för Individ & Familjeomsorg SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Beslutande Gottskärs hotell och konferens, Landstormsvägen 31, 439 93 Onsala Ledamöter Kalle Sundvall (M), ordförande Karin Augustsson

Läs mer

Bygg-, trafik- och räddningsnämnden

Bygg-, trafik- och räddningsnämnden Sida 1/10 Plats och tid Kommunhuset, kl. 13.30-16.00 Ajournering kl. 14.40-14.50 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare Ulla Wallin (S) Håkan Andersson (C), vice ordförande Stig Lampa (S)

Läs mer

Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott 2012-09-04 1 (8)

Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott 2012-09-04 1 (8) Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott 2012-09-04 1 (8) Plats och tid Räddningstjänsten i Hyltebruk, kl. 15.40-16.20 Beslutande Övriga deltagare Åke Morin (KV) ordförande Maria Johansson Arnström (S) Bo

Läs mer

Anslag/bevis. Kommunkontoret, Ödeshög, tisdagen den 18 november 2014, kl 14:00-15:45.

Anslag/bevis. Kommunkontoret, Ödeshög, tisdagen den 18 november 2014, kl 14:00-15:45. 2014-11-18 1 Plats och tid Beslutande Kommunkontoret, Ödeshög, tisdagen den 18 november 2014, kl 14:00-15:45. Jonas Andersson (M), ordförande Hans Blomberg (KD) Anders Karlsson (S) Oscar Pantzar (M), ersättare

Läs mer

TOMELILLA KOMMUN Vård och omsorgsnämnden

TOMELILLA KOMMUN Vård och omsorgsnämnden : Plats och tid Svea Hund, den, kl. 08.30-09.45 Beslutande Lars-Ove Hägerroth (M), ordförande Gunvor Olsson (C) Ann Harrysson (SPI), 1:e vice ordförande Ida Bornlykke (S), 2:e vice ordförande Figge Bergqvist

Läs mer

Kommunhuset i Lomma, Stora Sessionssalen Tid kl. 18.30-20.20, ajournering kl 19.05-19.30

Kommunhuset i Lomma, Stora Sessionssalen Tid kl. 18.30-20.20, ajournering kl 19.05-19.30 Sammanträdesdatum s. 1 (10) Plats Kommunhuset i Lomma, Stora Sessionssalen Tid kl. 18.30-20.20, ajournering kl 19.05-19.30 Beslutande Övriga deltagare Alf Michelsen (M) ordförande Lennart Månsson (M) 1:e

Läs mer

Carina Viberg. Anna Eliasson 2014-10-30. Samhällsbyggnadsförvaltningen

Carina Viberg. Anna Eliasson 2014-10-30. Samhällsbyggnadsförvaltningen Plats och tid Samhällsbyggnadsförvaltningen Beslutande Anna Eliasson tf. Enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer Sekreterare Carina Viberg Ordförande

Läs mer

Bygg- och Miljönämnden Sammanträdesdatum 2013-11-25 1 (10)

Bygg- och Miljönämnden Sammanträdesdatum 2013-11-25 1 (10) 2013-11-25 1 (10) Plats och tid Vita rummet, kommunkontoret, Surahammar Måndagen den 25 november 2013, klockan 14.00 14.35 Beslutande Tobias Nordlander (S) ordförande Johanna Skottman (S) Per Jörgensen

Läs mer

1 Information till nämnden MBN 14/28. 2 Nämndspecifika mål och budget 2015 samt plan 2016-2017 MBN 14/40

1 Information till nämnden MBN 14/28. 2 Nämndspecifika mål och budget 2015 samt plan 2016-2017 MBN 14/40 MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2014-10-21 PLATS OCH TID Kommunhuset, lokal Mellanfryken, tisdag 21 oktober 2014, kl. 15.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE Val av protokolljusterare DNR

Läs mer

Byggnadsnämnden Sammanträdesdatum 1(11) 2010-04-20

Byggnadsnämnden Sammanträdesdatum 1(11) 2010-04-20 Byggnadsnämnden Sammanträdesdatum 1(11) Plats och tid Mörby centrum, Tranholmen. Kl. 18.30-19.52 Paragrafer 47-57 ande Gösta Eberstein (m) ordförande Eva Wretman (m) Bertil Salomonsson (m) Peter Sjöblom

Läs mer

NORRTÄLJE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida.., Sammanträdesdatum KOMMUN

NORRTÄLJE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida.., Sammanträdesdatum KOMMUN NORRTÄLJE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL.., KOMMUN Barn- och skolnämndens arbetsutskott Plats och tid ande Sammanträdesrum Ununge, Kommunhuset Ankaret Estunavägen 12, Norrtälje kl 17:15-18:30 Göran Pettersson (M),

Läs mer