Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum"

Transkript

1 Sammanträdesprotokoll Blad Miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämnden Plats och tid Förvaltningsbyggnaden Arvidsjaur, klockan Beslutande Anders Harr (s), ordförande Dick Holmström (s) Mats Granlund (s) Ulla Lundberg (s) Henrik Johansson (s), tjg ers Tommy Grundström (v) Martin Nilsson (c) Övriga närvarande Heikki Kairento, chef teknik/miljö, ej 115 Sara Lindgren, byggnadsinspektör Majvor Sellbom, sekreterare Ricard Lundgren länslantmätare Åsa Andersson, miljöinspektör Annika Lidström, miljöinspektör Cecilia Reinestam, planingenjör Justerare Martin Nilsson Justeringens Förvaltningsbyggnaden plats och tid Underskrifter Sekreterare Majvor Sellbom Paragrafer Ordförande Anders Harr Justerare Martin Nilsson Anslag / Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Organ Miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämnden Datum då anslaget Datum då anslaget sattes upp tas ned Förvaringsplats för protokollet Underskrift Tekniska kontoret Majvor Sellbom

2 Miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämnden Ärendeförteckning Mbhn 103 Information Mbhn 104 Dnr 423/ Delegering av beslutanderätt för miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämnden Mbhn 105 Dnr 423/ Undertecknande av handlingar Mbhn 106 Dnr 447/ Redovisning av kundundersökning avseende livsmedelstillsyn och miljötillsyn Mbhn 107 Dnr 506/ Detaljplan för kvarteret Lommen Mbhn 108 Dnr 446/ Yttrande över hastighetsbegränsning längs väg E 45 vid Renvallen Mbhn 109 Dnr 424/ Uppräkning av timavgift i taxa för kommunens offentliga kontroll inom livsmedelsområdet Mbhn 110 Dnr 355/ Val av ledamot och ersättare samt vice ordförande i miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämndens arbetsutskott Mbhn 111 Dnr 449/ Strandskyddsdispens och förhandsbesked för nybyggnad av fritidshus Lilla Bäcknäs 1:1 Mbhn 112 Dnr 450/ Strandskydd och bygglov för nybyggnad av fritidshus del av Lauker 1:10 Mbhn 113 Dnr 451/ Yttrande över planläggning av fritidsområde vid Byskeälven Allmänningsskogen S:1 forts.

3 Miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämnden Ärendeförteckning forts. Mbhn 114 Dnr 471/ Begäran om efterskänkande av tillsynsavgift för täktverksamhet Junkaberget 1:1 Mbhn 115 Dnr 489/ Anmälan om miljöfarlig verksamhet för isbanor Mbhn 116 Dnr 450/ Sammanträdesplan 2009 Mbhn 117 Dnr 477/ Uppföljnings- och rapporteringsplan för miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämnden 2009 Mbhn 118 Redovisning av delegeringsbeslut och meddelandeärenden

4 Miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämnden Mbhn 103 Information Information om den moderna bebyggelsen Jeanette Aro från Länsstyrelsen och Bertil Thelin från Norrbottens Museum informerar om en studie som genomförts av modern bebyggelse i fyra norrbottniska kommuncentra utförd inom ramen för Det moderna samhällets kulturarv. Syftet med studien har varit att identifiera den moderna bebyggelsens kvaliteter och plats i dagens tätortsstruktur. Studien är utförd som en fältoch arkivstudie i fyra tätorter; Arvidsjaur, Älvsbyn, Överkalix och Övertorneå. Jeanette och Bertil berättar om den del av studien som berör Arvidsjaurs kommun. Rapporten delas ut till nämndens ledamöter. Förvaltningschefens rapport Förvaltningschef Heikki Kairento informerar om: Länsstyrelsens beslut om bildande av naturreservat i Arvidsjaurs kommun. Information om arbetet med revidering av kommunens översiktsplan. Metoder och arbetssätt för att öka ungdomars delaktighet i kommunal verksamhet (exempel från Porsgrunn i Norge)

5 Miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämnden Mbhn 104 Dnr 423/ Delegering av beslutanderätt för miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämnden fr.o.m Miljö- och byggenheten har upprättat förslag till delegering av beslutanderätt för miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämnden. Delegeringsordningen är reviderad mot bakgrund av ändrad lagstiftning samt mot bakgrund av att ny lagstiftning trätt i kraft. att anta delegeringsordning för miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämnden i enlighet med upprättat förslag daterat att delegering av beslutanderätt ska gälla fr.o.m att beslut som fattas med stöd av delegering ska löpande anmälas till nämnden och protokollföras i särskild paragraf. Exp: Berörda Nämndskansli

6 Miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämnden Mbhn 105 Dnr 423/ Undertecknande av handlingar Kommunfullmäktige har antagit reglemente för miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämndens verksamhet. Enligt 24 i nämndens reglemente ska avtal, andra handlingar och skrivelser som beslutas av miljö- bygg- och hälsoskyddsnämnden eller utskott undertecknas av ordförande eller vid förfall för denne vice ordförande och kontrasigneras av tjänsteman. I övrigt bestämmer nämnden vem som ska underteckna handlingar. Mot bakgrund av ovanstående tas frågan om undertecknande av handlingar upp till behandling. Under överläggningen i miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämnden föreslår Anders Harr (s) att nämnden skall besluta att uppdra åt förvaltningschefen att underteckna handlingar, avtal och kontrakt upp till tre år som ej är av principiell betydelse och som inryms inom nämndens budgetram och verksamhetsområde samt att återrapportering ska ske löpande till miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämnden. Martin Nilsson (c) föreslår att nämnden skall besluta att uppdra åt förvaltningschefen att underteckna handlingar, avtal och kontrakt upp till tre år som ej är av principiell betydelse och som inryms inom nämndens budgetram och verksamhetsområde, med undantag för räddningstjänstens område, samt att återrapportering ska ske löpande till miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämnden. Två förslag föreligger. Ordförande framställer proposition på förslagen varefter han förklarar att miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämnden beslutat i enlighet med Anders Harrs förslag. Votering begäres ej. Exp: Heikki Kairento Revisorerna att uppdra åt förvaltningschefen att underteckna handlingar, avtal och kontrakt upp till tre år som ej är av principiell betydelse och som inryms inom nämndens budgetram och verksamhetsområde att återrapportering skall ske löpande till miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämnden.

7 Miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämnden Mbhn 106 Dnr 447/ Redovisning av kundundersökning avseende livsmedelstillsyn och miljötillsyn I miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämndens målbudget har beslutats att det ska genomföras en kundundersökning inom livsmedelstillsynens och miljötillsynens verksamhetsområden. Målsättningen är att kundundersökningen ska ge minst betyget 3,8 på en femgradig skala. Miljö- och byggenheten har genomfört en kundundersökning och därefter sammanställt och utvärderat resultaten. Inom livsmedelstillsynen verksamhetsområde har 31 enkäter skickats ut och 13 svar inkommit vilket ger en svarsfrekvens på 42 %. Enkäten har skickats ut livsmedelsföretag som miljö-, och byggenheten haft kontakt med de senaste 12 månaderna vid livsmedelskontroll och godkännandeprövningar. Inom miljötillsynens verksamhetsområde har 20 enkäter skickats ut och 13 svar inkommit vilket ger en svarsfrekvens på 65%. Enkäten har skickats ut till företag som miljö- och byggenheten utövar miljötillsyn på. Medelvärdet på livsmedelstillsynsenkäten är 4,0 jämfört med fjolårets enkät som låg på 3,5. Medelvärdet på miljötillsynsenkäten är 3,7 på en femgradig skala jämfört med fjolårets enkät som låg på 3,5. att godkänna redovisningen att konstatera att redovisningen inte föranleder några förslag till direkta åtgärder från nämndens sida mot bakgrund av att sammanställningen av inkomna enkätsvar är högre än den målsättning som fastställd och visar på att verksamhetsutövarna i huvudsak är nöjda med den livsmedelsoch miljötillsyn som bedrivs att kundundersökningen överlämnas till kommunfullmäktige som redovisning av nämndens övergripande mål avseende livsmedelstillsyn och miljötillsyn. Exp: Kommunfullmäktige Ann-Lovise Lundahl Heikki Kairento

8 Miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämnden Mbhn 107 Dnr 506/ Detaljplan för kvarteret Lommen Ett förslag till detaljplan för kvarteret Lommen i Arvidsjaurs samhälle har upprättats. Syftet med planändringen är att möjliggöra uppförandet av en ny affärsgalleria i centrala Arvidsjaur. Den nya gallerian kan sammanlänkas med ICA österut. Planen omfattar hela kvarteret Lommen eftersom många fastigheter förväntas samverka i projektet. Det har även skett en viss förändring av markanvändningen i kvarteret. Nyexploateringen drivs som ett samverkansprojekt där båda kommunen, Arvidsjaurhem och privata fastighetsägare berörs. Vid arbetsutskottets och nämndens sammanträde framförs synpunkter på planförslaget vad gäller tillgången till och placeringen av parkeringsplatser inom kv. Lommen, området för lastning och lossning av varor på kv. Lommen 5, promenadstråket bakom Lommen 11 (Humlan), anpassning av Gallerians fasad till intilliggande äldre byggnadsstil, frågan om allmän platsmark m.m. I det redovisade planförslaget föreslås att det skall skapas ytterligare ca 38 parkeringsplatser. Parkeringsbehovet i förhållande till byggnationerna beräknas till ca 60 parkeringsplatser. Nämnden anser mot bakgrund av detta att antalet parkeringsplatser skall utökas. Planingenjör Cecilia Reinestam får i uppdrag att belysa dessa synpunkter i det fortsatta planarbetet. att godkänna upprättat förslag till ändring av detaljplan för kvarteret Lommen som underlag för samråd att nämnden förutsätter att parkeringsfrågan belyses ytterligare i det fortsatta planarbetet och att antalet parkeringsplatser utökas. Exp Cecilia Reinestam

9 Miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämnden Mbhn 108 Dnr 446/ Yttrande om hastighetsbegränsning vid bostadshus längs väg E 45 vid Renvallen Länsstyrelsen har överlämnat ett ärende om hastighetsbegränsning längs väg E 45 till kommunen för yttrande. En barnfamilj som avser att bosätta sej på fastigheten Renvallen 1:5 har lämnat in en begäran om nedsatt hastighet från nuvarande 100 km/tim till 70 km/tim längs väg E 45 vid Renvallen. Orsaken till begäran är att det kommer att bo två barn i åldern 2 och 4 år på fastigheten och att trafiken är intensiv, särskilt sommartid. Länsstyrelsen fattar beslut om hastighetsnedsättning på väg E 45 som är Vägverkets väg. Länsstyrelsen har lämnat ärendet för yttrande till Vägverket, kommunen och polisen. att meddela Länsstyrelsen att nämnden ställer sej tveksam till hastighetsbegränsning mot bakgrund av att det är relativt goda siktförhållanden på plats, nedsättningen berör endast ett bostadshus som är beläget cirka 40 meter från vägen och att det inte finns någon bebyggelse på motsatt sida av vägen. Exp. Länsstyrelsen

10 Miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämnden Mbhn 109 Dnr 424/ Uppräkning timavgift i taxa för kommunens offentliga kontroll inom livsmedelsområdet Kommunfullmäktige beslutade att anta taxa för kommunens offentliga kontroll inom livsmedelsområdet. Enligt 4 i taxan får miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämnden varje år höja timavgiften i taxan med konsumentprisindex. Nuvarande timavgift är 650 kr. Höjningen av timavgiften för livsmedelskontrollen baseras på uppräkning enligt konsumentprisindex. Basmånaden för indexuppräkningen är oktober månad Konsumentprisindex har sedan oktober 2006 ökat med 6,6 % vilket ger en höjning av timavgiften med 43 kr från 650 kr till 693 kr. Indexuppräkningen avser två år. att räkna upp timavgiften i taxan för kommunens offentliga kontroll inom livsmedelsområdet med 6,6 % till 693 kronor att den nya timavgiften (693 kr) ska gälla fr.o.m

11 Miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämnden Mbhn 110 Dnr 355/ Val av ny ledamot och vice ordförande samt ersättare i miljö-, byggoch hälsoskyddsnämndens arbetsutskott Kommunfullmäktige beslutade att entlediga Tommy Hedkvist (s) från sitt uppdrag som ledamot och vice ordförande i miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämnden. Som ny ledamot i nämnden utsågs Ulla Lundberg (s) och som ny vice ordförande Dick Holmström (s). Som en följd av detta tas ärendet upp till behandling för val av ny ledamot och vice ordförande samt ersättare i miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämndens arbetsutskott. att som ny ledamot och vice ordförande i miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämndens arbetsutskott efter Tommy Hedkvist (s) utse Dick Holmström (s) att som ny ersättare i arbetsutskottet utse Ulla Lundberg(s). Exp: Ulla Lundberg Dick Holmström Reception Nämndskansli Löner

12 Miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämnden Mbhn 111 Dnr 449/ Strandskyddsdispens och förhandsbesked för nybyggnad av fritidshus Lilla Bäcknäs 1:1 Åke Riström, Smedsvägen 13, Arvidsjaur ansöker om strandskyddsdispens och förhandsbesked för nybyggnad av fritidshus på fastigheten Lilla Bäcknäs 1:1 i Arvidsjaurs kommun. Fastigheten ligger utanför detaljplan och samlad bebyggelse och omfattas inte av områdesbestämmelser. Miljö- och byggenheten har begärt in yttrande från Länsstyrelsen mot bakgrund av att det finns ett kulturminne i närheten. Länsstyrelsen skriver följande i sitt yttrande: I närområdet finns en härd med boplatsmaterial, Raä 61:1. Fornlämningen är skyddad enligt lagen (SFS 1988:950)om kulturminnen, 2 kap (KML) liksom ett tillhörande skyddsområde. Innan byggnation kan ske krävs en arkeologisk besiktning för att ta reda på hur långt mot den tilltänkta tomten som fornlämningen sträcker sig. Resultatet är ledande för om byggnation är tillståndspliktig eller inte. Samråd ska ske med kulturmiljöenheten i god tid innan verksamhet planeras för att boka in fältbesiktning. Avsedd placering för fritidshuset är inom tilltänkt avstyckning på ca m 2 vid Storavan (Avaviken). För det rörliga friluftslivet lämnas en passage på ca 30 meter mellan stranden och tomten. Exp: Sökanden Länsstyrelsen Naturvårdsverket Länsstyrelsen kulturmiljöenheten att meddela positivt förhandsbesked för nybyggnad av fritidshus att med stöd av 7 kap 18 miljöbalken medge dispens för den tilltänkta tomten då den utgör en lucktomt mellan bebyggda tomter och då det finns andra och bättre passager till och från vattnet. att påverkan på det rörliga friluftslivet och djur och växtliv bedöms som ringa att uppmärksamma sökanden på att besvärstidens utgång bör avvaktas innan några åtgärder vidtas med anledning av att Statens Naturvårdsverk har besvärsrätt att samråd skall ske med Länsstyrelsens kulturmiljöenhet i god tid innan verksamhet planeras och byggnation påbörjas. Tillståndet medger inte rätt att påbörja den sökta åtgärden. Tillståndet är bindande vid prövning av ansökan om bygglov som görs inom två år för dagen för beslutet. Görs ej ansökan om bygglov inom denna tid upphör tillståndet att gälla.

13 Miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämnden Mbhn 112 Dnr 450/ Strandskydd och bygglov för nybyggnad av fritidshus del av Lauker 1:10 Eivor Eklund, Middagsvägen 123, Tullinge ansöker om bygglov för nybyggnad av ett fritidshus på del av fastigheten Lauker 1:10 i Arvidsjaurs kommun. Berörda grannar har beretts möjlighet att yttra sej i ärendet. Erinran har inkommit från ägare av fastigheten Lauker 1:36. I erinran framförs bl.a. synpunkter på fritidshusets placering. Sökanden har beretts möjlighet att bemöta dessa synpunkter. Skrivelse från sökanden har inkommit Skrivelser med synpunkter har även inkommit från ägare av fastigheten Lauker 1:10 samt ägare av fastigheten Lauker 1:21. Fritidshuset placeras i jämnhöjd med, och ca 18 meter från fritidshuset på fastigheten Lauker 1:36. Enligt plan- och bygglagen 3 kap 2 ska byggnader placeras och utformas så att de inte medför betydande olägenheter för omgivningen. Nämnden kan inte finna att fritidshusets placering eller utformning utgör en sådan betydande olägenhet att bygglov inte kan beviljas. Delar av tomten ligger inom strandskyddat område. Fritidshusets placeras dock mer än 100 meter från stranden. forts.

14 Miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämnden forts. 112 Dnr 450/ att bevilja bygglov då fritidshuset ej innebär betydande olägenhet för omgivningen att med stöd av 7 kap 18 miljöbalken medge dispens för den tilltänkta tomten då den ansluter till befintlig fritidsbebyggelse och placeras ovanför redan bebyggd rad att påverkan på det rörliga friluftslivet och djur och växtliv bedöms som ringa att uppmärksamma sökanden på att besvärstidens utgång bör avvaktas innan några åtgärder vidtas med anledning av att Statens Naturvårdsverk har besvärsrätt Sökanden erinras om att lovet upphör att gälla om åtgärden inte har påbörjats inom två år och avslutats inom fem år från denna dag. Exp Sökanden Ägare av Lauker 1:36 Ägare av Lauker 1:10 Ägare av Lauker 1:21 Naturvårdsverket Länsstyrelsen Mbhn

15 Miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämnden Mbhn 113 Dnr 451/ Yttrande över planläggning av fritidsområde vid byskeälven Allmänningsskogen S:1 Arvidsjaurs Allmänningsförvaltning har lämnat in en förfrågan om möjlighet att etablera och planlägga ett fritidsområde vid Byskeälven på fastigheten Allmänningsskogen S:1. Avsikten är att iordningställa ett område med stora tomter där elström, vatten och avlopp ingår. Allmänningsförvaltningen har lämnat in en kartskiss med förslag på 8 tomter. att ställa sej positiv till att det påbörjas en planläggning av ett nytt fritidshusområde vid Byskeälven i huvudsak enligt det förslag som Arvidsjaurs Allmänningsförvaltning lämnat in att poängtera vikten av att planläggningen inte äventyrar det rörliga friluftslivet eller sportfisket att föreslå att planläggningen även ska omfatta närliggande fritidshusområde. Exp Arvidsjaurs Allmänningsförvaltning Lantmäteriet Mbhn

16 Miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämnden Mbhn 114 Dnr 471/ Begäran om efterskänkande av tillsynsavgift för täktverksamhet Junkaberget 1:1 Swerock AB har inkommit med en ansökan om avgiftsbefrielse för täktverksamheten inom del av fastigheten Junkaberget 1:1. Enligt 22 i taxan för tillsyn enligt miljöbalken kan miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämnden, om det finns särskilda skäl med hänsyn till verksamhetens art och omfattning, tillsynsbehov eller andra omständigheter, sätta ned eller efterskänka avgiften. Motivering Miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämndens bedömning är att vilande verksamheter ska betala avgift om det finns ett tillsynsbehov, även om verksamheten inte är aktiv. För en täkt kan det t.ex. handla om damning, lakvatten, lagring av olja och andra kemiska produkter, nedskräpning och skrot, krav på återställning, hantering av miljörapporter och registerhållning. För en täktverksamhet som inte påbörjats eller planerats påbörjas bör en reducering av avgiften medges. Att helt efterskänka avgiften bedömer miljöbygg- och hälsoskyddsnämnden inte är skäligt med tanke på att handläggningen av miljörapporter och registerhållning i ärendet kvarstår, även om ingen aktiv täktverksamhet bedrivs på platsen. Miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämnden anser också att företaget ska betala hel årsavgift från och med det kalenderår som täktverksamhet påbörjas på platsen. Företaget bör anmäla ändrade driftförhållanden minst fyra veckor innan verksamhet påbörjas. Exp Swerock AB. att Swerock AB fr.o.m ska betala en reducerad årsavgift från 13 timmar till 2 timmar för täkt inom del av fastigheten Junkaberget 1:1 att den reducerade avgiften omfattar två timavgifter per år. Timavgiften är 750 kr. fr.o.m Timavgiften är indexreglerad att Swerock AB ska betala hel årsavgift från och med det kalenderår som täktverksamhet påbörjas inom del av fastigheten Junkaberget 1:1 att Swerock AB ska meddela miljö-, och byggenheten om ändrade driftsförhållanden minst fyra veckor innan täktverksamheten påbörjas.

17 Miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämnden Mbhn 115 Dnr 489/ Anmälan om miljöfarlig verksamhet för isbanor Firman Orrkammens Hyrkart och Isolering har genom Sven-Erik Isaksson Orrkammen 1, Arvidsjaur tillställt miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämnden en anmälan om anläggande av isbanor för turistverksamhet på fastigheterna Orrkammen 1:5, Arvidsjaur 9:4 och Arvidsjaur 6:1. Isbanor planeras för gokart och bil på Skraveltjärnen och Tvättjärnen. Isbana planeras även på den del av Storflarkmyran som är belägen söder om Orrkammen vid väg 45 och som har en vattenspegel under barmarksperioden. Isaksson har tidigare hos miljö-,bygg- och hälsoskyddsnämnden anmält isbana för gokart på Skraveltjärnen. Någon verksamhet har dock inte bedrivits där ännu. Avsikten är att isbanorna skall användas för turistverksamhet. På Tvättjärnen skall verksamhet bedrivas enbart vid enstaka tillfällen vid arrangemang för större grupper av turister. Exp Sökanden att enligt förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd 27 förelägga firman Orrkammens Hyrkart och Isolering följande; att eventuellt oljespill ska tas bort från isen att områden där turistverksamhet bedrivs ska städas kontinuerligt om nedskräpning sker att isbanorna måste vara tydligt utmärkta med käppar eller annan markering samt skyltar så att banornas placering och tillfartsvägar till banorna tydligt framgår för skotertrafiken att firman Orrkammens Hyrkart och Isolering måste kontinuerligt planera för att minimera olycksrisker för verksamheten att uppställning av maskiner ska ske på land att verksamheten får bedrivas mellan kl att tankning av fordon ska ske på land att absorberande miljömattor ska användas vid tankning av fordon att erforderliga tillstånd gällande banorna ska inhämtas från polismyndigheten att markägares tillstånd ska inhämtas.

18 Miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämnden Mbhn 116 Dnr 432/ Sammanträdesplan 2009 Miljö- och byggenheten har upprättat förslag till sammanträdesplan för miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämnden år Utskott, onsdagar, kl Nämnd, onsdagar, kl (tema kl ca) - 4 februari 18 februari (bokslut 2008) - 1 april 6 maj 19 maj (delårsbokslut ev. budget) 3 juni 17 juni 2 sept 16 september (delårsbokslut ) 7 oktober 21 oktober (ev.ändring av mål ) 18 november 2 december ( ev. slutlig budget, uppräkning taxor ) att anta ovanstående sammanträdesplan för år Exp till Nämndskansliet Reception Inga S Kn

19 Miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämnden Mbhn 117 Dnr 477/ Uppföljnings- och rapporteringsplan för miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämndens verksamhet 2009 Förslag föreligger att fastställa en uppföljnings-/rapporteringsplan inom miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämndens verksamhetsområde med avseende på bland annat verksamhetsmål, inriktningsmål samt tillsynsverksamhet. att fastställa uppföljnings- och rapporteringsplan för miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämndens verksamhet 2009: Sammanträden Rapportering / uppföljning 18 februari Bokslut 2008 Systematiskt arbetsmiljöarbete Verksamhetsplan för miljöenheten Uppföljning intern kontrollplan april Nyckeltal Årsberättelse sotningsverksamhet 19 maj Delårsbokslut Kundundersökning bygglov 17 juni- 16 september Delårsbokslut oktober 2 december Kundundersökning - miljötillsyn och livsmedel _ MbhnB Mbhn

20 Miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämnden Mbhn 118 Redovisning av delegeringsbeslut och meddelandeärenden I II Delegeringsbeslut Enligt bilaga lista Enligt bilaga lista, sotning /2008-4/2008 Meddelandeärenden - Länsstyrelsens beslut Föreläggande om skydd för naturmiljön vid förstärkning av högspänningsledning - Boksel - Länsstyrelsens beslut Anmälan om vattenverksamhet avseende vägtrumma i Kruokkejåkka Junkaberget 1:1 - Umeå Tingsrätt Aktbilaga Scandinavian Aviation Academy AB: synpunkter i ärendet om användande av oblyad bensin. (./.) - Länsstyrelsens beslut Omprövning och upphävande av förordnande enligt 19 Naturvårdslagen för fastigheterna Renudden 1:1, Renudden!:6 och Arvidsjaur 1:1 (planering av fritidshusområde). - Anteckningar från den lokala trafiksäkerhetsgruppens sammanträde (./.) - Viltrapport på kommunens återvinningsgård III Övrigt / Information - Översiktsplan Kompetensutveckling/kurser./. att godkänna redovisningen av de delegeringsbeslut som förtecknas i detta protokoll att lägga meddelandeärenden och informationen till handlingarna.

21 Miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämnden Sammanträde: Ordinarie ledamöter: -Namn Närvarande Ja Nej Avst. Ja Nej Avst. 1 Anders Harr 1 2 Dick Holmström 1 3 Mats Granlund 1 4 JanÅge Mikalsen - 5 Ulla Lundberg 1 6 Tommy Grundström 1 7 Martin Nilsson 1 Ersättare: Namn Närvarande Ja Nej Avst. Ja Nej Avst. 1 Henrik Johansson 1 tjg ers 2 Harry Sundberg - 3 Loran Postolovski - 4 Susanne Lindberg - 5 Per-Anders Brännström - 6 Leif Enberg - 7 Jan Björklund -

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Sammanträdesprotokoll Blad Miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämnden 2011-04-13 41 Plats och tid Förvaltningsbyggnaden Arvidsjaur, klockan 15:45-17:20 Beslutande Anders Harr (s), ordförande Dick Holmström (s)

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum ARVIDSJAURS KOMMUN Sammanträdesprotokoll Blad Miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämnden 2011-08-25 100 Plats och tid Förvaltningsbyggnaden Arvidsjaur, klockan 13.00-16.00. Beslutande Anders Harr Dick Homström

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Sammanträdesprotokoll Blad Miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämnden 2007-01-17 1 Plats och tid Förvaltningsbyggnaden Arvidsjaur, klockan 13.00 15.30 Beslutande Anders Harr (s), ordförande Tommy Hedkvist (s)

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Sammanträdesprotokoll Blad Miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämnden 2011-06-17 86 Plats och tid Förvaltningsbyggnaden Arvidsjaur, klockan 11.00-12:15 Beslutande Anders Harr (s),ordförande Dick Homström (s)

Läs mer

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsens arbetsutskott - delegering 2008-11-03 37 Plats och tid Förvaltningsbyggnaden Arvidsjaur klockan 13.00-16.30. Beslutande Jerry Johansson (s),

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämnden 2015-01-28 1 Plats och tid Förvaltningsbyggnaden i Arvidsjaur klockan 08.30-09.45 Beslutande Anders Harr (s), ordförande Bernt Vikström (s) Leif Enberg (v), tjg.ers.

Läs mer

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsens arbetsutskott - delegering 2009-05-25 4 Plats och tid Förvaltningsbyggnaden Arvidsjaur klockan 13.00-15.00. Beslutande Jerry Johansson (s),

Läs mer

PROTOKOLL. Fågelsjörummet, plan 4 Förvaltningshuset 2015-10-22 08:30. Lasse Bergqvist

PROTOKOLL. Fågelsjörummet, plan 4 Förvaltningshuset 2015-10-22 08:30. Lasse Bergqvist PROTOKOLL Plats och tid Fågelsjörummet, plan 4 Förvaltningshuset 2015-10-22 08:30 Beslutande Per Olov Persson (M) Tommy Borg (S) John Nyman (C) Manne Wallström (MP) Lasse Bergqvist (FP) Övriga deltagande

Läs mer

Miljö- och byggnadsnämnden 2014-06-11 1(12) Filip Gille (M) ordförande Mattias Joelsson (KD) Peter Johansson (FP) Leif Bergman (S) Siv Bjerknes (S)

Miljö- och byggnadsnämnden 2014-06-11 1(12) Filip Gille (M) ordförande Mattias Joelsson (KD) Peter Johansson (FP) Leif Bergman (S) Siv Bjerknes (S) Miljö- och byggnadsnämnden 2014-06-11 1(12) Plats och tid Planrummet, kommunhuset, kl. 13.00-14.20 Beslutande Filip Gille (M) ordförande Mattias Joelsson (KD) Peter Johansson (FP) Leif Bergman (S) Siv

Läs mer

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag Sammanträdesprotokoll Blad Kommunstyrelsen 2009-10-05 222 Plats och tid Kommunalhuset Arvidsjaur klockan 10.00-18.00. Beslutande Sven-Olov Granlund (c), ordförande Lotta Åman (s) Tom Lundberg (s) Ulf Isaksson

Läs mer

Föredragningslista Bygg- och plannämnden

Föredragningslista Bygg- och plannämnden Föredragningslista Bygg- och plannämnden Plats och tid för sammanträdet Haffragården Kölsillre, tisdagen den 26 september 2006 OBS se nedan Gruppmöten Föredragande Ärenden 1 Justering 2 Borgsjöbyn 8:13,

Läs mer

Sammanträdesdatum Blad Miljö- och byggnadsnämnden 13 november 2013 1 9)

Sammanträdesdatum Blad Miljö- och byggnadsnämnden 13 november 2013 1 9) Miljö- och byggnadsnämnden 13 november 2013 1 9) Plats och tid: Bröderna Ericssonrummet kl. 09.00-12.00 Beslutande Ersättare: Åsa Hååkman Felth, ordförande Henric Forsberg Stefan Andersson Iréne Frisk

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Sammanträdesprotokoll Blad Miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämnden 2010-10-20 128 Plats och tid Förvaltningsbyggnaden Arvidsjaur, klockan 11.00-14:30 Beslutande Anders Harr (s), ordförande Dick Holmström

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Sammanträdesprotokoll Blad Miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämnden 2006-04-05 25 Plats och tid Förvaltningsbyggnaden, Arvidsjaur, klockan 13.00 14.50 Beslutande Lars Holmkvist (s), ordförande Henrik Johansson

Läs mer

Anslag / Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagetts genom anslag

Anslag / Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagetts genom anslag Sammanträdesprotokoll Blad Socialnämnden 2009-01-08 1 Plats och tid Kommunalhuset Arvidsjaur, klockan 09.00-10.30. Beslutande Henning Åhman (s), ordförande Tycko Johansson (s) Ylva Stråhle Andersson (s)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämnden 2015-06-10 76 Plats och tid Förvaltningsbyggnaden i Arvidsjaur klockan 10.00 16.15 Beslutande Anders Harr (s), ordförande Bernt Vikström (s) Kenneth Bäcklund (v) Martin

Läs mer

83 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

83 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2011-10-19 1 (1) Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum A, onsdagen den 19 oktober, kl 13.00-16.00. ande Ledamöter Patrik Eriksson (MP), ordförande Ylva Ivarsson (S), vice ordförande Uno Andersson

Läs mer

Tommy Eriksson (s), Carin Garbåge (s), Johan-Gabriel Falkenberg (m), Sofia Söderström (mp), Kurt Jonsson (kd)

Tommy Eriksson (s), Carin Garbåge (s), Johan-Gabriel Falkenberg (m), Sofia Söderström (mp), Kurt Jonsson (kd) BYGGNADSNÄMNDEN 2011-05-17 1 Plats och tid Nämndhusets sammanträdesrum kl 10.00 11.30 Beslutande Erik Liljencrantz ordförande (m), Marie-Louise Karlsson vice ordförande (s), Bertil Karlsson 2:e vice ordförande

Läs mer

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2015-08-27 1 (11)

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2015-08-27 1 (11) Miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2015-08-27 1 (11) Plats och tid Sammanträdesrummet Nasa, Tingsbacka, torsdagen den 27 augusti 2015 kl 9.00 9.20. Beslutande John Sundström (S), ordförande Sten-Åke Nilsson

Läs mer

Miljö- och byggnadsnämnden

Miljö- och byggnadsnämnden 1 (14) Plats och tid Kommunkontoret i Mörbylånga, klockan 9.00-11.35 Beslutande Günter Ruchatz (M), ordförande Jimmy Odenäng (M) Anne Wilks (MP) Johan Sigvardsson (C) 131-138 Per-Olof Johansson (S) Bertil

Läs mer

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsens arbetsutskott - delegering 2008-04-15 15 Plats och tid Förvaltningsbyggnaden Arvidsjaur klockan 13.00-15.00. Beslutande Jerry Johansson (s),

Läs mer

Erik Liljencrantz, ordförande (m), Bertil Carlsson, 2:e vice ordförande (s), Lars Gustavsson (s), Katarina Rosenlund-Svensson (s), Bengt Hult (fp)

Erik Liljencrantz, ordförande (m), Bertil Carlsson, 2:e vice ordförande (s), Lars Gustavsson (s), Katarina Rosenlund-Svensson (s), Bengt Hult (fp) BYGGNADSNÄMNDEN 2013-08-27 1 Plats och tid AVA-huset, plan 3, rum 611. Kl 15.00-16.00 Beslutande Erik Liljencrantz, ordförande (m), Bertil Carlsson, 2:e vice ordförande (s), Lars Gustavsson (s), Katarina

Läs mer

Sammanlrädesdatum 2011-12-06

Sammanlrädesdatum 2011-12-06 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanlrädesdatum l P''',o,htid Stadshuset, sammanträdesrummet Öringen, kl. 15:00-16:00 8es!lIIande Ledamöter Kjell-Arne Green (S), ordförande 84-90, 92-95 Knut Indebetou (M), ordförande

Läs mer

Föredragningslista - Bygg- och plannämnden

Föredragningslista - Bygg- och plannämnden Föredragningslista - Bygg- och plannämnden Plats och tid för mötet: Gruppmöten Föredragande Samling kl 09.00 vid kommunhusets entré för besiktning av ärende nr 2. Tisdagen den 31 oktober 2006. Sammanträde

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2014-05-15. STORFORS KOMMUN Miljö- och byggnadsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2014-05-15. STORFORS KOMMUN Miljö- och byggnadsnämnden 1(12) Plats och tid Beslutande Sammanträdesrum KERIMÄKI, Kommunhuset, torsdagen den 15 maj 2014, kl 08.30 10.25. Thomas Backelin (S), ordförande Lars-Erik Carlsson (V) Hans Lindqvist (C) Övriga deltagande

Läs mer

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsens arbetsutskott - delegering 2010-03-01 8 Plats och tid Förvaltningsbyggnaden Arvidsjaur klockan 13.00-16.00. Beslutande Jerry Johansson (s),

Läs mer

Miljö- och byggnadsnämnden 2015-10-20 1(19)

Miljö- och byggnadsnämnden 2015-10-20 1(19) Miljö- och byggnadsnämnden 2015-10-20 1(19) Plats och tid Kommunhuset, Nämndrummet kl. 13.00-15.20 Beslutande Leif Bergman (S), ordförande Agneta Staaf (Sl Dan Eriksson (C) Elise Radanova (FP), ersättare

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad Plats och tid Sammanträdesrum Kongsvinger, stadshuset, kl. 14.15-15.45 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Kenneth Wåhlund, ordförande, (S) Gerd Karlsson (S) Stefan Åström (S) Eva Svensson (S) Eva Ryman

Läs mer

Miljö- och byggnadsnämnden. Miljö- och byggnadsnämndens förvaltning

Miljö- och byggnadsnämnden. Miljö- och byggnadsnämndens förvaltning 1 (9) Plats och tid Kommunkontoret, Sunne, klockan 13.00 15.00 Paragrafer Beslutande Anders Folkesson (C) Mats Eriksson (C), ersättare för Elisabeth Karlsson (C) Arne Olsson (M), ordförande Maria Widlund

Läs mer

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag Sammanträdesprotokoll DELEGERINGSBESLUT Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsens personal- och arbetsutskott 2014-03-03 8 Plats och tid Förvaltningsbyggnaden Arvidsjaur klockan 13.00-16.00. Beslutande Lotta

Läs mer

Kristina Lindblad (MP) Agneta Sellholm (M) Torbjörn Holmström (M)

Kristina Lindblad (MP) Agneta Sellholm (M) Torbjörn Holmström (M) Miljö och byggnadsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (5) Plats och tid Kristinelundsvägen 4, Dammen, Köping, kl 08.15 09.05 ande Per Carlesson (S) ordförande Lena Vilhelmsson (S) v ordförande Heinz Blahusch

Läs mer

Åsa Joelsson, bygglovshandläggare Mikael Granath, utredningssekreterare Tomas Isaksson, miljö- och Pontus Wätterbäck, miljö- och byggchef

Åsa Joelsson, bygglovshandläggare Mikael Granath, utredningssekreterare Tomas Isaksson, miljö- och Pontus Wätterbäck, miljö- och byggchef Vansbro Tid och plats Järnarummet, onsdagen den 18juni 2014 kl. 10.00-10.30 Beslutande Sven Blom, C, ordf. Pernilla Gomersson, C Renate Särnmo, S Tjg ersättare Martin Stornils, S Övriga deltagare Utses

Läs mer

Lennart Sjödin. Sekreterare... Paragrafer 107-152. Diana Börjesdotter Olsson... 148, omedelbart justerad. Ordförande... Christina Embretsen

Lennart Sjödin. Sekreterare... Paragrafer 107-152. Diana Börjesdotter Olsson... 148, omedelbart justerad. Ordförande... Christina Embretsen PROTOKOLL Datum Plats och tid Beslutande Brandstation, Molinsgatan 2, Ljusdal. Kl 09.30 14.30 Christina Embretsen, ordförande (s) Lennart Sjödin, 1:e vice ordförande (c) Ulla-Britt Gidemalm 2:e vice ordförande

Läs mer

Plats Bygglovskontoret, Gamla Torget 1A, Åtvidaberg

Plats Bygglovskontoret, Gamla Torget 1A, Åtvidaberg Bygg och räddningsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Plats och tid Roothvillan, Gamla Torget 1A, 13 30 15 20 Beslutande Ledamöter Peder Griph, (s), ordförande, Arne Holmgren, (s) Johan Merving, (m)

Läs mer

Tommy Eriksson (s), Gun-Britt Karlsson (c), Olof Carlsson (v) kl 10-10.15

Tommy Eriksson (s), Gun-Britt Karlsson (c), Olof Carlsson (v) kl 10-10.15 Byggnadsnämnden 2010-06-08 1 Plats och tid Nämndhusets sammanträdesrum kl 10.00 11.15 Beslutande Marie-Louise Karlsson ordförande (s), Johan Söderberg 1:e vice ordförande (s), Per-Anders Maxstad 2:e vice

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Samhällsbyggnadsutskottet 2012-10-23 1 (22)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Samhällsbyggnadsutskottet 2012-10-23 1 (22) Samhällsbyggnadsutskottet 2012-10-23 1 (22) Plats och tid Kommunkontoret i Mörbylånga klockan 09.00-11.10 Beslutande Övriga deltagande Birgit Åhlund (C), ordförande Jan Kerbosch (M) Anette Håkansson (FP)

Läs mer

Plats och tid Lilla sammanträdesrummet, kommunhuset i Malung, tisdagen den 26 augusti 2014, kl 08.00 11.15. Beslutande Erik Andersson (C) ordförande

Plats och tid Lilla sammanträdesrummet, kommunhuset i Malung, tisdagen den 26 augusti 2014, kl 08.00 11.15. Beslutande Erik Andersson (C) ordförande BYGGNADSNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT 1 (12) Plats och tid Lilla sammanträdesrummet, kommunhuset i Malung, tisdagen den 26 augusti 2014, kl 08.00 11.15 Beslutande Erik Andersson (C) ordförande Christer Ahlén

Läs mer

Taxa 2016 för miljö- och hälsoskyddsnämndens verksamhet för tillsyn inom miljöbalkens område i Varbergs kommun

Taxa 2016 för miljö- och hälsoskyddsnämndens verksamhet för tillsyn inom miljöbalkens område i Varbergs kommun Taxa 2016 för miljö- och hälsoskyddsnämndens verksamhet för tillsyn inom miljöbalkens område i Varbergs kommun Inledande bestämmelser 1 Denna taxa gäller avgifter för Varbergs kommuns kostnader för prövning

Läs mer

Karin Nyström (S), ordförande Bertil Andersson (C), vice ordförande Pär Andersson (KD) Per Florén (FP)

Karin Nyström (S), ordförande Bertil Andersson (C), vice ordförande Pär Andersson (KD) Per Florén (FP) 1(1) Plats och tid Sammanträdesrummet Insjön, 8.30-9.00 Beslutande Ledamöter Karin Nyström (S), ordförande Bertil Andersson (C), vice ordförande Pär Andersson (KD) Per Florén (FP) Tjänstgörande ersättare

Läs mer

1 Information till nämnden MBN 15/30. 2 Ekonomisk uppföljning för miljö- och byggnadsnämnden efter oktober 2015

1 Information till nämnden MBN 15/30. 2 Ekonomisk uppföljning för miljö- och byggnadsnämnden efter oktober 2015 MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2015-11-24 PLATS OCH TID Kommunhuset, lokal Mellanfryken, tisdag 24 november 2015, 15.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE Val av protokolljusterare DNR 1

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Sammanträdesprotokoll Blad Miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämnden 2007-06-13 70 Plats och tid Förvaltningsbyggnaden Arvidsjaur, klockan 13.00-18.30 Beslutande Anders Harr (s), ordförande Mats Granlund (s)

Läs mer

Agneta Johansson (S) Peter Ekelund (V) Charlott Lundberg (MP) Agneta Sellholm (M) Torbjörn Holmström (M) ersättare, 86-87, 14.35-

Agneta Johansson (S) Peter Ekelund (V) Charlott Lundberg (MP) Agneta Sellholm (M) Torbjörn Holmström (M) ersättare, 86-87, 14.35- Miljö och byggnadsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (11) Plats och tid Miljökontoret, Köping, kl 14.00 16.45 ande Per Carlesson (S) ordförande Lena Vilhelmsson (S) v ordförande Arne Hedkvist (S) ersättare

Läs mer

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag Sammanträdesprotokoll DELEGERINGSBESLUT Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsens personal- och arbetsutskott 2014-12-17 43 Plats och tid Förvaltningsbyggnaden Arvidsjaur klockan 09.00-13.00. Beslutande

Läs mer

Tobias Hellberg Söderhäll (S) ledamot 106-107, 109-118 Kent Fredriksson (S) ersättare 108, 113-118

Tobias Hellberg Söderhäll (S) ledamot 106-107, 109-118 Kent Fredriksson (S) ersättare 108, 113-118 Miljö och byggnadsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7) Plats och tid Kristinelundsvägen 4, Dammen, Köping, kl 08.15-10.50 ande Per Carlesson (S) ordförande Lena Vilhelmsson (S) v ordförande Tobias Hellberg

Läs mer

Per Rathsman, stadsarkitekt Susanne Jarl, miljöchef Annika Nilsson, sekreterare. Thomas Backelin. Andris Widuss

Per Rathsman, stadsarkitekt Susanne Jarl, miljöchef Annika Nilsson, sekreterare. Thomas Backelin. Andris Widuss 1(9) Plats och tid Beslutande Sammanträdesrum KERIMÄKI, kommunhuset, torsdagen den 30 maj 2013, kl 08.30 10.00. Thomas Backelin (S) ordförande Lars-Erik Carlsson (V) Andris Widuss (M) Övriga deltagande

Läs mer

Miljö- och byggnadsnämnden (17) Leif Bergman (S), ordförande Agneta Staaf (S) Dan Eriksson (C) Sten-Ove Jönsson (KD) Erik Gustafsson (S)

Miljö- och byggnadsnämnden (17) Leif Bergman (S), ordförande Agneta Staaf (S) Dan Eriksson (C) Sten-Ove Jönsson (KD) Erik Gustafsson (S) Miljö- och byggnadsnämnden 2016-05-10 1(17) Plats och tid Kommunhuset, Nämndrummet kl. 13.00-14.00 Beslutande Leif Bergman (S), ordförande Agneta Staaf (S) Dan Eriksson (C) Sten-Ove Jönsson (KD) Erik Gustafsson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Sammanträdesprotokoll Blad Miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämnden 2012-01-25 1 Plats och tid Förvaltningsbyggnaden Arvidsjaur, klockan 11.00-16.00. Beslutande Anders Harr Dick Holmström Ulla Lundberg Bernt

Läs mer

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsens fritids- och kulturutskott - delegering 2014-11-10 23 Plats och tid Förvaltningsbyggnaden, Arvidsjaur, klockan 08.30-11.15. Beslutande Marcus

Läs mer

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag DELEGERINGSBESLUT Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsens ekonomiutskott - delegering 2012-06-19 24 Plats och tid Förvaltningsbyggnaden Arvidsjaur klockan 08.30-12.00. Beslutande Jerry Johansson (s), ordförande

Läs mer

Sammanträdesdatum Miljö- och Byggnadsnämnden 2009-09-15 1 (13)

Sammanträdesdatum Miljö- och Byggnadsnämnden 2009-09-15 1 (13) Sammanträdesdatum Blad Miljö- och Byggnadsnämnden 2009-09-15 1 (13) Plats och tid: BUN:s lokaler Sparbanksgatan 1, kl 09.00 11.00. Beslutande: Ersättare: Tjänstemän: Justeringsman: Bengt-Olov Persson,

Läs mer

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsens personal- och arbetsutskott - delegering 2011-01-14 1 Plats och tid Förvaltningsbyggnaden Arvidsjaur klockan 08.30-12.00. Beslutande Jerry

Läs mer

PLATS OCH TID Kommunhuset, lokal Mellanfryken, tisdag 18 april 2017, kl BESLUTANDE

PLATS OCH TID Kommunhuset, lokal Mellanfryken, tisdag 18 april 2017, kl BESLUTANDE PLATS OCH TID Kommunhuset, lokal Mellanfryken, tisdag 18 april 2017, kl. 15.00 16.30 BESLUTANDE LEDAMÖTER Björn Tolen (C), ordförande Kent Wallin (M), vice ordförande Eilert Karlsson (S) Maj-Britt Pihlström

Läs mer

Rolf-Arne Söderlund. Miljö- och byggnadsnämnden. Miljö- och byggnadsnämndens förvaltning

Rolf-Arne Söderlund. Miljö- och byggnadsnämnden. Miljö- och byggnadsnämndens förvaltning 1 (8) Plats och tid Kommunkontoret, Sunne, klockan 13.00 15.30 Paragrafer Beslutande Anders Folkesson (C) Elisabeth Karlsson (C) Arne Olsson (M), ordförande Maria Widlund (M) Emanuel Olsson (FP) Conny

Läs mer

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsens arbetsutskott - delegering 2010-01-25 1 Plats och tid Förvaltningsbyggnaden Arvidsjaur klockan 13.00-15.00. Beslutande Jerry Johansson (s),

Läs mer

Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område i Eksjö kommun

Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område i Eksjö kommun 1(5) 2015-10-14 Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område i Eksjö kommun Inledande bestämmelser 1 Denna taxa gäller avgifter för Eksjö kommuns kostnader för prövning och tillsyn enligt miljöbalken

Läs mer

Claes Hägermalm(M), ordförande Bahrija Gafurovic(S), vice ordförande Kjell Korpås(KD) Lennart Larsson(C) Karl-Erik Johansson(S)

Claes Hägermalm(M), ordförande Bahrija Gafurovic(S), vice ordförande Kjell Korpås(KD) Lennart Larsson(C) Karl-Erik Johansson(S) 1(9) Plats och tid Kommunhuset Vårgårda, sammanträdesrum Ljungås, kl. 14:00-17:00 Beslutande Claes Hägermalm(M), ordförande Bahrija Gafurovic(S), vice ordförande Kjell Korpås(KD) Lennart Larsson(C) Karl-Erik

Läs mer

Claes Hägermalm(M), ordförande Bahrija Gafurovic(S), vice ordförande Kjell Korpås(KD) Lennart Larsson(C) Karl-Erik Johansson(S)

Claes Hägermalm(M), ordförande Bahrija Gafurovic(S), vice ordförande Kjell Korpås(KD) Lennart Larsson(C) Karl-Erik Johansson(S) 1(12) Plats och tid Kommunhuset Vårgårda, sammanträdesrum Ljungås, klockan 15:50-17:00 Beslutande Claes Hägermalm(M), ordförande Bahrija Gafurovic(S), vice ordförande Kjell Korpås(KD) Lennart Larsson(C)

Läs mer

Jonas Andersson (M), ordförande Hans Blomberg (KD) Anders Karlsson (S) Linus Andersson (KD) Håkan Strotz (MP) Håkan Strotz ...

Jonas Andersson (M), ordförande Hans Blomberg (KD) Anders Karlsson (S) Linus Andersson (KD) Håkan Strotz (MP) Håkan Strotz ... 2014-10-20 1 Plats och tid Beslutande Kommunkontoret, Ödeshög, måndagen den 20 oktober 2014, kl 14:00-15:40 Jonas Andersson (M), ordförande Hans Blomberg (KD) Anders Karlsson (S) Linus Andersson (KD) Håkan

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(16)

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(16) SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(16) Paragrafer Mb 26-39 Plats och tid Gillbergarummet, Järnvägsgatan 9, kl. 14.00 16.30 ande Ej tjänstgörande ersättare Agneta Pettersson (c), ordförande Britt-Marie Johansson

Läs mer

Taxebilaga 1 och 2 är oförändrad i förslaget.

Taxebilaga 1 och 2 är oförändrad i förslaget. 4 TIERPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Utskottet samhällsbyg 2013-10-09 01 (345) 121 Dnr Ks 2013.714 1.6.2 Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område Beslut Utskottet samhällsbyggnad föreslår

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Bygg- och miljönämnden 2016-12-15 1 (6) Plats och tid Kommunhuset, KS-salen, kl. 14.30-15.00 Vissa personuppgifter kan vara raderade p g a gällande lag Beslutande Tony Frunk (S), ordförande Tommy Claesson

Läs mer

Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område för Smedjebackens kommun

Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område för Smedjebackens kommun Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område för Smedjebackens kommun Antagen av kommunfullmäktige Inledande bestämmelser 1 Denna taxa gäller avgifter för Smedjebackens kommuns kostnader för

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2010-02-02 1(10) Tid och plats: BESLUTANDE Ledamöter: Kl. 15.00-17.00, Nämndhuset plan E, sal Smedjan Franz Maretta (s) ordförande Bertil Persson (c) Gisela Lindh (s) Kent Gustavsson (s) Alf Carlsson (s)

Läs mer

Miljö- och byggnadsnämnden 2015-05-12 1(14)

Miljö- och byggnadsnämnden 2015-05-12 1(14) Miljö- och byggnadsnämnden 2015-05-12 1(14) Plats och tid Kommunhuset, planrummet kl. 13.00-14.30 Beslutande Leif Bergman (S), ordförande Agneta Staaf (S) Dan Eriksson (C) Louise Warnqvist (M) Elise Radanova

Läs mer

Miljö- och byggnämnden

Miljö- och byggnämnden 2017-06-19 1(12) Plats och tid Kommunhuset i Älmhult 2017-06-19 kl. 13.30-16.00 Paragrafer 54-60 Utses att justera Einar Holmquist (S) Justeringens plats och tid Kommunhuset i Älmhult 2017-06-26 Underskrifter

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Byggnadsnämnden 2005-12-15 1(12) Plats och tid Magistraten, Rådhuset, Askersund 2005-12-15 kl 15.00 15.35 Beslutande Roland Larsson (c) ordförande Bengt Averin (s) Lennart Lindvall

Läs mer

Byggnads- och Miljönämnden 2009-02-17 1 (13)

Byggnads- och Miljönämnden 2009-02-17 1 (13) Byggnads- och Miljönämnden 2009-02-17 1 (13) Plats och tid Tingshuset, tisdagen den 17 februari 2009, kl. 18.00-19.25 Beslutande Roland Parneving (m) ordförande Otto Andreasson (s) Bengt Claesson (m) Maja

Läs mer

PLATS OCH TID Mellanfryken, tisdag 16 april 2013, kl. 15.00-16.30 BESLUTANDE

PLATS OCH TID Mellanfryken, tisdag 16 april 2013, kl. 15.00-16.30 BESLUTANDE PLATS OCH TID Mellanfryken, tisdag 16 april 2013, kl. 15.00-16.30 ANDE LEDAMÖTER TJG ERSÄTTARE Leif Askeröd (C), Ordförande Björn Tholén (M), Vice ordförande Thomas Grönberg (S) Eilert Carlsson (S) Kenneth

Läs mer

Justering av kommunstyrelsens protokoll har tillkännagivits genom anslag på kommunens anslagstavla

Justering av kommunstyrelsens protokoll har tillkännagivits genom anslag på kommunens anslagstavla 2009-10-27 1 (9) Plats och tid Kommunhuset, Tierp, kl 14.00-15.10 ande Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Bertil Ahlin (C), ordförande Gert Berlin (S) Karl-Bertil Wallin (S)

Läs mer

Karin Nyström (S), ordförande Bertil Andersson (C), vice ordförande Pär Andersson (KD) Per Daniels (M)

Karin Nyström (S), ordförande Bertil Andersson (C), vice ordförande Pär Andersson (KD) Per Daniels (M) 1(2) Plats och tid Sammanträdesrum Insjön, klockan 8:30-9:30 Beslutande Ledamöter Karin Nyström (S), ordförande Bertil Andersson (C), vice ordförande Pär Andersson (KD) Per Daniels (M) Tjänstgörande ersättare

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens personal- och arbetsutskott 2015-01-20 1 Plats och tid Förvaltningsbyggnaden Arvidsjaur klockan 08.30-11.15. Beslutande Lotta Åman (s), ordförande Mats Åhman (s) Britt-Inger Hedman (v)

Läs mer

Gunnar Karlsson (C), Kungsör Carina Sjölund (M), Kungsör Förbundschef Thomas Åkesson Direktionssekreterare Lotta Alm

Gunnar Karlsson (C), Kungsör Carina Sjölund (M), Kungsör Förbundschef Thomas Åkesson Direktionssekreterare Lotta Alm Förbundsdirektion 2013-09-18 Plats och tid Hellqvistsalen, kommunhuset i Kungsör kl.13.30-15.00 Beslutande Övriga deltagare Dan Avdic Karlsson (V) ordförande, Arboga Urban Dahlgren (S), Kungsör Ingolf

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida Sammanträdesdatum Sida 1 Plats och tid: Beslutande: Krokoms kommunhus, Ansätten, kl 10.00-11.45, 13.00-16.00 Kurt-Olov Göransson, C, 1:e vice ordförande Leif Jönsson, C, tjg ersättare Owen Laws, Mp, ordförande

Läs mer

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsens skolutskott - delegering 2009-05-27 36 Plats och tid Förvaltningsbyggnaden, Arvidsjaur klockan 10.00-16.00. Beslutande Lars Holmkvist (s),

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Miljönämnden 2016-12-14 1 Plats och tid Stora sammanträdesrummet, kommunhuset i Malung, kl. 13:00-16:00 Beslutande Övriga deltagande Lars-Göran Gustavsson (S), ordförande Bertil Helmersson (V) Hans Lind

Läs mer

Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 25 mars 2014 kl. 08:30 11:30. Eva Lindström Sekreterare. Christina Englund Stadsarkitekt 18-21

Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 25 mars 2014 kl. 08:30 11:30. Eva Lindström Sekreterare. Christina Englund Stadsarkitekt 18-21 NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 Sida Plats och tid Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 25 mars 2014 kl. 08:30 11:30. Beslutande Rolf Colling (C) Ordförande Martin Äng (C)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Jävsnämnden (8)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Jävsnämnden (8) Jävsnämnden 2012-05-08 1 (8) Plats och tid Kommunkontoret i Mörbylånga klockan 09.00 10.15 Beslutande Ove Karlesand (M), ordförande Gudrun Mo ( C ), ledamot Bo Sjölin (MP), ledamot Curt Ekvall (KD), ersättare

Läs mer

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Miljö- och Bygg- och Räddningsnämnden 2013-01-11 1 (13)

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Miljö- och Bygg- och Räddningsnämnden 2013-01-11 1 (13) Miljö- och Bygg- och Räddningsnämnden 2013-01-11 1 (13) Plats och tid Sammanträdesrummet Nasa, Tingsbacka, fredagen den 11 januari 2013, kl 9.00 10.00. Beslutande John Sundström (S), ordförande Anders

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Sammanträdesprotokoll Blad Miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämnden 2009-06-17 70 Plats och tid Förvaltningsbyggnaden Arvidsjaur, klockan 11.00-18.00 Beslutande Anders Harr (s), ordförande Dick Holmström (s)

Läs mer

Kenneth Nordberg (V) Kristina Lindblad (MP) Agneta Sellholm (M) Torbjörn Holmström (M) Erik Johannesson miljöinspektör 60-63

Kenneth Nordberg (V) Kristina Lindblad (MP) Agneta Sellholm (M) Torbjörn Holmström (M) Erik Johannesson miljöinspektör 60-63 Miljö och byggnadsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7) Plats och tid Kristinelundsvägen 4, Dammen, Köping, kl 08.15 10.05 ande Per Carlesson (S) ordförande Lena Vilhelmsson (S) v ordförande Heinz Blahusch

Läs mer

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag ARVIDSJAURS KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsen 2010-03-29 128 Plats och tid Kommunalhuset Arvidsjaur klockan 16.45-17.05 Beslutande Jerry Johansson (s), ordförande Ulf

Läs mer

Carin Garbåge Kylestorp (s), Erkki Pokela (s), Johan-Gabriel Falkenberg (m), Marianne Ström (fp), Thomas Nyvell (mp), Kurt Jonsson (kd) 1-9

Carin Garbåge Kylestorp (s), Erkki Pokela (s), Johan-Gabriel Falkenberg (m), Marianne Ström (fp), Thomas Nyvell (mp), Kurt Jonsson (kd) 1-9 BYGGNADSNÄMNDEN 2014-01-28 1 Plats och tid AVA-huset, plan 3, rum 611. Kl 15.00--16.00 Beslutande Erik Liljencrantz, ordförande (m), Marie-Louise Karlsson, 1:e vice ordförande (s), Bertil Carlsson, 2:e

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Sammanträdesprotokoll Blad Kommunstyrelsen 2013-10-01 173 Plats och tid Kommunalhuset Arvidsjaur klockan 11.00-17.00. Beslutande Jerry Johansson (s), ordförande Lotta Åman (s) Johan Lundgren (s) Lena Karlsson

Läs mer

Sammanträdesdatum Blad Miljö- och byggnadsnämnden 17 juni 2015 1 (13)

Sammanträdesdatum Blad Miljö- och byggnadsnämnden 17 juni 2015 1 (13) Miljö- och byggnadsnämnden 17 juni 2015 1 (13) Plats och tid: Bröderna Ericssonrummet kl. 09.00-12.15 Beslutande Ersättare: Åsa Hååkman-Felth, ordförande Christina Söhrman Henric Forsberg Iréne Frisk Benny

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Bygg- och Miljönämnden Administrativa avdelningen

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Bygg- och Miljönämnden Administrativa avdelningen 1 (9) Plats och tid Silen, 13.30 14.30 Beslutande Övriga närvarande Bengt-Olof Lorentzon, Ordförande (KD) Åke Nilsson, V Ordförande (S) Anders Västsäter (KD) Bertil Andersson (C) Karl-Erik Andersson (C)

Läs mer

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Stadsbyggnadsnämnden 2014-04-16

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Stadsbyggnadsnämnden 2014-04-16 2014-04-16 1(6) Plats och tid Ekströmska i kv Värjan klockan 09.00-12.25, 13.30-15.00 Beslutande Magnus Johansson (MP) Ann-Sofie Wågström (S) Eva Alström (S) Ingerth Haglund (S) Nicklas Karlsson (S) Birgitta

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, Enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, Enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, Enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2249-2254 Sekreterare Ann-Charlotte

Läs mer

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag Sammanträdesprotokoll Blad Kommunstyrelsen 2009-10-19 283 Plats och tid Kommunalhuset Arvidsjaur klockan 14.25-14.30. Beslutande Sven-Olov Granlund (c), ordförande Karin Lindgren Lotta Åman Tom Lundberg

Läs mer

Bengt-Olof Lorentzon, KD, ordf Åke Nilsson, S Anders Västsäter, KD Gunnar Henriksson, FP Kermith Andersson, M Karl-Erik Andersson, C

Bengt-Olof Lorentzon, KD, ordf Åke Nilsson, S Anders Västsäter, KD Gunnar Henriksson, FP Kermith Andersson, M Karl-Erik Andersson, C 1(12) Bygg och miljönämnden Plats och tid Kommunkontoret, Silen, den 28 oktober kl 14.00-16.30 Beslutande Ledamöter Bengt-Olof Lorentzon, KD, ordf Åke Nilsson, S Anders Västsäter, KD Gunnar Henriksson,

Läs mer

Ingemar Tönnberg (S) Tony Olsson (V) Iréne Runkvist Karlsson (S) Kjell Persson (S) Ingegärd Olsson (S) Anna-Karin Berglund (C) Jan Larsson (M)

Ingemar Tönnberg (S) Tony Olsson (V) Iréne Runkvist Karlsson (S) Kjell Persson (S) Ingegärd Olsson (S) Anna-Karin Berglund (C) Jan Larsson (M) Sammanträdesdatum Sida 1/12 Plats och tid Sammanträdesrummet, Gamla Apotekshuset i Hagfors kl 15:00 15:45 Beslutande Övriga Ingemar Tönnberg (S) Tony Olsson (V) Iréne Runkvist Karlsson (S) Kjell Persson

Läs mer

Sida (19) Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Sida (19) Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 2012-06-01 1 (19) Plats Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Sekreterare Paragrafer 2154-2164

Läs mer

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag Sammanträdesprotokoll DELEGERINGSBESLUT Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsens personal- och arbetsutskott 2013-04-08 10 Plats och tid Förvaltningsbyggnaden Arvidsjaur klockan 13.00-16.00. Beslutande

Läs mer

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsens personal- och arbetsutskott 2012-10-22 34 Plats och tid Förvaltningsbyggnaden Arvidsjaur klockan 13.00-15.30. Beslutande Jerry Johansson (s),

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2288-2291 Sekreterare Madeleine

Läs mer

Lilla sammanträdesrummet, kommunhuset i Malung, tisdagen den 20 maj 2014, kl 08.00 12.00. Beslutande Erik Andersson (C) ordförande

Lilla sammanträdesrummet, kommunhuset i Malung, tisdagen den 20 maj 2014, kl 08.00 12.00. Beslutande Erik Andersson (C) ordförande BYGGNADSNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT 1 (8) Plats och tid Lilla sammanträdesrummet, kommunhuset i Malung, tisdagen den 20 maj 2014, kl 08.00 12.00 Beslutande Erik Andersson (C) ordförande Christer Ahlén (M) vice

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, tf Enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, tf Enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, tf Enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2055-2058 Sekreterare Madeleine

Läs mer

Tommy Eriksson (s) Seth Skagerström (s), Håkan Björndahl (s), Gun-Britt Karlsson (c), Olof Carlsson (v)

Tommy Eriksson (s) Seth Skagerström (s), Håkan Björndahl (s), Gun-Britt Karlsson (c), Olof Carlsson (v) BYGGNADSNÄMNDEN 2010-12-14 1 Plats och tid Nämndhusets sammanträdesrum kl 10.00 11.50 Beslutande Marie-Louise Karlsson ordförande (s), Johan Söderberg 1:e vice ordförande (s), Per-Anders Maxstad 2:e vice

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Sammanträdesprotokoll Blad Miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämnden 2007-04-04 29 Plats och tid Förvaltningsbyggnaden Arvidsjaur, klockan 13.00 17.00 Beslutande Anders Harr (s), ordförande Mats Granlund (s)

Läs mer

Sida 2012-02-20 1 (18) Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Sida 2012-02-20 1 (18) Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 2012-02-20 1 (18) Plats Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Sekreterare Paragrafer 2045-2053

Läs mer

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag DELEGERINGSPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida Kommunstyrelsens personal- och utbildningsutskott 2010-01-26 1 Plats och tid Förvaltningsbyggnaden Arvidsjaur klockan 10.30-12.00. Beslutande Ulf Isaksson (s),

Läs mer