SÖDERHAMNS KOMMUN ÅRSREDOVISNING

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SÖDERHAMNS KOMMUN ÅRSREDOVISNING"

Transkript

1 SÖDERHAMNS KOMMUN ÅRSREDOVISNING 2007

2 Innehållsförteckning Kommentarer och organisation...3 Ekonomi i sammanfattning...5 Drift- och investeringsredovisning...7 Förvaltningsberättelse...9 Nämndernas måluppfyllelse...12 Finansiell analys...18 Personalredovisning...23 Sammanfattande finansiell analys...25 Resultaträkning...27 Balansräkning...28 Noter...29 Kassaflödesanalys...35 Redovisningsprinciper...36 Sammanställd redovisning...38 Kommunfullmäktige...43 Revisionen...44 Valnämnden...45 Överförmyndarnämnden...46 Kommunstyrelsen...47 Kultur- och samhällsutvecklingsnämnden...49 Myndighetsnämnden...51 Barn- och utbildningsnämnden...52 Nämnden för lärande och arbete...54 Socialnämnden...56 Omvårdnadsnämnden...57 Revisionsberättelse...58

3 Kommentarer och organisation Kommunstyrelsens ordförande har ordet Det är med glädje och stolthet jag konstaterar att vi för tredje året i rad redovisat ett positivt resultat i den kommunala ekonomin. Årets bokslut landade på ett plus med 18 miljoner kronor, vilket är resultatet av en god budgetdisciplin bland våra nämnder och styrelser. Det gäller för övrigt även Söderhamns kommunala bolag som redovisade ett överskott med 10 miljoner kronor före bolagsdispositioner och skatt. Lägg därtill att bostadsbolaget Faxeholmen skrivit ner resultatet med 20 miljoner kronor för att finansiera en fortsatt rivning av bostäder. Men det är inte bara ordning och reda i den kommunala ekonomin även måluppfyllelsen bland våra nämnder och styrelser var överlag mycket god! Sammantaget innebär detta att vi efter många år med ekonomiska problem äntligen kan konstatera att vi uppnått balans i ekonomin. Men förutsättningarna kan snabbt förändras. Därför krävs att vi tillsammans jobbar vidare utifrån den grund som vi lagt under Redan nu ser vi att de kommande två åren blir tuffa ekonomiskt sett beroende på förra årets lönerörelse som medför större kostnadsökningar än under de senaste åren. För att hantera detta kommer vi under 2008 att initiera ett produktivitets- och effektiviseringsprojekt i syfte att sänka våra kostnader. Det är ingen lätt uppgift, men alla kompetenta medarbetare och ett bra politiskt klimat borgar för att vi kan se framtiden an med tillförsikt. Under 2007 ägnades mycket arbete åt att forma utvecklingen för de kommande fyra åren. I samband med det övergick vi också till en fyraårsbudget för att få en tydligare koppling mot mandatperioden, men även för att få en bättre långsiktighet i den kommunala planeringen. För att fokusera mer på kommuninvånarnas behov och önskemål har vi delat in den kommunala verksamheten i fyra huvudprocesser (huvudarbetsuppgifter). Utifrån Vision 2012 och de fyra huvudprocesserna har vi sedan lagt fast tio inriktningsmål för den utveckling vi vill se i Söderhamn fram till år I slutet av 2007 genomförde vi för första gången en undersökning där vi frågade söderhamnarna vad de tycker om den kommunala servicen. Det visade sig att mycket är bra, men att vi också har en hel del att arbeta vidare med. Men för egen del känns det bara sporrande och inspirerande. En sak som ligger mig varmt om hjärtat är vår stora satsning på våra ungdomar genom Ungdomslyftet. Under tre år satsar vi drygt 25 miljoner kronor extra på att förbättra situationen för Söderhamns ungdomar, med målet att bli Sveriges bästa ungdomskommun. En viktig del i projektet är att öka ungdomarnas delaktighet och inflytande och få dem att känna att de kan påverka sin egen situation i skolan och på fritiden. Ungdomslyftet innehåller många olika delar, men jag vill särskilt nämna Europaresan som innebär att alla ungdomar på gymnasiet får möjlighet att någon gång under gymnasietiden resa ut i Europa. I Vision 2012 betonar vi öppenhet och samverkan, och det är nu en ledstjärna för oss alla i kommunen. Det här är en framgångsfaktor och det präglar också våra strävanden inom landskapet, där vi nu samarbetar och samverkar inom en rad olika områden. Ett bra exempel på detta är det planerade samgåendet mellan räddningstjänsterna i Bollnäs, Ovanåker och Söderhamn. Avslutningsvis vill jag nämna något om vårt näringslivsarbete, som gått in i en ny fas med förstärkta resurser och ett breddat samarbete med det lokala näringslivet. Det gamla Näringslivsrådet har ersatts av Tillväxtrådet, där kommunens företag samarbetar med offentliga aktörer för att utveckla och underlätta för befintliga företag och även stimulera till nyetableringar. Och att det händer mycket på näringslivssidan bevisas av att Söderhamn var den kommun som kunde visa upp den bästa tillväxten i länet under 2007, vilket placerade Söderhamn på en fjortonde plats i hela Sverige allt enligt företaget Syna AB:s rankning. Visst finns det mycket att vara stolt och glad över i Söderhamn! Eva Tjernström Kommunstyrelsens ordförande Kommunstyrelsens ordförande 3

4 Valberedning Ordförande: Kent Pudas (S) 11 ledamöter Kommunfullmäktige Ordförande: Birgitta Tapper (S) 49 ledamöter Revision Ordförande: Nils Westling (C) 7 ledamöter Kommunstyrelse Ordförande: Eva Tjernström (S) V. Ordförande: Lennart Olsson (C) Kommunstyrelsens förvaltning Kommunchef: Anders Pihlgren Ekonomienhet Personalenhet Kanslienhet Informationsenhet Näringslivsstrateg IT-Strateg Kvalitetsstrateg Utredning Omvårdnadsnämnden Ordförande: Bengt-Olov Hedman (S) Omvårdnadsförvaltning Förvaltningschef: Else-Marie Nilsson 15 ledamöter 11 ledamöter Verksamhet: Vård och omsorg, hemtjänst, trygghetslarm, personlig assistans, ledsagarservice m.m. Nämnden för lärande och arbete Ordförande: Ove Söderberg (S) 9 ledamöter Förvaltningen för lärande och arbete Förvaltningschef: Gunnar Olsson Verksamhet: Vuxen- och högskoleutbildning, utbildning för företag och organisationer, arbetsmarknadsåtgärder, daglig verksamhet, integration- och migrationsfrågor, kommunens teknikpark - Faxepark m.mmm Barn- och utbildningsnämnd Ordförande: Sven-Erik Lindestam (S) 11 ledamöter Barn- och utbildningsförvaltning Förvaltningschef: Margareta Högberg Verksamhet: Barnomsorg, musikskola, skolbarnomsorg, grundskola, särskola. gymnasium m.m. Kultur- och samhällsutvecklingsnämnd Ordförande: Magnus Svensson (C) 11 ledamöter Räddningstjänst Räddningschef: John-Erik Jansson Kultur och samhällsutvecklingsförvaltning Förvaltningschef: Gunnar Mellqvist Planering & utveckling: Exploatering, Planering, Strategi m.m. Kultur & fritid: Bibliotek, Föreningsverksamhet m.m. Teknisk Förvaltning: Fastigheter, Vägar, Parker m.m. Bygg o Miljö: Miljö- och hälsoskydd, Bygglov m.m. Kost: Köksverksamhet Administration: Ekonomi m.m. Socialnämnd Ordförande: Bertil Enström (S) Socialförvaltning Förvaltningschef: Karin Wiklander 11 ledamöter Verksamhet: Individ- och familjeomsorg, familjerådgivning, ekonomisk rådgivning m.m. Myndighetsnämnd Ordförande: Hans-Olov Olsson (S) Verksamhet: Miljötillsyn, Bygglov, djurskydd mm. Överförmyndarnämnd Ordförande: Kent Burvall (C) 3 ledamöter Verksamhet: Tillsynen av förmyndarskap, godmanskap och förvaltarskap i kommunen. Valnämnd Ordförande: Kjell Pettersson (S) 7 ledamöter 7 ledamöter Kommunala bolag (Helägda) Söderhamns Stadshus AB Söderhamn Vatten o. Renhållning AB Söderhamn Energi AB Söderhamn Elnät AB Söderhamn Teknikpark AB Faxeholmen AB 4 Organisationsschema

5 Ekonomi i sammanfattning Kommunen Efter många års problem med den kommunala ekonomin kan den nu anses vara i balans. Det faktum att ekonomin är i balans innebär dock inte att kommunen kan luta sig tillbaka. Kommunens befolkningsminskning innebär, trots skatteutjämningssystemet, att Söderhamn årligen förlorar cirka 7 mkr om befolkningen minskar med 200 invånare. Det medför i sin tur att kommunen måste fortsätta att minska kostnaderna för att bibehålla en ekonomi i balans. För 2007 redovisade kommunen ett överskott med 18 mkr, vilket är 8,5 mkr mer än vad som ursprungligen budgeterades. I resultatet ingår ej budgeterade nedskrivningar av fastigheter med 14 mkr och en extra avsättning med 5 mkr för att börja möta framtida kostnadsökningar för de pensioner som de anställda tjänat in till och med 1997 (ansvarsförbindelsen). Nämndernas budgetavvikelse för 2007 uppgick till 33 mkr. I avvikelsen ingår beslutade tilläggsanslag och resultatbalansering med drygt 13 mkr som inte förbrukades och som till stor del kan komma att belasta 2008 års resultat i stället. Semesterlöneskulden sjönk under året med cirka 4 mkr, vilket också bidrog till överskottet. Inför 2008 är det ekonomiska läget ansträngt på grund av 2007 års lönerörelse års centrala löneavtal slöts på nivåer som för Söderhamns kommun innebär mer än dubbelt så höga lönekostnadsökningar från 2008 och framåt mot vad som varit normalt de senaste åren. Det innebär att kommunen i sin budget lagt in kostnadsminskningar med totalt 74 mkr för alla fyra år. Nämnderna har endast fått budgetkompensation för löneökningar motsvarande halva summan, och resterande ska lösas genom ett produktivitets- och effek tivitetsarbete. Från och med 2008 fastställer kommunfullmäktige ekonomi och mål för fyra år i taget. I juni varje år görs en budgetavstämning. Det budgeterade resultatet för 2008 uppgår endast till 0,8 mkr. Nämndernas måluppfyllelse 2007 var god. Merparten av målen kan anses uppfyllda. Genom införandet av en ny målmodell från och med 2008 har målen i års budget värderats. De mål som inte uppfylldes vid utgången av 2007 kommer antingen att överföras till arbetet med inriktningsmål/utvecklingssatsningar i års budget eller bli enskilda mål i nämndernas eller bolagens verksamhetsplaner för Verksamhetens nettokostnader ökade med 7,9 procent i jämförelse med Tilläggsbudget som beslutades under året bidrog i stor utsträckning till den höga kostnadsökningen. 1,3 procentenheter av ökningen beror på nedskrivningar av fastigheter. Kostnadsökningarna finansierades till stor del av ökade skatteintäkter. Skatteintäktsutvecklingen var fortsatt god Skatteintäkterna från det egna skatteunderlaget var totalt 13 mkr högre än budgeterat. Även den kommunalekonomiska utjämningen var totalt 14 mkr högre än budgeterat. Denna avvikelse beror på en icke förutsedd engångspost på 16 mkr inom utjämningssystemet för LSS. Sammantaget bidrog den goda konjunkturen till det positiva utfallet för skatteintäkterna Under 2007 avmattades konjunkturen, och bedömningarna av den fortsatta utvecklingen skiftar. De första skatteintäktsprognoserna för 2008 ger 6 mkr lägre skatteintäkter än budgeterat. Även för ligger skatteintäkterna 6 8 mkr lägre varje år än vad som budgeterats. För finns dock fortfarande reserver på 9 15 mkr årligen för att möta ytterligare försämringar av skatteintäkterna. Investeringarna ligger långsiktigt på en för hög nivå. I bokslut för 2007 uppgick nettoinvesteringarna till 109 mkr. Genomsnittet för de tre senaste åren har varit 87 mkr. Finansiellt klarade kommunen den höga investeringsnivån utan att öka låneskulden, dels genom det goda driftresultatet men även genom att de kortfristiga fordringarna minskade I budget för uppgår investeringarna till ungefär 200 mkr totalt för hela perioden eller 50 mkr i genomsnitt per år. Låneskulden minskade med drygt 8 mkr till 162 mkr. Soliditeten, exklusive de pensionsförpliktelser som intjänats före 1998, var oförändrad, 55 procent. Räknas ovan nämnda pensionsförpliktelser in försämrades soliditeten från 11 procent till 18 procent i detta bokslut. Pensionsförpliktelserna (intjänade före 1998) har i detta bokslut räknats upp med ytterligare 102 mkr till 739 mkr. I det förra bokslutet räknades skulden upp med 110 mkr. Uppräkningarna beror på nya sätt att beräkna skulden och att livslängden antas öka. Från och med 1998 bokförs varje års pensionsintjänande som kostnad i resultatbudgeten. Ekonomin i sammanfattning 5

6 Helägda kommunala bolag De helägda kommunala bolagen redovisade tillsammans ett resultat före bokslutsdispositioner och skatt på 10 mkr, vilket är 12 mkr sämre än budgeterat. Resultatet har då belastats med en icke budgeterad nedskrivning på 20 mkr i Faxeholmen AB:s fastighetsbestånd för att bolaget ska kunna riva ytterligare 250 lägenheter till och med Rivningarna planeras ske inom ramen för bolagets ekonomi. I och med detta bokslut har även alla delar i avtalet med Statens Bostadsnämnd genomförts, bland annat rivning av 700 lägenheter. En fortsatt befolkningsminskning i kommunen gör att bostadsbolaget måste fortsätta anpassa lägenhetsbeståndet. I Söderhamns Energi förväntas några svaga ekonomiska år med underskott på grund av byggnationen av kraftvärmeverket. Underskotten beräknas dock kunna hanteras inom ramen för bolagets ekonomi. Söderhamn Vatten och Renhållning har ett konstant högt reinvesteringsbehov och minskat kundunderlag, varför behovet av taxehöjningar är svårt att bedöma. Inom bolagsgruppen pågår effektiviseringar av verksamheterna. Inför 2009 planeras en sammanslagning mellan Söderhamn Vatten och Renhållning AB och Söderhamn Energi AB. Dennis Thyr, 13 år Jag tycker att det är bra att vi fått Verkstäderna i Söderhamn 6 Ekonomin i sammanfattning

7 Drift- och investeringsredovisning Driftredovisning netto Nämnd/förvaltning netto, kkr Budget Redovisn Avvikelse Redovisn Kommunfullmäktige 1,9 2,1 0,2 1,9 Revisionen 1,2 1,2 0,0 1,2 Kommunstyrelsen 79,7 78,0 1,6 71,5 Överförmyndarnämnden 1,5 1,4 0,1 1,5 Valnämnden 0,0 0,0 0,0 0,1 Kultur- och samhällsutveckl nämnden 140,9 133,4 7,5 132,0 Myndighetsnämnden 0,6 0,6 0,1 0,0 Barn- och utbildningsämnden 430,5 424,1 6,4 402,5 Nämnden för lärande och arbete 63,1 58,5 4,6 50,7 Socialnämnden 72,1 72,0 0,1 71,0 Omvårdnadsnämnden 377,9 365,0 12,9 349,1 S:a nämnder 1 169, ,4 33, ,6 Vht övergripande driftkostnader 46,2 38,2 8,1 56,5 Rivningar Faxeholmen 4,8 1,9 2,9 8,2 S:a verksamhetens nettokostn 1 128, ,1 27, ,3 Nämndernas finansiella kostnader 0,0 0,1 0,1 0,1 S:a exkl.nämndernas finans 1 128, ,0 28, ,2 Förändring semesterlöneskuld 0,0 4,0 4,0 6,3 Investeringsredovisning Investering Budget Redovisat Avvikelse Projektets tot budget Redovisat ack Prognos Avvikelse Kommunstyrelsen 20,4 10,9 9,5 133,7 120,9 134,5 0,8 Överförmyndarnämnd 0,0 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,0 Kultur och samhällsutv nämnd 110,7 92,8 17,9 208,8 151,1 216,3 7,7 Barn- och utbildningsnämnd 7,7 4,7 3,0 13,1 7,0 12,6 0,5 Nämnden för lärande och arbete 0,9 0,2 0,7 0,2 0,1 0,2 0,0 Omvårdnadsnämnd 0,0 0,4 0,4 0,0 0,4 0,4 0,4 Summa 139,6 109,0 30,7 355,8 279,4 364,0 8,4 Större investeringar under året: Budget Redovisat Avvikelse Norrtullsskolan ombyggnad 43,3 46,4 3,1 Stebergaskolan ombyggnad 5,7 2,6 3,1 Ishall Hällåsen 7,0 5,8 1,2 VisIT-projekt utbyte datorer 5,6 6,6 1,0 Hällåsen Casper 5,0 5,4 0,4 Drift- och investeringsredovisning 7

8 Nämndernas resultatbalansering 2007 Efter analysdialoger mellan kommunstyrelse och nämnder framställdes följande balanserade resultat för nämnderna: (mkr) KS KUS BUN LA SOC ON S:A IB resultatbalansering ,5 0,8 3,1 0,9 1,1 13,8 23,6 I anspråktagande av överskott/underskott ,5 0,0 0,7 0,9 0,3 5,1 11,5 Resultatbalansering ,6 7,7 4,1 1,1 0,1 12,9 27,5 Summa resultatbalansering till ,6 6,9 6,5 1,1 0,9 21,6 39,6 Nämnderna har 37,9 mkr i ackumulerat nettoöverskott som överförs som ingående balans till budgetperioden De nämnder som i dagsläget ianspråktagit resultatbalanserade medel under 2007 är följande: Nämnd Summa mkr Åtgärd Kommunstyrelsen 0,8 Bredband Kommunstyrelsen 0,6 Levande skärgård Kommunstyrelsen 2,9 Fördelning verksamheter Kommunstyrelsen 0,1 Näringslivsenheten utökad tjänst Kommunstyrelsen 0,1 Marknadsföring Barn och utbildningsnämnden 0,7 Unga i Söderhamn Nämnden för lärande och arbete 0,9 Fördelning verksamheter Socialnämnden 0,1 Boendeprojekt psyk. ohälsa Socialnämnden 0,1 Kvinnojouren Socialnämnden 0,1 Datautveckling Omvårdnadsnämnden 2,1 Arbetskläder, brandutrustning Omvårdnadsnämnden 2,8 Fördelning verksamheter Omvårdnadsnämnden 0,2 Ombyggnad hemtjänstlokal Summa 11,5 8 Drift- och investeringsredovisning

9 Förvaltningsberättelse Omvärldsanalys Samhällsekonomisk utveckling Den senaste tidens utveckling på de finansiella marknaderna innebär att risken för en svagare utveckling i världsekonomin har ökat. Fortfarande råder stor osäker het om den ekonomiska utvecklingen i USA och dess spridningseffekter till omvärlden. Penningpolitiken framöver kommer att utformas utifrån hur den nya informationen om den ekonomiska utvecklingen utomlands och i Sverige påverkar de svenska inflations- och konjunkturutsikterna. Att tillväxten i svensk ekonomi har bromsat in redovisas i flertalet av den senaste tidens konjunkturrapporter. En fortsatt relativt stark men avtagande global tillväxt förutspås, liksom en god inkomstutveckling för hushållen och en expansiv finanspolitik. Konjunkturinstitutet har uppskattat sysselsättningseffekterna av de politiska förslagen i budgetpropositionen för 2008 och bedömt att det förstärkta jobbskatteavdraget ökar antalet arbetade timmar på lång sikt med 0,3 procent, vilket motsvarar cirka personer. Förändringen i sjukförsäkringen, åtgärder för att förbättra rehabilitering och begränsningar i arbetslöshetsförsäkringen för deltidsarbetslösa bedöms också ha en viss positiv inverkan på sysselsättningen. Under 2007 beräknas antalet sysselsatta ha ökat med cirka 2,4 procent eller personer. Den snabba sysselsättningsutvecklingen kommer enligt prognoserna att bromsa in och sysselsättnings ökningen beräknas bli cirka personer 2008 och personer Utvecklingen på arbetsmarknaden innebär att löneökningstakten växlar upp och lönerna ökar snabbare på grund av ett något stramt arbetsmarknadsläge och högre löneavtal. Ökande sysselsättning och högre löner bidrar till att hushållens reala inkomster utvecklas starkt , trots att inflationen blir hög Det stigande kostnadstrycket bidrar, tillsammans med högre livsmedels- och energipriser, till att inflationen ökar snabbt och överstiger målet Inflationen under 2007 uppgick till 2,2 procent och förutspås att under 2008 öka till i genomsnitt 3,7 procent. Riksbanken beslutade under februari 2008 att höja reporäntan till 4,25 procent. Grunden för räntehöjningen är att inflationen väntas vara hög samtidigt som konjunkturen fortfarande är god. En reporänta på omkring 4,25 procent under det närmaste året bidrar enligt Riksbanken till att återföra inflationen mot målet på 2 procent. Osäkerheten om de framtida konjunktur- och inflationsutsikterna är dock stor. Kommun- och landstingssektorns finansiella utveckling Enligt Sveriges Kommuner och Landstings, SKL:s, bedömning från februari 2008 förväntas tillväxttakten dämpas de närmaste åren efter flera år med hög tillväxttakt. Avmattningen beräknas komma något tidigare och bli något större än enligt tidigare prognoser. Bedömningen är att antalet arbetade timmar passerade den långsiktigt möjliga nivån (som är förenlig med inflationsmålet på 2 procent) under slutet av Det bör innebära att timlönerna ökar snabbare än under de senaste åren, då det fanns mer arbetskraft på arbetsmarknaden. Nivåerna i de avtal som slöts under 2007 låg också över nivåerna under föregående treårsperiod. Trots det tyder inte den redovisade löne statistiken på att löneökningarna under 2007 blev särskilt mycket större än tidigare. Enligt SKL är en mycket osäker faktor hur stor andel av 2007 års löneökningar som kommer att betalas ut retroaktivt under SKL bedömde att dessa utbetalningar skulle motsvara 0,4 procent av lönerna, men med stöd av nya enkätuppgifter från Medlingsinstitutet beräknas denna andel bli betydligt lägre. Överföringen av löneökningar från 2007 till 2008 bedöms endast bli marginell. Enligt SKL:s bedömning av vissa samhällsekonomiska variabler som har stor betydelse för skatteunderlagets utveckling beräknas skatte underlaget öka med 6,1 procent enligt en prognos från februari Motsvarande nivå 2007 var 5,4 procent. Ekonomistyrningsverkets prognos från december 2007 medger ett ökat skatteunderlag med 6,9 procent. Söderhamns kommuns finansiella utveckling Söderhamns kommun redovisade ett starkt resultat för år Nämnderna redovisade ett överskott på cirka 33 mkr gentemot budget. En framåtblick på budget perioden visar på såväl styrkor som svagheter utifrån fastställd budget. Kommunen budgeterar ett resultat som ligger i linje med god ekonomisk hushållning. Det innebär att det finns marginaler tilltagna för en konjunkturnedgång, och att budgeten innehåller tydliga styrande inriktningsmål för perioden. I samband med bokslutet 2007 har kommunen gjort en extra avsättning för kommande pensionsutbetalningar med motsvarande 5 mkr. Kommunen har utrett hur ansvarsförbindelsen avseende pensioner ska hanteras framöver, och från och med budget 2010 har man beslutat att en extra avsättning om minst 5 mkr ska reserveras. Utöver den årliga reserveringen Förvaltningsberättelse 9

10 ska reavinster vid markförsäljning användas till pensionsreserven. Svagheterna under kommande budgetperiod ligger i de första årens budgeterade resultat, som nätt och jämnt överstiger ett nollresultat. Kommande budget bygger på effektiviseringar som motsvarar totalt 74 mkr för hela budgetperioden I de fastställda budgetramarna har nämnderna kompenserats med 80 procent av 2008 års löneökningar och 60 procent för perioden Resterande löneökningar ska nämnderna själva täcka inom sina ekonomiska ramar. Utmaningen är att parallellt med effektivisering och besparing driva igenom utvecklingssatsningar och nå de fastställda inriktningsmålen. Näringsliv och arbetsmarknad Efterfrågan på arbetskraft på den svenska arbetsmarknaden planar ut, men rekryteringsproblemen fortsätter ändå att öka, särskilt inom teknik- och datayrken. Även inom en del yrken inom den privata tjänstesektorn som transport, revision och yrken med krav på högskoleutbildning inom den offentliga tjänstesektorn råder brist på arbetskraft. Än så länge är bristen störst inom just byggyrken och specialistyrken inom industrin. Även inom den offentliga sektorn råder fortfarande viss brist på exempelvis läkare och förskollärare. Andelen arbetslösa inskrivna på arbetsförmedlingen var 4,8 procent av arbetskraften under 2007, inklusive deltagare i arbetsmarknadspolitiska program med aktivitetsstöd. Arbetslösheten är dock den lägsta sedan början av 1990-talet, samtidigt som antalet deltagare i arbetsmarknadspolitiska program minskat kraftigt. Arbetslöshet * (procent) Söderhamns kommun Gävleborg Riket 2011 Trots den positiva utvecklingen hade Gävleborgs län landets högsta arbetslöshet, 7,2 procent. I jämförelse med 2006 följde länets arbetslöshet utvecklingen i riket och minskade med motsvarande 1,6 procentenheter. Trenden med minskad arbetslöshet visade sig även i Söderhamns kommun. Vid årsskiftet var arbetslösheten 7,6 procent, vilket är en minskning med hela 4,2 procentenheter jämfört med Söderhamns näringsliv har under senare år genomgått stora förändringar. Från att ha dominerats av stora företag och enheter inom framför allt skogsnäringen ökar nu de mindre och medelstora företagens andel och betydelse, något som på sikt bidrar till att skapa ett mer differentierat näringsliv. Ett nytt inslag i Söderhamns näringsliv är de många statliga verken, bland andra PRV, Patent- och Registreringsverket, PPM, Premiepensionsmyndigheten, och AMS, Arbetsmarknadsstyrelsen. Skogsindustrin och skogsindustrianknutna verkstadsföretag som exempelvis Stora Enzo, Vallviks Bruk, Arizona Chemical, Eco Log och Söderhamn Eriksson står fortfarande för en betydande andel av kommunens näringsliv. Just nu präglas Söderhamns näringsliv av många små och medelstora företag som går bra. Det visar Syna AB:s rankning 2007, där Söderhamn var den kommun som hade högst tillväxt i Gävleborgs län och låg på fjortonde plats i Sverige. I Söderhamn verkar cirka företag och under perioden januari augusti 2007 startades 86 nya företag i kommunen. Det strategiska läget mitt i Sverige, två timmar från Stockholm längs den ombyggda E4:an, gör Söderhamn till en attraktiv kommun att etablera sig i. Företag som etablerat sig i Söderhamn de senaste åren berättar om fördelar de upplever i form av tillgång på kompetenta medarbetare, lämpliga lokaler, produktivitetsökning och ett gott samarbetsklimat mellan företag och kommunen. Kommunen satsar på näringslivsfrågor och utökade näringslivsorganisationen under 2007 för att höja servicegraden gentemot företagarna i Söderhamn. Internt arbetar kommunen processinriktat med att öka kundanpassningen och förbättra företagsservicen för att kunderna alltid ska känna sig välkomna, snabbt hitta rätt och få den service de behöver på ett smidigt sätt. Långsiktigt arbetar kommunen med entreprenörskap som en röd tråd i hela utbildningssystemet, från förskolan till eftergymnasiala utbildningar. *Arbetslösa inklusive deltagare i arbetsmarknadspolitiska program 10 Förvaltningsberättelse

11 Befolkningsstruktur och utveckling Enligt den senaste befolkningsstatistiken uppgår Söderhamns befolkning till personer, vilket är en minskning med knappt 140 personer under året. Sedan 1970-talet har kommunens befolkning stadigt minskat, främst beroende på utvecklingen på arbetsmarknaden. Minskningen till och med 2007 är cirka personer totalt. Skattemässigt innebär en minskning med cirka 200 personer att intäkterna minskar med cirka 6,7 mkr. Nedan visas befolkningsutvecklingen från 1970 till och med 2011 enligt prognos. Befolkningsutveckling (antal) Invånare Samverkan med grannkommuner Söderhamns kommun samverkar med övriga Hälsingekommuner kring utvecklingen av turismen i landskapet. De samverkande kommunerna är Ovanåker, Ljusdal, Nordanstig, Bollnäs och Hudiksvall. Samarbetet syftar till att företräda och vara språkrör för besöksnäringen i Hälsingland på regional, nationell och internationell nivå. Ett arbete pågår med att skapa en gemensam organisation för räddningstjänsten i södra Hälsingland. Genom att arbeta över kommungränserna kan räddningstjänstens organisation bli effektivare. Målet är att den nya organisationen ska kunna sjösättas i januari Utvecklingen av ett gemensamt personalsystem för Hälsingekommunerna fortsätter, och en kartläggning av kommunernas personaladministrativa processer har genomförts under Nästa fas i projektet innebär att kommunerna ska utarbeta ett gemensamt upphandlingsunderlag för ett nytt gemensamt system. Det nya personalsystemet planeras vara i drift senast under våren Trots ett minskat invånarantal har kommunens flyttnetto utvecklats positivt. Flyttnettot är skillnaden mellan antalet utflyttade och inflyttade och födelsenettot är skillnaden mellan antalet födda och avlidna under året. Under 2007 var det något fler som flyttade till kommunen än som flyttade från kommunen. Det är främst invandringen som bidrar till att stärka flyttnettot. Parallellt är födelsenettot negativt då andelen födda är låg medan andelen äldre i befolkningen ökar. Födelsenettot har under de senaste 20 åren minskat kontinuerligt. Den negativa trenden vägs i viss mån upp av att flyttnettot sedan 1995 vänt uppåt och är marginellt positivt från och med Den ökade andelen äldre kräver anpassningar av den kommunala verksamheten nu och i framtiden. Befolkningsminskning och demografiska anpassningar kan komma att ge negativa effekter på kommunens ekonomi. Flytt- och födelsenetto (personer) Flyttnetto Födelsenetto Sara Johansson, 9 år Det bästa med Söderhamn är bowlinghallen Förvaltningsberättelse 11

12 Nämndernas måluppfyllelse Nedanstående sammanställning ger en samlad bild av hur genomförandet av Vision 2012:s strategier fortskrider, sorterade efter visionens strategier och de inriktningar som formulerats inom dessa. I de fall det finns avvikelser hänvisas till respektive nämnds redovisning för ytterligare kommentarer. Sammantaget redovisar nämnderna en god måluppfyllelse av totalt 41 fastställda inriktningsmål har nämnderna värderat 31 mål som uppfyllda. Från och med 2008 går kommunen in i en ny budgetperiod och även en ny verksamhetsledningsprocess med nya inriktningsmål. De flesta av målen avseende 2007 är uppfyllda Ett fåtal mål föreslås omarbetas till enskilda nämndmål, alternativt hanteras inom handlingsprogram för inriktningsmål O M V Ä R L D S B E V A K N I N G n Vision 2012 n Strategier (från visionen) n Andra politiska prioriteringar kring löpande verksamhet Inriktningar Mål Aktiviteter Från visionens strategier och löpande verksamhet (Svarar på frågan, Vad vill man uppnå?) (Svarar på frågan, Hur man skall uppnå målet?) Formuleras av kf/ks Formuleras av nämnd/bolag Formuleras av verksamheten, fastställs av nämnd/bolag 12 Nämndernas måluppfyllelse

13 Ekonomi Inriktning: Anpassa utbud på kommunal service till befolkningens storlek Fastighetsobjekt som inte långsiktigt behövs i kommunal verksamhet ska avyttras inom ett år. Utfall KUS Kommentar Inga gamla objekt finns till försäljning. Under 2006 ta fram en modell för att kontinuerligt kunna följa den del av verksamheten i budgeten som ej är demografiskt anpassad i syfte att identifiera kostnader som är för höga. KS Inriktning: Ha beredskap för oförutsedda händelser i ekonomi och verksamhet Under perioden kontinuerligt följa och utvärdera den del av verksamheten i budgeten som är demografiskt anpassad. KS Färdig modell tas fram Ta fram en handlingsplan för att omedelbart kunna genomföra kostnadsminskningar på 5 mkr år 2008 och ytterligare 5 mkr år 2009 om kommunens totalekonomi så kräver. Kommunstyrelsen ges dock rätt aktualisera frågan tidigare. Vilande. KS Stimulera entreprenörskap och företagsutveckling Inriktning: Stimulera avknoppning av kommunal verksamhet Under perioden ska minst en kommunal verksamhet avknoppas varje år, dvs. drivas i annan regi med syfte att stärka och främja företagsamheten. Utfall KS Kommentar Under 2008 ta fram en strategi för konkurrensutsättning. Under budgetperioden ska minst två nya externa entreprenörer ha etablerat verksamhet på Hällåsen. KUS Plan för etablering av Hälsinglands Idrottsförbund, SISU och Hälsinglands Fotbollsförbund. Inriktning: Verka för ökad självstyrelse inom förskola och skola Nämnden planerar och administrerar sin verksamhet på ett sådant sätt att det öppnar och underlättar för att minst två förskolor/skolor varje läsår under budgetperioden ska få en egen styrelse och/eller profil inom kommunen eller avknoppas till egen verksamhet. BUN Etablerad lokal styrelse för Faxeskolan och Kvarnmyraskolan. Två enskilda förskolor har öppnat. Nämndernas måluppfyllelse 13

Kommunen Ekonomi 2002 2003 2004 2005 2006 Skatteintäkter 2002 2003 2004 2005 2006 Personal 2002 2003 2004 2005 2006

Kommunen Ekonomi 2002 2003 2004 2005 2006 Skatteintäkter 2002 2003 2004 2005 2006 Personal 2002 2003 2004 2005 2006 Årsredovisning 2006 Femårsöversikt Kommunen Ekonomi 2002 2003 2004 2005 2006 Verksamhetens nettokostnader (mkr) -1 235,4-1 304,3-1 348,4-1 405,4-1 461,6 Verksamhetens nettokostnader/invånare (kr) -33 603-35

Läs mer

Delårsrapport Januari - augusti 2014

Delårsrapport Januari - augusti 2014 Delårsrapport Januari - augusti 2014 Innehållsförteckning Övergripande kommentar Kommunens vision 3 Kommunstyrelsens ordförande 4-5 Organisation 6 Förvaltningsberättelse God ekonomisk hushållning 7 Balanserad

Läs mer

Övergripande del Kommunstyrelsens ordförande 3 Kommundirektören kommenterar 4 Viktiga händelser under året 5 Femårsöversikt 6 Vad kostar det?

Övergripande del Kommunstyrelsens ordförande 3 Kommundirektören kommenterar 4 Viktiga händelser under året 5 Femårsöversikt 6 Vad kostar det? Årsredovisning 2007 Övergripande del Kommunstyrelsens ordförande 3 Kommundirektören kommenterar 4 Viktiga händelser under året 5 Femårsöversikt 6 Vad kostar det? 7 Förvaltningsberättelse Resultat, måluppfyllelse

Läs mer

Innehåll och produktion: Kommunledningskontorets ekonomienhet, Eslövs kommun Layout: Analysera AB Foto: Ulf Axelsson Tryck: Printing, Malmö Eslövs

Innehåll och produktion: Kommunledningskontorets ekonomienhet, Eslövs kommun Layout: Analysera AB Foto: Ulf Axelsson Tryck: Printing, Malmö Eslövs ESLÖVS KOMMUN ÅRSREDOVISNING 2009 2 Innehåll och produktion: Kommunledningskontorets ekonomienhet, Eslövs kommun Layout: Analysera AB Foto: Ulf Axelsson Tryck: Printing, Malmö Eslövs kommun 2010 Kommunstyrelsens

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning Årsredovisning 2008 Innehållsförteckning Organisation och övergripande kommentar Kommunstyrelsens ordförande 3 Kommunens vision 4-5 Organisation 6 Förvaltningsberättelse Året i sammanfattning 7 Sammanfattande

Läs mer

Vadstena kommuns ÅRSREDOVISNING

Vadstena kommuns ÅRSREDOVISNING ÅRSREDOVISNING Vadstena kommuns 212 HÄNT UNDER 212... 3 3 Mötesplats för ungdomar Projektet Ung i Vadstena slutfördes under 212 vilket resulterade i Fritidscentrum, en verksamhet där man erbjuder olika

Läs mer

Innehållsförteckning. 1 Kommentar och organisation. 2 Förvaltningsberättelse. 3 Räkenskapsrapporter, tilläggsupplysningar med mera. 4 Nämndredovisning

Innehållsförteckning. 1 Kommentar och organisation. 2 Förvaltningsberättelse. 3 Räkenskapsrapporter, tilläggsupplysningar med mera. 4 Nämndredovisning Årsredovisning 2014 Innehållsförteckning 1 Kommentar och organisation Kommunstyrelsens ordförande 2 Nämnds- och förvaltningsorganisation 3 2 Förvaltningsberättelse Inledning 5 Omvärldsanalys 5 Vision och

Läs mer

Budget 2015. Kommunplan Resursplan Investeringsplan Exploateringsplan

Budget 2015. Kommunplan Resursplan Investeringsplan Exploateringsplan Budget 2015 Kommunplan Resursplan Investeringsplan Exploateringsplan Innehållsförteckning Organisation och övergripande kommentar Fullmäktigebeslut 3 Kommunstyrelsens ordförande 4-5 Kommunens organisation

Läs mer

Mål och budget 2015. med plan 2016 2017. Kommunfullmäktige 2014-12-16

Mål och budget 2015. med plan 2016 2017. Kommunfullmäktige 2014-12-16 Mål och budget 2015 med plan 2016 2017 Kommunfullmäktige 2014-12-16 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning... 1 2 Planeringsförutsättningar... 4 2.1 Omvärld... 4 2.1.1 Budgetpropositionen för 2015... 4

Läs mer

Delårsrapport Januari-april 2013 Prognos för 2013 Sundsvalls kommun Sammanställd redovisning Kommunen och kommunala bolag

Delårsrapport Januari-april 2013 Prognos för 2013 Sundsvalls kommun Sammanställd redovisning Kommunen och kommunala bolag Delårsrapport Januari-april 2013 Prognos för 2013 Sundsvalls kommun Sammanställd redovisning Kommunen och kommunala bolag Delårsrapport januari-april 2013 Innehåll 3 UPPFÖLJNING AV KOMMUNFULLMÄKTIGES MÅL

Läs mer

Tertialrapport. april 2011. Härnösands kommun

Tertialrapport. april 2011. Härnösands kommun Tertialrapport april 2011 Härnösands kommun Innehållsförteckning Del 1 Förvaltningsberättelse Omvärldsanalys 4 God ekonomisk hushållning 7 Finansiell analys 8 Medarbetare 12 Del 2 Verksamhetsberättelser

Läs mer

2006 2005 2004 2003 2002 ALVESTA KOMMUN Antal invånare 31 dec 18 741 18 684 18 865 18 879 18 930 Årlig förändring 57-181 -14-51 -27

2006 2005 2004 2003 2002 ALVESTA KOMMUN Antal invånare 31 dec 18 741 18 684 18 865 18 879 18 930 Årlig förändring 57-181 -14-51 -27 Alvesta under fem år 2006 2005 2004 2003 2002 ALVESTA KOMMUN Antal invånare 31 dec 18 741 18 684 18 865 18 879 18 930 Årlig förändring 57-181 -14-51 -27 Kommunens skattesats (Total kommunal skattesats

Läs mer

Arvidsjaurs kommun. Årsredovisning för

Arvidsjaurs kommun. Årsredovisning för Årsredovisning för 2009 +, INNEHÅLLSFÖRTECKNING: 2009 - ett år under lågkonjunktur 3 Övergripande mål för Arvidsjaurs kommun 2008-2010 5 Förvaltningsberättelse 6 Kommunkoncernens organisation 6 Omvärld

Läs mer

Innehållsförteckning. Båstad 2010... 4 Fem år i sammandrag... 5 Ekonomisk analys... 6 Personal... 11 Vision... 15 Omvärldsanalys...

Innehållsförteckning. Båstad 2010... 4 Fem år i sammandrag... 5 Ekonomisk analys... 6 Personal... 11 Vision... 15 Omvärldsanalys... Årsredovisning Innehållsförteckning Båstad... 4 Fem år i sammandrag... 5 Ekonomisk analys... 6 Personal... 11 Vision... 15 Omvärldsanalys... 16 Kommunens redovisning Resultaträkning... 18 Finansieringsanalys...

Läs mer

Årsredovisning 2011 ÅRSREDOVISNING ÖSTERSUNDS KOMMUN 2011

Årsredovisning 2011 ÅRSREDOVISNING ÖSTERSUNDS KOMMUN 2011 Årsredovisning 2011 1 Innehåll 2 Övergripande del Kommunstyrelsens ordförande... 3 Kommundirektören kommenterar... 5 Viktiga händelser under året... 6 Femårsöversikt... 8 Vad kostar det?... 9 Förvaltningsberättelse

Läs mer

Text. Årsredovisning 2012. Östra Göinge Kommun 1

Text. Årsredovisning 2012. Östra Göinge Kommun 1 Text Årsredovisning 2012 Östra Göinge Kommun 1 Text 2 Östra Göinge Kommun Innehållsförteckning Inledning 4 Kommunstyrelsens ordförande 4 Utveckling i sammandrag 6 Vad används skattepengarna till? 7 Östra

Läs mer

Kommunplan 2015-2017. Nybro kommun. Förslag från C, M, Kd, Fp och SPI

Kommunplan 2015-2017. Nybro kommun. Förslag från C, M, Kd, Fp och SPI Kommunplan 2015-2017 Nybro kommun Förslag från C, M, Kd, Fp och SPI 1 Vi vill att hela Nybro kommun ska leva och vara en bra plats att bo och verka i. Vi vill bidra till ett demokratiskt samhälle präglat

Läs mer

Budget 2014. Kommunplan Resursplan Investeringsplan Exploateringsplan

Budget 2014. Kommunplan Resursplan Investeringsplan Exploateringsplan Budget 2014 Kommunplan Resursplan Investeringsplan Exploateringsplan Innehållsförteckning Organisation och övergripande kommentar Fullmäktigebeslut 3 Kommunstyrelsens ordförande 4-5 Kommunens organisation

Läs mer

Delårsrapport Januari-augusti 2013 Prognos för 2013 Sundsvalls kommun Sammanställd redovisning Kommunen och kommunala bolag

Delårsrapport Januari-augusti 2013 Prognos för 2013 Sundsvalls kommun Sammanställd redovisning Kommunen och kommunala bolag Delårsrapport Januari-augusti 2013 för 2013 Sundsvalls kommun Sammanställd redovisning Kommunen och kommunala bolag Delårsrapport januari-augusti 2013 Innehåll 3 UPPFÖLJNING AV KOMMUNFULLMÄKTIGES MÅL 5

Läs mer

INLEDNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE BERÄTTELSER FRÅN VERKSAMHETEN

INLEDNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE BERÄTTELSER FRÅN VERKSAMHETEN ÅRSREDOVISNING 2012 INLEDNING Kommunstyrelsens ordförande har ordet 3 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Sjöbo i världen 4 Hushållning och kvalitet 11 Kommunstyrelsens uppsiktsplikt över nämnder, förbund och bolag

Läs mer

Paiala ÅRSREDOVISNING 2014

Paiala ÅRSREDOVISNING 2014 ÅRSREDOVISNING 2014 ~.»" 0» i 1 I mii M 1 t 1» 1 i [ III 11 I M I I I ( I I "Ml I I II I t ( ''""Il I I I I I k I "'"IM. t.., & Paiala */ KOMMUN I Pajala kombineras storslagen natur med en unik drivkraft.

Läs mer

FLENS KOMMUN ÅRSREDOVISNING 2003

FLENS KOMMUN ÅRSREDOVISNING 2003 ÅRSREDOVISNING 2003 Sammandrag.1 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Kommunstyrelsens ordförande.2 Inledning 3 Omvärldsanalys. 7 Ekonomisk översikt.....10 Driftredovisning...23 Investeringsredovisning.. 26 Personalredovisning

Läs mer

Årsredovisning 2014 för Gnosjö kommun

Årsredovisning 2014 för Gnosjö kommun Årsredovisning 2014 för Gnosjö kommun Balansomslutning Investeringar Resultat Antal årsarbetare 31/12 2014 Invånare 31/12 2014 496,0 mnkr 27,5 mnkr -5,4 mnkr 806 st 9 509 st Utdebitering 22:24 Innehållsförteckning

Läs mer

Årsredovisning 2011 Botkyrka kommun

Årsredovisning 2011 Botkyrka kommun Årsredovisning 2011 Botkyrka kommun Innehållsförteckning Sida Inledning Kommunstyrelsens ordförande 3 Förvaltningsberättelse 4 Redovisning av måluppfyllelsen för 2010 15 Nämndredovisningar Kommunstyrelsen

Läs mer

2011-03-08. Årsredovisning 2010. Sida 1 av 72

2011-03-08. Årsredovisning 2010. Sida 1 av 72 2011-03-08 Årsredovisning 2010 Sida 1 av 72 Sida 2 av 72 Innehållsförteckning Ödeshögs organisation...5 Årsredovisning i korthet...6 Kommunstyrelsens ordförande...7 Förvaltningsberättelse...8 Omvärldsanalys...8

Läs mer

Årsredovisning 2004 Öckerö kommun

Årsredovisning 2004 Öckerö kommun Årsredovisning 2004 Öckerö kommun Innehåll 2 Politisk organisation 3 Kommunstyrelsens ordförande 4 Öckerö kommun och omvärlden 6 Finansiell analys och borgensåtaganden 9 Fem år i sammandrag 41 Kultur-

Läs mer

Innehållsförteckning. Kommunens verksamhet. Förvaltningsberättelse

Innehållsförteckning. Kommunens verksamhet. Förvaltningsberättelse Årsredovisning 2013 Innehållsförteckning Denna och följande sida ger en mer detaljerad innehållsmässig beskrivning av de olika delarna i Östhammars kommuns årsredovisning. Organisation och övergripande

Läs mer

Tertialrapport. augusti 2014. Härnösands kommun

Tertialrapport. augusti 2014. Härnösands kommun Tertialrapport augusti 2014 Härnösands kommun Innehållsförteckning Del 1 Förvaltningsberättelse Omvärldsanalys Kommunens styrning och mål Finansiell analys Medarbetare 4 7 11 16 Del 2 Verksamhetsberättelser

Läs mer

Delårsrapport. Januari juni 2009. Till Kommunfullmäktige 2009-09-28

Delårsrapport. Januari juni 2009. Till Kommunfullmäktige 2009-09-28 Delårsrapport Januari juni 2009 Till Kommunfullmäktige 2009-09-28 1 Innehållsförteckning: FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Omvärldsanalys 3 Befolkning, arbetsmarknad, demokrati och medborgarinflytande Väsentliga

Läs mer

Årsredovisning 2011 Finansutskottet del 1

Årsredovisning 2011 Finansutskottet del 1 Årsredovisning 2011 Finansutskottet del 1 1 Innehåll Förvaltningsberättelse Resultat, måluppfyllelse och kvalitet... 3 2 Sammanfattning 2011... 13 Framtidsbedömning... 14 Omvärldsanalys... 16 Finansiell

Läs mer