HUSBOLAGETS AVFALLSGUIDE

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "HUSBOLAGETS AVFALLSGUIDE"

Transkript

1 HUSBOLAGETS AVFALLSGUIDE Tehtävänä puhtaampi ympäristö

2 FASTIGHETENS AVFALLSHANTERING Det är många faktorer som inverkar på trivseln i anslutning till boende och en fungerande avfallshantering är en av de viktigaste. En väl planerad och förverkligad avfallshantering står som grund för invånarnas sorteringsmotivation. En sakenligt förverkligad avfallshantering är ofta även ekonomiskt lönsam pga. av minskade blandavfallsavgifter. En ordentlig och fungerande avfallshantering sparar även miljön. Disponentens minneslista Bekanta dig med ditt områdes avfallshanteringsbestämmelser. Kontrollera att mängden kärl är lämplig och att kärlen töms tillräckligt ofta. Gör ett avtal om transport av avfall. Sörj för avfallskärlens skick samt renhållning. Försäkra dig om att avfallsutrymmets storlek är tillräckligt för både kärl och tömningar. Det lönar sig att reservera lite extra utrymme för några tilläggskärl. Sörj för underhållet av passager. Övervaka att avfallet sorteras rätt. Genom att dela ut avfallsinfo och satsa på tydliga anvisningar och instruktioner i avfallsutrymmet, görs sorteringen lättare för invånarna. ATT FÖREBYGGA UPPKOMSTEN AV AVFALL Varje gång man gör ett beslut om att köpa något, är det värt att uppmärksamma mängden avfall nyförvärvet medför. När köpet väl gjorts och produkten bytt ägare, är det avfall som prylen medför på den nya ägarens ansvar. Avfallslagen förpliktar avfallsinnehavaren att transportera sitt avfall till en ändamålsenlig avfallshantering. Genom att gynna hållbara och reparerbara produkter samt immateriell service, såsom massage, städhjälp eller skomakartjänster producerar vi mindre avfall. Även återvinningspunkter och gårdsloppisar dit bostadsbolagets invånare kan föra överflödiga men användbara prylar, är ett fint sätt att minska på avfallsmängden. Mindre avfall betyder ofta även mindre avfallsavgifter. Det bästa avfallet är det avfall som aldrig produceras. Pärmbild: rodeo.fi

3 ORDNAD AVFALLSTRANSPORT Varje fastighet bör ansluta sig till en ordnad avfallstransport. Kommunen ansvarar för att arrangera boendets avfallshantering och avfallsservicenämnden fattar beslut om huruvida den ordnade avfallstransporten sköts kommunalt eller ordnat av fastighetsinnehavaren. Kimitoön: Kommunalt ordnad avfallstransport På Kimitoön transporteras avfallet i kommunal regi och man kommer överens om tömningen av avfallskärlet med Rouskis. Avfallet samlas in fastighetsvis nästan på hela kommunens område. Endast skärgårdens blandavfall samlas in i gemensamma kärl. Salo, Pemar och Sagu: Avfallstransport ordnad av fastighetsinnehavaren Salo, Pemar och Sagu har till största delen avfallstransport som ordnas av fastighetsinnehavaren, vilket betyder att fastigheterna kommer överens om avfallstransporten med en avfallstransportör. Avtalet uppgörs mellan fastighetsinnehavaren och transportören, varvid transportören även fakturerar fastighetsinnehavaren.

4 SORTERING AV AVFALL Sorteringen av avfall gäller alla. Av allt avfall som produceras i hushållen är en tredjedel pappersavfall och en lika stor del bioavfall, resten består av kartong, glas, metall, plast, farligt avfall samt blandavfall. Endast en bråkdel av hushållens avfall är svåra att återvinna. Det återvinningsbara avfallet som hushållen producerar kan, om det sorteras rätt och läggs i rätt insamlingskärl, lätt och effektivt återvinnas som material eller energi. Det vettigaste och kostnadseffektivaste sättet att få avfallet återvunnet är att sortera det vid källan, m.a.o. i hemmet. Att ordna en ordentlig sorteringspunkt i t.ex. köket är ett bra utgångsläge för en meningsfull sortering. I skåpet under diskbordet kan man t.ex. installera en avfallsvagn med skilda fack för de avfall som samlas in. Sorteringsanvisningar Kännedom om hur fastighetens avfallshantering arrangerats och hur sorteringen fungerar, d.v.s. vad som hör hemma i vilket kärl, gör att det är lättare att sortera, vilket minskar mängden blandavfall. Tydliga och väl synliga sorteringsanvisningar på avfallskärlen och i avfallsutrymmet hjälper husets invånare att sortera sitt avfall. Sorteringsanvisningar kan beställas av Rouskis eller skrivas ut från Rouskis hemsida. Det är skäl att kontinuerligt informera fastighetens invånare om fastighetens avfallshanteringsarrangemang. Ett avfallshanteringsmeddelande som hålls uppdaterat kan fästas på infotavlan i trappuppgången. Meddelandets innehåll: vilka avfallskategorier som sorteras på fastigheten och hur de skall packas vad man skall göra med renoveringsavfall och skrymmande avfall var farligt avfall samt el- och elektronikskrot tas emot kontaktuppgifter till disponenten, kommunen, det lokala avfallshanteringsbolaget och avfallstransportören Sorteringsanvisningar kan beställas av Rouskis.

5 AVFALLSKÄRL Det är disponentens uppgift att avtala om avfallstransport, samt att se till att mängden insamlingskärl följer avfallshanteringsbestämmelserna. MINST 5 BOSTÄDER PÅ FASTIGHETEN Kompostor eller separat insamlingskärl för bioavfall Blandavfallskärl MINST 10 BOSTÄDER PÅ FASTIGHETEN Kompostor eller separat insamlingskärl för bioavfall Insamlingskärl för glas Insamlingskärl för metall Insamlingskärl för kartong eller insamlingskärl för energiavfall (Salo, Pemar, Sagu), varvid kartong till återvinningspunkterna eller avfallsstationerna Blandavfallskärl Riktgivande avfallskärlsbehov för fastigheten I tabellen nedan finns en uträckning på behovet av avfallskärl baserat på bostadsmängd och tömningsintervall. Förutom invånarmängden inverkar även invånarstrukturen och användningssyftet på avfallsmängderna. Avfallskärl 660 blandavfall 240 l bioavfall 660 l papper 660 l kartong 240 l metall 240 l glas Tömningsintervall 1 v. 1 v. 1 v. 2 v. 1 v. 2 v. 4 v. 8 v. 4 v. 8 v. Bostäder

6 Avfallskärlens tömningsintervaller Avfallskärlen bör tömmas enligt tömningsintervallerna i kommunens avfallshanteringsbestämmelser. Observera att avfallskärlen bör tömmas så ofta att allt avfallet ryms i kärlen och locken går att stänga ordentligt. Blandavfallskärlen i tätorter bör tömmas minst en gång per två (2) veckor och i glesbygden minst en gång per fyra (4) veckor. Om bioavfallet komposteras eller samlas in separat, kan tömningsintervallerna förlängas till en gång per fyra veckor (4) i tätorten och en gång per åtta (8) veckor i glesbygden. Bioavfallskärlen bör tömmas minst en gång per vecka, vintertid , minst en gång per två (2) veckor. Kärlen för papper, kartong, papp, glas, metall och övriga avfallskategorier bör tömmas så ofta att överfulla kärl kan undvikas. Avfallskärlsalternativ 1. För hand flyttbart lock- och hjulförsett avfallskärl som maskinellt kan lastas i en sopbil försedd med kompressor. 2. Avfallskärl med lock (snabbcontainer), vilket maskinellt kan tömmas av en sopbil, eller i vilket avfallet kan transporteras till behandlingsplasten. 3. Nedgrävt djupinsamlingskärl, som maskinellt töms av en sopbil. Före kärlen skaffas lönar det sig att kontrollera kärlens lämplighet genom att kontakta transportören. Bild: Lassila & Tikanoja Oyj

7 Märkning av avfallskärl och indikatorfärger Avfallskärlen märks enligt avfallskategori med en textdekal som fästs på kärlets lock och framsida. Om kärlets färg inte följer rekommendationerna nedan, kan dessa indikatorfärger användas på en textdekal, som indikerar vilken avfallskategori kärlet är till för. blandavfall bioavfall papper glas metall grå brun grön blå blå kartong energiavfall papp farligt avfall blå orange blå röd Avfall som inte hör hemma i fastighetens avfallskärl Alla avfall får inte läggas i fastighetens avfallskärl. Sådant avfall som inte lämpar sig för den ordnade avfallstransporten såsom byggavfall, skrymmande avfall, specialavfall, exceptionellt stora avfallspartier samt avfall som tillhör ett fullständigt producentansvar (t.ex. el- och elektronikskrot, batterier, ackumulatorer), bör separat transporteras till en ändamålsenlig behandlingsplats. För bl.a. trädgårdsavfall, som uppkommit vid skötseln av gårdsområden, kan bytesflak beställas av transportföretagare. Trädgårdsavfall och ris- och kvistavfall bör hållas åtskilt. Det är skäl att fästa sorteringsanvisningar, som berättar vad som får läggas i flaket, på sidan av flaket. Annars är det lätt hänt att sådant avfall som inte hör hemma i flaket hamnar där, vilket kan leda till att avfallet måste tas emot som deponerbart blandavfall vid avfallsstationen. Det är förbjudet, att föra trädgårsavfall, som uppkommit i skötseln av gårdar och trädgårdar eller övrigt avfall, till allmänna park- eller grönområden. Farligt avfall Farligt avfall som uppkommit i samband med boende, skall transporteras till en för ändamålet avsedd allmän mottagningsplats. Om farligt avfall samlas in och förvaras på fastigheten, bör man för ändamålet reservera ett skilt låsbart utrymme där olika farliga avfall kan hållas skilt för sig i märkta insamlingskärl. Utrymmet bör uppfylla de bestämmelser, som givits angående lagring av kemikalier. Farliga avfall får inte förvaras på fastigheten längre än 12 månader.

8 FUNGERANDE AVFALLSUTRYMMEN Vid vissa fastigheter kan utrymmesbristen ibland orsaka problem. I bostäderna tävlar avfallet om utrymmet med alla slags prylar och på gården tar bilarna ofta de bästa platserna. Arrangemangen i samband med fastighetens avfallsutrymme påverkar ofta direkt bostädernas behov av utrymme för förvaring av avfall. Ju flera avfallsslag som samlas in på fastigheten, desto mindre blir förvaringsbehovet i bostäderna. Ett lättanvänt och tryggt avfallsutrymme, såsom ett avfallsrum eller avfallstak, är en mycket viktig faktor med tanke på en välfungerande avfallshantering. Vid planeringen av avfallsutrymmet lönar det sig att speciellt uppmärksamma insamlingsredskapens utrymmesbehov och tillgänglighet, utrymmets belysning och renhållning samt sorteringsskyltning.det lönar sig även beakta framtidens sorteringskrav och således reservera lite extra utrymme för nya avfallskärl.

9 Minneslista för den som planerar ett avfallsutrymme Avfallsutrymmet dimensioneras enligt insamlade avfallskategorier, mängd producerat avfall och kärlens tömningsintervaller, samt så att kärlen kan tömmas utan att övriga insamlingsredskap behöver flyttas. Ingången till avfallsutrymmet bör vara utan hinder, tröskel och trappor. En tillräcklig belysning och luftcirkulation skall även garanteras. Om det finns en kompost i avfallsutrymmet, bör utrymmet förses med en vattenslang, en golvbrunn med avlopp samt en skild ventilation. Sopbilen bör garanteras tillräckliga, bärande och trygga farleder. Sorteringsanvisningarna för de avfall som samlas in, samt behövliga kontaktuppgifter lönar sig placera på en så synlig plats som möjligt. Riktgivande yttermått för avfallskärl KÄRLVOLYM (liter) BREDD (mm) DJUP (mm) HÖJD (mm) Avfallskärlens placering Avfallskärl som kan flyttas för hand, bör placeras så att sopbilen utan hinder och tryggt kommer inom 10 meter från kärlet. Avfallskärl som inte kan flyttas för hand, bör placeras så att sopbilen utan hinder kommer till kärlets omedelbara närhet. Avfallskärlen skall placeras så, att avståndet till närmaste byggnad inte är mindre än 4 meter. Avfallstaket bör placeras minst 8 meter från närmaste byggnad. Om detta avstånd inte kan uppnås, bör eventuell brandspridning begränsas med hjälp av byggnadstekniska arrangemang.

10 KOMPOSTERING På fastigheten uppkommet trädgårdsavfall, livsmedelsavfall och torrklosettavfall får egenhändigt komposteras på fastigheten förutsatt att detta inte orsakar olägenhet för hälsa eller miljö. Kompostorn bör vara skadedjurstät. Värmeisolering rekommenderas rekommenderas då livsmedelsavfall komposteras året runt. Kompostorn skall placeras så att avståndet till en brunn eller ett vattendrag inte underskrider 15 meter. Avståndet till grannens rå får inte utan dennes godkännande underskrida 4 meter. Kompostorn kan dock utan en grannes skilda godkännande placeras i utrymmen som i bygglovshandlingar reserverats för avfallshantering. SEPARAT INSAMLING AV BIOAVFALL Separat insamling av bioavfall är möjligt speciellt i tätorter. Kökets bioavfall ska alltid packas separat i till exempel en papperspåse eller i annat nedbrytbart material. Tomma mjöl- och sockerpåsar är ett billigt sätt att packa bioavfallet. Bioavfallet kan också rullas in i tidningspapper eller en tidningspappers påse. Dessutom finns det olika komposteringspåsar för bioavfall till salu. Insamlingskärlen hålls längre rena, när avfallet är packat. Med förpackning förhindras luktolägenheter och flugor. Förpackningen hindrar också att bioavfallet under vintern fryser fast i kärlets kanter. Endast små mängder löst trädgårdsavfall kan sättas i kärlet. Det insamlade bioavfallet komposteras i en komposteringsanläggning.

11 En dagstidning som bioavfallspåse Öppna tidningen vid mittuppslaget. Halvera tidningens storlek genom att vika nedre delen och övre delen mot varandra. Trä in tidningens ändor rejält i varandra så att tidningen formas till en rulle. Tryck skruvande ner en sida i taget så att de nedtryckta sidorna utgör botten i rullen. Vik ut påsens överkant ungefär 7 cm med början från skarven, så att påsen hålls bra ihop. Då är bioavfallspåsen färdig att användas. DET ÄR FÖRBJUDET ATT BRÄNNA ELLER GRÄVA NER AVFALL Skräp och avfall får inte förintas genom förbränning. I fastigheternas värmepannor och andra eldstäder får dock obehandlat, rent och torrt trämaterial samt ris och kvistar brännas. Små mängder rent papper och ren kartong får användas som tände. Det är förbjudet att gör sig av med avfall genom att gräva ner det i marken.

12 LAGAR OCH FÖRORDNINGAR Avfallshanteringen styrs av avfallslagen (646/2011) samt dess förändringar, som trädde i kraft Avsikten med avfallslagen är att minska på mängden avfall och dess skadlighet samt att främja en hållbar användning av naturresurserna. Dessutom är en målsättning, att förebygga och avvärja hälso- och miljörelaterade skador som orsakas av avfall och avfallshantering. Enligt avfallslagen bör man i all verksamhet sörja för att det bildas så lite avfall som möjligt, att avfallet inte ställer till besvär när det gäller att ordna avfallshanteringen och inte heller förorsakar fara eller olägenheter för hälsa och miljö. Nedskräpningsförbudet och förbudet att förorena jordmånen gäller dessutom alla medborgare. Allmänna avfallshanteringsbestämmelser Avfallsservicenämnden kan, för att precisera den riksomfattande lagstiftningen, utge lokala allmänna bestämmelser för ordnandet av avfallshanteringen. Med dessa allmänna avfallshanteringsbestämmelser styrs bland annat återvinning och behandling av avfall, sorterings-, insamlings- och transportarrangemang samt användning av insamlingskärl. Avfallshanteringsbestämmelserna får du från Rouskis eller kommunen. Avfallshanteringsbestämmelserna förpliktar bland annat alla kommuninvånare att sortera sitt avfall. Avfallsinnehavaren bör sortera sitt avfall så att, det återvinningsbara avfallet och det farliga avfallet hålls skilt från övrigt avfall och från varandra. I insamlingsredskapet får man endast lägga sådant avfall som det är ämnat för. ROUSKIS OY Rouskis Oy betjänar i alla avfallshanteringsfrågor. Det är möjligt att be Rouskis avfallsrådgivare till husbolaget för att berätta om sortering och kompostering. Från avfallsrådgivningen får man också olika sorteringsanvisningar. Rouskis säljer också avfallskärl och kompostorer. Till Rouskis uppgifter hör även att upprätthålla avfallsstationer. Vid Rouskis avfallsstationer mottas bygg- och rivningsavfall, sorterat återvinningsbart avfall, el- och elektronikskrot, tryckimpregnerat trä, asbest och farligt avfall samt slutdeponerbart blandavfall. Tilläggsinformation fås från Rouskis avfallsrådgivning tfn Aktuell avfallsinformation finns även på Rouskis hemsidor på adressen Rouskis 10/14

HANDBOK FÖR ETT FUNGERANDE AVFALLSUTRYMME

HANDBOK FÖR ETT FUNGERANDE AVFALLSUTRYMME HANDBOK FÖR ETT FUNGERANDE AVFALLSUTRYMME AVFALLSUTRYMME AVFALLSUTRYMMETS PLACERING Avfallsutrymme I Vasa behövs åtgärdstillstånd eller bygglov för skyddstak för avfallskärl och konstruktioner. Ett avfallsutrymme

Läs mer

Bästa läsare av Avfallshanteringsbestämmelser. i Kymmenedalen och Lappträsk

Bästa läsare av Avfallshanteringsbestämmelser. i Kymmenedalen och Lappträsk Bästa läsare av Avfallshanteringsbestämmelser i Kymmenedalen och Lappträsk Innehållsförteckning Bästa läsare Allmänna direktiv Centrala ändringar i bestämmelserna Tilläggsuppgifter om lagstiftning gällande

Läs mer

AVFALLSGUIDE FÖR BYGGAREN, RENOVERAREN SAMT BONDGÅRDEN

AVFALLSGUIDE FÖR BYGGAREN, RENOVERAREN SAMT BONDGÅRDEN AVFALLSGUIDE FÖR BYGGAREN, RENOVERAREN SAMT BONDGÅRDEN Tehtävänä puhtaampi ympäristö Denna guide behandlar frågor om avfallshanteringen i samband med företagsverksamhet på bondgårdar och byggarbetsplatser.

Läs mer

KIMITOÖNS KOMMUNS AVFALLSTAXA I KRAFT FR.O.M. 1.1.2013. Godkänt den 29.11.2012 43 Avfallsnämnden i Kimitoön, Pemar, Salo och Sagu

KIMITOÖNS KOMMUNS AVFALLSTAXA I KRAFT FR.O.M. 1.1.2013. Godkänt den 29.11.2012 43 Avfallsnämnden i Kimitoön, Pemar, Salo och Sagu KIMITOÖNS KOMMUNS AVFALLSTAXA I KRAFT FR.O.M. 1.1.2013 Godkänt den 29.11.2012 43 Avfallsnämnden i Kimitoön, Pemar, Salo och Sagu KIMITOÖNS KOMMUNS AVFALLSTAXA Sida 1/8 KIMITOÖNS KOMMUNS AVFALLSTAXA FR.O.M

Läs mer

Information om avfallshantering

Information om avfallshantering Information om avfallshantering För kommunerna Eslöv, Hörby och Höör har gemensamma föreskrifter om avfallshantering tagits fram i samarbete med Merab (Mellanskånes Renhållningsaktiebolag). Föreskrifterna

Läs mer

AVFALLSAVGIFTSTAXA FRÅN 1.5.2012

AVFALLSAVGIFTSTAXA FRÅN 1.5.2012 BILAGA 1 AVFALLSAVGIFTSTAXA FRÅN 1.5.2012 I ALLMÄNT 1 Östra Nylands Avfallsservice Ab (avfallsverket) sköter följande avfallshanteringsuppgifter för ägarkommunernas räkning: Kommunalt ordnad blandavfallstransport

Läs mer

Nu testar vi fastighetsnära insamling av tidningar och förpackningar

Nu testar vi fastighetsnära insamling av tidningar och förpackningar i n d r a ng ti plast metall pappersförpackningar Nu testar vi fastighetsnära insamling av tidningar och förpackningar Det ska vara lätt att göra rätt! I Sverige är vi ganska bra på återvinning av förpackningar

Läs mer

KÄLLSORTERAR START 5 APRIL 2010 BÄTTRE UTFALL FRÅN DITT AVFALL

KÄLLSORTERAR START 5 APRIL 2010 BÄTTRE UTFALL FRÅN DITT AVFALL från APRIL KÄLLSORTERAR Vi även matavfall START 5 APRIL 2010 BÄTTRE UTFALL FRÅN DITT AVFALL FÖR EN BÄTTRE MILJÖ Tack vare att du källsorterar kan avfall återvinnas till nya produkter. Därför har återvinningsstationer

Läs mer

Avfallsnämnden kan med stöd av avfallslagens 81 nedsätta avfallsavgiften, ifall avgiften i avfallstaxan anses vara oskälig hög.

Avfallsnämnden kan med stöd av avfallslagens 81 nedsätta avfallsavgiften, ifall avgiften i avfallstaxan anses vara oskälig hög. AVFALLSAVGIFTSTAXA 2015 1 Avfallstaxans grunder Enligt avfallslagens 78 skall kommunen för avfallshanteringen som kommunen ordnar ta ut en avfallsavgift som täcker dess kostnader för uppgiften. Med avfallsavgift

Läs mer

Information för bostadsrättföreningar och hyreshus

Information för bostadsrättföreningar och hyreshus Information för bostadsrättföreningar och hyreshus Varför samlar vi matavfallet? När vi slänger matavfallet i den brännbarapåsen slänger vi inte bara mat utan också en värdefull resurs. Matavfallet innehåller

Läs mer

AVFALLSHANTERINGS- BESTÄMMELSER

AVFALLSHANTERINGS- BESTÄMMELSER AVFALLSHANTERINGS- BESTÄMMELSER Dessa avfallshanteringsbestämmelser har givits med stöd av avfallslagen 17. Bestämmelserna har godkänts av Västra Nylands avfallsnämnd den 28.2.2007, 5. Avfallshanteringsbestämmelserna

Läs mer

Dags att välja avfallsabonnemang. Du kan välja mellan tre alternativ!

Dags att välja avfallsabonnemang. Du kan välja mellan tre alternativ! Dags att välja avfallsabonnemang Du kan välja mellan tre alternativ! t nas e s al 13! v t t 0 r di ari 2 ö u G S! 1 jan B O en 3 d Avfallshantering valbroschyr.indd 1 2012-12-19 10:41:53 Nu är det dags

Läs mer

AVFALLSHANTERINGS- FÖRESKRIFTER

AVFALLSHANTERINGS- FÖRESKRIFTER UTKAST AVFALLSHANTERINGS- FÖRESKRIFTER Dessa avfallshanteringsföreskrifter har utfärdats med stöd av avfallslagen 91. Föreskrifterna har godkänts i Västra Nylands avfallsnämnd den xx.xx.2014, xx. Avfallshanteringsföreskrifterna

Läs mer

Avfallsinnehavarens ansvar

Avfallsinnehavarens ansvar 15 kap. Avfall och producentansvar Definitioner 1 Med avfall avses varje föremål, ämne eller substans som ingår i en avfallskategori och som innehavaren gör sig av med eller avser eller är skyldig att

Läs mer

Avfallsföreskrifter. för Järfälla kommun

Avfallsföreskrifter. för Järfälla kommun Avfallsföreskrifter för Järfälla kommun Antagna av kommunfullmäktige den 10 december 2007 att gälla från och med den 1 januari 2008 8 (12) Batterier 43 Kasserade batterier ska sorteras ut och hållas åtskilt

Läs mer

Prislista. mottagningsavgifter för företag från 1.1.2013. www.iuj.fi

Prislista. mottagningsavgifter för företag från 1.1.2013. www.iuj.fi Prislista mottagningsavgifter för företag från 1.1.2013 www.iuj.fi 1.4.2013 Kontaktuppgifter och öppettider Domargårds avfallscentral Öppet Ritabackavägen 20, 06200 Borgå må - fr 7-18, la 9-14 tel. 020

Läs mer

Då införs viktdebiteringen i din stadsdel

Då införs viktdebiteringen i din stadsdel Småhus Nu kan du gå ner i vikt Stegvist införande av viktbaserad avfallstaxa 2010 2012 mycket du Du betala Vi inför successivt viktbaserad avfallstaxa i Göteborg. Schemat här nedan visar när systemet införs

Läs mer

Anvisning om sortering och paketering av avfall ANTAGEN I AVFALLSNÄMNDEN DEN XX XXXXXXX 2010

Anvisning om sortering och paketering av avfall ANTAGEN I AVFALLSNÄMNDEN DEN XX XXXXXXX 2010 Anvisning om sortering och paketering av avfall ANTAGEN I AVFALLSNÄMNDEN DEN XX XXXXXXX 2010 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 SORTERING AV AVFALL... 5 2 FARLIGT AVFALL... 5 2.1 Impregnerat trä... 6 2.2 Asbest...

Läs mer

Du som hanterar livsmedel

Du som hanterar livsmedel Miljö- och hälsoskydd Du som hanterar livsmedel så här gör du med ditt avfall Vid all form av livsmedelshantering uppstår sopor, det vill säga avfall. För att påverkan på miljön ska bli så liten som möjligt

Läs mer

Insamling av matavfall från flerfamiljsfastigheter. Till dig som är ägare till en flerfamiljsfastighet i Varbergs och Falkenbergs kommun

Insamling av matavfall från flerfamiljsfastigheter. Till dig som är ägare till en flerfamiljsfastighet i Varbergs och Falkenbergs kommun Insamling av matavfall från flerfamiljsfastigheter Till dig som är ägare till en flerfamiljsfastighet i Varbergs och Falkenbergs kommun 1 Varför samla in matavfall? Mycket av det vi slänger i soppåsen

Läs mer

Den här broschyren innehåller tips om hur du sorterar ditt avfall på bästa sätt. Har du frågor får du gärna kontakta oss på Borlänge Energi på tel

Den här broschyren innehåller tips om hur du sorterar ditt avfall på bästa sätt. Har du frågor får du gärna kontakta oss på Borlänge Energi på tel Sorteringstips Den här broschyren innehåller tips om hur du sorterar ditt avfall på bästa sätt. Har du frågor får du gärna kontakta oss på Borlänge Energi på tel 0243-730 60. Återvinningstationerna ansvaras

Läs mer

Insamling av matavfall från flerfamiljsfastigheter. Till dig som är fastighetsägare till flerfamiljfastigheter i Falkenbergs kommun

Insamling av matavfall från flerfamiljsfastigheter. Till dig som är fastighetsägare till flerfamiljfastigheter i Falkenbergs kommun Insamling av matavfall från flerfamiljsfastigheter Till dig som är fastighetsägare till flerfamiljfastigheter i Falkenbergs kommun 1 Varför samla in matavfall? Mycket av det vi slänger i soppåsen består

Läs mer

VAL AV AVFALLSABONNEMANG

VAL AV AVFALLSABONNEMANG 2015-03-10 VAL AV AVFALLSABONNEMANG I Emmaboda kommun är matavfallsinsamling infört i de områden som har tätortstömning. Genom att välja abonnemang för avfallshämtning kan ni göra en insats för miljön.

Läs mer

Fastighetsnära insamling. - det nya sopsorteringssystemet! FNI

Fastighetsnära insamling. - det nya sopsorteringssystemet! FNI Fastighetsnära insamling - det nya sopsorteringssystemet! Nu ghe komm ts er till d nära in s itt o mrå amling de. Fast i tt tt Lä t at FNI ä ar g ör ad Ök r se l e vic iljö t rik M ig a tv Fastighetsnära

Läs mer

Kartläggningsguide för avfallstemat

Kartläggningsguide för avfallstemat Kartläggningsguide för avfallstemat Syftet med det här häftet är att erbjuda er färdiga mallar och metoder för kartläggningar inom avfallstemat. Häftet innehåller kartläggningsverktyg för både miljöbelastningen

Läs mer

LÄMNA MATEN I RETUR bra för vår natur!

LÄMNA MATEN I RETUR bra för vår natur! LÄMNA MATEN I RETUR bra för vår natur! NU BÖRJAR VI SAMLA IN MATAVFALL Du kan göra en insats för miljön genom att sortera ut ditt matavfall och lämna det för hämtning. Varför ska vi börja samla in matavfall?

Läs mer

AVFALL FRÅN ENSKILDA AVLOPPSANLÄGGNINGAR OCH FETTAVSKILJARE

AVFALL FRÅN ENSKILDA AVLOPPSANLÄGGNINGAR OCH FETTAVSKILJARE RÅD OCH REKOMMENDATIONER AVFALL FRÅN ENSKILDA AVLOPPSANLÄGGNINGAR OCH FETTAVSKILJARE För varje kommun ska det enligt 15 kap 11 Miljöbalken finnas en renhållningsordning som ska innehålla de föreskrifter

Läs mer

Information från. Öppna broschyren! Låt dig inspireras och informeras. Med vänliga hälsningar Avfallsenheten, Ystads kommun

Information från. Öppna broschyren! Låt dig inspireras och informeras. Med vänliga hälsningar Avfallsenheten, Ystads kommun Information från Öppna broschyren! Låt dig inspireras och informeras Med vänliga hälsningar Avfallsenheten, Ystads kommun 2015 Sophanteringen i Ystad Tips & trix och annat intressant! I november 2014 gjordes

Läs mer

Kretsloppsanpassad avfallshantering. Livsmedelsverksamheter

Kretsloppsanpassad avfallshantering. Livsmedelsverksamheter Kretsloppsanpassad avfallshantering Livsmedelsverksamheter Bakgrund till skriften och allmänna bestämmelser Alla hushåll och verksamheter ska enligt renhållningsordningen sortera ut matavfall och brännbart

Läs mer

Maten i retur bra för vår natur! Insamling av matavfall för verksamheter

Maten i retur bra för vår natur! Insamling av matavfall för verksamheter Maten i retur bra för vår natur! Insamling av matavfall för verksamheter Lämna ditt matavfall till oss Sverige har som mål att samla in 35 procent av matavfallet och behandla det biologiskt. Nacka kommun

Läs mer

LÄMNA MATEN I RETUR bra för vår natur!

LÄMNA MATEN I RETUR bra för vår natur! LÄMNA MATEN I RETUR bra för vår natur! NU har vi BÖRJAt SAMLA IN MATAVFALL Du kan göra en insats för miljön genom att sortera ut ditt matavfall och lämna det för hämtning. Varför ska vi börja samla in

Läs mer

Fastighetsnära insamling. - det nya sopsorteringssystemet! FNI

Fastighetsnära insamling. - det nya sopsorteringssystemet! FNI Fastighetsnära insamling - det nya sopsorteringssystemet! Nu ghe komm ts er till d nära in s itt o mrå amling de. Fast i tt tt Lä t at FNI ä ar g ör ad Ök r se l e vic iljö t rik M ig a tv Fastighetsnära

Läs mer

SORTERINGSGUIDE I TRANEMO KOMMUN

SORTERINGSGUIDE I TRANEMO KOMMUN SORTERINGSGUIDE I TRANEMO KOMMUN Vad är avfall? Allt blir förr eller senare avfall. Lagen beskriver avfall som varje föremål, ämne eller substans som innehavaren gör sig av med eller är skyldig att göra

Läs mer

dags att välja Viktig information till fastighetsägare och bostadsrättföreningar inför valet av nytt avfallsabonnemang.

dags att välja Viktig information till fastighetsägare och bostadsrättföreningar inför valet av nytt avfallsabonnemang. dags att välja Viktig information till fastighetsägare och bostadsrättföreningar inför valet av nytt avfallsabonnemang. Snart inför Sigtuna kommun utsortering av matavfall. Det medför att du måste välja

Läs mer

abonnemang för ditt hushållsavfall För dig i Falkenbergs kommun som bor i villa eller fritidshus. 1

abonnemang för ditt hushållsavfall För dig i Falkenbergs kommun som bor i villa eller fritidshus. 1 abonnemang för ditt hushållsavfall För dig i Falkenbergs kommun som bor i villa eller fritidshus. 1 Matavfall en värdefull resurs För en tid sedan fick du information i din brevlåda om det nya sättet att

Läs mer

REGLER & AVGIFTER 2015

REGLER & AVGIFTER 2015 VI ERBJUDER E-FAKTURA TEKNIK- OCH FASTIGHETSFÖRVALTNINGEN INFORMERAR OM REGLER & AVGIFTER 2015 FÖR RENHÅLLNING, VATTEN OCH AVLOPP All information finns även på vår hemsida WWW.HOGANAS.SE under bygga, bo

Läs mer

Renhållningsordning för Eskilstuna kommun. Antagen av kommunfullmäktige 2005-09-29

Renhållningsordning för Eskilstuna kommun. Antagen av kommunfullmäktige 2005-09-29 Renhållningsordning för Eskilstuna kommun Antagen av kommunfullmäktige 2005-09-29 Avdelning 1 Gemensamma bestämmelser Förslag till ny renhållningsordning 1 Giltighet Renhållningsordningen anger Eskilstunas

Läs mer

Avfallsföreskrifter för Karlskoga kommun

Avfallsföreskrifter för Karlskoga kommun Av f a l l s h a n t e r i n g 1 0 0 % k r e t s l o p p Avfallsföreskrifter för Karlskoga kommun Sammanfattning remissmaterial 1 juli 21 augusti 2009 www.karlskoga.se/kretslopp Utdrag ur förslag på nya

Läs mer

Information till stugområden i Falkenbergs kommun. - nu kan vi ta hand om ert matavfall. Dina matrester - gott för miljön

Information till stugområden i Falkenbergs kommun. - nu kan vi ta hand om ert matavfall. Dina matrester - gott för miljön Information till stugområden i Falkenbergs kommun - nu kan vi ta hand om ert matavfall Dina matrester - gott för miljön 1 Matrester blir till biogas Mycket av det avfall som hushållen slänger är matavfall

Läs mer

Vad är avfallshanteringsföreskrifter och varför utfärdas de?

Vad är avfallshanteringsföreskrifter och varför utfärdas de? Vad är avfallshanteringsföreskrifter och varför utfärdas de? 1.1 Avfallshanteringsföreskrifternas syfte Det grundläggande syftet med avfallshanteringsföreskrifterna är att främja verkställigheten av avfallslagen

Läs mer

Ny kommunal avfallstaxa. för flerfamiljshus och verksamheter

Ny kommunal avfallstaxa. för flerfamiljshus och verksamheter Ny kommunal avfallstaxa för flerfamiljshus och verksamheter 1 Varsågod Ny avfallstaxa gäller från 1 april 2012. Här kommer information till dig som fastighetsägare om den nya avfallstaxan som gäller för

Läs mer

RÅD OCH REKOMMENDATIONER AVFALL FRÅN ENSKILDA AVLOPPSANLÄGGNINGAR OCH FETTAVSKILJARE 2014-12-09

RÅD OCH REKOMMENDATIONER AVFALL FRÅN ENSKILDA AVLOPPSANLÄGGNINGAR OCH FETTAVSKILJARE 2014-12-09 RÅD OCH REKOMMENDATIONER AVFALL FRÅN ENSKILDA AVLOPPSANLÄGGNINGAR OCH FETTAVSKILJARE 2014-12-09 FÖRORD För varje kommun ska det enligt 15 kap 11 Miljöbalken finnas en renhållningsordning som ska innehålla

Läs mer

Flerfackssortering i Norrköping

Flerfackssortering i Norrköping Flerfackssortering i Norrköping Nu blir det enkelt att sortera Under hösten 2014 är bostadsområdena Ljunga, Svärtinge, Rist, Östra Husby, Fyrby, Sörby och Lindö utsedda till att prova ett nytt system för

Läs mer

ÅTERVINNiNg SATT I SYSTEM

ÅTERVINNiNg SATT I SYSTEM ÅTERVINNiNg SATT I SYSTEM Det har hänt mycket på avfallsfronten. Till mitten av 1800-talet slängde människor sina sopor lite varstans utan att någon protesterade. Kanske klagades det på stanken, men annars

Läs mer

Ren. information NYHET! Sophämtning. vårens helger. Nu skickar vi SMS till dig. Brunt kärl +påshållare +påsar=sant. Babsan ger matsmarta tips

Ren. information NYHET! Sophämtning. vårens helger. Nu skickar vi SMS till dig. Brunt kärl +påshållare +påsar=sant. Babsan ger matsmarta tips Ren information om avfall och miljö till dig som bor i Gävle, Hofors, Ockelbo, Sandviken och Älvkarleby kommun. 2015 Samhällsinformation från Gästrike återvinnare NYHET! Nu skickar vi SMS till dig Brunt

Läs mer

Information om underjords-/markbehållare

Information om underjords-/markbehållare Version 2 2014-10-27 Teknisk Handbok bilaga 7 Information om underjords-/markbehållare Underjords-/markbehållare ger en långsiktigt hållbar avfallshantering med god arbetsmiljö för avfallshämtaren. Bottentömmande

Läs mer

Renhållningsordning För Sigtuna kommun. Föreskrifter. Utställningshandling

Renhållningsordning För Sigtuna kommun. Föreskrifter. Utställningshandling Renhållningsordning För Sigtuna kommun Föreskrifter Utställningshandling 2010-05-05 2(10) Föreskrifter om avfallshantering för Sigtuna kommun Inledande bestämmelser Tillämpliga föreskrifter 1 För kommunens

Läs mer

Fritidshusägare. Information om sophämtning, abonnemang, matavfallsinsamling, Återvinningscentralen, olika tjänster, kontaktuppgifter

Fritidshusägare. Information om sophämtning, abonnemang, matavfallsinsamling, Återvinningscentralen, olika tjänster, kontaktuppgifter Fritidshusägare Information om sophämtning, abonnemang, matavfallsinsamling, Återvinningscentralen, olika tjänster, kontaktuppgifter Sophämtning Du som har fritidshus kan välja mellan flera olika kärlstorlekar

Läs mer

RENHÅLLNINGSFÖRESKRIFTER

RENHÅLLNINGSFÖRESKRIFTER RENHÅLLNINGSFÖRESKRIFTER Renhållningsföreskrifter v. 4.0. Antagna av styrelsen 16 september 2009. Antagna av stämman 19 oktober 2009. INNEHÅLL ALLMÄNT... - 1 - DEFINITIONER... - 2 - INLEDNING... - 4 -

Läs mer

Nu kör vi igång. Ditt matavfall blir biogas och biogödsel

Nu kör vi igång. Ditt matavfall blir biogas och biogödsel Nu kör vi igång Ditt matavfall blir biogas och biogödsel Visste du att Biogas är ett miljöanpassat fordonsbränsle och ger inget nettotillskott av koldioxid till atmosfären vid förbränning. släpper ut betydligt

Läs mer

Råd och tips om dina avfallskärl. För dig som bor i villa eller radhus

Råd och tips om dina avfallskärl. För dig som bor i villa eller radhus Råd och tips om dina avfallskärl För dig som bor i villa eller radhus ABONNEMANG Välj gärna abonnemang med sortering av matavfall. AVFALLSABONNEMANG FÖR VILLOR Du som bor i villa eller radhus ska ha ett

Läs mer

RÅD OCH REKOMMENDATIONER AVFALL FRÅN ENSKILDA AVLOPPSANLÄGGNINGAR OCH FETTAVSKILJARE 2015-01-01

RÅD OCH REKOMMENDATIONER AVFALL FRÅN ENSKILDA AVLOPPSANLÄGGNINGAR OCH FETTAVSKILJARE 2015-01-01 RÅD OCH REKOMMENDATIONER AVFALL FRÅN ENSKILDA AVLOPPSANLÄGGNINGAR OCH FETTAVSKILJARE 2015-01-01 FÖRORD För varje kommun ska det enligt 15 kap 11 Miljöbalken finnas en renhållningsordning som ska innehålla

Läs mer

Vi slänger allt mer. Ett halvt ton per person Idag kastar varje person i Sverige nästan 500 kilo sopor per år. Tänk efter ett halvt ton!

Vi slänger allt mer. Ett halvt ton per person Idag kastar varje person i Sverige nästan 500 kilo sopor per år. Tänk efter ett halvt ton! Vi slänger allt mer Hur mycket grejer slänger du och din familj varje vecka? Gamla förpackningar, matrester, slitna kläder, batterier, värmeljus, tidningar Ja, om du tänker efter så kan det vara en hel

Läs mer

Din sortering bidrar till en bättre miljö. Så här sorterar du ditt avfall. orebro.se

Din sortering bidrar till en bättre miljö. Så här sorterar du ditt avfall. orebro.se Din sortering bidrar till en bättre miljö. Så här sorterar du ditt avfall orebro.se Matavfall Det här sorterar du ut, lägger i matavfallspåsen och sedan i det bruna kärlet som finns i anslutning till fastigheten

Läs mer

Ditt matavfall blir biogas

Ditt matavfall blir biogas Ditt matavfall blir biogas Läs om hur du kan påverka miljön och dina kostnader Snart startar insamlingen av matavfall i Hylte kommun Vi gör bränsle av ditt matavfall Snart startar vi insamlingen av matavfall

Läs mer

Renhållningstaxa. För Filipstads kommun. Antagen av kommunfullmäktige 2012-11-29 110 Gäller från och med 2014-01-01

Renhållningstaxa. För Filipstads kommun. Antagen av kommunfullmäktige 2012-11-29 110 Gäller från och med 2014-01-01 1 Renhållningstaxa För Filipstads kommun Antagen av kommunfullmäktige 2012-11-29 110 Gäller från och med 2014-01-01 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 3 1.1 Principer 3 1.2 Avfall som omfattas

Läs mer

RÅD OCH REKOMMENDATIONER AVFALL FRÅN ENSKILDA AVLOPPSANLÄGGNINGAR 2014-04-28

RÅD OCH REKOMMENDATIONER AVFALL FRÅN ENSKILDA AVLOPPSANLÄGGNINGAR 2014-04-28 RÅD OCH REKOMMENDATIONER AVFALL FRÅN ENSKILDA AVLOPPSANLÄGGNINGAR 2014-04-28 FÖRORD För varje kommun ska det enligt 15 kap 11 Miljöbalken finnas en renhållningsordning som ska innehålla de föreskrifter

Läs mer

Vart tar avfallet vägen?

Vart tar avfallet vägen? Vart tar avfallet vägen? Hushåll När du sorterar ditt avfall gör du en insats för bättre miljö och mindre resursförbrukning. Här har vi samlat de vanligaste avfallsslagen och beskrivit vad som händer efter

Läs mer

Bra Skräp! Hur du sorterar rätt med Gröna påsen TRANÅS KOMMUN

Bra Skräp! Hur du sorterar rätt med Gröna påsen TRANÅS KOMMUN Bra Skräp! Hur du sorterar rätt med Gröna påsen TRANÅS KOMMUN Grönt ljus för gröna påsen Tranås kommun inför nu ett delvis nytt sätt att hantera och insamla matrester. Mat som av någon anledning blir över

Läs mer

Avfallsguide 2011. för villor och småhus i Staffanstorps kommun

Avfallsguide 2011. för villor och småhus i Staffanstorps kommun Avfallsguide 2011 för villor och småhus i Staffanstorps kommun Ny avfallsentreprenör Från 1 februari 2011 hämtar SITA ditt avfall på uppdrag av Staffanstorps kommun. Genom SITAs samarbete med ett 50-tal

Läs mer

SORTERA MATAVFALL I FLERFAMILJSHUS GÖR MILJÖ- NYTTA LÅT ERT MATAVFALL BLI BIOGAS/ BIOGÖDSEL FLERFAMILJSHUS

SORTERA MATAVFALL I FLERFAMILJSHUS GÖR MILJÖ- NYTTA LÅT ERT MATAVFALL BLI BIOGAS/ BIOGÖDSEL FLERFAMILJSHUS SORTERA MATAVFALL I FLERFAMILJSHUS GÖR MILJÖ- NYTTA LÅT ERT MATAVFALL BLI BIOGAS/ BIOGÖDSEL FLERFAMILJSHUS Ett viktigt val Dags för er att välja nytt abonnemang Från den 1 november 2015 inför Danderyds

Läs mer

DEFINITIONER OCH ORDFÖRKLARINGAR (i bokstavsordning)

DEFINITIONER OCH ORDFÖRKLARINGAR (i bokstavsordning) DEFINITIONER OCH ORDFÖRKLARINGAR (i bokstavsordning) Avfall Med avfall avses varje föremål, ämne eller substans som ingår i en avfallskategori och som innehavaren gör sig av med eller avser eller är skyldig

Läs mer

VI VILL HA DINA MATRESTER

VI VILL HA DINA MATRESTER VI VILL HA DINA MATRESTER Återvinn din mat Uppsamling Transport Rötning Drivmedel Matrester - en värdefull resurs Det mesta av vårt avfall går att återvinna. Med insamling av matavfall tar Österåker ett

Läs mer

Renhållningsavgift. Grundavgift och hämtningsavgift. Miljöstyrande avgifter för sophantering

Renhållningsavgift. Grundavgift och hämtningsavgift. Miljöstyrande avgifter för sophantering Renhållningsavgift för Gävle, Hofors, Ockelbo, Sandviken och Älvkarleby kommun 2013 Renhållningsavgiften varierar beroende på hur ofta du har sophämtning, vilken storlek på kärlet du har, om du bor i villa

Läs mer

MATAVFALLSINSAMLING i enbostadshus

MATAVFALLSINSAMLING i enbostadshus MATAVFALLSINSAMLING i enbostadshus Varför samlar vi in matavfall? I maj 2012 antog regeringen ett nytt nationellt mål som innebär att 50 procent av matavfallet ska sorteras ut och behandlas biologiskt

Läs mer

FÖRESKRIFTER OM AVFALLSHANTERINGEN I SURAHAMMARS KOMMUN

FÖRESKRIFTER OM AVFALLSHANTERINGEN I SURAHAMMARS KOMMUN FÖRESKRIFTER OM AVFALLSHANTERINGEN I SURAHAMMARS KOMMUN Antagen av Kommunfullmäktige (KF) 1997 att gälla fr o m 1997-02-01 1997-01-27 3 1 TILLÄMPNINGSOMRÅDE För den kommunala avfallshanteringen gäller

Läs mer

Ärade läsare -del, tillhörande avfallshanteringsbestämmelserna

Ärade läsare -del, tillhörande avfallshanteringsbestämmelserna Ärade läsare -del, tillhörande avfallshanteringsbestämmelserna i Kymmene avfallsnämnds verksamhetsområde Avfallshanteringsbestämmelserna är i kraft i följande kommuner: Fredrikshamn Itis Kotka Kouvola

Läs mer

Avfallstaxa. för Gällivare kommun. Denna taxa träder i kraft 2010-05-13. Fastställd av kommunfullmäktige 2010-04-12 50.

Avfallstaxa. för Gällivare kommun. Denna taxa träder i kraft 2010-05-13. Fastställd av kommunfullmäktige 2010-04-12 50. Avfallstaxa för Gällivare kommun Denna taxa träder i kraft 2010-05-13. Fastställd av kommunfullmäktige 2010-04-12 50. 1 Avfallstaxa för hushållsavfall Allmänna bestämmelser...3-4 Det här får du för pengarna...5

Läs mer

Till dig som abonnent

Till dig som abonnent Till dig som abonnent ÖKRAB, Österlens Kommunala Renhållnings Aktiebolag, är Simrishamns och Tomelilla kommuners gemensamma avfallsbolag. Ökrab ansvarar för renhållningen här på Österlen. Abonnentnummer:

Läs mer

Dags att välja. abonnemang för ditt hushållsavfall. För dig i Varbergs kommun som bor i villa eller fritidshus. 1

Dags att välja. abonnemang för ditt hushållsavfall. För dig i Varbergs kommun som bor i villa eller fritidshus. 1 Dags att välja abonnemang för ditt hushållsavfall För dig i Varbergs kommun som bor i villa eller fritidshus. 1 Matavfall en värdefull resurs För en tid sedan fick du information i din brevlåda om det

Läs mer

Prislista. HRM:s avfallshanterings

Prislista. HRM:s avfallshanterings Prislista HRM:s avfallshanterings serviceavgifter fr.o.m. 1.1.2015 2 HRM:s avfallshanterings serviceavgifter 1.1.2015 HRM:s avfallshanterings serviceavgifter 1.1.2015 3 Innehåll Fastigheternas avgifter

Läs mer

Barn som sorterar = vår framtid s.7

Barn som sorterar = vår framtid s.7 Offentligt meddelande, delas ut till alla hushåll 2 n 2012 Ekorosks kundtidning Ekoroskin asiakaslehti Barn som sorterar = vår framtid s.7 kauhava ansluter sig till ekorosk s. 3 varför sorterar vi vårt

Läs mer

Föreskrifter om avfallshantering

Föreskrifter om avfallshantering Föreskrifter om avfallshantering 560:1 Föreskrifter om avfallshantering Fastställda av Kommunfullmäktige 2012-06-20 Gäller från 2012-06-20. 1 kap Inledande bestämmelser 1 Föreskrifter om avfallshantering

Läs mer

FÖRETAGETS ANSVAR EN BROSCHYR FRAMTAGEN AV TILLSYNSMYNDIGHETERNA I KALMAR & GOTLANDS LÄN GENOM MILJÖSAMVERKAN SYDOST

FÖRETAGETS ANSVAR EN BROSCHYR FRAMTAGEN AV TILLSYNSMYNDIGHETERNA I KALMAR & GOTLANDS LÄN GENOM MILJÖSAMVERKAN SYDOST EN BROSCHYR FRAMTAGEN AV TILLSYNSMYNDIGHETERNA I KALMAR & GOTLANDS LÄN GENOM MILJÖSAMVERKAN SYDOST FÖRETAGETS ANSVAR Alla företag påverkar miljön på något sätt och ansvarar för sin egen miljöpåverkan.

Läs mer

Bilaga 4, Enkät kundundersökning avfallshantering 2013

Bilaga 4, Enkät kundundersökning avfallshantering 2013 Bilaga 4, Enkät kundundersökning avfallshantering 2013 Avf_13_Svenljunga v1.0 Sweco Environment 2013 Enkät Avfallshantering 2013 Så här gör du Markera ditt svar för varje fråga. Under varje frågeområde

Läs mer

Renhållningsordning för Mullsjö kommun

Renhållningsordning för Mullsjö kommun Mullsjö kommun Renhållningsordning för Mullsjö kommun Föreskrifter för avfallshantering Till renhållningsordningen hör också: AVFALLSPLAN 2004-10-07 Föreskrifter för avfallshantering Inledande föreskrifter

Läs mer

Information från Ystads kommun

Information från Ystads kommun Här hittar du information om hur sophanteringen ser ut och fungerar i Ystads kommun Tveka inte! Öppna broschyren och låt dig inspireras och informeras Hälsningar/Avfallsenheten Information från Ystads

Läs mer

Bilaga 7 Sammanställning till länsstyrelsen

Bilaga 7 Sammanställning till länsstyrelsen Bilaga 7 Sammanställning till länsstyrelsen Sammanställning till länsstyrelsen 1 (12) Innehåll 1 Administrativa uppgifter... 3 2 Kommunens befolkning och struktur... 4 3 Avfall som kommunen ansvarar för...

Läs mer

Välkommen till ditt SATOhem. Ofta ställda frågor från inflyttaren

Välkommen till ditt SATOhem. Ofta ställda frågor från inflyttaren Välkommen till ditt SATOhem Ofta ställda frågor från inflyttaren SATOs Kundtjänst tel. 020 334 443 asiakaspalvelu@sato.fi sato.fi facebook.com/sato När får jag hämta mina nycklar? Nycklarna till ditt nya

Läs mer

SORTERA DINA MATRESTER MED GRÖNA PÅSEN.

SORTERA DINA MATRESTER MED GRÖNA PÅSEN. SORTERA DINA MATRESTER MED GRÖNA PÅSEN. MED GRÖNA PÅSEN BLIR DINA MATRESTER BIOGAS Visste du att nästan hälften av alla sopor du slänger i soptunnan är matrester? Det kan vara matrester som blivit kvar

Läs mer

SORTERA DINA MATRESTER MED GRÖNA PÅSEN.

SORTERA DINA MATRESTER MED GRÖNA PÅSEN. SORTERA DINA MATRESTER MED GRÖNA PÅSEN. MED GRÖNA PÅSEN BLIR DINA MATRESTER BIOGAS SÅ HÄR GÅR DET TILL 2. Visste du att nästan hälften av alla sopor du slänger i soptunnan är matrester? Det kan vara matrester

Läs mer

Remissbehandling Motionen remitterades till Tekniska nämnden och Telge Återvinning for yttrande.

Remissbehandling Motionen remitterades till Tekniska nämnden och Telge Återvinning for yttrande. ~Q s SVAR PÅ MOTION FRÅN TAGE GRIPENSTAM (C), KERSTIN LUNDGREN (Cr O 8 o L] OCH LEIF HOLMBERG (C) MED RUBRIKEN "MOBIL MILJÖSTATION OCH FLER ÅTERVINNINGSSTATIONER" Till Kommunfullmäktige Tage Gripenstam

Läs mer

abonnemang för ditt hushållsavfall För dig i Falkenbergs kommun som bor i villa eller fritidshus. 1

abonnemang för ditt hushållsavfall För dig i Falkenbergs kommun som bor i villa eller fritidshus. 1 abonnemang för ditt hushållsavfall För dig i Falkenbergs kommun som bor i villa eller fritidshus. 1 Matavfall en värdefull resurs För en tid sedan fick du information i din brevlåda om det nya sättet att

Läs mer

Dags att välja. abonnemang för ditt hushållsavfall. För dig i Varbergs kommun som bor i villa eller fritidshus. 1

Dags att välja. abonnemang för ditt hushållsavfall. För dig i Varbergs kommun som bor i villa eller fritidshus. 1 Dags att välja abonnemang för ditt hushållsavfall För dig i Varbergs kommun som bor i villa eller fritidshus. 1 Matavfall en värdefull resurs För en tid sedan fick du information i din brevlåda om det

Läs mer

Villahushåll. Insamling av matavfall en insats för miljön

Villahushåll. Insamling av matavfall en insats för miljön Villahushåll Insamling av matavfall en insats för miljön Hållbart samhälle Det avfall som uppkommer ska vara en resurs och inte ett miljöproblem. Det har Upplands Väsby och åtta andra norrortskommuner

Läs mer

Sorteringens abc - Ekorosks sorteringsmodell i ett nötskal s. 4-5. s.6. s.8. KÄÄNTÖ- PUOLELLA suomenkielinen versio!

Sorteringens abc - Ekorosks sorteringsmodell i ett nötskal s. 4-5. s.6. s.8. KÄÄNTÖ- PUOLELLA suomenkielinen versio! Offentligt meddelande, delas ut till alla hushåll 1 n 2012 Ekorosks kundtidning Ekoroskin asiakaslehti KÄÄNTÖ- PUOLELLA suomenkielinen versio! Sorteringens abc - Ekorosks sorteringsmodell i ett nötskal

Läs mer

Allmänna föreskrifter

Allmänna föreskrifter Allmänna föreskrifter 2014-05-26 FÖRESKRIFTER FÖR AVFALLSHANTERING INOM NORRKÖPINGS KOMMUN KS 2014/0340 Föreskrifter för avfallshantering antagna av kommunfullmäktige 2014-05-26 / 128. Ersätter föreskrifter

Läs mer

Föreskrifter om avfallshantering i Emmaboda kommun

Föreskrifter om avfallshantering i Emmaboda kommun BESTÄMMELSER Gäller fr 2012-10-01 56.4.3 Föreskrifter om avfallshantering i Emmaboda kommun Rev 2012-05-31 Inledande bestämmelser 1 För kommunens avfallshantering gäller: Miljöbalken (1998:808) och avfallsförordningen

Läs mer

Anvisningar för utsortering av matavfall

Anvisningar för utsortering av matavfall Anvisningar för utsortering av matavfall Bakgrund Enligt gällande avfallsplan ska de resurser som finns i avfallet tas tillvara och utnyttjas bättre. Mot bakgrund av denna plan har beslutats att införa

Läs mer

Information från Avfallsenheten

Information från Avfallsenheten Bild: Sofia Güll Information från Avfallsenheten Matavfall i Ystad När får alla Ystads kommuns invånare möjligheten att sortera ut matavfall? Efterhand som vi byter ut våra fordon så utökas områdena där

Läs mer

PRISLISTA CONTAINER & AVFALLSTRANSPORTER

PRISLISTA CONTAINER & AVFALLSTRANSPORTER HANTERINGSMÖJLIGHETER Avfallet kan vara av olika slag och så även de möjligheter som finns för hantering av dem. Nedan anges tre hanteringssätt för uttjänat material eller restprodukter. Materialåtervinning

Läs mer

Taxa. Renhållning. Mariestad. Antaget av kommunfullmäktige Mariestad 2010-12-13

Taxa. Renhållning. Mariestad. Antaget av kommunfullmäktige Mariestad 2010-12-13 Taxa Renhållning Mariestad Antaget av kommunfullmäktige Mariestad 2010-12-13 Innehållsförteckning 1 Allmänna bestämmelser... 4 1.1 Principer... 4 1.2 Avfall som omfattas av kommunalt ansvar... 4 1.3 Fastighetsinnehavarens

Läs mer

Vad som är farligt avfall är noga bestämt i förordningen för farligt avfall, SFS 2001:1063.

Vad som är farligt avfall är noga bestämt i förordningen för farligt avfall, SFS 2001:1063. F arligt avfall Vad är farligt avfall? Vad som är farligt avfall är noga bestämt i förordningen för farligt avfall, SFS 2001:1063. Farligt avfall bör alltid hanteras med stor noggrannhet och försiktighet

Läs mer

Felanvändning av gemensam insamlingspunkt

Felanvändning av gemensam insamlingspunkt Ekoavgifter Avfallsavgiftstabell nr 1 /år /år Alv 0 % Alv 24 % Bostäder med en person inskriven 20,00 24,8 Bostäder med 2 personer inskrivna 33,00 40,92 Bostäder med 3 eller flera personer inskrivna 38,00

Läs mer

Nu kör vi igång. Ditt matavfall blir biogas

Nu kör vi igång. Ditt matavfall blir biogas Nu kör vi igång Ditt matavfall blir biogas Skräp eller en råvara med möjligheter? Det finns två sätt att se på matavfall: som rent skräp eller som en resurs. Partille kommun väljer att se matavfallet som

Läs mer

En ny mottagning för avfallet under planering sorteringen består s. 4. s.6. s.7. Ekorosks kundtidning Ekoroskin asiakaslehti. 2 n 2014.

En ny mottagning för avfallet under planering sorteringen består s. 4. s.6. s.7. Ekorosks kundtidning Ekoroskin asiakaslehti. 2 n 2014. 2 n 2014 Ekorosks kundtidning Ekoroskin asiakaslehti En ny mottagning för avfallet under planering sorteringen består s. 4 AKTUELLT: / / / modern deponi / / / små vardagliga val s.6 s.7 Sorteringsanvisningar

Läs mer

farligt avfall guide för hantering av farligt avfall från företag

farligt avfall guide för hantering av farligt avfall från företag farligt avfall guide för hantering av farligt avfall från företag 2 f o t o : i l i l f o r m ingrid el i a s s o n en miljö värd att vårda Företagens ansvar. Giftigt, frätande och miljöfarligt. Det är

Läs mer

Trivselregler Brf. Villa Lustigkulla den 2 augusti 2013

Trivselregler Brf. Villa Lustigkulla den 2 augusti 2013 Trivselregler Brf. Villa Lustigkulla den 2 augusti 2013 Att bo i bostadsrätt innebär att du ingår i en gemenskap av människor med samma intresse för sitt boende. Tillsammans äger och förvaltar vi huset

Läs mer

SORTERINGSINSTRUKTIONER PÅ ÅTERVINNINGSCENTRALEN

SORTERINGSINSTRUKTIONER PÅ ÅTERVINNINGSCENTRALEN SORTERINGSINSTRUKTIONER PÅ ÅTERVINNINGSCENTRALEN OFTA FELSORTERAT AVFALL Bildäck Stekpannor/Grytor Parasoll Skurskaft Sopborstar Skyfflar Cyklar Barnvagn Brassestolar/Solstolar/Baden-baden Gräsklippare

Läs mer