HUSBOLAGETS AVFALLSGUIDE

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "HUSBOLAGETS AVFALLSGUIDE"

Transkript

1 HUSBOLAGETS AVFALLSGUIDE Tehtävänä puhtaampi ympäristö

2 FASTIGHETENS AVFALLSHANTERING Det är många faktorer som inverkar på trivseln i anslutning till boende och en fungerande avfallshantering är en av de viktigaste. En väl planerad och förverkligad avfallshantering står som grund för invånarnas sorteringsmotivation. En sakenligt förverkligad avfallshantering är ofta även ekonomiskt lönsam pga. av minskade blandavfallsavgifter. En ordentlig och fungerande avfallshantering sparar även miljön. Disponentens minneslista Bekanta dig med ditt områdes avfallshanteringsbestämmelser. Kontrollera att mängden kärl är lämplig och att kärlen töms tillräckligt ofta. Gör ett avtal om transport av avfall. Sörj för avfallskärlens skick samt renhållning. Försäkra dig om att avfallsutrymmets storlek är tillräckligt för både kärl och tömningar. Det lönar sig att reservera lite extra utrymme för några tilläggskärl. Sörj för underhållet av passager. Övervaka att avfallet sorteras rätt. Genom att dela ut avfallsinfo och satsa på tydliga anvisningar och instruktioner i avfallsutrymmet, görs sorteringen lättare för invånarna. ATT FÖREBYGGA UPPKOMSTEN AV AVFALL Varje gång man gör ett beslut om att köpa något, är det värt att uppmärksamma mängden avfall nyförvärvet medför. När köpet väl gjorts och produkten bytt ägare, är det avfall som prylen medför på den nya ägarens ansvar. Avfallslagen förpliktar avfallsinnehavaren att transportera sitt avfall till en ändamålsenlig avfallshantering. Genom att gynna hållbara och reparerbara produkter samt immateriell service, såsom massage, städhjälp eller skomakartjänster producerar vi mindre avfall. Även återvinningspunkter och gårdsloppisar dit bostadsbolagets invånare kan föra överflödiga men användbara prylar, är ett fint sätt att minska på avfallsmängden. Mindre avfall betyder ofta även mindre avfallsavgifter. Det bästa avfallet är det avfall som aldrig produceras. Pärmbild: rodeo.fi

3 ORDNAD AVFALLSTRANSPORT Varje fastighet bör ansluta sig till en ordnad avfallstransport. Kommunen ansvarar för att arrangera boendets avfallshantering och avfallsservicenämnden fattar beslut om huruvida den ordnade avfallstransporten sköts kommunalt eller ordnat av fastighetsinnehavaren. Kimitoön: Kommunalt ordnad avfallstransport På Kimitoön transporteras avfallet i kommunal regi och man kommer överens om tömningen av avfallskärlet med Rouskis. Avfallet samlas in fastighetsvis nästan på hela kommunens område. Endast skärgårdens blandavfall samlas in i gemensamma kärl. Salo, Pemar och Sagu: Avfallstransport ordnad av fastighetsinnehavaren Salo, Pemar och Sagu har till största delen avfallstransport som ordnas av fastighetsinnehavaren, vilket betyder att fastigheterna kommer överens om avfallstransporten med en avfallstransportör. Avtalet uppgörs mellan fastighetsinnehavaren och transportören, varvid transportören även fakturerar fastighetsinnehavaren.

4 SORTERING AV AVFALL Sorteringen av avfall gäller alla. Av allt avfall som produceras i hushållen är en tredjedel pappersavfall och en lika stor del bioavfall, resten består av kartong, glas, metall, plast, farligt avfall samt blandavfall. Endast en bråkdel av hushållens avfall är svåra att återvinna. Det återvinningsbara avfallet som hushållen producerar kan, om det sorteras rätt och läggs i rätt insamlingskärl, lätt och effektivt återvinnas som material eller energi. Det vettigaste och kostnadseffektivaste sättet att få avfallet återvunnet är att sortera det vid källan, m.a.o. i hemmet. Att ordna en ordentlig sorteringspunkt i t.ex. köket är ett bra utgångsläge för en meningsfull sortering. I skåpet under diskbordet kan man t.ex. installera en avfallsvagn med skilda fack för de avfall som samlas in. Sorteringsanvisningar Kännedom om hur fastighetens avfallshantering arrangerats och hur sorteringen fungerar, d.v.s. vad som hör hemma i vilket kärl, gör att det är lättare att sortera, vilket minskar mängden blandavfall. Tydliga och väl synliga sorteringsanvisningar på avfallskärlen och i avfallsutrymmet hjälper husets invånare att sortera sitt avfall. Sorteringsanvisningar kan beställas av Rouskis eller skrivas ut från Rouskis hemsida. Det är skäl att kontinuerligt informera fastighetens invånare om fastighetens avfallshanteringsarrangemang. Ett avfallshanteringsmeddelande som hålls uppdaterat kan fästas på infotavlan i trappuppgången. Meddelandets innehåll: vilka avfallskategorier som sorteras på fastigheten och hur de skall packas vad man skall göra med renoveringsavfall och skrymmande avfall var farligt avfall samt el- och elektronikskrot tas emot kontaktuppgifter till disponenten, kommunen, det lokala avfallshanteringsbolaget och avfallstransportören Sorteringsanvisningar kan beställas av Rouskis.

5 AVFALLSKÄRL Det är disponentens uppgift att avtala om avfallstransport, samt att se till att mängden insamlingskärl följer avfallshanteringsbestämmelserna. MINST 5 BOSTÄDER PÅ FASTIGHETEN Kompostor eller separat insamlingskärl för bioavfall Blandavfallskärl MINST 10 BOSTÄDER PÅ FASTIGHETEN Kompostor eller separat insamlingskärl för bioavfall Insamlingskärl för glas Insamlingskärl för metall Insamlingskärl för kartong eller insamlingskärl för energiavfall (Salo, Pemar, Sagu), varvid kartong till återvinningspunkterna eller avfallsstationerna Blandavfallskärl Riktgivande avfallskärlsbehov för fastigheten I tabellen nedan finns en uträckning på behovet av avfallskärl baserat på bostadsmängd och tömningsintervall. Förutom invånarmängden inverkar även invånarstrukturen och användningssyftet på avfallsmängderna. Avfallskärl 660 blandavfall 240 l bioavfall 660 l papper 660 l kartong 240 l metall 240 l glas Tömningsintervall 1 v. 1 v. 1 v. 2 v. 1 v. 2 v. 4 v. 8 v. 4 v. 8 v. Bostäder

6 Avfallskärlens tömningsintervaller Avfallskärlen bör tömmas enligt tömningsintervallerna i kommunens avfallshanteringsbestämmelser. Observera att avfallskärlen bör tömmas så ofta att allt avfallet ryms i kärlen och locken går att stänga ordentligt. Blandavfallskärlen i tätorter bör tömmas minst en gång per två (2) veckor och i glesbygden minst en gång per fyra (4) veckor. Om bioavfallet komposteras eller samlas in separat, kan tömningsintervallerna förlängas till en gång per fyra veckor (4) i tätorten och en gång per åtta (8) veckor i glesbygden. Bioavfallskärlen bör tömmas minst en gång per vecka, vintertid , minst en gång per två (2) veckor. Kärlen för papper, kartong, papp, glas, metall och övriga avfallskategorier bör tömmas så ofta att överfulla kärl kan undvikas. Avfallskärlsalternativ 1. För hand flyttbart lock- och hjulförsett avfallskärl som maskinellt kan lastas i en sopbil försedd med kompressor. 2. Avfallskärl med lock (snabbcontainer), vilket maskinellt kan tömmas av en sopbil, eller i vilket avfallet kan transporteras till behandlingsplasten. 3. Nedgrävt djupinsamlingskärl, som maskinellt töms av en sopbil. Före kärlen skaffas lönar det sig att kontrollera kärlens lämplighet genom att kontakta transportören. Bild: Lassila & Tikanoja Oyj

7 Märkning av avfallskärl och indikatorfärger Avfallskärlen märks enligt avfallskategori med en textdekal som fästs på kärlets lock och framsida. Om kärlets färg inte följer rekommendationerna nedan, kan dessa indikatorfärger användas på en textdekal, som indikerar vilken avfallskategori kärlet är till för. blandavfall bioavfall papper glas metall grå brun grön blå blå kartong energiavfall papp farligt avfall blå orange blå röd Avfall som inte hör hemma i fastighetens avfallskärl Alla avfall får inte läggas i fastighetens avfallskärl. Sådant avfall som inte lämpar sig för den ordnade avfallstransporten såsom byggavfall, skrymmande avfall, specialavfall, exceptionellt stora avfallspartier samt avfall som tillhör ett fullständigt producentansvar (t.ex. el- och elektronikskrot, batterier, ackumulatorer), bör separat transporteras till en ändamålsenlig behandlingsplats. För bl.a. trädgårdsavfall, som uppkommit vid skötseln av gårdsområden, kan bytesflak beställas av transportföretagare. Trädgårdsavfall och ris- och kvistavfall bör hållas åtskilt. Det är skäl att fästa sorteringsanvisningar, som berättar vad som får läggas i flaket, på sidan av flaket. Annars är det lätt hänt att sådant avfall som inte hör hemma i flaket hamnar där, vilket kan leda till att avfallet måste tas emot som deponerbart blandavfall vid avfallsstationen. Det är förbjudet, att föra trädgårsavfall, som uppkommit i skötseln av gårdar och trädgårdar eller övrigt avfall, till allmänna park- eller grönområden. Farligt avfall Farligt avfall som uppkommit i samband med boende, skall transporteras till en för ändamålet avsedd allmän mottagningsplats. Om farligt avfall samlas in och förvaras på fastigheten, bör man för ändamålet reservera ett skilt låsbart utrymme där olika farliga avfall kan hållas skilt för sig i märkta insamlingskärl. Utrymmet bör uppfylla de bestämmelser, som givits angående lagring av kemikalier. Farliga avfall får inte förvaras på fastigheten längre än 12 månader.

8 FUNGERANDE AVFALLSUTRYMMEN Vid vissa fastigheter kan utrymmesbristen ibland orsaka problem. I bostäderna tävlar avfallet om utrymmet med alla slags prylar och på gården tar bilarna ofta de bästa platserna. Arrangemangen i samband med fastighetens avfallsutrymme påverkar ofta direkt bostädernas behov av utrymme för förvaring av avfall. Ju flera avfallsslag som samlas in på fastigheten, desto mindre blir förvaringsbehovet i bostäderna. Ett lättanvänt och tryggt avfallsutrymme, såsom ett avfallsrum eller avfallstak, är en mycket viktig faktor med tanke på en välfungerande avfallshantering. Vid planeringen av avfallsutrymmet lönar det sig att speciellt uppmärksamma insamlingsredskapens utrymmesbehov och tillgänglighet, utrymmets belysning och renhållning samt sorteringsskyltning.det lönar sig även beakta framtidens sorteringskrav och således reservera lite extra utrymme för nya avfallskärl.

9 Minneslista för den som planerar ett avfallsutrymme Avfallsutrymmet dimensioneras enligt insamlade avfallskategorier, mängd producerat avfall och kärlens tömningsintervaller, samt så att kärlen kan tömmas utan att övriga insamlingsredskap behöver flyttas. Ingången till avfallsutrymmet bör vara utan hinder, tröskel och trappor. En tillräcklig belysning och luftcirkulation skall även garanteras. Om det finns en kompost i avfallsutrymmet, bör utrymmet förses med en vattenslang, en golvbrunn med avlopp samt en skild ventilation. Sopbilen bör garanteras tillräckliga, bärande och trygga farleder. Sorteringsanvisningarna för de avfall som samlas in, samt behövliga kontaktuppgifter lönar sig placera på en så synlig plats som möjligt. Riktgivande yttermått för avfallskärl KÄRLVOLYM (liter) BREDD (mm) DJUP (mm) HÖJD (mm) Avfallskärlens placering Avfallskärl som kan flyttas för hand, bör placeras så att sopbilen utan hinder och tryggt kommer inom 10 meter från kärlet. Avfallskärl som inte kan flyttas för hand, bör placeras så att sopbilen utan hinder kommer till kärlets omedelbara närhet. Avfallskärlen skall placeras så, att avståndet till närmaste byggnad inte är mindre än 4 meter. Avfallstaket bör placeras minst 8 meter från närmaste byggnad. Om detta avstånd inte kan uppnås, bör eventuell brandspridning begränsas med hjälp av byggnadstekniska arrangemang.

10 KOMPOSTERING På fastigheten uppkommet trädgårdsavfall, livsmedelsavfall och torrklosettavfall får egenhändigt komposteras på fastigheten förutsatt att detta inte orsakar olägenhet för hälsa eller miljö. Kompostorn bör vara skadedjurstät. Värmeisolering rekommenderas rekommenderas då livsmedelsavfall komposteras året runt. Kompostorn skall placeras så att avståndet till en brunn eller ett vattendrag inte underskrider 15 meter. Avståndet till grannens rå får inte utan dennes godkännande underskrida 4 meter. Kompostorn kan dock utan en grannes skilda godkännande placeras i utrymmen som i bygglovshandlingar reserverats för avfallshantering. SEPARAT INSAMLING AV BIOAVFALL Separat insamling av bioavfall är möjligt speciellt i tätorter. Kökets bioavfall ska alltid packas separat i till exempel en papperspåse eller i annat nedbrytbart material. Tomma mjöl- och sockerpåsar är ett billigt sätt att packa bioavfallet. Bioavfallet kan också rullas in i tidningspapper eller en tidningspappers påse. Dessutom finns det olika komposteringspåsar för bioavfall till salu. Insamlingskärlen hålls längre rena, när avfallet är packat. Med förpackning förhindras luktolägenheter och flugor. Förpackningen hindrar också att bioavfallet under vintern fryser fast i kärlets kanter. Endast små mängder löst trädgårdsavfall kan sättas i kärlet. Det insamlade bioavfallet komposteras i en komposteringsanläggning.

11 En dagstidning som bioavfallspåse Öppna tidningen vid mittuppslaget. Halvera tidningens storlek genom att vika nedre delen och övre delen mot varandra. Trä in tidningens ändor rejält i varandra så att tidningen formas till en rulle. Tryck skruvande ner en sida i taget så att de nedtryckta sidorna utgör botten i rullen. Vik ut påsens överkant ungefär 7 cm med början från skarven, så att påsen hålls bra ihop. Då är bioavfallspåsen färdig att användas. DET ÄR FÖRBJUDET ATT BRÄNNA ELLER GRÄVA NER AVFALL Skräp och avfall får inte förintas genom förbränning. I fastigheternas värmepannor och andra eldstäder får dock obehandlat, rent och torrt trämaterial samt ris och kvistar brännas. Små mängder rent papper och ren kartong får användas som tände. Det är förbjudet att gör sig av med avfall genom att gräva ner det i marken.

12 LAGAR OCH FÖRORDNINGAR Avfallshanteringen styrs av avfallslagen (646/2011) samt dess förändringar, som trädde i kraft Avsikten med avfallslagen är att minska på mängden avfall och dess skadlighet samt att främja en hållbar användning av naturresurserna. Dessutom är en målsättning, att förebygga och avvärja hälso- och miljörelaterade skador som orsakas av avfall och avfallshantering. Enligt avfallslagen bör man i all verksamhet sörja för att det bildas så lite avfall som möjligt, att avfallet inte ställer till besvär när det gäller att ordna avfallshanteringen och inte heller förorsakar fara eller olägenheter för hälsa och miljö. Nedskräpningsförbudet och förbudet att förorena jordmånen gäller dessutom alla medborgare. Allmänna avfallshanteringsbestämmelser Avfallsservicenämnden kan, för att precisera den riksomfattande lagstiftningen, utge lokala allmänna bestämmelser för ordnandet av avfallshanteringen. Med dessa allmänna avfallshanteringsbestämmelser styrs bland annat återvinning och behandling av avfall, sorterings-, insamlings- och transportarrangemang samt användning av insamlingskärl. Avfallshanteringsbestämmelserna får du från Rouskis eller kommunen. Avfallshanteringsbestämmelserna förpliktar bland annat alla kommuninvånare att sortera sitt avfall. Avfallsinnehavaren bör sortera sitt avfall så att, det återvinningsbara avfallet och det farliga avfallet hålls skilt från övrigt avfall och från varandra. I insamlingsredskapet får man endast lägga sådant avfall som det är ämnat för. ROUSKIS OY Rouskis Oy betjänar i alla avfallshanteringsfrågor. Det är möjligt att be Rouskis avfallsrådgivare till husbolaget för att berätta om sortering och kompostering. Från avfallsrådgivningen får man också olika sorteringsanvisningar. Rouskis säljer också avfallskärl och kompostorer. Till Rouskis uppgifter hör även att upprätthålla avfallsstationer. Vid Rouskis avfallsstationer mottas bygg- och rivningsavfall, sorterat återvinningsbart avfall, el- och elektronikskrot, tryckimpregnerat trä, asbest och farligt avfall samt slutdeponerbart blandavfall. Tilläggsinformation fås från Rouskis avfallsrådgivning tfn Aktuell avfallsinformation finns även på Rouskis hemsidor på adressen Rouskis 10/14

Ärade läsare -del, tillhörande avfallshanteringsbestämmelserna

Ärade läsare -del, tillhörande avfallshanteringsbestämmelserna Ärade läsare -del, tillhörande avfallshanteringsbestämmelserna i Kymmene avfallsnämnds verksamhetsområde Avfallshanteringsbestämmelserna är i kraft i följande kommuner: Fredrikshamn Itis Kotka Kouvola

Läs mer

God avfallshantering vid ny- och ombyggnation

God avfallshantering vid ny- och ombyggnation Missvisande titel? Låter som att det är själva byggavfallet som avses. God avfallshantering vid ny- och ombyggnation Sundbybergs stads riktlinjer Godkänd av stadsbyggnads- och miljönämnden den 11 november

Läs mer

Föreskrifter om avfallshantering för Borlänge kommun. Beslutat i Kommunfullmäktige 2007-03-29

Föreskrifter om avfallshantering för Borlänge kommun. Beslutat i Kommunfullmäktige 2007-03-29 Föreskrifter om avfallshantering för Borlänge kommun Beslutat i Kommunfullmäktige 2007-03-29 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING...3 FÖRESKRIFTER OM AVFALLSHANTERING...4 Inledande bestämmelser och definitioner

Läs mer

Vad är avfallshanteringsföreskrifter och varför utfärdas de?

Vad är avfallshanteringsföreskrifter och varför utfärdas de? Vad är avfallshanteringsföreskrifter och varför utfärdas de? 1.1 Avfallshanteringsföreskrifternas syfte Det grundläggande syftet med avfallshanteringsföreskrifterna är att främja verkställigheten av avfallslagen

Läs mer

GÖR RUM FÖR MILJÖN. Planera, projektera och bygg för enkel och hållbar avfallshantering i Malmö

GÖR RUM FÖR MILJÖN. Planera, projektera och bygg för enkel och hållbar avfallshantering i Malmö GÖR RUM FÖR MILJÖN Planera, projektera och bygg för enkel och hållbar avfallshantering i Malmö Det ska vara lätt att göra rätt Vi människor är bekväma av oss. Samtidigt vill vi göra det som vi vet är rätt.

Läs mer

Renhållningsordning för Vaggeryds kommun. Antagen av kommunfullmäktige 2007-03-26 38

Renhållningsordning för Vaggeryds kommun. Antagen av kommunfullmäktige 2007-03-26 38 Renhållningsordning för Vaggeryds kommun Antagen av kommunfullmäktige 2007-03-26 38 1 Renhållningsordning för Vaggeryds kommun INNEHÅLL Kap 1 Kap 2 Kap 3 Kap 4 Kap 5 Inledande bestämmelser Ansvar och skyldigheter

Läs mer

NOA 11. Anvisningar för ny- och ombyggnad för avfallsutrymmen

NOA 11. Anvisningar för ny- och ombyggnad för avfallsutrymmen NOA 11 Anvisningar för ny- och ombyggnad för avfallsutrymmen UTFÄRDAD I DECEMBER 2011 Förord Följande råd och anvisningar om utformning av avfallsutrymmen samt förvaring och transport av avfall är till

Läs mer

Renhållningsföreskrifter. Haninge kommun. Antagen av kommunfullmäktige 2011-11-17

Renhållningsföreskrifter. Haninge kommun. Antagen av kommunfullmäktige 2011-11-17 Renhållningsföreskrifter Haninge kommun Antagen av kommunfullmäktige 2011-11-17 Haninge Sida 2 Innehåll Inledning 4 Ansvar och skyldigheter 4 Hushållsavfall 5 Hämtning 7 Undantag från föreskrifter 7 Bilaga

Läs mer

sid 4-7 Allt om din sophämtning sid 10 sid 18-21 Allt om ditt matavfall och olika abonnemangsformer sid 23 Enkel avläsning av vattenmätare

sid 4-7 Allt om din sophämtning sid 10 sid 18-21 Allt om ditt matavfall och olika abonnemangsformer sid 23 Enkel avläsning av vattenmätare sid 4-7 Allt om din sophämtning sid 10 Återvinningscentralernas öppettider sid 18-21 Allt om ditt matavfall och olika abonnemangsformer sid 23 Enkel avläsning av vattenmätare VIVAB ansvarar för att du

Läs mer

Juli 2013. Föreskrifter om avfallshantering och renhållning

Juli 2013. Föreskrifter om avfallshantering och renhållning Juli 2013 Föreskrifter om avfallshantering och renhållning Föreskrifter om avfallshantering och renhållning För varje kommun ska det enligt 15 kap 11 miljöbalken finnas en renhållningsordning som skall

Läs mer

Lokala föreskrifter om avfallshantering för Kils kommun. antagna av kommunfullmäktige i Kil 2009-05-28, Kf 54

Lokala föreskrifter om avfallshantering för Kils kommun. antagna av kommunfullmäktige i Kil 2009-05-28, Kf 54 Lokala föreskrifter om avfallshantering för Kils kommun antagna av kommunfullmäktige i Kil 2009-05-28, Kf 54 sid. 2 (17) INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 Inledande bestämmelser... 3 Tillämpliga

Läs mer

Projektera och bygg för god avfallshantering. Stockholms stads riktlinjer

Projektera och bygg för god avfallshantering. Stockholms stads riktlinjer Projektera och bygg för god avfallshantering Stockholms stads riktlinjer APRIL 2007 Innehållsförteckning Inledning 5 Vad ska samlas in och vem har ansvar? 6 Planering för långsiktigt hållbara lösningar

Läs mer

INNEHÅLL 1 Verkställande direktörens översikt 2 Basuppgifter om bolaget 3 Insamling av avfall 4 Återvunnet och slutdeponerat avfall

INNEHÅLL 1 Verkställande direktörens översikt 2 Basuppgifter om bolaget 3 Insamling av avfall 4 Återvunnet och slutdeponerat avfall Årsberättelse 2005 2 INNEHÅLL 1 Verkställande direktörens översikt s.3 2 Basuppgifter om bolaget s.4 3 Insamling av avfall s.7 4 Återvunnet och slutdeponerat avfall s.10 5 Miljöskydd och kontroll s.15

Läs mer

Vad går vårstädningen ut på? Attityder skapas tidigt!

Vad går vårstädningen ut på? Attityder skapas tidigt! Varför ska vi vårstäda? Varje år slängs 8 800 ton skräp i Sveriges natur och i Göteborg räknar man med att 600 ton slängs. Det skadar både växt- och djurliv. Hundratals fåglar och däggdjur dör varje år

Läs mer

VI GER MER IGEN. Familjen Teräntö sorterar metallavfall

VI GER MER IGEN. Familjen Teräntö sorterar metallavfall VI GER Information about waste disposal in English is available at www.tsj.fi MER IGEN PARGAS ÅBONEJDENS AVFALLSSERVICE INFORMERAR 1/2012 Skärgårdens avfallsservice förnyas Gemensam avfallsnämnd förbereds

Läs mer

Så tar vi hand om ditt avfall i framtiden Avfallsplan 2020

Så tar vi hand om ditt avfall i framtiden Avfallsplan 2020 REFILL 1,5 l MJÖLK STOR- PACK MIN KASSE TIDNING Second Hand ÅTERANVÄNDA MINIMERA DEPONERA ÅTERVINNA ENERGI ÅTERVINNA MATERIAL Så tar vi hand om ditt avfall i framtiden Avfallsplan 2020 En strävan efter

Läs mer

Avfall,vatten och avlopp. Guide 2009

Avfall,vatten och avlopp. Guide 2009 Avfall,vatten och avlopp Guide 2009 Allmän information om avfall Överallt där människor bor eller arbetar bildas avfall. Den här broschyren riktar sig främst till våra kommuninvånare som bor i småhus,

Läs mer

Också gårdar kan spara genom att sortera VI GER MER IGEN. Spara sorteringsguiden och Yrjös tidtabell. Vad då för PVC?

Också gårdar kan spara genom att sortera VI GER MER IGEN. Spara sorteringsguiden och Yrjös tidtabell. Vad då för PVC? Spara sorteringsguiden och Yrjös tidtabell VI GER MER IGEN Vad då för PVC? ÅBONEJDENS AVFALLSSERVICE INFORMERAR 2/2009 Också gårdar kan spara genom att sortera Var sak har sin plats på avfallsstationen

Läs mer

Renhållningsordning för Marks kommun

Renhållningsordning för Marks kommun Renhållningsordning för Marks kommun Del 1 Avfallsplan Del 2 Föreskrifter om avfallshantering Antagen av kommunfullmäktige 28 april 2011, 48. 2 DEL 1 AV- FALLSPLAN RENHÅLLNINGSORDNING FÖR MARKS KOMMUN

Läs mer

Avfallshantering tillgänglig, säker och estetisk

Avfallshantering tillgänglig, säker och estetisk Avfallshantering tillgänglig, säker och estetisk Inspiration och vägledning vid planering och byggande av avfallsutrymmen, återvinningsstationer och återvinningscentraler Avfallshantering tillgänglig,

Läs mer

FÖRESKRIFTER FÖR AVFALLSHANTERING INOM NORRKÖPINGS KOMMUN

FÖRESKRIFTER FÖR AVFALLSHANTERING INOM NORRKÖPINGS KOMMUN FÖRESKRIFTER FÖR AVFALLSHANTERING INOM NORRKÖPINGS KOMMUN Antagna av kommunfullmäktige den 15 oktober 2012, 163 Dessa föreskrifter träder i kraft 2013-01-01. Föreskrifter antagna av kommunfullmäktige 2006-12-18

Läs mer

Trivselregler Brf. Nyängen i Vendelsö

Trivselregler Brf. Nyängen i Vendelsö Uppdaterad 2013-04-11 Trivselregler Brf. Nyängen i Vendelsö För att vi ska trivas tillsammans har föreningen satt samman några enkla trivselregler. Grovsoprum öppet måndagar 18:30-19:00... 3 Hushållssopor...

Läs mer

ÅTERVINNiNg SATT I SYSTEM

ÅTERVINNiNg SATT I SYSTEM ÅTERVINNiNg SATT I SYSTEM Det har hänt mycket på avfallsfronten. Till mitten av 1800-talet slängde människor sina sopor lite varstans utan att någon protesterade. Kanske klagades det på stanken, men annars

Läs mer

Avfallsplan. Östersunds kommun

Avfallsplan. Östersunds kommun Avfallsplan Östersunds kommun Detta är en enkel men läsbar kopia av nu gällande avfallsplan. Den finns även som trycksak och kan beställas från Östersunds kommun Renhållning. ÖSTERSUND 25 Innehåll Kommunens

Läs mer

VI GER MER IGEN ÅBONEJDENS AVFALLSSERVICE INFORMERAR 2/2008

VI GER MER IGEN ÅBONEJDENS AVFALLSSERVICE INFORMERAR 2/2008 0 VI GER MER IGEN ÅBONEJDENS AVFALLSSERVICE INFORMERAR 2/2008 D A TIDT T BELLEN Ö 200 TIDTABELLEN FÖR MILJÖBILEN YRJÖ 2008 2009 0 08 8 200 9 www.tsj.fi Finsk avfallsservice är främmande för invandrare

Läs mer

Val av avloppsreningssystem

Val av avloppsreningssystem SIBBO SIPOO Itä-Uudenmaan ja Porvoonjoen vesien- ja ilmansuojeluyhdistys r.y. Runeberginkatu 17, 06100 PORVOO Föreningen vatten- och luftvård för Östra Nyland och Borgå å r.f. Runebergsgatan 17, 06100

Läs mer

Vad blir det av vårt avfall? MÅL, VÄRDERINGAR OCH STRATEGIER FÖR SYDSKÅNES AVFALLSHANTERING 2006-2010

Vad blir det av vårt avfall? MÅL, VÄRDERINGAR OCH STRATEGIER FÖR SYDSKÅNES AVFALLSHANTERING 2006-2010 Vad blir det av vårt avfall? MÅL, VÄRDERINGAR OCH STRATEGIER FÖR SYDSKÅNES AVFALLSHANTERING 2006-2010 MYT OCH SANNING Myter om vårt avfall Sopberget bara växer FAKTA: I Sysavregionen läggs mindre än 3

Läs mer

INVÅNARGUIDE. för A-bolagens hyresgäster

INVÅNARGUIDE. för A-bolagens hyresgäster INVÅNARGUIDE för A-bolagens hyresgäster BOLAGEN Välkommen till ditt A-hem Välkommen som hyresgäst i A-bolagen. A-koncernens moderbolag är Borgå A-bostäder Ab, vars verksamhet är koncentrerad till aravahyresbostäder.

Läs mer

KÄLLSORTERING Vad, Var, Hur, Varför och Vad händer sen?

KÄLLSORTERING Vad, Var, Hur, Varför och Vad händer sen? KÄLLSORTERING Vad, Var, Hur, Varför och Vad händer sen? Källsortering ENKLARE ATT SORTERA DINA SOPOR Ställ dig denna fråga: Är det här en förpackning? JA Då hör den hemma i något av förpackningsinsamlingens

Läs mer

Tack för mat och kaffe! Våga fråga. Varje droppe räknas. Information & inspiration. Hur ska jag dosera tvättmedel? DITT MATAVFALL BLIR BIOGAS

Tack för mat och kaffe! Våga fråga. Varje droppe räknas. Information & inspiration. Hur ska jag dosera tvättmedel? DITT MATAVFALL BLIR BIOGAS Gruppförsändelse (samhällsinformation) till samtliga postavlämningsställen Tack för mat och kaffe! DITT MATAVFALL BLIR BIOGAS Information & inspiration FRÅN UPPSALA VATTEN OCH AVFALL AB NOV 2012 Våga fråga

Läs mer