AVFALLSHANTERINGSBESTÄMMELSER. i Kymmenedalen och Lappträsk

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "AVFALLSHANTERINGSBESTÄMMELSER. i Kymmenedalen och Lappträsk"

Transkript

1 1 AVFALLSHANTERINGSBESTÄMMELSER i Kymmenedalen och Lappträsk

2 2 Innehållsförteckning Allmänna avfallshanteringsbestämmelser Tillämpningsområden Bestämmelsernas huvudsakliga innehåll 1 Definitioner Uppsamling av avfall, återvinning och hantering på fastigheterna Uppsamlingsbehållare Avfallsfraktioner som separat samlas upp 2 Kompostering 3 Nedgrävning av avfall 4 Förbränning av avfall 5 Uppsamling av återvinningsbart avfall vid byggen och rivningsarbetsfält 6 Övrigt avfall som separat samlas upp och hanteras 7 Olika typer av uppsamlingsbehållare vid den ordnade avfallstransporten 8 Användning av uppsamlingsbehållare 9 Avfall som inte får läggas i uppsamlingsbehållare 10 Avfallsbehållarnas tömningsintervall 11 Underhåll och rengöring av uppsamlingsbehållare 12 Uppsamlingspunkterna på fastigheter Placering av uppsamlingsbehållare 13 Avfallsinhägnader, -skjul och -rum 14 Placering av låsta avfallskärl för kommunalt ordnad avfallstransport 15 Transportleder för uppsamlingsbehållare 16 Gemensam uppsamlingsbehållare vid ordnad avfallstransport 17 Allmänna avfallsuppsamlingspunkter Avfallstransport Regional avfallsuppsamlingspunkt 18 Övriga allmänna avfallsuppsamlingspunkter 19 Avfallshantering vid evenemang för allmänheten 20 Ordnad avfallstransport 21 Lastning av avfall 22 Transport av avfall 23 Farligt avfall och specialavfall Farligt avfall 24, Specialavfall 27

3 3 Allmänna mottagnings- och hanteringsplatser för avfall Övriga bestämmelser Allmänna mottagningsplatser för avfall och användning av dem 28 Fastighetsinnehavarens informationsplikt 29 Övervakning 30 Avvikelser från avfallshanteringsbestämmelserna Ikraftträdande Avvikande befogenheter 31 Övergångsbestämmelser

4 4 Allmänna avfallshanteringsbestämmelser givna i stöd av 175 i Avfallslagen Tillämpningsområden Definitioner Bestämmelsernas huvudsakliga innehåll 1 Vid ordnande av avfallshanteringen och vid förebyggande av skador för hälsa eller miljö samt övervakning av avfallshanteringen ska dessa allmänna avfallshanteringsbestämmelser iakttagas utöver det som annars stadgats eller bestämts. I all verksamhet skall man i enlighet med principerna för hållbar utveckling undvika att avfall uppkommer och eftersträva att en så stor del som möjligt av det uppkomna avfallet återvinns i första hand som material och i andra hand att tillvaratas som energi. Alla avfallsinnehavare ska sköta om sitt avfall i enlighet med dessa bestämmelser ifall inget annat har fastställts. Dessa avfallshanteringsbestämmelser tillämpas i första hand för avfall som uppstår vid boende samt till annat avfall, som kommunen är ansvarig för. Dessa avfallshanteringsbestämmelser tillämpas i tillämpliga delar även för avfall som uppstår vid näringsverksamhet. Dessa bestämmelser tillämpas inte vid ordnande av avfallshantering för avfall som uppstår vid sjukhus, hälsocentraler, laboratorier, övriga undersöknings- och vårdanstalter samt avfall med smittorisk från djurklinik och biologiskt avfall, avfall som kan skära eller sticka och inte heller gällande animaliskt avfall till de delar som inget annat har stadgats eller bestämts. Dessa avfallshanteringsbestämmelser tillämpas inom områden för Fredrikshamn, Iitti, Kotka, Kouvola, Lappträsk, Miehikkälä, Pyttis och Vironlahti. I dessa avfallshanteringsbestämmelser avses med: regional avfallsuppsamlingspunkt, avfallsuppsamlingspunkt avsedd för slutligt avfall på fastigheter där avfallstransport per fastighet saknas. Årsavgift uppbärs för användning av regional uppsamlingspunkt; regionalt system för uppsamling, avfallshanteringssystem vilket grundar sig på regionala avfallsuppsamlingspunkter; jfr regional avfallsuppsamlingspunkt; biologiskt avfall, organiskt och fast avfall som biologiskt nedbryts i sin helhet, såsom livsmedelsavfall;

5 5 avfallsproducent eller innehavare av avfall från näringsverksamhet, verksamhetsarrangör eller verksamhetsidkare, som själv svarar för sitt avfall och vars avfall inte utan skilt avtal hör till det av kommunen ordnade systemet inom avfallshanteringen. animaliskt avfall, animaliska biprodukter och/eller avfall som fås från djur fastställda i s.k. biproduktsförordningen. separat uppsamling, ett system där skilt sorterade avfallsfraktioner skilt samlas i enskilda avfallskärl och separat transporteras till behandling; special- och riskavfall, skärande, stickande, luktande och dammande avfall samt övrigt liknande avfall som inte är farligt avfall, men som p.g.a. sin skadlighet, kvalitet eller mängd kräver specialbehandling, -uppsamling eller transport; glesbebyggt område, område utanför tätt bebyggt område. återvinningsbart avfall, avfall som kan återanvändas eller vars material eller energi kan återvinnas och för vilket det har ordnats uppsamling eller mottagning. Till återvinningsbart material räknas bland annat biologiskt avfall, papper, kontorspapper, kartong, brun papp, glas, metall, träavfall och avfall för energiutvinning; uppsamlingspunkt för återvinningsbart avfall d.v.s. nyttis, en allmän obevakad/obemannad mottagningspunkt för avfall som kan återvinnas; ordnad avfallstransport, transport av sådant samhällsavfall som i enlighet med 10 i avfallslagen omfattas av kommunens skyldighet att ordna; avfallsstation, en allmän bevakad/bemannad mottagningspunkt för sorterat och återvinningsbart avfall och farligt avfall från hushåll och fritidsbostäder; avfall, ämnen eller material som dess innehavare kastar bort eller ämnar ta ur bruk eller har skyldighet att ta ur bruk, avfallsinnehavare, avfallsproducent, fastighetsinnehavare eller andra personer som innehar avfallet; uppsamlingsbehållare för avfall, kärl, behållare, flak och andra motsvarande konstruktioner som används för uppsamling av avfall på fastigheter; avfallsproducent, den som genom sin verksamhet ger upphov till avfall; avstjälpningsplatsavfall, avfall, vilket som material inte kan utnyttjas för återvinning eller energiproduktion eller till vilket uppsamling för återvinning eller energianvändning inte har ordnats; returpapp, papper, kartong och förpackningsmaterial av kartong och papp, såsom papperspåsar och kassar, fodral av kartong samt wellpapp vilka som material kan utnyttjas. fastighetsinnehavare, fastighetens ägare, innehavare av en legorätt eller person som på andra grunder besitter fastigheten;

6 6 kompostering, hopsamling, blandning och övriga åtgärder för att främja naturlig nedbrytning av bioavfall och/eller trädgårdsavfall i syrehaltiga förhållanden; transportör inom kommunal avfallshantering, kommun, regionalt avfallshanteringsbolag eller annan serviceproducent till vilken kommunen har gett som uppgift att i praktiken genomföra avfallshanteringen. kommunalt avfallshanteringssystem, av kommunen ordnad helhetsbetonat avfallshanteringssystem med vilket kommunen ombesörjer att avfall från hushåll och att annat avfall, som ingår i kommunens ansvar och som består av avfall från olika uppsamlingsoch mottagningspunkter transporteras samt behandlas. kommunens avfallshanteringsmyndighet, av kommunen fastställt organ, ett organ gemensamt för flera kommuner eller samkommun, som sköter om myndighetsuppgifter fastställda av avfallslagen. Kommunens avfallshanteringsmyndighet kan överföra sina befogenheter till en tjänsteinnehavare. avfall som omfattas av kommunens ansvar avfall som uppkommer vid boende; samhällsavfall som uppkommer vid förvaltning och serviceproduktion inom staten, kommuner, församlingar samt övriga offentligrättsliga samfund och föreningar; samhällsavfall som uppkommer inom sjuk-, hälso- och socialtjänster och skolverksamhet; samhällsavfall, som uppkommer från affärsverksamhet och som samlas upp på fastigheten tillsammans med avfall, som avses i ovannämnda punkter och som jämfört med totala mängden avfall, som uppstår på fastigheten, är ringa; även farligt avfall, som kommer vid boende, ifall det är fråga om en liten mängd. kommunens miljöskyddsmyndighet, av kommunen fastställt organ, ett organ gemensamt för flera kommuner eller samkommun, som sköter om myndighetsuppgifter fastställda av avfallslagen. Kommunens avfallsmyndighet kan överföra sina befogenheter till en tjänsteinnehavare. slam, uppkommer vid behandling av samhällsavloppsvatten från slambrunnar och slutna avloppstankar samt reningsverk eller annat slam, vilket kan hanteras på motsvarande sätt; deponi, samhällsavfall, som uppkommer från hushåll och som duger till energiproduktion, från vilket återvinningsbart- och problemavfall har sorterats ut; extra avfall, deponiavfall, vilket tillfälligt (p.g.a. volym eller vikt) inte ryms i avfallskärlet på fastigheten och vilket tas med i avfallstransporten vid normala tömningen av avfallskärlet; metall, mindre metallskrot som samlas upp på en fastighet eller insamlingspunkt för återvinningsbart avfall, som ryms i avfallskärl och vars material kan återvinnas såsom, lemonadburkar, konservburkar och övriga metalldelar. trädgårdsavfall, ris, kvistar, gräs, blast, löv och övrigt med dem jämförbart avfall som uppkommer vid skötsel av gården och trädgården: bygg- och rivningsavfall, substans som uppkommer eller blir oanvänt vid bygg- och rivningsverksamhet eller annan motsvarande verksamhet;

7 7 tätt bebyggt område, område med fastställd detaljplan; eller område med ikraftvarande byggförbud eftersom uppgörande av detaljplan pågår; gäller dock inte strandplaneområde; farligt avfall, avfall med brand- eller explosionsrisk, smittorisk, annan fara för hälsan, farlig för miljön eller annan motsvarande egenskap (riskegenskap), (farligt avfall motsvarar nästan tidigare benämningen problemavfall); övervakningsmyndighet, kommunens miljöskyddsmyndighet samt närings- trafik- och miljöcentralen (ELY), vilka övervakar att avfallslagen och i stöd av den givna lokala avfallshanteringsbestämmelser och övrig miljövårdslagstiftning efterföljs. samhällsavfall, avfall från bosättning samt avfall som till sin beskaffenhet, sammansättning och mängd kan jämföras med avfall från bosättning, men uppkommit inom industri, servicesektorn eller någon annan verksamhet; dock inte problemavfall; gemensamt kärl eller kompiskärl, avfallskärl, vilket används gemensamt av närliggande fastigheter och vilket regelbundet töms. Användarna kommer tillsammans överens om användningen; Uppsamling av avfall, återvinning och behandling på fastigheterna Avfallsfraktioner som separat samlas upp 2 Alla avfallsinnehavare ska ombesörja att avfallet sakenligt sorteras och transporteras till behandling. Avfallet ska sorteras skilt - uppsamlingsbart återvinningsavfall - farliga avfall - specialavfall - deponiavfall Farliga avfall ska från varje fastighet transporteras till sakenlig behandling. Bostadsfastigheter ska i sina egna uppsamlingsbehållare sortera avfall som lämpar sig för återanvändning enligt nedan nämnda förutsättningar: 1) bioavfall på rad- och våningshusfastigheter ifall bioavfallet inte komposteras på fastigheten. 2) returkartong, ifall fastigheten har minst tio bostäder. 3) metall, ifall fastigheten har minst tio bostäder. 4) papper, enligt vad stadganden om producentansvar förutsätter 5) deponiavfall

8 8 avvikelse: Uppsamlingsförpliktelsen gäller inte bioavfall, returkartong och metall på enskilda områden där kommunen skilt har gett befrielse från förpliktelsen. Ifall insamling inte sker per fastighet bör bostadsfastigheten transportera det sorterade återvinningsbara avfallet till en mottagningspunkt för återvinningsbart avfall, avfallsstation eller till en annan insamlingsplats anvisad för det. Avfall, som uppkommer på någon annan plats än på bostadsfastighet inom kommunens ansvar och som lämpar sig för återvinning ska sorteras i egna uppsamlingsbehållare enligt nedan nämnda förutsättningar: 1) energiavfall på sådana fastigheter där energiavfall uppkommer i stora mängder. 2) bioavfall på sådana fastigheter där bioavfall uppkommer i stora mängder. precisering: på fastighet där det t.ex. finns ett matställe, tillrednings- eller utdelningskök eller motsvarande ska man sortera alla matrester bland bioavfallet. På övriga fastigheter där det finns producenter av bioavfall bör man i sorteringen av bioavfall beakta bestämmelserna gällande animaliska biprodukter såsom (EG) nr 1774/2002 (bioproduktförordningen), där det bl.a. fastställs om hantering av animaliskt rått avfall (kött, fisk, ägg). 3) papper enligt vad bestämmelserna om producentansvar förutsätter 4) kontorspapper enligt vad bestämmelserna om producentansvar förutsätter 5) returkartong eller brun papp, ifall det uppkommer över 20 kg/vecka 6) glas ifall det i medeltal uppkommer över 50 kg/vecka; 7) metall, ifall det i medeltal uppkommer över 50 kg/vecka, 8) träavfall ifall det i medeltal uppkommer över 50 kg/vecka; 9) deponiavfall eller avstjälpningsplatsavfall avvikelse: Uppsamlingsförpliktelsen gäller inte bioavfall, returkartong och metall på enskilda områden där kommunen skilt har gett befrielse från förpliktelsen. Även avfallsproducenter eller innehavare inom näringsverksamheten ska sortera avfall, vilket lämpar sig för återanvändning, i egna uppsamlingsbehållare då förutsättningarna och mängderna i ovanstående punkter uppfylls. Avfall, vilka ingår i producentansvaret, ska föras till producentsamfundets uppsamlingssystem.

9 9 Kompostering 3 Biologiskt avfall får komposteras på bostadsfastigheten där det uppkommer. Komposten ska byggas, placeras och skötas så, att skadedjur inte kan komma in och att den inte förorsakar olägenheter för hälsan eller miljön. Trädgårdsavfall kan komposteras i en kompostor utan värmeisolering i häck eller stuka. Det är förbjudet att föra trädgårdsavfall till allmänna park- eller grönområden. Trädgårdsavfall, som inte komposteras, ska föras till en av kommunen anvisad plats. Kompostering av livsmedels- och latrinavfall är tillåtet enkom för detta ändamål planerade kompostorer, från vilka vatten inte rinner ner i marken. Livsmedels- eller latrinavfall får inte placeras närmare än fem meter från tomtgränsen utan grannens tillstånd. Vid kompostering av livsmedelsavfall vintertid ska kompostorn vara värmeisolerad. Nedgrävning av avfall 4 Det är förbjudet att gräva ner avfall i marken. Det är tillåtet att gräva ner keldjur i hela Finland. Noggrannare direktiv för att gräva ner nyttodjur finns i lagstiftningen eller fås av kommunveterinären. Förbränning av avfall 5 Det är förbjudet att göra sig av med avfall genom förbränning. Vid uppvärmning med centralvärmepanna eller andra eldstäder för uppvärmning får man bland övrig brännbart ämne bränna obehandlat virke, ris, kvistar samt mindre mängder papper och papp. På glest bebyggda områden är det tillåtet att genom öppen förbränning bränna obehandlat virke, ris och torra kvistar samt giftfritt och brännbart avfall, vilket uppkommer från jord- och skogsbruk, såsom halm och avverkningsrester. Förbränning får inte förorsaka rök-, sot-, lukt- eller hälsoolägenheter för grannarna eller miljön. Under tider då varning för skogsbrand gäller är öppen förbränning förbjuden. Uppsamling av återvinningsbart avfall vid byggen och rivningsarbetsfält 6 Avfall, vilket uppkommer vid bygg- och rivningsverksamhet ska sorteras och återvinningsbart avfall ska samlas upp skilt såsom överskottsjord, ren stensubstans, betongavfall, tegelavfall,

10 10 virkesavfall, metallavfall och brun papp eller returkartong. Sorterade substanserna ska transporteras till sakenliga mottagnings-, hanterings- och återvinningsplatser. I samband med rivningsansökan och anmälan ska man till kommunens byggnadsövervakningsmyndighet lämna in en redogörelse över vilken typ av avfall det uppkommer samt lämna in en anmälan om bygg- eller rivningsavfall, som är skadligt för hälsan och miljön (t.ex. asbest) och hur det hanteras. Övrigt avfall som separat samlas upp och hanteras 7 Slambrunnar, slutna avloppstankar samt sand-, olje- och fettavskiljningsbrunnar ska tömmas vid behov. Slam från slambrunnar och avskiljningsbrunnar samt avloppsvatten från slutna avloppstankar ska transporteras till en mottagningsplats som har beviljats tillstånd för denna typ av avfall. Förorenade jordmassor och annat specialavfall ska från fall till fall hanteras enligt direktiv från vederbörande myndigheter. Uppsamling och hantering av bilskrot och annat avfall omfattande av producentansvar bör utföras såsom det skilt har fastställts. Uppsamlingsbehållare Olika typer av uppsamlingsbehållare vid den ordnade avfallstransporten 8 Fastighetsinnehavaren bör ha tillräckligt antal uppsamlingsbehållare för avfall. Uppsamlingsbehållarna ska väljas så, att de är lämpliga för den typ av avfall som samlas upp, att de motsvarar den avfallsmängd som uppkommer på fastigheten samt den avtalade tömningsintervallen och att de alltid kan tillslutas. Tömningen av uppsamlingsbehållare får inte förorsaka skada eller fara för miljön eller för den som tömmer. I en avfallsuppsamlingspunkt med flera avfallskärl ska uppsamlingsbehållarna förses med tillräckligt stora klistermärken, som limmas på behållarens lock eller framsida och som anger ifrågavarande avfallstyp. Avfallskärl, som finns ett stycke från fastigheten, bör förses med kontaktuppgifter på avfallskärlets innehavare. Avfallsuppsamlingsbehållarna som används bör vara lämpliga för avfallsuppsamling och transportsystem: 1) avfallskärl, vilka flyttas för hand ska ha lock och förses med handtag och hjul samt vara lämpliga för maskinell tömning i sopbilar med komprimatorer; ställningar för sopsäckar får inte användas;

11 11 2) avfallsbehållare med lock och vilka lämpar sig för maskinell tömning i sopbilar med komprimatorer eller i vilka avfallet transporteras till avfallshanteringen; 3) avfallsbehållare vilka sänks i marken och vilka lämpar sig för maskinell tömning i sopbilar med komprimatorer; 4) övriga avfallsuppsamlingsbehållare för ovanliga avfallsföremål eller för tillfällig uppsamling av mycket stora avfallsmängder och vilka lämpar sig för ändamålet. Den, som ansvarar för av kommunen ordnad avfallstransport, kan i sitt system även tillåta att andra uppsamlingsbehållare används på fastigheterna förutsatt att de inte medför skador för miljön och ifall detta inte riskerar arbetssäkerheten. Användning av uppsamlingsbehållare 9 För att undvika att uppsamlingsbehållaren nedsmutsas bör avfallet innan det läggs i avfallsbehållaren vid behov förpackas. I kärlet för deponiavfall får inte oförpackat avfall läggas ifall det hindrar avfallets tömning och vidare hantering. I kärl för biologiskt avfall bör man antingen använda biologiskt nedbrytbar skyddssäck eller det biologiska avfallet bör förpackas i papperspåsar, tidningspapper vikt som påse eller annan biologiskt nedbrytbar påse innan det läggs i fastighetens kärl för biologiskt avfall. Transportören inom den kommunala avfallshanteringen ger noggrannare och mera aktuella direktiv om förpackning av biologiskt avfall. Avfallsbehållare som flyttas för hand får inte fyllas så, att tömningen av dem p.g.a. placeringsstället, förhållanden, uppsamlingsbehållarens konstruktion eller avfallets tyngd inte medför arbetssäkerhetsrisk för den som tömmer. Då avfallet tillfälligt inte ryms eller av annan orsak inte kan läggas i uppsamlingsbehållaren bör detta extra avfall vid behov förpackas, märkas att det ska föras bort och placeras i den omedelbara närheten av fastighetens avfallskärl. Säcken med extra avfall får högst väga 15 kg. Även extra avfallet bör beträffande sin kvalitet, storlek och mängd lämpa sig för den regelbundna ordnade avfallstransporten. På fastighetens uppsamlingsplatser eller i omedelbar närhet till en uppsamlingsbehållare får inte något sådant föremål läggas som inte är avsett för transport till avfallshantering eller återvinning. Avfall som inte får läggas i uppsamlingsbehållaren 10 Avfall som inte får läggas i insamlingsredskap för den anordnade avfallstransporten: 1) avfall som förorsakar brand- och explosionsfara; 2) farligt avfall; 3) special- eller riskavfall;

12 12 4) föremål eller ämnen som p.g.a. sin vikt, storlek, form, hållbarhet eller annan orsak kan förorsaka fara för den som avlämnar avfallet, avfallstransportören, uppsamlingsbehållaren, sopbilen eller den som senare hanterar avfallet eller vilka betydligt kan försvåra avfallets lastning och lossning; 5) latrinavfall; 6) flytande avfall 7) sandningssand och marksubstanser Vid uppsamling, transport och hantering av avfall som avses i punkterna 1-7 ska särskilt givna stadganden samt myndigheternas bestämmelser och direktiv efterföljas. Även kall aska och sot kan lägas i uppsamlingsbehållare för deponiavfall ifall det är förpackat i en tät och hållbar förpackning. Aska ska alltigenom vara glödfri och nedkyld. Stora avfallsföremål eller exceptionellt stora avfallsmängder, som inte lämpar sig för transport tillsammans med annat samhällsavfall, ska avfallsinnehavaren skilt eller på annat sätt sköta om transporten. Avfallsbehållarnas tömningsintervall 11 Uppsamlingsbehållare för samhällsavfall ska tömmas enligt följande: 1) deponiavfallskärl ska tömmas minst en gång per två veckor ifall fastigheten har beviljats tillstånd för längre tömningsintervall. Vid behov ska avfallskärlet tömmas även oftare. Vid separat insamling av bioavfall ska uppsamlingsbehållaren tömmas enligt följande: - under tiden minst en gång per vecka - under tiden minst en gång per två veckor Vid användning av djupuppsamlingsbehållare ska deponiavfallskärlet tömmas minst en gång per fyra veckor och bioavfallskärl minst en gång per två veckor. 2) Under vinterperioden ( ) kan tömningsintervallen för deponiavfallskärl förlängas till fyra veckor ifall det bor högst två personer på fastigheten. Skriftlig anmälan ska inlämnas till kommunala avfallstransportören. 3) Tömningsintervallen för deponiavfallskärl kan förlängas ifall bioavfallet komposteras på fastigheten eller ifall fastigheten hör till den skilt anordnade insamlingen: - till fyra (4) veckor genom att inlämna en skriftlig anmälan till kommunala avfallstransportören. - längre än fyra (4) veckor till högst 12 veckor genom att lämna in en skriftlig ansökan till kommunens avfallshanteringsmyndighet.

13 13 - på fastigheter för fritidsboende som används endast under sommartid bör avfallskärlet tömmas minst två gånger under sommarperioden ( ). 4) Uppsamlingsbehållare för återvinningsbart avfall ska tömmas minst två gånger per år. Ifall tömningsintervallens längd förorsakar skada för miljön eller hälsan kan kommunens miljöskyddsmyndighet förpliktiga att fastigheten övergår till kortare tömningsintervaller. Underhåll och rengöring av uppsamlingsbehållare 12 Innehavaren av uppsamlingsbehållare ska sköta om uppsamlingsbehållarens underhåll och rengöring. Uppsamlingsbehållaren bör hålla tätt, tåla lastningen och de bör rengöras vid behov, dock minst en gång per år. Speciell uppmärksamhet bör fästas vid renhållning av bioavfallskärl och det bör tvättas vid behov, minst två gånger per år. Underhållet och rengöringen bör skötas så, att uppsamlingsbehållaren inte orsakar skada för hälsa, inte smutsar ner omgivningen, skräpar och inte orsakar arbetssäkerhetsrisker för den som tömmer eller användaren. Uppsamlingspunkterna på fastigheter Placering av uppsamlingsbehållare 13 Med hjul försedda avfallskärl, som flyttas för hand, ska för tömningen placeras så, att sopbilen utan hinder och tryggt kan köras så nära som möjligt, minst 10 m från kärlen. Avfallstankar, som inte kan flyttas för hand, bör placeras så, att sopbilarna utan hinder kan tömma tankarna. Uppsamlingsbehållarna ska placeras på ett jämnt, vågrätt och slitstarkt underlag, som lämpar sig för flyttning av behållarna. Innehavaren av uppsamlingsbehållaren ska se till, att avfallskärlen inte kommer åt att flytta sig och att locken på kärlen hålls tillslutna i alla väderleksförhållanden. Bioavfallskärlet bör i mån av möjlighet skyddas för direkt solljus. Avfallsinhägnader, -skjul och -rum 14 Uppsamlingsbehållarna för avfall kan placeras i inhägnader, skjul eller särskilt avfallsrum. Ingången till rummet ska ske direkt utifrån utan tröskel, trappor eller andra hinder.

14 14 Inhägnaden, skjulet eller avfallsrummet ska dimensioneras så, att transportören inom olika avfallsfraktioner kan tömma uppsamlingsbehållaren utan att flytta andra uppsamlingsbehållare. Avfallskärlen ska placeras tillräckligt långt från fastigheternas ventilationshål eller fönster till bostäderna. Avfallsskjulet ska ha tillräcklig belysning. Avfallsrummet på en fastighet ska ha sakenlig ventilation, belysning och avlopp. Vid planering och byggande av avfallsinhägnader, skjul och rum ska både byggandsövervakningsbestämmelser och brandsäkerhetssynvinklar beaktas. Placering av låsta avfallskärl för kommunalt ordnad avfallstransport 15 Ifall fastigheten hör till den anordnade kommunala avfallstransportsystemet och fastighetens avfallsrum kan låsas eller avfallskärlet är placerat bakom låsbara bommar, portar eller liknande, ska fastighetens innehavare överlåta ett tillräckligt antal nycklar till kommunala avfallstransportören. Låset ska serieläggas i enlighet med kommunala avfallstransportörens direktiv. Fastighetens innehavare svarar för monterings- serieläggnings- och underhållskostnader för låsningen samt för låsets funktionsduglighet. Nya fastigheter, som byggs efter att bestämmelserna trätt i kraft, bör serieläggningen skötas genast enligt direktiv givna av kommunala avfallstransportören. På gamla fastigheter senast Transportleder för uppsamlingsbehållare 16 Områden och leder på vilka uppsamlingsbehållare flyttas för lastning och transport av avfall bör vara tillräckligt bärande, ha hård yta och vara jämna. Belysningen på området och lederna ska vara tillräckliga. Om lutningsvinkeln på transportleden är mera än 1:5 eller om transportleden har trösklar, trappor eller andra hinder och detta medför arbetssäkerhetsrisk för transportören, bör fastighetsinnehavaren sköta om att flyttningsarbetet till sitt förfogande har konstruktioner och anläggningar som underlättar flyttningen. Ifall uppsamlingsbehållaren står på en lastningskaj eller annan plattform skall det för tömningen finnas en ramp eller lyftanordning. Fastighetsinnehavaren ska sköta om att passagen som leder till uppsamlingsbehållaren och att placeringsplatsen är i gott skick och är ren. Snöplogning och sandning ska skötas så, att insamlingsredskapen tryggt kan flyttas för tömning. Gemensam uppsamlingsbehållare vid ordnad avfallstransport 17 Fastigheter som ligger nära varandra kan vid behov med ett ömsesidigt avtal komma överens om att använda gemensamma uppsamlingsbehållare (s.k. gruppkärl). Då en gemensam

15 15 uppsamlingsbehållare tas i eller ur bruk ska användarna på förhand lämna en skriftlig anmälan till kommunala avfallstransportören. På samma gång ska namnen på användarna av uppsamlingsbehållaren och ansvariga kontaktpersonens namn uppges. Kommunens avfallshanteringsmyndighet kan på ansökan godkänna även andra grupper. Kommunens miljöskyddsmyndighet kan förbjuda användningen av gemensamma uppsamlingsbehållare ifall användningen fororsakar skada för hälsan, miljön eller avfallstransporten. Allmänna avfallsuppsamlingspunkter Regional avfallsuppsamlingspunkt 18 Bostadsfastighet, som av transportekniska eller övriga godkända orsaker inte kan ansluta sig till den av kommunen anordnade fastighetsvisa avfallstransporten, anses vara användare av den regionala avfallsinsamlingspunkten, ifall kommunala avfallstransportören har ordnat sådant. Övriga allmänna avfallsuppsamlingspunkter 19 Avfall, som uppkommer från boende, vilka inte omfattas av den anordnade avfallstransporten och vilka inte hanteras eller återanvänds på fastigheten ska transporteras till: - uppsamlingspunkten för återvinningsbart avfall inom det kommunala avfallshanteringssystemet, avfallsstation, avfallshanteringscentral eller annan mottagning eller insamling: Den som ansvarar för uppsamlingen ska även se till att den allmänna avfallsuppsamlingspunkten samt miljön kring den blir uppstädad, om verksamheten har medfört nedskräpning. Kontaktuppgifter på den person som ansvarar för uppsamlingen ska finnas på avfallsuppsamlingspunkten. Avfallshantering vid evenemang för allmänheten 20 Evenemangets arrangör ansvarar för anordnandet av evenemangets avfallshantering. Området bör ha tillräcklig mängd avfallsuppsamlingsbehållare. Städning av området och tömning av uppsamlingsbehållarna ska utföras omedelbart efter att evenemanget har avslutats och dessutom alltid då uppsamlingsbehållarna fyllts och vid behov. Vid evenemang under flera dagar ska området städas dagligen. Specialuppsamling av återvinningsbart avfall ska även ordnas vid allmänna evenemang. Ifall det under tiden för evenemanget uppkommer den mängd återvinningsbart avfall som

16 16 nämnts i punkterna under 2 - Avfall, som uppkommer på någon annan plats än på bostadsfastighet inom kommunens ansvar och som lämpar sig för återvinning. Evenemangets arrangör bär ansvar för instruktion och rådgivning om sortering av återvinningsbart avfall och farligt avfall. Avfallstransport Ordnad avfallstransport 21 Avfallsinnehavaren bör ansluta sig till den för området anordnade avfallstransporten. I den anordnade avfallstransporten körs avfall som omfattas av kommunens ansvar, se definitionerna. Ifall avfallet, som uppkommer på fastigheten, beroende av sin exceptionella kvalitet eller mängd inte lämpar sig för den regelbundet anordnade avfallstransporten bör avfallets innehavare sköta om att avfallet transporteras till en sakenlig mottagningsplats. Lastning av avfall 22 Lastning av avfall på bostadsfastighet eller i närheten av den är tillåtet från måndag till lördag mellan kl sam helgdagar kl Tillfällig uppsamling av avfall i större transportbehållare (för s.k. omlastning) är tillåtet på bostadsfastighet eller i närheten av den endast med markägarens tillstånd. Det uppsamlade avfallet ska transporteras bort under samma dag. Transportbehållarna ska vara täckta och samlingen av avfall får inte förorsaka nedskräpning eller annan miljö- eller hälsorisk. Transport av avfall 23 Avfallslasset ska täckas så, att avfallet inte förorsakar risk för olycksfall och att avfall under lastning eller transporten inte sprids ut i naturen. Ifall transporten gäller flytande avfall ska man försäkra sig om att uppsamlingsbehållaren är tät.

17 17 Farligt avfall och specialavfall Farligt avfall 24 Olika typer av farligt avfall ska samlas upp och hållas avskilt från varandra och annat avfall. Farligt avfall ska sakenligt förpackas och märkas så, att det för transport, lagring och behandling finns tillräckliga uppgifter. Farligt avfall från hushåll ska föras regelbundet till mottagningsplatser avsedda för denna typ av avfall. Företag ska föra sitt farliga avfall minst en gång per år till en mottagningsplats som erhålligt sakenligt tillstånd för mottagande av farligt avfall. 25 Ifall fastighetsinnehavaren har ordnat uppsamling för någon typ av farligt avfall ska det finnas ett separat låsbart eller övervakat utrymme eller sådana skåp eller kärl från vilka avfall fritt inte kan tas ut. För varje typ av farligt avfall, som hämtas till uppsamlingsplatsen, ska det finnas separata tydligt märkta uppsamlingsbehållare. Flytande oljebaserat avfall ska förvaras i hela tätt tillslutna för olja avsedda kärl, vilka ska placeras på ett täckt underlag med tät grund och höjda kanter. Fastighetsinnehavaren ska förse mottagningspunkten med direktiv om användningen och informera mottagningspunktens användare om hur uppsamlingen av farligt avfall har ordnats på fastigheten. Räddningsverket ska meddelas om det på fastigheten finns ett lager för farligt avfall ifall det inte nämns i fastighetens räddningsplan. 26 För lagring och transport av asbestavfall ska men använda en förpackning som är tät, låsbar och tål transporten. Asbestavfall får inte blandas med annat avfall i avfallslasset. Asbestförpackningen ska märkas med en text som tydligt framträder Asbestavfall Dammet är farligt att andas samt namnet på auktoriserade asbestföretaget. Förpackningarna och cisternerna ska hanteras varsamt och omsorgsfullt för att de inte går sönder. Kymenlaakson Jäte Oy har i Keltakangas en avfallscentral som tar emot asbestavfall. Då man hämtar asbestlast ska avfallscentralens personal informeras. I avfallscentralen ska asbestavfallet lossas på den plats som anges. Specialavfall 27 Då man ämnar transportera specialavfall och förorenad jord för behandling ska man innan transporten inleds komma överens med avfallets mottagare om leveransen. Förorenad jord ska levereras till en hanterings- och mottagningspunkt godkänd av miljöskyddsmyndigheten.

18 18 Allmänna mottagnings- och hanteringsplatser för avfall Allmänna mottagningsplatser för avfall och användning av dem 28 Övriga bestämmelser Avfall, som omfattas av kommunens ansvar, ska föras till en allmän mottagningsplats som ingår i den kommunala avfallshanteringssystemet. Dessa är mottagningspunkter för återvinningsbart avfall, avfallsstationer, avfallscentralen för Kymenlaakson Jäte Oy, Kotkan Hyötyvoimala och övriga avfallsmottagningspunkter som kommunen och Kymenlaakson Jäte Oy godkänt. Avfall får föras till allmänna mottagnings- och hanteringsplatser enligt direktiv av platsens upprätthållare och av denne angivna öppethållningstider. Ifall avfallet inte följer mottagningsplatsens mottagningsvillkor eller om platsen inte har godkänts som mottagnings- och hanteringsplats för ifrågavarande avfall kan mottagningsplatsen vägra att ta emot avfallet och avfallet kan returneras på avsändarens bekostnad. Fastighetsinnehavarens informationsplikt 29 Fastighetsinnehavaren ska informera dem som bor i fastigheten och dem som arbetar i fastigheten om sorterings-, insamlings- och transport-arrangemang inom avfallshanteringen samt övervaka avfallshanteringen på fastigheten. Övervakning 30 Kommunens miljöskyddsmyndighet övervakar att dessa avfallshanteringsbestämmelser efterföljs. Ifall bestämmelserna inte efterföljs eller bryts är följderna vad som vederbörande lagstiftning separat påbjuder. Avvikelser från avfallshanteringsbestämmelserna Avvikande befogenheter 31 På beslut av kommunens avfallshanteringsmyndighet kan man i enskilda fall och av särskilda orsaker avvika från det som nämnts i dessa bestämmelser.

19 19 Ikraftträdande Övergångsbestämmelser Dessa avfallshanteringsbestämmelser träder i kraft och med dem ersätts - avfallshanteringsbestämmelserna i Lappträsk kommun vilka trädde i kraft Övergångsbestämmelser - uppsamlingen av metallskrot ska inledas senast Se 2. - uppsamlingen av returkartong ska inledas senast i Kotka, Fredrikshamn, Pyttis, Virolahti, Miehikkälä och Lappträsk. Se 2. - Låsning av avfallsutrymmen: I nya fastigheter, som byggs efter att bestämmelserna trätt i kraft, bör serieläggningen skötas genast enligt direktiv givna av kommunala avfallstransportören. På gamla fastigheter senast Se 15.

Pargas stad KOMMUNALA AVFALLSHANTERINGSBESTÄMMELSER

Pargas stad KOMMUNALA AVFALLSHANTERINGSBESTÄMMELSER Pargas stad KOMMUNALA AVFALLSHANTERINGSBESTÄMMELSER Avfallshanteringsbestämmelserna är givna med stöd av 17 i avfallslagen. Bestämmelserna är godkända av Pargas stadsfullmäktige 8.11.2005, 106. Pargas

Läs mer

FÖRSLAG TILL AVFALLSHANTERINGSBESTÄMMELSER FÖR. KOMMUN 08.03.2012

FÖRSLAG TILL AVFALLSHANTERINGSBESTÄMMELSER FÖR. KOMMUN 08.03.2012 BILAGA 3 FÖRSLAG TILL AVFALLSHANTERINGSBESTÄMMELSER FÖR. KOMMUN 08.03.2012 INNEHÅLL 1 TILLÄMPNINGSOMRÅDE... 3 2 DEFINITIONER... 3 3 AVFALLSHANTERING VID FASTIGHETER SOM OMFATTAS AV KOMMUNENS ANSVAR...

Läs mer

FÖRSLAG TILL AVFALLSHANTERINGSBESTÄMMELSER FÖR. KOMMUN 29.11.2011

FÖRSLAG TILL AVFALLSHANTERINGSBESTÄMMELSER FÖR. KOMMUN 29.11.2011 BILAGA 3 FÖRSLAG TILL AVFALLSHANTERINGSBESTÄMMELSER FÖR. KOMMUN 29.11.2011 Viktiga ändringar av gällande avfallshanteringsbestämmelser är skrivna med röd font. Motiveringarna till ändringarna är skrivna

Läs mer

Bästa läsare av Avfallshanteringsbestämmelser. i Kymmenedalen och Lappträsk

Bästa läsare av Avfallshanteringsbestämmelser. i Kymmenedalen och Lappträsk Bästa läsare av Avfallshanteringsbestämmelser i Kymmenedalen och Lappträsk Innehållsförteckning Bästa läsare Allmänna direktiv Centrala ändringar i bestämmelserna Tilläggsuppgifter om lagstiftning gällande

Läs mer

SAMKOMMUNEN HELSINGFORSREGIONENS MILJÖTJÄNSTER HRM Promemoria 11.5.2012

SAMKOMMUNEN HELSINGFORSREGIONENS MILJÖTJÄNSTER HRM Promemoria 11.5.2012 1 SAMKOMMUNEN HELSINGFORSREGIONENS MILJÖTJÄNSTER HRM Promemoria 11.5.2012 FÖRSLAG TILL ALLMÄNNA FÖRESKRIFTER OM AVFALLSHANTERINGEN I HUVUDSTADSREGIONEN OCH KYRKSLÄTT HUVUDSAKLIGT INNEHÅLL De allmänna föreskrifterna

Läs mer

RENHÅLLNINGSORDNING Föreskrifter om avfallshantering

RENHÅLLNINGSORDNING Föreskrifter om avfallshantering SOLLEFTEÅ KOMMUN RENHÅLLNINGSORDNING Föreskrifter om avfallshantering 1 RENHÅLLNINGSORDNING Föreskrifter om avfallshantering för Sollefteå kommun Inledande bestämmelser Tillämpliga föreskrifter 1 För kommunens

Läs mer

Innehållsförteckning. Bilaga: 1 10 Definitioner 10 Bilaga: 2 11 Förteckning över återvinningsstationer 11

Innehållsförteckning. Bilaga: 1 10 Definitioner 10 Bilaga: 2 11 Förteckning över återvinningsstationer 11 Renhållningsordning Innehållsförteckning Inledande bestämmelser 3 Ansvar för renhållningen 3 Skyldighet att lämna avfall 4 Grovavfall och kasserade kylskåp och frysar 4 Hushållens farliga avfall och avfall

Läs mer

SOLLEFTEÅ KOMMUN. RENHÅLLNINGSORDNING Föreskrifter om avfallshantering

SOLLEFTEÅ KOMMUN. RENHÅLLNINGSORDNING Föreskrifter om avfallshantering SOLLEFTEÅ KOMMUN RENHÅLLNINGSORDNING Föreskrifter om avfallshantering Antagen av kommunfullmäktige 15 december, 2008 150. Reviderad av kommunfullmäktige 21 december, 2009. Gäller fr.o.m. 1 januari 2010.

Läs mer

Föreskrifter om avfallshantering i Söderhamns kommun

Föreskrifter om avfallshantering i Söderhamns kommun 1 Föreskrifter om avfallshantering i Söderhamns kommun Inledande bestämmelser Tillämpliga föreskrifter 1 För kommunens avfallshantering gäller: Miljöbalken (1998:808) och avfallsförordningen (2001:1063),

Läs mer

Renhållningsordning för Skara kommun

Renhållningsordning för Skara kommun KOMMUN Renhållningsordning för Skara kommun 2013-11-01 Antagen av Kommunfullmäktige 2013-09-30, 60 Ersätter renhållningsordningen från 2008-02-25, 5 Innehållsförteckning Föreskrifter om avfallshantering

Läs mer

KIMITOÖNS KOMMUNS ALLMÄNNA AVFALLSHANTERINGSBESTÄMMELSER SOM DELÄGARKOMMUN I ROUSKIS OY FRÅN OCH MED 1.1.2009

KIMITOÖNS KOMMUNS ALLMÄNNA AVFALLSHANTERINGSBESTÄMMELSER SOM DELÄGARKOMMUN I ROUSKIS OY FRÅN OCH MED 1.1.2009 KIMITOÖNS KOMMUNS ALLMÄNNA AVFALLSHANTERINGSBESTÄMMELSER SOM DELÄGARKOMMUN I ROUSKIS OY FRÅN OCH MED 1.1.2009 1/10 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 KAPITLET TILLÄMPNINGSOMRÅDE OCH DEFINITIONER...2 1 Tillämpningsområde...2

Läs mer

FÖRESKRIFTER OM HANTERING AV HUSHÅLLSAVFALL. Avesta kommun 2015-07-01--

FÖRESKRIFTER OM HANTERING AV HUSHÅLLSAVFALL. Avesta kommun 2015-07-01-- FÖRESKRIFTER OM HANTERING AV HUSHÅLLSAVFALL Avesta kommun 2015-07-01-- FÖRESKRIFTER OM HANTERING OM HUSHÅLLSAVFALL För varje kommun ska det enligt 15 kap 11 Miljöbalken finnas en renhållningsordning som

Läs mer

RENHÅLLNINGSFÖRESKRIFTER FÖR LEKEBERGS KOMMUN

RENHÅLLNINGSFÖRESKRIFTER FÖR LEKEBERGS KOMMUN RENHÅLLNINGSFÖRESKRIFTER FÖR LEKEBERGS KOMMUN Antagen av Kommunfullmäktige 2013-11-21 Dokumentansvarig Fastställd Version 0 Dokumentnamn RENHÅLLNINGSFÖRESKRIFTER FÖR LEKEBERGS KOMMUN 1 (10) Innehåll Inledande

Läs mer

för Sunne, Torsby, Hagfors och Munkfors kommuner Från och med 2011

för Sunne, Torsby, Hagfors och Munkfors kommuner Från och med 2011 Renhållningsordning för Sunne, Torsby, Hagfors och Munkfors kommuner Från och med 2011 Antagen av kommunfullmäktige i Sunne, 2010-12-20, 19 Antagen av kommunfullmäktige i Torsby, 2010-12-21, 157 Antagen

Läs mer

RENHÅLLNINGSFÖRESKRIFTER

RENHÅLLNINGSFÖRESKRIFTER RENHÅLLNINGSFÖRESKRIFTER Fastställd av kommunfullmäktige den 20 mars 2006, 17 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Föreskrifter om avfallshantering för Osby kommun 1 Inledande bestämmelser sid. 3 2 Ansvar för avfallshanteringen

Läs mer

DEFINITIONER OCH ORDFÖRKLARINGAR (i bokstavsordning)

DEFINITIONER OCH ORDFÖRKLARINGAR (i bokstavsordning) DEFINITIONER OCH ORDFÖRKLARINGAR (i bokstavsordning) Avfall Med avfall avses varje föremål, ämne eller substans som ingår i en avfallskategori och som innehavaren gör sig av med eller avser eller är skyldig

Läs mer

RENHÅLLNINGSBESTÄMMELSER FÖR FINSTRÖMS KOMMUN

RENHÅLLNINGSBESTÄMMELSER FÖR FINSTRÖMS KOMMUN RENHÅLLNINGSBESTÄMMELSER FÖR FINSTRÖMS KOMMUN Godkänd i Tekniska nämnden 2012-12-18 Sida 1 av 7 RENHÅLLNINGSBESTÄMMELSER FÖR FINSTRÖMS KOMMUN Inledning Finströms kommun har per 1.1.2013 lämnat kommunalförbundet

Läs mer

Lokala renhållningsföreskrifter för. Vilhelmina kommun

Lokala renhållningsföreskrifter för. Vilhelmina kommun 1 Lokala renhållningsföreskrifter för INNEHÅLLSFÖRTECKNING Vilhelmina kommun 1 Lagstiftning 1.1 Definitioner 2 Ansvar för avfallshanteringen 3 Avgifter 4 Tillsyn 5 Informationsskyldighet 6 Sortering 7

Läs mer

RENHÅLLNINGSORDNING - Föreskrifter

RENHÅLLNINGSORDNING - Föreskrifter RENHÅLLNINGSORDNING - Föreskrifter Älvsbyns kommun 2013-10-23 Renhållningsföreskrifter för Älvsbyns kommun Innehåll Föreskrifter Sida 1-12 Bilaga 1 Bilaga 2 Bilaga 3 Kartbilaga 1 Kartbilaga 2 Sorteringsbilaga

Läs mer

Avfallsföreskrifter i renhållningsordning för Upplands Väsby kommun

Avfallsföreskrifter i renhållningsordning för Upplands Väsby kommun Styrdokument, föreskrifter 2015-06-08 Dnr KS72015:106 Avfallsföreskrifter i renhållningsordning för Upplands Väsby kommun Nivå: Kommungemensamt Antagen: Kommunfullmäktige den 14 september 2015 134 Reviderad:

Läs mer

Renhållningsföreskrifter. Antagen av kommunfullmäktige 2011-11-07

Renhållningsföreskrifter. Antagen av kommunfullmäktige 2011-11-07 Renhållningsföreskrifter Antagen av kommunfullmäktige 2011-11-07 Innehåll Inledning 4 Ansvar och skyldigheter 4 Hushållsavfall 5 Hämtning 7 Undantag från föreskrifter 7 Bilaga 1 9 Bilaga 2 11 INLEDNING

Läs mer

Avfallsguide 2016 FLER ÅTERVINNINGS- PUNKTER NU SAMLAS ÄVEN PLAST! SOMMAREN. Vad kan man föra till plastinsamlingen?

Avfallsguide 2016 FLER ÅTERVINNINGS- PUNKTER NU SAMLAS ÄVEN PLAST! SOMMAREN. Vad kan man föra till plastinsamlingen? Avfallsguide 2016 SOMMAREN FLER ÅTERVINNINGS- PUNKTER NU SAMLAS ÄVEN PLAST! Närmaste återvinningspunkt hittar du på: www.kierratys.info Insamlingen av återvinningsavfall förbättras i västra och östra Nyland,

Läs mer

Renhållningsföreskrifter i Karlstads kommun

Renhållningsföreskrifter i Karlstads kommun KARLSTADS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (9) Beslutad av: Kommunfullmäktige Beslutsdatum: 2014-10-16 Ersätter: 2005-02-17 Gäller fr o m: 2014-11-01 Renhållningsföreskrifter i Karlstads kommun Renhållningsföreskrifterna

Läs mer

AVFALLSHANTERINGSBESTÄMMELSER FÖR STRÖMFORS KOMMUN

AVFALLSHANTERINGSBESTÄMMELSER FÖR STRÖMFORS KOMMUN AVFALLSHANTERINGSBESTÄMMELSER FÖR STRÖMFORS KOMMUN GODKÄND AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 16.08.2004 IKRAFTTRÄDANDE 01.01.2005 INNEHÅLL ALLMÄNT...3 DEFINITIONER...3 BEHANDLING AV AVFALL PÅ FASTIGHETEN...5 Kompostering...5

Läs mer

RENHÅLLNINGS- FÖRESKRIFTER

RENHÅLLNINGS- FÖRESKRIFTER Renhållningsordning RENHÅLLNINGS- FÖRESKRIFTER Härjedalens kommun Föreslås gälla från 2016-08-01 Antagna av kommunfullmäktige 2016-XX-XX Innehåll ALLMÄNT... 3 Inledande bestämmelser... 3 Tillsyn... 3 HUHSÅLLSAVFALL...

Läs mer

Avfallsnämnden kan med stöd av avfallslagens 81 nedsätta avfallsavgiften, ifall avgiften i avfallstaxan anses vara oskälig hög.

Avfallsnämnden kan med stöd av avfallslagens 81 nedsätta avfallsavgiften, ifall avgiften i avfallstaxan anses vara oskälig hög. AVFALLSAVGIFTSTAXA 2015 1 Avfallstaxans grunder Enligt avfallslagens 78 skall kommunen för avfallshanteringen som kommunen ordnar ta ut en avfallsavgift som täcker dess kostnader för uppgiften. Med avfallsavgift

Läs mer

Renhållningsföreskrifter för Filipstads kommun

Renhållningsföreskrifter för Filipstads kommun Renhållningsföreskrifter för Filipstads kommun Beslutad vid kommunfullmäktige sammanträde 2010-06-10, 50 Innehållsförteckning Inledande bestämmelser...1 Tillämpliga föreskrifter... 1 Definitioner... 1

Läs mer

FÖRESKRIFTER OM HANTERING AV. Leksands kommun HUSHÅLLSAVFALL. Antagen av kommunfullmäktige 2014-XX-XX

FÖRESKRIFTER OM HANTERING AV. Leksands kommun HUSHÅLLSAVFALL. Antagen av kommunfullmäktige 2014-XX-XX FÖRESKRIFTER OM HANTERING AV HUSHÅLLSAVFALL Leksands kommun Antagen av kommunfullmäktige 2014-XX-XX FÖRESKRIFTER OM HANTERING OM HUSHÅLLSAVFALL För varje kommun ska det enligt 15 kap 11 Miljöbalken finnas

Läs mer

RENHÅLLNINGSORDNING. Antagen av kommunfullmäktige den 17 juni 2004 90

RENHÅLLNINGSORDNING. Antagen av kommunfullmäktige den 17 juni 2004 90 Antagen av kommunfullmäktige den 17 juni 2004 90 Renhållningsordningen för Nykvarns Kommun Renhållningsordningen innehåller kommunens föreskrifter om avfallshantering. Till renhållningsordningen hör även

Läs mer

Renhållningsföreskrifter för Lysekils kommun

Renhållningsföreskrifter för Lysekils kommun Renhållningsföreskrifter för Lysekils kommun Antagna av kommunfullmäktige 2008-11-13 Gäller fr o m 2009-01-01 Inledande bestämmelser Tillämpliga föreskrifter 1 För kommunens avfallshantering gäller miljöbalken

Läs mer

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr 450.1

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr 450.1 Bromölla kommun KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr 450.1 Antagen/Senast ändrad Gäller från Dnr Kf 1994-11-28 116 1995-01-01 1994/419-450 Kf 2008-11-24 153 2008-11-25 2008/784-452 RENHÅLLNINGSORDNING FÖR BROMÖLLA

Läs mer

Antagen: 2015-XX-XX. Avfallsföreskrifter. för Karlskoga kommun. Karlskoga kommun

Antagen: 2015-XX-XX. Avfallsföreskrifter. för Karlskoga kommun. Karlskoga kommun Antagen: 2015-XX-XX Avfallsföreskrifter för Innehåll Samråd vid framtagandet av avfallsplanen... 2 Inledande bestämmelser... 2 Tillämpliga föreskrifter... 2 Definitioner... 2 Ansvar för renhållning, information

Läs mer

Renhållningsföreskrifter

Renhållningsföreskrifter Renhållningsföreskrifter för Säffle och Åmåls kommuner Antagen av Säffle kommuns Kommunfullmäktige 2015-01-26 12 och rev. 2015-05-25 78 Antagen av Åmåls kommuns Kommunfullmäktige 2015-06-17 1 Innehållsförteckning

Läs mer

RENHÅLLNINGSORDNING TÄBY KOMMUN. för. fr o m 1996-01-01

RENHÅLLNINGSORDNING TÄBY KOMMUN. för. fr o m 1996-01-01 1 RENHÅLLNINGSORDNING för TÄBY KOMMUN fr o m 1996-01-01 2 RENHÅLLNINGSORDNING FÖR TÄBY KOMMUN Antagen av kommunfullmäktige den 14 december 1995 att gälla fr o m den 1 januari 1996.. ALLMÄNT 1 Lagar och

Läs mer

Vasaregionens avfallsnämnd VASAREGIONENS AVFALLS- HANTERINGSFÖRESKRIFTER 1.5.2015

Vasaregionens avfallsnämnd VASAREGIONENS AVFALLS- HANTERINGSFÖRESKRIFTER 1.5.2015 VASAREGIONENS AVFALLS- HANTERINGSFÖRESKRIFTER 1.5.2015 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 kapitlet Tillämpningsområde och allmänna skyldigheter... 3 2 kapitlet Anslutande till kommunens avfallshanteringssystem...

Läs mer

Föreskrifter om avfallshantering för Nordanstigs kommun

Föreskrifter om avfallshantering för Nordanstigs kommun ac Föreskrifter om avfallshantering för Nordanstigs kommun Inledande bestämmelser 1 För kommunens avfallshantering gäller dels bestämmelserna i Miljöbalken (SFS 1998:808), dels föreskrifter om avfallshanteringen

Läs mer

Föreskrifter om avfallshantering inom Olofströms kommun

Föreskrifter om avfallshantering inom Olofströms kommun Dessa Föreskrifter om avfallshantering bildar tillsammans med dokumentet Avfallsplan renhållningsordning för Olofströms kommun. En renhållningsordning är ett lagstadgat verktyg för att styra, utveckla

Läs mer

Föreskrifter om avfallshantering för Avesta kommun

Föreskrifter om avfallshantering för Avesta kommun AVESTA KOMMUN - KOMMUNHANDBOK KOMMUNFULLMÄKTIGE Rev 2003-02 3.7.3 Renhållningsordningens Föreskrifter om avfallshantering för Avesta kommun Fastställd av kommunfullmäktige 2000-12-14, 116. Reviderad Inledande

Läs mer

Renhållningsordning för Trollhättans kommun. antagen av kommunfullmäktige 2003-12-15

Renhållningsordning för Trollhättans kommun. antagen av kommunfullmäktige 2003-12-15 för Trollhättans kommun antagen av kommunfullmäktige 2003-12-15 Omslagsbild: Strandgatan i Trollhättan. Foto: Sören Lindqvist Dokumentbeteckning 3(14) Syfte Enligt miljöbalkens 15 kapitel om avfall och

Läs mer

Föreskrifter om avfallshantering för kommunerna Eslöv, Hörby och Höör

Föreskrifter om avfallshantering för kommunerna Eslöv, Hörby och Höör Föreskrifter om avfallshantering För kommunerna Eslöv, Hörby och Höör Sid 1(10) Innehåll 1-8 Inledande bestämmelser Tillämpliga föreskrifter 3 Definitioner 3 Kommunens ansvar för renhållning, information

Läs mer

Renhållningsordning. Föreskrifter om avfallshantering. Innehåll

Renhållningsordning. Föreskrifter om avfallshantering. Innehåll Renhållningsordning Gäller från: 2006-07-01 Antagen: 2006-06-26 79 Gäller från: 2007-07-01 Antagen: 2007-05-28 (ändring 26) Gäller från: 2010-04-01 Antagen: 2010-02-22 3 Dessa Föreskrifter om avfallshantering

Läs mer

Föreskrifter om avfallshantering för Mjölby kommun. Gäller från 2015-07-01 Antagna i kommunfullmäktige 2015-06-16 Diarienummer: TEKN/2015:96

Föreskrifter om avfallshantering för Mjölby kommun. Gäller från 2015-07-01 Antagna i kommunfullmäktige 2015-06-16 Diarienummer: TEKN/2015:96 Föreskrifter om avfallshantering för Mjölby kommun Gäller från 2015-07-01 Antagna i kommunfullmäktige 2015-06-16 Diarienummer: TEKN/2015:96 Innehåll INNEHÅLL... 2 KAPITEL 1 INLEDANDE BESTÄMMELSER... 3

Läs mer

Avfallsplan för Upplands-Bro kommun 2007 2012

Avfallsplan för Upplands-Bro kommun 2007 2012 Avfallsplan för Upplands-Bro kommun 2007 2012 Det lilla barnets fundering är något som angår oss alla. Hur vi tar hand om vårt avfall är en avgörande fråga när det gäller vår miljö. Upplands-Bro kommun

Läs mer

Uppsala kommuns författningssamling

Uppsala kommuns författningssamling Uppsala kommuns författningssamling Föreskrifter om avfallshantering för Uppsala kommun; utfärdad den 27 september 2004 genom beslut i Uppsala kommunfullmäktige 320. Reviderad den 30 januari 2006 genom

Läs mer

RENHÅLLNINGSFÖRESKRIFTER

RENHÅLLNINGSFÖRESKRIFTER RENHÅLLNINGSFÖRESKRIFTER 2011 Sunds kommun Utfärdade på basen av Landskapslag om renhållning INNEHÅLL KAPITEL 1. TILLÄMPNINGSOMRÅDE OCH DEFINITIONER 1 Tillämpningsområde 2 Definitioner KAPITEL 2. ÅTERVINNING

Läs mer

Version 2015-02-16 FÖRESKRIFTER OM HANTERING AV HUSHÅLLSAVFALL SÖDERHAMNS KOMMUN

Version 2015-02-16 FÖRESKRIFTER OM HANTERING AV HUSHÅLLSAVFALL SÖDERHAMNS KOMMUN Version 2015-02-16 FÖRESKRIFTER OM HANTERING AV HUSHÅLLSAVFALL SÖDERHAMNS KOMMUN Kommunstyrelseförvaltningen Augusti 2015 FÖRESKRIFTER OM HANTERING OM HUSHÅLLSAVFALL För varje kommun ska det enligt 15

Läs mer

Föreskrifter om avfallshantering för Dalslandskommunerna Mellerud Färgelanda Bengtsfors Dals-Ed

Föreskrifter om avfallshantering för Dalslandskommunerna Mellerud Färgelanda Bengtsfors Dals-Ed 1(12) Antagen av 2013-xx-xx Ersätter Föreskrifter om avfallshantering för Dalslandskommunerna Mellerud Färgelanda Bengtsfors Dals-Ed 2(12) Innehållsförteckning Föreskrifter om avfallshantering för kommunerna

Läs mer

HANDBOK FÖR ETT FUNGERANDE AVFALLSUTRYMME

HANDBOK FÖR ETT FUNGERANDE AVFALLSUTRYMME HANDBOK FÖR ETT FUNGERANDE AVFALLSUTRYMME AVFALLSUTRYMME AVFALLSUTRYMMETS PLACERING Avfallsutrymme I Vasa behövs åtgärdstillstånd eller bygglov för skyddstak för avfallskärl och konstruktioner. Ett avfallsutrymme

Läs mer

Lokalt tillägg för Lerums kommun till avfallsplan A2020

Lokalt tillägg för Lerums kommun till avfallsplan A2020 [Klicka här och skriv datum] Samhällsbyggnad Innehåll 1 Inledning 5 2 Nuvarande avfallshantering 6 2.1 Kommunen...6 2.2 System för kommunens avfallshantering...6 2.2.1 Renova...6 2.2.2 Insamlingsentreprenörer...7

Läs mer

Renhållningsplan 2013 2020 för Finströms kommun

Renhållningsplan 2013 2020 för Finströms kommun Renhållningsplan 2013 2020 för Finströms kommun Antagits av kommunfullmäktige 15.11.2012 Fastställt av Ålands landskapsregering DDMMÅÅÅÅ Renhållningsplanen träder ikraft den 1 januari 2013 1 Renhållningsplan

Läs mer

avfallsbestämmelser Kymmene avfallsnämnds Innehållsförteckning 1. kapitlet Allmänna regler

avfallsbestämmelser Kymmene avfallsnämnds Innehållsförteckning 1. kapitlet Allmänna regler Kymmene avfallsnämnds avfallsbestämmelser Innehållsförteckning 1. kapitlet Allmänna regler Giltighetsområde och allmänna skyldigheter 1 Definitioner 2 Avfallshanteringens ändamål 3 2. Kapitlet Avfallshantering

Läs mer

Renhållningsordning för Nyköpings Kommun 2009-02-02

Renhållningsordning för Nyköpings Kommun 2009-02-02 Renhållningsordning för Nyköpings Kommun 2009-02-02 Antagen av kommunfullmäktige den 10 februari 2009, 30 Dnr: KK 08/537 BTN 08/45 Renhållningsordning för Nyköpings Kommun, gäller från 2009-04-01 2/19

Läs mer

Beslutsdatum 31.03.2010

Beslutsdatum 31.03.2010 ÅLANDS MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDDSMYNDIGHET Prövningsnämnden Norragatan 17, AX-22100 Mariehamn Tel: +358 18 528 600, Fax: +358 18 528 601 E-post: kansliet@miljohalsoskydd.ax Hemsida: www.miljohalsoskydd.ax

Läs mer

AVFALLSTAXA fr.o.m. 1.1.2016

AVFALLSTAXA fr.o.m. 1.1.2016 AVFALLSTAXA 1 (11) AVFALLSTAXA fr.o.m. 1.1.2016 Kommunal avfallsavgift 1. Allmänt Denna taxa tillämpas på Ab Stormossen Oy:s (nedan Stormossen ) kommuners verksamhetsområde (Korsholm, Korsnäs, Malax, Storkyro,

Läs mer

Förslag till Föreskrifter om avfallshantering

Förslag till Föreskrifter om avfallshantering Förslag till Föreskrifter om avfallshantering för Gävle, Hofors, Ockelbo, Sandviken och Älvkarleby kommun För beslut i medlemskommunerna hösten 2015. Föreslås att gälla från 2016-01-01 Innehåll Inledning...

Läs mer

Föreskrifter om avfallshantering för Örnsköldsviks

Föreskrifter om avfallshantering för Örnsköldsviks Föreskrifter om avfallshantering för Örnsköldsviks kommun (del av Renhållningsordning för Örnsköldsviks kommun) Antagna av kommunfullmäktige 2010-04-26, 64 Inledande bestämmelser Tillämpliga föreskrifter

Läs mer

Förslag till UTSTÄLLNINGSHANDLING Föreskrifter om avfallshantering Södertälje kommun

Förslag till UTSTÄLLNINGSHANDLING Föreskrifter om avfallshantering Södertälje kommun Förslag till UTSTÄLLNINGSHANDLING Föreskrifter om avfallshantering Södertälje kommun Version 1.0 2015-04-09 Innehållsförteckning Inledande bestämmelser... 1 Gällande lagstiftning... 1 Definitioner... 1

Läs mer

FÖRESKRIFTER OM AVFALLSHANTERING I PARTILLE KOMMUN

FÖRESKRIFTER OM AVFALLSHANTERING I PARTILLE KOMMUN FÖRESKRIFTER OM AVFALLSHANTERING I PARTILLE KOMMUN Föreskrifterna beslutades av kommunfullmäktige 2008-03-04 ( 14) att gälla från och med 2008-04-01. 1 INNEHÅLL A INLEDANDE BESTÄMMELSER 3 Ansvar för avfallshanteringen

Läs mer

Avfall i verksamheter

Avfall i verksamheter Avfall i verksamheter Reglerna på avfallsområdet är många och inte alltid lätta att tyda. Trots det har du som verksamhetsutövare en skyldighet att känna till hur ditt avfall ska hanteras. Det finns flera

Läs mer

i ärende enligt 28 miljöskyddslagen. Beslutet givet efter anslag 26.1.2006 I svinhuset kommer det att finnas 2960 slaktsvin.

i ärende enligt 28 miljöskyddslagen. Beslutet givet efter anslag 26.1.2006 I svinhuset kommer det att finnas 2960 slaktsvin. L Ä N S I - S U O M E N Y M P Ä R I S T Ö K E S K U S V Ä S T R A F I N L A N D S M I L J Ö C E N T R A L Miljötillståndsenheten PL 262, Koulukatu 19, 65101 VAASA PB 262, Skolhusgatan 19, 65101 VASA 06-367

Läs mer

HUSBOLAGETS AVFALLSGUIDE

HUSBOLAGETS AVFALLSGUIDE HUSBOLAGETS AVFALLSGUIDE Tehtävänä puhtaampi ympäristö FASTIGHETENS AVFALLSHANTERING Det är många faktorer som inverkar på trivseln i anslutning till boende och en fungerande avfallshantering är en av

Läs mer

Kungsörs kommuns författningssamling Nr E.04

Kungsörs kommuns författningssamling Nr E.04 Kungsörs kommuns författningssamling Nr E.04 Renhållningstaxa för Köpings kommun, Arboga kommun och Kungsörs kommun 2014 Antagen av kommunfullmäktige i Köpings kommun 2013-12-16 Antagen av kommunfullmäktige

Läs mer

Renhållningsföreskrifter för Dalslandskommunerna Mellerud Färgelanda Bengtsfors Dals Ed

Renhållningsföreskrifter för Dalslandskommunerna Mellerud Färgelanda Bengtsfors Dals Ed 1(13) Antagen av Färgelanda kommunfullmäktige 2013-05-15 Renhållningsföreskrifter för Dalslandskommunerna Mellerud Färgelanda Bengtsfors Dals Ed 2(13) Innehållsförteckning Renhållningsföreskrifter för

Läs mer

FÖRESKRIFTER OM AVFALLSHANTERING

FÖRESKRIFTER OM AVFALLSHANTERING FÖRESKRIFTER OM AVFALLSHANTERING Kommunfullmäktige 2015-xx-xx, x/2015 FÖRESKRIFTER OM AVFALLSHANTERING För varje kommun ska det enligt 15 kap 11 miljöbalken finnas en renhållningsordning som ska innehålla

Läs mer

AVFALLSHANTERINGSFÖRESKRIFTER FÖR ÖSTERBOT- TENS AVFALLSNÄMNDS VERKSAMHETSOMRÅDE

AVFALLSHANTERINGSFÖRESKRIFTER FÖR ÖSTERBOT- TENS AVFALLSNÄMNDS VERKSAMHETSOMRÅDE AVFALLSHANTERINGSFÖRESKRIFTER FÖR ÖSTERBOT- TENS AVFALLSNÄMNDS VERKSAMHETSOMRÅDE Innehållsförteckning 1 Allmän del... 3 1.1 Vad är avfallshanteringsföreskrifter och varför utfärdas de?... 3 1.2 Prioriteringsordning...

Läs mer

Sydösterbottens avfallsnämnd. Allmänna avfallshanteringsbestämmelser

Sydösterbottens avfallsnämnd. Allmänna avfallshanteringsbestämmelser Sydösterbottens avfallsnämnd Allmänna avfallshanteringsbestämmelser Godkänt: 4.2.2014 Ikraftträdande: 1.4.2014 2 Sida Sydösterbottens avfallsnämnd Allmänna avfallshanteringsbestämmelser Givet med stöd

Läs mer

Generella Riktlinjer för planering av avfallshantering.

Generella Riktlinjer för planering av avfallshantering. Generella Riktlinjer för planering av avfallshantering. Råd och anvisningar vid framtagande av underlag för detaljplaner och annan planering, bygglov etc. för bostäder och verksamheter. 1. Kommunal renhållningsansvar

Läs mer

Föreskrifter om avfallshantering för Kinda kommun

Föreskrifter om avfallshantering för Kinda kommun 1(7) Reviderad 2007-11-12 Au 161 Miljöstation i Rimforsa Reviderad 2006-03-01 Au 36 Grovavfallsinsamling Antagen 2002-11-25, kf 92 Föreskrifter om avfallshantering för Kinda kommun Inledande bestämmelser

Läs mer

Avfallsplan för Essunga kommun år 2006-2010

Avfallsplan för Essunga kommun år 2006-2010 Avfallsplan för Essunga kommun år 2006-2010 Sammanfattning Avfallsplanen för Essunga kommun har reviderats. Planen sträcker sig från år 2006-2010. Enligt miljöbalken 15 kap 11 ska det i varje kommun finnas

Läs mer

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING FÖR FALKÖPINGS KOMMUN 96/KS363 450 KFS 1997:9 Renhållningsordning för Falköpings kommun - omhändertagande av avfall genom återanvändning, återvinning, energiproduktion, kompostering

Läs mer

Föreskrifter om hantering av hushållsavfall

Föreskrifter om hantering av hushållsavfall Kommunala avfallsföreskrifter. Föreskrifter om hantering av hushållsavfall Falu kommun Antagen av Kommunfullmäktige 2014-12-11 11 FÖRESKRIFTER OM HANTERING OM HUSHÅLLSAVFALL För varje kommun ska det enligt

Läs mer

Föreskrifter om avfallshantering för Valdemarsviks kommun. Antagen av kommunfullmäktige 2014 02 24, 9 Gäller fr om 2014 04 01

Föreskrifter om avfallshantering för Valdemarsviks kommun. Antagen av kommunfullmäktige 2014 02 24, 9 Gäller fr om 2014 04 01 Föreskrifter om avfallshantering för Valdemarsviks kommun Antagen av kommunfullmäktige 2014 02 24, 9 Gäller fr om 2014 04 01 Innehållsförteckning Inledande bestämmelser... 3 Tillämpliga föreskrifter...

Läs mer

Sorterings- guide Lemlands kommun

Sorterings- guide Lemlands kommun SAMHÄLLSINFORMATION Sorterings- guide Lemlands kommun Här får du tips om hur du skall källsortera innan du går till Din återvinningsstation. Tänk dig för när du ska slänga avfallet. Det som hamnar i soporna

Läs mer

FÖRESKRIFTER OM AVFALLSHANTERING I VINGÅKERS KOMMUN

FÖRESKRIFTER OM AVFALLSHANTERING I VINGÅKERS KOMMUN FÖRESKRIFTER OM AVFALLSHANTERING I VINGÅKERS KOMMUN INLEDANDE BESTÄMMELSER 1 För kommunens avfallshantering gäller miljöbalken (1998:808) och avfallsförordningen (2001:1063) föreskrifter om avfallshantering

Läs mer

Bilaga 1 Renhållningsföreskrifter

Bilaga 1 Renhållningsföreskrifter Dnr KS/2014:149 450 2014-05-26 1/10 Bilaga 1 Renhållningsföreskrifter Sortering och hantering Strängnäs kommun Nygatan 10 645 80 Strängnäs Tel 0152-291 00 Fax 0152-290 00 kommunstyrelsen@strangnas.se www.strangnas.se

Läs mer

Renhållningsordning. Antagen av kommunfullmäktige 18 december 162/2012. att gälla fr.o.m. 1 januari 2013

Renhållningsordning. Antagen av kommunfullmäktige 18 december 162/2012. att gälla fr.o.m. 1 januari 2013 Renhållningsordning Antagen av kommunfullmäktige 18 december 162/2012 att gälla fr.o.m. 1 januari 2013 att renhållningsordning fastställd av kommunfullmäktige 103/2000 upphör att gälla Tierps kommun 815

Läs mer

Renhållningsordningens lokala föreskrifter för avfallshantering

Renhållningsordningens lokala föreskrifter för avfallshantering Renhållningsordningens lokala föreskrifter för avfallshantering Innehåll BILAGOR... 3 Inledning... 4 Bakgrund... 4 Föreskrifter om avfallshantering... 4 Avfallsplan... 4 Fastställande och revideringar...

Läs mer

Statsrådets förordning

Statsrådets förordning Statsrådets förordning om behandling av hushållsavloppsvatten i områden utanför vattenverkens avloppsnät Given i Helsingfors den 11 juni 2003 På föredragning av miljöministern föreskrivs med stöd av 11

Läs mer

Avfallshanteringsbestämmelser. Allmänna bestämmelser om avfallshanteringen i huvudstadsregionen och Kyrkslätt

Avfallshanteringsbestämmelser. Allmänna bestämmelser om avfallshanteringen i huvudstadsregionen och Kyrkslätt Avfallshanteringsbestämmelser Allmänna bestämmelser om avfallshanteringen i huvudstadsregionen och Kyrkslätt Innehåll Bästa läsare 3 Separat insamling av glas-, metall- och kartongförpackningar 4 Fastighetsvis

Läs mer

RENHÅLLNINGSTAXA OCH TAXEFÖRESKRIFTER 2010 FÖR LYSEKILS KOMMUN Gäller fr. o m 2010-01-01 t o m 2010-12-31

RENHÅLLNINGSTAXA OCH TAXEFÖRESKRIFTER 2010 FÖR LYSEKILS KOMMUN Gäller fr. o m 2010-01-01 t o m 2010-12-31 1(6) RENHÅLLNINGSTAXA OCH TAXEFÖRESKRIFTER 2010 FÖR LYSEKILS KOMMUN Gäller fr. o m 2010-01-01 t o m 2010-12-31 1 TILLÄMPNING Kommunstyrelsen har verksamhetsansvar för hanteringen av hushållsavfall i kommunen,

Läs mer

Renhållningstaxa 2012 Ängelholms kommun Gäller from 1 januari 2012

Renhållningstaxa 2012 Ängelholms kommun Gäller from 1 januari 2012 Renhållningstaxa 2012 Ängelholms kommun Gäller from 1 januari 2012 Innehållsförteckning 3. Om avfallshantering. Sorteringsguide. 4. Avgifter 5. Valmöjligheter för villahushåll 6. Valmöjligheter för fritidshushåll

Läs mer

RENHÅLLNINGSORDNING FÖRESKRIFTER OM AVFALLSHANTERING FÖR DALS-EDS KOMMUN. Antagen av kommunfullmäktige 2003-10-22, 88

RENHÅLLNINGSORDNING FÖRESKRIFTER OM AVFALLSHANTERING FÖR DALS-EDS KOMMUN. Antagen av kommunfullmäktige 2003-10-22, 88 Sidan 1 (11) RENHÅLLNINGSORDNING FÖRESKRIFTER OM AVFALLSHANTERING FÖR DALS-EDS KOMMUN Antagen av kommunfullmäktige 2003-10-22, 88 1 Inledande bestämmelser För kommunens avfallshantering gäller bestämmelserna

Läs mer

Renhållningstaxa 2016

Renhållningstaxa 2016 Taxa Renhållningstaxa 2016 Revidering antagen av kommunfullmäktige 125/2015 att gälla från den 1 januari 2016, att nuvarande taxa, fastställd av kommunfullmäktige 102/2014 upphör att gälla från samma datum.

Läs mer

Renhållningsordningens lokala föreskrifter för avfallshantering, Vindelns kommun

Renhållningsordningens lokala föreskrifter för avfallshantering, Vindelns kommun 1 Renhållningsordningens lokala föreskrifter för avfallshantering, Vindelns kommun Antagen av kommunfullmäktige 2015-11-16, 93 Ersätter tidigare lokala föreskrifter antagen av kommunfullmäktige 2012-04-23,

Läs mer

Taxa Information om taxa för hämtning av slam hushållsavfall. avloppsanläggningar

Taxa Information om taxa för hämtning av slam hushållsavfall. avloppsanläggningar Taxa Information om taxa för hämtning av slam hushållsavfall från i Uppsala enskilda kommun avloppsanläggningar Uppsala kommuns taxa för hämtning av hushållsavfall Denna taxa antogs av kommunalfullmäktige

Läs mer

Renhållningsordningens lokala föreskrifter för avfallshantering, Vännäs kommun

Renhållningsordningens lokala föreskrifter för avfallshantering, Vännäs kommun Lokala föreskrifter för Vännäs kommun, antagna av Kommunfullmäktige. Gäller fr.o.m. 2010-04-01 1 Renhållningsordningens lokala föreskrifter för avfallshantering, Vännäs kommun Antagen av kommunfullmäktige

Läs mer

Laholms kommuns författningssamling 2.13

Laholms kommuns författningssamling 2.13 Laholms kommuns författningssamling 2.13 Renhållningstaxa; antagen av kommunfullmäktige den 25 november 2014, 184 i. Kommunfullmäktige beslutar följande med stöd av 27 kap. 4 miljöbalken. 1. Allmänna bestämmelser

Läs mer

Renhållarens anvisningar

Renhållarens anvisningar sida 1(6) Renhållarens anvisningar Gäller för Vetlanda, Eksjö, Sävsjö och Uppvidinge kommuner. Utgåva: 110114 Vetlanda, Eksjö, Sävsjö och Uppvidinge kommuner har sedan några år tillbaka ett nära samarbete

Läs mer

RENHÅLLNINGSFÖRESKRIFTER

RENHÅLLNINGSFÖRESKRIFTER RENHÅLLNINGSFÖRESKRIFTER Renhållningsföreskrifter v. 4.0. Antagna av styrelsen 16 september 2009. Antagna av stämman 19 oktober 2009. INNEHÅLL ALLMÄNT... - 1 - DEFINITIONER... - 2 - INLEDNING... - 4 -

Läs mer

KRETSLOPPSANPASSAD ASSAD VFALLSHANTERING. hos verksamheter

KRETSLOPPSANPASSAD ASSAD VFALLSHANTERING. hos verksamheter KRETSLOPPSANPASSAD ASSAD AVF VFALLSHANTERING hos verksamheter INNEHÅLLSFÖRTECKNING PLANERA RÄTT FRÅN BÖRJAN...SID 1 LAGSTIFTNING...SID 2 SORTERING AV AVFALL...SID 3 HUSHÅLLSAVFALL...SID 4 FARLIGT AVFALL...SID

Läs mer

Renhållarens anvisningar Gäller fr.o.m. 2014-05-01.

Renhållarens anvisningar Gäller fr.o.m. 2014-05-01. sida 1(5) Renhållarens anvisningar Gäller fr.o.m. 2014-05-01. Kommunfullmäktige antog 2012-12-17 Renhållningsordning för Aneby kommun. Renhållningsordningen består av: 1.) Avfallsplan med bilagor och en

Läs mer

Renhållningsföreskrifter för Dalslandskommunerna

Renhållningsföreskrifter för Dalslandskommunerna 1(15) Antagen av kommunfullmäktige i Bengtsfors kommun 80 Reviderad av kommunfullmäktige i Bengtsfors kommun 22 2016-03-07 Renhållningsföreskrifter för Dalslandskommunerna Mellerud Färgelanda Bengtsfors

Läs mer

RENHÅLLNINGSORDNING KROKOMS KOMMUN 2008. Krokoms Kommun Samhällsbyggnadsförvaltningen VA & Renhållningen

RENHÅLLNINGSORDNING KROKOMS KOMMUN 2008. Krokoms Kommun Samhällsbyggnadsförvaltningen VA & Renhållningen Samhällsbyggnadsförvaltningen en RENHÅLLNINGSORDNING KROKOMS KOMMUN 2008 Renhållningsordning antagen av Kf 2007-11 - 07 INNEHÅLLSFÖRTECKNING FÖRESKRIFTER OM AVFALLSHANTERING... 2 INLEDANDE BESTÄMMELSER...

Läs mer

LEKSANDS KOMMUN FÖRESKRIFTER OM AVFALLSHANTERING. Kommunfullmäktige 2007-11-26, 79

LEKSANDS KOMMUN FÖRESKRIFTER OM AVFALLSHANTERING. Kommunfullmäktige 2007-11-26, 79 LEKSANDS KOMMUN FÖRESKRIFTER OM AVFALLSHANTERING Kommunfullmäktige 2007-11-26, 79 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING...1 FÖRESKRIFTER OM AVFALLSHANTERING...2 Inledande bestämmelser och definitioner (1 )...2

Läs mer

ÅLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

ÅLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING ÅLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING 2005 Nr 18 Nr 18 LANDSKAPSLAG om ändring av landskapslagen om renhållningen Föredragen för Republikens President den 18 mars 2005 Utfärdad i Mariehamn den 24 mars 2005 I enlighet

Läs mer

Organiskt avfall hämtas enligt abonnemang. Organiskt avfall kan också komposteras i godkänd varmkompost efter anmälan till Miljökontoret.

Organiskt avfall hämtas enligt abonnemang. Organiskt avfall kan också komposteras i godkänd varmkompost efter anmälan till Miljökontoret. BILAGA 1: SORTERINGSBILAGA TILL RENHÅLLNINGSORDNING. Lagstiftningsändringar, myndighetsbeslut eller administrativa ändringar (t ex ändrade telefon nr, adressuppgifter mm) införs i denna sorteringsbilaga

Läs mer

AVFALLSFÖRESKRIFTER FR.O.M. 2016-01-01

AVFALLSFÖRESKRIFTER FR.O.M. 2016-01-01 AVFALLSFÖRESKRIFTER FR.O.M. 2016-01-01 Nummer: 60:6 Blad: (1) Avfallsföreskrifter A Inledande bestämmelser Tillämpliga föreskrifter 1 För kommunens avfallshantering gäller: - Miljöbalken (1998:808) och

Läs mer

från och med 2014-03-01 Antagen av Kommunfullmäktige 2013-12-18

från och med 2014-03-01 Antagen av Kommunfullmäktige 2013-12-18 1 Föreskrifter om avfallshantering för Upplands-Bro kommun från och med 2014-03-01 Antagen av Kommunfullmäktige 2013-12-18 2(26) Innehåll Inledande bestämmelser... 3 Definitioner... 3 Hushållsavfall...

Läs mer

Renhållarens anvisningar

Renhållarens anvisningar sida 1(6) Renhållarens anvisningar Gäller för Vetlanda, Eksjö, Sävsjö och Uppvidinge kommuner. Utgåva: 2010-04-06 Vetlanda, Eksjö, Sävsjö och Uppvidinge kommuner har sedan några år tillbaka ett nära samarbete

Läs mer

UPPGIFTER OM VERKSAMHETSUTÖVAREN Verksamhetsutövarens namn Hemort FO-nummer. Verksamhetsutövarens postadress Postnummer Postanstalt

UPPGIFTER OM VERKSAMHETSUTÖVAREN Verksamhetsutövarens namn Hemort FO-nummer. Verksamhetsutövarens postadress Postnummer Postanstalt ANSÖKAN om godkännande av verksamhet för anteckning i avfallshanteringsregistret (Avfallslagen 94 ) Yrkesmässig avfallstransport Avfallsmäklare Ny verksamhet Ändring av verksamheten Ansökan om godkännande

Läs mer