AVFALLSGUIDE FÖR BYGGAREN, RENOVERAREN SAMT BONDGÅRDEN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "AVFALLSGUIDE FÖR BYGGAREN, RENOVERAREN SAMT BONDGÅRDEN"

Transkript

1 AVFALLSGUIDE FÖR BYGGAREN, RENOVERAREN SAMT BONDGÅRDEN Tehtävänä puhtaampi ympäristö

2 Denna guide behandlar frågor om avfallshanteringen i samband med företagsverksamhet på bondgårdar och byggarbetsplatser. Svar på hushållsrelaterade avfallshanteringsfrågor får du bl.a. på Rouskis hemsida genom att skicka e-post till eller genom att ringa SPARTIPS FÖR EN FUNGERANDE AVFALLSHANTERING Med en bra planering och förutseende gör man inbesparingar. Skaffa bara det nödvändiga och ta reda på materialens återlämningsmöjligheter. Beställ materialen måttbestämda. Beställ leveranserna till rätt tid. Förvara och skydda noggrant materialen för att minska på spill. Håll arbetsplatsen städad. God ordning förbättrar säkerheten och avfallshanteringen. Gynna miljövänliga och återvinningsbara material. Erbjud gamla dörrar, fönster och annat överloppsmaterial till en reservdelsbank. Utnyttja avfallen. Rent trä passar till ved, ris och kvistar som flis och förpackningsplast passar som skyddsmaterial. Sortera avfallen. SORTERING AV AVFALL Sorteringen av avfall gäller alla fastigheter och och berör även byggaren och renoveraren. Genom att sortera avfallet till återvinning gör du inbesparingar, eftersom det sorterade avfallet ofta är förmånligare och en del till och med gratis. Genom sortering minskar också mängden avfall som deponeras samt uppkomsten av deponigaser. Nyttoavfall ska enligt avfallslagen och avfallshanteringsbestämmelserna styras till återvinning. Avfall som kan återvinnas är bl.a. metall, papper, kartong/papp, glas, energiavfall, tegel- och betongavfall, gipsskivor, bioavfall, trädgårdsavfall, hästdynga, rent trä, lastpallar, ris, behandlat trä och stubbar. Farligt avfall kan behandlas till ny användning eller utnyttjas som energi. Återvinningsbart avfall och farligt avfall ska hållas skilt för sig och skilt från annat avfall. Rouskis återvinningspunkter är endast i hushållens användning. Nyttoavfall som uppkommit i samband med företagsverksamhet samt stora partier nyttoavfall, bör föras till avfallsstationerna. Kontrollera i prislistorna vilka avfallsslag och vilka mängder som mottas vid avfallsstationerna eller fråga avfallsrådgivningen tfn

3 Blandavfall Det är av betydelse att sortera, eftersom blandat, osorterat byggnads- och rivningsavfall tas emot som blandavfall. En del byggnadsavfall passar inte till återvinning, utan slutdeponeras på avstjälpningsplatsen. Dylika avfall är bl.a. isoleringsull, murbruk, cement, takfiltar, plastmattor, rör och tapeter som innehåller PVC samt städoch sopavfall. TRANSPORT AV AVFALL TILL AVFALLSSTATIONERNA Det går lättare att sortera, om man an efter att renoverings- eller byggarbetet framskrider, levererar avfall till avfallsstationerna. Rouskis alla avfallsstationer tar emot under 4 m 3 avfallspartier. Över 4 m 3 partier bör levereras till Korvenmäki avfallscentral. Vid Kimitoöns avfallsstation mottas även upp till 8 m 3 blandavfallspartier. Med ett stort avfallsflak kan man endast leverera ett avfallsslag per gång, om man inte skilt kommit överens om sortering med chauffören. Byggnadsavfall, skrymmande avfall, specialavfall, industriavfall, stora avfallspartier och avfall som lyder under producentansvaret bör levereras i separata transporter. Avfallslassen bör vara täckta under transporten. Det går att fråga Rouskis om bytesflak för stora avfallspartier. För avfallen behövs ett transportdokument Man bör fylla i ett transportdokument för alla avfallspartier som vägs vid Korvenmäki avfallscentral, såsom byggnads- och rivningsavfall, avfall från företagsverksamhet och avfall som ska deponeras på avstjälpningsplatsen. Transportdokumentet bör vara med då avfallspartiet transporteras och levereras till avfallsmottagningen. Transportdokument finns att få vid avfallsmottagningen på Korvenmäki avfallscentral samt på Rouskis hemsidor. Bind och täck lasset, så att det hålls på plats under transporten.

4 ÅTERVINNINGSBART AVFALL Bioavfall Till bioavfallet hör allt nedbrytbart, organiskt avfall. Bioavfall såsom livsmedels- och trädgårdsavfall bör behandlas skilt från övrigt avfall. Bioavfallet kan komposteras på fastigheten och på det sättet återförs näringsämnena till naturens kretslopp. Trädgårdsavfall tas emot vid alla avfallsstationer året runt. Korvenmäki avfallscentral tar emot separerat insamlat bioavfall. Energiavfall Till energiavfallet hör allt rent, brännbart, huvudsakligen plastbaserat material, så som förpackningsplast, lättpresenningar, styrox, plastkanistrar, men dock inte PVC-plast (kod 03). Även blandplaster med markeringen 07 kan innehålla PVC, och menderas inte till rekomenergiavfall. Plast får inte egenhändigt brännas, eftersom förbränningstemperaturen sällan blir tillräckligt hög för att uppnå en fullständig förbränning. Under fyra kubikmeters energiavfallspartier tas emot vid Rouskis alla avfallsstationer. Större partier bör transporteras till Korvenmäki avfallscentral. Under vårarna ordnar bl.a. 4H-klubbar insamlingar av gödselsäckar. Hästgödsel Kommunenes miljöskyddsmyndigheter ger instruktioner och information om behandling och kompostering av gödsel. Korvenmäki avfallscentral tar emot hästgödsel enligt en separat prislista. Hästgödseln komposteras bland trädgårdsavfallet. Stubbar Ett parti stubbar får innehålla enbart stubbar. Små mängder jordmaterial eller stenar får sitta fast vid stubbarna. Stubbar tas emot som separat avfallsslag vid Korvenmäki avfallscentral, enligt en separat prislista. På avfallsstationerna tas stubbarna emot som blandavfall. Kartong och papp Exempel på kartong är mjölk- och saftförpackningar, kartong- och pappförpackningar samt papperspåsar. Kartong och pappavfall som uppstått vid företagsverksamhet levereras direkt till avfallsstationerna.

5 Gipsskivor Rena överloppsbitar av gipsskivor samt målade eller tapetserade gipsskivor duger som gipsskivsavfall. Det får inte finnas isoleringsmaterial, stödstrukturer, elledningar eller annan elutrustning, metalldelar eller plattor fästa i skivorna. Gipsskivorna mottas som eget avfallsslag vid Korvenmäki avfallscentral. Behandlat träavfall Bl. a. målat och lackat trä, trämöbler, trädörrar samt byggskivor av trä är behandlat träavfall. Spikar och små metallföremål, såsom gångjärn, behöver inte tas bort. Men större metalldelar som stör flisningen bör avlägsnas. Alla avfallsstationer tar emot behandlat träavfall enligt en separat prislista. Glas I glasinsamlingskärlen kan man lägga glasförpackningar såsom glasburkar och flaskor. Korkar och lock bör avlägsnas medan etiketter och metallringar kan lämnas kvar. Fönsterglas och dricksglas hör inte hemma i glasinsamlingskärlet, utan tas emot som blandavfall på avfallsstationerna. Mottagning av större partier fönsterglas kan efterfrågas av instanser som utnyttjar glas. Metall Cyklar, grytor, kastruller samt arbetsredskap av metall såsom harvar och krattmaskiner är exempel på metallavfall. Skrymmande metall och stora partier metall levereras direkt till avfallsstationerna. Små metallprodukter kan sättas i metallinsamlingen. Metall tas avgiftsfritt emot vid Rouskis avfallsstationer. Papper All reklam samt alla tidningar och tidskrifter, som kommit med posten, samt kontorspapper hör hemma i papperinsamlingskärlet Även böcker med mjuka pärmar kan sorteras som papper. Alla Rouskis återvinningspunkter samt avfallsstationer har pappersinsamlingskärl. Papper tas emot avgiftsfritt vid tionerna. avfallssta- Rent trä Rent, obehandlat, omålat och olackat trä samt lastpallar är rent trä. Rent trä tas avgiftsfritt emot vid stationerna. avfalls-

6 Trädgårdsavfall Trädgårdsavfall som består av löv, gräs, blast, gamla äpplen och potatis kan komposteras eller föras till avfallsstationen. Även rent sågspån, kutterspån, halm och vass sorteras som trädgårdsavfall. Trädgårdsavfall tas emot vid alla avfallsstationer året runt. Ris Ris och kvistar sorteras skilt från annat rent trä. Ris och kvistar är avgiftsfritt vid alla avfallsstationer. KOMPOSTERING Sådant trädgårdsavfall, livsmedelsavfall och torrtoalettavfall som uppkommit på fastigheten får även komposteras på fastigheten. Komposteringen av livsmedelsavfall bör ske i en skadedjurstät kompostor som har botten, väggar och ett lock. Vid året runt kompostering rekommenderas en värmeisolerad kompostor. Trädgårdsavfall kan komposteras i en stack eller häck. En kompostor eller kompost får inte placeras närmare än 15 meter från en brunn eller ett vattendrag och inte utan grannens samtycke närmare än 4 meter från tomtens gräns. En kompostor kan dock placeras i ett utrymme som i godkända bygglovshandlingar reserverats för avfallshantering. Trädgårdsavfall kan komposteras i en stack eller häck.

7 FARLIGT AVFALL Farligt avfall skall sorteras från andra avfall och bör hållas separat från varandra. Farligt avfall skall levereras till en avfallsstation, cirkulerande insamling eller direkt till en anläggning som behandlar farligt avfall. Att späda ut eller blanda farligt avfall med andra ämnen är förbjudet, eftersom mängden skadliga ämnen inte minskar vid en utspädning. Farligt avfall får inte hällas i avloppet. Sakenlig skyddsutrustning krävs då man hanterar farligt avfall. Det farliga avfallet bör hållas utom räckhåll för barn och husdjur. Förvara det farliga avfallet i originalförpackningar, eftersom förpackningen är menad för ämnet i fråga och är försett med nödvändiga markeringar. Man behöver endast markera att förpacknigen innehåller avfall. Om en annan förpackning används bör innehållet märkas tydligt. På detta sätt undviks möjliga olyckor. Farligt avfall får inte förvaras längre än 12 månader på fastigheten. Skyldigheten att bokföra mängd och vidaretransport av farligt avfall gäller alla andra förutom hushåll. Ur bokförningen bör framgå vad som har levererats till förrådet, vad som finns i förrådet och vad som levererats vidare samt det levererade ämnets kvalitet, mängd, leveranstidpunkt och avfallets destination. FARLIGA AVFALL Målfärg, lim, lack, vax och aerosol Kvicksilvertermometrar Oanvända och föråldrade läkemedel Lösningsmedel, såsom aceton, bensin, thinner och terpentin Basiska tvättmedel såsom diskmaskinsmedel Syror såsom svavel- och saltsyra samt ättik- och myrsyra Oljeavfall, oljefilter och andra fasta oljeavfall Kylar-, broms- och kopplingsvätskor Blyackumulatorer Batterier och laddbara ackumulatorer Växtskydds- och bekämpningsmedel Värmelampor, lysrör och lågenergilampor Värmepannors oljeaska Fotograferingskemikalier

8 Tryckimpregnerat trä Tryckimpregnerat trä är farligt avfall och det får inte brännas. Vid avfallsstationerna mottas upp till en kubikmeter tryckimpregnerat trä avgiftsfritt. Större mängder tas emot vid Korvenmäki avfallscentral enligt en separat prislista. Återvinningen av oljeavfall är ordnat i hela landet Lassila & Tikanoja Oyj ansvarar för insamlingen av oljeavfall. Oljeavfallspartier på över 200 liter avhämtas avgiftsfritt. Beställningar och tilläggsuppgifter: Lassila & Tikanoja Oyj, tfn , Rouskis tar avgiftsfritt emot oljeavfall under 200 liter i kanistrar på alla avfallsstationer. Det går att få med sig de tomma kanistrarna. Ifall oljeavfallet levereras i en tunna, debiteras en avgift för förstörelsen av tunnan, enligt en separat prislista. I oljeavfallet får man inte blanda andra ämnen som vatten, trassel, frys- eller bromsvätskor, lösningsmedel eller annat dylikt. Varningssymboler Om produkten är märkt med någon av följande symboler, är den som avfall farligt. Hälsofara Gas under tryck Miljöfarlig Frätande Explosiv Akut toxictet Oxiderande Brandfarlig Kronisk hälsofara

9 PRODUCENTANSVAR Det avfall som producentorganisationerna ansvarar för, bör levereras till de mottagningsplatser som producentorganisationerna utsett. Producentansvaret gäller bl.a. för papper, batterier, bärbara små ackumulatorer, fordons- och industriackumulatorer, skrotdäck och -fordon samt el- och elektronikskrot. Mera information om producentansvaret samt mottagningsplatser för avfall Ackumulatorer Rouskis avfallsstationer tar avgiftsfritt emot blyackumulatorer. Man kan även föra blyackumulatorer till de under våren cirkulerande insamlingarna. Batterier och småackumulatorer Till Rouskis avfallsstationer kan man hämta batterier och småackumulatorer, de kan också hämtas till de cirkulerande insamlingarna för farligt avfall. Batterier och småackumulatorer kan också returneras till affärer som säljer dem. El- och elektronikskrot Alla apparater som fungerat med ackumulatorer, batterier eller el betraktas som eloch elektronikskrot. Söndriga televisioner, hushållsmaskiner, datorer, lampor, lysrör och kylapparater är exempel på el- och elektronikskrot. Hushållens elapprater som inte nedmonterats tas avgiftsfritt emot vid avfallsstationerna. Övriga produkter som berörs av producentansvaret Till alla Rouskis avfallsstationer kan man avgiftsfritt föra bildäck med eller utan fälgar. Information om officiella mottagningsplatser för skrotbilar fås på det avgiftsfria rådgivningsnumret Återvinningen av skrotbilar är avgiftsfritt.

10 SPECIALAVFALL Asbest Asbest är farligt avfall och tas emot som specialavfall. Små partier, under 0,2 m 3 ska packas tätt i plast. Små partier tas emot på alla avfallsstationer. Större än 0,2 m 3 :s partier tas emot vid Korvenmäki avfallscentral. Lass som levereras med släpvagn eller flak bör täckas. Information om asbestrivningsarbeten fås från Döda djur Rouskis tar inte emot döda djur. Honkajoki Oy sköter insamlingen och behandlingen av djur som dött på bondgårdar, i enlighet med ett avtal som uppgjorts med staten. Kontakta den kommunala veterinären för tilläggsuppgifter. Stickande och skärande avfall Nålar som använts vid vård av djur skall packas tätt i en hållbar förpackning såsom en lockförsedd plast- eller glasburk. Nålarna kan levereras till Rouskis avfallsstationer. Jordbrukets avloppsvatten och slam från slambrunnar Rouskis avfallsstationer tar inte emot slam. Beställ slambrunnstömning av en professionell transportföretagare som för slammet till avloppsreningsverket. I Kimitoöns kommun ansvarar Rouskis för insamlingen och transporten av slam som uppstått vid boende. Tilläggsuppgifter om transporten av slam från slambrunnar fås från Rouskis kundregister tfn Torrtoalettavfall Avfall från torrtoaletten kan komposteras på fastigheten. Det är förbjudet att gräva ner avfall. Bekanta dig även med kommunens miljöskyddsbestämmelser. Toalettavfall kan tas emot som specialavfall vid Korvenmäki avfallscentral. JORD- OCH STENMATERIAL Betong-, tegel- och asfaltavfall Betong-, tegel- och asfaltavfall tas emot som skilda avfallsslag endast vid Korvenmäki avfallscentral i Salo. Vid avfallsstationerna i Pemar, Bjärnå och Kimitoön prissätts dessa avfall som blandavfall.

11 Det får inte finnas asbest, tungmetaller, farligt avfall eller övrigt avfall i betong-, tegeleller asfaltavfallet. Bekanta dig med sorteringsinstruktionerna eller fråga avfallsrådgivningen tfn Ren överloppsjord Som överloppsjord betraktas bl.a. vid byggnadsverksamhet uppkommen ren jord eller rent bergmaterial utan stubbar, trä eller byggnadsavfall. Endast överloppsjord från egnahemshusbyggen kan tas emot till Salo stads jorddeponi vid Korvenmäki avfallscentral. Företagen kan fråga efter mottagningsplatser för överloppsjord från kommunens tekniska kansli. De ponerbara förorenade jordar Förorenade jordar tas emot vid Korvenmäki avfallscentral enligt skild överenskommelse. Genom att be om en offert, får man noggrannare uppgifter om mottagningsvillkor och priser för förorenade jordar. Tegelavfall tas emot som separat avfallsslag vid Korvenmäki avfallscentral.

12 VISSTE DU, ATT man vid markbyggnadsarbeten kan använda ren överloppsjord. På avfallets uppkomstplats kan även små mängder betong- och tegelavfall planenligt användas. Överloppsjord som inte återanvänds skall levereras till en allmän avfallsmottagningsplats eller till en mottagare, som för verksamheten har ett miljötillstånd som godkänts av miljöskyddsmyndigheten. det är förbjudet att bränna avfall. I fastigheternas eldstäder kan dock obehandlat, rent och torrt virke, kvistar och ris brännas samt små mängder rent papper och kartong användas som tände. På fastigheter i glesbyggden kan små mängder kvistar, ris, halm, vass, löv och obehandlat trävirke brännas på öppen eld. livsmedelssäkerhetsverket Evira ger direktiv om att flyghavre bör förstöras genom förbränning. Flyghavre som rensats från åkrarna kan förstöras genom förbränning i eldstaden eller i glesbyggden över öppen eld. Rouskis tar inte emot flyghavre på grund av spridningsrisken. Mottagning av större avfallspartier med flyghavre kan efterfrågas av Ekokem. i avfallskärlen får man endast lägga sådana avfall som kärlen är menade för. det är förbjudet att föra trädgårdsavfall eller övrigt avfall till park- och grönområden. avfall inte får grävas ner i marken. avfall som kan skada reningsverkets funktion eller avloppsnätet avloppsnätet inte får hällas i avloppet. Dylika avfall är t.ex. farligt avfall och fast matavfall. Rouskis 05/14

Prislista. mottagningsavgifter för företag från 1.1.2013. www.iuj.fi

Prislista. mottagningsavgifter för företag från 1.1.2013. www.iuj.fi Prislista mottagningsavgifter för företag från 1.1.2013 www.iuj.fi 1.4.2013 Kontaktuppgifter och öppettider Domargårds avfallscentral Öppet Ritabackavägen 20, 06200 Borgå må - fr 7-18, la 9-14 tel. 020

Läs mer

HUSBOLAGETS AVFALLSGUIDE

HUSBOLAGETS AVFALLSGUIDE HUSBOLAGETS AVFALLSGUIDE Tehtävänä puhtaampi ympäristö FASTIGHETENS AVFALLSHANTERING Det är många faktorer som inverkar på trivseln i anslutning till boende och en fungerande avfallshantering är en av

Läs mer

Felanvändning av gemensam insamlingspunkt

Felanvändning av gemensam insamlingspunkt Ekoavgifter Avfallsavgiftstabell nr 1 /år /år Alv 0 % Alv 24 % Bostäder med en person inskriven 20,00 24,8 Bostäder med 2 personer inskrivna 33,00 40,92 Bostäder med 3 eller flera personer inskrivna 38,00

Läs mer

KIMITOÖNS KOMMUNS ALLMÄNNA AVFALLSHANTERINGSBESTÄMMELSER SOM DELÄGARKOMMUN I ROUSKIS OY FRÅN OCH MED 1.1.2009

KIMITOÖNS KOMMUNS ALLMÄNNA AVFALLSHANTERINGSBESTÄMMELSER SOM DELÄGARKOMMUN I ROUSKIS OY FRÅN OCH MED 1.1.2009 KIMITOÖNS KOMMUNS ALLMÄNNA AVFALLSHANTERINGSBESTÄMMELSER SOM DELÄGARKOMMUN I ROUSKIS OY FRÅN OCH MED 1.1.2009 1/10 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 KAPITLET TILLÄMPNINGSOMRÅDE OCH DEFINITIONER...2 1 Tillämpningsområde...2

Läs mer

Avfallsguide 2016 FLER ÅTERVINNINGS- PUNKTER NU SAMLAS ÄVEN PLAST! SOMMAREN. Vad kan man föra till plastinsamlingen?

Avfallsguide 2016 FLER ÅTERVINNINGS- PUNKTER NU SAMLAS ÄVEN PLAST! SOMMAREN. Vad kan man föra till plastinsamlingen? Avfallsguide 2016 SOMMAREN FLER ÅTERVINNINGS- PUNKTER NU SAMLAS ÄVEN PLAST! Närmaste återvinningspunkt hittar du på: www.kierratys.info Insamlingen av återvinningsavfall förbättras i västra och östra Nyland,

Läs mer

Felanvändning av gemensam insamlingspunkt

Felanvändning av gemensam insamlingspunkt Ekoavgifter Avfallsavgiftstabell nr 1 /år /år Bostäder med en person inskriven 20,00 24,80 Bostäder med 2 personer inskrivna 33,00 40,92 Bostäder med 3 eller flera personer inskrivna 38,00 47,12 Rad- och

Läs mer

Vart tar avfallet vägen?

Vart tar avfallet vägen? Vart tar avfallet vägen? Hushåll När du sorterar ditt avfall gör du en insats för bättre miljö och mindre resursförbrukning. Här har vi samlat de vanligaste avfallsslagen och beskrivit vad som händer efter

Läs mer

Vad som är farligt avfall är noga bestämt i förordningen för farligt avfall, SFS 2001:1063.

Vad som är farligt avfall är noga bestämt i förordningen för farligt avfall, SFS 2001:1063. F arligt avfall Vad är farligt avfall? Vad som är farligt avfall är noga bestämt i förordningen för farligt avfall, SFS 2001:1063. Farligt avfall bör alltid hanteras med stor noggrannhet och försiktighet

Läs mer

I energiavfallskärlet får man lägga:... 3 I bioavfallskärlet duger... 4. I hushållens pappersinsamling passar:... 4 Hemmets problemavfall...

I energiavfallskärlet får man lägga:... 3 I bioavfallskärlet duger... 4. I hushållens pappersinsamling passar:... 4 Hemmets problemavfall... qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf ghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdfghjk AVFALLSSORTERING löäzxcvbnmqwertyuiopåasdfghjklöäz

Läs mer

Pargas stad KOMMUNALA AVFALLSHANTERINGSBESTÄMMELSER

Pargas stad KOMMUNALA AVFALLSHANTERINGSBESTÄMMELSER Pargas stad KOMMUNALA AVFALLSHANTERINGSBESTÄMMELSER Avfallshanteringsbestämmelserna är givna med stöd av 17 i avfallslagen. Bestämmelserna är godkända av Pargas stadsfullmäktige 8.11.2005, 106. Pargas

Läs mer

Organiskt avfall hämtas enligt abonnemang. Organiskt avfall kan också komposteras i godkänd varmkompost efter anmälan till Miljökontoret.

Organiskt avfall hämtas enligt abonnemang. Organiskt avfall kan också komposteras i godkänd varmkompost efter anmälan till Miljökontoret. BILAGA 1: SORTERINGSBILAGA TILL RENHÅLLNINGSORDNING. Lagstiftningsändringar, myndighetsbeslut eller administrativa ändringar (t ex ändrade telefon nr, adressuppgifter mm) införs i denna sorteringsbilaga

Läs mer

Så här sorterar du på återvinningscentralen ÅVC

Så här sorterar du på återvinningscentralen ÅVC Så här sorterar du på återvinningscentralen ÅVC Sortera soporna redan när du lastar bilen eller släpet. Det underlättar ditt besök på återvinningscentralen. Sortera gärna soporna i säckar eller kartonger

Läs mer

Här följer exempel på vad som är ok och INTE är ok att lägga i containern för att hålla sig inom fraktionen:

Här följer exempel på vad som är ok och INTE är ok att lägga i containern för att hålla sig inom fraktionen: RENT OCH OBEHANDLAT TRÄ Engångspallar, pallkragar & trälådor Formvirke (utan betongrester) Masonit och limträ Obehandlat och omålat trä* Snickerier Virke EJ Målat, lackat och behandlat trä Papper Plaster

Läs mer

EKOAVGIFTER 01.05.2013

EKOAVGIFTER 01.05.2013 EKOAVGIFTER Avfallsavgiftstabell nr 1 /år /år Alv 0 % Alv 24 % Bostäder med en person inskriven 20,00 24,8 Bostäder med 2 personer inskrivna 33,00 40,92 Bostäder med 3 eller flera personer inskrivna 38,00

Läs mer

KIMITOÖNS KOMMUNS AVFALLSTAXA I KRAFT FR.O.M. 1.1.2013. Godkänt den 29.11.2012 43 Avfallsnämnden i Kimitoön, Pemar, Salo och Sagu

KIMITOÖNS KOMMUNS AVFALLSTAXA I KRAFT FR.O.M. 1.1.2013. Godkänt den 29.11.2012 43 Avfallsnämnden i Kimitoön, Pemar, Salo och Sagu KIMITOÖNS KOMMUNS AVFALLSTAXA I KRAFT FR.O.M. 1.1.2013 Godkänt den 29.11.2012 43 Avfallsnämnden i Kimitoön, Pemar, Salo och Sagu KIMITOÖNS KOMMUNS AVFALLSTAXA Sida 1/8 KIMITOÖNS KOMMUNS AVFALLSTAXA FR.O.M

Läs mer

Sopsortera. - ett enkelt problem? Vilhelmina Kommun

Sopsortera. - ett enkelt problem? Vilhelmina Kommun Sopsortera - ett enkelt problem? Vilhelmina Kommun Varför sopsortera? Det är inte svårt att sopsortera, men det kan vara svårt att börja. Dina sopor innehåller både farliga och värdefulla ämnen. Därför

Läs mer

KIMITOÖNS KOMMUNS AVFALLSTAXA I KRAFT FR.O.M. 1.1.2013. Godkänt den 29.11.2012 43 Avfallsnämnden i Kimitoön, Pemar, Salo och Sagu

KIMITOÖNS KOMMUNS AVFALLSTAXA I KRAFT FR.O.M. 1.1.2013. Godkänt den 29.11.2012 43 Avfallsnämnden i Kimitoön, Pemar, Salo och Sagu KIMITOÖNS KOMMUNS AVFALLSTAXA I KRAFT FR.O.M. 1.1.2013 Godkänt den 29.11.2012 43 Avfallsnämnden i Kimitoön, Pemar, Salo och Sagu KIMITOÖNS KOMMUNS AVFALLSTAXA Sida 1/8 KIMITOÖNS KOMMUNS AVFALLSTAXA FR.O.M

Läs mer

SORTERINGSINSTRUKTIONER PÅ ÅTERVINNINGSCENTRALEN

SORTERINGSINSTRUKTIONER PÅ ÅTERVINNINGSCENTRALEN SORTERINGSINSTRUKTIONER PÅ ÅTERVINNINGSCENTRALEN OFTA FELSORTERAT AVFALL Bildäck Stekpannor/Grytor Parasoll Skurskaft Sopborstar Skyfflar Cyklar Barnvagn Brassestolar/Solstolar/Baden-baden Gräsklippare

Läs mer

Basprislista Hovgården

Basprislista Hovgården Basprislista Hovgården Välkommen till Hovgården På Hovgården tar vi varje år emot och sorterar stora mängder företagsavfall. Allt från grov-, bygg- och rivningsavfall till förorenade massor och organiskt

Läs mer

RENHÅLLNINGSBESTÄMMELSER FÖR FINSTRÖMS KOMMUN

RENHÅLLNINGSBESTÄMMELSER FÖR FINSTRÖMS KOMMUN RENHÅLLNINGSBESTÄMMELSER FÖR FINSTRÖMS KOMMUN Godkänd i Tekniska nämnden 2012-12-18 Sida 1 av 7 RENHÅLLNINGSBESTÄMMELSER FÖR FINSTRÖMS KOMMUN Inledning Finströms kommun har per 1.1.2013 lämnat kommunalförbundet

Läs mer

Anvisning om sortering och paketering av avfall ANTAGEN I AVFALLSNÄMNDEN DEN XX XXXXXXX 2010

Anvisning om sortering och paketering av avfall ANTAGEN I AVFALLSNÄMNDEN DEN XX XXXXXXX 2010 Anvisning om sortering och paketering av avfall ANTAGEN I AVFALLSNÄMNDEN DEN XX XXXXXXX 2010 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 SORTERING AV AVFALL... 5 2 FARLIGT AVFALL... 5 2.1 Impregnerat trä... 6 2.2 Asbest...

Läs mer

Sorterings- guide Lemlands kommun

Sorterings- guide Lemlands kommun SAMHÄLLSINFORMATION Sorterings- guide Lemlands kommun Här får du tips om hur du skall källsortera innan du går till Din återvinningsstation. Tänk dig för när du ska slänga avfallet. Det som hamnar i soporna

Läs mer

Avfallsnämnden kan med stöd av avfallslagens 81 nedsätta avfallsavgiften, ifall avgiften i avfallstaxan anses vara oskälig hög.

Avfallsnämnden kan med stöd av avfallslagens 81 nedsätta avfallsavgiften, ifall avgiften i avfallstaxan anses vara oskälig hög. AVFALLSAVGIFTSTAXA 2015 1 Avfallstaxans grunder Enligt avfallslagens 78 skall kommunen för avfallshanteringen som kommunen ordnar ta ut en avfallsavgift som täcker dess kostnader för uppgiften. Med avfallsavgift

Läs mer

Bästa läsare av Avfallshanteringsbestämmelser. i Kymmenedalen och Lappträsk

Bästa läsare av Avfallshanteringsbestämmelser. i Kymmenedalen och Lappträsk Bästa läsare av Avfallshanteringsbestämmelser i Kymmenedalen och Lappträsk Innehållsförteckning Bästa läsare Allmänna direktiv Centrala ändringar i bestämmelserna Tilläggsuppgifter om lagstiftning gällande

Läs mer

AVFALLSLISTA för Varbergs Bostad

AVFALLSLISTA för Varbergs Bostad Sidan 1 av 8 AVFALLSLISTA för Varbergs Bostad 1 Sidan 2 av 8 INNEHÅLLSFÖRTECKNING GROVAVFALL FRÅN BYGG, FÖRVALTNING OCH HYRESGÄSTER Träavfall 3 Trädgårdsavfall 3 Tryckimpregnerat virke 3 Fyllnadsmaterial

Läs mer

ÅTERVINNINGSCENTRAL RETUREN

ÅTERVINNINGSCENTRAL RETUREN ÅTERVINNINGSCENTRAL RETUREN Här sorterar du ditt hushållsavfall för återvinning Öppettider: Måndag-Onsdag 08.00-20.00 Torsdag-Lördag 08.00-15.00 Alla helgdagar ( röda dagar ) är återvinningscentralen stängd,

Läs mer

Information om avfallshantering

Information om avfallshantering Information om avfallshantering För kommunerna Eslöv, Hörby och Höör har gemensamma föreskrifter om avfallshantering tagits fram i samarbete med Merab (Mellanskånes Renhållningsaktiebolag). Föreskrifterna

Läs mer

SORTERINGSANVISNINGAR OCH HÄMTNINGSINTERVALL Renhållaren = Sigtuna kommun, Stadsbyggnadskontoret, Renhållningen MHN = Miljö- och hälsoskyddsnämnden

SORTERINGSANVISNINGAR OCH HÄMTNINGSINTERVALL Renhållaren = Sigtuna kommun, Stadsbyggnadskontoret, Renhållningen MHN = Miljö- och hälsoskyddsnämnden BILAGA 2 SORTERINGSANVISNINGAR OCH HÄMTNINGSINTERVALL = Sigtuna kommun, Stadsbyggnadskontoret, Renhållningen MHN = Miljö- och hälsoskyddsnämnden Avfallsslag: Hämtning/avlämning: Intervall: Anmälan/ansökan/

Läs mer

DEFINITIONER OCH ORDFÖRKLARINGAR (i bokstavsordning)

DEFINITIONER OCH ORDFÖRKLARINGAR (i bokstavsordning) DEFINITIONER OCH ORDFÖRKLARINGAR (i bokstavsordning) Avfall Med avfall avses varje föremål, ämne eller substans som ingår i en avfallskategori och som innehavaren gör sig av med eller avser eller är skyldig

Läs mer

FARLIGT AVFALL. Läs mer på: www.sopor.nu www.el-kretsen.se www.naturvardsverket.se www.rvf.se www.sakab.se

FARLIGT AVFALL. Läs mer på: www.sopor.nu www.el-kretsen.se www.naturvardsverket.se www.rvf.se www.sakab.se Läs mer på: www.sopor.nu www.el-kretsen.se www.naturvardsverket.se www.rvf.se www.sakab.se Piteå Renhållning & Vatten 0911 931 00 info@pireva.se Www.pireva.se FARLIGT AVFALL 26 000 ton farligt avfall samlas

Läs mer

Avfallsplan för Essunga kommun år 2006-2010

Avfallsplan för Essunga kommun år 2006-2010 Avfallsplan för Essunga kommun år 2006-2010 Sammanfattning Avfallsplanen för Essunga kommun har reviderats. Planen sträcker sig från år 2006-2010. Enligt miljöbalken 15 kap 11 ska det i varje kommun finnas

Läs mer

SORTERINGSGUIDE I TRANEMO KOMMUN

SORTERINGSGUIDE I TRANEMO KOMMUN SORTERINGSGUIDE I TRANEMO KOMMUN Vad är avfall? Allt blir förr eller senare avfall. Lagen beskriver avfall som varje föremål, ämne eller substans som innehavaren gör sig av med eller är skyldig att göra

Läs mer

Min sopbok. Batterier

Min sopbok. Batterier Batterier Batterier finns i många prylar idag. Men vet du att en del av dem är farliga för miljön? De innehåller kvicksilver, kadmium eller bly som är miljöfarliga ämnen. Min sopbok Hur gör jag med mina

Läs mer

Lokalt tillägg för Lerums kommun till avfallsplan A2020

Lokalt tillägg för Lerums kommun till avfallsplan A2020 [Klicka här och skriv datum] Samhällsbyggnad Innehåll 1 Inledning 5 2 Nuvarande avfallshantering 6 2.1 Kommunen...6 2.2 System för kommunens avfallshantering...6 2.2.1 Renova...6 2.2.2 Insamlingsentreprenörer...7

Läs mer

1 I denna taxa används samma definitioner som i avfallshanteringsbestämmelserna fastställda av Österbottens avfallsnämnd den

1 I denna taxa används samma definitioner som i avfallshanteringsbestämmelserna fastställda av Österbottens avfallsnämnd den AVFALLSAVGIFTSTAXA 2014 1 I denna taxa används samma definitioner som i avfallshanteringsbestämmelserna fastställda av Österbottens avfallsnämnd den 19.12.2008. Avfallsavgifterna debiteras samtidigt som

Läs mer

AVFALLSHANTERINGSBESTÄMMELSER. i Kymmenedalen och Lappträsk

AVFALLSHANTERINGSBESTÄMMELSER. i Kymmenedalen och Lappträsk 1 AVFALLSHANTERINGSBESTÄMMELSER i Kymmenedalen och Lappträsk 2 Innehållsförteckning Allmänna avfallshanteringsbestämmelser Tillämpningsområden Bestämmelsernas huvudsakliga innehåll 1 Definitioner Uppsamling

Läs mer

Hantering av avfall i verksamheter

Hantering av avfall i verksamheter Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen informerar om Hantering av avfall i verksamheter Den här broschyren vänder sig till dig som hanterar avfall i din verksamhet. Informationen ger dig en kortfattad

Läs mer

Avfall. Anna Brunned

Avfall.  Anna Brunned Avfall www.storuman.se Anna Brunned 076-127 67 74 Minimera Minsta mängden varor och produkter Fundera på varför du köper in är det ett måste? Ingår flaskor och förpackningarna i ett retursystem Finns ersättningsvara

Läs mer

3. Återvinningscentraler Fastställt av KF 2010-04-20, 24

3. Återvinningscentraler Fastställt av KF 2010-04-20, 24 3. Återvinningscentraler Fastställt av KF 2010-04-20, 24 Taxan gäller fr.o.m. den 1 juni 2010. Indexuppräknad 2015-01-01. Justering av taxan genom indexuppräkning ska ske årligen. Indexreglering sker med

Läs mer

Plastbaserat avfall och textilier

Plastbaserat avfall och textilier ENERGIAJÄTTEET = ENERGIAVFALL Jätetynnyrin teksti ENERGIAJÄTE = ENERGIAVFALL Plastbaserat avfall och textilier - Plastförpackningar från livsmedel, t.ex. burkar, påsar, askar, omslag och underlag - Plastprodukter

Läs mer

Renhållningsplan 2013 2020 för Finströms kommun

Renhållningsplan 2013 2020 för Finströms kommun Renhållningsplan 2013 2020 för Finströms kommun Antagits av kommunfullmäktige 15.11.2012 Fastställt av Ålands landskapsregering DDMMÅÅÅÅ Renhållningsplanen träder ikraft den 1 januari 2013 1 Renhållningsplan

Läs mer

Prislista för hushåll

Prislista för hushåll 1 (6) Prislista för hushåll, som räknas till avfall som uppkommer i hushåll och ska lämnas sorterat 1 Sorterat grovavfall 2 Brännbart avfall 3 Deponirest, efter sortering 4 Osorterat avfall 2 300,00 2

Läs mer

RENHÅLLNINGSORDNING Föreskrifter om avfallshantering

RENHÅLLNINGSORDNING Föreskrifter om avfallshantering SOLLEFTEÅ KOMMUN RENHÅLLNINGSORDNING Föreskrifter om avfallshantering 1 RENHÅLLNINGSORDNING Föreskrifter om avfallshantering för Sollefteå kommun Inledande bestämmelser Tillämpliga föreskrifter 1 För kommunens

Läs mer

Välkommen till. Sydskånes avfallsaktiebolag

Välkommen till. Sydskånes avfallsaktiebolag Välkommen till Sydskånes avfallsaktiebolag Sysavregionen 14 kommuner 655 000 invånare Kävlinge 50 km Burlöv Lund Lomma Staffanstorp Sjöbo Måsalycke Tomelilla Malmö Vellinge Svedala Trelleborg Skurup 100

Läs mer

RENHÅLLNINGSTAXA OCH TAXEFÖRESKRIFTER 2010 FÖR LYSEKILS KOMMUN Gäller fr. o m 2010-01-01 t o m 2010-12-31

RENHÅLLNINGSTAXA OCH TAXEFÖRESKRIFTER 2010 FÖR LYSEKILS KOMMUN Gäller fr. o m 2010-01-01 t o m 2010-12-31 1(6) RENHÅLLNINGSTAXA OCH TAXEFÖRESKRIFTER 2010 FÖR LYSEKILS KOMMUN Gäller fr. o m 2010-01-01 t o m 2010-12-31 1 TILLÄMPNING Kommunstyrelsen har verksamhetsansvar för hanteringen av hushållsavfall i kommunen,

Läs mer

SOLLEFTEÅ KOMMUN. RENHÅLLNINGSORDNING Föreskrifter om avfallshantering

SOLLEFTEÅ KOMMUN. RENHÅLLNINGSORDNING Föreskrifter om avfallshantering SOLLEFTEÅ KOMMUN RENHÅLLNINGSORDNING Föreskrifter om avfallshantering Antagen av kommunfullmäktige 15 december, 2008 150. Reviderad av kommunfullmäktige 21 december, 2009. Gäller fr.o.m. 1 januari 2010.

Läs mer

Använd bilderna för prata om hur man sorterar olika slags avfall.

Använd bilderna för prata om hur man sorterar olika slags avfall. Återvinningscentral Använd bilderna för prata om hur man sorterar olika slags avfall. Vi tittar ner i containrar på en återvinningscentral där man lagt avfall av olika slag. På en återvinningscentral tar

Läs mer

Anmälan, tillstånd och transport av farligt avfall

Anmälan, tillstånd och transport av farligt avfall Sida 1(6) Lagrum Anmälan, tillstånd och transport av farligt avfall I miljöbalkens (1998:808) 15 kapitel konstateras i 5 a den som innehar avfall skall se till att avfallet hanteras på ett hälso- och miljömässigt

Läs mer

Den här broschyren innehåller tips om hur du sorterar ditt avfall på bästa sätt. Har du frågor får du gärna kontakta oss på Borlänge Energi på tel

Den här broschyren innehåller tips om hur du sorterar ditt avfall på bästa sätt. Har du frågor får du gärna kontakta oss på Borlänge Energi på tel Sorteringstips Den här broschyren innehåller tips om hur du sorterar ditt avfall på bästa sätt. Har du frågor får du gärna kontakta oss på Borlänge Energi på tel 0243-730 60. Återvinningstationerna ansvaras

Läs mer

AVFALLSTAXA fr.o.m. 1.1.2016

AVFALLSTAXA fr.o.m. 1.1.2016 AVFALLSTAXA 1 (11) AVFALLSTAXA fr.o.m. 1.1.2016 Kommunal avfallsavgift 1. Allmänt Denna taxa tillämpas på Ab Stormossen Oy:s (nedan Stormossen ) kommuners verksamhetsområde (Korsholm, Korsnäs, Malax, Storkyro,

Läs mer

Renhållningsföreskrifter. Antagen av kommunfullmäktige 2011-11-07

Renhållningsföreskrifter. Antagen av kommunfullmäktige 2011-11-07 Renhållningsföreskrifter Antagen av kommunfullmäktige 2011-11-07 Innehåll Inledning 4 Ansvar och skyldigheter 4 Hushållsavfall 5 Hämtning 7 Undantag från föreskrifter 7 Bilaga 1 9 Bilaga 2 11 INLEDNING

Läs mer

Avfall till deponiska uppfylla de krav på renhet som tillämplig enligt lag för att få deponeras.

Avfall till deponiska uppfylla de krav på renhet som tillämplig enligt lag för att få deponeras. Bilaga 4 - Sorteringsfraktioner och kvalitetskrav Avfall till deponi Avfall till deponi är det som blir kvar när trä, metaller, brännbart avfall, konstruktionsmaterial och olika typer av farligt avfall

Läs mer

farligt avfall guide för hantering av farligt avfall från företag

farligt avfall guide för hantering av farligt avfall från företag farligt avfall guide för hantering av farligt avfall från företag 2 f o t o : i l i l f o r m ingrid el i a s s o n en miljö värd att vårda Företagens ansvar. Giftigt, frätande och miljöfarligt. Det är

Läs mer

Du sköter hemkompostering av matavfall och vi hämtar restavfall. Normalt hämtar vi restavfall var 4:e vecka.

Du sköter hemkompostering av matavfall och vi hämtar restavfall. Normalt hämtar vi restavfall var 4:e vecka. RENHÅLLNINGSTAXA 2010 Det är renhållningsordningen som bestämmer vilka åtgärder som kommunen ansvarar för när det gäller hushållens avfall. För de här åtgärderna ska det också tas ut ersättning av fastighetsägaren

Läs mer

Föreskrifter om avfallshantering för Örnsköldsviks

Föreskrifter om avfallshantering för Örnsköldsviks Föreskrifter om avfallshantering för Örnsköldsviks kommun (del av Renhållningsordning för Örnsköldsviks kommun) Antagna av kommunfullmäktige 2010-04-26, 64 Inledande bestämmelser Tillämpliga föreskrifter

Läs mer

Renhållningstaxa 2016

Renhållningstaxa 2016 Taxa Renhållningstaxa 2016 Revidering antagen av kommunfullmäktige 125/2015 att gälla från den 1 januari 2016, att nuvarande taxa, fastställd av kommunfullmäktige 102/2014 upphör att gälla från samma datum.

Läs mer

RENHÅLLNINGSFÖRESKRIFTER

RENHÅLLNINGSFÖRESKRIFTER RENHÅLLNINGSFÖRESKRIFTER 2011 Sunds kommun Utfärdade på basen av Landskapslag om renhållning INNEHÅLL KAPITEL 1. TILLÄMPNINGSOMRÅDE OCH DEFINITIONER 1 Tillämpningsområde 2 Definitioner KAPITEL 2. ÅTERVINNING

Läs mer

Oljigt avfall från maskinrummet, svart och gråvatten samt fast avfall (inkluderat i avfallshanteringspriset)

Oljigt avfall från maskinrummet, svart och gråvatten samt fast avfall (inkluderat i avfallshanteringspriset) Avfallshantering Oljigt avfall från maskinrummet, svart och gråvatten samt fast avfall (inkluderat i avfallshanteringspriset) Anmälan om ankomst Fartyget bör skicka en ifylld anmälningsblankett senast

Läs mer

SKBs AVFALLSHANTERING Information om återvinning

SKBs AVFALLSHANTERING Information om återvinning SKBs AVFALLSHANTERING Information om återvinning Ansvar, hantering, sortering och stadens regelverk Detta är en broschyr om hur avfallet från SKBs hushåll ska hanteras, stort som smått. En del av avfallet

Läs mer

Vart tar avfallet vägen?

Vart tar avfallet vägen? Vart tar avfallet vägen?? Här anges de vanligaste avfallsslagen, hur de ska sorteras och vad som händer efter att du har sorterat ut de olika avfallsslagen. Avfall markerat med en röd ruta är farligt avfall.

Läs mer

Småhus och fritidshus. Avfallstaxa

Småhus och fritidshus. Avfallstaxa Småhus och fritidshus Avfallstaxa Enköpings kommun 2016 Avfallstaxa Enköpings kommun Antagen av Enköpings kommunfullmäktige. Allmänt I den här Avfallstaxan hittar du kostnad för avfallsabonnemang, extra

Läs mer

Sorteringsguide för avfall och återvinningsmaterial åt företagskunder

Sorteringsguide för avfall och återvinningsmaterial åt företagskunder Sorteringsguide för avfall och återvinningsmaterial åt företagskunder Vårt samhälle producerar väldigt mycket avfall kan som efter bearbetning kan användas som råvara till nytt material. Källsortering

Läs mer

En del avfall kan kanske skrivas in under flera kategorier. Undvik det, skriv in avfallet bara där det främst passar in.

En del avfall kan kanske skrivas in under flera kategorier. Undvik det, skriv in avfallet bara där det främst passar in. INVENTERINGSBLANKETT Innan vi kommer och besöker Er är det bra om Ni går igenom det avfall som verksamheten producerar. Fyll i tabellen som börjar på nästa sida efter bästa förmåga och gör en kopia till

Läs mer

Bilaga 3. Nulägesbeskrivning REMISS 100928

Bilaga 3. Nulägesbeskrivning REMISS 100928 Bilaga 3 Nulägesbeskrivning REMISS 100928 Avfallsplan 2011-2015 för Staffantorps kommun 2010- Innehållsförteckning 1 Geografiskt läge, befolkningsutveckling och näringsliv... 3 2 Avfallsmängder, insamling

Läs mer

Allmänna råd om sortering och överlämnande

Allmänna råd om sortering och överlämnande KF 2014-11-03 Bild från Bredemad återvinningscentral Av kommunens renhållningsföreskrifter och övriga tillämpliga föreskrifter följer att nedan uppräknade avfallsslag skall utsorteras. Avfallet lämnas

Läs mer

AVFALLSHANTERINGSBESTÄMMELSER FÖR STRÖMFORS KOMMUN

AVFALLSHANTERINGSBESTÄMMELSER FÖR STRÖMFORS KOMMUN AVFALLSHANTERINGSBESTÄMMELSER FÖR STRÖMFORS KOMMUN GODKÄND AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 16.08.2004 IKRAFTTRÄDANDE 01.01.2005 INNEHÅLL ALLMÄNT...3 DEFINITIONER...3 BEHANDLING AV AVFALL PÅ FASTIGHETEN...5 Kompostering...5

Läs mer

A. Fastighetsrenhållning

A. Fastighetsrenhållning A. Fastighetsrenhållning Gäller från och med 2011-01-01 Alla priser är öresutjämnade till jämna kronor både exkl. och inkl. moms För hämtning av hushållssopor tillämpas följande taxor: Alla priser gäller

Läs mer

R E N H Å L L N I N G S F Ö R E S K R I F T E R

R E N H Å L L N I N G S F Ö R E S K R I F T E R R E N H Å L L N I N G S F Ö R E S K R I F T E R FÖR ECKERÖ KOMMUN FASTSTÄLLDA AV KOMMUNFULLMÄKTIGE: 29.11.2007 DESSA RENHÅLLNINGSFÖRESKRIFTER HAR UTARBETATS OCH UPPRÄTTATS AV MIKAEL STJÄRNFELT, LEDAMOT

Läs mer

Helsingfors stad Föredragningslista 14/2015 1 (5) Stadsfullmäktige Ryj/19 23.9.2015

Helsingfors stad Föredragningslista 14/2015 1 (5) Stadsfullmäktige Ryj/19 23.9.2015 Helsingfors stad Föredragningslista 14/2015 1 (5) 19 Den av ledamoten Leo Stranius väckta motionen om främjande av återanvändning i Helsingfors HEL 2015-001175 T 00 00 03 Beslutsförslag Föredragandens

Läs mer

Renhållningsavgift. Grundavgift och hämtningsavgift. Miljöstyrande avgifter för sophantering

Renhållningsavgift. Grundavgift och hämtningsavgift. Miljöstyrande avgifter för sophantering Renhållningsavgift för Gävle, Hofors, Ockelbo, Sandviken och Älvkarleby kommun 2013 Renhållningsavgiften varierar beroende på hur ofta du har sophämtning, vilken storlek på kärlet du har, om du bor i villa

Läs mer

SOPSORTERINGS SKOLAN

SOPSORTERINGS SKOLAN SOPSORTERINGS SKOLAN Spara gärna denna sorteringsguide för ökad trevnad i våra miljöhus. REGLER OM SOPSORTERING Kostnadseffektivt Sopsortering är inte bara bra för miljön utan också för plånboken. Genom

Läs mer

FÖRSLAG TILL AVFALLSHANTERINGSBESTÄMMELSER FÖR. KOMMUN 08.03.2012

FÖRSLAG TILL AVFALLSHANTERINGSBESTÄMMELSER FÖR. KOMMUN 08.03.2012 BILAGA 3 FÖRSLAG TILL AVFALLSHANTERINGSBESTÄMMELSER FÖR. KOMMUN 08.03.2012 INNEHÅLL 1 TILLÄMPNINGSOMRÅDE... 3 2 DEFINITIONER... 3 3 AVFALLSHANTERING VID FASTIGHETER SOM OMFATTAS AV KOMMUNENS ANSVAR...

Läs mer

DU KAN GÖRA VÄRLDEN RENARE. en informationsbroschyr om vatten och avfall

DU KAN GÖRA VÄRLDEN RENARE. en informationsbroschyr om vatten och avfall DU KAN GÖRA VÄRLDEN RENARE en informationsbroschyr om vatten och avfall I vattenverket gör vi vattnet rent. VATTENVERKET Svampen är vårt vatten torn som gör att vattnet kan tryckas ut i kranarna. I avloppsreningsverket

Läs mer

AVFALL TILL SORTERING

AVFALL TILL SORTERING AVFALL TILL SORTERING Brännbart och obrännbart avfall t ex: Planglas Porslin och dricksglas Gummi Metallskrot Trä Plast (Förpackningar sorteras i särskilda kärl om sådana finns.) Farligt avfall Gips Impregnerat

Läs mer

A. Fastighetsrenhållning Gäller från och med 2009-01-01

A. Fastighetsrenhållning Gäller från och med 2009-01-01 A. Fastighetsrenhållning Gäller från och med 2009-01-01 För hämtning av hushållssopor tillämpas följande taxor: Alla priser gäller inkl. avfallsskatt för närvarande 435 kr/ton och moms för närvarande 25

Läs mer

AVFALL TILL SORTERING

AVFALL TILL SORTERING AVFALL TILL SORTERING Brännbart och obrännbart avfall som inte sorteras hos kunden. Föremål av t ex: Planglas Porslin Plast, gummi Trä Metall Farligt avfall Gips Impregnerat trä Dammande material (t ex

Läs mer

RENHÅLLNINGSFÖRESKRIFTER FÖR LEKEBERGS KOMMUN

RENHÅLLNINGSFÖRESKRIFTER FÖR LEKEBERGS KOMMUN RENHÅLLNINGSFÖRESKRIFTER FÖR LEKEBERGS KOMMUN Antagen av Kommunfullmäktige 2013-11-21 Dokumentansvarig Fastställd Version 0 Dokumentnamn RENHÅLLNINGSFÖRESKRIFTER FÖR LEKEBERGS KOMMUN 1 (10) Innehåll Inledande

Läs mer

Miljö och Vatten i Örnsköldsvik AB

Miljö och Vatten i Örnsköldsvik AB OM MIVA Miva () ett kommunalt bolag Bildades 2009, tidigare Tekniska kontoret Domsjö Vatten AB är ett helägt dotterbolag till Miva Miva omsätter cirka 200 miljoner kronor och har drygt 100 medarbetare

Läs mer

Sorteringsanvisningar. - Miljöstation Slottsmöllan

Sorteringsanvisningar. - Miljöstation Slottsmöllan Sorteringsanvisningar - Miljöstation Slottsmöllan Slottsmöllans miljöstation består av 10 fraktioner uppdelade på två miljöstationer. Miljöstationen uppfyller boverkets krav, handikappsanpassad och ISO

Läs mer

Nu sänker vi. avfallstaxan! för dig som bor i enfamiljshus

Nu sänker vi. avfallstaxan! för dig som bor i enfamiljshus Nu sänker vi avfallstaxan! för dig som bor i enfamiljshus Visste du att vi har sänkt din grundavgift med 25%? Varsågod! Du som fastighetsägare kan glädjas åt lägre avgifter för din avfallshantering. Från

Läs mer

FÖRSLAG TILL AVFALLSHANTERINGSBESTÄMMELSER FÖR. KOMMUN 29.11.2011

FÖRSLAG TILL AVFALLSHANTERINGSBESTÄMMELSER FÖR. KOMMUN 29.11.2011 BILAGA 3 FÖRSLAG TILL AVFALLSHANTERINGSBESTÄMMELSER FÖR. KOMMUN 29.11.2011 Viktiga ändringar av gällande avfallshanteringsbestämmelser är skrivna med röd font. Motiveringarna till ändringarna är skrivna

Läs mer

Renhållningstaxa 2015

Renhållningstaxa 2015 Taxa Renhållningstaxa 2015 Revidering antagen av kommunfullmäktige 102/2014 att gälla från den 1 januari 2015, att nuvarande taxa, fastställd av kommunfullmäktige 129/2013 upphör att gälla från samma datum.

Läs mer

Du som hanterar livsmedel

Du som hanterar livsmedel Miljö- och hälsoskydd Du som hanterar livsmedel så här gör du med ditt avfall Vid all form av livsmedelshantering uppstår sopor, det vill säga avfall. För att påverkan på miljön ska bli så liten som möjligt

Läs mer

Bilaga 5. Uppgifter till länsstyrelsen. Bilaga till Avfallsplan

Bilaga 5. Uppgifter till länsstyrelsen. Bilaga till Avfallsplan Bilaga 5. Uppgifter till länsstyrelsen Bilaga till Avfallsplan 2016-2019 2 1 Administrativa uppgifter Kommun Norrtälje kommun År 2016-2019 Datum när planen antogs Ansvarig nämnd 2016-XX-XX, statistik som

Läs mer

Renhållningsföreskrifter för Lysekils kommun

Renhållningsföreskrifter för Lysekils kommun Renhållningsföreskrifter för Lysekils kommun Antagna av kommunfullmäktige 2008-11-13 Gäller fr o m 2009-01-01 Inledande bestämmelser Tillämpliga föreskrifter 1 För kommunens avfallshantering gäller miljöbalken

Läs mer

Enbostadshus och fritidshus. Avfallstaxa

Enbostadshus och fritidshus. Avfallstaxa Enbostadshus och fritidshus Avfallstaxa Skinnskattebergs kommun 2015-2016 Avfallstaxa Skinnskattebergs kommun Antagen av Skinnskattebergs kommunfullmäktige. Allmänt I den här Avfallstaxan hittar du kostnad

Läs mer

Laholms kommuns författningssamling 2.13

Laholms kommuns författningssamling 2.13 Laholms kommuns författningssamling 2.13 Renhållningstaxa; antagen av kommunfullmäktige den 25 november 2014, 184 i. Kommunfullmäktige beslutar följande med stöd av 27 kap. 4 miljöbalken. 1. Allmänna bestämmelser

Läs mer

Sorteringsguide. för dig på jobbet

Sorteringsguide. för dig på jobbet Sorteringsguide för dig på jobbet Resurshushållning för en bättre värld Vår planet är hårt belastad med en befolkning som närmar sig sju miljarder. Skall vi alla kunna leva tillsammans måste vi lära oss

Läs mer

Taxa Information om taxa för hämtning av slam hushållsavfall. avloppsanläggningar

Taxa Information om taxa för hämtning av slam hushållsavfall. avloppsanläggningar Taxa Information om taxa för hämtning av slam hushållsavfall från i Uppsala enskilda kommun avloppsanläggningar Uppsala kommuns taxa för hämtning av hushållsavfall Denna taxa antogs av kommunalfullmäktige

Läs mer

för Sunne, Torsby, Hagfors och Munkfors kommuner Från och med 2011

för Sunne, Torsby, Hagfors och Munkfors kommuner Från och med 2011 Renhållningsordning för Sunne, Torsby, Hagfors och Munkfors kommuner Från och med 2011 Antagen av kommunfullmäktige i Sunne, 2010-12-20, 19 Antagen av kommunfullmäktige i Torsby, 2010-12-21, 157 Antagen

Läs mer

Sorteringsanvisningar för hushållsavfall

Sorteringsanvisningar för hushållsavfall Sorteringsanvisningar för hushållsavfall Hushållsavfall ska sorteras för att möjliggöra rätt behandling. Följande avfallsslag ska sorteras ur för hämtning vid fastigheten eller nämnas på nedan angivna

Läs mer

RENHÅLLNINGSORDNING TÄBY KOMMUN. för. fr o m 1996-01-01

RENHÅLLNINGSORDNING TÄBY KOMMUN. för. fr o m 1996-01-01 1 RENHÅLLNINGSORDNING för TÄBY KOMMUN fr o m 1996-01-01 2 RENHÅLLNINGSORDNING FÖR TÄBY KOMMUN Antagen av kommunfullmäktige den 14 december 1995 att gälla fr o m den 1 januari 1996.. ALLMÄNT 1 Lagar och

Läs mer

AVFALLSLAG. SRV har tillstånd att deponera utifrån avfallskoder i bilaga 2 (Avfallsförordningen SFS 2001:1063)

AVFALLSLAG. SRV har tillstånd att deponera utifrån avfallskoder i bilaga 2 (Avfallsförordningen SFS 2001:1063) AVFALLSLAG SRV har tillstånd att deponera utifrån avfallskoder i bilaga 2 (Avfallsförordningen SFS 2001:1063) Avfallsslag SRV har tillstånd att deponera utifrån avfallskoder (i bilaga 2 avfallsförordningen

Läs mer

Genom att sortera ditt avfall kan du minska dina kostnader och samtidigt medverka till en bättre miljö genom att återvinningen ökar.

Genom att sortera ditt avfall kan du minska dina kostnader och samtidigt medverka till en bättre miljö genom att återvinningen ökar. INFORMATION OM VERKSAMHETSAVFALL Innehållsförteckning Avfallshantering vid företag... 3 Avfall och avfallskod... 3 Verksamhetsavfall och hushållsavfall... 4 Verksamhetsutövaren... 4 Verksamhetsavfall...

Läs mer

Avfallsplan för Upplands-Bro kommun 2007 2012

Avfallsplan för Upplands-Bro kommun 2007 2012 Avfallsplan för Upplands-Bro kommun 2007 2012 Det lilla barnets fundering är något som angår oss alla. Hur vi tar hand om vårt avfall är en avgörande fråga när det gäller vår miljö. Upplands-Bro kommun

Läs mer

Plockanalys 2012. Renhållningsordning Bilaga 3. Resultat och diskussion av plockanalyser som genomfördes hösten 2012 som underlag till avfallsplan

Plockanalys 2012. Renhållningsordning Bilaga 3. Resultat och diskussion av plockanalyser som genomfördes hösten 2012 som underlag till avfallsplan Renhållningsordning Bilaga 3 Plockanalys 2012 Resultat och diskussion av plockanalyser som genomfördes hösten 2012 som underlag till avfallsplan Emma Krantz, Hässleholm Miljö AB November 2012 Plockanalys

Läs mer

RENHÅLLNINGSFÖRESKRIFTER

RENHÅLLNINGSFÖRESKRIFTER RENHÅLLNINGSFÖRESKRIFTER Fastställd av kommunfullmäktige den 20 mars 2006, 17 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Föreskrifter om avfallshantering för Osby kommun 1 Inledande bestämmelser sid. 3 2 Ansvar för avfallshanteringen

Läs mer

Wellpapp. Vid frågor, ring: Ja tack. nej tack. Wellpapp utmärks av det vågiga mellanskiktet, sk fluting.

Wellpapp. Vid frågor, ring: Ja tack. nej tack. Wellpapp utmärks av det vågiga mellanskiktet, sk fluting. Wellpapp Wellpapp utmärks av det vågiga mellanskiktet, sk fluting. Wellkartong Wellådor Mellanläggsskivor av well Metallklämmor och tejp i måttliga mängder kan medfölja. Oljebemängd well Brunt omslagspapper

Läs mer

TAXA Exkl. moms Inkl. moms 25% Komposterbart hushållsavfall. Sopsäck och liknande, max 15 kg* 80 kr/st 100 kr/st

TAXA Exkl. moms Inkl. moms 25% Komposterbart hushållsavfall. Sopsäck och liknande, max 15 kg* 80 kr/st 100 kr/st 1 DESTRUKTIONSAVGIFTER MÅNSEMYR OCH TIMMERHULT FR.O.M. 2014-01-01 Om vågen är ur funktion gäller taxan för osorterat avfall (privatpersoner) i de fall ordinarie taxa inte går att använda Komposterbart

Läs mer

KRETSLOPPSANPASSAD ASSAD VFALLSHANTERING. hos verksamheter

KRETSLOPPSANPASSAD ASSAD VFALLSHANTERING. hos verksamheter KRETSLOPPSANPASSAD ASSAD AVF VFALLSHANTERING hos verksamheter INNEHÅLLSFÖRTECKNING PLANERA RÄTT FRÅN BÖRJAN...SID 1 LAGSTIFTNING...SID 2 SORTERING AV AVFALL...SID 3 HUSHÅLLSAVFALL...SID 4 FARLIGT AVFALL...SID

Läs mer