AVFALLSGUIDE FÖR BYGGAREN, RENOVERAREN SAMT BONDGÅRDEN

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "AVFALLSGUIDE FÖR BYGGAREN, RENOVERAREN SAMT BONDGÅRDEN"

Transkript

1 AVFALLSGUIDE FÖR BYGGAREN, RENOVERAREN SAMT BONDGÅRDEN Tehtävänä puhtaampi ympäristö

2 Denna guide behandlar frågor om avfallshanteringen i samband med företagsverksamhet på bondgårdar och byggarbetsplatser. Svar på hushållsrelaterade avfallshanteringsfrågor får du bl.a. på Rouskis hemsida genom att skicka e-post till eller genom att ringa SPARTIPS FÖR EN FUNGERANDE AVFALLSHANTERING Med en bra planering och förutseende gör man inbesparingar. Skaffa bara det nödvändiga och ta reda på materialens återlämningsmöjligheter. Beställ materialen måttbestämda. Beställ leveranserna till rätt tid. Förvara och skydda noggrant materialen för att minska på spill. Håll arbetsplatsen städad. God ordning förbättrar säkerheten och avfallshanteringen. Gynna miljövänliga och återvinningsbara material. Erbjud gamla dörrar, fönster och annat överloppsmaterial till en reservdelsbank. Utnyttja avfallen. Rent trä passar till ved, ris och kvistar som flis och förpackningsplast passar som skyddsmaterial. Sortera avfallen. SORTERING AV AVFALL Sorteringen av avfall gäller alla fastigheter och och berör även byggaren och renoveraren. Genom att sortera avfallet till återvinning gör du inbesparingar, eftersom det sorterade avfallet ofta är förmånligare och en del till och med gratis. Genom sortering minskar också mängden avfall som deponeras samt uppkomsten av deponigaser. Nyttoavfall ska enligt avfallslagen och avfallshanteringsbestämmelserna styras till återvinning. Avfall som kan återvinnas är bl.a. metall, papper, kartong/papp, glas, energiavfall, tegel- och betongavfall, gipsskivor, bioavfall, trädgårdsavfall, hästdynga, rent trä, lastpallar, ris, behandlat trä och stubbar. Farligt avfall kan behandlas till ny användning eller utnyttjas som energi. Återvinningsbart avfall och farligt avfall ska hållas skilt för sig och skilt från annat avfall. Rouskis återvinningspunkter är endast i hushållens användning. Nyttoavfall som uppkommit i samband med företagsverksamhet samt stora partier nyttoavfall, bör föras till avfallsstationerna. Kontrollera i prislistorna vilka avfallsslag och vilka mängder som mottas vid avfallsstationerna eller fråga avfallsrådgivningen tfn

3 Blandavfall Det är av betydelse att sortera, eftersom blandat, osorterat byggnads- och rivningsavfall tas emot som blandavfall. En del byggnadsavfall passar inte till återvinning, utan slutdeponeras på avstjälpningsplatsen. Dylika avfall är bl.a. isoleringsull, murbruk, cement, takfiltar, plastmattor, rör och tapeter som innehåller PVC samt städoch sopavfall. TRANSPORT AV AVFALL TILL AVFALLSSTATIONERNA Det går lättare att sortera, om man an efter att renoverings- eller byggarbetet framskrider, levererar avfall till avfallsstationerna. Rouskis alla avfallsstationer tar emot under 4 m 3 avfallspartier. Över 4 m 3 partier bör levereras till Korvenmäki avfallscentral. Vid Kimitoöns avfallsstation mottas även upp till 8 m 3 blandavfallspartier. Med ett stort avfallsflak kan man endast leverera ett avfallsslag per gång, om man inte skilt kommit överens om sortering med chauffören. Byggnadsavfall, skrymmande avfall, specialavfall, industriavfall, stora avfallspartier och avfall som lyder under producentansvaret bör levereras i separata transporter. Avfallslassen bör vara täckta under transporten. Det går att fråga Rouskis om bytesflak för stora avfallspartier. För avfallen behövs ett transportdokument Man bör fylla i ett transportdokument för alla avfallspartier som vägs vid Korvenmäki avfallscentral, såsom byggnads- och rivningsavfall, avfall från företagsverksamhet och avfall som ska deponeras på avstjälpningsplatsen. Transportdokumentet bör vara med då avfallspartiet transporteras och levereras till avfallsmottagningen. Transportdokument finns att få vid avfallsmottagningen på Korvenmäki avfallscentral samt på Rouskis hemsidor. Bind och täck lasset, så att det hålls på plats under transporten.

4 ÅTERVINNINGSBART AVFALL Bioavfall Till bioavfallet hör allt nedbrytbart, organiskt avfall. Bioavfall såsom livsmedels- och trädgårdsavfall bör behandlas skilt från övrigt avfall. Bioavfallet kan komposteras på fastigheten och på det sättet återförs näringsämnena till naturens kretslopp. Trädgårdsavfall tas emot vid alla avfallsstationer året runt. Korvenmäki avfallscentral tar emot separerat insamlat bioavfall. Energiavfall Till energiavfallet hör allt rent, brännbart, huvudsakligen plastbaserat material, så som förpackningsplast, lättpresenningar, styrox, plastkanistrar, men dock inte PVC-plast (kod 03). Även blandplaster med markeringen 07 kan innehålla PVC, och menderas inte till rekomenergiavfall. Plast får inte egenhändigt brännas, eftersom förbränningstemperaturen sällan blir tillräckligt hög för att uppnå en fullständig förbränning. Under fyra kubikmeters energiavfallspartier tas emot vid Rouskis alla avfallsstationer. Större partier bör transporteras till Korvenmäki avfallscentral. Under vårarna ordnar bl.a. 4H-klubbar insamlingar av gödselsäckar. Hästgödsel Kommunenes miljöskyddsmyndigheter ger instruktioner och information om behandling och kompostering av gödsel. Korvenmäki avfallscentral tar emot hästgödsel enligt en separat prislista. Hästgödseln komposteras bland trädgårdsavfallet. Stubbar Ett parti stubbar får innehålla enbart stubbar. Små mängder jordmaterial eller stenar får sitta fast vid stubbarna. Stubbar tas emot som separat avfallsslag vid Korvenmäki avfallscentral, enligt en separat prislista. På avfallsstationerna tas stubbarna emot som blandavfall. Kartong och papp Exempel på kartong är mjölk- och saftförpackningar, kartong- och pappförpackningar samt papperspåsar. Kartong och pappavfall som uppstått vid företagsverksamhet levereras direkt till avfallsstationerna.

5 Gipsskivor Rena överloppsbitar av gipsskivor samt målade eller tapetserade gipsskivor duger som gipsskivsavfall. Det får inte finnas isoleringsmaterial, stödstrukturer, elledningar eller annan elutrustning, metalldelar eller plattor fästa i skivorna. Gipsskivorna mottas som eget avfallsslag vid Korvenmäki avfallscentral. Behandlat träavfall Bl. a. målat och lackat trä, trämöbler, trädörrar samt byggskivor av trä är behandlat träavfall. Spikar och små metallföremål, såsom gångjärn, behöver inte tas bort. Men större metalldelar som stör flisningen bör avlägsnas. Alla avfallsstationer tar emot behandlat träavfall enligt en separat prislista. Glas I glasinsamlingskärlen kan man lägga glasförpackningar såsom glasburkar och flaskor. Korkar och lock bör avlägsnas medan etiketter och metallringar kan lämnas kvar. Fönsterglas och dricksglas hör inte hemma i glasinsamlingskärlet, utan tas emot som blandavfall på avfallsstationerna. Mottagning av större partier fönsterglas kan efterfrågas av instanser som utnyttjar glas. Metall Cyklar, grytor, kastruller samt arbetsredskap av metall såsom harvar och krattmaskiner är exempel på metallavfall. Skrymmande metall och stora partier metall levereras direkt till avfallsstationerna. Små metallprodukter kan sättas i metallinsamlingen. Metall tas avgiftsfritt emot vid Rouskis avfallsstationer. Papper All reklam samt alla tidningar och tidskrifter, som kommit med posten, samt kontorspapper hör hemma i papperinsamlingskärlet Även böcker med mjuka pärmar kan sorteras som papper. Alla Rouskis återvinningspunkter samt avfallsstationer har pappersinsamlingskärl. Papper tas emot avgiftsfritt vid tionerna. avfallssta- Rent trä Rent, obehandlat, omålat och olackat trä samt lastpallar är rent trä. Rent trä tas avgiftsfritt emot vid stationerna. avfalls-

6 Trädgårdsavfall Trädgårdsavfall som består av löv, gräs, blast, gamla äpplen och potatis kan komposteras eller föras till avfallsstationen. Även rent sågspån, kutterspån, halm och vass sorteras som trädgårdsavfall. Trädgårdsavfall tas emot vid alla avfallsstationer året runt. Ris Ris och kvistar sorteras skilt från annat rent trä. Ris och kvistar är avgiftsfritt vid alla avfallsstationer. KOMPOSTERING Sådant trädgårdsavfall, livsmedelsavfall och torrtoalettavfall som uppkommit på fastigheten får även komposteras på fastigheten. Komposteringen av livsmedelsavfall bör ske i en skadedjurstät kompostor som har botten, väggar och ett lock. Vid året runt kompostering rekommenderas en värmeisolerad kompostor. Trädgårdsavfall kan komposteras i en stack eller häck. En kompostor eller kompost får inte placeras närmare än 15 meter från en brunn eller ett vattendrag och inte utan grannens samtycke närmare än 4 meter från tomtens gräns. En kompostor kan dock placeras i ett utrymme som i godkända bygglovshandlingar reserverats för avfallshantering. Trädgårdsavfall kan komposteras i en stack eller häck.

7 FARLIGT AVFALL Farligt avfall skall sorteras från andra avfall och bör hållas separat från varandra. Farligt avfall skall levereras till en avfallsstation, cirkulerande insamling eller direkt till en anläggning som behandlar farligt avfall. Att späda ut eller blanda farligt avfall med andra ämnen är förbjudet, eftersom mängden skadliga ämnen inte minskar vid en utspädning. Farligt avfall får inte hällas i avloppet. Sakenlig skyddsutrustning krävs då man hanterar farligt avfall. Det farliga avfallet bör hållas utom räckhåll för barn och husdjur. Förvara det farliga avfallet i originalförpackningar, eftersom förpackningen är menad för ämnet i fråga och är försett med nödvändiga markeringar. Man behöver endast markera att förpacknigen innehåller avfall. Om en annan förpackning används bör innehållet märkas tydligt. På detta sätt undviks möjliga olyckor. Farligt avfall får inte förvaras längre än 12 månader på fastigheten. Skyldigheten att bokföra mängd och vidaretransport av farligt avfall gäller alla andra förutom hushåll. Ur bokförningen bör framgå vad som har levererats till förrådet, vad som finns i förrådet och vad som levererats vidare samt det levererade ämnets kvalitet, mängd, leveranstidpunkt och avfallets destination. FARLIGA AVFALL Målfärg, lim, lack, vax och aerosol Kvicksilvertermometrar Oanvända och föråldrade läkemedel Lösningsmedel, såsom aceton, bensin, thinner och terpentin Basiska tvättmedel såsom diskmaskinsmedel Syror såsom svavel- och saltsyra samt ättik- och myrsyra Oljeavfall, oljefilter och andra fasta oljeavfall Kylar-, broms- och kopplingsvätskor Blyackumulatorer Batterier och laddbara ackumulatorer Växtskydds- och bekämpningsmedel Värmelampor, lysrör och lågenergilampor Värmepannors oljeaska Fotograferingskemikalier

8 Tryckimpregnerat trä Tryckimpregnerat trä är farligt avfall och det får inte brännas. Vid avfallsstationerna mottas upp till en kubikmeter tryckimpregnerat trä avgiftsfritt. Större mängder tas emot vid Korvenmäki avfallscentral enligt en separat prislista. Återvinningen av oljeavfall är ordnat i hela landet Lassila & Tikanoja Oyj ansvarar för insamlingen av oljeavfall. Oljeavfallspartier på över 200 liter avhämtas avgiftsfritt. Beställningar och tilläggsuppgifter: Lassila & Tikanoja Oyj, tfn , Rouskis tar avgiftsfritt emot oljeavfall under 200 liter i kanistrar på alla avfallsstationer. Det går att få med sig de tomma kanistrarna. Ifall oljeavfallet levereras i en tunna, debiteras en avgift för förstörelsen av tunnan, enligt en separat prislista. I oljeavfallet får man inte blanda andra ämnen som vatten, trassel, frys- eller bromsvätskor, lösningsmedel eller annat dylikt. Varningssymboler Om produkten är märkt med någon av följande symboler, är den som avfall farligt. Hälsofara Gas under tryck Miljöfarlig Frätande Explosiv Akut toxictet Oxiderande Brandfarlig Kronisk hälsofara

9 PRODUCENTANSVAR Det avfall som producentorganisationerna ansvarar för, bör levereras till de mottagningsplatser som producentorganisationerna utsett. Producentansvaret gäller bl.a. för papper, batterier, bärbara små ackumulatorer, fordons- och industriackumulatorer, skrotdäck och -fordon samt el- och elektronikskrot. Mera information om producentansvaret samt mottagningsplatser för avfall Ackumulatorer Rouskis avfallsstationer tar avgiftsfritt emot blyackumulatorer. Man kan även föra blyackumulatorer till de under våren cirkulerande insamlingarna. Batterier och småackumulatorer Till Rouskis avfallsstationer kan man hämta batterier och småackumulatorer, de kan också hämtas till de cirkulerande insamlingarna för farligt avfall. Batterier och småackumulatorer kan också returneras till affärer som säljer dem. El- och elektronikskrot Alla apparater som fungerat med ackumulatorer, batterier eller el betraktas som eloch elektronikskrot. Söndriga televisioner, hushållsmaskiner, datorer, lampor, lysrör och kylapparater är exempel på el- och elektronikskrot. Hushållens elapprater som inte nedmonterats tas avgiftsfritt emot vid avfallsstationerna. Övriga produkter som berörs av producentansvaret Till alla Rouskis avfallsstationer kan man avgiftsfritt föra bildäck med eller utan fälgar. Information om officiella mottagningsplatser för skrotbilar fås på det avgiftsfria rådgivningsnumret Återvinningen av skrotbilar är avgiftsfritt.

10 SPECIALAVFALL Asbest Asbest är farligt avfall och tas emot som specialavfall. Små partier, under 0,2 m 3 ska packas tätt i plast. Små partier tas emot på alla avfallsstationer. Större än 0,2 m 3 :s partier tas emot vid Korvenmäki avfallscentral. Lass som levereras med släpvagn eller flak bör täckas. Information om asbestrivningsarbeten fås från Döda djur Rouskis tar inte emot döda djur. Honkajoki Oy sköter insamlingen och behandlingen av djur som dött på bondgårdar, i enlighet med ett avtal som uppgjorts med staten. Kontakta den kommunala veterinären för tilläggsuppgifter. Stickande och skärande avfall Nålar som använts vid vård av djur skall packas tätt i en hållbar förpackning såsom en lockförsedd plast- eller glasburk. Nålarna kan levereras till Rouskis avfallsstationer. Jordbrukets avloppsvatten och slam från slambrunnar Rouskis avfallsstationer tar inte emot slam. Beställ slambrunnstömning av en professionell transportföretagare som för slammet till avloppsreningsverket. I Kimitoöns kommun ansvarar Rouskis för insamlingen och transporten av slam som uppstått vid boende. Tilläggsuppgifter om transporten av slam från slambrunnar fås från Rouskis kundregister tfn Torrtoalettavfall Avfall från torrtoaletten kan komposteras på fastigheten. Det är förbjudet att gräva ner avfall. Bekanta dig även med kommunens miljöskyddsbestämmelser. Toalettavfall kan tas emot som specialavfall vid Korvenmäki avfallscentral. JORD- OCH STENMATERIAL Betong-, tegel- och asfaltavfall Betong-, tegel- och asfaltavfall tas emot som skilda avfallsslag endast vid Korvenmäki avfallscentral i Salo. Vid avfallsstationerna i Pemar, Bjärnå och Kimitoön prissätts dessa avfall som blandavfall.

11 Det får inte finnas asbest, tungmetaller, farligt avfall eller övrigt avfall i betong-, tegeleller asfaltavfallet. Bekanta dig med sorteringsinstruktionerna eller fråga avfallsrådgivningen tfn Ren överloppsjord Som överloppsjord betraktas bl.a. vid byggnadsverksamhet uppkommen ren jord eller rent bergmaterial utan stubbar, trä eller byggnadsavfall. Endast överloppsjord från egnahemshusbyggen kan tas emot till Salo stads jorddeponi vid Korvenmäki avfallscentral. Företagen kan fråga efter mottagningsplatser för överloppsjord från kommunens tekniska kansli. De ponerbara förorenade jordar Förorenade jordar tas emot vid Korvenmäki avfallscentral enligt skild överenskommelse. Genom att be om en offert, får man noggrannare uppgifter om mottagningsvillkor och priser för förorenade jordar. Tegelavfall tas emot som separat avfallsslag vid Korvenmäki avfallscentral.

12 VISSTE DU, ATT man vid markbyggnadsarbeten kan använda ren överloppsjord. På avfallets uppkomstplats kan även små mängder betong- och tegelavfall planenligt användas. Överloppsjord som inte återanvänds skall levereras till en allmän avfallsmottagningsplats eller till en mottagare, som för verksamheten har ett miljötillstånd som godkänts av miljöskyddsmyndigheten. det är förbjudet att bränna avfall. I fastigheternas eldstäder kan dock obehandlat, rent och torrt virke, kvistar och ris brännas samt små mängder rent papper och kartong användas som tände. På fastigheter i glesbyggden kan små mängder kvistar, ris, halm, vass, löv och obehandlat trävirke brännas på öppen eld. livsmedelssäkerhetsverket Evira ger direktiv om att flyghavre bör förstöras genom förbränning. Flyghavre som rensats från åkrarna kan förstöras genom förbränning i eldstaden eller i glesbyggden över öppen eld. Rouskis tar inte emot flyghavre på grund av spridningsrisken. Mottagning av större avfallspartier med flyghavre kan efterfrågas av Ekokem. i avfallskärlen får man endast lägga sådana avfall som kärlen är menade för. det är förbjudet att föra trädgårdsavfall eller övrigt avfall till park- och grönområden. avfall inte får grävas ner i marken. avfall som kan skada reningsverkets funktion eller avloppsnätet avloppsnätet inte får hällas i avloppet. Dylika avfall är t.ex. farligt avfall och fast matavfall. Rouskis 05/14

HUSBOLAGETS AVFALLSGUIDE

HUSBOLAGETS AVFALLSGUIDE HUSBOLAGETS AVFALLSGUIDE Tehtävänä puhtaampi ympäristö FASTIGHETENS AVFALLSHANTERING Det är många faktorer som inverkar på trivseln i anslutning till boende och en fungerande avfallshantering är en av

Läs mer

Också gårdar kan spara genom att sortera VI GER MER IGEN. Spara sorteringsguiden och Yrjös tidtabell. Vad då för PVC?

Också gårdar kan spara genom att sortera VI GER MER IGEN. Spara sorteringsguiden och Yrjös tidtabell. Vad då för PVC? Spara sorteringsguiden och Yrjös tidtabell VI GER MER IGEN Vad då för PVC? ÅBONEJDENS AVFALLSSERVICE INFORMERAR 2/2009 Också gårdar kan spara genom att sortera Var sak har sin plats på avfallsstationen

Läs mer

Renhållningsföreskrifter. Haninge kommun. Antagen av kommunfullmäktige 2011-11-17

Renhållningsföreskrifter. Haninge kommun. Antagen av kommunfullmäktige 2011-11-17 Renhållningsföreskrifter Haninge kommun Antagen av kommunfullmäktige 2011-11-17 Haninge Sida 2 Innehåll Inledning 4 Ansvar och skyldigheter 4 Hushållsavfall 5 Hämtning 7 Undantag från föreskrifter 7 Bilaga

Läs mer

VI GER MER IGEN. Familjen Teräntö sorterar metallavfall

VI GER MER IGEN. Familjen Teräntö sorterar metallavfall VI GER Information about waste disposal in English is available at www.tsj.fi MER IGEN PARGAS ÅBONEJDENS AVFALLSSERVICE INFORMERAR 1/2012 Skärgårdens avfallsservice förnyas Gemensam avfallsnämnd förbereds

Läs mer

sid 4-7 Allt om din sophämtning sid 10 sid 18-21 Allt om ditt matavfall och olika abonnemangsformer sid 23 Enkel avläsning av vattenmätare

sid 4-7 Allt om din sophämtning sid 10 sid 18-21 Allt om ditt matavfall och olika abonnemangsformer sid 23 Enkel avläsning av vattenmätare sid 4-7 Allt om din sophämtning sid 10 Återvinningscentralernas öppettider sid 18-21 Allt om ditt matavfall och olika abonnemangsformer sid 23 Enkel avläsning av vattenmätare VIVAB ansvarar för att du

Läs mer

Ärade läsare -del, tillhörande avfallshanteringsbestämmelserna

Ärade läsare -del, tillhörande avfallshanteringsbestämmelserna Ärade läsare -del, tillhörande avfallshanteringsbestämmelserna i Kymmene avfallsnämnds verksamhetsområde Avfallshanteringsbestämmelserna är i kraft i följande kommuner: Fredrikshamn Itis Kotka Kouvola

Läs mer

Avfallsplan. Östersunds kommun

Avfallsplan. Östersunds kommun Avfallsplan Östersunds kommun Detta är en enkel men läsbar kopia av nu gällande avfallsplan. Den finns även som trycksak och kan beställas från Östersunds kommun Renhållning. ÖSTERSUND 25 Innehåll Kommunens

Läs mer

Vart tar avfallet vägen?

Vart tar avfallet vägen? Vart tar avfallet vägen? Hushåll När du sorterar ditt avfall gör du en insats för bättre miljö och mindre resursförbrukning. Här har vi samlat de vanligaste avfallsslagen och beskrivit vad som händer efter

Läs mer

Sorterings guide. Sorteringsguide för dig som bor i Alingsås kommun. med uppslagsdel A-Ö

Sorterings guide. Sorteringsguide för dig som bor i Alingsås kommun. med uppslagsdel A-Ö Sorteringsguide för dig som bor i Alingsås kommun Detta är en webbanpassad källsorteringsguide för hushållsavfall. Guiden riktar sig till alla hushåll i Alingsås kommun. Sorterings guide FÖR HUSHÅLLSAVFALL

Läs mer

Vad är avfallshanteringsföreskrifter och varför utfärdas de?

Vad är avfallshanteringsföreskrifter och varför utfärdas de? Vad är avfallshanteringsföreskrifter och varför utfärdas de? 1.1 Avfallshanteringsföreskrifternas syfte Det grundläggande syftet med avfallshanteringsföreskrifterna är att främja verkställigheten av avfallslagen

Läs mer

Miljökalender 2014. Gott nytt år!

Miljökalender 2014. Gott nytt år! Miljökalender 2014 Gott nytt år! Du håller just nu i Miljökalendern för 2014. I denna kalender får du information om avfallshantering, källsortering, hämtningsrutiner, viktigare kontaktuppgifter m.m. Vatten-,

Läs mer

Sopsorteringsguide. Sortera rätt, miljösmart och enkelt

Sopsorteringsguide. Sortera rätt, miljösmart och enkelt Sopsorteringsguide Sortera rätt, miljösmart och enkelt 1 Innehållsförteckning Sigtuna kommun, renhållning 3 Miljö- och hälsoskyddsnämnden 3 Allmän information 3 Almanacka Förpacknings- och Tidningsinsamlingen,

Läs mer

Bra avfallshantering i verksamheter. med inbyggt kretsloppstänkande

Bra avfallshantering i verksamheter. med inbyggt kretsloppstänkande Bra avfallshantering i verksamheter med inbyggt kretsloppstänkande Innehåll Återanvändning sid 5 Förpackningar och tidningar sid 6 Kontorspapper sid 7 El-avfall sid 8 Farligt avfall sid 9 Hushållsavfall

Läs mer

Så tar vi hand om ditt avfall i framtiden Avfallsplan 2020

Så tar vi hand om ditt avfall i framtiden Avfallsplan 2020 REFILL 1,5 l MJÖLK STOR- PACK MIN KASSE TIDNING Second Hand ÅTERANVÄNDA MINIMERA DEPONERA ÅTERVINNA ENERGI ÅTERVINNA MATERIAL Så tar vi hand om ditt avfall i framtiden Avfallsplan 2020 En strävan efter

Läs mer

KÄLLSORTERING Vad, Var, Hur, Varför och Vad händer sen?

KÄLLSORTERING Vad, Var, Hur, Varför och Vad händer sen? KÄLLSORTERING Vad, Var, Hur, Varför och Vad händer sen? Källsortering ENKLARE ATT SORTERA DINA SOPOR Ställ dig denna fråga: Är det här en förpackning? JA Då hör den hemma i något av förpackningsinsamlingens

Läs mer

Vad blir det av vårt avfall? MÅL, VÄRDERINGAR OCH STRATEGIER FÖR SYDSKÅNES AVFALLSHANTERING 2006-2010

Vad blir det av vårt avfall? MÅL, VÄRDERINGAR OCH STRATEGIER FÖR SYDSKÅNES AVFALLSHANTERING 2006-2010 Vad blir det av vårt avfall? MÅL, VÄRDERINGAR OCH STRATEGIER FÖR SYDSKÅNES AVFALLSHANTERING 2006-2010 MYT OCH SANNING Myter om vårt avfall Sopberget bara växer FAKTA: I Sysavregionen läggs mindre än 3

Läs mer

Avfall, vatten och avlopp

Avfall, vatten och avlopp Avfall, vatten och avlopp Guide 2013 Foto: Bildarkivet/ Lars Owesson Innehåll Miljövänlig kommun... 3 Vattnet i din kommun... 4 VA-taxan... 5 Goda råd för användning av ditt avloppsledningsnät... 6 Slamtömning...

Läs mer

Avfall,vatten och avlopp. Guide 2009

Avfall,vatten och avlopp. Guide 2009 Avfall,vatten och avlopp Guide 2009 Allmän information om avfall Överallt där människor bor eller arbetar bildas avfall. Den här broschyren riktar sig främst till våra kommuninvånare som bor i småhus,

Läs mer

Din guide till. För företag gäller särskilda regler och avgifter, som du kan läsa mer om i broschyren.

Din guide till. För företag gäller särskilda regler och avgifter, som du kan läsa mer om i broschyren. Din guide till återvinningscentralen Det finns avfall, som inte får plats i soptunnan eller sopnedkastet. Och så finns det sådant som helt enkelt inte får slängas i soppåsen, exempelvis elektriska prylar

Läs mer

VI GER MER IGEN ÅBONEJDENS AVFALLSSERVICE INFORMERAR 2/2008

VI GER MER IGEN ÅBONEJDENS AVFALLSSERVICE INFORMERAR 2/2008 0 VI GER MER IGEN ÅBONEJDENS AVFALLSSERVICE INFORMERAR 2/2008 D A TIDT T BELLEN Ö 200 TIDTABELLEN FÖR MILJÖBILEN YRJÖ 2008 2009 0 08 8 200 9 www.tsj.fi Finsk avfallsservice är främmande för invandrare

Läs mer

Bort med skrot. Och farligt avfall. Enkelt och bekvämt.

Bort med skrot. Och farligt avfall. Enkelt och bekvämt. Bort med skrot. Och farligt avfall. Enkelt och bekvämt. Skriften om Återvinningsförsäkringen är framställd på initiativ av Länsförsäkringar Sak AB i samarbete med Stiftelsen Håll Sverige Rent i februari

Läs mer

Lokala föreskrifter om avfallshantering för Kils kommun. antagna av kommunfullmäktige i Kil 2009-05-28, Kf 54

Lokala föreskrifter om avfallshantering för Kils kommun. antagna av kommunfullmäktige i Kil 2009-05-28, Kf 54 Lokala föreskrifter om avfallshantering för Kils kommun antagna av kommunfullmäktige i Kil 2009-05-28, Kf 54 sid. 2 (17) INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 Inledande bestämmelser... 3 Tillämpliga

Läs mer

Juli 2013. Föreskrifter om avfallshantering och renhållning

Juli 2013. Föreskrifter om avfallshantering och renhållning Juli 2013 Föreskrifter om avfallshantering och renhållning Föreskrifter om avfallshantering och renhållning För varje kommun ska det enligt 15 kap 11 miljöbalken finnas en renhållningsordning som skall

Läs mer

Materialsortering vid renovering och rivning

Materialsortering vid renovering och rivning Materialsortering vid renovering och rivning MATERIALSORTERING VID RENOVERING OCH RIVNING Denna trycksak baseras på skriften Materialsortering vid rivning och har tagits fram inom ramen för miljömiljardsprojektet

Läs mer

2. Att bo i Sverige. Innehåll

2. Att bo i Sverige. Innehåll Flerfamiljshus Foto: Colourbox 2. Att bo i Sverige Innehåll Geografi, näringsliv och infrastruktur Befolkning Bostäder och boende Miljö, natur och ekologisk hållbarhet Så fungerar din kommun Att hantera

Läs mer

Renhållningsordning för Vaggeryds kommun. Antagen av kommunfullmäktige 2007-03-26 38

Renhållningsordning för Vaggeryds kommun. Antagen av kommunfullmäktige 2007-03-26 38 Renhållningsordning för Vaggeryds kommun Antagen av kommunfullmäktige 2007-03-26 38 1 Renhållningsordning för Vaggeryds kommun INNEHÅLL Kap 1 Kap 2 Kap 3 Kap 4 Kap 5 Inledande bestämmelser Ansvar och skyldigheter

Läs mer

Renhållningsordning för Marks kommun

Renhållningsordning för Marks kommun Renhållningsordning för Marks kommun Del 1 Avfallsplan Del 2 Föreskrifter om avfallshantering Antagen av kommunfullmäktige 28 april 2011, 48. 2 DEL 1 AV- FALLSPLAN RENHÅLLNINGSORDNING FÖR MARKS KOMMUN

Läs mer

Materialsortering. vid rivning och renovering

Materialsortering. vid rivning och renovering Materialsortering vid rivning och renovering Denna trycksak har tagits fram av Miljöförvaltningen i Stockholm. Denna upplaga utges gemensamt av VVS-Installatörerna, Elektriska Installatörsorganisationen

Läs mer

Tack för mat och kaffe! Våga fråga. Varje droppe räknas. Information & inspiration. Hur ska jag dosera tvättmedel? DITT MATAVFALL BLIR BIOGAS

Tack för mat och kaffe! Våga fråga. Varje droppe räknas. Information & inspiration. Hur ska jag dosera tvättmedel? DITT MATAVFALL BLIR BIOGAS Gruppförsändelse (samhällsinformation) till samtliga postavlämningsställen Tack för mat och kaffe! DITT MATAVFALL BLIR BIOGAS Information & inspiration FRÅN UPPSALA VATTEN OCH AVFALL AB NOV 2012 Våga fråga

Läs mer

Materialsortering vid renovering och rivning

Materialsortering vid renovering och rivning Materialsortering vid renovering och rivning 1 Dagens rivningar, ombyggnationer och renoveringar ställer stora krav på byggherren/fastighetsägaren som oftast är ytterst ansvarig för att avfallet sorteras

Läs mer