AVFALLSGUIDE FÖR BYGGAREN, RENOVERAREN SAMT BONDGÅRDEN

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "AVFALLSGUIDE FÖR BYGGAREN, RENOVERAREN SAMT BONDGÅRDEN"

Transkript

1 AVFALLSGUIDE FÖR BYGGAREN, RENOVERAREN SAMT BONDGÅRDEN Tehtävänä puhtaampi ympäristö

2 Denna guide behandlar frågor om avfallshanteringen i samband med företagsverksamhet på bondgårdar och byggarbetsplatser. Svar på hushållsrelaterade avfallshanteringsfrågor får du bl.a. på Rouskis hemsida genom att skicka e-post till eller genom att ringa SPARTIPS FÖR EN FUNGERANDE AVFALLSHANTERING Med en bra planering och förutseende gör man inbesparingar. Skaffa bara det nödvändiga och ta reda på materialens återlämningsmöjligheter. Beställ materialen måttbestämda. Beställ leveranserna till rätt tid. Förvara och skydda noggrant materialen för att minska på spill. Håll arbetsplatsen städad. God ordning förbättrar säkerheten och avfallshanteringen. Gynna miljövänliga och återvinningsbara material. Erbjud gamla dörrar, fönster och annat överloppsmaterial till en reservdelsbank. Utnyttja avfallen. Rent trä passar till ved, ris och kvistar som flis och förpackningsplast passar som skyddsmaterial. Sortera avfallen. SORTERING AV AVFALL Sorteringen av avfall gäller alla fastigheter och och berör även byggaren och renoveraren. Genom att sortera avfallet till återvinning gör du inbesparingar, eftersom det sorterade avfallet ofta är förmånligare och en del till och med gratis. Genom sortering minskar också mängden avfall som deponeras samt uppkomsten av deponigaser. Nyttoavfall ska enligt avfallslagen och avfallshanteringsbestämmelserna styras till återvinning. Avfall som kan återvinnas är bl.a. metall, papper, kartong/papp, glas, energiavfall, tegel- och betongavfall, gipsskivor, bioavfall, trädgårdsavfall, hästdynga, rent trä, lastpallar, ris, behandlat trä och stubbar. Farligt avfall kan behandlas till ny användning eller utnyttjas som energi. Återvinningsbart avfall och farligt avfall ska hållas skilt för sig och skilt från annat avfall. Rouskis återvinningspunkter är endast i hushållens användning. Nyttoavfall som uppkommit i samband med företagsverksamhet samt stora partier nyttoavfall, bör föras till avfallsstationerna. Kontrollera i prislistorna vilka avfallsslag och vilka mängder som mottas vid avfallsstationerna eller fråga avfallsrådgivningen tfn

3 Blandavfall Det är av betydelse att sortera, eftersom blandat, osorterat byggnads- och rivningsavfall tas emot som blandavfall. En del byggnadsavfall passar inte till återvinning, utan slutdeponeras på avstjälpningsplatsen. Dylika avfall är bl.a. isoleringsull, murbruk, cement, takfiltar, plastmattor, rör och tapeter som innehåller PVC samt städoch sopavfall. TRANSPORT AV AVFALL TILL AVFALLSSTATIONERNA Det går lättare att sortera, om man an efter att renoverings- eller byggarbetet framskrider, levererar avfall till avfallsstationerna. Rouskis alla avfallsstationer tar emot under 4 m 3 avfallspartier. Över 4 m 3 partier bör levereras till Korvenmäki avfallscentral. Vid Kimitoöns avfallsstation mottas även upp till 8 m 3 blandavfallspartier. Med ett stort avfallsflak kan man endast leverera ett avfallsslag per gång, om man inte skilt kommit överens om sortering med chauffören. Byggnadsavfall, skrymmande avfall, specialavfall, industriavfall, stora avfallspartier och avfall som lyder under producentansvaret bör levereras i separata transporter. Avfallslassen bör vara täckta under transporten. Det går att fråga Rouskis om bytesflak för stora avfallspartier. För avfallen behövs ett transportdokument Man bör fylla i ett transportdokument för alla avfallspartier som vägs vid Korvenmäki avfallscentral, såsom byggnads- och rivningsavfall, avfall från företagsverksamhet och avfall som ska deponeras på avstjälpningsplatsen. Transportdokumentet bör vara med då avfallspartiet transporteras och levereras till avfallsmottagningen. Transportdokument finns att få vid avfallsmottagningen på Korvenmäki avfallscentral samt på Rouskis hemsidor. Bind och täck lasset, så att det hålls på plats under transporten.

4 ÅTERVINNINGSBART AVFALL Bioavfall Till bioavfallet hör allt nedbrytbart, organiskt avfall. Bioavfall såsom livsmedels- och trädgårdsavfall bör behandlas skilt från övrigt avfall. Bioavfallet kan komposteras på fastigheten och på det sättet återförs näringsämnena till naturens kretslopp. Trädgårdsavfall tas emot vid alla avfallsstationer året runt. Korvenmäki avfallscentral tar emot separerat insamlat bioavfall. Energiavfall Till energiavfallet hör allt rent, brännbart, huvudsakligen plastbaserat material, så som förpackningsplast, lättpresenningar, styrox, plastkanistrar, men dock inte PVC-plast (kod 03). Även blandplaster med markeringen 07 kan innehålla PVC, och menderas inte till rekomenergiavfall. Plast får inte egenhändigt brännas, eftersom förbränningstemperaturen sällan blir tillräckligt hög för att uppnå en fullständig förbränning. Under fyra kubikmeters energiavfallspartier tas emot vid Rouskis alla avfallsstationer. Större partier bör transporteras till Korvenmäki avfallscentral. Under vårarna ordnar bl.a. 4H-klubbar insamlingar av gödselsäckar. Hästgödsel Kommunenes miljöskyddsmyndigheter ger instruktioner och information om behandling och kompostering av gödsel. Korvenmäki avfallscentral tar emot hästgödsel enligt en separat prislista. Hästgödseln komposteras bland trädgårdsavfallet. Stubbar Ett parti stubbar får innehålla enbart stubbar. Små mängder jordmaterial eller stenar får sitta fast vid stubbarna. Stubbar tas emot som separat avfallsslag vid Korvenmäki avfallscentral, enligt en separat prislista. På avfallsstationerna tas stubbarna emot som blandavfall. Kartong och papp Exempel på kartong är mjölk- och saftförpackningar, kartong- och pappförpackningar samt papperspåsar. Kartong och pappavfall som uppstått vid företagsverksamhet levereras direkt till avfallsstationerna.

5 Gipsskivor Rena överloppsbitar av gipsskivor samt målade eller tapetserade gipsskivor duger som gipsskivsavfall. Det får inte finnas isoleringsmaterial, stödstrukturer, elledningar eller annan elutrustning, metalldelar eller plattor fästa i skivorna. Gipsskivorna mottas som eget avfallsslag vid Korvenmäki avfallscentral. Behandlat träavfall Bl. a. målat och lackat trä, trämöbler, trädörrar samt byggskivor av trä är behandlat träavfall. Spikar och små metallföremål, såsom gångjärn, behöver inte tas bort. Men större metalldelar som stör flisningen bör avlägsnas. Alla avfallsstationer tar emot behandlat träavfall enligt en separat prislista. Glas I glasinsamlingskärlen kan man lägga glasförpackningar såsom glasburkar och flaskor. Korkar och lock bör avlägsnas medan etiketter och metallringar kan lämnas kvar. Fönsterglas och dricksglas hör inte hemma i glasinsamlingskärlet, utan tas emot som blandavfall på avfallsstationerna. Mottagning av större partier fönsterglas kan efterfrågas av instanser som utnyttjar glas. Metall Cyklar, grytor, kastruller samt arbetsredskap av metall såsom harvar och krattmaskiner är exempel på metallavfall. Skrymmande metall och stora partier metall levereras direkt till avfallsstationerna. Små metallprodukter kan sättas i metallinsamlingen. Metall tas avgiftsfritt emot vid Rouskis avfallsstationer. Papper All reklam samt alla tidningar och tidskrifter, som kommit med posten, samt kontorspapper hör hemma i papperinsamlingskärlet Även böcker med mjuka pärmar kan sorteras som papper. Alla Rouskis återvinningspunkter samt avfallsstationer har pappersinsamlingskärl. Papper tas emot avgiftsfritt vid tionerna. avfallssta- Rent trä Rent, obehandlat, omålat och olackat trä samt lastpallar är rent trä. Rent trä tas avgiftsfritt emot vid stationerna. avfalls-

6 Trädgårdsavfall Trädgårdsavfall som består av löv, gräs, blast, gamla äpplen och potatis kan komposteras eller föras till avfallsstationen. Även rent sågspån, kutterspån, halm och vass sorteras som trädgårdsavfall. Trädgårdsavfall tas emot vid alla avfallsstationer året runt. Ris Ris och kvistar sorteras skilt från annat rent trä. Ris och kvistar är avgiftsfritt vid alla avfallsstationer. KOMPOSTERING Sådant trädgårdsavfall, livsmedelsavfall och torrtoalettavfall som uppkommit på fastigheten får även komposteras på fastigheten. Komposteringen av livsmedelsavfall bör ske i en skadedjurstät kompostor som har botten, väggar och ett lock. Vid året runt kompostering rekommenderas en värmeisolerad kompostor. Trädgårdsavfall kan komposteras i en stack eller häck. En kompostor eller kompost får inte placeras närmare än 15 meter från en brunn eller ett vattendrag och inte utan grannens samtycke närmare än 4 meter från tomtens gräns. En kompostor kan dock placeras i ett utrymme som i godkända bygglovshandlingar reserverats för avfallshantering. Trädgårdsavfall kan komposteras i en stack eller häck.

7 FARLIGT AVFALL Farligt avfall skall sorteras från andra avfall och bör hållas separat från varandra. Farligt avfall skall levereras till en avfallsstation, cirkulerande insamling eller direkt till en anläggning som behandlar farligt avfall. Att späda ut eller blanda farligt avfall med andra ämnen är förbjudet, eftersom mängden skadliga ämnen inte minskar vid en utspädning. Farligt avfall får inte hällas i avloppet. Sakenlig skyddsutrustning krävs då man hanterar farligt avfall. Det farliga avfallet bör hållas utom räckhåll för barn och husdjur. Förvara det farliga avfallet i originalförpackningar, eftersom förpackningen är menad för ämnet i fråga och är försett med nödvändiga markeringar. Man behöver endast markera att förpacknigen innehåller avfall. Om en annan förpackning används bör innehållet märkas tydligt. På detta sätt undviks möjliga olyckor. Farligt avfall får inte förvaras längre än 12 månader på fastigheten. Skyldigheten att bokföra mängd och vidaretransport av farligt avfall gäller alla andra förutom hushåll. Ur bokförningen bör framgå vad som har levererats till förrådet, vad som finns i förrådet och vad som levererats vidare samt det levererade ämnets kvalitet, mängd, leveranstidpunkt och avfallets destination. FARLIGA AVFALL Målfärg, lim, lack, vax och aerosol Kvicksilvertermometrar Oanvända och föråldrade läkemedel Lösningsmedel, såsom aceton, bensin, thinner och terpentin Basiska tvättmedel såsom diskmaskinsmedel Syror såsom svavel- och saltsyra samt ättik- och myrsyra Oljeavfall, oljefilter och andra fasta oljeavfall Kylar-, broms- och kopplingsvätskor Blyackumulatorer Batterier och laddbara ackumulatorer Växtskydds- och bekämpningsmedel Värmelampor, lysrör och lågenergilampor Värmepannors oljeaska Fotograferingskemikalier

8 Tryckimpregnerat trä Tryckimpregnerat trä är farligt avfall och det får inte brännas. Vid avfallsstationerna mottas upp till en kubikmeter tryckimpregnerat trä avgiftsfritt. Större mängder tas emot vid Korvenmäki avfallscentral enligt en separat prislista. Återvinningen av oljeavfall är ordnat i hela landet Lassila & Tikanoja Oyj ansvarar för insamlingen av oljeavfall. Oljeavfallspartier på över 200 liter avhämtas avgiftsfritt. Beställningar och tilläggsuppgifter: Lassila & Tikanoja Oyj, tfn , Rouskis tar avgiftsfritt emot oljeavfall under 200 liter i kanistrar på alla avfallsstationer. Det går att få med sig de tomma kanistrarna. Ifall oljeavfallet levereras i en tunna, debiteras en avgift för förstörelsen av tunnan, enligt en separat prislista. I oljeavfallet får man inte blanda andra ämnen som vatten, trassel, frys- eller bromsvätskor, lösningsmedel eller annat dylikt. Varningssymboler Om produkten är märkt med någon av följande symboler, är den som avfall farligt. Hälsofara Gas under tryck Miljöfarlig Frätande Explosiv Akut toxictet Oxiderande Brandfarlig Kronisk hälsofara

9 PRODUCENTANSVAR Det avfall som producentorganisationerna ansvarar för, bör levereras till de mottagningsplatser som producentorganisationerna utsett. Producentansvaret gäller bl.a. för papper, batterier, bärbara små ackumulatorer, fordons- och industriackumulatorer, skrotdäck och -fordon samt el- och elektronikskrot. Mera information om producentansvaret samt mottagningsplatser för avfall Ackumulatorer Rouskis avfallsstationer tar avgiftsfritt emot blyackumulatorer. Man kan även föra blyackumulatorer till de under våren cirkulerande insamlingarna. Batterier och småackumulatorer Till Rouskis avfallsstationer kan man hämta batterier och småackumulatorer, de kan också hämtas till de cirkulerande insamlingarna för farligt avfall. Batterier och småackumulatorer kan också returneras till affärer som säljer dem. El- och elektronikskrot Alla apparater som fungerat med ackumulatorer, batterier eller el betraktas som eloch elektronikskrot. Söndriga televisioner, hushållsmaskiner, datorer, lampor, lysrör och kylapparater är exempel på el- och elektronikskrot. Hushållens elapprater som inte nedmonterats tas avgiftsfritt emot vid avfallsstationerna. Övriga produkter som berörs av producentansvaret Till alla Rouskis avfallsstationer kan man avgiftsfritt föra bildäck med eller utan fälgar. Information om officiella mottagningsplatser för skrotbilar fås på det avgiftsfria rådgivningsnumret Återvinningen av skrotbilar är avgiftsfritt.

10 SPECIALAVFALL Asbest Asbest är farligt avfall och tas emot som specialavfall. Små partier, under 0,2 m 3 ska packas tätt i plast. Små partier tas emot på alla avfallsstationer. Större än 0,2 m 3 :s partier tas emot vid Korvenmäki avfallscentral. Lass som levereras med släpvagn eller flak bör täckas. Information om asbestrivningsarbeten fås från Döda djur Rouskis tar inte emot döda djur. Honkajoki Oy sköter insamlingen och behandlingen av djur som dött på bondgårdar, i enlighet med ett avtal som uppgjorts med staten. Kontakta den kommunala veterinären för tilläggsuppgifter. Stickande och skärande avfall Nålar som använts vid vård av djur skall packas tätt i en hållbar förpackning såsom en lockförsedd plast- eller glasburk. Nålarna kan levereras till Rouskis avfallsstationer. Jordbrukets avloppsvatten och slam från slambrunnar Rouskis avfallsstationer tar inte emot slam. Beställ slambrunnstömning av en professionell transportföretagare som för slammet till avloppsreningsverket. I Kimitoöns kommun ansvarar Rouskis för insamlingen och transporten av slam som uppstått vid boende. Tilläggsuppgifter om transporten av slam från slambrunnar fås från Rouskis kundregister tfn Torrtoalettavfall Avfall från torrtoaletten kan komposteras på fastigheten. Det är förbjudet att gräva ner avfall. Bekanta dig även med kommunens miljöskyddsbestämmelser. Toalettavfall kan tas emot som specialavfall vid Korvenmäki avfallscentral. JORD- OCH STENMATERIAL Betong-, tegel- och asfaltavfall Betong-, tegel- och asfaltavfall tas emot som skilda avfallsslag endast vid Korvenmäki avfallscentral i Salo. Vid avfallsstationerna i Pemar, Bjärnå och Kimitoön prissätts dessa avfall som blandavfall.

11 Det får inte finnas asbest, tungmetaller, farligt avfall eller övrigt avfall i betong-, tegeleller asfaltavfallet. Bekanta dig med sorteringsinstruktionerna eller fråga avfallsrådgivningen tfn Ren överloppsjord Som överloppsjord betraktas bl.a. vid byggnadsverksamhet uppkommen ren jord eller rent bergmaterial utan stubbar, trä eller byggnadsavfall. Endast överloppsjord från egnahemshusbyggen kan tas emot till Salo stads jorddeponi vid Korvenmäki avfallscentral. Företagen kan fråga efter mottagningsplatser för överloppsjord från kommunens tekniska kansli. De ponerbara förorenade jordar Förorenade jordar tas emot vid Korvenmäki avfallscentral enligt skild överenskommelse. Genom att be om en offert, får man noggrannare uppgifter om mottagningsvillkor och priser för förorenade jordar. Tegelavfall tas emot som separat avfallsslag vid Korvenmäki avfallscentral.

12 VISSTE DU, ATT man vid markbyggnadsarbeten kan använda ren överloppsjord. På avfallets uppkomstplats kan även små mängder betong- och tegelavfall planenligt användas. Överloppsjord som inte återanvänds skall levereras till en allmän avfallsmottagningsplats eller till en mottagare, som för verksamheten har ett miljötillstånd som godkänts av miljöskyddsmyndigheten. det är förbjudet att bränna avfall. I fastigheternas eldstäder kan dock obehandlat, rent och torrt virke, kvistar och ris brännas samt små mängder rent papper och kartong användas som tände. På fastigheter i glesbyggden kan små mängder kvistar, ris, halm, vass, löv och obehandlat trävirke brännas på öppen eld. livsmedelssäkerhetsverket Evira ger direktiv om att flyghavre bör förstöras genom förbränning. Flyghavre som rensats från åkrarna kan förstöras genom förbränning i eldstaden eller i glesbyggden över öppen eld. Rouskis tar inte emot flyghavre på grund av spridningsrisken. Mottagning av större avfallspartier med flyghavre kan efterfrågas av Ekokem. i avfallskärlen får man endast lägga sådana avfall som kärlen är menade för. det är förbjudet att föra trädgårdsavfall eller övrigt avfall till park- och grönområden. avfall inte får grävas ner i marken. avfall som kan skada reningsverkets funktion eller avloppsnätet avloppsnätet inte får hällas i avloppet. Dylika avfall är t.ex. farligt avfall och fast matavfall. Rouskis 05/14

HUSBOLAGETS AVFALLSGUIDE

HUSBOLAGETS AVFALLSGUIDE HUSBOLAGETS AVFALLSGUIDE Tehtävänä puhtaampi ympäristö FASTIGHETENS AVFALLSHANTERING Det är många faktorer som inverkar på trivseln i anslutning till boende och en fungerande avfallshantering är en av

Läs mer

Prislista. mottagningsavgifter för företag från 1.1.2013. www.iuj.fi

Prislista. mottagningsavgifter för företag från 1.1.2013. www.iuj.fi Prislista mottagningsavgifter för företag från 1.1.2013 www.iuj.fi 1.4.2013 Kontaktuppgifter och öppettider Domargårds avfallscentral Öppet Ritabackavägen 20, 06200 Borgå må - fr 7-18, la 9-14 tel. 020

Läs mer

Felanvändning av gemensam insamlingspunkt

Felanvändning av gemensam insamlingspunkt Ekoavgifter Avfallsavgiftstabell nr 1 /år /år Alv 0 % Alv 24 % Bostäder med en person inskriven 20,00 24,8 Bostäder med 2 personer inskrivna 33,00 40,92 Bostäder med 3 eller flera personer inskrivna 38,00

Läs mer

Vad som är farligt avfall är noga bestämt i förordningen för farligt avfall, SFS 2001:1063.

Vad som är farligt avfall är noga bestämt i förordningen för farligt avfall, SFS 2001:1063. F arligt avfall Vad är farligt avfall? Vad som är farligt avfall är noga bestämt i förordningen för farligt avfall, SFS 2001:1063. Farligt avfall bör alltid hanteras med stor noggrannhet och försiktighet

Läs mer

Vart tar avfallet vägen?

Vart tar avfallet vägen? Vart tar avfallet vägen? Hushåll När du sorterar ditt avfall gör du en insats för bättre miljö och mindre resursförbrukning. Här har vi samlat de vanligaste avfallsslagen och beskrivit vad som händer efter

Läs mer

KIMITOÖNS KOMMUNS AVFALLSTAXA I KRAFT FR.O.M. 1.1.2013. Godkänt den 29.11.2012 43 Avfallsnämnden i Kimitoön, Pemar, Salo och Sagu

KIMITOÖNS KOMMUNS AVFALLSTAXA I KRAFT FR.O.M. 1.1.2013. Godkänt den 29.11.2012 43 Avfallsnämnden i Kimitoön, Pemar, Salo och Sagu KIMITOÖNS KOMMUNS AVFALLSTAXA I KRAFT FR.O.M. 1.1.2013 Godkänt den 29.11.2012 43 Avfallsnämnden i Kimitoön, Pemar, Salo och Sagu KIMITOÖNS KOMMUNS AVFALLSTAXA Sida 1/8 KIMITOÖNS KOMMUNS AVFALLSTAXA FR.O.M

Läs mer

Anvisning om sortering och paketering av avfall ANTAGEN I AVFALLSNÄMNDEN DEN XX XXXXXXX 2010

Anvisning om sortering och paketering av avfall ANTAGEN I AVFALLSNÄMNDEN DEN XX XXXXXXX 2010 Anvisning om sortering och paketering av avfall ANTAGEN I AVFALLSNÄMNDEN DEN XX XXXXXXX 2010 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 SORTERING AV AVFALL... 5 2 FARLIGT AVFALL... 5 2.1 Impregnerat trä... 6 2.2 Asbest...

Läs mer

SORTERINGSINSTRUKTIONER PÅ ÅTERVINNINGSCENTRALEN

SORTERINGSINSTRUKTIONER PÅ ÅTERVINNINGSCENTRALEN SORTERINGSINSTRUKTIONER PÅ ÅTERVINNINGSCENTRALEN OFTA FELSORTERAT AVFALL Bildäck Stekpannor/Grytor Parasoll Skurskaft Sopborstar Skyfflar Cyklar Barnvagn Brassestolar/Solstolar/Baden-baden Gräsklippare

Läs mer

Bästa läsare av Avfallshanteringsbestämmelser. i Kymmenedalen och Lappträsk

Bästa läsare av Avfallshanteringsbestämmelser. i Kymmenedalen och Lappträsk Bästa läsare av Avfallshanteringsbestämmelser i Kymmenedalen och Lappträsk Innehållsförteckning Bästa läsare Allmänna direktiv Centrala ändringar i bestämmelserna Tilläggsuppgifter om lagstiftning gällande

Läs mer

Avfallsnämnden kan med stöd av avfallslagens 81 nedsätta avfallsavgiften, ifall avgiften i avfallstaxan anses vara oskälig hög.

Avfallsnämnden kan med stöd av avfallslagens 81 nedsätta avfallsavgiften, ifall avgiften i avfallstaxan anses vara oskälig hög. AVFALLSAVGIFTSTAXA 2015 1 Avfallstaxans grunder Enligt avfallslagens 78 skall kommunen för avfallshanteringen som kommunen ordnar ta ut en avfallsavgift som täcker dess kostnader för uppgiften. Med avfallsavgift

Läs mer

SORTERINGSGUIDE I TRANEMO KOMMUN

SORTERINGSGUIDE I TRANEMO KOMMUN SORTERINGSGUIDE I TRANEMO KOMMUN Vad är avfall? Allt blir förr eller senare avfall. Lagen beskriver avfall som varje föremål, ämne eller substans som innehavaren gör sig av med eller är skyldig att göra

Läs mer

Information om avfallshantering

Information om avfallshantering Information om avfallshantering För kommunerna Eslöv, Hörby och Höör har gemensamma föreskrifter om avfallshantering tagits fram i samarbete med Merab (Mellanskånes Renhållningsaktiebolag). Föreskrifterna

Läs mer

Den här broschyren innehåller tips om hur du sorterar ditt avfall på bästa sätt. Har du frågor får du gärna kontakta oss på Borlänge Energi på tel

Den här broschyren innehåller tips om hur du sorterar ditt avfall på bästa sätt. Har du frågor får du gärna kontakta oss på Borlänge Energi på tel Sorteringstips Den här broschyren innehåller tips om hur du sorterar ditt avfall på bästa sätt. Har du frågor får du gärna kontakta oss på Borlänge Energi på tel 0243-730 60. Återvinningstationerna ansvaras

Läs mer

3. Återvinningscentraler Fastställt av KF 2010-04-20, 24

3. Återvinningscentraler Fastställt av KF 2010-04-20, 24 3. Återvinningscentraler Fastställt av KF 2010-04-20, 24 Taxan gäller fr.o.m. den 1 juni 2010. Indexuppräknad 2015-01-01. Justering av taxan genom indexuppräkning ska ske årligen. Indexreglering sker med

Läs mer

Prislista för hushåll

Prislista för hushåll 1 (6) Prislista för hushåll, som räknas till avfall som uppkommer i hushåll och ska lämnas sorterat 1 Sorterat grovavfall 2 Brännbart avfall 3 Deponirest, efter sortering 4 Osorterat avfall 2 300,00 2

Läs mer

Din sortering bidrar till en bättre miljö. Så här sorterar du ditt avfall. orebro.se

Din sortering bidrar till en bättre miljö. Så här sorterar du ditt avfall. orebro.se Din sortering bidrar till en bättre miljö. Så här sorterar du ditt avfall orebro.se Matavfall Det här sorterar du ut, lägger i matavfallspåsen och sedan i det bruna kärlet som finns i anslutning till fastigheten

Läs mer

farligt avfall guide för hantering av farligt avfall från företag

farligt avfall guide för hantering av farligt avfall från företag farligt avfall guide för hantering av farligt avfall från företag 2 f o t o : i l i l f o r m ingrid el i a s s o n en miljö värd att vårda Företagens ansvar. Giftigt, frätande och miljöfarligt. Det är

Läs mer

Vart tar avfallet vägen?

Vart tar avfallet vägen? Vart tar avfallet vägen?? Här anges de vanligaste avfallsslagen, hur de ska sorteras och vad som händer efter att du har sorterat ut de olika avfallsslagen. Avfall markerat med en röd ruta är farligt avfall.

Läs mer

AVFALLSLAG. SRV har tillstånd att deponera utifrån avfallskoder i bilaga 2 (Avfallsförordningen SFS 2001:1063)

AVFALLSLAG. SRV har tillstånd att deponera utifrån avfallskoder i bilaga 2 (Avfallsförordningen SFS 2001:1063) AVFALLSLAG SRV har tillstånd att deponera utifrån avfallskoder i bilaga 2 (Avfallsförordningen SFS 2001:1063) Avfallsslag SRV har tillstånd att deponera utifrån avfallskoder (i bilaga 2 avfallsförordningen

Läs mer

Avfallstjänster för företag

Avfallstjänster för företag Avfallstjänster för företag Vår dröm en fossilbränslefri stad Resan mot en fossilbränslefri stad har pågått under många år. Redan 1959 infördes fjärrvärmen och sedan dess har beslut fattats och tjänster

Läs mer

Sorteringsguide. för dig på jobbet

Sorteringsguide. för dig på jobbet Sorteringsguide för dig på jobbet Resurshushållning för en bättre värld Vår planet är hårt belastad med en befolkning som närmar sig sju miljarder. Skall vi alla kunna leva tillsammans måste vi lära oss

Läs mer

AVFALL TILL SORTERING

AVFALL TILL SORTERING AVFALL TILL SORTERING Brännbart och obrännbart avfall t ex: Planglas Porslin och dricksglas Gummi Metallskrot Trä Plast (Förpackningar sorteras i särskilda kärl om sådana finns.) Farligt avfall Gips Impregnerat

Läs mer

DU KAN GÖRA VÄRLDEN RENARE. en informationsbroschyr om vatten och avfall

DU KAN GÖRA VÄRLDEN RENARE. en informationsbroschyr om vatten och avfall DU KAN GÖRA VÄRLDEN RENARE en informationsbroschyr om vatten och avfall I vattenverket gör vi vattnet rent. VATTENVERKET Svampen är vårt vatten torn som gör att vattnet kan tryckas ut i kranarna. I avloppsreningsverket

Läs mer

Återvinning. för hushållen

Återvinning. för hushållen Återvinning för hushållen Återvinningscentral På återvinningscentralerna, ÅVC, kan hushållen lämna in sitt grov- och trädgårdsavfall samt farliga avfall kostnadsfritt. Denna service ingår i renhållningsavgiften.

Läs mer

Du som hanterar livsmedel

Du som hanterar livsmedel Miljö- och hälsoskydd Du som hanterar livsmedel så här gör du med ditt avfall Vid all form av livsmedelshantering uppstår sopor, det vill säga avfall. För att påverkan på miljön ska bli så liten som möjligt

Läs mer

FARLIGT AVFALL ÄR LIKA ELAKT

FARLIGT AVFALL ÄR LIKA ELAKT FARLIGT AVFALL ÄR LIKA ELAKT SOM DET LÅTER. HOS OSS LÄMNAR DU DET HELT GRATIS. SKITDÅLIGT OM DET HÄR HAMNAR FEL. FARLIGT I DIN BOSTAD. Det finns en anledning till att elavfall och farligt avfall räknas

Läs mer

PRISLISTA CONTAINER & AVFALLSTRANSPORTER

PRISLISTA CONTAINER & AVFALLSTRANSPORTER HANTERINGSMÖJLIGHETER Avfallet kan vara av olika slag och så även de möjligheter som finns för hantering av dem. Nedan anges tre hanteringssätt för uttjänat material eller restprodukter. Materialåtervinning

Läs mer

Renhållningsavgift. Grundavgift och hämtningsavgift. Miljöstyrande avgifter för sophantering

Renhållningsavgift. Grundavgift och hämtningsavgift. Miljöstyrande avgifter för sophantering Renhållningsavgift för Gävle, Hofors, Ockelbo, Sandviken och Älvkarleby kommun 2013 Renhållningsavgiften varierar beroende på hur ofta du har sophämtning, vilken storlek på kärlet du har, om du bor i villa

Läs mer

abonnemang för ditt hushållsavfall För dig i Falkenbergs kommun som bor i villa eller fritidshus. 1

abonnemang för ditt hushållsavfall För dig i Falkenbergs kommun som bor i villa eller fritidshus. 1 abonnemang för ditt hushållsavfall För dig i Falkenbergs kommun som bor i villa eller fritidshus. 1 Matavfall en värdefull resurs För en tid sedan fick du information i din brevlåda om det nya sättet att

Läs mer

Nu kör vi igång. Ditt matavfall blir biogas och biogödsel

Nu kör vi igång. Ditt matavfall blir biogas och biogödsel Nu kör vi igång Ditt matavfall blir biogas och biogödsel Visste du att Biogas är ett miljöanpassat fordonsbränsle och ger inget nettotillskott av koldioxid till atmosfären vid förbränning. släpper ut betydligt

Läs mer

Avfallsföreskrifter. för Järfälla kommun

Avfallsföreskrifter. för Järfälla kommun Avfallsföreskrifter för Järfälla kommun Antagna av kommunfullmäktige den 10 december 2007 att gälla från och med den 1 januari 2008 8 (12) Batterier 43 Kasserade batterier ska sorteras ut och hållas åtskilt

Läs mer

TAXA Exkl. moms Inkl. moms 25% Komposterbart hushållsavfall. Sopsäck och liknande, max 15 kg* 80 kr/st 100 kr/st

TAXA Exkl. moms Inkl. moms 25% Komposterbart hushållsavfall. Sopsäck och liknande, max 15 kg* 80 kr/st 100 kr/st 1 DESTRUKTIONSAVGIFTER MÅNSEMYR OCH TIMMERHULT FR.O.M. 2014-01-01 Om vågen är ur funktion gäller taxan för osorterat avfall (privatpersoner) i de fall ordinarie taxa inte går att använda Komposterbart

Läs mer

Vad är avfallshanteringsföreskrifter och varför utfärdas de?

Vad är avfallshanteringsföreskrifter och varför utfärdas de? Vad är avfallshanteringsföreskrifter och varför utfärdas de? 1.1 Avfallshanteringsföreskrifternas syfte Det grundläggande syftet med avfallshanteringsföreskrifterna är att främja verkställigheten av avfallslagen

Läs mer

Farligt avfall. Exempel på farligt avfall:

Farligt avfall. Exempel på farligt avfall: Farligt avfall Farligt avfall är sådant avfall som innehåller farliga ämnen. Gemensamt för dem alla är att de innehåller kemiska ämnen som kan vara giftiga, cancerframkallande, fosterskadande eller allmänt

Läs mer

Ditt avfall är inget skräp

Ditt avfall är inget skräp Ditt avfall är inget skräp Ditt avfall är inget skräp Var du lägger dina sopor har betydelse. Rätt sorterat blir ditt avfall en värdefull resurs som används till nya produkter eller energi. Till exempel

Läs mer

Byggnadsbranschen. Centrala miljöaspekter

Byggnadsbranschen. Centrala miljöaspekter Byggnadsbranschen Centrala miljöaspekter Gör åtminstone följande Användande av naturresurser och energi Användande av markområden vid nybyggen Utsläpp i jordmånen och vattendrag som verksamheten orsakar

Läs mer

Kretsloppsanpassad avfallshantering. Livsmedelsverksamheter

Kretsloppsanpassad avfallshantering. Livsmedelsverksamheter Kretsloppsanpassad avfallshantering Livsmedelsverksamheter Bakgrund till skriften och allmänna bestämmelser Alla hushåll och verksamheter ska enligt renhållningsordningen sortera ut matavfall och brännbart

Läs mer

Utökad källsortering vid. Campus Valla 2005-09-07. Miljö. Miljö

Utökad källsortering vid. Campus Valla 2005-09-07. Miljö. Miljö Utökad källsortering vid Campus Valla 2005-09-07 Campus Valla - tre sorteringssteg 1. Källsorteringsstationer i verksamheten Upphandlade av institutionerna 3. Källsorteringsrum i kulvert Färdigställda

Läs mer

Sorteringshandbok för

Sorteringshandbok för Sortera rätt! Grafisk layout: Kent Forsberg, Norrbottens läns landsting Foto framsida: Per Pettersson Årgång: April 2010 Sorteringshandbok för landstingets verksamheter Information om källsortering och

Läs mer

Avfallsguiden. Hushåll Strömsunds kommun. Rätt hantering gör hushållsavfallet användbart på nytt.

Avfallsguiden. Hushåll Strömsunds kommun. Rätt hantering gör hushållsavfallet användbart på nytt. Avfallsguiden Hushåll Strömsunds kommun Rätt hantering gör hushållsavfallet användbart på nytt. Varför källsortera? När du källsorterar bidrar du till kretsloppet. Varje år samlas stora mängder avfall

Läs mer

KIRUNA DEPONI & ÅTERVINNINGSCENTRAL (ÅVC)

KIRUNA DEPONI & ÅTERVINNINGSCENTRAL (ÅVC) KIRUNA DEPONI & ÅTERVINNINGSCENTRAL (ÅVC) Sorteringsguide för företag Reglerna kring avfallshanering är många och det är inte lätt för företag eller annan verksamhetsutövare att känna till allt. Samtidigt

Läs mer

En liten handbok om. Farligt avfall. För hushåll

En liten handbok om. Farligt avfall. För hushåll En liten handbok om Farligt avfall För hushåll Röda sopor = Farligt avfall Vad har avfallshanterarna i din kommun och Apoteket gemensamt? Vi tar emot farligt avfall vi kallar det för röda sopor. Om vi

Läs mer

Guide för avfallssnåla byggare. i Hangö, Ingå, Raseborg och Sjundeå

Guide för avfallssnåla byggare. i Hangö, Ingå, Raseborg och Sjundeå Guide för avfallssnåla byggare i Hangö, Ingå, Raseborg och Sjundeå NÅGRA ORD TILL DIG, VÄSTNYLÄNDSKA BYGGARE! Anskaffning av en egen bostad är ofta den vanliga finländska familjens största enskilda investering,

Läs mer

Tur & retur. Sorteringsguide Boda avfallsanläggning

Tur & retur. Sorteringsguide Boda avfallsanläggning Tur & retur Sorteringsguide Boda avfallsanläggning Det här packar du innerst Miljöstation Återvinningsstation Sista minuten? Packa smart! Det här packar du ytterst Så här sorterar du avfall som lämnas

Läs mer

DEFINITIONER OCH ORDFÖRKLARINGAR (i bokstavsordning)

DEFINITIONER OCH ORDFÖRKLARINGAR (i bokstavsordning) DEFINITIONER OCH ORDFÖRKLARINGAR (i bokstavsordning) Avfall Med avfall avses varje föremål, ämne eller substans som ingår i en avfallskategori och som innehavaren gör sig av med eller avser eller är skyldig

Läs mer

Åter- vinnings- guide

Åter- vinnings- guide Åter- vinnings- guide Det finns många anledningar till att sortera sitt avfall. Huvudargumentet är naturligtvis miljön. Genom återvinning ser vi till att inga farliga ämnen kommer ut i naturen. Dessutom

Läs mer

Prislista. HRM:s avfallshanterings

Prislista. HRM:s avfallshanterings Prislista HRM:s avfallshanterings serviceavgifter fr.o.m. 1.1.2015 2 HRM:s avfallshanterings serviceavgifter 1.1.2015 HRM:s avfallshanterings serviceavgifter 1.1.2015 3 Innehåll Fastigheternas avgifter

Läs mer

Brännbackens Återvinningscentral. Så här lämnar du ditt avfall

Brännbackens Återvinningscentral. Så här lämnar du ditt avfall Brännbackens Återvinningscentral Så här lämnar du ditt avfall Välkommen till Brännbackens återvinningscentral Här kan boende i Österåker kostnadsfritt lämna sitt grovavfall, el-avfall, farliga avfall,

Läs mer

RENHÅLLNINGSTAXA HAGFORS KOMMUN RENHÅLLNINGSTAXA. Antagen av kommunfullmäktige 2013-12-16 104 att gälla från 2014-01-01.

RENHÅLLNINGSTAXA HAGFORS KOMMUN RENHÅLLNINGSTAXA. Antagen av kommunfullmäktige 2013-12-16 104 att gälla från 2014-01-01. RENHÅLLNINGSTAXA Antagen av kommunfullmäktige 2013-12-16 104 att gälla från 2014-01-01. 0 Innehåll ALLMÄNNA REGLER... 2 ENFAMILJSFASTIGHET MED SÄCK/KÄRLHÄMTNING... 3 OMRÅDEN MED UPPSAMLINGSPLATS... 4 FLERFAMILJSFASTIGHETER,

Läs mer

FÖRESKRIFTER OM AVFALLSHANTERINGEN I SURAHAMMARS KOMMUN

FÖRESKRIFTER OM AVFALLSHANTERINGEN I SURAHAMMARS KOMMUN FÖRESKRIFTER OM AVFALLSHANTERINGEN I SURAHAMMARS KOMMUN Antagen av Kommunfullmäktige (KF) 1997 att gälla fr o m 1997-02-01 1997-01-27 3 1 TILLÄMPNINGSOMRÅDE För den kommunala avfallshanteringen gäller

Läs mer

Ren. information NYHET! Sophämtning. vårens helger. Nu skickar vi SMS till dig. Brunt kärl +påshållare +påsar=sant. Babsan ger matsmarta tips

Ren. information NYHET! Sophämtning. vårens helger. Nu skickar vi SMS till dig. Brunt kärl +påshållare +påsar=sant. Babsan ger matsmarta tips Ren information om avfall och miljö till dig som bor i Gävle, Hofors, Ockelbo, Sandviken och Älvkarleby kommun. 2015 Samhällsinformation från Gästrike återvinnare NYHET! Nu skickar vi SMS till dig Brunt

Läs mer

Vad händer sedan.. Metallförpackningar

Vad händer sedan.. Metallförpackningar Metallförpackningar Av stål / plåt Eftersom stålets kvalitet inte förändras, kan det återvinnas till nya produkter om och om igen. Efter sortering transporteras stålet till Smedjebackens stålverk, SSAB

Läs mer

Fastighetsnära insamling. - det nya sopsorteringssystemet! FNI

Fastighetsnära insamling. - det nya sopsorteringssystemet! FNI Fastighetsnära insamling - det nya sopsorteringssystemet! Nu ghe komm ts er till d nära in s itt o mrå amling de. Fast i tt tt Lä t at FNI ä ar g ör ad Ök r se l e vic iljö t rik M ig a tv Fastighetsnära

Läs mer

Information till stugområden i Falkenbergs kommun. - nu kan vi ta hand om ert matavfall. Dina matrester - gott för miljön

Information till stugområden i Falkenbergs kommun. - nu kan vi ta hand om ert matavfall. Dina matrester - gott för miljön Information till stugområden i Falkenbergs kommun - nu kan vi ta hand om ert matavfall Dina matrester - gott för miljön 1 Matrester blir till biogas Mycket av det avfall som hushållen slänger är matavfall

Läs mer

FÖRESKRIFTER OM AVFALLSHANTERING FÖR GNOSJÖ KOMMUN (RENHÅLLNINGSORDNING)

FÖRESKRIFTER OM AVFALLSHANTERING FÖR GNOSJÖ KOMMUN (RENHÅLLNINGSORDNING) FÖRESKRIFTER OM AVFALLSHANTERING FÖR GNOSJÖ KOMMUN (RENHÅLLNINGSORDNING) Inledande bestämmelser 1 För kommunens avfallshantering gäller Miljöbalken (1998:808) och avfallsförordning (2001:1063) föreskrifter

Läs mer

Vi slänger allt mer. Ett halvt ton per person Idag kastar varje person i Sverige nästan 500 kilo sopor per år. Tänk efter ett halvt ton!

Vi slänger allt mer. Ett halvt ton per person Idag kastar varje person i Sverige nästan 500 kilo sopor per år. Tänk efter ett halvt ton! Vi slänger allt mer Hur mycket grejer slänger du och din familj varje vecka? Gamla förpackningar, matrester, slitna kläder, batterier, värmeljus, tidningar Ja, om du tänker efter så kan det vara en hel

Läs mer

Anvisning om sortering och paketering av avfall. Antagen i Avfallsnämnden den 28 september 2010

Anvisning om sortering och paketering av avfall. Antagen i Avfallsnämnden den 28 september 2010 Anvisning om sortering och paketering av avfall Antagen i Avfallsnämnden den 28 september 2010 2 Innehållsförteckning 1 Inledning... 5 2 Hushållsavfall som ska läggas i det gröna kärlet... 5 3 Hushållsavfall

Läs mer

Information från. Öppna broschyren! Låt dig inspireras och informeras. Med vänliga hälsningar Avfallsenheten, Ystads kommun

Information från. Öppna broschyren! Låt dig inspireras och informeras. Med vänliga hälsningar Avfallsenheten, Ystads kommun Information från Öppna broschyren! Låt dig inspireras och informeras Med vänliga hälsningar Avfallsenheten, Ystads kommun 2015 Sophanteringen i Ystad Tips & trix och annat intressant! I november 2014 gjordes

Läs mer

Guide för husrivning. i området Hangö, Ingå, Raseborg och Sjundeå

Guide för husrivning. i området Hangö, Ingå, Raseborg och Sjundeå Guide för husrivning i området Hangö, Ingå, Raseborg och Sjundeå Då det blir tid att riva det gamla Den här guiden är avsedd för Dig som står i beråd att riva en gammal byggnad i Hangö, Raseborg, Ingå

Läs mer

Copyright 2010 chemtox-trotters.dk All Righs Reserved B-2010-1-SWE. Läs varningstexten! Ta reda på farorna och undvik olyckor med kemikalier i hemmet.

Copyright 2010 chemtox-trotters.dk All Righs Reserved B-2010-1-SWE. Läs varningstexten! Ta reda på farorna och undvik olyckor med kemikalier i hemmet. Läs varningstexten! Ta reda på farorna och undvik olyckor med kemikalier i hemmet. Läs varningstexten! Kemikalier som används i hemmet orsakar varje år många olyckor som kunde ha undvikits. Etiketten på

Läs mer

Dags att välja. abonnemang för ditt hushållsavfall. För dig i Varbergs kommun som bor i villa eller fritidshus. 1

Dags att välja. abonnemang för ditt hushållsavfall. För dig i Varbergs kommun som bor i villa eller fritidshus. 1 Dags att välja abonnemang för ditt hushållsavfall För dig i Varbergs kommun som bor i villa eller fritidshus. 1 Matavfall en värdefull resurs För en tid sedan fick du information i din brevlåda om det

Läs mer

AVFALLSHANTERINGS- BESTÄMMELSER

AVFALLSHANTERINGS- BESTÄMMELSER AVFALLSHANTERINGS- BESTÄMMELSER Dessa avfallshanteringsbestämmelser har givits med stöd av avfallslagen 17. Bestämmelserna har godkänts av Västra Nylands avfallsnämnd den 28.2.2007, 5. Avfallshanteringsbestämmelserna

Läs mer

Dags att välja avfallsabonnemang. Du kan välja mellan tre alternativ!

Dags att välja avfallsabonnemang. Du kan välja mellan tre alternativ! Dags att välja avfallsabonnemang Du kan välja mellan tre alternativ! t nas e s al 13! v t t 0 r di ari 2 ö u G S! 1 jan B O en 3 d Avfallshantering valbroschyr.indd 1 2012-12-19 10:41:53 Nu är det dags

Läs mer

Rivningsplan / avfallshanteringsplan

Rivningsplan / avfallshanteringsplan Rivningsplan / avfallshanteringsplan Administrativa uppgifter Fastighetsbeteckning alt. adress Beräknat start och stoppdatum för rivning Byggherre Kontaktperson/telefon Entreprenör Kontaktperson/telefon

Läs mer

Fastighetsnära insamling. - det nya sopsorteringssystemet! FNI

Fastighetsnära insamling. - det nya sopsorteringssystemet! FNI Fastighetsnära insamling - det nya sopsorteringssystemet! Nu ghe komm ts er till d nära in s itt o mrå amling de. Fast i tt tt Lä t at FNI ä ar g ör ad Ök r se l e vic iljö t rik M ig a tv Fastighetsnära

Läs mer

Avfall. Varför är detta en vanlig syn vid byggen? Ont om plats? En sådan här container innebär:

Avfall. Varför är detta en vanlig syn vid byggen? Ont om plats? En sådan här container innebär: Avfall Hur förvandlar vi avfall från problem till värdefulla restprodukter? Varför är detta en vanlig syn vid byggen? Diskutera hur avfallshanteringen ser ut på era arbetsplatser. Sorterar ni det avfall

Läs mer

Renhållningsordning för Eskilstuna kommun. Antagen av kommunfullmäktige 2005-09-29

Renhållningsordning för Eskilstuna kommun. Antagen av kommunfullmäktige 2005-09-29 Renhållningsordning för Eskilstuna kommun Antagen av kommunfullmäktige 2005-09-29 Avdelning 1 Gemensamma bestämmelser Förslag till ny renhållningsordning 1 Giltighet Renhållningsordningen anger Eskilstunas

Läs mer

Guide för husrivning. i Västnyland

Guide för husrivning. i Västnyland Guide för husrivning i Västnyland Då det blir tid att riva det gamla Den här guiden är avsedd för Dig som står i beråd att riva en gammal byggnad i Västnyland. För den byggnad som ska rivas ska det göras

Läs mer

KÄLLSORTERAR START 5 APRIL 2010 BÄTTRE UTFALL FRÅN DITT AVFALL

KÄLLSORTERAR START 5 APRIL 2010 BÄTTRE UTFALL FRÅN DITT AVFALL från APRIL KÄLLSORTERAR Vi även matavfall START 5 APRIL 2010 BÄTTRE UTFALL FRÅN DITT AVFALL FÖR EN BÄTTRE MILJÖ Tack vare att du källsorterar kan avfall återvinnas till nya produkter. Därför har återvinningsstationer

Läs mer

Nu kör vi igång Ditt matavfall blir biogas

Nu kör vi igång Ditt matavfall blir biogas Nu kör vi igång Ditt matavfall blir biogas 2 Det finns två sätt att se på matavfall: som rent skräp eller som en råvara med möjligheter. Vi väljer att satsa på möjligheter. Med början under hösten 2011

Läs mer

Flerfackssortering i Norrköping

Flerfackssortering i Norrköping Flerfackssortering i Norrköping Nu blir det enkelt att sortera Under hösten 2014 är bostadsområdena Ljunga, Svärtinge, Rist, Östra Husby, Fyrby, Sörby och Lindö utsedda till att prova ett nytt system för

Läs mer

Det tar 450 år innan en plastflaska som hamnat i naturen har brutits ner. En återvunnen aluminiumburk spar energi som räcker till ett dygn vid datorn.

Det tar 450 år innan en plastflaska som hamnat i naturen har brutits ner. En återvunnen aluminiumburk spar energi som räcker till ett dygn vid datorn. Sorteringsguide MiljönyttaN: Genom att återvinna och på bästa sätt ta hand om vårt avfall kan vi spara naturens resurser. Om hela jordens befolkning skulle konsumera som vi gör i Sverige skulle vi behöva

Läs mer

Vad kör du till stationen? s. 2

Vad kör du till stationen? s. 2 Julkinen tiedote kaikkiin kotitalouksiin 2 n 2013 Ekorosks kundtidning Ekoroskin asiakaslehti Vad kör du till stationen? s. 2 AKTUELLT: / / / Har ditt avfall rätt adress? s. 4 / / / Råd för den som tömmer

Läs mer

INLEDNING BRÄNNBART... 4 MATAVFALL... 5 MATOLJA OCH MATFETT... 6 ELEKTRONIK... 7 LJUSKÄLLOR... 8 TIPS... 9 BATTERIER... 10 FARLIGT AVFALL...

INLEDNING BRÄNNBART... 4 MATAVFALL... 5 MATOLJA OCH MATFETT... 6 ELEKTRONIK... 7 LJUSKÄLLOR... 8 TIPS... 9 BATTERIER... 10 FARLIGT AVFALL... SORTERINGSGUIDE 1 INNEHÅLL INLEDNING INLEDNING... 3 BRÄNNBART... 4 MATAVFALL... 5 MATOLJA OCH MATFETT... 6 ELEKTRONIK... 7 LJUSKÄLLOR... 8 TIPS... 9 BATTERIER... 10 FARLIGT AVFALL... 11 METALLFÖRPACKNINGAR...

Läs mer

Nu testar vi fastighetsnära insamling av tidningar och förpackningar

Nu testar vi fastighetsnära insamling av tidningar och förpackningar i n d r a ng ti plast metall pappersförpackningar Nu testar vi fastighetsnära insamling av tidningar och förpackningar Det ska vara lätt att göra rätt! I Sverige är vi ganska bra på återvinning av förpackningar

Läs mer

HANDBOK FÖR ETT FUNGERANDE AVFALLSUTRYMME

HANDBOK FÖR ETT FUNGERANDE AVFALLSUTRYMME HANDBOK FÖR ETT FUNGERANDE AVFALLSUTRYMME AVFALLSUTRYMME AVFALLSUTRYMMETS PLACERING Avfallsutrymme I Vasa behövs åtgärdstillstånd eller bygglov för skyddstak för avfallskärl och konstruktioner. Ett avfallsutrymme

Läs mer

Enkät om framtidens avfallshantering för dig som bor i ett flerfamiljshus

Enkät om framtidens avfallshantering för dig som bor i ett flerfamiljshus Enkät om framtidens avfallshantering för dig som bor i ett flerfamiljshus Enkäten utförs som en del av arbetet med att ta fram en avfallsplan för kommunerna Degerfors, Filipstad, Gullspång, Karlskoga,

Läs mer

RENHÅLLNINGSTAXA FÖR VILHELMINA KOMMUN

RENHÅLLNINGSTAXA FÖR VILHELMINA KOMMUN RENHÅLLNINGSTAXA FÖR VILHELMINA KOMMUN Antagen av kommunfullmäktige 2014-12-15 gällande f.o.m 2015-01-01 GILTIGHETSOMRÅDE Taxan avser de avgifter som enligt 27 kap.4-5 MiljöBalken kan utgå för hantering

Läs mer

FÖRETAGETS ANSVAR EN BROSCHYR FRAMTAGEN AV TILLSYNSMYNDIGHETERNA I KALMAR & GOTLANDS LÄN GENOM MILJÖSAMVERKAN SYDOST

FÖRETAGETS ANSVAR EN BROSCHYR FRAMTAGEN AV TILLSYNSMYNDIGHETERNA I KALMAR & GOTLANDS LÄN GENOM MILJÖSAMVERKAN SYDOST EN BROSCHYR FRAMTAGEN AV TILLSYNSMYNDIGHETERNA I KALMAR & GOTLANDS LÄN GENOM MILJÖSAMVERKAN SYDOST FÖRETAGETS ANSVAR Alla företag påverkar miljön på något sätt och ansvarar för sin egen miljöpåverkan.

Läs mer

Så tar vi hand om ditt avfall i framtiden Avfallsplan 2020

Så tar vi hand om ditt avfall i framtiden Avfallsplan 2020 REFILL 1,5 l MJÖLK STOR- PACK MIN KASSE TIDNING Second Hand ÅTERANVÄNDA MINIMERA DEPONERA ÅTERVINNA ENERGI ÅTERVINNA MATERIAL Så tar vi hand om ditt avfall i framtiden Avfallsplan 2020 En strävan efter

Läs mer

Renhållnings- och avfallstaxa för Vännäs kommun.

Renhållnings- och avfallstaxa för Vännäs kommun. Renhållnings- och avfallstaxa för Vännäs kommun. att gälla fr.o.m. 2014 04-01 Beslutad 2014-02-24 Kf 11-12 INNEHÅLL sida Taxa för renhållnings- och avfallsverksamhet 1 Renhållnings- och avfallstaxa 1.1

Läs mer

Insamling av matavfall från flerfamiljsfastigheter. Till dig som är ägare till en flerfamiljsfastighet i Varbergs och Falkenbergs kommun

Insamling av matavfall från flerfamiljsfastigheter. Till dig som är ägare till en flerfamiljsfastighet i Varbergs och Falkenbergs kommun Insamling av matavfall från flerfamiljsfastigheter Till dig som är ägare till en flerfamiljsfastighet i Varbergs och Falkenbergs kommun 1 Varför samla in matavfall? Mycket av det vi slänger i soppåsen

Läs mer

Insamling av matavfall från flerfamiljsfastigheter. Till dig som är fastighetsägare till flerfamiljfastigheter i Falkenbergs kommun

Insamling av matavfall från flerfamiljsfastigheter. Till dig som är fastighetsägare till flerfamiljfastigheter i Falkenbergs kommun Insamling av matavfall från flerfamiljsfastigheter Till dig som är fastighetsägare till flerfamiljfastigheter i Falkenbergs kommun 1 Varför samla in matavfall? Mycket av det vi slänger i soppåsen består

Läs mer

OBS! Kopior papper/filer kan vara ogiltiga, senaste utgåva se Intranet.

OBS! Kopior papper/filer kan vara ogiltiga, senaste utgåva se Intranet. Utgåva 7 Datum: 2006-08-25 Sida 1 (18) Husum-Wifsta fabriker KÄLLSORTERING Det är varje avdelnings ansvar att så mycket som möjligt källsorteras så att mängden avfall minimeras. Vid behov av nya containrar

Läs mer

ÅSTORPS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING

ÅSTORPS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING ÅSTORPS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING Kommunfullmäktige KFS 212 1993-03-29, 39 1999-12-20, 111 2008-11-24, 129 LOKALA FÖRESKRIFTER FÖR ATT SKYDDA MÄNNISKORS HÄLSA OCH MILJÖN Föreskrifterna meddelades av

Läs mer

Kartläggningsguide för avfallstemat

Kartläggningsguide för avfallstemat Kartläggningsguide för avfallstemat Syftet med det här häftet är att erbjuda er färdiga mallar och metoder för kartläggningar inom avfallstemat. Häftet innehåller kartläggningsverktyg för både miljöbelastningen

Läs mer

AVFALLSHANTERINGS- FÖRESKRIFTER

AVFALLSHANTERINGS- FÖRESKRIFTER UTKAST AVFALLSHANTERINGS- FÖRESKRIFTER Dessa avfallshanteringsföreskrifter har utfärdats med stöd av avfallslagen 91. Föreskrifterna har godkänts i Västra Nylands avfallsnämnd den xx.xx.2014, xx. Avfallshanteringsföreskrifterna

Läs mer

Avfallsinnehavarens ansvar

Avfallsinnehavarens ansvar 15 kap. Avfall och producentansvar Definitioner 1 Med avfall avses varje föremål, ämne eller substans som ingår i en avfallskategori och som innehavaren gör sig av med eller avser eller är skyldig att

Läs mer

Tfn vid olycksfall: Giftinformationscentralen - 08-33 1231 eller 112

Tfn vid olycksfall: Giftinformationscentralen - 08-33 1231 eller 112 VARUINFORMATION Revisionsdatum: 2007-12-20 Sammanställt av: Stefan Bäckman 11. Namnet e!.,produkten och företaget Produkt: Bostik Primer 300 Produkttyp: Salt LIMO Linatex Molystria Box39 60102 NORRKÖPING

Läs mer

Bilaga 7 Sammanställning till länsstyrelsen

Bilaga 7 Sammanställning till länsstyrelsen Bilaga 7 Sammanställning till länsstyrelsen Sammanställning till länsstyrelsen 1 (12) Innehåll 1 Administrativa uppgifter... 3 2 Kommunens befolkning och struktur... 4 3 Avfall som kommunen ansvarar för...

Läs mer

VÄLKOMMEN SOM KUND TILL AVFALLSHANTERINGEN!

VÄLKOMMEN SOM KUND TILL AVFALLSHANTERINGEN! VÄLKOMMEN SOM KUND TILL AVFALLSHANTERINGEN! Östra Nylands Avfallsservice Ab hjälper i alla frågor som rör avfallshantering. Ni kan ringa vår kundtjänst på nummer 0200 70707 eller skicka e-post till adressen

Läs mer

Villahushåll. Insamling av matavfall en insats för miljön

Villahushåll. Insamling av matavfall en insats för miljön Villahushåll Insamling av matavfall en insats för miljön Hållbart samhälle Det avfall som uppkommer ska vara en resurs och inte ett miljöproblem. Det har Upplands Väsby och åtta andra norrortskommuner

Läs mer

Ditt matavfall i ett kretslopp

Ditt matavfall i ett kretslopp Ditt matavfall i ett kretslopp APRIL 2007 Matrester blir till näring och energi! Visste du att dina gamla matrester kan omvandlas till växtnäring och gas? Varje människa ger upphov till en ansenlig mängd

Läs mer

Bra Skräp! Hur du sorterar rätt med Gröna påsen TRANÅS KOMMUN

Bra Skräp! Hur du sorterar rätt med Gröna påsen TRANÅS KOMMUN Bra Skräp! Hur du sorterar rätt med Gröna påsen TRANÅS KOMMUN Grönt ljus för gröna påsen Tranås kommun inför nu ett delvis nytt sätt att hantera och insamla matrester. Mat som av någon anledning blir över

Läs mer

SÅ HÄR GÅR DET TILL! vad gör du

SÅ HÄR GÅR DET TILL! vad gör du VIKTIG ATT LÄSA INNAN DU SKA RIVA! INFORMATION OM RIVNINGSAVFALL Här finns information om hur rivningsavfall bäst kan sorteras, vilket avfall som är farligt och vilka regler som gäller! HÄR FINNS INFORMATION

Läs mer

Nu kör vi igång. Ditt matavfall blir biogas

Nu kör vi igång. Ditt matavfall blir biogas Nu kör vi igång Ditt matavfall blir biogas Skräp eller en råvara med möjligheter? Det finns två sätt att se på matavfall: som rent skräp eller som en resurs. Partille kommun väljer att se matavfallet som

Läs mer

Renhållningstaxa för Aneby kommun

Renhållningstaxa för Aneby kommun Renhållningstaxa för Aneby kommun 2013 1(9) 1. ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 För att täcka kostnader avseende insamling, transport och behandling av hushållsavfall samt kostnader för drift av återvinningscentral

Läs mer