AVFALLSAVGIFTSTAXA FRÅN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "AVFALLSAVGIFTSTAXA FRÅN 1.5.2012"

Transkript

1 BILAGA 1 AVFALLSAVGIFTSTAXA FRÅN I ALLMÄNT 1 Östra Nylands Avfallsservice Ab (avfallsverket) sköter följande avfallshanteringsuppgifter för ägarkommunernas räkning: Kommunalt ordnad blandavfallstransport Kommunalt ordnad bioavfallstransport Kommunalt ordnad transport av returkartong Ett nätverk av ekopunkter upprätthålls och transporter ordnas Insamlingskampanjer Mottagning, återvinning och slutdeponering av avfall som omfattas av kommunernas ansvar samt farligt avfall planeras, verkställs och upprätthålls Hanteringen av kommunalt avfall planeras och fastighetsregister upprätthålls Avfallsrådgivning, informering och upplysning Fakturering av avgifter för skötseln av avfallshanteringen I avfallsavgiftstaxans avgifter ingår alla kostnader för att genomföra den avfallsservice som krävs i avfallslagen såsom avfallsuppsamling, transport, information och rådgivning, administration, avfallsbehandling, eftervård och rekonstruktion av landskapet på avstjälpningsplatserna samt utveckling av avfallshanteringen och behövliga investeringar. 2 De avfallsavgifter som avses ovan i 1 måste betalas av fastighetsinnehavare för vilka Östra Nylands Avfallsservice Ab ordnar avfallshanteringsservice för kommunens räkning. 3 Förklaring av vissa benämningar i taxan: Kommunalt ordnad avfallstransport är ett transportsystem där avfallsverket centralt konkurrensutsätter avfallstransporterna per entreprenadområde. Återvinnbart avfall är den avfallsfraktion som enligt bestämmelserna i avfallslagen eller i kommunens avfallshanteringsbestämmelser ska samlas in separat för återvinning. Blandavfall är kommunalt avfall som återstår, då de återvinnbara fraktionerna och annat material som inte hör till blandavfall har sorterats bort. Kommunalt avfall är avfall från bosättning samt avfall som till egenskaperna, sammansättningen och mängden kan jämföras därmed men som uppkommer i industrin, servicesektorn eller annan verksamhet; dock inte farligt avfall, latrinavfall, avloppsvatten, avloppsslam eller därmed jämförbart avfall. Kommunens sekundära ansvar är kommunens ansvar att enligt 33 i avfallslagen ordna avfallshantering, då avfallsinnehavaren i brist på skälig tillgång på annat serviceutbud begär detta och avfallet i fråga om beskaffenhet och mängd lämpar sig för kommunens avfallshanteringssystem. Avfallshanteringsservicen ingår i kommunens sekundära ansvar om: annan service inte finns tillgänglig eller annan service finns tillgänglig, men långt borta (oskäligt högt transportpris) eller annan service finns tillgänglig, men konkurrensen är otillräcklig (oskäligt högt pris) eller Annan service belastar miljön oskäligt mycket. 1

2 II KOMMUNALT ORDNAD BLANDAVFALLSTRANSPORT 4 Östra Nylands Avfallsservice Ab sköter för delägarkommunernas räkning s.k. kommunalt ordnad avfallstransport och kommunerna har bestämt att avfallsavgiften ska betalas till Östra Nylands Avfallsservice Ab enligt bolagets taxa. 5 Avfallets innehavare (fastigheten) måste ansluta sig till den kommunalt ordnade avfallstransporten, om organisering av fastighetens avfallstransport enligt i avfallslagen ingår i kommunens primära eller sekundära ansvar. Till den kommunalt ordnade avfallstransporten ansluter man sig i första hand med ett eget insamlingskärl vid fastigheten. Alternativt kan fastigheterna ansluta sig till den kommunalt ordnade avfallstransporten genom att: 1. ansluta sig som användare av en av Östra Nylands Avfallsservice Ab ordnad regional blandavfallspunkt på ett område där avfallsverket ordnar denna service, i följande fall: o Det finns ingen väg till bostadsfastigheten. o Bostadsfastigheten har dålig vägförbindelse. o Bostadsfastighetens avfallskärl kan inte placeras så att avfallsbilen obehindrat kan ta sig fram till 5 m avstånd från kärlet och sträckan som kärlet ska flyttas är oskälig. o Annan orsak, om det passar bättre för bostadsfastigheten att använda en blandavfallspunkt än att ha egen uppsamling på fastigheten. 2. genom att komma överens om att fastigheter har ett gemensamt kärl enligt 13 i avfallshanteringsbestämmelserna. 6 Avfallsavgiften för en fastighet som hör till den kommunalt ordnade avfallstransporten bestäms enligt fastighetens typ av avfallskärl och antalet tömningar samt de utförda serviceprestationerna. För behållare som vägs separat bestäms hanteringsavgiften enligt avfallets vikt. Avfallsavgift uppbärs för alla kärl som innehåller avfall. Om ett kärl eller alla kärl i en kärlgrupp är tomma, uppbärs en avgift för onödig avhämtning enligt den aktuella kärltypen. För kärl som ska vägas uppbärs avgift för onödig avhämtning enligt det belopp som anges i 17. Inverkan på avfallsavgiften vid ändring av insamlingskärlen beaktas som sänkning eller höjning av avfallsavgiften från den tidpunkt då fastighetens innehavare eller avfallstransportören har meddelat ändringen till Östra Nylands Avfallsservice Ab:s kontor. Tillfälligt avbrott i en fastighets avfallshantering ska meddelas till Östra Nylands Avfallsservice Ab minst två (2) veckor innan avbrottet börjar och avbrottet ska pågå minst fyra (4) veckor för att ingen avfallsavgift ska uppbäras för avbrottstiden. Ingen avfallsavgift uppbärs om uppsamlingskärlet inte har blivit tömt på grund av försummelse som beror på Östra Nylands Avfallsservice Ab eller dess transportentreprenör. Fastighetens innehavare ska utan dröjsmål meddela Östra Nylands Avfallsservice Ab om försummelsen. Det anses inte som en försummelse, om uppsamlingskärlet har varit så fullt att det varit för tungt eller sönder eller om den väg som fastigheten ansvarar för fram till avfallskärlet är oframkomlig eller om vägen kan orsaka skador på fordonet. Om det inte går att tömma uppsamlingskärlet av orsaker som beror på fastigheten, uppbärs avgift för onödig avhämtning. En sopsäck får innehålla högst 20 kg avfall, ett uppsamlingskärl som flyttas för hand högst 60 kg avfall och en större avfallsbehållare utan komprimator högst 100 kg avfall per kärlkubikmeter (m 3 ). Om kärlet har fyllts och placerats i strid med avfallshanteringsbestämmelserna, medför det en tilläggskostnad som uppbärs enligt punkten om extra arbete i avfallsavgiftstaxan. Ett avfallskärl som till följd av Östra Nylands Avfallsservice Ab:s eller dess transportentreprenörs försummelse inte tömts blir tömt så fort som möjligt efter att fastighetens innehavare meddelat Östra Nylands Avfallsservice Ab om detta. I tätorter görs tömningen 2

3 senast inom en vecka och på glesbebyggt område senast inom två veckor från anmälan. Det kommunala avfall som samlats på grund av försummelsen och som packats bredvid avfallskärlet transporteras bort avgiftsfritt. Den maximala mängd tilläggsavfall som körs bort avgiftsfritt bestäms genom att multiplicera fastighetens kärlvolym med förhållandet mellan den tid som tömningen fördröjts och tömningsintervallet. Längsta tillåtna tömningsintervall för uppsamlingskärlen och möjlighet att ansöka om förlängt tömningsintervall för blandavfall finns fastställd i kommunens avfallshanteringsbestämmelser. Om en fastighet har färre tömningar än 4 per år, faktureras fastigheten en ruttavgift för transporterna enligt 21 på grund av extra arbete till följd av ovanligt glest tömningsintervall. Tömningsintervallet kan göras kortare enligt kundens behov, om tätare tömningar passar in i körrutterna. I tätorterna kan man få kärlen tömda minst en gång i veckan och utanför tätorterna minst varannan vecka. 7 Avfallsavgiften bestäms enligt avfallsavgiftstaxan per regelbunden tömning, då avfallskärlens typ och läge samt avfallets art motsvarar kommunens avfallshanteringsbestämmelser. För tömning av kärl som inte motsvarar avfallshanteringsbestämmelserna faktureras en tilläggsavgift enligt 21. För de uppsamlingsbehållare vilkas avfall vägs separat uppbärs en hanteringsavgift enligt avfallets vikt och hanteringsavgiften för det aktuella avfallsslaget. Om avfallssäcken eller -kärlet måste flyttas mer än fem (5) meter på fastighetens område till en plats dit avfallsbilen obehindrat kan ta sig fram, uppbärs en tilläggsavgift per påbörjad 5 meters sträcka som överstiger avståndet enligt avfallsavgiftstaxan. Avfallsbilen kör vid behov in på fastighetens område fram till kärlen, om detta inte särskilt har förbjudits. Avfallsbilen körs inte in på en fastighets område, om fastighetsägaren förbjuder det eller om det på grund av fastighetens gårds- och andra konstruktioner är omöjligt. Som extra avfall betraktas avfall som är packat i sopsäck eller annars är tydligt utmärkt som avfall och som lämnats intill avfallskärlet eller skyddstaket. Avgiften för extra avfall bestäms enligt det extra avfallets volym. Avgiften för varje 200 liter extra avfall utgör 75 procent av tömningsavgiften för ett 240 liters avfallskärl enligt 17. Om det extra avfallet är förpackat på annat sätt än i sopsäck eller -påse, ska det alltid märkas som extra avfall och vara lätt att lasta samt lämpa sig för transporten. Partier på mer än 1 m 3 extra avfall tas inte med i lasten. Då tömningen sker med fordon med växelflak tas inget extra avfall med. Tömningsavgiften för ett högst 1000 liters kärl inkluderar tvättning av kärlet en gång om året, om tömning vid fastigheten sker minst fyra gånger om året. Djupuppsamlingsbehållarna för blandavfall tvättas minst en gång om året och vid behov oftare. För djupuppsamlingsbehållare för blandavfall uppbärs en tvättningsavgift enligt de priser som anges i 21. Om avfallsbilen på särskild beställning måste fara för att tömma en uppsamlingsbehållare och bilen måste avvika väsentligt från sin vanliga rutt (avvikelse över 3 km i en riktning), uppbärs utöver normal avgift en tilläggsavgift enligt 21 för varje påbörjad 1000 m som sträckan överstiger 3 km i en riktning. För returresan uppbärs ingen avgift. Tilläggsavgiften gäller endast fastigheter där avfallet avhämtas med avfallsbil utrustad med komprimator. Vägen måste hålla för transportbilens vikt. Om uppsamlingsbehållaren eller uppsamlingsplatsen står i strid med avfallshanteringsbestämmelserna (t.ex. kärl utan hjul, för tungt avfallskärl, bristfällig vändplats för avfallsbilen eller låst avfallsrum som inte kan öppnas med avfallshanteringsnyckeln), uppbärs en avgift enligt 21 för tömningen. 3

4 Avfallsavgiften för ett kärl som väsentligen innehåller annat än sådant avfall som kärlet är avsett för kan höjas med 100 %. 8 Enligt avfallslagen måste alla fastigheter, också fritidsbostäder, anslutas till ordnad avfallstransport. På de områden där det inte går att komma fram till fastigheten med avfallsbilen har avfallsverket byggt regionala blandavfallspunkter. Avfallskärlet vid en blandavfallspunkt får användas genom att man ansluter sig som kund vid Östra Nylands Avfallsservice Ab:s blandavfallspunkt och betalar avgiften för blandavfallspunkten. Fastigheter som inte har regelbunden avhämtning av kommunalt avfall och som har fått anvisat en mottagningsplats dit man på en gång får föra skäliga mängder avfall från normalt boende debiteras en årlig avfallsavgift. Den årliga avfallsavgiften är av olika storlek för åretruntbostad respektive fritidsbostad. En fastighets avgift för blandavfallspunkten placeras i en av tre avgiftsklasser beroende på den regionala servicenivån: 1. Bostad som saknar väg och som kan använda en blandavfallspunkt. Fastighetens avgift för blandavfallspunkten motsvarar den normala nivån på avgiften för blandavfallspunkten. Från vägen mellan fastigheten/båtplatsen och tätorten måste man svänga av mindre än 5 km till blandavfallspunkten: 2. Bostad som saknar väg och som rimligen kan använda en blandavfallspunkt. Sänkt avgift på grund av servicenivån. Från vägen mellan fastigheten/båtplatsen och tätorten måste man svänga av över 5 km och högst 10 km till blandavfallspunkten. 3. Bostad som saknar väg och som inte rimligen kan använda en blandavfallspunkt. Ingen avgift uppbärs, eftersom servicen tills vidare inte rimligen kan nås. Från vägen mellan fastigheten/båtplatsen och tätorten måste man svänga av längre än 10 km till blandavfallspunkten. Då: Fakturan för blandavfallspunktens avgift sänds till den som äger fastigheten på faktureringsårets första dag. Om en fastighet som används som fast bostad överförs från användning av en blandavfallspunkt till fastighetsvis uppsamling, krediteras den betalda årsavgiften för blandavfallspunkten från början av den månad som följer efter månaden då överföringen gjordes. Missbruk av blandavfallspunkterna och de regionala ekopunkterna kan medföra betydande kostnader. Användning av blandavfallspunkter är missbruk, om en fastighet vars avfall förs till punkten inte har anslutit sig som kund vid Östra Nylands Avfallsservice Ab:s blandavfallspunkt. Det är också missbruk av blandavfalls- och ekopunkterna om avfall som inte motsvarar anvisningarna förs till punkten. För missbruk av blandavfalls- och ekopunkterna uppbärs en missbruksavgift enligt 17 för att täcka de uppkomna kostnaderna. Avgiften uppbärs av den som har missbrukat blandavfalls- och ekopunkten. Om fastighetsinnehavaren inte har anslutit sig till kommunalt ordnad avfallstransport på något av de sätt som nämns i 5, anses han vara ansluten som användare av en småavfallsstation och han faktureras en småavfallsstationsavgift enligt 17 i den här avfallstaxan. Mot denna avgift kan fastighetsinnehavaren använda Östra Nylands Avfallsservice Ab:s avfallsstationer för sin avfallshantering. Förutom småavfallsstationsavgiften betalar fastighetens innehavare mottagningsavgift för det avfall han för till stationen enligt småavfallsstationernas prislista. III KOMMUNALT ORDNAD BIOAVFALLSTRANSPORT 9 Östra Nylands Avfallsservice Ab sköter för delägarkommunernas räkning den kommunalt ordnade bioavfallstransporten och kommunerna har bestämt att avfallsavgiften ska betalas till Östra Nylands Avfallsservice Ab enligt bolagets taxa. Separatinsamlingen av bioavfall gäller enligt kommunens avfallshanteringsbestämmelser bostadsfastigheter med minst 5 lägenheter samt fastigheter med verksamhetsställen som producerar minst 20 kg bioavfall i veckan. Av dessa fastigheter är de fastigheter som producerar sådant avfall för vilket kommunen ansvarar för avfallshanteringen enligt 10 i 4

5 avfallslagen skyldiga att ansluta sig till kommunalt ordnad bioavfallstransport. Även fastigheter som är mindre än vad som ovan nämns kan ansluta sig till separatinsamling av bioavfall, om fastigheterna ligger intill de normala tömningsrutterna. I avgiften för tömning av bioavfallskärlet ingår insamling, transport, behandling, innersäck i kärlet och, för kärl på högst 240 liter, tvättning två gånger om året. Djupuppsamlingsbehållarna för bioavfall tvättas minst en gång om året och vid behov oftare. För tvätt av djupuppsamlingsbehållare för bioavfall uppbärs en avgift enligt bestämmelserna i 21. Kärlen töms enligt avfallshanteringsbestämmelserna minst en gång i veckan, djupuppsamlingsbehållarna på vintern ( ) minst varannan vecka. Till den kommunalt ordnade bioavfallstransporten ansluter man sig med ett eget insamlingskärl vid fastigheten. Till den kommunalt ordnade bioavfallstransporten kan man också ansluta sig genom att komma överens med närbelägna fastigheter eller grannar om att använda ett gemensamt kärl. På av kommunen ordnad bioavfallstransport tillämpas de bestämmelser som finns i 6 och 7 med undantag av det som nämns om extraavfall. IV KOMMUNALT ORDNAD TRANSPORT AV RETURKARTONG 10 Östra Nylands Avfallsservice Ab sköter för delägarkommunernas räkning den kommunalt ordnade returkartongtransporten och kommunerna har bestämt att avfallsavgiften ska betalas till Östra Nylands Avfallsservice Ab enligt bolagets taxa. Separatinsamlingen av returkartong gäller enligt kommunens avfallshanteringsbestämmelser bostadsfastigheter med minst 20 lägenheter, då producentsammanslutningarna inte har ordnat insamling på annat sätt. De här fastigheterna är enligt 41 i avfallslagen skyldiga att ansluta sig till den kommunalt ordnade transporten av returkartong. Även fastigheter som är mindre än vad som ovan nämns kan ansluta sig till separatinsamling av returkartong. I tömningsavgiften för returkartong ingår uppsamling, transport och behandling samt för högst liters kärl som står på marken en tvätt per år. Djupuppsamlingsbehållarna för returkartong tvättas minst en gång om året och vid behov oftare. För tvätt av djupuppsamlingsbehållare uppbärs en avgift enligt bestämmelserna i 21. Behållarna töms enligt avfallshanteringsbestämmelserna minst var fjärde vecka. Till den kommunalt ordnade transporten av returkartong ansluter man sig med ett uppsamlingskärl vid fastigheten. Man kan också ansluta sig till transporten genom att komma överens med närliggande fastigheter eller grannar om att använda ett gemensamt kärl. På av kommunen ordnad returkartongtransport tillämpas de bestämmelser som finns i 6 och 7 med undantag av det som nämns om extraavfall. V GRUNDER FÖR BEHANDLINGSAVGIFTENS ANDEL 11 Vid beräkning av behandlingsavgiftens andel används följande värden som genomsnittliga avfallsvikter: 1) blandavfall i sopsäck och i djupuppsamlingsbehållare 95 kg/m 3 2) blandavfall i kärl < 600 l som står på marken 85 kg/m 3 3) blandavfall i kärl 600 l som står på marken 75 kg/m 3 4) bostadsfastigheters bioavfall i kärl som står på marken och i djupuppsamlingsbehållare 100 kg/m 3 5) andra fastigheters bioavfall i kärl som står på marken och i djupuppsamlingsbehållare 200 kg/m 3 6) returkartong i kärl som står på marken och i djupuppsamlingsbehållare 75 kg/m 3 Uppsamlingsbehållare som flyttas för hand får enligt avfallshanteringsbestämmelserna väga högst 60 kg. 5

6 VI EKOAVGIFT 12 Ekoavgiften uppbärs av alla fastigheter på Östra Nylands Avfallsservice Ab:s verksamhetsområden och den är baserad på antalet bostäder på fastigheten. Ekoavgiften faktureras enligt vem som äger fastigheten på faktureringsårets första dag. Med ekoavgiften täcks de avfallshanteringstjänster som kommuninvånarna får gratis eller till ett pris som inte täcker kostnaderna. Sådana tjänster är uppsamling och behandling av hushållens återvinnbara avfall och farligt avfall samt avfallsrådgivning. VII AVFALLSHANTERING SOM KOMMUNEN SEKUNDÄRT ANSVARAR FÖR 13 Avfall som enligt 33 i avfallslagen sekundärt omfattas av kommunens ansvar prissätts från fall till fall enligt 13 och 24 i den här taxan. Priserna i taxan kan beroende på kostnaderna antingen sänkas eller höjas med 25 %. Priset för tjänster som hör till kommunens sekundära ansvar bör åtminstone täcka alla kostnader för att tjänsten ordnas. Faktorer som påverkar priset kan vara bl.a.: avfallspartiets mängd avfallets beskaffenhet avfallspartiets lämplighet för bolagets system andra faktorer från fall till fall Då servicebehovet är kontinuerligt, ingår bolaget ett skriftligt avtal med avfallets innehavare för högst tre (3) år åt gången. VIII FAKTURERING AV AVFALLSAVGIFTEN 14 Avfallsavgiften bestäms och debiteras av en av kommunen utsedd myndighet på basis av Östra Nylands Avfallsservice Ab:s beredning och med ändamålsenliga faktureringsperioder som kan variera mellan olika kundgrupper. Avfallsavgiften betalas till Östra Nylands Avfallsservice Ab. Om ett avfallskärl eller en grupp av kärl används av flera fastigheter (gemensamt kärl), ska dessa fastigheter skriftligen meddela uppgifter om kärlen, tömning, fastigheter och fakturering till Östra Nylands Avfallsservice Ab. Alla som använder det gemensamma kärlet ska underteckna anmälan. Avfallsavgiften ska oberoende av ändringsansökan betalas inom den tid som anges på avfallsfakturan eller på den nya avfallsfaktura som sänds på grund av påminnelse. Om avgiften inte betalas inom utsatt tid, ska årlig dröjsmålsränta från förfallodagen betalas på det förfallna beloppet enligt det som stadgas i räntelagen (633/1982). Östra Nylands Avfallsservice Ab sänder en påminnelsefaktura. För påminnelsefakturan uppbärs en indrivningsavgift enligt 10 i indrivningslagen (Lagen om indrivning av fordringar /513 och ändring 28/2005). Avfallsavgiftsfakturan kan drivas in utan domstols beslut. Efter påminnelsebrevet överförs en obetald faktura till avfallsnämnden för tvångsindrivning enligt delägaravtalet. Eventuella anmärkningar och rättelseyrkanden mot avfallsavgiftsfakturan ska inlämnas till Östra Nylands Avfallsservice Ab:s kontor inom 14 dagar från fakturans ankomst. Östra Nylands Avfallsservice Ab sänder anmärkningen eller rättelseyrkandet till ifrågavarande kommun för avgörande, om bolaget inte kan avgöra fallet. IX EVENTUELLA ÄNDRINGAR AV TAXAN 15 Denna taxa kan ändras genom kommunens beslut med undantag av mervärdesskatten, avfallsskatten och andra motsvarande avgifter. Sådana ändringars inverkan på avgifterna 6

7 beaktas från den dag de träder i kraft utan särskilt kommunalt beslut. I den här taxan har en mervärdesskatt på 23 % och en avfallsskatt på 40 euro per ton beaktats. 16 Genom kommunens beslut kan en fastighets avfallsavgift av särskilda skäl i enstaka fall skälighetsprövas, höjas eller slopas. 7

AVFALLSTAXA FRÅN

AVFALLSTAXA FRÅN AVFALLSTAXA FRÅN 1.1.2016 I ALLMÄNT 1 Östra Nylands Avfallsservice Ab (avfallsverket) sköter följande avfallshanteringsuppgifter för ägarkommunernas räkning: Kommunalt ordnad blandavfallstransport Kommunalt

Läs mer

Avfallsnämnden kan med stöd av avfallslagens 81 nedsätta avfallsavgiften, ifall avgiften i avfallstaxan anses vara oskälig hög.

Avfallsnämnden kan med stöd av avfallslagens 81 nedsätta avfallsavgiften, ifall avgiften i avfallstaxan anses vara oskälig hög. AVFALLSAVGIFTSTAXA 2015 1 Avfallstaxans grunder Enligt avfallslagens 78 skall kommunen för avfallshanteringen som kommunen ordnar ta ut en avfallsavgift som täcker dess kostnader för uppgiften. Med avfallsavgift

Läs mer

AVFALLSTAXA. i kraft fr.o.m i Hangö, Högfors, Ingå, Lojo, Raseborg Sjundeå och Vichtis

AVFALLSTAXA. i kraft fr.o.m i Hangö, Högfors, Ingå, Lojo, Raseborg Sjundeå och Vichtis Utkast 15.9.2016 AVFALLSTAXA i kraft fr.o.m. 1.1.2017 i Hangö, Högfors, Ingå, Lojo, Raseborg Sjundeå och Vichtis Taxan har godkänts av Västra Nylands avfallsnämnd den xx.xx.2016 0 Innehåll Inledning...

Läs mer

PÄIJÄNNE-TAVASTLANDS AVFALLSTAXA

PÄIJÄNNE-TAVASTLANDS AVFALLSTAXA PÄIJÄNNE-TAVASTLANDS AVFALLSTAXA Päijänne-Tavastland avfallsnämnd 14.2.2013 4 Som bilaga till taxan en avgiftstabell med de gällande avgifterna i euro, ändrad Päijänne-Tavastland avfallsnämnd 5.6.2014

Läs mer

AVFALLSTAXA. i kraft fr.o.m i Hangö, Högfors, Ingå, Lojo, Raseborg Sjundeå och Vichtis

AVFALLSTAXA. i kraft fr.o.m i Hangö, Högfors, Ingå, Lojo, Raseborg Sjundeå och Vichtis AVFALLSTAXA i kraft fr.o.m. 1.1.2017 i Hangö, Högfors, Ingå, Lojo, Raseborg Sjundeå och Vichtis Taxan har godkänts av Västra Nylands avfallsnämnd den 15.12.2016 26 Innehåll Inledning... 1 1 Definitioner...

Läs mer

avfallstransporter _mr

avfallstransporter _mr Den nya avfallslagen / avfallstransporter Fastighetsvis avfallstransport ska ordnas antingen enligt grundmodellen, av kommunen ordnad, dvs. konkurrensutsatt avfallstransport eller Kommunen kan besluta

Läs mer

FÖRSLAG TILL AVFALLSHANTERINGSBESTÄMMELSER FÖR. KOMMUN 08.03.2012

FÖRSLAG TILL AVFALLSHANTERINGSBESTÄMMELSER FÖR. KOMMUN 08.03.2012 BILAGA 3 FÖRSLAG TILL AVFALLSHANTERINGSBESTÄMMELSER FÖR. KOMMUN 08.03.2012 INNEHÅLL 1 TILLÄMPNINGSOMRÅDE... 3 2 DEFINITIONER... 3 3 AVFALLSHANTERING VID FASTIGHETER SOM OMFATTAS AV KOMMUNENS ANSVAR...

Läs mer

1 I denna taxa används samma definitioner som i avfallshanteringsbestämmelserna fastställda av Österbottens avfallsnämnd den

1 I denna taxa används samma definitioner som i avfallshanteringsbestämmelserna fastställda av Österbottens avfallsnämnd den AVFALLSAVGIFTSTAXA 2014 1 I denna taxa används samma definitioner som i avfallshanteringsbestämmelserna fastställda av Österbottens avfallsnämnd den 19.12.2008. Avfallsavgifterna debiteras samtidigt som

Läs mer

FÖRSLAG TILL AVFALLSHANTERINGSBESTÄMMELSER FÖR. KOMMUN 29.11.2011

FÖRSLAG TILL AVFALLSHANTERINGSBESTÄMMELSER FÖR. KOMMUN 29.11.2011 BILAGA 3 FÖRSLAG TILL AVFALLSHANTERINGSBESTÄMMELSER FÖR. KOMMUN 29.11.2011 Viktiga ändringar av gällande avfallshanteringsbestämmelser är skrivna med röd font. Motiveringarna till ändringarna är skrivna

Läs mer

KIMITOÖNS KOMMUNS AVFALLSTAXA I KRAFT FR.O.M. 1.1.2013. Godkänt den 29.11.2012 43 Avfallsnämnden i Kimitoön, Pemar, Salo och Sagu

KIMITOÖNS KOMMUNS AVFALLSTAXA I KRAFT FR.O.M. 1.1.2013. Godkänt den 29.11.2012 43 Avfallsnämnden i Kimitoön, Pemar, Salo och Sagu KIMITOÖNS KOMMUNS AVFALLSTAXA I KRAFT FR.O.M. 1.1.2013 Godkänt den 29.11.2012 43 Avfallsnämnden i Kimitoön, Pemar, Salo och Sagu KIMITOÖNS KOMMUNS AVFALLSTAXA Sida 1/8 KIMITOÖNS KOMMUNS AVFALLSTAXA FR.O.M

Läs mer

KIMITOÖNS KOMMUNS AVFALLSTAXA I KRAFT FR.O.M. 1.1.2013. Godkänt den 29.11.2012 43 Avfallsnämnden i Kimitoön, Pemar, Salo och Sagu

KIMITOÖNS KOMMUNS AVFALLSTAXA I KRAFT FR.O.M. 1.1.2013. Godkänt den 29.11.2012 43 Avfallsnämnden i Kimitoön, Pemar, Salo och Sagu KIMITOÖNS KOMMUNS AVFALLSTAXA I KRAFT FR.O.M. 1.1.2013 Godkänt den 29.11.2012 43 Avfallsnämnden i Kimitoön, Pemar, Salo och Sagu KIMITOÖNS KOMMUNS AVFALLSTAXA Sida 1/8 KIMITOÖNS KOMMUNS AVFALLSTAXA FR.O.M

Läs mer

Åboregionens avfallstaxa - fast samhällsavfall

Åboregionens avfallstaxa - fast samhällsavfall Avfallshanteringsnämnden för Åbo stadsregion Åboregionens avfallstaxa - fast samhällsavfall från 1.1.2015 Aura Lundo Masko Nousis Nådendal Pargas Pöytis Reso Rusko S:t Mårtens S:t Karins Tarvasjoki Virmo

Läs mer

Avfallstaxa. Vansbro kommun. Gäller from Avgifter är inklusive moms. Antagen av Kommunfullmäktige i Vansbro , 83

Avfallstaxa. Vansbro kommun. Gäller from Avgifter är inklusive moms. Antagen av Kommunfullmäktige i Vansbro , 83 Gäller from 2017-01-01 Avgifter är inklusive moms Antagen av Kommunfullmäktige i Vansbro 2016-11-14, 83 1 Kärlavfall och grovavfall Taxan för kärlavfall och grovavfall är uppdelad enligt följande: Fast

Läs mer

HÖRBY KOMMUN Författningssamling

HÖRBY KOMMUN Författningssamling RENHÅLLNINGSTAXA gällande från 2013-02-01 GILTIGHETSOMRÅDE Taxan avser avgifter för hantering av hushållsavfall och därmed jämförligt avfall i kommunerna Eslöv, Höör och Hörby. Avgifter för denna hantering

Läs mer

Avfallstaxa. Leksands kommun. Gäller from Avgifter är inklusive moms. Antagen av Kommunfullmäktige i Leksand , 115

Avfallstaxa. Leksands kommun. Gäller from Avgifter är inklusive moms. Antagen av Kommunfullmäktige i Leksand , 115 Gäller from 2017-01-01 Avgifter är inklusive moms Antagen av Kommunfullmäktige i Leksand 2016-11-28, 115 1 Kärlavfall och grovavfall Taxan för kärlavfall och grovavfall är uppdelad enligt följande: Fast

Läs mer

Avfallstaxa 2015. Avfallstaxa 2013. för avfallshantering i Falu kommun. för avfallshantering i Falu kommun. gäller fr. o. m.

Avfallstaxa 2015. Avfallstaxa 2013. för avfallshantering i Falu kommun. för avfallshantering i Falu kommun. gäller fr. o. m. Avfallstaxa 2013 Avfallstaxa 2015 för avfallshantering i Falu kommun för avfallshantering i Falu kommun Antagen av kommunfullmäktige 2014-12-11 gäller fr. o. m. 2013-01-01 gäller fr. o. m. 2015-01-01 1.

Läs mer

Avfallstaxa. gäller fr o m 2014-02-15. Antagen av kommunfullmäktige 2014-02-10

Avfallstaxa. gäller fr o m 2014-02-15. Antagen av kommunfullmäktige 2014-02-10 Avfallstaxa gäller fr o m 2014-02-15 Antagen av kommunfullmäktige 2014-02-10 RENHÅLLNINGSTAXA FÖR KÄVLINGE KOMMUN 1 Betalningsansvar Fastighetsägaren eller den, som i stället för fastighetsägaren är skattskyldig

Läs mer

AVFALLSTAXA 2015 i Rättviks kommun

AVFALLSTAXA 2015 i Rättviks kommun 1 AVFALLSTAXA 2015 i Rättviks kommun Antagen av Kommunfullmäktige i Rättviks kommun den 4 december 2014, 86, dnr 2014/486 36 2 AVFALLSTAXA 2015 För Rättviks kommuns avfallshantering att gälla fr o m 2015-01-01.

Läs mer

kommun RENHÅLLNINGSTAXA FÖR KOMMUNERNA ESLÖV, HÖÖR OCH HÖRBY Gällande från 2013-02-01

kommun RENHÅLLNINGSTAXA FÖR KOMMUNERNA ESLÖV, HÖÖR OCH HÖRBY Gällande från 2013-02-01 ESIÖVS KOMMUN Höörs kommun HÖRBY KOMMUN RENHÅLLNINGSTAXA FÖR KOMMUNERNA ESLÖV, HÖÖR OCH HÖRBY Gällande från 2013-02-01 GILTIGHETSOMRÅDE Taxan avser avgifter för hantering av hushållsavfall och därmed jämförligt

Läs mer

AVFALLSTAXA 2015 i Gagnefs kommun

AVFALLSTAXA 2015 i Gagnefs kommun AVFALLSTAXA 2015 i Gagnefs kommun Antagen av Kommunfullmäktige i Gagnef den 8 december 2014 224 dnr 2014:934/04 2 AVFALLSTAXA 2015 I GAGNEFS KOMMUN För Gagnefs kommuns avfallshantering att gälla fr om

Läs mer

Avfallstaxa 2017 för avfallshantering i Falu kommun. Beslutad av Falu Energi & Vattens styrelse Gäller från och med

Avfallstaxa 2017 för avfallshantering i Falu kommun. Beslutad av Falu Energi & Vattens styrelse Gäller från och med Avfallstaxa 2017 för avfallshantering i Falu kommun Beslutad av Falu Energi & Vattens styrelse 2016-10-28 Gäller från och med 2017-01-01 1 1. Hushållsavfall Hushållsavfallet sorteras i brännbart och komposterbart

Läs mer

Renhållningstaxa för hushållsavfall

Renhållningstaxa för hushållsavfall Giltighetstid 2008-04-03 2011-12-31 Styrdokument Renhållningstaxa för hushållsavfall Katrineholms kommuns författningssamling (KFS nr 4.03) Senast reviderad av kommunfullmäktige, 17 Antagen av kommunfullmäktige

Läs mer

Beslutshistorik Antagen av kommunfullmäktige 2009-05-18, 72

Beslutshistorik Antagen av kommunfullmäktige 2009-05-18, 72 Styrdokument Renhållningstaxa för hushållsavfall Katrineholms kommuns författningssamling (KFS nr 4.03) Senast reviderad av kommunfullmäktige, 244 Giltighetstid från och med 2016-01-01 och tillsvidare

Läs mer

Renhållningstaxa för Mora kommun 2008-01-21

Renhållningstaxa för Mora kommun 2008-01-21 Renhållningstaxa för Mora kommun 2008-01-21 Renhållningstaxa för Mora kommun A Grunden för renhållningstaxa Avfallshanteringen i kommunen regleras i miljöbalken SFS 1998:808, avfallsförordningen SFS 2001:1063

Läs mer

RENHÅLLNINGSTAXA FÖR KOMMUNERNA ESLÖV, HÖÖR OCH HÖRBY. Gällande från 2014-01-01 GILTIGHETSOMRÅDE

RENHÅLLNINGSTAXA FÖR KOMMUNERNA ESLÖV, HÖÖR OCH HÖRBY. Gällande från 2014-01-01 GILTIGHETSOMRÅDE RENHÅLLNINGSTAXA FÖR KOMMUNERNA ESLÖV, HÖÖR OCH HÖRBY Gällande från 2014-01-01 GILTIGHETSOMRÅDE Taxan avser avgifter för hantering av hushållsavfall och därmed jämförligt avfall i kommunerna Eslöv, Höör

Läs mer

HANDBOK FÖR ETT FUNGERANDE AVFALLSUTRYMME

HANDBOK FÖR ETT FUNGERANDE AVFALLSUTRYMME HANDBOK FÖR ETT FUNGERANDE AVFALLSUTRYMME AVFALLSUTRYMME AVFALLSUTRYMMETS PLACERING Avfallsutrymme I Vasa behövs åtgärdstillstånd eller bygglov för skyddstak för avfallskärl och konstruktioner. Ett avfallsutrymme

Läs mer

AVFALLSTAXA fr.o.m. 1.1.2016

AVFALLSTAXA fr.o.m. 1.1.2016 AVFALLSTAXA 1 (11) AVFALLSTAXA fr.o.m. 1.1.2016 Kommunal avfallsavgift 1. Allmänt Denna taxa tillämpas på Ab Stormossen Oy:s (nedan Stormossen ) kommuners verksamhetsområde (Korsholm, Korsnäs, Malax, Storkyro,

Läs mer

Kommunal författningssamling. Avfallstaxan. Motala kommun

Kommunal författningssamling. Avfallstaxan. Motala kommun Kommunal författningssamling Avfallstaxan Motala kommun Beslutsinstans: Kommunfullmäktige Diarienummer: 13/KS 0161 Datum: 2013-11-25 Paragraf: 98 Reviderande instans: Kommunfullmäktige Diarienummer: 14/KS

Läs mer

Antagen av kommunfullmäktige (KF) 2014-10-06, 67 att gälla fr o m 2015-01-01.

Antagen av kommunfullmäktige (KF) 2014-10-06, 67 att gälla fr o m 2015-01-01. 1 RENHÅLLNINGSTAXA FÖR NORBERGS KOMMUN Antagen av kommunfullmäktige (KF) 2014-10-06, 67 att gälla fr o m 2015-01-01. Till täckande av nödvändiga kostnader för att Norbergs kommun bortforslar och slutligt

Läs mer

TAXA FÖR AVFALLSAVGIFTER

TAXA FÖR AVFALLSAVGIFTER TAXA FÖR AVFALLSAVGIFTER För Trollhättans kommun Från och med 1 januari 2017 Antagen av kommunfullmäktige den 2016-11-07, 130, med stöd av Miljöbalken (SFS 1998:808) 27 kap. 4, att gälla fr.o.m. 1 januari

Läs mer

Renhållningstaxa. Fastställd av kommunfullmäktige 1978-03-13, 63. Reviderad senast av kommunfullmäktige 2010-11-22, 184

Renhållningstaxa. Fastställd av kommunfullmäktige 1978-03-13, 63. Reviderad senast av kommunfullmäktige 2010-11-22, 184 Renhållningstaxa Fastställd av kommunfullmäktige 1978-03-13, 63 Reviderad senast av kommunfullmäktige 2010-11-22, 184 Gäller fr.o.m. 2011-01-01 1 Allmänna bestämmelser 1.1 Omfattning I renhållningstaxan

Läs mer

AVFALLSTAXA 2015 i Vansbro kommun

AVFALLSTAXA 2015 i Vansbro kommun 1 AVFALLSTAXA 2015 i Vansbro kommun Antagen av Kommunfullmäktige i Vansbro den 22 december 2014 134, dnr: KS 2014/617 2 AVFALLSTAXA 2015 För Vansbro kommuns avfallshantering att gälla fr o m 2015-01-01.

Läs mer

Renhållningstaxa för Älvdalens kommun

Renhållningstaxa för Älvdalens kommun Renhållningstaxa för Älvdalens kommun gällande från 2007-07-01 Antagen av Tekniska nämnden 2007-05-02, 53 Antagen av kommunfullmäktige 2007-05-21, 29 Sidan 1 av 6 Renhållningstaxa för Älvdalens kommun

Läs mer

Avfallstaxa 2012 för avfallshantering i Falu kommun. gäller fr. o. m. 2012-01-01

Avfallstaxa 2012 för avfallshantering i Falu kommun. gäller fr. o. m. 2012-01-01 Avfallstaxa 2012 för avfallshantering i Falu kommun gäller fr. o. m. 2012-01-01 Avfallstaxa för Falu kommuns avfallshantering att gälla fr o m 2012-01-01 Lagstadgad mervärdeskatt ingår. Justerad av Falu

Läs mer

RENHÅLLNINGSTAXA FÖR VILHELMINA KOMMUN

RENHÅLLNINGSTAXA FÖR VILHELMINA KOMMUN RENHÅLLNINGSTAXA FÖR VILHELMINA KOMMUN Antagen av kommunfullmäktige 2014-12-15 gällande f.o.m 2015-01-01 GILTIGHETSOMRÅDE Taxan avser de avgifter som enligt 27 kap.4-5 MiljöBalken kan utgå för hantering

Läs mer

Avfallstaxa Lindesbergs kommun 2016

Avfallstaxa Lindesbergs kommun 2016 Avfallstaxa Lindesbergs kommun 2016 Innehållsförteckning Allmänt... 3 Administrativa regler... 3 Grundavgift och Rörlig avgift... 3 Val av abonnemang... 4 Villa, helårsabonnemang... 5 Fritidshus, hämtning

Läs mer

Renhållningstaxa för Älvdalens kommun

Renhållningstaxa för Älvdalens kommun Renhållningstaxa för Älvdalens kommun gällande från 2007-07-01 Antagen av Tekniska nämnden 2007-05-02, 53 Antagen av kommunfullmäktige 2007-05-21, 29 Sidan 1 av 6 Renhållningstaxa för Älvdalens kommun

Läs mer

Taxa för hushållsavfall.

Taxa för hushållsavfall. Taxa för hushållsavfall. Örebro kommun ANTAGEN AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 2014-12-17 Örebro kommun Tekniska förvaltningen 019-2110 00 orebro.se 2 TAXA FÖR HUSHÅLLSAVFALL I ÖREBRO KOMMUN INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

AVFALLSHANTERINGS- FÖRESKRIFTER

AVFALLSHANTERINGS- FÖRESKRIFTER UTKAST AVFALLSHANTERINGS- FÖRESKRIFTER Dessa avfallshanteringsföreskrifter har utfärdats med stöd av avfallslagen 91. Föreskrifterna har godkänts i Västra Nylands avfallsnämnd den xx.xx.2014, xx. Avfallshanteringsföreskrifterna

Läs mer

Pargas stad KOMMUNALA AVFALLSHANTERINGSBESTÄMMELSER

Pargas stad KOMMUNALA AVFALLSHANTERINGSBESTÄMMELSER Pargas stad KOMMUNALA AVFALLSHANTERINGSBESTÄMMELSER Avfallshanteringsbestämmelserna är givna med stöd av 17 i avfallslagen. Bestämmelserna är godkända av Pargas stadsfullmäktige 8.11.2005, 106. Pargas

Läs mer

Taxa för hushållsavfall

Taxa för hushållsavfall Taxa för hushållsavfall Hudiksvalls kommun Antaget av kommunfullmäktige 2015-05-28 Innehållsförteckning Inledande bestämmelser.3 Småhus.5 Fritidshus.5 Gemensamhetsanläggning 5 Flerbostadshus och verksamheter.6

Läs mer

BORGÅ REGIONALA AVFALLSNÄMNDS AVFALLSHANTERINGSFÖRESKRIFTER 1.1.2015

BORGÅ REGIONALA AVFALLSNÄMNDS AVFALLSHANTERINGSFÖRESKRIFTER 1.1.2015 BORGÅ REGIONALA AVFALLSNÄMNDS AVFALLSHANTERINGSFÖRESKRIFTER 1.1.2015 Borgå regionala avfallsnämnds avfallshanteringsföreskrifter är i kraft i Askola, Borgnäs, Borgå, Lovisa och Sibbo Innehåll 1 Kapitlet

Läs mer

Avfallstaxa för Upplands Väsby år 2016 Taxa för hushållsavfall och därmed jämförligt avfall.

Avfallstaxa för Upplands Väsby år 2016 Taxa för hushållsavfall och därmed jämförligt avfall. Styrdokument 2015-09-21 Dnr KS/2015:388 Avfallstaxa för Upplands Väsby år 2016 Taxa för hushållsavfall och därmed jämförligt avfall. Nivå: Kommungemensamt styrdokument Antagen: Nämndens namn den dag månad

Läs mer

RENHÅLLNINGSTAXA 2015 FRITIDSHUS & KOLONISTUGOR

RENHÅLLNINGSTAXA 2015 FRITIDSHUS & KOLONISTUGOR RENHÅLLNINGSTAXA 2015 FRITIDSHUS & KOLONISTUGOR Detta ingår i taxan Tömning av kärl och hämtning av säck för hushållsavfall Inlämning av grovavfall, el-avfall och trädgårdsavfall samt farligt avfall (oljor,

Läs mer

TAXA FÖR RENHÅLLNING. Gäller från

TAXA FÖR RENHÅLLNING. Gäller från TAXA FÖR RENHÅLLNING Gäller från 2017-02-01 WWW.KIL.SE/KAHAB TAXA Antagen av Kommunfullmäktige 2016-12-20 Dnr KS 16/335 Taxan gäller from 2017-02-01 Avfallshanteringen i kommunen regleras i Lokala föreskrifter

Läs mer

AVFALLSTAXA Avfallstaxa för Håbo kommun från och med

AVFALLSTAXA Avfallstaxa för Håbo kommun från och med AVFALLSTAXA Avfallstaxa för Håbo kommun från och med 2016-01-01 Antagen av kommunfullmäktige 2013-11-11, KF 87 Indexreglerad from 2016-01-01, beslut 2015-12-14, Dnr 2015/00284 AVFALLSTAXA 2 Innehåll AVFALLSTAXA...

Läs mer

Avfallshanteringsföreskrifternas motivering

Avfallshanteringsföreskrifternas motivering Avfallshanteringsföreskrifternas motivering 1 Tillämpningsområde I paragrafen framförs att avfallshanteringsföreskrifterna kompletterar avfallslagstiftningen och är bindande föreskrifter. I paragrafen

Läs mer

Kommunal författningssamling. Avfallstaxa Motala kommun

Kommunal författningssamling. Avfallstaxa Motala kommun Kommunal författningssamling Avfallstaxa 2017 Motala kommun Beslutsinstans: Kommunfullmäktige Diarienummer: 16/RN 0067 Datum: 2013-11-25 Paragraf: Reviderande instans: Kommunfullmäktige Diarienummer: 14/KS

Läs mer

Vad är avfallshanteringsföreskrifter och varför utfärdas de?

Vad är avfallshanteringsföreskrifter och varför utfärdas de? Vad är avfallshanteringsföreskrifter och varför utfärdas de? 1.1 Avfallshanteringsföreskrifternas syfte Det grundläggande syftet med avfallshanteringsföreskrifterna är att främja verkställigheten av avfallslagen

Läs mer

Renhållningstaxa för Boxholms kommun

Renhållningstaxa för Boxholms kommun Renhållningstaxa för Boxholms kommun Gäller från 2014-01-01 (exkl. ) Fastställd av kommunfullmäktige 2013-09-09 Allmänt. n gäller tillsvidare from 2014-01-01 och skall om så erfordras omprövas inför varje

Läs mer

Renhållningstaxa för Sigtuna kommun

Renhållningstaxa för Sigtuna kommun SIG300, v2.0, 2010-02-26 1 (14) Renhållning 08-591 261 97 Renhållningstaxa för Sigtuna kommun Populärversion STADSBYGGNADSKONTORET RENHÅLLNING 2 (14) Innehållsförteckning 1 Allmänna bestämmelser... 3 1.1

Läs mer

VALLENTUNA KOMMUN Gäller från och med 2015-01-01

VALLENTUNA KOMMUN Gäller från och med 2015-01-01 A V FALLSTAXA VALLENTUNA KOMMUN Gäller från och med 2015-01-01 Antagen av kommunfullmäktige 2014-12-15, 142 Avfallstaxa för Vallentuna kommun Avfallstaxan träder i kraft 2015-01-01 då tidigare avfallstaxa,

Läs mer

Avfallstaxa Hällefors kommun 2015

Avfallstaxa Hällefors kommun 2015 Avfallstaxa Hällefors kommun 2015 Innehållsförteckning Allmänt... 3 Administrativa regler. 3 Grundavgift och Rörlig avgift.. 3 Val av abonnemang... 4 Renhållningsavgifter 4 Grundavgifter 4 Helårsabonnemang

Läs mer

Renhållningstaxa Hammarö kommun

Renhållningstaxa Hammarö kommun 1(5) Renhållningstaxa Hammarö kommun Antagen av kommunfullmäktige den 18 april 2011, KF 29 Reviderad av kommunfullmäktige den 8 december 2014, KF 93 Taxan gäller från och med den 9 december 2014 Kontaktinformation:

Läs mer

Renhållningstaxa för Vingåkers kommun att gälla från

Renhållningstaxa för Vingåkers kommun att gälla från Renhållningstaxa för Vingåkers kommun att gälla från 2017-01-01 Antagen av kommunfullmäktige 2016-11-28, 117 1 (10) Renhållningstaxa A Allmänt Avgiftsskyldighet föreligger för alla fastigheter som är bebyggda.

Läs mer

PÄIJÄNNE-TAVASTLANDS AVFALLSTAXA

PÄIJÄNNE-TAVASTLANDS AVFALLSTAXA PÄIJÄNNE-TAVASTLANDS AVFALLSTAXA Päijänne-Tavastland avfallsnämnd 15.10.2015 20 Som bilaga till taxan en avgiftstabell med de gällande avgifterna i euro, ändrad Päijänne-Tavastland avfallsnämnd 26.5.2016

Läs mer

Avfallstaxa 2014. Avfallstaxa 2013. för avfallshantering i Falu kommun. för avfallshantering i Falu kommun. gäller fr. o. m.

Avfallstaxa 2014. Avfallstaxa 2013. för avfallshantering i Falu kommun. för avfallshantering i Falu kommun. gäller fr. o. m. Avfallstaxa 2013 Avfallstaxa 2014 för avfallshantering i Falu kommun för avfallshantering i Falu kommun gäller fr. o. m. 2013-01-01 gäller fr. o. m. 2014-01-01 Avfallstaxa 2014 Lagstadgad mervärdeskatt

Läs mer

AVFALLSHANTERINGSBESTÄMMELSER FÖR STRÖMFORS KOMMUN

AVFALLSHANTERINGSBESTÄMMELSER FÖR STRÖMFORS KOMMUN AVFALLSHANTERINGSBESTÄMMELSER FÖR STRÖMFORS KOMMUN GODKÄND AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 16.08.2004 IKRAFTTRÄDANDE 01.01.2005 INNEHÅLL ALLMÄNT...3 DEFINITIONER...3 BEHANDLING AV AVFALL PÅ FASTIGHETEN...5 Kompostering...5

Läs mer

Hushållsavfallstaxa för Vellinge kommun. Gäller från 1 juli 2014

Hushållsavfallstaxa för Vellinge kommun. Gäller från 1 juli 2014 Vellinge kommun POST 235 81 Vellinge BESÖK Norrevångsgatan 3 TELEFON 040-42 50 00 Hushållsavfallstaxa för Vellinge kommun. Gäller från 1 juli 2014 7.3.5 Fettavskiljare För fettavskiljare tillkommer behandlingsavgift

Läs mer

Förslag till Avfalls- och slamtaxa för Lindesbergs kommun 2017

Förslag till Avfalls- och slamtaxa för Lindesbergs kommun 2017 Tjänsteskrivelse 2016-08-03 Dnr: BKT2016-364-2 1 (2) Handläggare Britt-Inger Fallström Förslag till Avfalls- och slamtaxa för Lindesbergs kommun 2017 Förslag till beslut Direktionen föreslås besluta att

Läs mer

Renhållningstaxa Valdemarsviks kommun

Renhållningstaxa Valdemarsviks kommun Renhållningstaxa Valdemarsviks kommun Antagen av kommunfullmäktige 2014 02 24, 10 Gäller fr om 2014 04 01 1 (8) Renhållningstaxan För kommunens avfallshantering gäller miljöbalken (1998:808) och avfallsförordningen

Läs mer

AVFALLSTAXA STENUNGSUNDS KOMMUN

AVFALLSTAXA STENUNGSUNDS KOMMUN AVFALLSTAXA STENUNGSUNDS KOMMUN Gäller från och med 1 januari 2014 Antagen av kommunfullmäktige 2013-10-21 Antagen av: KF 169 2013-10-21 KS 199 2013-09-30 SBU 148 2013-08-28 1. INLEDNING... 3 2. AVGIFTER...

Läs mer

Prislista. mottagningsavgifter för företag från 1.1.2013. www.iuj.fi

Prislista. mottagningsavgifter för företag från 1.1.2013. www.iuj.fi Prislista mottagningsavgifter för företag från 1.1.2013 www.iuj.fi 1.4.2013 Kontaktuppgifter och öppettider Domargårds avfallscentral Öppet Ritabackavägen 20, 06200 Borgå må - fr 7-18, la 9-14 tel. 020

Läs mer

Avfallstaxa för Sigtuna kommun. Gäller från och med 2016-01-01. Antagen av Sigtuna kommunfullmäktige 2015-12-17, 197

Avfallstaxa för Sigtuna kommun. Gäller från och med 2016-01-01. Antagen av Sigtuna kommunfullmäktige 2015-12-17, 197 Avfallstaxa för Sigtuna kommun Gäller från och med 2016-01-01 Antagen av Sigtuna kommunfullmäktige 2015-12-17, 197 Innehållsförteckning 1 Allmänna bestämmelser... 1 1.1 Principer... 1 1.2 sskyldighet...

Läs mer

Renhållningstaxa för Alvesta Kommun 2014 gällande tillsvidare Antagen av kommunfullmäktige 2013-11-19

Renhållningstaxa för Alvesta Kommun 2014 gällande tillsvidare Antagen av kommunfullmäktige 2013-11-19 Renhållningstaxa för Alvesta Kommun 2014 gällande tillsvidare Antagen av kommunfullmäktige 2013-11-19 Allmänna bestämmelser 1 Avgift för insamling, transport och bortskaffande av hushållsavfall från bostäder

Läs mer

RENHÅLLNINGSTAXA FÖR ÖCKERÖ KOMMUN. Antagen av kommunfullmäktige D. nr 0072/15

RENHÅLLNINGSTAXA FÖR ÖCKERÖ KOMMUN. Antagen av kommunfullmäktige D. nr 0072/15 RENHÅLLNINGSTAXA FÖR ÖCKERÖ KOMMUN Antagen av kommunfullmäktige 2015-06-11 D. nr 0072/15 1 R e n h å l l n i n g s t a x a f ö r Ö c k e r ö k o m m u n 2016 Avgifter och giltighetsområde Enligt 27 kap

Läs mer

Avfallsnämnden arbetar med avfallshanteringens myndighetsuppgifter i de kommuner som undertecknat avtalet.

Avfallsnämnden arbetar med avfallshanteringens myndighetsuppgifter i de kommuner som undertecknat avtalet. AVTAL OM GEMENSAM AVFALLSNÄMND UTKAST 19.5.2015 1. Avtalets syfte De undertecknade kommunerna kommer med detta avtal överens om att Raseborgs stads nämnd, som kallas för Nylands avfallsnämnd, fungerar

Läs mer

AVFALLSTAXA STENUNGSUNDS KOMMUN Dnr 0361/15

AVFALLSTAXA STENUNGSUNDS KOMMUN Dnr 0361/15 AVFALLSTAXA STENUNGSUNDS KOMMUN Dnr 0361/15 Gäller från och med 1 januari 2016 Antagen av kommunfullmäktige 2015-10-26 Antagen av: KF 223 2015-10-26 KS 181 2015-08-31 SBU 57 2015-06-09 1. INLEDNING...

Läs mer

KIMITOÖNS KOMMUNS ALLMÄNNA AVFALLSHANTERINGSBESTÄMMELSER SOM DELÄGARKOMMUN I ROUSKIS OY FRÅN OCH MED 1.1.2009

KIMITOÖNS KOMMUNS ALLMÄNNA AVFALLSHANTERINGSBESTÄMMELSER SOM DELÄGARKOMMUN I ROUSKIS OY FRÅN OCH MED 1.1.2009 KIMITOÖNS KOMMUNS ALLMÄNNA AVFALLSHANTERINGSBESTÄMMELSER SOM DELÄGARKOMMUN I ROUSKIS OY FRÅN OCH MED 1.1.2009 1/10 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 KAPITLET TILLÄMPNINGSOMRÅDE OCH DEFINITIONER...2 1 Tillämpningsområde...2

Läs mer

Avfallstaxa Hällefors kommun 2017

Avfallstaxa Hällefors kommun 2017 Avfallstaxa Hällefors kommun 2017 Innehållsförteckning Allmänt... 3 Administrativa regler... 3 Grundavgift och Rörlig avgift... 3 Val av abonnemang... 4 Villa, helårsabonnemang... 5 Fritidshus, hämtning

Läs mer

TAXA FÖR SLAM, LATRIN OCH FETT 2015

TAXA FÖR SLAM, LATRIN OCH FETT 2015 taxa för slam, latrin och fett 2015 Innehåll ALLMÄNT 3 BEGREPPSFÖRKLARINGAR 3 AVGIFTER 4 1 Slam 4 1 januari 2015-31 mars 2015 1.1 Fastlandet 4 1.2 Öar 5 Från 1 april 2015 1.3 Fastlandet 6 1.4 Öar 7 2 Latrin

Läs mer

AVFALLSTAXA FÖR MJÖLBY KOMMUN. Gällande från och med 2015-01-01

AVFALLSTAXA FÖR MJÖLBY KOMMUN. Gällande från och med 2015-01-01 AVFALLSTAXA FÖR MJÖLBY KOMMUN Gällande från och med 2015-01-01 80 Avfallstaxa för Mjölby kommun Fastställs av kommunfullmäktige den 16 december 2014, 133, Dnr KS/2014:449. Allmänt n gäller tillsvidare

Läs mer

Förslag till Avfalls- och slamtaxa för Nora kommun 2017

Förslag till Avfalls- och slamtaxa för Nora kommun 2017 Tjänsteskrivelse 2016-08-03 Dnr: BKT2016-364-4 1 (2) Handläggare Britt-Inger Fallström Förslag till Avfalls- och slamtaxa för Nora kommun 2017 Förslag till beslut Direktionen föreslås besluta att godkänna

Läs mer

Information om taxa för hämtning av slam från enskilda avloppsanläggningar i Uppsala kommun

Information om taxa för hämtning av slam från enskilda avloppsanläggningar i Uppsala kommun Information om taxa för hämtning av slam från enskilda avloppsanläggningar i Uppsala kommun Uppsala kommuns taxa för hämtning av slam från enskilda avloppsanläggningar Denna taxa antogs av kommunfullmäktige

Läs mer

Renhållningstaxa FÖRFATTNING 4.7.1

Renhållningstaxa FÖRFATTNING 4.7.1 FÖRFATTNING 4.7.1 Antagen av kommunfullmäktige 67/11 Renhållningstaxa Avgifter för hantering av hushållsavfall och därmed jämförligt avfall i Staffanstorps kommun ska fr o m 2012-01-01 erläggas enligt

Läs mer

HUSBOLAGETS AVFALLSGUIDE

HUSBOLAGETS AVFALLSGUIDE HUSBOLAGETS AVFALLSGUIDE Tehtävänä puhtaampi ympäristö FASTIGHETENS AVFALLSHANTERING Det är många faktorer som inverkar på trivseln i anslutning till boende och en fungerande avfallshantering är en av

Läs mer

RENHÅLLNINGSTAXA FÖR SOTENÄS KOMMUN 2009 Antagen av kommunfullmäktige i Sotenäs kommun, 2008-12-11, 149.

RENHÅLLNINGSTAXA FÖR SOTENÄS KOMMUN 2009 Antagen av kommunfullmäktige i Sotenäs kommun, 2008-12-11, 149. Dnr: KA08/824 RENHÅLLNINGSTAXA FÖR SOTENÄS KOMMUN 2009 Antagen av kommunfullmäktige i Sotenäs kommun, 2008-12-11, 149. 1. ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1.1 Avgiftsskyldighet Enligt 27 kap. 4-6 miljöbalken får

Läs mer

Renhållningsavgifter 2015

Renhållningsavgifter 2015 Renhållningsavgifter 2015 Gällande fr.o.m. 1 januari 2015 Gäller fr.o.m : Rubrik 8 Antagen av kommunfullmäktige, KF 2015-02-23 5 i Vara kommun 2015 Sidan 1 Innehållsförteckning Hushållsavfall... 1 Hämtning

Läs mer

Information om taxa för hämtning av slam från enskilda avloppsanläggningar i Uppsala kommun

Information om taxa för hämtning av slam från enskilda avloppsanläggningar i Uppsala kommun Information om taxa för hämtning av slam från enskilda avloppsanläggningar i Uppsala kommun Uppsala kommuns taxa för hämtning av slam från enskilda avloppsanläggningar Denna taxa antogs av kommunalfullmäktige

Läs mer

Renhållningstaxa för Norrköpings kommun 2013-02-26. Renhållningstaxa för Norrköpings kommun

Renhållningstaxa för Norrköpings kommun 2013-02-26. Renhållningstaxa för Norrköpings kommun Renhållningstaxa för Norrköpings kommun 2013-02-26 Renhållningstaxa för Norrköpings kommun Fastställd av kommunfullmäktige den 25 mars 2013 50 Gäller från den 1 april 2013 Innehållsförteckning A. Fast

Läs mer

Renhållningstaxa för Lysekils kommun

Renhållningstaxa för Lysekils kommun Renhållningstaxa för Lysekils kommun För hushållsavfall och därmed jämförligt avfall från annan verksamhet. Antagna av kommunfullmäktige 2015-10-29, 96. Renhållningstaxan gäller från den 1 januari 2016.

Läs mer

Beslutsunderlag Förslag till renhållningstaxa för hushållsavfall och därmed jämförligt avfall 2014

Beslutsunderlag Förslag till renhållningstaxa för hushållsavfall och därmed jämförligt avfall 2014 Datum: 13-10-23 Beslutsunderlag Förslag till renhållningstaxa för hushållsavfall och därmed jämförligt avfall 2014 Sammanfattning Förslaget innebär en uppräkning av renhållningstaxan för hushållsavfall

Läs mer

Renhållningstaxa 2017

Renhållningstaxa 2017 Renhållningstaxa 2017 1 (7) 2017-01-01 TAXA FÖR RENHÅLLNING 2017 (gäller från 2017-01-01) Kommunstyrelsen har verksamhetsansvaret för avfallshanteringen i kommunen. Hantering av det avfall som omfattas

Läs mer

1. Tekniska nämnden föreslår kommunfullmäktige att anta AVFALLSTAXA 2015, med ikraftträdande

1. Tekniska nämnden föreslår kommunfullmäktige att anta AVFALLSTAXA 2015, med ikraftträdande 2014-09-08_rev 2014-09-17 1 (5) TJÄNSTESKRIVELSE TN 2014/209-459 KFKS 2014/387-459 Tekniska nämnden Avfallstaxa 2015 Förslag till beslut 1. Tekniska nämnden föreslår kommunfullmäktige att anta AVFALLSTAXA

Läs mer

Felanvändning av gemensam insamlingspunkt

Felanvändning av gemensam insamlingspunkt Ekoavgifter Avfallsavgiftstabell nr 1 /år /år Alv 0 % Alv 24 % Bostäder med en person inskriven 20,00 24,8 Bostäder med 2 personer inskrivna 33,00 40,92 Bostäder med 3 eller flera personer inskrivna 38,00

Läs mer

RENHÅLLNINGSTAXA FÖR ÖCKERÖ KOMMUN. Antagen av kommunfullmäktige 2013-12-19. D. nr 0368/13

RENHÅLLNINGSTAXA FÖR ÖCKERÖ KOMMUN. Antagen av kommunfullmäktige 2013-12-19. D. nr 0368/13 RENHÅLLNINGSTAXA FÖR ÖCKERÖ KOMMUN Antagen av kommunfullmäktige 2013-12-19 D. nr 0368/13 Renhållningstaxa för Öckerö kommun 2014 Avgifter och giltighetsområde Enligt 27 kap 4 miljöbalken får kommunen meddela

Läs mer

FÖRESKRIFT OM RENHÅLLNINGSAVGIFT MED RENHÅLLNINGSTAXA FÖR UPPVIDINGE KOMMUN 1(9)

FÖRESKRIFT OM RENHÅLLNINGSAVGIFT MED RENHÅLLNINGSTAXA FÖR UPPVIDINGE KOMMUN 1(9) RENHÅLLNINGSTAXA FÖR UPPVIDINGE KOMMUN 1(9) Gäller från och med 2014-01-01. Antagen av kommunfullmäktige i Uppvidinge 2013-11-26, 93. Lagstadgad moms ingår i avgifterna. 1. HUSHÅLLSAVFALL 1 Samtliga hushåll

Läs mer

." ~ i.'\ "~.l.. BERGSLAGENS 7;..--) KOMMUNALTEKNIK. Förslag till Avfallstaxa. Nora kommun ..!:'...

. ~ i.'\ ~.l.. BERGSLAGENS 7;..--) KOMMUNALTEKNIK. Förslag till Avfallstaxa. Nora kommun ..!:'... ." ~ i.'\ "~.l.. BERGSLAGENS 7;..--) KOMMUNALTEKNK Förslag till Avfallstaxa Nora kommun 2016..!:'... nnehål lsförtecknin g Allmänt,,'..,... 3 Administrativa regler... 3 Grundavgift och Rörlig avgift......

Läs mer

Håkan Sundqvist, Österbottens avfallsnämnd, ordf.

Håkan Sundqvist, Österbottens avfallsnämnd, ordf. SLAMHANTERINGSPLAN FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET Arbetsguppens medlemmar: Håkan Sundqvist, Österbottens avfallsnämnd, ordf. Aulis Junkala, Österbottens avfallsnämnd, vice ordf. Johan Hassel, Österbottens avfallsnämnd,

Läs mer

Renhållningstaxa för Älvsbyns kommun

Renhållningstaxa för Älvsbyns kommun Renhållningstaxa för Älvsbyns kommun Älvsbyns Energi AB, Älvsbyns kommun RENHÅLLNINGSTAXA FÖR ÄLVSBYNS KOMMUN Avgifter enligt denna taxa skall betalas till Älvsbyns Energi AB. Denna renhållningstaxa gäller

Läs mer

Avfallstaxa. för avfallshantering i Nordanstigs kommun. Foto: Ulf Borin. Antagen av kommunfullmäktige Gäller från

Avfallstaxa. för avfallshantering i Nordanstigs kommun. Foto: Ulf Borin. Antagen av kommunfullmäktige Gäller från Avfallstaxa för avfallshantering i Nordanstigs kommun Foto: Ulf Borin Antagen av kommunfullmäktige 2017-02-06 Gäller från 2017-04-01 Avfallstaxa Dessa föreskrifter om avgifter har kommunfullmäktige beslutat

Läs mer

Renhållningstaxa för Strängnäs kommun Gäller fr.o.m. 2015-01-01

Renhållningstaxa för Strängnäs kommun Gäller fr.o.m. 2015-01-01 1 (7) Bilaga 2 Renhållningstaxa för Strängnäs kommun Gäller fr.o.m. 2015-01-01 1. Taxa för hushållsavfall utom slam och latrin 2. Allmänt Avgifter i taxan är angivna inklusive moms. Dessa föreskrifter

Läs mer

Författningssamling 560.1

Författningssamling 560.1 Oskarshamns kommun Författningssamling 560.1 RENHÅLLNINGSTAXA Fastställd av kommunfullmäktige 1978-03-13, 63 Reviderad senast av kommunfullmäktige 2008-11-24, 185 Gäller fr.o.m. 2009-01-01 1 ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

Läs mer

Taxa för hushållsavfall i Örnsköldsviks kommun. Gäller från och med 1 januari 2015. www.miva.se

Taxa för hushållsavfall i Örnsköldsviks kommun. Gäller från och med 1 januari 2015. www.miva.se Taxa för hushållsavfall i Örnsköldsviks kommun Gäller från och med 1 januari 2015 www.miva.se 1 Kärl för hushållsavfall... 3 2 Avgifter... 4 3 Avgifter vid eget kärl... 5 4 Avgifter vid gemensamt kärl...

Läs mer

Sundsvalls kommun. Avfallstaxa 2017

Sundsvalls kommun. Avfallstaxa 2017 Sundsvalls kommun Avfallstaxa 2017 Flerfamiljshus Hushållsavfall Exkl. moms. Intervall 52 gånger per år. Fast årskostnad Lägenhet 0 26 m 2 Lägenhet 27 70 m 2 Lägenhet 71 m2 < 77 kr/år 214 kr/år 337 kr/år

Läs mer

TAXA FÖR SLAM, LATRIN OCH FETT 2016

TAXA FÖR SLAM, LATRIN OCH FETT 2016 taxa för slam, latrin och fett 2016 Innehåll ALLMÄNT 3 BEGREPPSFÖRKLARINGAR 3 AVGIFTER 4 1 Slam 4 1.1 Fastlandet 4 1.2 Öar 4 2 Latrin 6 2.1 Fastlandet 6 2.2 Öar 6 3 Fett från fettavskiljare 7 ALLMÄNNA

Läs mer

BILAGA AVTALSVILLKOR. Allmänt

BILAGA AVTALSVILLKOR. Allmänt BILAGA AVTALSVILLKOR Allmänt 1 Med kund avses i detta avtal en fastighets ägare eller innehavare eller någon annan som ingår avtal med vattentjänstverket (nedan verket). Den som ansluter sig är en kund

Läs mer

Prislista. HRM:s avfallshanterings

Prislista. HRM:s avfallshanterings Prislista HRM:s avfallshanterings serviceavgifter fr.o.m. 1.1.2015 2 HRM:s avfallshanterings serviceavgifter 1.1.2015 HRM:s avfallshanterings serviceavgifter 1.1.2015 3 Innehåll Fastigheternas avgifter

Läs mer

från och med 2014-03-01 Antagen av kommunfullmäktige 2013-12-18

från och med 2014-03-01 Antagen av kommunfullmäktige 2013-12-18 1 Avfallstaxa från och med 2014-03-01 Antagen av kommunfullmäktige 2013-12-18 2 Innehåll... 1 1 Allmänt... 3 1.1 Principer... 3 1.2 Ansvar... 3 1.3 Avgiftsskyldighet... 3 1.4 Betalning och fakturering...

Läs mer