AVFALLSAVGIFTSTAXA FRÅN

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "AVFALLSAVGIFTSTAXA FRÅN 1.5.2012"

Transkript

1 BILAGA 1 AVFALLSAVGIFTSTAXA FRÅN I ALLMÄNT 1 Östra Nylands Avfallsservice Ab (avfallsverket) sköter följande avfallshanteringsuppgifter för ägarkommunernas räkning: Kommunalt ordnad blandavfallstransport Kommunalt ordnad bioavfallstransport Kommunalt ordnad transport av returkartong Ett nätverk av ekopunkter upprätthålls och transporter ordnas Insamlingskampanjer Mottagning, återvinning och slutdeponering av avfall som omfattas av kommunernas ansvar samt farligt avfall planeras, verkställs och upprätthålls Hanteringen av kommunalt avfall planeras och fastighetsregister upprätthålls Avfallsrådgivning, informering och upplysning Fakturering av avgifter för skötseln av avfallshanteringen I avfallsavgiftstaxans avgifter ingår alla kostnader för att genomföra den avfallsservice som krävs i avfallslagen såsom avfallsuppsamling, transport, information och rådgivning, administration, avfallsbehandling, eftervård och rekonstruktion av landskapet på avstjälpningsplatserna samt utveckling av avfallshanteringen och behövliga investeringar. 2 De avfallsavgifter som avses ovan i 1 måste betalas av fastighetsinnehavare för vilka Östra Nylands Avfallsservice Ab ordnar avfallshanteringsservice för kommunens räkning. 3 Förklaring av vissa benämningar i taxan: Kommunalt ordnad avfallstransport är ett transportsystem där avfallsverket centralt konkurrensutsätter avfallstransporterna per entreprenadområde. Återvinnbart avfall är den avfallsfraktion som enligt bestämmelserna i avfallslagen eller i kommunens avfallshanteringsbestämmelser ska samlas in separat för återvinning. Blandavfall är kommunalt avfall som återstår, då de återvinnbara fraktionerna och annat material som inte hör till blandavfall har sorterats bort. Kommunalt avfall är avfall från bosättning samt avfall som till egenskaperna, sammansättningen och mängden kan jämföras därmed men som uppkommer i industrin, servicesektorn eller annan verksamhet; dock inte farligt avfall, latrinavfall, avloppsvatten, avloppsslam eller därmed jämförbart avfall. Kommunens sekundära ansvar är kommunens ansvar att enligt 33 i avfallslagen ordna avfallshantering, då avfallsinnehavaren i brist på skälig tillgång på annat serviceutbud begär detta och avfallet i fråga om beskaffenhet och mängd lämpar sig för kommunens avfallshanteringssystem. Avfallshanteringsservicen ingår i kommunens sekundära ansvar om: annan service inte finns tillgänglig eller annan service finns tillgänglig, men långt borta (oskäligt högt transportpris) eller annan service finns tillgänglig, men konkurrensen är otillräcklig (oskäligt högt pris) eller Annan service belastar miljön oskäligt mycket. 1

2 II KOMMUNALT ORDNAD BLANDAVFALLSTRANSPORT 4 Östra Nylands Avfallsservice Ab sköter för delägarkommunernas räkning s.k. kommunalt ordnad avfallstransport och kommunerna har bestämt att avfallsavgiften ska betalas till Östra Nylands Avfallsservice Ab enligt bolagets taxa. 5 Avfallets innehavare (fastigheten) måste ansluta sig till den kommunalt ordnade avfallstransporten, om organisering av fastighetens avfallstransport enligt i avfallslagen ingår i kommunens primära eller sekundära ansvar. Till den kommunalt ordnade avfallstransporten ansluter man sig i första hand med ett eget insamlingskärl vid fastigheten. Alternativt kan fastigheterna ansluta sig till den kommunalt ordnade avfallstransporten genom att: 1. ansluta sig som användare av en av Östra Nylands Avfallsservice Ab ordnad regional blandavfallspunkt på ett område där avfallsverket ordnar denna service, i följande fall: o Det finns ingen väg till bostadsfastigheten. o Bostadsfastigheten har dålig vägförbindelse. o Bostadsfastighetens avfallskärl kan inte placeras så att avfallsbilen obehindrat kan ta sig fram till 5 m avstånd från kärlet och sträckan som kärlet ska flyttas är oskälig. o Annan orsak, om det passar bättre för bostadsfastigheten att använda en blandavfallspunkt än att ha egen uppsamling på fastigheten. 2. genom att komma överens om att fastigheter har ett gemensamt kärl enligt 13 i avfallshanteringsbestämmelserna. 6 Avfallsavgiften för en fastighet som hör till den kommunalt ordnade avfallstransporten bestäms enligt fastighetens typ av avfallskärl och antalet tömningar samt de utförda serviceprestationerna. För behållare som vägs separat bestäms hanteringsavgiften enligt avfallets vikt. Avfallsavgift uppbärs för alla kärl som innehåller avfall. Om ett kärl eller alla kärl i en kärlgrupp är tomma, uppbärs en avgift för onödig avhämtning enligt den aktuella kärltypen. För kärl som ska vägas uppbärs avgift för onödig avhämtning enligt det belopp som anges i 17. Inverkan på avfallsavgiften vid ändring av insamlingskärlen beaktas som sänkning eller höjning av avfallsavgiften från den tidpunkt då fastighetens innehavare eller avfallstransportören har meddelat ändringen till Östra Nylands Avfallsservice Ab:s kontor. Tillfälligt avbrott i en fastighets avfallshantering ska meddelas till Östra Nylands Avfallsservice Ab minst två (2) veckor innan avbrottet börjar och avbrottet ska pågå minst fyra (4) veckor för att ingen avfallsavgift ska uppbäras för avbrottstiden. Ingen avfallsavgift uppbärs om uppsamlingskärlet inte har blivit tömt på grund av försummelse som beror på Östra Nylands Avfallsservice Ab eller dess transportentreprenör. Fastighetens innehavare ska utan dröjsmål meddela Östra Nylands Avfallsservice Ab om försummelsen. Det anses inte som en försummelse, om uppsamlingskärlet har varit så fullt att det varit för tungt eller sönder eller om den väg som fastigheten ansvarar för fram till avfallskärlet är oframkomlig eller om vägen kan orsaka skador på fordonet. Om det inte går att tömma uppsamlingskärlet av orsaker som beror på fastigheten, uppbärs avgift för onödig avhämtning. En sopsäck får innehålla högst 20 kg avfall, ett uppsamlingskärl som flyttas för hand högst 60 kg avfall och en större avfallsbehållare utan komprimator högst 100 kg avfall per kärlkubikmeter (m 3 ). Om kärlet har fyllts och placerats i strid med avfallshanteringsbestämmelserna, medför det en tilläggskostnad som uppbärs enligt punkten om extra arbete i avfallsavgiftstaxan. Ett avfallskärl som till följd av Östra Nylands Avfallsservice Ab:s eller dess transportentreprenörs försummelse inte tömts blir tömt så fort som möjligt efter att fastighetens innehavare meddelat Östra Nylands Avfallsservice Ab om detta. I tätorter görs tömningen 2

3 senast inom en vecka och på glesbebyggt område senast inom två veckor från anmälan. Det kommunala avfall som samlats på grund av försummelsen och som packats bredvid avfallskärlet transporteras bort avgiftsfritt. Den maximala mängd tilläggsavfall som körs bort avgiftsfritt bestäms genom att multiplicera fastighetens kärlvolym med förhållandet mellan den tid som tömningen fördröjts och tömningsintervallet. Längsta tillåtna tömningsintervall för uppsamlingskärlen och möjlighet att ansöka om förlängt tömningsintervall för blandavfall finns fastställd i kommunens avfallshanteringsbestämmelser. Om en fastighet har färre tömningar än 4 per år, faktureras fastigheten en ruttavgift för transporterna enligt 21 på grund av extra arbete till följd av ovanligt glest tömningsintervall. Tömningsintervallet kan göras kortare enligt kundens behov, om tätare tömningar passar in i körrutterna. I tätorterna kan man få kärlen tömda minst en gång i veckan och utanför tätorterna minst varannan vecka. 7 Avfallsavgiften bestäms enligt avfallsavgiftstaxan per regelbunden tömning, då avfallskärlens typ och läge samt avfallets art motsvarar kommunens avfallshanteringsbestämmelser. För tömning av kärl som inte motsvarar avfallshanteringsbestämmelserna faktureras en tilläggsavgift enligt 21. För de uppsamlingsbehållare vilkas avfall vägs separat uppbärs en hanteringsavgift enligt avfallets vikt och hanteringsavgiften för det aktuella avfallsslaget. Om avfallssäcken eller -kärlet måste flyttas mer än fem (5) meter på fastighetens område till en plats dit avfallsbilen obehindrat kan ta sig fram, uppbärs en tilläggsavgift per påbörjad 5 meters sträcka som överstiger avståndet enligt avfallsavgiftstaxan. Avfallsbilen kör vid behov in på fastighetens område fram till kärlen, om detta inte särskilt har förbjudits. Avfallsbilen körs inte in på en fastighets område, om fastighetsägaren förbjuder det eller om det på grund av fastighetens gårds- och andra konstruktioner är omöjligt. Som extra avfall betraktas avfall som är packat i sopsäck eller annars är tydligt utmärkt som avfall och som lämnats intill avfallskärlet eller skyddstaket. Avgiften för extra avfall bestäms enligt det extra avfallets volym. Avgiften för varje 200 liter extra avfall utgör 75 procent av tömningsavgiften för ett 240 liters avfallskärl enligt 17. Om det extra avfallet är förpackat på annat sätt än i sopsäck eller -påse, ska det alltid märkas som extra avfall och vara lätt att lasta samt lämpa sig för transporten. Partier på mer än 1 m 3 extra avfall tas inte med i lasten. Då tömningen sker med fordon med växelflak tas inget extra avfall med. Tömningsavgiften för ett högst 1000 liters kärl inkluderar tvättning av kärlet en gång om året, om tömning vid fastigheten sker minst fyra gånger om året. Djupuppsamlingsbehållarna för blandavfall tvättas minst en gång om året och vid behov oftare. För djupuppsamlingsbehållare för blandavfall uppbärs en tvättningsavgift enligt de priser som anges i 21. Om avfallsbilen på särskild beställning måste fara för att tömma en uppsamlingsbehållare och bilen måste avvika väsentligt från sin vanliga rutt (avvikelse över 3 km i en riktning), uppbärs utöver normal avgift en tilläggsavgift enligt 21 för varje påbörjad 1000 m som sträckan överstiger 3 km i en riktning. För returresan uppbärs ingen avgift. Tilläggsavgiften gäller endast fastigheter där avfallet avhämtas med avfallsbil utrustad med komprimator. Vägen måste hålla för transportbilens vikt. Om uppsamlingsbehållaren eller uppsamlingsplatsen står i strid med avfallshanteringsbestämmelserna (t.ex. kärl utan hjul, för tungt avfallskärl, bristfällig vändplats för avfallsbilen eller låst avfallsrum som inte kan öppnas med avfallshanteringsnyckeln), uppbärs en avgift enligt 21 för tömningen. 3

4 Avfallsavgiften för ett kärl som väsentligen innehåller annat än sådant avfall som kärlet är avsett för kan höjas med 100 %. 8 Enligt avfallslagen måste alla fastigheter, också fritidsbostäder, anslutas till ordnad avfallstransport. På de områden där det inte går att komma fram till fastigheten med avfallsbilen har avfallsverket byggt regionala blandavfallspunkter. Avfallskärlet vid en blandavfallspunkt får användas genom att man ansluter sig som kund vid Östra Nylands Avfallsservice Ab:s blandavfallspunkt och betalar avgiften för blandavfallspunkten. Fastigheter som inte har regelbunden avhämtning av kommunalt avfall och som har fått anvisat en mottagningsplats dit man på en gång får föra skäliga mängder avfall från normalt boende debiteras en årlig avfallsavgift. Den årliga avfallsavgiften är av olika storlek för åretruntbostad respektive fritidsbostad. En fastighets avgift för blandavfallspunkten placeras i en av tre avgiftsklasser beroende på den regionala servicenivån: 1. Bostad som saknar väg och som kan använda en blandavfallspunkt. Fastighetens avgift för blandavfallspunkten motsvarar den normala nivån på avgiften för blandavfallspunkten. Från vägen mellan fastigheten/båtplatsen och tätorten måste man svänga av mindre än 5 km till blandavfallspunkten: 2. Bostad som saknar väg och som rimligen kan använda en blandavfallspunkt. Sänkt avgift på grund av servicenivån. Från vägen mellan fastigheten/båtplatsen och tätorten måste man svänga av över 5 km och högst 10 km till blandavfallspunkten. 3. Bostad som saknar väg och som inte rimligen kan använda en blandavfallspunkt. Ingen avgift uppbärs, eftersom servicen tills vidare inte rimligen kan nås. Från vägen mellan fastigheten/båtplatsen och tätorten måste man svänga av längre än 10 km till blandavfallspunkten. Då: Fakturan för blandavfallspunktens avgift sänds till den som äger fastigheten på faktureringsårets första dag. Om en fastighet som används som fast bostad överförs från användning av en blandavfallspunkt till fastighetsvis uppsamling, krediteras den betalda årsavgiften för blandavfallspunkten från början av den månad som följer efter månaden då överföringen gjordes. Missbruk av blandavfallspunkterna och de regionala ekopunkterna kan medföra betydande kostnader. Användning av blandavfallspunkter är missbruk, om en fastighet vars avfall förs till punkten inte har anslutit sig som kund vid Östra Nylands Avfallsservice Ab:s blandavfallspunkt. Det är också missbruk av blandavfalls- och ekopunkterna om avfall som inte motsvarar anvisningarna förs till punkten. För missbruk av blandavfalls- och ekopunkterna uppbärs en missbruksavgift enligt 17 för att täcka de uppkomna kostnaderna. Avgiften uppbärs av den som har missbrukat blandavfalls- och ekopunkten. Om fastighetsinnehavaren inte har anslutit sig till kommunalt ordnad avfallstransport på något av de sätt som nämns i 5, anses han vara ansluten som användare av en småavfallsstation och han faktureras en småavfallsstationsavgift enligt 17 i den här avfallstaxan. Mot denna avgift kan fastighetsinnehavaren använda Östra Nylands Avfallsservice Ab:s avfallsstationer för sin avfallshantering. Förutom småavfallsstationsavgiften betalar fastighetens innehavare mottagningsavgift för det avfall han för till stationen enligt småavfallsstationernas prislista. III KOMMUNALT ORDNAD BIOAVFALLSTRANSPORT 9 Östra Nylands Avfallsservice Ab sköter för delägarkommunernas räkning den kommunalt ordnade bioavfallstransporten och kommunerna har bestämt att avfallsavgiften ska betalas till Östra Nylands Avfallsservice Ab enligt bolagets taxa. Separatinsamlingen av bioavfall gäller enligt kommunens avfallshanteringsbestämmelser bostadsfastigheter med minst 5 lägenheter samt fastigheter med verksamhetsställen som producerar minst 20 kg bioavfall i veckan. Av dessa fastigheter är de fastigheter som producerar sådant avfall för vilket kommunen ansvarar för avfallshanteringen enligt 10 i 4

5 avfallslagen skyldiga att ansluta sig till kommunalt ordnad bioavfallstransport. Även fastigheter som är mindre än vad som ovan nämns kan ansluta sig till separatinsamling av bioavfall, om fastigheterna ligger intill de normala tömningsrutterna. I avgiften för tömning av bioavfallskärlet ingår insamling, transport, behandling, innersäck i kärlet och, för kärl på högst 240 liter, tvättning två gånger om året. Djupuppsamlingsbehållarna för bioavfall tvättas minst en gång om året och vid behov oftare. För tvätt av djupuppsamlingsbehållare för bioavfall uppbärs en avgift enligt bestämmelserna i 21. Kärlen töms enligt avfallshanteringsbestämmelserna minst en gång i veckan, djupuppsamlingsbehållarna på vintern ( ) minst varannan vecka. Till den kommunalt ordnade bioavfallstransporten ansluter man sig med ett eget insamlingskärl vid fastigheten. Till den kommunalt ordnade bioavfallstransporten kan man också ansluta sig genom att komma överens med närbelägna fastigheter eller grannar om att använda ett gemensamt kärl. På av kommunen ordnad bioavfallstransport tillämpas de bestämmelser som finns i 6 och 7 med undantag av det som nämns om extraavfall. IV KOMMUNALT ORDNAD TRANSPORT AV RETURKARTONG 10 Östra Nylands Avfallsservice Ab sköter för delägarkommunernas räkning den kommunalt ordnade returkartongtransporten och kommunerna har bestämt att avfallsavgiften ska betalas till Östra Nylands Avfallsservice Ab enligt bolagets taxa. Separatinsamlingen av returkartong gäller enligt kommunens avfallshanteringsbestämmelser bostadsfastigheter med minst 20 lägenheter, då producentsammanslutningarna inte har ordnat insamling på annat sätt. De här fastigheterna är enligt 41 i avfallslagen skyldiga att ansluta sig till den kommunalt ordnade transporten av returkartong. Även fastigheter som är mindre än vad som ovan nämns kan ansluta sig till separatinsamling av returkartong. I tömningsavgiften för returkartong ingår uppsamling, transport och behandling samt för högst liters kärl som står på marken en tvätt per år. Djupuppsamlingsbehållarna för returkartong tvättas minst en gång om året och vid behov oftare. För tvätt av djupuppsamlingsbehållare uppbärs en avgift enligt bestämmelserna i 21. Behållarna töms enligt avfallshanteringsbestämmelserna minst var fjärde vecka. Till den kommunalt ordnade transporten av returkartong ansluter man sig med ett uppsamlingskärl vid fastigheten. Man kan också ansluta sig till transporten genom att komma överens med närliggande fastigheter eller grannar om att använda ett gemensamt kärl. På av kommunen ordnad returkartongtransport tillämpas de bestämmelser som finns i 6 och 7 med undantag av det som nämns om extraavfall. V GRUNDER FÖR BEHANDLINGSAVGIFTENS ANDEL 11 Vid beräkning av behandlingsavgiftens andel används följande värden som genomsnittliga avfallsvikter: 1) blandavfall i sopsäck och i djupuppsamlingsbehållare 95 kg/m 3 2) blandavfall i kärl < 600 l som står på marken 85 kg/m 3 3) blandavfall i kärl 600 l som står på marken 75 kg/m 3 4) bostadsfastigheters bioavfall i kärl som står på marken och i djupuppsamlingsbehållare 100 kg/m 3 5) andra fastigheters bioavfall i kärl som står på marken och i djupuppsamlingsbehållare 200 kg/m 3 6) returkartong i kärl som står på marken och i djupuppsamlingsbehållare 75 kg/m 3 Uppsamlingsbehållare som flyttas för hand får enligt avfallshanteringsbestämmelserna väga högst 60 kg. 5

6 VI EKOAVGIFT 12 Ekoavgiften uppbärs av alla fastigheter på Östra Nylands Avfallsservice Ab:s verksamhetsområden och den är baserad på antalet bostäder på fastigheten. Ekoavgiften faktureras enligt vem som äger fastigheten på faktureringsårets första dag. Med ekoavgiften täcks de avfallshanteringstjänster som kommuninvånarna får gratis eller till ett pris som inte täcker kostnaderna. Sådana tjänster är uppsamling och behandling av hushållens återvinnbara avfall och farligt avfall samt avfallsrådgivning. VII AVFALLSHANTERING SOM KOMMUNEN SEKUNDÄRT ANSVARAR FÖR 13 Avfall som enligt 33 i avfallslagen sekundärt omfattas av kommunens ansvar prissätts från fall till fall enligt 13 och 24 i den här taxan. Priserna i taxan kan beroende på kostnaderna antingen sänkas eller höjas med 25 %. Priset för tjänster som hör till kommunens sekundära ansvar bör åtminstone täcka alla kostnader för att tjänsten ordnas. Faktorer som påverkar priset kan vara bl.a.: avfallspartiets mängd avfallets beskaffenhet avfallspartiets lämplighet för bolagets system andra faktorer från fall till fall Då servicebehovet är kontinuerligt, ingår bolaget ett skriftligt avtal med avfallets innehavare för högst tre (3) år åt gången. VIII FAKTURERING AV AVFALLSAVGIFTEN 14 Avfallsavgiften bestäms och debiteras av en av kommunen utsedd myndighet på basis av Östra Nylands Avfallsservice Ab:s beredning och med ändamålsenliga faktureringsperioder som kan variera mellan olika kundgrupper. Avfallsavgiften betalas till Östra Nylands Avfallsservice Ab. Om ett avfallskärl eller en grupp av kärl används av flera fastigheter (gemensamt kärl), ska dessa fastigheter skriftligen meddela uppgifter om kärlen, tömning, fastigheter och fakturering till Östra Nylands Avfallsservice Ab. Alla som använder det gemensamma kärlet ska underteckna anmälan. Avfallsavgiften ska oberoende av ändringsansökan betalas inom den tid som anges på avfallsfakturan eller på den nya avfallsfaktura som sänds på grund av påminnelse. Om avgiften inte betalas inom utsatt tid, ska årlig dröjsmålsränta från förfallodagen betalas på det förfallna beloppet enligt det som stadgas i räntelagen (633/1982). Östra Nylands Avfallsservice Ab sänder en påminnelsefaktura. För påminnelsefakturan uppbärs en indrivningsavgift enligt 10 i indrivningslagen (Lagen om indrivning av fordringar /513 och ändring 28/2005). Avfallsavgiftsfakturan kan drivas in utan domstols beslut. Efter påminnelsebrevet överförs en obetald faktura till avfallsnämnden för tvångsindrivning enligt delägaravtalet. Eventuella anmärkningar och rättelseyrkanden mot avfallsavgiftsfakturan ska inlämnas till Östra Nylands Avfallsservice Ab:s kontor inom 14 dagar från fakturans ankomst. Östra Nylands Avfallsservice Ab sänder anmärkningen eller rättelseyrkandet till ifrågavarande kommun för avgörande, om bolaget inte kan avgöra fallet. IX EVENTUELLA ÄNDRINGAR AV TAXAN 15 Denna taxa kan ändras genom kommunens beslut med undantag av mervärdesskatten, avfallsskatten och andra motsvarande avgifter. Sådana ändringars inverkan på avgifterna 6

7 beaktas från den dag de träder i kraft utan särskilt kommunalt beslut. I den här taxan har en mervärdesskatt på 23 % och en avfallsskatt på 40 euro per ton beaktats. 16 Genom kommunens beslut kan en fastighets avfallsavgift av särskilda skäl i enstaka fall skälighetsprövas, höjas eller slopas. 7

Avfallsnämnden kan med stöd av avfallslagens 81 nedsätta avfallsavgiften, ifall avgiften i avfallstaxan anses vara oskälig hög.

Avfallsnämnden kan med stöd av avfallslagens 81 nedsätta avfallsavgiften, ifall avgiften i avfallstaxan anses vara oskälig hög. AVFALLSAVGIFTSTAXA 2015 1 Avfallstaxans grunder Enligt avfallslagens 78 skall kommunen för avfallshanteringen som kommunen ordnar ta ut en avfallsavgift som täcker dess kostnader för uppgiften. Med avfallsavgift

Läs mer

KIMITOÖNS KOMMUNS AVFALLSTAXA I KRAFT FR.O.M. 1.1.2013. Godkänt den 29.11.2012 43 Avfallsnämnden i Kimitoön, Pemar, Salo och Sagu

KIMITOÖNS KOMMUNS AVFALLSTAXA I KRAFT FR.O.M. 1.1.2013. Godkänt den 29.11.2012 43 Avfallsnämnden i Kimitoön, Pemar, Salo och Sagu KIMITOÖNS KOMMUNS AVFALLSTAXA I KRAFT FR.O.M. 1.1.2013 Godkänt den 29.11.2012 43 Avfallsnämnden i Kimitoön, Pemar, Salo och Sagu KIMITOÖNS KOMMUNS AVFALLSTAXA Sida 1/8 KIMITOÖNS KOMMUNS AVFALLSTAXA FR.O.M

Läs mer

HANDBOK FÖR ETT FUNGERANDE AVFALLSUTRYMME

HANDBOK FÖR ETT FUNGERANDE AVFALLSUTRYMME HANDBOK FÖR ETT FUNGERANDE AVFALLSUTRYMME AVFALLSUTRYMME AVFALLSUTRYMMETS PLACERING Avfallsutrymme I Vasa behövs åtgärdstillstånd eller bygglov för skyddstak för avfallskärl och konstruktioner. Ett avfallsutrymme

Läs mer

HÖRBY KOMMUN Författningssamling

HÖRBY KOMMUN Författningssamling RENHÅLLNINGSTAXA gällande från 2013-02-01 GILTIGHETSOMRÅDE Taxan avser avgifter för hantering av hushållsavfall och därmed jämförligt avfall i kommunerna Eslöv, Höör och Hörby. Avgifter för denna hantering

Läs mer

RENHÅLLNINGSTAXA FÖR KOMMUNERNA ESLÖV, HÖÖR OCH HÖRBY. Gällande från 2014-01-01 GILTIGHETSOMRÅDE

RENHÅLLNINGSTAXA FÖR KOMMUNERNA ESLÖV, HÖÖR OCH HÖRBY. Gällande från 2014-01-01 GILTIGHETSOMRÅDE RENHÅLLNINGSTAXA FÖR KOMMUNERNA ESLÖV, HÖÖR OCH HÖRBY Gällande från 2014-01-01 GILTIGHETSOMRÅDE Taxan avser avgifter för hantering av hushållsavfall och därmed jämförligt avfall i kommunerna Eslöv, Höör

Läs mer

AVFALLSTAXA 2015 i Rättviks kommun

AVFALLSTAXA 2015 i Rättviks kommun 1 AVFALLSTAXA 2015 i Rättviks kommun Antagen av Kommunfullmäktige i Rättviks kommun den 4 december 2014, 86, dnr 2014/486 36 2 AVFALLSTAXA 2015 För Rättviks kommuns avfallshantering att gälla fr o m 2015-01-01.

Läs mer

kommun RENHÅLLNINGSTAXA FÖR KOMMUNERNA ESLÖV, HÖÖR OCH HÖRBY Gällande från 2013-02-01

kommun RENHÅLLNINGSTAXA FÖR KOMMUNERNA ESLÖV, HÖÖR OCH HÖRBY Gällande från 2013-02-01 ESIÖVS KOMMUN Höörs kommun HÖRBY KOMMUN RENHÅLLNINGSTAXA FÖR KOMMUNERNA ESLÖV, HÖÖR OCH HÖRBY Gällande från 2013-02-01 GILTIGHETSOMRÅDE Taxan avser avgifter för hantering av hushållsavfall och därmed jämförligt

Läs mer

RENHÅLLNINGSTAXA FÖR VILHELMINA KOMMUN

RENHÅLLNINGSTAXA FÖR VILHELMINA KOMMUN RENHÅLLNINGSTAXA FÖR VILHELMINA KOMMUN Antagen av kommunfullmäktige 2014-12-15 gällande f.o.m 2015-01-01 GILTIGHETSOMRÅDE Taxan avser de avgifter som enligt 27 kap.4-5 MiljöBalken kan utgå för hantering

Läs mer

AVFALLSHANTERINGS- FÖRESKRIFTER

AVFALLSHANTERINGS- FÖRESKRIFTER UTKAST AVFALLSHANTERINGS- FÖRESKRIFTER Dessa avfallshanteringsföreskrifter har utfärdats med stöd av avfallslagen 91. Föreskrifterna har godkänts i Västra Nylands avfallsnämnd den xx.xx.2014, xx. Avfallshanteringsföreskrifterna

Läs mer

Renhållningstaxa för Mora kommun 2008-01-21

Renhållningstaxa för Mora kommun 2008-01-21 Renhållningstaxa för Mora kommun 2008-01-21 Renhållningstaxa för Mora kommun A Grunden för renhållningstaxa Avfallshanteringen i kommunen regleras i miljöbalken SFS 1998:808, avfallsförordningen SFS 2001:1063

Läs mer

Antagen av kommunfullmäktige (KF) 2014-10-06, 67 att gälla fr o m 2015-01-01.

Antagen av kommunfullmäktige (KF) 2014-10-06, 67 att gälla fr o m 2015-01-01. 1 RENHÅLLNINGSTAXA FÖR NORBERGS KOMMUN Antagen av kommunfullmäktige (KF) 2014-10-06, 67 att gälla fr o m 2015-01-01. Till täckande av nödvändiga kostnader för att Norbergs kommun bortforslar och slutligt

Läs mer

Avfallstaxa 2014. Avfallstaxa 2013. för avfallshantering i Falu kommun. för avfallshantering i Falu kommun. gäller fr. o. m.

Avfallstaxa 2014. Avfallstaxa 2013. för avfallshantering i Falu kommun. för avfallshantering i Falu kommun. gäller fr. o. m. Avfallstaxa 2013 Avfallstaxa 2014 för avfallshantering i Falu kommun för avfallshantering i Falu kommun gäller fr. o. m. 2013-01-01 gäller fr. o. m. 2014-01-01 Avfallstaxa 2014 Lagstadgad mervärdeskatt

Läs mer

Vad är avfallshanteringsföreskrifter och varför utfärdas de?

Vad är avfallshanteringsföreskrifter och varför utfärdas de? Vad är avfallshanteringsföreskrifter och varför utfärdas de? 1.1 Avfallshanteringsföreskrifternas syfte Det grundläggande syftet med avfallshanteringsföreskrifterna är att främja verkställigheten av avfallslagen

Läs mer

RENHÅLLNINGSTAXA 2015 FRITIDSHUS & KOLONISTUGOR

RENHÅLLNINGSTAXA 2015 FRITIDSHUS & KOLONISTUGOR RENHÅLLNINGSTAXA 2015 FRITIDSHUS & KOLONISTUGOR Detta ingår i taxan Tömning av kärl och hämtning av säck för hushållsavfall Inlämning av grovavfall, el-avfall och trädgårdsavfall samt farligt avfall (oljor,

Läs mer

HUSBOLAGETS AVFALLSGUIDE

HUSBOLAGETS AVFALLSGUIDE HUSBOLAGETS AVFALLSGUIDE Tehtävänä puhtaampi ympäristö FASTIGHETENS AVFALLSHANTERING Det är många faktorer som inverkar på trivseln i anslutning till boende och en fungerande avfallshantering är en av

Läs mer

Renhållningstaxa för Sigtuna kommun

Renhållningstaxa för Sigtuna kommun SIG300, v2.0, 2010-02-26 1 (14) Renhållning 08-591 261 97 Renhållningstaxa för Sigtuna kommun Populärversion STADSBYGGNADSKONTORET RENHÅLLNING 2 (14) Innehållsförteckning 1 Allmänna bestämmelser... 3 1.1

Läs mer

Prislista. mottagningsavgifter för företag från 1.1.2013. www.iuj.fi

Prislista. mottagningsavgifter för företag från 1.1.2013. www.iuj.fi Prislista mottagningsavgifter för företag från 1.1.2013 www.iuj.fi 1.4.2013 Kontaktuppgifter och öppettider Domargårds avfallscentral Öppet Ritabackavägen 20, 06200 Borgå må - fr 7-18, la 9-14 tel. 020

Läs mer

AVFALLSTAXA STENUNGSUNDS KOMMUN

AVFALLSTAXA STENUNGSUNDS KOMMUN AVFALLSTAXA STENUNGSUNDS KOMMUN Gäller från och med 1 januari 2014 Antagen av kommunfullmäktige 2013-10-21 Antagen av: KF 169 2013-10-21 KS 199 2013-09-30 SBU 148 2013-08-28 1. INLEDNING... 3 2. AVGIFTER...

Läs mer

VÄLKOMMEN SOM KUND TILL AVFALLSHANTERINGEN!

VÄLKOMMEN SOM KUND TILL AVFALLSHANTERINGEN! VÄLKOMMEN SOM KUND TILL AVFALLSHANTERINGEN! Östra Nylands Avfallsservice Ab hjälper i alla frågor som rör avfallshantering. Ni kan ringa vår kundtjänst på nummer 0200 70707 eller skicka e-post till adressen

Läs mer

Bästa läsare av Avfallshanteringsbestämmelser. i Kymmenedalen och Lappträsk

Bästa läsare av Avfallshanteringsbestämmelser. i Kymmenedalen och Lappträsk Bästa läsare av Avfallshanteringsbestämmelser i Kymmenedalen och Lappträsk Innehållsförteckning Bästa läsare Allmänna direktiv Centrala ändringar i bestämmelserna Tilläggsuppgifter om lagstiftning gällande

Läs mer

Information om taxa för hämtning av slam från enskilda avloppsanläggningar i Uppsala kommun

Information om taxa för hämtning av slam från enskilda avloppsanläggningar i Uppsala kommun Information om taxa för hämtning av slam från enskilda avloppsanläggningar i Uppsala kommun Uppsala kommuns taxa för hämtning av slam från enskilda avloppsanläggningar Denna taxa antogs av kommunalfullmäktige

Läs mer

Avfallstaxa. för Gällivare kommun. Denna taxa träder i kraft 2010-05-13. Fastställd av kommunfullmäktige 2010-04-12 50.

Avfallstaxa. för Gällivare kommun. Denna taxa träder i kraft 2010-05-13. Fastställd av kommunfullmäktige 2010-04-12 50. Avfallstaxa för Gällivare kommun Denna taxa träder i kraft 2010-05-13. Fastställd av kommunfullmäktige 2010-04-12 50. 1 Avfallstaxa för hushållsavfall Allmänna bestämmelser...3-4 Det här får du för pengarna...5

Läs mer

AVFALLSTAXA FÖR MJÖLBY KOMMUN. Gällande från och med 2015-01-01

AVFALLSTAXA FÖR MJÖLBY KOMMUN. Gällande från och med 2015-01-01 AVFALLSTAXA FÖR MJÖLBY KOMMUN Gällande från och med 2015-01-01 80 Avfallstaxa för Mjölby kommun Fastställs av kommunfullmäktige den 16 december 2014, 133, Dnr KS/2014:449. Allmänt n gäller tillsvidare

Läs mer

Felanvändning av gemensam insamlingspunkt

Felanvändning av gemensam insamlingspunkt Ekoavgifter Avfallsavgiftstabell nr 1 /år /år Alv 0 % Alv 24 % Bostäder med en person inskriven 20,00 24,8 Bostäder med 2 personer inskrivna 33,00 40,92 Bostäder med 3 eller flera personer inskrivna 38,00

Läs mer

Avfallstaxa Hällefors kommun 2015

Avfallstaxa Hällefors kommun 2015 Avfallstaxa Hällefors kommun 2015 Innehållsförteckning Allmänt... 3 Administrativa regler. 3 Grundavgift och Rörlig avgift.. 3 Val av abonnemang... 4 Renhållningsavgifter 4 Grundavgifter 4 Helårsabonnemang

Läs mer

Prislista. HRM:s avfallshanterings

Prislista. HRM:s avfallshanterings Prislista HRM:s avfallshanterings serviceavgifter fr.o.m. 1.1.2015 2 HRM:s avfallshanterings serviceavgifter 1.1.2015 HRM:s avfallshanterings serviceavgifter 1.1.2015 3 Innehåll Fastigheternas avgifter

Läs mer

VÄLKOMMEN SOM KUND TILL FLERFACKSINSAMLINGEN!

VÄLKOMMEN SOM KUND TILL FLERFACKSINSAMLINGEN! VÄLKOMMEN SOM KUND TILL FLERFACKSINSAMLINGEN! Östra Nylands Avfallsservice Ab hjälper i alla frågor som rör avfallshantering. Ni kan ringa vår kundtjänst på nummer 0200 70707 eller skicka e-post till adressen

Läs mer

Renhållningstaxa 2013

Renhållningstaxa 2013 Renhållningstaxa 2013 Antagen av kommunfullmäktige 7 februari 2013, 32. Renhållningstaxa 1 1 Renhållningstaxa för Alingsås Renhållningstaxa beslutades av kommunfullmäktige27 februari 2013, 32 och gäller

Läs mer

Renhållningstaxa för Aneby kommun

Renhållningstaxa för Aneby kommun Renhållningstaxa för Aneby kommun 2013 1(9) 1. ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 För att täcka kostnader avseende insamling, transport och behandling av hushållsavfall samt kostnader för drift av återvinningscentral

Läs mer

Innehåll. 5 Grovavfall 15 5.1 Enbostadshus 15 5.2 Flerbostadshus 15 5.2.1 Abonnemang 15 5.2.2 Budning 15 5.3 Container 15

Innehåll. 5 Grovavfall 15 5.1 Enbostadshus 15 5.2 Flerbostadshus 15 5.2.1 Abonnemang 15 5.2.2 Budning 15 5.3 Container 15 Avfallstaxa 2015 Innehåll ALLMÄNT 3 BEGREPPSFÖRKLARINGAR 3 PRINCIPER 3 AVGIFTER 4 1 Grundavgift 4 2 Tömningsavgift för restavfall och matavfall (kärl och säck) 5 2.1 Enbostadshus på fastland 5 2.1.1 Kärlabonnemang

Läs mer

BILAGA AVTALSVILLKOR. Allmänt

BILAGA AVTALSVILLKOR. Allmänt BILAGA AVTALSVILLKOR Allmänt 1 Med kund avses i detta avtal en fastighets ägare eller innehavare eller någon annan som ingår avtal med vattentjänstverket (nedan verket). Den som ansluter sig är en kund

Läs mer

PM Förslag till ny Avfallstaxa 2011

PM Förslag till ny Avfallstaxa 2011 PM 1 (7) 2010-09-14 TN 2010/209-379 Tekniska nämnden Bilaga 2 till Tjänsteskrivelse TN 2010/209-379 PM Förslag till ny Avfallstaxa 2011 Bakgrund Teknik VA & Avfall har tagit fram ett förslag till ny Avfallstaxa

Läs mer

TAXA. Nyköpings kommuns avfallstaxa. för hushållsavfall och därmed jämförligt avfall från annan verksamhet. Antagen av Kommunfullmäktige 2015-05-12

TAXA. Nyköpings kommuns avfallstaxa. för hushållsavfall och därmed jämförligt avfall från annan verksamhet. Antagen av Kommunfullmäktige 2015-05-12 TAXA Nyköpings kommuns avfallstaxa för hushållsavfall och därmed jämförligt avfall från annan verksamhet Antagen av Kommunfullmäktige 2015-05-12 2/26 1. ALLMÄNNA BESTÄMMELSER... 3 1.1. Allmänt... 3 1.2.

Läs mer

AVFALLSTAXA 2014 MALMÖ STAD OCH BURLÖVS KOMMUN

AVFALLSTAXA 2014 MALMÖ STAD OCH BURLÖVS KOMMUN AVFALLSTAXA 2014 MALMÖ STAD OCH BURLÖVS KOMMUN Antagen av kommunfullmäktige i Malmö stad 2013-12-17 Antagen av kommunfullmäktige i Burlövs kommun 2013-12-16 Gäller fr.o.m. 2014-01-01 Avfallstaxa 2014 1

Läs mer

AVFALLSHANTERINGS- BESTÄMMELSER

AVFALLSHANTERINGS- BESTÄMMELSER AVFALLSHANTERINGS- BESTÄMMELSER Dessa avfallshanteringsbestämmelser har givits med stöd av avfallslagen 17. Bestämmelserna har godkänts av Västra Nylands avfallsnämnd den 28.2.2007, 5. Avfallshanteringsbestämmelserna

Läs mer

Ärade läsare -del, tillhörande avfallshanteringsbestämmelserna

Ärade läsare -del, tillhörande avfallshanteringsbestämmelserna Ärade läsare -del, tillhörande avfallshanteringsbestämmelserna i Kymmene avfallsnämnds verksamhetsområde Avfallshanteringsbestämmelserna är i kraft i följande kommuner: Fredrikshamn Itis Kotka Kouvola

Läs mer

Råd och tips om dina avfallskärl. För dig som bor i villa eller radhus

Råd och tips om dina avfallskärl. För dig som bor i villa eller radhus Råd och tips om dina avfallskärl För dig som bor i villa eller radhus ABONNEMANG Välj gärna abonnemang med sortering av matavfall. AVFALLSABONNEMANG FÖR VILLOR Du som bor i villa eller radhus ska ha ett

Läs mer

SORTERA MATAVFALL I FLERFAMILJSHUS GÖR MILJÖ- NYTTA LÅT ERT MATAVFALL BLI BIOGAS/ BIOGÖDSEL FLERFAMILJSHUS

SORTERA MATAVFALL I FLERFAMILJSHUS GÖR MILJÖ- NYTTA LÅT ERT MATAVFALL BLI BIOGAS/ BIOGÖDSEL FLERFAMILJSHUS SORTERA MATAVFALL I FLERFAMILJSHUS GÖR MILJÖ- NYTTA LÅT ERT MATAVFALL BLI BIOGAS/ BIOGÖDSEL FLERFAMILJSHUS Ett viktigt val Dags för er att välja nytt abonnemang Från den 1 november 2015 inför Danderyds

Läs mer

Ängelholms kommun - Avfallstaxa 2015. Hushållsavfall och därmed jämförligt avfall Samtliga priser inklusive moms

Ängelholms kommun - Avfallstaxa 2015. Hushållsavfall och därmed jämförligt avfall Samtliga priser inklusive moms Ängelholms kommun - Avfallstaxa 2015 Hushållsavfall och därmed jämförligt avfall Samtliga priser inklusive moms Enligt beslut i Kommunfullmäktige 2015-01-26 Gäller fr.o.m. 2015-04-01 2 Foto: Rickard Johnsson,

Läs mer

Avfallstaxa för Vaxholms stad

Avfallstaxa för Vaxholms stad Avfallstaxa för Vaxholms stad Antagen av Kommunfullmäktige 2014-12-15 Gäller fr.o.m. 2015-01-01 Utfärdad med stöd av 27 kap 4 Miljöbalken 1 Generella bestämmelser Erläggande av renhållningsavgift Avgiftsskyldighet

Läs mer

Avfallstaxa för Härjedalens kommun

Avfallstaxa för Härjedalens kommun Avfallstaxa för Härjedalens kommun Antagen av kommunfullmäktige 2014-11-26, 25 Samhällsbyggnadsförvaltningen Renhållningsenheten 1 Innehåll Allmänna bestämmelser... 3 Ansvar för den kommunala avfallshanteringen

Läs mer

Taxa. Renhållning. Mariestad. Antaget av kommunfullmäktige Mariestad 2010-12-13

Taxa. Renhållning. Mariestad. Antaget av kommunfullmäktige Mariestad 2010-12-13 Taxa Renhållning Mariestad Antaget av kommunfullmäktige Mariestad 2010-12-13 Innehållsförteckning 1 Allmänna bestämmelser... 4 1.1 Principer... 4 1.2 Avfall som omfattas av kommunalt ansvar... 4 1.3 Fastighetsinnehavarens

Läs mer

MANUAL FÖR HANDLÄGGNING

MANUAL FÖR HANDLÄGGNING RIKTLINJER MANUAL FÖR HANDLÄGGNING AVFALLSFÖRESKRIFTER Fastställd av Vatten och Avfall i Malung-Sälen AB den 2014-xx-xx och Miljönämnden den 2014-xx-xx FÖRORD För varje kommun skall det enligt 15 kap 11

Läs mer

Avfallstaxa i Borgholms kommun

Avfallstaxa i Borgholms kommun Avfallstaxa i Borgholms kommun Antagen av kommunfullmäktige 2014-11-24. Taxan träder i kraft 2015-01-01. Alla priser inkluderar mervärdesskatt. Betalningsansvar för renhållningstjänst åvilar fastighetsägare,

Läs mer

Information om avfallshantering

Information om avfallshantering Information om avfallshantering För kommunerna Eslöv, Hörby och Höör har gemensamma föreskrifter om avfallshantering tagits fram i samarbete med Merab (Mellanskånes Renhållningsaktiebolag). Föreskrifterna

Läs mer

Avfallstaxa 2015 för verksamheter i Varberg och Falkenberg

Avfallstaxa 2015 för verksamheter i Varberg och Falkenberg Avfallstaxa 2015 för verksamheter i Varberg och Falkenberg Antagen av kommunfullmäktige i Varberg 2014-11-25 och i Falkenberg 2014-12-16, att gälla från och med 2015-01-01 Kundtjänst Telefon 0757-27 40

Läs mer

1.1 Dessa allmänna villkor gäller för alla tjänster som Umbra Juridiska med

1.1 Dessa allmänna villkor gäller för alla tjänster som Umbra Juridiska med Allmänna villkor Giltiga från och med den 5 mars 2015 Villkoren omfattar elva (11) punkter och fem (5) sidor 1. Tillämplighet 1.1 Dessa allmänna villkor gäller för alla tjänster som Umbra Juridiska med

Läs mer

Renhållningstaxa. För Filipstads kommun. Antagen av kommunfullmäktige 2012-11-29 110 Gäller från och med 2014-01-01

Renhållningstaxa. För Filipstads kommun. Antagen av kommunfullmäktige 2012-11-29 110 Gäller från och med 2014-01-01 1 Renhållningstaxa För Filipstads kommun Antagen av kommunfullmäktige 2012-11-29 110 Gäller från och med 2014-01-01 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 3 1.1 Principer 3 1.2 Avfall som omfattas

Läs mer

Då införs viktdebiteringen i din stadsdel

Då införs viktdebiteringen i din stadsdel Småhus Nu kan du gå ner i vikt Stegvist införande av viktbaserad avfallstaxa 2010 2012 mycket du Du betala Vi inför successivt viktbaserad avfallstaxa i Göteborg. Schemat här nedan visar när systemet införs

Läs mer

Ny kommunal avfallstaxa. för flerfamiljshus och verksamheter

Ny kommunal avfallstaxa. för flerfamiljshus och verksamheter Ny kommunal avfallstaxa för flerfamiljshus och verksamheter 1 Varsågod Ny avfallstaxa gäller från 1 april 2012. Här kommer information till dig som fastighetsägare om den nya avfallstaxan som gäller för

Läs mer

Avfallstaxa för Aneby kommun

Avfallstaxa för Aneby kommun Avfallstaxa för Aneby kommun 2014 1. ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 För att täcka kostnader avseende insamling, transport och behandling av hushållsavfall samt kostnader för drift av återvinningscentral och administration

Läs mer

Information om underjords-/markbehållare

Information om underjords-/markbehållare Version 2 2014-10-27 Teknisk Handbok bilaga 7 Information om underjords-/markbehållare Underjords-/markbehållare ger en långsiktigt hållbar avfallshantering med god arbetsmiljö för avfallshämtaren. Bottentömmande

Läs mer

Renhållningsordning för Eskilstuna kommun. Antagen av kommunfullmäktige 2005-09-29

Renhållningsordning för Eskilstuna kommun. Antagen av kommunfullmäktige 2005-09-29 Renhållningsordning för Eskilstuna kommun Antagen av kommunfullmäktige 2005-09-29 Avdelning 1 Gemensamma bestämmelser Förslag till ny renhållningsordning 1 Giltighet Renhållningsordningen anger Eskilstunas

Läs mer

Avfallsföreskrifter. för Järfälla kommun

Avfallsföreskrifter. för Järfälla kommun Avfallsföreskrifter för Järfälla kommun Antagna av kommunfullmäktige den 10 december 2007 att gälla från och med den 1 januari 2008 8 (12) Batterier 43 Kasserade batterier ska sorteras ut och hållas åtskilt

Läs mer

LÄMNA MATEN I RETUR bra för vår natur!

LÄMNA MATEN I RETUR bra för vår natur! LÄMNA MATEN I RETUR bra för vår natur! NU har vi BÖRJAt SAMLA IN MATAVFALL Du kan göra en insats för miljön genom att sortera ut ditt matavfall och lämna det för hämtning. Varför ska vi börja samla in

Läs mer

INNEHÅLL 1 Verkställande direktörens översikt 2 Basuppgifter om bolaget 3 Insamling av avfall 4 Återvunnet och slutdeponerat avfall

INNEHÅLL 1 Verkställande direktörens översikt 2 Basuppgifter om bolaget 3 Insamling av avfall 4 Återvunnet och slutdeponerat avfall Årsberättelse 2005 2 INNEHÅLL 1 Verkställande direktörens översikt s.3 2 Basuppgifter om bolaget s.4 3 Insamling av avfall s.7 4 Återvunnet och slutdeponerat avfall s.10 5 Miljöskydd och kontroll s.15

Läs mer

Flerfackssortering i Norrköping

Flerfackssortering i Norrköping Flerfackssortering i Norrköping Nu blir det enkelt att sortera Under hösten 2014 är bostadsområdena Ljunga, Svärtinge, Rist, Östra Husby, Fyrby, Sörby och Lindö utsedda till att prova ett nytt system för

Läs mer

sophämtning & vatten och avlopp

sophämtning & vatten och avlopp Layout: Johanna Westling Kessai, Sundbybergs stad Information till småhusägare om sophämtning & vatten och avlopp från Sundbybergs stad avfall Sophämtningsavgifter 2014 Villaägare betalar en fast avgift

Läs mer

6 Trädgårdsavfall 13 6.1.1 Abonnemang 13 6.1.2 Budning 14 6.1.3 Container 14 ALLMÄNT 3 BEGREPPSFÖRKLARINGAR 3 AVGIFTER 4.

6 Trädgårdsavfall 13 6.1.1 Abonnemang 13 6.1.2 Budning 14 6.1.3 Container 14 ALLMÄNT 3 BEGREPPSFÖRKLARINGAR 3 AVGIFTER 4. Avfallstaxa 2014 Avfallstaxa 2014 Innehåll ALLMÄNT 3 BEGREPPSFÖRKLARINGAR 3 AVGIFTER 4 1 Grundavgift 4 2 Tömningsavgift för kärl- och säckavfall 4 2.1 Enbostadshus på fastland 4 2.1.1 Kärlabonnemang osorterat

Läs mer

3 AVFALLSTAXA F Ö R N AC K A KO M M U N 20

3 AVFALLSTAXA F Ö R N AC K A KO M M U N 20 F Ö R N AC K A KO M M U N 20 3 AVFALLSTAXA INNEHÅLL Allmänt...4 Begreppsförklaringar...4 er...5 Allmänna bestämmelser...22 AVFALLSTAXA Inklusive moms Nacka kommun Denna avfallstaxa träder i kraft 2013-07-01.

Läs mer

Renhållningsavgift. Grundavgift och hämtningsavgift. Miljöstyrande avgifter för sophantering

Renhållningsavgift. Grundavgift och hämtningsavgift. Miljöstyrande avgifter för sophantering Renhållningsavgift för Gävle, Hofors, Ockelbo, Sandviken och Älvkarleby kommun 2013 Renhållningsavgiften varierar beroende på hur ofta du har sophämtning, vilken storlek på kärlet du har, om du bor i villa

Läs mer

Båstads kommun - Avfallstaxa 2015. Hushållsavfall och därmed jämförligt avfall Samtliga priser inklusive moms

Båstads kommun - Avfallstaxa 2015. Hushållsavfall och därmed jämförligt avfall Samtliga priser inklusive moms Båstads kommun - Avfallstaxa 2015 Hushållsavfall och därmed jämförligt avfall Samtliga priser inklusive moms Enligt beslut i Kommunfullmäktige 2014-11-26 Gäller fr.o.m. 2015-01-01 2 Foto: Rickard Johnsson,

Läs mer

LÄMNA MATEN I RETUR bra för vår natur!

LÄMNA MATEN I RETUR bra för vår natur! LÄMNA MATEN I RETUR bra för vår natur! NU BÖRJAR VI SAMLA IN MATAVFALL Du kan göra en insats för miljön genom att sortera ut ditt matavfall och lämna det för hämtning. Varför ska vi börja samla in matavfall?

Läs mer

AVFALL FRÅN ENSKILDA AVLOPPSANLÄGGNINGAR OCH FETTAVSKILJARE

AVFALL FRÅN ENSKILDA AVLOPPSANLÄGGNINGAR OCH FETTAVSKILJARE RÅD OCH REKOMMENDATIONER AVFALL FRÅN ENSKILDA AVLOPPSANLÄGGNINGAR OCH FETTAVSKILJARE För varje kommun ska det enligt 15 kap 11 Miljöbalken finnas en renhållningsordning som ska innehålla de föreskrifter

Läs mer

Utöver nedan angivna avgifter tillkommer lagstadgad mervärdesskatt. Avgiftsskyldighet för ordinarie hämtning enligt punkterna 2-4 i denna taxa är:

Utöver nedan angivna avgifter tillkommer lagstadgad mervärdesskatt. Avgiftsskyldighet för ordinarie hämtning enligt punkterna 2-4 i denna taxa är: RENHÅLLNINGSTAXA 201 1 (9) Fastställd av kommunfullmäktige 2013-11-21, 162. Gäller från och med 201-01-01 Taxan avser de avgifter som enligt 27 kap -6 Miljöbalken (SFS 1998:808 med ändring till SFS 2005:939)

Läs mer

Ägarpolicyn inom avfallshanteringen

Ägarpolicyn inom avfallshanteringen Ägarpolicyn inom avfallshanteringen Inledning Dokumentet om ägarpolicyn inom avfallshanteringen har utarbetats vid Kommunförbundets enhet för samhälle, teknik och miljö. Arbetet har utgått från de allmänna

Läs mer

RÅD OCH REKOMMENDATIONER AVFALL FRÅN ENSKILDA AVLOPPSANLÄGGNINGAR OCH FETTAVSKILJARE 2014-12-09

RÅD OCH REKOMMENDATIONER AVFALL FRÅN ENSKILDA AVLOPPSANLÄGGNINGAR OCH FETTAVSKILJARE 2014-12-09 RÅD OCH REKOMMENDATIONER AVFALL FRÅN ENSKILDA AVLOPPSANLÄGGNINGAR OCH FETTAVSKILJARE 2014-12-09 FÖRORD För varje kommun ska det enligt 15 kap 11 Miljöbalken finnas en renhållningsordning som ska innehålla

Läs mer

Renhållningstaxa Skara

Renhållningstaxa Skara 2015 Renhållningstaxa Skara Avfallshantering Östra Skaraborg Renhållningstaxa Skara 2015-03-01 Renhållningstaxa Skara 2015 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. ALLMÄNNA BESTÄMMELSER... 4 2. PRINCIPER... 4 2.1 Återvinningscentraler

Läs mer

SOPHÄMTNING FÖR SMÅHUS AVGIFTER 2015

SOPHÄMTNING FÖR SMÅHUS AVGIFTER 2015 SOPHÄMTNING FÖR SMÅHUS AVGIFTER 2015 MER UTSORTERAT BILLIGARE SOPHÄMTNING I Stockholm har vi vikttaxa. Du kan därmed själv påverka dina kostnader genom att minska vikten i kärlet. Du betalar en grundavgift

Läs mer

Taxa för hämtning av latrin

Taxa för hämtning av latrin Taxa för hämtning av latrin Gäller fr.o.m. 1 april 2006 Uppsala kommuns taxa för hämtning av latrin Nuvarande hantering av latrin inom Uppsala kommun genomgår under 2006 en förändring av tre skäl: Arbetsmiljöverket

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning Innehållsförteckning ALLMÄNT.2 I FÖRESKRIFTER FÖR OMBUD (UPPHÄVTS).....2 1 Registrering av ombud (upphävts)... 2 2 Anmälan om utnyttjande av etableringsfriheten eller friheten att tillhandahålla tjänster(upphävts)...

Läs mer

LEKSAND. Avfallshantering Vatten och avlopp Slamtömning

LEKSAND. Avfallshantering Vatten och avlopp Slamtömning LEKSAND 2015 Avfallshantering Vatten och avlopp Slamtömning Denna folder är en sammanställning av vanliga avgifter och tjänster i Avfalls- och VA-taxorna. Fullständiga taxor finns på www.dalavattenavfall.se

Läs mer

AVFALLSTAXA (RENHÅLLNINGSTAXA)

AVFALLSTAXA (RENHÅLLNINGSTAXA) AVFALLSTAXA (RENHÅLLNINGSTAXA) Innehållsförteckning 1 Allmänna bestämmelser 2 1.1 Stadens ansvar 2 1.2 Fastighetsinnehavarens ansvar för avfallet 3 1.3 Avgiftsskyldighet 4 1.4 Betalning 4 1.5 Behållartyper

Läs mer

Avfallshantering Vatten och avlopp Slamtömning

Avfallshantering Vatten och avlopp Slamtömning Vansbro 2015 Avfallshantering Vatten och avlopp Slamtömning Denna folder är en sammanställning av vanliga avgifter och tjänster i Avfalls- och VA-taxorna. Fullständiga taxor finns på www.dalavattenavfall.se

Läs mer

RENHÅLLNINGSFÖRESKRIFTER

RENHÅLLNINGSFÖRESKRIFTER RENHÅLLNINGSFÖRESKRIFTER Renhållningsföreskrifter v. 4.0. Antagna av styrelsen 16 september 2009. Antagna av stämman 19 oktober 2009. INNEHÅLL ALLMÄNT... - 1 - DEFINITIONER... - 2 - INLEDNING... - 4 -

Läs mer

RIKTLINJER FÖR FAKTURERING 040-1 BETALNINGSBEVAKNING OCH KRAVVERKSAMHET

RIKTLINJER FÖR FAKTURERING 040-1 BETALNINGSBEVAKNING OCH KRAVVERKSAMHET RIKTLINJER FÖR FAKTURERING 040-1 BETALNINGSBEVAKNING OCH KRAVVERKSAMHET Antagna av kommunfullmäktige 1989-03-21. Ändrade av kommunstyrelsen 1992-08-12, 201. *) Ändrade av kommunfullmäktige 1998-03-26,

Läs mer

PRISLISTA CONTAINER & AVFALLSTRANSPORTER

PRISLISTA CONTAINER & AVFALLSTRANSPORTER HANTERINGSMÖJLIGHETER Avfallet kan vara av olika slag och så även de möjligheter som finns för hantering av dem. Nedan anges tre hanteringssätt för uttjänat material eller restprodukter. Materialåtervinning

Läs mer

dags att välja Viktig information till fastighetsägare och bostadsrättföreningar inför valet av nytt avfallsabonnemang.

dags att välja Viktig information till fastighetsägare och bostadsrättföreningar inför valet av nytt avfallsabonnemang. dags att välja Viktig information till fastighetsägare och bostadsrättföreningar inför valet av nytt avfallsabonnemang. Snart inför Sigtuna kommun utsortering av matavfall. Det medför att du måste välja

Läs mer

Sammanfattning Tekniska nämnden (reservation M och FP) har i skrivelse hemställt om att kommunfullmäktige antar avfallstaxa för Malmö stad 2016.

Sammanfattning Tekniska nämnden (reservation M och FP) har i skrivelse hemställt om att kommunfullmäktige antar avfallstaxa för Malmö stad 2016. SIGNERAD 2015-11-11 Malmö stad Stadskontoret 1 (2) Datum 2015-11-11 Vår referens Claes-Inge Wennström Stadsjurist claesinge.wennstrom@malmo.se Tjänsteskrivelse Förslag till avfallstaxa för Malmö 2016 STK-2015-1289

Läs mer

Byggnadstillsynsmyndighetens avgifter för Jomala kommun 2015

Byggnadstillsynsmyndighetens avgifter för Jomala kommun 2015 Byggnadstillsynsmyndighetens avgifter för Jomala kommun 2015 Antagna av kommunfullmäktige den 11 december 2014, 100 Ikraftträdelse: 01.01.2015 1 Allmänt Denna taxa är uppgjord med stöd av Kommunallagens

Läs mer

Lunds Renhållningsverk Taxor 2014 Villahushåll Gäller fr.o.m. 2014-01-01 TAXOR 2014

Lunds Renhållningsverk Taxor 2014 Villahushåll Gäller fr.o.m. 2014-01-01 TAXOR 2014 Lunds Renhållningsverk Taxor 2014 Villahushåll Gäller fr.o.m. 2014-01-01 TAXOR 2014 Du vet väl att du ska samla mjukplasten i en plastpåse, storlek brödpåse? Då trillar plasten lättare ut från kärlet.

Läs mer

Yrkanden: Kommunen yrkade förpliktande för GB att till kommunen betala 4 290 kr 75 öre.

Yrkanden: Kommunen yrkade förpliktande för GB att till kommunen betala 4 290 kr 75 öre. Ett av en kommun utfärdat s.k. avstängningsmeddelande har, eftersom det inneburit krav på abonnenten att utöver va-avgifter betala avfallshämtningsavgifter för att undgå vattenavstängning, ansetts inte

Läs mer

VI VILL HA DINA MATRESTER

VI VILL HA DINA MATRESTER VI VILL HA DINA MATRESTER Återvinn din mat Uppsamling Transport Rötning Drivmedel Matrester - en värdefull resurs Det mesta av vårt avfall går att återvinna. Med insamling av matavfall tar Österåker ett

Läs mer

Vatten 2012 Priser fr o m 120101

Vatten 2012 Priser fr o m 120101 Vatten 2012 Priser fr o m 120101 Mälarenergi finns nära kunderna i Mälardalen. Vi levererar el, värme, vatten, kyla och snabba kommunikationslösningar. Vi har erfarenheten, viljan och förmågan att ge dig

Läs mer

Policy fakturerings- och kravverksamhet

Policy fakturerings- och kravverksamhet Bilaga till kommunfullmäktiges protokoll 2/2015 Policy fakturerings- och kravverksamhet 2015-01-25 1. Innehåll 2. Omfattning... 2 3. Syfte... 2 4. Målsättning... 2 5. Organisation och ansvarsfördelning...

Läs mer

Avfallstaxa för hämtning av hushållsavfall 2015

Avfallstaxa för hämtning av hushållsavfall 2015 Avfallstaxa för hämtning av hushållsavfall 2015 Antagen av kommunfullmäktige i Falkenberg 2014-12-16 att gälla från och med 2015-01-01 FALKENBERG Kundtjänst Telefon 0757-27 40 00, e-post: vivab@vivab.info

Läs mer

REGLER & AVGIFTER 2015

REGLER & AVGIFTER 2015 VI ERBJUDER E-FAKTURA TEKNIK- OCH FASTIGHETSFÖRVALTNINGEN INFORMERAR OM REGLER & AVGIFTER 2015 FÖR RENHÅLLNING, VATTEN OCH AVLOPP All information finns även på vår hemsida WWW.HOGANAS.SE under bygga, bo

Läs mer

RENHÅLLNINGSORDNING FÖR EDA KOMMUN

RENHÅLLNINGSORDNING FÖR EDA KOMMUN RENHÅLLNINGSORDNING FÖR EDA KOMMUN 1 Tillämpnings- Enligt 9 i renhållningslagen (SFS 1979:596) skall det för varje kommun område finnas en renhållningsordning som skall innehålla kommunens föreskrifter

Läs mer

Produktvillkor för Trycksakstransporter

Produktvillkor för Trycksakstransporter PRODUKTVILLKOR 1 (6) Produktvillkor för Trycksakstransporter 1.2.2009 PRODUKTVILLKOR 2 (6) Innehållsförteckning 1. Tillämpningsområde... 3 2. Trycksakstransporter... 3 2.1. Allmänt... 3 2.2. Transportkapacitet...

Läs mer

RÅD OCH REKOMMENDATIONER AVFALL FRÅN ENSKILDA AVLOPPSANLÄGGNINGAR OCH FETTAVSKILJARE 2015-01-01

RÅD OCH REKOMMENDATIONER AVFALL FRÅN ENSKILDA AVLOPPSANLÄGGNINGAR OCH FETTAVSKILJARE 2015-01-01 RÅD OCH REKOMMENDATIONER AVFALL FRÅN ENSKILDA AVLOPPSANLÄGGNINGAR OCH FETTAVSKILJARE 2015-01-01 FÖRORD För varje kommun ska det enligt 15 kap 11 Miljöbalken finnas en renhållningsordning som ska innehålla

Läs mer

Du som har tv-mottagare ska betala radio- och tv-avgift

Du som har tv-mottagare ska betala radio- och tv-avgift Januari 2012 Du som har tv-mottagare ska betala radio- och tv-avgift Vad kostar det? Radio- och tv-avgiften kostar 519 kronor för tre månader. Du kan betala varje månad om du har autogiro. Då kostar det

Läs mer

Gäller fr.o.m. 2015-01-01 TAXOR 2015. Lunds Renhållningsverk Taxor 2015 Villahushåll

Gäller fr.o.m. 2015-01-01 TAXOR 2015. Lunds Renhållningsverk Taxor 2015 Villahushåll Gäller fr.o.m. 2015-01-01 TAXOR 2015 Lunds Renhållningsverk Taxor 2015 Villahushåll Du vet väl att du ska samla mjukplasten i en plastpåse, storlek brödpåse? Då trillar plasten lättare ut från kärlet.

Läs mer

3.5. Den totala avgiften. verksamheter. Då gäller att: vecka. en gång per. Förutsättningar för. år: Avgift. 390 kr 290 kr 330 kr.

3.5. Den totala avgiften. verksamheter. Då gäller att: vecka. en gång per. Förutsättningar för. år: Avgift. 390 kr 290 kr 330 kr. 25 (35) 3.5 Verksamheter Den totala avgiften består av grundavgift t och abonnemangsavgift. I abonnemangsavgifter ingår kostnader enligt kapitel 2.6. Eventuell tilläggsavgift för gångavstånd tillkommer

Läs mer

KFS 60:7. Renhållningstaxa. för Ekerö kommun

KFS 60:7. Renhållningstaxa. för Ekerö kommun KFS 60:7 Renhållningstaxa för Ekerö kommun EKERÖ KOMMUN Nummer: 60:7 Blad: 1(13) Innehållsförteckning Innehållsförteckning...1 1 Allmänt...2 2 Hushållsavfall och därmed jämförligt avfall inkl grovavfall...4

Läs mer

Avfallstaxa. för Järfälla kommun. Dnr Ten 2014/291

Avfallstaxa. för Järfälla kommun. Dnr Ten 2014/291 Avfallstaxa för Järfälla kommun Dnr Ten 2014/291 Denna taxa träder i kraft den 1 januari 2015, då tidigare antagen taxa Dnr Ten 2013/480 upphör att gälla 2 (35) INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 INLEDNING... 4 1.1

Läs mer

Val av renhållningsabonnemang. Fastighetsnära insamling för villahushåll Område 1, 2015

Val av renhållningsabonnemang. Fastighetsnära insamling för villahushåll Område 1, 2015 Val av renhållningsabonnemang Fastighetsnära insamling för villahushåll Område 1, 2015 Hej! Kommunfullmäktige i Mölndals stad har beslutat om ny renhållningstaxa för fastighetsnära insamling med flerfackskärl.

Läs mer

Avfallstaxorna straffar källsorterare

Avfallstaxorna straffar källsorterare Avfallstaxorna straffar källsorterare Vi har oerhört mycket att vinna på att minska mängden avfall och att öka återbruk och återvinning. Värdefulla resurser skulle utnyttjas effektivare, energi sparas,

Läs mer

Fritidshusägare. Information om sophämtning, abonnemang, matavfallsinsamling, Återvinningscentralen, olika tjänster, kontaktuppgifter

Fritidshusägare. Information om sophämtning, abonnemang, matavfallsinsamling, Återvinningscentralen, olika tjänster, kontaktuppgifter Fritidshusägare Information om sophämtning, abonnemang, matavfallsinsamling, Återvinningscentralen, olika tjänster, kontaktuppgifter Sophämtning Du som har fritidshus kan välja mellan flera olika kärlstorlekar

Läs mer