AVFALLSAVGIFTSTAXA FRÅN

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "AVFALLSAVGIFTSTAXA FRÅN 1.5.2012"

Transkript

1 BILAGA 1 AVFALLSAVGIFTSTAXA FRÅN I ALLMÄNT 1 Östra Nylands Avfallsservice Ab (avfallsverket) sköter följande avfallshanteringsuppgifter för ägarkommunernas räkning: Kommunalt ordnad blandavfallstransport Kommunalt ordnad bioavfallstransport Kommunalt ordnad transport av returkartong Ett nätverk av ekopunkter upprätthålls och transporter ordnas Insamlingskampanjer Mottagning, återvinning och slutdeponering av avfall som omfattas av kommunernas ansvar samt farligt avfall planeras, verkställs och upprätthålls Hanteringen av kommunalt avfall planeras och fastighetsregister upprätthålls Avfallsrådgivning, informering och upplysning Fakturering av avgifter för skötseln av avfallshanteringen I avfallsavgiftstaxans avgifter ingår alla kostnader för att genomföra den avfallsservice som krävs i avfallslagen såsom avfallsuppsamling, transport, information och rådgivning, administration, avfallsbehandling, eftervård och rekonstruktion av landskapet på avstjälpningsplatserna samt utveckling av avfallshanteringen och behövliga investeringar. 2 De avfallsavgifter som avses ovan i 1 måste betalas av fastighetsinnehavare för vilka Östra Nylands Avfallsservice Ab ordnar avfallshanteringsservice för kommunens räkning. 3 Förklaring av vissa benämningar i taxan: Kommunalt ordnad avfallstransport är ett transportsystem där avfallsverket centralt konkurrensutsätter avfallstransporterna per entreprenadområde. Återvinnbart avfall är den avfallsfraktion som enligt bestämmelserna i avfallslagen eller i kommunens avfallshanteringsbestämmelser ska samlas in separat för återvinning. Blandavfall är kommunalt avfall som återstår, då de återvinnbara fraktionerna och annat material som inte hör till blandavfall har sorterats bort. Kommunalt avfall är avfall från bosättning samt avfall som till egenskaperna, sammansättningen och mängden kan jämföras därmed men som uppkommer i industrin, servicesektorn eller annan verksamhet; dock inte farligt avfall, latrinavfall, avloppsvatten, avloppsslam eller därmed jämförbart avfall. Kommunens sekundära ansvar är kommunens ansvar att enligt 33 i avfallslagen ordna avfallshantering, då avfallsinnehavaren i brist på skälig tillgång på annat serviceutbud begär detta och avfallet i fråga om beskaffenhet och mängd lämpar sig för kommunens avfallshanteringssystem. Avfallshanteringsservicen ingår i kommunens sekundära ansvar om: annan service inte finns tillgänglig eller annan service finns tillgänglig, men långt borta (oskäligt högt transportpris) eller annan service finns tillgänglig, men konkurrensen är otillräcklig (oskäligt högt pris) eller Annan service belastar miljön oskäligt mycket. 1

2 II KOMMUNALT ORDNAD BLANDAVFALLSTRANSPORT 4 Östra Nylands Avfallsservice Ab sköter för delägarkommunernas räkning s.k. kommunalt ordnad avfallstransport och kommunerna har bestämt att avfallsavgiften ska betalas till Östra Nylands Avfallsservice Ab enligt bolagets taxa. 5 Avfallets innehavare (fastigheten) måste ansluta sig till den kommunalt ordnade avfallstransporten, om organisering av fastighetens avfallstransport enligt i avfallslagen ingår i kommunens primära eller sekundära ansvar. Till den kommunalt ordnade avfallstransporten ansluter man sig i första hand med ett eget insamlingskärl vid fastigheten. Alternativt kan fastigheterna ansluta sig till den kommunalt ordnade avfallstransporten genom att: 1. ansluta sig som användare av en av Östra Nylands Avfallsservice Ab ordnad regional blandavfallspunkt på ett område där avfallsverket ordnar denna service, i följande fall: o Det finns ingen väg till bostadsfastigheten. o Bostadsfastigheten har dålig vägförbindelse. o Bostadsfastighetens avfallskärl kan inte placeras så att avfallsbilen obehindrat kan ta sig fram till 5 m avstånd från kärlet och sträckan som kärlet ska flyttas är oskälig. o Annan orsak, om det passar bättre för bostadsfastigheten att använda en blandavfallspunkt än att ha egen uppsamling på fastigheten. 2. genom att komma överens om att fastigheter har ett gemensamt kärl enligt 13 i avfallshanteringsbestämmelserna. 6 Avfallsavgiften för en fastighet som hör till den kommunalt ordnade avfallstransporten bestäms enligt fastighetens typ av avfallskärl och antalet tömningar samt de utförda serviceprestationerna. För behållare som vägs separat bestäms hanteringsavgiften enligt avfallets vikt. Avfallsavgift uppbärs för alla kärl som innehåller avfall. Om ett kärl eller alla kärl i en kärlgrupp är tomma, uppbärs en avgift för onödig avhämtning enligt den aktuella kärltypen. För kärl som ska vägas uppbärs avgift för onödig avhämtning enligt det belopp som anges i 17. Inverkan på avfallsavgiften vid ändring av insamlingskärlen beaktas som sänkning eller höjning av avfallsavgiften från den tidpunkt då fastighetens innehavare eller avfallstransportören har meddelat ändringen till Östra Nylands Avfallsservice Ab:s kontor. Tillfälligt avbrott i en fastighets avfallshantering ska meddelas till Östra Nylands Avfallsservice Ab minst två (2) veckor innan avbrottet börjar och avbrottet ska pågå minst fyra (4) veckor för att ingen avfallsavgift ska uppbäras för avbrottstiden. Ingen avfallsavgift uppbärs om uppsamlingskärlet inte har blivit tömt på grund av försummelse som beror på Östra Nylands Avfallsservice Ab eller dess transportentreprenör. Fastighetens innehavare ska utan dröjsmål meddela Östra Nylands Avfallsservice Ab om försummelsen. Det anses inte som en försummelse, om uppsamlingskärlet har varit så fullt att det varit för tungt eller sönder eller om den väg som fastigheten ansvarar för fram till avfallskärlet är oframkomlig eller om vägen kan orsaka skador på fordonet. Om det inte går att tömma uppsamlingskärlet av orsaker som beror på fastigheten, uppbärs avgift för onödig avhämtning. En sopsäck får innehålla högst 20 kg avfall, ett uppsamlingskärl som flyttas för hand högst 60 kg avfall och en större avfallsbehållare utan komprimator högst 100 kg avfall per kärlkubikmeter (m 3 ). Om kärlet har fyllts och placerats i strid med avfallshanteringsbestämmelserna, medför det en tilläggskostnad som uppbärs enligt punkten om extra arbete i avfallsavgiftstaxan. Ett avfallskärl som till följd av Östra Nylands Avfallsservice Ab:s eller dess transportentreprenörs försummelse inte tömts blir tömt så fort som möjligt efter att fastighetens innehavare meddelat Östra Nylands Avfallsservice Ab om detta. I tätorter görs tömningen 2

3 senast inom en vecka och på glesbebyggt område senast inom två veckor från anmälan. Det kommunala avfall som samlats på grund av försummelsen och som packats bredvid avfallskärlet transporteras bort avgiftsfritt. Den maximala mängd tilläggsavfall som körs bort avgiftsfritt bestäms genom att multiplicera fastighetens kärlvolym med förhållandet mellan den tid som tömningen fördröjts och tömningsintervallet. Längsta tillåtna tömningsintervall för uppsamlingskärlen och möjlighet att ansöka om förlängt tömningsintervall för blandavfall finns fastställd i kommunens avfallshanteringsbestämmelser. Om en fastighet har färre tömningar än 4 per år, faktureras fastigheten en ruttavgift för transporterna enligt 21 på grund av extra arbete till följd av ovanligt glest tömningsintervall. Tömningsintervallet kan göras kortare enligt kundens behov, om tätare tömningar passar in i körrutterna. I tätorterna kan man få kärlen tömda minst en gång i veckan och utanför tätorterna minst varannan vecka. 7 Avfallsavgiften bestäms enligt avfallsavgiftstaxan per regelbunden tömning, då avfallskärlens typ och läge samt avfallets art motsvarar kommunens avfallshanteringsbestämmelser. För tömning av kärl som inte motsvarar avfallshanteringsbestämmelserna faktureras en tilläggsavgift enligt 21. För de uppsamlingsbehållare vilkas avfall vägs separat uppbärs en hanteringsavgift enligt avfallets vikt och hanteringsavgiften för det aktuella avfallsslaget. Om avfallssäcken eller -kärlet måste flyttas mer än fem (5) meter på fastighetens område till en plats dit avfallsbilen obehindrat kan ta sig fram, uppbärs en tilläggsavgift per påbörjad 5 meters sträcka som överstiger avståndet enligt avfallsavgiftstaxan. Avfallsbilen kör vid behov in på fastighetens område fram till kärlen, om detta inte särskilt har förbjudits. Avfallsbilen körs inte in på en fastighets område, om fastighetsägaren förbjuder det eller om det på grund av fastighetens gårds- och andra konstruktioner är omöjligt. Som extra avfall betraktas avfall som är packat i sopsäck eller annars är tydligt utmärkt som avfall och som lämnats intill avfallskärlet eller skyddstaket. Avgiften för extra avfall bestäms enligt det extra avfallets volym. Avgiften för varje 200 liter extra avfall utgör 75 procent av tömningsavgiften för ett 240 liters avfallskärl enligt 17. Om det extra avfallet är förpackat på annat sätt än i sopsäck eller -påse, ska det alltid märkas som extra avfall och vara lätt att lasta samt lämpa sig för transporten. Partier på mer än 1 m 3 extra avfall tas inte med i lasten. Då tömningen sker med fordon med växelflak tas inget extra avfall med. Tömningsavgiften för ett högst 1000 liters kärl inkluderar tvättning av kärlet en gång om året, om tömning vid fastigheten sker minst fyra gånger om året. Djupuppsamlingsbehållarna för blandavfall tvättas minst en gång om året och vid behov oftare. För djupuppsamlingsbehållare för blandavfall uppbärs en tvättningsavgift enligt de priser som anges i 21. Om avfallsbilen på särskild beställning måste fara för att tömma en uppsamlingsbehållare och bilen måste avvika väsentligt från sin vanliga rutt (avvikelse över 3 km i en riktning), uppbärs utöver normal avgift en tilläggsavgift enligt 21 för varje påbörjad 1000 m som sträckan överstiger 3 km i en riktning. För returresan uppbärs ingen avgift. Tilläggsavgiften gäller endast fastigheter där avfallet avhämtas med avfallsbil utrustad med komprimator. Vägen måste hålla för transportbilens vikt. Om uppsamlingsbehållaren eller uppsamlingsplatsen står i strid med avfallshanteringsbestämmelserna (t.ex. kärl utan hjul, för tungt avfallskärl, bristfällig vändplats för avfallsbilen eller låst avfallsrum som inte kan öppnas med avfallshanteringsnyckeln), uppbärs en avgift enligt 21 för tömningen. 3

4 Avfallsavgiften för ett kärl som väsentligen innehåller annat än sådant avfall som kärlet är avsett för kan höjas med 100 %. 8 Enligt avfallslagen måste alla fastigheter, också fritidsbostäder, anslutas till ordnad avfallstransport. På de områden där det inte går att komma fram till fastigheten med avfallsbilen har avfallsverket byggt regionala blandavfallspunkter. Avfallskärlet vid en blandavfallspunkt får användas genom att man ansluter sig som kund vid Östra Nylands Avfallsservice Ab:s blandavfallspunkt och betalar avgiften för blandavfallspunkten. Fastigheter som inte har regelbunden avhämtning av kommunalt avfall och som har fått anvisat en mottagningsplats dit man på en gång får föra skäliga mängder avfall från normalt boende debiteras en årlig avfallsavgift. Den årliga avfallsavgiften är av olika storlek för åretruntbostad respektive fritidsbostad. En fastighets avgift för blandavfallspunkten placeras i en av tre avgiftsklasser beroende på den regionala servicenivån: 1. Bostad som saknar väg och som kan använda en blandavfallspunkt. Fastighetens avgift för blandavfallspunkten motsvarar den normala nivån på avgiften för blandavfallspunkten. Från vägen mellan fastigheten/båtplatsen och tätorten måste man svänga av mindre än 5 km till blandavfallspunkten: 2. Bostad som saknar väg och som rimligen kan använda en blandavfallspunkt. Sänkt avgift på grund av servicenivån. Från vägen mellan fastigheten/båtplatsen och tätorten måste man svänga av över 5 km och högst 10 km till blandavfallspunkten. 3. Bostad som saknar väg och som inte rimligen kan använda en blandavfallspunkt. Ingen avgift uppbärs, eftersom servicen tills vidare inte rimligen kan nås. Från vägen mellan fastigheten/båtplatsen och tätorten måste man svänga av längre än 10 km till blandavfallspunkten. Då: Fakturan för blandavfallspunktens avgift sänds till den som äger fastigheten på faktureringsårets första dag. Om en fastighet som används som fast bostad överförs från användning av en blandavfallspunkt till fastighetsvis uppsamling, krediteras den betalda årsavgiften för blandavfallspunkten från början av den månad som följer efter månaden då överföringen gjordes. Missbruk av blandavfallspunkterna och de regionala ekopunkterna kan medföra betydande kostnader. Användning av blandavfallspunkter är missbruk, om en fastighet vars avfall förs till punkten inte har anslutit sig som kund vid Östra Nylands Avfallsservice Ab:s blandavfallspunkt. Det är också missbruk av blandavfalls- och ekopunkterna om avfall som inte motsvarar anvisningarna förs till punkten. För missbruk av blandavfalls- och ekopunkterna uppbärs en missbruksavgift enligt 17 för att täcka de uppkomna kostnaderna. Avgiften uppbärs av den som har missbrukat blandavfalls- och ekopunkten. Om fastighetsinnehavaren inte har anslutit sig till kommunalt ordnad avfallstransport på något av de sätt som nämns i 5, anses han vara ansluten som användare av en småavfallsstation och han faktureras en småavfallsstationsavgift enligt 17 i den här avfallstaxan. Mot denna avgift kan fastighetsinnehavaren använda Östra Nylands Avfallsservice Ab:s avfallsstationer för sin avfallshantering. Förutom småavfallsstationsavgiften betalar fastighetens innehavare mottagningsavgift för det avfall han för till stationen enligt småavfallsstationernas prislista. III KOMMUNALT ORDNAD BIOAVFALLSTRANSPORT 9 Östra Nylands Avfallsservice Ab sköter för delägarkommunernas räkning den kommunalt ordnade bioavfallstransporten och kommunerna har bestämt att avfallsavgiften ska betalas till Östra Nylands Avfallsservice Ab enligt bolagets taxa. Separatinsamlingen av bioavfall gäller enligt kommunens avfallshanteringsbestämmelser bostadsfastigheter med minst 5 lägenheter samt fastigheter med verksamhetsställen som producerar minst 20 kg bioavfall i veckan. Av dessa fastigheter är de fastigheter som producerar sådant avfall för vilket kommunen ansvarar för avfallshanteringen enligt 10 i 4

5 avfallslagen skyldiga att ansluta sig till kommunalt ordnad bioavfallstransport. Även fastigheter som är mindre än vad som ovan nämns kan ansluta sig till separatinsamling av bioavfall, om fastigheterna ligger intill de normala tömningsrutterna. I avgiften för tömning av bioavfallskärlet ingår insamling, transport, behandling, innersäck i kärlet och, för kärl på högst 240 liter, tvättning två gånger om året. Djupuppsamlingsbehållarna för bioavfall tvättas minst en gång om året och vid behov oftare. För tvätt av djupuppsamlingsbehållare för bioavfall uppbärs en avgift enligt bestämmelserna i 21. Kärlen töms enligt avfallshanteringsbestämmelserna minst en gång i veckan, djupuppsamlingsbehållarna på vintern ( ) minst varannan vecka. Till den kommunalt ordnade bioavfallstransporten ansluter man sig med ett eget insamlingskärl vid fastigheten. Till den kommunalt ordnade bioavfallstransporten kan man också ansluta sig genom att komma överens med närbelägna fastigheter eller grannar om att använda ett gemensamt kärl. På av kommunen ordnad bioavfallstransport tillämpas de bestämmelser som finns i 6 och 7 med undantag av det som nämns om extraavfall. IV KOMMUNALT ORDNAD TRANSPORT AV RETURKARTONG 10 Östra Nylands Avfallsservice Ab sköter för delägarkommunernas räkning den kommunalt ordnade returkartongtransporten och kommunerna har bestämt att avfallsavgiften ska betalas till Östra Nylands Avfallsservice Ab enligt bolagets taxa. Separatinsamlingen av returkartong gäller enligt kommunens avfallshanteringsbestämmelser bostadsfastigheter med minst 20 lägenheter, då producentsammanslutningarna inte har ordnat insamling på annat sätt. De här fastigheterna är enligt 41 i avfallslagen skyldiga att ansluta sig till den kommunalt ordnade transporten av returkartong. Även fastigheter som är mindre än vad som ovan nämns kan ansluta sig till separatinsamling av returkartong. I tömningsavgiften för returkartong ingår uppsamling, transport och behandling samt för högst liters kärl som står på marken en tvätt per år. Djupuppsamlingsbehållarna för returkartong tvättas minst en gång om året och vid behov oftare. För tvätt av djupuppsamlingsbehållare uppbärs en avgift enligt bestämmelserna i 21. Behållarna töms enligt avfallshanteringsbestämmelserna minst var fjärde vecka. Till den kommunalt ordnade transporten av returkartong ansluter man sig med ett uppsamlingskärl vid fastigheten. Man kan också ansluta sig till transporten genom att komma överens med närliggande fastigheter eller grannar om att använda ett gemensamt kärl. På av kommunen ordnad returkartongtransport tillämpas de bestämmelser som finns i 6 och 7 med undantag av det som nämns om extraavfall. V GRUNDER FÖR BEHANDLINGSAVGIFTENS ANDEL 11 Vid beräkning av behandlingsavgiftens andel används följande värden som genomsnittliga avfallsvikter: 1) blandavfall i sopsäck och i djupuppsamlingsbehållare 95 kg/m 3 2) blandavfall i kärl < 600 l som står på marken 85 kg/m 3 3) blandavfall i kärl 600 l som står på marken 75 kg/m 3 4) bostadsfastigheters bioavfall i kärl som står på marken och i djupuppsamlingsbehållare 100 kg/m 3 5) andra fastigheters bioavfall i kärl som står på marken och i djupuppsamlingsbehållare 200 kg/m 3 6) returkartong i kärl som står på marken och i djupuppsamlingsbehållare 75 kg/m 3 Uppsamlingsbehållare som flyttas för hand får enligt avfallshanteringsbestämmelserna väga högst 60 kg. 5

6 VI EKOAVGIFT 12 Ekoavgiften uppbärs av alla fastigheter på Östra Nylands Avfallsservice Ab:s verksamhetsområden och den är baserad på antalet bostäder på fastigheten. Ekoavgiften faktureras enligt vem som äger fastigheten på faktureringsårets första dag. Med ekoavgiften täcks de avfallshanteringstjänster som kommuninvånarna får gratis eller till ett pris som inte täcker kostnaderna. Sådana tjänster är uppsamling och behandling av hushållens återvinnbara avfall och farligt avfall samt avfallsrådgivning. VII AVFALLSHANTERING SOM KOMMUNEN SEKUNDÄRT ANSVARAR FÖR 13 Avfall som enligt 33 i avfallslagen sekundärt omfattas av kommunens ansvar prissätts från fall till fall enligt 13 och 24 i den här taxan. Priserna i taxan kan beroende på kostnaderna antingen sänkas eller höjas med 25 %. Priset för tjänster som hör till kommunens sekundära ansvar bör åtminstone täcka alla kostnader för att tjänsten ordnas. Faktorer som påverkar priset kan vara bl.a.: avfallspartiets mängd avfallets beskaffenhet avfallspartiets lämplighet för bolagets system andra faktorer från fall till fall Då servicebehovet är kontinuerligt, ingår bolaget ett skriftligt avtal med avfallets innehavare för högst tre (3) år åt gången. VIII FAKTURERING AV AVFALLSAVGIFTEN 14 Avfallsavgiften bestäms och debiteras av en av kommunen utsedd myndighet på basis av Östra Nylands Avfallsservice Ab:s beredning och med ändamålsenliga faktureringsperioder som kan variera mellan olika kundgrupper. Avfallsavgiften betalas till Östra Nylands Avfallsservice Ab. Om ett avfallskärl eller en grupp av kärl används av flera fastigheter (gemensamt kärl), ska dessa fastigheter skriftligen meddela uppgifter om kärlen, tömning, fastigheter och fakturering till Östra Nylands Avfallsservice Ab. Alla som använder det gemensamma kärlet ska underteckna anmälan. Avfallsavgiften ska oberoende av ändringsansökan betalas inom den tid som anges på avfallsfakturan eller på den nya avfallsfaktura som sänds på grund av påminnelse. Om avgiften inte betalas inom utsatt tid, ska årlig dröjsmålsränta från förfallodagen betalas på det förfallna beloppet enligt det som stadgas i räntelagen (633/1982). Östra Nylands Avfallsservice Ab sänder en påminnelsefaktura. För påminnelsefakturan uppbärs en indrivningsavgift enligt 10 i indrivningslagen (Lagen om indrivning av fordringar /513 och ändring 28/2005). Avfallsavgiftsfakturan kan drivas in utan domstols beslut. Efter påminnelsebrevet överförs en obetald faktura till avfallsnämnden för tvångsindrivning enligt delägaravtalet. Eventuella anmärkningar och rättelseyrkanden mot avfallsavgiftsfakturan ska inlämnas till Östra Nylands Avfallsservice Ab:s kontor inom 14 dagar från fakturans ankomst. Östra Nylands Avfallsservice Ab sänder anmärkningen eller rättelseyrkandet till ifrågavarande kommun för avgörande, om bolaget inte kan avgöra fallet. IX EVENTUELLA ÄNDRINGAR AV TAXAN 15 Denna taxa kan ändras genom kommunens beslut med undantag av mervärdesskatten, avfallsskatten och andra motsvarande avgifter. Sådana ändringars inverkan på avgifterna 6

7 beaktas från den dag de träder i kraft utan särskilt kommunalt beslut. I den här taxan har en mervärdesskatt på 23 % och en avfallsskatt på 40 euro per ton beaktats. 16 Genom kommunens beslut kan en fastighets avfallsavgift av särskilda skäl i enstaka fall skälighetsprövas, höjas eller slopas. 7

AVFALLSTAXA (RENHÅLLNINGSTAXA)

AVFALLSTAXA (RENHÅLLNINGSTAXA) AVFALLSTAXA (RENHÅLLNINGSTAXA) Innehållsförteckning 1 Allmänna bestämmelser 2 1.1 Stadens ansvar 2 1.2 Fastighetsinnehavarens ansvar för avfallet 3 1.3 Avgiftsskyldighet 4 1.4 Betalning 4 1.5 Behållartyper

Läs mer

INNEHÅLL 1 Verkställande direktörens översikt 2 Basuppgifter om bolaget 3 Insamling av avfall 4 Återvunnet och slutdeponerat avfall

INNEHÅLL 1 Verkställande direktörens översikt 2 Basuppgifter om bolaget 3 Insamling av avfall 4 Återvunnet och slutdeponerat avfall Årsberättelse 2005 2 INNEHÅLL 1 Verkställande direktörens översikt s.3 2 Basuppgifter om bolaget s.4 3 Insamling av avfall s.7 4 Återvunnet och slutdeponerat avfall s.10 5 Miljöskydd och kontroll s.15

Läs mer

Vad är avfallshanteringsföreskrifter och varför utfärdas de?

Vad är avfallshanteringsföreskrifter och varför utfärdas de? Vad är avfallshanteringsföreskrifter och varför utfärdas de? 1.1 Avfallshanteringsföreskrifternas syfte Det grundläggande syftet med avfallshanteringsföreskrifterna är att främja verkställigheten av avfallslagen

Läs mer

HUSBOLAGETS AVFALLSGUIDE

HUSBOLAGETS AVFALLSGUIDE HUSBOLAGETS AVFALLSGUIDE Tehtävänä puhtaampi ympäristö FASTIGHETENS AVFALLSHANTERING Det är många faktorer som inverkar på trivseln i anslutning till boende och en fungerande avfallshantering är en av

Läs mer

Ärade läsare -del, tillhörande avfallshanteringsbestämmelserna

Ärade läsare -del, tillhörande avfallshanteringsbestämmelserna Ärade läsare -del, tillhörande avfallshanteringsbestämmelserna i Kymmene avfallsnämnds verksamhetsområde Avfallshanteringsbestämmelserna är i kraft i följande kommuner: Fredrikshamn Itis Kotka Kouvola

Läs mer

Avfallstaxa. för Järfälla kommun. Dnr Ten 2014/291

Avfallstaxa. för Järfälla kommun. Dnr Ten 2014/291 Avfallstaxa för Järfälla kommun Dnr Ten 2014/291 Denna taxa träder i kraft den 1 januari 2015, då tidigare antagen taxa Dnr Ten 2013/480 upphör att gälla 2 (35) INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 INLEDNING... 4 1.1

Läs mer

Konstruktion av avfallstaxa RAPPORT 2008:18 ISSN 1103-4092

Konstruktion av avfallstaxa RAPPORT 2008:18 ISSN 1103-4092 Konstruktion av avfallstaxa RAPPORT 2008:18 ISSN 1103-4092 Förord De senaste åren har avfallshanteringen och insamlingssystemen blivit alltmer komplexa. De lokala förutsättningarna, ambitionerna och den

Läs mer

Föreskrifter om avfallshantering för Borlänge kommun. Beslutat i Kommunfullmäktige 2007-03-29

Föreskrifter om avfallshantering för Borlänge kommun. Beslutat i Kommunfullmäktige 2007-03-29 Föreskrifter om avfallshantering för Borlänge kommun Beslutat i Kommunfullmäktige 2007-03-29 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING...3 FÖRESKRIFTER OM AVFALLSHANTERING...4 Inledande bestämmelser och definitioner

Läs mer

Barn som sorterar = vår framtid s.7

Barn som sorterar = vår framtid s.7 Offentligt meddelande, delas ut till alla hushåll 2 n 2012 Ekorosks kundtidning Ekoroskin asiakaslehti Barn som sorterar = vår framtid s.7 kauhava ansluter sig till ekorosk s. 3 varför sorterar vi vårt

Läs mer

Råd och tips om dina avfallskärl. För dig som bor i villa eller radhus

Råd och tips om dina avfallskärl. För dig som bor i villa eller radhus Råd och tips om dina avfallskärl För dig som bor i villa eller radhus ABONNEMANG Välj gärna abonnemang med sortering av matavfall. AVFALLSABONNEMANG FÖR VILLOR Du som bor i villa eller radhus ska ha ett

Läs mer

UTREDNING INSAMLINGSSYSTEM. Januari 2013

UTREDNING INSAMLINGSSYSTEM. Januari 2013 UTREDNING INSAMLINGSSYSTEM Januari 2013 Innehåll Innehåll... 2 Inledning... 4 Insamling av matavfall i separata kärl med papperspåse... 5 Hämtning... 6 Arbetsmiljö... 6 Hämtningsintervall & dimensionering...

Läs mer

UTREDNING INSAMLINGSSYSTEM. Januari 2013

UTREDNING INSAMLINGSSYSTEM. Januari 2013 UTREDNING INSAMLINGSSYSTEM Januari 2013 Innehåll Innehåll... 2 Inledning... 4 Insamling av matavfall i separata kärl med papperspåse... 5 Hämtning... 6 Arbetsmiljö... 6 Hämtningsintervall & dimensionering...

Läs mer

NYKARLEBY KRAFTVERK UUDENKAARLEPYYN VOIMALAITOS

NYKARLEBY KRAFTVERK UUDENKAARLEPYYN VOIMALAITOS NYKARLEBY KRAFTVERK UUDENKAARLEPYYN VOIMALAITOS Allmänna leveransvillkor för vattentjänstverket ALLMÄNNA LEVERANSVILLKOR FÖR VATTENTJÄNSTVERK 1. ALLMÄNNA LEVERANSVILLKOR OCH DEFINITIONER... 4 ALLMÄNNA

Läs mer

Elisas allmänna avtalsvillkor för privatkunder 1.2.2008

Elisas allmänna avtalsvillkor för privatkunder 1.2.2008 Elisas allmänna avtalsvillkor för privatkunder 1.2.2008 1. Allmänt 1.1 Dessa avtalsvillkor tillämpas på leveranser av Elisas tjänster åt konsumentkunden. Tjänsterna kan omfatta anslutningar och andra kommunikationstjänster

Läs mer

1 Informationsärende: Omvärldsanalys - planeringsförutsättningar 2016-2019 BESLUTAS AV KOMMUNFULLMÄKTIGE

1 Informationsärende: Omvärldsanalys - planeringsförutsättningar 2016-2019 BESLUTAS AV KOMMUNFULLMÄKTIGE KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA 1 [3] Kommunstyrelsen 2014-10-31 Tid 2014-11-10, Kl 16:00 Plats Kommunalhuset 2:3 Ärenden Justering 1 Informationsärende: Omvärldsanalys - planeringsförutsättningar 2016-2019

Läs mer

FÖRESKRIFTER OM AVFALLSHANTERING FÖR ANEBY KOMMUN 1(13)

FÖRESKRIFTER OM AVFALLSHANTERING FÖR ANEBY KOMMUN 1(13) ANEBY KOMMUN 1(13) Antagna av kommunfullmäktige i Aneby kommun 2012-12-17, KF 81. Med stöd av 15 kap. 11 miljöbalken (SFS 1998:808) samt 74 och 75 avfallsförordningen (SFS 2011:927) meddelar kommunfullmäktige

Läs mer

Information om taxa för hämtning av slam från enskilda avloppsanläggningar i Uppsala kommun

Information om taxa för hämtning av slam från enskilda avloppsanläggningar i Uppsala kommun Information om taxa för hämtning av slam från enskilda avloppsanläggningar i Uppsala kommun Uppsala kommuns taxa för hämtning av slam från enskilda avloppsanläggningar Denna taxa antogs av kommunalfullmäktige

Läs mer

Revidering av skuldsaneringen. Skuldsaneringsarbetsgruppen Ordförande: lagstiftningsrådet Tuula Linna Sekreterare: specialsakkunnig Kirsi Pulkkinen

Revidering av skuldsaneringen. Skuldsaneringsarbetsgruppen Ordförande: lagstiftningsrådet Tuula Linna Sekreterare: specialsakkunnig Kirsi Pulkkinen 8.3.2011 Publikationens titel Författare Justitieministeriets publikation Revidering av skuldsaneringen Skuldsaneringsarbetsgruppen Ordförande: lagstiftningsrådet Tuula Linna Sekreterare: specialsakkunnig

Läs mer

Hedemora Energi AB 1(8)

Hedemora Energi AB 1(8) för leverans av fjärrvärme som används för enskilt bruk Utarbetade av Svensk Fjärrvärme tillsammans med Konsumentverket 1.1a) Dessa allmänna avtalsvillkor samt vad som föreskrivs i fjärrvärmelagen (2008:263)

Läs mer

Allmänna avtalsvillkor för JNT:s tjänster för konsumenter

Allmänna avtalsvillkor för JNT:s tjänster för konsumenter 1 TILL TJÄNSTEANVÄNDAREN Allmänna avtalsvillkor för JNT:s tjänster för konsumenter Villkoren baserar sig på Centralförbundet för telekommunikation och informationsteknik Ficom rf:s rekommendation om allmänna

Läs mer

Allmänna avtalsvillkor för konsument

Allmänna avtalsvillkor för konsument Allmänna avtalsvillkor för konsument för leverans av fjärrvärme som används för enskilt bruk Utarbetade av Svensk Fjärrvärme tillsammans med Konsumentverket 1 Inledande bestämmelser 1.1a) Dessa allmänna

Läs mer

Konsumenträttsliga riktlinjer GOD SED VID INDRIVNING AV KONSUMENTFORDRINGAR. kkv.fi

Konsumenträttsliga riktlinjer GOD SED VID INDRIVNING AV KONSUMENTFORDRINGAR. kkv.fi Konsumenträttsliga riktlinjer GOD SED VID INDRIVNING AV KONSUMENTFORDRINGAR Utgångspunkter för riktlinjerna och övervakningen... 2 Tillämpning av indrivningslagen och lagens disposivitet... 2 Vad är en

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING 2003 Utgiven i Helsingfors den 21 februari 2003 Nr 126 131 INNEHÅLL Nr Sidan 126 Lag om statliga och kommunala borgenslån för bostadsrättshus- och hyreshusproduktion... 277

Läs mer

Rekommenderade av Finsk Energiindustri rf ELLEVERANSVILLKOR ELV 2014

Rekommenderade av Finsk Energiindustri rf ELLEVERANSVILLKOR ELV 2014 Rekommenderade av Finsk Energiindustri rf ELLEVERANSVILLKOR ELV 2014 Innehåll: A. Allmänt, ingående av elleveransavtal och förutsättningar för tjänsten B. Mätning, fakturering och avbrytande av elleveransen

Läs mer

Elleveransvillkor ELV 2014. Gäller fr.o.m 1.1 2015

Elleveransvillkor ELV 2014. Gäller fr.o.m 1.1 2015 Elleveransvillkor ELV 2014 Gäller fr.o.m 1.1 2015 Kymmenedalens El Kymmenedalens El ELLEVERANSVILLKOR ELV 2014 Innehåll: A. Allmänt, ingående av elleveransavtal och förutsättningar för tjänsten B. Mätning,

Läs mer

FÖRESKRIFTER FÖR AVFALLSHANTERING INOM NORRKÖPINGS KOMMUN

FÖRESKRIFTER FÖR AVFALLSHANTERING INOM NORRKÖPINGS KOMMUN FÖRESKRIFTER FÖR AVFALLSHANTERING INOM NORRKÖPINGS KOMMUN Antagna av kommunfullmäktige den 15 oktober 2012, 163 Dessa föreskrifter träder i kraft 2013-01-01. Föreskrifter antagna av kommunfullmäktige 2006-12-18

Läs mer

Kunden avser den person som inte är försäljare och som ingår eller har ingått ett kundavtal eller använder Watson

Kunden avser den person som inte är försäljare och som ingår eller har ingått ett kundavtal eller använder Watson SPECIALVILLKOR FÖR TJÄNSTEN WATSON WATSON NORDIC AB 1. Tillämpning och definitioner 1.1. Dessa avtalsvillkor tillämpas på användning av Watson tv- och beställfilmstjänsten (nedan Watson) och de fastställer

Läs mer

bruksvillkoren för YkkösBonus MasterCardkreditkort

bruksvillkoren för YkkösBonus MasterCardkreditkort Bruksvillkor för YkkösBonus MasterCard-kreditkort 1. Tillämpningsområde och definitioner Dessa bruksvillkor för YkkösBonus MasterCardkreditkort tillämpas på det konto med kredit och det därtill anslutna

Läs mer

Vanda Energi Abs elförsäljningsvillkor

Vanda Energi Abs elförsäljningsvillkor Vanda Energi Abs elförsäljningsvillkor Rekommenderade av Finsk Energiindustri rf ELFÖRSÄLJNINGSVILLKOR EFV 2010 Innehåll: A. Allmänt, ingående av elförsäljningsavtal, förutsättningar för och påbörjande

Läs mer

Rekommenderade av Finsk Energiindustri rf

Rekommenderade av Finsk Energiindustri rf Rekommenderade av Finsk Energiindustri rf NÄTTJÄNSTVILLKOR NTV 2010 Innehåll: A. Allmänt, ingående av nätavtal, förutsättningar för och påbörjande av tjänsten B. Mätning, fakturering och avbrytande C.

Läs mer