PÄIJÄNNE-TAVASTLANDS AVFALLSTAXA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "PÄIJÄNNE-TAVASTLANDS AVFALLSTAXA"

Transkript

1 PÄIJÄNNE-TAVASTLANDS AVFALLSTAXA Päijänne-Tavastland avfallsnämnd Som bilaga till taxan en avgiftstabell med de gällande avgifterna i euro, ändrad Päijänne-Tavastland avfallsnämnd I ALLMÄNT 1 Tillämpningsområde Denna taxa tillämpas i de kommuner som hör till Päijät-Hämeen Jätehuolto Oy:s verksamhetsområde med undantag av följande paragrafer som följs endast i de nämnda kommunerna eller i delar av dem: Kommunalt ordnad transport av bland- och energiavfall 4 6 : Artjärvi i Orimattila, glesbygdsområden i Heinola och Sysmä Kommunalt ordnad bioavfallstransport 7 : I Heinola och Orimattila Taxan gäller inte privaträttsliga avgifter för tjänster inom avfallstransport ordnad av fastighetsinnehavaren (37 i avfallslagen). 2 Betalningsskyldighet Skyldig att betala de avfallsavgifter som framgår av denna taxa är innehavare av en sådan fastighet eller innehavare av övrigt avfall (t.ex. ett transportbolag), vars avfallshanteringsproducents konkurrensutsatta transportentreprenör eller Päijät-Hämeen Jätehuolto Oy (nedan avfallsanläggning) ordnar i sitt verksamhetsområde för kommunens räkning. 3 Definitioner Definitionerna av avfall följer avfallslagen och avfallsbestämmelserna (godkända i kommunerna år 2000). Förklaring av vissa termer i taxan: Kommunalt ordnad avfallstransport är ett transportsystem där avfallsanläggningen eller kommunen centraliserat konkurrensutsätter avfallstransporterna i enskilda entreprenadområden. Kommunens sekundära ansvar är kommunens ansvar att enligt 33 i avfallslagen ordna avfallshantering, då avfallsinnehavaren i brist på skälig tillgång på annat serviceutbud begär detta och avfallet i fråga om beskaffenhet och mängd lämpar sig för kommunens avfallshanteringssystem. Transportentreprenör är företaget som via konkurrensutsättning valts att sköta avfallshanteringen vid avfallstransport ordnad av kommunen. II KOMMUNALT ORDNAD TRANSPORT AV BLAND- OCH ENERGIAVFALL (Artjärvi i Orimattila, glesbygden i Heinola och Sysmä) 4 Anslutningsskyldighet Innehavaren av avfallet (fastigheten) måste ansluta sig till den kommunalt ordnade avfallstransporten, om ordnandet av fastighetens avfallstransport enligt i avfallslagen hör till kommunens primära eller sekundära ansvar. 1

2 Vid anslutandet till kommunalt ordnad avfallstransport använder man sig i första hand av eget fastighetsspecifikt insamlingskärl. Alternativt kan fastigheterna ansluta sig till kommunalt ordnad avfallstransport genom att: a) Använda en regional avfallsstation b) Komma överens med fastigheterna om att använda ett gemensamt kärl enligt 7 i avfallsbestämmelserna. I Sysmä och Heinola är det främsta alternativet en regional station. Gemensam eller hemavhämtning är möjlig om fastigheten är belägen i den omedelbara närheten av en vanlig och etablerad transportrutt. Aktiva jordbruk ska dock alltid ansluta sig till avfallshanteringen med ett fastighetsspecifikt insamlingskärl. 5 Grunderna för tömningsavgifterna för fastighetsspecifika insamlingskärl Tömningsavgiften fastställs enligt insamlingsredskapens typ (volym), antalet tömningar, avfallstyp samt andra tjänster angående fastigheten. Tömningsavgiften består av transportavgiften och hanteringsavgiften. Transportavgiften fastställs enligt konkurrensutsättning utförd av avfallsanstalten eller kommunen i enlighet med lagen om offentliga upphandlingar. Hanteringsavgiften fastställs enligt avfallstypens specifika avfallshanteringsavgift och den specifika avfallstypens genomsnittliga vikt i insamlingsredskapet. Vikterna presenteras i avgiftstabellen. För behållare som vägs separat fastställs hanteringsavgiften enligt avfallets vikt. I Heinola och Orimattila innehåller hanteringsavgiften en administrationsavgift som transportentreprenören betalar till avfallsanläggningen. Administrationsavgiften täcker kostnaderna som konkurrensutsättningen och övervakningen orsakar avfallsanläggningen. Enligt avfallslagen ska avfallsavgiften täcka alla kostnader som avfallshanteringen orsakar. Det maximala tömningsintervallet fastställs enligt avfallsbestämmelserna. tömningsintervallet kan ansökas om av avfallsnämnden. Ändring i En ändring av insamlingsredskapen sänker eller höjer avfallsavgiften från och med att fastighetsinnehavaren eller avfallstransportören meddelar transportentreprenörens kontor om förändringen. I insamlingsredskap som flyttas för hand får högst 60 kg avfall placeras. 5.1 Tillfälligt avbrott Anmälan till transportentreprenören om tillfälligt avbrott i fastighetens avfallstransport bör göras två (2) veckor innan avbrottet börjar och avbrottet bör vara minst fyra (4) veckor för att avfallsavgiften inte ska tas ut för avbrottstiden. Avbrottet gäller inte regioninsamlingsstationernas årsavgifter. 5.2 Entreprenörens försummelser En avfallsavgift tas inte ut om insamlingskärlet på grund av transportentreprenörens försummelse inte har tömts. Fastighetsinnehavaren bör omedelbart meddela entreprenören om försummelsen. Som försummelse räknas inte om insamlingsredskapet varit för tungt lastat eller trasigt eller om vägen till insamlingskärlet som hör till fastighetens underhåll är obrukbar eller kan skada fordonet. Om insamlingskärlet inte kan tömmas av orsaker som hänför sig till fastigheten tas en avgift ut för onödig avhämtning (punkt 5.3). Ett insamlingskärl som inte tömts på grund av transportentreprenörens försummelse töms så fort som möjligt efter att fastighetsinnehavaren meddelat transportentreprenören. I tätorter görs tömningen senast inom en vecka och på glesbygden senast inom två veckor efter meddelandet. Motsvarande avfall som uppkommit på grund av försummelsen och placerats bredvid avfallskärlet transporteras gratis. 2

3 5.3 Avgift för onödig avhämtning Avfallsavgiften tas ut för alla kärl som innehåller avfall. Om kärlet eller alla kärl i kärlgruppen är tomma eller om kärlet inte kan tömmas av orsaker som beror på kunden tas en avgift ut för onödig avhämtning för kärltypen i fråga. Avgiften är transportavgiftsandelen för denna typ av kärl. 5.4 Extra avfall Som extra avfall tolkas avfall som förpackats i en soppåse eller annars markerats tydligt som avfall samt som lämnats bredvid kärlet eller under avfallstaket. Avgiften för extra avfall fastställs enligt avfallets volym. Avgiften tas ut för varje 200 liter extra avfall till en avgift som motsvarar 75 % av tömningsavgiften för ett 240 liters kärl enligt avgiftstabellen för respektive avfallstyp. Om extra avfallet packats i annat än en sopsäck eller -påse bör de alltid märkas som extra avfall och de bör vara lätta att lasta och lämpliga att transportera. Extra avfall på över 1 m 3 tas inte med i sopbilen. 6 Avgifterna för de regionala avfallsstationerna Man får använda de regionala avfallsstationernas bland- och energiavfallskärl genom att ansluta sig som kund till entreprenörens regionala avfallsstationer och betala avgiften för det. i Sysmä inkluderar avgiften även användningsrätt till glas- och metallkärl. Avgiften för de regionala avfallsstationerna är en årlig avgift och fastställs enligt konkurrensutsättning utförd av avfallsanläggningen eller kommunen i enlighet med lagen om offentliga upphandlingar. Betalningsskyldig är den som äger fastigheten på faktureringsperiodens första dag. III KOMMUNALT ORDNAD BIOAVFALLSTRANSPORT (Heinola och Orimattila) 7 Grunderna för bioavfallskärlens tömningsavgifter Separat insamling av bioavfall gäller enligt kommunens avfallshanteringsbestämmelser bostadsfastigheter som har minst 10 bostäder och kontorsfastigheter där det uppstår minst 50 liter bioavfall/vecka. Av dessa fastigheter är de avfallsproducerande fastigheter som enligt 32 och 33 i avfallslagen hör till kommunens ansvar förpliktade att ansluta sig till den kommunalt ordnade transporten av bioavfall. Även mindre fastigheter kan ansluta sig till den separata insamlingen av bioavfall om fastigheterna är belägna längs den vanliga tömningsrutten. Vid anslutandet till kommunalt ordnad bioavfallstransport använder man sig i första hand av ett eget fastighetsspecifikt insamlingskärl eller genom att komma överens med närliggande fastigheter eller grannar om att använda ett gemensamt kärl i enlighet med avfallshanteringsbestämmelserna. I övrigt tillämpas principerna för kommunalt ordnad bioavfallstransport i 5. Bioavfallskärlets tömningsavgift inkluderar en innersäck och en årlig tvätt i enlighet med avfallshanteringsbestämmelserna. IV AVFALLSAVGIFTERNA PÅ AVFALLSSTATIONERNA 8 Avgift för små partier På avfallsstationer som upprätthålls av en avfallsanläggning tas avgifterna ut enligt avgiftstabellen per volym eller enhet. Avgifterna tas ut av den som transporterar avfallet. 3

4 Avgifterna täcker avfallsanläggningens kostnader för avfallshanteringen. Övriga kostnader för anläggningen täcks med ekoavgiften. Vid avfallshämtandet bör man följa avfallsanläggningens mottagningsvillkor. V AVFALLSAVGIFTER PÅ AVFALLSCENTRALERNA 9 Avgifter för avfallshantering och vikt I enlighet med 32 och 33 i avfallslagen sker debiteringen på Kujala Avfallscentral för avfallslassen som mottas, huvudsakligen enligt avgiftstabellens viktavgifter samt hanteringsavgiften som baserar sig på avfallstypens vikt. Betalningsskyldig är den som hämtar lasset till avfallscentralen. Betalningarna kan faktureras av avfallsproducenten om denne gjort ett faktureringsavtal med avfallsanläggningen. Vid avfallshämtandet bör man följa avfallsanläggningens mottagningsvillkor. 10 Avgifter för avfall som kommunen i andra hand ansvarar för Avgifterna för avfall som kommunen i andra hand ansvarar för enligt 33 i avfallslagen kan antingen sänkas eller höjas enligt taxan med max 25 % på basis av kostnaderna. Faktorer som inverkar på kostnaderna kan vara t.ex.: avfallspartiets storlek avfallets kvalitet avfallspartiets lämplighet i avfallsanläggningens system övriga faktorer från fall till fall När servicebehovet är kontinuerligt ingår avfallsanläggningen ett skriftligt avtal med avfallsinnehavaren för högst tre (3) år i taget. VI EKOAVGIFT 11 Grunder för ekoavgiften För att täcka kostnaderna av underhåll av nätverket av ekostationer, mottagning och hantering av hushållens farliga avfall, avfallsrådgivning om uppkomst och förebyggande av avfall, underhåll av avfallsstations- och avfallsdejoureringsnätverket debiteras i enlighet med 78 i avfallslagen en fast bostadsspecifik grundavgift, ekoavgift, av alla bostäder och fritidsbostäder enligt avgiftstabellen. Ekoavgiften baserar sig på fastighetens användningsändamål och antalet lägenheter. Det som tidigare nämnts om bostadsfastigheter gäller även anstalter med en eller flera lägenheter som kan jämföras med vanliga hushåll. I fastigheter med två bostäder där de boende i praktiken bildar ett matlag kan ekoavgiften fastställas enligt en bostadslägenhet. 12 Fakturering av ekoavgift Ekoavgiften ska i enlighet med 83 i avfallslagen betalas till avfallsanläggningen som ordnar servicen för kommunens räkning. Avfallsanläggningen sköter ekoavgiftens fakturering, indrivning och övrig ekonomiförvaltning samt verkställer och upprätthåller nödvändiga register samt informerar de betalningsskyldiga. Ekoavgiften faktureras årligen i en rat. Betalningen sköts av den som äger bostaden vid faktureringstidpunkten. I fastigheter som ägs av aktiebolag skickas fakturan till husbolaget. Avgiften bestäms enligt bostadens användningsändamål i början av debiteringsåret. 4

5 Avgiften gäller inte obeboeliga lägenheter. VII ÖVRIGA AVGIFTER 13 Avgift för missbruk Som missbruk räknas användning av en regional avfalls- eller ekostation då fastigheten som hämtar avfall till stationen inte har anslutit sig som kund till transportentreprenörens regionala avfallsstationer eller som inte har betalat ekoavgiften. Missbruk av stationerna är också att föra sådant avfall som inte lämpar sig för stationerna. För missbruk av dessa två stationer tas en avgift ut enligt avgiftstabellen som täcker kostnaderna för missbruket. Avgiften tas i första hand ut av den som lämnat avfallet och missbrukat stationerna och i andra hand av innehavaren till fastigheten där avfallet producerats. Avgiften kan även påföras vid fall där avfall olovligt lämnats utanför avfallsstationen då den varit stängd. VII FAKTURERING AV AVFALLSAVGIFTEN 14 Fastställning och debitering av avfallsavgiften Avfallsavgiften fastställs och debiteras av den myndighet som bestämts av avfallsnämnden i faktureringsperioder som avfallsanläggningen eller transportentreprenören anser lämpliga Dessa perioder kan vara olika för olika kundgrupper. För betalning av avfallsavgiften skickas en avfallsfaktura till den betalningsskyldige enligt 82 i avfallslagen. Avfallsavgiften skickas ut av och betalas till transportentreprenören (tömningsavgifter och avgifter för regional avfallsstation) eller till avfallsanläggningen (ekoavgifter, avgift för små partier och hanteringsavgifter). Om flera fastigheter använder samma avfallskärl eller kärlgrupp bör de dessa fastigheter meddela uppgifterna om kärltyp, fastighetstyp och faktureringsinformation till transportentreprenören. Avfallsavgiften ska betalas inom den tid som nämns på avfallsfakturan eller på en påminnelsefaktura trots ansökan om ändring. Om fakturan inte betalas i tid påförs en dröjsmålsränta på den förfallna delen enligt bestämmelserna i räntelagen (633/1982). Transportentreprenören eller avfallsanläggningen skickar en påminnelsefaktura. För påminnelsefakturan debiteras en indrivningsavgift enligt 10 i indrivningslagen (Lagen om indrivning av fordringar /513 och ändringen 28/2005). Avfallsavgiftsfakturan är utmätningsbar utan domstolsbeslut. Om fakturan inte betalas trots påminnelsen överförs fakturan till avfallsnämnden för tvångsindrivning. Eventuella påminnelser som behöver sändas ut ska skickas till avfallsanläggningens eller transportentreprenörens kontor inom 14 dagar från mottagandet av fakturan. Om avfallsanläggningen eller transportentreprenören inte kan avgöra ärendet överlämnas påminnelsen till avfallsnämnden. 15 Jämkning I enskilda fall kan avfallsnämnden besluta att av särskilda orsaker jämka fastighetens avfallsavgift. Jämkningen av avgiften är efter noggrant övervägande möjligt om bostadsfastigheten av orsaker som tillförlitligt utretts inte kan användas alls och när det inte finns behov av avfallsservice under denna tidsperiod. IX EVENTUELLA ÄNDRINGAR I TAXAN 16 Ändringar i taxan och avgifterna 5

6 Denna taxa och den bifogade avgiftstabellen kan ändras på avfallsnämndens beslut med undantag av mervärdesskatten och då tas ändringarna i avgifterna i bruk den dag de träder i kraft utan separat beslut av nämnden. X IKRAFTTRÄDANDE 17 Ikraftträdande Avfallstaxan träder i kraft även om ändring i beslutet om dess godkännande söks. Avfallstaxan är i kraft tillsvidare tills annat bestäms på ett nytt beslut. När denna taxa träder i kraft upphävs de tidigare avfallstaxorna som bestämts i kommunerna. Bilaga: avgiftstabell fr.o.m

7 TABELL FÖR AVFALLSAVGIFTER BILAGA Avgifterna fr.o.m I avfallsavgiftstaxan bekräftas den momsfria avgiften. AVGIFTERNA FÖR KOMMUNALT ORDNAD AVFALLSTRANSPORT INSAMLING AV BLANDAVFALL Hanteringsandelen inkluderar administrationsandelen 0,1 i Orimattila och Heinola Artjärvi i Orimattila Heinolas glesbygd Sysmäs glesbygd Avfall som töms i en packande avfallsbil/bioavfall separerat moms 0 % moms 0 % moms 0 % moms 0 % moms 0 % moms 0 % transport hantering totalt totalt transport hantering totalt totalt transport hantering totalt totalt avfallskärl högst 140 l 4,02 1,58 5,60 6,94 5,39 1,58 6,97 8,64 inte specificerat 8,56 10,61 avfallskärl högst 200 l inte specificerat 8,59 10,65 avfallskärl högst 240 l 4,02 2,44 6,46 8,01 5,72 2,44 8,16 10,12 inte specificerat 8,79 10,90 avfallskärl högst 600 l 5,80 4,68 10,48 13,00 6,63 4,68 11,31 14,03 inte specificerat 13,74 17,04 avfallskärl högst 660 l 5,80 5,14 10,94 13,57 6,63 5,14 11,77 14,60 snabbcontainer högst 4 m3 28,49 28,93 57,42 71,20 26,33 28,93 55,26 68,52 snabbcontainer över 4 m3, högst 6 m3 32,56 43,35 75,91 94,13 27,85 43,35 71,20 88,28 snabbcontainer över 6 m3, högst 8 m3 59,02 57,76 116,78 144,81 29,87 57,76 87,63 108,66 Avfall som töms i en packande avfallsbil/bioavfall inte separerat avfallskärl högst 140 l 4,02 1,96 5,98 7,42 5,49 1,96 7,45 9,24 inte specificerat 9,62 11,93 avfallskärl högst 200 l inte specificerat 9,66 11,98 avfallskärl högst 240 l 4,02 3,03 7,05 8,74 5,82 3,03 8,85 10,98 inte specificerat 9,87 12,24 avfallskärl högst 600 l 5,80 5,82 11,62 14,41 6,73 5,82 12,55 15,57 inte specificerat 15,57 19,31 avfallskärl högst 660 l 5,80 6,40 12,20 15,13 6,73 6,40 13,13 16,29 snabbcontainer högst 4 m3 28,49 36,14 64,63 80,14 26,63 36,14 62,77 77,84 snabbcontainer över 4 m3, högst 6 m3 32,56 54,16 86,72 107,53 28,15 54,16 82,31 102,06 snabbcontainer över 6 m3, högst 8 m3 59,02 72,18 131,20 162,69 29,87 72,18 102,05 126,54 INSAMLING AV ENERGIAVFALL Avfall som töms i en packande avfallsbil Hanteringsandelen inkluderar administrationsandelen 0,1 Artjärvi i Orimattila Heinolas glesbygd Sysmäs glesbygd i Orimattila och Heinola moms 0 % moms 0 % moms 0 % moms 0 % moms 0 % moms 0 % transport hantering totalt totalt transport hantering totalt totalt transport hantering totalt totalt avfallskärl högst 140 l 4,32 0,26 4,58 5,68 6,43 0,26 6,69 8,30 inte specificerat 6,65 8,25 avfallskärl högst 200 l inte specificerat 6,66 8,26 avfallskärl högst 240 l 4,32 0,37 4,69 5,82 6,84 0,37 7,21 8,93 inte specificerat 6,84 8,48 avfallskärl högst 600 l 5,90 0,76 6,66 8,26 7,75 0,76 8,51 10,55 inte specificerat 9,33 11,57 avfallskärl högst 660 l 5,90 0,83 6,73 8,35 7,75 0,83 8,58 10,63 snabbcontainer högst 4 m3 28,49 3,90 32,39 40,16 28,96 3,90 32,86 40,75 snabbcontainer över 4 m3, högst 6 m3 32,56 5,80 38,36 47,57 31,69 5,80 37,49 46,49 snabbcontainer över 6 m3, högst 8 m3 59,02 7,70 66,72 82,73 34,43 7,70 42,13 52,24

8 INSAMLING AV BIOAVFALL Avfall som töms i en packande avfallsbil Hanteringsandelen inkluderar administrationsandelen 0,1 Orimattila moms 0 % moms 0 % moms 0 % moms 0 % transport hantering totalt totalt transport hantering totalt totalt Avfallskärl 120 liter 4,88 1,84 6,72 8,33 3,65 1,84 5,49 6,81 Avfallskärl 240 liter 4,59 3,59 8,18 10,14 3,36 3,59 6,95 8,62 Underhållet av kärlet 25,28 31,35 20,28 25,15 Heinola GRUNDERNA FÖR INSAMLINGENS HANTERINGSAVGIFTSANDEL De genomsnittliga avfallsvikterna i insamlingsredskapet kärlstorlek kärl högst 140 l kärl högst 240 l kärl högst 660 l snabbcontainer högst 4 m3 snabbcontainer högst 6 m3 snabbcontainer högst 8 m3 DE REGIONALA AVFALLSSTATIONERNAS AVGIFTER kg/kärl-m3 kg/kärl-m3 kg/kärl-m3 blandavfall, bioavfall sorterat Fastigheter som använder avfallsstationer Hanteringsavgiften inkluderar administrationsavgiften euro/bostad/år euro/bostad/år euro/bostad/år 2 euro/bostad/år i Orimattila och Heinola 1a. stadigvarande bostad, bioavfallet sorterat 1 2 boende 65,00 80,60 66,50 82,46 1b. stadigvarande bostad, bioavfallet sorterat 1 3 boende 102,92 127,62 2a. stadigvarande bostad, bioavfallet sorterat fler än 2 boende 91,00 112,84 88,30 109,49 2b. stadigvarande bostad, bioavfallet sorterat fler än 3 boende 113,59 140,85 3. stadigvarande bostad, bioavfallet inte sorterat 1 2 boende 79,00 97,96 74,50 92,38 3b. stadigvarande bostad, bioavfallet inte sorterat 1 3 boende 133,02 164,94 4. stadigvarande bostad, bioavfallet inte sorterat fler än 2 boende 102,00 126,48 97,00 120,28 4b. stadigvarande bostad, bioavfallet inte sorterat fler än 3 boende 144,41 179,07 5a. fritidsbostad, bioavfallet sorterat 57,00 70,68 64,00 79,36 5b. fritidsbostad, bioavfallet sorterat 1 3 boende 60,97 75,60 5c. fritidsbostad, bioavfallet sorterat, fler än 3 boende 63,92 79,26 6a. fritidsbostad, bioavfallet inte sorterat 69,00 85,56 71,00 88,04 6b. fritidsbostad, bioavfallet inte sorterat, 1 3 boende 70,16 87,00 6c. fritidsbostad, bioavfallet inte sorterat, fler än 3 boende 74,93 92, kg/kärl-m3 blandavfall, bioavfall inte sorterat energiavfall bioavfall Artjärvi i Orimattila Heinolas glesbygd Sysmäs glesbygd

9 7. fritidsbostad, marginell användning 58,60 72,66 KÄRLHYROR Orimattila euro/månad Heinola euro/månad kärlets storlek bland- och energiavfall 120 liter 2,50 3,10 2,25 2, liter 2,50 3,10 2,25 2, liter 2,50 3,10 2,35 2,91 600/660 liter 3,50 4,34 4,45 5,52 KÄRLTVÄTT Orimattila euro/gång Heinola euro/gång kärlets storlek biokärl liter 9,50 11,78 9,50 11,78 bland- och energiavfall liter 5,50 6,82 16,50 20,46 EKOAVGIFT OCH MISSBRUKSAVGIFT EKOAVGIFT stadigvarande bostad 16,53 20,50 fritidsbostad 9,28 11,50 MISSBRUK AV EN REGIONAL AVFALLSSTATION ELLER EKOSTATION Användning av en regional avfallsstation eller ekostation utan att betala årsavgiften eller ekoavgiften 48,39 6 Även obetald årsavgift eller ekoavgift tas ut Att föra olämpligt avfall till den regionala avfallsstationen eller till ekostationen 96,77 12 Även hanteringsavgift för felaktigt lämnat avfall tas ut AVFALLSCENTRALERNAS MOTTAGNINGSAVGIFTER euro/bostad/år euro/missbruk AVFALLSCENTRALERNAS AVGIFTER blandavfall, högst 200 liter blandavfall, 1 m3 energiavfall, 1 m3 stubbar, 1 m3 betong- och tegelavfall, 1 m3 överskottsmassor, högst 1 m3 tunnor, 200 liter, oöppnad, st. däck, med eller utan fälgar, st. specialavfall t.ex. asbest, döda smådjur, grillfetter, 1 m3 pulversläckare, st. sekretessbelagt papper, högst 40 liter sekretessbelagt papper, 200 liter Avgift för små partier 8,10 20,15 10,0 25,0 5,65 7,0 5,65 7,0 5,65 7,0 5,65 7,0 16,13 20,0 0,81 1,0 25,00 31,0 8,07 10,0 12,09 15,0 32,26 40,0

10 intyg på att materialet förstörts kvistar räfsavfall trä kartong papper glas metall tryckimpregnerat trä 8,07 1 FLAKSERVICE AVFALLSFLAKSERVICE Avgiften inkluderar transport av flaket och tömning /tömning POSTNUMMER Ort Område alv 0 % alv 24 % LAHTI 1 129, LAHTI 1 129, LAHTI 1 129, LAHTI 1 129, LAHTI 1 129, LAHTI 2 153, LAHTI 2 153, LAHTI 2 153, LAHTI LAHTI 2 153, LAHTI 2 153, KUKKILA LAHTI 2 153, LAHTI LAHTI MÄKELÄ LAHTI 2 153, LAHTI 1 129, VILLÄHDE 1 129, NASTOLA 2 153, NASTOLA 1 129, RUUHIJÄRVI 2 153, LAHTI 2 153, LAHTI 2 153, LAHTI 2 153, LAHTI 2 153, LAHTI LAHTI

11 15830 LAHTI LAHTI LAHTI HOLLOLA HOLLOLA HOLLOLA 4 185, LAHTI LAHTI MESSILÄ UUSIKYLÄ 2 153, OKKERI 2 153, KUIVANTO VIRENOJA 4 185, PENNALA HEINÄMAA HERRALA 4 185, HOLLOLA KK 4 185, KUTAJÄRVI 4 185, KALLIOLA PAIMELA 4 185, VESIVEHMAA 4 185, VÄÄKSY 4 185, VIERUMÄKI 4 185, VIERUMÄKI 4 185,48 23 ANDRA AVGIFTER avgift per timme /h, andra postnummer, med precision av 1/2 h flakhyra /dg (över natten) mellantömning /gång alv 0 % alv 24 % 60,48 75,00 8, ,65 10 Avgifter enligt hanteringsprislistan /t KUJALA AVFALLSCENTRALS AVGIFTER UTNYTTJANDE OCH HANTERING Blandavfall blandavfall Bioavfall bioavfall animaliskt bioavfall från industrin räfsavfall, andra än ekoavgiftsfastigheter Kujala avfallscentral euro/ton moms 0 % moms 24 % 106,00 131,44 euro/ton moms 0 % moms 24 % 79,00 97,96 79,00 97, ,60

12 blandning av räfs- och kvistavfall Energiavfall energiavfall Industriavfall till avstjälpningsplatsen industriavfall klass 1 industriavfall klass 2, stenmaterial industriavfall klass 2, utan avfallsskatt slagg och aska spån och trädamm till avstjälpningsplatsen rejekt från avfallshanteringen Övrigt avfall förpackningsglas inom hälsovården företagens returglas, bostadsaktiebolag gratis Avfalls om kräver spevialbehandling till avstjälpningsplatsen asbest, faktureras för minst 500 kg specialavfall inom hälsovården avfall från rensgaller partier som ska förstöras annat som kräver specialbehandling småpartier som kräver specialbehandling, 1 m3 Byggavfall bygg- och rivningsavfall stubbar kluvna stubbar jordmaterial, betongkross jordmaterial inklusive avfall jordmaterial inklusive skatt betongavfall, maximalt sidomått 1 m betongavfall, sidomått 1 5 m betongavfall, specialbitar betongavfall, innehåller tegel tegelavfall asfaltavfall tryckimpregnerat trä rivningsglas alltså planglas rivnigsfönster med bågar takfilt gipsskivor 5 62,00 euro/ton 38,00 47,12 euro/ton 123,00 152,52 82,00 32,00 123,00 72,00 106,00 101,68 39,68 152,52 89,28 131,44 euro/ton 98,00 98,00 121,52 121,52 euro/ton, om inget annat nämns 123,00 123,00 123,00 131,00 152,52 152,52 152,52 162,44 123,00 25,00 152,52 31,00 euro/ton, om inget annat nämns 106,00 131,44 21,00 26,04 11,00 13,64 31,80 39,43 62,00 76,88 81,80 101,43 15,90 19,72 21,60 26,78 29,20 36,21 28,10 34,84 7,90 9,80 7,90 9,80 151,00 187,24 98,00 106,00 75,00 85,00 121,52 131,44 93,00 105,40

13 Förorenade jordmassor lindrigt förorenade jordmassor till avstjälpningsplatsens konstruktioner, prissättning på grund av behov och placeringsplats småpartier av förorenade jordmassor (olycksmassor), minimidebitering 2 ton Flytande avfall (OILI) avfall från fettavskiljare avfall från sandavskiljare avfall från oljeavskiljare regnvattensand processlam från industrin reningsverksslam annat slam uppsugningsavfall vid oljeolyckor oljigt vatten tvättvatten för behållare, euro/parti Övriga priser viktavgift, vägning euro/st. faktureringstillägg för små sporadiska faktureringskunder euro/st. betalningsuppmaning euro/st. Farligt avfall gratis för invånarna 50 kg/50 liter/år Oljehaltigt avfall använda smörjoljor, vattenhalt < 10 % använda smörjoljor, vattenhalt > 10 % oljigt fast avfall, inklusive oljefilter oljigt vatten*, skärvätskor, botten till behållare Lösningsmedel och målarfärg, bekämpningsmedel målarfärgs-, lim-, lack- och hartsavfall* kylar- och bromsvätskor* lösningsmedel: bensin, thinner och terpentin* lösningsmedel, vattenlösliga fotograferingskemikalier* bekämpnings- och växtskyddsmedel* Medicin-, kemikalie- och sorterbart avfall kvicksilverhaltigt avfall* kemikalier, laboratorieavfall, sorterbart medicinavfall* tvättmedel och vaxer* Oorganiskt avfall kvicksilverlampor utan förpackning kvicksilverlampor och lysrör i förpackningar batterier och små ackumulatorer blyackumulatorer baser och syror, vätskeform ammoniak Övriga euro/ton, om inget annat nämns 6,50-15,00 8,06-18,60 51,00 63,24 euro/ton, om inget annat nämns 84,00 104, , , ,80 92,00 114,08 92,00 114,08 99,00 122,76 92,00 114, , ,8 12,00 14,88 4,03 5,00 4,03 5,00 euro/kg, om inget annat nämns 0,09 0,11 0,25 0,31 0,40 0,50 0,25 0,31 0,94 1,17 0,59 0,73 0,25 0,31 0,59 0,73 0,59 0,73 1,82 2, ,80 6,35 7,87 1,32 1,64 1,40 1,74 1,82 2,26 0,94 1,17 1,90 2,36

14 PCB-haltigt avfall: kondensatorer, transformatorer, pappersremsor* halonsläckare* förstörelseavgift för kärl som innehållit farligt avfall 200 liters tunna, st. Elapparatur gratis 1 3 st./apparattyp/person/gång elapparatur 3,78 4,69 4,50 5,58 16,13 2 euro/kg 0,68 0,84

PÄIJÄNNE-TAVASTLANDS AVFALLSTAXA

PÄIJÄNNE-TAVASTLANDS AVFALLSTAXA PÄIJÄNNE-TAVASTLANDS AVFALLSTAXA Päijänne-Tavastland avfallsnämnd 15.10.2015 20 Som bilaga till taxan en avgiftstabell med de gällande avgifterna i euro, ändrad Päijänne-Tavastland avfallsnämnd 26.5.2016

Läs mer

AVFALLSAVGIFTSTAXA FRÅN 1.5.2012

AVFALLSAVGIFTSTAXA FRÅN 1.5.2012 BILAGA 1 AVFALLSAVGIFTSTAXA FRÅN 1.5.2012 I ALLMÄNT 1 Östra Nylands Avfallsservice Ab (avfallsverket) sköter följande avfallshanteringsuppgifter för ägarkommunernas räkning: Kommunalt ordnad blandavfallstransport

Läs mer

Avfallsnämnden kan med stöd av avfallslagens 81 nedsätta avfallsavgiften, ifall avgiften i avfallstaxan anses vara oskälig hög.

Avfallsnämnden kan med stöd av avfallslagens 81 nedsätta avfallsavgiften, ifall avgiften i avfallstaxan anses vara oskälig hög. AVFALLSAVGIFTSTAXA 2015 1 Avfallstaxans grunder Enligt avfallslagens 78 skall kommunen för avfallshanteringen som kommunen ordnar ta ut en avfallsavgift som täcker dess kostnader för uppgiften. Med avfallsavgift

Läs mer

Prislista. mottagningsavgifter för företag från 1.1.2013. www.iuj.fi

Prislista. mottagningsavgifter för företag från 1.1.2013. www.iuj.fi Prislista mottagningsavgifter för företag från 1.1.2013 www.iuj.fi 1.4.2013 Kontaktuppgifter och öppettider Domargårds avfallscentral Öppet Ritabackavägen 20, 06200 Borgå må - fr 7-18, la 9-14 tel. 020

Läs mer

1 I denna taxa används samma definitioner som i avfallshanteringsbestämmelserna fastställda av Österbottens avfallsnämnd den

1 I denna taxa används samma definitioner som i avfallshanteringsbestämmelserna fastställda av Österbottens avfallsnämnd den AVFALLSAVGIFTSTAXA 2014 1 I denna taxa används samma definitioner som i avfallshanteringsbestämmelserna fastställda av Österbottens avfallsnämnd den 19.12.2008. Avfallsavgifterna debiteras samtidigt som

Läs mer

Felanvändning av gemensam insamlingspunkt

Felanvändning av gemensam insamlingspunkt Ekoavgifter Avfallsavgiftstabell nr 1 /år /år Alv 0 % Alv 24 % Bostäder med en person inskriven 20,00 24,8 Bostäder med 2 personer inskrivna 33,00 40,92 Bostäder med 3 eller flera personer inskrivna 38,00

Läs mer

KIMITOÖNS KOMMUNS AVFALLSTAXA I KRAFT FR.O.M. 1.1.2013. Godkänt den 29.11.2012 43 Avfallsnämnden i Kimitoön, Pemar, Salo och Sagu

KIMITOÖNS KOMMUNS AVFALLSTAXA I KRAFT FR.O.M. 1.1.2013. Godkänt den 29.11.2012 43 Avfallsnämnden i Kimitoön, Pemar, Salo och Sagu KIMITOÖNS KOMMUNS AVFALLSTAXA I KRAFT FR.O.M. 1.1.2013 Godkänt den 29.11.2012 43 Avfallsnämnden i Kimitoön, Pemar, Salo och Sagu KIMITOÖNS KOMMUNS AVFALLSTAXA Sida 1/8 KIMITOÖNS KOMMUNS AVFALLSTAXA FR.O.M

Läs mer

KIMITOÖNS KOMMUNS AVFALLSTAXA I KRAFT FR.O.M. 1.1.2013. Godkänt den 29.11.2012 43 Avfallsnämnden i Kimitoön, Pemar, Salo och Sagu

KIMITOÖNS KOMMUNS AVFALLSTAXA I KRAFT FR.O.M. 1.1.2013. Godkänt den 29.11.2012 43 Avfallsnämnden i Kimitoön, Pemar, Salo och Sagu KIMITOÖNS KOMMUNS AVFALLSTAXA I KRAFT FR.O.M. 1.1.2013 Godkänt den 29.11.2012 43 Avfallsnämnden i Kimitoön, Pemar, Salo och Sagu KIMITOÖNS KOMMUNS AVFALLSTAXA Sida 1/8 KIMITOÖNS KOMMUNS AVFALLSTAXA FR.O.M

Läs mer

AVFALLSTAXA FRÅN

AVFALLSTAXA FRÅN AVFALLSTAXA FRÅN 1.1.2016 I ALLMÄNT 1 Östra Nylands Avfallsservice Ab (avfallsverket) sköter följande avfallshanteringsuppgifter för ägarkommunernas räkning: Kommunalt ordnad blandavfallstransport Kommunalt

Läs mer

EKOAVGIFTER 01.05.2013

EKOAVGIFTER 01.05.2013 EKOAVGIFTER Avfallsavgiftstabell nr 1 /år /år Alv 0 % Alv 24 % Bostäder med en person inskriven 20,00 24,8 Bostäder med 2 personer inskrivna 33,00 40,92 Bostäder med 3 eller flera personer inskrivna 38,00

Läs mer

Felanvändning av gemensam insamlingspunkt

Felanvändning av gemensam insamlingspunkt Ekoavgifter Avfallsavgiftstabell nr 1 /år /år Bostäder med en person inskriven 20,00 24,80 Bostäder med 2 personer inskrivna 33,00 40,92 Bostäder med 3 eller flera personer inskrivna 38,00 47,12 Rad- och

Läs mer

Åboregionens avfallstaxa - fast samhällsavfall

Åboregionens avfallstaxa - fast samhällsavfall Avfallshanteringsnämnden för Åbo stadsregion Åboregionens avfallstaxa - fast samhällsavfall från 1.1.2015 Aura Lundo Masko Nousis Nådendal Pargas Pöytis Reso Rusko S:t Mårtens S:t Karins Tarvasjoki Virmo

Läs mer

AVFALLSTAXA. i kraft fr.o.m i Hangö, Högfors, Ingå, Lojo, Raseborg Sjundeå och Vichtis

AVFALLSTAXA. i kraft fr.o.m i Hangö, Högfors, Ingå, Lojo, Raseborg Sjundeå och Vichtis AVFALLSTAXA i kraft fr.o.m. 1.1.2017 i Hangö, Högfors, Ingå, Lojo, Raseborg Sjundeå och Vichtis Taxan har godkänts av Västra Nylands avfallsnämnd den 15.12.2016 26 Innehåll Inledning... 1 1 Definitioner...

Läs mer

AVFALLSTAXA fr.o.m. 1.1.2016

AVFALLSTAXA fr.o.m. 1.1.2016 AVFALLSTAXA 1 (11) AVFALLSTAXA fr.o.m. 1.1.2016 Kommunal avfallsavgift 1. Allmänt Denna taxa tillämpas på Ab Stormossen Oy:s (nedan Stormossen ) kommuners verksamhetsområde (Korsholm, Korsnäs, Malax, Storkyro,

Läs mer

AVFALLSTAXA. i kraft fr.o.m i Hangö, Högfors, Ingå, Lojo, Raseborg Sjundeå och Vichtis

AVFALLSTAXA. i kraft fr.o.m i Hangö, Högfors, Ingå, Lojo, Raseborg Sjundeå och Vichtis Utkast 15.9.2016 AVFALLSTAXA i kraft fr.o.m. 1.1.2017 i Hangö, Högfors, Ingå, Lojo, Raseborg Sjundeå och Vichtis Taxan har godkänts av Västra Nylands avfallsnämnd den xx.xx.2016 0 Innehåll Inledning...

Läs mer

Pargas stad KOMMUNALA AVFALLSHANTERINGSBESTÄMMELSER

Pargas stad KOMMUNALA AVFALLSHANTERINGSBESTÄMMELSER Pargas stad KOMMUNALA AVFALLSHANTERINGSBESTÄMMELSER Avfallshanteringsbestämmelserna är givna med stöd av 17 i avfallslagen. Bestämmelserna är godkända av Pargas stadsfullmäktige 8.11.2005, 106. Pargas

Läs mer

avfallstransporter _mr

avfallstransporter _mr Den nya avfallslagen / avfallstransporter Fastighetsvis avfallstransport ska ordnas antingen enligt grundmodellen, av kommunen ordnad, dvs. konkurrensutsatt avfallstransport eller Kommunen kan besluta

Läs mer

HUSBOLAGETS AVFALLSGUIDE

HUSBOLAGETS AVFALLSGUIDE HUSBOLAGETS AVFALLSGUIDE Tehtävänä puhtaampi ympäristö FASTIGHETENS AVFALLSHANTERING Det är många faktorer som inverkar på trivseln i anslutning till boende och en fungerande avfallshantering är en av

Läs mer

Prislista. HRM:s avfallshanterings

Prislista. HRM:s avfallshanterings Prislista HRM:s avfallshanterings serviceavgifter fr.o.m. 1.1.2015 2 HRM:s avfallshanterings serviceavgifter 1.1.2015 HRM:s avfallshanterings serviceavgifter 1.1.2015 3 Innehåll Fastigheternas avgifter

Läs mer

KIMITOÖNS KOMMUNS ALLMÄNNA AVFALLSHANTERINGSBESTÄMMELSER SOM DELÄGARKOMMUN I ROUSKIS OY FRÅN OCH MED 1.1.2009

KIMITOÖNS KOMMUNS ALLMÄNNA AVFALLSHANTERINGSBESTÄMMELSER SOM DELÄGARKOMMUN I ROUSKIS OY FRÅN OCH MED 1.1.2009 KIMITOÖNS KOMMUNS ALLMÄNNA AVFALLSHANTERINGSBESTÄMMELSER SOM DELÄGARKOMMUN I ROUSKIS OY FRÅN OCH MED 1.1.2009 1/10 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 KAPITLET TILLÄMPNINGSOMRÅDE OCH DEFINITIONER...2 1 Tillämpningsområde...2

Läs mer

Avfallstaxa 2015. Avfallstaxa 2013. för avfallshantering i Falu kommun. för avfallshantering i Falu kommun. gäller fr. o. m.

Avfallstaxa 2015. Avfallstaxa 2013. för avfallshantering i Falu kommun. för avfallshantering i Falu kommun. gäller fr. o. m. Avfallstaxa 2013 Avfallstaxa 2015 för avfallshantering i Falu kommun för avfallshantering i Falu kommun Antagen av kommunfullmäktige 2014-12-11 gäller fr. o. m. 2013-01-01 gäller fr. o. m. 2015-01-01 1.

Läs mer

Prislista. HRM:s avfallshanterings

Prislista. HRM:s avfallshanterings Prislista HRM:s avfallshanterings serviceavgifter fr.o.m. 1.1.2015 2 HRM:s avfallshanterings serviceavgifter 1.1.2015 HRM:s avfallshanterings serviceavgifter 1.1.2015 3 Innehåll Fastigheternas avgifter

Läs mer

Renhållningstaxa för Älvsbyns kommun

Renhållningstaxa för Älvsbyns kommun Renhållningstaxa för Älvsbyns kommun Älvsbyns Energi AB, Älvsbyns kommun RENHÅLLNINGSTAXA FÖR ÄLVSBYNS KOMMUN Avgifter enligt denna taxa skall betalas till Älvsbyns Energi AB. Denna renhållningstaxa gäller

Läs mer

RENHÅLLNINGSTAXA FÖR MÖNSTERÅS KOMMUN Fastställd av kommunfullmäktige 2014-11-24. Gäller från och med 2015-01-01 och tillsvidare.

RENHÅLLNINGSTAXA FÖR MÖNSTERÅS KOMMUN Fastställd av kommunfullmäktige 2014-11-24. Gäller från och med 2015-01-01 och tillsvidare. 1 RENHÅLLNINGSTAXA FÖR MÖNSTERÅS KOMMUN Fastställd av kommunfullmäktige 2014-11-24. Gäller från och med 2015-01-01 och tillsvidare. 1. INLEDNING Renhållningstaxan gäller för hämtning, borttransport och

Läs mer

TAXA FÖR AVFALLSAVGIFTER

TAXA FÖR AVFALLSAVGIFTER TAXA FÖR AVFALLSAVGIFTER För Trollhättans kommun Från och med 1 januari 2017 Antagen av kommunfullmäktige den 2016-11-07, 130, med stöd av Miljöbalken (SFS 1998:808) 27 kap. 4, att gälla fr.o.m. 1 januari

Läs mer

Avfallstaxa. gäller fr o m 2014-02-15. Antagen av kommunfullmäktige 2014-02-10

Avfallstaxa. gäller fr o m 2014-02-15. Antagen av kommunfullmäktige 2014-02-10 Avfallstaxa gäller fr o m 2014-02-15 Antagen av kommunfullmäktige 2014-02-10 RENHÅLLNINGSTAXA FÖR KÄVLINGE KOMMUN 1 Betalningsansvar Fastighetsägaren eller den, som i stället för fastighetsägaren är skattskyldig

Läs mer

Avfallstaxa 2017 för avfallshantering i Falu kommun. Beslutad av Falu Energi & Vattens styrelse Gäller från och med

Avfallstaxa 2017 för avfallshantering i Falu kommun. Beslutad av Falu Energi & Vattens styrelse Gäller från och med Avfallstaxa 2017 för avfallshantering i Falu kommun Beslutad av Falu Energi & Vattens styrelse 2016-10-28 Gäller från och med 2017-01-01 1 1. Hushållsavfall Hushållsavfallet sorteras i brännbart och komposterbart

Läs mer

Prislista. HRM:s avfallshanterings

Prislista. HRM:s avfallshanterings Prislista HRM:s avfallshanterings serviceavgifter fr.o.m. 1.1.2016 2 HRM:s avfallshanterings serviceavgifter fr.o.m. 1.1.2016 HRM:s avfallshanterings serviceavgifter fr.o.m. 1.1.2016 3 Innehåll Fastigheternas

Läs mer

RENHÅLLNINGSTAXA FÖR VILHELMINA KOMMUN

RENHÅLLNINGSTAXA FÖR VILHELMINA KOMMUN RENHÅLLNINGSTAXA FÖR VILHELMINA KOMMUN Antagen av kommunfullmäktige 2014-12-15 gällande f.o.m 2015-01-01 GILTIGHETSOMRÅDE Taxan avser de avgifter som enligt 27 kap.4-5 MiljöBalken kan utgå för hantering

Läs mer

Enbostadshus och fritidshus. Avfallstaxa

Enbostadshus och fritidshus. Avfallstaxa Enbostadshus och fritidshus Avfallstaxa Skinnskattebergs kommun 2015-2016 Avfallstaxa Skinnskattebergs kommun Antagen av Skinnskattebergs kommunfullmäktige. Allmänt I den här Avfallstaxan hittar du kostnad

Läs mer

Information om taxa för hämtning hushållsavfall i Uppsala kommun

Information om taxa för hämtning hushållsavfall i Uppsala kommun Information om taxa för hämtning hushållsavfall i Uppsala kommun Uppsala kommuns taxa för hämtning av hushållsavfall Denna taxa antogs av kommunfullmäktige den 5 oktober 2015 och gäller tills vidare från

Läs mer

Avfallstaxa 2012 för avfallshantering i Falu kommun. gäller fr. o. m. 2012-01-01

Avfallstaxa 2012 för avfallshantering i Falu kommun. gäller fr. o. m. 2012-01-01 Avfallstaxa 2012 för avfallshantering i Falu kommun gäller fr. o. m. 2012-01-01 Avfallstaxa för Falu kommuns avfallshantering att gälla fr o m 2012-01-01 Lagstadgad mervärdeskatt ingår. Justerad av Falu

Läs mer

Herrljunga kommun. Taxa Renhållning Antagen av Kommunfullmäktige , 62

Herrljunga kommun. Taxa Renhållning Antagen av Kommunfullmäktige , 62 Herrljunga kommun Taxa Renhållning 2017 Antagen av Kommunfullmäktige 2016-05-10, 62 1 ALLMÄNT Kommuner får meddela föreskrifter om att avgift ska betalas för insamling, transport, återvinning och bortskaffande

Läs mer

Avfallstaxa 2014. Avfallstaxa 2013. för avfallshantering i Falu kommun. för avfallshantering i Falu kommun. gäller fr. o. m.

Avfallstaxa 2014. Avfallstaxa 2013. för avfallshantering i Falu kommun. för avfallshantering i Falu kommun. gäller fr. o. m. Avfallstaxa 2013 Avfallstaxa 2014 för avfallshantering i Falu kommun för avfallshantering i Falu kommun gäller fr. o. m. 2013-01-01 gäller fr. o. m. 2014-01-01 Avfallstaxa 2014 Lagstadgad mervärdeskatt

Läs mer

Renhållningstaxa för Älvdalens kommun

Renhållningstaxa för Älvdalens kommun Renhållningstaxa för Älvdalens kommun gällande från 2007-07-01 Antagen av Tekniska nämnden 2007-05-02, 53 Antagen av kommunfullmäktige 2007-05-21, 29 Sidan 1 av 6 Renhållningstaxa för Älvdalens kommun

Läs mer

Bästa läsare av Avfallshanteringsbestämmelser. i Kymmenedalen och Lappträsk

Bästa läsare av Avfallshanteringsbestämmelser. i Kymmenedalen och Lappträsk Bästa läsare av Avfallshanteringsbestämmelser i Kymmenedalen och Lappträsk Innehållsförteckning Bästa läsare Allmänna direktiv Centrala ändringar i bestämmelserna Tilläggsuppgifter om lagstiftning gällande

Läs mer

AVGIFTER FÖR RENHÅLLNING OCH AVFALLSHANTERING I FÖGLÖ ÅR 2015

AVGIFTER FÖR RENHÅLLNING OCH AVFALLSHANTERING I FÖGLÖ ÅR 2015 AVGIFTER FÖR RENHÅLLNING OCH AVFALLSHANTERING I FÖGLÖ ÅR 2015 Föglö kommun lämnade vid årsskiftet 2010/2011 kommunalförbundet Åland Miljöservice (Mise). Sedan 1 januari år 2011 utgör tekniska nämnden i

Läs mer

Renhållningstaxa för Älvdalens kommun

Renhållningstaxa för Älvdalens kommun Renhållningstaxa för Älvdalens kommun gällande från 2007-07-01 Antagen av Tekniska nämnden 2007-05-02, 53 Antagen av kommunfullmäktige 2007-05-21, 29 Sidan 1 av 6 Renhållningstaxa för Älvdalens kommun

Läs mer

1. Tekniska nämnden föreslår kommunfullmäktige att anta AVFALLSTAXA 2015, med ikraftträdande

1. Tekniska nämnden föreslår kommunfullmäktige att anta AVFALLSTAXA 2015, med ikraftträdande 2014-09-08_rev 2014-09-17 1 (5) TJÄNSTESKRIVELSE TN 2014/209-459 KFKS 2014/387-459 Tekniska nämnden Avfallstaxa 2015 Förslag till beslut 1. Tekniska nämnden föreslår kommunfullmäktige att anta AVFALLSTAXA

Läs mer

AVGIFTER FÖR RENHÅLLNING OCH AVFALLSHANTERING I FÖGLÖ ÅR 2011

AVGIFTER FÖR RENHÅLLNING OCH AVFALLSHANTERING I FÖGLÖ ÅR 2011 AVGIFTER FÖR RENHÅLLNING OCH AVFALLSHANTERING I FÖGLÖ ÅR 2011 Föglö kommun lämnade vid årsskiftet 2010/2011 kommunalförbundet Åland Miljöservice (Mise). Från och med 1 januari år 2011 utgör tekniska nämnden

Läs mer

Renhållningstaxa 2011. Gäller från och med 2011-01-01 Antagen i kommunfullmäktige 2010-12-13 Reviderad 2011-10-31

Renhållningstaxa 2011. Gäller från och med 2011-01-01 Antagen i kommunfullmäktige 2010-12-13 Reviderad 2011-10-31 Renhållningstaxa 2011 Gäller från och med 2011-01-01 Antagen i kommunfullmäktige 2010-12-13 Reviderad 2011-10-31 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Allmänna bestämmelser 3 1.1 Principer 3 1.2 Avfall som omfattas

Läs mer

AVFALLSTAXOR SJÖBO KOMMUN. Gällande från den 1 januari 2016

AVFALLSTAXOR SJÖBO KOMMUN. Gällande från den 1 januari 2016 AVFALLSTAXOR SJÖBO KOMMUN Gällande från den 1 januari 2016 AVFALLSTAXA Avfallshanteringen regleras av miljöbalken och avfallsförordningen samt ytterligare bestämmelser i föreskrifter om avfall. Kommunen

Läs mer

Småhus och fritidshus. Avfallstaxa

Småhus och fritidshus. Avfallstaxa Småhus och fritidshus Avfallstaxa Sala kommun 2016 Avfallstaxa Sala kommun Antagen av Sala kommunfullmäktige. Allmänt I den här Avfallstaxan hittar du kostnad för avfallsabonnemang, extra tjänster samt

Läs mer

Renhållningstaxa för Boxholms kommun

Renhållningstaxa för Boxholms kommun Renhållningstaxa för Boxholms kommun Gäller från 2014-01-01 (exkl. ) Fastställd av kommunfullmäktige 2013-09-09 Allmänt. n gäller tillsvidare from 2014-01-01 och skall om så erfordras omprövas inför varje

Läs mer

Renhållningstaxa för hushållsavfall

Renhållningstaxa för hushållsavfall Giltighetstid 2008-04-03 2011-12-31 Styrdokument Renhållningstaxa för hushållsavfall Katrineholms kommuns författningssamling (KFS nr 4.03) Senast reviderad av kommunfullmäktige, 17 Antagen av kommunfullmäktige

Läs mer

AVFALLSHANTERINGSBESTÄMMELSER. i Kymmenedalen och Lappträsk

AVFALLSHANTERINGSBESTÄMMELSER. i Kymmenedalen och Lappträsk 1 AVFALLSHANTERINGSBESTÄMMELSER i Kymmenedalen och Lappträsk 2 Innehållsförteckning Allmänna avfallshanteringsbestämmelser Tillämpningsområden Bestämmelsernas huvudsakliga innehåll 1 Definitioner Uppsamling

Läs mer

Renhållningstaxa för Alvesta Kommun 2014 gällande tillsvidare Antagen av kommunfullmäktige 2013-11-19

Renhållningstaxa för Alvesta Kommun 2014 gällande tillsvidare Antagen av kommunfullmäktige 2013-11-19 Renhållningstaxa för Alvesta Kommun 2014 gällande tillsvidare Antagen av kommunfullmäktige 2013-11-19 Allmänna bestämmelser 1 Avgift för insamling, transport och bortskaffande av hushållsavfall från bostäder

Läs mer

Småhus och fritidshus. Avfallstaxa

Småhus och fritidshus. Avfallstaxa Småhus och fritidshus Avfallstaxa Enköpings kommun 2016 Avfallstaxa Enköpings kommun Antagen av Enköpings kommunfullmäktige. Allmänt I den här Avfallstaxan hittar du kostnad för avfallsabonnemang, extra

Läs mer

RENHÅLLNINGSTAXA FÖR ÖCKERÖ KOMMUN. Antagen av kommunfullmäktige D. nr 0072/15

RENHÅLLNINGSTAXA FÖR ÖCKERÖ KOMMUN. Antagen av kommunfullmäktige D. nr 0072/15 RENHÅLLNINGSTAXA FÖR ÖCKERÖ KOMMUN Antagen av kommunfullmäktige 2015-06-11 D. nr 0072/15 1 R e n h å l l n i n g s t a x a f ö r Ö c k e r ö k o m m u n 2016 Avgifter och giltighetsområde Enligt 27 kap

Läs mer

AVFALLSTAXA 2015 i Rättviks kommun

AVFALLSTAXA 2015 i Rättviks kommun 1 AVFALLSTAXA 2015 i Rättviks kommun Antagen av Kommunfullmäktige i Rättviks kommun den 4 december 2014, 86, dnr 2014/486 36 2 AVFALLSTAXA 2015 För Rättviks kommuns avfallshantering att gälla fr o m 2015-01-01.

Läs mer

Beslutshistorik Antagen av kommunfullmäktige 2009-05-18, 72

Beslutshistorik Antagen av kommunfullmäktige 2009-05-18, 72 Styrdokument Renhållningstaxa för hushållsavfall Katrineholms kommuns författningssamling (KFS nr 4.03) Senast reviderad av kommunfullmäktige, 244 Giltighetstid från och med 2016-01-01 och tillsvidare

Läs mer

HÖRBY KOMMUN Författningssamling

HÖRBY KOMMUN Författningssamling RENHÅLLNINGSTAXA gällande från 2013-02-01 GILTIGHETSOMRÅDE Taxan avser avgifter för hantering av hushållsavfall och därmed jämförligt avfall i kommunerna Eslöv, Höör och Hörby. Avgifter för denna hantering

Läs mer

Taxa Renhållning 2018

Taxa Renhållning 2018 Taxa Renhållning 2018 Antagen av kommunfullmäktige 2017-12-06 148 Postadress: 447 80 VÅRGÅRDA Besöksadress: Kungsgatan 45 Telefon, växel: 0322-600 600 Telefax: 0322-600 960 E-post: kommunen@vargarda.se

Läs mer

AVFALLSTAXA 2015 i Vansbro kommun

AVFALLSTAXA 2015 i Vansbro kommun 1 AVFALLSTAXA 2015 i Vansbro kommun Antagen av Kommunfullmäktige i Vansbro den 22 december 2014 134, dnr: KS 2014/617 2 AVFALLSTAXA 2015 För Vansbro kommuns avfallshantering att gälla fr o m 2015-01-01.

Läs mer

Taxa Information om taxa för hämtning av slam hushållsavfall. avloppsanläggningar

Taxa Information om taxa för hämtning av slam hushållsavfall. avloppsanläggningar Taxa Information om taxa för hämtning av slam hushållsavfall från i Uppsala enskilda kommun avloppsanläggningar Uppsala kommuns taxa för hämtning av hushållsavfall Denna taxa antogs av kommunalfullmäktige

Läs mer

AVFALLSTAXA 2015 i Gagnefs kommun

AVFALLSTAXA 2015 i Gagnefs kommun AVFALLSTAXA 2015 i Gagnefs kommun Antagen av Kommunfullmäktige i Gagnef den 8 december 2014 224 dnr 2014:934/04 2 AVFALLSTAXA 2015 I GAGNEFS KOMMUN För Gagnefs kommuns avfallshantering att gälla fr om

Läs mer

Renhållningstaxa Valdemarsviks kommun

Renhållningstaxa Valdemarsviks kommun Renhållningstaxa Valdemarsviks kommun Antagen av kommunfullmäktige 2014 02 24, 10 Gäller fr om 2014 04 01 1 (8) Renhållningstaxan För kommunens avfallshantering gäller miljöbalken (1998:808) och avfallsförordningen

Läs mer

Renhållningstaxa. För Filipstads kommun. Antagen av kommunfullmäktige 2012-11-29 110 Gäller från och med 2014-01-01

Renhållningstaxa. För Filipstads kommun. Antagen av kommunfullmäktige 2012-11-29 110 Gäller från och med 2014-01-01 1 Renhållningstaxa För Filipstads kommun Antagen av kommunfullmäktige 2012-11-29 110 Gäller från och med 2014-01-01 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 3 1.1 Principer 3 1.2 Avfall som omfattas

Läs mer

RENHÅLLNINGSTAXA 2017

RENHÅLLNINGSTAXA 2017 RENHÅLLNINGSTAXA 2017 Söderköpings kommun Kommunfullmäktige Antagen 2016-12-07 151 Taxor och avgifter inom Renhållningsenheten Allmänt För kommunens avfallshantering gäller miljöbalken (1998:808) och avfallsförordningen

Läs mer

Taxa. Renhållning. Mariestad. Antaget av kommunfullmäktige Mariestad 2010-12-13

Taxa. Renhållning. Mariestad. Antaget av kommunfullmäktige Mariestad 2010-12-13 Taxa Renhållning Mariestad Antaget av kommunfullmäktige Mariestad 2010-12-13 Innehållsförteckning 1 Allmänna bestämmelser... 4 1.1 Principer... 4 1.2 Avfall som omfattas av kommunalt ansvar... 4 1.3 Fastighetsinnehavarens

Läs mer

Taxa. Renhållning. Gullspång. Antaget av Kommunfullmäktige Gullspång 2010-12-13

Taxa. Renhållning. Gullspång. Antaget av Kommunfullmäktige Gullspång 2010-12-13 Taxa Renhållning Gullspång Antaget av Kommunfullmäktige Gullspång 2010-12-13 Innehållsförteckning 1 Allmänna bestämmelser... 4 1.1 Principer... 4 1.2 Avfall som omfattas av kommunalt ansvar... 4 1.3 Fastighetsinnehavarens

Läs mer

FÖRSLAG TILL AVFALLSHANTERINGSBESTÄMMELSER FÖR. KOMMUN 08.03.2012

FÖRSLAG TILL AVFALLSHANTERINGSBESTÄMMELSER FÖR. KOMMUN 08.03.2012 BILAGA 3 FÖRSLAG TILL AVFALLSHANTERINGSBESTÄMMELSER FÖR. KOMMUN 08.03.2012 INNEHÅLL 1 TILLÄMPNINGSOMRÅDE... 3 2 DEFINITIONER... 3 3 AVFALLSHANTERING VID FASTIGHETER SOM OMFATTAS AV KOMMUNENS ANSVAR...

Läs mer

Småhus och fritidshus Avfallstaxa Surahammars kommun 2017

Småhus och fritidshus Avfallstaxa Surahammars kommun 2017 i rit f h c o s u h s u h ds å Sm Avfallstaxa Surahammars kommun 2017 Avfallstaxa Surahammar kommun Antagen av Surahammars kommunfullmäktige. Taxan gäller från och med 2017-01-01. Allmänt Taxan avser de

Läs mer

FÖRSLAG TILL AVFALLSHANTERINGSBESTÄMMELSER FÖR. KOMMUN 29.11.2011

FÖRSLAG TILL AVFALLSHANTERINGSBESTÄMMELSER FÖR. KOMMUN 29.11.2011 BILAGA 3 FÖRSLAG TILL AVFALLSHANTERINGSBESTÄMMELSER FÖR. KOMMUN 29.11.2011 Viktiga ändringar av gällande avfallshanteringsbestämmelser är skrivna med röd font. Motiveringarna till ändringarna är skrivna

Läs mer

Renhållningstaxa för Mora kommun 2008-01-21

Renhållningstaxa för Mora kommun 2008-01-21 Renhållningstaxa för Mora kommun 2008-01-21 Renhållningstaxa för Mora kommun A Grunden för renhållningstaxa Avfallshanteringen i kommunen regleras i miljöbalken SFS 1998:808, avfallsförordningen SFS 2001:1063

Läs mer

Avfallstaxa. Vansbro kommun. Gäller from Avgifter är inklusive moms. Antagen av Kommunfullmäktige i Vansbro , 83

Avfallstaxa. Vansbro kommun. Gäller from Avgifter är inklusive moms. Antagen av Kommunfullmäktige i Vansbro , 83 Gäller from 2017-01-01 Avgifter är inklusive moms Antagen av Kommunfullmäktige i Vansbro 2016-11-14, 83 1 Kärlavfall och grovavfall Taxan för kärlavfall och grovavfall är uppdelad enligt följande: Fast

Läs mer

Avfallstaxa 2016. för Gävle, Hofors, Ockelbo, Sandviken och Älvkarleby. Tillsammans för en värld som räcker längre.

Avfallstaxa 2016. för Gävle, Hofors, Ockelbo, Sandviken och Älvkarleby. Tillsammans för en värld som räcker längre. för Gävle, Hofors, Ockelbo, Sandviken och Älvkarleby Tillsammans för en värld som räcker längre. Ockelbo kommun Sandvikens kommun Gävle kommun Hofors kommun Älvkarleby kommun 2 Tillsammans skapar vi vardagens

Läs mer

AVFALLSHANTERINGS- FÖRESKRIFTER

AVFALLSHANTERINGS- FÖRESKRIFTER UTKAST AVFALLSHANTERINGS- FÖRESKRIFTER Dessa avfallshanteringsföreskrifter har utfärdats med stöd av avfallslagen 91. Föreskrifterna har godkänts i Västra Nylands avfallsnämnd den xx.xx.2014, xx. Avfallshanteringsföreskrifterna

Läs mer

Renhållningstaxa. Fastställd av kommunfullmäktige 1978-03-13, 63. Reviderad senast av kommunfullmäktige 2010-11-22, 184

Renhållningstaxa. Fastställd av kommunfullmäktige 1978-03-13, 63. Reviderad senast av kommunfullmäktige 2010-11-22, 184 Renhållningstaxa Fastställd av kommunfullmäktige 1978-03-13, 63 Reviderad senast av kommunfullmäktige 2010-11-22, 184 Gäller fr.o.m. 2011-01-01 1 Allmänna bestämmelser 1.1 Omfattning I renhållningstaxan

Läs mer

Kommunal författningssamling. Avfallstaxa Motala kommun

Kommunal författningssamling. Avfallstaxa Motala kommun Kommunal författningssamling Avfallstaxa 2017 Motala kommun Beslutsinstans: Kommunfullmäktige Diarienummer: 16/RN 0067 Datum: 2013-11-25 Paragraf: Reviderande instans: Kommunfullmäktige Diarienummer: 14/KS

Läs mer

RENHÅLLNINGS- TAXA. Antagen av kommunfullmäktige

RENHÅLLNINGS- TAXA. Antagen av kommunfullmäktige 2008-10-13 RENHÅLLNINGS- TAXA Antagen av kommunfullmäktige 2008-11-24 62 Allmänt För att täcka kostnader avseende insamling, transport, behandling och återvinning av avfall, samt kostnader för planering,

Läs mer

BORGÅ REGIONALA AVFALLSNÄMNDS AVFALLSHANTERINGSFÖRESKRIFTER 1.1.2015

BORGÅ REGIONALA AVFALLSNÄMNDS AVFALLSHANTERINGSFÖRESKRIFTER 1.1.2015 BORGÅ REGIONALA AVFALLSNÄMNDS AVFALLSHANTERINGSFÖRESKRIFTER 1.1.2015 Borgå regionala avfallsnämnds avfallshanteringsföreskrifter är i kraft i Askola, Borgnäs, Borgå, Lovisa och Sibbo Innehåll 1 Kapitlet

Läs mer

Renhållningstaxa 2014

Renhållningstaxa 2014 Renhållningstaxa 2014 för renhållning inom Götene kommun Gäller fr.o.m. den 1 januari 2014 A. hushållsavfall B. latrin C. industriavfall D. slamsugning 1 (9) 2 (9) A. Taxa för HUSHÅLLSAVFALL 1. Allmänt

Läs mer

Avfallstaxa. för Gällivare kommun. Denna taxa träder i kraft 2010-05-13. Fastställd av kommunfullmäktige 2010-04-12 50.

Avfallstaxa. för Gällivare kommun. Denna taxa träder i kraft 2010-05-13. Fastställd av kommunfullmäktige 2010-04-12 50. Avfallstaxa för Gällivare kommun Denna taxa träder i kraft 2010-05-13. Fastställd av kommunfullmäktige 2010-04-12 50. 1 Avfallstaxa för hushållsavfall Allmänna bestämmelser...3-4 Det här får du för pengarna...5

Läs mer

Avfallstaxa. för avfallshantering i Nordanstigs kommun. Foto: Ulf Borin. Antagen av kommunfullmäktige Gäller från

Avfallstaxa. för avfallshantering i Nordanstigs kommun. Foto: Ulf Borin. Antagen av kommunfullmäktige Gäller från Avfallstaxa för avfallshantering i Nordanstigs kommun Foto: Ulf Borin Antagen av kommunfullmäktige 2017-02-06 Gäller från 2017-04-01 Avfallstaxa Dessa föreskrifter om avgifter har kommunfullmäktige beslutat

Läs mer

AVFALLSTAXA Avfallstaxa för Håbo kommun från och med

AVFALLSTAXA Avfallstaxa för Håbo kommun från och med AVFALLSTAXA Avfallstaxa för Håbo kommun från och med 2016-01-01 Antagen av kommunfullmäktige 2013-11-11, KF 87 Indexreglerad from 2016-01-01, beslut 2015-12-14, Dnr 2015/00284 AVFALLSTAXA 2 Innehåll AVFALLSTAXA...

Läs mer

PROTOKOLL mötesdatum

PROTOKOLL mötesdatum Tid och plats: 23.11.2010 kl. 17.31-18.20, Munkabacken 51, Lojo På plats Ronny Avellan ordf. Merja Laaksonen, medlem Eino Hellstén, medlem Sakari Kaskenpalo, ersättare Raseborg Sjundeå Högfors Ingå Hanna

Läs mer

Avfallstaxa för Upplands Väsby år 2016 Taxa för hushållsavfall och därmed jämförligt avfall.

Avfallstaxa för Upplands Väsby år 2016 Taxa för hushållsavfall och därmed jämförligt avfall. Styrdokument 2015-09-21 Dnr KS/2015:388 Avfallstaxa för Upplands Väsby år 2016 Taxa för hushållsavfall och därmed jämförligt avfall. Nivå: Kommungemensamt styrdokument Antagen: Nämndens namn den dag månad

Läs mer

Kommunal författningssamling

Kommunal författningssamling Kommunal författningssamling för Motala kommun Avfallstaxa 2009 för Motala och Vadstena kommuner Antagen av kommunfullmäktige 2008-08-25, 90. Reviderade av kommunfullmäktige 2009-04-27, 52. Gäller fr o

Läs mer

Taxa för hushållsavfall.

Taxa för hushållsavfall. Taxa för hushållsavfall. Örebro kommun ANTAGEN AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 2014-12-17 Örebro kommun Tekniska förvaltningen 019-2110 00 orebro.se 2 TAXA FÖR HUSHÅLLSAVFALL I ÖREBRO KOMMUN INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

Författningssamling. Antagen av kommunfullmäktige: 2009-03-26 43 Reviderad: 2012-06-14 100 Reviderad: 2013-11-28 154.

Författningssamling. Antagen av kommunfullmäktige: 2009-03-26 43 Reviderad: 2012-06-14 100 Reviderad: 2013-11-28 154. Författningssamling Antagen av kommunfullmäktige: 2009-03-26 43 Reviderad: 2012-06-14 100 Reviderad: 2013-11-28 154 Renhållningstaxa 2 Innehållsförteckning 1 ALLMÄNNA BESTÄMMELSER... 3 1.1 IKRAFTTRÄDANDE...

Läs mer

2016-01-01. 4 Hushållsavfall och renhållning. Årsavgift Inkl moms 2016. Källsorteringsavgift. Exkl moms 2016. Exkl moms 2016

2016-01-01. 4 Hushållsavfall och renhållning. Årsavgift Inkl moms 2016. Källsorteringsavgift. Exkl moms 2016. Exkl moms 2016 -01-01 1 Renhållningstaxa För att täcka nödvändiga kostnader för Hylte kommuns avfallshantering, renhållning, återvinningscentral och deponi, skall ägare av fastighet eller annan avgiftsskyldig enligt

Läs mer

Kommunal författningssamling. Avfallstaxan. Motala kommun

Kommunal författningssamling. Avfallstaxan. Motala kommun Kommunal författningssamling Avfallstaxan Motala kommun Beslutsinstans: Kommunfullmäktige Diarienummer: 13/KS 0161 Datum: 2013-11-25 Paragraf: 98 Reviderande instans: Kommunfullmäktige Diarienummer: 14/KS

Läs mer

Vad är avfallshanteringsföreskrifter och varför utfärdas de?

Vad är avfallshanteringsföreskrifter och varför utfärdas de? Vad är avfallshanteringsföreskrifter och varför utfärdas de? 1.1 Avfallshanteringsföreskrifternas syfte Det grundläggande syftet med avfallshanteringsföreskrifterna är att främja verkställigheten av avfallslagen

Läs mer

I energiavfallskärlet får man lägga:... 3 I bioavfallskärlet duger... 4. I hushållens pappersinsamling passar:... 4 Hemmets problemavfall...

I energiavfallskärlet får man lägga:... 3 I bioavfallskärlet duger... 4. I hushållens pappersinsamling passar:... 4 Hemmets problemavfall... qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf ghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdfghjk AVFALLSSORTERING löäzxcvbnmqwertyuiopåasdfghjklöäz

Läs mer

Håkan Sundqvist, Österbottens avfallsnämnd, ordf.

Håkan Sundqvist, Österbottens avfallsnämnd, ordf. SLAMHANTERINGSPLAN FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET Arbetsguppens medlemmar: Håkan Sundqvist, Österbottens avfallsnämnd, ordf. Aulis Junkala, Österbottens avfallsnämnd, vice ordf. Johan Hassel, Österbottens avfallsnämnd,

Läs mer

Renhållningstaxa för Sigtuna kommun

Renhållningstaxa för Sigtuna kommun SIG300, v2.0, 2010-02-26 1 (14) Renhållning 08-591 261 97 Renhållningstaxa för Sigtuna kommun Populärversion STADSBYGGNADSKONTORET RENHÅLLNING 2 (14) Innehållsförteckning 1 Allmänna bestämmelser... 3 1.1

Läs mer

Avfallsguide 2016 FLER ÅTERVINNINGS- PUNKTER NU SAMLAS ÄVEN PLAST! SOMMAREN. Vad kan man föra till plastinsamlingen?

Avfallsguide 2016 FLER ÅTERVINNINGS- PUNKTER NU SAMLAS ÄVEN PLAST! SOMMAREN. Vad kan man föra till plastinsamlingen? Avfallsguide 2016 SOMMAREN FLER ÅTERVINNINGS- PUNKTER NU SAMLAS ÄVEN PLAST! Närmaste återvinningspunkt hittar du på: www.kierratys.info Insamlingen av återvinningsavfall förbättras i västra och östra Nyland,

Läs mer

RENHÅLLNINGSTAXA HEBY KOMMUN. V A & A v f a l l s e n h e t e n

RENHÅLLNINGSTAXA HEBY KOMMUN. V A & A v f a l l s e n h e t e n RENHÅLLNINGSTAXA HEBY KOMMUN 2014 V A & A v f a l l s e n h e t e n RENHÅLLNINGSTAXA FÖR HEBY KOMMUN Antagen av kommunfullmäktige den 25 november 2013, 157. ALLMÄNT Denna taxa träder i kraft 2014-01-01.

Läs mer

AVGIFTER FÖR RENHÅLLNING OCH AVFALLSHANTERING I FÖGLÖ ÅR 2012

AVGIFTER FÖR RENHÅLLNING OCH AVFALLSHANTERING I FÖGLÖ ÅR 2012 AVGIFTER FÖR RENHÅLLNING OCH AVFALLSHANTERING I FÖGLÖ ÅR 2012 Föglö kommun lämnade vid årsskiftet 2010/2011 kommunalförbundet Åland Miljöservice (Mise). Sedan 1 januari år 2011 utgör tekniska nämnden i

Läs mer

AVFALLSGUIDE FÖR BYGGAREN, RENOVERAREN SAMT BONDGÅRDEN

AVFALLSGUIDE FÖR BYGGAREN, RENOVERAREN SAMT BONDGÅRDEN AVFALLSGUIDE FÖR BYGGAREN, RENOVERAREN SAMT BONDGÅRDEN Tehtävänä puhtaampi ympäristö Denna guide behandlar frågor om avfallshanteringen i samband med företagsverksamhet på bondgårdar och byggarbetsplatser.

Läs mer

AVFALLSTAXA STENUNGSUNDS KOMMUN

AVFALLSTAXA STENUNGSUNDS KOMMUN AVFALLSTAXA STENUNGSUNDS KOMMUN Gäller från och med 1 januari 2014 Antagen av kommunfullmäktige 2013-10-21 Antagen av: KF 169 2013-10-21 KS 199 2013-09-30 SBU 148 2013-08-28 1. INLEDNING... 3 2. AVGIFTER...

Läs mer

RENHÅLLNINGSTAXA 2013

RENHÅLLNINGSTAXA 2013 KS-TEK 2013.1 450 RENHÅLLNINGSTAXA 2013 Antagen av kommunfullmäktige 2013-02-25 22 Allmänt För att täcka kostnader avseende insamling, transport, behandling och återvinning av avfall, samt kostnader för

Läs mer

Avfallstaxa för hushållsavfall

Avfallstaxa för hushållsavfall Dokumentnamn AVFALLSTAXA FÖR HUSHÅLLSAVFALL Gällivare Kommun Dokumenttyp Diarienummer Taxa Ks 2016:166-406 Beslutad av Framtagen av Kommunfullmäktige Service- och tekniknämnden Teknikavdelningen Beslutad

Läs mer

Avfallshanteringsföreskrifternas motivering

Avfallshanteringsföreskrifternas motivering Avfallshanteringsföreskrifternas motivering 1 Tillämpningsområde I paragrafen framförs att avfallshanteringsföreskrifterna kompletterar avfallslagstiftningen och är bindande föreskrifter. I paragrafen

Läs mer

RENHÅLLNINGSTAXA FÖR KOMMUNERNA ESLÖV, HÖÖR OCH HÖRBY. Gällande från 2014-01-01 GILTIGHETSOMRÅDE

RENHÅLLNINGSTAXA FÖR KOMMUNERNA ESLÖV, HÖÖR OCH HÖRBY. Gällande från 2014-01-01 GILTIGHETSOMRÅDE RENHÅLLNINGSTAXA FÖR KOMMUNERNA ESLÖV, HÖÖR OCH HÖRBY Gällande från 2014-01-01 GILTIGHETSOMRÅDE Taxan avser avgifter för hantering av hushållsavfall och därmed jämförligt avfall i kommunerna Eslöv, Höör

Läs mer

RENHÅLLNINGSTAXA FÖR ÖCKERÖ KOMMUN. Antagen av kommunfullmäktige 12 10 25. D. nr 0381/12

RENHÅLLNINGSTAXA FÖR ÖCKERÖ KOMMUN. Antagen av kommunfullmäktige 12 10 25. D. nr 0381/12 RENHÅLLNINGSTAXA FÖR ÖCKERÖ KOMMUN Antagen av kommunfullmäktige 12 10 25 D. nr 0381/12 R e n h å l l n i n g s t a x a f ö r Ö c k e r ö k o m m u n 2 0 1 3 Avgifter och giltighetsområde Enligt 27 kap

Läs mer

PRISLISTA CONTAINER & AVFALLSTRANSPORTER

PRISLISTA CONTAINER & AVFALLSTRANSPORTER HANTERINGSMÖJLIGHETER Avfallet kan vara av olika slag och så även de möjligheter som finns för hantering av dem. Nedan anges tre hanteringssätt för uttjänat material eller restprodukter. Materialåtervinning

Läs mer

Avfallstaxa. Leksands kommun. Gäller from Avgifter är inklusive moms. Antagen av Kommunfullmäktige i Leksand , 115

Avfallstaxa. Leksands kommun. Gäller from Avgifter är inklusive moms. Antagen av Kommunfullmäktige i Leksand , 115 Gäller from 2017-01-01 Avgifter är inklusive moms Antagen av Kommunfullmäktige i Leksand 2016-11-28, 115 1 Kärlavfall och grovavfall Taxan för kärlavfall och grovavfall är uppdelad enligt följande: Fast

Läs mer

Taxa. Renhållning. Gullspång. Antaget av Kommunfullmäktige Gullspång

Taxa. Renhållning. Gullspång. Antaget av Kommunfullmäktige Gullspång Taxa Renhållning Gullspång Antaget av Kommunfullmäktige Gullspång 2010-12-13 Innehållsförteckning 1 Allmänna bestämmelser... 4 1.1 Principer... 4 1.2 Avfall som omfattas av kommunalt ansvar... 4 1.3 Fastighetsinnehavarens

Läs mer