Pargas stad KOMMUNALA AVFALLSHANTERINGSBESTÄMMELSER

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Pargas stad KOMMUNALA AVFALLSHANTERINGSBESTÄMMELSER"

Transkript

1 Pargas stad KOMMUNALA AVFALLSHANTERINGSBESTÄMMELSER Avfallshanteringsbestämmelserna är givna med stöd av 17 i avfallslagen. Bestämmelserna är godkända av Pargas stadsfullmäktige , 106. Pargas stads miljönämnd är den lokala miljövårdsmyndigheten och tillsynsmyndigheten angående avfallshantering. Innehåll: TILLÄMPNINGSOMRÅDE, ALLMÄNNA BESTÄMMELSER OCH DEFINITIONER 1 Tillämpningsområde och målsättning 2 Allmänna bestämmelser 3 Definitioner ÅTERVINNING OCH BEHANDLING AV AVFALL PÅ FASTIGHETEN 4 Kompostering av avfall 5 Förbränning av avfall 6 Användning av överskottsjord, tegel och betong SORTERING, INSAMLING OCH TRANSPORT AV AVFALL 7 Ordnad transport av avfall 8 Sortering och leverans av avfall till återvinning eller behandling 9 Insamling och transport av problemavfall 10 Avfallsfraktioner som samlas in separat på fastigheten 11 Tömning av insamlingsredskap på fastigheten 12 Användning av gemensamma insamlingsredskap 13 Avfall som inte får läggas i insamlingsredskapen för ordnad avfallstransport 14 Latrinavfall och slam från avskiljningsbrunnar 15 Transportörens skyldighet att lämna uppgifter 16 Avfallshantering på evenemang för allmänheten INSAMLINGSREDSKAPEN OCH DERAS ANVÄNDNING, PLACERING OCH UNDERHÅLL 17 Olika typer av insamlingsredskap i den ordnade avfallstransporten 18 Utmärkning av och färger på insamlingsredskap 19 Användning av insamlingsredskap 20 Placering av insamlingsredskap på fastigheten 21 Avfallsskjul och avfallsrum 22 Underhåll av insamlingsredskap 23 Underhåll av transportleder MOTTAGNINGSSTATIONER FÖR AVFALL 24 Allmänna mottagningsstationer för avfall 25 Användning av allmänna mottagningsstationer 26 Insamling av avfall i allmänna områden ÖVRIGA BESTÄMMELSER 27 Avvikande befogenheter 28 Ikrafträdande av bestämmelserna

2 TILLÄMPNINGSOMRÅDE, ALLMÄNNA BESTÄMMELSER OCH DEFINITIONER 1 Tillämpningsområde och målsättning Vid insamling, transport och hantering av avfall samt vid förebyggande av skada som avfallet förorsakar miljön bör dessa allmänna avfallshanteringsbestämmelser efterföljas utöver det som annars stadgas eller bestäms om anordnandet av avfallshanteringen. 2 Allmänna bestämmelser Fastighetsinnehavaren skall informera dem som bor och arbetar i fastigheten om hur sorteringen, uppsamlingen och transporten av avfall är ordnad. 3 Definitioner I dessa avfallshanteringsbestämmelser avses med: avfall för energiutvinning separat insamlat produktions-, förpacknings- eller byggavfall som lämpar sig för framställning av avfallsbränsle och annan energiutvinning. avfallsinnehavare avfallsproducent, fastighetsinnehavare eller verksamhetsarrangör eller annan fysisk eller juridisk person som innehar avfallet. avfallsproducent fysisk eller juridisk person som utövar en verksamhet som ger upphov till avfall. biologiskt avfall organiskt livsmedelsavfall och matrester. blandavfall samhällsavfall som enligt dessa bestämmelser inte samlas in separat enligt avfallstyp. bostadsfastighet alla fastigheter med byggnader som används för övernattning och vistelse såsom bostadshus, fritidsbostad, bastubyggnad eller husvagn eller husbåt som placerats permanent på fastigheten. brännbart avfall samhällsavfall som källsorterats på det ställe där det har uppkommit och som återvinns i ett energiverk. Problemavfall, el- och elektronikskrot, specialavfall, avfall som kan återvinnas (returpapper, papp, returkartong, metall, glas) samt deponiavfall och skrymmande avfall har sorterats från det brännbara avfallet. Om man på fastigheten inte samlar in separat eller komposterar det biologiska avfallet, hör det till brännbart avfall. byggavfall produktions- och rivningsavfall från byggnadsverksamhet. deponiavfall avfall som vid sidan av brännbart avfall insamlas och deponeras på en avstjälpningsplats. Till denna typ av avfall räknas bl.a. porslin, sandningssand och PVC-plaster som stör användningen av avfall för energiutvinning. el- och elektronikskrot (EES) bl.a. kylanordningar, hushållsmaskiner, ADBapparater, televisioner och monitorer, småelektronik, lysrör och minilysrör.

3 fastighetsinnehavare ägare eller en med ägaren jämställd innehavare av en fastighet eller innehavare av legorätt som besitter en fastighet. insamlingsredskap för avfall kärl, säckar, behållare, flak och andra motsvarande redskap som används för uppsamling av avfall till transport. ordnad avfallstransport transport av samhällsavfall som omfattas av kommunens skyldighet att anordna avfallstransport enligt 10 i avfallslagen, antingen som avfallstransport enligt avtal eller genom anbudsförfarande. problemavfall avfall som på grund av en kemisk eller någon annan egenskap kan förorsaka hälsan eller miljön särskild fara eller skada. Till vanligt problemavfall räknas bl.a. ackumulatorer, batterier, febertermometrar som innehåller kvicksilver, mediciner, spillolja, avfall som innehåller olja, målarfärger och lösningsmedel och kemiskt avfall med märkningen om hälso- eller miljöfarliga egenskaper. Asbestavfall är problemavfall som omedelbart måste täckas på avstjälpningsplatsen. Impregnerat träavfall och en del av el- och elektronikskrotet utgör problemavfall som måste föras till separata mottagningsplatser. producentansvar skyldigheten för en producent som avses i 18 b i avfallslagen att se till att det ordnas återanvändning eller återvinning av de produkter producenten släpper ut på marknaden samt återanvändning eller återvinning och annan avfallshantering av avfallet från dem, samt att sörja för de kostnader som detta orsakar. returkartong ren papp, brunt papper och kartong-, pappers- och vätskekartongförpackningar som lämpar sig för materialåtervinning. samhällsavfall avfall från bosättning samt avfall som till sin beskaffenhet, sammansättning och mängd kan jämföras med avfall från bosättning men som uppkommit inom industrin, servicesektorn eller någon annan verksamhet, dock inte problemavfall. separat transport transport av avfall antingen i egen regi eller enligt separat avtal med någon avfallstransportör. specialavfall avfall som inte är problemavfall men som kräver specialåtgärder under transport och behandling, såsom omedelbar täckning på avstjälpningsplatsen. Till specialavfall räknas bl.a. latrinavfall, särskilt dammande avfall samt en del av avfallet från hälsovården såsom biologiskt avfall och riskavfall. skrymmande avfall avfall som inte lämpar sig för vanlig transport av avfall på grund av sin storlek. Till skrymmande avfall räknas bl.a. möbler, resårmadrasser, stora mattor och badkar som inte kan återanvändas. transportör fysisk eller juridisk person som ansvarar för avfallstransporten för avfallsinnehavarens eller kommunens räkning. träavfall träavfall som kan förbrännas utan skadeverkningar, återvinnas eller återanvändas, såsom träavfall från bygg- och produktionsverksamhet, flak samt ris, stubbar och mindre träd som julgranar. tätt bebyggt område detaljplanerade områden samt andra separata by- och tätortsområden.

4 återvinningsbart avfall avfall som kan återanvändas eller vars material eller energi kan återvinnas och för vilket det har anvisats en mottagningsplats. Till återvinningsbart avfall räknas bl.a. returpapper, papp, returkartong, glas, metall och biologiskt avfall samt träavfall, avfall för energiutvinning och brännbart avfall. ÅTERVINNING OCH BEHANDLING AV AVFALL PÅ FASTIGHETEN 4 Kompostering av avfall Trädgårdsavfall, biologiskt avfall och latrinavfall får komposteras på en fastighet ifall komposteringen sköts så att den inte åsamkar olägenhet för hälsa eller miljö. I komposten får inte läggas sådant avfall som stör komposteringen eller användningen av det komposterade materialet. Biologiskt avfall måste komposteras i en kompostbehållare dit skadedjur inte kan komma in. Vid kompostering året runt rekommenderas en värmeisolerad kompostor. Latrinavfall skall komposteras på ett tätt bebyggt område i en enkom för detta ändamål planerad kompostor (kompostdass) från vilken vatten inte rinner ner i jordmånen och som är skyddad mot skadedjur. En kompostor för annat än trädgårdsavfall får inte placeras närmare än femton (15) meter från en brunn eller ett vattenområde och inte närmare än fyra (4) meter från tomtens rå utan tillstånd av grannen. Kompostbehållaren får dock placeras utan separat tillstånd av grannen i ett utrymme som i godkända bygglovshandlingar reserverats för avfallshanteringen. 5 Förbränning av avfall Det är förbjudet att göra sig av med avfall genom förbränning. Obehandlat rent och torrt trä, ris och kvistar samt små mängder av rent papper och returkartong får dock brännas i en värmepanna eller motsvarande eldstad på en fastighet. Utanför tätt bebyggda områden får genom öppen bränning brännas kvistar, ris, halm, vass och löv samt icke-tryckimpregnerat eller icke-ytbehandlat trä i små mängder på eget ansvar samt med beaktande av räddningslagens föreskrifter om hanteringen av öppen eld. Öppen förbränning av annat avfall är förbjudet. 6 Användning av överskottsjord, tegel och betong Det är förbjudet att gräva ned tegel- och betongavfall i marken annat än i återvinningssyfte. Vid mark- och anläggningsarbeten i mindre skala (inte vid yrkesmässig eller storskalig markbyggnad) kan rena partier av jord- och stenavfall samt av tegel- och betongavfall användas i syfte att ersätta naturens jordämnen förutsatt att - materialet inte innehåller några miljöskadliga eller hälsofarliga ämnen - materialet inte innehåller armeringsstål (betongavfall) - materialet har krossats för att vara lämpligt att användas (betong- och tegelavfall). Verksamhetsidkaren skall försäkra sig om att avfallspartier som han deponerat är rena och oskadliga.

5 Ifall avfallet placeras i jordmånen på ett annat sätt än det som beskrivs ovan skall man meddela stadens miljövårdsmyndighet om placeringen av avfallet minst 14 dagar i förväg så att miljövårdsmyndigheten får erforderliga uppgifter som behövs för tillsynen och kan bedöma behovet av miljötillstånd. Överskottsjord samt tegel- och betongavfall som inte återvinns skall föras till en allmän mottagningspunkt för avfall eller mottagare av avfall som har beviljats miljötillstånd som har godkänts av miljövårdsmyndigheten. SORTERING, INSAMLING OCH TRANSPORT AV AVFALL 7 Ordnad avfallstransport och separat transport Hela kommunen omfattas av den ordnade avfallstransporten. Den ordnade avfallstransporten omfattar allt samhällsavfall som transporteras från fastigheter, gemensamma insamlingskärl och regionala insamlingspunkter med undantag av avfall som omfattas av producentansvar och avfall som inte lämpar sig för den ordnade avfallstransporten. 8 Sortering och leverans av avfall till återvinning eller behandling Avfallsinnehavaren skall ta hand om sorteringen av avfall så att återvinningsbart avfall och problemavfall hålls separat från andra avfallstyper och från varandra och se till att de förs till mottagningspunkter eller -platser som är avsedda för dem. Problemavfall och återvinningsbart avfall för vilka det inte finns insamlingsredskap på fastigheten såsom beskrivs i dessa bestämmelser eller avfall som inte lämpar sig för den ordnade transporten såsom byggavfall, skrymmande avfall, specialavfall, industriavfall och exceptionellt stora avfallsmängder skall föras till mottagningspunkten med separat transport. Samhällsavfall som inte återvinns enligt 4 6 eller inte samlas separat på fastigheten enligt 10 skall föras till allmänna mottagningspunkter för avfall. Annat än samhällsavfall kan även levereras till en mottagare som har beviljats miljötillstånd av miljövårdsmyndigheten. Avfallslassen skall täckas så att avfallet inte förorsakar risker för olycksfall eller hamnar i naturen under transporten. Avfall som under förvaring på fastigheten kan medföra hälsomässig olägenhet av hygieniskt eller annat slag skall utan dröjsmål transporteras till behörig behandling. 9 Insamling och transport av problemavfall Problemavfall som uppkommer vid bosättning samt vid lant- och skogsbruk skall transporteras till behöriga allmänna mottagningsplatser med undantag av spilloljepartier som lämpar sig för den nationella uppsamlingen. Om större partier problemavfall skall man alltid komma överens med personalen på mottagningsplatsen.

6 Andra verksamheter och företag skall lämna sitt problemavfall till en sådan mottagningsplats eller insamlingssystem för problemavfall som innehar behörigt tillstånd. Om man ordnar insamling eller förvaring av problemavfall på fastigheten skall för avfallet finnas ett separat låsbart eller övervakat utrymme där problemavfallet kan hållas separat från varandra i märkta insamlingsbehållare. Utrymmet skall uppfylla de bestämmelser som givits för förvaring av kemiskt avfall. Batterier kan insamlas i ett olåst utrymme ifall själva insamlingsbehållaren är försedd med lås. Insamlat problemavfall får inte förvaras längre än 12 månader på fastigheten. 10 Avfallsfraktioner som samlas in separat på fastigheten På fastigheten skall det finnas separata insamlingsbehållare för avfall enligt följande: A. Bostadsfastigheter från och med : - på varje bostadsfastighet skall det finnas en insamlingsbehållare för blandavfall - på en bostadsfastighet med minst fyra (4) bostäder skall det utöver behållare för blandavfall finnas separata behållare för returglas och småmetall - på en bostadsfastighet med minst tjugo (20) bostäder skall det utöver behållare för blandavfall, returglas och småmetall även finnas separata behållare för returkartong. Fastigheterna kan ifall de så vill skaffa ett insamlingskärl för biologiskt avfall och ansluta sig till systemet med separat insamling av biologiskt avfall genom avtal med företag som har motsvarande insamlingsservice. Bostadsfastigheter från och med : - på varje bostadsfastighet skall det finnas behållare för brännbart avfall - på en bostadsfastighet med minst fyra (4) bostäder skall det utöver behållare för brännbart avfall även finnas behållare för returglas, småmetall och deponiavfall - på en bostadsfastighet med minst tjugo (20) bostäder skall det utöver behållare för brännbart avfall, deponiavfall, returglas och småmetall även finnas behållare för returkartong. Fastigheterna kan skaffa ett insamlingskärl för biologiskt avfall och ansluta sig till systemet med separat insamling av biologiskt avfall genom avtal med företag som har motsvarande insamlingsservice. B. Övriga fastigheter från och med : På övriga fastigheter, såsom kontors-, affärs-, industri-, skol-, restaurangfastigheter samt fastigheter för social- och hälsovård och jordbruk skall det finnas lämpliga och tillräckliga insamlingsredskap för: - blandavfall - returglas ifall det uppkommer mer än 10 kg per vecka

7 - metall ifall det uppkommer mer än 10 kg per vecka - papp eller returkartong ifall det uppkommer mer än 10 kg per vecka - träavfall ifall det uppkommer mer än 10 kg per vecka - biologiskt avfall ifall det uppkommer mer än 100 liter per vecka och avfallet inte komposteras på fastigheten. Även större engångspartier av ovan nämnda återvinningsbara avfall samt annat återvinningsbart avfall som har anvisats allmän mottagningsplats skall lämnas till återvinning. Övriga fastigheter från och med : På övriga fastigheter, såsom kontors-, affärs-, industri-, skol-, restaurangfastigheter samt fastigheter för social- och hälsovård och jordbruk skall det finnas lämpliga och tillräckliga insamlingsredskap för: - brännbart avfall eller avfall för energiutvinning - deponiavfall - glas ifall det uppkommer mer än 10 kg per vecka - metall ifall det uppkommer mer än 10 kg per vecka - papp eller returkartong ifall det uppkommer mer än 10 kg per vecka - träavfall ifall det uppkommer mer än 10 kg per vecka - biologiskt avfall ifall det uppkommer mer än 100 liter per vecka. Även större engångspartier av ovan nämnda återvinningsbara avfall samt annat återvinningsbart avfall som har anvisats allmän mottagningsplats skall lämnas till återvinning. 11 Tömning av insamlingsredskap på fastigheten Insamlingskärlen skall tömmas så ofta att insamlat avfall ryms i behållaren så att den kan slutas. Tömningen skall ske så ofta att avfallet inte förorsakar nedskräpning, luktolägenhet och olägenhet för hälsa. Insamlingsbehållare för blandavfall och brännbart avfall skall tömmas minst en gång per två (2) veckor. Om det biologiska avfallet som uppkommer på fastigheten komposteras behöver behållaren inte tömmas så ofta, dock minst en gång per åtta (8) veckor. På en bostadsfastighet där det uppkommer små mängder avfall och det bor högst två personer kan behållaren tömmas minst en gång per fyra (4) veckor på tätt bebyggda områden och minst en gång per åtta (8) veckor utanför tätt bebyggda områden. På fastigheter som används enbart på sommaren skall avfallsbehållaren tömmas enligt ovan nämnda bestämmelser under tiden maj september. Insamlingsbehållare för deponiavfall som inte innehåller avfall som förskäms skall tömmas minst en gång per tolv (12) veckor. Insamlingsbehållare för biologiskt avfall skall tömmas minst en (1) gång i veckan. Djupuppsamlingskärl och nedkylande behållare för biologiskt avfall kan tömmas minst en gång per två (2) veckor. Under vintertid kan uppsamlingskärl

8 ovan jord tömmas minst en gång per två (2) veckor och djupuppsamlingskärl minst en gång per fyra (4) veckor. Insamlingsbehållare för papp, returkartong, glas och metall skall tömmas så ofta att behållarna inte blir överfulla och förorsakar nedskräpning eller medför att återvinnbart avfall sätts i andra behållare. 12 Användning av gemensamma insamlingsredskap Nära grannar kan sinsemellan komma överens om att använda gemensamma insamlingsbehållare (s.k. gruppkärl). Skriftlig anmälan om vem som delar gruppkärlen eller inte längre använder gruppkärlen skall i förväg tillställas den kommunala miljövårdsmyndigheten och avfallstransportören för ordnande av faktureringen. Miljövårdsmyndigheten kan förbjuda användningen av gemensamma insamlingsbehållare. 13 Avfall som inte får läggas i insamlingsredskap för ordnad avfallstransport Följande avfall får inte läggas i insamlingsredskap för samhällsavfall: - avfall som förorsakar brand- eller explosionsfara - problemavfall - flytande avfall eller slam - specialavfall - latrinavfall - sandningssand eller jordämnen - föremål eller ämnen som kan förorsaka fara för dem som lämnar avfallet i insamlingskärlet, insamlingsredskap och dem som tömmer behållarna - sådana tunga ämnen eller föremål som kan försvåra transporten eller avlastningen av avfallet - avfall som omfattas av producentansvar, såsom EE-skrot, fordonsdäck, retur- och kontorspapper osv. I en insamlingsbehållare för blandavfall och deponiavfall kan man dock lägga sandningssand eller jordämnen ifall den högsta tillåtna vikten för behållaren inte överskrids. Även aska och sot kan läggas i en behållare för blandavfall eller deponiavfall ifall avfallet är kallt, alltigenom glödfritt och ändamålsenligt förpackat och den högsta tillåtna vikten för behållaren inte överskrids. 14 : Latrinavfall och slam från avskiljningsbrunnar Avfallet från kemiska toaletter samt slammet från slutna avloppsbrunnar och slambrunnar skall lämnas till behörig allmän mottagningsplats. Om icke-yrkesmässig spridning av avloppslam från slambrunnar och slutna avloppsbrunnar på egen åker som används för jordbruk stadgas i miljöskyddsföreskrifterna för Pargas stad. Slammet från avskiljningsbrunnar för olja, sand och fett skall lämnas till mottagare som beviljats miljötillstånd som har godkänts av miljövårdsmyndigheten. 15 Transportörens skyldighet att lämna uppgifter Avfallstransportören skall årligen senast vid utgången av september lämna uppgifter till den kommunala miljövårdsmyndigheten för övervakning av de fastigheter som är

9 anslutna i den ordnade avfallstransporten. Utöver fastighetsuppgifter skall det av uppgifterna framgå åtminstone avfallstyperna, tömningsintervallerna, behållarnas storlek, anslutningsform (fastighetsvisa kärl eller gruppkärl) och avtalets giltighet. 16 Avfallshantering på evenemang för allmänheten Skyldigheten att sortera återvinningsbart avfall separat från annat avfall gäller även evenemang för allmänheten ifall det uppkommer så mycket återvinnbart avfall som beskrivs i 10 B. Arrangören av utomhustillställningar är ansvarig för anordnande av avfallshanteringen samt informationen och rådgivningen angående sorteringen av återvinnbart avfall. Arrangören av stora utomhustillställningar (med minst 500 deltagare) skall minst två veckor före tillställningen tillställa miljövårdsmyndigheten en plan om avfallshanteringen för godkännande. Rengöringen av området och tömningen av insamlingskärlen vid utomhustillställningar skall ske omedelbart efter att tillställningen tagit slut och alltid då insamlingskärlen blir fulla. Ifall tillställningen pågår under flera dagar skall området rengöras dagligen. Det skall finnas tillräckligt med insamlingsredskap för avfall på området och de skall placeras ändamålsenligt och hållas i ordentligt skick. Det skall även finnas tillräckligt många sopkärl på området. INSAMLINGSREDSKAPEN OCH DERAS ANVÄNDNING, PLACERING OCH UNDERHÅLL 17 Olika typer av insamlingsredskap i den ordnade avfallstransporten Vid den ordnade avfallstransporten får följande insamlingsredskap användas: - avfallskärl som kan flyttas för hand och som är försedda med lock och hjul och som töms maskinellt i en sopbil med avfallspress - avfallskärl som är försedda med lock och som töms maskinellt i en sopbil med avfallspress eller i vilket avfallet transporteras till avfallshanteringen - avfallsbehållare som sänkts ner i jorden (djupuppsamlingskärl) och från vilken avfallet flyttas maskinellt till en sopbil eller töms maskinellt i en sopbil med avfallspress. Avfallstransportören kan även tillåta användningen av andra insamlingskärl förutsatt att de inte medför skada för miljö och lämpar sig för transportsystemet. Insamlingsredskapen skall alltid vara sådana att de kan slutas och uppfyller fordringarna för en ändamålsenligt ordnad avfallshantering. Ställningar för sopsäckar och behållare utan hjul skall bytas ut mot avfallskärl med lock och hjul senast Utmärkning av och färgsättning på insamlingsredskap Insamlingsredskapen skall förses med ett klistermärke som limmas på behållarens lock och framsida. I alla insamlingsredskap skall finnas information om vem som tömmer behållaren, transportörens kontaktuppgifter och uppgifter om var man kan klaga vid missförhållanden gällande tömningen. Ägaren av insamlingsredskapet

10 svarar för märkningen av avfallstyperna, medan transportören svarar för uppgifterna som gäller tömningen. Färger som rekommenderas för insamlingredskapen: - blandavfall grått - brännbart avfall grått - deponiavfall grått - returpapper grönt - papp/returkartong blått - glas blått - metallavfall blått - problemavfall rött Om färgen på insamlingsbehållaren inte överensstämmer med rekommendationerna, rekommenderas att på klistermärket som visar vilken avfallsfraktion som samlas in används ovan nämnda färger. 19 Användning av insamlingsredskap Avfallet skall läggas i behörigt insamlingskärl. Det skall finnas tillräckligt med insamlingsredskap på fastigheterna. I insamlingsbehållare som flyttas för hand får läggas högst följande mängd avfall: - högst 60 kg i ett kärl - högst 15 kg i en sopsäck. Om avfallet inte ryms i insamlingsbehållaren eller av annan orsak inte kan läggas i den kan det tillfälligt placeras i den omedelbara närheten av den plats som reserverats för avfallet. Avfallet skall i detta fall packas så att sopbilens förare ensam och tryggt kan lasta det i sopbilen. Avfallet skall även i detta fall till sin kvalitet, storlek och mängd lämpa sig för den regelbundet ordnade avfallstransporten. Avfallet skall vid behov förpackas innan det läggs i insamlingskärlet i syfte att undvika förskämning och nedsmutsning av insamlingsredskap. Särskilt bör renligheten av insamlingskärlet för biologiskt avfall beaktas. På fastighetens uppsamlingsplats eller i den omedelbara närheten av en insamlingsbehållare får inte sådant avfall eller sådana föremål placeras som inte är avsedda för transport till avfallshantering eller till återvinning. 20 Placering av insamlingsredskap på fastigheten Insamlingsbehållare som flyttas för hand skall placeras på ett sådant ställe att sopbilen obehindrat och tryggt kan ta sig fram till ett avstånd på högst tio meter. Insamlingsbehållare som inte flyttas för hand skall placeras så att sopbilen obehindrat kan ta sig fram till omedelbar närhet av behållaren. Insamlingsbehållarna skall placeras på ett jämnt, vågrätt och slitstarkt underlag. Innehavaren av insamlingsbehållaren skall se till att sopkärlen inte kommer åt att flytta sig och att locken på behållarna hålls stängda i alla väderleksförhållanden. Insamlingsbehållaren som flyttas för hand och som på grund av förhållandena på

11 placeringsstället inte kan förses med hjul skall ställas så att lastningen är möjlig där kärlet står. Vid placeringen av insamlingsbehållare skall byggnadsinspektionens och räddningsmyndighetens anvisningar och föreskrifter efterföljas. 21 Avfallsskjul och avfallsrum Insamlingsredskapen kan även placeras i ett avfallsskjul eller avfallsrum. Ingången utifrån till rummet skall ske direkt utan tröskel, trappsteg eller annat hinder. Avfallsutrymmet skall dimensioneras så att insamlingsbehållarna för de olika avfallstyperna kan tömmas utan att andra behållare behöver flyttas. Konstruktionen i avfallsutrymmet skall vara tillräckligt stadig och ändamålsenlig så att flyttningen av insamlingsbehållarna inte förorsakar skador på konstruktionerna. Dörrarna skall vara försedda med anordningar som håller dörrarna öppna. Om man vill förse avfallsutrymmet med lås skall transportören minst två veckor före informeras om saken och nyckeln till låset skall levereras till transportören. Avfallsutrymmet skall ha tillräcklig belysning och ventilation samt i mån av möjlighet vattenledning och avlopp. Ifall det komposteras i avfallsutrymmet skall utrymmet förses med vattenledning och avlopp med golvbrunn samt med ventilation som skiljts från den övriga ventilationen. Vid placeringen av avfallsskjul skall byggnadsinspektionens och räddningsmyndighetens anvisningar och föreskrifter efterföljas. 22 Underhåll av insamlingsredskap Innehavaren av insamlingsredskapet svarar för underhållet, skicket och rengöringen av behållaren. Insamlingskärlen och -behållarna skall tåla het tvätt och de skall tvättas vid behov, dock minst en gång om året. Även renligheten av omgivningen kring insamlingsredskapet skall beaktas. Behållarna för biologiskt avfall skall rengöras minst två gånger om året. 23 Underhåll av transportleder Fastighetsinnehavaren skall se till att transportlederna till insamlingskärlen under alla tider på året är i sådant skick att behållarna obehindrat kan tömmas. MOTTAGNINGSSTATIONER FÖR AVFALL 24 Allmänna mottagningsstationer för avfall Avfallsstationer och -centraler samt mottagningsstationer som Åbonejdens Avfallsservice Ab upprätthåller utgör allmänna mottagningsstationer för avfall. Mottagningsplatserna, deras kontaktuppgifter, öppettider och avfallstyper som tas emot fastställs årligen. Uppgifterna finns som bilaga till dessa bestämmelser.

12 25 Användning av allmänna mottagningsstationer På mottagningsplatserna för avfall skall de anvisningar som givits av den som upprätthåller platsen efterföljas. Den som lämnar in avfallet till mottagningsplatsen skall överlämna uppgifter om avfallets ursprung, kvalitet och mängd. Mängden behöver inte anges om det finns en våg på mottagningsstationen. Avfallet kan lämnas tillbaka till den som lämnat in avfallet på mottagningsstationen på dennes bekostnad ifall avfallet inte motsvarar villkoren för mottagning av avfall. Den som lämnar in industriavfall, slam och avfall som kräver specialbehandling skall förevisa en utredning över att avfallet lämpar sig för avstjälpningsplatsen. Anvisningar om hur utredningen skall göras fås av den som upprätthåller mottagningsplatsen. Avfallsinnehavaren svarar för analyser och utlåtanden som behövs för utredningen om avfallet lämpar sig på avstjälpningsplatsen samt för kostnader för dessa. Insamling och borttransport av avfall är förbjudet utan tillstånd av den som upprätthåller mottagningsplatsen. 26 Insamling av avfall i allmänna områden Kommunen skall ge sitt samtycke till att insamlingsredskap för avfall placeras på kommunens allmänna områden. Insamlingsredskapen skall förses med kontaktuppgifter på det företag eller samfund som tar hand om uppsamlingen. Innehavaren av insamlingsredskapet skall sörja för underhåll, rengöring och tömning av sina behållare så att de inte medför hälsoolägenhet eller nedsmutsning eller nedskräpning av omgivningen. Insamlingsbehållarna får inte medföra någon säkerhetsrisk för dem som använder eller tömmer behållarna. ÖVRIGA BESTÄMMELSER 27 Avvikande befogenheter Avvikelser från dessa avfallshanteringsbestämmelser kan i enskilda fall och av särskilda skäl beviljas med beslut av kommunens miljövårdsmyndighet. Även i dessa fall skall beaktas att åtgärden inte medför olägenhet för miljö och hälsa. Miljövårdsmyndigheten kan ge noggrannare särskilda bestämmelser angående t.ex bransch, avfallstyp och enskilt avfall. 28 Ikrafträdande av bestämmelser Dessa bestämmelser träder i kraft och ersätter när de träder i kraft kommunens tidigare avfallshanteringsbestämmelser. Paragraf 10 om avfallsfraktioner som samlas in separat på fastigheten träder dock i kraft först Fram till dess gäller de tidigare avfallshanteringsbestämmelserna från 1996 (16 ) om insamlingsbehållare.

AVFALLSHANTERINGSBESTÄMMELSER. i Kymmenedalen och Lappträsk

AVFALLSHANTERINGSBESTÄMMELSER. i Kymmenedalen och Lappträsk 1 AVFALLSHANTERINGSBESTÄMMELSER i Kymmenedalen och Lappträsk 2 Innehållsförteckning Allmänna avfallshanteringsbestämmelser Tillämpningsområden Bestämmelsernas huvudsakliga innehåll 1 Definitioner Uppsamling

Läs mer

RENHÅLLNINGSORDNING Föreskrifter om avfallshantering

RENHÅLLNINGSORDNING Föreskrifter om avfallshantering SOLLEFTEÅ KOMMUN RENHÅLLNINGSORDNING Föreskrifter om avfallshantering 1 RENHÅLLNINGSORDNING Föreskrifter om avfallshantering för Sollefteå kommun Inledande bestämmelser Tillämpliga föreskrifter 1 För kommunens

Läs mer

FÖRSLAG TILL AVFALLSHANTERINGSBESTÄMMELSER FÖR. KOMMUN 08.03.2012

FÖRSLAG TILL AVFALLSHANTERINGSBESTÄMMELSER FÖR. KOMMUN 08.03.2012 BILAGA 3 FÖRSLAG TILL AVFALLSHANTERINGSBESTÄMMELSER FÖR. KOMMUN 08.03.2012 INNEHÅLL 1 TILLÄMPNINGSOMRÅDE... 3 2 DEFINITIONER... 3 3 AVFALLSHANTERING VID FASTIGHETER SOM OMFATTAS AV KOMMUNENS ANSVAR...

Läs mer

SOLLEFTEÅ KOMMUN. RENHÅLLNINGSORDNING Föreskrifter om avfallshantering

SOLLEFTEÅ KOMMUN. RENHÅLLNINGSORDNING Föreskrifter om avfallshantering SOLLEFTEÅ KOMMUN RENHÅLLNINGSORDNING Föreskrifter om avfallshantering Antagen av kommunfullmäktige 15 december, 2008 150. Reviderad av kommunfullmäktige 21 december, 2009. Gäller fr.o.m. 1 januari 2010.

Läs mer

FÖRSLAG TILL AVFALLSHANTERINGSBESTÄMMELSER FÖR. KOMMUN 29.11.2011

FÖRSLAG TILL AVFALLSHANTERINGSBESTÄMMELSER FÖR. KOMMUN 29.11.2011 BILAGA 3 FÖRSLAG TILL AVFALLSHANTERINGSBESTÄMMELSER FÖR. KOMMUN 29.11.2011 Viktiga ändringar av gällande avfallshanteringsbestämmelser är skrivna med röd font. Motiveringarna till ändringarna är skrivna

Läs mer

RENHÅLLNINGSBESTÄMMELSER FÖR FINSTRÖMS KOMMUN

RENHÅLLNINGSBESTÄMMELSER FÖR FINSTRÖMS KOMMUN RENHÅLLNINGSBESTÄMMELSER FÖR FINSTRÖMS KOMMUN Godkänd i Tekniska nämnden 2012-12-18 Sida 1 av 7 RENHÅLLNINGSBESTÄMMELSER FÖR FINSTRÖMS KOMMUN Inledning Finströms kommun har per 1.1.2013 lämnat kommunalförbundet

Läs mer

Föreskrifter om avfallshantering i Söderhamns kommun

Föreskrifter om avfallshantering i Söderhamns kommun 1 Föreskrifter om avfallshantering i Söderhamns kommun Inledande bestämmelser Tillämpliga föreskrifter 1 För kommunens avfallshantering gäller: Miljöbalken (1998:808) och avfallsförordningen (2001:1063),

Läs mer

FÖRESKRIFTER OM HANTERING AV HUSHÅLLSAVFALL. Avesta kommun 2015-07-01--

FÖRESKRIFTER OM HANTERING AV HUSHÅLLSAVFALL. Avesta kommun 2015-07-01-- FÖRESKRIFTER OM HANTERING AV HUSHÅLLSAVFALL Avesta kommun 2015-07-01-- FÖRESKRIFTER OM HANTERING OM HUSHÅLLSAVFALL För varje kommun ska det enligt 15 kap 11 Miljöbalken finnas en renhållningsordning som

Läs mer

RENHÅLLNINGSFÖRESKRIFTER FÖR LEKEBERGS KOMMUN

RENHÅLLNINGSFÖRESKRIFTER FÖR LEKEBERGS KOMMUN RENHÅLLNINGSFÖRESKRIFTER FÖR LEKEBERGS KOMMUN Antagen av Kommunfullmäktige 2013-11-21 Dokumentansvarig Fastställd Version 0 Dokumentnamn RENHÅLLNINGSFÖRESKRIFTER FÖR LEKEBERGS KOMMUN 1 (10) Innehåll Inledande

Läs mer

DEFINITIONER OCH ORDFÖRKLARINGAR (i bokstavsordning)

DEFINITIONER OCH ORDFÖRKLARINGAR (i bokstavsordning) DEFINITIONER OCH ORDFÖRKLARINGAR (i bokstavsordning) Avfall Med avfall avses varje föremål, ämne eller substans som ingår i en avfallskategori och som innehavaren gör sig av med eller avser eller är skyldig

Läs mer

Avfallsguide 2016 FLER ÅTERVINNINGS- PUNKTER NU SAMLAS ÄVEN PLAST! SOMMAREN. Vad kan man föra till plastinsamlingen?

Avfallsguide 2016 FLER ÅTERVINNINGS- PUNKTER NU SAMLAS ÄVEN PLAST! SOMMAREN. Vad kan man föra till plastinsamlingen? Avfallsguide 2016 SOMMAREN FLER ÅTERVINNINGS- PUNKTER NU SAMLAS ÄVEN PLAST! Närmaste återvinningspunkt hittar du på: www.kierratys.info Insamlingen av återvinningsavfall förbättras i västra och östra Nyland,

Läs mer

Antagen: 2015-XX-XX. Avfallsföreskrifter. för Karlskoga kommun. Karlskoga kommun

Antagen: 2015-XX-XX. Avfallsföreskrifter. för Karlskoga kommun. Karlskoga kommun Antagen: 2015-XX-XX Avfallsföreskrifter för Innehåll Samråd vid framtagandet av avfallsplanen... 2 Inledande bestämmelser... 2 Tillämpliga föreskrifter... 2 Definitioner... 2 Ansvar för renhållning, information

Läs mer

Renhållningsordning för Skara kommun

Renhållningsordning för Skara kommun KOMMUN Renhållningsordning för Skara kommun 2013-11-01 Antagen av Kommunfullmäktige 2013-09-30, 60 Ersätter renhållningsordningen från 2008-02-25, 5 Innehållsförteckning Föreskrifter om avfallshantering

Läs mer

Renhållningsföreskrifter för Lysekils kommun

Renhållningsföreskrifter för Lysekils kommun Renhållningsföreskrifter för Lysekils kommun Antagna av kommunfullmäktige 2008-11-13 Gäller fr o m 2009-01-01 Inledande bestämmelser Tillämpliga föreskrifter 1 För kommunens avfallshantering gäller miljöbalken

Läs mer

för Sunne, Torsby, Hagfors och Munkfors kommuner Från och med 2011

för Sunne, Torsby, Hagfors och Munkfors kommuner Från och med 2011 Renhållningsordning för Sunne, Torsby, Hagfors och Munkfors kommuner Från och med 2011 Antagen av kommunfullmäktige i Sunne, 2010-12-20, 19 Antagen av kommunfullmäktige i Torsby, 2010-12-21, 157 Antagen

Läs mer

Innehållsförteckning. Bilaga: 1 10 Definitioner 10 Bilaga: 2 11 Förteckning över återvinningsstationer 11

Innehållsförteckning. Bilaga: 1 10 Definitioner 10 Bilaga: 2 11 Förteckning över återvinningsstationer 11 Renhållningsordning Innehållsförteckning Inledande bestämmelser 3 Ansvar för renhållningen 3 Skyldighet att lämna avfall 4 Grovavfall och kasserade kylskåp och frysar 4 Hushållens farliga avfall och avfall

Läs mer

Föreskrifter om avfallshantering för kommunerna Eslöv, Hörby och Höör

Föreskrifter om avfallshantering för kommunerna Eslöv, Hörby och Höör Föreskrifter om avfallshantering För kommunerna Eslöv, Hörby och Höör Sid 1(10) Innehåll 1-8 Inledande bestämmelser Tillämpliga föreskrifter 3 Definitioner 3 Kommunens ansvar för renhållning, information

Läs mer

Renhållningsordning. Föreskrifter om avfallshantering. Innehåll

Renhållningsordning. Föreskrifter om avfallshantering. Innehåll Renhållningsordning Gäller från: 2006-07-01 Antagen: 2006-06-26 79 Gäller från: 2007-07-01 Antagen: 2007-05-28 (ändring 26) Gäller från: 2010-04-01 Antagen: 2010-02-22 3 Dessa Föreskrifter om avfallshantering

Läs mer

SAMKOMMUNEN HELSINGFORSREGIONENS MILJÖTJÄNSTER HRM Promemoria 11.5.2012

SAMKOMMUNEN HELSINGFORSREGIONENS MILJÖTJÄNSTER HRM Promemoria 11.5.2012 1 SAMKOMMUNEN HELSINGFORSREGIONENS MILJÖTJÄNSTER HRM Promemoria 11.5.2012 FÖRSLAG TILL ALLMÄNNA FÖRESKRIFTER OM AVFALLSHANTERINGEN I HUVUDSTADSREGIONEN OCH KYRKSLÄTT HUVUDSAKLIGT INNEHÅLL De allmänna föreskrifterna

Läs mer

Renhållningsföreskrifter i Karlstads kommun

Renhållningsföreskrifter i Karlstads kommun KARLSTADS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (9) Beslutad av: Kommunfullmäktige Beslutsdatum: 2014-10-16 Ersätter: 2005-02-17 Gäller fr o m: 2014-11-01 Renhållningsföreskrifter i Karlstads kommun Renhållningsföreskrifterna

Läs mer

Renhållningsföreskrifter för Filipstads kommun

Renhållningsföreskrifter för Filipstads kommun Renhållningsföreskrifter för Filipstads kommun Beslutad vid kommunfullmäktige sammanträde 2010-06-10, 50 Innehållsförteckning Inledande bestämmelser...1 Tillämpliga föreskrifter... 1 Definitioner... 1

Läs mer

AVFALLSTAXA fr.o.m. 1.1.2016

AVFALLSTAXA fr.o.m. 1.1.2016 AVFALLSTAXA 1 (11) AVFALLSTAXA fr.o.m. 1.1.2016 Kommunal avfallsavgift 1. Allmänt Denna taxa tillämpas på Ab Stormossen Oy:s (nedan Stormossen ) kommuners verksamhetsområde (Korsholm, Korsnäs, Malax, Storkyro,

Läs mer

Avfallsföreskrifter i renhållningsordning för Upplands Väsby kommun

Avfallsföreskrifter i renhållningsordning för Upplands Väsby kommun Styrdokument, föreskrifter 2015-06-08 Dnr KS72015:106 Avfallsföreskrifter i renhållningsordning för Upplands Väsby kommun Nivå: Kommungemensamt Antagen: Kommunfullmäktige den 14 september 2015 134 Reviderad:

Läs mer

KIMITOÖNS KOMMUNS ALLMÄNNA AVFALLSHANTERINGSBESTÄMMELSER SOM DELÄGARKOMMUN I ROUSKIS OY FRÅN OCH MED 1.1.2009

KIMITOÖNS KOMMUNS ALLMÄNNA AVFALLSHANTERINGSBESTÄMMELSER SOM DELÄGARKOMMUN I ROUSKIS OY FRÅN OCH MED 1.1.2009 KIMITOÖNS KOMMUNS ALLMÄNNA AVFALLSHANTERINGSBESTÄMMELSER SOM DELÄGARKOMMUN I ROUSKIS OY FRÅN OCH MED 1.1.2009 1/10 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 KAPITLET TILLÄMPNINGSOMRÅDE OCH DEFINITIONER...2 1 Tillämpningsområde...2

Läs mer

Renhållningsordning för Trollhättans kommun. antagen av kommunfullmäktige 2003-12-15

Renhållningsordning för Trollhättans kommun. antagen av kommunfullmäktige 2003-12-15 för Trollhättans kommun antagen av kommunfullmäktige 2003-12-15 Omslagsbild: Strandgatan i Trollhättan. Foto: Sören Lindqvist Dokumentbeteckning 3(14) Syfte Enligt miljöbalkens 15 kapitel om avfall och

Läs mer

FÖRESKRIFTER OM AVFALLSHANTERING I PARTILLE KOMMUN

FÖRESKRIFTER OM AVFALLSHANTERING I PARTILLE KOMMUN FÖRESKRIFTER OM AVFALLSHANTERING I PARTILLE KOMMUN Föreskrifterna beslutades av kommunfullmäktige 2008-03-04 ( 14) att gälla från och med 2008-04-01. 1 INNEHÅLL A INLEDANDE BESTÄMMELSER 3 Ansvar för avfallshanteringen

Läs mer

RENHÅLLNINGSORDNING TÄBY KOMMUN. för. fr o m 1996-01-01

RENHÅLLNINGSORDNING TÄBY KOMMUN. för. fr o m 1996-01-01 1 RENHÅLLNINGSORDNING för TÄBY KOMMUN fr o m 1996-01-01 2 RENHÅLLNINGSORDNING FÖR TÄBY KOMMUN Antagen av kommunfullmäktige den 14 december 1995 att gälla fr o m den 1 januari 1996.. ALLMÄNT 1 Lagar och

Läs mer

Föreskrifter om avfallshantering inom Olofströms kommun

Föreskrifter om avfallshantering inom Olofströms kommun Dessa Föreskrifter om avfallshantering bildar tillsammans med dokumentet Avfallsplan renhållningsordning för Olofströms kommun. En renhållningsordning är ett lagstadgat verktyg för att styra, utveckla

Läs mer

Föreskrifter om avfallshantering för Örnsköldsviks

Föreskrifter om avfallshantering för Örnsköldsviks Föreskrifter om avfallshantering för Örnsköldsviks kommun (del av Renhållningsordning för Örnsköldsviks kommun) Antagna av kommunfullmäktige 2010-04-26, 64 Inledande bestämmelser Tillämpliga föreskrifter

Läs mer

RENHÅLLNINGSORDNING - Föreskrifter

RENHÅLLNINGSORDNING - Föreskrifter RENHÅLLNINGSORDNING - Föreskrifter Älvsbyns kommun 2013-10-23 Renhållningsföreskrifter för Älvsbyns kommun Innehåll Föreskrifter Sida 1-12 Bilaga 1 Bilaga 2 Bilaga 3 Kartbilaga 1 Kartbilaga 2 Sorteringsbilaga

Läs mer

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr 450.1

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr 450.1 Bromölla kommun KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr 450.1 Antagen/Senast ändrad Gäller från Dnr Kf 1994-11-28 116 1995-01-01 1994/419-450 Kf 2008-11-24 153 2008-11-25 2008/784-452 RENHÅLLNINGSORDNING FÖR BROMÖLLA

Läs mer

RENHÅLLNINGSFÖRESKRIFTER

RENHÅLLNINGSFÖRESKRIFTER RENHÅLLNINGSFÖRESKRIFTER Fastställd av kommunfullmäktige den 20 mars 2006, 17 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Föreskrifter om avfallshantering för Osby kommun 1 Inledande bestämmelser sid. 3 2 Ansvar för avfallshanteringen

Läs mer

Föreskrifter om avfallshantering för Nordanstigs kommun

Föreskrifter om avfallshantering för Nordanstigs kommun ac Föreskrifter om avfallshantering för Nordanstigs kommun Inledande bestämmelser 1 För kommunens avfallshantering gäller dels bestämmelserna i Miljöbalken (SFS 1998:808), dels föreskrifter om avfallshanteringen

Läs mer

FÖRESKRIFTER OM AVFALLSHANTERING

FÖRESKRIFTER OM AVFALLSHANTERING FÖRESKRIFTER OM AVFALLSHANTERING Kommunfullmäktige 2015-xx-xx, x/2015 FÖRESKRIFTER OM AVFALLSHANTERING För varje kommun ska det enligt 15 kap 11 miljöbalken finnas en renhållningsordning som ska innehålla

Läs mer

Generella Riktlinjer för planering av avfallshantering.

Generella Riktlinjer för planering av avfallshantering. Generella Riktlinjer för planering av avfallshantering. Råd och anvisningar vid framtagande av underlag för detaljplaner och annan planering, bygglov etc. för bostäder och verksamheter. 1. Kommunal renhållningsansvar

Läs mer

Version 2015-02-16 FÖRESKRIFTER OM HANTERING AV HUSHÅLLSAVFALL SÖDERHAMNS KOMMUN

Version 2015-02-16 FÖRESKRIFTER OM HANTERING AV HUSHÅLLSAVFALL SÖDERHAMNS KOMMUN Version 2015-02-16 FÖRESKRIFTER OM HANTERING AV HUSHÅLLSAVFALL SÖDERHAMNS KOMMUN Kommunstyrelseförvaltningen Augusti 2015 FÖRESKRIFTER OM HANTERING OM HUSHÅLLSAVFALL För varje kommun ska det enligt 15

Läs mer

Taxa Information om taxa för hämtning av slam hushållsavfall. avloppsanläggningar

Taxa Information om taxa för hämtning av slam hushållsavfall. avloppsanläggningar Taxa Information om taxa för hämtning av slam hushållsavfall från i Uppsala enskilda kommun avloppsanläggningar Uppsala kommuns taxa för hämtning av hushållsavfall Denna taxa antogs av kommunalfullmäktige

Läs mer

Renhållningsföreskrifter

Renhållningsföreskrifter Renhållningsföreskrifter för Säffle och Åmåls kommuner Antagen av Säffle kommuns Kommunfullmäktige 2015-01-26 12 och rev. 2015-05-25 78 Antagen av Åmåls kommuns Kommunfullmäktige 2015-06-17 1 Innehållsförteckning

Läs mer

Renhållningsföreskrifter. Antagen av kommunfullmäktige 2011-11-07

Renhållningsföreskrifter. Antagen av kommunfullmäktige 2011-11-07 Renhållningsföreskrifter Antagen av kommunfullmäktige 2011-11-07 Innehåll Inledning 4 Ansvar och skyldigheter 4 Hushållsavfall 5 Hämtning 7 Undantag från föreskrifter 7 Bilaga 1 9 Bilaga 2 11 INLEDNING

Läs mer

FÖRESKRIFTER OM AVFALLSHANTERING I VINGÅKERS KOMMUN

FÖRESKRIFTER OM AVFALLSHANTERING I VINGÅKERS KOMMUN FÖRESKRIFTER OM AVFALLSHANTERING I VINGÅKERS KOMMUN INLEDANDE BESTÄMMELSER 1 För kommunens avfallshantering gäller miljöbalken (1998:808) och avfallsförordningen (2001:1063) föreskrifter om avfallshantering

Läs mer

Förslag till UTSTÄLLNINGSHANDLING Föreskrifter om avfallshantering Södertälje kommun

Förslag till UTSTÄLLNINGSHANDLING Föreskrifter om avfallshantering Södertälje kommun Förslag till UTSTÄLLNINGSHANDLING Föreskrifter om avfallshantering Södertälje kommun Version 1.0 2015-04-09 Innehållsförteckning Inledande bestämmelser... 1 Gällande lagstiftning... 1 Definitioner... 1

Läs mer

Lokala renhållningsföreskrifter för. Vilhelmina kommun

Lokala renhållningsföreskrifter för. Vilhelmina kommun 1 Lokala renhållningsföreskrifter för INNEHÅLLSFÖRTECKNING Vilhelmina kommun 1 Lagstiftning 1.1 Definitioner 2 Ansvar för avfallshanteringen 3 Avgifter 4 Tillsyn 5 Informationsskyldighet 6 Sortering 7

Läs mer

FÖRESKRIFTER OM HANTERING AV. Leksands kommun HUSHÅLLSAVFALL. Antagen av kommunfullmäktige 2014-XX-XX

FÖRESKRIFTER OM HANTERING AV. Leksands kommun HUSHÅLLSAVFALL. Antagen av kommunfullmäktige 2014-XX-XX FÖRESKRIFTER OM HANTERING AV HUSHÅLLSAVFALL Leksands kommun Antagen av kommunfullmäktige 2014-XX-XX FÖRESKRIFTER OM HANTERING OM HUSHÅLLSAVFALL För varje kommun ska det enligt 15 kap 11 Miljöbalken finnas

Läs mer

Föreskrifter om avfallshantering för Mjölby kommun. Gäller från 2015-07-01 Antagna i kommunfullmäktige 2015-06-16 Diarienummer: TEKN/2015:96

Föreskrifter om avfallshantering för Mjölby kommun. Gäller från 2015-07-01 Antagna i kommunfullmäktige 2015-06-16 Diarienummer: TEKN/2015:96 Föreskrifter om avfallshantering för Mjölby kommun Gäller från 2015-07-01 Antagna i kommunfullmäktige 2015-06-16 Diarienummer: TEKN/2015:96 Innehåll INNEHÅLL... 2 KAPITEL 1 INLEDANDE BESTÄMMELSER... 3

Läs mer

Föreskrifter om avfallshantering för Avesta kommun

Föreskrifter om avfallshantering för Avesta kommun AVESTA KOMMUN - KOMMUNHANDBOK KOMMUNFULLMÄKTIGE Rev 2003-02 3.7.3 Renhållningsordningens Föreskrifter om avfallshantering för Avesta kommun Fastställd av kommunfullmäktige 2000-12-14, 116. Reviderad Inledande

Läs mer

RENHÅLLNINGSTAXA OCH TAXEFÖRESKRIFTER 2010 FÖR LYSEKILS KOMMUN Gäller fr. o m 2010-01-01 t o m 2010-12-31

RENHÅLLNINGSTAXA OCH TAXEFÖRESKRIFTER 2010 FÖR LYSEKILS KOMMUN Gäller fr. o m 2010-01-01 t o m 2010-12-31 1(6) RENHÅLLNINGSTAXA OCH TAXEFÖRESKRIFTER 2010 FÖR LYSEKILS KOMMUN Gäller fr. o m 2010-01-01 t o m 2010-12-31 1 TILLÄMPNING Kommunstyrelsen har verksamhetsansvar för hanteringen av hushållsavfall i kommunen,

Läs mer

1 I denna taxa används samma definitioner som i avfallshanteringsbestämmelserna fastställda av Österbottens avfallsnämnd den

1 I denna taxa används samma definitioner som i avfallshanteringsbestämmelserna fastställda av Österbottens avfallsnämnd den AVFALLSAVGIFTSTAXA 2014 1 I denna taxa används samma definitioner som i avfallshanteringsbestämmelserna fastställda av Österbottens avfallsnämnd den 19.12.2008. Avfallsavgifterna debiteras samtidigt som

Läs mer

RENHÅLLNINGSORDNING. Antagen av kommunfullmäktige den 17 juni 2004 90

RENHÅLLNINGSORDNING. Antagen av kommunfullmäktige den 17 juni 2004 90 Antagen av kommunfullmäktige den 17 juni 2004 90 Renhållningsordningen för Nykvarns Kommun Renhållningsordningen innehåller kommunens föreskrifter om avfallshantering. Till renhållningsordningen hör även

Läs mer

Avfallsnämnden kan med stöd av avfallslagens 81 nedsätta avfallsavgiften, ifall avgiften i avfallstaxan anses vara oskälig hög.

Avfallsnämnden kan med stöd av avfallslagens 81 nedsätta avfallsavgiften, ifall avgiften i avfallstaxan anses vara oskälig hög. AVFALLSAVGIFTSTAXA 2015 1 Avfallstaxans grunder Enligt avfallslagens 78 skall kommunen för avfallshanteringen som kommunen ordnar ta ut en avfallsavgift som täcker dess kostnader för uppgiften. Med avfallsavgift

Läs mer

KRETSLOPPSANPASSAD ASSAD VFALLSHANTERING. hos verksamheter

KRETSLOPPSANPASSAD ASSAD VFALLSHANTERING. hos verksamheter KRETSLOPPSANPASSAD ASSAD AVF VFALLSHANTERING hos verksamheter INNEHÅLLSFÖRTECKNING PLANERA RÄTT FRÅN BÖRJAN...SID 1 LAGSTIFTNING...SID 2 SORTERING AV AVFALL...SID 3 HUSHÅLLSAVFALL...SID 4 FARLIGT AVFALL...SID

Läs mer

Förslag till Föreskrifter om avfallshantering

Förslag till Föreskrifter om avfallshantering Förslag till Föreskrifter om avfallshantering för Gävle, Hofors, Ockelbo, Sandviken och Älvkarleby kommun För beslut i medlemskommunerna hösten 2015. Föreslås att gälla från 2016-01-01 Innehåll Inledning...

Läs mer

Bilaga 1 Nula gesbeskrivning av avfallshanteringen i Knivsta kommun

Bilaga 1 Nula gesbeskrivning av avfallshanteringen i Knivsta kommun Bilaga 1 Nula gesbeskrivning av avfallshanteringen i Knivsta kommun 1 Beskrivning av kommunen Knivsta kommun tillhör Uppsala län. Kommunen bildades 2003 efter att tidigare varit en del av Uppsala kommun.

Läs mer

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING FÖR FALKÖPINGS KOMMUN 96/KS363 450 KFS 1997:9 Renhållningsordning för Falköpings kommun - omhändertagande av avfall genom återanvändning, återvinning, energiproduktion, kompostering

Läs mer

RENHÅLLNINGS- FÖRESKRIFTER

RENHÅLLNINGS- FÖRESKRIFTER Renhållningsordning RENHÅLLNINGS- FÖRESKRIFTER Härjedalens kommun Föreslås gälla från 2016-08-01 Antagna av kommunfullmäktige 2016-XX-XX Innehåll ALLMÄNT... 3 Inledande bestämmelser... 3 Tillsyn... 3 HUHSÅLLSAVFALL...

Läs mer

Renhållningsordning för Nyköpings Kommun 2009-02-02

Renhållningsordning för Nyköpings Kommun 2009-02-02 Renhållningsordning för Nyköpings Kommun 2009-02-02 Antagen av kommunfullmäktige den 10 februari 2009, 30 Dnr: KK 08/537 BTN 08/45 Renhållningsordning för Nyköpings Kommun, gäller från 2009-04-01 2/19

Läs mer

Sorterings- guide Lemlands kommun

Sorterings- guide Lemlands kommun SAMHÄLLSINFORMATION Sorterings- guide Lemlands kommun Här får du tips om hur du skall källsortera innan du går till Din återvinningsstation. Tänk dig för när du ska slänga avfallet. Det som hamnar i soporna

Läs mer

Så här sorterar du på återvinningscentralen ÅVC

Så här sorterar du på återvinningscentralen ÅVC Så här sorterar du på återvinningscentralen ÅVC Sortera soporna redan när du lastar bilen eller släpet. Det underlättar ditt besök på återvinningscentralen. Sortera gärna soporna i säckar eller kartonger

Läs mer

Avfall i verksamheter

Avfall i verksamheter Avfall i verksamheter Reglerna på avfallsområdet är många och inte alltid lätta att tyda. Trots det har du som verksamhetsutövare en skyldighet att känna till hur ditt avfall ska hanteras. Det finns flera

Läs mer

Bilaga 3. Nulägesbeskrivning REMISS 100928

Bilaga 3. Nulägesbeskrivning REMISS 100928 Bilaga 3 Nulägesbeskrivning REMISS 100928 Avfallsplan 2011-2015 för Staffantorps kommun 2010- Innehållsförteckning 1 Geografiskt läge, befolkningsutveckling och näringsliv... 3 2 Avfallsmängder, insamling

Läs mer

Renhållningsföreskrifter för Dalslandskommunerna Mellerud Färgelanda Bengtsfors Dals Ed

Renhållningsföreskrifter för Dalslandskommunerna Mellerud Färgelanda Bengtsfors Dals Ed 1(13) Antagen av Färgelanda kommunfullmäktige 2013-05-15 Renhållningsföreskrifter för Dalslandskommunerna Mellerud Färgelanda Bengtsfors Dals Ed 2(13) Innehållsförteckning Renhållningsföreskrifter för

Läs mer

Föreskrifter om avfallshantering för Dalslandskommunerna Mellerud Färgelanda Bengtsfors Dals-Ed

Föreskrifter om avfallshantering för Dalslandskommunerna Mellerud Färgelanda Bengtsfors Dals-Ed 1(12) Antagen av 2013-xx-xx Ersätter Föreskrifter om avfallshantering för Dalslandskommunerna Mellerud Färgelanda Bengtsfors Dals-Ed 2(12) Innehållsförteckning Föreskrifter om avfallshantering för kommunerna

Läs mer

Renhållningsordning. Antagen av kommunfullmäktige 18 december 162/2012. att gälla fr.o.m. 1 januari 2013

Renhållningsordning. Antagen av kommunfullmäktige 18 december 162/2012. att gälla fr.o.m. 1 januari 2013 Renhållningsordning Antagen av kommunfullmäktige 18 december 162/2012 att gälla fr.o.m. 1 januari 2013 att renhållningsordning fastställd av kommunfullmäktige 103/2000 upphör att gälla Tierps kommun 815

Läs mer

Föreskrifter om hantering av hushållsavfall

Föreskrifter om hantering av hushållsavfall Kommunala avfallsföreskrifter. Föreskrifter om hantering av hushållsavfall Falu kommun Antagen av Kommunfullmäktige 2014-12-11 11 FÖRESKRIFTER OM HANTERING OM HUSHÅLLSAVFALL För varje kommun ska det enligt

Läs mer

Avfallsplan för Essunga kommun år 2006-2010

Avfallsplan för Essunga kommun år 2006-2010 Avfallsplan för Essunga kommun år 2006-2010 Sammanfattning Avfallsplanen för Essunga kommun har reviderats. Planen sträcker sig från år 2006-2010. Enligt miljöbalken 15 kap 11 ska det i varje kommun finnas

Läs mer

Information om taxa för hämtning hushållsavfall i Uppsala kommun

Information om taxa för hämtning hushållsavfall i Uppsala kommun Information om taxa för hämtning hushållsavfall i Uppsala kommun Uppsala kommuns taxa för hämtning av hushållsavfall Denna taxa antogs av kommunfullmäktige den 5 oktober 2015 och gäller tills vidare från

Läs mer

AVFALLSTAXOR SJÖBO KOMMUN. Gällande från den 1 januari 2016

AVFALLSTAXOR SJÖBO KOMMUN. Gällande från den 1 januari 2016 AVFALLSTAXOR SJÖBO KOMMUN Gällande från den 1 januari 2016 AVFALLSTAXA Avfallshanteringen regleras av miljöbalken och avfallsförordningen samt ytterligare bestämmelser i föreskrifter om avfall. Kommunen

Läs mer

Renhållningsföreskrifter för Uppsala kommun

Renhållningsföreskrifter för Uppsala kommun Renhållningsföreskrifter för Uppsala kommun 1 Föreskrifter om avfallshantering för Uppsala kommun ALLMÄNNA FÖRESKRIFTER 1 För kommunens avfallshantering gäller: Bestämmelserna i miljöbalken (1998:808)

Läs mer

RENHÅLLNINGSORDNING KROKOMS KOMMUN 2008. Krokoms Kommun Samhällsbyggnadsförvaltningen VA & Renhållningen

RENHÅLLNINGSORDNING KROKOMS KOMMUN 2008. Krokoms Kommun Samhällsbyggnadsförvaltningen VA & Renhållningen Samhällsbyggnadsförvaltningen en RENHÅLLNINGSORDNING KROKOMS KOMMUN 2008 Renhållningsordning antagen av Kf 2007-11 - 07 INNEHÅLLSFÖRTECKNING FÖRESKRIFTER OM AVFALLSHANTERING... 2 INLEDANDE BESTÄMMELSER...

Läs mer

Uppsala kommuns författningssamling

Uppsala kommuns författningssamling Uppsala kommuns författningssamling Föreskrifter om avfallshantering för Uppsala kommun; utfärdad den 27 september 2004 genom beslut i Uppsala kommunfullmäktige 320. Reviderad den 30 januari 2006 genom

Läs mer

Renhållningsplan 2013 2020 för Finströms kommun

Renhållningsplan 2013 2020 för Finströms kommun Renhållningsplan 2013 2020 för Finströms kommun Antagits av kommunfullmäktige 15.11.2012 Fastställt av Ålands landskapsregering DDMMÅÅÅÅ Renhållningsplanen träder ikraft den 1 januari 2013 1 Renhållningsplan

Läs mer

Kungsörs kommuns författningssamling Nr E.04

Kungsörs kommuns författningssamling Nr E.04 Kungsörs kommuns författningssamling Nr E.04 Renhållningstaxa för Köpings kommun, Arboga kommun och Kungsörs kommun 2014 Antagen av kommunfullmäktige i Köpings kommun 2013-12-16 Antagen av kommunfullmäktige

Läs mer

Renhållningstaxa för Köpings kommun, Arboga kommun och Kungsörs kommun 2016

Renhållningstaxa för Köpings kommun, Arboga kommun och Kungsörs kommun 2016 DNR. 1 (8) Renhållningstaxa för Köpings kommun, Arboga kommun och Kungsörs kommun 2016 Taxan grundar sig på avgiftsprinciperna i Miljöbalken (SFS 1998:808). Antagen av kommunfullmäktige i Köpings kommun2015-11-30

Läs mer

RENHÅLLNINGSORDNING FÖRESKRIFTER OM AVFALLSHANTERING FÖR DALS-EDS KOMMUN. Antagen av kommunfullmäktige 2003-10-22, 88

RENHÅLLNINGSORDNING FÖRESKRIFTER OM AVFALLSHANTERING FÖR DALS-EDS KOMMUN. Antagen av kommunfullmäktige 2003-10-22, 88 Sidan 1 (11) RENHÅLLNINGSORDNING FÖRESKRIFTER OM AVFALLSHANTERING FÖR DALS-EDS KOMMUN Antagen av kommunfullmäktige 2003-10-22, 88 1 Inledande bestämmelser För kommunens avfallshantering gäller bestämmelserna

Läs mer

Avfallsplan för Upplands-Bro kommun 2007 2012

Avfallsplan för Upplands-Bro kommun 2007 2012 Avfallsplan för Upplands-Bro kommun 2007 2012 Det lilla barnets fundering är något som angår oss alla. Hur vi tar hand om vårt avfall är en avgörande fråga när det gäller vår miljö. Upplands-Bro kommun

Läs mer

ASSAD ALLSHANTERING. hos verksamheter

ASSAD ALLSHANTERING. hos verksamheter KRETSLOPPSANP OPPSANPASSAD ASSAD AVFALLSHANTERING ALLSHANTERING hos verksamheter INNEHÅLLSFÖRTECKNING PLANERA RÄTT FRÅN BÖRJAN... SID 1 HITTA TRANSPORTÖR OCH MOTTAGARE... SID 1 LAGSTIFTNING... SID 2 SORTERING

Läs mer

RENHÅLLNINGSFÖRESKRIFTER

RENHÅLLNINGSFÖRESKRIFTER RENHÅLLNINGSFÖRESKRIFTER 2011 Sunds kommun Utfärdade på basen av Landskapslag om renhållning INNEHÅLL KAPITEL 1. TILLÄMPNINGSOMRÅDE OCH DEFINITIONER 1 Tillämpningsområde 2 Definitioner KAPITEL 2. ÅTERVINNING

Läs mer

Föreskrifter för avfallshantering

Föreskrifter för avfallshantering Föreskrifter för avfallshantering i Göteborg Gäller från december 2011 1 Förord Varje kommun ska ha en renhållningsordning som består av två olika delar: föreskrifter för avfallshanteringen i kommunen

Läs mer

ÅLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

ÅLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING ÅLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING 2005 Nr 18 Nr 18 LANDSKAPSLAG om ändring av landskapslagen om renhållningen Föredragen för Republikens President den 18 mars 2005 Utfärdad i Mariehamn den 24 mars 2005 I enlighet

Läs mer

Renhållningstaxa 2016

Renhållningstaxa 2016 Taxa Renhållningstaxa 2016 Revidering antagen av kommunfullmäktige 125/2015 att gälla från den 1 januari 2016, att nuvarande taxa, fastställd av kommunfullmäktige 102/2014 upphör att gälla från samma datum.

Läs mer

FÖRESKRIFTER FÖR AVFALLSHANTERING

FÖRESKRIFTER FÖR AVFALLSHANTERING FÖRESKRIFTER FÖR AVFALLSHANTERING FÖR BURLÖVS KOMMUN OCH MALMÖ STAD Gäller från 1 januari 2012 i Malmö Stad enligt beslut i kommunfullmäktige 21 december 2011 Gäller från 1 april 2012 i Burlövs kommun

Läs mer

Föreskrifter, renhållning--- Strömstads kommun. Antagen Kommunfullmäktige 2009-10-29, 74

Föreskrifter, renhållning--- Strömstads kommun. Antagen Kommunfullmäktige 2009-10-29, 74 --- Antagen Kommunfullmäktige 2009-10-29, 74 Innehållsförteckning 1 Inledande bestämmelser 1 1.1 Gällande lagstiftning 1 1.2 Definitioner 1 1.3 Avgift för avfallshantering 1 1.4 Fastighetsinnehavarens

Läs mer

Renhållningsordningens lokala föreskrifter för avfallshantering, Vindelns kommun

Renhållningsordningens lokala föreskrifter för avfallshantering, Vindelns kommun 1 Renhållningsordningens lokala föreskrifter för avfallshantering, Vindelns kommun Antagen av kommunfullmäktige 2015-11-16, 93 Ersätter tidigare lokala föreskrifter antagen av kommunfullmäktige 2012-04-23,

Läs mer

HUSBOLAGETS AVFALLSGUIDE

HUSBOLAGETS AVFALLSGUIDE HUSBOLAGETS AVFALLSGUIDE Tehtävänä puhtaampi ympäristö FASTIGHETENS AVFALLSHANTERING Det är många faktorer som inverkar på trivseln i anslutning till boende och en fungerande avfallshantering är en av

Läs mer

HANDBOK FÖR ETT FUNGERANDE AVFALLSUTRYMME

HANDBOK FÖR ETT FUNGERANDE AVFALLSUTRYMME HANDBOK FÖR ETT FUNGERANDE AVFALLSUTRYMME AVFALLSUTRYMME AVFALLSUTRYMMETS PLACERING Avfallsutrymme I Vasa behövs åtgärdstillstånd eller bygglov för skyddstak för avfallskärl och konstruktioner. Ett avfallsutrymme

Läs mer

Farligt avfall - vad gäller?

Farligt avfall - vad gäller? Farligt avfall - vad gäller? Olika avfallsslag inte ska blandas? Du är skyldig att föra anteckningar över mängden avfall som uppkommer i din verksamhet? Tonerkasetter och lysrör räknas som farligt avfall?

Läs mer

Information om avfallshantering

Information om avfallshantering Information om avfallshantering För kommunerna Eslöv, Hörby och Höör har gemensamma föreskrifter om avfallshantering tagits fram i samarbete med Merab (Mellanskånes Renhållningsaktiebolag). Föreskrifterna

Läs mer

Renhållningsordningens lokala föreskrifter för avfallshantering, Vännäs kommun

Renhållningsordningens lokala föreskrifter för avfallshantering, Vännäs kommun Lokala föreskrifter för Vännäs kommun, antagna av Kommunfullmäktige. Gäller fr.o.m. 2010-04-01 1 Renhållningsordningens lokala föreskrifter för avfallshantering, Vännäs kommun Antagen av kommunfullmäktige

Läs mer

Renhållningsordningens lokala föreskrifter för avfallshantering

Renhållningsordningens lokala föreskrifter för avfallshantering Renhållningsordningens lokala föreskrifter för avfallshantering Innehåll BILAGOR... 3 Inledning... 4 Bakgrund... 4 Föreskrifter om avfallshantering... 4 Avfallsplan... 4 Fastställande och revideringar...

Läs mer

Landskapsförordning (2011:74) om renhållning 2011:074 Landskapsförordning (2011:74) om renhållning LF (2011:74) om renhållning

Landskapsförordning (2011:74) om renhållning 2011:074 Landskapsförordning (2011:74) om renhållning LF (2011:74) om renhållning Landskapsförordning (2011:74) om renhållning 2011:074 Landskapsförordning (2011:74) om renhållning LF (2011:74) om renhållning 1. (2013/111) Farligt avfall är avfall som har någon av de egenskaper och

Läs mer

Föreskrifter om avfallshantering för Valdemarsviks kommun. Antagen av kommunfullmäktige 2014 02 24, 9 Gäller fr om 2014 04 01

Föreskrifter om avfallshantering för Valdemarsviks kommun. Antagen av kommunfullmäktige 2014 02 24, 9 Gäller fr om 2014 04 01 Föreskrifter om avfallshantering för Valdemarsviks kommun Antagen av kommunfullmäktige 2014 02 24, 9 Gäller fr om 2014 04 01 Innehållsförteckning Inledande bestämmelser... 3 Tillämpliga föreskrifter...

Läs mer

Organiskt avfall hämtas enligt abonnemang. Organiskt avfall kan också komposteras i godkänd varmkompost efter anmälan till Miljökontoret.

Organiskt avfall hämtas enligt abonnemang. Organiskt avfall kan också komposteras i godkänd varmkompost efter anmälan till Miljökontoret. BILAGA 1: SORTERINGSBILAGA TILL RENHÅLLNINGSORDNING. Lagstiftningsändringar, myndighetsbeslut eller administrativa ändringar (t ex ändrade telefon nr, adressuppgifter mm) införs i denna sorteringsbilaga

Läs mer

Avfallsföreskrifter för Knivsta kommun

Avfallsföreskrifter för Knivsta kommun Avfallsföreskrifter för Knivsta kommun Förslag 2014-12-16 Antagen av kommunfullmäktige 2015-- ALLMÄNT Inledande bestämmelser 1 För avfallshantering i Knivsta kommun gäller miljöbalken (1998:808) och avfallsförordningen

Läs mer

Föreskrifter om avfallshantering för Kinda kommun

Föreskrifter om avfallshantering för Kinda kommun 1(7) Reviderad 2007-11-12 Au 161 Miljöstation i Rimforsa Reviderad 2006-03-01 Au 36 Grovavfallsinsamling Antagen 2002-11-25, kf 92 Föreskrifter om avfallshantering för Kinda kommun Inledande bestämmelser

Läs mer

För vår gemensamma trivsel i Norra Kopparmora Samfällighetsförening

För vår gemensamma trivsel i Norra Kopparmora Samfällighetsförening 1 För vår gemensamma trivsel i Norra Kopparmora Samfällighetsförening Inledning Syftet med följande trivselregler är att främja både trivsel, trygghet och säkerhet i Norra Kopparmora. Det är därför angeläget

Läs mer

Renhållningsföreskrifter för Dalslandskommunerna

Renhållningsföreskrifter för Dalslandskommunerna 1(15) Antagen av kommunfullmäktige i Bengtsfors kommun 80 Reviderad av kommunfullmäktige i Bengtsfors kommun 22 2016-03-07 Renhållningsföreskrifter för Dalslandskommunerna Mellerud Färgelanda Bengtsfors

Läs mer

Bilaga 4 Lagstiftning och miljömål

Bilaga 4 Lagstiftning och miljömål Laxå november 2012 Bilaga 4 Lagstiftning och miljömål INNEHÅLLSFÖRTECKNING Lagstiftning ---------------------------------------------------------------------------------------2 EU -----------------------------------------------------------------------------------------------

Läs mer

Renhållningstaxa 2012 Ängelholms kommun Gäller from 1 januari 2012

Renhållningstaxa 2012 Ängelholms kommun Gäller from 1 januari 2012 Renhållningstaxa 2012 Ängelholms kommun Gäller from 1 januari 2012 Innehållsförteckning 3. Om avfallshantering. Sorteringsguide. 4. Avgifter 5. Valmöjligheter för villahushåll 6. Valmöjligheter för fritidshushåll

Läs mer

Bilaga 3 Råd och rekommendationer för avfallsutrymmen och transportvägar

Bilaga 3 Råd och rekommendationer för avfallsutrymmen och transportvägar Bilaga 3 Råd och rekommendationer för avfallsutrymmen och transportvägar Dessa råd och rekommendationer ingår i den lokala renhållningsordningen. De är sammanställda för att vara till hjälp vid planering

Läs mer

AVFALLSHANTERINGSBESTÄMMELSER FÖR STRÖMFORS KOMMUN

AVFALLSHANTERINGSBESTÄMMELSER FÖR STRÖMFORS KOMMUN AVFALLSHANTERINGSBESTÄMMELSER FÖR STRÖMFORS KOMMUN GODKÄND AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 16.08.2004 IKRAFTTRÄDANDE 01.01.2005 INNEHÅLL ALLMÄNT...3 DEFINITIONER...3 BEHANDLING AV AVFALL PÅ FASTIGHETEN...5 Kompostering...5

Läs mer

Byggnadsordning för Pargas stad

Byggnadsordning för Pargas stad Byggnadsordning för Pargas stad Stadsstyrelsen 2.10.2001 Godkänd av stadsfullmäktige 6.11.2001 Tillämpas fr.o.m. 13.1.2005 ALLMÄNT 1 Förutom stadgandena i Markanvändnings- och byggnadslagen (MoBL) och

Läs mer