Beskattning av varor och tjänster: teori och historik

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Beskattning av varor och tjänster: teori och historik"

Transkript

1 Beskattning av varor och tjänster: teori och historik Paul Klein Conny Olovsson Sammanfattning I den här artikeln går vi igenom indirekta beskattningens historia i Sverige från 1960 och försöker svara på frågan om i vilken mån den förda politiken har motiverats, och kan försvaras, på vetenskaplig grund. Vår betraktelse utmynnar i en argumentation för bevarandet av den skattemässigt förmånliga behandlingen av hushållsnära tjänster som infördes 2007 och för en återgång till den högre fastighetsskatt som gällde före Argumentationen har som sin utgångspunkt Connys senaste bidrag till den vetenskapliga litteraturen om optimal beskattning som tar fasta på att vissa tjänster kan undgå beskattning genom att produceras hemma. 1 Den vetenskapliga litteraturen om optimal beskattning fram till nyligen Vi börjar med en översikt av den vetenskapliga litteraturen om optimal beskattning från 1920-talet fram till nyligen. 1 Utgångspunkten för den litteraturen är Författarna tackar Pernilla Klein för värdefulla synpunkter. 1 En bra genomgång av litteraturen om optimal beskattning finns i Adam et al. (2010); nedanstående genomgång vilar i viss utsträckning på deras arbete. 1

2 att klumpsummeskatter skatter som genererar intäkter åt det allmänna utan att påverka några relativpriser är uteslutna. Denna utgångspunkt går att motivera på olika sätt, men är mycket rimlig. Rättsstatens principer kräver, att man skall kunna förutse de skattemässiga följderna av sitt beteende. Det måste därför vara möjligt för individer att anpassa sitt beteende efter skatterna. Dessutom är det inte möjligt att beskatta allting som människor har glädje av, i synnerhet inte deras fritid. Att beskatta arbetsinkomster innebär då i synnerhet, att man gör fritid billigare relativt varor och tjänster: för varje veckas semester tvingas man avstå från mindre oxfilé eftersom lönen efter skatt är lägre än den före skatt. Det första bidraget till denna litteratur är hursomhelst Ramsey (1927). Ramsey brydde sig inte om arbetsutbud eller fritid utan frågade sig hur den optimala skattepolitiken skulle se ut om ett samhälle bestod av en massa individer som alla hade varsin lika stor fix inkomst och samma preferenser över ett godtyckligt antal olika varor. Förutsättningen var att inkomsten inte kunde beskattas men att varor kunde beskattas proportionellt. Man kan förstås invända att man i en sådan värld helt enkelt borde beskatta inkomster. Men resultatet blir då trivialt. I Ramseys modell är inkomstskatter klumpsummeskatter. Faktum är att vi kan ta ett steg till: om alla varor kan beskattas så innebär en likformig proportionell beskattning att inga relativpriser snedvrids. Alltså, klumpsummeskatter. Åtminstone en vara måste alltså undantas från beskattning för att inte problemet skall bli trivialt. 2 Nå: om inkomstskatter inte tillåts och åtminstone en vara är undantagen från beskattning, hur skall varuskatterna se ut för att den snedvridande effekten på konsumtionen skall minimeras? Huvudresultatet är en krånglig formell full av 2 Det är oklart huruvida Ramsey (1927) själv insåg detta. Han utgick från, utan att bevisa det, att lösningen var icke-trivial oavsett hur många varor som kunde beskattas. 2

3 olika korselasticiteter. Den optimala skattesatsen på en vara beror alltså i allmänhet på hur priset på den varan påverkar efterfrågan på andra varor. Men om vi antar att alla dessa korseffekter är noll så får vi Ramseys mest berömda slutsats, ofta kallad Ramseys regel, nämligen att skatterna skall reducera konsumtionen av varje vara i samma proportion. Det medför i sin tur att skattesatsen på varje vara skall sättas omvänt proportionellt mot efterfrågans (egen)priselasticitet. Att detta i allmänhet inte är förenligt med likformig beskattning är uppenbart. Det säger sig också självt att Ramseys regel är administrativt ohanterlig om den skall genomföras fullt ut. Den har också den kanske osmakliga innebörden att nödvändigheter varor som man köper mer eller mindre oavsett vad de kostar skall beskattas särskilt hårt. Ramseys analys väcker därför osökt frågan, utan att besvara den, om inte fördelningspolitiska skäl skulle kunna användas för att motivera lägre skatter på basvaror än på lyxvaror, uppenbarligen en helt annan princip än Ramseys regel. Ramseys modell ger inget svar på den frågan, eftersom han antog att alla konsumenter hade samma inkomst. Med Corlett & Hague (1953) kom den första analysen av optimal beskattning där individerna i modellen själva kunde bestämma hur mycket de skulle arbeta och därmed också över sin inkomst. Man kan nu tillåta proportionell beskattning av arbetsinkomster utan att det betyder att man släpper in klumpsummeskatter bakvägen. Samtidigt är det väl uppenbart, att det i och för sig inte är nödvändigt att tillåta beskattning av förvärvsinkomster: en höjning av samtliga varuskatter är i praktiken detsamma som en höjning av inkomstskatten, i varje fall om man bortser från sparande. Hursomhelst: när arbetsutbudet och därmed fritiden inte är fix utan ett resultat av människors egna val, så gäller Ramseys regel inte längre. I stäl- 3

4 let gäller det som kallas Corlett-Hague-regeln. Den regeln säger att de varor skall beskattas hårdast som är bäst komplement med fritid (eller sämst komplement med arbete). Poängen är nämligen, att avsaknaden av klumpsummeskatter innebär, att vi måste snedvrida priskvoten mellan fritid och andra varor på ett sådant sätt att människor arbetar mindre än vad som är samhällsekonomiskt optimalt. Varje åtgärd som lindrar det problemet är alltså välkommet. Corlett-Hague-regeln lider, om man tar den bokstavligt, av samma administrativa/praktiska problem som Ramseyregeln. Men den kan med gott samvete användas för att motivera en lindrig beskattning (eller kanske till och med subvention) av sådant som barnomsorg 3 och kollektivtrafik, samtidigt som exempelvis fritidsbåtar och golfklubbor borde beskattas hårdare än andra varor och tjänster. Inte, märk väl, av fördelningspolitiska skäl, utan för att fritidsbåtar och golfklubbor inte går så bra att använda när man jobbar (med eventuella undantag för affärsuppgörelser och diplomatiska förhandlingar). Några årtionden senare kom det första verkligt respektabla argumentet för en likformig beskattning av varor och tjänster, nämligen Sandmo (1974). Det Sandmo visade var följande. Om fritid är svagt separerbar med varor och tjänster och nyttofunktionen är homogen i varor och tjänster, så är likformig beskattning av varor och tjänster optimalt. Alternativt kan man säga, att varuskatter är onödiga: man kan lika gärna koncentrera sig på att beskatta arbetsinkomster. 4 Svag separerbarhet betyder, att nyttomässiga marginella substitutionskvoter mellan olika varor och tjänster är oberoende av hur mycket fritid man har. 5 Sandmos resultat 3 Domeij & Klein (2013) ger ett delvis annorlunda argument för att subventionera barnomsorg. 4 Detta resultat kallas ofta för Atkinson-Stiglitz-teoremet, en syftning på Atkinson & Stiglitz (1976) där väsentligen samma resultat förekommer. 5 Med homogenitet menas, att de nyttomässiga marginella substitutionskvoterna inte ändras, om konsumtionen av samtliga varor och tjänster ökar i samma proportion. 4

5 är därför tydligen ett (intressant) specialfall av Corlett & Hague (1953). Svag separerbarhet innebär nämligen, att ingen vara eller tjänst är bättre eller sämre komplement med fritid än någon annan. Ta exempelvis den marginella substitutionskvoten mellan fritidsbåtar och dagis: rimligen beror den på mängden fritid på det viset, att fritidsbåtar blir mer värdefulla relativt dagis ju mer fritid man har. Svag separerbarhet gäller alltså knappast mellan fritid å ena sidan och dagis/fritidsbåtar å andra sidan. Ett annat viktigt bidrag är Atkinson & Stiglitz (1976), som utöver att återupptäcka Sandmos resultat dessutom utvidgar analysen för att även ta hänsyn till att människor kan skilja sig åt med avseende på lön. Därmed kan man besvara frågan om huruvida varuskatter lämpligen kan användas för att uppnå fördelningspolitiska målsättningar. Det de visar, under i övrigt samma förutsättningar som Sandmo, är att differentierade varuskatter är ett trubbigt fördelningspolitiskt instrument; inkomstskatter och transfereringar kan uppnå samma resultat till en lägre samhällsekonomisk kostnad. 2 Indirekt beskattning i Sverige från 1960 Från 1960, då den allmänna varuskatten (omsättningsskatten) infördes, fram till 1991, då den stora skattereformen trädde i kraft, gjorde lagstiftaren skillnad mellan varor och tjänster. (Införandet av mervärdeskatt 1968 gjorde ingen skillnad därvidlag.) Tjänster var i princip skattefria. Undantagen var dock flera: om tjänsterna avsåg tillverkning (på beställning), uthyrning, servering, förmedling, lagring, förvaring, reparation, transport eller förstöring av varor, så beskattades tjän- 5

6 sterna som om de vore varor. Om man så vill så var det undantagen som var den egentliga regeln. Det som återstod var ändå personliga tjänster såsom persontransporter, hårklippningar och advokattjänster, som alltså var skattefria. Även uthyrning av fastighet var skattefritt. Dessutom hade vi den så kallade krogmomsen och den så kallade byggmomsen: hotellrum, restaurangmåltider och diverse varor och tjänster med anknytning till bygg- och anläggningsarbeten med mera beskattades med 60 procent av den momssats som gällde för andra varor och tjänster. Det vore generöst att hävda, att den ordning som gällde mellan 1960 och 1991 vilade på någon särskilt rigorös grund. Det märks inte minst på de många för en modern betraktare synbarligen godtyckliga punktskatterna på exempelvis grammofonvaror, knutna mattor, pärlor och guldsmedsvaror samt den särskilda skatten på läskedrycker, lättöl och andra maltdrycker. (Några av dessa skatter avskaffades för all del före 1991.) Redan på ett tidigt stadium framhölls det emellertid som i princip önskvärt, att olika varor och tjänster skulle behandlas skattemässigt lika. 6 I 1964 års utredning om ett nytt skattesystem (SOU 1964:25) anfördes följande angående införandet av en mervärdeskatt. I utländska utredningar som i detta hänseende genomförts har den slutsatsen dragits, att en mervärdeskatt kan konstrueras på sådant sätt att den i möjlig [sic!] mån generellt övervältras på konsumtionen. En sådan total övervältring medför att skatten drabbar varor och tjänster lik- 6 Bakom denna tanke låg kanske inte så mycket nationalekonomisk teori som en liberal neutralitetsprincip, alltså en tanke om att staten inte skall föreskriva för människor hur de skall leva utifrån ett bestämt ideal om det goda livet. För en utmärkt genomgång av den liberala neutralitetsprincipens tolkning (med utgångspunkt i John Rawls teori om rättvisa) och eventuella försvarbarhet, se Kymlicka (1989). 6

7 formigt i relation till priserna samt vidare att skatten icke inom näringslivet föranleder konkurrenssnedvridning eller strukturella förskjutningar.... Nuvarande system av allmän varuskatt, energiskatt och punkskatter på skilda varuslag har som redan framhållits den effekten, att beskattade varor och tjänster icke belastas lika. Den samlade verkan i detta hänseende kan således konstateras vara en viss snedvridning av konsumtionsvalet utan att denna för konsumenten alltid framstår som synlig eller möjlig att bedöma. Naturligtvis har argumenten för likformig varu- och tjänstebeskattning aldrig helt dominerat debatten. Att exempelvis alkohol, tobak och bensin skall beskattas hårdare än andra varor, rimligen av hälso- och miljöskäl och för att bekosta vägunderhåll, har aldrig på allvar ifrågasatts. I slutet på 1970-talet uppstod dessutom en livlig debatt om att sänka eller helt slopa momsen på mat, något som både Centerpartiet och Vänsterpartiet kommunisterna krävde. En utredning (SOU 1983:54) tillsattes som tog fram ett förslag om detta, men som avstyrkte dess genomförande. Något avskaffande av matmomsen blev det heller inte. En del av argumentationen mot en sänkning av matmomsen anknöt till tankegångarna i SOU 1964:25 och föregrep de idéer som fick stort genomslag i 1990/91 års stora skattereform, nämligen att skattesystemet i så liten grad så möjligt skall snedvrida relativpriserna. Det framhölls också att en differentierad moms troligen är ett trubbigt fördelningspolitisk resultat. Någon explicit hänvisning till den vetenskapliga artikel som är mest känd för att hävda just detta, nämligen Atkinson & Stiglitz (1976), återfinns dock inte i utredningen. 7

8 Staffan Lindén (1980): Den elaka mervärdeskatten moms. Vid slutet av 1980-talet var uppenbarligen tiden mogen för att idéerna om en likformig varu- och tjänstebeskattning skulle få ett ännu större genomslag i den praktiska politiken. Den stora svenska skattereformen 1990/91 som drevs igenom av den då socialdemokratiska regeringen i samarbete med Folkpartiet hade den tydligt uttalade ambitionen att både åstadkomma likformighet vad gäller beskattning av olika varor och att helt avskaffa mervärdeskattelagens distinktion mellan varor och tjänster. Redan i Kjell-Olof Feldts direktiv till Kommittén om indirekt beskattning, Dir 1987:30, fastslogs följande: En huvudinriktning bör enligt min mening vara att mervärdeskatten så långt möjligt görs generellt tillämpbar och konkurrensneutral i fråga om konsumtionen av olika varor och tjänster. Någon egentlig vetenskaplig argumentation för denna princip finns inte i Kommittédirektivet. Däremot framhöll Feldt följande: 8

9 För närvarande beskattas högst 60% av den privata konsumtionen med mervärdeskatt. Många länder i Västeuropa har en bredare bas för mervärdeskatten än Sverige. Mot denna bakgrund och med hänsyn till att inskränkningarna av skatteplikten leder till betydande svårigheter vid tillämpningen bör det övervägas om underlaget för mervärdeskatten kan breddas. Det som inte sägs uttryckligen här men som uppenbarligen också fanns med i beräkningen, var att en breddning av basen för mervärdeskatten skulle öka statens intäkter, en nödvändighet för att den sänkning av marginalskatterna på förvärvsinkomster skulle kunna förenas med en bibehållen nivå på de offentliga utgifterna. I själva utredningen, SOU 1989:34, finner vi däremot följande resonemang, där man kan ana en del tankegångar från grundläggande ekonomisk teori. En vara eller tjänst bör tillhandahållas av den som gör det till minsta kostnad. Så kan ske endast om prisinformationen ger ett korrekt besked om produktens kostnad i förhållande till andra produkters. Felaktig prisinformation ger samhällsekonomiska förluster. Mervärdeskatten bör utformas så att dylika effekter minimeras. I en ekonomi med mervärdeskaa störs den samhällsekonomiska effektiviteten genom undantag från skatten.... Undantagen leder till konkurrens- och konsumtionssnedvridningar och gynnar egenregiverksamhet. Detta medför försämrad resursallokering. Som svar på en tentamensfråga om huruvida varor och tjänster skall beskattas likformigt duger väl detta för ett knappt godkänt betyg. Men resonemanget är vid en 9

10 närmare granskning ganska grumligt och förvirrat. Att en vara eller tjänst bör tillhandahållas av den som gör det till minsta kostnad låter ju som en bra princip. På den grundvalen kan man väl försvara en politik som går ut på att inte diskriminera skattemässigt mellan olika producenter av samma vara eller tjänst. 7 Argumentet fungerar däremot inte alls om man vill förklara varför det är bra att beskatta olika varor och tjänster lika mycket. Nästa mening är möjligen mer lovande: prisinformationen skall ge ett korrekt besked om produktens kostnad i förhållande till andra produkter. Det här känner vi igen från första välfärdsteoremet, som säger att en perfekt konkurrensjämvikt ger upphov till en allokering med den trevliga egenskapen att ingen kan få det bättre utan att någon annan får det sämre. Denna egenskap är i sin tur tätt sammanknuten med egenskapen att den tekniska substitutionskvoten mellan två varor (hur mycket mjöl måste man avstå från att producera för att kunna producera lite mer mjölk?) är lika med den nyttomässiga substitutionskvoten (hur mycket mjöl är jag beredd att avstå från för att få lite mer mjölk?). Denna likhet uppnås i en konkurrensjämvikt genom att båda är lika med priskvoten: konsumenter väljer optimalt att välja en konsumtionskorg sådan att den nyttomässiga substitutionskvoten är lika med priskvoten och producenter väljer optimalt sin produktmix så att den tekniska substitutionskvoten är lika med priskvoten. Det säger sig då självt att det går illa med den samhällsekonomiska optimaliteten om man genom beskattning driver en kil mellan den priskvot som producenterna möter och den som konsumenterna möter. Vi säger då att det uppstår en snedvridning. 7 Som redan Ramsey (1927) noterade, så är inte ens detta argument giltigt om de olika producenterna har olika utbudselasticiteter. 10

11 Inte ens detta är ju dock något särskilt övertygande argument för en likformig mervärdeskatt. Den trista sanningen är ju nämligen den att vi inte helt kan undgå att genom beskattning snedvdrida priskvoterna, ja förutsatt att vi vill ha några skatteintäkter alls. I synnerhet gäller att all beskattning av konsumtion (eller arbetsinkomst) snedvrider priskvoten mellan konsumtion och fritid, som inte beskattas. (Att beskatta fritid är en teoretiskt tilltalande idé som tyvärr faller på sin egen orimlighet.) Poängen här är att det inte går att eliminera alla snedvridningar och samtidigt generera intäkter till det allmänna om klumpsummeskatter alltså skatter som inte snedvrider priskvoter inte är möjliga eller önskvärda. Det är då en öppen fråga hur man skall fördela snedvridningarna för att minimera den totala välfärdsförlusten. Det duger då inte att bara säga att snedvridningar är dåliga och skall undvikas. Genom att skapa en snedvridning mellan äpplen och päron så kan man kanske minska snedvridningen mellan päron och fritid. Det är inte uppenbart att det är dåligt. 8 Första välfärdsteoremet har med andra ord ingen tillämpning på en ekonomi utan klumpsummeskatter. Helhetsintrycket av den argumentation för en likformig beskattning som återfinns i förarbetena till den stora skattereformen måste därför bli att man visserligen antyder anspråk på en vetenskaplig förankring av den nya politiken, men att man inte riktigt lever upp till de anspråken. Utgångspunkten verkar vara en del allmänna idéer om grunderna för hur en marknadsekonomi kan fungera effektivt, inte den vetenskapliga litteraturen om optimal beskattning. Bristen på vetenskaplig förankring skall man nog ändå inte se som en dödlig kritik av den omläggning av mervärdeskatten som genomfördes Ett tungt vägande 8 Denna poäng formulerades kraftfullt redan i Lipsey & Lancaster (1956). 11

12 argument för likformighet som inte återfinns i den vetenskapliga litteraturen, men som är nog så viktigt, är att den förenklar administrationen. I regeringens proposition Prop 1990/91:111 anför man följande. I ett masshanteringssystem av mervärdeskattens slag är det nödvändigt att bestämmelserna är enkla, generella och entydiga. Olika undantag och reduceringsregler skapar gränsdragnings och tolkningsproblem som binder upp skattemyndigheternas kontrollresurser och hindrar en rationell skattekontroll. Ett så komplicerat mervärdeskattesystem som det nuvarande är också en kostsam belastning för vissa skattskyldiga när det gäller tillämpning av reglerna och redovisning till myndigheterna. Det är svårt att kvantifiera betydelsen av det här argumentet, men att det fångar något väsentligt kan knappast betvivlas. Vad det dock rimligen bevisar är att det finns en övre gräns för hur många olika momssatser man bör ha; uppenbarligen vore det administrativt helt ohanterligt att belägga varje enskild vara eller tjänst med en för den specifik momssats. Argumenten för en enhetlig momssats var hursomhelst tydligen inte tillräckligt starka för att den i princip likformiga beskattningen av varor och tjänster skulle överleva särskilt länge. Efter skattereformens genomförande togs flera steg bort från principen om en likformig beskattning av varor och tjänster. 9 Redan 1992 sänktes momsen på mat, hotellrum och restaurangmåltider från 25 till 18 procent, varefter de höjdes igen ett år senare till 21 procent. Ytterligare ett halvår senare sänktes momsen på hotellrum och inrikes persontransporter till 12 procent Se Lewin (2009). 12

13 infördes en särskilt ordning för tjänster avseende reparation, ombyggnad, underhåll och tillbyggnad av fastigheter, det så kallade ROT-avdraget, varigenom hälften av kostnaden inklusive moms upp till kronor per år betalades tillbaka till kunden i from av en skattereduktion sänktes även momsen på mat till 12 procent infördes den så kallade bokmomsen, som innebar att böcker och många andra trycksaker fick momssatsen sänkt till 6 procent utvidgades ROT-avdraget till att även gälla hushållsnära tjänster såsom städning, barnpassning med mera, alltså det så kallade RUT-avdraget sänktes så restaurangmomsen till 12 procent. Idag är vi alltså ganska långt från den likformighet som Kjell-Olof Feldt och andra i socialdemokraterna och Folkpartiet strävade efter När det gäller indirekt beskattning har vi en ordning som idag uppvisar minst lika stor brist på likformighet som gällde fram till Man kan nog också med fog säga att politiken både då och nu och däremellan vilat på i bästa fall mycket lös vetenskaplig grund och dessutom varit och är full av tämligen uppenbart godtycke. Mellan 1964 och 1990 gjorde lagen en principiell skillnad om tjänsten avsåg en vara eller en person. Följaktligen var det full moms på bud men noll moms på taxi. (Man kunde då alltså spara pengar på att själv åka med budbilen, med paketet i handen.) Omedelbart efter 1990 års skattereform var det full moms på bowling men noll moms på golf. (Likformigheten däremellan återställdes redan 1993 och gäller även idag i och med den sexprocentiga momsen på idrott och friskvårdstjänster.) Fram till 2012 var det olika momssatser beroende på om man köpte mat för avhämtning eller om man åt den på plats. även idag är det 25 procents moms på överlåtelse av fotografier, men 6 procent på överlåtelse av ljudupptagningar. Det är 25 procents moms på resor i 13

14 berg- och dalbanor, men sex procent på transport i skidliftar. Bowling gynnas av en momssats på 6 procent, men biljard på restaurang belastas med 25 procent. Moms på konsertbiljetter är 6 procent, medan moms på inträde till danstillställningar är 25 procent. Moms på tryckta böcker är 6 procent, medan momsen på e-böcker är 25 procent. Framtidens betraktare kommer rimligen tycka att allt detta är lika godtyckligt som de gamla punktskatterna på knutna mattor och maltdrycker. 10 Vilka argument har då framförts för en differentiering av beskattningen beroende på vilken vara eller tjänst det rör sig om? När det gäller matmomsen var det tyngsta argumentet fördelningspolitiskt. När man sänkte ersättningsnivåerna i socialförsäkringssystemen sänktes matmomsen som en sort kompensation. (Uppenbarligen valde man då att bortse från insikten i SOU 1983:54 att en differentierad moms är ett trubbigt fördelningspolitiskt instrument.) När det gällde RUToch ROT-avdragen var ett tungt vägande skäl att man genom dessa avdrag skulle få bukt med det utbredda svartarbetet i dessa branscher. I regeringens proposition Prop 2006/07:94 hävdade man också att RUT-avdraget skulle höja sysselsättningen och stärka kvinnors yrkesposition och ekonomiska självständighet. I samma proposition finns också en passage som uppenbarligen inspirerats av nationalekonomiskt tänkande. Där står: Hushållens beslut om hur mycket som skall tillverkas i hemmet och kö- 10 Att vi inte gått ännu längre i riktning mot en differentierad moms kan möjligen bero på EUs regler, som sätter bestämda gränser för hur många olika momssatser man får ha. Huvudsyftet med dessa begränsningar är att man inte genom mervärdeskatten skall kunna införa implicita handelshinder genom att diskriminera mellan inhemskt producerade varor och varor importerade från andra EU-länder. EUs politik leder emellertid inte bara i riktning mot likformighet. Den höga momsen på e-böcker är en följd av EU-direktivet om e-handel (2002/38/EC) som föreskriver att momsen på allt som levereras elektroniskt skall vara lika hög som standardsatsen, som i Sverige alltså är 25 procent. 14

15 pas på marknaden påverkas förs och främst av de specialiseringsvinster som uppkommer när hushållet säljer sitt arbete på marknaden och byter till sig resultatet av andra människors arbete. Specialiseringen leder till högre effektivitet i det samlade resursutnyttjandet.... I en ekonomi utan skatter och lika lön är det enbart produktiviteten som avför prisrelationen och bestämmer grunden för byte mellan hushåll. När skatter införs förändras prisrelationen mellan hushållets hemmaproduktion och marknadsproduktion på grund [av] att hemmaproduktionen inte är beskattad.... Genom att ha lägre skatt på marknadsproducerade hushållstjänster ökar hushållens möjligheter att arbeta med det som är relativt sett mest fördelaktigt för hushållen. Regeringens argumentation är ju väldigt övertygande här, men problemet är att den bevisar för mycket. Betecknande är att man talar om en ekonomi utan skatter som ett ideal. Slutsatsen av detta resonemang torde ju bli, att samtliga skatter borde avskaffas. Något argument för särbehandling av just hushållsnära tjänster anförs däremot inte. 3 Hemmaproduktion och Connys bidrag Även om argumentationen för en likformig beskattning av olika varor och tjänster i förarbetena till 1990/91 års skattereform alltså inte ger intryck av att upphovsmakarna har någon närmare kunskap om den akademiska litteraturen om optimal beskattning, så finner tankegångarna ändå stöd i vad som har blivit något av 15

16 en konventionell visdom bland nationalekonomer. I ekonombloggen Ekonomistas framförs ett krav på likformig moms i deras valmanifest. 11 Ekonomerna bakom Ekonomistas kan i sin tur finna stöd bland några av världens ledande experter på optimal beskattning. I Mirrlees et al. (2010), en rapport skriven av några av Englands främsta experter på offentlig ekonomi, skriver man följande. 12 With the likely exception of childcare, the case for the greater complexity associated with differentiated tax rates is not proven. Det skall kanske framhållas, att författarna till Mirrlees-rapporten inte var omedvetna om att Atkinson & Stiglitz (1976) bortsåg från hemmaproduktion och att deras slutsats kunde ändras om man tog hänsyn till det. Redan Kleven et al. (2000) utgick i sin analys från att hushållet eller hemmet inte bara är en plats för rekreation utan även arbete och produktion. De drog slutsatsen att de tjänster som köps på marknaden men som är goda substitut till tjänster som kan produceras hemma (exempelvis restaurangmåltider) skall beskattas relativt lindrigt. Medvetna om detta medger författarna till Mirrlees-rapporten, liksom för övrigt också Möllerström et al. (2014), att det kan finnas teoretiska skäl att differentiera momsen. Men slutsatsen blir ändå att vinsterna sannolikt ändå är så små att nackdelarna (exempelvis i form av gränsdragningsproblem och administrativa kostnader) överväger dock alltså med undantag för dagis. Det som gör att vi med utgångspunkt i Connys arbete drar en helt annan slutsats är följande. Liksom i Kleven et al. (2000) utgår Conny från att hushållet inte bara är 11 Se Möllerström et al. (2014). Se även Altmejd et al. (2014), där några socialdemokratiska doktorander i nationalekonomi pläderar för likformig beskattning av konsumtionen. 12 Naturligtvis är inte alla experter överens om detta. Se Bastani et al. (2013) för motargument. 16

17 en plats för rekreation utan även arbete och produktion. Att laga mat, passa barn och klippa gräset är inte fritid utan är både produktivt och ansträngande, precis som arbete. Hemmaproduktion har dock en sak gemensam med fritid: den kan inte rimligen beskattas direkt. I synnerhet kan inte mervärdet beskattas. Precis som i fallet med fritid så leder därför en skatt på arbete till en snedvridning i form av att hemmaproduktion blir relativt sett för billig. En utvidgning av Corlett-Hagueregeln leder då till slutsatsen att tjänster som är nära substitut till sådant man kan göra själv hemma alltså hushållsnära tjänster bör beskattas relativt lindrigt. Kleven et al. (2000) var emellertid ett rent teoretiskt inlägg som inte gjorde något som helst försök att kvantifiera de samhällsekonomiska vinsterna av differentierade skatter på varor och tjänster. Man kunde alltså avfärda det som en teoretisk kuriositet utan större praktisk relevans. Det är här som poängen med Connys bidrag kommer in. I motsats till Kleven et al. (2000) gör han ett allvarligt försök att beräkna hur mycket skatterna skall differentieras mellan varor och tjänster och hur stora de samhällsekonomiska vinster finns att hämta om man genomför en optimal differentiering. I det sammanhanget tar han, återigen i motsats till Kleven et al. (2000), hänsyn till att hemmaproduktion inte bara tarvar arbete utan även, precis som näringslivet, realkapital, alltså exempelvis spisar, dammsugare, kylskåp och, inte minst, byggnader och markanläggningar. 13 Men det mest väsentliga är alltså att Connys arbete får ut på att noggrant kvantifiera hur mycket skattesatserna skall skilja sig åt och hur mycket vi vinner på en väl utformad differentiering. 13 I Kleven et al. (1999) tar man också hänsyn till detta, men återigen utan några anspråk på kvantitativ precision. 17

18 För att ändå börja med de teoretiska utgångspunkterna, så har vi alltså att resultaten i Sandmo (1974) och Atkinson & Stiglitz (1976) inte längre gäller när vi tar hänsyn till att det finns möjlighet till hemmaproduktion. För att det ska vara optimalt med likformig beskattning av varor och tjänster räcker det inte längre att fritid är svagt separerbar med varor och tjänster. Det krävs dessutom också att hemproducerade tjänster är svagt separerbara med marknadsproducerade varor och tjänster. Mer konkret innebär det senare villkoret att en persons relativa värdering av béarnaisesås i förhållande till städhjälp inte får bero på hur mycket man redan städat själv. Om det första villkoret redan det är tvivelaktigt, så är det inte bara intuitivt uppenbart utan även väl belagt att det senare villkoret inte är uppfyllt i praktiken. Det finns ett flertal studier 14 som beräknar den så kallade substitutionselasticiteten mellan hemproducerade och marknadsproducerade tjänster, och de finner så gott som alla att dessa två typer av tjänster är goda substitut; i synnerhet är de bättre substitut med varandra än med varor. Följaktligen har vi inte svag separerbarhet och därför är det inte optimalt med likformig beskattning av varor och tjänster. För att minimera skatternas skadliga effekter på samhällsekonomin borde vi beskatta inte bara arbete, kapital och varor och tjänster som säljs på marknaden, utan också fritid och hemmaproduktion. Eftersom det inte går, eller inte är rimligt, är det näst bästa alternativet att hårt beskatta goda komplement till fritid och hemmaproduktion men däremot endast lindrigt beskatta, eller kanske till och med subventionera, goda substitut till fritid och hemmaproduktion. Det finns alltså en stadig vetenskaplig grund för att skattemässigt gynna hushållsnära tjänster och även an- 14 Se, exempelvis, Rupert et al. (1995), McGrattan et al. (1997) eller Chang & Schorfheide (2003). 18

SKATTEUTGIFTER. Gustav Karreskog Caspian Rehbinder Isak Trygg Kupersmidt. Ung Liberal

SKATTEUTGIFTER. Gustav Karreskog Caspian Rehbinder Isak Trygg Kupersmidt. Ung Liberal 1 SKATTEUTGIFTER Gustav Karreskog Caspian Rehbinder Isak Trygg Kupersmidt Ung Liberal BÄTTRE SKATTER Skattesystemet utgör grunden för välfärdsstaten. Rätt utformat kan det fungera för att upp muntra bra

Läs mer

Alternativ till jobbskatteavdraget

Alternativ till jobbskatteavdraget Alternativ till jobbskatteavdraget Åsa Hansson Lennart och Mikael Flood FORES Policy Paper 2011:3 Om författarna Åsa Hansson är docent i nationalekonomi vid Lunds Universitet med inriktning mot skattefrågor.

Läs mer

APRIL 2014. Höjda eller sänkta marginal skatter för mer resurser till skolan?

APRIL 2014. Höjda eller sänkta marginal skatter för mer resurser till skolan? APRIL 2014 Höjda eller sänkta marginal skatter för mer resurser till skolan? Höjda eller sänkta marginalskatter för mer resurser till skolan? APRIL 2014 PETER ERICSON LENNART FLOOD Lennart Flood är professor

Läs mer

Skatter och snedvridning av konkurrensen

Skatter och snedvridning av konkurrensen Skatter och snedvridning av konkurrensen En rapport skriven av Institutet för näringslivsforskning på uppdrag av Konkurrensverket Förord I vissa delar av Konkurrensverkets rapport Åtgärder för bättre konkurrens

Läs mer

Dags för en ny skattereform

Dags för en ny skattereform Dags för en ny skattereform Åsa Hansson är docent i nationalekonomi och verksam vid Fastighetsvetenskap vid LTH, vid nationalekonomiska institutionen vid Lunds universitet och vid Institutet för Näringslivsforskning.

Läs mer

Makten över skatten. Sysselsättning och tillväxt i Sverige och Europa. optimal beskattning med ett globalt perspektiv.

Makten över skatten. Sysselsättning och tillväxt i Sverige och Europa. optimal beskattning med ett globalt perspektiv. Makten över skatten optimal beskattning med ett globalt perspektiv Spencer Bastani Sysselsättning och tillväxt i Sverige och Europa r skatten ett globalt perspektiv Vad bestämmer egentli Global Utmaning

Läs mer

Åtgärder för att begränsa den svarta marknaden i Sverige

Åtgärder för att begränsa den svarta marknaden i Sverige Åtgärder för att begränsa den svarta marknaden i Sverige Nationalekonomiska institutionen Karl-Magnus Dahlén Handledare: Åsa Hansson D-Uppsats 15 hp Sammanfattning Jag har i denna uppsats analyserat ett

Läs mer

Momsundantaget och beskattning av den finansiella sektorn

Momsundantaget och beskattning av den finansiella sektorn 2015-05-11 Momsundantaget och beskattning av den finansiella sektorn Det har i olika sammanhang framförts att momsundantaget för så kallade finansiella tjänster motiverar en översyn och eventuellt en förändrad

Läs mer

Skrift - Fores - sänkta arbetsgivaravgifter - INLAGA.indd 1 2012-06-21 10:46

Skrift - Fores - sänkta arbetsgivaravgifter - INLAGA.indd 1 2012-06-21 10:46 Skrift - Fores - sänkta arbetsgivaravgifter - INLAGA.indd 1 2012-06-21 10:46 Ger sänkta arbetsgivaravgifter högre sysselsättning? Lennart Flood, Chiya Manuchery 1:a upplagan, 1:a tryckningen FORES 2012

Läs mer

2014 Robert Boije. Gör om gör rätt. - Sacos förslag till nytt skattesystem

2014 Robert Boije. Gör om gör rätt. - Sacos förslag till nytt skattesystem 2014 Robert Boije Gör om gör rätt - Sacos förslag till nytt skattesystem Gör om gör rätt Sacos förslag till nytt skattesystem Robert Boije Robert Boije och Saco 2014 ISBN: 978-91-88019-00-4 www.saco.se

Läs mer

Studiebidraget i det långa loppet. Version 2000-03-13

Studiebidraget i det långa loppet. Version 2000-03-13 1 Studiebidraget i det långa loppet Version 2000-03-13 2 3 Förord Hur välfärden skapas och fördelas är en av politikens grundfrågor. Att utbildning erbjuds och lockar många ses av de flesta som viktigt

Läs mer

Incitamentseffekter av slopad fastighetsskatt *

Incitamentseffekter av slopad fastighetsskatt * Rapport till Finanspolitiska rådet 2008/7 Incitamentseffekter av slopad fastighetsskatt * Ann Öberg Finanspolitiska rådet De åsikter som uttrycks i denna rapport är författarens egna och speglar inte nödvändigtvis

Läs mer

EMU och våra framtida skatter

EMU och våra framtida skatter av Krister Andersson Färre handelshinder och ett friare flöde av kapital mellan länderna innebär såväl hot som möjligheter. Detta gäller inte bara för enskilda företag utan även för regeringar, inte minst

Läs mer

Petter Odmark Välfärdens framtida finansiering är ett framtida problem

Petter Odmark Välfärdens framtida finansiering är ett framtida problem Petter Odmark Välfärdens framtida finansiering är ett framtida problem Rapport inom projektet Välfärdens framtida finansiering 2030 Publicerat i augusti 2010 Författaren och Arena Idé Arena Idé är en del

Läs mer

Några kvalitetskrav på en god skattelagstiftning

Några kvalitetskrav på en god skattelagstiftning S K A T T E N Y T T 2 0 0 7 477 Sven-Olof Lodin Några kvalitetskrav på en god skattelagstiftning En skatt medför många effekter förutom de statsfinansiella. Vissa kan vara direkta och avsedda. Andra är

Läs mer

Företagsskattekommitténs slutbetänkande Neutral bolagsskatt för ökad effektivitet och stabilitet (SOU 2014:40)

Företagsskattekommitténs slutbetänkande Neutral bolagsskatt för ökad effektivitet och stabilitet (SOU 2014:40) REMISSYTTRANDE Vår referens: 2014/00094 Er referens: Fi2014/2212 1 (22) 2014-10-27 Finansdepartementet Skatte- och tullavdelningen Att. Elisabeth Sheikh 103 33 Stockholm Via e-post till fi.registrator@regeringskansliet.se

Läs mer

Ett val för framtiden

Ett val för framtiden Ett val för framtiden Skatter och samhällsdebatt inför riksdagsvalet 2011 Tankesmedjan Lokus 1 Innehåll Inledande frågor och förklaringar...6 Kapitel 1 Edward Andersson Skatternas funktion och Finlands

Läs mer

Sänkt restaurang- och cateringmoms

Sänkt restaurang- och cateringmoms Sänkt restaurang- och cateringmoms Delbetänkande av Utredningen om sänkt moms på vissa tjänster Stockholm 2011 SOU 2011:24 SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För remissutsändningar av SOU och

Läs mer

En svensk modell för avdragsrätt på gåvor

En svensk modell för avdragsrätt på gåvor En svensk modell för avdragsrätt på gåvor Ett positionspapper, mars 2011 Sektor3 - tankesmedjan för det civila samhället - synliggör, granskar och väcker debatt om förutsättningarna för och betydelsen

Läs mer

Utmaningar för svensk ekonomi 2011

Utmaningar för svensk ekonomi 2011 1234 Utmaningar för svensk ekonomi 211 det går bra för sverige.trots att svensk ekonomi vintern 21 211 är i anmärkningsvärt god kondition finns det många stora och viktiga utmaningar. Finansmarknaderna

Läs mer

OM OFFENTLIG SEKTOR. Den effektiva staten. En antologi från Statskontoret

OM OFFENTLIG SEKTOR. Den effektiva staten. En antologi från Statskontoret OM OFFENTLIG SEKTOR En antologi från Statskontoret Statskontoret, 2012 Innehåll Förord 5 Yvonne Gustafsson 1 Inledning och sammanfattning 7 Åsa-Pia Järliden Bergström och Bob Pernodd 2 Teori och forskningsläget

Läs mer

Det nya 3:12-förslaget och dess motiv

Det nya 3:12-förslaget och dess motiv SKATTENYTT 2005 417 Sven-Olof Lodin Det nya 3:12-förslaget och dess motiv 1 Inledning De s.k. 3:12-reglerna med särregler för beskattningen av fåmansföretagsägare utgör förmodligen vårt skattesystems mest

Läs mer

Det är kapitalet, dumbom!

Det är kapitalet, dumbom! S Det är kapitalet, dumbom! Stefan Karlsson 2008-04-23 W NW SW NE SE EMUNKHAMMAR ADVISORY Ideas and initiatives for progress and prosperity Innehållsförteckning Förord 2 1. Vad är pengar? 4 2. Vad är investeringar?

Läs mer

Rättvisa skatter. om beskattning av arbetsinkomster och pensioner

Rättvisa skatter. om beskattning av arbetsinkomster och pensioner Rättvisa skatter om beskattning av arbetsinkomster och pensioner PRO 2009 12 11 En rapport av Lars Olof Pettersson, Unionkonsult i Rådhusgruppen AB, på uppdrag av PRO Skillnaden mellan pensionärer och

Läs mer

Varför bör CAP EU:s gemensamma jordbrukspolitik reformeras?

Varför bör CAP EU:s gemensamma jordbrukspolitik reformeras? R A P P O R T 2 0 0 0 : 1 Varför bör CAP EU:s gemensamma jordbrukspolitik reformeras? E vald Nalin Livsmedelsekonomiska institutet Varför bör CAP EU:s gemensamma jordbrukspolitik reformeras? 1 2 Livsmedelsekonomiska

Läs mer

Bostadslånen ökar och nu måste Sverige växla om. Ja till fler bosparare men hur? Hur kan vi skapa en sparkultur?

Bostadslånen ökar och nu måste Sverige växla om. Ja till fler bosparare men hur? Hur kan vi skapa en sparkultur? Bostadslånen ökar och nu måste Sverige växla om. Ja till fler bosparare men hur? Hur kan vi skapa en sparkultur? Innehåll Anders Lago Bostadsångest 5 Maria Rankka Bilköer i Silicon Valley och bostäder

Läs mer

Leder hyreslagens regler till rätt renoveringar:

Leder hyreslagens regler till rätt renoveringar: Rapport 2015:1 Leder hyreslagens regler till rätt renoveringar: analys och förslag H ANS L IND 2 Leder hyreslagens regler till rätt renoveringar Leder hyreslagens regler till rätt renoveringar: - Analys

Läs mer

Vad gör rika med sina pengar?

Vad gör rika med sina pengar? Vad gör rika med sina pengar? om inkomster, skatter och investeringar Sandro Scocco och Lars-Fredrik Andersson Sysselsättning och tillväxt i Sverige och Europa 1 ina pengar? ch investeringar Sandro Scocco

Läs mer

Den nya marknaden. Redovisning av ett seminarium om hur IT förändrar affärsverksamheter -------------------------------------------

Den nya marknaden. Redovisning av ett seminarium om hur IT förändrar affärsverksamheter ------------------------------------------- Den nya marknaden ------------------------------------------- Redovisning av ett seminarium om hur IT förändrar affärsverksamheter Observatorierapport 59/2003 En rapport från Det IT-rättsliga observatoriet

Läs mer

Hur ett affärsmässigt bostadsföretag agerar

Hur ett affärsmässigt bostadsföretag agerar Hur ett affärsmässigt bostadsföretag agerar Hans Lind Stellan Lundström Institutionen för Fastigheter och Byggande Avdelningen för Bygg- och fastighetsekonomi, KTH Stockholm 2011 Rapport 2011:1 1 Innehållsförteckning

Läs mer