Handbok för rekrytering

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Handbok för rekrytering"

Transkript

1 Handbok för rekrytering

2 Innehållsförteckning Inledning 3 Målgrupper och rekryteringsunderlag 4 Varför rekrytera? 5 Varför medlem i en seniororganisation? 6 Riksomfattande senior-/pensionärsorganisationer 7 Varför medlemskap i just SPF? 8 Viktiga rekryteringsvägar 10 Vad påverkar rekryteringsmöjligheterna? 12 Viktigt att tänka på 13 Hur övertyga tveksamma? 15 Sammanfattning 16 Egna anteckningar 18 2 HANDBOK FÖR REKRYTERING

3 Inledning SPF är en medlemsorganisation för personer som är berättigade till pension, oavsett ålder. SPF är politiskt och religiöst obundet. Organisationen har idag cirka medlemmar, 850 föreningar och 27 distrikt runt om i landet. Rekrytering av medlemmar har alltid stått i centrum för förbundets ansträngningar. Det återspeglas bl a i att stadgarnas bestämmelser om föreningarnas ändamål tar upp rekrytering som första punkt, nämligen aktivt verka för att ansluta personer som enligt 3 kan erhålla medlemskap Rekryteringskampanjer genomförs såväl lokalt, regionalt som centralt. De stora rekryteringsinsatserna som sannolikt lockar allra flest medlemmar sker i föreningarna. SPF är för närvarande den snabbast växande pensionärsorganisationen Trots våra stora framgångar är det viktigt att vi främst försöker behålla vår position men även arbetar för att stärka den. Att SPF syns på offentliga ställen är ett sätt att skapa kontakter och samtidigt värva nya medlemmar. SPF behöver rekrytera fler medlemmar för att: det ger inflytande och förmåga att påverka i samhället fler medlemmar ger bättre ekonomi som ger större bredd och högre kvalitet på verksamheten fler kan dela på uppdragen inom organisationen medlemmar som slutar behöver ersättas nya medlemmar med nya tankar ger föreningen mer liv ju fler medlemmar ju mer syns och hörs SPF. HANDBOK FÖR REKRYTERING 3

4 Målgrupper och rekryteringsunderlag Det finns idag drygt 1,6 miljoner seniorer som fyllt 65 år. Av dessa är cirka personer organiserade i någon rikstäckande senior-/pensionärsorganisation. SPF:s stadgar säger följande om medlemskap: Medlemskap beviljas den som har rätt att uppbära pension av något slag, den som fyllt 61 år eller den som är gift eller sambo med medlem. Det betyder att: De som har privat pensionsförsäkring, avtals-, tjänstepension eller motsvarande kan rekryteras från den tidpunkt de kan använda sig av pensionen. De som har rätt till tilläggspension, inkomstpension och premiepension kan rekryteras från den månad de fyller 61 år. De som endast har rätt till garantipension kan rekryteras fr.o.m. den månad de fyller 65 år. De som har förtidspension av något slag kan rekryteras. De som är gifta eller sambo med medlem kan rekryteras. Allt detta sammantaget innebär att det totala rekryteringsunderlaget är mycket stort. 4 HANDBOK FÖR REKRYTERING

5 Varför rekrytera? Ingen organisation överlever utan nyrekrytering. I SPF finns en naturlig stor avgång förknippad med medlemmarnas ålder. För att täcka avgångarna bör vi få in minst nya medlemmar varje år. Det räcker dock inte att enbart fylla luckorna efter dem som faller ifrån. Vi måste öka medlemsantalet totalt sett. Ökat antal medlemmar ger många fördelar, främst förbättrade möjligheter att få gehör inom det seniorpolitiska området och starkare ekonomi. Vilket är en avgörande förutsättning för vår verksamhet i alla led. Uppgiften enligt stadgarna tillvarata, främja och verka för medlemmarnas/pensionärernas sociala och ekonomiska intressen är lättare att uppfylla om vår organisation växer. I kontakter med myndigheter på olika plan har antalet medlemmar stor betydelse. HANDBOK FÖR REKRYTERING 5

6 Varför medlem i en seniororganisation? Seniorpolitiska skäl Våra politiker har under senare år beskurit äldres villkor, trots löften i motsatt riktning. Detta kan bero på att vi är dåligt representerade i beslutande organ. Seniororganisationerna, som bl.a. bevakar medlemmarnas villkor, har dock överläggningsrätt på såväl riks-, landstings som det kommunala planet och har nått många framgångar som exempelvis maxtaxan i den kommunala äldrevården, högkostnadsskydd i två tandvårdsreformer för äldre, flera höjningar av bostadstilläget BTP. SPF har också starkt bidragit till avveckling av arvsoch gåvoskatten samt begränsning av fastighetsskatten. Ju fler medlemmar vi är desto större framgångar bör vi få i framtiden. De seniorpolitiska frågorna borde vara skäl nog för medlemskap. Sociala skäl För många är det svårt att förlora arbetsgemenskapen. Föreningens intressanta aktiviteter kan underlätta för att få nya vänner och motverka ensamhet. Gifta och samboende bör helst bli medlemmar medan båda lever, eftersom medlemskapet underlättar för den som senare blir ensam. Livskvalitativa skäl Den som har en positiv livssyn och är aktiv håller sig friskare psykiskt och fysiskt. Fortsatt förkovran höjer livskvalitén. Föreningarna anordnar många olika aktiviteter som ger fysikt välbefinnande och intellektuell stimulans. Försäkringsmässiga skäl När arbetslivet är slut kan det vara fördelaktigt att teckna nya försäkringar. SPF har förmånliga gruppliv- och gruppolycksfallsförsäkringar. Dessutom har många distrikt egna avtal om t.ex. egendomsförsäkringar. Privatekonomiska skäl SPF erbjuder ett antal medlemsförmåner inom en rad områden. Det är allt från energi och telefoni till banktjänster och resor. 6 HANDBOK FÖR REKRYTERING

7 Riksomfattande senior-/ pensionärsorganisationer SPF, Sveriges Pensionärsförbund startades 1939 i Göteborg och hette då Sveriges Folkpensionärers Riksförbund, SFRF. SPF har idag ca medlemmar och är partipolitiskt och religiöst obunden. PRO, Pensionärernas Riksorganisation har ca medlemmar och sin förankring i arbetarrörelsen. SKPF, Svenska Kommunalpensionärernas Förbund har ca medlemmar och rekryterar i huvudsak tidigare kommunalt anställda men är öppet även för andra. SPRF, Sveriges Pensionärers Riksförbund har ca medlemmar och rekryterar i huvudsak tidigare statligt anställda, men är i likhet med SKPF öppet även för andra. RPG, Riksförbundet PensionärsGemenskap har idag medlemmar och bygger på en gemensam kristen grundsyn. Ovanstående fem pensionärsorganisationer utgör tillsammans regeringens pensionärskommitté. De informerar och överlägger med företrädare för regering och riksdag om frågor som rör äldre, cirka 1,6 miljoner människor. Det är cirka 17 procent av Sveriges befolkning och 28 procent av valmanskåren. Pensionärsorganisationerna i regeringens pensionärskommitté arbetar aktivt för att påverka Sveriges beslutsfattare. HANDBOK FÖR REKRYTERING 7

8 Varför medlemskap i just SPF? SPF är en ideell, partipolitiskt och religiöst obunden organisation, som arbetar för att seniorers intressen ska främjas. Social gemenskap är en av de viktigaste byggstenarna i SPF:s verksamhet. Samhällets äldrepolitik ska ge äldre: Inflytande i samhällsutvecklingen. Bra ekonomiska villkor. Möjlighet till fortsatt välbefinnande, oberoende och valfrihet. Ett stimulerande och värdigt liv. Trygghet fysiskt, psykiskt och socialt. Äldres inflytande ska öka Inrätta aktiva pensionärsråd i alla kommuner, landsting och regioner. Stimulera äldre till att delta i politiskt arbete. Äldre ska ha personligt inflytande i sin vardag oavsett hur och var man bor. Nolltolerans när det gäller äldrediskriminering. Äldres ekonomi ska förbättras Nuvarande pensionssystem ses över och förbättras. Pensionerna ska öka i samma takt som lönerna. Ingen diskriminerande beskattning accepteras. Arbetslivet ska vara öppet för den som kan och vill oavsett ålder. Äldres hälsa ska främjas Förbättra förutsättningarna för att främja välbefinnande och oberoende. Öka möjligheterna till fysisk aktivitet, bra matvanor, social gemenskap och meningsfull sysselsättning. Uppsökande verksamhet och riskbedömning för alla över 80 år. Fokus på felmedicinering, övermedicinering och felaktig hantering av läkemedel. 8 HANDBOK FÖR REKRYTERING

9 Äldres vård och omsorg ska hålla hög kvalitet Öka antalet geriatriker och specialister inom den geriatriska vården. På sikt bör ansvaret för all vård och omsorg ligga på en huvudman. Det ska vara lika avgiftssystem i den kommunala äldreomsorgen i Sverige. Inrätta äldreombudsman/vägledare inom äldreomsorgen/vården i alla kommuner. Stöd och hjälp till anhörigvårdare ska finnas i alla kommuner. Nolltolerans mot all ovärdig, inhuman eller diskriminerande behandling inom äldreomsorgen och vården av äldre. Äldre ska ha valfrihet när det gäller bostäder Inventera bostadsbeståndet i alla kommuner med avseende på äldres behov. Trygghetsbostäder bör finnas i alla kommuner. Stimulera till att bygga olika typer av seniorbostäder med varierande finansieringsmodeller. Närhet ska finnas till sociala mötesplatser och till service, grönområden, kommunikationer och kultur. Som medlem i SPF får man: Gemenskap och nya vänner. Möjlighet att påverka politiska beslut. Teckna förmånliga försäkringar. Medlemstidningen Veteranen nio gånger per år. Tillgång till hela det lokala utbudet i den egna föreningen såsom motion, nöjen, studier, kultur, resor, kamratskap och mycket mer. Ett medlemskort som ger rabatt vid köp av varor och tjänster. Vara med i en stark organisation som verkligen arbetar för seniorers bästa. HANDBOK FÖR REKRYTERING 9

10 Viktiga rekryteringsvägar Mun-till-mun är det vanligaste och mest effektiva sättet att rekrytera nya medlemmar. Det fungerar om medlemmarna är nöjda med föreningens verksamhet. Vad är det då som gör medlemmarna nöjda? Jo, det är först och främst många och olika aktiviteter kombinerade med fin anda i föreningen. Det är styrelsens uppgift med ordförande i spetsen, att engagera sig och se till att verksamheten utvecklas på ett sätt som flertalet medlemmar uppskattar. 65-årsbrev Cirka ett halvt år före 65-årsdagen får samtliga icke SPF-medlemmar i landet, ett brev från SPF. Brevet innehåller en broschyr om SPF, en hälsning från aktuell distriktsordförande samt en svarsblankett. Svarsblanketten är adresserad till avsändande distrikt. Det är mycket viktigt att dessa svar handläggs omgående när de kommer i retur. Den som anmält intresse för medlemskap ska snabbt få information om aktuell förening och snarast efter medlemskap få försäkringserbjudande och medlemstidningen Veteranen. Ge den tilltänkte medlemmen en lokal kontakt. Det kan vara avgörande för om det blir en ny medlem eller ej. Ta med dig en vän En lyckad inkörsport för medlemskap kan vara att ta med sig en god vän till någon aktivitet. Föreningsordföranden bör uppmana medlemmarna till detta. Kampanjer - vecka 37 Vecka 37 är ett ypperligt tillfälle att marknadsföra SPF och rekrytera nya medlemmar. Det är den vecka som är årlig kampanjvecka för SPF över hela Sverige. Press/media Se till att synas i lokaltidningen. När intressanta saker händer i föreningen bör lokala medier informeras, såväl tidningar som radio och TV. SPF kan givetvis inte kräva att våra nyheter tas in, men har föreningen god kontakt med medias representanter så ökar möjligheterna. 10 HANDBOK FÖR REKRYTERING

11 Mässor Tillvarata möjligheten att delta på lokala mässor och marknader. Dela gärna ut medlemstidningen Veteranen och broschyrer från förbundet för att väcka intresse för medlemskap. Det är viktigt att ha engagerade och positiva personer i montern som kan svara på frågor om SPF och föreningen. Introduktion av nya medlemmar Det bästa sättet att värva nya medlemmar är att ha en bra verksamhet med intressanta program. När den nya medlemmen kommer till föreningen gäller det att den känner sig välkommen, trivs och vill stanna kvar. De ska introduceras på ett sätt som stärker deras gemenskap med övriga medlemmar samt ger kunskap om SPF, och främst den egna föreningen. Glöm inte att också de befintliga medlemmarna ska trivas! MEDLEMSKORT MARIA SAMUELSSON Member of Swedish Association for Senior Citizens Medlemsförmåner Ett bra rekryteringsargument är att presentera SPF:s medlemsförmåner. Både de regionala och de lokala förmånerna. Ett medlemskap innebär att man får ett medlemskort som ger tillgång till en mängd förmåner på allt från försäkringar och telefoni till resor och varor och tjänster. Gäller t.o.m Tänk nytt - andra kanaler Medlemstidningen Veteranen är bra marknadsföring av SPF. Lämna kvar ditt nummer av Veteranen på bussen eller tunnelbanan. Placera ut informationsmaterial om SPF på bibliotek, vårdcentraler och andra offentliga ställen. Sälj medlemskap som presentkort. Uppmana medlemmarna att ge bort medlemskap i SPF till sina vänner och bekanta istället för en blomma eller en chokladask. Ditt medlemskort är fullt av förmåner. Detta kort tillhör en medlem i SPF. Kortet är personligt och kan inte överlåtas. Hemsidan Alla informationskanaler måste tas tillvara. SPF:s hemsidor är mycket viktiga som informations- och rekryteringskanaler. I den årliga mediebarometern som görs av Nordicom vid Göteborgs universitet framgår det att 39% i åldersgruppen använder internet mot 29% ett år tidigare. De äldre e-postar, söker information och fakta och läser dagstidningar på nätet. Se till att hemsidan är uppdaterad med aktuell information och att e- postadresser till kontaktpersoner verkligen har en mottagare som läser sin e-post. HANDBOK FÖR REKRYTERING 11

12 Vad påverkar rekryteringsmöjligheterna? Utöver det växande rekryteringsunderlaget, är följande faktorer bland det viktigaste: Engagemang Åstadkom bra resultat genom ett engagerat arbete med kunskaper och intresse som grund. Främst föreningarnas styrelser med ordförande i spetsen skall vara effektiva motorer i allt arbete i organisationen, inte minst i rekryteringsarbetet. Särskilt bör man slå vakt om eldsjälarna som ofta arbetar okonventionellt men effektivt. Andan i föreningen Prägla andan i föreningen av gemenskap, vänlighet och omtanke. Då känner medlemmen trivsel. Den goda andan skapas främst genom styrelsemedlemmarnas och övriga funktionärers åtgärder och föredöme. I sitt arbete bör dessa se på medlemmarna som om de var viktiga kunder i den rörelse som drivs i den ideella organisationen. Aktiviteterna Erfarenheter visar att aktivitetsutbudet har mycket stor påverkan på medlemstillväxten. Aktiviteterna ska motsvara medlemmarnas förväntningar och erbjuda ett mångsidigt urval med hög kvalitet. För att attrahera unga som medlemmar måste aktiviteterna i hög grad vara inriktade på att skapa intresse för just dem. Många av dessa är inte intresserade av traditionella möten av samkvämskaraktär utan vill ha ett annat innehåll och annan utformning på sammankomsterna. Var inte rädd att prova nya idéer. Likväl måste varje förening slå vakt om sådant som tillfredsställer sina medlemmars önskemål. Samarbete mellan flera föreningar kan leda till ett bredare utbud av aktiviteter. 12 HANDBOK FÖR REKRYTERING

13 Viktigt att tänka på Det är mycket viktigt med snabb handläggning när någon visat intresse för medlemskap. Skicka snabbt ut information om aktuell förening och inbetalningskort. Upplys den presumtiva medlemmen om att årsavgift måste betalas innan medlemskapet börjar gälla. Registrera omgående den nya medlemmen i medlemsregistret när medlemsavgiften är betald. Den nya medlemmen ska snabbt få ta del av de tre månader långa gratisförsäkringarna samt få möjlighet att teckna våra frivilliga gruppförsäkringar. Ingen får nekas medlemskap Ibland säger någon funktionär att nu kan vi inte bli fler medlemmar i vår förening. Detta är helt fel. Ingen som enligt stadgarna har rätt till medlemskap får nekas sådant. I allmänhet är det mycket bra att vara fler medlemmar. Det beror på hur verksamheten organiseras. Vissa föreningar kan växa och bli riktigt stora. Inom SPF har den största föreningen närmare medlemmar. Andra föreningar där tillströmningen varit stor har knoppat av och bildat ytterligare en förening på orten. Se inga problem med fler medlemmar, se möjligheter. Maka, make eller sambo I de flesta fall är den ena partnern i ett äktenskaps- eller samboförhållande något äldre än den andra. Går den äldre in, men inte den yngre, propagera för att bägge går in. På så sätt har de samma rättighet och möjlighet att vara med på alla aktiviteter. Engagera nya medlemmar Gå inte genast på nya medlemmar och be dem ställa upp och hjälpa till i föreningsarbetet. Låt dem först lära känna verksamheten något. Men vänta inte för länge, utan ta till vara den friskhet och vitaliseringsförmåga som de i allmänhet har. Försök också engagera många medlemmar i verksamheten. Det bidrar till äkta gemenskap. Nya medlemmar/introduktion Ta hand om nya medlemmar väl. De ska introduceras på ett sätt som stärker deras gemenskap med övriga medlemmar samt ges kunskap om SPF, främst den egna föreningen. Större föreningar kan ordna särskilda introduktionsträffar medan de mindre föreningarna lämpligen introducerar i anslutning till medlemsmöten. HANDBOK FÖR REKRYTERING 13

14 Unga seniorer När du planerar för att få med unga seniorer, tänk på att många av dem tycker om sådant som t.ex. golf, tennis, äventyrsresor, vandringar och inte minst olika slags festligheter. Försök locka med nya aktiviteter här som en träff på puben eller varför inte en modevisning. Uppmärksamma avgångarna För att få ett ökat antal medlemmar räcker det inte med att försöka få nya. Det är också mycket viktigt att behålla dem som redan är medlemmar. Ett visst bortfall måste man tyvärr räkna med. Genomsnittligt inom hela SPF avlider årligen nästan 2,7 procent av medlemmarna. Avgångarna av andra orsaker är mycket större, cirka 4,1 procent. De sistnämda måste vi försöka åtgärda. I detta sammanhang är vissa saker viktiga att tänka på. Medlemmen betalar inte medlemsavgift Meddela medlemmen att hon/han inte har betalat. Kommer det ändå inga pengar, ta ny kontakt och fråga varför. En kontakt från föreningens ordförande ger i vissa fall särskild tyngd. Beroende på vilka skäl medlemmen uppgivit, försök förklara varför hon/han ska betala och fortsätta att vara medlem. Några sådana skäl kan vara: Alla kan ha glädje av det seniorpolitiska arbete som utförs inom förbundet. Det gäller både för den som är så sjuklig att den måste bo på ett äldreboende eller för den som är relativt frisk. Alla friska kan när som helst råka ut för något där SPF:s seniorpolitiska arbete kan vara till nytta. Om någon ska flytta eller har gjort det hjälper SPF gärna till att göra en överflyttning till en annan lämplig förening. Även om den egna föreningen inte får någon glädje av ett fortsatt medlemskap, så är det till nytta för medlemmen och SPF totalt. Många medlemmar vet inte att de kan bli överflyttade till en annan förening, utan tror de måste gå ur. Ett medlemskap innebär att SPF-medlemmen med sitt medlemskort kommer i åtnjutande av förmåner som sammantaget väsentligt överstiger medlemsavgiften. 14 HANDBOK FÖR REKRYTERING

15 Föreningen har redan betalt avgift till förbund och distrikt och vill inte förlora pengar. Hjälper inget argument, försök att ta reda på om medlemmen är missnöjd och i så fall varför. Medlemmen kan ha missförstått något som går att förklara. En medlem begär utträde - skriftligt eller muntligt Förfar på samma sätt som ovan. Erfarenhet visar att om man tar sig tid för nämnda kontakter och samtal samt verkligen förklarar all nytta som SPF gör för medlemmen genom det seniorpolitiska arbetet, så är chansen mycket stor att vederbörande går att övertala. Hur övertyga tveksamma? När du tar kontakt med någon och försöker förmå vederbörande att bli medlem möts du många gånger av skäl mot medlemskap. Nedan tas några exempel upp och vad du kan svara. Jag känner mig inte mogen att gå med i en seniororganisation. - Kom med och prova på. Vi har mängder av aktiviteter och erbjudanden för alla åldrar. Jag har inte tid att vara med. - Det är inget tvång att delta i våra aktiviteter, men du kan vara med och stödja vår verksamhet som även du kan ha nytta av såväl nu som i framtiden. Jag har inte råd. - Medlemsavgiften motsvarar cirka 50 öre per dag eller 15 kvällstidningar på ett år. Du får ett medlemskort med mängder av rabatter och förmåner, du kan tjäna in din medlemsavgift direkt när du använder medlemskortet. Ni åstadkommer väl ändå ingenting. - Vi är seniorernas fackförening. Genom enträget arbete på olika plan har vi fått gehör för många krav och önskemål. Utan vår organisations arbete skulle seniorernas villkor inte haft den nivå de har idag, den hade varit betydligt lägre. HANDBOK FÖR REKRYTERING 15

16 Vi har så mycket annat att göra. - Tänk på den dag en av er två går bort och den andre blir ensam. Kom med i vår gemenskap nu medan ni båda lever och skaffa er nya vänner. Den som en gång blir ensam kommer då att få det lättare att gå vidare i livet. Jag känner ingen hos er. - En av föreningens viktigaste uppgifter är att hjälpa till att överbrygga ensamhet. Bli medlem och skaffa nya vänner nu. Jag är så dålig att jag inte kan delta i några aktiviteter. - Till många möten ordnar vi skjuts för dem som har svårt med transporten och tänk på att vi kämpar för en värdig äldreomsorg, vilken du kan bli beroende av. Det är väl värt att stödja en sådan förening. Min hustru har flyttat till äldreboende, hon vill inte vara med. - Ju äldre och krassligare man är desto större glädje har man av vårt seniorpolitiska arbete. I våra kontakter med kommuner arbetar vi för att de som bor på äldreboenden ska få bästa tänkbara omvårdnad. Sammanfattning Mun-till-mun och personlig påverkan är det effektivaste sättet att värva nya medlemmar! Är föreningen lätt att hitta i telefonkatalogen? Är hemsidan uppdaterad med kontaktuppgifter? Har hemsidan länk på förbundets hemsida? Se till att hemsidans adress finns med i alla aktiviteter ni gör. Lägg ut information från föreningen och SPF på offentliga platser såsom bibliotek, väntrum och andra mötesplatser. Följer föreningen upp 65-årsbreven på ett effektivt sätt? Det är viktigt med snabb handläggning om någon visat intresse för SPF. Uppvakta gärna äldre medlemmar och visa att han/hon är ihågkommen. 16 HANDBOK FÖR REKRYTERING

17 Se till att nya medlemmar känner sig välkomna på mötena. Attrahera yngre medlemmar genom aktiviteter som de är intresserade av. Se till att föreningen har en stående punkt kallad rekrytering på styrelsemötets dagordning. Analysera varför medlemmar lämnar föreningen och vidta åtgärder. HANDBOK FÖR REKRYTERING 17

18 Egna anteckningar Behöver du mera tips och råd när det gäller medlemsvärvning? Kontakta oss gärna på kansliet så hjälper vi till! Lycka till med rekryteringen! 18 HANDBOK FÖR REKRYTERING

19 HANDBOK FÖR REKRYTERING 19

20 Argumentationslista för medlemskap i SPF Förmånliga Gemenskap försäkringar och nya vänner Medlemstidningen Veteranen Friskvård och hälsa Massor av aktiviteter Mars 2010 (1000 exemplar) Påverkan Medlemskort och med inflytande rabatter SPF Sveriges Pensionärsförbund E-post: Hemsida:

Vi gör din röst hörd!

Vi gör din röst hörd! Vi gör din röst hörd! SPF bevakar dina intressen! - Har du tänkt på hur du vill du bo när du blir äldre? - Tycker du att det är rättvist att arbete och pension beskattas olika? - Vet du att i genomsnitt

Läs mer

Dokumentation från SPF mot framtiden Ett steg till 22/1 2013

Dokumentation från SPF mot framtiden Ett steg till 22/1 2013 Dokumentation från SPF mot framtiden Ett steg till 22/1 2013 Därför gick jag med i SPF: - Meddelande per post - Personlig kontakt via telefon - Påverkan av vänner och kollegor - Granne tipsade - Gick av

Läs mer

Mål och riktlinjer 2015-2017. Justerat enligt kongressbeslut

Mål och riktlinjer 2015-2017. Justerat enligt kongressbeslut Mål och riktlinjer 2015-2017 Justerat enligt kongressbeslut 1 Mål och Riktlinjer 2015 2017 Sveriges Pensionärsförbund, SPF, går in i en ny kongressperiod, visare och än mer kompetent i frågor som rör seniorer

Läs mer

Ett aktivt liv. Studiecirklar

Ett aktivt liv. Studiecirklar Ett aktivt liv Det är hälsofrämjande att delta i föreningslivet. SPF Seniorerna genomför sociala aktiviteter på alla nivåer t.ex. promenader, resor, konserter och studiecirklar. Studiecirklar Sju goda

Läs mer

Välkommen som medlem i SPF Seniorerna

Välkommen som medlem i SPF Seniorerna Välkommen som medlem i SPF Seniorerna Inflytande, valfrihet och livskvalitet Välkommen Vi seniorer är inte ett kollektiv vi är alla helt unika människor som på olika sätt vill vara med och bidra i samhället.

Läs mer

Välkommen som medlem i SPF Seniorerna

Välkommen som medlem i SPF Seniorerna Välkommen som medlem i SPF Seniorerna Inflytande, valfrihet och livskvalitet Vi seniorer är inte ett kollektiv vi är alla helt unika människor som på olika sätt vill vara med och bidra i samhället. En

Läs mer

Förslag till nya stadgar för SPF Seniorerna Karlaplan bakgrund

Förslag till nya stadgar för SPF Seniorerna Karlaplan bakgrund Stockholm i januari 2015 Förslag till nya stadgar för SPF Seniorerna Karlaplan bakgrund Vid SPFs kongress 11-14 juni 2014 togs beslut om ändrade stadgar för förbundet samt förändring av normalstadgar för

Läs mer

Stadgar för SPF Seniorerna Filbyter Linköping Antagna vid årsmötet 2015-02-16

Stadgar för SPF Seniorerna Filbyter Linköping Antagna vid årsmötet 2015-02-16 Stadgar för SPF Seniorerna Filbyter Linköping Antagna vid årsmötet 2015-02-16 Innehåll sid 1 Namn 2 2 Ändamål 2 3 Medlemskap 2 4 Möten 2 Tid för årsmötekallelse motioner 2 Extra årsmöte 3 Antal möten 3

Läs mer

Så förklarar vi varför PRO Mervärde

Så förklarar vi varför PRO Mervärde Så förklarar vi varför PRO Mervärde PRO Mervärde på en minut PRO Mervärde ger bättre förmåner. Efter årsskiftet får alla PRO-medlemmar tillgång till rabatter på varor och tjänster på ett nytt sätt. PRO

Läs mer

Handlingsprogram 2013-2016. Sveriges Pensionärers Riksförbund, SPRF

Handlingsprogram 2013-2016. Sveriges Pensionärers Riksförbund, SPRF Handlingsprogram 2013-2016 Sveriges Pensionärers Riksförbund, SPRF FÖRORD Handlingsprogrammet för 2014 2016 utgör ett övergripande styrdokument för SPRFs förtroendevalda och anställda och förmedlar förbundets

Läs mer

Dagordningens punkt 18 Vår organisation. Utlåtande Medlemskapets värde motionerna B1 B6

Dagordningens punkt 18 Vår organisation. Utlåtande Medlemskapets värde motionerna B1 B6 Utlåtande Medlemskapets värde motionerna B1 B6 IF Metalls styrka bygger på att vi är många och kunniga, både när vi driver frågor på arbetsplatserna och i samhället i stort. Organisering handlar inte enbart

Läs mer

I den här skriften får du som är förtroendevald eller medlem inspiration, tips och råd på hur du kan rekrytera medlemmar.

I den här skriften får du som är förtroendevald eller medlem inspiration, tips och råd på hur du kan rekrytera medlemmar. Hej LSRs strategi är att uppnå en uppvärdering av sjukgymnastkåren genom att knyta samman professionalisering, positionering och löneutveckling. Det är lättare att nå målen ju fler som är med. Och ju bättre

Läs mer

Tips och råd inför val av äldreboende. En guide för dig som ska välja äldreboende

Tips och råd inför val av äldreboende. En guide för dig som ska välja äldreboende Tips och råd inför val av äldreboende En guide för dig som ska välja äldreboende Inledning SPF arbetar med ett långsiktigt program kring ålderism, d.v.s. diskriminering på grund av ålder. Inom detta program

Läs mer

Inflytande - Påverkansarbete

Inflytande - Påverkansarbete 2 3 4 Inflytande - Påverkansarbete Nationellt och lokalt Syfte Tillvarata äldres intressen Påverka de institutioner och verksamheter som berör äldres vardag Ställa äldres resurser till förfogande för det

Läs mer

FÖRSVARSFÖRBUNDET. TCO-förbundet nära dig FÖRSVARSFÖRBUNDET

FÖRSVARSFÖRBUNDET. TCO-förbundet nära dig FÖRSVARSFÖRBUNDET TCO-förbundet nära dig Foto: Sören Andersson VISION VÅR VISION: Vi i Försvarsförbundet ska genom vårt arbete medverka till bättre livskvalitet för medlemmarna FÖR DIG Jobbar du inom försvaret eller en

Läs mer

S t a d g a r. Göteborgs rättighetscenter mot diskriminering

S t a d g a r. Göteborgs rättighetscenter mot diskriminering S t a d g a r för föreningen Göteborgs rättighetscenter mot diskriminering Reviderade 26 mars 2015 1 Föreningens namn Föreningens namn är Göteborgs rättighetscenter mot diskriminering. Föreningen är en

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2015 ÖSTERGÖTLAND

VERKSAMHETSPLAN 2015 ÖSTERGÖTLAND VERKSAMHETSPLAN 2015 ÖSTERGÖTLAND Verksamhetsplan för PRO Östergötland 2015 Organisationen präglas av en levande intern demokrati och ett vitalt inre liv. Våra ställningstaganden och program är väl förankrade

Läs mer

den professionella identiteten och förändra värderingen av yrket i samhället.

den professionella identiteten och förändra värderingen av yrket i samhället. Redo för framtiden Grattis, snart tar du examen och lämnar livet som student för att arbeta i ditt nya yrke. Du har ett spännande arbetsliv framför dig inom ett fantastiskt yrke som är självständigt, ansvarsfullt

Läs mer

STADGAR FÖR ERITREANSKA RIKSFÖRBUNDET I SVERIGE

STADGAR FÖR ERITREANSKA RIKSFÖRBUNDET I SVERIGE STADGAR FÖR ERITREANSKA RIKSFÖRBUNDET I SVERIGE 1 FÖRBUNDETS NAMN Förbundets namn är ERITREANSKA RIKSFÖRBUNDET I SVERIGE och förkortas ERIS. ERIS är ett ideellt förbund av lokala föreningar. 2 FÖRBUNDET

Läs mer

Förslag på ändringar av stadgar för Global Picnic

Förslag på ändringar av stadgar för Global Picnic Förslag på ändringar av stadgar för Global Picnic 1 Firma Föreningens firma är Global Picnic. 2 Ändamål och verksamhet Föreningen ska främja medlemmarnas intresse genom att bedriva aktiviteter som är förknippade

Läs mer

Frivilligcentralen i Umeå

Frivilligcentralen i Umeå Frivilligcentralen i Umeå Idéer och arbetssätt Ett sätt att skapa sociala nätverk Mattias Gillow 2009 Innehållsförteckning 1 Bakgrund...3 2 Syfte...3 3 Avgränsning...3 4 Metod...3 5 Vad är en frivilligcentral?...3

Läs mer

Stadgar Villaägarna Göteborg. Antagna vid årsmöte 2013-03-20

Stadgar Villaägarna Göteborg. Antagna vid årsmöte 2013-03-20 Stadgar Villaägarna Göteborg Antagna vid årsmöte 2013-03-20 1 2 (6) ÄNDAMÅL OCH VERKSAMHETSOMRÅDE 1. Villaägarna Göteborg är en partipolitiskt obunden sammanslutning, ideell förening, av medlemmar i Villaägarnas

Läs mer

tillvarata medlemsföreningarnas intressen representera medlemsföreningarna regionalt, nationellt och internationellt

tillvarata medlemsföreningarnas intressen representera medlemsföreningarna regionalt, nationellt och internationellt Stadgar för Musikcentrum Riks 1 NAMN OCH SÄTE Förbundet Musikcentrum Riks (MCR) är en ideell förening som består av musikcentrumbildningar. Det har sitt säte i Göteborg. 2 ÄNDAMÅL Musikcentrum Riks ska

Läs mer

HANDBOK FÖR REKRYTERARE OCH VALBEREDARE

HANDBOK FÖR REKRYTERARE OCH VALBEREDARE HANDBOK FÖR REKRYTERARE OCH VALBEREDARE Sveriges Pensionärers Riksförbund S P R F Innehållsförteckning Förord Sid 3 Rekrytera medlemmar Sid 4 Vem kan bli SPRF-medlem Sid 5-7 Rekrytera valberedare och förtroendevalda

Läs mer

Handikappföreningarnas Samarbetsorgan i Norrköping. HSO Norrköpings Stadgar. Fastställda av årsmötet den 2012-04-16.

Handikappföreningarnas Samarbetsorgan i Norrköping. HSO Norrköpings Stadgar. Fastställda av årsmötet den 2012-04-16. Handikappföreningarnas Samarbetsorgan i Norrköping HSO Norrköpings Stadgar Fastställda av årsmötet den 2012-04-16. Stadgar för HSO Norrköping Fastställda av årsmötet den 2012-04-16. 1 GRUNDLÄGGANDE VÄRDERINGAR

Läs mer

Guide till medlemsrekrytering

Guide till medlemsrekrytering Guide till medlemsrekrytering Vi är många medlemmar i Vårdförbundet idag, men vi kunde vara fler! Ju fler medlemmar vi är desto större möjlighet har vi att påverka och föra fram våra åsikter kring såväl

Läs mer

HANDBOK FÖR REKRYTERARE OCH VALBEREDARE 2011

HANDBOK FÖR REKRYTERARE OCH VALBEREDARE 2011 HANDBOK FÖR REKRYTERARE OCH VALBEREDARE 2011 Sveriges Pensionärers Riksförbund SPRF Innehållsförteckning Förord Sid 3 Rekrytera medlemmar Sid 4 Vem kan bli SPRF-medlem Sid 5-7 Rekrytera valberedare och

Läs mer

Stadgar för. Handikappföreningarnas Samarbetsorgan i Eskilstuna (HSO Eskilstuna) Antagna vid årsmöte den 22 maj 2001

Stadgar för. Handikappföreningarnas Samarbetsorgan i Eskilstuna (HSO Eskilstuna) Antagna vid årsmöte den 22 maj 2001 1 (6) Stadgar för Handikappföreningarnas Samarbetsorgan i Eskilstuna (HSO Eskilstuna) Antagna vid årsmöte den 22 maj 2001 1. Namn, Syfte, Uppgifter. Namn. Syfte. Uppgifter. Samverkansor- Samarbetsorganet

Läs mer

Remiss nya stadgar. Till SPF distrikt och SPF föreningar

Remiss nya stadgar. Till SPF distrikt och SPF föreningar November 2013 Till SPF distrikt och SPF föreningar Remiss nya stadgar Hur kan SPF möta framtidens utmaningar? Kongressen 2011 beslöt att Förbundsstyrelsen skulle tillsätta en arbetsgrupp för att förbereda

Läs mer

bildarkivet.se, fotograf Stephan Berglund

bildarkivet.se, fotograf Stephan Berglund bildarkivet.se, fotograf Stephan Berglund Så vill vi ha Flens kommuns äldreomsorg i framtiden 2008 2012 Är du intresserad av en god äldreomsorg i Flen? Vi politiker hoppas att du som bor i Flens kommun

Läs mer

STADGAR. För. SRF Finnveden

STADGAR. För. SRF Finnveden STADGAR För SRF Finnveden Fastställda av SRF:s kongress 2008 Inledning SRF är en organisation som präglas av öppenhet och demokrati, där alla medlemmar kan göra sin röst hörd och allas synpunkter är välkomna.

Läs mer

STADGAR ANTAGNA PÅ FÖRENINGSSSTÄMMAN 2015

STADGAR ANTAGNA PÅ FÖRENINGSSSTÄMMAN 2015 Stadgar för Sveriges HR Förening Sveriges HR Förening orgnr. 802004-2159 (The Swedish Association for Human Resource Management) Fastställda vid stämman den 29 mars 2012. Föreningen bildad 1921 1. Föreningens

Läs mer

Vi erbjuder lustfylld och lättillgänglig träning av hög kvalitet för alla VERKSAMHETSPLAN & BUDGET

Vi erbjuder lustfylld och lättillgänglig träning av hög kvalitet för alla VERKSAMHETSPLAN & BUDGET Vi erbjuder lustfylld och lättillgänglig träning av hög kvalitet för alla VERKSAMHETSPLAN & BUDGET 2015 Huvudmål Mål 2015 5% vinst 2500 medlemmar Övergripande mål 2015-2017 Tillväxt på 3% till 2630st medlemmar.

Läs mer

Medan du utvecklar Sverige så utvecklar vi dig

Medan du utvecklar Sverige så utvecklar vi dig Medan du utvecklar Sverige så utvecklar vi dig Välkommen till Sveriges Ingenjörer Som ingenjör banar du vägen mot framtiden. Det är dina innovationer och visioner som ska lösa våra gemensamma problem,

Läs mer

Medlemsmodellen. Utvärdera Aktivera Hantera Introducera Rekrytera Attrahera Analysera Reflektera

Medlemsmodellen. Utvärdera Aktivera Hantera Introducera Rekrytera Attrahera Analysera Reflektera Medlemsmodellen Utvärdera Aktivera Hantera Introducera Rekrytera Attrahera Analysera Reflektera 1. Reflektera Varför medlemsrekrytera? Organisationens uppdrag? Vilka aktiviteter bidrar till uppdraget?

Läs mer

IDEELL FÖRENING = Allmännyttig förening = En förening som inte bedriver affärsmässig verksamhet.

IDEELL FÖRENING = Allmännyttig förening = En förening som inte bedriver affärsmässig verksamhet. Bilda förening IDEELL FÖRENING = Allmännyttig förening = En förening som inte bedriver affärsmässig verksamhet. Föreningens huvudsakliga syfte ska vara allmännyttig d.v.s. en verksamhet som samhället tycker

Läs mer

Välkommen till Kommunal. Blankett för inträdesansökan i Svenska Kommunalarbetareförbundet och i Kommunalarbetarnas arbetslöshetskassa

Välkommen till Kommunal. Blankett för inträdesansökan i Svenska Kommunalarbetareförbundet och i Kommunalarbetarnas arbetslöshetskassa Välkommen till Kommunal Blankett för inträdesansökan i Svenska Kommunalarbetareförbundet och i Kommunalarbetarnas arbetslöshetskassa Art nr 978 91 7141 980 4. Maj 2011 Inträdesansökan till Svenska Kommunalarbetareförbundet

Läs mer

Hur bildar jag en lokalgrupp?

Hur bildar jag en lokalgrupp? Hur bildar jag en lokalgrupp? Innehåll Vilka är vi? Så här gör du för att starta en lokalgrupp Hur går det första mötet till? Det lokala årsmötet Vad kan vi som lokalgrupp göra? Hur finansierar vi verksamheten?

Läs mer

Stadgar. för. Stockholms Dövas Ungdomsråd

Stadgar. för. Stockholms Dövas Ungdomsråd Stadgar för Stockholms Dövas Ungdomsråd Reviderad vid årsmötet den 15 mars 2013 Stadgar för Stockholms Dövas Ungdomsråd 1. RÅDETS NAMN Ungdomsrådets namn är Stockholms Dövas Ungdomsråd. 2. MÅLGRUPP Stockholms

Läs mer

Att bilda en förening

Att bilda en förening Att bilda en förening Kultur och Fritid Föreningsservice Mölndals Stad 1 Innehållsförteckning Föreningen Sidan 3 Uppstartskede Sidan 3 Dagordning - Ett PM för den som leder mötet Sidan 3 Styrelsen Sidan

Läs mer

Framtidens äldreomsorg i Alingsås kommun

Framtidens äldreomsorg i Alingsås kommun Framtidens äldreomsorg i Alingsås kommun Innehåll Framtidens äldreomsorg i Alingsås kommun sid 3 Befolkningsprognos för äldre i Alingsås kommun sid 4 Att bo tryggt sid 5 Stöd för ett gott åldrande sid

Läs mer

Förslag på stadgar för Bastuträsk by Byaförening. 1 Föreningens namn Föreningen benämns Bastuträsk by Byaförening

Förslag på stadgar för Bastuträsk by Byaförening. 1 Föreningens namn Föreningen benämns Bastuträsk by Byaförening Förslag på stadgar för Bastuträsk by Byaförening 1 Föreningens namn Föreningen benämns Bastuträsk by Byaförening 2 Säte Föreningens säte är Bastuträsk by, Norsjö kommun. 3 Ändamål Föreningen är ideell,

Läs mer

Apotekare och receptarier samhällets läkemedelsexperter från forskning till hälsa. Mål för 2013

Apotekare och receptarier samhällets läkemedelsexperter från forskning till hälsa. Mål för 2013 Apotekare och receptarier samhällets läkemedelsexperter från forskning till hälsa Mål för 2013 1(5) Sveriges Farmacevtförbunds främsta uppgift är att utveckla och marknadsföra farmacevternas, apotekares

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2015

VERKSAMHETSPLAN 2015 VERKSAMHETSPLAN 2015 Verksamhetsplan 2015 Förutsättningar för verksamheten 2015 En ny regering kommer att finnas på plats. Det är upp till PRO att visa att vi förmår att påverka regeringen i den riktning

Läs mer

Stadgar för Enskilda Gymnasiets elevkår Antagen på årsmötet den 16/9 2010 Organisationsnummer: 802455-7798

Stadgar för Enskilda Gymnasiets elevkår Antagen på årsmötet den 16/9 2010 Organisationsnummer: 802455-7798 Stadgar för Enskilda Gymnasiets elevkår Antagen på årsmötet den 16/9 2010 Organisationsnummer: 802455-7798 1 Organisation och Syfte mom. 1 Föreningens juridiska namn är Enskilda Gymnasiets elevkår, men

Läs mer

Att fråga är att våga Hur gör man när man värvar? Argument till din hjälp när du vill övertyga Material att använda när du värvar Vem är det du vill

Att fråga är att våga Hur gör man när man värvar? Argument till din hjälp när du vill övertyga Material att använda när du värvar Vem är det du vill Värvarmanual 2012 Att fråga är att våga Hur gör man när man värvar? Argument till din hjälp när du vill övertyga Material att använda när du värvar Vem är det du vill värva och vem möter du? Så här får

Läs mer

5 MEDLEMSAVGIFT Föreningens årsmöte ger förslag till förbundsstyrelsen om kommande års medlemsavgift.

5 MEDLEMSAVGIFT Föreningens årsmöte ger förslag till förbundsstyrelsen om kommande års medlemsavgift. Stadgar för Länsföreningen Parkinson Jönköping En förening inom ParkinsonFörbundet 1. FÖRENINGEN Föreningens namn är: Parkinson Jönköping och är en förening inom ParkinsonFörbundet, som är en ideell och

Läs mer

Stadgar för Hela Sverige ska leva

Stadgar för Hela Sverige ska leva Stadgar för Hela Sverige ska leva Antagna vid årsmötet 2011-05-10 1 Föreningens namn Föreningens namn är Hela Sverige ska leva. Föreningen är ideell och partipolitiskt och religiöst obunden. 2 Föreningens

Läs mer

Välkommen till SEKO! Gemenskap ger styrka

Välkommen till SEKO! Gemenskap ger styrka Välkommen till SEKO! Gemenskap ger styrka På omslaget: Camilla Jansson, vagnvärd Harjit Kaur, spärrexpeditör Stefan Färnström, behandlingsassistent Välkommen till SEKO! Gemenskap ger styrka Varmt välkommen

Läs mer

vad du behöver veta om fsastud

vad du behöver veta om fsastud vad du behöver veta om fsastud om FSAstud FSAstud är Förbundet Sveriges Arbetsterapeuters (FSA) studentorganisation. FSA driver såväl medlemmarnas fackliga- som yrkesmässiga intressen och arbetar med yrkes-,

Läs mer

SLÅ LÅT. Att synas. Seminarium HLF Låt Hjärtat Slå Onsdagen den 5 november 2008, Malmö Ansvarig/utbildare Jan Linné.

SLÅ LÅT. Att synas. Seminarium HLF Låt Hjärtat Slå Onsdagen den 5 november 2008, Malmö Ansvarig/utbildare Jan Linné. LÅT SLÅ LÅT SLÅ Kompetensprojekt På det mänskliga planet Projektledning: Jan Linné Ornella Nettelhed Nils Joelsson Administration: Susanne Kruuse Att synas Seminarium HLF Låt Hjärtat Slå Onsdagen den 5

Läs mer

SVENSKA KYRKANS UNGAS MARKNADSFÖRINGSPLAN

SVENSKA KYRKANS UNGAS MARKNADSFÖRINGSPLAN SVENSKA KYRKANS UNGAS MARKNADSFÖRINGSPLAN INLEDNING Svenska Kyrkans Ungas förbundsstyrelse har fått i uppdrag från Stora årsmötet att formulera en marknadsföringsplan för organisationen som tillgodoser

Läs mer

Historik inför SPF Distriktets 30 års jubileum

Historik inför SPF Distriktets 30 års jubileum Historik inför SPF Distriktets 30 års jubileum Först i slutet av 1930-talet kom en organiserad samverkan mellan pensionärer till stånd. Diskussionerna var många och inte alltid så eniga, men den 6 september

Läs mer

Våga fråga! Välkommen som värvare! Johnny Mostacero Förbundsordförande

Våga fråga! Välkommen som värvare! Johnny Mostacero Förbundsordförande Värvarmanual Våga fråga! Tillsammans ska vi värva många nya medlemmar tilll IOGT-NTO. En tuff utmaning som är möjlig att nå om vi alla drar vårt strå till stacken. Du och jag kan bidra till målet genom

Läs mer

Stadgar för Riksförbundet Veterinär Omtanke Om Våldsutsatta, VOOV

Stadgar för Riksförbundet Veterinär Omtanke Om Våldsutsatta, VOOV Stadgar för Riksförbundet Veterinär Omtanke Om Våldsutsatta, VOOV Antagna av riksförbundets årsmöte 2015-05- 10 VOOV, Veterinär Omtanke Om Våldsutsatta är en ideell partipolitiskt och religiöst obunden

Läs mer

S T A D G A R. för LINKÖPINGS VILLAÄGAREFÖRENING. org.nr: 822000-8422

S T A D G A R. för LINKÖPINGS VILLAÄGAREFÖRENING. org.nr: 822000-8422 S T A D G A R för LINKÖPINGS VILLAÄGAREFÖRENING org.nr: 822000-8422 Dessa stadgar har antagits vid årsmöte i Linköpings Villaägareförening 2010-03-16 1 Ändamål och verksamhetsområde 1 1. Linköpings Villaägareförening,

Läs mer

Stadgar för Solidaritetshuset Ekonomisk Förening

Stadgar för Solidaritetshuset Ekonomisk Förening Proposition om tillägg i stadgarna Styrelsen för Solidaritetshuset vill härmed lägga förslag om ett tillägg i stadgarna. Vi saknar en tydlig regel kring hur vi kan hantera medlemmar som inte verkar vara

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2009 Villaägarna i BOLLNÄS

VERKSAMHETSPLAN 2009 Villaägarna i BOLLNÄS Styrelsen Villaägarna i BOLLNÄS VERKSAMHETSPLAN 2009 Villaägarna i BOLLNÄS Allmänt Föreningens verksamhet skall präglas av MÅL ORGANISATION VERKSAMHETSPLAN fastställd av Villaägarnas Riksförbund samt skall

Läs mer

STADGAR FÖR INDUSTRIHISTORISKA FÖRENINGEN I VÄSTERÅS ANSLUTEN TILL SVERIGES HEMBYGDSFÖRBUND

STADGAR FÖR INDUSTRIHISTORISKA FÖRENINGEN I VÄSTERÅS ANSLUTEN TILL SVERIGES HEMBYGDSFÖRBUND STADGAR FÖR INDUSTRIHISTORISKA FÖRENINGEN I VÄSTERÅS ANSLUTEN TILL SVERIGES HEMBYGDSFÖRBUND INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Namn, verksamhetsområde 2 Föreningens grundsyn 3 Industrihistoriska föreningens ändamål

Läs mer

1. Karlstad Båtklubbs organisation

1. Karlstad Båtklubbs organisation 1. Karlstad Båtklubbs organisation Karlstad Båtklubb(KBK) bildades 1982-02-03. Karlstad Båtklubb kan vara ansluten till Värmlands Båtförbund, Värmlands seglarförbund, Svenska Båtunionen och Svenska Seglarförbundet.

Läs mer

Din pension och framtida ekonomi. pensionsavtalet pa-kl för dig som är eller har varit kommun- eller landstingsanställd

Din pension och framtida ekonomi. pensionsavtalet pa-kl för dig som är eller har varit kommun- eller landstingsanställd Din pension och framtida ekonomi pensionsavtalet pa-kl för dig som är eller har varit kommun- eller landstingsanställd Innehåll Välkommen till KPA Pension 3 Tjänstepension och allmän pension 3 Din allmänna

Läs mer

Våga fråga! Välkommen som värvare! Anna Carlstedt Förbundsordförande

Våga fråga! Välkommen som värvare! Anna Carlstedt Förbundsordförande Värvarmanual 2 Våga fråga! Tillsammans ska vi värva många nya medlemmar tilll IOGT-NTO. En tuff utmaning som är möjlig att nå om vi alla drar vårt strå till stacken. Du och jag kan bidra till målet genom

Läs mer

Bra bostäder och välfärdsteknologi en förutsättning för kvarboende

Bra bostäder och välfärdsteknologi en förutsättning för kvarboende Bra bostäder och välfärdsteknologi en förutsättning för kvarboende 1 Tomas Lagerwall Hjälpmedelsinstitutet tomas.lagerwall@hi.se Tierp 16 januari 2014 Regeringsuppdraget Bo bra på äldre dar Kunskap, kreativitet

Läs mer

Pensionärer om sin munhälsa och tandvård

Pensionärer om sin munhälsa och tandvård 2012-06-18 Resultat av enkät till äldre våren 2012 Pensionärer om sin munhälsa och tandvård Sammanfattning Det är vanligt eller ganska vanligt att äldre har problem med mun och tänder. Det upplever 4 av

Läs mer

Stadgar. Hemsida: www.hjart-lung.se/sundsvall. e-mail: hjart-lung.sundsvall@telia.com. Adress: Skepparegatan 5 A 4 tr. 852 34 SUNDSVALL Tel: 12 50 70

Stadgar. Hemsida: www.hjart-lung.se/sundsvall. e-mail: hjart-lung.sundsvall@telia.com. Adress: Skepparegatan 5 A 4 tr. 852 34 SUNDSVALL Tel: 12 50 70 Stadgar Adress: Skepparegatan 5 A 4 tr 852 34 SUNDSVALL Tel: 12 50 70 Org. Nr. 889201-0466 Hemsida: www.hjart-lung.se/sundsvall e-mail: hjart-lung.sundsvall@telia.com Stadgar för lokalföreningar antagna

Läs mer

Stadgar för Sveriges Fotterapeuter

Stadgar för Sveriges Fotterapeuter Stadgar för Sveriges Fotterapeuter 1 Förbundets namn Förbundets namn är Sveriges Fotterapeuter. Organisationsnummer 802407-9090 Kansliet har sitt säte i Stockholm. Förbundets ändamål Förbundet är en riksomfattande

Läs mer

Stadgar för Mälarscouterna

Stadgar för Mälarscouterna Stadgar för Mälarscouterna 1 Allmänt Scoutkåren Mälarscouterna är en partipolitisk och religiöst obunden sammanslutning av enskilda personer och har till uppgift att i bedriva scoutverksamhet. Mälarscouterna

Läs mer

ST inom Sveriges Domstolar

ST inom Sveriges Domstolar 1 ST inom Sveriges Domstolar FÖR MEDLEMSREKRYTERING OCH MEDLEMSVÅRD Reviderad 2006-05-31 Reviderad 2008-11-11 2 Innehållsförteckning Medlemsrekrytering allmänt s. 3 Rutiner vid nyanställning s. 4 Rutin

Läs mer

Stadgar för Malmö Dövas Förening Svenske

Stadgar för Malmö Dövas Förening Svenske Dessa stadgar är antagna den 26 mars 2011 efter att ha behandlats vid föreningsmöte den 16 oktober 2010 och vid föreningens årsmöte den 26 mars 2011. Malmö Dövas Förening Svenske är ansluten till Sveriges

Läs mer

Bo bra på äldre dar. Eldre og bolig, Bergen 16 oktober 2013. Tomas Lagerwall Hjälpmedelsinstitutet tomas.lagerwall@hi.se

Bo bra på äldre dar. Eldre og bolig, Bergen 16 oktober 2013. Tomas Lagerwall Hjälpmedelsinstitutet tomas.lagerwall@hi.se Bo bra på äldre dar 1 Eldre og bolig, Bergen 16 oktober 2013 Tomas Lagerwall Hjälpmedelsinstitutet tomas.lagerwall@hi.se Bakgrund 2 Nästan 20% av Sveriges befolkning har fyllt 65 år och antal och andel

Läs mer

Vår organisation. Kongress 2014. Hur ska vi jobba framöver?

Vår organisation. Kongress 2014. Hur ska vi jobba framöver? 1 Vår organisation Kongress 2014 2 Hur ska vi jobba framöver? Fackliga studier. Information och opinionsbildning. Kultur. Medlemsförsäkringar. Ekonomi och avgiftsfrågor. Medlemsutveckling. Klubbar, avdelningar

Läs mer

Ökad medlemsnytta. PLUS webshop MEDLEMSNYTTA FÖR ORGANISATIONER

Ökad medlemsnytta. PLUS webshop MEDLEMSNYTTA FÖR ORGANISATIONER = fler medlemmar Vill ni öka nyttan med att vara medlem i er organisation? MEDLEMSFÖRMÅNER ÄR VIKTIGA. PLUS är ett koncept för att hjälpa intressestyrda organisationer att öka upplevd medlemsnytta inom

Läs mer

Stadgar för regioner inom Kulturens Bildningsverksamhet

Stadgar för regioner inom Kulturens Bildningsverksamhet 1 (6) Stadgar för regioner inom Kulturens Bildningsverksamhet 1 Namn Föreningens namn är Region Väst inom Kulturens Bildningsverksamhet, nedan kallat Regionen. (organisationsnummer 802456-6369) Regionen

Läs mer

Målsättningen för Byalaget är att Tyringe ska kunna erbjuda bra service och upplevas tryggt, attraktivt och framåt av de boende i alla åldrar!

Målsättningen för Byalaget är att Tyringe ska kunna erbjuda bra service och upplevas tryggt, attraktivt och framåt av de boende i alla åldrar! Byalaget vill vara Tyringebornas samlade röst! 1 Uppgift Målsättningen för Byalaget är att Tyringe ska kunna erbjuda bra service och upplevas tryggt, attraktivt och framåt av de boende i alla åldrar! Tyringe

Läs mer

Välkommen till informationsträff med KPA Pension. Åke Andersson

Välkommen till informationsträff med KPA Pension. Åke Andersson Välkommen till informationsträff med KPA Pension Åke Andersson Om KPA Pension KPA Pension är ett serviceorgan för den kommunala sektorn i pensions- och försäkringsfrågor. Vi hjälper till att: räkna fram

Läs mer

Stadgar HSO Stockholms stad

Stadgar HSO Stockholms stad Stadgar HSO Stockholms stad Antagna 1994-04-25 Reviderade 1997-04-07 Reviderade 1998-04-22 Reviderade 1999-04-27 Reviderade 2001-04-24 Reviderade 2003-04-10 Reviderade 2006-04-05 Reviderade 2008-04-09

Läs mer

FÖRENINGSINFO. Svensk Perfusionistförening

FÖRENINGSINFO. Svensk Perfusionistförening FÖRENINGSINFO Svensk Perfusionistförening Varför ska man vara med i ett fackförbund? Det finns många anledningar till att vara medlem i facket. Det kan vara trygghet i form av försäkringar vid arbetslöshet

Läs mer

Stadgar och Normalstadgar. SPF Sveriges Pensionärsförbund

Stadgar och Normalstadgar. SPF Sveriges Pensionärsförbund Stadgar och Normalstadgar SPF Sveriges Pensionärsförbund Innehåll NORMALSTADGAR FÖR FÖRENING... 4 1 Namn... 4 2 Ändamål... 4 3 Medlemskap... 4 4 Möten... 4 5 Styrelse... 6 6 Avgifter... 7 7 Räkenskapsår

Läs mer

STADGAR FÖR IDEELLA FÖRENINGEN Vi Konsumenter

STADGAR FÖR IDEELLA FÖRENINGEN Vi Konsumenter STADGAR FÖR IDEELLA FÖRENINGEN Vi Konsumenter Fastställda av årsmötet 21 april 2015 1. Namn 2. Ändamål 3. Uppgift 4. Säte Föreningens namn är Vi Konsumenter Föreningen är en fristående, partipolitiskt

Läs mer

Stadgar för Alzheimer Sverige och för lokala föreningar. 1. Ändamål. 2. Uppgifter Riksorganisationens uppgifter är: Lokalföreningens uppgifter är:

Stadgar för Alzheimer Sverige och för lokala föreningar. 1. Ändamål. 2. Uppgifter Riksorganisationens uppgifter är: Lokalföreningens uppgifter är: Stadgar för Alzheimer Sverige och för lokala föreningar. Stadgar antagna vid årsmöte den 28 februari 1988 Ändringar av stadgarna antagna vid årsmöte 15 maj 2004 Ändringar av stadgar antagna vi årsmöte

Läs mer

3 Val av justeringsman Börje Lindblom avd. 72 valdes att justera dagens protokoll.

3 Val av justeringsman Börje Lindblom avd. 72 valdes att justera dagens protokoll. SPRF Hallands distrikt Sammanträdesprotokoll Plats: Pålsbo, Halmstad Tid: 2014-03-04 Närvarande: Kent Nordenberg ordf., Rolf Johansson vice ordf., Janne Setterbom studieorganisatör, Birgitta Charpentier

Läs mer

Medlemsansökan information

Medlemsansökan information Medlemsansökan information Synskadades Riksförbund, SRF, är synskadades intresseorganisation i Sverige. Vi har slutit oss samman för att utifrån tanken om alla människors lika värde gemensamt hävda synskadades

Läs mer

Tänker du ibland på livet som äldre?

Tänker du ibland på livet som äldre? Tänker du ibland på livet som äldre? Testa dig själv redan i dag! Jag vill bo med min livskamrat. Jag vill känna mig ekonomiskt trygg och kunna leva på min pension. Jag vill ha tid över för min familj,

Läs mer

Bli medlem du också! På unionen.se eller 0771-743 743

Bli medlem du också! På unionen.se eller 0771-743 743 Unionen nära dig Bergslagen 019-17 46 00 Dalarna 0243-21 35 50 Gävleborg 026-64 76 00 Göteborg 031-701 28 00 Mellannorrland 060-55 31 00 Mälardalen 021-40 48 00 Norrbotten 0920-23 35 00 SjuHall 033-20

Läs mer

Lokalombud Lär känna dina medlemmar

Lokalombud Lär känna dina medlemmar Stockholm 6 oktober 2014 Lokalombud Lär känna dina medlemmar Bakgrund En mycket viktig uppgift för dig som lokalombud är att snabbt lära dig vem som är medlem i Lärarnas Riksförbund på din arbetsplats.

Läs mer

Föreningen är religiöst och partipolitiskt obunden.

Föreningen är religiöst och partipolitiskt obunden. STADGAR för CISV Umeå 1 Ändamål CISV-Umeå är en ideell fredsförening med uppgift att: a) Utbilda unga människor för fred oberoende av ras, religion eller politisk uppfattning b) utveckla unga människors

Läs mer

E-PRINT, 3 000 EX, AUG 2015. REKRYTERING YRK 2015:013. Medan du utvecklar Sverige så utvecklar vi dig

E-PRINT, 3 000 EX, AUG 2015. REKRYTERING YRK 2015:013. Medan du utvecklar Sverige så utvecklar vi dig E-PRINT, 3 000 EX, AUG 2015. REKRYTERING YRK 2015:013 Medan du utvecklar Sverige så utvecklar vi dig 150714_Broschyr_skiss_2.indd 3 2015-07-17 17:12 Välkommen till Sveriges Ingenjörer Som ingenjör banar

Läs mer

STADGAR. Malmö mot Diskriminering. Stadgar för. Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö

STADGAR. Malmö mot Diskriminering. Stadgar för. Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö Malmö mot Diskriminering Stadgar för Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö Antagna vid årsmöte 2010-09-22 STADGAR Malmö mot Diskriminering Malmö

Läs mer

Attraktivt seniorliv. Kort sammanfattning: Seniorstrategi. Attraktivt Boende är A och O 2014-03-01 1( 5)

Attraktivt seniorliv. Kort sammanfattning: Seniorstrategi. Attraktivt Boende är A och O 2014-03-01 1( 5) 2014-03-01 1( 5) Attraktivt seniorliv På uppdrag av Moderata seniorer i Trelleborg har vi undersökt vad som utgör ett attraktivt liv för seniorer.. Ett gott seniorliv bygger på fyra hörnpelare. Attraktivt

Läs mer

Föräldraföreningens stadgar STADGAR. För Martingårdarnas och Martinskolans Föräldraförening. 1 Ändamål. 2 Obundenhet. 3 Medlemskap.

Föräldraföreningens stadgar STADGAR. För Martingårdarnas och Martinskolans Föräldraförening. 1 Ändamål. 2 Obundenhet. 3 Medlemskap. Föräldraföreningens stadgar STADGAR För Martingårdarnas och Martinskolans Föräldraförening Antagna vid konstituerande årsmöte den 2011-09-29 1 Ändamål Martinskolans och Martingårdarnas föräldraförening

Läs mer

När tänkte du på dig själv senast?

När tänkte du på dig själv senast? Bli medlem du också! 8 av 10 läkare är redan med. När tänkte du på dig själv senast? Vi tänker på dig under hela din karriär 1 Vi tänker på dig under hela din karriär Som läkare har du ett viktigt och

Läs mer

1. Förbundets namn är Riksförbundet Svenska Prematurförbundet. öka kunskapen och medvetenheten om för tidigt födda barn i samhället.

1. Förbundets namn är Riksförbundet Svenska Prematurförbundet. öka kunskapen och medvetenheten om för tidigt födda barn i samhället. STADGAR FÖR Riksförbundet Svenska Prematurförbundet 1. Förbundets namn är Riksförbundet Svenska Prematurförbundet. 2. Syften öka kunskapen och medvetenheten om för tidigt födda barn i samhället. bevaka

Läs mer

Kommunala Pensionärsrådet Ordföranden i pensionärsorganisationer

Kommunala Pensionärsrådet Ordföranden i pensionärsorganisationer Kommunala Pensionärsrådet Ordföranden i pensionärsorganisationer Sammanträdesdatum 2011-12-08 Kl 09.00 11.55 Kommunhuset, KS-salen 1 Sammankallat av: Nina Klüwert Sekreterare: Ulla K Ortuño Ordförande:

Läs mer

Medlemmar. SSU:s Klubbmaterial Aktiviteter demokrati och ekonomi aktiva förtroendevalda medlemmar. www.ssu.se

Medlemmar. SSU:s Klubbmaterial Aktiviteter demokrati och ekonomi aktiva förtroendevalda medlemmar. www.ssu.se Medlemmar SSU:s Klubbmaterial Aktiviteter demokrati och ekonomi aktiva förtroendevalda medlemmar www.ssu.se publicerat våren 2013 SSU-KLUBBENS MEDLEMMAR Varför är det viktigt för din klubb att ha många

Läs mer

Stadgar - Funkibator ideell förening

Stadgar - Funkibator ideell förening Stadgar - Funkibator ideell förening Stadgar för Funkibator ideell förening. Antagna vid årsmöte 19 mars 2013. 1 - Föreningens namn Föreningens namn är Funkibator ideell förening. 2 - Föreningens säte

Läs mer

Välkommen till SBR. Grattis! DU är nu en av drygt 10 000 biodlare i Sverige. Det är vi som håller Sverige blommande! www.biodlarna.

Välkommen till SBR. Grattis! DU är nu en av drygt 10 000 biodlare i Sverige. Det är vi som håller Sverige blommande! www.biodlarna. Välkommen till SBR Grattis! DU är nu en av drygt 10 000 biodlare i Sverige. Det är vi som håller Sverige blommande! Foto: Janne Mårtensson Du vet väl att: 2/3 av det du har på tallriken är i något led

Läs mer

EXPERTER PÅ LÄKEMEDEL

EXPERTER PÅ LÄKEMEDEL EXPERTER PÅ LÄKEMEDEL Sveriges Farmaceuter 2013 Grafisk form: Erika Jonés Foto: Ola Hedin Tryck: Vitt Grafiska OMVÄRLDEN FÖRÄNDRAS OCH VI MED DEN. Det innebär nya roller, nya uppgifter och nya utmaningar

Läs mer

Som medlem i Kommunal får du styrkan att påverka

Som medlem i Kommunal får du styrkan att påverka Som medlem i Kommunal får du styrkan att påverka Du och Kommunal Ett medlemskap i Kommunal ger dig möjlighet att påverka hur dina anställningsvillkor och arbetsmiljö ska se ut. Vilka frågor är viktiga

Läs mer

Till efterlevande. Information om ekonomiskt stöd

Till efterlevande. Information om ekonomiskt stöd Till efterlevande Information om ekonomiskt stöd Vill du veta mer? Den här broschyren ger bara översiktlig information. Om du vill ha mer detaljerad information om något som nämns i broschyren kan du läsa

Läs mer