Handbok för rekrytering

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Handbok för rekrytering"

Transkript

1 Handbok för rekrytering

2 Innehållsförteckning Inledning 3 Målgrupper och rekryteringsunderlag 4 Varför rekrytera? 5 Varför medlem i en seniororganisation? 6 Riksomfattande senior-/pensionärsorganisationer 7 Varför medlemskap i just SPF? 8 Viktiga rekryteringsvägar 10 Vad påverkar rekryteringsmöjligheterna? 12 Viktigt att tänka på 13 Hur övertyga tveksamma? 15 Sammanfattning 16 Egna anteckningar 18 2 HANDBOK FÖR REKRYTERING

3 Inledning SPF är en medlemsorganisation för personer som är berättigade till pension, oavsett ålder. SPF är politiskt och religiöst obundet. Organisationen har idag cirka medlemmar, 850 föreningar och 27 distrikt runt om i landet. Rekrytering av medlemmar har alltid stått i centrum för förbundets ansträngningar. Det återspeglas bl a i att stadgarnas bestämmelser om föreningarnas ändamål tar upp rekrytering som första punkt, nämligen aktivt verka för att ansluta personer som enligt 3 kan erhålla medlemskap Rekryteringskampanjer genomförs såväl lokalt, regionalt som centralt. De stora rekryteringsinsatserna som sannolikt lockar allra flest medlemmar sker i föreningarna. SPF är för närvarande den snabbast växande pensionärsorganisationen Trots våra stora framgångar är det viktigt att vi främst försöker behålla vår position men även arbetar för att stärka den. Att SPF syns på offentliga ställen är ett sätt att skapa kontakter och samtidigt värva nya medlemmar. SPF behöver rekrytera fler medlemmar för att: det ger inflytande och förmåga att påverka i samhället fler medlemmar ger bättre ekonomi som ger större bredd och högre kvalitet på verksamheten fler kan dela på uppdragen inom organisationen medlemmar som slutar behöver ersättas nya medlemmar med nya tankar ger föreningen mer liv ju fler medlemmar ju mer syns och hörs SPF. HANDBOK FÖR REKRYTERING 3

4 Målgrupper och rekryteringsunderlag Det finns idag drygt 1,6 miljoner seniorer som fyllt 65 år. Av dessa är cirka personer organiserade i någon rikstäckande senior-/pensionärsorganisation. SPF:s stadgar säger följande om medlemskap: Medlemskap beviljas den som har rätt att uppbära pension av något slag, den som fyllt 61 år eller den som är gift eller sambo med medlem. Det betyder att: De som har privat pensionsförsäkring, avtals-, tjänstepension eller motsvarande kan rekryteras från den tidpunkt de kan använda sig av pensionen. De som har rätt till tilläggspension, inkomstpension och premiepension kan rekryteras från den månad de fyller 61 år. De som endast har rätt till garantipension kan rekryteras fr.o.m. den månad de fyller 65 år. De som har förtidspension av något slag kan rekryteras. De som är gifta eller sambo med medlem kan rekryteras. Allt detta sammantaget innebär att det totala rekryteringsunderlaget är mycket stort. 4 HANDBOK FÖR REKRYTERING

5 Varför rekrytera? Ingen organisation överlever utan nyrekrytering. I SPF finns en naturlig stor avgång förknippad med medlemmarnas ålder. För att täcka avgångarna bör vi få in minst nya medlemmar varje år. Det räcker dock inte att enbart fylla luckorna efter dem som faller ifrån. Vi måste öka medlemsantalet totalt sett. Ökat antal medlemmar ger många fördelar, främst förbättrade möjligheter att få gehör inom det seniorpolitiska området och starkare ekonomi. Vilket är en avgörande förutsättning för vår verksamhet i alla led. Uppgiften enligt stadgarna tillvarata, främja och verka för medlemmarnas/pensionärernas sociala och ekonomiska intressen är lättare att uppfylla om vår organisation växer. I kontakter med myndigheter på olika plan har antalet medlemmar stor betydelse. HANDBOK FÖR REKRYTERING 5

6 Varför medlem i en seniororganisation? Seniorpolitiska skäl Våra politiker har under senare år beskurit äldres villkor, trots löften i motsatt riktning. Detta kan bero på att vi är dåligt representerade i beslutande organ. Seniororganisationerna, som bl.a. bevakar medlemmarnas villkor, har dock överläggningsrätt på såväl riks-, landstings som det kommunala planet och har nått många framgångar som exempelvis maxtaxan i den kommunala äldrevården, högkostnadsskydd i två tandvårdsreformer för äldre, flera höjningar av bostadstilläget BTP. SPF har också starkt bidragit till avveckling av arvsoch gåvoskatten samt begränsning av fastighetsskatten. Ju fler medlemmar vi är desto större framgångar bör vi få i framtiden. De seniorpolitiska frågorna borde vara skäl nog för medlemskap. Sociala skäl För många är det svårt att förlora arbetsgemenskapen. Föreningens intressanta aktiviteter kan underlätta för att få nya vänner och motverka ensamhet. Gifta och samboende bör helst bli medlemmar medan båda lever, eftersom medlemskapet underlättar för den som senare blir ensam. Livskvalitativa skäl Den som har en positiv livssyn och är aktiv håller sig friskare psykiskt och fysiskt. Fortsatt förkovran höjer livskvalitén. Föreningarna anordnar många olika aktiviteter som ger fysikt välbefinnande och intellektuell stimulans. Försäkringsmässiga skäl När arbetslivet är slut kan det vara fördelaktigt att teckna nya försäkringar. SPF har förmånliga gruppliv- och gruppolycksfallsförsäkringar. Dessutom har många distrikt egna avtal om t.ex. egendomsförsäkringar. Privatekonomiska skäl SPF erbjuder ett antal medlemsförmåner inom en rad områden. Det är allt från energi och telefoni till banktjänster och resor. 6 HANDBOK FÖR REKRYTERING

7 Riksomfattande senior-/ pensionärsorganisationer SPF, Sveriges Pensionärsförbund startades 1939 i Göteborg och hette då Sveriges Folkpensionärers Riksförbund, SFRF. SPF har idag ca medlemmar och är partipolitiskt och religiöst obunden. PRO, Pensionärernas Riksorganisation har ca medlemmar och sin förankring i arbetarrörelsen. SKPF, Svenska Kommunalpensionärernas Förbund har ca medlemmar och rekryterar i huvudsak tidigare kommunalt anställda men är öppet även för andra. SPRF, Sveriges Pensionärers Riksförbund har ca medlemmar och rekryterar i huvudsak tidigare statligt anställda, men är i likhet med SKPF öppet även för andra. RPG, Riksförbundet PensionärsGemenskap har idag medlemmar och bygger på en gemensam kristen grundsyn. Ovanstående fem pensionärsorganisationer utgör tillsammans regeringens pensionärskommitté. De informerar och överlägger med företrädare för regering och riksdag om frågor som rör äldre, cirka 1,6 miljoner människor. Det är cirka 17 procent av Sveriges befolkning och 28 procent av valmanskåren. Pensionärsorganisationerna i regeringens pensionärskommitté arbetar aktivt för att påverka Sveriges beslutsfattare. HANDBOK FÖR REKRYTERING 7

8 Varför medlemskap i just SPF? SPF är en ideell, partipolitiskt och religiöst obunden organisation, som arbetar för att seniorers intressen ska främjas. Social gemenskap är en av de viktigaste byggstenarna i SPF:s verksamhet. Samhällets äldrepolitik ska ge äldre: Inflytande i samhällsutvecklingen. Bra ekonomiska villkor. Möjlighet till fortsatt välbefinnande, oberoende och valfrihet. Ett stimulerande och värdigt liv. Trygghet fysiskt, psykiskt och socialt. Äldres inflytande ska öka Inrätta aktiva pensionärsråd i alla kommuner, landsting och regioner. Stimulera äldre till att delta i politiskt arbete. Äldre ska ha personligt inflytande i sin vardag oavsett hur och var man bor. Nolltolerans när det gäller äldrediskriminering. Äldres ekonomi ska förbättras Nuvarande pensionssystem ses över och förbättras. Pensionerna ska öka i samma takt som lönerna. Ingen diskriminerande beskattning accepteras. Arbetslivet ska vara öppet för den som kan och vill oavsett ålder. Äldres hälsa ska främjas Förbättra förutsättningarna för att främja välbefinnande och oberoende. Öka möjligheterna till fysisk aktivitet, bra matvanor, social gemenskap och meningsfull sysselsättning. Uppsökande verksamhet och riskbedömning för alla över 80 år. Fokus på felmedicinering, övermedicinering och felaktig hantering av läkemedel. 8 HANDBOK FÖR REKRYTERING

9 Äldres vård och omsorg ska hålla hög kvalitet Öka antalet geriatriker och specialister inom den geriatriska vården. På sikt bör ansvaret för all vård och omsorg ligga på en huvudman. Det ska vara lika avgiftssystem i den kommunala äldreomsorgen i Sverige. Inrätta äldreombudsman/vägledare inom äldreomsorgen/vården i alla kommuner. Stöd och hjälp till anhörigvårdare ska finnas i alla kommuner. Nolltolerans mot all ovärdig, inhuman eller diskriminerande behandling inom äldreomsorgen och vården av äldre. Äldre ska ha valfrihet när det gäller bostäder Inventera bostadsbeståndet i alla kommuner med avseende på äldres behov. Trygghetsbostäder bör finnas i alla kommuner. Stimulera till att bygga olika typer av seniorbostäder med varierande finansieringsmodeller. Närhet ska finnas till sociala mötesplatser och till service, grönområden, kommunikationer och kultur. Som medlem i SPF får man: Gemenskap och nya vänner. Möjlighet att påverka politiska beslut. Teckna förmånliga försäkringar. Medlemstidningen Veteranen nio gånger per år. Tillgång till hela det lokala utbudet i den egna föreningen såsom motion, nöjen, studier, kultur, resor, kamratskap och mycket mer. Ett medlemskort som ger rabatt vid köp av varor och tjänster. Vara med i en stark organisation som verkligen arbetar för seniorers bästa. HANDBOK FÖR REKRYTERING 9

10 Viktiga rekryteringsvägar Mun-till-mun är det vanligaste och mest effektiva sättet att rekrytera nya medlemmar. Det fungerar om medlemmarna är nöjda med föreningens verksamhet. Vad är det då som gör medlemmarna nöjda? Jo, det är först och främst många och olika aktiviteter kombinerade med fin anda i föreningen. Det är styrelsens uppgift med ordförande i spetsen, att engagera sig och se till att verksamheten utvecklas på ett sätt som flertalet medlemmar uppskattar. 65-årsbrev Cirka ett halvt år före 65-årsdagen får samtliga icke SPF-medlemmar i landet, ett brev från SPF. Brevet innehåller en broschyr om SPF, en hälsning från aktuell distriktsordförande samt en svarsblankett. Svarsblanketten är adresserad till avsändande distrikt. Det är mycket viktigt att dessa svar handläggs omgående när de kommer i retur. Den som anmält intresse för medlemskap ska snabbt få information om aktuell förening och snarast efter medlemskap få försäkringserbjudande och medlemstidningen Veteranen. Ge den tilltänkte medlemmen en lokal kontakt. Det kan vara avgörande för om det blir en ny medlem eller ej. Ta med dig en vän En lyckad inkörsport för medlemskap kan vara att ta med sig en god vän till någon aktivitet. Föreningsordföranden bör uppmana medlemmarna till detta. Kampanjer - vecka 37 Vecka 37 är ett ypperligt tillfälle att marknadsföra SPF och rekrytera nya medlemmar. Det är den vecka som är årlig kampanjvecka för SPF över hela Sverige. Press/media Se till att synas i lokaltidningen. När intressanta saker händer i föreningen bör lokala medier informeras, såväl tidningar som radio och TV. SPF kan givetvis inte kräva att våra nyheter tas in, men har föreningen god kontakt med medias representanter så ökar möjligheterna. 10 HANDBOK FÖR REKRYTERING

11 Mässor Tillvarata möjligheten att delta på lokala mässor och marknader. Dela gärna ut medlemstidningen Veteranen och broschyrer från förbundet för att väcka intresse för medlemskap. Det är viktigt att ha engagerade och positiva personer i montern som kan svara på frågor om SPF och föreningen. Introduktion av nya medlemmar Det bästa sättet att värva nya medlemmar är att ha en bra verksamhet med intressanta program. När den nya medlemmen kommer till föreningen gäller det att den känner sig välkommen, trivs och vill stanna kvar. De ska introduceras på ett sätt som stärker deras gemenskap med övriga medlemmar samt ger kunskap om SPF, och främst den egna föreningen. Glöm inte att också de befintliga medlemmarna ska trivas! MEDLEMSKORT MARIA SAMUELSSON Member of Swedish Association for Senior Citizens Medlemsförmåner Ett bra rekryteringsargument är att presentera SPF:s medlemsförmåner. Både de regionala och de lokala förmånerna. Ett medlemskap innebär att man får ett medlemskort som ger tillgång till en mängd förmåner på allt från försäkringar och telefoni till resor och varor och tjänster. Gäller t.o.m Tänk nytt - andra kanaler Medlemstidningen Veteranen är bra marknadsföring av SPF. Lämna kvar ditt nummer av Veteranen på bussen eller tunnelbanan. Placera ut informationsmaterial om SPF på bibliotek, vårdcentraler och andra offentliga ställen. Sälj medlemskap som presentkort. Uppmana medlemmarna att ge bort medlemskap i SPF till sina vänner och bekanta istället för en blomma eller en chokladask. Ditt medlemskort är fullt av förmåner. Detta kort tillhör en medlem i SPF. Kortet är personligt och kan inte överlåtas. Hemsidan Alla informationskanaler måste tas tillvara. SPF:s hemsidor är mycket viktiga som informations- och rekryteringskanaler. I den årliga mediebarometern som görs av Nordicom vid Göteborgs universitet framgår det att 39% i åldersgruppen använder internet mot 29% ett år tidigare. De äldre e-postar, söker information och fakta och läser dagstidningar på nätet. Se till att hemsidan är uppdaterad med aktuell information och att e- postadresser till kontaktpersoner verkligen har en mottagare som läser sin e-post. HANDBOK FÖR REKRYTERING 11

12 Vad påverkar rekryteringsmöjligheterna? Utöver det växande rekryteringsunderlaget, är följande faktorer bland det viktigaste: Engagemang Åstadkom bra resultat genom ett engagerat arbete med kunskaper och intresse som grund. Främst föreningarnas styrelser med ordförande i spetsen skall vara effektiva motorer i allt arbete i organisationen, inte minst i rekryteringsarbetet. Särskilt bör man slå vakt om eldsjälarna som ofta arbetar okonventionellt men effektivt. Andan i föreningen Prägla andan i föreningen av gemenskap, vänlighet och omtanke. Då känner medlemmen trivsel. Den goda andan skapas främst genom styrelsemedlemmarnas och övriga funktionärers åtgärder och föredöme. I sitt arbete bör dessa se på medlemmarna som om de var viktiga kunder i den rörelse som drivs i den ideella organisationen. Aktiviteterna Erfarenheter visar att aktivitetsutbudet har mycket stor påverkan på medlemstillväxten. Aktiviteterna ska motsvara medlemmarnas förväntningar och erbjuda ett mångsidigt urval med hög kvalitet. För att attrahera unga som medlemmar måste aktiviteterna i hög grad vara inriktade på att skapa intresse för just dem. Många av dessa är inte intresserade av traditionella möten av samkvämskaraktär utan vill ha ett annat innehåll och annan utformning på sammankomsterna. Var inte rädd att prova nya idéer. Likväl måste varje förening slå vakt om sådant som tillfredsställer sina medlemmars önskemål. Samarbete mellan flera föreningar kan leda till ett bredare utbud av aktiviteter. 12 HANDBOK FÖR REKRYTERING

13 Viktigt att tänka på Det är mycket viktigt med snabb handläggning när någon visat intresse för medlemskap. Skicka snabbt ut information om aktuell förening och inbetalningskort. Upplys den presumtiva medlemmen om att årsavgift måste betalas innan medlemskapet börjar gälla. Registrera omgående den nya medlemmen i medlemsregistret när medlemsavgiften är betald. Den nya medlemmen ska snabbt få ta del av de tre månader långa gratisförsäkringarna samt få möjlighet att teckna våra frivilliga gruppförsäkringar. Ingen får nekas medlemskap Ibland säger någon funktionär att nu kan vi inte bli fler medlemmar i vår förening. Detta är helt fel. Ingen som enligt stadgarna har rätt till medlemskap får nekas sådant. I allmänhet är det mycket bra att vara fler medlemmar. Det beror på hur verksamheten organiseras. Vissa föreningar kan växa och bli riktigt stora. Inom SPF har den största föreningen närmare medlemmar. Andra föreningar där tillströmningen varit stor har knoppat av och bildat ytterligare en förening på orten. Se inga problem med fler medlemmar, se möjligheter. Maka, make eller sambo I de flesta fall är den ena partnern i ett äktenskaps- eller samboförhållande något äldre än den andra. Går den äldre in, men inte den yngre, propagera för att bägge går in. På så sätt har de samma rättighet och möjlighet att vara med på alla aktiviteter. Engagera nya medlemmar Gå inte genast på nya medlemmar och be dem ställa upp och hjälpa till i föreningsarbetet. Låt dem först lära känna verksamheten något. Men vänta inte för länge, utan ta till vara den friskhet och vitaliseringsförmåga som de i allmänhet har. Försök också engagera många medlemmar i verksamheten. Det bidrar till äkta gemenskap. Nya medlemmar/introduktion Ta hand om nya medlemmar väl. De ska introduceras på ett sätt som stärker deras gemenskap med övriga medlemmar samt ges kunskap om SPF, främst den egna föreningen. Större föreningar kan ordna särskilda introduktionsträffar medan de mindre föreningarna lämpligen introducerar i anslutning till medlemsmöten. HANDBOK FÖR REKRYTERING 13

14 Unga seniorer När du planerar för att få med unga seniorer, tänk på att många av dem tycker om sådant som t.ex. golf, tennis, äventyrsresor, vandringar och inte minst olika slags festligheter. Försök locka med nya aktiviteter här som en träff på puben eller varför inte en modevisning. Uppmärksamma avgångarna För att få ett ökat antal medlemmar räcker det inte med att försöka få nya. Det är också mycket viktigt att behålla dem som redan är medlemmar. Ett visst bortfall måste man tyvärr räkna med. Genomsnittligt inom hela SPF avlider årligen nästan 2,7 procent av medlemmarna. Avgångarna av andra orsaker är mycket större, cirka 4,1 procent. De sistnämda måste vi försöka åtgärda. I detta sammanhang är vissa saker viktiga att tänka på. Medlemmen betalar inte medlemsavgift Meddela medlemmen att hon/han inte har betalat. Kommer det ändå inga pengar, ta ny kontakt och fråga varför. En kontakt från föreningens ordförande ger i vissa fall särskild tyngd. Beroende på vilka skäl medlemmen uppgivit, försök förklara varför hon/han ska betala och fortsätta att vara medlem. Några sådana skäl kan vara: Alla kan ha glädje av det seniorpolitiska arbete som utförs inom förbundet. Det gäller både för den som är så sjuklig att den måste bo på ett äldreboende eller för den som är relativt frisk. Alla friska kan när som helst råka ut för något där SPF:s seniorpolitiska arbete kan vara till nytta. Om någon ska flytta eller har gjort det hjälper SPF gärna till att göra en överflyttning till en annan lämplig förening. Även om den egna föreningen inte får någon glädje av ett fortsatt medlemskap, så är det till nytta för medlemmen och SPF totalt. Många medlemmar vet inte att de kan bli överflyttade till en annan förening, utan tror de måste gå ur. Ett medlemskap innebär att SPF-medlemmen med sitt medlemskort kommer i åtnjutande av förmåner som sammantaget väsentligt överstiger medlemsavgiften. 14 HANDBOK FÖR REKRYTERING

15 Föreningen har redan betalt avgift till förbund och distrikt och vill inte förlora pengar. Hjälper inget argument, försök att ta reda på om medlemmen är missnöjd och i så fall varför. Medlemmen kan ha missförstått något som går att förklara. En medlem begär utträde - skriftligt eller muntligt Förfar på samma sätt som ovan. Erfarenhet visar att om man tar sig tid för nämnda kontakter och samtal samt verkligen förklarar all nytta som SPF gör för medlemmen genom det seniorpolitiska arbetet, så är chansen mycket stor att vederbörande går att övertala. Hur övertyga tveksamma? När du tar kontakt med någon och försöker förmå vederbörande att bli medlem möts du många gånger av skäl mot medlemskap. Nedan tas några exempel upp och vad du kan svara. Jag känner mig inte mogen att gå med i en seniororganisation. - Kom med och prova på. Vi har mängder av aktiviteter och erbjudanden för alla åldrar. Jag har inte tid att vara med. - Det är inget tvång att delta i våra aktiviteter, men du kan vara med och stödja vår verksamhet som även du kan ha nytta av såväl nu som i framtiden. Jag har inte råd. - Medlemsavgiften motsvarar cirka 50 öre per dag eller 15 kvällstidningar på ett år. Du får ett medlemskort med mängder av rabatter och förmåner, du kan tjäna in din medlemsavgift direkt när du använder medlemskortet. Ni åstadkommer väl ändå ingenting. - Vi är seniorernas fackförening. Genom enträget arbete på olika plan har vi fått gehör för många krav och önskemål. Utan vår organisations arbete skulle seniorernas villkor inte haft den nivå de har idag, den hade varit betydligt lägre. HANDBOK FÖR REKRYTERING 15

16 Vi har så mycket annat att göra. - Tänk på den dag en av er två går bort och den andre blir ensam. Kom med i vår gemenskap nu medan ni båda lever och skaffa er nya vänner. Den som en gång blir ensam kommer då att få det lättare att gå vidare i livet. Jag känner ingen hos er. - En av föreningens viktigaste uppgifter är att hjälpa till att överbrygga ensamhet. Bli medlem och skaffa nya vänner nu. Jag är så dålig att jag inte kan delta i några aktiviteter. - Till många möten ordnar vi skjuts för dem som har svårt med transporten och tänk på att vi kämpar för en värdig äldreomsorg, vilken du kan bli beroende av. Det är väl värt att stödja en sådan förening. Min hustru har flyttat till äldreboende, hon vill inte vara med. - Ju äldre och krassligare man är desto större glädje har man av vårt seniorpolitiska arbete. I våra kontakter med kommuner arbetar vi för att de som bor på äldreboenden ska få bästa tänkbara omvårdnad. Sammanfattning Mun-till-mun och personlig påverkan är det effektivaste sättet att värva nya medlemmar! Är föreningen lätt att hitta i telefonkatalogen? Är hemsidan uppdaterad med kontaktuppgifter? Har hemsidan länk på förbundets hemsida? Se till att hemsidans adress finns med i alla aktiviteter ni gör. Lägg ut information från föreningen och SPF på offentliga platser såsom bibliotek, väntrum och andra mötesplatser. Följer föreningen upp 65-årsbreven på ett effektivt sätt? Det är viktigt med snabb handläggning om någon visat intresse för SPF. Uppvakta gärna äldre medlemmar och visa att han/hon är ihågkommen. 16 HANDBOK FÖR REKRYTERING

17 Se till att nya medlemmar känner sig välkomna på mötena. Attrahera yngre medlemmar genom aktiviteter som de är intresserade av. Se till att föreningen har en stående punkt kallad rekrytering på styrelsemötets dagordning. Analysera varför medlemmar lämnar föreningen och vidta åtgärder. HANDBOK FÖR REKRYTERING 17

18 Egna anteckningar Behöver du mera tips och råd när det gäller medlemsvärvning? Kontakta oss gärna på kansliet så hjälper vi till! Lycka till med rekryteringen! 18 HANDBOK FÖR REKRYTERING

19 HANDBOK FÖR REKRYTERING 19

20 Argumentationslista för medlemskap i SPF Förmånliga Gemenskap försäkringar och nya vänner Medlemstidningen Veteranen Friskvård och hälsa Massor av aktiviteter Mars 2010 (1000 exemplar) Påverkan Medlemskort och med inflytande rabatter SPF Sveriges Pensionärsförbund E-post: Hemsida:

Föreningshandbok. för RSMH. Riksförbundet för Social och Mental Hälsa

Föreningshandbok. för RSMH. Riksförbundet för Social och Mental Hälsa Föreningshandbok för RSMH Riksförbundet för Social och Mental Hälsa Innehållsförteckning 1. Inledning... 4 2. RSMH och dess föreningar... 5 Vad vill RSMH...5 Vad är RSMH...6 Organisation...6 Lite historia...7

Läs mer

Syns du finns vi. Att vara ombud i Lärarförbundet

Syns du finns vi. Att vara ombud i Lärarförbundet Syns du finns vi Att vara ombud i Lärarförbundet Välkommen som ombud! Du som är ombud på arbetsplatsen är en viktig person i Lärarförbundet både för medlemmarna på din arbetsplats och för hela förbundet.

Läs mer

Satsa på dig själv med fler i facket

Satsa på dig själv med fler i facket Satsa på dig själv med fler i facket Du är viktigast! Du har det viktigaste fackliga uppdraget av alla. Så sträck på dig och var stolt! Som medlemsvärvare är du med och ser till att vi tillsammans blir

Läs mer

Lättläst om. Sociala företag. 14-1037_bok_socialafo retag_laẗtla st_final.indd 1 2014-11-10 06:31

Lättläst om. Sociala företag. 14-1037_bok_socialafo retag_laẗtla st_final.indd 1 2014-11-10 06:31 Lättläst om Sociala företag 14-1037_bok_socialafo retag_laẗtla st_final.indd 1 2014-11-10 06:31 Visionen för projekt Östgötamodellen arbete för alla Rapporten som du nu läser handlar om arbetsintegrerande

Läs mer

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg Juni 2014 Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg 1 2 Inledning Förbundsmötet 2012 var Visions första förbundsmöte. Då gick vi från att vara en ny version av SKTF till att vara Vision Sveriges nyaste fackförbund

Läs mer

Att synas och bli fler - en handbok i medlemsutveckling

Att synas och bli fler - en handbok i medlemsutveckling Att synas och bli fler - en handbok i medlemsutveckling Framgångsrik rekrytering Vårdförbundet är en idéburen organisation vi samlas runt idén om bättre arbetsvillkor, utvecklingen av våra yrken och utveckling

Läs mer

DHRs föreningshandbok

DHRs föreningshandbok DHRs föreningshandbok Tips och idéer för medlemmar och förtroendevalda Principer förtillgänglighe DHR För ett samhälle utan rörelsehinder DHR 2012 Skribent: Fredrik Canerstam 2 Innehållsförteckning Välkommen

Läs mer

Rapport från utredningen Verksamhet för arbetslösa

Rapport från utredningen Verksamhet för arbetslösa Rapport från utredningen Verksamhet för arbetslösa Uppdraget Vid förbundsmötet 2004 beslutades att tillsätta en arbetsgrupp med uppdrag att Se över funktion, organisation samt vilken verksamhet som ska

Läs mer

Elevkårens 1) verksamhet 2) organisation 3) aktiva 4) medlemmar

Elevkårens 1) verksamhet 2) organisation 3) aktiva 4) medlemmar Elevkårens 1) verksamhet 2) organisation 3) aktiva 4) medlemmar Inledning. I elevkåren finns evenemangen och aktiviteterna, förmånerna och erbjudandena, föreställningarna och uppträdandena, frågorna och

Läs mer

Medborgardialog för unga

Medborgardialog för unga Medborgardialog för unga Unga vill inte delta, eller? Vi vet vad unga vill, eller? 9 Medborgardialog med unga NR 9 Upplysningar om innehållet: Lena Langlet, lena.langlet@skl.se Kjell-Åke Eriksson, kjell-ake.eriksson@skl.se

Läs mer

Att engagera vuxna. Från idé till verklighet

Att engagera vuxna. Från idé till verklighet Att engagera vuxna Från idé till verklighet Att engagera vuxna Från idé till verklighet Att engagera vuxna Från idé till verklighet Inledning Välkommen till Att engagera vuxna från idé till verklighet.

Läs mer

Ta plats på arenan STUDIEMATERIAL. En intressepolitisk grundutbildning för funktionshindersföreningar i samverkan

Ta plats på arenan STUDIEMATERIAL. En intressepolitisk grundutbildning för funktionshindersföreningar i samverkan Ta plats på arenan En intressepolitisk grundutbildning för funktionshindersföreningar i samverkan STUDIEMATERIAL Om mänskliga rättigheter Om hur Sverige styrs Om samverkan Om påverkansarbete Om att vara

Läs mer

SENIORERNAS BOSTADSRAPPORT. Hur upplever seniorerna sitt boende i dag och i framtiden, vad säger politikerna och vad tycker SPF?

SENIORERNAS BOSTADSRAPPORT. Hur upplever seniorerna sitt boende i dag och i framtiden, vad säger politikerna och vad tycker SPF? SENIORERNAS BOSTADSRAPPORT Hur upplever seniorerna sitt boende i dag och i framtiden, vad säger politikerna och vad tycker SPF? SID 2 SENIORERNAS BOSTADSRAPPORT SENIORERNAS BOSTADSRAPPORT SID 3 INNEHÅLL

Läs mer

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen FÖRENSPÄRMEN Er guide till arbetet i föreningen Förord Det ni håller i är Vi Ungas föreningspärm. Föreningspärmen är skriven för att finnas som ett stöd och som en uppslagsbok till Vi Unga-föreningen.

Läs mer

Vård- och omsorgsnämnden är inbjuden till en visning av Tornet kl 17:30. Därefter gruppmöten från kl 18:00.

Vård- och omsorgsnämnden är inbjuden till en visning av Tornet kl 17:30. Därefter gruppmöten från kl 18:00. KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA 1 [2] Vård- och omsorgsnämnden 2014-05-20 Tid 2014-05-20, Kl 19:00 Plats Vård- och omsorgsboendet Tornet, Tomtbergavägen 361, Norsborg Vård- och omsorgsnämnden är inbjuden till

Läs mer

DISTRIKTSSTYRELSEGUIDEN

DISTRIKTSSTYRELSEGUIDEN November December Januari * Ordförandekonferens * Föreningsårsmöten * Bokslut & revision Februari * Föreningsårsmöten * Medlemsrapportering klar 28 februari * Planeringskonferens * Bokslut & revision *

Läs mer

Medlemskapets värde Visstidsanställda

Medlemskapets värde Visstidsanställda 2008-02-15 Medlemskapets värde Visstidsanställda slutrapport Inledning På uppdrag av styrgruppen för Medlemskapets värde har en projektgrupp bildats för att analysera och finna lösningar på problemet med

Läs mer

distriktsmaterial DEMOKRATI & EKONOMI STÖD TILL KLUBBAR & KOMMUNER AKTIVA & FÖRTROENDEVALDA ARBETSGIVARSKAP

distriktsmaterial DEMOKRATI & EKONOMI STÖD TILL KLUBBAR & KOMMUNER AKTIVA & FÖRTROENDEVALDA ARBETSGIVARSKAP distriktsmaterial DEMOKRATI & EKONOMI STÖD TILL KLUBBAR & KOMMUNER AKTIVA & FÖRTROENDEVALDA ARBETSGIVARSKAP innehåll 4 Stöd till klubbar och kommuner DEL 1 5 Organisera ert stöd 7 Nyckelpersoner DEL 2

Läs mer

ATT REKRYTERA FRAMTIDEN. Unga arbetstagares väg till kommunen

ATT REKRYTERA FRAMTIDEN. Unga arbetstagares väg till kommunen ATT REKRYTERA FRAMTIDEN Unga arbetstagares väg till kommunen Projektgruppen Trainee Södra Norrland 2012 Att rekrytera framtiden Unga arbetstagares väg till kommunen Projektgruppen Trainee Södra Norrland

Läs mer

Äldres boende idag och i framtiden. UNDERLAG TILL DISKUSSIONEN OM ETT BOENDEPOLITISKT program för PRO

Äldres boende idag och i framtiden. UNDERLAG TILL DISKUSSIONEN OM ETT BOENDEPOLITISKT program för PRO Äldres boende idag och i framtiden UNDERLAG TILL DISKUSSIONEN OM ETT BOENDEPOLITISKT program för PRO ÄLDRES BOENDE IDAG OCH I FRAMTIDEN 3 Förord Äldres livskvalitet är i hög utsträckning kopplad till boendet

Läs mer

unionen.se/klubbar/spf

unionen.se/klubbar/spf Systembolagets Personalförening Handbok för Förtroendevalda Ett informationsmaterial från SPF unionen.se/klubbar/spf Version 15,september 2010 Systembolagets Personalförening SPF Sidan 2 Innehållsförteckning

Läs mer

bra Framtidsprogram frisk resor barn hälsa får vänner umgås god liv familj oberoende för det goda åldrandet i Karlskrona kunna friska mer barnbarn

bra Framtidsprogram frisk resor barn hälsa får vänner umgås god liv familj oberoende för det goda åldrandet i Karlskrona kunna friska mer barnbarn umgås vänner fritid barn pension ekonomiskt hälsan får resor frisk bra mer kunna bo god familjen liv Framtidsprogram för det goda åldrandet i Karlskrona oberoende friska barnbarnen hälsa resa göra arbete

Läs mer

Handbok. för förtroendevalda inom kommunal sektor

Handbok. för förtroendevalda inom kommunal sektor Handbok för förtroendevalda inom kommunal sektor Innehåll Innehållsförteckning 3-6 Välkommen som förtroendevald 7 Din roll och dina uppgifter 8 Varför lokalavdelning 8 Avdelningens ansvar/grundläggande

Läs mer

Håller du på att missa något viktigt?

Håller du på att missa något viktigt? Håller du på att missa något viktigt? Det är fredag kväll. Veckan är slut. Du vill koppla av. Tevesoffan är varm och mjuk. Du somnar. Vem mördade vem? Fick de varandra till slut? Allt missar du. Fast det

Läs mer

Handbok. för förtroendevalda inom privat sektor

Handbok. för förtroendevalda inom privat sektor Handbok för förtroendevalda inom privat sektor Innehållsförteckning Välkommen som förtroendevald 7 Din roll och dina uppgifter 8 Varför lokalavdelning 8 Avdelningens ansvar/grundläggande principer 9 När

Läs mer

Socialdemokratisk politik för föreningslokaler och föreningslivets utveckling. Socialdemokraterna i Stockholm

Socialdemokratisk politik för föreningslokaler och föreningslivets utveckling. Socialdemokraterna i Stockholm Socialdemokratisk politik för föreningslokaler och föreningslivets utveckling Socialdemokraterna i Stockholm Program antaget av Stockholms arbetarekommuns representantskap 2010-06-15. Inledning Uppdrag

Läs mer

Frågor och svar vid övergång till spelrätter i Falkenbergs Golfklubb

Frågor och svar vid övergång till spelrätter i Falkenbergs Golfklubb Frågor och svar vid övergång till spelrätter i Falkenbergs Golfklubb Varför föreslår styrelsen att Falkenbergs GK ska byta dagens finansieringssystem med medlemslån till spelrätter? Styrelsen har följt

Läs mer

Elevkårsboken dany kessel & marc harris

Elevkårsboken dany kessel & marc harris Elevkårsboken dany kessel & marc harris Elevrörelsens förlag Sveriges Elevråds Centralorganisation SECO Malmgårdsvägen 63 116 38 Stockholm www.elevrorelsensforlag.se material@sverigeselevrad.se Fax: 08

Läs mer

D a g Ta ut din pension på bästa sätt! Annika Creutzer t l Annika Creutzer Viktiga adresser Min Pension: S P Konsumenternas Försäkringsbyrå

D a g Ta ut din pension på bästa sätt! Annika Creutzer t l Annika Creutzer Viktiga adresser Min Pension: S P Konsumenternas Försäkringsbyrå Annika Creutzer Dags att lägga pensionspusslet så tar du som kvinna ut pension på bästa sätt Av Annika Creutzer Förord Annika Creutzer 2015 Ineko AB, Stockholm 2015 ISBN 978-91-637-7764-6 Pensionerna har

Läs mer

Så värvar vi fler medlemmar! Rapport från förbundsstyrelsens medlemsvärvningsgrupp

Så värvar vi fler medlemmar! Rapport från förbundsstyrelsens medlemsvärvningsgrupp Så värvar vi fler medlemmar! Rapport från förbundsstyrelsens medlemsvärvningsgrupp 2011 11 16 Innehållsförteckning Sid. 2...Arbetsgruppen för medlemsvärvning Sid. 3...Satsa på befintliga medlemmar Sid.

Läs mer