Handbok för rekrytering

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Handbok för rekrytering"

Transkript

1 Handbok för rekrytering

2 Innehållsförteckning Inledning 3 Målgrupper och rekryteringsunderlag 4 Varför rekrytera? 5 Varför medlem i en seniororganisation? 6 Riksomfattande senior-/pensionärsorganisationer 7 Varför medlemskap i just SPF? 8 Viktiga rekryteringsvägar 10 Vad påverkar rekryteringsmöjligheterna? 12 Viktigt att tänka på 13 Hur övertyga tveksamma? 15 Sammanfattning 16 Egna anteckningar 18 2 HANDBOK FÖR REKRYTERING

3 Inledning SPF är en medlemsorganisation för personer som är berättigade till pension, oavsett ålder. SPF är politiskt och religiöst obundet. Organisationen har idag cirka medlemmar, 850 föreningar och 27 distrikt runt om i landet. Rekrytering av medlemmar har alltid stått i centrum för förbundets ansträngningar. Det återspeglas bl a i att stadgarnas bestämmelser om föreningarnas ändamål tar upp rekrytering som första punkt, nämligen aktivt verka för att ansluta personer som enligt 3 kan erhålla medlemskap Rekryteringskampanjer genomförs såväl lokalt, regionalt som centralt. De stora rekryteringsinsatserna som sannolikt lockar allra flest medlemmar sker i föreningarna. SPF är för närvarande den snabbast växande pensionärsorganisationen Trots våra stora framgångar är det viktigt att vi främst försöker behålla vår position men även arbetar för att stärka den. Att SPF syns på offentliga ställen är ett sätt att skapa kontakter och samtidigt värva nya medlemmar. SPF behöver rekrytera fler medlemmar för att: det ger inflytande och förmåga att påverka i samhället fler medlemmar ger bättre ekonomi som ger större bredd och högre kvalitet på verksamheten fler kan dela på uppdragen inom organisationen medlemmar som slutar behöver ersättas nya medlemmar med nya tankar ger föreningen mer liv ju fler medlemmar ju mer syns och hörs SPF. HANDBOK FÖR REKRYTERING 3

4 Målgrupper och rekryteringsunderlag Det finns idag drygt 1,6 miljoner seniorer som fyllt 65 år. Av dessa är cirka personer organiserade i någon rikstäckande senior-/pensionärsorganisation. SPF:s stadgar säger följande om medlemskap: Medlemskap beviljas den som har rätt att uppbära pension av något slag, den som fyllt 61 år eller den som är gift eller sambo med medlem. Det betyder att: De som har privat pensionsförsäkring, avtals-, tjänstepension eller motsvarande kan rekryteras från den tidpunkt de kan använda sig av pensionen. De som har rätt till tilläggspension, inkomstpension och premiepension kan rekryteras från den månad de fyller 61 år. De som endast har rätt till garantipension kan rekryteras fr.o.m. den månad de fyller 65 år. De som har förtidspension av något slag kan rekryteras. De som är gifta eller sambo med medlem kan rekryteras. Allt detta sammantaget innebär att det totala rekryteringsunderlaget är mycket stort. 4 HANDBOK FÖR REKRYTERING

5 Varför rekrytera? Ingen organisation överlever utan nyrekrytering. I SPF finns en naturlig stor avgång förknippad med medlemmarnas ålder. För att täcka avgångarna bör vi få in minst nya medlemmar varje år. Det räcker dock inte att enbart fylla luckorna efter dem som faller ifrån. Vi måste öka medlemsantalet totalt sett. Ökat antal medlemmar ger många fördelar, främst förbättrade möjligheter att få gehör inom det seniorpolitiska området och starkare ekonomi. Vilket är en avgörande förutsättning för vår verksamhet i alla led. Uppgiften enligt stadgarna tillvarata, främja och verka för medlemmarnas/pensionärernas sociala och ekonomiska intressen är lättare att uppfylla om vår organisation växer. I kontakter med myndigheter på olika plan har antalet medlemmar stor betydelse. HANDBOK FÖR REKRYTERING 5

6 Varför medlem i en seniororganisation? Seniorpolitiska skäl Våra politiker har under senare år beskurit äldres villkor, trots löften i motsatt riktning. Detta kan bero på att vi är dåligt representerade i beslutande organ. Seniororganisationerna, som bl.a. bevakar medlemmarnas villkor, har dock överläggningsrätt på såväl riks-, landstings som det kommunala planet och har nått många framgångar som exempelvis maxtaxan i den kommunala äldrevården, högkostnadsskydd i två tandvårdsreformer för äldre, flera höjningar av bostadstilläget BTP. SPF har också starkt bidragit till avveckling av arvsoch gåvoskatten samt begränsning av fastighetsskatten. Ju fler medlemmar vi är desto större framgångar bör vi få i framtiden. De seniorpolitiska frågorna borde vara skäl nog för medlemskap. Sociala skäl För många är det svårt att förlora arbetsgemenskapen. Föreningens intressanta aktiviteter kan underlätta för att få nya vänner och motverka ensamhet. Gifta och samboende bör helst bli medlemmar medan båda lever, eftersom medlemskapet underlättar för den som senare blir ensam. Livskvalitativa skäl Den som har en positiv livssyn och är aktiv håller sig friskare psykiskt och fysiskt. Fortsatt förkovran höjer livskvalitén. Föreningarna anordnar många olika aktiviteter som ger fysikt välbefinnande och intellektuell stimulans. Försäkringsmässiga skäl När arbetslivet är slut kan det vara fördelaktigt att teckna nya försäkringar. SPF har förmånliga gruppliv- och gruppolycksfallsförsäkringar. Dessutom har många distrikt egna avtal om t.ex. egendomsförsäkringar. Privatekonomiska skäl SPF erbjuder ett antal medlemsförmåner inom en rad områden. Det är allt från energi och telefoni till banktjänster och resor. 6 HANDBOK FÖR REKRYTERING

7 Riksomfattande senior-/ pensionärsorganisationer SPF, Sveriges Pensionärsförbund startades 1939 i Göteborg och hette då Sveriges Folkpensionärers Riksförbund, SFRF. SPF har idag ca medlemmar och är partipolitiskt och religiöst obunden. PRO, Pensionärernas Riksorganisation har ca medlemmar och sin förankring i arbetarrörelsen. SKPF, Svenska Kommunalpensionärernas Förbund har ca medlemmar och rekryterar i huvudsak tidigare kommunalt anställda men är öppet även för andra. SPRF, Sveriges Pensionärers Riksförbund har ca medlemmar och rekryterar i huvudsak tidigare statligt anställda, men är i likhet med SKPF öppet även för andra. RPG, Riksförbundet PensionärsGemenskap har idag medlemmar och bygger på en gemensam kristen grundsyn. Ovanstående fem pensionärsorganisationer utgör tillsammans regeringens pensionärskommitté. De informerar och överlägger med företrädare för regering och riksdag om frågor som rör äldre, cirka 1,6 miljoner människor. Det är cirka 17 procent av Sveriges befolkning och 28 procent av valmanskåren. Pensionärsorganisationerna i regeringens pensionärskommitté arbetar aktivt för att påverka Sveriges beslutsfattare. HANDBOK FÖR REKRYTERING 7

8 Varför medlemskap i just SPF? SPF är en ideell, partipolitiskt och religiöst obunden organisation, som arbetar för att seniorers intressen ska främjas. Social gemenskap är en av de viktigaste byggstenarna i SPF:s verksamhet. Samhällets äldrepolitik ska ge äldre: Inflytande i samhällsutvecklingen. Bra ekonomiska villkor. Möjlighet till fortsatt välbefinnande, oberoende och valfrihet. Ett stimulerande och värdigt liv. Trygghet fysiskt, psykiskt och socialt. Äldres inflytande ska öka Inrätta aktiva pensionärsråd i alla kommuner, landsting och regioner. Stimulera äldre till att delta i politiskt arbete. Äldre ska ha personligt inflytande i sin vardag oavsett hur och var man bor. Nolltolerans när det gäller äldrediskriminering. Äldres ekonomi ska förbättras Nuvarande pensionssystem ses över och förbättras. Pensionerna ska öka i samma takt som lönerna. Ingen diskriminerande beskattning accepteras. Arbetslivet ska vara öppet för den som kan och vill oavsett ålder. Äldres hälsa ska främjas Förbättra förutsättningarna för att främja välbefinnande och oberoende. Öka möjligheterna till fysisk aktivitet, bra matvanor, social gemenskap och meningsfull sysselsättning. Uppsökande verksamhet och riskbedömning för alla över 80 år. Fokus på felmedicinering, övermedicinering och felaktig hantering av läkemedel. 8 HANDBOK FÖR REKRYTERING

9 Äldres vård och omsorg ska hålla hög kvalitet Öka antalet geriatriker och specialister inom den geriatriska vården. På sikt bör ansvaret för all vård och omsorg ligga på en huvudman. Det ska vara lika avgiftssystem i den kommunala äldreomsorgen i Sverige. Inrätta äldreombudsman/vägledare inom äldreomsorgen/vården i alla kommuner. Stöd och hjälp till anhörigvårdare ska finnas i alla kommuner. Nolltolerans mot all ovärdig, inhuman eller diskriminerande behandling inom äldreomsorgen och vården av äldre. Äldre ska ha valfrihet när det gäller bostäder Inventera bostadsbeståndet i alla kommuner med avseende på äldres behov. Trygghetsbostäder bör finnas i alla kommuner. Stimulera till att bygga olika typer av seniorbostäder med varierande finansieringsmodeller. Närhet ska finnas till sociala mötesplatser och till service, grönområden, kommunikationer och kultur. Som medlem i SPF får man: Gemenskap och nya vänner. Möjlighet att påverka politiska beslut. Teckna förmånliga försäkringar. Medlemstidningen Veteranen nio gånger per år. Tillgång till hela det lokala utbudet i den egna föreningen såsom motion, nöjen, studier, kultur, resor, kamratskap och mycket mer. Ett medlemskort som ger rabatt vid köp av varor och tjänster. Vara med i en stark organisation som verkligen arbetar för seniorers bästa. HANDBOK FÖR REKRYTERING 9

10 Viktiga rekryteringsvägar Mun-till-mun är det vanligaste och mest effektiva sättet att rekrytera nya medlemmar. Det fungerar om medlemmarna är nöjda med föreningens verksamhet. Vad är det då som gör medlemmarna nöjda? Jo, det är först och främst många och olika aktiviteter kombinerade med fin anda i föreningen. Det är styrelsens uppgift med ordförande i spetsen, att engagera sig och se till att verksamheten utvecklas på ett sätt som flertalet medlemmar uppskattar. 65-årsbrev Cirka ett halvt år före 65-årsdagen får samtliga icke SPF-medlemmar i landet, ett brev från SPF. Brevet innehåller en broschyr om SPF, en hälsning från aktuell distriktsordförande samt en svarsblankett. Svarsblanketten är adresserad till avsändande distrikt. Det är mycket viktigt att dessa svar handläggs omgående när de kommer i retur. Den som anmält intresse för medlemskap ska snabbt få information om aktuell förening och snarast efter medlemskap få försäkringserbjudande och medlemstidningen Veteranen. Ge den tilltänkte medlemmen en lokal kontakt. Det kan vara avgörande för om det blir en ny medlem eller ej. Ta med dig en vän En lyckad inkörsport för medlemskap kan vara att ta med sig en god vän till någon aktivitet. Föreningsordföranden bör uppmana medlemmarna till detta. Kampanjer - vecka 37 Vecka 37 är ett ypperligt tillfälle att marknadsföra SPF och rekrytera nya medlemmar. Det är den vecka som är årlig kampanjvecka för SPF över hela Sverige. Press/media Se till att synas i lokaltidningen. När intressanta saker händer i föreningen bör lokala medier informeras, såväl tidningar som radio och TV. SPF kan givetvis inte kräva att våra nyheter tas in, men har föreningen god kontakt med medias representanter så ökar möjligheterna. 10 HANDBOK FÖR REKRYTERING

11 Mässor Tillvarata möjligheten att delta på lokala mässor och marknader. Dela gärna ut medlemstidningen Veteranen och broschyrer från förbundet för att väcka intresse för medlemskap. Det är viktigt att ha engagerade och positiva personer i montern som kan svara på frågor om SPF och föreningen. Introduktion av nya medlemmar Det bästa sättet att värva nya medlemmar är att ha en bra verksamhet med intressanta program. När den nya medlemmen kommer till föreningen gäller det att den känner sig välkommen, trivs och vill stanna kvar. De ska introduceras på ett sätt som stärker deras gemenskap med övriga medlemmar samt ger kunskap om SPF, och främst den egna föreningen. Glöm inte att också de befintliga medlemmarna ska trivas! MEDLEMSKORT MARIA SAMUELSSON Member of Swedish Association for Senior Citizens Medlemsförmåner Ett bra rekryteringsargument är att presentera SPF:s medlemsförmåner. Både de regionala och de lokala förmånerna. Ett medlemskap innebär att man får ett medlemskort som ger tillgång till en mängd förmåner på allt från försäkringar och telefoni till resor och varor och tjänster. Gäller t.o.m Tänk nytt - andra kanaler Medlemstidningen Veteranen är bra marknadsföring av SPF. Lämna kvar ditt nummer av Veteranen på bussen eller tunnelbanan. Placera ut informationsmaterial om SPF på bibliotek, vårdcentraler och andra offentliga ställen. Sälj medlemskap som presentkort. Uppmana medlemmarna att ge bort medlemskap i SPF till sina vänner och bekanta istället för en blomma eller en chokladask. Ditt medlemskort är fullt av förmåner. Detta kort tillhör en medlem i SPF. Kortet är personligt och kan inte överlåtas. Hemsidan Alla informationskanaler måste tas tillvara. SPF:s hemsidor är mycket viktiga som informations- och rekryteringskanaler. I den årliga mediebarometern som görs av Nordicom vid Göteborgs universitet framgår det att 39% i åldersgruppen använder internet mot 29% ett år tidigare. De äldre e-postar, söker information och fakta och läser dagstidningar på nätet. Se till att hemsidan är uppdaterad med aktuell information och att e- postadresser till kontaktpersoner verkligen har en mottagare som läser sin e-post. HANDBOK FÖR REKRYTERING 11

12 Vad påverkar rekryteringsmöjligheterna? Utöver det växande rekryteringsunderlaget, är följande faktorer bland det viktigaste: Engagemang Åstadkom bra resultat genom ett engagerat arbete med kunskaper och intresse som grund. Främst föreningarnas styrelser med ordförande i spetsen skall vara effektiva motorer i allt arbete i organisationen, inte minst i rekryteringsarbetet. Särskilt bör man slå vakt om eldsjälarna som ofta arbetar okonventionellt men effektivt. Andan i föreningen Prägla andan i föreningen av gemenskap, vänlighet och omtanke. Då känner medlemmen trivsel. Den goda andan skapas främst genom styrelsemedlemmarnas och övriga funktionärers åtgärder och föredöme. I sitt arbete bör dessa se på medlemmarna som om de var viktiga kunder i den rörelse som drivs i den ideella organisationen. Aktiviteterna Erfarenheter visar att aktivitetsutbudet har mycket stor påverkan på medlemstillväxten. Aktiviteterna ska motsvara medlemmarnas förväntningar och erbjuda ett mångsidigt urval med hög kvalitet. För att attrahera unga som medlemmar måste aktiviteterna i hög grad vara inriktade på att skapa intresse för just dem. Många av dessa är inte intresserade av traditionella möten av samkvämskaraktär utan vill ha ett annat innehåll och annan utformning på sammankomsterna. Var inte rädd att prova nya idéer. Likväl måste varje förening slå vakt om sådant som tillfredsställer sina medlemmars önskemål. Samarbete mellan flera föreningar kan leda till ett bredare utbud av aktiviteter. 12 HANDBOK FÖR REKRYTERING

13 Viktigt att tänka på Det är mycket viktigt med snabb handläggning när någon visat intresse för medlemskap. Skicka snabbt ut information om aktuell förening och inbetalningskort. Upplys den presumtiva medlemmen om att årsavgift måste betalas innan medlemskapet börjar gälla. Registrera omgående den nya medlemmen i medlemsregistret när medlemsavgiften är betald. Den nya medlemmen ska snabbt få ta del av de tre månader långa gratisförsäkringarna samt få möjlighet att teckna våra frivilliga gruppförsäkringar. Ingen får nekas medlemskap Ibland säger någon funktionär att nu kan vi inte bli fler medlemmar i vår förening. Detta är helt fel. Ingen som enligt stadgarna har rätt till medlemskap får nekas sådant. I allmänhet är det mycket bra att vara fler medlemmar. Det beror på hur verksamheten organiseras. Vissa föreningar kan växa och bli riktigt stora. Inom SPF har den största föreningen närmare medlemmar. Andra föreningar där tillströmningen varit stor har knoppat av och bildat ytterligare en förening på orten. Se inga problem med fler medlemmar, se möjligheter. Maka, make eller sambo I de flesta fall är den ena partnern i ett äktenskaps- eller samboförhållande något äldre än den andra. Går den äldre in, men inte den yngre, propagera för att bägge går in. På så sätt har de samma rättighet och möjlighet att vara med på alla aktiviteter. Engagera nya medlemmar Gå inte genast på nya medlemmar och be dem ställa upp och hjälpa till i föreningsarbetet. Låt dem först lära känna verksamheten något. Men vänta inte för länge, utan ta till vara den friskhet och vitaliseringsförmåga som de i allmänhet har. Försök också engagera många medlemmar i verksamheten. Det bidrar till äkta gemenskap. Nya medlemmar/introduktion Ta hand om nya medlemmar väl. De ska introduceras på ett sätt som stärker deras gemenskap med övriga medlemmar samt ges kunskap om SPF, främst den egna föreningen. Större föreningar kan ordna särskilda introduktionsträffar medan de mindre föreningarna lämpligen introducerar i anslutning till medlemsmöten. HANDBOK FÖR REKRYTERING 13

14 Unga seniorer När du planerar för att få med unga seniorer, tänk på att många av dem tycker om sådant som t.ex. golf, tennis, äventyrsresor, vandringar och inte minst olika slags festligheter. Försök locka med nya aktiviteter här som en träff på puben eller varför inte en modevisning. Uppmärksamma avgångarna För att få ett ökat antal medlemmar räcker det inte med att försöka få nya. Det är också mycket viktigt att behålla dem som redan är medlemmar. Ett visst bortfall måste man tyvärr räkna med. Genomsnittligt inom hela SPF avlider årligen nästan 2,7 procent av medlemmarna. Avgångarna av andra orsaker är mycket större, cirka 4,1 procent. De sistnämda måste vi försöka åtgärda. I detta sammanhang är vissa saker viktiga att tänka på. Medlemmen betalar inte medlemsavgift Meddela medlemmen att hon/han inte har betalat. Kommer det ändå inga pengar, ta ny kontakt och fråga varför. En kontakt från föreningens ordförande ger i vissa fall särskild tyngd. Beroende på vilka skäl medlemmen uppgivit, försök förklara varför hon/han ska betala och fortsätta att vara medlem. Några sådana skäl kan vara: Alla kan ha glädje av det seniorpolitiska arbete som utförs inom förbundet. Det gäller både för den som är så sjuklig att den måste bo på ett äldreboende eller för den som är relativt frisk. Alla friska kan när som helst råka ut för något där SPF:s seniorpolitiska arbete kan vara till nytta. Om någon ska flytta eller har gjort det hjälper SPF gärna till att göra en överflyttning till en annan lämplig förening. Även om den egna föreningen inte får någon glädje av ett fortsatt medlemskap, så är det till nytta för medlemmen och SPF totalt. Många medlemmar vet inte att de kan bli överflyttade till en annan förening, utan tror de måste gå ur. Ett medlemskap innebär att SPF-medlemmen med sitt medlemskort kommer i åtnjutande av förmåner som sammantaget väsentligt överstiger medlemsavgiften. 14 HANDBOK FÖR REKRYTERING

15 Föreningen har redan betalt avgift till förbund och distrikt och vill inte förlora pengar. Hjälper inget argument, försök att ta reda på om medlemmen är missnöjd och i så fall varför. Medlemmen kan ha missförstått något som går att förklara. En medlem begär utträde - skriftligt eller muntligt Förfar på samma sätt som ovan. Erfarenhet visar att om man tar sig tid för nämnda kontakter och samtal samt verkligen förklarar all nytta som SPF gör för medlemmen genom det seniorpolitiska arbetet, så är chansen mycket stor att vederbörande går att övertala. Hur övertyga tveksamma? När du tar kontakt med någon och försöker förmå vederbörande att bli medlem möts du många gånger av skäl mot medlemskap. Nedan tas några exempel upp och vad du kan svara. Jag känner mig inte mogen att gå med i en seniororganisation. - Kom med och prova på. Vi har mängder av aktiviteter och erbjudanden för alla åldrar. Jag har inte tid att vara med. - Det är inget tvång att delta i våra aktiviteter, men du kan vara med och stödja vår verksamhet som även du kan ha nytta av såväl nu som i framtiden. Jag har inte råd. - Medlemsavgiften motsvarar cirka 50 öre per dag eller 15 kvällstidningar på ett år. Du får ett medlemskort med mängder av rabatter och förmåner, du kan tjäna in din medlemsavgift direkt när du använder medlemskortet. Ni åstadkommer väl ändå ingenting. - Vi är seniorernas fackförening. Genom enträget arbete på olika plan har vi fått gehör för många krav och önskemål. Utan vår organisations arbete skulle seniorernas villkor inte haft den nivå de har idag, den hade varit betydligt lägre. HANDBOK FÖR REKRYTERING 15

16 Vi har så mycket annat att göra. - Tänk på den dag en av er två går bort och den andre blir ensam. Kom med i vår gemenskap nu medan ni båda lever och skaffa er nya vänner. Den som en gång blir ensam kommer då att få det lättare att gå vidare i livet. Jag känner ingen hos er. - En av föreningens viktigaste uppgifter är att hjälpa till att överbrygga ensamhet. Bli medlem och skaffa nya vänner nu. Jag är så dålig att jag inte kan delta i några aktiviteter. - Till många möten ordnar vi skjuts för dem som har svårt med transporten och tänk på att vi kämpar för en värdig äldreomsorg, vilken du kan bli beroende av. Det är väl värt att stödja en sådan förening. Min hustru har flyttat till äldreboende, hon vill inte vara med. - Ju äldre och krassligare man är desto större glädje har man av vårt seniorpolitiska arbete. I våra kontakter med kommuner arbetar vi för att de som bor på äldreboenden ska få bästa tänkbara omvårdnad. Sammanfattning Mun-till-mun och personlig påverkan är det effektivaste sättet att värva nya medlemmar! Är föreningen lätt att hitta i telefonkatalogen? Är hemsidan uppdaterad med kontaktuppgifter? Har hemsidan länk på förbundets hemsida? Se till att hemsidans adress finns med i alla aktiviteter ni gör. Lägg ut information från föreningen och SPF på offentliga platser såsom bibliotek, väntrum och andra mötesplatser. Följer föreningen upp 65-årsbreven på ett effektivt sätt? Det är viktigt med snabb handläggning om någon visat intresse för SPF. Uppvakta gärna äldre medlemmar och visa att han/hon är ihågkommen. 16 HANDBOK FÖR REKRYTERING

17 Se till att nya medlemmar känner sig välkomna på mötena. Attrahera yngre medlemmar genom aktiviteter som de är intresserade av. Se till att föreningen har en stående punkt kallad rekrytering på styrelsemötets dagordning. Analysera varför medlemmar lämnar föreningen och vidta åtgärder. HANDBOK FÖR REKRYTERING 17

18 Egna anteckningar Behöver du mera tips och råd när det gäller medlemsvärvning? Kontakta oss gärna på kansliet så hjälper vi till! Lycka till med rekryteringen! 18 HANDBOK FÖR REKRYTERING

19 HANDBOK FÖR REKRYTERING 19

20 Argumentationslista för medlemskap i SPF Förmånliga Gemenskap försäkringar och nya vänner Medlemstidningen Veteranen Friskvård och hälsa Massor av aktiviteter Mars 2010 (1000 exemplar) Påverkan Medlemskort och med inflytande rabatter SPF Sveriges Pensionärsförbund E-post: Hemsida:

Vi gör din röst hörd!

Vi gör din röst hörd! Vi gör din röst hörd! SPF bevakar dina intressen! - Har du tänkt på hur du vill du bo när du blir äldre? - Tycker du att det är rättvist att arbete och pension beskattas olika? - Vet du att i genomsnitt

Läs mer

Ett aktivt liv. Studiecirklar

Ett aktivt liv. Studiecirklar Ett aktivt liv Det är hälsofrämjande att delta i föreningslivet. SPF Seniorerna genomför sociala aktiviteter på alla nivåer t.ex. promenader, resor, konserter och studiecirklar. Studiecirklar Sju goda

Läs mer

Välkommen som medlem i SPF Seniorerna

Välkommen som medlem i SPF Seniorerna Välkommen som medlem i SPF Seniorerna Inflytande, valfrihet och livskvalitet Välkommen Vi seniorer är inte ett kollektiv vi är alla helt unika människor som på olika sätt vill vara med och bidra i samhället.

Läs mer

Dokumentation från SPF mot framtiden Ett steg till 22/1 2013

Dokumentation från SPF mot framtiden Ett steg till 22/1 2013 Dokumentation från SPF mot framtiden Ett steg till 22/1 2013 Därför gick jag med i SPF: - Meddelande per post - Personlig kontakt via telefon - Påverkan av vänner och kollegor - Granne tipsade - Gick av

Läs mer

Välkommen som medlem i SPF Seniorerna

Välkommen som medlem i SPF Seniorerna Välkommen som medlem i SPF Seniorerna Inflytande, valfrihet och livskvalitet Vi seniorer är inte ett kollektiv vi är alla helt unika människor som på olika sätt vill vara med och bidra i samhället. En

Läs mer

VÄLKOMMEN SOM MEDLEM I SPF SENIORERNA

VÄLKOMMEN SOM MEDLEM I SPF SENIORERNA VÄLKOMMEN SOM MEDLEM I SPF SENIORERNA Inflytande, valfrihet och livskvalitet VÄLKOMMEN Vi seniorer är inte ett kollektiv vi är alla helt unika människor som på olika sätt vill vara med och bidra i samhället.

Läs mer

Mål och riktlinjer 2015-2017. Justerat enligt kongressbeslut

Mål och riktlinjer 2015-2017. Justerat enligt kongressbeslut Mål och riktlinjer 2015-2017 Justerat enligt kongressbeslut 1 Mål och Riktlinjer 2015 2017 Sveriges Pensionärsförbund, SPF, går in i en ny kongressperiod, visare och än mer kompetent i frågor som rör seniorer

Läs mer

Karin Bajlo. Att bygga varumärke. Kommunikatör. - Vad? - Varför? - För vem?

Karin Bajlo. Att bygga varumärke. Kommunikatör. - Vad? - Varför? - För vem? Karin Bajlo Kommunikatör Att bygga varumärke - Vad? - Varför? - För vem? Sveriges starkaste varumärken 2015 1. IKEA 2. VOLVO 3. ICA 3 Varför är det viktigt med ett starkt varumärke? Starkt varumärke en

Läs mer

Förslag till nya stadgar för SPF Seniorerna Karlaplan bakgrund

Förslag till nya stadgar för SPF Seniorerna Karlaplan bakgrund Stockholm i januari 2015 Förslag till nya stadgar för SPF Seniorerna Karlaplan bakgrund Vid SPFs kongress 11-14 juni 2014 togs beslut om ändrade stadgar för förbundet samt förändring av normalstadgar för

Läs mer

NORMALSTADGAR FÖR FÖRENING INOM SPF, SVERIGES PENSIONÄRSFÖRBUND

NORMALSTADGAR FÖR FÖRENING INOM SPF, SVERIGES PENSIONÄRSFÖRBUND 1 Namn Föreningens namn är SPF Malmabygden inom SPF Sörmlandsdistrikt av SPF, Sveriges Pensionärsförbund. Föreningens organisationsnummer är 818 501-1478 Föreningen är ideell samt partipolitiskt och religiöst

Läs mer

Välkommen som medlem i SPF Seniorerna

Välkommen som medlem i SPF Seniorerna Välkommen som medlem i SPF Seniorerna Inflytande, valfrihet och livskvalitet Vi seniorer är inte ett kollektiv vi är alla helt unika människor som på olika sätt vill vara med och bidra i samhället. En

Läs mer

Stadgar för SPF Seniorerna Filbyter Linköping Antagna vid årsmötet 2015-02-16

Stadgar för SPF Seniorerna Filbyter Linköping Antagna vid årsmötet 2015-02-16 Stadgar för SPF Seniorerna Filbyter Linköping Antagna vid årsmötet 2015-02-16 Innehåll sid 1 Namn 2 2 Ändamål 2 3 Medlemskap 2 4 Möten 2 Tid för årsmötekallelse motioner 2 Extra årsmöte 3 Antal möten 3

Läs mer

JU BÄTTRE SAMARBETE, DESTO MER UPPNÅR VI

JU BÄTTRE SAMARBETE, DESTO MER UPPNÅR VI JU BÄTTRE SAMARBETE, DESTO MER UPPNÅR VI Christina Rogestam är SPF Seniorernas förbundsordförande. Här ger hon sin syn på SPF Seniorernas roll och hur hon arbetar när hon företräder medlemmarna. Fotograf:

Läs mer

Hur har uppgifterna förändrats?

Hur har uppgifterna förändrats? Rune Kjernald Titt i backspegeln SPF bildades med namnet Sveriges Folkpensionärers Riksförbund, SFRF, 1939 i Göteborg med omnejd och bestod till stora delar av kommunister och syndikalister. Allmän folkpension

Läs mer

SPF Jarlabanke i Täby Stadgar årsmötet 2015 Sidan 1 av 5 STADGAR. När medlem flyttar till en annan förening ska överföring ske senast den 1 december.

SPF Jarlabanke i Täby Stadgar årsmötet 2015 Sidan 1 av 5 STADGAR. När medlem flyttar till en annan förening ska överföring ske senast den 1 december. Sidan 1 av 5 STADGAR 1 Namn Föreningens namn är SPF Seniorerna Jarlabanke Täby inom Stockholmsdistriktet av SPF Seniorerna. Föreningens organisationsnummer är 816000-2807. Föreningen är ideell och partipolitiskt

Läs mer

Verksamhetsplan och Arbetsordning för

Verksamhetsplan och Arbetsordning för Verksamhetsplan och Arbetsordning för Villaägarna i Malmö Antagen av styrelsen 2009-03-17 Reviderad senast 2010-12-08 1 (8) I texten nedan kallade: Villaägarna i Malmö (ViM) Regionkontor (RK), Regionstyrelsen

Läs mer

Verksamhetsplan SPF Seniorerna Bohusdistriktet

Verksamhetsplan SPF Seniorerna Bohusdistriktet Verksamhetsplan 2016-2017 SPF Seniorerna Bohusdistriktet 1 Mål och inriktning 2016-2017 Vår verksamhetsplan tar utgångspunkt i Mål och Riktlinjer för kongressperioden 2015-2017 som beslöts av SPF Seniorernas

Läs mer

NORMALSTADGAR FÖR FÖRENING

NORMALSTADGAR FÖR FÖRENING NORMALSTADGAR FÖR FÖRENING 1 Namn Föreningens namn är SPF Seniorerna plus föreningsnamnet plus orten inom. distriktet av SPF Seniorerna. Föreningens organisationsnummer är.. Föreningen är ideell samt partipolitiskt

Läs mer

FÖRSVARSFÖRBUNDET. TCO-förbundet nära dig FÖRSVARSFÖRBUNDET

FÖRSVARSFÖRBUNDET. TCO-förbundet nära dig FÖRSVARSFÖRBUNDET TCO-förbundet nära dig Foto: Sören Andersson VISION VÅR VISION: Vi i Försvarsförbundet ska genom vårt arbete medverka till bättre livskvalitet för medlemmarna FÖR DIG Jobbar du inom försvaret eller en

Läs mer

Guide till medlemsrekrytering

Guide till medlemsrekrytering Guide till medlemsrekrytering Vi är många medlemmar i Vårdförbundet idag, men vi kunde vara fler! Ju fler medlemmar vi är desto större möjlighet har vi att påverka och föra fram våra åsikter kring såväl

Läs mer

HANDBOK. för ungdomsansvariga i FN-föreningar

HANDBOK. för ungdomsansvariga i FN-föreningar HANDBOK för ungdomsansvariga i FN-föreningar Svenska FN-förbundet Box 151 15 104 65 Stockholm Tel: 08-462 25 40 Fax: 08-641 88 76 E-post: info@fn.se webb: www.fn.se Svenska FN-förbundet, september 2011

Läs mer

Så förklarar vi varför PRO Mervärde

Så förklarar vi varför PRO Mervärde Så förklarar vi varför PRO Mervärde PRO Mervärde på en minut PRO Mervärde ger bättre förmåner. Efter årsskiftet får alla PRO-medlemmar tillgång till rabatter på varor och tjänster på ett nytt sätt. PRO

Läs mer

SÅ KAN VI MINSKA ENSAMHETEN BLAND ÄLDRE

SÅ KAN VI MINSKA ENSAMHETEN BLAND ÄLDRE SÅ KAN VI MINSKA ENSAMHETEN BLAND ÄLDRE Varför blir äldre ensamma? Ensamhet kan komma plötsligt eller långsamt. Att råka ut för en förlust på äldre dagar som att förlora vänner, make/maka, husdjur eller

Läs mer

Hur bildar jag en lokalgrupp?

Hur bildar jag en lokalgrupp? Hur bildar jag en lokalgrupp? Innehåll Vilka är vi? Så här gör du för att starta en lokalgrupp Hur går det första mötet till? Det lokala årsmötet Vad kan vi som lokalgrupp göra? Hur finansierar vi verksamheten?

Läs mer

EN ÄLDREPOLITIK FÖR FRAMTIDENS BLEKINGE.

EN ÄLDREPOLITIK FÖR FRAMTIDENS BLEKINGE. EN ÄLDREPOLITIK FÖR FRAMTIDENS BLEKINGE. EN ÄLDREPOLITIK FÖR FRAMTIDEN Vi som lever i Sverige och Blekinge blir friskare och lever allt längre. Det är en positiv utveckling och ett resultat av vårt välstånd

Läs mer

Välkommen till BYGGETTAN 2015

Välkommen till BYGGETTAN 2015 Välkommen till BYGGETTAN 2015 PRO-BYGGETTANS uppgifter - Aktivt medverka för att pensionerade medlemmar i Byggettan organiseras i en enhetlig organisation. - Som fristående intresseorganisation verka för

Läs mer

Tips och råd inför val av äldreboende. En guide för dig som ska välja äldreboende

Tips och råd inför val av äldreboende. En guide för dig som ska välja äldreboende Tips och råd inför val av äldreboende En guide för dig som ska välja äldreboende Inledning SPF arbetar med ett långsiktigt program kring ålderism, d.v.s. diskriminering på grund av ålder. Inom detta program

Läs mer

Välkommen till Seko!

Välkommen till Seko! Välkommen till Seko! Gemenskap ger styrka Varmt välkommen till Seko! Som medlem hos oss står du starkare på din arbetsplats. Starkare tack vare att vi är många. Det är det som gör att vi kan ställa krav

Läs mer

Medlemsmodellen. Utvärdera Aktivera Hantera Introducera Rekrytera Attrahera Analysera Reflektera

Medlemsmodellen. Utvärdera Aktivera Hantera Introducera Rekrytera Attrahera Analysera Reflektera Medlemsmodellen Utvärdera Aktivera Hantera Introducera Rekrytera Attrahera Analysera Reflektera 1. Reflektera Varför medlemsrekrytera? Organisationens uppdrag? Vilka aktiviteter bidrar till uppdraget?

Läs mer

Våga fråga! Välkommen som värvare! Johnny Mostacero Förbundsordförande

Våga fråga! Välkommen som värvare! Johnny Mostacero Förbundsordförande Värvarmanual Våga fråga! Tillsammans ska vi värva många nya medlemmar tilll IOGT-NTO. En tuff utmaning som är möjlig att nå om vi alla drar vårt strå till stacken. Du och jag kan bidra till målet genom

Läs mer

Tänker du ibland på livet som äldre?

Tänker du ibland på livet som äldre? Tänker du ibland på livet som äldre? Testa dig själv redan i dag! Jag vill bo med min livskamrat. Jag vill känna mig ekonomiskt trygg och kunna leva på min pension. Jag vill ha tid över för min familj,

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL HSB BRA ATT VETA FÖR DIG SOM ÄR NYINFLYTTAD

VÄLKOMMEN TILL HSB BRA ATT VETA FÖR DIG SOM ÄR NYINFLYTTAD VÄLKOMMEN TILL HSB BRA ATT VETA FÖR DIG SOM ÄR NYINFLYTTAD TILLSAMMANS är vi över en halv miljon medlemmar. Du som bor i HSB är i gott sällskap. Cirka 345 000 av medlemmarna bor i HSBs bostadsrättsföreningar,

Läs mer

den professionella identiteten och förändra värderingen av yrket i samhället.

den professionella identiteten och förändra värderingen av yrket i samhället. Redo för framtiden Grattis, snart tar du examen och lämnar livet som student för att arbeta i ditt nya yrke. Du har ett spännande arbetsliv framför dig inom ett fantastiskt yrke som är självständigt, ansvarsfullt

Läs mer

Våga fråga! Välkommen som värvare! Anna Carlstedt Förbundsordförande

Våga fråga! Välkommen som värvare! Anna Carlstedt Förbundsordförande Värvarmanual 2 Våga fråga! Tillsammans ska vi värva många nya medlemmar tilll IOGT-NTO. En tuff utmaning som är möjlig att nå om vi alla drar vårt strå till stacken. Du och jag kan bidra till målet genom

Läs mer

Välkommen till HSB Bra att veta för dig som är nyinflyttad

Välkommen till HSB Bra att veta för dig som är nyinflyttad Välkommen till HSB Bra att veta för dig som är nyinflyttad Några av fördelarna du får som HSB-medlem Centrala avtal som sänker kostnader Tack vare att vi är så många i HSB kan vi teckna förmånliga avtal

Läs mer

Att fråga är att våga Hur gör man när man värvar? Argument till din hjälp när du vill övertyga Material att använda när du värvar Vem är det du vill

Att fråga är att våga Hur gör man när man värvar? Argument till din hjälp när du vill övertyga Material att använda när du värvar Vem är det du vill Värvarmanual 2012 Att fråga är att våga Hur gör man när man värvar? Argument till din hjälp när du vill övertyga Material att använda när du värvar Vem är det du vill värva och vem möter du? Så här får

Läs mer

Stadgar för SPF Eken, Perstorp (Fastställda vid årsmötet 2012-02-09)

Stadgar för SPF Eken, Perstorp (Fastställda vid årsmötet 2012-02-09) Sid 1(5) Stadgar för SPF Eken, Perstorp (Fastställda vid årsmötet 2012-02-09) 1 Namn Föreningens namn är SPF Eken och ingår i Skånedistriktet av SPF, Sveriges Pensionärsförbund. Betecknas där som lokalförening

Läs mer

Att vända medlemsminskning en strategisk utmaning

Att vända medlemsminskning en strategisk utmaning Att vända medlemsminskning en strategisk utmaning Ökande medlemsantal är det viktigaste måttet på framgång i en organisati on. Att medlemsantalet minskar är ett tecken på problem. Om medlemstalet minskar

Läs mer

Det var en fröjd att läsa din inlämningsuppgift! Jag har nu godkänt den med A i betyg.

Det var en fröjd att läsa din inlämningsuppgift! Jag har nu godkänt den med A i betyg. Inlämningsuppgift Allmän kommentar: Hej Emilie! Det var en fröjd att läsa din inlämningsuppgift! Jag har nu godkänt den med A i betyg. Hoppas att du har anmält dig till steg 2 och 3, om inte så är det

Läs mer

valmanifest för allas rätt till valfrihet, trygghet, rättvisa och inflytande

valmanifest för allas rätt till valfrihet, trygghet, rättvisa och inflytande VAL 2014 SPFs valmanifest för allas rätt till valfrihet, trygghet, rättvisa och inflytande Inför valet 2014 vill SPF lyfta 10 punkter som bidrar till ett samhälle där likabehandling råder och där ålder

Läs mer

Dagordningens punkt 18 Vår organisation. Utlåtande Medlemskapets värde motionerna B1 B6

Dagordningens punkt 18 Vår organisation. Utlåtande Medlemskapets värde motionerna B1 B6 Utlåtande Medlemskapets värde motionerna B1 B6 IF Metalls styrka bygger på att vi är många och kunniga, både när vi driver frågor på arbetsplatserna och i samhället i stort. Organisering handlar inte enbart

Läs mer

S t a d g a r. Göteborgs rättighetscenter mot diskriminering

S t a d g a r. Göteborgs rättighetscenter mot diskriminering S t a d g a r för föreningen Göteborgs rättighetscenter mot diskriminering Reviderade 26 mars 2015 1 Föreningens namn Föreningens namn är Göteborgs rättighetscenter mot diskriminering. Föreningen är en

Läs mer

Verksamhetsplan 2017 ÖSTERGÖTLAND

Verksamhetsplan 2017 ÖSTERGÖTLAND Verksamhetsplan 2017 ÖSTERGÖTLAND Verksamhetsplan för PRO Östergötland 2017 Organisationen präglas av en levande intern demokrati och ett vitalt inre liv. Våra ställningstaganden och program är väl förankrade

Läs mer

tillsammans för ett rikare seniorliv

tillsammans för ett rikare seniorliv tillsammans för ett rikare seniorliv 2 inflytande valfrihet livskvalitet Vi seniorer är inte ett kollektiv vi är alla helt unika människor som på olika sätt vill vara med och bidra i samhället. En del

Läs mer

Medlemmar. SSU:s Klubbmaterial Aktiviteter demokrati och ekonomi aktiva förtroendevalda medlemmar. www.ssu.se

Medlemmar. SSU:s Klubbmaterial Aktiviteter demokrati och ekonomi aktiva förtroendevalda medlemmar. www.ssu.se Medlemmar SSU:s Klubbmaterial Aktiviteter demokrati och ekonomi aktiva förtroendevalda medlemmar www.ssu.se publicerat våren 2013 SSU-KLUBBENS MEDLEMMAR Varför är det viktigt för din klubb att ha många

Läs mer

Inflytande - Påverkansarbete

Inflytande - Påverkansarbete 2 3 4 Inflytande - Påverkansarbete Nationellt och lokalt Syfte Tillvarata äldres intressen Påverka de institutioner och verksamheter som berör äldres vardag Ställa äldres resurser till förfogande för det

Läs mer

Stadgar för Hela Sverige ska leva Östergötland antagna vid.. FÖRSLAG TILL ÄNDRING ÄR RÖDMARKERAT!

Stadgar för Hela Sverige ska leva Östergötland antagna vid.. FÖRSLAG TILL ÄNDRING ÄR RÖDMARKERAT! Stadgar för Hela Sverige ska leva Östergötland antagna vid.. FÖRSLAG TILL ÄNDRING ÄR RÖDMARKERAT! 1 Föreningens namn Föreningens namn är Hela Sverige ska leva Östergötland. 2 Föreningens säte Hela Sverige

Läs mer

RIKTLINJER för volontärverksamheten i Nacka

RIKTLINJER för volontärverksamheten i Nacka RIKTLINJER för volontärverksamheten i Nacka uppdaterad version december 2016 Nannette Büsgen Koordinator Riktlinjerna är till hjälp för organisationer som tar emot volontärer och ger stöd och vägledning

Läs mer

Värva fler medlemmar. Medlemsrekrytering. Förslag och tips på hur ni kan planera er rekrytering

Värva fler medlemmar. Medlemsrekrytering. Förslag och tips på hur ni kan planera er rekrytering Värva fler medlemmar Medlemsrekrytering Förslag och tips på hur ni kan planera er rekrytering Steg 1 - Medlemsvärvning Sätt er ner och svara på de här frågorna: Varför vill ni få fler medlemmar? Vilka

Läs mer

Medan du utvecklar Sverige så utvecklar vi dig

Medan du utvecklar Sverige så utvecklar vi dig Medan du utvecklar Sverige så utvecklar vi dig Välkommen till Sveriges Ingenjörer Som ingenjör banar du vägen mot framtiden. Det är dina innovationer och visioner som ska lösa våra gemensamma problem,

Läs mer

Stadgar RFSU. 1 Ändamål. 2 Organisation och ansvar. 3 Medlemskap. Reviderade och antagna av kongressen 2015

Stadgar RFSU. 1 Ändamål. 2 Organisation och ansvar. 3 Medlemskap. Reviderade och antagna av kongressen 2015 Stadgar RFSU Reviderade och antagna av kongressen 2015 1 Ändamål Riksförbundet för sexuell upplysning, RFSU, är en partipolitiskt, fackligt och religiöst obunden ideell förening. RFSU utgår från övertygelsen

Läs mer

Stadgar för Hela Sverige ska leva

Stadgar för Hela Sverige ska leva Stadgar för Hela Sverige ska leva Antagna vid årsmötet 2011-05-10 1 Föreningens namn Föreningens namn är Hela Sverige ska leva. Föreningen är ideell och partipolitiskt och religiöst obunden. 2 Föreningens

Läs mer

Fastställt på förbundsmötet oktober 2013

Fastställt på förbundsmötet oktober 2013 Målprogram Fastställt på förbundsmötet oktober 2013 Målsättning och Huvudmål Förbundet Unga Rörelsehindrade har som huvudmålsättning att ungdomar med nedsatt rörelseförmåga ska vara en del av samhället.

Läs mer

Verksamhetsinriktning

Verksamhetsinriktning Försvarsförbundets Verksamhetsinriktning 2007-2011 Antagna av Försvarsförbundets kongress 12-14 juni 2007 2 FÖRSVARSFÖRBUNDET VERKSAMHETSINRIKTNING 2007-2011 3 Försvarsförbundets vision Vi i Försvarsförbundet

Läs mer

Varför ska du vara med i facket?

Varför ska du vara med i facket? Varför ska du vara med i facket? www.gåmedifacket.nu 020-56 00 56 Vill du förhandla på egen hand? Det gör inte din chef. Visst kan du förhandla om din egen lön, och visst kan du själv diskutera dina villkor

Läs mer

När tänkte du på dig själv senast?

När tänkte du på dig själv senast? Bli medlem du också! 8 av 10 läkare är redan med. När tänkte du på dig själv senast? Vi tänker på dig under hela din karriär 1 Vi tänker på dig under hela din karriär Som läkare har du ett viktigt och

Läs mer

Till efterlevande. Information om ekonomiskt stöd

Till efterlevande. Information om ekonomiskt stöd Till efterlevande Information om ekonomiskt stöd Vill du veta mer? Den här broschyren ger bara översiktlig information. Om du vill ha mer detaljerad information om något som nämns i broschyren kan du läsa

Läs mer

SKTFs undersökning om kommuners och landstings strategi för den framtida personalförsörjningen. Hur klarar kommuner och landsting återväxten?

SKTFs undersökning om kommuners och landstings strategi för den framtida personalförsörjningen. Hur klarar kommuner och landsting återväxten? SKTFs undersökning om kommuners och landstings strategi för den framtida personalförsörjningen. Hur klarar kommuner och landsting återväxten? November 27 2 Inledning SKTFs medlemmar leder, utvecklar och

Läs mer

Verksamhetsplan 2015 Villaägarna i Borås Stad Organisations nr. 802459-9212

Verksamhetsplan 2015 Villaägarna i Borås Stad Organisations nr. 802459-9212 Verksamhetsplan 2015 Villaägarna i Borås Stad Organisations nr. 802459-9212 Antagen av styrelsen den 2015-01-29 Behandlad på årsmötet den 2015-03-19 Senast reviderad den 2 (7) Innehåll FÖRENINGENS VERKSAMHET...

Läs mer

Förslag till nya Stadgar för Göteborgs Ornitologiska Förening

Förslag till nya Stadgar för Göteborgs Ornitologiska Förening Förslag till nya Stadgar för Göteborgs Ornitologiska Förening Styrelse i Göteborgs Ornitologiska Förening (GOF) föreslår årsmötet att anta nya stadgar vid ordinarie årsmöte 2017-04-02. För att dessa ska

Läs mer

FACKFÖRBUNDET ST DITT ARBETSPLATSFACK

FACKFÖRBUNDET ST DITT ARBETSPLATSFACK FACKFÖRBUNDET ST DITT ARBETSPLATSFACK ST 2015. Produktion: Fackförbundet STs Kommunikationsenhet. Fackförbundet ST. Tilltryck: April 2016. En arbetsplats en fackförening ST är det ledande fackförbundet

Läs mer

Förslag på ändringar av stadgar för Global Picnic

Förslag på ändringar av stadgar för Global Picnic Förslag på ändringar av stadgar för Global Picnic 1 Firma Föreningens firma är Global Picnic. 2 Ändamål och verksamhet Föreningen ska främja medlemmarnas intresse genom att bedriva aktiviteter som är förknippade

Läs mer

Välkommen till informationsträff med KPA Pension. Åke Andersson

Välkommen till informationsträff med KPA Pension. Åke Andersson Välkommen till informationsträff med KPA Pension Åke Andersson Om KPA Pension KPA Pension är ett serviceorgan för den kommunala sektorn i pensions- och försäkringsfrågor. Vi hjälper till att: räkna fram

Läs mer

Organisation Syfte och mål

Organisation Syfte och mål Organisation 2016-01-27 Syfte och mål Länkens kamratförbund Stödja distriktsföreningarnas verksamhet. Arrangera aktiviteter i distriktets regi. Informera om Länkens verksamhet och policy. Bistå kommunernas

Läs mer

I den här skriften får du som är förtroendevald eller medlem inspiration, tips och råd på hur du kan rekrytera medlemmar.

I den här skriften får du som är förtroendevald eller medlem inspiration, tips och råd på hur du kan rekrytera medlemmar. Hej LSRs strategi är att uppnå en uppvärdering av sjukgymnastkåren genom att knyta samman professionalisering, positionering och löneutveckling. Det är lättare att nå målen ju fler som är med. Och ju bättre

Läs mer

Stadgar för Norden, svensk förening för nordiskt samarbete (Föreningen Norden i kommunikation)

Stadgar för Norden, svensk förening för nordiskt samarbete (Föreningen Norden i kommunikation) Stadgar för Norden, svensk förening för nordiskt samarbete (Föreningen Norden i kommunikation) 1. Föreningens syfte Norden, svensk förening för nordiskt samarbete, har till ändamål att på alla områden

Läs mer

FÖRSVARSFÖRBUNDET. TCO-förbundet nära dig FÖRSVARSFÖRBUNDET

FÖRSVARSFÖRBUNDET. TCO-förbundet nära dig FÖRSVARSFÖRBUNDET TCO-förbundet nära dig Foto: Sören Andersson VISION VÅR VISION: Vi i Försvarsförbundet ska genom vårt arbete medverka till bättre livskvalitet för medlemmarna FÖR DIG Jobbar du inom försvaret eller en

Läs mer

Allmänt om bostadsrätt som boendeform

Allmänt om bostadsrätt som boendeform Sidan 1 av 5 Allmänt om bostadsrätt som boendeform Det finns idag några olika boendeformer. Man kan bl.a. bo i villa, radhus, ägarlägenhet, bostadsrätt eller hyresrätt. Det finns även andra boendeformer

Läs mer

Ett rikare liv på äldre dar. Vår plan för att öka välbefinnandet och antalet aktiviteter för äldre i Värmdö kommun.

Ett rikare liv på äldre dar. Vår plan för att öka välbefinnandet och antalet aktiviteter för äldre i Värmdö kommun. Ett rikare liv på äldre dar. Vår plan för att öka välbefinnandet och antalet aktiviteter för äldre i Värmdö kommun. Fler äldre som är pigga och vitala Ofta handlar äldrepolitiken om ökat vårdbehov och

Läs mer

Välkommen till Kommunal. Blankett för inträdesansökan i Svenska Kommunalarbetareförbundet och i Kommunalarbetarnas arbetslöshetskassa

Välkommen till Kommunal. Blankett för inträdesansökan i Svenska Kommunalarbetareförbundet och i Kommunalarbetarnas arbetslöshetskassa Välkommen till Kommunal Blankett för inträdesansökan i Svenska Kommunalarbetareförbundet och i Kommunalarbetarnas arbetslöshetskassa Art nr 978 91 7141 980 4. Maj 2011 Inträdesansökan till Svenska Kommunalarbetareförbundet

Läs mer

Ökad medlemsnytta. PLUS webshop MEDLEMSNYTTA FÖR ORGANISATIONER

Ökad medlemsnytta. PLUS webshop MEDLEMSNYTTA FÖR ORGANISATIONER = fler medlemmar Vill ni öka nyttan med att vara medlem i er organisation? MEDLEMSFÖRMÅNER ÄR VIKTIGA. PLUS är ett koncept för att hjälpa intressestyrda organisationer att öka upplevd medlemsnytta inom

Läs mer

För dig som läser till världens bästa yrke: läkare.

För dig som läser till världens bästa yrke: läkare. För dig som läser till världens bästa yrke: läkare. Medicine Studerandes Förbund är studentförbundet inom Sveriges läkarförbund Bli medlem och påverka din framtid nu Vi vet att det är tufft när det känns

Läs mer

HANDLINGSPLAN. Här nedan förklaras de olika stegen i mallen:

HANDLINGSPLAN. Här nedan förklaras de olika stegen i mallen: HANDLINGSPLAN För att arbeta med strategierna behövs en handlingsplan med olika insatser. Svenska Kyrkans Unga har en del kampanjer som sker varje år och sedan en verksamhetsinriktning från Stora årsmötet.

Läs mer

Med hopp om ett tryggt och positivt åldrande

Med hopp om ett tryggt och positivt åldrande Välkommen senior! Med hopp om ett tryggt och positivt åldrande Kanske har vi alla någon gång i livet tittat oss i spegeln och mötts av ett ansikte vars ålderstecken inte riktigt stämmer överrens med känslan

Läs mer

tillvarata medlemsföreningarnas intressen representera medlemsföreningarna regionalt, nationellt och internationellt

tillvarata medlemsföreningarnas intressen representera medlemsföreningarna regionalt, nationellt och internationellt Stadgar för Musikcentrum Riks 1 NAMN OCH SÄTE Förbundet Musikcentrum Riks (MCR) är en ideell förening som består av musikcentrumbildningar. Det har sitt säte i Göteborg. 2 ÄNDAMÅL Musikcentrum Riks ska

Läs mer

VERK SAM HETS PLAN 2015. Friskis&Svettis Östersund

VERK SAM HETS PLAN 2015. Friskis&Svettis Östersund VERK SAM HETS PLAN 2015 Friskis&Svettis Östersund INLEDNING Friskis&Svettis är en ideell idrottsförening med ett för idrottsvärlden ovanligt mål. Här finns inget målsnöre att spränga, inget nät att sätta

Läs mer

Vi erbjuder lustfylld och lättillgänglig träning av hög kvalitet för alla VERKSAMHETSPLAN & BUDGET

Vi erbjuder lustfylld och lättillgänglig träning av hög kvalitet för alla VERKSAMHETSPLAN & BUDGET Vi erbjuder lustfylld och lättillgänglig träning av hög kvalitet för alla VERKSAMHETSPLAN & BUDGET 2015 Huvudmål Mål 2015 5% vinst 2500 medlemmar Övergripande mål 2015-2017 Tillväxt på 3% till 2630st medlemmar.

Läs mer

Fakta och tips till dig som är förtroendevald. Välkommen som fackombud

Fakta och tips till dig som är förtroendevald. Välkommen som fackombud Fakta och tips till dig som är förtroendevald i Handels Välkommen som fackombud Välkommen som fackombud Att vara fackombud innebär att du är Handels kontaktperson på arbetsplatsen. Du har fått förtroendet

Läs mer

EN BÄTTRE VÄRLD. Stadgar. för Svenska FN-förbundet, distrikt och föreningar

EN BÄTTRE VÄRLD. Stadgar. för Svenska FN-förbundet, distrikt och föreningar EN BÄTTRE VÄRLD Stadgar för Svenska FN-förbundet, distrikt och föreningar Stadgar för Svenska FN-förbundet, distrikt och föreningar Stadgarna antogs 1957 och reviderades senast vid Svenska FN-förbundets

Läs mer

STADGAR FÖR ERITREANSKA RIKSFÖRBUNDET I SVERIGE

STADGAR FÖR ERITREANSKA RIKSFÖRBUNDET I SVERIGE STADGAR FÖR ERITREANSKA RIKSFÖRBUNDET I SVERIGE 1 FÖRBUNDETS NAMN Förbundets namn är ERITREANSKA RIKSFÖRBUNDET I SVERIGE och förkortas ERIS. ERIS är ett ideellt förbund av lokala föreningar. 2 FÖRBUNDET

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL. Målsättning

VÄLKOMMEN TILL. Målsättning VÄLKOMMEN TILL Konferens för distriktens utbildnings- och folkhälsoansvariga den 27-28 september 2011 Eva-Christine Öhman, Utbildningschef Ola Nilsson, Folkhälsoansvarig Karl-Erik Axelsson, Förbundsstyrelsen

Läs mer

Inte bara för. syns skull

Inte bara för. syns skull Inte bara för syns skull För ett tillgängligt samhälle Vet du att bankomaten kan prata med dig? Det har vi på Syn skadades Riksförbund (SRF) arbetat fram för att vi med synnedsättning ska kunna ta ut pengar

Läs mer

Handlingsprogram 2013-2016. Sveriges Pensionärers Riksförbund, SPRF

Handlingsprogram 2013-2016. Sveriges Pensionärers Riksförbund, SPRF Handlingsprogram 2013-2016 Sveriges Pensionärers Riksförbund, SPRF FÖRORD Handlingsprogrammet för 2014 2016 utgör ett övergripande styrdokument för SPRFs förtroendevalda och anställda och förmedlar förbundets

Läs mer

Dagordningens punkt 28 Medlemsavgifter

Dagordningens punkt 28 Medlemsavgifter Dagordningens punkt 28 Medlemsavgifter Medlemsavgifter motion 103, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128 och 129 Motion 103 Avdelning Västerås, Eskilstuna och Köping Motionär Henrik Ryman, Patrik Hellström,

Läs mer

PRO en stark, välkomnande och kompetent organisation

PRO en stark, välkomnande och kompetent organisation 1 Del 2, PRO:s organisation PRO en stark, välkomnande och kompetent organisation Sveriges pensionärer behöver en stark organisation PRO är en stor och aktiv organisation och den främsta företrädaren för

Läs mer

vad du behöver veta om fsastud

vad du behöver veta om fsastud vad du behöver veta om fsastud om FSAstud FSAstud är Förbundet Sveriges Arbetsterapeuters (FSA) studentorganisation. FSA driver såväl medlemmarnas fackliga- som yrkesmässiga intressen och arbetar med yrkes-,

Läs mer

För dig som läkarstudent

För dig som läkarstudent För dig som läkarstudent Arbetsgivare Myndigheter Opinionsbildande organisationer Läkarförbundet Branschorganisationer MSF Beslutsfattare Regeringskansli Media Läkaresällskapet Medlemmar Allmänhet Politiker

Läs mer

Bryt Ensamheten! Om vägen vidare vid psykisk ohälsa

Bryt Ensamheten! Om vägen vidare vid psykisk ohälsa Bryt Ensamheten! Om vägen vidare vid psykisk ohälsa Psykisk ohälsa - vanligare än man tror Det finns undersökningar som visar att 25 % av befolkningen vid något tillfälle i livet kommer att drabbas av

Läs mer

PRO är en självständig, oberoende och partipolitiskt obunden organisation. PRO arbetar för

PRO är en självständig, oberoende och partipolitiskt obunden organisation. PRO arbetar för 1 Verksamhetsplan 2015 PRO är en av Sveriges största folkrörelser och har en viktig roll och uppgift att fylla som pensionärernas intresseorganisation. PRO strävar efter ett samhälle som präglas av solidaritet,

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL SPF SENIORERNA BLEKINGEDISTRIKTET!

VÄLKOMMEN TILL SPF SENIORERNA BLEKINGEDISTRIKTET! VÄLKOMMEN TILL SPF SENIORERNA BLEKINGEDISTRIKTET! Det finns många anledningar att bli medlem i någon av våra 16 lokalföreningar som ingår i Blekingedistriktet. Som medlem har du möjlighet att delta i aktiviteter,

Läs mer

Hälsosamt åldrande hela livet

Hälsosamt åldrande hela livet Hälsosamt åldrande hela livet Åldrande med livskvalitet Livsvillkoren och våra levnadsvanor påverkar vår hälsa. Det är den grundläggande utgångspunkten för allt folkhälsoarbete. Vi kan aldrig undvika det

Läs mer

VÄLKOMMEN SOM MEDLEM! Friskis&Svettis Malmö

VÄLKOMMEN SOM MEDLEM! Friskis&Svettis Malmö VÄLKOMMEN SOM MEDLEM! Friskis&Svettis Malmö OM FRISKIS&SVETTIS MALMÖ Välkommen som medlem i IF Friskis&Svettis Malmö! Friskis&Svettis är en idrottsförening med ett för idrottsvärlden ovanligt mål: ett

Läs mer

EXPERTER PÅ LÄKEMEDEL

EXPERTER PÅ LÄKEMEDEL EXPERTER PÅ LÄKEMEDEL Sveriges Farmaceuter 2013 Grafisk form: Erika Jonés Foto: Ola Hedin Tryck: Vitt Grafiska OMVÄRLDEN FÖRÄNDRAS OCH VI MED DEN. Det innebär nya roller, nya uppgifter och nya utmaningar

Läs mer

För säljare, av säljare, genom hela karriären.

För säljare, av säljare, genom hela karriären. För säljare, av säljare, genom hela karriären. Säljarnas är den unika medlemsorganisationen som är specialiserad på säljarens förutsättningar och utmaningar. Det har vi över 100 års erfarenhet av. Vi vet

Läs mer

När tänkte du på dig själv senast?

När tänkte du på dig själv senast? Bli medlem du också! 8 av 10 läkare är redan med. När tänkte du på dig själv senast? Vi tänker på dig under hela din karriär 1 Vi tänker på dig under hela din karriär Som läkare har du ett viktigt och

Läs mer

Ett medlemskap i Bostadsrätterna för att skapa opinion och styrka

Ett medlemskap i Bostadsrätterna för att skapa opinion och styrka Ett medlemskap i Bostadsrätterna för att skapa opinion och styrka Bostadsrätterna arbetar också fokuserat med opinionsbildning och information för att påverka samhället till bostadsrättens fördel. Ett

Läs mer

Bidrag till frivilligorganisationer år 2007

Bidrag till frivilligorganisationer år 2007 NORRMALMS STADSDELSFÖRVALTNING PLANERINGSAVDELNINGEN SID 1 (5) 2007-03-23 Handläggare: Gunilla Schedin Telefon: 508 09 015 Till Norrmalms stadsdelsnämnd Bidrag till frivilligorganisationer år 2007 Förslag

Läs mer

Din pension och framtida ekonomi. pensionsavtalet pa-kl för dig som är eller har varit kommun- eller landstingsanställd

Din pension och framtida ekonomi. pensionsavtalet pa-kl för dig som är eller har varit kommun- eller landstingsanställd Din pension och framtida ekonomi pensionsavtalet pa-kl för dig som är eller har varit kommun- eller landstingsanställd Innehåll Välkommen till KPA Pension 3 Tjänstepension och allmän pension 3 Din allmänna

Läs mer

Lärarfackligt. Värva nya medlemmar. tema sid 2-7

Lärarfackligt. Värva nya medlemmar. tema sid 2-7 Lärarfackligt NR 6 för dig som är ombud i Lärarförbundet AUGUSTI 2013 tema sid 2-7 Värva nya medlemmar Ny termin. Nya kollegor. Passa på att presentera dig själv och Lärarförbundet redan första dagen.

Läs mer

Välkommen till SEKO! Gemenskap ger styrka

Välkommen till SEKO! Gemenskap ger styrka Välkommen till SEKO! Gemenskap ger styrka På omslaget: Camilla Jansson, vagnvärd Harjit Kaur, spärrexpeditör Stefan Färnström, behandlingsassistent Välkommen till SEKO! Gemenskap ger styrka Varmt välkommen

Läs mer