Kapitel 5. Arbetsmiljöarbete i driftfasen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kapitel 5. Arbetsmiljöarbete i driftfasen"

Transkript

1 Kapitel 5. Arbetsmiljöarbete i driftfasen Allmänt om drift och underhåll Många av de regler som gäller för uppförandet av vindkraftverk/vindkraftparker gäller också sedan man gjort överlämning till kund och gått över till service- och underhållsskedet. Ansvaret för arbetsmiljön vid ett vindkraftverk som är i drift ligger på den som råder över arbetsstället. Det kan vara ett entreprenadföretag eller fastighetsägaren beroende på vilka omständigheter som råder på den aktuella arbetsplatsen. Det kan handla om policy gällande bilar, användandet av säkerhetsutrustning, rutiner gällande iskast, drogpolicy, rapporteringsansvar gällande säkerhetsbrister etc. Service och underhåll är till för att minska störningar och avbrott i produktionen men är också nödvändigt för att maskiner, fordon och andra delar av anläggningen skall vara tillförlitlig och säker för de som är i, och i dess närhet. Tyvärr är det också förenat med risker att underhålla ett vindkraftverk då man arbetar på hög höjd, ofta med dåligt utrymme att röra sig på och dålig ergonomi, samtidigt som man kan utsättas för risker p.g.a. elarbete, arbete med hydrauliska system eller kläm- och fallskador eller risk för kemikalieexponering, uttorkning samt köld- eller brännskador. En del av riskerna kan byggas bort redan i konstruktionsfasen medan andra inte går att undvika som i de äldre vindkraftverken som oftast är mycket mindre än dagens moderna verk. Då måste man försöka att förebygga skada genom att t.ex. använda rätt skyddsutrusning, tänka på hur man lyfter och fördelar vikt, använda rätt verktyg och hjälpas åt som ett team och se efter varandra. Underhållsarbete innebär också ofta att man åsidosätter skyddsanordningar och säkra barriärer för att kunna komma åt att utföra sitt arbete. Det gäller därför att vara noga med vad man gör och hur man gör det samtidigt som man har koll på var kollegan är så man inte av misstag skadar någon i sin omgivning. Det är av yttersta vikt att alltid tänka på säkerheten först och främst, att alltid göra riskbedömningar och följa de säkerhetsföreskrifter som finns. Det är inte bara arbetet i turbinen som kan vara förenligt med fara, själva resan till och från turbinen kan också innebära fara. Vid själva transporten behöver man därför också göra en riskanalys för att kunna säkerställa att det kan göras på ett säkert sätt. Man behöver fundera på vilket/vilka fordon man behöver använda; bil/båt/snöskoter/vessla/helikopter, samt ev. kringutrustning såsom snöskoterpulka, snöskoterhjälm, flytväst/flytoverall etc. Att anpassa både körning och däck efter vinter/sommarväglag och rådande hastighetsbegränsningar, se till att ha dryck och rätt kläder på sig samt extra kläder nära tillhands om man blöter ned sig är också viktigt. Dessutom är det bra att före avfärd se vilket väder som råder i området samt hur det ser ut att utvecklas under dagen. Detta för att undvika olycka genom att t.ex. ge sig ut i en annalkande snöstorm, regnoväder med åska, eller regnoväder med höga vågor under ett off-shore uppdrag, där chanser till räddning är små. De kan också vara så att vädret gör att själva arbetet i vindkraftverket är direkt farligt vid t.ex. risk för höga vindar, åska eller blixtar i området. På de allra flesta företag finns metodbeskrivningar, där man beskriver hur arbetet ska gå till vid specifika fel samt vad vindstyrkan och olika temperaturer får vara vid ett visst arbetsmoment. Detta är viktigt att följa eftersom det annars kan minska livslängden på komponenterna samt vara förenat med stora risker för serviceteknikern själv och hens kollega.

2 Avhjälpande underhåll, planerat underhåll och akuta fel När man talar om service och underhåll innebär det att man lämnat över ägandet av vindkraftverket till kunden. Ibland har kunden själv ansvaret för service och underhåll i och med detta, men i de flesta fall köper kunden tjänsten i någon form av tillverkaren genom ett s.k. serviceavtal. All produktion är beroende av att underhållet fungerar bra. Vanligtvis omfattas underhåll av inspektion, provning, mätning, felsökning, ersättning av delar, justeringar av instrument och delar, reparationer, skötsel och service samt smörjning och rengöring. Underhåll delas ibland upp i tre olika delar: Avhjälpande underhåll och felavhjälpning Utförs ofta när det blir ett akut fel på en komponent som behöver bytas ut eller repareras. Detta sker ofta oplanerat och kräver en omedelbar insats för att minimera produktionsbortfallet. Som servicetekniker kräver detta att man snabbt kan ta sig till vindkraftverket och korrigera felet genom byte eller reparation av den felande komponenten. Reservdelar är svårt att lagerföra, då man aldrig kan veta vad som kommer att gå sönder, men att ha några av de vanligaste komponenterna i bilen/på lager är ändå en nödvändighet för att kunna utföra sitt arbete effektivt och för att minska stilleståndstiden. Förebyggande underhåll/planerat underhåll Detta är underhåll som ofta kan förutses och utförs planerat, periodiskt och kan ibland bestå av inspektioner eller provningar, där man byter ut komponenter, gör justeringar eller annan service. Det kan handla om oljebyte, batteribyte, påfyllning av fett, funktionstester etc. Generellt sett vill man ju att vindkraftverket ska snurra så många timmar som möjligt och därför är det viktigt med underhåll, eftersom man genom detta kan förebygga fel som annars kan resultera i stora produktionsbortfall om dyra komponenter fallerar p.g.a. små fel. Fördelen med planerade underhåll är också att man i mångt och mycket kan planlägga dessa till perioder med låg vind (t.ex. sommaren) där bortfallet i produktion inte slår lika hårt. Förbättrande underhåll Här syftar man främst på underhåll som förebygger framtida fel och förlänger livslängden på komponenten eller utrustningen. Om möjligt görs detta i samband med det förebyggande underhållet. Det kan t.ex. handla om att tekniken gått framåt och man därför kommit med effektivare komponenter som skall ersätta en gammal, man installerar en komponent som underlättar annat arbete eller att en nyare komponent är mer driftsäker än en gammal, som därför behöver bytas ut. Arbetet vid underhåll Under själva underhållsarbetet är det också viktigt att vara försiktig för att undvika skada och dessa risker får absolut inte åsidosättas vid en riskbedömning. Det kan t.ex. gälla transporter av verktyg och material till och från vindkraftverket eller upp i nacellen/hubben. Ökade fallrisker p.g.a. att man inte kan stänga serviceluckor ordenligt, eller att annars förbjudna utrymmen måste öppnas upp för att man ska komma åt ordentligt. Det kan t.ex. gälla inspektionsluckor eller skyddsplåtar, detta utan att teknikern kan sätta upp skyddsräcken eller avspärrningar i övrigt för att skydda sig. Men det kan också handla om oplanerade elavbrott eller elfel som gör att hela vindkraftverket blir mörkt, eller att man inte håller ordning på material, skräp eller verktyg som man lätt kan snubbla på eller som gör att man tappar föremål. Slipdamm, kemikaliler och andra ohälsosamma ämnen kan spridas vid underhållet vilket man också måste planera för, detta så man kan begränsa skadan redan tidigt.

3 Felavhjälpning När det blir ett fel på vindkraftverket är det ofta bråttom att ta sig iväg och reparera felet, eftersom vindkraftverket kostar pengar för kunden, när det inte snurrar, om förutsättningarna och vinden är god. Hanteringen av ett fel kan se ut så här: De flesta vindkraftverk är uppkopplade till någon form av fjärrövervakning för att man lätt ska kunna läsa av hur vindkraftverket mår, om det snurrar och producerar bra osv. I det här fallet kallat driftcentral. Teknikern får då en indikation från driftcentralen om att något är fel som inte driftledaren själv kan åtgärda via sina system. En serviceorder går ut till teknikern och det gäller att utifrån de uppgifter han får, försöka tänka igenom vad eller vilka fel som kan tänkas ge upphov till de felkoder och symptom som systemet och verket uppvisar. Därefter gäller det att förbereda utryckningen med reservdelar, material, ev. elschema/hydraulschema, dator och verktyg som kan tänkas behövas. Därefter packar man ned allt i säckar och in i fordonet tillsammans med skyddsutrusning, extrakläder ev. lunch/fika etc. för vidare transport till vindkraftverket (detta gäller om man utgår från ett lager och inte har allt i bilen redan). Detta för att man enkelt ska kunna hissa upp allt när man kommer fram och lätt ska kunna få på sig PPE och hjälm vid ankomst. Här gäller det för teknikern att inte bli stressad av situationen utan att i alla lägen tänka på säkerheten först och att göra ett bra och noggrant jobb. Så behövs kanske inte fler besök i turbinen p.g.a. enkla fel som beror på slarv. Det kostar mer pengar, än att göra rätt från början även om det tar lite extra tid. När man anländer till vindkraftverket ser man till att parkera så att man har bilen i rätt riktning för en eventuell evakuering dvs. med fronten mot utfarten, och att man inte har bladen direkt ovanför bilen i händelse av fallande föremål/is. Verket är förmodligen stoppat redan och när teknikern anländer slår denne över verket i manuell drift så att man inte av misstag kan slå igång det via fjärrstyrning och orsaka olyckor (det samma gäller vid andra typer av maskiner som man ska utföra arbetet på, där det finns risk att andra försöker köra igång den ovetandes om andra jobb på samma maskin). När man sedan ska sätta igång att arbeta/felsöka gäller det att försöka arbeta förutsättningslöst och att ta hjälp av de indikationer man har genom felen som turbinen uppvisar men också av sina sinnen. Man får helt enkelt ibland agera lite som en detektiv och försöka pussla ihop informationen till en helhet som ger ett rimligt svar. Det kan nämligen vara så att felkoderna indikerar ett fel men att grundorsaken till problemet är en annan. Hörsel låter något inte som det ska, smäller/knackar det någonstans? Lukt- är lukten i turbinen annorlunda, kanske luktar det bränt? Syn- ser allt ut som det ska? Är något buckligt eller saknas det något? Är det för mycket eller lite vätskor någonstans? Finns läckage eller spill som behöver åtgärdas? Beroende på vad felet är får man sedan försöka lösa det genom eget kunnande i teamet och ta hjälp av de tillgångar man har tillhands genom datorn såsom ritningar, elschema, hydraulschema eller tidigare historik över fel på vindkraftverket. Men det kan också vara så att man får be om hjälp från en supporttjänst eller kloka kollegor. Upptäcker man under processens gång att man inte har rätt utrusning, verktyg eller kunnande för att kunna fortsätta sitt arbete gäller det att avbryta arbetet och att informera driftcentralen om läget. Då det kan vara direkt livsfarligt att använda verktyg som inte är avsedda för ändamålet eller att försöka utföra arbete som man inte har rätt typ av specialkompetens för. När man sedan avhjälpt felet testkör man och ser till att allt är i sin ordning, att det är snyggt och städat och inget skräp finns kvar samt att inga verktyg eller delar är kvarglömda. Det är också viktigt att notera om man ser något som behöver åtgärdas i övrigt och som därför behöver rapporteras in till driftledningen och repareras vid senare tillfälle.

4 Därefter slår man över verket i normalläge igen s.k. fjärrdrift så att verket är uppkopplat mot driftcentralen, man rapporterar ut sig och sedan lämnar man platsen. När felet är avhjälpt skall det ofta dokumenteras i ett datasystem för att man senare skall kunna dra nytta av informationen genom att se på historiken vilka åtgärder man gjort och vad felet egentligen var. Detta är också sådant som kan bli underlag till ev. fakturering, senare så det är viktigt att det är utförligt formulerat så kunden ser vad han betalar för. När det är klart gäller det att sortera upp skräp och förbrukat material och lägga i kärl för återvinning samt att ev. fylla på lagret i bilen med det som förbrukats och se till så att verktyg och säkerhetsutrusning är i gott skick och på rätt plats inför nästa utryckning. PPE gås igenom och kontrolleras efter skador/smuts samt att övrig klädsel är hel och torr inför nästa uppdrag. Arbete utanför nacellen Inom vindkraftsindustrin finns många olika specialområden som gör att man måste ha specialkompetens eller specifika certifikat för att få utföra. Men en person som arbetar som vindkraftekniker kommer förmodligen förr eller senare att ställas inför uppgiften att arbeta utanpå nacellen. Det kan handla om att knacka bort is från en FT sensor eller att byta en trasig flygljuslampa etc. Då gäller det att se till att alla sinnen är skärpta, och att vara väl insatt och förberedd inför uppgiften och följa alla de säkerhetsföreskrifter som finns, samt att se till att säkra sig själv och sina verktyg korrekt. På nacellens tak kan minsta misstag annars få förödande konsekvenser. När man som tekniker skall arbeta högt ovanför marken utanpå en nacell eller hängandes från ett rep för att kunna utföra arbete på t.ex. ett blad, ställs om möjligt ännu större krav gällande rätt utbildning, säkerhetsmedvetenhet, försiktighet och noggrannhet. Trots detta kommer det alltid att finnas yttre faktorer som är svåra att själv påverka. Det kan vara små oförutsedda vindbyar som gör att repen trasslar in sig i varandra eller att man halkar till på nacelltaket p.g.a. lite is eller snö. Faktorer som måste finnas med i beräkningen och riskanalysen som görs innan. Ett annat exempel på arbete utanför nacellen, men som kräver specialutbildning, är att inspektera, tvätta eller reparera bladen. Detta utförs av specialtränade personer som har fått rätt utbildning och förutsättningar för att kunna utföra uppgiften på ett säkert sätt. Dessa personer måste ibland ta hjälp av en kran och en manskapskorg för att kunna utföra uppgiften. Detta ställer höga krav på samarbete och god kommunikation mellan den som opererar kranen och den som skall utföra uppgiften. Uppgiften är ofta tidsödande, kräver hög koncentration och innebär ofta dålig ergonomi, ensidigt arbete och små möjligheter att komma ifrån och ta en paus. Dessutom försvåras ofta arbetet beroende på väder, vind och om det är kallt eller varmt ute. Torktider och liknande för materialet inverkar också och kan verka stressande, beroende på vad som skall göras. God planering och noggrannhet är ledord för dessa personer, då man ofta har små marginaler att jobba med vad gäller själva uppgiften och möjlighet att göra om och rätt, väder, hur länge man har möjlighet att ha kranen på plats samt yttre krav från t.ex. kunden att få igång vindkraftverket så snart som möjligt för att minimera stilleståndstiden. Här gäller det för dessa personer att ha is i magen och att arbeta effektivt utan att stressa, göra avkall på säkerheten eller slarva vilket kan leda till kostsamma misstag. Det är ett utmanande arbete som många finner spännande och attraktivt men som inte många behärskar, än eftersom yrket tar tid att läras upp i samtidigt som branschen än så länge är ganska ung i Sverige.

5 Tips på arbetsplatsrutiner Bra underhåll är i vissa fall helt avgörande för att undanröja faror och risker på arbetsplatsen. Det förebyggande underhållet är här extra viktigt. Det reducerar t.ex. risker som kan uppstå när något plötsligt slutar fungera. I värsta fall kan brister i underhållet leda till stora miljökatastrofer som t.ex. om en hydraulslang springer läck och släpper ut olja som sedan kommer ned på marken runt omkring vindkraftverket. Då kan både människor, djur och natur påverkas negativt flera år framöver. Andra exempel kan vara om material eller infästningar lossnar och flyger iväg, då kan skadorna på människor, djur, natur samt omgivning bli stora. Brister i underhållet leder också till att risken för halk, - snubbel- eller fall olyckor ökar. Det kan t.ex. vara om det slarvas med kontroller av t.ex. trappor in till verket, skenan för glidlås, stegar, hiss eller räcken och om de plötsligt inte fungerar som det ska. Om regelbundna kontroller och tester inte görs finns också en risk att säkerhetssystem, brandvarnare, ventilation, larm, säkerhetsbrytare etc. slutar fungera och att det inte uppdagas i tid. Vid underhållsarbete (oavsett i vilken form) kan man tänka på fem grundläggander regler för att underlätta arbetet så att det kan ske på ett säkert sätt. 1. Planera underhållsarbetet noga och gör en riskbedömning innan start. 2. Det är viktigt att se till att vidta försiktighetsåtgärder där man ska arbeta, så att inte obehöriga kan orsaka skada. Det kan innebära att man använder sig av LOTO 1 vid t.ex. elarbete, sätter upp skyltar om att man arbetar på platsen, eller stoppar maskiner på ett säkert sätt. 3. Använd rätt verktyg och utrustning till rätt ändamål. Felaktig användning av verktyg och maskiner kan leda till olycka för den enskilde eller någon i dess omgivning. Detta gäller även säkerhetsutrusningen. Slarva aldrig med den oavsett om det gäller användning av hörselskydd/skyddsglasögon eller att använda glidlås även när man klättrar korta sträckor eller att ta på hjälmen redan innan man kliver ur bilen utanför turbinen. 4. Arbeta alltid enligt plan, var noga och följ de regler och riktlinjer som är satta oavsett tidspress. Att ha ögonen med sig oavsett vad man gör är viktigt, kanske uppdagas andra problem eller risker under arbetets gång vilket man måste ta hänsyn till för att kunna fortsätta sitt arbete på ett säkert sätt. Upptäcker man andra fel, läckor eller spill som behöver tas rätt på eller kanske kollegan utsätts för risker, utan att vara medveten om det själv. Det gäller att alltid arbete i team och ta vara på varandra genom god kommunikation, så att man helat tiden är medveten om var den andre befinner sig och vad hen gör. 5. Avsluta alltid arbetet med att kontrollera att arbetet verkligen är slutfört och att det som skulle underhållas är i säkert skick. Städa upp och håll rent och snyggt med 5S både före, under och efter arbetets gång. Det kan också vara bra att göra en liten summering av hur det gått och om det finns något som kan vara bra att tänka på till nästa tillfälle om man hamnar i en liknande situation. Arbetet ska dokumenteras och signeras enligt de checklistor och protokoll som finns för uppgiften i enlighet med det specifika företagets policy och rutiner. 1 LOTO är förkortining på Lock Out Tag Out som används inom den amerikanska säkerhetskulturen, men som även på senare år börjat användas inom svenska företag. LOTO innebär att man t.ex. bryter spänningen och låser brytare med personliga lås för att förhindra oavsiktligt igångsättande. Det kan gälla elutrusning/elskåp, hydraul stationer/pumpar, mekanisk utrusning/maskiner etc.

Avtal om användande av personlig skyddsutrustning

Avtal om användande av personlig skyddsutrustning Avtal om användande av personlig skyddsutrustning Jag har mottagit den personliga skyddsutrustningen i bilaga 1.1. Jag har fått information om när den ska användas Jag är personligen ansvarig för att utrustningen

Läs mer

Svensk Manual Låg lyftande Sax lyft QJY-L3000

Svensk Manual Låg lyftande Sax lyft QJY-L3000 Svensk Manual Låg lyftande Sax lyft QJY-L3000 INSTALLATION, DRIFT OCH UNDERHÅLL MANUAL Tillverkare Xinghui Auto Maintenance Machinery TEL: 8621-3910 8885, FAX: 8621-3910 8580 www.xinghuijx.com Distributör/

Läs mer

Bruksanvisning OPTIMAX

Bruksanvisning OPTIMAX B R U K S A N V I S N I N G F r a m k a l l n i n g s m a s k i n O P T I M A X 2003-03-10 SVK Röntgenteknik AB Båtvägen 7, 191 33 Sollentuna Innehållsförteckning sid 1.0 Säkerhetsföreskrifter 3 2.0 Testkörning

Läs mer

Vindkraft och Arbetsmiljö

Vindkraft och Arbetsmiljö Vindkraft och Arbetsmiljö Karin Liinasaari och Jenny Ahtola 2013-11-08 Projekt nr. 34250-2 Sammanfattning Arbetsmiljö- och säkerhetsarbete inom vindkraftbranschen är något som i likhet med alla branscher

Läs mer

Bruksanvisning MI-5. Framkallningsmaskin MI-5. 2003-03-10 SVK Röntgenteknik AB Båtvägen 7, 191 33 Sollentuna

Bruksanvisning MI-5. Framkallningsmaskin MI-5. 2003-03-10 SVK Röntgenteknik AB Båtvägen 7, 191 33 Sollentuna B R U K S A N V I S N I N G Framkallningsmaskin MI-5 2003-03-10 SVK Röntgenteknik AB Båtvägen 7, 191 33 Sollentuna Innehållsförteckning sid 1.0 Säkerhetsföreskrifter 3 2.0 Innan du startar maskinen 3 3.0

Läs mer

B R U K S A N V I S N I N G. Asksug/grovsug 800W Artikelnummer 3195-1128

B R U K S A N V I S N I N G. Asksug/grovsug 800W Artikelnummer 3195-1128 B R U K S A N V I S N I N G Asksug/grovsug 800W Artikelnummer 3195-1128 1 Asksug/grovsug 800W Artikelnummer 3195-1128 SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Asksugen/grovsugen ska inte användas nära lättantändliga eller

Läs mer

Document Name ANVISNING 1(6) Validity Date Reg No 10 år 2014-02-25 HMSS-331

Document Name ANVISNING 1(6) Validity Date Reg No 10 år 2014-02-25 HMSS-331 ANVISNING 1(6) SÄKER JOBBANALYS (SJA) - "MIN TAKE 2" RISKINVENTERING DRIFTPERSONAL 1 SYFTE Säker JobbAnalys (SJA) är ett verktyg för att systematiskt utvärdera underhålls- eller projektarbeten, normala

Läs mer

Vägledning vid elolycka

Vägledning vid elolycka Vägledning vid elolycka 2? I den här broschyren finns information om vad du behöver tänka på om en elolycka inträffar. Du får övergripande vägledning i hur du ska agera om du plötsligt befinner dig i en

Läs mer

B R U K S A N V I S N I N G. Asksug/Grovsug 1000W rostfri Artikelnummer 3195-1129

B R U K S A N V I S N I N G. Asksug/Grovsug 1000W rostfri Artikelnummer 3195-1129 B R U K S A N V I S N I N G Asksug/Grovsug 1000W rostfri Artikelnummer 3195-1129 1 Asksug/Grovsug 1000W rostfri Artikelnummer 3195-1129 SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Asksugen/grovsugen ska inte användas nära lättantändliga

Läs mer

Hur säker är CNC-maskinen och hur säkert är det att arbeta vid den?

Hur säker är CNC-maskinen och hur säkert är det att arbeta vid den? CNC-maskiner Maskinchecklista Hur säker är CNC-maskinen och hur säkert är det att arbeta vid den? Olyckor vid CNC-maskinen ger oftast svåra skador med stort personligt lidande och höga kostnader för både

Läs mer

Förebyggande Underhåll

Förebyggande Underhåll Förebyggande Underhåll Inverkan av dålig anläggningseffektivitet 100% 26% Förluster 74% Tidstillgänglighet Anläggningsutnyttjande Kvalitetsutbyte 94% 85% 93% Anläggningens kapacitet Anläggningens produktion

Läs mer

Kort introduktion till AkzoNobels Life-Saving Rules (Bohus)

Kort introduktion till AkzoNobels Life-Saving Rules (Bohus) Life-Saving Rules Kort introduktion till AkzoNobels Life-Saving Rules (Bohus) Peter Kemi 2012-12-05 1 Introduktion Våra Life-Saving Rules är åtta grundläggande säkerhetsregler som kommer att vara obligatoriska

Läs mer

CHECKLISTA FÖR VA-VERK DEL 1. Allmän del

CHECKLISTA FÖR VA-VERK DEL 1. Allmän del CHECKLISTA FÖR VA-VERK DEL 1. Allmän del ANVÄND CHECKLISTAN SÅ HÄR Besvara frågorna med Ja eller Nej. Svarar ni med kryss i högra kolumnen, fortsätt fylla i de tre följande rutorna. Det ifyllda blir underlag

Läs mer

Fredriksberg. Information till boende. Systematiskt Brandskyddsarbete Bilaga 2

Fredriksberg. Information till boende. Systematiskt Brandskyddsarbete Bilaga 2 Information till boende Tre av fyra brandskador inträffar i bostäder. Närmare 100 personer dör i bostadsbränder varje år, många på grund av att säkerhetsutrustning saknas. I regel är det slarv som förorsakar

Läs mer

Talarmanus Bättre arbetsmiljö / Fall 4

Talarmanus Bättre arbetsmiljö / Fall 4 Sid 1 av 9 De föreskrifter från Arbetsmiljöverket som gäller för verksamheten är viktiga underlag vid undersökning av arbetsmiljön. Föreskrifterna AFS 2012:2 Belastningsergonomi handlar om hur arbete ska

Läs mer

Lokala föreskrifter. Mobila arbetsplattformar

Lokala föreskrifter. Mobila arbetsplattformar Utgåva: 4 Datum: 2008-07-09 Sida 1 (5) Husums fabrik Lokala föreskrifter Mobila arbetsplattformar Utgåva: 4 Datum: 2008-07-09 Sida 2 (5) Husums fabrik LOKALA FÖRESKRIFTER FÖR MOBILA ARBETSPLATTFORMAR Med

Läs mer

RB-16 ELEKTRISK BOCKMASKIN MANUAL

RB-16 ELEKTRISK BOCKMASKIN MANUAL RB-16 ELEKTRISK BOCKMASKIN MANUAL LÄS NOGGRANNT DENNA MANUAL INNAN MASKINEN TAS I BRUK. Felaktig användning kan orsaka skada på människa och material. Innehåll Sida Generell instruction 2 Delar och specifikationer...

Läs mer

DIN SÄKERHET ÄR VIKTIG! www.rtog.se. Räddningstjänsten Östra Götaland

DIN SÄKERHET ÄR VIKTIG! www.rtog.se. Räddningstjänsten Östra Götaland DIN SÄKERHET ÄR VIKTIG! www.rtog.se Räddningstjänsten Östra Götaland DITT AGERANDE KAN VARA AVGÖRANDE Vi inom räddningstjänsten jobbar för att alla ska ha det så tryggt och säkert som möjligt. I din vardag

Läs mer

By-pass-flitren finns i flera olika modeller och storlekar anpassade till olika fordon/maskiner och användningsområden.

By-pass-flitren finns i flera olika modeller och storlekar anpassade till olika fordon/maskiner och användningsområden. Undvik driftstopp och minska By-pass-flitren finns i flera olika modeller och storlekar anpassade till olika fordon/maskiner och användningsområden. Föroreningarna samlas i filterpatronen som byts ut med

Läs mer

Användarmanual KVARN ORIGINAL. U / SE Rev. 090111. Din lokala återförsäljare ... ...

Användarmanual KVARN ORIGINAL. U / SE Rev. 090111. Din lokala återförsäljare ... ... Användarmanual KVARN ORIGINAL Din lokala återförsäljare... U / SE Rev. 090111... 1. innehållsförteckning. Kvarn Original 1 Innehållsförteckning 2. 2 Inledning 3. 3. Varningar och föreskrifter 3-4 4. Grundregler

Läs mer

1.0 INLEDNING 2.0 SÄKERHET

1.0 INLEDNING 2.0 SÄKERHET 1.0 INLEDNING Tack för att du har valt oss! Du har valt en maskin som har tillverkats av högkvalitativa material och med den allra senaste tekniken. Din egen, dina kunders och dina användares säkerhet

Läs mer

Barblandare METOS HBH650 CE MG Bruksanvisning Käännös valmistajan englanninkielisestä käyttöohjeesta

Barblandare METOS HBH650 CE MG Bruksanvisning Käännös valmistajan englanninkielisestä käyttöohjeesta Barblandare METOS HBH650 CE MG4117106 Bruksanvisning 07.08.2015 Käännös valmistajan englanninkielisestä käyttöohjeesta VIKTIGA SÄKERHETSINSTRUKTIONER VARNING När man använder elektriska apparater bör man

Läs mer

MONTERINGSANVISNING OCH SKÖTSELRÅD

MONTERINGSANVISNING OCH SKÖTSELRÅD MONTERINGSANVISNING OCH SKÖTSELRÅD Glasfasad Skjutdörr S70 Santex System AB, Montörgatan 9, 301 80 Halmstad, Sverige Tel. +46 35 17 23 00 Fax +46 35 12 50 23 e-mail: info@santex.se - 1 - INNEHÅLL Avsnitt

Läs mer

AIRPORT REGULATION Göteborg City Airport

AIRPORT REGULATION Göteborg City Airport AR 3-04 Brandskyddsföreskrifter 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING BRANDSKYDDSFÖRESKRIFTER... 2 Allmänt... 2 Förbud och restriktioner... 2 Heta arbeten... 2 Heta arbeten... 3 Släckutrustning... 3 Förbud och restriktioner...

Läs mer

INSTRUKTIONSMANUAL MASSAGEMATTA FÖR BILSÄTET ELLER HEMMA INSTRUKTIONSMANUAL MA100ROS MASSAGEMATTA FÖR BILSÄTET ELLER HEMMA

INSTRUKTIONSMANUAL MASSAGEMATTA FÖR BILSÄTET ELLER HEMMA INSTRUKTIONSMANUAL MA100ROS MASSAGEMATTA FÖR BILSÄTET ELLER HEMMA INSTRUKTIONSMANUAL MASSAGEMATTA FÖR BILSÄTET ELLER HEMMA INSTRUKTIONSMANUAL MA100ROS MASSAGEMATTA FÖR BILSÄTET ELLER HEMMA Struktur Kära kund, Vänligen läs noga igenom hela denna användarmanual innan du

Läs mer

Bruksanvisning smutsfilter VM 6323 Typ CL-603FS. Ett bra val! Smutsfilter i segjärn och i flänsat utförande för vätskor, ånga och gaser.

Bruksanvisning smutsfilter VM 6323 Typ CL-603FS. Ett bra val! Smutsfilter i segjärn och i flänsat utförande för vätskor, ånga och gaser. Bruksanvisning smutsfilter VM 6323 Typ CL-603FS Smutsfilter i segjärn och i flänsat utförande för vätskor, ånga och gaser. Ett bra val! Innehållsförteckning Introduktion...3 Allmänna kommentarer...3 Försiktighetsåtgärder

Läs mer

SKÖTSEL OCH STÄDNING GOLV LINOLEUMMATTA OLJADE ELLER SÅPADE TRÄGOLV STEN- OCH KLINKER

SKÖTSEL OCH STÄDNING GOLV LINOLEUMMATTA OLJADE ELLER SÅPADE TRÄGOLV STEN- OCH KLINKER SKÖTSEL OCH STÄDNING Bostadens material och ytskikt är i regel tåliga och lätta att hålla rena. De flesta materialleverantörer har omfattande dokumentation om materialens egenskaper i olika avseenden,

Läs mer

BRUKSANVISNING CEAPRO FRAMKALLNINGSMASKIN

BRUKSANVISNING CEAPRO FRAMKALLNINGSMASKIN BRUKSANVISNING CEAPRO FRAMKALLNINGSMASKIN På kommande sidor följer en kortfattad bruksanvisning som beskriver handhavandet av framkallningsmaskinen CEAPRO. Bruksanvisningen är till största delen en ren

Läs mer

Skapat av (Efternamn, Förnamn, org) Dokumentdatum Ev. ärendenummer Birgitta Törne, ITfj Version 3

Skapat av (Efternamn, Förnamn, org) Dokumentdatum Ev. ärendenummer Birgitta Törne, ITfj Version 3 Skapat av (Efternamn, Förnamn, org) Dokumentdatum Ev. ärendenummer Birgitta Törne, ITfj2-2 2010-09-03 Dokumenttitel Handledning Ofelia - Återrapportering Version 3 Historik: Ändring sid 4 är markerad i

Läs mer

FASTIGHETSSERVICE. Ämnets syfte

FASTIGHETSSERVICE. Ämnets syfte FASTIGHETSSERVICE Ämnet fastighetsservice behandlar de faktorer som påverkar behovet av fortlöpande och effektivt underhåll av fastighetsbestånd. Det behandlar också hur fastighetsunderhåll planeras, genomförs

Läs mer

Bruksanvisning. Slaghack 155 Art Annelundsgatan 7A I Enköping I Tel I Fax I

Bruksanvisning. Slaghack 155 Art Annelundsgatan 7A I Enköping I Tel I Fax I Bruksanvisning Slaghack 155 Art. 90 44 853 Annelundsgatan 7A I 749 40 Enköping I Tel 010-209 70 50 I Fax 0171-44 14 10 I www.p-lindberg.se Slaghack 155 Artikelnummer: 9044853 Beskrivning: Slaghack med

Läs mer

VARNING. Bruksanvisning. Slow Juicer Modell nr: ZZI-802 DRA ALLTID UR KONTAKTEN EFTER ANVÄNDANDET LÅT INTE BARN LEKA MED MASKINEN ADESSO AB

VARNING. Bruksanvisning. Slow Juicer Modell nr: ZZI-802 DRA ALLTID UR KONTAKTEN EFTER ANVÄNDANDET LÅT INTE BARN LEKA MED MASKINEN ADESSO AB VARNING Slow Juicer Modell nr: ZZI-802 DRA ALLTID UR KONTAKTEN EFTER ANVÄNDANDET LÅT INTE BARN LEKA MED MASKINEN Bruksanvisning Endast för hushållsbruk ADESSO AB Denna slowjuicer är endast avsedd för hushållsbruk.

Läs mer

Fukt kontrollmetoder. Vad beror fuktfläcken på? Hur och när ska man göra fuktronder?

Fukt kontrollmetoder. Vad beror fuktfläcken på? Hur och när ska man göra fuktronder? Fukt kontrollmetoder Hur och när ska man göra fuktronder? Vad beror fuktfläcken på? Det har uppstått en missfärgning i taket i en lokal, vi vet inte varför. Hade vi kunnat förebygga den och hur skulle

Läs mer

Företagsblankett för Utredning av olycksfall och tillbud. Olycksfall Arbetssjukdom Tillbud Annan händelse. För intern utredning av:

Företagsblankett för Utredning av olycksfall och tillbud. Olycksfall Arbetssjukdom Tillbud Annan händelse. För intern utredning av: För intern utredning av: Olycksfall Arbetssjukdom Tillbud Annan händelse OBS! Allvarligt olycksfall/tillbud ska anmälas till Arbetsmiljöverket separat, www.anmalarbetsskada.se. 1. Information Datum för

Läs mer

Systematiskt arbetsmiljöarbete

Systematiskt arbetsmiljöarbete Systematiskt arbetsmiljöarbete Arbetsmiljöverkets föreskrifter om systematiskt arbetsmiljöarbete gäller alla arbetsplatser. Att utveckla och förbättra arbetsmiljön är ett ständigt pågående arbete som aldrig

Läs mer

Undervisningen i ämnet fastighetsskötsel ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande:

Undervisningen i ämnet fastighetsskötsel ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande: FASTIGHETSSKÖTSEL Ämnet fastighetsskötsel behandlar skötsel och underhåll av fastigheter. Ämnet handlar om tillsyn, underhålls- och reparationsarbeten såväl inom- som utomhus. Centralt i ämnet är ett serviceinriktat

Läs mer

Positiv Ridning Systemet Negativ eller positiv? Av Henrik Johansen

Positiv Ridning Systemet Negativ eller positiv? Av Henrik Johansen Positiv Ridning Systemet Negativ eller positiv? Av Henrik Johansen Man ska vara positiv för att skapa något gott. Ryttare är mycket känslosamma med hänsyn till resultatet. Går ridningen inte bra, faller

Läs mer

SPARK. Bilkontakt Typ 1. PIN-kod. Väggkontakt typ Schuko CEE7/7 16A. 7,5/10 m 6/10/16 A 100-240 VAC. 1,6 kg -30 /+40.

SPARK. Bilkontakt Typ 1. PIN-kod. Väggkontakt typ Schuko CEE7/7 16A. 7,5/10 m 6/10/16 A 100-240 VAC. 1,6 kg -30 /+40. Användarmanual SPARK 1 Laddhandtagets delar 2 Starta och stoppa laddning 3 PIN-kod 4 Säkerhetsföreskrifter 5 Vanliga frågor och svar 7 Återvinning 7 Kontaktinformation 7 SPARK Vi på Charge Amps är övertygade

Läs mer

908 Series Bar blender Operation Manual (2) Mélangeur de bar série 908 Manuel d utilisation (4) Mezcladora para bar 908 Manual de operación (6)

908 Series Bar blender Operation Manual (2) Mélangeur de bar série 908 Manuel d utilisation (4) Mezcladora para bar 908 Manual de operación (6) GB FR ES PT IT DE NL DK SE NO GR RU TU BR CN JP KR SA 908 Series Bar blender Operation Manual (2) Mélangeur de bar série 908 Manuel d utilisation (4) Mezcladora para bar 908 Manual de operación (6) Liquidificador

Läs mer

Information från Kungsörs KommunTeknik AB. Till dig som ska ha en villapump, LTA-enhet.

Information från Kungsörs KommunTeknik AB. Till dig som ska ha en villapump, LTA-enhet. Information från Kungsörs KommunTeknik AB Till dig som ska ha en villapump, LTA-enhet. JÄGARÅSEN Senast reviderad 2016-01-12 Information om villapump Denna informationstext är till för dig som ska ansluta

Läs mer

Brandskydd Brf Navet 2 på Lindholmen

Brandskydd Brf Navet 2 på Lindholmen Brandskydd Brf Navet 2 på Lindholmen BRANDSKYDDSPOLICY Bakgrund Ansvaret för att upprätta och arbeta efter en brandskyddsplan åligger sedan 2004 fastighetsägaren enligt Lag (2003:778). Syfte Denna brandskyddsplan

Läs mer

Södertörns brandförsvarsförbund

Södertörns brandförsvarsförbund Instruktion till Bilaga B, hantering av brandfarlig gas Den här bilagan använder du till ansökan för brandfarlig gas. Bilagan fungerar också som ett information och kunskapsmaterial till föreståndarna

Läs mer

Gyroway X-7. En självbalanserande scooter. Användarmanual. www.gyroway.se

Gyroway X-7. En självbalanserande scooter. Användarmanual. www.gyroway.se Gyroway X-7 En självbalanserande scooter Användarmanual www.gyroway.se 1 Innehåll 1. Introduktion......2 2. Modell.....3 3. Produktspecifikation 3 4. Produktfakta 4 4.1 Styre... 4 4.2 Kontrollpanel...5

Läs mer

Få en bra start med hörapparat

Få en bra start med hörapparat Få en bra start med hörapparat Vad kan du förvänta dig? Gratulerar till din nya hörapparat. För att du skall veta vad du kan förvänta dig och kunna få ut så mycket som möjligt av din nya hörapparat rekommender

Läs mer

BRF NIPFJÄLLET 10 ORG.NR

BRF NIPFJÄLLET 10 ORG.NR VATTENSKADOR BRF NIPFJÄLLET 10 A. ALLMÄNT Vårt kallvatten levereras av Stockholm vatten och varmvattnet kommer från Fortum till både fjärrvärme och varmvatten i kranarna. All vattenförbrukning faktureras

Läs mer

Viktigt säkerhetsmeddelande

Viktigt säkerhetsmeddelande IMMULITE 2000 IMMULITE 2000 XPi Viktigt säkerhetsmeddelande 3022/ 044 FSCA IMI 14-02 Mars 2015 Problem med flaskor för vatten och flytande avfall Enligt våra noteringar kan ditt laboratorium ha mottagit

Läs mer

Skötselanvisningar för din fjärrvärme.

Skötselanvisningar för din fjärrvärme. Skötselanvisningar för din fjärrvärme. Hur fungerar fjärrvärmecentralen i min villa? Vi tillverkar varmt fjärrvärmevatten vid vår stora panna. Vattnet går via nedgrävda ledningar till din bostad och in

Läs mer

om hur du stoppar fukt & mögel i ditt hem METRO THERM

om hur du stoppar fukt & mögel i ditt hem METRO THERM om hur du stoppar fukt & mögel i ditt hem METRO THERM 1 Vatten är grunden för liv & mögel Vatten är grunden för allt liv. Därför söker vi människor efter dessa dyra droppar i öknar och på Mars. Men ibland

Läs mer

ALLVARLIGA RISKER GENERELLT A= Arbetsmiljörisk K = Kvalitetsrisk B = Risk vid Brand/Brandrisk

ALLVARLIGA RISKER GENERELLT A= Arbetsmiljörisk K = Kvalitetsrisk B = Risk vid Brand/Brandrisk Riskbedömningsmall LLVRLIG ER GENERELLT = rbetsmiljörisk K = Kvalitetsrisk B = Risk vid Brand/Brandrisk RT 1. Nödutgångar kan vara blockerade. Detta försvårar eller förhindrar utrymning. Åtgärdas omgående.

Läs mer

B R U K S A N V I S N I N G. Värmemadrass Artikelnummer 7580-1031

B R U K S A N V I S N I N G. Värmemadrass Artikelnummer 7580-1031 B R U K S A N V I S N I N G Värmemadrass Artikelnummer 7580-1031 1 Värmemadrass Artikelnummer 7580-1031 Värmemadrassen har 4 olika värmenivåer och har timer där automatisk avstänging kan väljas mellan

Läs mer

Bättre inomhusklimat och nöjdare gäster. Att spara energi är att spara miljö och pengar

Bättre inomhusklimat och nöjdare gäster. Att spara energi är att spara miljö och pengar Att spara energi är att spara miljö och pengar Bättre inomhusklimat och nöjdare gäster Är du ansvarig för fastighetens uppvärmning, kyla och ventilation? Då är du även ansvarig för fastighetsgästernas

Läs mer

Platsen för placering av äggkläckningsapparaten bör vara så pass ventilerad och torr så att temperaturen är konstant ca 17-23 C.

Platsen för placering av äggkläckningsapparaten bör vara så pass ventilerad och torr så att temperaturen är konstant ca 17-23 C. Innan användning. Innan maskinen används för första gången, ta del av denna bruksanvisning, teknisk data, och kontrollera att följande är med: bruksanvisning termometer (Fahrenheit) metalllåda för termometer

Läs mer

ISDISPENSER FOSTER FID-40 INSTALLATION ANVÄNDNING

ISDISPENSER FOSTER FID-40 INSTALLATION ANVÄNDNING ISDISPENSER FOSTER FID-40 INSTALLATION ANVÄNDNING Vi reserverar oss rättigheten att ändra specifikationerna. man_fid-40_85.indd / april 06 Hobart Foster Scandinavia ApS Box 2101-196 02 Kungsängen - Tel.

Läs mer

Handbok. Textil- & våtdammsugare Apollo

Handbok. Textil- & våtdammsugare Apollo Handbok Textil- & våtdammsugare Apollo TORRDAMMSUGNING - Sätt i filtret (E) i behållaren (I). - Haka fast motorn (A) på behållaren (I) och lås den med de båda krokarna (G). - Sätt fast den rörliga slangen

Läs mer

DRAFTLINE - RENGÖRING AV ÖLANLÄGGNING

DRAFTLINE - RENGÖRING AV ÖLANLÄGGNING Vad är Draftline? Draftline är ett rengöringsmedel för Fatölsanläggningar. Det är basiskt och löser mycket effektivt upp organiska ämnen, t.ex. beläggningar i en ölslang. Draftline innehåller kemikalier

Läs mer

4 / 10 TONS HYDRAULISK RIKTSATS INSTRUKTIONSMANUAL

4 / 10 TONS HYDRAULISK RIKTSATS INSTRUKTIONSMANUAL 4 / 10 TONS HYDRAULISK RIKTSATS INSTRUKTIONSMANUAL LÄS IGENOM DENNA INSTRUKTIONSMANUAL NOGA FÖRE ANVÄNDNING VIKTIGT LÄS IGENOM DENNA INSTRUKTION NOGA. OBSERVERA SÄKERHETSINSTRUKTIONERNA OCH VARNINGARNA.

Läs mer

Anvisningar för kvalitetssäkring av spol- och diskdesinfektorer

Anvisningar för kvalitetssäkring av spol- och diskdesinfektorer Enheten för vårdhygien NLL Kia Karlman 1(6) Anvisningar för kvalitetssäkring av spol- och diskdesinfektorer Gods- och instrument avsedda för flergångsbruk ska rengöras och desinfekteras efter användning.

Läs mer

FYSISK SKYDDSROND OCH EGENKONTROLL CHECKLISTA

FYSISK SKYDDSROND OCH EGENKONTROLL CHECKLISTA FYSISK SKYDDSROND OCH EGENKONTROLL CHECKLISTA 1 (11) Verksamhetsutövaren ska fortlöpande och systematiskt identifiera, förutse och förebygga risker i verksamheten utifrån hälso- och miljösynpunkt. Ett

Läs mer

Kommentar till ABVA 91 Råd och anvisningar till fastighetsägare rörande vatten & avlopp i Robertsfors kommun

Kommentar till ABVA 91 Råd och anvisningar till fastighetsägare rörande vatten & avlopp i Robertsfors kommun Kommentar till ABVA 91 Råd och anvisningar till fastighetsägare rörande vatten & avlopp i Robertsfors kommun Detta meddelande är ett komplement till ABVA, som innehåller bestämmelser för brukande av kommunens

Läs mer

MATTRANSPORTVAGN METOS TERMIA 1000, 1500 H, HL, I

MATTRANSPORTVAGN METOS TERMIA 1000, 1500 H, HL, I MATTRANSPORTVAGN METOS TERMIA 1000, 1500 H, HL, I Installations- och bruksanvisningar 31.05.2013 3755281 3755280 3755279 3755278 3755277 1. Allmänt...3 1.1. I anvisningarna använda symbolers betydelse...3

Läs mer

Manual Förflytta defekt fordon

Manual Förflytta defekt fordon Manual Förflytta defekt fordon Fordon 360 Plus Författarna och Liber AB Version 1.0 Får kopieras 1 Anledning till förflyttning Arbetar du i eller med fordon kommer du troligtvis att behöva förflytta defekta

Läs mer

FOSTER F130, F200 och F300

FOSTER F130, F200 och F300 ISMASKINER FOSTER F130, F200 och F300 INSTALLATION ANVÄNDNING Vi reserverar oss rättigheten att ändra specifikationerna. man_f130_300.indd / april 06 Hobart Foster Scandinavia ApS Box 2101-196 02 Kungsängen

Läs mer

WUB5511 Elektrisk Värmefilt

WUB5511 Elektrisk Värmefilt WUB5511 Elektrisk Värmefilt Svensk Bruksanvisning Läs alltid först igenom bruksanvisningen och spara den för framtida hänvisningar Sid 2 VIKTIGA anvisningar! Spara för framtida bruk! VARNING: EJ avsedd

Läs mer

För en tryggare arbetsmiljö. Arbetsmiljörisker vid produktion

För en tryggare arbetsmiljö. Arbetsmiljörisker vid produktion För en tryggare arbetsmiljö Arbetsmiljörisker vid produktion Till dig som bygger montrar på Stockholmsmässan Vi på Stockholmsmässan vill skapa en så säker och trygg arbetsmiljö som möjligt, både för våra

Läs mer

Användarhandledning Stege Lars , och

Användarhandledning Stege Lars , och Användarhandledning Stege Lars 160-00102-00, 160-00102-01 och 160-00102-02 2009-0068 utgåva 1 Tel +46-8-594 Innehållsförteckning 1. Rini Stege 160-00102-00/-01/-02... 3 2. Registrering... 3 3. Viktigt

Läs mer

Exempel på upplägg av egenkontroll och ansvar

Exempel på upplägg av egenkontroll och ansvar Exempel på upplägg av egenkontroll och ansvar MILJÖBALKEN Hänsynsregler I miljöbalken är bevisbördan omvänd vilket innebär att det är verksamhetsutövaren, dvs. den som bedriver en verksamhet eller äger

Läs mer

Kalmar Care Making sure your business never stops

Kalmar Care Making sure your business never stops Kalmar Care Making sure your business never stops Serviceavtal för materialhantering Vi säkerställer tillgänglig Vi vet att er verksamhet kräver att allt görs så effektivt som möjligt. Varje liten detalj

Läs mer

SKYDDSANVISNING FÖR STÄLNNINGSARBETE

SKYDDSANVISNING FÖR STÄLNNINGSARBETE Din säkerhet och framgång är viktigt för oss. Vänligen skriv ut denna skyddsanvisning, läs noggrant och om du har några frågor angående anvisningarna kan du be om hjälp. Vi är här för att tjäna dig. SKYDDSANVISNING

Läs mer

Säkerhet på löpande band

Säkerhet på löpande band Säkerhet på löpande band Tekniska landvinningar och förändrade arbetssätt har sedan länge samverkat för att öka såväl effektivitet som säkerhet inom bergmaterialindustrin. Men där sådant som krossar och

Läs mer

Fr. FUF /km t. CBM. Från förebyggande underhåll baserat på presterade kilometer till parametrar som indikerar individuell status

Fr. FUF /km t. CBM. Från förebyggande underhåll baserat på presterade kilometer till parametrar som indikerar individuell status Fr. FUF /km t. CBM Från förebyggande underhåll baserat på presterade kilometer till parametrar som indikerar individuell status FUF Förebyggande underhåll fordon Idag underhålls alla fordon baserat på

Läs mer

Samtals- och självskattningsunderlag: Gröna näringarna

Samtals- och självskattningsunderlag: Gröna näringarna 1 Samtals- och självskattningsunderlag: Gröna näringarna 1. Hantera information Avses vanligtvis att vara förtrogen med den information och de regler som gäller inom områden som djurhållning, park, utearbete

Läs mer

på fredag Dessutom slipper ni tjatet om att hålla ordning och trivseln förbättras.

på fredag Dessutom slipper ni tjatet om att hålla ordning och trivseln förbättras. Ordning och reda på fredag nej, alltid Ordning och reda (OR) handlar om att skapa bättre ordning på arbetsplatsen, utan att tjata. Ordning och reda handlar också om att minska risken för olycksfall och

Läs mer

KVALITETSLEDNINGSSYSTEM

KVALITETSLEDNINGSSYSTEM KVALITETSLEDNINGSSYSTEM Bröderna Näslund Byggare AB Revision A 2009-02-30 Revision B 2012-04-03 INNEHÅLL KVALITETSPOLICY 3 ORGANISATION OCH LEDARSKAP 3 Allmänt 3 Organisation 3 Kvalitetssystem 3 Intern

Läs mer

Frontblad 2,0m - 2,2m - 2,4m Bruksanvisning

Frontblad 2,0m - 2,2m - 2,4m Bruksanvisning Frontblad 2,0m - 2,2m - 2,4m Bruksanvisning 2015-09-07 Bon Net AB 1 2015-09-07 Bon Net AB 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. INTRODUKTION 2. ANVÄNDNINGSOMRÅDE 3. ALLMÄNNA SÄKERHETSANVISNINGAR 4. TEKNISKA DATA 5.

Läs mer

Koniskt malverk Frontmonterad pulsknapp Unik kalibrering av malverket

Koniskt malverk Frontmonterad pulsknapp Unik kalibrering av malverket TM Conical Kvarn med Burr Coffee koniskt Grinder malverk Operations Bruksanvisning Manual 1 Tack för att du köpt en Baratza Encore kaffekvarn. Med denna kvarn är det nu lättare än någonsin att mala kaffe

Läs mer

EMECO Vedklipp Typ V300 BRUKSANVISNING

EMECO Vedklipp Typ V300 BRUKSANVISNING EMECO Vedklipp Typ V300 BRUKSANVISNING Rev. 2013-11-15 INNEHÅLL SID Skyltar som sitter på EMECO Vedklipp 3 När du köpt en EMECO Vedklipp 4 Före användning 4 Säkerhetsinformation 4 Uppstart 4 Användning

Läs mer

SAND/SALT SPRIDARE. Manual

SAND/SALT SPRIDARE. Manual SAND/SALT SPRIDARE Manual Tillverkare: IRON BALTIC OÜ Põldmäe tee 1, Vatsla 76915 Estland 2 1. Introduktion... 2 2. Avsedda ändamål och arbetssätt... 2 3. Säkerhetsinstruktioner... 2 4.Användande... 3

Läs mer

Kapitel 1. Lagar och förordningar

Kapitel 1. Lagar och förordningar Kapitel 1. Lagar och förordningar Maskindirektivet och standardiseringsarbetet EU:s organ för att övervaka arbetsmiljön inom EU heter The Labour Inspectors Commity och för att få samma tolkning av det

Läs mer

B R U K S A N V I S N I N G. Våt-/torrdammsugare Artikelnummer 3140-1006

B R U K S A N V I S N I N G. Våt-/torrdammsugare Artikelnummer 3140-1006 B R U K S A N V I S N I N G Våt-/torrdammsugare Artikelnummer 3140-1006 1 Våt-/torrdammsugare Artikelnummer 3140-1006 SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Läs bruksanvisningen noggrant före första användning och spara

Läs mer

Barn på gården. LRF informerar

Barn på gården. LRF informerar Barn på gården LRF informerar Varje år skadas många barn på våra gårdar, en del så allvarligt att de omkommer. Det är lätt att bli hemmablind. Men ofta kan man med enkla medel göra farliga ställen säkrare.

Läs mer

Vem bär ansvaret? Ansvaret för arbetsmiljön

Vem bär ansvaret? Ansvaret för arbetsmiljön Denna information bygger på Arbetsmiljöverkets regler, Arbetsplatsens utformning AFS 2009:2. I Arbetsmiljöverkets regler, Arbetsplatsens utformning AFS 2009:2 finns regler om bland annat städning, ventilation

Läs mer

TRAFIKSÄKERHETSPOLICY

TRAFIKSÄKERHETSPOLICY TRAFIKSÄKERHETSPOLICY Rev. 2004-10-01 Rev. 2005-11-14 Rev. 2007-09-19 Rev. 2008-03-03 1 TRAFIKSÄKERHETSPOLICYPROGRAM FÖR LINDBERGS BUSS AB. Lindbergs Buss AB bedriver linje- och beställningstrafik. Under

Läs mer

Svenska Klätterförbundets riktlinjer för Inspektion av Utrustning

Svenska Klätterförbundets riktlinjer för Inspektion av Utrustning 1 Svenska Klätterförbundets riktlinjer för Inspektion av Utrustning 2 Svenska Klätterförbundets riktlinjer för Inspektion av Utrustning Att regelbundet inspektera utrustning som används på en klättervägg

Läs mer

Drift och skötselanvisningar

Drift och skötselanvisningar Drift och skötselanvisningar VoltAir System, Styrutrustning för VSEi, VSEt Regulator: Siemens Climatix Objekt: 2013 01 25 Sida 1 av 8 Dok. Nr. D1034 03 Innehåll 1. Allmänt... 3 Användningsområde... 3 Översikt

Läs mer

Instruktionsmanual HA27

Instruktionsmanual HA27 Rev:1 Sida 1 av 6 Instruktionsmanual HA27 Rev:1 Sida 2 av 6 Innehåll 1. Teknisk Beskrivning... 3 2. Säkerhet... 4 3. Temperaturregulator... 5 4. Instrumentering... 5 5. Handhavande... 6 Rev:1 Sida 3 av

Läs mer

Expobar. S/N: Rev.: 2.0

Expobar. S/N: Rev.: 2.0 .$))(.9$51 Expobar,QVWDOODWLRQVRFKDQYlQGQLQJVDQYLVQLQJDU S/N: Rev.: 2.0 Bästa kund, Vi gratulerar till att Ni valde en Metos-apparat för Era köksaktiviteter. Ni gjorde ett gott val. Vi gör vårt bästa

Läs mer

Sandspridare 1,8m - 2,1m - 2,4m Bruksanvisning

Sandspridare 1,8m - 2,1m - 2,4m Bruksanvisning Sandspridare 1,8m - 2,1m - 2,4m Bruksanvisning 2015-09-07 Bon Net AB 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. INTRODUKTION 2. ANVÄNDNINGSOMRÅDE 3. ALLMÄNNA SÄKERHETSANVISNINGAR 4. TEKNISKA DATA 5. MONTERING 6. SÄRSKILDA

Läs mer

B R U K S A N V I S N I N G. Fotmassage Artikelnummer 7580-1040

B R U K S A N V I S N I N G. Fotmassage Artikelnummer 7580-1040 B R U K S A N V I S N I N G Fotmassage Artikelnummer 7580-1040 1 SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Fotmassage Artikelnummer 7580-1040 Följ nedanstående säkerhetsföreskrifter noggrant när du använder fotmassagen, särskilt

Läs mer

Uppgiftsfördelning och kunskaper

Uppgiftsfördelning och kunskaper 5 Det skall finnas en arbetsmiljöpolicy som beskriver hur arbetsförhållandena i arbetsgivarens verksamhet skall vara för att ohälsa och olycksfall i arbetet skall förebyggas och en tillfredsställande arbetsmiljö

Läs mer

Badtunna Instruktionsmanual

Badtunna Instruktionsmanual Badtunna Instruktionsmanual Monterings- och bruksanvisning Bästa kund! Tack för att du har valt en badtunna från DenForm. Denna monterings- och bruksanvisning är utformad för att du ska få största möjliga

Läs mer

BRUKSANVISNING EE6253/6254

BRUKSANVISNING EE6253/6254 BRUKSANVISNING EE6253/6254 Pelarlyften är avsedd för fast installation och framtagen för att lyfta personbilar och mindre transportbilar. Säkerhetsföreskrifter Läs manualen noga och förvara den i närheten

Läs mer

LAGERMILJÖ = RISKMILJÖ

LAGERMILJÖ = RISKMILJÖ LAGERMILJÖ = RISKMILJÖ Alla lager oavsett storlek eller ålder är en s.k. RISKMILJÖ Detta innebär att sannolikheten för olyckor är betydligt större där än på många andra arbetsplatser. Det finns regler

Läs mer

När du har köpt en produkt som har brister

När du har köpt en produkt som har brister När du har köpt en produkt som har brister Innehåll Samarbete är nödvändigt när brister upptäckts 5 Du som upptäcker en brist ska alltid kontakta säljaren 5 Säljaren är skyldig att åtgärda de brister som

Läs mer

Ombyggnader Vi ger din gamla press ett nytt, produktivt liv. Oavsett fabrikat.

Ombyggnader Vi ger din gamla press ett nytt, produktivt liv. Oavsett fabrikat. AP&T CUSTOMER SERVICE Ombyggnader Vi ger din gamla press ett nytt, produktivt liv. Oavsett fabrikat. Börjar din gamla press eller produktionslinje att tappa stinget, kan det vara dags att fundera på en

Läs mer

Vedklyv, turbo. Användarmanual SÄKERHETS- OCH ANVÄNDARINSTRUKTIONER

Vedklyv, turbo. Användarmanual SÄKERHETS- OCH ANVÄNDARINSTRUKTIONER Vedklyv, turbo Användarmanual SÄKERHETS- OCH ANVÄNDARINSTRUKTIONER VIKTIGT: Läs igenom säkerhetsanvisningar och instruktioner ordentligt innan användning. Säkerhetsföreskrifter: Du måste använda maskinen

Läs mer

Skydd mot stöld av datorutrustning

Skydd mot stöld av datorutrustning November 2003 Teknisk information Skydd mot stöld av datorutrustning En infoskrift från Sveriges Försäkringsförbund Syftet med denna information är att ge en bild av risker med speciell inriktning på inbrott

Läs mer

INFORMATION TILL NYA HYRESGÄSTER. Välkommen till Balder

INFORMATION TILL NYA HYRESGÄSTER. Välkommen till Balder INFORMATION TILL NYA HYRESGÄSTER Välkommen till Balder Bra att veta om ditt boende Hyran - betala alltid i tid Hyran betalas i förskott varje månad, senast den sista dagen i månaden. Exempel: hyran för

Läs mer

BLENDER METOS HBB250 MG4117102. Bruksanvisningar. 07.09.2015 Rev.1.1

BLENDER METOS HBB250 MG4117102. Bruksanvisningar. 07.09.2015 Rev.1.1 BLENDER METOS HBB250 MG4117102 Bruksanvisningar 07.09.2015 Rev.1.1 VIKTIGA SÄKERHETSINSTRUKTIONER VARNING När man använder elektriska apparater bör man följa de elementära säkerhetsanvisningarna, inklusive

Läs mer

Tukes-anvisning S8-2009

Tukes-anvisning S8-2009 Tukes-anvisning S8-2009 UNDERHÅLL AV HISSAR 1. INLEDNING Avsikten med denna anvisning är att hjälpa hissinnehavaren och den som underhåller en hiss att sörja för att hissen fortsättningsvis är säker och

Läs mer

Bruksanvisning. Vattenpump 2 benzin Art.: Annelundsgatan 7A I Enköping I Tel I Fax I

Bruksanvisning. Vattenpump 2 benzin Art.: Annelundsgatan 7A I Enköping I Tel I Fax I Bruksanvisning Vattenpump 2 benzin Art.: 90 42 637 Annelundsgatan 7A I 749 40 Enköping I Tel 010-209 70 50 I Fax 0171-44 14 10 I www.p-lindberg.se Lycka till med din produkt från P. Lindberg! Innan du

Läs mer