Kapitel 5. Arbetsmiljöarbete i driftfasen

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kapitel 5. Arbetsmiljöarbete i driftfasen"

Transkript

1 Kapitel 5. Arbetsmiljöarbete i driftfasen Allmänt om drift och underhåll Många av de regler som gäller för uppförandet av vindkraftverk/vindkraftparker gäller också sedan man gjort överlämning till kund och gått över till service- och underhållsskedet. Ansvaret för arbetsmiljön vid ett vindkraftverk som är i drift ligger på den som råder över arbetsstället. Det kan vara ett entreprenadföretag eller fastighetsägaren beroende på vilka omständigheter som råder på den aktuella arbetsplatsen. Det kan handla om policy gällande bilar, användandet av säkerhetsutrustning, rutiner gällande iskast, drogpolicy, rapporteringsansvar gällande säkerhetsbrister etc. Service och underhåll är till för att minska störningar och avbrott i produktionen men är också nödvändigt för att maskiner, fordon och andra delar av anläggningen skall vara tillförlitlig och säker för de som är i, och i dess närhet. Tyvärr är det också förenat med risker att underhålla ett vindkraftverk då man arbetar på hög höjd, ofta med dåligt utrymme att röra sig på och dålig ergonomi, samtidigt som man kan utsättas för risker p.g.a. elarbete, arbete med hydrauliska system eller kläm- och fallskador eller risk för kemikalieexponering, uttorkning samt köld- eller brännskador. En del av riskerna kan byggas bort redan i konstruktionsfasen medan andra inte går att undvika som i de äldre vindkraftverken som oftast är mycket mindre än dagens moderna verk. Då måste man försöka att förebygga skada genom att t.ex. använda rätt skyddsutrusning, tänka på hur man lyfter och fördelar vikt, använda rätt verktyg och hjälpas åt som ett team och se efter varandra. Underhållsarbete innebär också ofta att man åsidosätter skyddsanordningar och säkra barriärer för att kunna komma åt att utföra sitt arbete. Det gäller därför att vara noga med vad man gör och hur man gör det samtidigt som man har koll på var kollegan är så man inte av misstag skadar någon i sin omgivning. Det är av yttersta vikt att alltid tänka på säkerheten först och främst, att alltid göra riskbedömningar och följa de säkerhetsföreskrifter som finns. Det är inte bara arbetet i turbinen som kan vara förenligt med fara, själva resan till och från turbinen kan också innebära fara. Vid själva transporten behöver man därför också göra en riskanalys för att kunna säkerställa att det kan göras på ett säkert sätt. Man behöver fundera på vilket/vilka fordon man behöver använda; bil/båt/snöskoter/vessla/helikopter, samt ev. kringutrustning såsom snöskoterpulka, snöskoterhjälm, flytväst/flytoverall etc. Att anpassa både körning och däck efter vinter/sommarväglag och rådande hastighetsbegränsningar, se till att ha dryck och rätt kläder på sig samt extra kläder nära tillhands om man blöter ned sig är också viktigt. Dessutom är det bra att före avfärd se vilket väder som råder i området samt hur det ser ut att utvecklas under dagen. Detta för att undvika olycka genom att t.ex. ge sig ut i en annalkande snöstorm, regnoväder med åska, eller regnoväder med höga vågor under ett off-shore uppdrag, där chanser till räddning är små. De kan också vara så att vädret gör att själva arbetet i vindkraftverket är direkt farligt vid t.ex. risk för höga vindar, åska eller blixtar i området. På de allra flesta företag finns metodbeskrivningar, där man beskriver hur arbetet ska gå till vid specifika fel samt vad vindstyrkan och olika temperaturer får vara vid ett visst arbetsmoment. Detta är viktigt att följa eftersom det annars kan minska livslängden på komponenterna samt vara förenat med stora risker för serviceteknikern själv och hens kollega.

2 Avhjälpande underhåll, planerat underhåll och akuta fel När man talar om service och underhåll innebär det att man lämnat över ägandet av vindkraftverket till kunden. Ibland har kunden själv ansvaret för service och underhåll i och med detta, men i de flesta fall köper kunden tjänsten i någon form av tillverkaren genom ett s.k. serviceavtal. All produktion är beroende av att underhållet fungerar bra. Vanligtvis omfattas underhåll av inspektion, provning, mätning, felsökning, ersättning av delar, justeringar av instrument och delar, reparationer, skötsel och service samt smörjning och rengöring. Underhåll delas ibland upp i tre olika delar: Avhjälpande underhåll och felavhjälpning Utförs ofta när det blir ett akut fel på en komponent som behöver bytas ut eller repareras. Detta sker ofta oplanerat och kräver en omedelbar insats för att minimera produktionsbortfallet. Som servicetekniker kräver detta att man snabbt kan ta sig till vindkraftverket och korrigera felet genom byte eller reparation av den felande komponenten. Reservdelar är svårt att lagerföra, då man aldrig kan veta vad som kommer att gå sönder, men att ha några av de vanligaste komponenterna i bilen/på lager är ändå en nödvändighet för att kunna utföra sitt arbete effektivt och för att minska stilleståndstiden. Förebyggande underhåll/planerat underhåll Detta är underhåll som ofta kan förutses och utförs planerat, periodiskt och kan ibland bestå av inspektioner eller provningar, där man byter ut komponenter, gör justeringar eller annan service. Det kan handla om oljebyte, batteribyte, påfyllning av fett, funktionstester etc. Generellt sett vill man ju att vindkraftverket ska snurra så många timmar som möjligt och därför är det viktigt med underhåll, eftersom man genom detta kan förebygga fel som annars kan resultera i stora produktionsbortfall om dyra komponenter fallerar p.g.a. små fel. Fördelen med planerade underhåll är också att man i mångt och mycket kan planlägga dessa till perioder med låg vind (t.ex. sommaren) där bortfallet i produktion inte slår lika hårt. Förbättrande underhåll Här syftar man främst på underhåll som förebygger framtida fel och förlänger livslängden på komponenten eller utrustningen. Om möjligt görs detta i samband med det förebyggande underhållet. Det kan t.ex. handla om att tekniken gått framåt och man därför kommit med effektivare komponenter som skall ersätta en gammal, man installerar en komponent som underlättar annat arbete eller att en nyare komponent är mer driftsäker än en gammal, som därför behöver bytas ut. Arbetet vid underhåll Under själva underhållsarbetet är det också viktigt att vara försiktig för att undvika skada och dessa risker får absolut inte åsidosättas vid en riskbedömning. Det kan t.ex. gälla transporter av verktyg och material till och från vindkraftverket eller upp i nacellen/hubben. Ökade fallrisker p.g.a. att man inte kan stänga serviceluckor ordenligt, eller att annars förbjudna utrymmen måste öppnas upp för att man ska komma åt ordentligt. Det kan t.ex. gälla inspektionsluckor eller skyddsplåtar, detta utan att teknikern kan sätta upp skyddsräcken eller avspärrningar i övrigt för att skydda sig. Men det kan också handla om oplanerade elavbrott eller elfel som gör att hela vindkraftverket blir mörkt, eller att man inte håller ordning på material, skräp eller verktyg som man lätt kan snubbla på eller som gör att man tappar föremål. Slipdamm, kemikaliler och andra ohälsosamma ämnen kan spridas vid underhållet vilket man också måste planera för, detta så man kan begränsa skadan redan tidigt.

3 Felavhjälpning När det blir ett fel på vindkraftverket är det ofta bråttom att ta sig iväg och reparera felet, eftersom vindkraftverket kostar pengar för kunden, när det inte snurrar, om förutsättningarna och vinden är god. Hanteringen av ett fel kan se ut så här: De flesta vindkraftverk är uppkopplade till någon form av fjärrövervakning för att man lätt ska kunna läsa av hur vindkraftverket mår, om det snurrar och producerar bra osv. I det här fallet kallat driftcentral. Teknikern får då en indikation från driftcentralen om att något är fel som inte driftledaren själv kan åtgärda via sina system. En serviceorder går ut till teknikern och det gäller att utifrån de uppgifter han får, försöka tänka igenom vad eller vilka fel som kan tänkas ge upphov till de felkoder och symptom som systemet och verket uppvisar. Därefter gäller det att förbereda utryckningen med reservdelar, material, ev. elschema/hydraulschema, dator och verktyg som kan tänkas behövas. Därefter packar man ned allt i säckar och in i fordonet tillsammans med skyddsutrusning, extrakläder ev. lunch/fika etc. för vidare transport till vindkraftverket (detta gäller om man utgår från ett lager och inte har allt i bilen redan). Detta för att man enkelt ska kunna hissa upp allt när man kommer fram och lätt ska kunna få på sig PPE och hjälm vid ankomst. Här gäller det för teknikern att inte bli stressad av situationen utan att i alla lägen tänka på säkerheten först och att göra ett bra och noggrant jobb. Så behövs kanske inte fler besök i turbinen p.g.a. enkla fel som beror på slarv. Det kostar mer pengar, än att göra rätt från början även om det tar lite extra tid. När man anländer till vindkraftverket ser man till att parkera så att man har bilen i rätt riktning för en eventuell evakuering dvs. med fronten mot utfarten, och att man inte har bladen direkt ovanför bilen i händelse av fallande föremål/is. Verket är förmodligen stoppat redan och när teknikern anländer slår denne över verket i manuell drift så att man inte av misstag kan slå igång det via fjärrstyrning och orsaka olyckor (det samma gäller vid andra typer av maskiner som man ska utföra arbetet på, där det finns risk att andra försöker köra igång den ovetandes om andra jobb på samma maskin). När man sedan ska sätta igång att arbeta/felsöka gäller det att försöka arbeta förutsättningslöst och att ta hjälp av de indikationer man har genom felen som turbinen uppvisar men också av sina sinnen. Man får helt enkelt ibland agera lite som en detektiv och försöka pussla ihop informationen till en helhet som ger ett rimligt svar. Det kan nämligen vara så att felkoderna indikerar ett fel men att grundorsaken till problemet är en annan. Hörsel låter något inte som det ska, smäller/knackar det någonstans? Lukt- är lukten i turbinen annorlunda, kanske luktar det bränt? Syn- ser allt ut som det ska? Är något buckligt eller saknas det något? Är det för mycket eller lite vätskor någonstans? Finns läckage eller spill som behöver åtgärdas? Beroende på vad felet är får man sedan försöka lösa det genom eget kunnande i teamet och ta hjälp av de tillgångar man har tillhands genom datorn såsom ritningar, elschema, hydraulschema eller tidigare historik över fel på vindkraftverket. Men det kan också vara så att man får be om hjälp från en supporttjänst eller kloka kollegor. Upptäcker man under processens gång att man inte har rätt utrusning, verktyg eller kunnande för att kunna fortsätta sitt arbete gäller det att avbryta arbetet och att informera driftcentralen om läget. Då det kan vara direkt livsfarligt att använda verktyg som inte är avsedda för ändamålet eller att försöka utföra arbete som man inte har rätt typ av specialkompetens för. När man sedan avhjälpt felet testkör man och ser till att allt är i sin ordning, att det är snyggt och städat och inget skräp finns kvar samt att inga verktyg eller delar är kvarglömda. Det är också viktigt att notera om man ser något som behöver åtgärdas i övrigt och som därför behöver rapporteras in till driftledningen och repareras vid senare tillfälle.

4 Därefter slår man över verket i normalläge igen s.k. fjärrdrift så att verket är uppkopplat mot driftcentralen, man rapporterar ut sig och sedan lämnar man platsen. När felet är avhjälpt skall det ofta dokumenteras i ett datasystem för att man senare skall kunna dra nytta av informationen genom att se på historiken vilka åtgärder man gjort och vad felet egentligen var. Detta är också sådant som kan bli underlag till ev. fakturering, senare så det är viktigt att det är utförligt formulerat så kunden ser vad han betalar för. När det är klart gäller det att sortera upp skräp och förbrukat material och lägga i kärl för återvinning samt att ev. fylla på lagret i bilen med det som förbrukats och se till så att verktyg och säkerhetsutrusning är i gott skick och på rätt plats inför nästa utryckning. PPE gås igenom och kontrolleras efter skador/smuts samt att övrig klädsel är hel och torr inför nästa uppdrag. Arbete utanför nacellen Inom vindkraftsindustrin finns många olika specialområden som gör att man måste ha specialkompetens eller specifika certifikat för att få utföra. Men en person som arbetar som vindkraftekniker kommer förmodligen förr eller senare att ställas inför uppgiften att arbeta utanpå nacellen. Det kan handla om att knacka bort is från en FT sensor eller att byta en trasig flygljuslampa etc. Då gäller det att se till att alla sinnen är skärpta, och att vara väl insatt och förberedd inför uppgiften och följa alla de säkerhetsföreskrifter som finns, samt att se till att säkra sig själv och sina verktyg korrekt. På nacellens tak kan minsta misstag annars få förödande konsekvenser. När man som tekniker skall arbeta högt ovanför marken utanpå en nacell eller hängandes från ett rep för att kunna utföra arbete på t.ex. ett blad, ställs om möjligt ännu större krav gällande rätt utbildning, säkerhetsmedvetenhet, försiktighet och noggrannhet. Trots detta kommer det alltid att finnas yttre faktorer som är svåra att själv påverka. Det kan vara små oförutsedda vindbyar som gör att repen trasslar in sig i varandra eller att man halkar till på nacelltaket p.g.a. lite is eller snö. Faktorer som måste finnas med i beräkningen och riskanalysen som görs innan. Ett annat exempel på arbete utanför nacellen, men som kräver specialutbildning, är att inspektera, tvätta eller reparera bladen. Detta utförs av specialtränade personer som har fått rätt utbildning och förutsättningar för att kunna utföra uppgiften på ett säkert sätt. Dessa personer måste ibland ta hjälp av en kran och en manskapskorg för att kunna utföra uppgiften. Detta ställer höga krav på samarbete och god kommunikation mellan den som opererar kranen och den som skall utföra uppgiften. Uppgiften är ofta tidsödande, kräver hög koncentration och innebär ofta dålig ergonomi, ensidigt arbete och små möjligheter att komma ifrån och ta en paus. Dessutom försvåras ofta arbetet beroende på väder, vind och om det är kallt eller varmt ute. Torktider och liknande för materialet inverkar också och kan verka stressande, beroende på vad som skall göras. God planering och noggrannhet är ledord för dessa personer, då man ofta har små marginaler att jobba med vad gäller själva uppgiften och möjlighet att göra om och rätt, väder, hur länge man har möjlighet att ha kranen på plats samt yttre krav från t.ex. kunden att få igång vindkraftverket så snart som möjligt för att minimera stilleståndstiden. Här gäller det för dessa personer att ha is i magen och att arbeta effektivt utan att stressa, göra avkall på säkerheten eller slarva vilket kan leda till kostsamma misstag. Det är ett utmanande arbete som många finner spännande och attraktivt men som inte många behärskar, än eftersom yrket tar tid att läras upp i samtidigt som branschen än så länge är ganska ung i Sverige.

5 Tips på arbetsplatsrutiner Bra underhåll är i vissa fall helt avgörande för att undanröja faror och risker på arbetsplatsen. Det förebyggande underhållet är här extra viktigt. Det reducerar t.ex. risker som kan uppstå när något plötsligt slutar fungera. I värsta fall kan brister i underhållet leda till stora miljökatastrofer som t.ex. om en hydraulslang springer läck och släpper ut olja som sedan kommer ned på marken runt omkring vindkraftverket. Då kan både människor, djur och natur påverkas negativt flera år framöver. Andra exempel kan vara om material eller infästningar lossnar och flyger iväg, då kan skadorna på människor, djur, natur samt omgivning bli stora. Brister i underhållet leder också till att risken för halk, - snubbel- eller fall olyckor ökar. Det kan t.ex. vara om det slarvas med kontroller av t.ex. trappor in till verket, skenan för glidlås, stegar, hiss eller räcken och om de plötsligt inte fungerar som det ska. Om regelbundna kontroller och tester inte görs finns också en risk att säkerhetssystem, brandvarnare, ventilation, larm, säkerhetsbrytare etc. slutar fungera och att det inte uppdagas i tid. Vid underhållsarbete (oavsett i vilken form) kan man tänka på fem grundläggander regler för att underlätta arbetet så att det kan ske på ett säkert sätt. 1. Planera underhållsarbetet noga och gör en riskbedömning innan start. 2. Det är viktigt att se till att vidta försiktighetsåtgärder där man ska arbeta, så att inte obehöriga kan orsaka skada. Det kan innebära att man använder sig av LOTO 1 vid t.ex. elarbete, sätter upp skyltar om att man arbetar på platsen, eller stoppar maskiner på ett säkert sätt. 3. Använd rätt verktyg och utrustning till rätt ändamål. Felaktig användning av verktyg och maskiner kan leda till olycka för den enskilde eller någon i dess omgivning. Detta gäller även säkerhetsutrusningen. Slarva aldrig med den oavsett om det gäller användning av hörselskydd/skyddsglasögon eller att använda glidlås även när man klättrar korta sträckor eller att ta på hjälmen redan innan man kliver ur bilen utanför turbinen. 4. Arbeta alltid enligt plan, var noga och följ de regler och riktlinjer som är satta oavsett tidspress. Att ha ögonen med sig oavsett vad man gör är viktigt, kanske uppdagas andra problem eller risker under arbetets gång vilket man måste ta hänsyn till för att kunna fortsätta sitt arbete på ett säkert sätt. Upptäcker man andra fel, läckor eller spill som behöver tas rätt på eller kanske kollegan utsätts för risker, utan att vara medveten om det själv. Det gäller att alltid arbete i team och ta vara på varandra genom god kommunikation, så att man helat tiden är medveten om var den andre befinner sig och vad hen gör. 5. Avsluta alltid arbetet med att kontrollera att arbetet verkligen är slutfört och att det som skulle underhållas är i säkert skick. Städa upp och håll rent och snyggt med 5S både före, under och efter arbetets gång. Det kan också vara bra att göra en liten summering av hur det gått och om det finns något som kan vara bra att tänka på till nästa tillfälle om man hamnar i en liknande situation. Arbetet ska dokumenteras och signeras enligt de checklistor och protokoll som finns för uppgiften i enlighet med det specifika företagets policy och rutiner. 1 LOTO är förkortining på Lock Out Tag Out som används inom den amerikanska säkerhetskulturen, men som även på senare år börjat användas inom svenska företag. LOTO innebär att man t.ex. bryter spänningen och låser brytare med personliga lås för att förhindra oavsiktligt igångsättande. Det kan gälla elutrusning/elskåp, hydraul stationer/pumpar, mekanisk utrusning/maskiner etc.

Bruksanvisning OPTIMAX

Bruksanvisning OPTIMAX B R U K S A N V I S N I N G F r a m k a l l n i n g s m a s k i n O P T I M A X 2003-03-10 SVK Röntgenteknik AB Båtvägen 7, 191 33 Sollentuna Innehållsförteckning sid 1.0 Säkerhetsföreskrifter 3 2.0 Testkörning

Läs mer

Vindkraft och Arbetsmiljö

Vindkraft och Arbetsmiljö Vindkraft och Arbetsmiljö Karin Liinasaari och Jenny Ahtola 2013-11-08 Projekt nr. 34250-2 Sammanfattning Arbetsmiljö- och säkerhetsarbete inom vindkraftbranschen är något som i likhet med alla branscher

Läs mer

Fredriksberg. Information till boende. Systematiskt Brandskyddsarbete Bilaga 2

Fredriksberg. Information till boende. Systematiskt Brandskyddsarbete Bilaga 2 Information till boende Tre av fyra brandskador inträffar i bostäder. Närmare 100 personer dör i bostadsbränder varje år, många på grund av att säkerhetsutrustning saknas. I regel är det slarv som förorsakar

Läs mer

Förebyggande Underhåll

Förebyggande Underhåll Förebyggande Underhåll Inverkan av dålig anläggningseffektivitet 100% 26% Förluster 74% Tidstillgänglighet Anläggningsutnyttjande Kvalitetsutbyte 94% 85% 93% Anläggningens kapacitet Anläggningens produktion

Läs mer

Kort introduktion till AkzoNobels Life-Saving Rules (Bohus)

Kort introduktion till AkzoNobels Life-Saving Rules (Bohus) Life-Saving Rules Kort introduktion till AkzoNobels Life-Saving Rules (Bohus) Peter Kemi 2012-12-05 1 Introduktion Våra Life-Saving Rules är åtta grundläggande säkerhetsregler som kommer att vara obligatoriska

Läs mer

Vägledning vid elolycka

Vägledning vid elolycka Vägledning vid elolycka 2? I den här broschyren finns information om vad du behöver tänka på om en elolycka inträffar. Du får övergripande vägledning i hur du ska agera om du plötsligt befinner dig i en

Läs mer

Horisontella vindkraftverk 1,25-3,6 MW

Horisontella vindkraftverk 1,25-3,6 MW Horisontella vindkraftverk 1,25-3,6 MW INSTALLATION OCH BRUKSANVISNING MW VÄLKOMMEN! Tack för att du köpt ett horisontellt vindkraftverk från Eco Production, en förnybar energikälla, en generator som använder

Läs mer

BRUKSANVISNING EE6253/6254

BRUKSANVISNING EE6253/6254 BRUKSANVISNING EE6253/6254 Pelarlyften är avsedd för fast installation och framtagen för att lyfta personbilar och mindre transportbilar. Säkerhetsföreskrifter Läs manualen noga och förvara den i närheten

Läs mer

Säkerhetsföreskrifter

Säkerhetsföreskrifter Halmstadverket Säkerhetsföreskrifter Halmstadverket 2 Hälso- och säkerhetsföreskrifter för entreprenörer anlitade av E.ON Värmekraft Sverige AB samt E.ON-anställda. Syftet med föreskrifterna är att verka

Läs mer

FASTIGHETSSERVICE. Ämnets syfte

FASTIGHETSSERVICE. Ämnets syfte FASTIGHETSSERVICE Ämnet fastighetsservice behandlar de faktorer som påverkar behovet av fortlöpande och effektivt underhåll av fastighetsbestånd. Det behandlar också hur fastighetsunderhåll planeras, genomförs

Läs mer

För en tryggare arbetsmiljö. Arbetsmiljörisker vid produktion

För en tryggare arbetsmiljö. Arbetsmiljörisker vid produktion För en tryggare arbetsmiljö Arbetsmiljörisker vid produktion Till dig som bygger montrar på Stockholmsmässan Vi på Stockholmsmässan vill skapa en så säker och trygg arbetsmiljö som möjligt, både för våra

Läs mer

B R U K S A N V I S N I N G. Asksug/grovsug 800W Artikelnummer 3195-1128

B R U K S A N V I S N I N G. Asksug/grovsug 800W Artikelnummer 3195-1128 B R U K S A N V I S N I N G Asksug/grovsug 800W Artikelnummer 3195-1128 1 Asksug/grovsug 800W Artikelnummer 3195-1128 SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Asksugen/grovsugen ska inte användas nära lättantändliga eller

Läs mer

Säkerhet på löpande band

Säkerhet på löpande band Säkerhet på löpande band Tekniska landvinningar och förändrade arbetssätt har sedan länge samverkat för att öka såväl effektivitet som säkerhet inom bergmaterialindustrin. Men där sådant som krossar och

Läs mer

B R U K S A N V I S N I N G. Asksug/Grovsug 1000W rostfri Artikelnummer 3195-1129

B R U K S A N V I S N I N G. Asksug/Grovsug 1000W rostfri Artikelnummer 3195-1129 B R U K S A N V I S N I N G Asksug/Grovsug 1000W rostfri Artikelnummer 3195-1129 1 Asksug/Grovsug 1000W rostfri Artikelnummer 3195-1129 SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Asksugen/grovsugen ska inte användas nära lättantändliga

Läs mer

SKÖTSEL OCH STÄDNING GOLV LINOLEUMMATTA OLJADE ELLER SÅPADE TRÄGOLV STEN- OCH KLINKER

SKÖTSEL OCH STÄDNING GOLV LINOLEUMMATTA OLJADE ELLER SÅPADE TRÄGOLV STEN- OCH KLINKER SKÖTSEL OCH STÄDNING Bostadens material och ytskikt är i regel tåliga och lätta att hålla rena. De flesta materialleverantörer har omfattande dokumentation om materialens egenskaper i olika avseenden,

Läs mer

Strömlös. Hjälp vid strömavbrott

Strömlös. Hjälp vid strömavbrott Strömlös Hjälp vid strömavbrott Om det blir strömavbrott El har blivit en given förutsättning för att vardagen ska fungera. Lyckligtvis finns el tillgängligt så gott som alltid. Faktum är att du som bor

Läs mer

2012-02-15. Säkerhet i fält. Dödsolyckor i arbetet 1955-2009 efter kön. Arbetstagare. Källa: AV/ISA

2012-02-15. Säkerhet i fält. Dödsolyckor i arbetet 1955-2009 efter kön. Arbetstagare. Källa: AV/ISA Renare Mark Norr, 2012-02-14 Säkerhet i fält Christin Jonasson Dödsolyckor i arbetet 1955-2009 efter kön. Arbetstagare Källa: AV/ISA 1 Fördelning efter orsaker Antal dödsfall i arbetsolyckor bland förvärvsarbetande

Läs mer

Lilla guiden till systematiskt arbetsmiljöarbete

Lilla guiden till systematiskt arbetsmiljöarbete Lilla guiden till systematiskt arbetsmiljöarbete Vad är systematiskt arbetsmiljöarbete? Systematiskt arbetsmiljöarbete innebär att man ska undersöka om det finns risker på jobbet. De anställda ska inte

Läs mer

TEKNISK NOTIS TN AT006

TEKNISK NOTIS TN AT006 TEKNISK NOTIS INDEX DATE AMENDMENTS BY CHECK BY 00 27/12/05 CREATION C. VIAL E. CHABANEIX 01 01/12/06 TRANSLATION TO SWEDISH P-U S 02 Säkerhets information: De instruktioner som föreslås i denna tekniska

Läs mer

MONTAGEANVISNING, DRIFT- OCH SKÖTSELANVISNING TILL RGS SERIEN

MONTAGEANVISNING, DRIFT- OCH SKÖTSELANVISNING TILL RGS SERIEN 5 ANVISNING FÖR FÖREBYGGANDE UNDERHÅLL MED FELSÖKNINGSSCHEMA Rätt utfört underhåll av tekniska installationer är en förutsättning för att dessa skall få en lång och besvärsfri teknisk livslängd. Den första

Läs mer

Koniskt malverk Frontmonterad pulsknapp Unik kalibrering av malverket

Koniskt malverk Frontmonterad pulsknapp Unik kalibrering av malverket TM Conical Kvarn med Burr Coffee koniskt Grinder malverk Operations Bruksanvisning Manual 1 Tack för att du köpt en Baratza Encore kaffekvarn. Med denna kvarn är det nu lättare än någonsin att mala kaffe

Läs mer

KOM IHÅG ATT TA DEL AV BRUKS- OCH UNDERHÅLLSANVISNINGAR FÖR DRÄNERINGSRÖREN OCH INSAMLINGSBRUNNEN!

KOM IHÅG ATT TA DEL AV BRUKS- OCH UNDERHÅLLSANVISNINGAR FÖR DRÄNERINGSRÖREN OCH INSAMLINGSBRUNNEN! MARKBÄDD FÖR AVLOPPSVATTEN i marken nedgrävd eller terrasserad anläggning för behandling av avloppsvatten genom vilken avloppsvatten som förbehandlats åtminstone i en slamavskiljare renas genom ett filtrerande

Läs mer

Företagsblankett för Utredning av olycksfall och tillbud. Olycksfall Arbetssjukdom Tillbud Annan händelse. För intern utredning av:

Företagsblankett för Utredning av olycksfall och tillbud. Olycksfall Arbetssjukdom Tillbud Annan händelse. För intern utredning av: För intern utredning av: Olycksfall Arbetssjukdom Tillbud Annan händelse OBS! Allvarligt olycksfall/tillbud ska anmälas till Arbetsmiljöverket separat, www.anmalarbetsskada.se. 1. Information Datum för

Läs mer

Service och försäkring. Vi hjälper dig få koll om något händer

Service och försäkring. Vi hjälper dig få koll om något händer Service och försäkring Vi hjälper dig få koll om något händer Vi hjälper dig! Det är bra att veta att Telenor självklart hjälper dig med service på din mobil, surfplatta, modem eller ett tillbehör som

Läs mer

Bättre inomhusklimat och nöjdare gäster. Att spara energi är att spara miljö och pengar

Bättre inomhusklimat och nöjdare gäster. Att spara energi är att spara miljö och pengar Att spara energi är att spara miljö och pengar Bättre inomhusklimat och nöjdare gäster Är du ansvarig för fastighetens uppvärmning, kyla och ventilation? Då är du även ansvarig för fastighetsgästernas

Läs mer

Vet du vad som gäller?

Vet du vad som gäller? Vet du vad som gäller? Utdrag ur Wihlborgs fastigheters arbetsmiljöplan 2012. Detta är ett utdrag ur den arbetsmiljöplan som ingår i avtalet med Wihlborgs entreprenörer. Kontaktperson miljöchef Hanna Claesson.

Läs mer

Skötselanvisningar för din fjärrvärme.

Skötselanvisningar för din fjärrvärme. Skötselanvisningar för din fjärrvärme. Hur fungerar fjärrvärmecentralen i min villa? Vi tillverkar varmt fjärrvärmevatten vid vår stora panna. Vattnet går via nedgrävda ledningar till din bostad och in

Läs mer

Instruktionsmanual HA27

Instruktionsmanual HA27 Rev:1 Sida 1 av 6 Instruktionsmanual HA27 Rev:1 Sida 2 av 6 Innehåll 1. Teknisk Beskrivning... 3 2. Säkerhet... 4 3. Temperaturregulator... 5 4. Instrumentering... 5 5. Handhavande... 6 Rev:1 Sida 3 av

Läs mer

AIRPORT REGULATION Göteborg City Airport

AIRPORT REGULATION Göteborg City Airport AR 3-04 Brandskyddsföreskrifter 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING BRANDSKYDDSFÖRESKRIFTER... 2 Allmänt... 2 Förbud och restriktioner... 2 Heta arbeten... 2 Heta arbeten... 3 Släckutrustning... 3 Förbud och restriktioner...

Läs mer

Exempel på upplägg av egenkontroll och ansvar

Exempel på upplägg av egenkontroll och ansvar Exempel på upplägg av egenkontroll och ansvar MILJÖBALKEN Hänsynsregler I miljöbalken är bevisbördan omvänd vilket innebär att det är verksamhetsutövaren, dvs. den som bedriver en verksamhet eller äger

Läs mer

Kemikalieexponering ur företagshälsovårdens perspektiv. Annika Fredholm MSc Kemi / Arbetsmiljöingenjör, kemi Feelgood Företagshälsovård AB.

Kemikalieexponering ur företagshälsovårdens perspektiv. Annika Fredholm MSc Kemi / Arbetsmiljöingenjör, kemi Feelgood Företagshälsovård AB. Kemikalieexponering ur företagshälsovårdens perspektiv Annika Fredholm MSc Kemi / Arbetsmiljöingenjör, kemi Feelgood Företagshälsovård AB Feelgood Ca 600st anställda, 14st företagsenheter, på fler än 150

Läs mer

Fukt kontrollmetoder. Vad beror fuktfläcken på? Hur och när ska man göra fuktronder?

Fukt kontrollmetoder. Vad beror fuktfläcken på? Hur och när ska man göra fuktronder? Fukt kontrollmetoder Hur och när ska man göra fuktronder? Vad beror fuktfläcken på? Det har uppstått en missfärgning i taket i en lokal, vi vet inte varför. Hade vi kunnat förebygga den och hur skulle

Läs mer

Denna bildserie vänder sig till entreprenörer och förare som vill utveckla sin basmaskinför att anpassa den till ett funktionellt ekipage för

Denna bildserie vänder sig till entreprenörer och förare som vill utveckla sin basmaskinför att anpassa den till ett funktionellt ekipage för Denna bildserie vänder sig till entreprenörer och förare som vill utveckla sin basmaskinför att anpassa den till ett funktionellt ekipage för skogsbränslehantering. 1 För den som vill läsa mer kan följande

Läs mer

16. VOLLEY Volley är tillåtet dock inte på serven.

16. VOLLEY Volley är tillåtet dock inte på serven. Spelregler 1. PLACERING AV SPELARNA Spelet spelas i par Spelarna står i områden som är belägna på varsin sida av nätet. Servaren sätter bollen i spel och mottagaren returnerar bollen. Mottagaren kan stå

Läs mer

BRUKSANVISNING MR-30

BRUKSANVISNING MR-30 BRUKSANVISNING MR-30 Saxlyften är framtagen för att lyfta personbilar och mindre transportbilar. Denna manual innehåller viktig information om saxlyftens installation, dess användning och dess säkerhetsrisker.

Läs mer

BRUKSANVISNING EE6254E

BRUKSANVISNING EE6254E BRUKSANVISNING EE6254E Pelarlyften är avsedd för fast installation och framtagen för att lyfta personbilar och mindre transportbilar. Säkerhetsföreskrifter Läs manualen noga och förvara den i närheten

Läs mer

TILLSYN AV EL- ANLÄGGNINGAR. Information till Dig som har ansvaret för elanläggning och elapparater inom företaget.

TILLSYN AV EL- ANLÄGGNINGAR. Information till Dig som har ansvaret för elanläggning och elapparater inom företaget. TILLSYN AV EL- ANLÄGGNINGAR Information till Dig som har ansvaret för elanläggning och elapparater inom företaget. 1 Elsäkerhetsverket Elsäkerhetsverket har det övergripande ansvaret för elsäkerhet och

Läs mer

Fickanemometer. Bruksanvisning

Fickanemometer. Bruksanvisning Fickanemometer Bruksanvisning Inledning: Vi gratulerar dig till köpet av anemometern i fickformat. Denna innovativa produkt ger dig viktig information för alla utomhusaktiviteter när det gäller vindhastigheten,

Läs mer

Hitta förbättringsobjekten!

Hitta förbättringsobjekten! Hitta förbättringsobjekten! Checklista för elentreprenören SÄKERHETSTEKNIKCENTRALEN Egenvärdering av elsäkerhet Att sörja för säkerheten är en väsentlig del av verksamheten och kunnandet för alla fackpersoner

Läs mer

Fr. FUF /km t. CBM. Från förebyggande underhåll baserat på presterade kilometer till parametrar som indikerar individuell status

Fr. FUF /km t. CBM. Från förebyggande underhåll baserat på presterade kilometer till parametrar som indikerar individuell status Fr. FUF /km t. CBM Från förebyggande underhåll baserat på presterade kilometer till parametrar som indikerar individuell status FUF Förebyggande underhåll fordon Idag underhålls alla fordon baserat på

Läs mer

om hur du stoppar fukt & mögel i ditt hem METRO THERM

om hur du stoppar fukt & mögel i ditt hem METRO THERM om hur du stoppar fukt & mögel i ditt hem METRO THERM 1 Vatten är grunden för liv & mögel Vatten är grunden för allt liv. Därför söker vi människor efter dessa dyra droppar i öknar och på Mars. Men ibland

Läs mer

Kalmar Care Making sure your business never stops

Kalmar Care Making sure your business never stops Kalmar Care Making sure your business never stops Serviceavtal för materialhantering Vi säkerställer tillgänglig Vi vet att er verksamhet kräver att allt görs så effektivt som möjligt. Varje liten detalj

Läs mer

Manual Förflytta defekt fordon

Manual Förflytta defekt fordon Manual Förflytta defekt fordon Fordon 360 Plus Författarna och Liber AB Version 1.0 Får kopieras 1 Anledning till förflyttning Arbetar du i eller med fordon kommer du troligtvis att behöva förflytta defekta

Läs mer

Undervisningen i ämnet fastighetsskötsel ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande:

Undervisningen i ämnet fastighetsskötsel ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande: FASTIGHETSSKÖTSEL Ämnet fastighetsskötsel behandlar skötsel och underhåll av fastigheter. Ämnet handlar om tillsyn, underhålls- och reparationsarbeten såväl inom- som utomhus. Centralt i ämnet är ett serviceinriktat

Läs mer

Ansvarsfördelning före, under och efter ett lajv

Ansvarsfördelning före, under och efter ett lajv Ansvarsfördelning före, under och efter ett lajv Att arrangera ett lajv är en stor process med mycket att tänka på och mycket som ska göras. Det är ofta ett antal personer inblandade och många arbetsområden

Läs mer

Hyrestagaren har ej rätt att själv reparera utrustningen utan Star Audios tillåtelse.

Hyrestagaren har ej rätt att själv reparera utrustningen utan Star Audios tillåtelse. Allmänna villkor 1. Om Star Audio AB Star Audio AB hyr ut, säljer och reparerar utrustning för ljud, ljus, bild mm samt tillhandahåller personal för transport, installation och handhavande av event-utrustningen.

Läs mer

Kompetenscenter för hälsa. "Dä bar å åk!" Så undviker Du att falla och skadas. - Olycksfallsprevention bland äldre -

Kompetenscenter för hälsa. Dä bar å åk! Så undviker Du att falla och skadas. - Olycksfallsprevention bland äldre - Kompetenscenter för hälsa "Dä bar å åk!" Så undviker Du att falla och skadas - Olycksfallsprevention bland äldre - V i har under de senaste decennierna blivit både friskare och äldre. Det är väl härligt

Läs mer

2ME KOMBIVAGN BREMEN

2ME KOMBIVAGN BREMEN 2ME KOMBIVAGN BREMEN Tack för att ni har valt en Kombivagn från Scandinavian Baby Alliance Läs igenom och spara denna manual för säkrare användning av produkten. Denna produkt är testad och godkänd enligt

Läs mer

908 Series Bar blender Operation Manual (2) Mélangeur de bar série 908 Manuel d utilisation (4) Mezcladora para bar 908 Manual de operación (6)

908 Series Bar blender Operation Manual (2) Mélangeur de bar série 908 Manuel d utilisation (4) Mezcladora para bar 908 Manual de operación (6) GB FR ES PT IT DE NL DK SE NO GR RU TU BR CN JP KR SA 908 Series Bar blender Operation Manual (2) Mélangeur de bar série 908 Manuel d utilisation (4) Mezcladora para bar 908 Manual de operación (6) Liquidificador

Läs mer

VARUINFORMATIONSBLAD

VARUINFORMATIONSBLAD VARUINFORMATION UINTAITE 1 (5) VARUINFORMATIONSBLAD 1. NAMNET PÅ PRODUKTEN OCH FÖRETAGET Produktnamn: Importör UINTAITE Contractor Trading AB Lövstigen 69 903 43 UMEÅ - SVERIGE Tel: 090-100 590 Fax: 090-100

Läs mer

Underhåll av tekniska anordningar

Underhåll av tekniska anordningar Underhåll av tekniska anordningar I många verksamheter används tekniska anordningar (arbetsutrustning) som hjälpmedel i produktionen. För att dessa ska fungera bra för bland annat en säker arbetsmiljö

Läs mer

Södertörns brandförsvarsförbund

Södertörns brandförsvarsförbund Instruktion till Bilaga B, hantering av brandfarlig gas Den här bilagan använder du till ansökan för brandfarlig gas. Bilagan fungerar också som ett information och kunskapsmaterial till föreståndarna

Läs mer

Bruks- och monteringsanvisning till Abilica Trex 3 Art. nr. 555 033

Bruks- och monteringsanvisning till Abilica Trex 3 Art. nr. 555 033 Bruks- och monteringsanvisning till Abilica Trex 3 Art. nr. 555 033 Modell T-1600 EA VARNING: För att undvika brand, elektriska stötar eller andra skador, läs följande säkerhetsföreskrifter innan du använder

Läs mer

VARM/KALL LUFT BEFUKTARE

VARM/KALL LUFT BEFUKTARE DS 035:0605 VARM/KALL LUFT BEFUKTARE KCC CF-900 Läs denna manual innan användning och spara den för att kunna gå tillbaka och i läsa den. VIKTIGA SÄKERHETS INSTRUKTIONER Vid användandet av en elektronisk

Läs mer

Monteringsanvisning för träkomposittrall

Monteringsanvisning för träkomposittrall Monteringsanvisning för träkomposittrall Grattis till ert val av trall från Scandinavian Plank. Vi har längre erfarenhet av trall i träkomposit än många av våra konkurrenter därför vet vi också vad man

Läs mer

indream WR-201 Windows Cleaning Robot Bruksanvisning

indream WR-201 Windows Cleaning Robot Bruksanvisning indream WR-201 Windows Cleaning Robot Bruksanvisning Tack för köpet av din fönsterputsrobot. Vi hoppas du ska bli riktigt nöjd med produkten. Läs mer om roboten på www.indream.dk Copyright Copyright 2012

Läs mer

Rutin. Säkra stopp. Syfte Syftet med säkra stopp är att ge säkra rutiner för ingrepp i arbetsutrustningars riskområde för att förhindra personskador.

Rutin. Säkra stopp. Syfte Syftet med säkra stopp är att ge säkra rutiner för ingrepp i arbetsutrustningars riskområde för att förhindra personskador. Säkra stopp Rutin Syfte Syftet med säkra stopp är att ge säkra rutiner för ingrepp i arbetsutrustningars riskområde för att förhindra personskador. Tillämpning Rutinen skall tillämpas vid alla tillfälliga

Läs mer

AvI-index. Ett instrument för att mäta IT-systems användbarhet

AvI-index. Ett instrument för att mäta IT-systems användbarhet ANDERS GUNÉR AvI-index Ett instrument för att mäta IT-systems användbarhet Iordanis Kavathatzopoulos Uppsala universitet ISBN 978-91-976643-5-6 Copyright 2008 Iordanis Kavathatzopoulos. Uppsala universitet,

Läs mer

Skydd mot stöld av datorutrustning

Skydd mot stöld av datorutrustning November 2003 Teknisk information Skydd mot stöld av datorutrustning En infoskrift från Sveriges Försäkringsförbund Syftet med denna information är att ge en bild av risker med speciell inriktning på inbrott

Läs mer

Barn på gården. LRF informerar

Barn på gården. LRF informerar Barn på gården LRF informerar Varje år skadas många barn på våra gårdar, en del så allvarligt att de omkommer. Det är lätt att bli hemmablind. Men ofta kan man med enkla medel göra farliga ställen säkrare.

Läs mer

Vi lär oss om eld och brand

Vi lär oss om eld och brand Vi lär oss om eld och brand Innehåll: 1. Eld och brand...3 2. Hur brand startar och sprider sig...5 3. Hur upptäcker du att det brinner?...8 4. Vad ska du göra om det brinner?... 10 5. Olika utrymningsvägar...12

Läs mer

ANVÄNDARHANDBOK. -System Inverter-luftkonditioneringsaggregat FXDQ15A2VEB FXDQ20A2VEB FXDQ25A2VEB FXDQ32A2VEB FXDQ40A2VEB FXDQ50A2VEB FXDQ63A2VEB

ANVÄNDARHANDBOK. -System Inverter-luftkonditioneringsaggregat FXDQ15A2VEB FXDQ20A2VEB FXDQ25A2VEB FXDQ32A2VEB FXDQ40A2VEB FXDQ50A2VEB FXDQ63A2VEB ANVÄNDARHANDBOK -System Inverter-luftkonditioneringsaggregat FXDQ15A2VEB FXDQ20A2VEB FXDQ25A2VEB FXDQ32A2VEB FXDQ40A2VEB FXDQ50A2VEB FXDQ63A2VEB Tack för att du köpt ett Daikin luftkonditioneringsaggregat.

Läs mer

Nominell Nominell Diameter Höjd Vikt. Spänning Kapacitet (mm) (mm) (g) (V) (mah) PR10-D6A PR70 1,4 75 5,8 3,6 0,3 PR13-D6A PR48 1,4 265 7,9 5,4 0,83

Nominell Nominell Diameter Höjd Vikt. Spänning Kapacitet (mm) (mm) (g) (V) (mah) PR10-D6A PR70 1,4 75 5,8 3,6 0,3 PR13-D6A PR48 1,4 265 7,9 5,4 0,83 Produkt Zinc Air-batteri Modellnamn IEC Nominell Nominell Diameter Höjd Vikt Spänning Kapacitet (mm) (mm) (g) (V) (mah) PR10-D6A PR70 1,4 75 5,8 3,6 0,3 PR13-D6A PR48 1,4 265 7,9 5,4 0,83 PR312-D6A PR41

Läs mer

Hälsoskyddstillsyn av idrottsanläggningar

Hälsoskyddstillsyn av idrottsanläggningar Miljö- och byggnadskontoret Miljö- och hälsoskyddsenheten 2011-11-29 Birgitta Sturesson Hälsoskyddstillsyn av idrottsanläggningar 2011 Besök Postadress Telefon växel Fax reception Internet Turebergshuset

Läs mer

Min bok om hållbar utveckling

Min bok om hållbar utveckling Min bok om hållbar utveckling av: Emilia Nordstrand från Jäderforsskola Energianvändning När jag såg filmen så tänkte jag på hur mycket energi vi egentligen använder. Energi är det som gör att te.x. lamporna

Läs mer

Uppgift: 1 På spaning i hemmet.

Uppgift: 1 På spaning i hemmet. Julias Energibok Uppgift: 1 På spaning i hemmet. Min familj tänker redan ganska miljösmart, men det finns såklart saker vi kan förbättra. Vi har redan bytt ut alla vitvaror till mer energisnåla vitvaror.

Läs mer

Instruktioner för montage av rutschkanor i rostfritt stål av typerna DPP och Basic

Instruktioner för montage av rutschkanor i rostfritt stål av typerna DPP och Basic Instruktioner för montage av rutschkanor i rostfritt stål av typerna DPP och Basic Tack för ditt förtroende. Din belöning kommer att vara en kvalitetsprodukt och dina barns glädje. Inledning I handen har

Läs mer

Så fungerar din fjärrvärmecentral

Så fungerar din fjärrvärmecentral Avluftning värme Värmeväxlare värme Reglercentral Ställmotor värme Expansionskärl Tryckmätare Värmeväxlare varmvatten Reglerventil varmvatten Cirkulationspump Säkerhetsventiler Mätare Påfyllningsventil

Läs mer

GUMMIBÅT FISHMAN. Instruktions manual

GUMMIBÅT FISHMAN. Instruktions manual GUMMIBÅT FISHMAN Instruktions manual Viktiga säkerhetsföreskrifter för användning av gummibåten. Läs noggrant igenom dessa säkerhetsföreskrifter innan båten tas i bruk. ISO 6185-1 Båt Typ I/II Båten är

Läs mer

Kemiska arbetsmiljörisker

Kemiska arbetsmiljörisker Kemiska arbetsmiljörisker En översikt av de grundläggande arbetsmiljöreglerna för att minska de kemiska riskerna Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö 2012-06-01 1 Kemiska ämnen är farliga på olika

Läs mer

Jordfräs RTT 3. Nima Maskinteknik AB nima@nimaab.se Tel 019-30 43 00. Box 1505, 701 15 ÖREBRO www.nimaab.se Fax 019-36 16 97

Jordfräs RTT 3. Nima Maskinteknik AB nima@nimaab.se Tel 019-30 43 00. Box 1505, 701 15 ÖREBRO www.nimaab.se Fax 019-36 16 97 Jordfräs RTT 3 Tekniska data 3 växlar Arbetsbredd 60cm Vikt 78 kg Däckdimension 1.00-6 Fräsknivarnas dimension 320 mm Rotationshastighet kniv 27 rpm Hastighet växel 1 1,1 km/h Hastighet växel 2 2,1 km/h

Läs mer

Byggnadsdel Skick Anmärkning Bör Uppskattad åtgärdas kostnad exklusive moms

Byggnadsdel Skick Anmärkning Bör Uppskattad åtgärdas kostnad exklusive moms 1 (8) Tak Se separat besiktningsprotokoll på taken avser samtliga tak. 2013 Akuta lagningar 12 000 2014 Bättringsmålning 20 000 gård och gata 63-65 Tak Lilla huset Inga synliga skador Separat syn i samband

Läs mer

Bruksanvisning - Användning & Underhåll - för

Bruksanvisning - Användning & Underhåll - för Bruksanvisning - Användning & Underhåll - för PORTABEL POOLLYFT DIGI$PROJECT$$$$ Manualen är uppdelad i 7 delar med sin egen symbol. Del A (Generell information) Viktig Generell information för att bekanta

Läs mer

Laser Avståndsmätare. Användarhandbok och användningsguide

Laser Avståndsmätare. Användarhandbok och användningsguide Laser Avståndsmätare Användarhandbok och användningsguide Inledning: Length Master LM 1000 cx mäter avståndet genom att sända ut infraröda strålar mot målet, som omedelbart beräknar avståndet genom att

Läs mer

Driftsinstruktioner Top Gun

Driftsinstruktioner Top Gun Driftsinstruktioner Top Gun 1. GENERELLT Vid all snötillverkning gäller att personalen skall vara väl förtrogen med de uppgifter de skall utföra. Personalen skall ha nödvändig kännedom om vad som kan ske

Läs mer

Monteringsanvisning för träkomposittrall

Monteringsanvisning för träkomposittrall Monteringsanvisning för träkomposittrall Grattis till ert val av trall från Scandinavian Plank. Vi har längre erfarenhet av trall i träkomposit än många av våra konkurrenter därför vet vi också vad man

Läs mer

Inspiration, idéer och fakta för dig som planerar och bygger cykelparkeringar i Västerås. Den perfekta cykelparkeringen

Inspiration, idéer och fakta för dig som planerar och bygger cykelparkeringar i Västerås. Den perfekta cykelparkeringen Inspiration, idéer och fakta för dig som planerar och bygger cykelparkeringar i Västerås Den perfekta cykelparkeringen Cykelparkeringar Ja, tack! Många cyklar i Västerås. Det är bra för miljön, för hälsan

Läs mer

Hälsoskyddstillsyn av lokaler för vård eller annat omhändertagande 2011-2012

Hälsoskyddstillsyn av lokaler för vård eller annat omhändertagande 2011-2012 Miljö- och byggnadskontoret Miljö- och hälsoskyddsenheten Hälsoskyddstillsyn av lokaler för vård eller annat omhändertagande 2011-2012 Besök Postadress Telefon växel Fax reception Internet Turebergshuset

Läs mer

Vindkraftsplanerna lagda på framtiden. Individuell mätning av el i lägenheten

Vindkraftsplanerna lagda på framtiden. Individuell mätning av el i lägenheten Vindkraftsplanerna lagda på framtiden Som styrelsen informerade om på årsstämman 2012 pågick en utredning om föreningen skulle köpa andelar i vindkraftverk och på så sätt få miljövänlig el till ett bra

Läs mer

Årsrapport 2013. Brahehus 4. Mörbylånga Kommun

Årsrapport 2013. Brahehus 4. Mörbylånga Kommun Årsrapport 213 Brahehus 4 Mörbylånga Kommun SAMMANFATTNING Denna rapport innehåller produktionsstatistik och analyser för teknisk och kommersiell förvaltning av Brahehus 4 under perioden 213-1-1 213-12-31.

Läs mer

Spilltransportör Driftinstruktion

Spilltransportör Driftinstruktion Spilltransportör Titel: (spilltransp.eps) Driftinstruktion Innehåll 1 Innehåll 1 Innehåll 1-1 2 Tekniska data 2-1 2.1 Pos 1 2-1 3 Apparat- och motorlistor 3-1 3.1 Apparatlista 3-1 3.2 Motorlista 3-2 4

Läs mer

Trivselregler i brf Måsängen

Trivselregler i brf Måsängen Trivselregler i brf Måsängen Att bo i bostadsrätt innebär att vi ingår i en gemenskap av människor i samma situation. Tillsammans äger och förvaltar vi husen där vi bor och tillsammans kan vi skapa ett

Läs mer

Manual Projektorklocka Modell RM318P

Manual Projektorklocka Modell RM318P 1 Manual Projektorklocka Modell RM318P Denna klocka är tillverkad med speciell tanke på design och att den skall vara enkel att använda. Den har elektroniska komponenter av mycket hög kvalitet och har

Läs mer

Ett verktyg för utveckling av säkerhetskulturen

Ett verktyg för utveckling av säkerhetskulturen 1 (9) Sida Ett verktyg för utveckling av säkerhetskulturen RÅD FÖR EN BRA SÄKERHETSKULTUR I FÖRETAGET SSG arbetar för en säker arbetsmiljö och en starkare säkerhetskultur Ett material från Arbetsgrupp

Läs mer

Riskanalys Handledning

Riskanalys Handledning Tips till Chefer/ arbetsledare Kompletterande övning: Vårt arbete // Situationer i vardagen Riskanalys Handledning I detta dokument beskrivs en process som du och dina medarbetare kan arbeta utifrån när

Läs mer

Handledning till informationsmöte om underhållsplan och underhållsfond för Sff Kremlan

Handledning till informationsmöte om underhållsplan och underhållsfond för Sff Kremlan Handledning till informationsmöte om underhållsplan och underhållsfond för Sff Kremlan 1. Inledning Övergripande om vad mötet ska handla om, information och möjlighet att ställa frågor (och eventuellt

Läs mer

Sov gott! SICK LifeTime Service - Tjänster för en god nattsömn

Sov gott! SICK LifeTime Service - Tjänster för en god nattsömn Sov gott! SICK LifeTime Service - Tjänster för en god nattsömn KONSULTATION 2011 2012 2013 2014 2015 Från dröm till verklighet Med läget under kontroll får du en säker och effektiv produktion. Då kan du

Läs mer

Markfukt. Grupp 11: Nikolaos Platakidis Johan Lager Gert Nilsson Robin Harrysson

Markfukt. Grupp 11: Nikolaos Platakidis Johan Lager Gert Nilsson Robin Harrysson Markfukt Grupp 11: Nikolaos Platakidis Johan Lager Gert Nilsson Robin Harrysson 1 Markfukt Vad är markfukt? Skador/Åtgärder Källförteckning Slutord 2 Vad är markfukt? Fukt är vatten i alla sina faser,

Läs mer

Undervisningen i ämnet elektroteknik ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande:

Undervisningen i ämnet elektroteknik ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande: ELEKTROTEKNIK Ämnet elektroteknik behandlar enklare installationer och elarbeten på elanläggningar samt vanligt verkstadsarbete inom området. I allt arbete med elektricitet är säkerhetsfrågor centrala

Läs mer

Kedjefettpump. Installations- och användarhandbok

Kedjefettpump. Installations- och användarhandbok Chain grease Pump Kedjefettpump Installations- och användarhandbok Denna publikation innehåller installations- och användaranvisningar för Hultdins Kedjefettpump. Om tveksamhet skulle uppstå beträffande

Läs mer

Slutrapport. SLO-fonden. Kraftöverföringsaxeln traktorredskapets farligaste del

Slutrapport. SLO-fonden. Kraftöverföringsaxeln traktorredskapets farligaste del Slutrapport SLO-fonden Kraftöverföringsaxeln traktorredskapets farligaste del Niklas Adolfsson 2013 2 Inledning Kraftöverföringsaxeln är en viktig länk mellan traktor och redskap, såsom exakthackar, balinplastare

Läs mer

Installation och tömning av fettavskiljare

Installation och tömning av fettavskiljare Installation och tömning av fettavskiljare Fett i avloppsvatten Avloppsvatten som innehåller fett ställer till stora problem i avloppsledningarna. I ledningsnätet sjunker temperaturen på avloppsvattnet,

Läs mer

ELEKTROTEKNIK. Ämnets syfte. Kurser i ämnet

ELEKTROTEKNIK. Ämnets syfte. Kurser i ämnet ELEKTROTEKNIK Ämnet elektroteknik behandlar enklare installationer och elarbeten på elanläggningar samt vanligt verkstadsarbete inom området. I allt arbete med elektricitet är säkerhetsfrågor centrala

Läs mer

Volvo Bil i Göteborg AB Riktlinjer vid retur av leasingbil

Volvo Bil i Göteborg AB Riktlinjer vid retur av leasingbil Volvo Bil i Göteborg AB Riktlinjer vid retur av leasingbil Vad handlar riktlinjerna om? Riktlinjerna handlar i första hand om vad som skall göras för att inte råka ut för reparationskostnader vid återlämnandet

Läs mer

FÖRETAGETS ANSVAR EN BROSCHYR FRAMTAGEN AV TILLSYNSMYNDIGHETERNA I KALMAR & GOTLANDS LÄN GENOM MILJÖSAMVERKAN SYDOST

FÖRETAGETS ANSVAR EN BROSCHYR FRAMTAGEN AV TILLSYNSMYNDIGHETERNA I KALMAR & GOTLANDS LÄN GENOM MILJÖSAMVERKAN SYDOST EN BROSCHYR FRAMTAGEN AV TILLSYNSMYNDIGHETERNA I KALMAR & GOTLANDS LÄN GENOM MILJÖSAMVERKAN SYDOST FÖRETAGETS ANSVAR Alla företag påverkar miljön på något sätt och ansvarar för sin egen miljöpåverkan.

Läs mer

Kommunal säkerhetsutbildning i Nyköpings kommun. internkurs.indd 1 08-06-12 09.40.01

Kommunal säkerhetsutbildning i Nyköpings kommun. internkurs.indd 1 08-06-12 09.40.01 Kommunal säkerhetsutbildning i Nyköpings kommun internkurs.indd 1 08-06-12 09.40.01 Kommunstyrelsen beslutade i augusti 2000 om en säkerhetsutbildning för kommunens anställda. Syftet med säkerhetsutbildningen

Läs mer

Skydda din process mot skador och stillestånd. Emotron M20 axeleffektvakt

Skydda din process mot skador och stillestånd. Emotron M20 axeleffektvakt Skydda din process mot skador och stillestånd Emotron M20 axeleffektvakt Din försäkring mot skador och stillestånd Emotron M20 axeleffektvakt hjälper dig att spara tid och pengar. Den skyddar pumpar och

Läs mer

Denna checklista är framtagen som grund för dialog om arbetsmiljön vid inspektion på bemanningsföretag.

Denna checklista är framtagen som grund för dialog om arbetsmiljön vid inspektion på bemanningsföretag. Checklista Uthyrning av arbetskraft Denna checklista är framtagen som grund för dialog om arbetsmiljön vid inspektion på bemanningsföretag. Arbetsmiljöverkets föreskrifter om systematiskt arbetsmiljöarbete

Läs mer

Kommentar till ABVA 91 Råd och anvisningar till fastighetsägare rörande vatten & avlopp i Robertsfors kommun

Kommentar till ABVA 91 Råd och anvisningar till fastighetsägare rörande vatten & avlopp i Robertsfors kommun Kommentar till ABVA 91 Råd och anvisningar till fastighetsägare rörande vatten & avlopp i Robertsfors kommun Detta meddelande är ett komplement till ABVA, som innehåller bestämmelser för brukande av kommunens

Läs mer

Vem bär ansvaret? Ansvaret för arbetsmiljön

Vem bär ansvaret? Ansvaret för arbetsmiljön Denna information bygger på Arbetsmiljöverkets regler, Arbetsplatsens utformning AFS 2009:2. I Arbetsmiljöverkets regler, Arbetsplatsens utformning AFS 2009:2 finns regler om bland annat städning, ventilation

Läs mer