Kågnäsvägens samfällighetsförening kallar till föreningsstämma i Klemensnäs Folkets Hus kl 19.00

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kågnäsvägens samfällighetsförening kallar till föreningsstämma i Klemensnäs Folkets Hus 2013-04-25 kl 19.00"

Transkript

1 Kågnäsvägens samfällighetsförening kallar till föreningsstämma i Klemensnäs Folkets Hus kl Ärenden 1 Val av ordförande för stämman 2 Val av sekreterare för stämman 3 Val av två justeringsmän 4 Frågan om stämman blivit stadgeenligt utlyst 5 Styrelsens och revisorernas berättelser a) Förvaltningsberättelse samt balans- och resultaträkning b) Revisionsberättelse 6 Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen 7 Framställningar från styrelsen eller motioner från medlemmarna - Styrelsen föreslår att :- avsätts till underhålls- och förnyelsefonden och att ur denna få disponera :- för urgrävning och lagning av vägen vid ett bedömt kallkällflöde. - Motion om att föreningen ska åstadkomma en ändring av hastighetsbegränsning till 50 km/h - Motion om att begära uppsättning av trafikspegel vid kommunens korsning väster Kartingbanan 8 Ersättning till styrelsen och revisorerna - Styrelsen föreslår 5 000:- till styrelsen. 9 Styrelsens förslag till utgifts- och inkomststat samt debiteringslängd 10 Val av två styrelseledamöter för två år och styrelseordförande för ett år samt två styrelsesuppleanter för ett år. 11 Val av två revisorer och en suppleant för ett år 12 Val av två ledamöter till valberedning för ett år 13 Meddelande av plats där stämmoprotokollet hålls tillgängligt 14 Övriga frågor - Styrelsen föreslår att minsta fakturabelopp vid uttaxering av årliga driftskostnader skall vara 100:- - Efter stämman redogör en representant för Skellefteå kommun om deras väghållning m m. Följande stämmohandlingar finns fr.o.m. 11 april tillgängliga på - Förvaltningsberättelse, balans- och resultaträkning samt revisionsberättelse för Utgifts- och inkomststat Debiteringslängd per fastighet/byggnad, utvisande det belopp som skall uttaxeras och när betalning ska ske. Kompletta handlingar inkl. debiteringslängd med personnamn finns tillgängliga hos ordföranden; Erik Nordlund, Vintergatan 30, Skelleftehamn, Välkommen till stämman! /Styrelsen Ombud Ombudets namn FULLMAKT Föreningsstämma 2013 Adress Postnummer och postadress Telefonnummer Personnummer Fullmakt att företräda mig vid föreningsstämma 2013 med rätt att utöva min rösträtt. Fullmaktsgivare Ort och datum Underskrift Fyll i, klipp av och ta med till stämman. Kopiera själv vid behov av fler fullmakter. Namnförtydligande Fastighetsbeteckning (motsv.) Andel

2

3

4

5 Kågnäsvägens samfällighetsförening Orgnr FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE FÖR ÅR Styrelsen lämnar här redogörelse för Kågnäsvägens SFF och förvaltningen av gemensamhetsanläggningen Hedensbyn Ga:9, för tiden t o m Föreningen höll stämma Medlemmar Antal fastigheter och arrenderade tomter: 277 st. Antal berörda sakägare: 358 st. Styrelse och föreningsfunktionärer Ordinarie styrelseledamöter Styrelsesuppleanter (1 år) Erik Nordlund, (2 år) ordförande Kurt Djärv Monica Burlin (1 år) kassör Ingemar Högberg Kenneth Burlin (2 år), ledamot Nils-Erik Hedblad (1 år) ledamot Agne Sehlstedt (2 år) ledamot Ordinarie revisorer (1 år) Revisorssuppleant (1 år) Valberedning (1 år) Hans Persson Gun-Inger Holmqvist Rune Lindfors Eva-Marie Lundqvist Kjell-Göran Marklund Styrelsesammanträden Konstituerande styrelsemöte hölls omedelbart efter föreningsstämman då bl a. kassör utsågs. Utöver detta har 4 protokollförda möten genomförts. Av viktigare beslut så kan nämnas att ansöka om underhållsbidrag från Trafikverket för två vägreparationer. Andelstal har ändrats för några fastigheter p.g.a. ändrade användningssätt. Översyn av underhålls- och förnyelsefonden har genomförts. Tre av styrelsemedlemmarna har under året deltagit vid REV kurs Utbildning för styrelseledamöter i vägorganisationer. Vägskötsel Skanska har som vägentreprenör skött vägen. Plogbredden under vintersäsongen 2012 har varit bättre och snöhögen i norra korsningen med Strandvägen läggs nu inte i innerkurvan. Vi drabbades inte av några överrinningar pga. frusna trummor under våren. Under tjällossningsperioden sattes tillåten totalvikt ned till max 4 ton. Dikesslåtter med slaghack har genomförts.

6 Ett sjunkhål vid trumman för Svartbäcken har reparerats. Arbete med att avverka och röja intill vägen har fortsatt. Potthål i asfaltdelen lagning var beställt att utföras efter sommaren men vädret hindrade. Arbetet kommer att göras våren Några av medlemmarna provade att lägga i asfaltgrus men detta höll bara några dagar. En uppskjutande sten vållade bekymmer och några av medlemmarna ordnade där en varningsmarkering. Skanska grävde under sensommaren bort stenen men asfaltering över fyllningen är ännu inte utförd. Skanska föreslår en reparation av svaga ställen längs hela asfaltdelen. Föreningens ekonomi Trafikverket har utbetalat årligt bidrag kr. Underhålls- och förnyelsefonden som finns på ett särskilt konto har gett ca 750 kr i ränta. För dikesslåtter disponerades kr ur fonden, varav kr ianspråktogs. Styrelsen föreslår att årets resultat balanseras i tidigare resultat, samt att kr avsätts till underhålls- och förnyelsefonden och att ur denna få disponera :- för urgrävning och lagning av vägen vid ett bedömt kallkälla-flöde. Styrelsen har sökt bidrag för borttagning av den uppskjutande stenen samt det ovan nämnda urgrävningsarbetet. Det gäller kr exkl. moms. Beviljat bidrag ger 40 % av summan + 15 % moms = kr. Se även föreningens balans- och resultaträkning. Information Styrelsen har fortsatt arbeta med att marknadsföra att medlemmarna ska utnyttja elektroniska media för att slippa kostsamma postutskick. Hemsidan; är en viktig kanal för föreningen. Anslagstavlan används för informationsspridning under barmarksperioden. Övrigt Styrelsen framför sitt tack till alla medlemmar för det förtroende som visats oss under året samt ett särskilt tack till dem som praktiskt medverkat i vägskötseln. Skellefteå för styrelsen Erik Nordlund/ordf.

7

8

9

10 Kågnäsvägens samfällighetsförening Orgnr Utgifts- och inkomststat för Kågnäsvägens samfällighetsförening år 2013 Styrelsen föreslår föreningsstämman att godkänna staten. KOSTNADER (kr inkl moms) Budget 2013 Lantmäterikostnader Arvode styrelsen Ersättning bokföringsbyrå fakturahantering Stämma (kallelseutskick, annons, lokal) Bankkostnader (konton, Internet-bank.) 900 Medlemskap i Riksföreningen Enskilda Vägar, inkl försäkring Vägunderhåll (kalkyl: 29 kr/meter) Avsättning till underhålls- och förnyelsefond Summa kostnader INTÄKTER (kr inkl moms) Budget 2013 Statligt bidrag årets - - ansökt/beviljat Ränta 700 Uttaxeras från medlemmarna Summa intäkter RESULTAT 4 500

11 Debiteringslängd för Kågnäsvägens SFF Verksamhetsår: Stämman har beslutat debitering på totalt: kr Senaste betalningsdag: Fastighetsbeteckning Typ Andelstal Debiteras Bergsbyn 5:11 Skog 21 5 kr Bergsbyn 5:13 Skog kr Bergsbyn 5:14 Skog kr Bergsbyn 5:79 Skog kr Bergsbyn 5:79 - B 1 Fritidsbostad kr Bergsbyn 5:92 Skog kr Bergsbyn 6:20 Skog kr Bergsbyn 6:41 Skog kr Bergsbyn 6:52 Skog kr Bergsbyn 7:11 Skog kr Bergsbyn 7:14 Skog 16 3 kr Bergsbyn 7:16 Skog kr Bergsbyn 7:28 Skog kr Bergsbyn 7:29 Skog kr Bergsbyn 7:75 Skog kr Bergsbyn 7:87 Skog kr Bergsbyn 7:96 Skog 32 7 kr Bergsbyn 7:97 Skog 36 8 kr Bergsbyn 7:169 Skog kr Bergsbyn 31:1 Skog kr Bergsbyn s:20 Skog kr Furunäs 1:184 Skog 36 8 kr Furunäs 2:61 Skog kr Hedensbyn 1:10 Skog kr Hedensbyn 1:13 Skog kr Hedensbyn 1:22 Skog kr Hedensbyn 1:24 Fritidsbostad kr Hedensbyn 1:30 Skog kr Hedensbyn 1:48 Skog kr Hedensbyn 1:61 Fritidsbostad kr Hedensbyn 1:63 Fritidsbostad kr Hedensbyn 1:64 Fritidsbostad kr Hedensbyn 1:65 Fritidsbostad kr Hedensbyn 1:66 Fritidsbostad kr Hedensbyn 1:67 Permanentbostad kr Hedensbyn 1:68 Fritidsbostad kr Hedensbyn 1:69 Fritidsbostad kr Hedensbyn 1:70 Fritidsbostad kr Hedensbyn 1:71 Fritidsbostad kr Hedensbyn 1:72 Fritidsbostad kr Hedensbyn 1:73 Fritidsbostad kr Hedensbyn 1:74 Fritidsbostad kr Hedensbyn 1:75 Fritidsbostad kr Hedensbyn 1:76 Fritidsbostad kr Hedensbyn 1:77 Permanentbostad kr Hedensbyn 1:78 Fritidsbostad kr Hedensbyn 1:79 Fritidsbostad kr Hedensbyn 1:80 Fritidsbostad kr Hedensbyn 1:81 Fritidsbostad kr Hedensbyn 1:82 Fritidsbostad kr Hedensbyn 1:83 Fritidsbostad kr Hedensbyn 1:84 Fritidsbostad kr Hedensbyn 1:85 Fritidsbostad kr Hedensbyn 1:86 Fritidsbostad kr Hedensbyn 1:87 Fritidsbostad kr Hedensbyn 1:88 Fritidsbostad kr Hedensbyn 1:89 Fritidsbostad kr Hedensbyn 1:90 Fritidsbostad kr Hedensbyn 1:91 Fritidsbostad kr

12 Fastighetsbeteckning Typ Andelstal Debiteras Hedensbyn 1:92 Fritidsbostad kr Hedensbyn 1:93 Fritidsbostad kr Hedensbyn 1:94 Fritidsbostad kr Hedensbyn 1:95 Fritidsbostad kr Hedensbyn 1:96 Fritidsbostad kr Hedensbyn 1:97 Fritidsbostad kr Hedensbyn 1:98 Fritidsbostad kr Hedensbyn 1:99 Fritidsbostad kr Hedensbyn 1:100 Fritidsbostad kr Hedensbyn 1:101 Fritidsbostad kr Hedensbyn 1:102 Fritidsbostad kr Hedensbyn 1:103 Fritidsbostad kr Hedensbyn 1:104 Fritidsbostad kr Hedensbyn 1:105 Fritidsbostad kr Hedensbyn 1:106 Fritidsbostad kr Hedensbyn 1:107 Fritidsbostad kr Hedensbyn 1:108 Fritidsbostad kr Hedensbyn 1:109 Fritidsbostad kr Hedensbyn 1:110 Fritidsbostad kr Hedensbyn 1:111 Fritidsbostad kr Hedensbyn 1:112 Fritidsbostad kr Hedensbyn 1:113 Fritidsbostad kr Hedensbyn 1:114 Fritidsbostad kr Hedensbyn 1:115 Fritidsbostad kr Hedensbyn 1:116 Fritidsbostad kr Hedensbyn 1:117 Fritidsbostad kr Hedensbyn 1:118 Permanentbostad kr Hedensbyn 1:119 Fritidsbostad kr Hedensbyn 1:120 Fritidsbostad kr Hedensbyn 1:121 Permanentbostad kr Hedensbyn 1:122 Fritidsbostad kr Hedensbyn 1:123 Fritidsbostad kr Hedensbyn 1:124 Permanentbostad kr Hedensbyn 1:125 Fritidsbostad kr Hedensbyn 1:126 Fritidsbostad kr Hedensbyn 1:127 Fritidsbostad kr Hedensbyn 1:128 Fritidsbostad kr Hedensbyn 1:129 Fritidsbostad kr Hedensbyn 1:130 Fritidsbostad kr Hedensbyn 1:131 Fritidsbostad kr Hedensbyn 1:132 Permanentbostad kr Hedensbyn 1:133 Fritidsbostad kr Hedensbyn 1:134 Fritidsbostad kr Hedensbyn 1:135 Fritidsbostad kr Hedensbyn 2:10 Skog kr Hedensbyn 2:15 Skog kr Hedensbyn 2:17 Skog kr Hedensbyn 2:19 Skog kr Hedensbyn 2:20 Skog kr Hedensbyn 2:41 Permanentbostad kr Hedensbyn 3:4 Permanentbostad kr Hedensbyn 3:5 Fritidsbostad kr Hedensbyn 3:15 Skog kr Hedensbyn 3:16 Skog kr Hedensbyn 3:27 Skog kr Hedensbyn 5:5 Fritidsbostad kr Hedensbyn 5:6 Skog kr Hedensbyn 5:7 Skog kr Hedensbyn 5:8 Skog kr Hedensbyn 5:42 Fritidsbostad kr Hedensbyn 5:43 Fritidsbostad kr Hedensbyn 6:5 Fritidsbostad kr Hedensbyn 6:10 Fritidsbostad kr Hedensbyn 6:13 Skog kr

13 Fastighetsbeteckning Typ Andelstal Debiteras Hedensbyn 6:51 Skog kr Hedensbyn 6:52 Fritidsbostad kr Hedensbyn 6:53 Fritidsbostad kr Hedensbyn 6:54 Fritidsbostad kr Hedensbyn 6:55 Fritidsbostad kr Hedensbyn 7:10 Skog kr Hedensbyn 7:50 Skog kr Hedensbyn 7:51 Fritidsbostad kr Hedensbyn 8:4 Skog kr Hedensbyn 9:2 Skog kr Hedensbyn 9:3 Skog kr Hedensbyn 9:4 Skog kr Hedensbyn 9:24 Fritidsbostad kr Hedensbyn 10:4 Skog kr Hedensbyn 10:5 Skog kr Hedensbyn 10:17 Fritidsbostad kr Hedensbyn 10:18 Fritidsbostad kr Hedensbyn 11:3 Fritidsbostad kr Hedensbyn 11:4 Skog kr Hedensbyn 11:11 Skog kr Hedensbyn 12:3 Skog kr Hedensbyn 13:45 Skog kr Hedensbyn 14:5 Fritidsbostad kr Hedensbyn 14:7 Skog kr Hedensbyn 14:8 Skog kr Hedensbyn 14:9 Skog kr Hedensbyn 14:12 Skog kr Hedensbyn 14:13 Skog kr Hedensbyn 14:13 - B 1 Fritidsbostad kr Hedensbyn 14:34 Fritidsbostad kr Hedensbyn 14:35 Fritidsbostad kr Hedensbyn 14:36 Fritidsbostad kr Hedensbyn 14:37 Fritidsbostad kr Hedensbyn 14:38 Permanentbostad kr Hedensbyn 14:39 Fritidsbostad kr Hedensbyn 14:41 Fritidsbostad kr Hedensbyn 14:42 Fritidsbostad kr Hedensbyn 14:43 Fritidsbostad kr Hedensbyn 14:44 Fritidsbostad kr Hedensbyn 14:45 Fritidsbostad kr Hedensbyn 14:46 Obebyggd kr Hedensbyn 14:47 Fritidsbostad kr Hedensbyn 14:48 Obebyggd kr Hedensbyn 14:49 Obebyggd kr Hedensbyn 14:50 Obebyggd kr Hedensbyn 14:51 Obebyggd kr Hedensbyn 14:52 Fritidsbostad kr Hedensbyn 14:53 Obebyggd kr Hedensbyn 14:54 Fritidsbostad kr Hedensbyn 14:55 Fritidsbostad kr Hedensbyn 14:57 Fritidsbostad kr Hedensbyn 14:58 Fritidsbostad kr Hedensbyn 14:59 Obebyggd kr Hedensbyn 14:60 Fritidsbostad kr Hedensbyn 14:61 Fritidsbostad kr Hedensbyn 14:62 Fritidsbostad kr Hedensbyn 14:63 Obebyggd kr Hedensbyn 14:64 Fritidsbostad kr Hedensbyn 14:65 Obebyggd kr Hedensbyn 14:66 Fritidsbostad kr Hedensbyn 14:67 Fritidsbostad kr Hedensbyn 14:68 Obebyggd kr Hedensbyn 14:69 Fritidsbostad kr Hedensbyn 14:70 Fritidsbostad kr

14 Fastighetsbeteckning Typ Andelstal Debiteras Hedensbyn 14:71 Fritidsbostad kr Hedensbyn 14:72 Fritidsbostad kr Hedensbyn 14:73 Fritidsbostad kr Hedensbyn 14:74 Fritidsbostad kr Hedensbyn 14:75 Fritidsbostad kr Hedensbyn 14:76 Fritidsbostad kr Hedensbyn 14:77 Fritidsbostad kr Hedensbyn 14:78 Fritidsbostad kr Hedensbyn 14:79 Permanentbostad kr Hedensbyn 14:83 Fritidsbostad kr Hedensbyn 15:2 Skog kr Hedensbyn 15:4 Skog kr Hedensbyn 15:18 Skog kr Hedensbyn 17:1 Fritidsbostad kr Hedensbyn 20:1 Fritidsbostad kr Hedensbyn s:9 Skog kr Hedensbyn s:9 - B 1 Fritidsbostad kr Hedensbyn s:9 - B 2 Permanentbostad kr Hedensbyn s:9 - B 3 Fritidsbostad kr Hedensbyn s:9 - B 4 Fritidsbostad kr Hedensbyn s:9 - B 5 Fritidsbostad kr Hedensbyn s:9 - B 6 Fritidsbostad kr Hedensbyn s:9 - B 7 Fritidsbostad kr Hedensbyn s:9 - B 8 Fritidsbostad kr Hedensbyn s:9 - B 9 Fritidsbostad kr Hedensbyn s:9 - B 10 Fritidsbostad kr Hedensbyn s:9 - B 11 Fritidsbostad kr Hedensbyn s:11 Skog kr Hedensbyn s:11 - B 1 Fritidsbostad kr Hedensbyn s:11 - B 2 Fritidsbostad kr Hedensbyn s:11 - B 3 Fritidsbostad kr Hedensbyn s:11 - B 4 Fritidsbostad kr Hedensbyn s:11 - B 5 Fritidsbostad kr Hedensbyn s:11 - B 6 Fritidsbostad kr Hedensbyn s:11 - B 7 Fritidsbostad kr Hedensbyn s:11 - B 8 Fritidsbostad kr Hedensbyn s:17 Skog kr Hedensbyn s:17 - B 1 Fritidsbostad kr Hedensbyn s:23 Skog kr Hedensbyn s:23 - B 1 Fritidsbostad kr Hedensbyn s:23 - B 2 Fritidsbostad kr Hedensbyn s:23 - B 3 Fritidsbostad kr Hedensbyn s:23 - B 4 Fritidsbostad kr Hedensbyn s:23 - B 5 Permanentbostad kr Hedensbyn s:23 - B 6 Fritidsbostad kr Hedensbyn s:23 - B 7 Fritidsbostad kr Hedensbyn s:23 - B 8 Fritidsbostad kr Hedensbyn s:23 - B 9 Fritidsbostad kr Hedensbyn s:23 - B 10 Fritidsbostad kr Hedensbyn s:23 - B 11 Fritidsbostad kr Hedensbyn s:24 Skog kr Hedensbyn s:24 - B 1 Fritidsbostad kr Hedensbyn s:24 - B 2 Fritidsbostad kr Hedensbyn s:25 Skog kr Hedensbyn s:25 - B 1 Fritidsbostad kr Hedensbyn s:25 - B 2 Fritidsbostad kr Hedensbyn s:25 - B 3 Fritidsbostad kr Hedensbyn s:25 - B 4 Fritidsbostad kr Hedensbyn s:25 - B 5 Fritidsbostad kr Hedensbyn s:25 - B 6 Fritidsbostad kr Hedensbyn s:25 - B 7 Fritidsbostad kr Innerursviken 1:189 Skog kr Innerursviken 2:251 Fritidsbostad kr Innerursviken 2:252 Fritidsbostad kr

15 Fastighetsbeteckning Typ Andelstal Debiteras Innerursviken 2:253 Fritidsbostad kr Innerursviken 2:254 Fritidsbostad kr Innerursviken 2:255 Fritidsbostad kr Innerursviken 2:256 Fritidsbostad kr Innerursviken 2:257 Fritidsbostad kr Innerursviken 2:258 Obebyggd kr Innerursviken 2:259 Obebyggd kr Innerursviken 2:260 Fritidsbostad kr Innerursviken 2:261 Fritidsbostad kr Innerursviken 2:262 Fritidsbostad kr Innerursviken 2:263 Fritidsbostad kr Innerursviken 3:118 Skog kr Innerursviken 3:119 Skog kr Innerursviken 3:193 Fritidsbostad kr Innerursviken 3:194 Fritidsbostad kr Innerursviken 3:197 Obebyggd kr Innerursviken 11:1 Fritidsbostad kr Risön 1:3 Skog kr Risön 1:4 Skog kr Risön 1:21 Skog kr Risön 1:23 Skog kr Risön 1:92 Fritidsbostad kr Risön 1:94 Fritidsbostad kr Tuvan 1:2 Skog kr Tuvan 1:3 Skog kr Tuvan 1:23 Fritidsbostad kr

Välkommen till stämman! /Styrelsen

Välkommen till stämman! /Styrelsen Kågnäsvägens SFF kallar till föreningsstämma i Klemensnäs Folkets Hus 2014-04-24 kl 19.00 Ärenden 1 Val av ordförande för stämman 2 Val av sekreterare för stämman 3 Val av två justeringsmän, som också

Läs mer

Välkommen till stämman! /Styrelsen

Välkommen till stämman! /Styrelsen Innehållsförteckning Dagordning/kallelse till stämman... sida 2 Protokoll från stämman 2016... sida 3 Bilaga 1: Förvaltningsberättelse för 2015... sida 5 Bilaga 2: Resultat från 2015-12-31... sida 7 Bilaga

Läs mer

Fullmakt att företräda mig vid föreningsstämma 2012 med rätt att utöva min rösträtt. Fastighetsbeteckning (motsv)

Fullmakt att företräda mig vid föreningsstämma 2012 med rätt att utöva min rösträtt. Fastighetsbeteckning (motsv) Kågnäsvägens samfällighetsförening kallar till föreningsstämma 2012-04-18 kl 19.00 i Klemensnäs Folkets Hus Ärenden 1 Val av ordförande för stämman 2 Val av sekreterare för stämman 3 Val av två justeringsmän

Läs mer

c) Förslag till uttaxering av 90 500:- för driftskostnader intill ordinarie föreningsstämma

c) Förslag till uttaxering av 90 500:- för driftskostnader intill ordinarie föreningsstämma Kågnäsvägens samfällighetsförening kallar till extra stämma 2010-09-01 Kl 19.00 i Klemensnäs Folkets Hus Ärenden 1 Val av ordförande för stämman 2 Val av sekreterare för stämman 3 Val av två justeringsmän

Läs mer

Utgåva A4 Förslag till ändring av STADGARNA daterade Överstruket utgår och tillägg är skrivet med rött.

Utgåva A4 Förslag till ändring av STADGARNA daterade Överstruket utgår och tillägg är skrivet med rött. STADGAR Sammanträdesdatum 2016-03-15 Sammanträdesledare Ewon Wall Ärende 1 Firma 2 Samfälligheter 3 Grunderna för förvaltningen 4 Medlem 5 säte, sammansättning Stadgar för samfällighetsförening, bildad

Läs mer

Stadgar för Stora Barnviks samfällighetsförening Antagna vid ordinarie föreningsstämma

Stadgar för Stora Barnviks samfällighetsförening Antagna vid ordinarie föreningsstämma Ärende Stadgar för samfällighetsförening bildad enligt lagen (1973:1150) om förvaltning av samfälligheter. Lagens bestämmelser om förvaltningen skall gälla i den mån inte annat framgår av dessa stadgar.

Läs mer

Stadgar för TULKA VÄGSAMFÄLLIGHETSFÖRENING NORRTÄLJE TULKA GA:1 Inledning

Stadgar för TULKA VÄGSAMFÄLLIGHETSFÖRENING NORRTÄLJE TULKA GA:1 Inledning Stadgar för TULKA VÄGSAMFÄLLIGHETSFÖRENING NORRTÄLJE TULKA GA:1 Inledning Stadgar för samfällighetsförening bildad enligt lagen (1973:1150) om förvaltning av samfälligheter. Lagens bestämmelser om förvaltningen

Läs mer

STADGAR. för SVINNINGE SAMFÄLLIGHET

STADGAR. för SVINNINGE SAMFÄLLIGHET Bilaga 5 till dagordningen vid Förslag till stadgar SvVF Årsstämma 2015 förelagt årsstämman 2014 och 2015 1(5) STADGAR Sammanträdesdatum 2015 04 15 STADGAR för SVINNINGE SAMFÄLLIGHET Sammanträdesledare

Läs mer

STADGAR 2002-05-15. Anders A. Stadgar för Ekås Samfällighetsförening

STADGAR 2002-05-15. Anders A. Stadgar för Ekås Samfällighetsförening STADGAR Sammanträdesdatum 2002-05-15 Sammanträdesledare Anders A Ärende Stadgar för Ekås Samfällighetsförening enligt lagen (1973:1150) om förvaltning av samfälligheter. Lagens bestämmelser om förvaltningen

Läs mer

STADGAR Kesudalens samfällighetsförening

STADGAR Kesudalens samfällighetsförening STADGAR Kesudalens samfällighetsförening Ärende Stadgar för Kesudalens samfällighetsförening enligt lag (1973:1150) om förvaltning av samfälligheter. Lagens bestämmelser om förvaltningen skall gälla i

Läs mer

1 FIRMA Föreningens firma är Vårdkasens Samfällighetsförening. (organisationsnummer: )

1 FIRMA Föreningens firma är Vårdkasens Samfällighetsförening. (organisationsnummer: ) Orgnr: 717904-4727 Sida 1 (6) Stadgar för samfällighetsförening bildad enligt lagen (1973:1150) om förvaltning av Samfälligheter. Lagens bestämmelser om förvaltningen skall gälla i den mån inte annat framgår

Läs mer

Stadgar för Portvaktens Samfällighetsförening

Stadgar för Portvaktens Samfällighetsförening 2015-06-14 Sida 1 (5) Organisationsnummer 717909-3575 Stadgarna är fastställda vid sammanträde 2007-01-22, samt med ändringar vid årsstämma 2009-09-02, 2011-09-29 och 2014-09-22. Ärende Stadgar för samfällighetsförening

Läs mer

Stadgar. Sammanträdesdatum

Stadgar. Sammanträdesdatum Stadgar Sammanträdesdatum 2012-11-15 Stadgar för samfällighetsförening, bildad enligt lagen (1973: 1150) om förvaltning av samfälligheter. Lagens bestämmelser om förvaltningen skall gälla i den mån inte

Läs mer

SAMFÄLLIGHETEN TORNFALKEN

SAMFÄLLIGHETEN TORNFALKEN Sida 1 av 6 SAMFÄLLIGHETEN TORNFALKEN Styrelsens förslag till nya stadgar. BAKGRUND Vid årsmötet 2013 diskuterades en översyn av föreningens stadgar så de överensstämmer med nu gällande regler, ska vara

Läs mer

Kallelse till ordinarie föreningsstämma

Kallelse till ordinarie föreningsstämma 1 MOLLÖSUNDS 2016-06-15 SAMFÄLLIGHETSFÖRENING Kallelse till ordinarie föreningsstämma Tid och plats: lördagen den 16 juli 2016 kl. 15.00 i Änggården Medlem i föreningen är ägare till fastighet eller därmed

Läs mer

Stadgar. Gislövs Vägförening

Stadgar. Gislövs Vägförening Stadgar Gislövs Vägförening STADGAR Sammanträdesdatum 2001-07-31 Sammanträdesledare Orvar Espert Ärende Kommun: l Firma 2 Samfälligheter 3 Grunderna för förvaltningen 4 Medlem 5 Styrelse, säte, sammansättning

Läs mer

NORSVIKENS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING STADGAR FÖR NORSVIKENS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING ( )

NORSVIKENS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING STADGAR FÖR NORSVIKENS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING ( ) STADGAR FÖR NORSVIKENS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING (716418-8448) Anm: Stadgarna är ursprungligen registrerade 85 04 01. Vissa har därefter ändrats genom beslut av årsstämma. Den aktuella texten framgår nedan.

Läs mer

Föreningens firma är GÅSHAGA STRANDS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING

Föreningens firma är GÅSHAGA STRANDS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING Stadgar för GÅSHAGA STRANDS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING, org nr 717904-2846, enligt lagen (1973:1150) om förvaltning av samfälligheter. Lagens bestämmelser om förvaltningen skall gälla i den mån inte annat framgår

Läs mer

EKERÖ-VÄSBY Samfällighetsförening

EKERÖ-VÄSBY Samfällighetsförening EKERÖ-VÄSBY Samfällighetsförening Stadgar för Ekerö-Väsby Samfällighetsförening Antagna vid ordinarie stämma den 21 oktober 1974, utom 3 vilken har ändrats och antagits vid ordinarie stämma den 25 februari

Läs mer

TOFSÖ SAMFÄLLIGHETSFÖRENING STADGAR. Föreningen förvaltar gemensamhetsanläggning tillkommen genom anläggningsbeslut (D99617).

TOFSÖ SAMFÄLLIGHETSFÖRENING STADGAR. Föreningen förvaltar gemensamhetsanläggning tillkommen genom anläggningsbeslut (D99617). TOFSÖ SAMFÄLLIGHETSFÖRENING STADGAR Stadgar för Tofsö Samfällighetsförening org nr 717904-3836 enligt lagen (1973:1150) om förvaltning av samfälligheter. Lagens bestämmelser om förvaltningen skall gälla

Läs mer

Kungshamns samfällighetsförening (organisationsnummer )

Kungshamns samfällighetsförening (organisationsnummer ) Stadgar för Kungshamns samfällighetsförening (organisationsnummer 717913-8271) enligt lagen om förvaltning av samfälligheter SFL (1973:1150) Förrättning den 14 december 2011 Antagna den 7 juni 2014 Sida

Läs mer

Föreningen förvaltar gemensamhetsanläggningarna nr 2 och nr 3 tillkomna genom anläggningsbeslut (Dnr FABR 96474). Vättersö ga :12, ga :13

Föreningen förvaltar gemensamhetsanläggningarna nr 2 och nr 3 tillkomna genom anläggningsbeslut (Dnr FABR 96474). Vättersö ga :12, ga :13 STADGAR Stadgar för samfällighetsförening, org.nr.717904-1798, bildad enligt lagen (1973:1 150) om förvaltning av samfälligheter. Lagens bestämmelser om förvaltningen skall gälla i den mån inte annat framgår

Läs mer

MOLLÖSUNDS 2012-06-16 SAMFÄLLIGHETSFÖRENING

MOLLÖSUNDS 2012-06-16 SAMFÄLLIGHETSFÖRENING MOLLÖSUNDS 2012-06-16 SAMFÄLLIGHETSFÖRENING Kallelse till ordinarie föreningsstämma. Tid och plats: lördagen den 14 juli 2012 kl. 15.00 i Änggården Medlem i föreningen är ägare till fastighet eller därmed

Läs mer

Stadgar för samfällighetsförening enligt lagen (1973:1150) om förvaltning av samfälligheter (SFL). Lagens bestämmelser om förvaltningen ska gälla.

Stadgar för samfällighetsförening enligt lagen (1973:1150) om förvaltning av samfälligheter (SFL). Lagens bestämmelser om förvaltningen ska gälla. Sida 1 STADGAR Sammanträdesdatum: 2016-07-16 Sammanträdesledare: Anders Brunberg Stadgar för samfällighetsförening enligt lagen (1973:1150) om förvaltning av samfälligheter (SFL). Lagens bestämmelser om

Läs mer

STADGAR Sammanträdesdatum 1978-11-19

STADGAR Sammanträdesdatum 1978-11-19 1 1979-01-22 beviljade Länsstyrelsen i Stockholms län Organisationsnummer registrering av Fjällhöjdens samfällighetsförening 716417-0560 /Anders Brodd STADGAR Sammanträdesdatum 1978-11-19 Stadgar för samfällighetsförening,

Läs mer

Kallelse till Föreningsstämma

Kallelse till Föreningsstämma Kallelse till Föreningsstämma Hyllinge Nordöstra Samfällighetsförening Tid: 11:e mars 2015 kl. 19.00 Plats: Hyllinge Skola, matsalen, Hyllinge Bilagor Verksamhetsberättelse 2014 Årsredovisning 2014 Revisionsberättelse

Läs mer

Stadgar. 1 Föreningens firma är: Firma Sundbyholms samfällighetsförening ( )

Stadgar. 1 Föreningens firma är: Firma Sundbyholms samfällighetsförening ( ) Stadgar för Sundbyholms samfällighetsförening (716424-4977) enligt lagen (1973:1150) om förvaltning av samfälligheter (SFL). Lagens bestämmelser om förvaltningen ska gälla. Kommun: Eskilstuna Län: Södermanland

Läs mer

Protokoll föreningsstämma den 17 mars 2011 Plats: Mathiasgården, Vallentuna

Protokoll föreningsstämma den 17 mars 2011 Plats: Mathiasgården, Vallentuna ÄPPELBLOMMANS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING Protokoll föreningsstämma den 17 mars 2011 Plats: Mathiasgården, Vallentuna Stämmans öppnande Peter Bergman öppnade stämman och hälsade alla medlemmar välkomna. 1. Val

Läs mer

Stadgar för Fårdala samfällighetsförening

Stadgar för Fårdala samfällighetsförening Stadgar för Fårdala samfällighetsförening Dessa stadgar är senast ändrade 2014-04-08. 1 Samfällighetsföreningen Samfällighetsföreningen är bildad enligt lagen (1973:1150) om förvaltning av samfälligheter.

Läs mer

Stadgar för Sjöhultets samfällighetsförening Organisationsnummer: 716436-6184

Stadgar för Sjöhultets samfällighetsförening Organisationsnummer: 716436-6184 Stadgar för Sjöhultets samfällighetsförening Organisationsnummer: 716436-6184 Antagna 2013-04-20 Stadgar för samfällighetsförening bildad enligt lagen (1973:1150) om förvaltning av samfälligheter. Lagens

Läs mer

MOLLÖSUNDS 2011-06-15 SAMFÄLLIGHETSFÖRENING

MOLLÖSUNDS 2011-06-15 SAMFÄLLIGHETSFÖRENING MOLLÖSUNDS 2011-06-15 SAMFÄLLIGHETSFÖRENING Kallelse till ordinarie föreningsstämma Tid och plats: lördagen den 16 juli 2011 kl. 15.00 i Änggården Medlem i föreningen är ägare till fastighet eller därmed

Läs mer

Stadgar för Påfvelunds samfällighetsförening org.nr:

Stadgar för Påfvelunds samfällighetsförening org.nr: Bilaga 3 till protokoll 2002-10-30 Stadgar för Påfvelunds samfällighetsförening org.nr: 857202-6170 1 Firma Föreningens firma är Påfvelunds samfällighetsförening 2 Förvaltningsobjekt, grunderna för förvaltningen

Läs mer

Överenskommelse om bildandet av Gullesbyns vägkassa

Överenskommelse om bildandet av Gullesbyns vägkassa Brunskog i april 2009. Gullesbyns Södra vägsamfällighetsförening Lillängens vägsamfällighetsförening Flytmossens vägsamfällighetsförening.......... Överenskommelse om bildandet av Gullesbyns vägkassa Överenskommelse

Läs mer

Kallelse till årsstämma

Kallelse till årsstämma Branäsvägarnas Samfällighetsförening 716411-0137 Kallelse till årsstämma Datum: 2012 06 08 Tid: kl 10.00 12.00 Plats: Branäs Fritidscenters lokaler, Gondolvägen 1, Sysslebäck Föredragningslista: Ärende

Läs mer

Mollösunds samfällighetsförening

Mollösunds samfällighetsförening 1 Mollösunds samfällighetsförening Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma Tid: Lördagen den 14 juli 2012 kl. 15 16.15. Plats: Änggården, Mollösund. Antal närvarande: 14 delägarfastigheter var företrädda

Läs mer

Ropnäs Samfällighetsförening STADGAR 1 (5) FIRMA Föreningens firma är Ropnäs samfällighetsförening.

Ropnäs Samfällighetsförening STADGAR 1 (5) FIRMA Föreningens firma är Ropnäs samfällighetsförening. Organisationsnummer 716417-2293 Ropnäs Samfällighetsförening STADGAR 1 (5) Stadgar för samfällighetsförening, bildad enligt lagen (1973:1150) om förvaltning av samfälligheter. Lagens bestämmelser skall

Läs mer

Kallelse till årsstämma med Iglatjärns Samfällighetsförening

Kallelse till årsstämma med Iglatjärns Samfällighetsförening 2014-05- 17 Kallelse till årsstämma med Iglatjärns Samfällighetsförening Tid och plats: Tisdag den 3 juni 2014 kl 1900 i församlingshemmet Olofstorp Dagordning, styrelsens förslag och verksamhetsberättelse

Läs mer

MOLLÖSUNDS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING

MOLLÖSUNDS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING MOLLÖSUNDS 2013-06-13 SAMFÄLLIGHETSFÖRENING Kallelse till ordinarie föreningsstämma Tid och plats: lördagen den 13 juli 2013 kl. 15.00 i Änggården Medlem i föreningen är ägare till fastighet eller därmed

Läs mer

Årsmöteshandlingar. Mora jordägares samfällighetsförenings ordinarie stämma. Samt Bälter Sven Erssons jordbruksfonds ordinarie stämma

Årsmöteshandlingar. Mora jordägares samfällighetsförenings ordinarie stämma. Samt Bälter Sven Erssons jordbruksfonds ordinarie stämma Årsmöteshandlingar Mora jordägares samfällighetsförenings ordinarie stämma Samt Bälter Sven Erssons jordbruksfonds ordinarie stämma Datum 2015-03-29 Plats Bonäs Bygdegård kl: 13.00 Kallelse Mora jordägares

Läs mer

Samtliga medlemmar inom Pixbo ga:2 kallas härmed till ordinarie föreningsstämma.

Samtliga medlemmar inom Pixbo ga:2 kallas härmed till ordinarie föreningsstämma. 0BKallelse till Pixbo Vägförenings ordinarie föreningsstämma 2014 Samtliga medlemmar inom Pixbo ga:2 kallas härmed till ordinarie föreningsstämma. Tid 17 Mars 2014 klockan 19.00 Plats Pixbo Montessori

Läs mer

Väsbystrands Samfällighetsförening

Väsbystrands Samfällighetsförening Väsbystrands Samfällighetsförening KALLELSE Till ordinarie föreningsstämma 2015 Tid: Lördagen den 13 juni 2015, klockan 11.00. Plats: Granliden, Ljusterö Förslag till dagordning 1. Mötets öppnande 2. Val

Läs mer

Stadgar för Särö Vägförening Fastställda vid ordinarie stämma 2007 Utgåva

Stadgar för Särö Vägförening Fastställda vid ordinarie stämma 2007 Utgåva Stadgar för Särö Vägförening Fastställda vid ordinarie stämma 2007 Utgåva 2007-03-27 1 FIRMA Föreningens firma är Särö Vägförening, (org. nr 849400-6144). 2 FÖRVALTNING Länsstyrelsen har genom resolution

Läs mer

1. Mötets öppnande Ordförande Stefan Johansson hälsade de närvarande välkomna och förklarade mötet öppnat.

1. Mötets öppnande Ordförande Stefan Johansson hälsade de närvarande välkomna och förklarade mötet öppnat. ! 1 Hökerum - Öndarps Protokoll fört vid föreningsstämma med Hökerum Öndarps, 2016-09-17 Plats: Församlingshemmet Hökerum Närvarande: 41 medlemmar representerande 30 fastigheter 1. Mötets öppnande Ordförande

Läs mer

Föreningens firma är Anläggningssamfälligheten Timjanen i Uppsala.

Föreningens firma är Anläggningssamfälligheten Timjanen i Uppsala. Stadgar för samfällighetsförening, bildad enligt lagen (1973:1150) om förvaltning av samfälligheter. Lagens bestämmelser om förvaltningen skall gälla i den mån inte annat framgår av dessa stadgar. Firma

Läs mer

NOCKEN STADGAR för Samfällighetsföreningen Nocken i Sollentuna

NOCKEN STADGAR för Samfällighetsföreningen Nocken i Sollentuna STADGAR för Samfällighetsföreningen Nocken i Sollentuna FIRMA 1 ÄNDAMÅL 2 Föreningens firma är Samfällighetsföreningen Nocken i Sollentuna. Föreningens ändamål är att förvalta den samfällighet (Norrviken

Läs mer

DAGORDNING. Förslag till dagordning för årsstämma med Rödeby vägars samfällighet

DAGORDNING. Förslag till dagordning för årsstämma med Rödeby vägars samfällighet 2 DAGORDNING Förslag till dagordning för årsstämma med Rödeby vägars samfällighet 2010 03 17, kl 18.30 Rödeby kommunalhus 1 Val av ordförande för stämman 2 Val av sekreterare för stämman 3 Val av två justeringsmän

Läs mer

Hasselnötens Samfällighetsförening

Hasselnötens Samfällighetsförening Hasselnötens Samfällighetsförening Föreningsstämma 090505 Närvarande: Linda Nyström (94:56) Thomas Persson (94:73) Monica Lännbjer (94:48) Leif Tell (94:48) Håkan Persson (94:62) Margit Piotrowski (94:85)

Läs mer

ÅRSREDOVISNING SAMFÄLLIGHETSFÖRENINGEN ÅKERVÄDDEN. Anders Sörenssons gata

ÅRSREDOVISNING SAMFÄLLIGHETSFÖRENINGEN ÅKERVÄDDEN. Anders Sörenssons gata ÅRSREDOVISNING SAMFÄLLIGHETSFÖRENINGEN ÅKERVÄDDEN Anders Sörenssons gata 2010 SAMFÄLLIGHETSFÖRENINGEN ÅKERVÄDDEN http://www.home.sol.se/malmo/ malmo@home.sol.se KALLELSE Medlemmarna i samfällighetsföreningen

Läs mer

Stadgar för 101Net Käglinge Samfällighetsförening

Stadgar för 101Net Käglinge Samfällighetsförening Stadgar för 101Net Käglinge Samfällighetsförening Stadgar för 101net Käglinge Samfällighetsförening enligt lagen (1973:1150) om förvaltning av samfälligheter (SFL). Lagens bestämmelser om förvaltningen

Läs mer

Årsmöteshandlingar. Mora jordägares samfällighetsförenings ordinarie stämma. Datum Plats. Vika Bygdegård kl: 13.00

Årsmöteshandlingar. Mora jordägares samfällighetsförenings ordinarie stämma. Datum Plats. Vika Bygdegård kl: 13.00 Årsmöteshandlingar Mora jordägares samfällighetsförenings ordinarie stämma Datum 2016-04-09 Plats Vika Bygdegård kl: 13.00 Kallelse Mora Jordägares Samfällighetsförening kallar delägarna till ordinarie

Läs mer

Ordinarie föreningsstämma år 2013. Frösakull Ängar ekonomisk förening

Ordinarie föreningsstämma år 2013. Frösakull Ängar ekonomisk förening Ordinarie föreningsstämma år 2013 Frösakull Ängar ekonomisk förening Dagordning 1. Stämmans öppnande. 2. Godkännande av dagordning. 3. Val av stämmoordförande. 4. Anmälan av stämmoordförandens val av protokollförare.

Läs mer

KLACKNÄSETS VÄGFÖRENING. Medlemmarna i Klacknäsets vägförening kallas härmed till ordinarie årsstämma för verksamhetsåret 2011.

KLACKNÄSETS VÄGFÖRENING. Medlemmarna i Klacknäsets vägförening kallas härmed till ordinarie årsstämma för verksamhetsåret 2011. KVF Medlemmarna i Klacknäsets vägförening kallas härmed till ordinarie årsstämma för verksamhetsåret 2011. Årsstämman äger rum i matsalen i Brunns skola, Ingarö Onsdagen den 28 mars 2012 klockan 19.00

Läs mer

Stadgar för Munksjön-Rocksjöns fiskevårdsområdesförening Bilaga 1. NAMN 1 Föreningens namn är Munksjön-Rocksjöns fiskevårdsområdesförening.

Stadgar för Munksjön-Rocksjöns fiskevårdsområdesförening Bilaga 1. NAMN 1 Föreningens namn är Munksjön-Rocksjöns fiskevårdsområdesförening. Stadgar för Munksjön-Rocksjöns fiskevårdsområdesförening Bilaga 1 NAMN 1 Föreningens namn är Munksjön-Rocksjöns fiskevårdsområdesförening. OMFATTNING 2 Föreningen förvaltar fisket i Munksjön-Rocksjöns

Läs mer

STADGAR FÖR STORA HAMMARBOSÄTERS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING

STADGAR FÖR STORA HAMMARBOSÄTERS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING 1(7) STADGAR FÖR STORA HAMMARBOSÄTERS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING Stadgar för samfällighetsförening, bildad enligt lagen (1973:1150) om förvaltning av samfälligheter (LFS). Lagens bestämmelser om förvaltning

Läs mer

S A M F Ä L L I G H E T S F Ö R E N I N G E N Ä N G S V Ä D D E N ÅRSBERÄTTELSE FÖR ÄNGSVÄDDEN S SAMFÄLLIGHETS- FÖRENING 2005

S A M F Ä L L I G H E T S F Ö R E N I N G E N Ä N G S V Ä D D E N ÅRSBERÄTTELSE FÖR ÄNGSVÄDDEN S SAMFÄLLIGHETS- FÖRENING 2005 S A M F Ä L L I G H E T S F Ö R E N I N G E N Ä N G S V Ä D D E N ÅRSBERÄTTELSE FÖR ÄNGSVÄDDEN S SAMFÄLLIGHETS- FÖRENING 2005 INNEHÅLL 1. Förvaltningsberättelse 2. Föreningsstämma 3. Styrelse 4. Räkenskapsår

Läs mer

Protokoll fört vid Arnö samfällighetsförenings ( ) årsstämma Ordföranden Jacob von Ehrenheim förklarade mötet öppnat.

Protokoll fört vid Arnö samfällighetsförenings ( ) årsstämma Ordföranden Jacob von Ehrenheim förklarade mötet öppnat. Protokoll fört vid Arnö samfällighetsförenings (716401-4420) årsstämma 2012-07-07 1 Ordföranden Jacob von Ehrenheim förklarade mötet öppnat. 2 Val av ordförande för stämman. Jacob von Ehrenheim valdes

Läs mer

Protokoll vid ordinarie föreningsstämma 2014 för Envikens samfällighetsförening.

Protokoll vid ordinarie föreningsstämma 2014 för Envikens samfällighetsförening. Orgnr: 716417-1980 Protokoll vid ordinarie föreningsstämma 2014 för Envikens samfällighetsförening. Plats: Länna Bygdegård, Hysingsvik Tid: Lördagen den 29 mars 2014, kl 14.00. Närvarande: 88 deltagare.

Läs mer

Tisdagen den 15 april 2014 kl i gemensamhetslokalen

Tisdagen den 15 april 2014 kl i gemensamhetslokalen Boplatsens Samfällighetsförening Lund Samtliga delägare kallas till ordinarie föreningsstämma för Boplatsens Samfällighetsförening Tisdagen den 15 april 2014 kl 19.00 i gemensamhetslokalen Dagordning 1.

Läs mer

Stadgar Brf Valdemarsro

Stadgar Brf Valdemarsro Bostadsrättsförning Valdemarsro 1. Föreningens firma och ändamål Föreningens firma är Brf Valdemarsro. Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att i föreningens hus

Läs mer

BRUNNSBERGA SAMFÄLLIGHETSFÖRENING

BRUNNSBERGA SAMFÄLLIGHETSFÖRENING BRUNNSBERGA SAMFÄLLIGHETSFÖRENING HELSINGBORG Organisationsnummer 716406-6610 STADGAR FÖR BRUNNSBERGA SAMFÄLLIGHETSFÖRENING (antagna på ordinarie stämma den 30 mars 2008) Följer SFL 1 FIRMA Föreningens

Läs mer

ÅRSREDOVISNING SAMFÄLLIGHETSFÖRENINGEN ÅKERVÄDDEN. Anders Sörenssons gata

ÅRSREDOVISNING SAMFÄLLIGHETSFÖRENINGEN ÅKERVÄDDEN. Anders Sörenssons gata ÅRSREDOVISNING SAMFÄLLIGHETSFÖRENINGEN ÅKERVÄDDEN Anders Sörenssons gata 2012 SAMFÄLLIGHETSFÖRENINGEN ÅKERVÄDDEN http://www.home.sol.se/malmo/ malmo@home.sol.se KALLELSE Medlemmarna i samfällighetsföreningen

Läs mer

3 Val av ordförande för stämman Till ordförande valdes Kjell Blanklin. Anders Ekman var ordförande för paragraf 14-18.

3 Val av ordförande för stämman Till ordförande valdes Kjell Blanklin. Anders Ekman var ordförande för paragraf 14-18. Lagnövikens Samfällighetsförening (LSFF) Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma den 20 april 2013. 1 Stämman öppnas Stämman öppnades av Samfällighetsföreningens ordförande Anders Ekman som hälsade

Läs mer

Portva v k a t k en e s S am f l ä ligh g et

Portva v k a t k en e s S am f l ä ligh g et Portvaktens Samfällighet Årsstämma 2013 Presentation av Styrelsen Mikael Gisslegård, ordförande Leif Sandlert, kassör Ann Weidensjö, sekreterare Emelie Nordenhök, ledamot Göran Baurén, ledamot Maï Vodinh,

Läs mer

ÅRSREDOVISNING SAMFÄLLIGHETSFÖRENINGEN ÅKERVÄDDEN. Anders Sörenssons gata

ÅRSREDOVISNING SAMFÄLLIGHETSFÖRENINGEN ÅKERVÄDDEN. Anders Sörenssons gata ÅRSREDOVISNING SAMFÄLLIGHETSFÖRENINGEN ÅKERVÄDDEN Anders Sörenssons gata 2014 SAMFÄLLIGHETSFÖRENINGEN ÅKERVÄDDEN http://www.akervadden.se KALLELSE Medlemmarna i samfällighetsföreningen Åkervädden kallas

Läs mer

Humlan Vatten och Avlopp Samfällighetsförening. VERKSAMHETSBERÄTTELSE

Humlan Vatten och Avlopp Samfällighetsförening. VERKSAMHETSBERÄTTELSE Humlan Vatten och Avlopp Samfällighetsförening. VERKSAMHETSBERÄTTELSE ÅR 2013 2 Medlemmar i Humlan Vatten och Avlopp Samfällighetsförening kallas härmed till ordinarie årsstämma. Tid 2014-05-24 kl 09.30

Läs mer

Mötet beslutade att röstlängden justeras om omröstning krävs.

Mötet beslutade att röstlängden justeras om omröstning krävs. Protokoll från ordinarie föreningsstämma i Varaslättens vatten och avlopp samfällighetsförening Tisdag 18juni 2013 kl 19.001 Skarstad bygdegård 1. Mötets öppnande Kenneth Blomstervall öppnade mötet 2.

Läs mer

Stadgar för ekonomiska föreningen Håanabben VA och Fiber.

Stadgar för ekonomiska föreningen Håanabben VA och Fiber. Stadgar för ekonomiska föreningen Håanabben VA och Fiber. 1 Föreningens namn Föreningens namn är Ekonomiska Föreningen Håanabben VA och Fiber. 2 Ändamål och verksamhet Föreningen har till ändamål att främja

Läs mer

(Fyra sidor) fört vid ordinarie föreningsstämma i Bostadsrättsföreningen Tandådalens Fjällhotell Org nr 716412-9475

(Fyra sidor) fört vid ordinarie föreningsstämma i Bostadsrättsföreningen Tandådalens Fjällhotell Org nr 716412-9475 PROTOKOLL (Fyra sidor) fört vid ordinarie föreningsstämma i Bostadsrättsföreningen Tandådalens Fjällhotell Org nr 716412-9475 Tid: Tisdagen den 29 november 2011, kl. 18.00-ca 19.00 Plats: Kungsholmen,

Läs mer

KALLELSE. Ordinarie stämma för Arnö Samfällighetsförening avhålls I sädesmagasinet Arnöberg Lördagen 11 Juli 2015 kl 10:15

KALLELSE. Ordinarie stämma för Arnö Samfällighetsförening avhålls I sädesmagasinet Arnöberg Lördagen 11 Juli 2015 kl 10:15 KALLELSE Ordinarie stämma för Arnö Samfällighetsförening avhålls I sädesmagasinet Arnöberg Lördagen 11 Juli 2015 kl 10:15 DAGORDNING 1. Val av ordförande för stämman 2. Val av två justeringsmän 3. Styrelsens

Läs mer

STADGAR BRF LÄCKÖGÅRDEN

STADGAR BRF LÄCKÖGÅRDEN STADGAR BRF LÄCKÖGÅRDEN 1. Föreningens firma och ändamål Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen Läckögården. Föreningen har till ändamål att främja sina medlemmars ekonomiska intressen genom att i

Läs mer

Bosarps Fiber Ekonomisk Förening

Bosarps Fiber Ekonomisk Förening Bosarps Fiber Ekonomisk Förening 1 Firma Föreningens namn är Bosarps Fiber Ekonomisk Förening. 2 Ändamål och verksamhet Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att

Läs mer

ÅRSMÖTE 2012 - Bilaga 1

ÅRSMÖTE 2012 - Bilaga 1 ÅRSMÖTE 2012 - Bilaga 1 Ordinarie årsmöte 2012 TID: 2012-09-25 (tisdag) kl 19.30 21.00 PLATS: Vallda Församlingshem Dagordning: 1. Öppnande 2. Val av ordförande för årsmötet 3. Val av sekreterare för årsmötet

Läs mer

S T A D G A R FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN OBELISKEN 29

S T A D G A R FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN OBELISKEN 29 S T A D G A R FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN OBELISKEN 29 FIRMA, ÄNDAMÅL OCH SÄTE 1 Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen Obelisken 29. Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska

Läs mer

Föreningens firma är Östra Laxsjöns samfällighetsförening.

Föreningens firma är Östra Laxsjöns samfällighetsförening. 1.(5) FÖRSLAG STADGAR Stadgar för Östra Laxsjöns samfällighetsförening antagna vid årsstämma 2015-06-28 (gäller efter godkännande av Lantmäteriet). enligt lagen (1973:1150) om förvaltning av samfälligheter

Läs mer

STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN. Åre Sjö 6

STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN. Åre Sjö 6 STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN Åre Sjö 6 Stadgar för Åre Sjö 6 Antagna den 8/1 2008 1 Föreningsnamn Föreningens firma (föreningsnamn) är Bostadsrättsföreningen Åre Sjö 6. Föreningen har sitt säte i

Läs mer

ÅRSSTÄMMA 2013 Tutvikens samfällighetsförening

ÅRSSTÄMMA 2013 Tutvikens samfällighetsförening ÅRSSTÄMMA 2013 Tutvikens samfällighetsförening Dagordning 1. Val av ordförande för stämman 2. Val av sekreterare för stämman 3. Fastställande av röstlängd samt val av två rösträknare 4. Val av två justerare

Läs mer

Kallelse till ordinarie årsstämma i Mörsils Vägsamfällighetsförening! Tid för stämman: onsdagen 25/4-2012, kl 1900 Plats: Församlingshemmet i Mörsil.

Kallelse till ordinarie årsstämma i Mörsils Vägsamfällighetsförening! Tid för stämman: onsdagen 25/4-2012, kl 1900 Plats: Församlingshemmet i Mörsil. Mörsils Vägsamfällighetsförening c/o Marcus Elf Horneyvägen 57 830 04 Mörsil Mörsil 2012-04-05 Kallelse till ordinarie årsstämma i Mörsils Vägsamfällighetsförening! Tid för stämman: onsdagen 25/4-2012,

Läs mer

Vårdkasens vägförening

Vårdkasens vägförening Orgnr: 717904-4727 Årsmöte Sida 1 (4) Datum 2008-03-18, kl 19.00-20.20 Plats Stockbygården 1. Öppnande av stämman: Styrelsens ordförande Ulf Gladh hälsade välkommen och öppnade stämman 2. Val av ordförande

Läs mer

Kallelse till årsstämma Styrelsen för Storön-Vänerns Samfällighetsförening kallar härmed medlemmarna till ordinarie årsstämma för år 2015.

Kallelse till årsstämma Styrelsen för Storön-Vänerns Samfällighetsförening kallar härmed medlemmarna till ordinarie årsstämma för år 2015. Kallelse till årsstämma Styrelsen för Storön-Vänerns Samfällighetsförening kallar härmed medlemmarna till ordinarie årsstämma för år 2015. Tid: Lördagen den 18 juli kl.15.00. Plats: Nämndehuset, Storön

Läs mer

Samfälligheten skall förvaltas i enlighet med vad som vid bildandet bestämts som dess ändamål.

Samfälligheten skall förvaltas i enlighet med vad som vid bildandet bestämts som dess ändamål. STADGAR För Seraljens Samfällighetsförening bildad enligt lagen om förvaltning av samfälligheter. Lagens bestämmelser om förvaltning ska gälla i den mån ej annat framgår av dessa stadgar. 1 Föreningens

Läs mer

DUNÖ SAMFÄLLIGHETSFÖRENING VERKSAMHETSBERÄTTELSE

DUNÖ SAMFÄLLIGHETSFÖRENING VERKSAMHETSBERÄTTELSE DUNÖ SAMFÄLLIGHETSFÖRENING VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2010 Styrelsen för Dunö samfällighetsförening i Kalmar får härmed avge redovisning för föreningens verksamhet under 20100101-20101231. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Svensk Miljöbas stadgar (3:2014)

Svensk Miljöbas stadgar (3:2014) Svensk Miljöbas stadgar (3:2014) Antagna 2014-03-20 Innehåll Stadgar för föreningen Svensk Miljöbas... 4 1 Namn och organisationsform... 4 2 Syfte... 4 3 Medlemskap... 4 4 Utträde... 4 5 Uteslutning...

Läs mer

Humlan Vatten och Avlopp Samfällighetsförening. VERKSAMHETSBERÄTTELSE

Humlan Vatten och Avlopp Samfällighetsförening. VERKSAMHETSBERÄTTELSE VERKSAMHETSBERÄTTELSE ÅR 2010 Medlemmar i Humlan Vatten och Avlopp Samfällighetsförening kallas härmed till ordinarie årsstämma. Tid Lördag 21 maj kl 09.30 Plats Hörsalen CFL Söderhamn Dagordning 1 Sammanträdets

Läs mer

Stadgar för Lerviks samfällighetsförening

Stadgar för Lerviks samfällighetsförening förslag (längst bak i förslaget redovisas de viktigaste ändringarna) Stadgar för Lerviks samfällighetsförening Antagna vid ordinarie föreningsstämma den 25 april 2009 och reviderade vid årsmöte 2014-05-03.

Läs mer

STADGAR HELLO WORLD! IDEELL FÖRENING FIRMA, ÄNDAMÅL OCH SÄTE FÖR. 1 Firma Föreningens firma är Hello World! Ideell Förening.

STADGAR HELLO WORLD! IDEELL FÖRENING FIRMA, ÄNDAMÅL OCH SÄTE FÖR. 1 Firma Föreningens firma är Hello World! Ideell Förening. STADGAR FÖR HELLO WORLD! IDEELL FÖRENING FIRMA, ÄNDAMÅL OCH SÄTE 1 Firma Föreningens firma är Hello World! Ideell Förening. 2 Ändamål och verksamhet Hello World! är en allmännyttig ideell förening. Föreningen

Läs mer

Förslag att besluta om vid extra föreningsstämma 2016-01-28 och ordinarie föreningsstämma 2016-03-17.

Förslag att besluta om vid extra föreningsstämma 2016-01-28 och ordinarie föreningsstämma 2016-03-17. STADGAR för Grinnekullens Samfällighetsförening Förslag att besluta om vid extra föreningsstämma 2016-01-28 och ordinarie föreningsstämma 2016-03-17. Stadgar för Grinnekullens Samfällighetsförening enligt

Läs mer

Föreningsstadgar för Matteröds fiber Antagna av föreningens konstituerande stämma 2015-08-11.

Föreningsstadgar för Matteröds fiber Antagna av föreningens konstituerande stämma 2015-08-11. Sida 1 av 6 Bilaga 2 Föreningsstadgar för Matteröds fiber Antagna av föreningens konstituerande stämma 2015-08-11. 1 Föreningens namn Föreningens namn (firma) är Matteröds fiber ekonomisk förening 2 Ändamål

Läs mer

STADGAR. Rationals användarförening i Norden

STADGAR. Rationals användarförening i Norden STADGAR Nedanstående stadgar 1-26 antogs 1998-02-20 på föreningens konstituerande årsmöte. 27 adderades vid föreningens ordinarie årsmöte 1999-02-25. 19 ändrades vid årsmötet 2002-02- 28. 1 - Firma (Föreningens

Läs mer

Ideella föreningen Blåshuset

Ideella föreningen Blåshuset Ideella föreningen Blåshuset Stadgar Föreningens ändamål 1 Föreningen har till ändamål att verka för att ett hus, och tillhörande mark, byggs eller köps där föreningen Linköpings Tekniska Högskolas Blåscorps

Läs mer

KALLELSE till Ordinarie Föreningsstämma i Norra Kopparmora Samfällighetsförening 2014-03-20

KALLELSE till Ordinarie Föreningsstämma i Norra Kopparmora Samfällighetsförening 2014-03-20 1 Norra Kopparmora Samfällighetsförening (Org. nr. 717912-4859, Säte: Värmdö) Medlemmarna i Norra Kopparmora Samfällighetsförening kallas härmed till ordinarie föreningsstämma. Tid för stämman Datum: Torsdagen

Läs mer

Dagordning för Årsstämma i Samfällighetsföreningen Farsta-Ekliden

Dagordning för Årsstämma i Samfällighetsföreningen Farsta-Ekliden Dagordning för Årsstämma i Samfällighetsföreningen Farsta-Ekliden Tid och plats: torsdagen den 24 oktober 2013 kl. 19.00 i lokal Rättaren, Farsta Gård. Detta är samtidigt föreningsstämma i Ekonomiska föreningen

Läs mer

Trädgårdslundens Samfällighet

Trädgårdslundens Samfällighet Årsstämma 2016 Trädgårdslundens Samfällighet 2016-04-07 1 Dagordning 1 Mötets öppnande 2 Val av ordförande för stämman 3 Val av sekreterare för stämman 4 Val av två justeringsmän 5 Godkännande av dagordning

Läs mer

STADGAR Landsorts Vägförening. 1 Föreningens firma är Landsorts Vägförening som är en intresseförening bildad 1966 på Landsort.

STADGAR Landsorts Vägförening. 1 Föreningens firma är Landsorts Vägförening som är en intresseförening bildad 1966 på Landsort. STADGAR Landsorts Vägförening 1 Föreningens firma är Landsorts Vägförening som är en intresseförening bildad 1966 på Landsort. 2 Föreningen har till ändamål att driva och sköta den enskilda vägen på Landsort

Läs mer

STADGAR för Väne Ryrs Fiber Ekonomisk Förening

STADGAR för Väne Ryrs Fiber Ekonomisk Förening STADGAR för Väne Ryrs Fiber Ekonomisk Förening antagna vid konstituerande föreningsstämma 2014-11-06. 1 FIRMA Föreningens namn är Väne Ryrs Fiber Ekonomisk Förening. 2 ÄNDAMÅL OCH VERKSAMHET Föreningen

Läs mer

PROTOKOLL. Århus samfällighetsförening Sida 1(6)

PROTOKOLL. Århus samfällighetsförening Sida 1(6) Århus samfällighetsförening Sida 1(6) Deltagare: Enligt rösträkning Kopiemottagare: HT 1,2, 3 och samtliga andelsägare Dagordning Sida 1. Stämman öppnas 2. Fastställande av dagordning 3. Fråga om stämman

Läs mer

STADGAR BRF LÖTTORPS VILLAGE

STADGAR BRF LÖTTORPS VILLAGE STADGAR BRF LÖTTORPS VILLAGE 1. Föreningens firma och ändamål Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen Löttorps Village. Föreningen har till ändamål att främja sina medlemmars ekonomiska intressen genom

Läs mer

Kallelse till föreningsstämma. Dagordning årsstämman. Lillåns Samfällighetsförening Org.nr 717906-6100

Kallelse till föreningsstämma. Dagordning årsstämman. Lillåns Samfällighetsförening Org.nr 717906-6100 Lillåns Samfällighetsförening Org.nr 717906-6100 Kallelse till föreningsstämma Ni kallas härmed till föreningsstämman söndagen den 13/4 Kl. 15:00 Plats: Älvsåkersskolans Bamba Föreningen bjuder på fika.

Läs mer

Tisdagen den 9 april 2013 kl i gemensamhetslokalen

Tisdagen den 9 april 2013 kl i gemensamhetslokalen Boplatsens Samfällighetsförening Lund Samtliga delägare kallas till ordinarie föreningsstämma för Boplatsens Samfällighetsförening Tisdagen den 9 april 2013 kl 19.00 i gemensamhetslokalen Dagordning 1.

Läs mer

Stadgar för Brf Korpkulla 1 Antagna den 8 maj 2007, ändrade och

Stadgar för Brf Korpkulla 1 Antagna den 8 maj 2007, ändrade och Stadgar för Brf Korpkulla 1 Antagna den 8 maj 2007, ändrade 2010-12-14 och 2011-04-20 1 Föreningsnamn Föreningens firma (föreningsnamn) är Bostadsrättsföreningen Korpkulla 1. 2 Ändamål och verksamhet.

Läs mer

Tid: Tisdagen den 24 november 2009' kl. 18.00-ca 19.20

Tid: Tisdagen den 24 november 2009' kl. 18.00-ca 19.20 PROTOKOLL fört vid ordinarie föreningsstämma i Bostadsrättsföreningen Tandådalens Fjällhotell Tid: Tisdagen den 24 november 2009' kl. 18.00-ca 19.20 Plats: Kungsholmen, Fleminggatan Stockholm Trygg Hansa-huset

Läs mer