Juni Enskilt avlopp. Teknisk Data Uponal infiltrationssystem. Handledning Monteringsanvisning

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Juni 2000. Enskilt avlopp. Teknisk Data Uponal infiltrationssystem. Handledning Monteringsanvisning"

Transkript

1 Juni 2000 Enskilt avlopp Teknisk Data Uponal infiltrationssystem Handledning Monteringsanvisning

2 Denna katalog är framtagen för dig som står i begrepp att beställa, eller själv vara med och lägga eget avloppssystem.

3 Rent privat! Innehåll Projektering Inledning 4 Välja rätt plats 5 Olika typer av enskilda avloppssystem 5 Placering av enskilt avlopp 6 Välja material 7 Allmänna råd vid läggning av avlopp 7 Anlägga ett infiltrationssystem 8-9 Anlägga ett markbäddssystem Anlägga ett pumpsystem Montering Monteringsanvisning 16 Produktsortiment 19 Inspektion och skötselanvisningar 22

4 Enskilda avloppssystem Avloppsystem utanför tätorterna är vanligen av enskild typ. Det beror på att bebyggelsen utanför tätorter oftast inte är VA-planerade av våra kommuner. Istället kan man utnyttja naturens egen förmåga att rena spillvattnet som kommer från bebyggelse utanför tätorter. Meningen med ett enskilt avloppssystem är att i fastighetens närhet sörja för god rening av avloppsvattnet, utan risk för sanitär olägenhet eller negativ miljöpåverkan. Det är viktigt att ta hand om avloppsvattnet på ett betryggande sätt för att inte förorena grundvatten eller vattendrag. Kommunen ger tillstånd Alla mindre enskilda avloppsanläggningar måste anmälas och tillståndsprövas enligt miljöbalken. Prövningen görs av kommunens miljö- och hälsoskyddskontor som meddelar tillstånd. Kontakta därför alltid din kommuns miljö- och hälsoskyddskontor om du planerar eller projekterar t ex nybyggnation där avloppsanläggning ingår eller vid omläggning av äldre avloppsanläggningar. Notera att anmälningsplikt föreligger även när du ändrar eller ökar belastningen på befintlig avloppsanläggning. Miljön- vårt eget ansvar Alla som bor i glesbygd och som har enskild avloppsanläggning måste vara med och ta ansvar både för sin egen närmaste miljö och vår gemensamma natur. De bestämmelser för enskilda avloppsanläggningar som ställts upp av Naturvårdsverket är till för att ge klara anvisningar om hur avloppsrening ska anordnas. På det sättet kan den negativa miljöpåverkan och sanitära olägenhet undvikas som orenat avloppsvatten kan förorsaka. Hos din kommun kan du få tillgång till Naturvårdsverkets skrifter Små avloppsanläggningar och Rening av hushållsspillvatten om du vill veta mer. Ett väl fungerande avloppssystem är även en viktig trivselfaktor. Vanligast är att enskilda avlopp anläggs på den egna tomten eller på direkt angränsande mark. Det blir alltså du själv som i första hand blir lidande om funktionen blir bristfällig. Därför gör du klokast i att se till att din avloppsanläggning blir riktigt utförd, att komponenterna har den rätta funktionen och att rätt material används. Den här skriften vill hjälpa dig att planera din avloppsanläggning väl så att arbetet blir riktigt utfört. Ta också hjälp av kommunens experter. En problemfri avloppsanläggning innebär inte bara en bättre närmiljö och ökad trivsel. Du kan också räkna med lägre kostnader i minskat underhåll och längre livslängd. Dessutom bevarar du värdet på din fastighet om du har en väl fungerande avloppsanläggning. Det känns tryggt med ett avloppssystem som varken märks eller förorenar miljön. Lukten från en undermålig avloppsanläggning blir alltid en tråkig påminnelse för de som passerar i närheten liksom läckage av orenat vatten snart verkar förfulande på omgivande vegetation och vattensamlingar. Ytligt rinnande avloppsvatten kan dessutom lätt nå vattentäkter och t ex göra dricksvattnet hälsovådligt. Grundvatten och vatten i våra badsjöar är också känsligt för förorening och måste därför skyddas från förorenat spillvatten. Gemensamma anläggningar Infiltrationsanläggningar och markbäddar kan anläggas för fler än ett hushåll. Likaså kan slamavskiljare dimensioneras för flera hushåll. Har du frågor som rör större avloppsanläggningar är du välkommen att kontakta oss på Uponor AB. I denna skrift kan du läsa om Uponors System för enskilda avlopp. Dessa produkter är utformade enligt Naturvårdsverkets normer. Slamavskiljarna är dessutom provade av SP och uppfyller kraven enligt Svensk Standard SS , SS , SPF Verksnorm 1300 och VAV TG-regler 4/90 samt är typgodkända av SITAC enligt Boverkets Byggregler. 4

5 Välj rätt plats Vid projektering av en enskild avloppsanläggning måste hänsyn tas, förutom till hushållets storlek, d v s spillvattenproduktionen, även till sådana faktorer som hänför sig till förhållandena på platsen: Markförhållanden, terräng och jordarter Grundvattenförhållanden Topografi och sluttningsförhållanden Närhet till vattentäkt Djupet till berggrunden Berggrundens topografi Närhet till sjö eller vattendrag Klimat och markens tjälförhållanden Lokala bestämmelser för trakten Kontakta kommunens miljö- och hälsoskyddskontor för inspektion av den tilltänkta platsen för avloppsanläggningen. Ofta krävs provgrävning för s k siktanalys, d v s mätning av jordpartiklarnas storleksfördelning, samt för att kunna studera grundvattenförhållanden, vilket avgör spillvattnets möjlighet att tränga in i omkringliggande jordlager. Miljöskyddskontoret ger också råd om val av infiltration eller markbädd, dimensionering mm. Två typer av efterreningssteg Sedimenteringsvolym Slamvolym Vid enskild avloppsrening sker reningen av spillvattnet i två etapper. Den första är alltid slamavskiljningen. Denna görs i en tank som kallas slamavskiljare, tidigare trekammarbrunn. Den andra görs antingen i en infiltrationsbädd eller markbädd Slamavskiljaren är en tank i vilken avloppsvattnet passerar igenom olika rum (kammare), vanligtvis tre st. Kamrarna är förbundna med korta passager. I Uponors slamavskiljare är dessa placerade så att vattnet får ett så långsamt flöde som möjligt, så att i vart och ett av rummen de grövsta partiklarna sjunker till botten. När spillvattnet passerat det sista rummet är det fritt från partiklar som kan försvåra den fortsatta reningsprocessen. Därefter leds vattnet bort via en fördelningsbrunn för rening i infiltrationsbädden eller i markbädden. Slamavskiljare Infiltrationsbädd Markbädd Infiltrationsbädden är den vanligaste och ofta bästa typen av efterreningssteg. Markens förmåga att ta emot spillvattnet avgör om sådan anläggning kan användas. I infiltrationssbädden sker reningen i makadamlagret och i de omkringliggande jordlagren. Markbädden I de fall markens upptagningsförmåga är dålig, t ex på grund av högt grundvatten eller allt för täta jordlager t ex lera, måste vattnet istället renas i en markbädd och därefter avledas ut i naturen. Markbädden består av en sandbädd där avloppsvattnet filtreras och renas och därefter dräneras undan och leds bort. 5

6 Närhet till väg för slamsugning Vattentäkt Riktning och avstånd till vattentäkter inom 200 m Skyddsavstånd till sjö och vattendrag m Avstånd till väg och fastighetsgräns minst 5 m Avstånd till dike normalt m Risk för ytuppträngning Placering av enskilt avlopp Gör en planskiss Vid projektering av avloppsanläggning måste en planskiss upprättas. Denna används både för anmälan till kommunens miljöskyddskontor och för planering av arbetet. Du bör också göra ett tvärsnitt där materialkvaliteter på makadam och sand framgår (se nästa sida) samt en ritning som visar hur anläggningen skall utföras (se nästa uppslag). Låt kartan visa Slamavskiljaren skall placeras så att den lätt kan nås av kommunens slamsugningsbilar. Ytan som behövs för slamavskiljaren uppgår endast till ca 6 m 2. Uponors slamavskiljare är en modern konstruktion som förläggs liggande vilket minskar schaktdjup och schaktvolym, varför den kan placeras på bästa stället. Dessutom minskar då problem med stigande grundvatten kring återfyllnaden. Uponors fördelningsbrunn tar mycket liten yta och djup i anspråk och är dessutom lätt att ansluta till fördelningsrör i olika valfria riktningar. För att minska igensättning, utnyttja topografin så att markrören från huset får ett jämnt fall, undvik onödiga böjar. Uponor rekommenderar att en rensbrunn monteras på avloppsledningen, strax utanför husgrunden. Detta för att underlätta spolning av ledningen vid ev. stopp. Infiltrationsbädden eller markbädden för ett normalt hushåll om 5 personer tar bara en yta om ca 30 m 2. Beräkna att fallet blir det rätta. Slamavskiljaren eller bädden får ej läggas så att det passeras av fordon som ger förhöjt marktryck. På bilden ovan anges exempel på skyddsavstånd på bl a vägar, gränser, sjöar och vattendrag. 6

7 Välj material Slamavskiljare, rör och detaljer Uponors infiltrationsanläggning innehåller alla delar som behövs för slamavskiljning och infiltration eller markbädd. Du kan få hela din leverans i ett lätthanterligt paket som kan fraktas på vanlig bilsläpkärra. Även lösa detaljer, kompletterande slamavskiljartankar, fiberduk m.m. kan beställas separat. Uponor AB tillverkar även markrör, d v s rören från husets avloppssystem till platsen för slamavskiljaren liksom eventuella rensbrunnar m.m. Infiltrationsbädd, separata strängar Sand och makadam Det sand och makadammaterial som används bör följa anvisningarna i Naturvårdsverkets skrift Små avloppsanläggningar. Miljöskyddskontoret i kommunerna har ofta god kännedom om var du kan få tag i det rätta materialet för din infiltrations- eller markbädd. Makadamen måste vara tvättad för att undvika igenslamning av rör och bädd, vilket kan leda till kortare livslängd på din anläggning. Materialskiljande skikt mellan bäddens lager bör vara finare grus typ trädgårdssingel. Ovan bädden används fiberduk för att skilja återfyllnadsmaterialet (humus) från makadamen. Spridarrör Fiberduk Spridarrör Jordåterfyllnad Makadam mm/ mm 100 cm min 200 cm 100 cm A = Min 5 cm A 40 cm 80 cm Markbädd, separata strängar Fiberduk Spridarrör Uppsamlingsrör Makadam mm/ mm Materialskiljande skikt 4-8 mm Jordåterfyllnad Markbäddssand 0-8 mm Makadam mm/ mm A = Min 5 cm A A 80 cm 40 cm 40 cm 80 cm Allmänna råd vid läggning av avlopp Avloppsrör, slamavskiljare och fördelningsbrunn skall kringfyllas med sand eller fint grus. Fottrampa noggrant. Lutningen skall avvägas noggrant med vattenpass. Speciellt fördelningsrören måste luta exakt enligt anvisningarna. Tillse att ytvatten dikas bort ovanför infiltration och markbädd. Observera! Husets avlopp skall ventileras på husets tak. Vakuumventil bör ej användas. Slamavskiljare skall tömmas minst en gång per år. Använd alltid rätt läggningsdjup med avseende på ortens tjälförhållande. Använd anvisande sand- och maka- dammaterial i infiltrationsrespektive markbädden. Makadam skall vara tvättad. Spridarledningen skall avslutas ovan markytan med ventilationshuvar. Det ökar reningskapaciteten och ger möjlighet till inspektion och rengöring. Använd fiberduk för att undvika att fina material täpper till bädden. 7

8 A B C D E F Så här anlägger du ett infiltrationssystem A. Markrör från hus till slamavskiljare. Läggs stabilt i stampad sandbädd. Lutning minst (1-2 cm/m). På långa ledningar skall rensbrunnar placeras. B. Slamavskiljaren läggs i våg i sandbädd. Om den läggs i vattensjuk jord skall den förankras. Förläng halsarna till inspektionslocken vid större läggningsdjup. C. Fördelningsbrunnen ställs i våg i sandbädd. I fördelningsbrunnen sitter reglerenheterna. Reglerenheterna justeras så att exakt fördelning av vattenmängd erhålls. Jämn fördelning över hela bädden förlänger livslängden och reningsgraden. Dämpningen i botten hindrar ojämn fördelning vid svall. D. Fördelningsrören monteras på reglerenheterna. Läggs i sand. Fallet bör vara 5-10 mm/m. E. Infiltrationsbädden består av cm tvättad makadam med stenstorlek mm/ mm. Rörgravens jordbotten skall vara i våg och slät men ej pressad - ingen stampning och inga fordon. Infiltrationsbädden kan alternativt utföras som gemensam bädd för flera spridarrör eller i separata strängar, se bild. Strängar kan läggas i olika riktningar från fördelningsbrunnen. Infiltratinsbäddens area är beroende av markens förmåga att ta upp avloppsvatten. Denna förmåga varierar runt om i landet. Rådfråga Miljöskyddskontoret i din kommun. (Se sid 7 för måttangivelser). F. Spridarrören läggs i infiltrationsbädden med gröna strecket uppåt, hålen nedåt, i 5-10 mm/m lutning. Koppla flexböjar och för upp fördelningsrör ovan mark i bäddens slutände. Montera ventilationshuvar. Täck rören med minst 5 cm makadam. Täck makadamen med fiberduken. Återfyll rörgraven. 8

9 Separata strängar F F Gemensam bädd F 9

10 A B C D G H Så här anlägger du ett markbäddssystem A - D, se föregående sida G. Markbädden består i botten av cm tvättad makadam, stenstorlek 12-24/16-32 mm. Ovanpå ligger 80 cm markbäddssand 0-8 mm kornstorlek väl fördelat och obelastat av fordon. Mellan makadam och markbäddsand läggs ett material skiljande skikt. Överst ca 40 cm makadam. Skilj markbädden från överliggande lager med fiberduk. (Se sid 7 för måttangivelser). H. Uppsamlingsrören (DSA-rör) är dräneringsrör med hål för avledning av vatten i botten av markbädden. Lutning 5-10 mm/m. Ligger i understa skiktet av makadam med minst 5 cm makadam över rörets hjässa. Uppsamlingsrören skall ventileras ovan mark, genom att man kopplar en flexböj i ändan på ledningen. Sätt ett fördelningsrör (utan hål) i flexböjen och avsluta med en ventialtionshuv ovan mark. F. Spridarrören läggs i översta makadamlagret i markbädden och kopplas till fördelningsrören med flexböjar. Gröna streck uppåt, hålen nedåt, i 5-10 mm/m lutning. Koppla flexböjar i rörändan vid bäddens utloppsände och anslut korta fördelningsrör så att infiltrationsrören ventileras ovan mark. Montera ventilationshuvar. I. Utloppsbrunnen ställs i våg i sandbädd. Om så behövs kan fler hål för uppsamlingsrör tas upp. J. Från utloppsbrunnen leds vattnet i markrör till lämpligt utloppsställe. 10

11 F I J Separata strängar F H F H Gemensam bädd F H 11

12 C D A B M K L Så här anlägger du ett pumpsystem A - B, se infiltrationsanläggning K. Pumpbrunnen placeras i våg på en sandbädd. Om brunnen sätts i vattensjuk mark skall den förankras. Två storlekar av pumpbrunnar finns, 0,5 resp 1,0 m 3. I pumpbrunnen monteras en dränkbar pump med nivåvippa. De flesta på marknaden förekommande pumpar passar i Uponors pumpbrunn. Pumpen skall monteras med hjälp av det fäste som följer med pumpbrunnen. Kontrollera höjdskillnaden mellan pumpen och fördelningsbrunnen. Välj en pump som klarar uppfordringshöjden och ett flöde på ca 1,0 l/s. OBS! Pumpen måste ha en backventil monterad på trycksidan (utlopp), så att vatten inte kan rinna baklänges i polyetenröret. L. Polyetenrör (PEM) Mellan pumpbrunnen och fördelningsbrunnen skall en ledning av polyeten (PEM) dras. Välj en PEMledning med ytterdiameter 32 eller 50 mm. Den skall anslutas till pumpen enligt pumpleverantörens anvisningar. PEM-ledningen ansluts till pumpbrunnen och fördelningsbrunnen med en gummiringstätad rördel, som medföljer pumpbrunnen. Pemröret skall vara märkt med tryckklass PN6 eller PN10. Det är en fördel om PEM-röret övergår till självfall 1-2 meter före fördelningsbrunnen, för att lugna vattenflödet. M. Elkabelskyddsrör För att skydda den elkabel som tillför pumpen ström, skall den dras genom ett gult kadelskyddsrör i dim. 32. Kabelskyddsrörets skarvar skall vara gummiringstätade. C.-F. Infiltrationsanläggning anläggs som självfallsinfiltration. Markbäddsanläggning kan naturligtvis också anläggas. 12

13 E F Separata strängar Vad du bör tänka på vid anläggning av pumpsystem F Gemensam bädd F F Anlägg en så stor pumpbrunn så att en reservvolym finns i brunnen, om mot förmodan, pumpen skulle haverera. Vid större pumpanläggningar bör det finnas två st. pumpar för största möjliga driftsäkerhet. Pumpbrunn 0,5m 3 lämpar sig för installation för enfamiljssystem, 1,0m 3 lämpar sig för två- eller flerfamiljssystem. Den dränkbara pumpen skall ha en backventil monterad på trycksidan för att vatten inte ska kunna rinna baklänges i systemet, då pumpen inte pumpar. Välj alltid en pump med nivåvippa som styr till- och frånslag. Förankra alltid pumpbrunnen om den sätts i vattensjuk mark. Förankring kan ske mot betongfundament eller berg. Ventilera hustes avlopp på taket. Använd inte vakuumventil. Kontrollera med miljö- och hälsoskyddskontoret i din kommun var det lämpar sig bäst att anlägga bädden på din tomt. Kontrollera med jämna mellanrum pumpens funktion. Slutar pumpen att fungera finns risk för översvämning. 13

14

15 Monteringsanvisning Ibland känns det bra att ha toalett och avlopp inomhus.

16 Monteringsanvisning brunnar Slamavskiljaren. Jämna av schaktbotten med sand eller fint grus. Fottrampa sandbädden. Montera inloppsröret. Lyft ned slamavskiljaren med lyftstroppar som du lämpligast fäster i lyftöglorna. Är marken sank eller vattensjuk skall slamav- skiljaren förankras, genom att gjuta ett betongfundament på schaktbotten alternativt förankra mot berg. Gjut in förankringsdubb med ögla eller använd bergdubbar med ögla. Se till att få minst 5 cm sand mellan slamavskiljaren och fundamentet/berget. Lyft ned slamavskiljaren och förankra med förankringsband. Max läggningsdjup är 1 m från anslutningsrörets underkant. Beträffande förhöjning av inspektionslock, se punkt 8. OBS! Ventilera husets avloppssystem på taket. Använd t ex en takhuv av plåt. Vakuumventil bör ej användas Placera fördelningsbrunnen i våg på en avjämnad och stampad schaktbotten. Kontrollera att fördelningsbrunnen står rätt i höjd i förhållande till slamavskiljaren och efterföljande infiltration eller markbädd. Anslut rören mellan slamavskiljaren och fördelningsbrunnen. 3. Såga av så många av de fyrkantiga utloppsstosarna du behöver för spridarledningarna. Såga i det spår som finns på respektive utloppsstos. 4. Montera reglerenheten på fördelningsbrunnens utloppsstosar, genom att skjuta på anslutningsdelen utifrån. Reglerspjället skall monteras på anslutningsdelen från brunnens insida. Det är mycket viktigt för bäddens livslängd att reglerspjällen ställs i våg så att lika mycket vatten rinner ut i respektive fördelningsrör. Gör så här: Stäng alla reglerspjäll. Fyll upp med vatten över reglerspjällen. Öppna ett reglerspjäll till hälften. Låt vattnet sjunka undan till ny nivå. Öppna resterande reglerspjäll i höjd med vattenytan. Reglerenheterna kan tätas med silikon, sicaflex eller liknade mellan fördelningsbrunnen och anslutningsdelen för att få helt tätt

17 Monteringsanvisning infiltrationsbädd Fördelningsrören monteras på reglerenheterna på fördelningsbrunnen. Fördelningsrören skall luta 5-10 mm/m. Ansvaret för åtgärder till skydd vid anläggningen vilar på ägaren eller utnyttjanderättsavtal. Därför rekommenderas att locken på slamavskiljaren, fördelningsbrunnen och utloppsbrunnen hålls låsta. Uponors system för enskilt avlopp är förberett för montering av t ex hänglås. 7 Lägg rören i stampad sandbädd, återfyll närmast rören med sand eller fint grus Återfyll närmast slamavskiljaren och fördelningsbrunnen med sand eller fint grus. Fotstampa efter hand noggrannt i lager om 20 cm. 7. Spridarrören (med hål) skall läggas i infiltrationsbädden. Vid läggning av två parallella spridarrör skall avståndet mellan dem vara ca 1,5 meter. Vid läggning av tre eller flera spridarrör bör minsta avståndet vara 0,8 meter. Spridarrören läggs med den gröna randen uppåt, hålen nedåt. Lutningen skall vara 5-10 mm/m. Varje spridarledning får ej vara längre än 15 meter. Rören skarvas med skarvmuff och avslutas med flexböj. Anslut ett kortat fördelningsrör till flexböjen som går upp ovan markytan. Avsluta med en ventilationshuv. Rören skall ha en fyllning över hjässan på minst 5 cm, och makadamlagret skall totalt vara minst 30 cm tjockt. Täck makadambädden med fiberduk och återfyll infiltrationsgraven. 8. Förhöjning av inspektionslocket. Vid behov kan slamavskiljarens stigare förhöjas. Kapa med såg vid anvisning märkt Cut off line. Använd förhöjningsrör i dimension 560/500 med två tätningsringar, en i var ände. Förhöjningsröret skjuts ned tills det vilar på stoppklacken. Detsamma gäller för lockdelen som också skjuts ned så långt det går. Vid risk för djup tjäle, isolera över tanken och andra utsatta delar med markskiva eller motsvarande. 9. Fyll slamavskijaren med vatten tills vatten börjar rinna i fördelningsbrunnen. Din avloppsanläggning är nu klar att använda! 17

18 Monteringsanvisning markbädd Uppsamlingsrör (DSA dräneringsrör dim 90/80) skall läggas i markbädden. DSA-rören läggs i ett makadamlager, lutningen skall vara 5-10 mm/m. Uppbyggnad av de olika rören kan ses på sid 7. Rören skall ventileras ovan markytan. Använd en flexböj, ett kortat fördelningsrör och en ventilationshuv för att nå markytan. 11. Uppsamlingsrören skall dras till en utloppsbrunn. Från utloppsbrunnen läggs ett markrör för att leda vattnet till en lämplig recipient. Återfyll kring utloppsbrunnen med sand eller fint grus. Komprimera noggrant. Monteringsanvisning pumpbrunn Pumpbrunnen placeras i våg på väl avjämnad sandbädd. Om omgivande mark är sank eller vattensjuk skall pumpbrunnen förankras, se sid 16. Återfyll kring pumpbrunnen med sand eller fint grus. Komprimera noggrannt. Pumpbrunnen kan vid behov förhöjas på samma sätt som slamavskiljaren. Använd förhöjningsrör med dim 400/ Pumpen hängs på ett universalfäste som medföljer pumpbrunnen. Pumpen skall hängas en bit ovanför botten på brunnen. Elkabeln skall dras genom ett gult kabelskyddsrör i dim. 32, som ansluts på brunnens hals. Kontakta en elektriker om tveksamheter uppstår som har med elanslutningen att göra. OBS! För att få pumpen att hänga rakt rekommenderas att en mjuk armerad plastslang dras från pumpen till PEMröret. Skarva plastslangen och PEMröret strax innanför anslutningsrördelen. 14. En anslutningsdetalj 110/50/32 monteras i utloppet på pumpbrunnen och på inloppet på fördelningsbrunnen. PEM-röret, dim 32 eller 50 mm, dras genom anslutningsrördelen. 18

19 Produktsortiment Paket med komplett infiltrationsanläggning BDT= Bad, Disk och Tvätt KL = Klosett Dessa produkter kan enkelt transporteras på bilsläpkärra. Komplett infiltrationsanläggning för 1 hushåll om 5 personer. BDT + KL RSK-nr Uponor nr Om markbädd skall användas, komplettera med tilläggspaket RSK-nr Uponor nr Komplett infiltrationsanläggning för 1 hushåll om 5 personer BDT RSK-nr Uponor nr Antalet spridarrör ger en bädd med 2 x 12 m infiltration, vilket är tillräckligt vid BDT-infiltration Komplett infiltrationspaket för 2 hushåll om 10 personer BDT+ KL RSK-nr Uponor nr Antal RSK-nummer Benämning Slamavsk. 3-kamm. 2 m Fördelningsbrunn Reglerenheter Fördelningsrör Flexböjar Spridarrör Skarvmuffar Ventilationshuvar Fiberduk Antal RSK-nummer Benämning Slamavsk. 2-kamm. 1,5 m Fördelningsbrunn Reglerenheter Fördelningsrör Flexböjar Spridarrör Skarvmuffar Ventilationshuvar Fiberduk Antal RSK-nummer Benämning Slamavsk. 3-kamm. 4 m Fördelningsbrunn Reglerenheter Fördelningsrör Flexböjar Spridarrör Skarvmuffar Ventilationshuvar Fiberduk 19

20 BDT= Bad, Disk och Tvätt KL = Klosett Inlopp 1580 Utlopp Slamavskiljare 2,0 m 3 RSK-nr: Uponor nr kammarutförande BDT + KL Typgodkänd av SITAC TG-nummer 0273/ Slamavskiljare 1 m 3 RSK-nr: Uponor nr kammarutförande BDT 1 hushåll Typgodkänd av SITAC TG-nummer 0685/ Slamavskiljare 1,5 m 3 RSK-nr: Uponor nr kammarutförande BDT 1 hushåll Typgodkänd av SITAC TG-nummer 0685/ Slamavskiljare 3,0 m 3 RSK-nr: Uponor nr kammarutförande BDT + KL Typgodkänd av SITAC TG-nummer 0685/ Slamavskiljare 4,0 m 3 RSK-nr: Uponor nr kammarutförande BDT + KL Typgodkänd av SITAC TG-nummer 0685/94 Ø Pumpbrunn 0,5 m 3 RSK-nr: Uponor nr inlopp Ø st anslutningsrördelar 110/50/32 medföljer Ø Pumpbrunn 1,0 m 3 RSK-nr: Uponor nr inlopp Ø st anslutningsrördelar 110/50/32 medföljer

21 Ø Fördelningsbrunn RSK-nr: Uponor nr X utlopp Exklusive reglerenhet DSA Uppsamlingsrör RSK-nr: Uponor nr Ø 90/80 Längd = 3,0m Flexböj RSK-nr Uponor nr Ø 90 mm Kan vinklas Ø400 Utloppsbrunn för markbädd RSK-nr: Uponor nr st inlopp Ø 90 för DSA 1 st utlopp Ø 110 markavloppsrör Reglerenhet RSK-nr Uponor nr Anslutningsdel och reglerspjäll Fördelningsrör RSK-nr: Uponor nr Längd = 2,5m Spridarrör RSK-nr: Uponor nr Längd = 2,5m Ventilationshuv RSK-nr: Uponor nr Ø 90 mm Skarvmuff RSK-nr: Uponor nr Ø 90 mm Fiberduk RSK-nr: Uponor nr ,4 x 32 m (1 hushåll) Behöver du iordningsställa enbart markbädd eller infiltrationsbädd finns följande färdiga paket. För att erhålla en komplett markbädd för ett hushåll om 5 personer ska nedanstående två paket beställas: Tillägg rördelspaket markbädd. RSK-nr Uponor nr Förhöjningsrör RSK-nr: Uponor nr /355 Förhöjningseffekt 1,0 m Till fördelningsbrunn och pumpbrunn Förhöjningsrör RSK-nr: Uponor nr /500 Förhöjningseffekt 1,0 m till slamavskiljare Tätningsring 400/355 RSK-nr: Uponor nr st/ förhöjningrör Tätningsring 560/500 RSK-nr: Uponor nr st/ förhöjningrör Antal RSK-nummer Benämning Utloppsbrunn Fördelningsrör Flexböjar DSA Dräneringsrör Ventilationshuvar För att erhålla en komplett infiltrationsbädd för ett hushåll om 5 personer ska följande beställas: Komplett rördelspaket infiltration. RSK-nr Uponor nr Antal RSK-nummer Benämning Fördelningsbrunn reglerenheter Fördelningsrör Flexböjar Spridarrör Skarvmuffar Ventilationshuvar Fiberduk 21

22 Inspektion och skötselanvisningar Slamavskiljaren Slamavskiljare för BDT+KL skall normalt tömmas minst en gång per år. Slamavskiljare för BDT skall också tömmas en gång per år, men här är det vanligare med undantag, beroende på dimensionerad slamlagringsvolym i BDT-slamavskiljaren. Slamtömning ombesörjes av kommunen enligt renhållningslagen (SFS 1979:596 4). Vid slamtömning skall kamrarna tömmas i ordningsföljd; första, andra och sist tredje kammaren. Detta för att undvika ev. slamflykt emellan kamrarna. Efter tömning skall slamavskiljaren fyllas med vatten i omvänd ordning; tredje, andra och sist första kammaren. Minst en gång per år, lämpligt ihop med slamtömning, är det bra att inspektera slamavskiljaren okulärt. Kontrollera locket och låsningen, men också, om möjligt, inuti avskiljaren, för ev. påväxt. Fördelningsbrunn En gång om året bör fördelningsbrunnen inspekteras. Kontrollera lock och låsning. I fördelningsbrunnen kan det bildas påväxt. Om det är lite påväxt kan det spolas bort. Om det är större mängder bör man p g a igensättningsrisken försöka samla upp det mesta och sedan spola. Detta är en signal om att fördelningsbrunnen behöver inspekteras med tätare intervall. Pump och pumpbrunn Pumpen skall inspekteras och ges skötsel enligt pumpfabrikantens anvisningar. Kontrollera backventilens funktion för att undvika bakåtflöde i anläggningen. På pumpbrunnen är det viktigt att kontrollera lock, låsning och kopplingar mellan pump och PEM-rör. Vid tveksamheter om elanslutningens funktion/ kondition, kontakta elektriker. Infiltrationsrör/uppsamlingsrör Dessa rör kan inspekteras genom luftarrören. För ner en käpp/stav i rören för att kontrollera att det inte står vatten i ledningarna. Om det är vatten i rören fungerar inte bädden som den ska. Det höga vattnet kan bero på temporär eller konstant förändring av grundvattenförhållandet. Detta måste följas upp tills dess att vattnet sjunker undan. Står det fortfarande vatten i ledningen vid normalt lågvatten, måste anläggningen dräneras. Kontrollera att luftrören och ventilationshuvarna inte är överväxta. Utloppsbrunn Kontrollera att lock och låsning är intakta. Är vattnet i denna brunn oklart eller färgat och luktar? Då fungerar inte din markbädd som den ska och bör åtgårdas. Har du andra frågor angående skötsel och inspektion av din avloppsanläggning ber vi dig vända dig till Miljöskyddskontoret i din kommun, eller kontakta gärna oss på Uponor AB. 22

23

24 Uponor AB Fristad Telefon Telefax E-post ISO 9001 ISO 14001

Tank, brunn eller både och!

Tank, brunn eller både och! Tank, brunn eller både och! En enskild avloppsanläggning består vanligtvis av en slamavskiljare och en infiltrations- eller markbäddsanläggning. Syftet med anläggningen är både att rena avloppsvattnet

Läs mer

fördelningsbrunn Postadress Besöksadress Telefon Telefax E-postadress Internetadress Tanums kommun

fördelningsbrunn Postadress Besöksadress Telefon Telefax E-postadress Internetadress Tanums kommun FAKTABLAD ANLÄGGANDE AV INFILTRATIONSANLÄGGNINGAR ALLMÄNT OM INFILTRATIONSANLÄGGNINGAR Infiltrationsanläggningar är ett enkelt och vanligt sätt att rena avloppsvatten. En vanlig infiltrationsanläggning

Läs mer

INSTALLATIONSANVISNING uponor CLEAN EASY. Uponor Clean Easy

INSTALLATIONSANVISNING uponor CLEAN EASY. Uponor Clean Easy INSTALLATIONSANVISNING uponor CLEAN EASY Uponor Clean Easy 06 2009 76002 Uponors pålitliga lösningar Du fattade ett klokt beslut då du skaffade ett avloppssystem från Uponor. Våra funktionssäkra system,

Läs mer

Slamavskiljare med infiltrations- och markbädd

Slamavskiljare med infiltrations- och markbädd Slamavskiljare med infiltrations- och markbädd Komplett Infiltrationspaket 1 m³ BDT Med slamavskiljare, infiltrationsrör, rördelar, fördelningsbrunn och fiberduk. Bäddens storlek är cirka 24 kvadratmeter

Läs mer

Uponor Infiltrationssystem INSTALLATIONSANVISNINGAR

Uponor Infiltrationssystem INSTALLATIONSANVISNINGAR Uponor Infiltrationssystem INSTALLATIONSANVISNINGAR 12 2012 76006 Det är viktigt med ett väl fungerande avloppssystem Innehåll Inledning...2 Tänk på detta innan du installerar...5 Så här monterar du Uponor

Läs mer

Små avloppsanläggningar

Små avloppsanläggningar Information från Miljö- och byggenheten Små avloppsanläggningar Slamavskiljare Enligt miljöbalken får inte avloppsvatten som kommer från hushåll och som inte genomgått längre gående rening än slamavskiljning

Läs mer

Så bedömer du ditt avlopp

Så bedömer du ditt avlopp Så bedömer du ditt avlopp Är ditt avlopp grönt, gult eller rött? Vet du om ditt enskilda avlopp fungerar som det ska? Åtgärda Förbättra Denna guide hjälper dig att gå igenom de olika delarna och bedöma

Läs mer

Så här anlägger du enskilt avlopp

Så här anlägger du enskilt avlopp Så här anlägger du enskilt avlopp Innan man får anlägga eller ändra en avloppsanläggning ska dess lämplighet bedömas. Denna folder visar vad du bör tänka på när du ansöker om tillstånd för en avloppsanläggning.

Läs mer

Är ditt avlopp grönt, gult eller rött?

Är ditt avlopp grönt, gult eller rött? Är ditt avlopp grönt, gult eller rött? Vet du om ditt enskilda avlopp fungerar som det ska? Åtgärda Förbättra Denna guide hjälper dig att gå igenom de olika delarna och bedöma om de verkar vara OK eller

Läs mer

Installationsanvisningar för BIOROCK 2011

Installationsanvisningar för BIOROCK 2011 Installationsanvisningar för 2011 LÄS NOGA HELA MANUALEN INNAN INSTALLATION AB Evergreen Solutions West 08 4100 77 27 031 744 07 37 040 630 29 66 Innehåll Det viktigaste kom ihåg inför din installation:...

Läs mer

Miljövänlig avloppsrening

Miljövänlig avloppsrening Miljövänlig avloppsrening Paketlösning för avlopp! Typgodkänd slamavskiljare med alla delar för infiltration eller markbädd. Beprövad reningsmetod Låg uppflytningsrisk Hög finish Konkurrenskraftigt pris

Läs mer

Uponor Infiltrationssystem

Uponor Infiltrationssystem Installationsanvisningar Uponor InfiltrationsSYSTEM Uponor Infiltrationssystem 12 2010 76006 Tillförlitliga lösningar från Uponor Vi gratulerar till ett kvalitetsval! Med Uponors avloppssystem behandlas

Läs mer

Ta hand om ditt avlopp tips och råd

Ta hand om ditt avlopp tips och råd Ta hand om ditt avlopp tips och råd Alla avloppsanläggningar har en begränsad livslängd. När du tar hand om din anläggning så förlängs livslängden reningen blir bättre du och miljön blir vinnare Det finns

Läs mer

Sluten tank. 3 m 3 utan larm. 5,3 m³. 10 m³. Stigare 560 till slutna tankar. Trådlöst VA-larm

Sluten tank. 3 m 3 utan larm. 5,3 m³. 10 m³. Stigare 560 till slutna tankar. Trådlöst VA-larm Sluten tank Sluten tank 3 m 3 utan larm Höjd: 1175 mm Bredd: 1630 mm Längd: 2400 mm Dim. tömningsrör: 200 mm Dim. anslutning: 110 mm Min/Max överfyllnad: 0,3-1 m RSK Uponor 5618243 1057366 RSK Uponor Produkt

Läs mer

Uponor Enskilt avlopp

Uponor Enskilt avlopp Uponor Enskilt avlopp 1 2013 30001 Inledning Uponors lösningar för enskilda avloppssystem används till hus och fastigheter som inte är anslutna till det kommunala avloppsnätet. Det gäller i första hand

Läs mer

Små avloppsanläggningar

Små avloppsanläggningar Små avloppsanläggningar Information till den som ska anlägga en ny eller ändra en befintlig anläggning. Ett hushåll använder dagligen ca 1000 liter vatten som blir förorenat och måste tas omhand innan

Läs mer

UPONOR INFRASTRUKTUR ENSKILT AVLOPP

UPONOR INFRASTRUKTUR ENSKILT AVLOPP UPONOR INFRASTRUKTUR ENSKILT AVLOPP 04 2009 30002 8.1 Enskilt Avlopp inledning Uponors lösningar för enskilda avloppssystem används till hus och fastigheter som inte är anslutna till det kommunala avloppsnätet.

Läs mer

Dag- och dräneringsvatten. Riktlinjer och regler hur du ansluter det på rätt sätt. orebro.se

Dag- och dräneringsvatten. Riktlinjer och regler hur du ansluter det på rätt sätt. orebro.se Dag- och dräneringsvatten. Riktlinjer och regler hur du ansluter det på rätt sätt. 1 orebro.se Var rädd om ditt hus! Om du ansluter ditt dag- och dräneringsvatten rätt, minskar du risken för översvämning

Läs mer

INSTALLATIONSANVISNING. Uponor Pumpbrunn

INSTALLATIONSANVISNING. Uponor Pumpbrunn INSTALLATIONSANVISNING Uponor Pumpbrunn Före installation Öppna förpackningen och kontrollera att alla delar finns med som behövs för installationen. Innehåll 1. Pumpmodul 2. Pumpbrunn med lock 3. Koppling

Läs mer

Bra miljöval! Lättare att montera! Lägre vikt! Nya Generationen Trekammarbrunnar i Stålfiberbetong. Trekammarbrunn för ett hushåll

Bra miljöval! Lättare att montera! Lägre vikt! Nya Generationen Trekammarbrunnar i Stålfiberbetong. Trekammarbrunn för ett hushåll AVLOPPSANLÄGGNINGAR Nya Generationen Trekammarbrunnar i Stålfiberbetong Trekammarbrunn för ett hushåll Inloppet kan även erhållas i konan och höjden från utvändig botten till inloppet blir då 1320 mm,

Läs mer

Uponor Fosforfällning

Uponor Fosforfällning Uponor Fosforfällning 13 2013 30003 9.2 Uponor fosforfällning Miljön vårt eget ansvar Utsläpp av avloppsvatten som inte är tillräckligt renat från fosfor bidrar till övergödning. Övergödning innebär en

Läs mer

ATT PLANERA FÖR ENSKILT AVLOPP... 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 1. VARFÖR BEHÖVS EN AVLOPPSANLÄGGNING?... 3 2. BESTÄMMELSER OM ENSKILDA AVLOPP...

ATT PLANERA FÖR ENSKILT AVLOPP... 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 1. VARFÖR BEHÖVS EN AVLOPPSANLÄGGNING?... 3 2. BESTÄMMELSER OM ENSKILDA AVLOPP... Att planera för enskilt avlopp Informationsmaterial från Miljö- och hälsoskyddsavdelningen Oktober 2014 1 Innehållsförteckning ATT PLANERA FÖR ENSKILT AVLOPP... 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 1. VARFÖR BEHÖVS

Läs mer

Kvalitetsredovisning Från entreprenör och fastighetsägare vid anläggande av enskilt avlopp

Kvalitetsredovisning Från entreprenör och fastighetsägare vid anläggande av enskilt avlopp Kvalitetsredovisning Från entreprenör och fastighetsägare vid anläggande av enskilt avlopp Fylls i och undertecknas av den entreprenör som anlägger avloppsanordningen samt fastighetsägare eller innehavare

Läs mer

Hur en slambrunn/slamavskiljare fungerar

Hur en slambrunn/slamavskiljare fungerar Hur en slambrunn/slamavskiljare fungerar Avloppsslam Slam bildas vid all rening av avloppsvatten. Beroende på typ av avlopp indelas avloppsvattnet upp i svartvatten (toaletter, bad-, disk- och tvättvatten)

Läs mer

KOM IHÅG ATT TA DEL AV BRUKS- OCH UNDERHÅLLSANVISNINGAR FÖR DRÄNERINGSRÖREN OCH INSAMLINGSBRUNNEN!

KOM IHÅG ATT TA DEL AV BRUKS- OCH UNDERHÅLLSANVISNINGAR FÖR DRÄNERINGSRÖREN OCH INSAMLINGSBRUNNEN! MARKBÄDD FÖR AVLOPPSVATTEN i marken nedgrävd eller terrasserad anläggning för behandling av avloppsvatten genom vilken avloppsvatten som förbehandlats åtminstone i en slamavskiljare renas genom ett filtrerande

Läs mer

Tänker du inrätta ny avloppsanläggning eller rusta upp din gamla?

Tänker du inrätta ny avloppsanläggning eller rusta upp din gamla? Tänker du inrätta ny avloppsanläggning eller rusta upp din gamla? När du ska inrätta en avloppsanläggning behöver du ha ett tillstånd. Tillståndet söker du hos Miljöförvaltningen. Även om du inte ska göra

Läs mer

Exempel på olika avloppsanordningar

Exempel på olika avloppsanordningar Exempel på olika avloppsanordningar Avloppsanordningarna beskrivna nedan är några som har använts länge och några som är nya, dessa kan kombineras för att uppnå de krav som ställs av miljönämnden. Att

Läs mer

Hushållsspillvatten från högst fem hushåll

Hushållsspillvatten från högst fem hushåll INFORMATION om SMÅ AVLOPPS- ANLÄGGNINGAR Hushållsspillvatten från högst fem hushåll Sammanfattning Vad behöver jag ta hänsyn till när jag placerar min avloppsanläggning? Skyddsavstånd: minst 50m till egen

Läs mer

Information om dag- och dräneringsvatten

Information om dag- och dräneringsvatten Information om dag- och dräneringsvatten Lokalt omhändertagande av dagvatten I den här broschyren vill vi informera dig som fastighetsägare om hur du på bästa sätt tar hand om ditt dag- och dräneringsvatten

Läs mer

EuroHEK Omega 2000, 4000 och 5000 Sandavskiljare

EuroHEK Omega 2000, 4000 och 5000 Sandavskiljare www.wavin.se AB Svenska Wavin Kjulamon 6 SE-635 06 Eskilstuna Tel: +46 (0)16-541 00 00 Fax: +46 (0)16-541 00 01 E-mail: wavin@wavin.se 06/05 EuroHEK Omega 2000, 4000 och 5000 Sandavskiljare Installation,

Läs mer

Kvalitetsredovisning vid anläggande av enskilda avloppsanläggningar Fylls i och undertecknas av entreprenör när anläggningen är färdigställd

Kvalitetsredovisning vid anläggande av enskilda avloppsanläggningar Fylls i och undertecknas av entreprenör när anläggningen är färdigställd Administrativa uppgifter Fastighetsbeteckning för samtliga anslutna fastigheter (ange stamfastighet understruken) Fastighetsbeteckning för den fastighet där avloppsanläggningen ligger Anläggningen togs/tas

Läs mer

Informationsblad 1: Vilka krav gäller för enskilda avloppsanordningar?

Informationsblad 1: Vilka krav gäller för enskilda avloppsanordningar? Informationsblad 1: Vilka krav gäller för enskilda avloppsanordningar? Detta informationsblad är tänkt som ett komplement till dokumentet Bedömningsgrunder för små avloppsanordningar i Eksjö kommun och

Läs mer

IN-DRÄN Max. Foto: www.fotoakuten.se. Stora avloppssystem - låga driftskostnader

IN-DRÄN Max. Foto: www.fotoakuten.se. Stora avloppssystem - låga driftskostnader FU N K 10 T IO N Å R SG IN-DRÄN Max S A R A Foto: www.fotoakuten.se Stora avloppssystem - låga driftskostnader N TI IN-DRÄN Max IN-DRÄN Max är lösningen för er som behöver bygga ett gemensamt avlopp. Ni

Läs mer

Råd och regler för enklare tömning av enskilt avlopp

Råd och regler för enklare tömning av enskilt avlopp Råd och regler för enklare tömning av enskilt avlopp Avfalls- och återvinningsenheten Stadshuset, 721 87 Västerås Vill du ha svar på dina frågor? Tfn: 021-39 00 00 E-post: kontaktcenter@vasteras.se Hemsida:

Läs mer

Information om dag- och dräneringsvatten

Information om dag- och dräneringsvatten Information om dag- och dräneringsvatten 1 Inledning I den här broschyren ges information om hur du på bästa sätt tar hand om dag- och dräneringsvatten för att minska risken för översvämning och skador

Läs mer

Råd och regler för enklare tömning av enskilt avlopp Västerås

Råd och regler för enklare tömning av enskilt avlopp Västerås Råd och regler för enklare tömning av enskilt avlopp Västerås www.vafabmiljo.se kundservice@vafabmiljo.se Tel: 020-120 22 20 www.facebook.com/vafabmiljo Om du har ett enskilt avlopp med trekammarbrunn,

Läs mer

ANSÖKAN/ANMÄLAN om inrättande av avloppsanordning Enligt förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd 13 eller 14.

ANSÖKAN/ANMÄLAN om inrättande av avloppsanordning Enligt förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd 13 eller 14. ANSÖKAN/ANMÄLAN om inrättande av avloppsanordning Enligt förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd 13 eller 14. Sökanden och fakturamottagare Fastighetsbeteckning Fastighetens adress

Läs mer

För att minska avloppets miljöpåverkan och upprätthålla dess funktion kan man använda dessa tips:

För att minska avloppets miljöpåverkan och upprätthålla dess funktion kan man använda dessa tips: Enskilt avlopp Ungefär 10 % av de svenska hushållen har enskilt avlopp. Tillsammans släpper de ut lika mycket övergödande ämnen som alla de övriga hushållen, som är anslutna till kommunala reningsverk,

Läs mer

Den här broschyren kommer att ge dig information som kan underlätta vid en planering inför nyanläggning eller en ändring av en befintlig

Den här broschyren kommer att ge dig information som kan underlätta vid en planering inför nyanläggning eller en ändring av en befintlig Den här broschyren kommer att ge dig information som kan underlätta vid en planering inför nyanläggning eller en ändring av en befintlig avloppsanläggning. 1 Broschyrens innehåll: Varför ska jag rena mitt

Läs mer

ANSÖKAN/ANMÄLAN om inrättande av avloppsanordning Enligt förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd 13 eller 14.

ANSÖKAN/ANMÄLAN om inrättande av avloppsanordning Enligt förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd 13 eller 14. ANSÖKAN/ANMÄLAN om inrättande av avloppsanordning Enligt förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd 13 eller 14. Sökanden och fakturamottagare Fastighetsbeteckning Fastighetens adress

Läs mer

ACO MIRI Teknik. Katalog 2009. Normer och anvisningar för projektering, dimensionering och installation Minipumpanläggningar

ACO MIRI Teknik. Katalog 2009. Normer och anvisningar för projektering, dimensionering och installation Minipumpanläggningar ACO MIRI Teknik Katalog 2009 Normer och anvisningar för projektering, dimensionering och installation Minipumpanläggningar ACO MIRI Teknik Normer och anvisningar för projektering, dimensionering och installation

Läs mer

Är det dags att anlägga enskilt avlopp?

Är det dags att anlägga enskilt avlopp? Är det dags att anlägga enskilt avlopp? I en stor del av vårt dagliga liv använder vi vatten. Vi diskar, tvättar, lagar mat och spolar i toaletten med vatten. Men vad händer med vattnet när det fullgjort

Läs mer

Information om dag- & dräneringsvatten

Information om dag- & dräneringsvatten Information om dag- & dräneringsvatten Information från VA- och Gatuavdelningen I den här broschyren vill vi informera om hur man på bästa sätt tar hand om sitt dag- och dräneringsvatten för att minska

Läs mer

POLICY FÖR ENSKILDA AVLOPP

POLICY FÖR ENSKILDA AVLOPP POLICY FÖR ENSKILDA AVLOPP Antagen av Miljö-och Byggnadsnämnden 2011-12-08 Inledning De flesta vattendrag och sjöar i Skåne är idag övergödda, och det näringsrika vattnet följer med ut i havet. För mycket

Läs mer

E n s k i l t a v l o p p

E n s k i l t a v l o p p Enskilt avlopp Avloppsvatten kan orsaka övergödning som leder till algblomning, igenväxning, syrebrist och fiskdöd. Avloppsvatten innehåller också parasiter, bakterier och virus som kan förorena. Om du

Läs mer

El och Bredband till ditt hus Information till fastighetsägare

El och Bredband till ditt hus Information till fastighetsägare El och till ditt hus Information till fastighetsägare www.telge.se Så här lägger du ner rören på din tomt. Färdig mark Att förlägga skyddsrör Diket på tomten som ska användas för den beställda serviskabeln

Läs mer

Information om enskilda avlopp

Information om enskilda avlopp Information om enskilda avlopp I den här broschyren har vi sammanfattat viktig information om enskilda avlopp. Här hittar du information om varför vi måste rena avloppsvatten, vilka reningskrav som ställs,

Läs mer

PEK Oljeavskiljare, Klass-II (EN858)

PEK Oljeavskiljare, Klass-II (EN858) www.wavin.se AB Svenska Wavin Kjulamon 6 SE-635 06 Eskilstuna Tel: +46 (0)16-541 00 00 Fax: +46 (0)16-541 00 01 email:wavin@wavin.se 01/ /10 PEK Oljeavskiljare, Klass-II (EN858) Instruktion för installation,

Läs mer

E n s k i l t a v l o p p

E n s k i l t a v l o p p Enskilt avlopp Avloppsvatten kan orsaka övergödning som leder till algblomning, igenväxning, syrebrist och fiskdöd. Avloppsvatten innehåller också parasiter, bakterier och virus som kan förorena. Om du

Läs mer

Är ditt avlopp grönt, gult eller rött? ÅTGÄRDA FÖRBÄTTRA

Är ditt avlopp grönt, gult eller rött? ÅTGÄRDA FÖRBÄTTRA Är ditt avlopp grönt, gult eller rött? ÅTGÄRDA FÖRBÄTTRA OK Ställ diagnos på ditt avlopp med hjälp av Svea Avloppsguide. Bildspelet tar cirka fem minuter. Föregående 1 Jag ger dig lite tumregler, men det

Läs mer

ACO MIRI Teknik. Katalog 2009. Normer och anvisningar för projektering, dimensionering och installation Bakvattenventiler

ACO MIRI Teknik. Katalog 2009. Normer och anvisningar för projektering, dimensionering och installation Bakvattenventiler ACO MIRI Teknik Katalog 2009 Normer och anvisningar för projektering, dimensionering och installation Bakvattenventiler ACO MIRI Teknik Normer och anvisningar för projektering, dimensionering och installation

Läs mer

Information om dag- och dräneringsvatten

Information om dag- och dräneringsvatten Information om dag- och dräneringsvatten Information från Karlshamns kommun, VA-enheten din VA-leverantör I den här broschyren vill vi informera om hur fastighetsägaren kan ta hand om sitt dag- och dräneringsvatten

Läs mer

Ta hand om ditt dagvatten - Råd till dig som ska bygga

Ta hand om ditt dagvatten - Råd till dig som ska bygga Plats för bild/bilder Ta hand om ditt dagvatten - Råd till dig som ska bygga Vad är dagvatten? Dagvatten a r regn-, sma lt- och spolvatten som rinner av fra n exempelvis va gar och hustak och som via diken

Läs mer

Telefon dagtid E-post Personnummer/organisationsnummer

Telefon dagtid E-post Personnummer/organisationsnummer MILJÖAVDELNINGEN Ansökan, enskilt avlopp avledning av avloppsvatten till enskild avloppsanläggning enligt 13 förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd (1998:899) Insändes till: Miljöavdelningen

Läs mer

Inventering av enskilda VA-anläggningar 2012

Inventering av enskilda VA-anläggningar 2012 Inventering av enskilda VA-anläggningar 2012 Områden kring delar av Ljungaån, Hägnaån, Sävsjöån, Vämmesån och Bodaån samt bäckar runt Ärnanäsasjön och Allsarpasjön Miljö- och byggförvaltningen Stina Pernholm,

Läs mer

Information om dag- och dräneringsvatten.

Information om dag- och dräneringsvatten. Information om dag- och dräneringsvatten. Information från Mälarenergi - din VA-leverantör I den här broschyren vill vi informera om hur man på bästa sätt tar hand om sitt dag- och dräneringsvatten för

Läs mer

Ta hand om dagvattnet. - råd till dig som ska bygga

Ta hand om dagvattnet. - råd till dig som ska bygga Ta hand om dagvattnet - råd till dig som ska bygga Vad är dagvatten? Dagvatten är regn- och smältvatten som rinner på hårda ytor som tak och vägar, eller genomsläpplig mark. Dagvattnet rinner vidare via

Läs mer

Tryck mars 2008. Din enskilda avloppsanläggning

Tryck mars 2008. Din enskilda avloppsanläggning Tryck mars 2008 Din enskilda avloppsanläggning Vill du veta mer? Vänd dig till miljökontoret, tfn 0650-193 32 eller e-post: miljo.raddningsnamnden@hudiksvall.se Det finns också mycket information att hämta

Läs mer

Råd och regler för enklare tömning av enskilt avlopp

Råd och regler för enklare tömning av enskilt avlopp Råd och regler för enklare tömning av enskilt avlopp Gäller för Ödeshögs kommun från och med 2014-07-01 www.odeshog.se 1 Om du har ett enskilt avlopp med minireningsverk, trekammarbrunn, tvåkammarbrunn,

Läs mer

Dag- och dräneringsvatten

Dag- och dräneringsvatten Dag- och dräneringsvatten Information till fastighetsägare I denna broschyr finns information om vad fastighetsägare som ansluter sig till det allmänna vatten- och avloppsnätet kan tänka på för att undvika

Läs mer

Ansök om enskild avloppsanordning. - Information från Miljöenheten. Bankgiro 621-6907. Tel 0152-291 00. Strängnäs kommun. kommunstyrelsen@strangnas.

Ansök om enskild avloppsanordning. - Information från Miljöenheten. Bankgiro 621-6907. Tel 0152-291 00. Strängnäs kommun. kommunstyrelsen@strangnas. Ansök om enskild avloppsanordning - Information från Miljöenheten Detta informationsblad syftar till att ge dig som fastighetsägare/entreprenör den information som är viktig att känna till vid planering

Läs mer

En fabriksbyggd markbädd

En fabriksbyggd markbädd IN-DRÄN Biobädd 5 Version 2.4 2011-12-09 En fabriksbyggd markbädd Baserad på IN-DRÄN teknologi IN-DRÄN Biobädd 5 är avsedd för biologisk rening av hushållsspillvatten från ett hushåll (5 personer). Om

Läs mer

Installation och tömning av fettavskiljare

Installation och tömning av fettavskiljare Installation och tömning av fettavskiljare Fett i avloppsvatten Avloppsvatten som innehåller fett ställer till stora problem i avloppsledningarna. I ledningsnätet sjunker temperaturen på avloppsvattnet,

Läs mer

Riktlinjer för enskilda avlopp

Riktlinjer för enskilda avlopp Riktlinjer för enskilda avlopp 2015-01-01 Dokumenttyp Dokumentnamn Fastställd/upprättad Beslutsinstans Giltighetstid Riktlinjer Riktlinjer enskilda avlopp MBN 8/15-01-29 Miljö- och byggnämnden Tills vidare

Läs mer

Små avlopp Information till dig som vill anlägga ett nytt avlopp eller ändra en befintlig anordning

Små avlopp Information till dig som vill anlägga ett nytt avlopp eller ändra en befintlig anordning Små avlopp Information till dig som vill anlägga ett nytt avlopp eller ändra en befintlig anordning Om du vill anlägga ett nytt avlopp eller ändra din befintliga avloppsanordning ska du ta kontakt med

Läs mer

Viktig information till dig som äger en fastighet försedd med slamavskiljare

Viktig information till dig som äger en fastighet försedd med slamavskiljare Viktig information till dig som äger en fastighet försedd med slamavskiljare Mekanisk avvattning av slamavskiljare 1 Tömning av slamavskiljare Vid tömning av slamavskiljare används idag mobila reningsverk.

Läs mer

Riktlinjer - enskilda avloppsanläggningar för Ölandskommunerna Borgholm och Mörbylånga

Riktlinjer - enskilda avloppsanläggningar för Ölandskommunerna Borgholm och Mörbylånga Antagen av Miljö- och byggnadsnämnden i Borgholms kommun 2007-08-30 Antagen av Miljö- och Byggnadsnämnden i Mörbylånga kommun 2008-09-24 Riktlinjer - enskilda avloppsanläggningar för Ölandskommunerna Borgholm

Läs mer

Uponor Gråvattenreningssystem

Uponor Gråvattenreningssystem Uponor Gråvattenreningssystem Enkelt kretsloppsanpassat testat och säkert Uponor gråvattenfilter - utökat sortiment Vårt gråvattenfilter, Uponor BDT Easy för fritidshus har blivit en säljsuccé och är godkänt

Läs mer

På följande sidor finns inventeringsformulär. Det fylls i av inventeraren vid inventering i fält.

På följande sidor finns inventeringsformulär. Det fylls i av inventeraren vid inventering i fält. Inventeringsformulär BILAGA 3 På följande sidor finns inventeringsformulär. Det fylls i av inventeraren vid inventering i fält. Små rutor i formuläret är avsedda att bara kryssas i, medan de större rutorna

Läs mer

Pipelife BDR byggdränering

Pipelife BDR byggdränering Pipelife BDR byggdränering Pipelife BDR byggdräneringssystem Pipelifes utveckling mot nya och bättre produkter styrs i hög grad av önskemål från framsynta konsulter och entreprenörer. Som ett resultat

Läs mer

Din enskilda avloppsanläggning

Din enskilda avloppsanläggning Din enskilda avloppsanläggning Information från miljökontoren på Södertörn om att anlägga och underhålla en enskild avloppsanläggning För dig som inte har kommunalt vatten och avlopp, läs detta! INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

Så fungerar ett komplett avlopp WmFiltret med ända WmFilter marken???

Så fungerar ett komplett avlopp WmFiltret med ända WmFilter marken??? 2012:1 MANUAL OBS. Läs igenom hela manualen innan montering påbörjas. PP-duk (inneslutning) Formsvetsad svart 1,5 mm duk av polypropylen. Uppfyller högsta krav på tätskikt och ålders-beständighet. Används

Läs mer

FÄRDIGPACKAT PÅ DAHLCENTER

FÄRDIGPACKAT PÅ DAHLCENTER FÄRDIGPACKAT PÅ DAHLCENTER Vill du slippa köer både i butiken och trafiken? På DahlCenter finns dina beställda varor klara för upphämtning direkt på morgonen. Allt är packat och klart, så du snabbt kan

Läs mer

Riktlinjer för fettavskiljare i Haninge kommun

Riktlinjer för fettavskiljare i Haninge kommun Riktlinjer för fettavskiljare i Haninge kommun Varför kräver vi fettavskiljare? Fett i avloppet ställer till med stora problem i ledningsnätet. I det kalla avloppsvattnet stelnar fettet och fastnar i avloppsledningarna.

Läs mer

Eco Infiltration. w w w.pipelife.se. Avloppssystem för fastigheter utan kommunalt avlopp

Eco Infiltration. w w w.pipelife.se. Avloppssystem för fastigheter utan kommunalt avlopp Eco Infiltration w w w.pipelife.se w w w.pipelife.se w w w.pip elife.se w w w.pipelife.se w w w.pipelife.se Avloppssystem för fastigheter utan kommunalt avlopp Pipelife Eco för en bättre miljö Hur vår

Läs mer

Riktlinjer för enskilda avlopp

Riktlinjer för enskilda avlopp Riktlinjer för enskilda avlopp 2012-09-18 Dokumenttyp Dokumentnamn Fastställd/upprättad Beslutsinstans Giltighetstid Riktlinjer Riktlinjer enskilda avlopp MYN 82/12-10-11 Myndighetsnämnden 2014-12-31 Dokumentansvarig

Läs mer

STORA SLUTNA TANKAR 10-46 m³

STORA SLUTNA TANKAR 10-46 m³ ANVISNING STORA SLUTNA TANKAR 10-46 m³ -SE Version 1.0-2014-06-26 ST 10000 (< 22 000 l = 2 stoser) Inlopp Inspektion/rensning/manhål ST 46000 (> 22 000 l = 3 stoser) ANVISNING FÖR STORA SLUTNA TANKAR 10-46

Läs mer

SLAMAVSKILJARE SA 2000ce

SLAMAVSKILJARE SA 2000ce Version 1.3 2012-11-13 Inlopp Inspektion Manhål Utlopp Ca. 0,96 m Ca. 1,2 m Ca. 2,9 m Figur 1. ANVISNING FÖR SLAMAVSKILJARE SA 2000ce 10 FANN VA-teknik AB www.fann.se SS-EN 12566-1/A1:2004 Avlopp Reningsanläggning

Läs mer

Brett sortiment ger valfrihet. Så här väljer du rätt lösning

Brett sortiment ger valfrihet. Så här väljer du rätt lösning 18. Tank och hus Brett sortiment ger valfrihet Så här väljer du rätt lösning erbjuder enskilda avloppslösningar för såväl permanent boende som sommarboende. Vårt kompletta sortiment rymmer allt från minireningsverk

Läs mer

SLAMAVSKILJARE SA 4000ce

SLAMAVSKILJARE SA 4000ce Version 1.3 2013-06-18 Figur 1. Ca. 1,2 m Ca. 1,3 m Inlopp Inspektion/rensning Manhål Utlopp ANVISNING FÖR SLAMAVSKILJARE SA 4000ce 09 Ca. 3,6 m FANN VA-teknik AB www.fann.se SS-EN 12566-1/A1:2004 Avlopp

Läs mer

SLAMAVSKILJARE SA 3000ce

SLAMAVSKILJARE SA 3000ce Version 3.0 2013-02-07 Ca. 1,2 m Ca. 1,08 m Inlopp Inspektion/rensning Manhål Utlopp Figur 1. ANVISNING FÖR SLAMAVSKILJARE SA 3000ce 09 Ca. 3,6 m FANN VA-teknik AB www.fann.se SS-EN 12566-1/A1:2004 Avlopp

Läs mer

markbädd på burk BIOROCK Certifierad avloppsvattenrening på burk utan el.

markbädd på burk BIOROCK Certifierad avloppsvattenrening på burk utan el. markbädd på burk BIOROCK Certifierad avloppsvattenrening på burk utan el. 4evergreen markbädd på burk kräver varken grävning av provgropar, stor markyta eller el för att hjälpa dig rena ditt avloppsvatten.

Läs mer

Råd och regler för enklare tömning av enskilt avlopp. Till våra kunder i Härryda, Lerum och Partille kommuner

Råd och regler för enklare tömning av enskilt avlopp. Till våra kunder i Härryda, Lerum och Partille kommuner Råd och regler för enklare tömning av enskilt avlopp Till våra kunder i Härryda, Lerum och Partille kommuner Denna skrift vänder sig till dig som har enskilt avlopp. Det kan vara ett minireningsverk, en

Läs mer

Information om att anlägga enskilt avlopp

Information om att anlägga enskilt avlopp 1 Information om att anlägga enskilt avlopp Varför behöver avloppsvatten renas? Avloppsanordningar behövs för att rena avloppsvatten från bl. a. näringsämnen, organiskt material, bakterier och virus. Dessa

Läs mer

Avloppsrådgivning i Sigtuna

Avloppsrådgivning i Sigtuna Avloppsrådgivning i Sigtuna Skepptuna, 24 september 2015 Ebba af Petersens, WRS Uppsala/VA-guiden; Marie Albinsson, Ecoloop/VA-guiden; avloppsigtuna@avloppsguiden.se 018-265 00 50 Avloppsguiden Nationell

Läs mer

Orginaltext: Peter Stahre, Mathias de Mare Teckningar och Layout: Mathias de Mare Omarbetad av NOSAM-gruppen.

Orginaltext: Peter Stahre, Mathias de Mare Teckningar och Layout: Mathias de Mare Omarbetad av NOSAM-gruppen. Krav på in s t allat io n av fe t t avs kiljare Inne håll Förord 3 Varför kräver vi fettavskiljare 4 Vem måste ha fettavskiljare 5 Det krävs tillstånd för att installera fettavskiljare 6 Utformning av

Läs mer

EuroFAM Omega Fettavskiljare

EuroFAM Omega Fettavskiljare www.wavin.se AB SVENSKA WAVIN Kjulamon 6 S-63506 Eskilstuna Tel: (0)16-5140000 Fax: (0)16-5140001 E-mail: wavinse@wavin.se 06/05 32EI01_r Fettavskiljare Installation, drift och skötsel Innehåll 1. ALLMÄNT...3

Läs mer

Information om fettavskiljare till fastighetsägare och verksamhetsutövare

Information om fettavskiljare till fastighetsägare och verksamhetsutövare Information om fettavskiljare till fastighetsägare och verksamhetsutövare I den här broschyren vill vi informera om de krav som finns på installation och dimensionering av fettavskiljare. Vi lämnar också

Läs mer

Information om anmälan av värmepumpsanläggning

Information om anmälan av värmepumpsanläggning Bygg- och miljönämnden Information om anmälan av värmepumpsanläggning Om du ska installera en värmepump måste du göra en anmälan till bygg- och miljönämnden. Anmälan ska göras minst 6 veckor innan du gräver

Läs mer

INFILTRATIONER MED IN-DRÄN PLUS

INFILTRATIONER MED IN-DRÄN PLUS Version 2.1-2014-05-20 0,4 m 1,2 m Figur 1. 0,6 m Exempel på infiltration med IN-DRÄN Plus LÄGGNINGSANVISNING FÖR INFILTRATIONER MED IN-DRÄN PLUS Läggningsanvisningen gäller för följande grupper av typritningar:

Läs mer

SLAMAVSKILJARE SA 6000ce

SLAMAVSKILJARE SA 6000ce Version 3.0-2013-02-04 Figur 1. Ca. 1,2 m Ca. 1,08 m Inlopp Inspektion/rensning Manhål Kopplingsrör Utlopp Ca. 3,6 m Ca. 3,6 m ANVISNING FÖR SLAMAVSKILJARE SA 6000ce 09 FANN VA-teknik AB www.fann.se SS-EN

Läs mer

Avloppsfrågor - Green Island. Karin Palmqvist Larsson, Miljö- och hälsoskyddsenheten 2013-11-30

Avloppsfrågor - Green Island. Karin Palmqvist Larsson, Miljö- och hälsoskyddsenheten 2013-11-30 Avloppsfrågor - Green Island Karin Palmqvist Larsson, Miljö- och hälsoskyddsenheten 2013-11-30 Ingmarsö & Brottö Enskilt vatten och avlopp 80% torr toalett och BDT-avlopp Gemensamt avlopp i Ingmarsöbyn.

Läs mer

Information till dig som planerar avlopp för en fastighet som inte kan anslutas till det kommunala avloppsnätet.

Information till dig som planerar avlopp för en fastighet som inte kan anslutas till det kommunala avloppsnätet. Miljö- och hälsoskydd Planera för avlopp Information till dig som planerar avlopp för en fastighet som inte kan anslutas till det kommunala avloppsnätet. Läs igenom broschyren innan du lämnar in din ansökan/anmälan!

Läs mer

Separering av dag- och spillvatten. VA-avdelningen

Separering av dag- och spillvatten. VA-avdelningen Separering av dag- och spillvatten VA-avdelningen Separering av ledningar Kommunens avloppssystem ska hantera både dagvatten och spillvatten. I dagvatten räknas regn-, smält- och dräneringsvatten. Spillvatten

Läs mer

Så funkar EcoDry MANUAL. Fakta EcoDry: OBS. Läs igenom hela manualen innan montering påbörjas.

Så funkar EcoDry MANUAL. Fakta EcoDry: OBS. Läs igenom hela manualen innan montering påbörjas. MANUAL OBS. Läs igenom hela manualen innan montering påbörjas. Så funkar EcoDry Porslin Porslin är mycket mer hygieniskt och lättare att hålla rent än andra material som plast eller liknande. Urinslang

Läs mer

Installation och tömning av fettavskiljare

Installation och tömning av fettavskiljare Installation och tömning av fettavskiljare Fett i avloppsvatten Avloppsvatten som innehåller fett ställer till stora problem i avloppsledningarna. I ledningsnätet sjunker temperaturen på avloppsvattnet,

Läs mer

Installation och tömning av fettavskiljare

Installation och tömning av fettavskiljare Installation och tömning av fettavskiljare Producerad i samarbete med kommunerna, Eslöv, Hörby och Höör. Illustrationer: Mathias de Maré, va-verket i Malmö. Fett i avloppsvatten Avloppsvatten som innehåller

Läs mer

Bio Filter 10. Produktinformation, Installation och Underhåll PRODUKTINFORMATION:

Bio Filter 10. Produktinformation, Installation och Underhåll PRODUKTINFORMATION: PRODUKTINFORMATION: - Bio filter 10 är en enkel och smidig biologisk gråvatten rening till sommarstugor och gästhus där vattenförbrukningen är låg. - Bio Filter 10 är avsedd att ta hand och rena gråvatten.

Läs mer

BAGA Easy. reningsverk och avloppsanläggningar för hög skyddsnivå. CE-testad och godkänd under nordiska förhållanden

BAGA Easy. reningsverk och avloppsanläggningar för hög skyddsnivå. CE-testad och godkänd under nordiska förhållanden BAGA Easy reningsverk och avloppsanläggningar för hög skyddsnivå CE-testad och godkänd under nordiska förhållanden Enkelt och driftsäkert Låga driftskostnader Funktionskontroll med sms-meddelanden 10 års

Läs mer