S&aUateiïJlamen. V^A. ~r, r> flalmar.»«trbbm & ærbber ïôeflin ÿrl«: 'i il. bfo. \? C

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "S&aUateiïJlamen. V^A. ~r, r> flalmar.»«trbbm & ærbber ïôeflin ÿrl«: 'i il. bfo. \? C"

Transkript

1 CM Det här verket har digitaliserats vid Göteborgs universitetsbibliotek. Alla tryckta texter är OCR-tolkade till maskinläsbar text. Det betyder att du kan söka och kopiera texten från dokumentet. Vissa äldre dokument med dåligt tryck kan vara svåra att OCR-tolka korrekt vilket medför att den OCR-tolkade texten kan innehålla fel och därför bör man visuellt jämföra med verkets bilder för att avgöra vad som är riktigt. Th is work has been digitised at Gothenburg University Library. All printed texts have been OCR-processed and converted to machine readable text. Th is means that you can search and copy text from the document. Some early printed books are hard to OCR-process correctly and the text may contain errors, so one should always visually compare it with the images to determine what is correct

2 \? C ~r, r> V^A S&aUateiïJlamen. HÉ 31 <f l)utu roligf, 2Bib brafan firtroligt 9ltt böra talad om jettar ocb troll Dm niinterqrodllen, Sd trollen p5 ballen anfa fin ringbané < ftiernflar natt. flalmar.»«trbbm & ærbber ïôeflin ÿrl«: 'i il. bfo.

3 SSnUrttrcnmnncn. fj\et mar cn gång en fattig mallpojfe, fem inte l>ac>e någon t>uld eller ffplb t merlben/ utom fin ftpfmober. $'en ftpfmobern mar en elaf qminna/ o cl) unnabe l)onom tymarfen att fä något i ftg eller på ftg. cn ftaefaré pojfen leb fä mpefen nob. Jpeta ubé länga bag måfte l>an malla fa; men albrig fief l)au fä mpefet fem ett (fapanbeé gtanb, utem en ringa beta bréb, morgon od) afton. (?n maefer bag l>abe ftpfmobern gätt bort/ utan att lemna fram nägon mat, SfBallpojfcn måfte få* lebee brifma till jfog/ faftanbeö, ed) fåfom ban mar mpefet hungrig, gråt ban bitterhgen. 9)îen nar mibbagen fem aftorfabe l>an fina tårar, od) gicf upp på en grott fulle/ l)«>areft ban t)ac>c for febxitt bmila fig, når foton brånbe marm om fomtnaren. $ä füllen plågabe aütio mara frijft od) baggigt unber be (öfmiga traben; men nu mar baggen bor* ta/ marfen torr/ od) gråfet nebtrampabt, etta foil mallpojfen fållfamt före, od) ban unbrabe bmem fom tråbat i gröngrafet. 33åft t)«n nu fatt t Djupa tanfar/ mårfte l)mj någonting, font lag ed) glint* mabe emot folen. Reffen fprang bit for att fe efter/ od) fann få ett par fmå/ fntå ffor af bet al* Örabmttajfe gtaé» å blef l)an åter fôtttôjb/ glom* De fin hunger oct> lefte (fela bagen meö be fniå glabjforna.

4 Om qwållen, ndr fol gicf t flpog, (ocfabe wall# pojfen fitt fa, ocl; bref till bpp. t Dîar l)an nu t>ade fommtt ett fh;cfc ps wagen/ motte!;onom en liten/ liten godfe. ^Mlten beifabe wånligt; "gob qwåli!" ob qwåli igen, l)elfabe wallpojfen. en lille fporbe: bar bu bittat mina jfor/ fom jag på mot# gonen tappabe i gröngråfet? SÖSallpojfen gaf till fward: "ja/ jag t)ar funnit bem. 9)îen/ fåra bu! låt mig be b 8 ila be ftnå jforna; jag l)ar tånft gifwa bem åt min fipfmobet/ få får jag fanffe litet mat/ när jag fommer bem. filten bab nu få innerti# gen wacfert: gif mig åter mina jfor! en annan gång will jag tjena big igen. O a gaf pojfen till# bafa be ftnå gladjforna; men ben lille blef mpcfet gl ab/ nicfabe förtroligt/ ocl; fprang fina fårbe. 3Ballpojfen lullabe nu il;op fin boffap/ odj) gaf fig på Ijemwågen. 9Ur l>an fom till gårben war bet reban rnörft, od; jwmobetn bannabed att l;an fom få fent. er flår gröt qwar i fatet/ fabe l;on, "åt nu od) pacfa big i fång/ få att bu i morgon bittiba fan fomma upp tneb annat folf." en jfacfard wallpojfen torbed tcfe fwara till bedfa l;årba orb, utan åt/ oct) fmög berefter bort till l;6# ffullen/ Ijwarejf l;an plågabe foftoa* SDîen l;ela nat# ten brötnbe l;an om intet annat, ån ben lille pilten od; l;and fmå gladjfor. 2(rla om morgonen/ innan fol jfen öjfan, wåcfted pojfen af fin fîpfmoberd rop: "upp meb big, bin lått ing! bet år ljufan bag/ ocb f råfen bora inte jfå od; bungra for bin jfull." $an fieg nu genaft upp, ftcr en beta bröb/ od; lullabe fitt få i wall. SRår l;an fom till ben gröna füllen/ fom ålltib war få fwal od; jfuggig, tpcfted bet bottom uuberltgt, att 3

5 4 Daggep mar bottjfafab ifrån greifet/ od> marfen fort, ja ndffan mera an Dagen fôrut. 5Viji pojfen nu fatt t Djupa taufar/ fief I>an fe någonting/ fom låg t grongråfet ocl) jfintrade emot foten. ^ #an jprang genaft Dit/ oet) fann en liten, liten l)dtta (möéfa); men båttan mar rob till färgen, ocl) fmå gpllene flocfot moro fåftade Dermib på alla ftdor. å blef l>an mpefet glad/ få att l>an glörnbe fin hunger/ ocl) lefte l)eta Dagen med Den fagra l)åttan. Om qmalleiv når fot gicf t jfog, famlade mall# pojfen fitt få/ ocl) lagade ftg att Dctfrna till bpö. ^GtD Det ban nu fom på mågcri/ mötte l)onom en mpefet liten oet) Dcrtill mpefet fager jungfru. Jpott belfade måttligt: "god qmåll!" qmåu igen!" belfade mallpojfen. en lilla fporde; "bar Du fun# nit min båtta, fom jag på morgonen tappade i grongråfet?" pojfen fmarade: "ja/ jag b nr bittat Den. SDîeity fåra Du! låt mtg bebålla Den lilla moö# fan; jag, bar tånft att ge Den åt min elafa fli)f# moder, få får jag fanjïe litet mat/ nåt jagfomnter bem." jungfrun bad nu få innerligen maefert: "gif mig åter min båtta! en annan gång mill jag tjena Dig igen." å gaf mallpojfen benne Den lilla moö# fan; men jungfrun blef få glad, få glad/ niefabe månligt ocl) fprang fina fårde. pojfen LullaDe nu il)op fitt få/ ocl) gaf ftg emot bemmet. %år l)an fom ttu gården mar Det redan ntörft, od) jtpfmobcrn l)flde långe måntat bottom. Çton mar nu mpefet miflpnt/ oef) faöe: "alltid jfall Du fomma få fent/ att jag får fitta uppe balfma natten ocb mjölfa. er ft år gröt qmar i fatet/ åt nu ocb pacfa Dig i fång, att Du t morgon bittida fan fomma upp mî D annat folf." en ftaefaré golfen

6 torbes icfe ftt>ara till beêfa bårba orb/ utan St, od> fmog berefter npp ps l)6 îullcrv broarefl Ijvin plagia^ be fofma. D)?en l>cta natten brombe l>an cm ingen* ting annat, an ben lilla jungfrun oct) bettneé rôba rnôêfa. 5lrla om morgonen/ innan bagen grpbbe, måcfteé pojfen af fin jïofmobec/ meb bet manliga ropet: " ïig upp bin latting! inte böra fråfen jlå ocl) bungra for bin {full." en jtacfaré goéfen fteg gênait upp/ ocl) lagabe ftg att brifma mall} men innan ban gtet'/ bab ban fin jlofmober otn en beta brôb. "35rob!" fabe ben elafa gmtnnatt/ "en obugling/ få; fom bit/ ar intc brôb màrb." ^Pojfen majte fâlebeë gå bort belt faftanbe, bmtlfet gtcf honom bårbt till ftnncé. Diår ban nu fom ut i ben gröna ifogctt/ ocb fatte ftg neb på füllen/ broarejf ban plågabe bmila unber fommarbcttan/ föll bet bottom fattjamt fore att marfen mar annu mera tort an be fore* gåettbe bagarne/ od) grafet tratnpabt i ftora runblar., å rann bet bottom i bugett l)\\>ab bait babe l)6rt out be ftnå l f m o r n a/ att be trsba fin banë ont fonimarttåtterna i bet baggiga greifet, od) ban förftob att betta månbe mara en (jlfme*ting eller (51 f m e * b a n é. QÎ3ib ban nu fatt i bjnpa tanfar/ flotte ban nteb foten emot en liten pingla* font låg i greifet; men ben lilla bjällran flittgabe bermib få ljufligt/ att all boifapen lopp tillfammauë; od) jfållbe ftg att lt)f na. S blef pojfen åter gl ab/ od) lefte nteb ben lilla pinglan, till bejj ban förgät fin forg od) forna glötnbe fttt bete. öd) få för* gicf åfmen ben bagett/ långt bafttgace ån ban fun* nat tåttfa. Diår bet leb emot qmållen, od) folett ftob jentnei

7 6 met» (fogétopparne, locfabe wallpojfcn fitt fd, ocb rebbe ftg att àfermdnba bem. îoîen 1>uïu l>an ocf måtte lulla ocb ropa, wille bojfapen icfe jfiljaë tfrsn betet, ti) ber mar ett fagert ocb grdérift Italie, à tdnfte pojfen wib ftg fjelf: "fan îe Ipba De battre ben (ilia pinglan." àpan tog få fram fin bjdll* ra, ocb flingabe mib bet l>an gicf utåt wagen, enajt fom fîdllefon lopanbeê effet' bonotn, od) meb l)enne foljbe bet ofriga fdet. S bief wall* goéfen glab i bugen, tp ban forflob wd! bwab gagn ban funbe géra ftg meb ben lilla bjdllran. Q3d l ban nu gicf, motte bonom en liten, liten gubbe, dubben b^fabe wdnligt: "gob qwdll!" " ob qwdll igen!" fporbe pojfen. en lille fporbe: "bar bu funnit min pingla, fom jag på morgonen tappabe i gröngrdfet?" 'Jöallpojfen genmdlte: "ja, jag bar bittat ben." ubben fabe: "gif mig ben tillbafa!" "9tej," fwarabe pojfen, "mg dr icfe få bum, fom bu tdnfer. 3 forrgåré bittabe jag twå fmå glaéjfor, bem locfabe en liten gosfe ifrån mig. 3 går tarin jag en bdtta, ben gaf jag åt en liten jungfru; ocb nu fommer bu ocb will taga ben lilla pinglan, fom dr få gob att locfa frdfen meb. Slnbra binare få bittelön, men jag får albrig något." en lille gaf nu många fagra orb, att ban (tulle återfå fin pingla; men ingenting balp. å fabe gubben: "gif mig åter ben lilla bjdllran, ocb jag mill l)dr gifma big en annan, bmarmeb bu fan locfa bitt fd; bertill (fall bu få önflpa big tre önlfningar." pojfen tpefte att betta mar ett gobt milfor, ocb famtpefte gerna bertill. Jpan tog få till orba: "efter fom jag får puffa mig bmab jag mill, få önjfar jag att bli fo= nung, ocb få önjfar jag att få en (tor fungpgåcb,

8 od) få önf'ar jog att nunna en fager, fager brott# ning." " u onjfar tete ringa önjfningar," återtog ben tille, "men (agg mål på ftnnet bmaö jag nu fager big. 3 natt, meban alla fofma, jfall bu gå bemifrån, ttué bu fommer till en fungégårb, fom ligger rått norban ut. Jpår l)ar bu en pipa af ben. )m bu fommer i nöb, få blåé beruti. kommer bu åter i flor n6b, blå om igen. SDïen fommer bu trebje gången i for farlighet, brpt bå fönberpi# pan, od) jag mill l)jelpa big, fåfont jag t>ar lofmat." pojfen tacfabe mgefet för gubben» förarmgar, od) få gict glfmefommgen fina fårbe. 3)ïen mallpoj# fen brog bemöt, ocl) glabbe ftg att fnart flippa ma Ila få åt fin etafa fto fm ob er. å pojfen fom till bpé mar bet reban mörft, ocl) fpfmobern babe långe måntat bein'» betnfomf. Jämn mar nu rtipcfet förbittrab, få att ben faefaré goofen fret bugg t fåuet för mat. " etta råefer mål inte få långe", tröfabe pojfen ftg fjelf, mib bet ban fmög upp på bmfullen. dpan labe fig berefter att bmila, od) fof en fort blunb. ÇDïeti mib mib# nattëtib, långt innan banen gol, feg mallpojfcn upp, fmög bort ifrån gövben, od) begpute fin fårb rått norban ut, fåfom gubben babe fagt. >an manbrabe få utan raf eller ro, öfmer berg od) balar, ocb tmå gånger gicf foten upp, od) tmå gånger gicf folen ueb, meban ban ånnu mar på magen. ^>å trebje bagen, emot qmållen, fom maltpojfen till en fungöaårb, fom mar få for att ban albrig tånft få fe b ef? life pojfen gicf in t föfet, ocb bab om tjenf. "Jpmab år bin funjfap od) ibrott?" fporbe föfsmåfaren. "3ag fan gå mall meb få," genmålte pojfen. ÄöfSmåfaren fabe: fonungen

9 beböfroer en wallare fom albrabâjt; men bet går v»aï meb big; få fom bet gött meb be anbra, att bu t>mav 'c bag mtjfer något af bin bjotb." Rolfen fwarabe: "jag bar albrig fatt bort något fraf bet* jag gått wall." #an blef nu tagen i tjenjl på ben flora fungögårben; oel) wallabe fonungené få; men albrig ref ulfwen något fraf for bonom, ocl> fs warbt ban wal anfebb iblanb alla fonlmgené tjenare. ( n afton, nar wallaren bref fitt få till bpfy mårfte l)an en liten fager jungfru; fom ftob i winbögat oel) Ipjjnabe till l>ané qwåben. Jiojfen låtfabe fom ingenting, el)uru ban bief belt warm unber trojan, et leb få någon tib bortåt; oel) wallpojfen glabbeö bwar gång bart fåg ben lilla jungfrun; men ban wijjte icfe ånnu att bon war fonungetw botter, å l)ånbe ftg en bag att ben unga mön fom gåenbeé bort till bonom, ber ban bref fttt få i bet. Jpon babe meb ftg ett litet fnöbwitt lamm, oel) bab bo# nom få wånltgt, att ban (fulle afta bet Ulla lammet för ttlfwarne t (fogen, $årwib blef wallaren få till mobö, att ban broarfen ftmbe tala eller fwara. Jpan tog nu lammet meb ftg, oel) babe fin fårajfe luft att wårba bet; men b jutet bpllabe ftg till bo# nom; fåfom Ifunben lefer efter fin bupbonbe. 3från bett bagen ftcf wallpojfen ofta fe ben fagra fonun» gabottern. Om morgnarne; når ban IttUabe i wall; (lob mön wib winbögat oel) Ipjjnabe till bané fån# ger. DDîetr om qwållartte; når ban fom l)em ur (fog; gicf prinfeöfan neb, för att fmefa fitt lilla lamm oel) tala några månliga orb meb roatigoäfen. et teb få ett runb tib bortåt, Stßallpojfen wdpte till cn raff ungerfwcu; men fonungabotteru rann ttpp; oel) blef bett fagrajfe mö fom (lob att

10 9 fïnna nar eller fjerran. Siftrål fom l)on ftrarje afton att fmefa fitt lamm/ fåfom l>enneé fet) trat. 9Jlen cn lracferifbag trat prinfeöfan borta/j-od) fun# be icfe finnas igen. å bief en for forg od) upp# fånbelfe öftrer Ijela fungögåtben/ tt> alla l)ôllo ben# ne får; men Eonungen od) brottningen forjbealbra# mef. honungen lat få utgå ett påbub öftrer all lanb, att l)irem fom funbe frålfa l)anö botter, fülle få prinfeöfan od) berttll Ijdlftra Eonungar fet. f a fommo fonungafoncty ungerftrenner, od) fdmpar ifrån båbe of an od) trefan; be flåbbe ftg i jern, od) brogo ut meb trapen od) töljty för att föfa ben bortröftrabe jungfrun, 9)ïen icfe många troro be fom trdnbe ttllbafa ifrån ben tårben/ od) be font fournir l)em tgen l)abe l)trgrfen l)ört eller jport någonting, honungen od) brottningen förjbe nu öftreunåttan, od) menabe att be l)abe libit en ffaba/ fom atbrig fttnbe botas. Sallaten bref, fåfom förty fitt få t fog: men l)an trar litet glab tt) ben fagra fonungabottern lefte i t>ans l)ug båb bagar od) fhinber.. ' (Én% natt tpcftes bet vrallaremanncn i fömnen få# fom fob ben lille (flftrefonungen framför l)anö fång, od) fabe: "åt norr! åt norr! b.r l>ar btt bin brottning." å blef ftrennen få glab att l)an fpratt upp/ od) trib l>an irafnabe, fe bå fob ben lille ånnit qtraty od) irinfabe: "åt norr! åt norr!" erefter fötftrann gubben, men irallaren trifte icfe ratt om bet l>«be trarit en fpmrilla. Sftår nu ba# ger trarbt ljuö/ gtcf ftrennen upp i^borgfugan, ocl) begårbe fomtna till tals meb fonungen. ^åröfvret unbrabe alla fottungens tjeuarty od) fofsmafaren fabe: "bu l>ar irallat i fa många år, att bu mål funbe få tillöftmig i lön od) fof, utan att talajuf

11 PTTî io miö femmgen fjelf. D)?en mallaren flot» faft voit) fin begäran, od) lâr fôcflu/ art ban l>ade någonting belt annat t fitt finne: 9lar ban få font upp i falen, fpordc fonungen efter l)ané arenbe : menrten tog till orda: "jag bar tjenat Dig troget i många år, nu bedeö jag orlof att få Draga bort ocb uppfofa prinfeéfan." S)å blef fouungen mreb, ocb fabe: "buru mill Du, font går mall med få, tarda på Det fom ingen fåmpe eller fonungaton måftat uträtta?" DJîen mallaren fmarade frimodtgt, att ban ffulle uppfofa prinfeéfan, eller for benne ttllfåtta lifmet. )å lat fonungen fin mrede fara, ocb tånfte på Det gamla fpråfet: "ofta fitter (farlafaim bierta under mabmatë fappa." $an gaf få befallning att mal* (aren (fulle utruftaé på Det båfta, med gobé od> gångare, ocb bmad annat ban bel)6fde. DJïen fmen# nen fade; ")ag paéfar icfe på att rida, gif mig blott edert ord ocb orlof, famt tillråcflig mågfojt." ' honungen onlfade bonom Dereftet Ipcfa på fårben; men alla fmådrångar, od) andra tjenare i fungégårben, logo ôfmer mallarené mågfamma foretag. mermen mandrade nu emot norr, fåfom fme* gubben habe lårt Imuom, ocb fom få lång en måg, att Det mål icfe funbe mara mpcfet- igen till rnerb bené ånba. 'Dfår ban få bade fårdaté öfmer berg od) obe ftigar, fom ban (Tutligen till en (Tor fjjô; midt i Den fjôn mar en fager ô, ocl) på on låg en fungégårb, antitt mpcfet anfenligare,àn Den bmar* ifrån mallarcn bade fommit. mentren gicf ned till fjôftranben, od) be(fâdade fungégården på alla ftdor. 53à)T ban nu fåg ftg omfring, bief ban marfe en jungfru, med fagergult bår, fom }ToD mid minbogat, ocb minfabe med ett ftlfeébanb, fåbant

12 Fonungabottetné lamm plågat båra. )à boppabe bjertat i fmennen» bi*ô)ï, ti> bet rann bonom i bugen/ ait mon tcfe Funbe mara någon annan an prtn* feéfan. Jpan fattc ft0 nu att efterfinna, l>uru ban (Fulle Fomma ôfmer mattnet till ben flora Fuuc$* gårben; men ingenting flob bonom till råba. $nbt# ligen föll bonom i mrnnet, att l)an mål Funbe prof# roa, om be fmå lfmorna mille bjelpa bonom. $an tog berföre fram fin lilla benpipa/ od) blåfle en lång/ utl)ållen ton.. ob qmall! fabe i bet# famma en röfl bafom bonom. " ob qmall igen, belfabe fmennen/ od) månbe ftg om. S5å flob fram# för Ijonom ben lilla pilten/ b^arö glaéflor ban en gång l)at>c funnit i gröngråfet. "Jpmab mill bu mig?" fporbe dflfmegoéfen. <2ßallaren fabe: "jag beber/ att bu för mig öfmer fjön ttll Fungégårben." filten genmåtte; fått big upp på min rpgg! Ernennen gjorbe fåforn bonom mar tillfagbt; men i betfamma (Fiftabe pilten fin banni, od) blef till en flor, flor.böf, (om for genom luften/ od) flannabe icfe förr ån be Fommit till ön/ fåforn mallaren åflat. mennen gtcf nu tipp t borgflugan ocb begårbe tjenfl. "Jpmab år bin fårbigbet od) ibrott?" fporbe FöFémåflafen. Sag Fan gå mall meb få! gen# målte mallaren, ÄöFémåflaren fabe: "Såttcn be# böfmer nu en mallare fom albrabåfl; men tillaf= mentpré går bet big fåforn bet gått be anbra; tp om bu mtfler något FråF/gåUer bet bitt lif. men# nen tog till orba: betta tpcfeö mara mig ett bårbt milfor, men jag mill antaga bet. å bab FöFé# måflaren bonom mara målfommen/ od) fabe att ban (Fulle börja fin tjenfl ben anbra bagen.

13 12 (Smennen gicf nu wall tneb jattcnö fa, famt fjong fina qmäben od> flingabe meb fin pingla/ fäfom bané feb roat. 93ïen fonungabottern fatt n>tb minbögat oå) Ipfnabe/ famt minfabc tillifa St 1)0# nom bet l)an icfe jfulle (Sta tnärfa ft g. Om qmäl* len (ullabe mallaren Stec l)em ur jfog. S)S fom jätten gsenbeé emot bottom, od) fabe: "b u ar t jtället för ben fom fattas;" men intet fräf roar borta/ l)uru jätten oef mille räfna- Dtu bleftusfen manlig/ oå) mâlte: "bu (tall blifroa min mallare, i all bin bag." Span gicf berefter bort till fjöflran* bett/ loéfabe fttt förtrollabe ffepp, od) robbe tre gsnger omfring ön, fåfom ban plagabe göra. P)îeban jätten mar borta/ ftallbe fig fonunga* bottern mtb miitbögat/ oå) qmab: 3 natt, i tratt/ bu mallareman! gsr molnet unban min (tjerna. Od) fommer bit bs, fs blir jag mal bin/ min trona get jag big gerna. Rallaren (pjjnabe till fsngen, ocb förftob, att ban borbe tomma ont natten od) befria foriuuga? bottern. Span gtcf fs^ bort, utan att ISta marta fig tneb nugot. PÄeti nar bet bltfmit fent/ od) alla fofmo fin bjupafte jömtt/ fmög bau Ster fram till tornet, ftällbe fig nebanföte miitbögat/ oå) qmab: 3 natten mantar bin mallareman, jtär forgfen attber bitt galler; od) fomnter bu tneb/ fa blir bu mal mitt/ me n (tuggan fa miba faller. t Äonungabottern bmijtabe: "jag är bunben meb länfar af giilb/ fom od) brpt beut!" SPS mifte fig mallaren ingen rsb/ utan tog fram fin lilla pipa, od) blsfte ett ISng, utl)sllnt ton. C3ob qmäll!

14 13 fat»? t tetfamma en rôfî bafom ()onom. ot qmdll igen! belfate mallarcn, ocb fågftgom. ; à flot» framfor l)onom ten (ille 0fmemannen, af bmtu fen l)an en gäng fief bjdüran oct> benpipan. "JpmaD mill tu mig?" fporte gubben. <2BalIarengenmdfte: jag beter art tu forer mig och prinfeëfan bdrifrân. en Itlle fate: ölj migî 1 c gingo få upp i tornet till jungfruburen; men borgatôrren oppnateö af fig fjelf, ocb nar gubben rörte mit fetjan. braft ten fonter i flpcfcn. erefter gingo te alla tre neter till flranten. å qmat 0fmemannen : "Siten gcitta/ i maéfen månt gå, fom, fom jå baffelig! in rpgg en prinfeéfa ifall rita uppå^ tertill oef en fommg få mdftig. 3 tetfamma fom ten liua jungfrun, bmaré l)åtta mallaren bate funnit i gröngrdfet. $on boppate net i fjön/ ocb blef till en flor gatta/ fom luftigt teftc om uti mattnet. å fate Ütffonungen: fät* ten er uppå gattanê rpgg. 9)tcn prinfeéfan må icfe blifma rått, ebmat fom ^anber ; tp tå dr min maft till tafatt, förfmann ten gamle; men mallaren ocb ten fagra fonungaöottern gjorte fåfom ban bate fagt, ocl) gdttan forte tem baftigt fram genom böljorna. SDfetan allt tetta tilltrog fig^ mafnate jdtten i bögan loft, fåg ut genom mintögat, ocb marfte bmareft mallarcti for på mattnet tillifa met ten unga fonungatottern. enaft tog ban fin örne* bamn, ocb flög dter tem. 9)?cn nar gdttan borte tönet af örnené mingflag^ töf bon bjupt net i mattnet, bmarmit fonungatottern; blef ratfy få att bon ffref bbgt till. å mar 0fmefonungenö maft

15 U till intet/ od) fatten grep be begge jïpftingarne t fina flor. $tår l)an få fommit ater till gårben, låt l)an fajla rallaren i en mod l)åla, mål femton famnar unber jorb; men prtnfeofan fatteé i fin jungfrubur, od) maftabeä noga att l)on tefe jïulle unbfomma. mennen låg nu i fångatornet, ocb mar illa till mobé, att ban ide funnat frdlfa fonungabottern, od) att ban tillifa förfpillt fttt eget lif. å rann bonom i bugen bmab v lfmegubben babe fagt: om bu trebje gången fommer i jlor farlighet, brpt fon# ber ben lilla pipan/ ocb jag mill bjetpa big. å# fom mallaren nu mål mijjte/ att ban albrig mera jfulle fe bagfené ljué, tog ban fram ben lilla ben# pipan, ocb bröt benne i ftpefen, qmåll!" l)ör# beé i betfamma en röjl bafom bonom, ob qmåll igen! belfabe mallaren/ od) fåg ftg om, C5Då fiot) ben lille gubben framför bonom/ ocb fporbe:"l)mab mill bu/ efterfom bu fallar mig?" Rallaren fma# rabe; jag mill fr ålfa prinfeéfan, od) fora benne bem till fin faber. 9îu tog gubben bonom meb fig/ ocb be gingo genom Ipfta borrar/ od) genom många pråftiga rum, lutligen fommo be uti en flor faly fom mar uppfpllb meb allebanba mapen, frnårb, fpjut od) Pfor, af bmilfa fomliga lp le fom ffårt gulb. ubben gjorbe upp etb i elbftaben, ocb fabe: flåb af big! Rallaren gjorbe få; ocb ben lille brånbe upp bané gamla flåber. erefter gjcf gubben bort till en jlor jernfijfa/ od) tog fram en bprbar running, fom blånfte af bet flaraffe gulb. " (åb på big!" fabe ban; mallaren gjorbe få. ftår nu fmennen mar flåbb i full rullning jfrån bufmub till fot, banb gubben ett (farpt frnårb

16 n?it> l>nné fiba, ocï) malte: Det ar fôrelugbt, att jätten faller for Detta fmård, ocb på Denna rullning biter intet ftål. 9)?en mallaremannen fånbe fig mål till mobé t Den gpllene rujlningen, od) rérde fig l)6fmi ït, fåfom l)ade ban marit Den ppperjla fonungafon. SDerefter månde De åter till Den mor# fa fångabålan; mallaren tacfade for (Sffmefonun# gené goda bjelp, oci) få jfiljdeé De ifrån ijmarandta. gram på Dagen blcf mpcfet buller ocb bång uti l>ela gården; ti) jätten firade fitt bröllopp med Den fagra fonungadottern, ocb bflöe bjudit fina frånder på gåjlabud. ^rinfeéfan blef nu flådd på Det aldra pråfttgafle, med gulbfrona, roda ringar od) andrå fofhiga ftupcfen, l>mtlfa jattené mor fjelf l>a# De burit, erefter Dracfé brolloppet med luft ocb alljfônë gamman, ocb ber fattadeé icfe god mål# plågnad, både mat ocb Drpcf.. îdïen brtiden gret utan återmåndo,, ocl) benneö tårar moro få beta, att De brånde fom en eld på finden. 9îar Det nu led åt natten, ocb jätten (fulle fora fin brud till brudfammaren, (ficfade ban fina fmå# Drångar, att bcmta mallaren fom låg uti fångal)å# lan. 3}îen når De fomtno ned i tornet mar fången borta, ocl) i bané ftålle ftod Der en båld fåmpe med fmård, brpnja ocb fulla mapem ^BiD Denna fpn blefmo fmentierna forfårade, ocb flpdde; men mallaren foljde efter, od) fom få upp på borggår# Den, l)rt>are f brudffaran mar famlad for att (fåda bané åndalpft. SMr nu jåtten ficf fe Den rajfe fdmpen, bief ban fôrgrpmmad, od) fade: ^mt» mare Dig, Ditt arga troll! ^ötd ban falade, mo# ro bnn$ ögon få bijlra/ att ban fåg midt igenom ruftningem 5Dîen fmennen råddeé icfe/ utan målte: 15

17 16 "bär ffall bu fîctôa mob mig om bin fagra brub." fatten mille icfe biba/ man mcf unban; men mal# laren brog fitt fmärbe ocl) bet flammabe fäfom cn elbslåga. îftâr nu jätten igenfänbe froärbet för bmilfet l>an (Fulle falla, marbt ban förfärab ocb blefnabe till jorb; men mallaren gicf briftigt frame fmingabc fttt fmärb, od) gjorbe ett mälbtgt bugge få att jättens bufmub (filjbes ifrån froppen. SDetta blef refené bane. å brölloppsgäfferna fågo benna färb, betogos be af räbbbäga, ocb foro bmar åt fitt båll; men fonungabottern lopp fram ocb tacfabe ben rajfe mallaremannen, att ban frälft brunes lif. >e gin# go berefter neb till fjöflranben, losfabe jättens för# ttollabe ffepp, ocb robbe bort ifrån ön. rftär be få fommo bem till fungsgårben, marbt en flor gläbje od) fröjb bet fonungen l>at>e återfått fin cnba botter, fom ban förjt få länge, erefter tillrebbes ett präftigt bröllopp, od) mallatfemamien fiel ben fagra fonungabottern. lefbe nu Ipcfliga od) förnöjba i många år, ocb fågo båbe barn od) blomma. 9)îen pinglan od) ben fönberbrutna benpipan för# maras till en bugfomjl på fungégårben, ja/ ännu i benna bag.