m o. CARL W I L H E L M B O T T I G E R

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "m o. CARL W I L H E L M B O T T I G E R"

Transkript

1 T O R Q U A T O T A S S O S n. GERUSALEMME LIBERATA, öfversatt och kommenterad. 12. Delen. soni med vidtberömda P h ilo s. Facultetens tillstånd under inseende af m o. CARL W I L H E L M B O T T I G E R E. O. Professor i Moderna Litteraturen, En af de Adcrton i Svenska Akademien m. m. kommer att offentligen försvaras af LARS WILHELM BOUIN af Södermanlands och Nerikes Landskap. Stip. Reg. på Gustavianska Lärosalen d. 29 Mars I 8 ö l p. V. t. f. m. UPBALA Wahlström & C. i

2 B R U K S P A T R O N E N II Ö G Ä. D L E IIE n n &BMAm 1 1 Törtlnadsfullt af RESPONDENTEN.

3 (ifl. 'Ej so rg, cj klagan, liöfves här viti bårenj I lo s Gud tlu lei ver, l*ast du liiir försvann. H är, skiljd från slo ftet, qvar du lcmnar spåren A f ära, som du oförgänglig vann. Soin Cliristi kämpe bar du lefvat åren, O cli du har dött som korsets riddersman. N u gläd d ig, sola d ig i him laglansen! D u palm en vunnit har och segerkransen. 69. Säll lefver du. B lott öfver våra öden, Ej öfver d i t t, vår sorg beklagar sig. A f oss så mena våra tårars flöden E n d e l, den bästa! liar följt hort med dig. Men tog livad mcnskor fåviskt kalla Döden Från oss en jordisk h jelp, på ärans stig E n himmelsk lijelp du kan oss nu beskära, D u, som b le f korad ut till himmelsk ära. 70. Ocli liksom förr bland dödlighetens söner D u, oss till båtnad, fort ditt tappra svärd, Som ande n u, den him melsk kjehn bekröner, Sträck ut din sköld till oss i stridens vcrld: H ör våra löften, samla våra böner O ch stå oss hi på våra mödors färd! Y årt tem pellöfte heter Segerns g åfv a, O ch lösas skall det. Vi det heligt lofva. 71. Så Gottfrid. Natten redan mörk sig sänker, H on släckt livar stråle med sin skugga kall 5 Ilo n glöm skans ro åt sorg och möda skänker, H on hämmar klagans suck och lårens fall. A llt sofver n u, blott Gottfrid ej. Ilan tänker P å verktyg, hvarmed muren storm as skall. IIvad form skall åt dem ges? liv a r virke tagas? A f slikt hans hvila s to r s, hans blund förjagas. 15

4 72. Sorse a p a ri col so le, ed egli stesso Seguir la pom pa fonerai poi volle. A Dudon d odorifero cipresso Composto hanno un sepolcro a pie d uà colle JXon lunge agli steccati, e sovra ad esso Un altissim a palm a i ram i estolle. O r qui fu posto e i sacerdoti intanto Quiete a ll alm a gli p reg a r col canto. 73. Quinci e quindi fra i ram i erano appese Insegne, e prigioniere arme d iverse, G ià da lui tolte in più felici imprese A lle genti d i S ir ia, ed alle Perse. D ella corazza sua, d e ll altro arn ese, I n mezzo il grosso tronco si coperse: Q u i, vi fu scritto p o i, giace D u don e: O norate l altissimo campione. 74. M a il pietoso B u glioli, poi che da questa O p ra si tolse dolorosa e p ia, T u tti i fahri dal campo alla foresta Con buona scorta d i so ld ati invia. E lla e tra valli ascosa, e manifesta L avea fa tta a F rancesi uom d i S orta. Q ui per troncar le macchine n a n d a ro, A cui non abbia la citta riparo. 73. L un l altro esorta, che le piante a tte r ri, E faccia a l bosco inusitati oltraggi. Cagqion recise da taglienti fe rri L e sacre p a lm e, e i frassin i selvaggi, 1 funebri cipressi, e i p in i, e i c e r r i, L elci frondose, e gli alti abeti, e i faggi, G li olmi m ariti, a cui talor s appoggia L a v ite, c con p iè torto al d e l sen poggia.

5 im > Med salerà steg lian opp. Och sjelf bevista Han v ill nu Dudos tåg i sorglig prakt. A f ångande cypress man gjort hans k ista, V id närm sta kulles fot hans g ra f man la g t, Ej ur sin åsyn lägret vill den m ista: E n högväxt palm står öfver den på vakt. Här jordas Dudo 5 och från presters munnar Så b ön som sång ro åt hans själ förkunnar. 75. Bland palm ens grenar hängdes vunna lansar Och fan or, tagna under segerdamm A f honom fö r r, när han mot Syriens skansar, Mot P ersiens härar bröt med lycka fram 5 Men med hans egna vapen och hans pansar Med dem man täckte palm ens vida stam, O ch ristade d erp å, med tacksamt sinne: H ä r i i v i l a r D u d o. Ä r a å t h a n s m in n e. 74. Men G ottfrid nu till andra värf sig vänder Från sorglig p ligt mot vapenbror och vän. Med stark betäckning han ur lägret sänder T ill skogen ut en flock af timmermän: Man m ellan daldjup till den skogen länder, O ch n yss en Syrier visat väg till den. D e virke här till stormningsredskap fä lla, M ot hvilka staden ej har värn att ställa. 75. A f vilda rop hörs skogen återsk alla, Man eldar opp hvarann till våldets rån: D en helga palm en ses för yxan fa lla, C ypressen d ign ar, skogens sorgsne son: O ch tall och bok och gran de stupa a lla, O ch askens krona sjunker ner med d ån, O ch alm en, kring hvars hals än rankan kröker S ig slingrande och väg till him len söker.

6 A ltr i i tassi, e le quercie altri per cote, C he m ille volte rin n ovar le chiom e, E mille volte a d ogni incontro immote E ir e de venti han rintuzzate e dom ej E d altri impone alle stridenti rote D orni e d i cedri Vodorate some. Lasciano al suon delv arm e, al vario g rid o, E le fe r e, e g li au gei, la tana e 'I nido.

7 7G. D er störtar idegran, der eken ned er, Som tusen gånger nya löt* tog mot Och lusen gånger har bestått med heder I kamp mot storm en, qväsande dess hot. På tunga vagnar lastas lönn och ced er, Och sjelfva hjulen knarra u taf knotj Men vid det g n y, det d ån, som störer frid en, F ly fo g la r, Hyr hvart djur, ur bon och iden.

8 Olika Läsarter*) i den Tredje Sångens Italienska text. 4 St. 5 v. ornai s7assesta e un sol li regge spezzi e fran gi i suoi seguaci invita G ardo d a l fero colpo et le salto d i testa benchh m erce non spere baldanzosa Q uel che p rim a et percosse e steso Già VAsia m over un passo C rollando il fe ro capo ascose in grem bo Che hai T u d i vittoria annunzio! Caggion recise da pugnenti ferri *) Endast de vigligaste aro bär upptagna.

9 4\nilU t\l\(; U5 och ip p l y xi\ oar t i l l TREDJE SÄNGEN. 1 St. G ià Vaura messaggiera crasi desta A d annunziar, che se vieti l'a u rora. Under den vackra årstiden och läsaren erinrar sia:, att O ' del är en som marm orgon, hvarom här är fråga kännes, såsom bekant är, i de varma klimaterna, näsl före dogningen (fa lb a ) eli vederqvickande lufldrag. Dante skildrar det i XXIV sången af Purgatorio: annunzia tvice d eg li albori L 'a u ra di M aggio mnoitest c olezza, T u tta im pregnata d a ll' erba e da1 fiori. Tasso har här personifierat både Vinden och Morgonrodnaden så mycket m er lefvande som i Italienskan äfven den förras benämning (la u ra ) klingar som ett qvinnonamn (Laura). Man vet, huru denna paronomasi hade kommit Petrarca tillpass. Den sednäre delen af denna stans målar ytterligare den redan i förra ssångens slut betecknade otåligheten hos de christna brigarne att rycka an mot Jerusalem. Att Skalden här följt historien, har redan blifvil anmärkt sid De ville ej berättar Albertas Aquensis (V. 45) afvakta soluppgången, utan nödgade furstarna att bryta opp före dagningen. 1 5 St. Ecco apparir Gerusalem si vede, Ecco a d d ita r G erusalem si scorge *

10 Ecco da mille voci unitamente Gerusalem m e salu tar si sente. Denna emphaliska helsning erinrar på en gång om de grekiska soldaternas utrop hos Xenophon: dcttarrccj öähttrct (Anab. IV. 7.) och om de trojanska flyktingarnas fröjd vid åsyn af Italien, den Virgilius skildrar i ien. III : Ita lia m primus conclamat Achates, Ita lia m lasto socii clamore salutant. 4 St. Tasso, som enligt hvad han sjelf uttryckligen bekänner*) gör sig en ära af alt, sä ofta tillfälle sig erbjuder, låna bilder af Homerus, har synbarligen här haft till förebild v af Odysseens tjugutredje sång. oblia L a noja é I m al della passata via. Denna tirad återfinnes, ord för ord, på ett ställe hos Petrarca. ö 8 St. Afven efter döden tyckes en hård och obillig kritik förfölja det befriade Jerusalems Skald. Ovänladt var det dock att finna bidrag till en dylik hos en så varm älskare af Italiens litteratursom Ruth och i ett, i flera afseenden, så förtjenstfullt arbete som hans Geschichtc der italienischen Poesie. Ensidigt har han visserligen redan, i första delen, bedömt Petrarca, hvars karakter både som menniska och skald han rentaf synes hafva missförstått, men han är, i andra delen, icke mindre orättvis emot Tasso, när i hela anläggningen af Gerusalemme liberata han äflas att spåra ett sjukligt re- ligionssvärmeri. Just i afseende på nu ifrågavarande stanser yttrar han (II. 424): Am widrigslen tritt diese Cberschweng- *) Giudizio sovra la Gerusalemme di T. Tasso, da lui reformata. Tom. V I, pag. ooä. ed. Venezia.

11 lichkeit hervor in der Stelle, \vo die Gefuhle des chrisllichen Heers beim erslen Anblick von Jerusalem geschildert werden; dem ersten freudigen Schreck folgt eine tiefe Zerknirschung, vermischl mil furchtsamen und ehrfurchtigen Gefiihlen; unter Schluchzen und heissen Thränen gehen sie alle barfuss und legen jeden Schmuck ab, dock klagt sich nachher ein jeder an, dass er im Weinen nicht genug thue." Detta stränga omdöme hvilar tydligt pä den förutsättningen, alt hvad Skalden här yttrat angående det intryck, som Jerusalems första åsyn gjorde på de christna kämparna, är alltsammans hans e- gen fiktion. Ty i annat fall, och om man finge antaga denna skildring såsom fuljt historisk, lärer väl hvarken Ruth eller någon annan, som begriper Poesiens episka art, kunna på allvar fordra, att Skalden just här skulle hafva förnekat historien och utmönstrat karaklersdrag, så målande för sinnesstämningen hos de krigare, han i sitt poem låter uppträda. Men nu är i sjelfva verket hela denna beskrifning historiskt sann, upptecknad redan af ögonvittnen, bevittnad af detta korstågs aldraäldstn urkunder, Ur några af dessa, och just ur dem, som Tasso sjelf följt, må här anföras bevis. Erkebiskop Vilhelm af Tyrus skrifvcr (Historia belli sacri, VII. 25): "Audito nomine civitatis, pro qua tot et tantos labores pertulerant, prae fervore devotionis lacrymas et suspiria cohibere non valentes, pronos in terram se dederunt, adorantes et glorificantes Dcun', de cujus munere venit, ut sibi a fidelibus suis digne et laudabiliter serviatur, quique populi sui vota benigne exaudire dignatus est, ut juxta eorum desideria ad loca optata mererentur pervenire. Unde progressi pusillum e vicino urbem sanctam contemplantes, cum gemitu et suspiriis prae gaudio fusis spirituali, pedites, et nudis ex plurima parte vestigiis, coepio ferventius insistentes itineri, subito ante urbem se constituerunt. En annan krönikskrifvare (Robertus Monachus, IX bok) yttrar: "Bone Jcsu, ut castra tua viderunt, hujus lerrenm Jerusalem muros, quantos exitus aquarum oculi eorum deduxerunt, et mox terrae procumbentes sonitu oris et nutu inclinati corporis sanctum sepulcrum tuum salutaverunt. Ilos en annan (Bald, IV bok.) läsa vi: "Omnes

12 visà Jerusalem terram sanciam deosculati sunt; omnes nudis pedibus ambularent, substiterunt et adoraverunt, et flexo poplite nisi melus hostilis eos armatos incedere debere praeciperet. Ibant et flebant. Fleverunt igitur super illam, super quam et Christus illorum fleverat. Detsamma bestyrker äfven Albertus Aquensis (5 bok. 45cap.): Jerusalem vero nominari audientes, omnes prae laetitia in fletum lacry- marum fluxerunt: eo quod tam vicini essent loco sancto desideratae urbis, pro quo tot labores, tot pericula, tot mortis genera perpessi sunt. - Vända vi oss åter till nyare hi- slorieskrifvare, så möta vi hos en af de mest trovärdiga (W il- ken, Gesch. d. Kreuz. I. 270): Endlich von einem Hiigel sahen alle Wallbruder die heilige Stadi, um vvelche sie so viele Gefahren und Muhseligkeilen erduldet. Ein andächtiger Schauer durchfuhr das ganze Heer, es fiel auf die Kniee nieder, kiisste den heiligen Boden, und flehle zu Gott inbrun- stig um seinen fernern Beisfand. Presten Raimund af A- giles är mycket missnöjd med, alt icke hela christna hären blottat sina fotter, enligt hvad den genom den heliga lansen bekante Peter Barlholomaeus hade tillstyrkt *). Sjette stansens början bildar, i christlig anda, en rörande kontrast till den gräsliga beskrifning, som Dante, i tredje sången af Inferno, gör af ljudförbislringen i underjorden: diverse lingue, orribili favelle, parole di dolore, accenti d ira etc. Bilden: (jual nelle fo lte selve udir si suole e le. återkomm er hos vår skald på flera ställen, t. ex. i 36 st. af tionde sången (qual in bosco aura che fre m e ), och erinrar om Virgilii ÒEn. X ): Ceu fla m in a prim a Quum deprensa frem u n t silvis, et cocca volutant M urm ura, venturos naulis prodentia ventos 9 10 St. Un ch alla tjuarda sta (V alta torre påminner läsaren alltför lifligt om Caicus och hans utrop hos Virgilius

13 (^En. IX ), som i begge dessa stanser phraseradt: Q u is globus, o cives, caligin e volvitu r atra? F e rte citi ferru m, date te la, et scandite tnuros. H o stis a d e st, eja.'" blolt är para- 12 och följ. St. Med fullt uppsåt har Tasso här, enligt sin egen utsago, i- mitcrat det ställe hos Homerus (//.III.), der Helena sätter sig hos Priamus i lornet och redogör för de förnämsta grekiska hjeltarnas namn och utmärkande egenskaper. Och icke blott situationen, men äfven dialogen, erinrar, på flera ställen, om delta mönster. Namnet Erminia, som skalden i Gerus. liberala tillägger dottren af den dödade fursten i Anlhiochia Bagi Sejan, är i Gcrus. concjuislata utbytt mot hennes verkliga: Nicea. Hennes romantiskt-senlimentala och svärmiskt-passionerade karakter ä r, till alla delar, en skaldens fiktion, bjert afstickande mot denna syriska prinsessas historiska personlighet, om hvilken Orderic Vital bland annat berättar, att hennes största sorg var alt icke få äta svinköl t (jfr Michaud. Hist. des croisades. I. 405). Den 14 IS St. här förtäljda händelsen med den frankiska ströftrop- pen förekommer både hos Vilhelmus Tyrius och hos Albertus Aquensis. Dock har, i afseende på utgången, vår Skald något afvikit från historien, äfvensom deruti, att han kallar truppens anförare Gardo, då deremot de nämnde krönikskrifvarne kalla honom Gaslo di Biterra. med Enligt dem, hade denne Gasto trettio ryttare hemligt begifvit sig af före den christna hären ända fram mot Jerusalems murar, der han fann en hop betande boskap, som han bortförde såsom byte. Vid herdarnas rop på bjelp, kom en hop beväpnade ut ur staden, och Gasto var nära att låta bytet fara, då Tancred, som med hundra riddare emedlertid hade ålervändt från Bclhlehem*

14 kom honom (ill hjelp. Bytet blef lyckligen fördt till hufvud- armeen, der soldaterna greto af glädje, när de hörde, alt denna boskap var tagen invid Jerusalem. 17 St. Skalden ger här första antydningen om Erminias hemliga kärlek för Tancred, liksom han, i nionde stansen af första sången, blott med ett par ord gaf en vink om Tancreds hemliga passion för Clorinda. Han bereder, efter sin vana, läsaren så småningom, och stegrar intresset genom den väckta nyfikenheten. 18 St. Che gli ochi pregni un bel purpor co giro Tinse Meningen är, att i ögonens kanter hade uppstått en rodnad, genom ansträngningen att lillbakahålla tårarna. 2 0 St. I l prence Tancredi. Förkortningen prence (fr. prince) I. prenze, i st. f. principe, är urgammal, både i vers och prosa. Dante har i en canzon: eh al prence delle stelle s Jassoiniglia, och Gio. Villani (Stor. Fior. 7 bok. 84 cap.): In Firenze f u ricevuto il detto prenze. Likaledes förekommer hos honom (i 94 cap. samma bok) prem essa, i st. f. principessa. 5 2 St. T a l gran tauro ta lo r nell am pio agone, Samma bild som i Ovidii Metamorph. XI: Ilan d seens exarsit quam circo taurus aperto, Cum sua terribili p etit irritam en ta cornu. 5 7 St. En hvit örn i blått fält var, enligt Pignas uppgift, Eslc- husets vapen. Enligt skaldens fiktion var, såsom redan är

15 hämndt, Rinaldo af ätten Este, till ära för det regerande furstehuset i Ferrara. (Jfr. anm. till 10 st. första sången.) E d e men ratto il lampo. Ocyor coeli flamrais säger Lucanus om Julius Caesar. Snabbfotad utgör äfven hos Homerus ett epithet för Achilles St. I 45 stansens slut igenkänner läsaren på en gång Horners uttryck om Ifidamas (//. XI. 240): co g ó (lèv avd-1 nstiwv xoipijdcao yaxxeov vnvov och Virgilii om Orodes (AEn. X. 745): O lli d u ra quies oculos et ferreus urget Som nus. Ännu mer ögonskenlig är, i förra hälften af 46 stansen, imitationen efter Virgilius. Man jemföre den här förekommande beskrifningen på Dudos död med skildringen af Didos i Mn. IV: : I lla, q raves oculos con ata a tto llere, rursus D eficit. T er sese attollens cubitoque adnixa levavit: T er revolu ta toro e s t.,> 5 5 St. D u e colli. Zion och Akra. Båda åtskiljdes genom däl- den Tyropoeon *). Tasso har hämtat sina topografiska uppgifter om Jerusalem dels från Vilhelmus Tyrius (VIII. 1, 2, 3 cap.), dels från munken Brocardo, som år 1283 besökte den heliga staden och öfver den utgifvit en lokalbeskrifning. 5 6 St. Fuor la terra intorno e mula d'erba E d i fontane sterile e d i rivi. Est autem Judaeae metropolis in loco, ri vis, sylvis, fontibus et pascuis penitus carente, sita. (Vilb. Tyr. Vili. 2) «Angà-

16 ende den, i slut el af denna slans, omförmälda skogen, se anmärkningen vid 74 st. Sei miglia har öfversätlaren reducerat till närmaste likhet med svenskt mått. (.Fem romerska mil utgöra, såsom bekant ä r, cn geografisk). 57 St. P erso B orea e H etel, d i alzo V altare A l bue dell oro. Bethel, aureorum cultrix vitulorum, et peccati Hierobeam testis säger Vilh. Tyrius (I. c.). Jerobeam byggde i Bethel, som låg vid pass två svenska mil norr om Jerusalem, tempel åt Apis, och uppsatte kalfbelhcn, för hvilka förordnades prester och högtider, i afsigt aft afvända folket från gudstjensten i Jerusalem *). B e te le m, che l gran p a rto accolse in grembo. ^Bethlcem, felix nativitatis dominicae et cunarum locus. (Vilh. Tyrius I. c.) St. Beskrifningen på Gottfrid instämmer till alla delar med historiens vittnesbörd. Så yl Irar om honom Paulus.dimilius; Specie corporis eximia, statura sublimi, incestu gravi, sermone brevi sed sententiis admirabili, vultu majestate augusto. E non m in or, che du ce, e ca va liere, ccpcpóvsqovj (ìaailevg % ccycchòg, xqarsqog t ca^prjttjg. (H e lena om Agamemnon, II. III. 179). Likaledes är i 61 st. ordställningen: Dimmi chi sia colui enahanda med Horners: sin äye poi xaì rórósj odng oò icfri, när Priamus spörjer angående Ulysses (I. c. v. 192). Äfvenså påminner lifligt, i 63 st., Erminias letande efter Bobemund om Helenas sökande efter Castor och Polydeukes. I 63 stansens slut betecknar Erminia Bohemund såsom il micidiale distruggitor del sc.ngue mio reale. Hon anklagar

17 honom för att mordiskt hafva utrotat hennes ätt, och beskyller honom således, i främsta rummet, för hennes faders, Bagi Sejans, död. Enligt historien mördades dock denne furste af några Armeniska vedhuggare, då han i en skog sökte sin tillflykt undan Antiochias inkräktare, och blott medelbart kan således Bohemund sägas hafva vållat hans död. Jfr. JEn. XI. 36: 6 7 St. 171 vero JEneas foribu s sese intulit a ltis, Ingentem gem itum tunsis ad sidera tollunt P ectoribus, mcestogue im m ugit regia luctu. 72 St. Q uiete a ll alm a g li p reg ar col canto. Presterna sjöngo öfver honom romerska ritens vanliga sång vid likbegängelser : Requiem ceternam etc St. Den hemlighetsfulla skogens upptäckt för de christna genöm en Syrier är historisk (jfr Vilh. Tyr. VIII. 6). Man har tvistat om rätta läget af denna skog, som, enligt krönikorna, bör sökas söderut, i trakten af Belhlehem. Chateaubriand påstår sig med full visshet hafva återfunnit den, eller Tassos beskrifning; men hans tillförlitlighet kan sättas i fråga, då han äfvenväl säger sig hafva igenkänt det torn, der Erminia och Aladin höllo sitt samtal (!). En annan fransman, Mr Paulfre, som, under general Kleber, gjort fälttåget i Syrien, har, i en ganska läsvärd afhandling, mémoire sur la fo r c t de Saro n, ~ou la fo r c t enchanlce du Tasse*), anfört bevis för att den ligger 10 à 11 lieues söder om Jerusalem, och att således Vilhelm af Tyrus misstagit sig om afståndet, då han uppgifver det till sex aut septeni milliaria. Tassos beskrifning på trädfällningen i skogen är påtagligen en cflerbildning af *den. XI *) Denna afhandling finnes införd bland É claircissem ens till första delen af Ilisto ire des croisades par Micbaud.

18 Rättelsetf vid Italienska texten i Tredje Sångetf< Stansen 5 4 raden 7 bör efter ordet appieno sättas komma. <43 4 står Q u elli läs Q uelle. Vid Svenska texten i samma Sång. Stans. 2 r. i bör ändras så! M en Goti f r id ty g la r vis de sinas ifv e t - 2 ändras så: T y lä tta re den snabba våg m an d rifver 5-3 står / läs T ill 7-1 ändras så : M ed blottad fo t m an vägen nu beträder, - 2 S oldaten fö lje r h öfd in g a rn a s sp ä r. - 4 står han läs m an - 5 står han läs m an 18-8 står hördes läs höres ändras så: lir ö lh e l den sucken fra m, som (/väft hon hade står honom läs ensam står stu pade läs stu pa sägs ändras så: E n d ä ld g å r m id t em ella n, och a f henne - 5 står henne läs denne ändras så: M en sunnan blåser h it, m ed regnig fla g g a, - 8 E rå n B eth leh em, fr ä n G udabarnets vagga.

Långfredagens högtidliga förböner

Långfredagens högtidliga förböner Långfdagens högtidliga ner Varje nsavsnitt inleds av en diakon eller sånga, som stående vid ambonen eller på annan lämplig plats sjunger upp maningen till n. Så håller man en stunds tystnad n, vafter huvudcelebranten

Läs mer

GOSPEL PÅ SVENSKA 2. Innehåll

GOSPEL PÅ SVENSKA 2. Innehåll GOSPEL PÅ SVENSKA 2 Innehåll Kom oh se 7 Lovsung vår Gud 8 Barmhärtige Gud 10 Igen 11 är min Herde 1 Ditt Ord estår 16 redo 18 När delar 21 Herre hör vår ön 2 Vår ader 2 ör mig 26 O Herre längtar 28 Hallelua,

Läs mer

1. M öt et s öp pn an d e S ve n fö r k la r a r mö t et ö p p nat k lo c k a n 13. 5 0 i me d le ms k o nt o r et.

1. M öt et s öp pn an d e S ve n fö r k la r a r mö t et ö p p nat k lo c k a n 13. 5 0 i me d le ms k o nt o r et. Styrels e möte 7mars 2010 Bila gor: 1. D ago r d ning 2. N är va r o lis t a 1. M öt et s öp pn an d e S ve n fö r k la r a r mö t et ö p p nat k lo c k a n 13. 5 0 i me d le ms k o nt o r et. 2. F o rma

Läs mer

Fiskars avdelning pä Finlands Mässas 50-àrs jubileumsmässa.

Fiskars avdelning pä Finlands Mässas 50-àrs jubileumsmässa. Fiskars avdelning pä Finlands Mässas 50-àrs jubileumsmässa. O Y F IS K A R S A B Verksamhetsberättelse för 1969, bolagets 86 verksamhetsär. E x t e m f ö r s ä l j n i n g o c h e x p o r t ( 1 0 0 0 m

Läs mer

Ack du min moder (epistel nr 23)

Ack du min moder (epistel nr 23) Text och musik: Carl Michael Bellman Arr: Eva Toller 2009 Tenor 1 4 3 Tenor 2 4 3. Basso 1 4 3 1.Ack, du min mo - der, säj vem dig sän - de just till min fa - ders säng!. Basso 2 4 3 1.Ack, du min mo -

Läs mer

Alternativa inledningsord till familjemässan

Alternativa inledningsord till familjemässan Alternativa inledningsord till familjemässan Efter tilltalet presenteras dagens och gudstjänstens speciella karaktär. 1. Vi har blivit döpta till Guds barn. Som en stor familj har vi kommit inför Gud.

Läs mer

äkta Bredband, ett krav för framtidens multiservice nät?

äkta Bredband, ett krav för framtidens multiservice nät? äkta Bredband, ett krav för framtidens multiservice nät? U lf V in n e ra s D e s ig n c o n s u lta n t, C is c o S y s te m s 2 0 0 2, C is c o S y s te m s, In c. A ll rig h ts re s e rv e d. U lf V

Läs mer

Skyarna tjockna (epistel nr 21)

Skyarna tjockna (epistel nr 21) Skyarna tockna (epistel nr 21) Text musik: Carl Michael Bellman Arr: Eva Toller 2009 Tenor 1 3 8 Tenor 2 3 8... Basso 1 8 3 1.Sky - ar - na. tock - na, stär - nor- na. slock - na, stor - mar- na. Basso

Läs mer

jz j k k k k k k k kjz j k k j j k k k k j j

jz j k k k k k k k kjz j k k j j k k k k j j Avsedet I Podoen melodi ur gamla Valamo losters oihod a d j j Kom, låt oss ge den sista ssen åt den dö de, tac an de Gud. j jz j a d j j j j j j För hon/han har gått ort från si na nä ra och sri der nu

Läs mer

Sjung och läs nu Bacchi böner (sång nr 57)

Sjung och läs nu Bacchi böner (sång nr 57) Sung läs nu Bacchi öner (sång nr 57) ext musik: Carl Michael Bellman Arr: Eva oller 009 Soprano 1 Soprano. Alto 1 Alto enor 1.Sung läs nu 1.Sung läs nu 1.Sung läs nu Bac - chi ö - ner, Bac - chi Bac -

Läs mer

Tre julvisor. för blandad kör SATB. I kärlekens tid. SATB a cappella, piano ad lib. œ œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. J œ. bar lju bar. nen set.

Tre julvisor. för blandad kör SATB. I kärlekens tid. SATB a cappella, piano ad lib. œ œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. J œ. bar lju bar. nen set. opran lt enor as (ad lib) Pno ext: Pernilla Rosin 6???? 1 er 2 er 3 er Do do do do do do do do do Do do do do do do do do do Do do do do do do do do do 1 er 2 er 3 er 1 er 2 er 3 er re ulvisor dụ för blandad

Läs mer

VAR INTE RÄDDA SAKER SOM JESUS SADE

VAR INTE RÄDDA SAKER SOM JESUS SADE VAR INTE RÄDDA SAKER SOM JESUS SADE MEN GENAST TALADE JESUS TILL DEM OCH SADE: LUGN, DET ÄR JAG. VAR INTE RÄDDA. (MATT 14:17) JESUS GÅR PÅ VATTNET (MATT 14:22-32) SEDAN BEFALLDE HAN SINA LÄRJUNGAR ATT

Läs mer

Härlighetens väg procession 4. Hur kan jag tro 8. Vi vänder oss till dig Gud förbön 10. Gud, när du bjuder till bordet beredelse 13

Härlighetens väg procession 4. Hur kan jag tro 8. Vi vänder oss till dig Gud förbön 10. Gud, när du bjuder till bordet beredelse 13 Innehåll Härhetens väg procession 4 Hur kan ag tro 8 Vi oss Gud förön 10 när du u ordet eredel 13 Tack för slösande gåva tacksägel/lovsång 14 Härhetens väg recessionssång 16 Det var i samand iskopens visitation

Läs mer

Ser ni äng -en? œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ. œ œ Ó. Œ œ. œ œ œ œ œ F. œ œ Œ œ. & Œ œ. œ œ œ œ œ œ œ œ. œ œ œ œ œ œ œ. œ œ œ. œ œ œ œ œ. & œ œ œ œ.

Ser ni äng -en? œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ. œ œ Ó. Œ œ. œ œ œ œ œ F. œ œ Œ œ. & Œ œ. œ œ œ œ œ œ œ œ. œ œ œ œ œ œ œ. œ œ œ. œ œ œ œ œ. & œ œ œ œ. h = 92 Ser ni ängen ur lban poppmuffa för små hundar & 4. Text: arbro Lindgren Musik: Lasse ahlberg Ser ni äng en? & Ser ni äng en, en stor, stor äng? & Ser ni äng en? & Ser ni äng en med grönt, grönt,

Läs mer

Vår angelägenhet. œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ. œ J. œ œ œ œ œ œ œ œ œ. &b b b. & bb b. œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ 4 œ œ 4. ?

Vår angelägenhet. œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ. œ J. œ œ œ œ œ œ œ œ œ. &b b b. & bb b. œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ 4 œ œ 4. ? llmänt Medmänniskan amhällsansvar Enheten i Kristus Trons kraft tt leva tillsammans 13, 1, 19, 20, 21 sönd e tref Kyrkan Gemenskap h = 76 Flöjt Vår angelägenhet Endast 3 ggn t o m slut Omkväde b C J Text:

Läs mer

Bröderna fara väl vilse ibland (epistel nr 35)

Bröderna fara väl vilse ibland (epistel nr 35) Brödera fara väl vilse ilad (epistel r 35) Text musik: Carl Michael Bellma Teor 1 8 6 Arr: Eva Toller 2008 Teor 2 6 8 Basso 1 8 6.. Basso 2 8 6 1.Brö- der - a fa - ra väl vil - se i-lad om gla - se me

Läs mer

Pilgrimsmässa A. Inledningsord. Pax et bonum/frid och allt gott! Psalm. Psaltarläsning

Pilgrimsmässa A. Inledningsord. Pax et bonum/frid och allt gott! Psalm. Psaltarläsning ilgrimsmässa Inledningsord ax et bonum/rid och allt gott! ax et bonum/frid och allt gott! saltarläsning åt oss be i aderns och Sonens och den heliga ndens namn. men. Herren är min herde, ingenting skall

Läs mer

Fröding, Gustaf. Morgondröm : Gustaf Frödings kärleksdikt : fullständig : beslagtagen och frikänd / Gustaf Fröding. Stockholm : B. Alm (distr.

Fröding, Gustaf. Morgondröm : Gustaf Frödings kärleksdikt : fullständig : beslagtagen och frikänd / Gustaf Fröding. Stockholm : B. Alm (distr. Fröding, Gustaf Morgondröm : Gustaf Frödings kärleksdikt : fullständig : beslagtagen och frikänd / Gustaf Fröding Stockholm : B. Alm (distr.) 1916 EOD Miljoner böcker bara en knapptryckning bort. I mer

Läs mer

Korsvägsandakt. Jesus ber Psaltaren. Martin Pender

Korsvägsandakt. Jesus ber Psaltaren. Martin Pender Korsvägsandakt Jesus ber Psaltaren Martin Pender »Jesus ber Psaltaren«2008 Martin Pender. I Jesus blir dömd av Pilatus Jordens kungar reser sig och furstarna gaddar sig samman mot Herren och hans smorde.

Läs mer

Stor-Nila och Lill-Docka Ouvertyr. Scen 1 Fjällvinden

Stor-Nila och Lill-Docka Ouvertyr. Scen 1 Fjällvinden q=90 Både kör och soliststämmorna kan varieras och sjungas tutti eller solo TAET Ouvertyr Musik och text: Per Egland Manus: Mikael Niemi Naturen tränger sig in rån alla håll, jället, vinden, snön som yr,

Läs mer

Lyckas med läsförståelse Minto

Lyckas med läsförståelse Minto Lyckas med läsförståelse Minto Victoria W Gustafsson Ane S Panboon ISBN 978-91-7767-026-1 2018 Victoria W Gustafsson, Ane S Panboon och Askunge AB Jag Produktion Mirvi Unge Thorsén Illustration Daniel

Läs mer

Adagio. œ œ œ œ œ œ œ. œ œ œ œ. & bb 4 4 œ. & bb. œ œ œ œ œ œ œ œ Œ. & bb œ œ œ œ œ œ œ œ. & bb œ œ œ œ œ b D. q = 72. och nar. var 1ens.

Adagio. œ œ œ œ œ œ œ. œ œ œ œ. & bb 4 4 œ. & bb. œ œ œ œ œ œ œ œ Œ. & bb œ œ œ œ œ œ œ œ. & bb œ œ œ œ œ b D. q = 72. och nar. var 1ens. q = 72 & bb 4 4 1. Vatt 2. Mol net rörs nen gli & bb der vin lätt dagio m den spe lar, vind som vi ta sva nar vat ö ten tar ver him F B b Text: Bo Bergman Musik: Lasse ahlberg var 1ens ann. sjö, Bak men

Läs mer

R app o r t T A n a l y s a v f as t p r o v. Ut f ä r dad A le xa n d e r G i r on

R app o r t T A n a l y s a v f as t p r o v. Ut f ä r dad A le xa n d e r G i r on S i da 1 (13 ) A n k o m s tdatum 2016-05 - 31 T y r é n s AB Ut f ä r dad 2016-06 - 08 A le xa n d e r G i r on P r o j e kt Ka b el v e r k e t 6 B e s tnr 268949 P e t e r M y nd es B ac k e 16 118

Läs mer

27. NATURLJUD. o k k o k k k. p k k k kz k k o k k k k k k n k k k. k o k. a f4 Fredrik: kk k. k dk. a f4 4 j. k n. k n k k. k n k n k n.

27. NATURLJUD. o k k o k k k. p k k k kz k k o k k k k k k n k k k. k o k. a f4 Fredrik: kk k. k dk. a f4 4 j. k n. k n k k. k n k n k n. 27. NATURLJUD 171 a f4 Fredri: 4 o o p z o o Hysch-hysch! Tys-ta u! Ett ljus som är-mar sej! O ja, det är di-tör. Göm er på stört! Å Pirater: a f4 4 j m 4 j j m l l d d u om-mer visst di - tör! Å ej, u

Läs mer

Tranås vattenkuranstalt. Tranås vattenkuranstalt.

Tranås vattenkuranstalt. Tranås vattenkuranstalt. Tranås vattenkuranstalt Tranås vattenkuranstalt. 1916 EOD Miljoner böcker bara en knapptryckning bort. I mer än 10 europeiska länder! Tack för att du väljer EOD! Europeiska bibliotek har miljontals böcker

Läs mer

10 söndagen 'under året' - år B

10 söndagen 'under året' - år B 977 10 söndagen 'under året' - år B Ingångsantifon (Ps 27:1) Herren är mitt ljus och min frälsning, för vem skulle jag frukta? Herren är mitt livs värn, för vem skulle jag rädas? Inledning 'Det synliga

Läs mer

Jesus älskar alla barn! En berättelse om Guds stora kärlek till alla barn

Jesus älskar alla barn! En berättelse om Guds stora kärlek till alla barn Jesus älskar alla barn! En berättelse om Guds stora kärlek till alla barn Maria bodde i en liten stad som hette Nasaret. Den låg i Israel. En ängel kom till Maria och sa: Maria, du ska få ett barn. Barnet

Läs mer

Sjätte Påsksöndagen - år C

Sjätte Påsksöndagen - år C 659 Sjätte Påsksöndagen - år C Ingångsantifon (jfr Jes 48:20) Förkunna det med jubelrop, låt det bli känt till jordens yttersta gräns: Herren har befriat sitt folk. Halleluja. Inledning Till Jesus, som

Läs mer

E. Vid en grav. Inledningsord Moment 2. Psaltarpsalm Moment 3.

E. Vid en grav. Inledningsord Moment 2. Psaltarpsalm Moment 3. E. Vid en grav När man t.ex. vid ett släktmöte samlas vid en grav kan man hålla en fri andakt använda detta material i tillämpliga delar. Andakten leds av en präst, en församlingsanställd en församlingsmedlem.

Läs mer

En körmässa om att hitta hem

En körmässa om att hitta hem En körmässa om att hitta hem Text och musik av Johan & Hanna Sundström Välkommen Klockringning Andas (Introitus) Andas, andas frihet andas nåd. Morgondagen randas. Sjung Guds ära, Han är här. Glädjens

Läs mer

Ur Höga visan. 4. Stycket är i grunden skrivet för enbart kör, men solister kan, om så önskas, sjunga valfria delar för att öka variationen.

Ur Höga visan. 4. Stycket är i grunden skrivet för enbart kör, men solister kan, om så önskas, sjunga valfria delar för att öka variationen. ext ur ibel 2000 venska ibelsällskapet ångernas sång Musik: Eva oller 200 nvisningar 1 Grundtempot i stycket är 115 järdedelsslag per ut ariera det eter eget godtycke, så att texten kan sjungas på ett

Läs mer

5 i påsktiden. Psalmer: 470, 707 (Ps 67), 715, 94, 72, 200:7-8 Texter: Hos 14:5-9, 1 Joh 3:18-24, Joh 15:9-17

5 i påsktiden. Psalmer: 470, 707 (Ps 67), 715, 94, 72, 200:7-8 Texter: Hos 14:5-9, 1 Joh 3:18-24, Joh 15:9-17 1/5 5 i påsktiden Dagens bön: Kärlekens Gud, du som formar dina troende så att de blir ens till sinnes. Lär oss att älska din vilja och längta efter det du lovar oss så att vi i denna föränderliga värld

Läs mer

Aftonbön. (Vesper) Vespern kan inledas med ljusbönen (Lucernarium), s Vespern fortsätter då från moment 4 (Bibelläsning).

Aftonbön. (Vesper) Vespern kan inledas med ljusbönen (Lucernarium), s Vespern fortsätter då från moment 4 (Bibelläsning). Aftonbön (Vesper) Vespern kan inledas med ljusbönen (Lucernarium), s. 189. Vespern fortsätter då från moment 4 (Bibelläsning). 1. Inledning Inledningen kan föregås av en psalm, en sång eller instrumentalmusik.

Läs mer

M edlem sblad för H allsbergsn aturskyddsförening N r2 1999

M edlem sblad för H allsbergsn aturskyddsförening N r2 1999 M edlem sblad för H allsbergsn aturskyddsförening N r2 1999 Majviva En ca decimeterhög vacker viva med violetta blommor Majvivan är ganska sällsynt på öppen, fuktig, kalkrik mark. Kalkkärr mm. Minskande.

Läs mer

R app o r t T A n a l y s a v f as t p r o v. Ut f ä r dad P e r S a mu el s s on

R app o r t T A n a l y s a v f as t p r o v. Ut f ä r dad P e r S a mu el s s on S i da 1 (14 ) A n k o m s tdatum 2018-07 - 09 M R M K on s u l t AB Ut f ä r dad 2018-07 - 16 P e r S a mu el s s on T a v as tg a t a n 34 118 24 S to ck ho lm S w e d en P r o j e kt B e s tnr S p å

Läs mer

OV F IS K A R S A B. Verksamhetsberättelse för 1973 bolagets 90 verksamhetsàr

OV F IS K A R S A B. Verksamhetsberättelse för 1973 bolagets 90 verksamhetsàr F= OV F IS K A R S A B Verksamhetsberättelse för 1973 bolagets 90 verksamhetsàr Verksamhetsberättelse för 1973 A L L M Ä N E K O N O M I S K Ö V E R S I K T D en e k o n o m is k a u tv e c k lin g e n

Läs mer

Kom Helge Ande. œ œ œ. Ó Œ œ. b b Ó Œ. œ œ. & b b. œ œ œ œ. œ œ. œ œ œ œ œ œ œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ

Kom Helge Ande. œ œ œ. Ó Œ œ. b b Ó Œ. œ œ. & b b. œ œ œ œ. œ œ. œ œ œ œ œ œ œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ pran c Œ Km Helge nde rad arr. Mattias Risthlm Km hel ge n de till mig in. Upp lys min säl, upp tänd mitt sinn. tt ag i dig må lt 7 c Œ Km hel ge an de till mig in. Upp lys min säl, upp tänd mitt sinn.

Läs mer

Kristi Konungens Dag - år A

Kristi Konungens Dag - år A 1447 Kristi Konungens Dag - år A Ingångsantifon (jfr Upp 5:12, 1:6) Lammet som blev slaktat är värdigt att få makt och rikedom och vishet och styrka och härlighet och lovsång. Honom tillhör äran och väldet

Läs mer

Välkommen. B ƒ Þ. E ƒ Þ. Hej vad. E ƒ Þ. E ƒ Þ. E ƒ Þ. Och vi klap. Hej vad heter du?

Välkommen. B ƒ Þ. E ƒ Þ. Hej vad. E ƒ Þ. E ƒ Þ. E ƒ Þ. Och vi klap. Hej vad heter du? Välkommen ƒ Þ Hej vad he ƒ Þ - ter du? ƒ Þ Hej vad he - ter du? Hej vad he - ter du? (svar) Väl - kom - men (barnets namn) ƒ Þ ƒ Þ & bb Hej vad ƒ Þ Hej vad ƒ Þ he he - ter du? (svar) Väl - kom -men (barnets

Läs mer

6 augusti - Kristi Förklarings Dag - år C

6 augusti - Kristi Förklarings Dag - år C 1515 6 augusti - Kristi Förklarings Dag - år C Ingångsantifon (jfr Matt 17:5) I det lysande molnet blev Anden synlig och hördes Faderns röst: Detta är min älskade Son, han är min utvalde, lyssna till honom.

Läs mer

Till Dig. Innehåll. Blåeld musik kärleksverser tonsatta av Lasse Dahlberg. Allt, allt jag ägde...

Till Dig. Innehåll. Blåeld musik kärleksverser tonsatta av Lasse Dahlberg. Allt, allt jag ägde... Till ig 11 kärleksverser tonsatta av Lasse ahlberg Innehåll llt, allt jag ägde... Karin Boye Till dig... Karin Boye Idyll Karin Boye Trollbunden Karin Boye Och får jag aldrig äga Erik Blomberg Melodi Bo

Läs mer

I Kristus själv Stuart Townend/Keith Getry Arr: Thomas Hellsten

I Kristus själv Stuart Townend/Keith Getry Arr: Thomas Hellsten / K G vensk text: Åsa & ara urge I Kristus sälv tuart ownend/keith Getry rr: homas Hellsten Fiol/flöt 4 3 5 1 10 V 2 1I Kris tus Mm sälv ag fun nit liv Han är mitt lus, min kraft, min Mm 14 V sång En sä

Läs mer

Jes 9:1 Men det skall inte vara nattsvart mörker där ångest nu råder. I gången tid lät han Sebulons och Naftalis land vara föraktat, men i kommande

Jes 9:1 Men det skall inte vara nattsvart mörker där ångest nu råder. I gången tid lät han Sebulons och Naftalis land vara föraktat, men i kommande Jes 9:1 Men det skall inte vara nattsvart mörker där ångest nu råder. I gången tid lät han Sebulons och Naftalis land vara föraktat, men i kommande dagar skall han ge ära åt trakten utmed havsvägen, landet

Läs mer

6 augusti - Kristi Förklarings Dag - år A

6 augusti - Kristi Förklarings Dag - år A 1503 6 augusti - Kristi Förklarings Dag - år A Ingångsantifon (jfr Matt 17:5) I det lysande molnet blev Anden synlig och hördes Faderns röst: Detta är min älskade Son, han är min utvalde, lyssna till honom.

Läs mer

Kongl. Maj:ts Nådiga Förklaring Öfwer 6. Cap. 5.. Miszgernings-Balken; Gifwen å Rikssalen i Örebro den 15 October Sverige. Kungl.

Kongl. Maj:ts Nådiga Förklaring Öfwer 6. Cap. 5.. Miszgernings-Balken; Gifwen å Rikssalen i Örebro den 15 October Sverige. Kungl. Sverige. Kungl. Maj:t Kongl. Maj:ts Nådiga Förklaring Öfwer 6. Cap. 5.. Miszgernings-Balken; Gifwen å Rikssalen i Örebro den 15 October 1810. Stockholm, Tryckt i Kongl. Tryckeriet, 1810. 1810 EOD Miljoner

Läs mer

Blåsen nu alla (epistel nr 25)

Blåsen nu alla (epistel nr 25) lås al (epstel nr 25) ext musk: Carl Mchael ellman oprano 4 3 rr: Eva oller 2004 lto or 4 3 4 3 lå - s Fåg - r - al - tt - ta, hör öl - jor - fs - kar - sval - ås - kan sprt - ta ur stt går rum; e - gas

Läs mer

Fjärde Påsksöndagen - år C

Fjärde Påsksöndagen - år C 621 Fjärde Påsksöndagen - år C Ingångsantifon (jfr Ps 33:5-6) Jorden är full av Herrens nåd, himmelen är skapad genom hans ord, halleluja. Inledning Den Uppståndne Herren församlar oss idag till firandet

Läs mer

Arborelius, Olof Per Ulrik. Olof Arborelius. : Minnesutställning anordnad af Svenska konstnärernas förening Stockholm 1916.

Arborelius, Olof Per Ulrik. Olof Arborelius. : Minnesutställning anordnad af Svenska konstnärernas förening Stockholm 1916. Arborelus, Olof Per Ulrk Olof Arborelus. : Mnnesutställnng anordnad af Svenska konstnärernas förenng 1916. Stockholm 1916. EOD Mljoner böcker bara en knapptrycknng bort. I mer än 10 europeska länder! Tack

Läs mer

A. När en närstående har dött

A. När en närstående har dött A. När en närstående har dött Andakt när en närstående har dött hålls på begäran av den avlidnas anhöriga. Den kan hållas i sjukhusets kapell, i patientrummet i hemmet. På ett bord, som täckts av en vit

Läs mer

Första läsningen - 4 Mos 21:4-9 (Kopparormen)

Första läsningen - 4 Mos 21:4-9 (Kopparormen) 1529 14 september - Det heliga korsets upphöjelse Ingångsantifon Jfr Gal 6:14 Vi vill beröma oss av vår Herre Jesu Kristi kors, som är vårt liv och vår uppståndelse, vår räddning och befrielse. Inledning

Läs mer

Innehåll. Sångerna i detta häfte går att beställa som separatutgåvor från förlaget

Innehåll. Sångerna i detta häfte går att beställa som separatutgåvor från förlaget Innehåll 1 Gläderopet 2 I dina händer 10 Det finns en väg 1 Där nåden har sin famn 17 5 En tveksam vals 21 Av nåd efriad 27 7 Gör plats i mig 0 I dina famnars dup 9 Väverskan 7 10 Gud har tusen namn 2

Läs mer

(Completorium) Completoriet kan inledas med ljusbönen (Lucernarium s. 189). Completoriet fortsätter då från moment 5 (Bibelläsning).

(Completorium) Completoriet kan inledas med ljusbönen (Lucernarium s. 189). Completoriet fortsätter då från moment 5 (Bibelläsning). Bön vid dagens slut (Completorium) Completoriet kan inledas med ljusbönen (Lucernarium s. 189). Completoriet fortsätter då från moment 5 (Bibelläsning). 1. Inledning Inledningen kan föregås av en psalm,

Läs mer

Birger Sjöberg. Dansbanan. Arrangemang Christian Ljunggren SA T/B + Piano SATB MUSIC

Birger Sjöberg. Dansbanan. Arrangemang Christian Ljunggren SA T/B + Piano SATB MUSIC Birger Söberg Dansbanan Arrangemang Christian Lunggren SA T/B + Piano SATB MUSIC Dansbanan Sopran Birger Söberg Arr. Christian Lunggren Alt 1.Drilla på löten 2.Dyster sluten, 3.Blek är Bestyrarn, 4.Drilla

Läs mer

Brev från August och Alfred till moster Albertina ca 1896

Brev från August och Alfred till moster Albertina ca 1896 Brev från August och Alfred till moster Albertina ca 1896 Brev från August till Albertina Känsö ca 1896. August är 49 år och 9-barnspappa, och jobbar på Känsö. Han får ett brev från sin älskade moster,

Läs mer

Ondskan får ett slut

Ondskan får ett slut Ondskan får ett slut Uppenbarelseboken 19:1-9 Uppenbarelseboken 19:10 Jag föll då ner för hans fötter för att tillbe honom, men han sade till mig: "Gör inte det! Jag är bara en medtjänare till dig och

Läs mer

32 söndagen 'under året' - år A Ingångsantifon (jfr Ps 88:3) Låt min bön komma inför ditt ansikte, Herre, böj ditt öra till mitt rop.

32 söndagen 'under året' - år A Ingångsantifon (jfr Ps 88:3) Låt min bön komma inför ditt ansikte, Herre, böj ditt öra till mitt rop. 1407 32 söndagen 'under året' - år A Ingångsantifon (jfr Ps 88:3) Låt min bön komma inför ditt ansikte, Herre, böj ditt öra till mitt rop. Inledning Långsamt närmar vi oss kyrkoårets slut. Och allt oftare

Läs mer

A. När någon har avlidit

A. När någon har avlidit A. När någon har avlidit När någon har avlidit kan andakt hållas på begäran av de anhöriga. Den kan hållas vid den avlidnes bädd, i sjukhusets kapell, i hemmet vid kyrkan. På ett bord som är täckt med

Läs mer

6 augusti - Kristi Förklarings Dag - år B

6 augusti - Kristi Förklarings Dag - år B 1509 6 augusti - Kristi Förklarings Dag - år B Ingångsantifon (jfr Matt 17:5) I det lysande molnet blev Anden synlig och hördes Faderns röst: Detta är min älskade Son, han är min utvalde, lyssna till honom.

Läs mer

CAMPUS. Campus. Duettgatan Klasmossen. Forest Hill. Universitetet. Klarinettgatan. Ö Gustavsbergsvägen. Kaprifolgatan Mor Märtas väg CENTRUM

CAMPUS. Campus. Duettgatan Klasmossen. Forest Hill. Universitetet. Klarinettgatan. Ö Gustavsbergsvägen. Kaprifolgatan Mor Märtas väg CENTRUM SKUTBERGET n ata gg n ne tio nin ott ta ss or St sto en n ta a rge a K To t yrk rg og et a dr Sö sid Re äs xn n ta ns tte Jä g vä na en h Lå ags byt gla ga es nd tan pu nk Ra sga mg tan t Ka ata rls n

Läs mer

D. På födelsedagen. På födelsedagen kan man hålla andakt enligt detta formulär eller använda det i tillämpliga

D. På födelsedagen. På födelsedagen kan man hålla andakt enligt detta formulär eller använda det i tillämpliga D. På födelsedagen På födelsedagen kan man hålla andakt enligt detta formulär använda det i tillämpliga delar. Andakten leds av en präst, en församlingsanställd en församlingsmedlem. Psalmer Följande psalmer

Läs mer

Sjätte Påsksöndagen - år B

Sjätte Påsksöndagen - år B 651 Sjätte Påsksöndagen - år B Ingångsantifon (jfr Jes 48:20) Förkunna det med jubelrop, låt det bli känt till jordens yttersta gräns: Herren har befriat sitt folk. Halleluja. Inledning Vi är omslutna

Läs mer

Kristi Konungens Dag - år B

Kristi Konungens Dag - år B 1455 Kristi Konungens Dag - år B Ingångsantifon (jfr Upp 5:12, 1:6) Lammet som blev slaktat är värdigt att få makt och rikedom och vishet och styrka och härlighet och lovsång. Honom tillhör äran och väldet

Läs mer

Make, far. 050 Det hövs en man att viska ett lugnt farväl åt det som var. Bo Bergman

Make, far. 050 Det hövs en man att viska ett lugnt farväl åt det som var. Bo Bergman 050 Det hövs en man att viska ett lugnt farväl åt det som var. Bo Bergman 051 Arbetsfyllt och strävsamt har Ditt liv varit Lugn och stilla blev Din död. 052 053 Du bäddas i hembygdens Det suckar av vemod

Läs mer

Till Dig. 11 kärleksverser tonsatta av Lasse Dahlberg. pianoarrangemang Jonas Franke-Blom. Blåeld musik 2012 www.blaeld.se

Till Dig. 11 kärleksverser tonsatta av Lasse Dahlberg. pianoarrangemang Jonas Franke-Blom. Blåeld musik 2012 www.blaeld.se Till Dig 11 kärleksverser tonsatta av Lasse Dahlerg pianoarrangemang Jonas ranke-blom Blåeld musik 2012 laeldse Innehåll Till dig Allt, allt ag ägde Idyll Trollunden Melodi Adagio Och får ag aldrig äga

Läs mer

Fader Bergström, stäm upp och klinga (epistel nr 63)

Fader Bergström, stäm upp och klinga (epistel nr 63) Fader Bergström, stäm upp klinga (epistel nr 6) ext musik: Carl Michael Bellman Soprano 1 Soprano 2 lto enor.. Berg - ström, stäm upp.. Berg - ström, stäm upp.. Berg - ström, stäm upp kling - a, öpp -

Läs mer

31 söndagen 'under året' - år B

31 söndagen 'under året' - år B 1393 31 söndagen 'under året' - år B Ingångsantifon (jfr Ps 38:22-23) Överge mig inte, Herre min Gud, lämna mig inte, skynda dig att hjälpa mig, Herre, du som räddar mig. Inledning Vi står inför Gud som

Läs mer

Vittnesbörd om Jesus

Vittnesbörd om Jesus Vittnesbörd om Jesus Göteborg, 2009 David Svärd Vittnesbörd i Gamla testamentet I det israelitiska samhället följde man det var Guds vilja att man skulle göra det i varje fall de lagar som finns nedtecknade

Läs mer

MUSIKALEN: JAKTEN PÅ DEN FÖRSVUNNA SKATTEN

MUSIKALEN: JAKTEN PÅ DEN FÖRSVUNNA SKATTEN MUSIKALEN: JAKTEN PÅ DEN FÖRSVUNNA SKATTEN Text Karl-Gunnar Svensson, 1992 Musik: Karl-Gunnar Svensson och Diana Stigsson (Kärlek) 1991-1992 Arrangemang: Karl-Gunnar Svensson, 2013 1 En m usikal om att

Läs mer

KÄRLEKSSÅNGER FRÅN ANGARN

KÄRLEKSSÅNGER FRÅN ANGARN Utdrag /Part rom Score KÄRLEKSSÅNGER FRÅN ANGARN För mezzosopran, baryton och piano 1. En kort sekund Mezzosopran q = 80 Text: Göran Hellekant Musik: Micaela Hoppe, 2011 Baryton Inprickningar Fl. Fg. Piano

Läs mer

NODALIDA '93. Proceedings of 9:e Nordiska Datalingvistikdagarna' Stockholm 3-5 June R o b e r t E k l u n d, e d i t o r

NODALIDA '93. Proceedings of 9:e Nordiska Datalingvistikdagarna' Stockholm 3-5 June R o b e r t E k l u n d, e d i t o r NODALIDA '93 Proceedings of 9:e Nordiska Datalingvistikdagarna' Stockholm 3-5 June 1993 R o b e r t E k l u n d, e d i t o r S t o c k h o l m 1 9 9 4 T h is v o lu m e w a s s p o n s o r e d b y : Humanistisk-Samhallsvetenskapliga

Läs mer

Karin Liungmantext Georg Riedelmusik

Karin Liungmantext Georg Riedelmusik Kari Liugmatext Georg Riedelmusik Iehåll: Du ka lilla mäiska 1 E främmade röst 9 ag fälte 1 Vad hälper det 1 Med rädsla förväta Kleke till livet 6 Det fis e sköhet 30 äst vid orde 35 Det allra största

Läs mer

UPPSTÅNDELSEN & LIVET

UPPSTÅNDELSEN & LIVET UPPSTÅNDELSEN & LIVET JESUS SADE: JAG ÄR UPPSTÅNDELSEN OCH LIVET. DEN SOM TROR PÅ MIG SKALL LEVA OM HAN ÄN DÖR, OCH VAR OCH EN SOM LEVER OCH TROR PÅ MIG SKALL ALDRIG NÅGONSIN DÖ. TROR DU DETTA? JOH. 11:25-26

Läs mer

Nr 3 år 2005 Med programmet för augusti - oktober

Nr 3 år 2005 Med programmet för augusti - oktober För Landskrona FBU-förening och 54:e HV komp. Nr 3 år 2005 Med programmet för augusti - oktober !"# $ $% #$ &'$ $ &($$) *!)$ ) +, -.$ $ / 01 1. )#*!.01.1 2. 123 4,1 4.!" # $%& '( ) * # +* +'(, +'( -./%

Läs mer

Stor-Nila och Lill-Docka Ouvertyr

Stor-Nila och Lill-Docka Ouvertyr q=90 Ouvertyr åde kör och soliststämmorna kan varieras och sjungas tutti eller solo 3 8 Musik och text: Per Egland Manus: Mikael Niemi 3 3 ( ) ah ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) D Ä Myndigt ra de örsamling olk 9 (

Läs mer

HC-2. All män na data Hyg ros tat. Drift- och montageinstruktion [Dok id: mi-292se_150522] HC-2, Digital hygrostat.

HC-2. All män na data Hyg ros tat. Drift- och montageinstruktion [Dok id: mi-292se_150522] HC-2, Digital hygrostat. Drift- och montageinstruktion Dok id mi-292se_150522] C-2, Digital hygrostat C-2 Ersätter mi-292se_140917 All män na data yg ros tat Tek nis ka data VENTURA In di ke ring Pro gram me ring Fuk ten sor In

Läs mer

L&A: Ära vare Fadern, Sonen och den helige Ande, nu och alltid och i evigheters evighet. Amen. Halleluja!

L&A: Ära vare Fadern, Sonen och den helige Ande, nu och alltid och i evigheters evighet. Amen. Halleluja! LAUDES Intro: L: Vi kommer inför dig Gud, som är kärlek. A: Med allt vad vi är, tillber vi dig. L&A: Ära vare Fadern, Sonen och den helige Ande, nu och alltid och i evigheters evighet. Amen. Halleluja!

Läs mer

Dina första steg på trons väg

Dina första steg på trons väg Dina första steg på trons väg En liten hjälp för dig som precis har tagit emot Jesus och blivit frälst! Av Christer Åberg Inledning Till att börja med vill jag gratulera dig över att du har tagit emot

Läs mer

Bumbibjörnssången. Hipp Hurra för här kommer BB, Studsar fram igenom sagorna, För vi får följa med.

Bumbibjörnssången. Hipp Hurra för här kommer BB, Studsar fram igenom sagorna, För vi får följa med. Bumbibjörnssången Snälla och rara, helt underbara. Och deras saga berättats igen. Först deras sånger för många gånger, Djupt inne i skogen lever dem än Hipp Hurra för här kommer BB, Studsar fram igenom

Läs mer

Sjätte Påsksöndagen - år A

Sjätte Påsksöndagen - år A 645 Sjätte Påsksöndagen - år A Ingångsantifon (jfr Jes 48:20) Förkunna det med jubelrop, låt det bli känt till jordens yttersta gräns: Herren har befriat sitt folk. Halleluja. Inledning 'Jag skall inte

Läs mer

29 söndagen 'under året' - år C

29 söndagen 'under året' - år C 1363 29 söndagen 'under året' - år C Ingångsantifon Jfr Ps 17:6,8 Jag åkallar dig, ty du, Gud, skall svara mig. Böj ditt öra till mig, hör mitt tal. Bevara mig som en ögonsten, beskydda mig under dina

Läs mer

2 söndagen 'under året' - år A. Alla länder skall tillbe och lovsjunga dig, de skall lovsjunga ditt namn, du den Högste.

2 söndagen 'under året' - år A. Alla länder skall tillbe och lovsjunga dig, de skall lovsjunga ditt namn, du den Högste. 805 2 söndagen 'under året' - år A Ingångsantifon (jfr Ps 66:4) Alla länder skall tillbe och lovsjunga dig, de skall lovsjunga ditt namn, du den Högste. Inledning Redan sedan en vecka tillbaka har 'Tiden

Läs mer

Herrdals kapell Det är jag var inte rädda. Matt 14:22-32

Herrdals kapell Det är jag var inte rädda. Matt 14:22-32 1 Herrdals kapell 20130616 Det är jag var inte rädda Matt 14:22-32 I Herrdals kapell utanför Kungsör finns en altartavla som föreställer bibelberättelsen om när Jesus och Petrus går på vattnet. I mitten

Läs mer

Jesu Hjärtas Dag - år A Ingångsantifon (jfr Ps 33:11, 19)

Jesu Hjärtas Dag - år A Ingångsantifon (jfr Ps 33:11, 19) 785 Jesu Hjärtas Dag - år A Ingångsantifon (jfr Ps 33:11, 19) Hans hjärtas tankar består från släkte till släkte, han vill rädda vår själ från döden och behålla oss vid liv i hungerns tid. Inledning Dagens

Läs mer

komma och bo hos dig. I denna juletid vill Jesus komma till dig och fylla ditt liv med frid och glädje. Han ber dig: Släpp in mig! Låt mig inte bli st

komma och bo hos dig. I denna juletid vill Jesus komma till dig och fylla ditt liv med frid och glädje. Han ber dig: Släpp in mig! Låt mig inte bli st SÖNDAG Advent Jesus, den eviga kärleken går från dörr till dörr och väntar på att få komma in i våra hjärtan. Jesus känner dig och älskar dig. Han knackar på hos dig. Kan du höra hans stämma bland alla

Läs mer

Barn och vuxna stora och små, upp och stå på tå Även då, även då vi ej kan himlen nå.

Barn och vuxna stora och små, upp och stå på tå Även då, även då vi ej kan himlen nå. Solen har gått ner Solen har gått ner, mörkret faller till, inget kan gå fel, men ser vi efter får vi se För det är nu de visar sig fram. Deras sanna jag, som ej får blomma om dan, lyser upp som en brand.

Läs mer

12 sön e trefaldighet. Nåd vare med er och frid från Gud vår Fader och Herren Jesus Kristus. Amen.

12 sön e trefaldighet. Nåd vare med er och frid från Gud vår Fader och Herren Jesus Kristus. Amen. 1/5 12 sön e trefaldighet Psalmer: L151, L90, L159, L163, L179, 375 Texter: Jes 38:1-6, Rom 8:18-23, Luk 13:10-17 Nåd vare med er och frid från Gud vår Fader och Herren Jesus Kristus. Amen. Predikotext:

Läs mer

Juldagen år A. Ingångsantifon Jes 9:6

Juldagen år A. Ingångsantifon Jes 9:6 119 Juldagen år A Ingångsantifon Jes 9:6 Ett barn är oss fött, en son är oss given, och på hans skuldror skall herradömet vila. Och hans namn skall vara Underbar i råd, Väldig Gud, Evig fader, Fridsfurste.

Läs mer

Femte Påsksöndagen - år C

Femte Påsksöndagen - år C 639 Femte Påsksöndagen - år C Ingångsantifon (jfr Ps 98:1-2) Sjung till Herrens ära den nya sången, ty Herren har gjort under. Han har låtit folken få se hans rättfärdighet, halleluja. Inledning I egenskap

Läs mer

I t IÜJL fj&isyl* ( den 5 fe b ru a ri 194-8. Br/An. Herr Jäm vägsinspektör Einar Fredrikson Kungl. Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen STOCKHOLM B.B.

I t IÜJL fj&isyl* ( den 5 fe b ru a ri 194-8. Br/An. Herr Jäm vägsinspektör Einar Fredrikson Kungl. Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen STOCKHOLM B.B. ( ) den 5 fe b ru a ri 194-8 Br/An Herr Jäm vägsinspektör Einar Fredrikson Kungl. Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen STOCKHOLM I t IÜJL fj&isyl* ( O. N» J 7 T - z o J v i ' i-j C B.B. I anledning av dagens

Läs mer

C 2703 DEMO. Gunilla Stierngren, tekst Boo Egebjer (m.fl.), musikk. Jag sökte Dig CANTANDO MUSIKKFORLAG AS

C 2703 DEMO. Gunilla Stierngren, tekst Boo Egebjer (m.fl.), musikk. Jag sökte Dig CANTANDO MUSIKKFORLAG AS 2703 unilla Stierngren, tekst Boo Egeber (mfl), musikk Jag sökte Dig ANTANDO MSIKKORLA AS 1 Jag sökte Dig 2 Snälle ud Innhold 3 Rävarna har sina lyor 4 Lugnt och stilla 5 Adventsvisa 6 Herren spelar 7

Läs mer

K J S. King James bibeln på Svenska [ 1 Johannesbrevet ] Juli 2012 (Reviderad September 2015) Patrik Firat

K J S. King James bibeln på Svenska [ 1 Johannesbrevet ] Juli 2012 (Reviderad September 2015) Patrik Firat K J S King James bibeln på Svenska [ 1 Johannesbrevet ] Juli 2012 (Reviderad September 2015) Patrik Firat www.nyatestamentet.nu Kapitel 1 1 Det som var från begynnelsen, som vi har hört, som vi har sett

Läs mer

Tunadalskyrkan e tref. Joh 11:28-44 Döden och Livet

Tunadalskyrkan e tref. Joh 11:28-44 Döden och Livet 1 Tunadalskyrkan 150920 16 e tref. Joh 11:28-44 Döden och Livet Döden och Livet är temat för dagens texter i kyrkoåret. Ett tema som genom allt som händer i världen just nu blivit mer aktuellt än någonsin.

Läs mer

6 söndagen 'under året' - år C Ingångsantifon (Ps 31:3-4) Vänd ditt öra till mig, rädda mig snart, var mig en fast klippa, en borg för min frälsning.

6 söndagen 'under året' - år C Ingångsantifon (Ps 31:3-4) Vänd ditt öra till mig, rädda mig snart, var mig en fast klippa, en borg för min frälsning. 905 6 söndagen 'under året' - år C Ingångsantifon (Ps 31:3-4) Vänd ditt öra till mig, rädda mig snart, var mig en fast klippa, en borg för min frälsning. Ty du är mitt bergfäste och min borg, och du skall,

Läs mer

Den Heliga Familjen - år C

Den Heliga Familjen - år C 157 Den Heliga Familjen - år C Ingångsantifon (Luk 2:16) Herdarna skyndade i väg och fann Maria och Josef och det nyfödda barnet som låg i krubban. Inledning Kristus - liksom varje människa - kom till

Läs mer

Sveriges ungdomsorganisationer

Sveriges ungdomsorganisationer Sveriges ungdomsorganisationer Kort om LSU Paraply- och civilsamhällesorganisation Ideell, partipolitiskt och religiöst obunden Grundades i slutet av 1940-talet 86 medlemsorganisationer, 700 000 medlemmar

Läs mer

Man kan sjunga t.ex. en av följande psalmer: 240, 242, 244, 521 eller 522. Inledande välsignelse och växelhälsning

Man kan sjunga t.ex. en av följande psalmer: 240, 242, 244, 521 eller 522. Inledande välsignelse och växelhälsning C. Gravläggning Detta formulär kan användas när gravläggningen inte sker på samma ort som jordfästningen. ormuläret kan användas också vid nedläggning av urna och i tillämpliga delar då man har en välsignelse

Läs mer

Onsdag morgon. Arr: Staffan Isbäck. dag morg on när da gen gryr, en helt van lig dag. Stäng er hon

Onsdag morgon. Arr: Staffan Isbäck. dag morg on när da gen gryr, en helt van lig dag. Stäng er hon Onsdag morgon Arr: Staan Isbäck S A Allegro moderato Musik Lennon-McCartney svensk text: Christian Ljunggren A T Ons Ons dag morg on n da gen gryr, en helt van lig dag. Stäng er hon dag morg on n da gen

Läs mer

1. Psalm. T.ex. psalm 131, 180, 243, 244, 360 eller 399. Inledande välsignelse och växelhälsning

1. Psalm. T.ex. psalm 131, 180, 243, 244, 360 eller 399. Inledande välsignelse och växelhälsning D. I sorgehuset Andakten leds av en präst, en församlingsanställd eller en församlingsmedlem. På ett bord som är täckt med en vit duk kan man placera en bibel, ett kors eller ett krucifix och ett tänt

Läs mer

Hon går till sitt jobb. Hon går till sitt jobb hon hatar sitt jobb hon känner sig ensam och svag Vad kan väl jag göra då

Hon går till sitt jobb. Hon går till sitt jobb hon hatar sitt jobb hon känner sig ensam och svag Vad kan väl jag göra då Hon går till sitt jobb Hon går till sitt jobb hon hatar sitt jobb hon känner sig ensam och svag Vad kan väl jag göra då mer än att älska henne så, som jag gör Hon går på café och sätter sig ner men ingenting

Läs mer