Antagen av kommunfullmäktige , KS2015/425. Krisberedskapsplan Enköpings kommun

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Antagen av kommunfullmäktige 2015-10-19, KS2015/425. Krisberedskapsplan 2015 2018. Enköpings kommun"

Transkript

1 Antagen av kommunfullmäktige , KS2015/425. Krisberedskapsplan Enköpings kommun

2 (9) Enligt lag (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap (LEH) ska kommunerna analysera vilka extraordinära händelser som kan inträffa och hur de kan påverka den egna verksamheten. I LEH, kapitel 2, paragraf 1 står det: Kommuner skall vidare, med beaktande av sin risk- och sårbarhetsanalys, för varje ny mandatperiod fastställa en plan för hur de skall hantera extraordinära händelser. Det här dokumentet redovisar Enköpings kommuns plan för extraordinära händelser, hur kommunen ska fullgöra sina åtaganden i fråga om kommunens krisberedskap, kommunens övningsplan och hur kommunen ska arbeta med att minska identifierade sårbarheter under mandatperioden Det här dokumentet bestämmer ambitionsnivån för arbetet med kommunens krisberedskap under kommande år. Postadress Besöksadress Telefon, växel Telefax Postgiro Org nr Enköpings kommun Kungsgatan ENKÖPING E-post:

3 (9) Så här ska Enköpings kommun fullgöra sina åtaganden i fråga om kommunens krisberedskap och använda den statliga ersättningen Samhällsskydd och beredskap är allt det arbete som Enköpings kommun gör för att alla kommunala verksamheter ska vara så väl förberedda som möjligt när det inträffar en kris eller svår samhällsstörning. Det kan handla om allt från påfrestande vädersituationer med begränsade översvämningar som följd, till större och mer omfattande händelser, naturkatastrofer eller elavbrott som hotar att sätta livsviktiga samhällsfunktioner ur spel. Den statliga ersättningen används delvis för att upprätthålla kompetens som ska stärka kommunens förmåga att hantera svåra samhällsstörningar. Kommunen bedriver ett utvecklingsarbete i krisberedskapsfrågorna utifrån kommunens risk- och sårbarhetsanalys, styrdokument för extraordinära händelser och handlingsprogram för skydd mot olyckor. Beredskapssamordnaren ansvarar för att kommunen följer och genomför sin utbildningsoch övningsplan och är även övningsledare. Samverkansersättningen används till att bygga regionala nätverk för krisberedskap och utveckla krisberedskapen över kommungränsen genom att exempelvis ingå i kommunöverskridande projekt eller arbetsgrupper. Plan för extraordinära händelser Krishantering handlar om vad Enköpings kommun gör när krisen är ett faktum. Förutom att rädda liv gäller det att hålla i gång viktiga funktioner i samhället och att begränsa skador på egendom och miljö. Krisorganisation Kommundirektören eller kommunens krisledningsnämnd har möjlighet att aktivera ett stabsläge vid en allvarlig kris eller svår samhällsstörning inom kommunen. Det innebär att en stabschef utses för att leda krisen enligt den stabsmetodik som kommunen har tagit fram. Det här är ett sätt för kommunen att kraftsamla och på ett samordnat sätt leda kommunen genom en svår händelse. I de flesta kriser leds krishanteringen från den berörda förvaltningen, som då har sin egen organisation för det. Det är dock alltid viktigt med en bred samverkan inom kommunen och med aktuella externa aktörer utifrån krisens art. Larmrutiner Räddningscentralen startar inringning till Enköpings kommun om kommunen saknar tjänsteman i beredskap. Räddningstjänstens insatsledare är den enda funktion som är i tjänst dygnet runt. Den naturliga ingången till kommunen är kommundirektör, kommunikationschef och säkerhetschef. Kommunen ska kontaktas om allvarliga olyckor, samhällsstörningar eller bränder drabbar samhällsviktiga verksamheter. Om det finns ett informationsbehov till allmänheten ska kommunikationschefen kontaktas. Det finns tre utsedda och övade personer som kan gå in och agera stabschef i kommunens krisledningsstab. De kan kontaktas och vara en ingång till kommunen om kommundirektören inte går att nå. Säkerhetschefen ser till att det finns en uppdaterad larmlista till kommunen.

4 (9) Centrala krisledningsstaben Krisledningsstaben består av personer som är utsedda i förväg. De har förberedda funktioner eller ansvarsområden inom krisledningsstaben. Beredskapssamordnaren ser till att det finns en uppdaterad larmlista till medarbetare som förväntas ingå i krisledningsstaben och att medarbetarna övar regelbundet. För att tydliggöra krisorganisationen har kommunen tagit fram metodstöd och funktionskort till de olika funktionerna i krisledningsstaben. De finns publicerade på kommunens intranät. Funktionerna som ingår i krisledningsstaben är förutom stabschef, ledningsstöd och stabsassistent: analys, information och kommunikation, tekniskt stöd och personal och service till staben. Lokal för krisledningsstaben: Fjärdhundrarummet, reservlokal socialtjänstens konferenslokal Vallby Kommunikationscentralen Efter beslut av stabschefen ska kommunikationscentralen kunna påbörja arbetet inom maximalt två timmar. Kommunikationschefen ser till att det finns en uppdaterad larmlista till medarbetare som förväntas ingå i arbetet och att medarbetarna övar regelbundet. I kommunikationscentralens arbete ingår att kommunicera med allmänhet och media, sköta omvärldsbevakningen och justera kriskommunikationen därefter. Det ingår även att identifiera kommunikationsbehov internt och informera medarbetarna i lämplig kanal. Det praktiska kriskommunikationsarbetet genomförs via exempelvis telefoner, kommunens webbplats, sociala medier och presskontakter. Lokal för kommunikationscentralen: Enköpingsrummet, reservlokal socialtjänstens konferenslokal Veckholm Växel Växeln kallas in efter beslut av staben. Växeln ska efter beslut kunna påbörja arbetet inom maximalt två timmar. Krisledningsnämnden Ordföranden i krisledningsnämnden bedömer när en extraordinär händelse gör att nämnden ska träda i funktion och beslutar i så fall att göra det. En extraordinär händelse är, enligt Lag (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap (LEH), en händelse som: avviker från det normala innebär en allvarlig störning eller överhängande risk för en allvarlig störning i viktiga samhällsfunktioner och som kräver skyndsamma insatser av kommunen.

5 (9) Krisledningsnämnden får fatta beslut om att överta hela eller delar av verksamhetsområden från övriga nämnder i kommunen i den utsträckning som är nödvändig, med hänsyn till den extraordinära händelsens art och omfattning. När förhållandena medger det ska krisledningsnämnden besluta att de uppgifter som nämnden har övertagit från andra nämnder ska återgå till ordinarie nämnd. Kommunfullmäktige och kommunstyrelsen bör informeras fortlöpande om krisens utveckling. Krisledningsnämnden fattar beslut efter föredragningar från stabschef. Lokal för krisledningsnämnden: Skolstarummet, reservlokal Socialtjänstens konferenslokal Hjälsta Presscentrum Presscentrum upprättas efter beslut av stabschefen. Verksamheten ska samla massmedia på ett ställe där pressen kan informeras fortlöpande genom presskonferenser. Stabschefen fattar beslut om tidpunkt och vem som leder presskonferenserna. Presscentrum inrättas med en ansvarig person som ställer i ordning lokalerna i samråd med hotellet (First Hotel Park Astoria), som ansvarar för den fysiska miljön. Lokal för presscentrum: First Hotel Park Astoria, reservlokal Westerlundska gymnasiet (matsalen) Stödcentrum och POSOM Stödcentrum upprättas efter beslut av stabschefen. Stödcentrum ska fungera som samordningspunkt för psykosociala och sociala insatser då till exempel anhöriga till skadade och döda behöver stöd och hjälp. Förvaltningschefen för vård- och omsorgsförvaltningen är ansvarig för stödcentrum och socialchefen är ansvarig för kommunens grupp för psykiskt och socialt omhändertagande vid stora katastrofer och olyckor, POSOM. POSOM ansvarar för att ställa i ordning ett stödcentrum. Socialchefen eller dennes ersättare leder POSOM-gruppen. Socialchefen eller räddningscentralen sammankallar POSOM efter begäran från kommunens krisledning, räddningsledare eller vakthavande befäl, lokalpolischef eller polisinsatschef vid en olycka eller allvarlig säkerhetshändelse eller genom egen bedömning utifrån en händelse. Gruppen larmas via larmlista av räddningschef eller socialchef. Socialchefen ansvarar för att uppdatera larmlistan. POSOM-gruppens uppgift är att: tillgodose behovet av psykologiskt, socialt och medmänskligt stöd till drabbade och närstående vid allvarliga händelser upprätta stödcentrum vid kriser

6 (9) samverka med övriga av en olycka berörda organisationer. Lokal för stödcentrum: Vårfrugården, Idrottshuset eller annan lämplig lokal Utbildnings- och övningsplan, mandatperiod Beredskapssamordnaren ansvarar för att förtroendevalda och kommunens krisledningsstab får den utbildning och övning som behövs för att de ska kunna lösa sina uppgifter vid svåra samhällsstörningar och extraordinära händelser. Målen med kommunens arbete med utbildning och övning är att: det ska finnas en regelbundet utbildad och övad krisorganisation kommunen ska genomföra och utvärdera minst två övningar under en mandatperiod kommunens krisledningsnämnd ska öva minst en gång per mandatperiod varje övning ska utvärderas i fråga om såväl styrkor som svagheter när det gäller kommunens egen krisberedskap och förmåga att samverka med andra aktörer. Typ av utbildning eller övning Desktopövning med larm och startövning (öva stabsmetodik) Målgrupp Frekvens och tidpunkt Ansvarig Larmcentralen (inlarm via räddningstjänsten) Krisledningsstaben Våren 2015 Säkerhetschef Skydd av förtroendevalda Politiker Mars 2015 (kommunfullmäktige) April 2015 Säkerhetschef Länsstyrelsen WIS-utbildning (webbaserat informationssystem) Berörda i krisstaben Våren 2015 Länsstyrelsen Säkerhetschef Inlarmningsövning Kommunikationscentral September 2015 Kommunikationschef Nödvattenövning Simuleringsövning med motspel öva nödvattenplan, kontinuitetsplanering berörda förvaltningar och verksamheter med vattenberoende December 2015 Livsmedelsverket Beredskapssamordnare och säkerhetschef i samverkan med företaget Akrab Riktad utbildning för krisledningsnämnd Krisledningsnämnden September 2015 Länsstyrelsen

7 (9) Delta i länsstyrelsens regionala samverkansövningar Kompetenshöjande utbildningsinsats inom krisberedskap Desktopövning med larm och startövning (öva stabsmetodik) Säkerhet och krisberedskap Krisledningsstaben Kommunens ledningsgrupp (Krisledningsstaben) Krisledningsnämnden Säkerhetskoordinatorer Förtroendevalda Regelbundet Länsstyrelsen Beredskapssamordnare 2016 och 2018 Beredskapssamordnare 2017 Beredskapssamordnare Löpande vid behov Säkerhetschef Åtgärdsplan, mandatperioden För att stärka förmågan att hantera svåra samhällsstörningar behöver kommunen, utifrån upprättad risk- och sårbarhetsanalys, arbeta för att minska identifierade sårbarheter under mandatperioden enligt nedanstående. Beredskapssamordnaren har en viktig roll i utvecklingsarbetet oavsett vem som har ansvaret. Utvecklad förmåga att kommunicera samordnat vid händelser Sedan 2014 finns en regional kriskommunikationsplan i länet. Genom att implementera den, få större kännedom om andra aktörer och öka förmågan att sprida en samlad lägesbild ökar krisberedskapen generellt. Vid behov kommer kommunen att ta fram en lokal kriskommunikationsplan. Kommunen utvecklar under en ny webbplats, bland annat för att säkerställa ett driftsäkert system för kommunikation. Ansvarig: Kommunikationschef Under 2014 arbetade kommunen fram kommunövergripande åtgärdsinstruktioner vid allvarliga säkerhetshändelser. De beskriver hur informationsflödet ska vara internt, kommunikationsansvar, egna åtgärder och incidentrapportering i händelse av allvarligare olyckor, hot, bränder eller långvariga driftstopp. Instruktionerna ska implementeras i kommunens verksamheter. Ansvarig: Förvaltningschefer Ledningssystem för säkerhetsarbete Kommunledningen ska genom det här styrdokumentet tydligare klargöra ansvaret mellan kommunens olika funktioner i fråga om säkerhetsområdets olika delar. För att skapa tydligare struktur i säkerhetsprocesserna ska kommunen arbeta enligt en säkerhetspolicy och mål för säkerhetsarbetet. Som medel för att nå målen för säkerhetsarbetet och konkretisera kommunens säkerhetspolicy formulerar kommunen

8 (9) strategier i olika styrdokument för de olika säkerhetsområdena. För att få en kontinuitet i säkerhetsarbetet ska det vara tydligt hur kommunen gör sin uppföljning och vilka indikatorer och mättal som kommunen kan använda. Säkerhetsledningssystemet, som beslutades av kommundirektören i maj 2015, ska bidra till att skapa förutsättningar för kommunen att bedriva ett aktivt och förebyggande säkerhetsarbete på alla nivåer och inom alla verksamheter. Under har kommunen utarbetat stöd och fattat beslut om styrdokument inom områden som skydd av medarbetare och förtroendevalda (personsäkerhet) och kommunens systematiska brandskyddsarbete. Tillsammans med säkerhetsledningssystemet i sin helhet ska de implementeras inom alla kommunala verksamheter under mandatperioden. Förvaltningschefen ansvarar för att förvaltningens bedriver sin säkerhetsorganisation enligt kommunens övergripande styrdokument. Ansvarig: Förvaltningschefer (implementering) och säkerhetschef (uppföljning och utveckling) Social oro Att lyfta in sociala risker 1 kan bidra till en starkare och mer omfattande krisberedskap. Insatserna mot social oro ska samordnas i det nya forumet Tryggare Enköping 2. Under mandatperioden ska Tryggare Enköping arbeta utifrån en framtagen nulägesanalys med situationella och sociala brottsförebyggande åtgärder som bedöms lämpliga och nödvändiga mot de aktuella problemområden som identifieras över tid. Kommunens ledningsgrupp är överens om att arbetet som ska sättas i gång är ett kommungemensamt åtagande som ska samordnas mellan berörda förvaltningar. Ansvarig: Brotts- och drogförebyggande samordnare Utvecklat informationssäkerhetsarbete Under 2015 ska kommunen identifiera verksamhetskritiska system och ta fram förvaltningsplaner som innehåller en analys av informationshantering. Kommunen ska med stöd av Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps (MSB) metodstöd för systematiskt informationssäkerhetsarbete påbörja arbetet med att säkerställa en tillräcklig nivå av informationssäkerhet. Ansvarig: IT-chef Kommunens vatten- och avloppsavdelning (VA) ska under mandatperioden identifiera och göra en riskbedömning på sina styrsystem för att kunna hantera eventuella säkerhetsbrister 1 En social risk är möjligheten för oönskade händelser, beteenden eller tillstånd med ursprung i människor relationer, livsvillkor och levnadsförhållanden som kan ha negativa konsekvenser på det som en grupp människor bedömer som skyddsvärt 2 Utskottsgrupp där till exempel olika förvaltningar, räddningstjänst, polis, säkerhetsenheten, kommunbevakningsbolag med flera finns representerade

9 (9) i de industriella informationssystem som är betydelsefulla för samhällsviktig verksamhet inom kommunalteknisk försörjning. Ansvarig: VA-chef Utvecklad kontinuitetsplanering Kommunen behöver utveckla kontinuitetsplanering för de mest prioriterade samhällsviktiga verksamheter som kommunen bedriver och ansvarar för. De verksamheter som inte tål längre avbrott behöver utveckla en plan b för de viktigaste kritiska beroendena och högsta riskerna. Dokumenterade rutiner vägleder en organisation att efter avbrott reagera, återställa och återuppta verksamheten i en i förväg definierad omfattning. Kontinuitetshantering handlar om att systematiskt skapa en förmåga att fortsätta bedriva sin verksamhet på en tolerabel nivå, oavsett vilken typ av störning som organisationen utsätts för, och att hantera alla aspekter inom kontinuitet, från incident- till krishantering. Det görs med fördel med stöd av den svenska standarden för samhällssäkerhet, SS-EN ISO ledningssystem för kontinuitet. Kontinuitetshantering är en process för att skapa robusthet i organisationen, minska sårbarheten och öka motståndskraften med utgångpunkt i kritiska verksamhetsprocesser, dess beroenden och konsekvenserna av ett avbrott. Kommunen ska samordna arbetet med kontinuitetsplanering mellan förvaltningarna. Vissa tillgångar och resurser behöver identifieras och dokumenteras på kommunövergripande nivå. Ansvarig: Beredskapssamordnare Kommunens nödvattenplan behandlar ett av kommunens största kritiska beroenden, vattenförsörjningen. Under 2016 fattas beslut om nödvattenplanen. Där ska det säkerställas att de verksamheter som inte tål längre vattenavbrott är inkluderade i kommunens kontinuitetsplan för nödvatten. Nödvattenövningen med Livsmedelsverket i december 2015 kan bidra i de samhällsviktiga verksamheternas egen kontinuitetsplanering i fråga om vattenberoendet. Där kan kommunen testa utkastet till nödvattenplan. Ansvarig: VA-chef Utvecklad process för incidentrapportering Rapporteringen av risker, tillbud 3 och skador, där små brister och avvikelser fångas upp och åtgärdas innan en allvarligare händelse inträffar, är en viktig komponent i riskhanteringsarbetet. Ju fler saker som kan uppmärksammas och åtgärdas i tid, desto högre säkerhet blir det. Kommunen behöver utveckla sin förmåga att hantera incidentrapporteringssystemet som ett underlag för planeringen av arbetsmiljö- och säkerhetsarbetet. Processen med rapportering och hantering av ärenden i systemet 3 En händelse som kunde ha resulterat i en skada men inte gjorde det

10 (9) ska enligt 2015 års internkontrollplan utvecklas med förvaltningscheferna som ansvariga. Därefter följer ett strategiskt kommunövergripande utvecklingsarbete. All incidentrapportering, som risker, tillbud och skador, sker i dag i systemet Flexite Invit. Samtliga incidenter som rapporteras ska enligt kommunens samverkansavtal tas upp som ett ärende på den samverkansgrupp som är aktuell för ärendet. Samverkansgruppen är också skyddskommitté. Det finns tre nivåer av samverkansgrupper eller skyddskommittéer: kommunövergripande, förvaltningsövergripande och lokal verksamhetsnivå. Dagordningarna på samverkansmötena är fasta och beslutade. En av punkterna är arbetsmiljö. Kommunen arbetar enligt arbetsmiljölagen med systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM). Det innebär att kommunen gör analyser, uppföljningar och säkerställer att alla incidenter som rapporteras in ska hanteras och åtgärdas för att minimera risken för olyckor och ohälsa. Ansvariga: HR- chef och säkerhetschef För att bidra till kommunens krisberedskap ska varje nämnd utifrån det här dokumentet planera för att bedriva ett kontinuerligt förebyggande arbete inom ramen för lagstiftningen.

Plan för hantering av extraordinära händelser i fredstid samt vid höjd beredskap

Plan för hantering av extraordinära händelser i fredstid samt vid höjd beredskap Plan för hantering av extraordinära händelser i fredstid samt vid höjd beredskap Antagen av kommunfullmäktige 2009-06-15 114 Diarienummer 09KS226 Sid 2 (8) Ersätter Plan för samordning av verksamheten

Läs mer

Handlingsplan för Samhällsstörning

Handlingsplan för Samhällsstörning Handlingsplan för Samhällsstörning Kungsbacka kommun 2015-10-29 Sammanfattning Det här dokumentet beskriver Kungsbacka kommuns fastlagda mål och riktlinjer för arbetet med krisberedskap. Handlingsplanen

Läs mer

Lagstadgad plan. Plan för hantering av extraordinära händelser 2011-06-20. Diarienummer KS-345/2011. Beslutad av kommunfullmäktige den 20 juni 2011

Lagstadgad plan. Plan för hantering av extraordinära händelser 2011-06-20. Diarienummer KS-345/2011. Beslutad av kommunfullmäktige den 20 juni 2011 Lagstadgad plan 2011-06-20 Plan för hantering av extraordinära händelser Diarienummer KS-345/2011 Beslutad av kommunfullmäktige den 20 juni 2011 Ersätter Program för hantering av extraordinära händelser,

Läs mer

Plan för extraordinära händelser 2011-2014. Mjölby kommun Dnr. 2012:186

Plan för extraordinära händelser 2011-2014. Mjölby kommun Dnr. 2012:186 Plan för extraordinära händelser 2011-2014 Mjölby kommun Dnr. 2012:186 Innehåll 1 INLEDNING 3 1.1 Bakgrund 3 1.2 Syfte och målsättning 3 2 KOMMUNENS ANSVAR 5 2.1 Risk- och sårbarhetsanalys 5 2.2 Geografiska

Läs mer

Krisledningsplan. Österåkers Kommun. Beslutad av Kommunfullmäktige

Krisledningsplan. Österåkers Kommun. Beslutad av Kommunfullmäktige Krisledningsplan Österåkers Kommun Beslutad av Kommunfullmäktige 2016-09-19 Österåkers kommuns krisledningsplan Österåkers kommun arbetar i först hand med att förebygga och minimera risker i syfte att

Läs mer

KRISHANTERINGSPLAN Ledningsplan för allvarliga och extraordinära händelser i Ronneby kommun

KRISHANTERINGSPLAN Ledningsplan för allvarliga och extraordinära händelser i Ronneby kommun Dnr: 2014 000094 KRISHANTERINGSPLAN Ledningsplan för allvarliga och extraordinära händelser i Ronneby kommun Antagen av Ronneby Kommunfullmäktige 2015 02 26, rev 2016 03 21 Dnr: 2014 000094 Innehåll 1.

Läs mer

SÄKERHETSPOLICY FÖR VÄSTERVIKS KOMMUNKONCERN ANTAGEN AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 2013-01-28, 8

SÄKERHETSPOLICY FÖR VÄSTERVIKS KOMMUNKONCERN ANTAGEN AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 2013-01-28, 8 VÄSTERVIKS KOMMUN FÖRFATTNINGSSAMLING SÄKERHETSPOLICY FÖR VÄSTERVIKS KOMMUNKONCERN ANTAGEN AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 2013-01-28, 8 RIKTLINJER FÖR SÄKERHETSARBETET ANTAGNA AV KOMMUN- STYRELSEN 2013-01-14, 10

Läs mer

Plan för samhällsstörning och extraordinära händelser - ledningsplan. Lysekils Kommun

Plan för samhällsstörning och extraordinära händelser - ledningsplan. Lysekils Kommun Plan för samhällsstörning och extraordinära händelser - ledningsplan Lysekils Kommun Dokumentnamn: Plan för samhällsstörning och extraordinära händelser - ledningsplan Dnr: LKS 2013-184 Handläggare: Christer

Läs mer

Lednings- och informationsplan. vid kriser och extraordinära händelser. Salems kommun. (Antagen av kommunfullmäktige 2008-06-12)

Lednings- och informationsplan. vid kriser och extraordinära händelser. Salems kommun. (Antagen av kommunfullmäktige 2008-06-12) Lednings- och informationsplan vid kriser och extraordinära händelser (Antagen av kommunfullmäktige 2008-06-12) Salems kommun Kommunstyrelsens stab Antagna av KF 2008-06-12, 37 Lednings- och informationsplan

Läs mer

Styrdokument för krisberedskap Sotenäs kommun , enligt överenskommelse med MSB och SKL

Styrdokument för krisberedskap Sotenäs kommun , enligt överenskommelse med MSB och SKL KA 2016/147 1/8 Styrdokument för krisberedskap Sotenäs kommun 2015-2018, enligt överenskommelse med MSB och SKL KA 2016/147 2/8 Styrdokument för kommunens krisberedskap 2015-2018 Överenskommelsen om kommunernas

Läs mer

Handlingsprogram för trygghet och säkerhet

Handlingsprogram för trygghet och säkerhet Handlingsprogram för trygghet och säkerhet Delprogram utbildning och övning Mjölby kommun -2018 Diarienummer KS/2014:162 Datum: -11-17 Kommunfullmäktige Innehåll Inledning... 3 Syfte och mål... 3 Målgrupper...

Läs mer

Krisledningsplan för Oxelösunds kommun

Krisledningsplan för Oxelösunds kommun för Oxelösunds kommun Del 1 Övergripande beskrivning och åtgärdsplan Dokumenttyp Fastställd av Beslutsdatum Reviderat Riktlinjer Kommunstyrelsen Dokumentansvarig Förvaring Dnr Säkerhetsstrateg kommunstyrelseförvaltningen

Läs mer

K R I S B E R E D S K A P S P L A N F Ö R L U N D S K O M M U N

K R I S B E R E D S K A P S P L A N F Ö R L U N D S K O M M U N K R I S B E R E D S K A P S P L A N F Ö R L U N D S K O M M U N Antagen av kommunfullmäktige 2012-12-05 2 Innehållsförteckning Inledning... 4 Krisberedskap i Lunds kommun... 4 Grundprinciper i krishantering...

Läs mer

Plan för att förebygga och hantera extraordinära händelser. Beslutad av kommunfullmäktige 25 september 2017, 102/17, Dnr KS2017.

Plan för att förebygga och hantera extraordinära händelser. Beslutad av kommunfullmäktige 25 september 2017, 102/17, Dnr KS2017. Plan för att förebygga och hantera extraordinära händelser Beslutad av kommunfullmäktige 25 september 2017, 102/17, Dnr KS2017.0264 Innehåll Dokumenttyp: Plan Dokumentet gäller för: Kommunens nämnder och

Läs mer

KRISLEDNING I SIGTUNA KOMMUN

KRISLEDNING I SIGTUNA KOMMUN KRISLEDNING I SIGTUNA KOMMUN LEDNINGSPLAN FÖR EXTRAORDINÄRA HÄNDELSER, HÖJD BEREDSKAP OCH ANDRA ALLVARLIGA HÄNDELSER Antagen av kommunfullmäktige den 15 december 2011 Dnr KS/2011:691 Innehåll 1 Inledning...5

Läs mer

1(14) Styrdokument för kommunens arbete med krisberedskap Styrdokument

1(14) Styrdokument för kommunens arbete med krisberedskap Styrdokument 1(14) Styrdokument för kommunens arbete med krisberedskap 2016-2019 Styrdokument 2(14) Styrdokument Dokumenttyp Styrdokument Beslutad av Kommunfullmäktige 2015-12-16 11 Dokumentansvarig Reviderad av 3(14)

Läs mer

Delprogram utbildning & övning. Handlingsprogram för trygghet och säkerhet

Delprogram utbildning & övning. Handlingsprogram för trygghet och säkerhet Delprogram utbildning & övning Handlingsprogram för trygghet och säkerhet Mjölby kommun - 1 Inledning Syfte och mål Samhället bör ha en generell förmåga att hantera allvarliga händelser oavsett deras karaktär.

Läs mer

Plan för kommunal ledning och information vid kriser och extraordinära händelser

Plan för kommunal ledning och information vid kriser och extraordinära händelser Styrdokument KS 2012.0295 Ansvarig organisationsenhet: Fastställd av KF 2012-12-18 234 Ersätter KF 2007-06-18 127 Plan för kommunal ledning och information vid kriser och extraordinära händelser Styrdokument

Läs mer

Ledningsplan för extraordinära händelser, höjd beredskap och andra allvarliga händelser

Ledningsplan för extraordinära händelser, höjd beredskap och andra allvarliga händelser 1 (6) Ledningsplan för extraordinära händelser, höjd beredskap och andra allvarliga händelser Antagen av kommunfullmäktige 2 (6) Ledningsplan för extraordinära händelser, höjd beredskap och andra allvarliga

Läs mer

Styrdokument för kommunens krisberedskap Arboga kommun

Styrdokument för kommunens krisberedskap Arboga kommun Styrdokument för kommunens krisberedskap Arboga kommun 2016-2018 Antagen av kommunfullmäktige den 25 februari 2016, 23 1. Inledning Kommunen ska ha en planering för vilka åtgärder som ska genomföras under

Läs mer

Plan för extraordinära händelser i Värmdö kommun

Plan för extraordinära händelser i Värmdö kommun Plan för extraordinära händelser i Värmdö kommun 1 Krisledning vid extraordinära händelser Enligt lag (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och

Läs mer

Styrdokument för krisberedskap

Styrdokument för krisberedskap Styrdokument för krisberedskap -2018 Motala kommun Del: Utbildnings- och övningsplan Beslutsinstans: Kommunstyrelsen Diarienummer: 15/KS 0339 Datum: -01-19 Paragraf: KS 11 Reviderande instans: Datum: Gäller

Läs mer

Styrdokument för krisberedskap i Vara kommun

Styrdokument för krisberedskap i Vara kommun Styrdokument för krisberedskap i Vara kommun Antagen av kommunfullmäktige 2017-02-27 11 Innehållsförteckning 1 Inledning... 1 2 Ansvar och roller i kommunens krisberedskapsarbete... 1 3 Genomförande av

Läs mer

Styrdokument för krisberedskap i Timrå kommun. Inledning. FÖRFATTNINGSSAMLING Nr KS 11 1 (9) Fastställd av kommunstyrelsen 2015-10-06, 240

Styrdokument för krisberedskap i Timrå kommun. Inledning. FÖRFATTNINGSSAMLING Nr KS 11 1 (9) Fastställd av kommunstyrelsen 2015-10-06, 240 FÖRFATTNINGSSAMLING Nr KS 11 1 (9) Styrdokument för krisberedskap i Timrå kommun Fastställd av kommunstyrelsen 2015-10-06, 240 Inledning Lag (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid

Läs mer

Förslag till Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps föreskrifter om kommuners och landstings risk- och sårbarhetsanalyser

Förslag till Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps föreskrifter om kommuners och landstings risk- och sårbarhetsanalyser Förslag till Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps föreskrifter om kommuners och landstings risk- och sårbarhetsanalyser Myndigheten för samhällsskydd och beredskap föreskriver följande med stöd

Läs mer

KRISLEDNINGSPLAN. för HANTERING AV EXTRAORDINÄRA HÄNDELSER

KRISLEDNINGSPLAN. för HANTERING AV EXTRAORDINÄRA HÄNDELSER KRISLEDNINGSPLAN för HANTERING AV EXTRAORDINÄRA HÄNDELSER 1 PLAN FÖR KRISLEDNING Upprättad Gäller från Reviderad Sign 2009-05-28 2009-06-22 Antagen av KS 2009-06-15 Antagen av KF 2009-06-22 INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

Styrdokument för kommunens krisberedskap

Styrdokument för kommunens krisberedskap Verksamhetsstöd - Kommunkansli Reinhold Sehlin, 0485-476 15 reinhold.sehlin@morbylanga.se POLICY Datum 2015-10-19 Beslutande Kommunfullmäktige 214 2015-12-21 Sida 1(7) Dnr 2015/000694-161 Nummer i författningssamlingen

Läs mer

Plan för kommunal ledning och kommunikation vid kriser och extraordinära händelser

Plan för kommunal ledning och kommunikation vid kriser och extraordinära händelser Plan för kommunal ledning och kommunikation vid kriser och extraordinära händelser Fastställd av: Kommunfullmäktige 2016-06-21 115 Revideras senast: 2019-12-31 Innehåll Inledning 3 Bakgrund 3 Syfte 4 Mål

Läs mer

Styrdokument. Kommunal krisberedskap. Styrdokument för kommunal krisberedskap enligt kraven i kommunöverenskommelsen om kommuners krisberedskap.

Styrdokument. Kommunal krisberedskap. Styrdokument för kommunal krisberedskap enligt kraven i kommunöverenskommelsen om kommuners krisberedskap. Styrdokument för kommunal krisberedskap enligt kraven i kommunöverenskommelsen om kommuners krisberedskap. Styrdokument Kommunal krisberedskap Antagen av Kommunfullmäktige 2016-01-25 4 Diarienr: 2015.0379.168

Läs mer

Krisledningsplan. för Hudiksvalls kommun

Krisledningsplan. för Hudiksvalls kommun Krisledningsplan för Hudiksvalls kommun mandatperioden 2011 2014 Innehåll 1 Inledning 5 2 Kommunens ansvar vid extraordinär händelse 6 2.1 Krisarbetets mål 6 3 Organisation och ansvar 7 3.1 Planering och

Läs mer

KRISLEDNINGSPLAN. Krisledningsplan för hur Emmaboda kommun skall hantera extraordinära händelser och svåra påfrestningar samt beredskapsförberedelser

KRISLEDNINGSPLAN. Krisledningsplan för hur Emmaboda kommun skall hantera extraordinära händelser och svåra påfrestningar samt beredskapsförberedelser KRISLEDNINGSPLAN Krisledningsplan för hur Emmaboda kommun skall hantera extraordinära händelser och svåra påfrestningar samt beredskapsförberedelser enl. lag (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder

Läs mer

4 Krisledningens organisation 4.1 Politisk ledningsgrupp/krisledningsnämnd 4.2 Ledningsenhet 4.3 Kansli 4.4 Informationscentral

4 Krisledningens organisation 4.1 Politisk ledningsgrupp/krisledningsnämnd 4.2 Ledningsenhet 4.3 Kansli 4.4 Informationscentral Sida 1(7) PLAN FÖR KRISLEDNING Antagen KF 2010 12 20 55 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Kommunens krishantering 2 Krisplanering 3 Mål för kommunens krisledning 3.1 Verksamhetsmål 4 Krisledningens organisation 4.1

Läs mer

Styrdokument för krisberedskap

Styrdokument för krisberedskap Styrdokument för krisberedskap 2015-2018 Motala kommun Del: Plan för hantering av extraordinära händelser Beslutsinstans: Kommunstyrelsen Diarienummer: 15/KS 0339 Datum: 2016-01-19 Paragraf: KS 11 Reviderande

Läs mer

Styrdokument för Ljusnarsbergs kommuns krisberedskap

Styrdokument för Ljusnarsbergs kommuns krisberedskap Styrdokument för Ljusnarsbergs kommuns krisberedskap 2015-2018 Antagen av kommunstyrelsen den 23 november 2016 283 1 1. Inledning Syftet med styrdokumentet är att beskriva det arbete och de åtgärder som

Läs mer

1 Bakgrund Syfte Krisberedskapen i Nybro kommun Krisledningsnämnd Risk- och sårbarhetsanalyser

1 Bakgrund Syfte Krisberedskapen i Nybro kommun Krisledningsnämnd Risk- och sårbarhetsanalyser 1 Bakgrund... 3 2 Syfte... 3 3 Krisberedskapen i Nybro kommun... 3 3.1 Krisledningsnämnd... 4 3.2 Risk- och sårbarhetsanalyser... 4 3.2.1 Ambitionsmål för risk- och sårbarhetsanalysen... 4 3.3 Planering...

Läs mer

Krisledningsplan för Örkelljunga kommun

Krisledningsplan för Örkelljunga kommun RAPPORT Datum 1(8) Kommunledningsförvaltningen Kenth Svensson, 0435-55007 kenth.svensson@orkelljunga.se Krisledningsplan för Örkelljunga kommun Fastställd av kommunfullmäktige 2015-08-24 c:\users\kommun\desktop\kris\krisledningsplan

Läs mer

Plan för extraordinär händelse

Plan för extraordinär händelse Plan för extraordinär händelse Upplaga 2013-10-09 1 Innehåll 1. INLEDNING...3 2. SAMORDNING AV KOMMUNENS VERKSAMHET...4 2.1 Stab...5 2.2 Kansli och servicefunktion....5 2.3 Analysfunktion...6 2.4 Logistikfunktion...6

Läs mer

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap 1 (10) Anvisningar om hur statlig ersättning för kommunernas krisberedskap får användas

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap 1 (10) Anvisningar om hur statlig ersättning för kommunernas krisberedskap får användas samhällsskydd och beredskap 1 (10) Anvisningar om hur statlig ersättning för kommunernas krisberedskap får användas samhällsskydd och beredskap 2 (10) Innehållsförteckning 1. Inledning... 3 2. Exempel

Läs mer

Kommunikationsplan vid kris

Kommunikationsplan vid kris Antagen av kommunfullmäktige 13 juni 2002, 82 Reviderad av kommunfullmäktige 13 februari 2009, 4 Reviderad kommunfullmäktige 25 oktober 2012, 145 Innehåll 1 Kommunikationsplan för Arboga kommun 5 1.1

Läs mer

LEDNINGSPLAN Vid kriser och extraordinära händelser Kommunledningsförvaltningen Februari 2016

LEDNINGSPLAN Vid kriser och extraordinära händelser Kommunledningsförvaltningen Februari 2016 LEDNINGSPLAN Vid kriser och extraordinära händelser Kommunledningsförvaltningen Februari 2016 Antagen av kommunfullmäktige 2016-03-17 Innehåll INLEDNING... 3 KRISHANTERINGENS GRUNDPRINCIPER... 3 REVIDERING...

Läs mer

Öckerö kommun PROGRAM FÖR KRISBEREDSKAP

Öckerö kommun PROGRAM FÖR KRISBEREDSKAP Öckerö kommun PROGRAM FÖR KRISBEREDSKAP 2015-2018 Antaget kommunfullmäktige 2015-09-10 KF 88/15 Dnr.110/15 1 Förord M ålet för det svenska samhällets gemensamma säkerhet är att skydda befolkningens liv

Läs mer

Dokumenthanteringsplan Stödjande processer i Mölndals stad

Dokumenthanteringsplan Stödjande processer i Mölndals stad KS 216/16 Dokumenthanteringsplan Stödjande processer i Mölndals stad 2.7 Kris och säkerhet Antagen av Kommunstyrelsen 2016-08-24 169 Gäller från och med 2016-01-01 Verksamhetsområde 2. Stödjande process

Läs mer

Styrdokument för krisberedskap. Ragunda kommun 2015-2018

Styrdokument för krisberedskap. Ragunda kommun 2015-2018 Styrdokument för krisberedskap Ragunda kommun 2015-2018 Innehåll Termer... 3 1. Inledning... 4 1.1 Mål med styrdokumentet enligt överenskommelsen... 4 2. Krav enligt lagen om Extraordinära händelser...

Läs mer

KRIS VERKSAMHETSPLAN FÖR MILJÖ- OCH BYGGFÖRVALTNINGEN, STRÖMSTADS KOMMUN

KRIS VERKSAMHETSPLAN FÖR MILJÖ- OCH BYGGFÖRVALTNINGEN, STRÖMSTADS KOMMUN KRIS VERKSAMHETSPLAN FÖR MILJÖ- OCH BYGGFÖRVALTNINGEN, STRÖMSTADS KOMMUN 2015 VERKSAMHETSPLAN 2015 Planen är tänk att ge en kort beskrivning av KRISBEREDSKAP och den verksamhet som bedrivs inom enheten.

Läs mer

Krisledningsplan. för Hudiksvalls kommun

Krisledningsplan. för Hudiksvalls kommun Krisledningsplan för Hudiksvalls kommun mandatperioden 2015 2018 Innehåll 1 Inledning 5 2 Kommunens ansvar vid extraordinär händelse 6 2.1 Krisarbetets mål 6 3 Organisation och ansvar 7 3.1 Planering

Läs mer

Styrdokument för. Krisberedskap Antagen av Kommunfullmäktige

Styrdokument för. Krisberedskap Antagen av Kommunfullmäktige Styrdokument för Krisberedskap 2016-2018 Antagen av Kommunfullmäktige 2016-02-02 38 Syfte, bakgrund och disposition Detta dokument beskriver kommunens övergripande viljeinriktningar och prioriteringar

Läs mer

Styrdokument för kommunal krisberedskap

Styrdokument för kommunal krisberedskap 1/9 DATUM 2016-12-05 DIARIENUMMER KS/2016:868-189 Styrdokument för kommunal krisberedskap Inledning Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) och Sveriges kommuner och landsting (SKL) gjorde under

Läs mer

Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps författningssamling

Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps författningssamling Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps författningssamling Indikatorer för bedömning av landstingets generella krisberedskap Norrbottens läns landsting dnr 3520-16 Syftet med en bedömning av landstingets

Läs mer

Bilaga Från standard till komponent

Bilaga Från standard till komponent Bilaga Från standard till komponent TYP REFERENS ÅR Riskhantering ISO 31000 Riskhantering Principer och riktlinjer innehåller principer och generella riktlinjer för riskhantering och kan användas av offentliga,

Läs mer

Säkerhetspolicy för Tibro kommun

Säkerhetspolicy för Tibro kommun Datum Beteckning 2010-07-29 2010-000262.16 Säkerhetspolicy för Tibro kommun Antagen av kommunfullmäktige 2010-09-27 46 Tibro kommun Kommunledningskontoret Postadress 543 80 TIBRO Besöksadress Centrumgatan

Läs mer

POSOM-plan Psykiskt Och Socialt Omhändertagande vid extraordinära händelser och andra allvarliga störningar

POSOM-plan Psykiskt Och Socialt Omhändertagande vid extraordinära händelser och andra allvarliga störningar POSOM-plan Psykiskt Och Socialt Omhändertagande vid extraordinära händelser och andra allvarliga störningar Antagen av kommunstyrelsen 2008-12-02 295 Revidering antagen av kommunstyrelsen 2012-12-04 290

Läs mer

S Styrdokument för krisberedskap i Hässleholms kommun Program och handlingsplaner

S Styrdokument för krisberedskap i Hässleholms kommun Program och handlingsplaner www.hassleholm.se S Styrdokument för krisberedskap i Hässleholms kommun 2015-2018 Program och handlingsplaner Innehållsförteckning Inledning 3 Redan framtagna och beslutade dokument för krisberedskap 3

Läs mer

Krisberedskap - Älvsbyns kommun

Krisberedskap - Älvsbyns kommun 1(6) 2016-02-10 Krisberedskap - Älvsbyns kommun 2016-2019 Enligt överenskommelsen mellan staten (Myndigheten för samhällsskydd och beredskap) och Sveriges Kommuner och Landsting om kommunernas krisberedskap

Läs mer

Krisberedskapsplan 2015-2018

Krisberedskapsplan 2015-2018 Krisberedskapsplan 2015-2018 PLAN 2 (16) Innehållsförteckning Håbo kommun... 1 Innehållsförteckning... 2 Förord... 3 1. Åtgärdsplan för mandatperioden 2015-2018... 4 Sammanfattning... 4 1.1 Ny krisledningsorganisation...

Läs mer

Plan för hantering av extraordinära händelser och höjd beredskap

Plan för hantering av extraordinära händelser och höjd beredskap 1 (7) Plan för hantering av extraordinära händelser och höjd beredskap Med extraordinär händelse avses sådan händelse, som avviker från det normala, innebär en allvarlig störning eller överhängande risk

Läs mer

Handlingsplan för extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap för Sollentuna kommun för mandatperioden 2011-2014

Handlingsplan för extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap för Sollentuna kommun för mandatperioden 2011-2014 Handlingsplan för extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap för Sollentuna kommun för mandatperioden 2011-2014 Antagen av kommunfullmäktige 2012-06-13, 53 Dnr 2011/512 KS.052 Innehållsförteckning

Läs mer

Dnr: KRISKOMMUNIKATIONSPLAN

Dnr: KRISKOMMUNIKATIONSPLAN 2015 03 26 Dnr: 2014 000094 KRISKOMMUNIKATIONSPLAN Innehåll Inledning... 2 Syfte... 2 Ansvarsprincipen... 2 Bemanning och inkallning av informationsorganisationen... 2 Lokaler... 3 Kommunikationsarbete

Läs mer

Ledningsplan för samhällsstörning och extraordinär händelse Mandatperioden 2015-2018

Ledningsplan för samhällsstörning och extraordinär händelse Mandatperioden 2015-2018 1(7) Ledningsplan för samhällsstörning och extraordinär händelse Mandatperioden 2015-2018 Antagen av kommunfullmäktige 20150921, 122 2(7) Innehåll Innehåll... 2 Mål för kommunens krisberedskap... 3 Riskbild...

Läs mer

Krisledningsplan Ängelholm kommuns plan för hantering av kris och extraordinär händelse

Krisledningsplan Ängelholm kommuns plan för hantering av kris och extraordinär händelse Krisledningsplan Ängelholm kommuns plan för hantering av kris och extraordinär händelse Fastställd av Kommunfullmäktige 2015-04-27, 119 och är gällande för mandatperioden 2015-2018. Ängelholms kommun 262

Läs mer

Plan för samhällsstörning - när det som inte ska hända ändå inträffar

Plan för samhällsstörning - när det som inte ska hända ändå inträffar Antagen av kommunfullmäktige 2013-09-18 124 Plan för samhällsstörning - när det som inte ska hända ändå inträffar Version 1.0 Upprättad: 2013-05-23 I händelse av besvärliga situationer som kan komma att

Läs mer

Styrdokument krisberedskap Timrå kommun

Styrdokument krisberedskap Timrå kommun Styrdokument krisberedskap Timrå kommun 2015-2018 Enligt överenskommelsen mellan staten (Myndigheten för samhällsskydd och beredskap) och Sveriges Kommuner och Landsting om kommunernas krisberedskap (diarienr

Läs mer

Laholms kommuns krisberedskap med ledningsplan för extraordinära händelser

Laholms kommuns krisberedskap med ledningsplan för extraordinära händelser Laholms kommuns krisberedskap med ledningsplan för extraordinära händelser 2016-2019 Diarienr: 2015-000542 Antagen av Kommunfullmäktige den 29 mars 2016 35 1 Innehåll Krisberedskapen i Laholms kommun...

Läs mer

Plan för hantering av extraordinära händelser. Motala kommun

Plan för hantering av extraordinära händelser. Motala kommun Plan för hantering av extraordinära händelser Motala kommun Beslutsinstans: Kommunfullmäktige Diarienummer: 10/KS 0086 Datum: 2010-05-24 Paragraf: KF 74 Reviderande instans: Kommunfullmäktige Diarienummer:

Läs mer

Sida STYRDOKUMENT 1(18) Datum 2013-10-04. Samhällsbyggnad. Krisledningsplan. Styrdokument

Sida STYRDOKUMENT 1(18) Datum 2013-10-04. Samhällsbyggnad. Krisledningsplan. Styrdokument STYRDOKUMENT 1(18) Samhällsbyggnad Krisledningsplan Styrdokument 2(18) Styrdokument Dokumenttyp Plan Beslutad av Kommunfullmäktige 2013-09-25, 135 Dokumentansvarig Kommunchefen Reviderad av 3(18) Innehållsförteckning

Läs mer

Krisledningsplan för Hässleholms kommun

Krisledningsplan för Hässleholms kommun www.hassleholm.se S Krisledningsplan för Hässleholms kommun Program och handlingsplaner Diarienummer: 2015/376 170 Fastställt den: 2004-12-31 185 Fastställt av: Kommunfullmäktige För revidering ansvarar:

Läs mer

Krisledningsplan för Östra Göinge kommun

Krisledningsplan för Östra Göinge kommun Ansvarig Jonas Rydberg, kommunchef Dokumentnamn Krisledningsplan Upprättad av Bertil Håkanson, säkerhetssamordnare Reviderad: Berörda verksamheter Samtliga verksamheter Fastställd datum KS 2015-06-17 65

Läs mer

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING 1 Tillämpningsföreskrifter för POSOM Antagna av kommunstyrelsen 2008-10-08, 119 Inkallande POSOM består av ledningsgrupp och insatsgrupp. POSOM kan inkallas direkt av SOS Alarm Stockholm, Räddningscentralen

Läs mer

Kungsörs kommuns författningssamling Nr D.5

Kungsörs kommuns författningssamling Nr D.5 Kommunikationsplan för Kungsörs kommun vid kris Antagen av kommunfullmäktige 2012-09-10, 83 KS-handling nr 30/2012 Planen ersätter tidigare antagen plan från 2005-09-26, 109 senast reviderad av kommunfullmäktige

Läs mer

Plan för hantering av extraordinära händelser 2011-2014

Plan för hantering av extraordinära händelser 2011-2014 Plan för hantering av extraordinära händelser 2011-2014 Antagen av Kommunfullmäktige 2011-02-17 (Dnr 2010/KS 0358 003 10) Tyresö kommun / 2010-12-01 3 (8) Innehållsförteckning 1 Grunder... 4 1.1 Samhällets

Läs mer

Revisionsrapport. Krisberedskap och krisledning Lindesbergs kommun. November 2008 Christina Norrgård

Revisionsrapport. Krisberedskap och krisledning Lindesbergs kommun. November 2008 Christina Norrgård Revisionsrapport Krisberedskap och krisledning Lindesbergs kommun November 2008 Christina Norrgård 1 Sammanfattande bedömning och rekommendationer...3 2 Bakgrund...4 2.1 Aktuell lagstiftning...4 2.2 Uppdrag

Läs mer

Krisledningsplan 2015-2018

Krisledningsplan 2015-2018 Krisledningsplan 2015-2018 Plan för extraordinära händelser eller allvarlig störning i Torsås kommun Antagen av kommunfullmäktige 2015-11-16 Innehåll Inledning... 2 Extraordinär händelse... 3 Krisledningsnämnd...

Läs mer

Central krisledningsplan

Central krisledningsplan PROGRAM POLICY STRATEGI HANDLINGSPLAN RIKTLINJER Central krisledningsplan för Örebro kommun. Handlingsplan för organisation och ledning vid kriser, extraordinära händelser och höjd beredskap Örebro kommun

Läs mer

Styrande dokument. Kriskommunikationsplan för Oskarshamns kommun

Styrande dokument. Kriskommunikationsplan för Oskarshamns kommun Styrande dokument Kriskommunikationsplan för Oskarshamns kommun Fastställd av Kommunstyrelsen 2016-04-19, 97 Gäller från och med 2016-04-29 Ersätter Kriskommunikationsplan för Oskarshamns kommuns ledning

Läs mer

STYRDOKUMENT för kommunens arbete med krisberedskap

STYRDOKUMENT för kommunens arbete med krisberedskap Bilaga 1 Kommunstyrelsen 2016-02-22 42. STYRDOKUMENT för kommunens arbete med krisberedskap 2016-2018 Enligt lag om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och

Läs mer

Styrdokument för kommunens arbete med krisberedskap

Styrdokument för kommunens arbete med krisberedskap Kommunal författningssamling för Smedjebackens kommun Fastställd av Ks 149 Den 2016-11-01 Dnr 2016/00011 Styrdokument för kommunens arbete med krisberedskap Kommunstyrelsens beslut Reviderat styrdokument

Läs mer

Bilaga 1 Aktö rernas syfte öch delma l

Bilaga 1 Aktö rernas syfte öch delma l Kultur- och samhällsbyggnadsenheten Bilaga 1 till Övningsbestämmelser 2013-09-12 sid 1 (9) Bilaga 1 Aktö rernas syfte öch delma l Innehållsförteckning Boxholms kommun... 2 Finspångs kommun... 2 Försvarsmakten

Läs mer

POSOM. Handlingsplan för psykiskt och socialt omhändertagande. Fastställd i Omsorgsnämnden 2007-06-25

POSOM. Handlingsplan för psykiskt och socialt omhändertagande. Fastställd i Omsorgsnämnden 2007-06-25 POSOM Handlingsplan för psykiskt och socialt omhändertagande Fastställd i Omsorgsnämnden 2007-06-25 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Definition av katastrofbegreppet... 2 Vad är POSOM?...

Läs mer

Riktlinjer för kris- och kontinuitetshantering

Riktlinjer för kris- och kontinuitetshantering Riktlinjer för kris- och kontinuitetshantering Krisorganisationen vid Uppsala universitet Fastställda av Rektor 2015-09-29 1 Inledning Uppsala universitets verksamhet är omfattande och bedrivs både i Sverige

Läs mer

Antagen av kommunstyrelsen 2008-12-02 295. POSOM Psykiskt Och Socialt OMhändertagande vid extraordinära händelser och andra allvarliga störningar

Antagen av kommunstyrelsen 2008-12-02 295. POSOM Psykiskt Och Socialt OMhändertagande vid extraordinära händelser och andra allvarliga störningar Antagen av kommunstyrelsen 2008-12-02 295 POSOM Psykiskt Och Socialt OMhändertagande vid extraordinära händelser och andra allvarliga störningar Innehållsförteckning: 1. Inledning...3 2. Mål...3 3. Organisation...4

Läs mer

Utbildnings- och övningsplan

Utbildnings- och övningsplan 1(7) STYRDOKUMENT DATUM 2012-06-18 Utbildnings- och övningsplan Älvsbyns Kommun Margareta Lundberg Säkerhetsgruppen Dokumenttyp Dokumentnamn Fastställd/upprättad Beslutsinstans Giltighetstid Plan Utbildnings-

Läs mer

Krisledningsplan 2011 2014

Krisledningsplan 2011 2014 Burlövs kommun Kommunfullmäktige Krisledningsplan 2011 2014 Antagen av kommunfullmäktige 2011-12-19, 144 1. Händelse! 2. SOS 4. Larmfunktionen återkopplar beslut om åtgärd till SOS Räddningstjänst, Lst,

Läs mer

Lagstadgad plan. Plan för hantering av extraordinära händelser KS 2016/0015. Beslutad av kommunfullmäktige

Lagstadgad plan. Plan för hantering av extraordinära händelser KS 2016/0015. Beslutad av kommunfullmäktige Lagstadgad plan 2016-01-04 Plan för hantering av extraordinära händelser KS 2016/0015 Beslutad av kommunfullmäktige 2016-02-02 Ersätter Plan för hantering av extraordinära händelser beslutad av kommunfullmäktige

Läs mer

Säkerhetsavdelningen Krisplan

Säkerhetsavdelningen Krisplan Säkerhetsavdelningen Krisplan 2015 2018 Krisplan 2015 2018 1 Inledning: Hantera avvikelser på ett systematiskt sätt n Ordet kris har olika betydelser i olika sammanhang. I arbetet med samhällets krisberedskap

Läs mer

PLAN FÖR LEDNING OCH SAMORDNING

PLAN FÖR LEDNING OCH SAMORDNING Reviderad 2015-01-20 av Mia Lindblom ANTAGEN AV KF 7/12 PLAN FÖR LEDNING OCH SAMORDNING av kommunens verksamhet vid större olyckor, extraordinära händelser i fred, svåra påfrestningar och under höjd beredskap

Läs mer

Föredragande borgarrådet Sten Nordin anför följande.

Föredragande borgarrådet Sten Nordin anför följande. PM 2014: RI (Dnr 307-877/2014) Förslag till Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps föreskrifter om kommuners och landstings risk- och sårbarhetsanalyser Remiss från Myndigheten för samhällsskydd

Läs mer

Kriskommunikationsplan Båstads kommun

Kriskommunikationsplan Båstads kommun Kriskommunikationsplan Båstads kommun Januari 2014 Innehållsförteckning 1. Inledning... 3 1.1 Bakgrund... 3 1.2 Mål... 3 1.3 Syfte... 3 1.4 Målgrupper... 3 2. Uppdraget... 5 2.1 Krisinformationsorganisationen...

Läs mer

Central krisledningsplan för Helsingborgs stad

Central krisledningsplan för Helsingborgs stad SID 1(10) Central krisledningsplan för Helsingborgs stad PROGRAM POLICY RIKTLINJER Kontaktcenter Postadress 251 89 Helsingborg Växel 042-10 50 00 kontaktcenter@helsingborg.se helsingborg.se SID 2(10) Helsingborgs

Läs mer

Kommunal Författningssamling

Kommunal Författningssamling Kommunal Författningssamling Krisledningsplan - Kävlinge kommun Dokumenttyp Beslutande organ Förvaltningsdel Plan Kommunstyrelsen Kommunkansliet Antagen 2014-05-12, Kf 30/2014 Ansvar Säkerhetschef Krisledningsplan

Läs mer

Kontinuitetshantering i samhällsviktig verksamhet

Kontinuitetshantering i samhällsviktig verksamhet Kontinuitetshantering i samhällsviktig verksamhet Spår 1: Informationssäkerhet i kommuner 15 september 2016 Omar Harrami Innehåll Strategi och handlingsplan Skydd av samhällsviktig verksamhet Stöd för

Läs mer

Plan för hantering av samhällsstörningar och extraordinära händelser

Plan för hantering av samhällsstörningar och extraordinära händelser Plan för hantering av samhällsstörningar och extraordinära händelser Marks kommun för mandatperioden 2015-2018 Dokumenttyp Plan Dokumentansvarig Säkerhetssamordnare Fastställd av Kommunfullmäktige Gäller

Läs mer

Styrdokument enligt lagen om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap

Styrdokument enligt lagen om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Peo Carlsson 2016-09-20 KS 2016/0874 Kommunfullmäktige Styrdokument enligt lagen om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser

Läs mer

Övergripande handlingsprogram för Skydd och säkerhet i Kinda kommun

Övergripande handlingsprogram för Skydd och säkerhet i Kinda kommun Övergripande handlingsprogram för Skydd och säkerhet i Kinda kommun med bilagorna Handlingsprogram för förebyggande verksamhet i Kinda kommun. Risk och sårbarhetsanalys Antagen av kommunfullmäktige 2005-02-28

Läs mer

Informationsplan. vid kris. Antagen av kommunstyrelsen

Informationsplan. vid kris. Antagen av kommunstyrelsen Informationsplan vid kris Antagen av kommunstyrelsen 2012-08-30 101 Information vid kris Kommunens information vid kris syftar till att ge drabbade, allmänhet, personal, samverkande organisationer och

Läs mer

Reglemente och plan för krisledningsnämnden vid extraordinära händelser

Reglemente och plan för krisledningsnämnden vid extraordinära händelser Upprättare: Carina Clemin Revisionsnr Diarienr. 1(6) Granskare: Stefan Jakobsson Fastställandedatum 2011-02-03 Fastställare: Landstingsstyrelsen Giltigt t.o.m. 2015-02-03 Reglemente och plan för krisledningsnämnden

Läs mer

Krisledningsnämnd. Strategisk Krisledning. Krisledningsstab

Krisledningsnämnd. Strategisk Krisledning. Krisledningsstab 1 (6) Krisledningsorganisation Katrineholms kommun Ledning För att säkerställa samordning och information vid extraordinära händelser i fredstid har kommunen en krisledningsorganisation som ansvarar för

Läs mer

Ledningsplan vid extraordinär händelse

Ledningsplan vid extraordinär händelse Ledningsplan vid extraordinär händelse Antagen av kommunfullmäktige den 2016-02-29 9 Ledningsplan vid extraordinär händelse Sidan 1 Innehållsförteckning Inledning... 2 Syfte... 2 1. Mål och ansvar... 3

Läs mer

Utbildningsförvaltningens krisledningsplan

Utbildningsförvaltningens krisledningsplan s krisledningsplan Diarienummer UF/2016:124 Post Botkyrka kommun, 147 85 TUMBA Besök Munkhättevägen 45 Tel 08-530 610 00 www.botkyrka.se Org.nr 212000-2882 Bankgiro 624-1061 Innehållsförteckning Krisledningsplan

Läs mer

Handlingsplan för kris och extraordinära händelser för social- och äldreomsorgsförvaltningen

Handlingsplan för kris och extraordinära händelser för social- och äldreomsorgsförvaltningen SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR 2013-09-13 AN 2013/322 1 (2) HANDLÄGGARE Berit Heidenfors 08-535 312 77 Berit.heidenfors@huddinge.se Äldreomsorgsnämnden Handlingsplan

Läs mer

Plan. Krisledningsplan. Vid extraordinära och allvarliga händelser 2014-2018 KS14-281 003. Föreskrifter. Policy. Program. Reglemente.

Plan. Krisledningsplan. Vid extraordinära och allvarliga händelser 2014-2018 KS14-281 003. Föreskrifter. Policy. Program. Reglemente. KS14-281 003 Krisledningsplan Vid extraordinära och allvarliga händelser 2014-2018 Föreskrifter Plan Policy Program Reglemente Riktlinjer Strategi Taxa Antagen av kommunfullmäktige 2014-10-13 41 Innehållsförteckning

Läs mer

Riktlinjer för kris- och kontinuitetshantering

Riktlinjer för kris- och kontinuitetshantering Dnr UFV 2015/1058 Riktlinjer för kris- och kontinuitetshantering Krisorganisationen vid Uppsala universitet Fastställd av: Rektor 2015-09-29 Rev. 2015-10-27 Innehållsförteckning 1 Inledning 3 2 Krishantering

Läs mer