LANDSTINGET I KALMAR LÄN

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "LANDSTINGET I KALMAR LÄN"

Transkript

1 LANDSTINGET I KALMAR LÄN Landstingsstyrelsens framställningar 2013: Dnr AS Motion (2013:4) angående självtest vid behandling med blodförtunnande läkemedel I motion (2013:4) föreslår Christer Jonsson, Centerpartiet, med instämmande av övriga allianspartier, att Landstinget i Kalmar län ska införa användandet av självtestutrustning vid blodförtunnande behandling både för egenvård och för användning på hälsocentraler samt att den utrustning som kan användas för egenvård i hemmet ska kunna förskrivas som hjälpmedel. Vid ärendets beredning inom landstingsdirektörens stab har yttranden inkommit från Hälso- och sjukvårdsförvaltningen (Medicinklinikerna i Kalmar och Västervik samt Länsenheten för klinisk kemi vid Diagnostisk Centrum), Primärvårdsförvaltningen och Planeringsenheten (Läkemedelssektionen) varvid följande redogörelse kan lämnas. Motionen avser självtester vid behandling med blodförtunnande läkemedel, dvs. tester som patienten själv på egen hand ska kunna utföra. Den mätutrustning som nämns i samtliga yttranden är CoaguChek. Detta instrument finns i två versioner, en för självtester och en för patientnära analyser i sjukvården. Motionen rör i första hand subvention av mätapparatur för självtester. Användning av mätapparatur för patientnära analyser i sjukvården behöver utredas vidare enligt yttrande från Länsenheten för Klinisk Kemi. Metoden för självtester Flera vetenskapliga studier talar för att självtester för kontroll och styrning av behandlingen fungerar väl för utvalda patienter som får särskild utbildning i metoden och har stöd från en koagulationsmottagning. Viss erfarenhet av självtester finns redan vid länets koagulationsmottagningar i Kalmar, Oskarshamn respektive Västervik. Ett mindre antal patienter har valt att själva betala för mätinstrumentet men får recept på testremsor som omfattas av läkemedelsförmånen och är kostnadsfria för patienten. De ansvariga för koagulationsmottagningarna är positiva till metoden men betonar att det endast är en mindre andel av patienterna som kan vara aktuella för självtestning. Instrumentet för självtester kallas CoaguChek XS. För närvarande finns det inte något annat alternativ för självtester på den svenska marknaden. Mätapparaten förväntas hålla för flera års användning. Enlig SBU-alert (2007) uppskattas den tekniska livslängden till 6-8 år. Antal patienter Cirka 6000 patienter i Kalmar län behandlas med blodförtunnande medel (t.ex. warfarin) som måste kontrolleras med regelbundna tester av koagulationförmågan. Andelen av dessa patienter som kan vara lämpliga för självtester är procent eller färre, dvs. det rör sig om patienter i Kalmar län.

2 Självtestning är mindre lämpligt för patienter som av olika skäl kan ha svårt att hantera provtagningarna eller göra mätningarna korrekt. Avgörande för de löpande kostnaderna är hur ofta självtester respektive tester på laboratorium behöver utföras (se bilaga). En patient som är välinställd behöver inte testas lika ofta som en patient som påbörjar sin behandling eller där annan sjukdom eller läkemedelsbehandling påverkar dosbehovet. Många olika faktorer påverkar doseringen av warfarin och därmed koagulationsvärdet, bland annat genetiska faktorer, andra läkemedel och kosten. Mätapparatur och mätremsor bör upphandlas av landstinget, i analogi med upphandling av mätapparatur och mätstickor för kontroll av diabetesbehandling. Löpande kvalitetskontroller av metoden ska göras enligt riktlinjer från Klinisk kemi. AVK-mottagningarna bör stå för utbildning av patienterna, samt utlämning av mätapparatur och mätstickor. Slutsats angående kostnader för självtester Kostnaderna för självtester beräknas bli högre under det första året med CoaguChek, jämfört med traditionell testning av koagulationsvärdet. På flera års sikt kan man dock räkna med att skillnaderna i kostnader för de två metoderna jämnas ut. Andras bedömningar SBU I SBU-rapporten från 2007 bedömdes att en kostnadsberäkning för svenska förhållanden indikerar att direkta kostnader för egenvård (med detta avses att patienten testar själv och själv avgör lämplig dosering av warfarin) är jämförbara med eller något högre än för rutinsjukvård. Uppstartskostnader beräknades till 8700 kr (annuitet över 5 år 1900 kr). Löpande kostnader beräknades till 5900 kr per år vid självtest. För sedvanlig koagulationskontroll beräknades uppstartskostnaderna till 1400 kr (annuitet över 5 år 300 kr) och löpande kostnader till 5600 kr per år. I rapporten kommenterades dock att om hänsyn tas till indirekta kostnader i form av produktionsbortfall skulle egenvård dock kunna vara kostnadsbesparande. Vidare konstaterades i rapporten att egenvård från kostnadseffektivitetssynpunkt är mer gynnsamt om behandlingen pågår under lång tid och om patienternas tid har hög alternativkostnad. Stockholms läns landsting Stockholms läns landsting beslöt att införa portabel patientbunden utrustning för egentest av PK-värde i maj I ett tjänsteutlåtande räknades med en engångskostnad för mätaren om 4800 kr, samt en utbildningskostnad på cirka 3600 kr per patient. Till detta räknade man med en löpande kostnad på cirka 5600 kr per patient och år. Man räknade också med att kostnaden för mätare, utbildning och löpande kostnader balanseras av minskade kostnader för mottagningsbesök på några års sikt. Aspekter att beakta Patientsäkerhet Enligt de kliniska studier som har utförts är patientsäkerheten god och bedöms vara i nivå med väl fungerande traditionell koagulationskontroll.

3 För att patientsäkerheten ska bibehållas ska löpande kvalitetskontroller utföras enligt riktlinjer från Klinisk kemi. Miljökonsekvenser Om patienten kan utföra självtester minskar behovet av transporter till hälsocentral eller sjukhusmottagning. Jämställd och jämlik vård Endast patienter som bedöms lämpliga att utföra självtester ska använda metoden. I riket gick 38 procent av den totala försäljningen av mätremsor till kvinnor under år 2013, i Kalmar län var motsvarande siffra 64 procent. ehälsa IT-stödet för kommunikation av provsvar från patienten till AVK-mottagningen och återrapport av förnyad ordination av läkemedelsdoseringen bör kunna utvecklas. Slutsats angående användning av Coaguchek på Hälsocentraler och laboratorier Detta avser patientnära analyser som inte i begreppet självtest, men kan vara av intresse för vården och bör utredas vidare. Sammanfattning Flera vetenskapliga studier talar för att självtester för kontroll och styrning av behandlingen fungerar väl för utvalda patienter som får särskild utbildning i metoden och har stöd från en koagulationsmottagning. Mot bakgrund av den utredning som redovisas ovan föreslås att landstingsfullmäktige ska bifalla motionen. Ett införande är dock förenat med betydande kostnader, varför plan för införande får bestämmas i samband med ordinarie plan- och budgetprocess för Förslag till beslut 1. Landstingsfullmäktige bifaller motion (2013:4) angående självtest vid behandling med blodförtunnande läkemedel. Det innebär att landstinget ska införa patientbunden mätapparatur för självtester vid behandling med blodförtunnande medel. 2. Plan för införande samt finansieringen av patientbunden mätapparatur för självtester vid behandling med blodförtunnande medel får hanteras i samband med ordinarie plan- och budgetprocess inför Landstingsplan Kalmar den 12 februari 2014 På landstingsstyrelsens vägnar: Anders Henriksson /Alf Jönsson

4 Dnr Bilaga till motion (2013:4) angående självtester av vid behandling med blodförtunnande läkemedel Beräkning av kostnader för warfarin-behandling med INRtester på laboratorium respektive självtest med Coaguchek Läkemedel (Waran) Behandlingskontroll med INR-test på laboratorier Om 7,5 mg per dag (= en DDD) 1183 kr/år Behandlingskontroll med självtest med Coaguchek Om 7,5 mg per dag (= en DDD) 1183 kr/år Mätinstrument, inköpskostnad Ägs av landstinget. Kostnad för utrustning ingår i PK-INR-analys, se nedan kr exkl moms (6500 kr inkl. moms enligt se/ Avläst den ) Om användning under 5 år: 1040 kr/år exkl moms (1300 kr/år inkl moms) Mätremsor (förbrukningsmaterial) Ej relevant 33,63 kr/styck förmånskostnad exkl moms (42,09 kr/styck inkl moms) enligt försäljningsstatistik för 2013 Rekommenderad testning varannan vecka, dvs 26 ggr/år. Beräknad årskostnad: 26 x kr = 875 kr exkl moms (1094 kr inkl moms) Besök för blodprovstagning på HC eller sjukhusmottagning gånger per år (patientavgift 100 kr, inom landstingets högkostnadsskydd) 2 gånger per år (patientavgift 100 kr, inom landstingets högkostnadsskydd) Analys PK-INR på Kliniskt kemiskt laboratorium, inkl. kostnad för mätinstrument och reagens (indirekta kostnader såsom lokalhyra och overhead ingår ej) Enligt AVK-mottagningen LSK: doseringar för 2700 patienter = gånger per år Kostnad per prov enligt Ivar Tjernberg, Klinisk kemi: 22,37 kr Enligt provtagningsanvisningar från Diagnostiskt Centrum Minst 2 gånger per år. Årskostnad om 36 kr per prov = 72 kr per år

5 Dnr (www.ltkalmar.se): 36 kr (internt) (43,92 kr externt) Årskostnad a) om 13 prov à 36 kronor: 468 kr b) om 26 prov à 36 kronor: 936 kr Total årskostnad för prov/mätremsor Resor till blodprovstagning: För patienten till sjukvården, eller för sjukvårdspersonal till patienten. För prov per år: kr Kostnad för patienten och/eller för sjukvården (landstinget/kommunen) för provtagning av PK-INR per år. För 26 mätremsor per år, plus 2 kontrollprov PK-INR: = 947 kr Kostnad för patienten och/eller sjukvården för resa För provtagning av PK-INR 2 gånger per år. Förlorad arbetstid för pat Kostnad för patienter som ej är pensionärer. Troligen ingen kostnad för förlorad arbetstid. AVK-mottagnings bedömning av mätvärde och ordination (antal ggr per pat och år enligt statistik/rekommendatio n från LSK) gånger per år (?) 26 plus 2 gånger per år. Utbildning av patient och personal? 2250 kr (enligt SBU-Alert 2007)

6

7

8

Yttrande över Läkemedelsverkets redovisning av regeringsuppdrag avseende homeopatiska läkemedel

Yttrande över Läkemedelsverkets redovisning av regeringsuppdrag avseende homeopatiska läkemedel Planeringsenheten Läkemedelssektionen TJÄNSTESKRIVELSE Sida 1(3) Datum 2015-03-25 Diarienummer 150097 Landstingsstyrelsen Yttrande över Läkemedelsverkets redovisning av regeringsuppdrag avseende homeopatiska

Läs mer

Hjälpmedel på lika villkor. Kartläggning av landstingens och regionernas tillhandahållande av hjälpmedel

Hjälpmedel på lika villkor. Kartläggning av landstingens och regionernas tillhandahållande av hjälpmedel Hjälpmedel på lika villkor Kartläggning av landstingens och regionernas tillhandahållande av hjälpmedel Hjälpmedelsinstitutet (HI), 2012 Författare: Kontigo AB: Jenny Halldén, Göran Hallin, Johanna Jupiter,

Läs mer

Bra sjukvård kan bli bättre

Bra sjukvård kan bli bättre Bra sjukvård kan bli bättre 1 En sammanfattning baserad på Närsjukvårdsutredningens rapport Framtidens hälso- och sjukvård i Norrbotten hot, möjligheter och vägval inför år 2020 2 Att möta framtiden Du

Läs mer

Vad kostar hemsjukvården i kommunerna? En metod att mäta hemsjukvårdens omfattning och kostnader Resultat från Jämtland och Värmland

Vad kostar hemsjukvården i kommunerna? En metod att mäta hemsjukvårdens omfattning och kostnader Resultat från Jämtland och Värmland Vad kostar hemsjukvården i kommunerna? En metod att mäta hemsjukvårdens omfattning och kostnader Resultat från Jämtland och Värmland Vad kostar hemsjukvården i kommunerna? En metod att mäta hemsjukvårdens

Läs mer

Landstingsstyrelsens förslag till beslut

Landstingsstyrelsens förslag till beslut FÖRSLAG 2011:59 LS 1105-0669 Landstingsstyrelsens förslag till beslut Minskning av aktiekapital i AB Storstockholms Lokaltrafik och avveckling av Lidingöbolaget Föredragande landstingsråd: Torbjörn Rosdahl

Läs mer

Grundregler för representation, gåvor och andra förmåner mm i landstinget

Grundregler för representation, gåvor och andra förmåner mm i landstinget 1(6) Ledningsstaben Annika Hjertkvist 2013-04-29 LiÖ 2013-46 Grundregler för representation, gåvor och andra förmåner mm i landstinget Fullmäktige beslutar om grundregler för representation mm. Landstingsdirektören

Läs mer

Grundregler för representation, gåvor och andra förmåner mm i landstinget

Grundregler för representation, gåvor och andra förmåner mm i landstinget 1(6) Ledningsstaben Annika Hjertkvist 2013-04-29 LiÖ 2013-46 Grundregler för representation, gåvor och andra förmåner mm i landstinget Fullmäktige beslutar om grundregler för representation mm. Landstingsdirektören

Läs mer

Yttrande över landstingsrevisorernas projektrapport nr 15/2014 Framtidens hälso- och sjukvård - arbetet i projektet

Yttrande över landstingsrevisorernas projektrapport nr 15/2014 Framtidens hälso- och sjukvård - arbetet i projektet Stockholms läns landsting 1 (2) Landstingsradsberedningen SKRIVELSE 2015-04-22 LS 2015-0345 Landstingsstyrelsen Yttrande över landstingsrevisorernas projektrapport nr 15/2014 Framtidens hälso- och sjukvård

Läs mer

Utveckling av e-hälsa i kommunerna. Uppföljning av stimulansmedel 2013

Utveckling av e-hälsa i kommunerna. Uppföljning av stimulansmedel 2013 Utveckling av e-hälsa i kommunerna Uppföljning av stimulansmedel 2013 Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris, men du får

Läs mer

Peterson-Berger Hallen, OSD, Krondikesvägen 93, Östersund ÄRENDEFÖRTECKNING. 4. Fullmäktiges presidiums information

Peterson-Berger Hallen, OSD, Krondikesvägen 93, Östersund ÄRENDEFÖRTECKNING. 4. Fullmäktiges presidiums information Kallelse/Föredragningslista 1(54) Samordningskansliet 2015-04-02 Charlotte Funseth Tfn: 063-14 75 51 E-post: charlotte.funseth@regionjh.se ORGAN: Regionfullmäktige DATUM: 2015-04-14--15 PLATS: Peterson-Berger

Läs mer

Nulägesbeskrivning av det statliga tandvårdsstödet. Rapportering av regeringsuppdrag

Nulägesbeskrivning av det statliga tandvårdsstödet. Rapportering av regeringsuppdrag Nulägesbeskrivning av det statliga tandvårdsstödet Rapportering av regeringsuppdrag 2 (50) Citera gärna Tandvårds- och läkemedelsförmånsverkets rapporter men glöm inte att uppge källa: Rapportens namn,

Läs mer

Sanofi Pasteur MSD AB Hemvärnsgatan 15 171 54 Solna

Sanofi Pasteur MSD AB Hemvärnsgatan 15 171 54 Solna BESLUT 1 (7) Läkemedelsförmånsnämnden Datum Vår beteckning SÖKANDE Sanofi Pasteur MSD AB Hemvärnsgatan 15 171 54 Solna SAKEN Ansökan inom läkemedelsförmånerna LÄKEMEDELSFÖRMÅNSNÄMNDENS BESLUT Läkemedelsförmånsnämnden

Läs mer

Vård till papperslösa

Vård till papperslösa 2015:10 Vård till papperslösa En uppföljning av lagen om vård till personer som vistas i Sverige utan tillstånd MISSIV DATUM DIARIENR 2015-04-08 2014/78-5 ERT DATUM ER BETECKNING 2014-04-16 S2014/3531/FS

Läs mer

Sammanträde i Landstingsstyrelsens arbetsutskott

Sammanträde i Landstingsstyrelsens arbetsutskott DAGORDNING Landstingsstyrelsens arbetsutskott Central förvaltning Sammanträde 2013-10-21 Sida 1 (14) Sammanträde i Landstingsstyrelsens arbetsutskott Ordförande kallar till sammanträde. Tid: 2013-10-21

Läs mer

Ska TLV genomföra hälsoekonomiska bedömningar av rekvisitionsläkemedel?

Ska TLV genomföra hälsoekonomiska bedömningar av rekvisitionsläkemedel? Dnr: 2731/2009 Ska TLV genomföra hälsoekonomiska bedömningar av rekvisitionsläkemedel? TLV:s slutrapport med anledning av regeringens uppdrag att utreda förutsättningarna att genomföra hälsoekonomiska

Läs mer

Ojämlik vård ett hot mot vår sjukvård

Ojämlik vård ett hot mot vår sjukvård Ojämlik vård ett hot mot vår sjukvård Kommissionen för jämlik vård Slutrapport mars 2015 Innehåll Sammanfattning...1 1. Bakgrund...5 1.1 Direktiv till Kommissionen för jämlik vård...6 1.1.1 Huvuduppdrag

Läs mer

11. Kostnader för utprovning och för hörapparater samt regionala skillnader

11. Kostnader för utprovning och för hörapparater samt regionala skillnader 11. Kostnader för utprovning och för hörapparater samt regionala skillnader Sammanfattning Det är brist på vetenskaplig litteratur som redovisat kostnader i relation till nytta av hörapparat på ett sådant

Läs mer

Yttrande över betänkandet Krav på privata aktörer i välfärden (SOU 2015:7)

Yttrande över betänkandet Krav på privata aktörer i välfärden (SOU 2015:7) Stockholms läns landsting 1(2) Landstingsradsberedningen SKRIVELSE 2015-05-20 LS 2015-0383 Landstingsstyrelsen Yttrande över betänkandet Krav på privata aktörer i välfärden (SOU 2015:7) Föredragande landstingsråd:

Läs mer

Förslag till nya regler om information om räntan på bostadskrediter

Förslag till nya regler om information om räntan på bostadskrediter 2014-09-19 REMISSPROMEMORIA FI Dnr 14-726 Förslag till nya regler om information om räntan på bostadskrediter Sammanfattning Finansinspektionen föreslår nya föreskrifter och allmänna råd som innebär att

Läs mer

Din rätt till vård och omsorg en vägvisare för äldre

Din rätt till vård och omsorg en vägvisare för äldre Din rätt till vård och omsorg en vägvisare för äldre VEM KAN FÅ HJÄLP? Socialtjänstlagen ger Dig rätt till hjälp i hemmet, äldreboende, dagverksamhet och annat bistånd om Du inte själv kan tillgodose Dina

Läs mer

Läkemedelsförsäljningen i Sverige analys och prognos

Läkemedelsförsäljningen i Sverige analys och prognos Läkemedelsförsäljningen i Sverige analys och prognos April 2013 Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris, men du får inte

Läs mer

jämförelser mellan Sverige och 10 andra länder

jämförelser mellan Sverige och 10 andra länder Rapport 2014:11 Vården ur patienternas perspektiv jämförelser mellan Sverige och 10 andra länder Resultat från The Commonwealth Fund 2014 International Health Policy Survey Citera gärna ur Vårdanalys rapporter,

Läs mer

TANDVÅRDEN IN I SJUKVÅRDSSYSTEMET,

TANDVÅRDEN IN I SJUKVÅRDSSYSTEMET, TANDVÅRDEN IN I SJUKVÅRDSSYSTEMET, VAD KOSTAR DET? AB HANDELNS UTREDNINGSINSTITUT (HUI) AB HANDELNS UTREDNINGSINSTITUT (HUI) FÖRORD Föreliggande studie syftar till att studera konsekvenserna av att föra

Läs mer

användning av medicinteknik

användning av medicinteknik Rapport 2015:2 Mot en mer effektiv och jämlik användning av medicinteknik om nyttan med hälsoekonomiska Mot en bedömningar mer effektiv av och medicinteknik jämlik användning av medicinteknik om nyttan

Läs mer

en modell för kommunal borgensavgift till kommunala bostadsaktiebolag

en modell för kommunal borgensavgift till kommunala bostadsaktiebolag en modell för kommunal borgensavgift till kommunala bostadsaktiebolag innehåll bakgrund 3 bakomliggande reglering 4 Lag om allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag 4 EU:s statsstödsregler 4 Exempel på

Läs mer

Svensk Försäkrings rapportserie Vår framtida välfärd Del 2. Välfärdstjänsterna idag och det offentliga åtagandet

Svensk Försäkrings rapportserie Vår framtida välfärd Del 2. Välfärdstjänsterna idag och det offentliga åtagandet Svensk Försäkrings rapportserie Vår framtida välfärd Del 2 Välfärdstjänsterna idag och det offentliga åtagandet INNEHÅLLsförteckning Förord Inledning Offentliga välfärdstjänster och privata alternativ

Läs mer

NR 9. uppdra åt nämnden för Blekingesjukhuset att vidta åtgärder för att kontrollera kostnadsutvecklingen,

NR 9. uppdra åt nämnden för Blekingesjukhuset att vidta åtgärder för att kontrollera kostnadsutvecklingen, 2015-05-19 Dnr 2015/00157 NR 9 Landstingsstyrelsen Landstingsstyrelsens arbetsutskott har vid sitt sammanträde den 18 maj 2015 behandlat ärende angående delårsbokslut. Landstingsstyrelsens arbetsutskotts

Läs mer

Med- och egenfinansiering i vården etiska aspekter

Med- och egenfinansiering i vården etiska aspekter Med- och egenfinansiering i vården etiska aspekter Rapport av Statens medicinsk-etiska råd Stockholm 2014 Smer rapport 2014:1 Smer rapport 2014:1. Med- och egenfinansiering i vården etiska aspekter. Rapporten

Läs mer

Medicin på kredit och i påse

Medicin på kredit och i påse ANSER 2001:6 Medicin på kredit och i påse Apotekets delbetalningssystem och dosdispenseringsverksamhet RFV ANSER Under beteckningen RIKSFÖRSÄKRINGSVERKET ANSER publicerar Riksförsäkringsverket bl a rättslägesanalyser

Läs mer

STATISTIK OCH ANALYS. Samhällets kostnader för olyckor

STATISTIK OCH ANALYS. Samhällets kostnader för olyckor STATISTIK OCH ANALYS Samhällets kostnader för olyckor Samhällets kostnader för olyckor Samhällets kostnader för olyckor Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) MSB:s kontaktperson: Linda Ryen,

Läs mer