Första världskriget. 100 år sedan krigsutbrottet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Första världskriget. 100 år sedan krigsutbrottet"

Transkript

1 Första världskriget 100 år sedan krigsutbrottet Slagfälten på västfronten liknade ett månlandskap efter alla bombkrevader. Här ses en kanadensisk kulsprutegrupp i sina ställningar. 6 NORDISK FILATELI September 2014

2 av Carl-Henrik Larsson Det är i år 100 år sedan första världskriget bröt ut. De bakomliggande orsakerna, liksom följderna av detta det värsta krig som dittills drabbat mänskligheten, var många. Vi skall här se närmare på det krig som förändrade 1900-talets historia för alltid. På detta frimärke som Frankrike gav ut 1958, 40 år efter krigsslutet, visas en fransk soldatgrav. Fortfarande skördar faktiskt detta krig offer. Mer än 250 människor, mestadels bönder, har efter kriget dött då de plöjt upp, eller kommit i kontakt med granater och ammunition från första världskriget. En enhet ur den belgiska militären arbetar fortfarande med att plocka bort och oskadliggöra blindgångare och kvarglömda granater. Förra året (2013) plockade denna enhet bort 160 ton granater och ammunition bara från området kring Ypres, där ett av de större slagen stod. Och miljoner granater finns fortfarande kvar! A tt ett krig mellan Euro pas stormakter skulle bry ta ut sommaren 1914 var egentligen inte oväntat. För re - dan under slutet av 1800-talet fanns det flera tecken på att ett framtida krig skulle komma att förhärja den europeiska kontinenten. Trots det blev krigets förlopp och de fasansfulla följderna en chock! Artonhundratalet var nationalismens århundrade framför andra. Ett nationsbygge var en process som skapades uppifrån, där den gemensamma historien skulle få folket att enas kring sin nation. Detta skapade kän s - lan av vi och de. Samtidigt utnyttjade de europeiska kolonialmakterna Storbritan ni en, Frankrike och Belgien sina kolonier till bristningsgränsen. Den industriella revolutionen NORDISK FILATELI September

3 Militären och statsmannen Paul von Hindenburg ( ) visas på detta tyska frimärke från Efter första världskrigets utbrott 1914 gick den pensionerade Hindenburg åter i tjänst. Tillsammans med Erich Luddendorff ( ) ledde Hindenburg den tyska armén till viktiga segrar på östfronten. Slaget vid Tannenberg och vid de Masuriska sjöarna gjorde Hindenburg till krigshjälte. Han utnämndes 1914 till fältmarskalk. Efter kriget blev Hinden burg ministerpresident ( ) i den bräckliga Weimarrepubliken, som slutligen omkullkastades av nazisterna. kombinerad med en ökande me - delklass som hade råd att konsumera, krävde naturresurser som fanns att hämta i kolonierna. Tysklands enande Tyskland bestod fram till dess enande under Preussen 1871, av en mängd mindre stater och furstendömen. Det tyska kejsarriket ( ) blev en snabbt växande maktfaktor i Eu ropa, ett land där militarismen utgjorde en av hörnpelarna. Ett problem när Tyskland enades, var att alla de mest naturresursrika kolonierna redan var upptagna. Detta skapade tidigt en konkurrens kän s - la mellan det tyska kejsarriket och de andra europeiska stormakterna, som vägrade släppa från sig kolonialt utrymme till Tyskland. Den starke mannen bakom Tysklands enande var rikskanslern Otto von Bismarck ( ). Realpolitiker som han var förstod Bismarck att ett krig kunde bli förödande för riket. Men när kejsar Wilhelm II utmanövrerade Bismarck från den politiska arenan 1890, öppnades vägen för alla dem i kret - sen kring kejsaren, som menade att Tyskland skulle växa på bekostnad av andra länder. Och ett krig sågs som en möjlig lösning för att återställa maktbalansen i Europa till Tysklands fördel. Kapprustning och alliansbygge Resultatet av det spända politiska läget i Europa blev en kapprustning mellan stormakterna. Lösningen för att säkra ländernas framtid fann Euro - pas stormakter i att ingå allianser, där länderna förpliktade sig att ställa upp militärt för att skydda sina allierade om en hotfull situation uppstod. Redan i början av 1880-talet hade Tyskland ingått en allians med dubbelmonarkin Österrike-Ungern och Italien. Denna allians fick namnet trippelalliansen eller centralmakterna. Italien lämnade dock alliansen 1915 och gick över till den andra alliansens sida trippel - ententen. De kvarvarande cen - tralmakterna fick istället stöd av Osmanska riket, en statsbildning motsvarande nuvar - ande Turkiet, delar av Nord af - rika, Mellanöstern och arabiska halvön. Även Bulgarien gav centralmakterna sitt stöd. Den andra alliansen, ententen eller trippelententen, bestod av Storbritannien, Frank - rike och Ryssland. De två sistnämnda hade ingått ett för- svarsförbund under 1890-talet, och det skulle dröja fram till början av 1900-talet innan Stor - britannien gick med. Skotten i Sarajevo Balkankrigen som rasade 1912 och 1913 medförde att Serbien fördubblade sitt territorium, samtidigt som Osmanska rikets dominans i området minskade. Ett stort Serbien var ett direkt hot mot Österrike-Ung - erns intressesfär. Det politiska läget i regionen komplicerades ytterligare genom att Ryss land sedan länge stod på Serbiens sida. Den 28 juni 1914 inträffade den händelse som har gått till historien som skotten i Sara - jevo, den tändande gnistan till första världskriget. Den österrikiske tronföljaren Franz Ferdinand och hans hustru sköts ned på öppen gata i Bosniens huvudstad Sara - jevo, som då tillhörde Österrike-Ungern. Mördaren var den 19-årige ser biske studenten Gavrilo Prin cip, som var medlem i den serbiska nationalistiska organisationen Svarta handen. Or - ganisationen som hade förgreningar upp i den serbiska militärledningen, kämpade för ett stort serbiskt rike. I Österrike mottogs dödsbudet med bestörtning, och krav ställdes genast på ett kraftfullt handlande gentemot Ser - bien. Detta var också precis vad Svarta handen önskade, och att Ryssland skulle ställa upp bak - om Serbien om en österrikisk Västtyskland gav ut detta frimärke 1971 med anledning av att det var 100 år sedan det tyska kejsarriket ( ) utropades. Före 1871 bestod Tysk - land av en samling mindre kungadömen, grevskap och furstendömen. Det tyska kejsarriket blev snabbt en maktfaktor i Europa, ett rike med imperialistiska ambitioner där militarismen var en av hörnstenarna. Grundaren av riket, Otto von Bismarck, var dock ingen krigsivrare. Efter att kejsaren Wilhelm II 1890 tvingat Bismarck att avgå, blev Tysklands utrikespolitik alltmer aggressiv. 8 NORDISK FILATELI September 2014

4 Gibraltar gav ut detta frimärke 2014 som visar en mycket be - römd brittisk rekryteringsaffisch från Motivet som först gavs ut som tidningsframsida till en brittisk tidning, visar Stor - britanniens krigsminister lord Horatio Herbert Kitchener ( ) som pekar uppfordrande och ber om deltagande i krigs - insatserna. Lord Kitchener dog 1916 efter att örlogsfartyget som han var ombord på gått på en tysk sjömina. USA använde sig av en liknande rekryteringsaffisch föreställande Uncle Sam. Den finns avbildad på ett amerikanskt frimärke från intervention skulle genomföras. Kriget bryter ut Den österrikiska krigsmakten såg händelsen som en lysande chans att en gång för alla krossa Serbien. Tre veckor efter attentatet i Sarajevo lämnade Österrike ett ultimatum till Ser bien, som i stora drag gick ut på att krig skulle bryta ut om inte Österrike fick ta aktiv del i utredningen kring Svarta handens inblandning i dådet. Serbien gick visserligen med på att utreda mordet noggrant, men någon österrikisk inbland - ning var det inte tal om. Den rigida allianspolitiken skulle nu visa sig vara föröd - ande för utvecklingen i Euro pa! I detta läge mobiliserade Ös terrike-ungern sin armé, och den 28 juli 1914 förklarade landet Serbien krig. Detta trots att Tyskland hade försökt lugna ner situationen. När inte detta fungerade mobiliserade även Tyskland sin armé, vilket också Ryssland gjorde. Den 1 augusti kom den tyska krigsförklaringen mot jätten i öst, följd av en fransk och brittisk mobilisering. Redan näst - kommande dag gick den tyska armén in i Luxemburg. Storbritannien hotade att förklara Tyskland krig om landet inte respekterade Belgiens neutralitet, vilket inte skedde. Samtidigt som Tyskland gick in i Belgien kom den tyska krigs förklaringen mot Frank - ri ke, och den 4 augusti förklarade Storbritannien krig mot Tyskland. Två dagar senare valde Österrike-Ungern att deklarera krig mot Ryssland. Hela denna händelsekedja som satte Europa i brand, brukar kallas för den svarta veckan. Kriget på västfronten Den tyska armén följde en sedan länge uppgjord anfalls plan, Schlieffenplanen, som döpts ef - ter che fen för den tyska general staben, Alfred von Schlieffen. Denna anfallsplan som hade ut veck lats , sågs som en mirakellösning på hur ett två frontskrig skulle utkämpas. Den tyska armén skulle snabbt förflytta sig genom Belgien in i Frankrike och krossa det fran - ska försvaret. Därefter skulle den snabbt förflyttas österut och där besegra ryssarna, innan dessa nått fram till den tys ka gränsen. Anfallsplanen var en skrivbordsprodukt som totalt under - skattade Rysslands militära förmåga. Samtidigt som den tyska armén bröt in i Belgien skickade britterna en expeditionskår till Frankrike, men läget för ententen såg inte ljust ut. Tys - karna trängde tillbaka fransmännen och britterna, och i bör - jan av september 1914 hotades Paris av en tysk invasion. En brittisk soldat lämnar sin familj för att åka till fronten visas på det övre frimärket. När kriget bröt ut sommaren 1914 trodde de flesta att kriget skulle vara över efter en månad eller så. Att kriget skulle pågå i mer än fyra år var det få som anade. Ju längre tid kriget fortgick desto mer blev också allmänheten insatt i de fasor som pågick vid fronten. Nyhetsförmedlingen från krigets olika frontavsnitt, som skedde genom tidningar och jour - nalfilmer före biofilmerna, gav inledningsvis en romantiserad bild av kriget. Efterhand blev rapporteringen mer verklighets - trogen. På det nedre frimärket ses brittiska soldater under träning. Flertalet soldater, oavsett sida, fick en mycket enkel utbildning innan de skickades till fronten. Mötet med krigets verklighet blev en chock, och merparten av rekryterna stupade redan under de första veckorna vid fronten. Bortskjutna armar och ben samt rent psykiska men var vanliga bland de överlevande. Hundratals granatchockade brittiska soldater avrättades av sina egna i tron att de spelade sjuka för att slippa strida. Deras änkor fick dessutom ingen pension eftersom männen räknades som desertörer. Båda frimärkena gavs ut av Gibraltar i år, och i deras nedre högra hörn ses en vallmo poppy på engelska som är symbolen för de dödade soldaterna under första världskriget. Än idag bär de flesta i Storbritannien en vallmo på Remembrance Day eller Poppy Day den 11 november, dagen då kriget slutade. NORDISK FILATELI September

5 06_11:Layout :31 Sida 10 Den främsta orsaken till att första världskriget krävde så många liv var vapenteknikens utveckling före och under kriget. Kapprustningen under slutet av 1800-talet och början av 1900-talet mellan Europas stormakter, hade fört utvecklingen framåt vad gällde alltmer effektiva vapen. Kulsprutan liksom det tunga artilleriet tog miljoner liv Stridsgas (främst fosgen, senaps- och klorgas) introducerades under första världskriget, först av tyskarna. Britterna satte 1916 in ännu ett nytt vapenslag stridsvagnen. Frankrike gav ut det här frimärket Den franska generalen Joseph Joffre ( ) beordrade ett kraftigt motanfall, och med hjälp av alla tillgängliga taxibilar i Paris, lyckades fransmännen förflytta sina förstärkningar till frontavsnittet vid Marne innan tyskarna bröt genom. Istället tvingades tyskarna retirera 60 km österut. Där skulle frontlinjen komma att fixeras under återstoden av kriget, längs en sträcka från den belgiska Nordsjökusten till schweiziska gränsen. Detta skyttegravskrig skulle komma att bli synonymt med kriget på västfronten. Miljoner soldater, oavsett sida, sov, åt, uträttade sina behov och dog i skyttegravarna. Den ständiga fukten, gyttjan, råttorna och alla löss, var en del av soldaternas vardag. Det nästan oavbrutna artilleribombardemanget formade ett overkligt månlandskap, som skiljde de båda sidornas skyt- tegravar från varandra, det som kallades ingenmansland. Växelvis stormade tyskarna, britterna och fransmännen detta kraterfyllda landskap, och resultatet blev nästan alltid detsamma ett blodbad. I slag efter slag, vid exempelvis Marne, Somme, Verdun och Ypres dog miljoner unga soldater. Oftast utan att en meter mark erövrades! På flera fronter Första världskriget brukar först och främst förknippas med kriget på västfronten, men det var mycket större än så. Samtidigt som Tyskland anföll Frankrike inledde Österrike-Ungern sin offensiv mot Serbien. Det skulle dock dröja fram till hösten 1915 innan Serbien kapitulerade, och då hade ÖsterrikeUngern dessutom fått militär hjälp från Bulgarien, som gått in på centralmakternas sida. På östfronten lyckades inte Österrike-Ungern hålla stånd mot den ryska armén, utan fick se sig besegrade. Den tyska krigsmakten gjorde emellertid bättre ifrån sig på östfronten, och lyckades pressa tillbaka den ryska armén, som förlorade två viktiga slag vid Tannenberg och de Masuriska sjöarna hösten De ryska krigsansträngningarna slutade 1917 med ett totalt fiasko och kapitulation. Efter att Italien 1915 lämnat centralmakterna och gått över på ententens sida, spreds kriget till norra Italien. Första världskriget fördes även i Mellanöstern, på arabiska halvön och i Nordafrika, där ententen kämpade mot Osmanska riket, som stod på centralmakternas sida. Även till sjöss utspelades kriget, och inte minst orsakade de tyska ubåtarna stor skada, och de riktade sina torpeder mot alla ententens fartyg. Efter att det brittiska passagerarfartyget Lusitania 1915 blivit sänkt av en tysk ubåt och 124 amerikanska passagerare omkom, höjdes röster i USA om att landet skulle gå in i kriget på ententens sida. Frankrike gav ut dessa båda frimärken 1956 respektive 1966, för att markera att det gått 40 respektive 50 år sedan slaget vid Verdun slutade. Detta slag som pågick i tio månader, från februari till december 1916, kostade en halv miljon soldater livet. Det ena frimärket visar franska soldater under eldgivning i en skyttegrav vid Verdun. Skyttegravarnas helvete blev synonymt med kriget på västfronten. Miljoner män levde, sov och dog i dessa skyttegravar, som sträckte sig från den schweiziska gränsen till den belgiska Nordsjökusten. Mellan skyttegravslinjerna låg ingenmansland, ett landskap totalt söndertrasat av alla de miljoner granater som detonerat. På det andra frimärket visas en del av staden Verduns befästningsverk. Staden och det omkringliggande landskapet blev totalförstört under detta meningslösa slag som slutade oavgjort. Samtidigt som slaget vid Verdun rasade, pågick slaget vid Somme. Det inleddes i juli 1916 som en fransk-brittisk offensiv mot de tyska ställningarna. Detta slag som slutade i november 1916 blev ett av historiens värsta blodbad med 1,5 miljoner döda britter, fransmän och tyskar! 10 NORDISK FILATELI September 2014

6 USA ville med detta frimärke från 1985 hylla landets veteraner från första världskriget. Efter att kriget på västfronten blev stillastående inledde ententen en flottblockad mot tyska hamnar. Tysklands svar på denna blockad blev att sänka alla fientliga fartyg. Efter att en tysk ubåt 1915 sänkt passagerarfartyget Lusitania och 124 civila amerikaner omkom, höjdes röster för att USA skulle gå in i kriget. Tyskland avbröt då sitt oinskränkta ubåtskrig men återupptog det USA:s inträde i kriget blev därmed ett faktum, och också den avgörande faktorn till Tysklands nederlag. Tyskland upphörde då med sitt oinskränkta ubåtskrig fram till 1917, då de tyska ubåtarna återigen började sänka handels- och passagerarfartyg under ententens flagg. USA:s inträde i första världskriget blev därmed ett faktum. Följderna av kriget Efter att den ryska armén kapitulerat i öster genom freden vid Brest-Litovsk 1917, kun de tyskarna flytta över sina trupper till västfronten. Trots enor ma krigsansträngningar lyckades dock inte tyskarna komma till något avgörande. USA:s inträde i kri - get i kom bination med hungersnöd i Tysk - land gjorde situatio - nen allt mer ohållbar för den tyska krigsledningen, och i november 1918 såg man sig tvingade att underteckna vapenstille - ståndet. Först och främst var första världskriget en mänsklig tragedi av enorma proportioner. Siffrorna på antalet stupade sol dater i kriget kan variera mellan olika käl - lor, men upp skattningsvis rör det sig om närmare nio miljoner totalt. Då får man inte heller glömma alla de miljoner sol - dater som blev lemlästade eller fick psykiska men för livet. Och de eko nomiska och materiella förlusterna var katastrofala! Vid freden i Versailles 1919 dömdes Tyskland som ensamt ansvarigt för kriget, trots att så inte var fallet. Det yttersta ansvaret låg på den serbiska terrororganisationen Svarta handen samt Österrike-Ungerns sätt att agera efter skotten i Sa rajevo. Däremot var det så att den tyska krigsledningen utnyttjade situationen som en förevändning för att kunna gå i Isle of Mans nationella krigsmonument över stupade soldater från första och andra världskriget visas på detta fri - märke utgivet Monumentet invigdes 1923 och finns i närheten av Tynwald Hill. Flertalet städer och byar i Stor - bri tannien och på de brittiska öarna har någon form av krigsmonument, som minner om de stupade soldaterna från de båda världskrigen. Alla kände på något vis någon som stupade, försvann eller blev lemlästad. Mer än soldater från Isle of Man lämnade sin ö för att aldrig mer återvända levande. Tragedin var enorm! krig, och därigenom befästa Tysk lands roll som stormakt. Häri låg en stor skuld! Skuldparagrafen, kombinerad med det enorma krigsskadestånd som Tyskland tilldömdes att betala efter kriget, samt kravet på total nedrustning och landavträdelser, skapade en hämndlystnad bland många tyskar. En strömning i sam hället som Hitler och nazisterna senare plockade upp och utnyttjade. Det ryska krigssammanbrottet 1917 banade vägen för Le - nin och kommunisterna, som aldrig annars vunnit stöd för sin sak. Första världskriget på frimärksutgåvor Utgivningen av frimärken med motiv som ansluter till första världskriget har aldrig varit stor, men i och med 100-årsminnet av krigsutbrottet har flera postverk världen över upp märksammat detta med en eller flera utgåvor. Anledningen till att det tidigare funnits relativt få utgåvor som bär motiv från första världs kri get, är säkerligen att detta krig länge stått i skuggan av andra världskriget. Jag vill här lyfta fram ett antal tidigare utgåvor på temat första världskriget. Belgi - en gav 1932 ut en se - rie (Mi chel ) föreställande en soldat med gevär och packning och årtalen Den serien har ett högt katalogvärde. Frankrike gav ut en serie om två frimärken 1938 (Michel ) med en fransk soldat i en skyttegrav som motiv. Ett annat frimärke som jag tycker är intressant är en utgåva från Irland 2006 (Michel 1711), som visar slaget vid Som me. Här följer ett urval länder som i år gett ut frimärken med första världskrigsmotiv: Australien, Frankrike, Gu - ya na, Isle of Man, Jersey, Mont serrat, Nevis, Storbritan - nien och Tuvalu. NORDISK FILATELI September

2. Varför ville både Österrike- Ungern och Ryssland ha kontroll över vad som hände på Balkan?

2. Varför ville både Österrike- Ungern och Ryssland ha kontroll över vad som hände på Balkan? Instuderingsfrågor till : Första världskriget 1. Vilka var orsakerna till kriget? Orsaker till kriget var bl.a. Nationalismen var stor i alla Europas länder Tyskland ville behålla de gränserna de hade

Läs mer

Första världskriget 1914-1918

Första världskriget 1914-1918 Första världskriget 1914-1918 1. 2. 3. Varför blev det krig? 4. 5. 2 Orsaker till första världskriget: Imperialismen Industrialiseringen skapade behov av råvaror och nya marknader. Kapplöpning om kolonierna.

Läs mer

Första världskriget

Första världskriget Första världskriget 1914-1918 1. 2. 3. Varför blev det krig? 4. 5. 2 s.194 Orsaker till första världskriget: Imperialismen Industrialiseringen skapade behov av råvaror och nya marknader. Kapplöpning om

Läs mer

Världskrigens tid

Världskrigens tid Världskrigens tid 1914-1945 Krig är blott en fortsättning på politiken med andra medel. Carl von Clausewitz Tysk general 1780-1831 1:a världskriget Krig mellan åren 1914 och 1918. Kriget stod mellan två

Läs mer

Nationalismen Nationalism Italien

Nationalismen Nationalism Italien 1914-1918 Nationalismen Efter franska revolutionen växte en stark känsla fram för det egna landet nationalkänsla När Frankrike och Napoleon besegrade många länder i Europa ville medborgarna se sina länder

Läs mer

Nationalismen Nationalism Italien

Nationalismen Nationalism Italien 1914-1918 Nationalismen Efter franska revolutionen växte en stark känsla fram för det egna landet nationalkänsla När Frankrike och Napoleon besegrade många länder i Europa ville medborgarna se sina länder

Läs mer

FACIT Instuderingsfrågor första världskriget

FACIT Instuderingsfrågor första världskriget FACIT Instuderingsfrågor första världskriget 1. Vad innebar imperialismen? Imperialism = politiskt och militärt ta makten över främmande områden I slutet av 1800-talet tävlade stormakterna i Europa om

Läs mer

Första världskriget The Great War

Första världskriget The Great War Första världskriget The Great War Europa 1800-talet Nationalismen: en ny tanke samma språk, religion och kultur skulle bli ett land Italien enas Tyskland (tidigare 38 stater) enades 1871 under Bismark

Läs mer

Vid sekelskiftet 1900 hade Tyskland Europas största befolkning och var även ett ledande industriland med stora naturresurser. Dock hade Tyskland inte

Vid sekelskiftet 1900 hade Tyskland Europas största befolkning och var även ett ledande industriland med stora naturresurser. Dock hade Tyskland inte Vid sekelskiftet 1900 hade Tyskland Europas största befolkning och var även ett ledande industriland med stora naturresurser. Dock hade Tyskland inte speciellt många kolonier jämfört med andra länder i

Läs mer

Ryssland. Broderfolk till serberna på Balkan. Ville ha tillgång till hamnar i Medelhavet.

Ryssland. Broderfolk till serberna på Balkan. Ville ha tillgång till hamnar i Medelhavet. Första världskriget Europa år 1900 Optimism och framtidstro. Mer eller mindre lång sammanhängande fred. Industriexplosion. Tekniken tog stora steg framåt. Titanic lysande exempel på hur det inte alltid

Läs mer

Den väpnade freden 1871-1914

Den väpnade freden 1871-1914 Den väpnade freden 1871-1914 Osäkerhet och misstro Alla förberedde sig för krig Industrialiseringen gav resurser Värnplikt Allianser Trippelalliansen Tyskland, Österrike, Italien (till 1915) (inkl. Bulgarien

Läs mer

Den 28 juni 1914 mördas Ärkehertig Franz Ferdinand och hans fru Sophie

Den 28 juni 1914 mördas Ärkehertig Franz Ferdinand och hans fru Sophie Den 28 juni 1914 mördas Ärkehertig Franz Ferdinand och hans fru Sophie Anti-Serbisk propaganda i Österrike efter mordet på Franz Ferdinand. Texten lyder Serbien måste dö! Efter några veckor så trappades

Läs mer

VARFÖR KRIG? FÖRSTA VÄRLDSKRIGET - PRESENTATION. ORSAKER TILL FÖRSTA VÄRLDSKRIGET Måndag, 10 November, 2014 ORSAKER ORSAKER ORSAKER

VARFÖR KRIG? FÖRSTA VÄRLDSKRIGET - PRESENTATION. ORSAKER TILL FÖRSTA VÄRLDSKRIGET Måndag, 10 November, 2014 ORSAKER ORSAKER ORSAKER FÖRSTA VÄRLDSKRIGET - PRESENTATION Etablerad 2014 ORSAKER TILL FÖRSTA VÄRLDSKRIGET Måndag, 10 November, 2014 HVISTORIA Denna presentation är en del av det arbete som ingår i det historiska projektet HVISTORIA

Läs mer

Första världskriget. Bildspel: Mattias Larsson

Första världskriget. Bildspel: Mattias Larsson Första världskriget ildspel: Mattias Larsson In Flanders fields In Flanders fields the poppies blow etween the crosses, row on row That mark our place; and in the sky The larks, still bravely singing,

Läs mer

VARFÖR KRIG? FÖRSTA VÄRLDSKRIGET - PRESENTATION. ORSAKER TILL FÖRSTA VÄRLDSKRIGET November 2015 ORSAKER ORSAKER ORSAKER

VARFÖR KRIG? FÖRSTA VÄRLDSKRIGET - PRESENTATION. ORSAKER TILL FÖRSTA VÄRLDSKRIGET November 2015 ORSAKER ORSAKER ORSAKER FÖRSTA VÄRLDSKRIGET - PRESENTATION Etablerad 2014 ORSAKER TILL FÖRSTA VÄRLDSKRIGET November 2015 HVISTORIA Denna presentation är en del av det arbete som ingår i det historiska projektet HVISTORIA för

Läs mer

VARFÖR KRIG? FÖRSTA VÄRLDSKRIGET - PRESENTATION. ORSAKER TILL FÖRSTA VÄRLDSKRIGET November 2016 BAKOMLIGGANDE ORSAKER OMEDELBARA ORSAKER

VARFÖR KRIG? FÖRSTA VÄRLDSKRIGET - PRESENTATION. ORSAKER TILL FÖRSTA VÄRLDSKRIGET November 2016 BAKOMLIGGANDE ORSAKER OMEDELBARA ORSAKER FÖRSTA VÄRLDSKRIGET - PRESENTATION Etablerad 2014 ORSAKER TILL FÖRSTA VÄRLDSKRIGET November 2016 HVISTORIA Denna presentation är en del av det arbete som ingår i det historiska projektet HVISTORIA för

Läs mer

Andra världskriget. 9gr HT-16

Andra världskriget. 9gr HT-16 Andra världskriget 9gr HT-16 Orsaker till 2VK Versaillesfreden Dolkstötslegenden Rätt man på rätt plats i rätt tid Hitler kom i precis rätt tid. Lovade råda bot på arbetslöshet och fattigdom. Lyckades.

Läs mer

Första världskriget, mellankrigstiden och Hitlers väg till makten

Första världskriget, mellankrigstiden och Hitlers väg till makten Första världskriget, mellankrigstiden och Hitlers väg till makten Basfakta första världskriget År: 1914-1918 Inblandade länder: Tyskland, Österrike Ungern, Ryssland, Frankrike, Storbritannien, USA, Italien,

Läs mer

Andra världskriget Finland, Danmark, Norge och Danmark

Andra världskriget Finland, Danmark, Norge och Danmark Andra världskriget Som du nu vet, anföll Tyskland Polen den 1 september 1939. Med stridsvagnar tog man sig in landet, och andra världskriget hade börjat. Kriget varade i fem år och när det var över hade

Läs mer

Extramaterial till Blod och lera Det var ett världskrig

Extramaterial till Blod och lera Det var ett världskrig Extramaterial till Blod och lera Det var ett världskrig Du kommer väl ihåg omslaget till Blod och lera? På bilden ser du soldater från första Australienska divisionen som går på en spång nära Hooge, vid

Läs mer

DEN TYSK / RYSKA PAKTEN

DEN TYSK / RYSKA PAKTEN DEN TYSK / RYSKA PAKTEN o Flera var rädda för kommunismen som härskade i Sovjetunionen. o Kanske kunde den stora tyska armén vara ett bra försvar mot Sovjetunionen? o Ett avtal eller snarare en pakt mellan

Läs mer

Första världskriget 1914-1918

Första världskriget 1914-1918 Första världskriget 1914-1918 Det första världskriget var en katastrof av stora mått. Dessutom en onödig katastrof, enligt många historiker. Knappt tio miljoner soldater och sex miljoner civila fick sätta

Läs mer

Första världskriget

Första världskriget 1 Varför läser vi om första och andra världskriget? 1. För att förstå riskerna med att invånarna i ett land tappar tron på statens möjligheter att lösa landets konflikter. 2. Att allvarliga ekonomiska

Läs mer

Planering historia tillval

Planering historia tillval Planering historia tillval Perioden 1871-1945 Vi skall arbeta med perioden 1871 till 1945. Vi kommer dela upp perioden i fyra block. Block 1- Imperialismen 1871-1914 Block 2 Första världskriget 1914-1918

Läs mer

Konteramiral Johan Pitka. Av Jan Eric Knutas, FM i Göteborg

Konteramiral Johan Pitka. Av Jan Eric Knutas, FM i Göteborg Konteramiral Johan Pitka Av Jan Eric Knutas, FM i Göteborg Johan Pitka föddes 1872, när Estland var en del av tsarens Ryssland. Han utbildade sig till sjökapten och var till sjöss under åren 1889 till

Läs mer

Undret vid Dunkerque (Dunkirk).

Undret vid Dunkerque (Dunkirk). Undret vid Dunkerque (Dunkirk). I maj 1940 när Tyskland anfaller Frankrike så finns en stor del av brittiska armén i Frankrike. Tyskland anfaller Frankrike via Belgien och genom Ardennerskogen som ligger

Läs mer

l Österrike blir en del av Tyskland. l Folkomröstning om de6a i Österrike. 99.75 % stödde Hitler. Varför?

l Österrike blir en del av Tyskland. l Folkomröstning om de6a i Österrike. 99.75 % stödde Hitler. Varför? Orsaker till 2VK Versaillesfreden Dolkstötslegenden Rä6 man på rä6 plats i rä6 :d Hitler kom i precis rä6 :d. Lovade råda bot på arbetslöshet och fabgdom. Lyckades. Blev snabbt populär. Rädslan för krig.

Läs mer

Livet i skyttegra va rna oc h livet därefter

Livet i skyttegra va rna oc h livet därefter Livet i skyttegra va rna oc h livet därefter Utvecklingen till skyttegravskriget Under hösten 1914 trodde många att första världskriget skulle vara ett snabbt krig med traditionella slag vid några slagfält,

Läs mer

Skotten i Sarajevo och andra orsaker till första världskriget

Skotten i Sarajevo och andra orsaker till första världskriget Skotten i Sarajevo och andra orsaker till första världskriget Första världskriget anses ha börjat efter skotten i Sarajevo år 1914, men mordet på ett ärkehertigpar var inte den enda orsaken till varför

Läs mer

VÄRLDSKRIGENS TID - andra världskriget

VÄRLDSKRIGENS TID - andra världskriget VÄRLDSKRIGENS TID - andra världskriget 1939 1 sept. Tyskland angriper Polen. 3 sept. Frankrike och Storbritannien förklarar Tyskland krig. 17 sept. Sovjetunionen angriper Polen. Tyskarna bombar Warszawa

Läs mer

Före 1789: Adeln 300 personer = 1 röst Präster 300 personer = 1 röst Tredje ståndet 600 personer = 1 röst

Före 1789: Adeln 300 personer = 1 röst Präster 300 personer = 1 röst Tredje ståndet 600 personer = 1 röst Historia. Staten hade dålig ekonomi. (Bland annat p g a 7åriga kriget med Storbritannien) Dåliga skördar ledde till att brödpriserna steg. Ludvig XVI var inte intresserad av politik, ville hellre jaga

Läs mer

1. Bakgrund inför det första världskriget- 1800-talet

1. Bakgrund inför det första världskriget- 1800-talet Inledning 1. Bakgrund inför det första världskriget- 1800-talet Efter den franska revolutionen samt Napoleons fall skulle Europa aldrig mer vara sig likt. Som ni vet bidrog Upplysningstiden under 1700-talet

Läs mer

Nationalism och Imperialism

Nationalism och Imperialism Nationalism och Imperialism 1815 1914 Tiden efter Wienkongressen 1815 (som avslutade Napoleonkrigen) och fram till första världskriget 1914 kan ses som nationalismens och imperialismens tidsålder. Under

Läs mer

sep 15 19:44 sep 15 19:42 sep 15 20:13 sep 15 20:25

sep 15 19:44 sep 15 19:42 sep 15 20:13 sep 15 20:25 Kronologi: Det andra Världskriget 1939 40 Tyskland invaderar Polen den 1.9. Storbritannien och Frankrike förklarar Tyskland krig 3.9. Sovjetunionen rycker in i Polen några veckor senare, efter att Polen

Läs mer

BREV FRÅN FÖRSTA VÄRLDSKRIGET

BREV FRÅN FÖRSTA VÄRLDSKRIGET BREV FRÅN FÖRSTA VÄRLDSKRIGET LÄRARHANDLEDNING AV: ANNA MARIA FORSBERG OCH BOEL NYGREN 1 BREV FRÅN FÖRSTA VÄRLDSKRIGET Serie i 8 avsnitt Målgrupp: åk 4-6 Filmerna som serien Brev från första världskriget

Läs mer

Försökte att få den lille mannen att känslomässigt gå upp i partiet och nationens kollektiv - Propaganda

Försökte att få den lille mannen att känslomässigt gå upp i partiet och nationens kollektiv - Propaganda Lite om andra världskriget Fascismen Förhärligar staten Fursten, ledaren, eliten, handlingskraften Känslans kraft gentemot förnuftet Ojämlikhet Kollektivet gentemot individen Arbetarklass mot aristokrati

Läs mer

Europa efter det första världskriget

Europa efter det första världskriget Nya stater i Europa Finland Estland Lettland Litauen Polen Tjeckoslovakien Ö:rike Ungern Jugoslaviem aug 27 14:18 Europa efter det första världskriget Tyskland Turkiet aug 27 12:59 1 Tysklands territoriella

Läs mer

Franska revolutionen. Franska revolutionen. En sammanfattning. en sammanfattning

Franska revolutionen. Franska revolutionen. En sammanfattning. en sammanfattning Franska revolutionen Franska revolutionen En sammanfattning en sammanfattning Orsakerna till revolutionen 1. Frankrike var orättvist styrt Kungen, Ludvig XVI, hade all makt Den som var kung kunde kalla

Läs mer

Stormaktstiden fakta

Stormaktstiden fakta Stormaktstiden fakta 1611-1718 Stormaktstiden varade i ca 100 år. Sverige var stort och hade en miljon invånare. Som levde i ett stånd samhälle. Under denna tid skaffade Sverige sig mycket makt och erövrade

Läs mer

Det kalla kriget. Freden i Europa förbereds

Det kalla kriget. Freden i Europa förbereds Det kalla kriget När Tyskland anföll Sovjet 1941 bildades en allians mellan USA, Storbritannien och Sovjet. På det stora hela fungerade detta bra. Det fanns dock en motsättning mellan de båda västmakterna

Läs mer

BLOD och LERA första världskriget 1914-1918. Djur som var med i kriget. Extramaterial till Blod och lera Djur som var med i kriget

BLOD och LERA första världskriget 1914-1918. Djur som var med i kriget. Extramaterial till Blod och lera Djur som var med i kriget Extramaterial till Blod och lera Djur som var med i kriget Du kommer väl ihåg omslaget till Blod och lera? På bilden ser du soldater från första Australienska divisionen som går på en spång nära Hooge,

Läs mer

Andra världskriget

Andra världskriget Andra världskriget 1939-1945 Vägen till kriget s.231-232 Upprustning, först i smyg sedan öppet. Allians Tyskland Italien Japan (axelmakterna). Rehnlandet (vid franska gränsen) besätts 1936. Österrike ansluts

Läs mer

Extramaterial till Blod och lera Ny teknik i kriget

Extramaterial till Blod och lera Ny teknik i kriget Extramaterial till Blod och lera Ny teknik i kriget Du kommer väl ihåg omslaget till Blod och lera? På bilden ser du soldater från första Australienska divisionen som går på en spång nära Hooge, vid Ypres.

Läs mer

FRANSKA REVOLUTIONEN. Varför blev det en revolution i Frankrike 1789? Vad hände under revolutionsåren? Vilka konsekvenser fick revolutionen?

FRANSKA REVOLUTIONEN. Varför blev det en revolution i Frankrike 1789? Vad hände under revolutionsåren? Vilka konsekvenser fick revolutionen? FRANSKA REVOLUTIONEN Varför blev det en revolution i Frankrike 1789? Vad hände under revolutionsåren? Vilka konsekvenser fick revolutionen? Situationen i Frankrike 1789 Frankrike hade krigat med Storbritannien

Läs mer

Världskrigens tid Sammanfattning.

Världskrigens tid Sammanfattning. Världskrigens tid Sammanfattning. Första världskriget: Orsaker till första världskriget: Nationalism o Länderna som uppstod på 1800- talet hade rubbat maktbalansen. o Italien 1860 o Tyskland 1871. o Tysk-

Läs mer

ORSAKER TILL ANDRA VK

ORSAKER TILL ANDRA VK HUVUDORSAKER: Hitler och aggressiv tysk utrikespolitik Nationernas Förbund kollektiv säkerhet misslyckas Eftergiftspolitiken (Appeasement) ANDRA VIKTIGA ORSAKER: Fredsuppgörelserna efter Första VK Ekonomi

Läs mer

Första världskrigets resultat

Första världskrigets resultat Första världskrigets resultat 1929 På västfronten intet nytt Erich Maria Remarque tysk soldat, vid västfronten 1929 På västfront intet nytt - Antikrigsroman! 1933 förbjuden i Tyskland 1938 Erich förlorar

Läs mer

Industri och imperier HT Instuderingsfrågor

Industri och imperier HT Instuderingsfrågor Industri och imperier HT 2016 Instuderingsfrågor Det allra bäst är egentligen om ni som studenter skapar era egna frågor och problem vid inläsningen av kurslitteraturen, men det är inte alltid så enkelt.

Läs mer

Gustav II Adolf. Sveriges regent mellan

Gustav II Adolf. Sveriges regent mellan Gustav II Adolf Sveriges regent mellan 1611-1632 Gustav II Adolf -Ärvde kungakronan från sin far Karl IX som 16 åring. -Hans mamma var en tysk prinsessa - Kristina - Ung men väl förberedd på sin uppgift

Läs mer

Kort fakta om Syrien: Här bor nästan 22 miljoner människor 21 615 919 (2010) Huvudstad: Damaskus 2 600 000 Majoriteten i landet är muslimer ca 90%

Kort fakta om Syrien: Här bor nästan 22 miljoner människor 21 615 919 (2010) Huvudstad: Damaskus 2 600 000 Majoriteten i landet är muslimer ca 90% Krisen i Syrien Kort fakta om Syrien: Här bor nästan 22 miljoner människor 21 615 919 (2010) Huvudstad: Damaskus 2 600 000 Majoriteten i landet är muslimer ca 90% Sunni 74%, övrig islam 16%, Kristna 10%

Läs mer

FÖRSTA VÄRLDSKRIGET KRIGSUTBROTTET

FÖRSTA VÄRLDSKRIGET KRIGSUTBROTTET FÖRSTA VÄRLDSKRIGET KRIGSUTBROTTET Efter mordet så dröjde det en hel månad till Österrike-Ungern förklarade krig mot Serbien (28 juli 1914). I samband med denna krigsförklaring så mobiliserade Ryssland

Läs mer

Ryssland vägrade dra sig tillbaka över gränsen, och den 28 mars 1854 kom krigsdeklarationen från Frankrike och Storbritannien.

Ryssland vägrade dra sig tillbaka över gränsen, och den 28 mars 1854 kom krigsdeklarationen från Frankrike och Storbritannien. Fred som provokation Det var vid Krimkrigets slut som Åland demilitariserades. För att förstå demilitariseringens tillkomst måste vi titta på utvecklingen under Krimkriget. I juli 1853 ockuperade Ryssland

Läs mer

Extramaterial till Blod och lera Så fick man soldater

Extramaterial till Blod och lera Så fick man soldater Så fick man soldater Du kommer väl ihåg omslaget till Blod och lera? På bilden ser du soldater från första Australienska divisionen som går på en spång nära Hooge, vid Ypres. BLOD och LERA första världskriget

Läs mer

Vietnam kriget. Vietnamkriget var en konflikt under kalla kriget i Vietnam,Laos och Kambodja

Vietnam kriget. Vietnamkriget var en konflikt under kalla kriget i Vietnam,Laos och Kambodja Vietnam kriget Vietnamkriget var en konflikt under kalla kriget i Vietnam,Laos och Kambodja Kriget pågick från 1 november 1955 till 30 april 1975. Alltså pågick kriget i 19 år och 180 dagar. Kriget slutade

Läs mer

Kalla kriget. Karta över Europa. VEU: VästEuropeiska Unionen. Källa: http://commons.wikimedia.org/wiki/file:cold_war_europe_military_map_sv.

Kalla kriget. Karta över Europa. VEU: VästEuropeiska Unionen. Källa: http://commons.wikimedia.org/wiki/file:cold_war_europe_military_map_sv. Kalla kriget Kalla kriget var en konflikt mellan USA och Sovjetunionen som utspelade sig från år 1945 till år 1989. USA och Sovjetunionen var två supermakter som bildades efter det Andra världskriget då

Läs mer

VÄRLDENS UNDERGÅNG. Del 2. Förkrossande nederlag. Studiehandledning ANDRA VÄRLDSKRIGET

VÄRLDENS UNDERGÅNG. Del 2. Förkrossande nederlag. Studiehandledning ANDRA VÄRLDSKRIGET VÄRLDENS UNDERGÅNG ANDRA VÄRLDSKRIGET Del 2. Förkrossande nederlag Studiehandledning BAKGRUND Världens undergång del 2 Kriget är nu i full gång. Den 10 maj 1940 lägger Tyskland in offensiven när fallskärmsjägare

Läs mer

Repetition av upptrappningen till kriget Kriget startar Norden i kriget Kriget i väster Kriget i öster Pearl Harbor Normandie Krigsslutet

Repetition av upptrappningen till kriget Kriget startar Norden i kriget Kriget i väster Kriget i öster Pearl Harbor Normandie Krigsslutet Repetition av upptrappningen till kriget Kriget startar Norden i kriget Kriget i väster Kriget i öster Pearl Harbor Normandie Krigsslutet Adolf Hitler hur kunde han få makten? Adolf Hitler hade kommit

Läs mer

VÄRLDENS UNDERGÅNG. Del 4. En värld i lågor. Studiehandledning ANDRA VÄRLDSKRIGET

VÄRLDENS UNDERGÅNG. Del 4. En värld i lågor. Studiehandledning ANDRA VÄRLDSKRIGET VÄRLDENS UNDERGÅNG ANDRA VÄRLDSKRIGET Del 4. En värld i lågor Studiehandledning BAKGRUND Världens undergång del 4 Japan är på väg att ta över hela Stilla havet, de enda som står i deras väg är USA. På

Läs mer

1900-talets historia Mål och arbetsmetod Litteratur

1900-talets historia Mål och arbetsmetod Litteratur 1900-talets historia Mål och arbetsmetod Målet med arbetsområdet är att du ska få övergripande kunskaper om 1900- talets historia och hur den har påverkat den tid vi lever i idag. Kursen kommer att koncentrera

Läs mer

KRIG OCH DESS ORSAKER.

KRIG OCH DESS ORSAKER. KRIG OCH DESS ORSAKER. 1. Vad är krig? Olika definitioner. 1.1 Folkrätten kräver egentligen en krigsförklaring från en stat emot en annan för att kunna tala om att Krigstillstånd råder. 1.1.a FN och folkrätten

Läs mer

1919 Versaillesfreden Tyskland skyldigt Tyskland betalar skadestånd Tyskland förnedrat Dolkstötslegenden

1919 Versaillesfreden Tyskland skyldigt Tyskland betalar skadestånd Tyskland förnedrat Dolkstötslegenden Ex på orsaker: nationalism, kapprustning, darwinism, allianser, imperialism, misstänksamhet Ex. på konsekvenser: ca 9 miljoner döda och 20 miljoner skadade, kartan ritas om och nya stater uppstår, Tyskland

Läs mer

tisdag 23 oktober 12

tisdag 23 oktober 12 ANDRA VÄRLDSKRIGET PÅ VÄG MOT KRIG Adolf Hitler blir rikskansler i Tyskland, 1933 Hitler sätter in militär i Rhenlandet, 1936 Hitler upphäver Versaillesfördaget, 1937 Ockuperar Österrike, Anschluss, 1938

Läs mer

MARTIN LUTHER OCH REFORMATIONEN

MARTIN LUTHER OCH REFORMATIONEN EXPERTKORT VASATIDEN 1. GUSTAV VASA FLYR Koll på vasatiden sid. 10-11 1. Vad är en krönika? 2. Vem bestämde vad som skulle stå i krönikan om hur Gustav Vasa flydde från soldaterna? 3. Vem berättade för

Läs mer

Amerikanska revolutionen

Amerikanska revolutionen Amerikanska revolutionen 1776 1783 Amerikanska revolutionen Eller amerikanska frihetskriget - Storbritannien hade kolonialiserat USA på 1600- talet - Sammanlagt 13 kolonier på Östkusten - Britter som flytt

Läs mer

Instuderingsfrågor i historia åk 7

Instuderingsfrågor i historia åk 7 Instuderingsfrågor i historia åk 7 Läroboken s. 32-37 1. Vad innebär nationalismen? 2. Vem enade det tyska riket år 1871? 3. Vad kallades denna man? 4. Varför hade han fått detta smeknamn? 5. Mot vilka

Läs mer

Stormaktstiden- Frihetstiden

Stormaktstiden- Frihetstiden Stormaktstiden- Frihetstiden Lpp Stormaktstiden- Frihetstiden Stormaktstiden del 2 => Förklara hur Karl XI och Karl XII försökte göra Sverige till ett Östersjörike (reduktionen, ny krigsmakt, envälde)

Läs mer

Professor Gunnar Åselius, Försvarshögskolan: Första världskriget Rysslands roll

Professor Gunnar Åselius, Försvarshögskolan: Första världskriget Rysslands roll Professor Gunnar Åselius, Försvarshögskolan: Första världskriget Rysslands roll INNEHÅLL Var 1914 en förutsättning för 1917? Vilket ansvar hade Ryssland i juli 1914? Hur dålig var armén? Hur fungerade

Läs mer

FRANSKA REVOLUTIONEN 14 JULI Frihet, jämlikhet, broderskap

FRANSKA REVOLUTIONEN 14 JULI Frihet, jämlikhet, broderskap FRANSKA REVOLUTIONEN 14 JULI 1789 Frihet, jämlikhet, broderskap Vad är historia? Vad är historia? Frågan är svår att definiera då svaren är många. Det som man säkert kan säga är att historia handlar om

Läs mer

FN, De mänskliga rättigheterna och konflikten i Korea

FN, De mänskliga rättigheterna och konflikten i Korea FN, De mänskliga rättigheterna och konflikten i Korea FN FN förkortningen till Förenta Nationerna År 1918 efter fyra års krig det rådde vapenstillstånd i Europa, efter att kriget hade skördad miljöns tals

Läs mer

Franska revolutionen. en sammanfattning

Franska revolutionen. en sammanfattning Franska revolutionen en sammanfattning Orsakerna till revolutionen 1. Frankrike var orättvist styrt. Kungen (Ludvig XVI) hade all makt. Han kunde kalla in ståndsriksdagen, men hade inte gjort det på 175

Läs mer

Säkerhetspolitik för vem?

Säkerhetspolitik för vem? Säkerhetspolitik för vem? Säkerhet vad är det? Under kalla kriget pågick en militär kapprustning utifrån uppfattningen att ju större militär styrka desto mer säkerhet. Efter Sovjetunionens fall har kapprustningen

Läs mer

Militärt försvar fredsbevarande?

Militärt försvar fredsbevarande? Militärt försvar fredsbevarande? Eders Majestäter, eders Kungliga högheter, herr talman, excellenser, akademiledamöter, mina damer och herrar Alla har vi hört uttrycket Si vis pacem para bellum, myntat

Läs mer

KOLONIALISMEN & DEN AMERIKANSKA

KOLONIALISMEN & DEN AMERIKANSKA KOLONIALISMEN & DEN AMERIKANSKA REVOLUTIONEN 1775-1783 Mikael C. Svensson BAKGRUND TILL KOLONIERNA Jag påstår att vi är den bästa rasen i världen och att ju större del av världen som vi har under oss,

Läs mer

kubakrisen.notebook September 21, 2009

kubakrisen.notebook September 21, 2009 KUBAKRISEN Det Kalla kriget förändrades under den senare delen av 1950 talet. Den värsta kommunisthysterin avtog i USA samtidigt som Khruschev lanserade idén om fredlig samexistens mellan väst och öst.

Läs mer

UPPGIFT: Jämför likheter och skillnader i orsakerna till de amerikanska och franska revolutionerna.

UPPGIFT: Jämför likheter och skillnader i orsakerna till de amerikanska och franska revolutionerna. UPPGIFT: Jämför likheter och skillnader i orsakerna till de amerikanska och franska revolutionerna. I denna essä kommer likheter och skillnader mellan den franska respektive den amerikanska revolutionen

Läs mer

SLAGET OM NORDAFRIKA. av Carl-Henrik Larsson

SLAGET OM NORDAFRIKA. av Carl-Henrik Larsson På detta frimärke från Marshallöarna är Bernard Montgomery (t.v.) och Erwin Rommel (t.h.) avbildade. I bakgrunden ser man brittiska stridsvagnar och infanteri rycka fram under striderna vid el-alamein.

Läs mer

Basfrågor: En delad värld

Basfrågor: En delad värld Basfrågor: En delad värld supermakter stormakter ockupationszon järnridån västmakterna kapprustning maktblock permanent mandattid lydstater frihandelsområde förstatliga elit partisankrigare militärdiktatur

Läs mer

Två olika syner på Finlands roll i kriget.

Två olika syner på Finlands roll i kriget. Fortsättningskriget Fortsättningskriget är det andra kriget som Finland deltar i under andra världskriget. Kriget börjar efter att Tyskland inleder operation barbarossa, invasionen av Sovietunionen. Finland

Läs mer

Det långa 1800-talet

Det långa 1800-talet Det långa 1800-talet Det långa 1800-talet Nya vägar över haven Christoffer Columbus föddes i den italienska hamnstaden Genua år 1451. Han kan på många sätt sägas vara typisk för renässansen med sin optimism

Läs mer

På västfronten intet nytt

På västfronten intet nytt ARBETSMATERIAL FÖR LÄSAREN ERICH MARIA REMARQUE LÄSFÖRSTÅELSE KAPITEL 1 smed (sida 8, rad 3), en som jobbar med metall skyttegravar (sida 11, rad 4), diken där soldater kan skjuta på fienden men ändå vara

Läs mer

Kalla kriget, första skedet Vänner blir fiender!

Kalla kriget, första skedet Vänner blir fiender! Kalla kriget, första skedet 1946-1947. Vänner blir fiender! Det kalla kriget var en konflikt mellan USA och Sovjetunionen som effektivt delade upp världen i två läger, väst och öst. Det kalla kriget började

Läs mer

Efterkrigstiden 1945-1991

Efterkrigstiden 1945-1991 Efterkrigstiden 1945-1991 1 Det kalla kriget s.254-255 Kalla kriget = förhållandet mellan supermakterna USA och Sovjetunionen 1945 1989. Liberal demokrati mot kommunistisk diktatur, båda supermakterna

Läs mer

Inledning 7. Attentatsman och offer 13. Från attentat till pogrom 21. Synagogorna står i lågor 27

Inledning 7. Attentatsman och offer 13. Från attentat till pogrom 21. Synagogorna står i lågor 27 Inledning 7 KAPITEL 1 Attentatsman och offer 13 KAPITEL 2 Från attentat till pogrom 21 KAPITEL 3 Synagogorna står i lågor 27 KAPITEL 4 Radikalisering av judeförföljelserna i hela landet 31 KAPITEL 5 Utländsk

Läs mer

Historia. Ämnesprov, läsår 2012/2013. Delprov A. Årskurs. Elevens namn och klass/grupp

Historia. Ämnesprov, läsår 2012/2013. Delprov A. Årskurs. Elevens namn och klass/grupp Ämnesprov, läsår 2012/2013 Historia Delprov A Årskurs 9 Elevens namn och klass/grupp Prov som återanvänds omfattas av sekretess enligt 17 kap. 4 offentlighets- och sekretesslagen. Detta prov återanvänds

Läs mer

Europas självmord. Tysklands enande genom diplomati och krig

Europas självmord. Tysklands enande genom diplomati och krig 1914 Europas självmord Påven Benediktus XV lär ha kallat det vi idag kallar första världskriget för Europas självmord. Det är svårt att värja sig för att beskrivningen ligger verkligheten nära. De förhoppningar

Läs mer

EFTERKRIGSTIDEN (Kalla kriget) 1945-1991

EFTERKRIGSTIDEN (Kalla kriget) 1945-1991 EFTERKRIGSTIDEN (Kalla kriget) 1945-1991 Efter 1945 Fred och välfärd Europa var en världsdel i spillror. Politikerna som styrde hade varit med om krisen på 1920- och 1930 talen, världskrig, nazism, kommunism

Läs mer

Franska revolutionens orsaker:

Franska revolutionens orsaker: Franska revolutionens orsaker: Adelns privilegier -rätt jaga på allas mark -rätt ta ut avgifter på byarnas kvarnar, bagarbodar och vinpressar -rätt att slippa betala skatt Franska revolutionens orsaker:

Läs mer

Bedömningsstöd. Historia 7-9. Elevhäfte

Bedömningsstöd. Historia 7-9. Elevhäfte Bedömningsstöd Historia 7-9 Elevhäfte UPPGIFT I HISTORIA ÅRSKURS 9 Att leva som soldat i skyttegravarna under första världskriget I den här uppgiften ska du göra en kort skriftlig presentation om hur det

Läs mer

Förklaringar i samhällsvetenskaper och humaniora.

Förklaringar i samhällsvetenskaper och humaniora. Förklaringar i samhällsvetenskaper och humaniora. Kursschema, Vetenskapsteori, 31.10. -12.12. 2011, må 10-12. 31.10 Introduktion. 7.11 Vetenskap som hypotesprövning. 14.11 Vetenskapliga förklaringar I.

Läs mer

År 1718 var drygt svenska soldater samlade för en attack mot Norge. Huvudarmén stod utanför Halden i södra Norge. Där föll Karl XII 30

År 1718 var drygt svenska soldater samlade för en attack mot Norge. Huvudarmén stod utanför Halden i södra Norge. Där föll Karl XII 30 År 1718 var drygt 60.000 svenska soldater samlade för en attack mot Norge. Huvudarmén stod utanför Halden i södra Norge. Där föll Karl XII 30 november. I Jämtland var general Armfeldt och 10.000 soldater

Läs mer

ORSAKER TILL ANDRA VK

ORSAKER TILL ANDRA VK HUVUDORSAKER: Hitler och aggressiv tysk utrikespolitik Nationernas Förbund kollektiv säkerhet misslyckas Eftergiftspolitiken (Appeasement) ANDRA VIKTIGA ORSAKER: Fredsuppgörelserna efter Första VK Ekonomi

Läs mer

DET KALLA KRIGET KAPITEL 1 VARFÖR BLEV VÄNNERNA FIENDER? Mellan 1941 och 1945 var USA, kriget stod USA och dess allierade på ena

DET KALLA KRIGET KAPITEL 1 VARFÖR BLEV VÄNNERNA FIENDER? Mellan 1941 och 1945 var USA, kriget stod USA och dess allierade på ena DET KALLA KRIGET KAPITEL 1 VARFÖR BLEV VÄNNERNA FIENDER? Mellan 1941 och 1945 var USA, kriget stod USA och dess allierade på ena Storbritannien och Sovjetunionen allierade sidan och Sovjet tillsammans

Läs mer

NEUTRALITETENS UPPGÅNG OCH FALL

NEUTRALITETENS UPPGÅNG OCH FALL NEUTRALITETENS UPPGÅNG OCH FALL - eller den gemensamma säkerhetens historia ATLANTIS INNEHÅLL 9 Förord 11 FÖRKORTNINGAR 13 INLEDNING: Om neutralitet och gemensam säkerhet DEL 1: NEUTRALITETENS HISTORIA

Läs mer

Tillbaka till ett krig

Tillbaka till ett krig Tillbaka till ett krig - funderingsfrågor, diskussion och skrivövning Ämne: Svenska, SVA Årskurs: 4-6, 7-9, Gymn Lektionstyp: reflektion och diskussion, skrivövning Lektionsåtgång: 2-5 Introduktion Det

Läs mer

DEN RYSKA VÄNSKAPSOFFENSIVEN

DEN RYSKA VÄNSKAPSOFFENSIVEN )- DEN RYSKA VÄNSKAPSOFFENSIVEN B ER GET har fött en råtta och Geneve en anda. Den anda som efter många år av kallt krig skulle förbereda den fredliga samlevnaden mellan det västliga och östliga maktblocket

Läs mer

ONSDAG 23 JULI ögonblick och några av dess mest fasansfulla, och att det är ungefär samma människor som producerat bådadera.

ONSDAG 23 JULI ögonblick och några av dess mest fasansfulla, och att det är ungefär samma människor som producerat bådadera. ONSDAG 23 JULI 2003 Vad ska vi minnas, vad måste vi glömma? Vad är Europa i dag? Och hur ser framtiden ut? Vi har bett några svenska och internationella skribenter att, mycket fritt, formulera svar på

Läs mer

5. Quisling och den tyska invasionen av Norge och Danmark 1940

5. Quisling och den tyska invasionen av Norge och Danmark 1940 57 5. Quisling och den tyska invasionen av Norge och Danmark 1940 Det är tveksamt om den tyska invasionen av Norge 1940 skulle ha lyckats om det norska försvaret hade bjudit ett organiserat motstånd. Den

Läs mer

Slagen vid Song Be, Ba Gia och Dong Xoai

Slagen vid Song Be, Ba Gia och Dong Xoai DEL 6 VIETNAMKRIGET Det varade i nästan 20 år av anders frankson, militärhistorisk författare Slagen vid Song Be, Ba Gia och Dong Xoai 1965 är obekanta för oss men dessa slag kan ses som en vattendelare

Läs mer

Våldsanvändning Marco Nilsson 2014-05-20 1

Våldsanvändning Marco Nilsson 2014-05-20 1 Våldsanvändning Marco Nilsson 2014-05-20 1 Introduktion n All history shows that nations active in international politics are continuously preparing for, actively involved in, or recovering from organized

Läs mer

Åk. 7 Lokal kursplan historia: Introduktion vad är historia? Forntiden och flodkulturerna Målbeskrivning det är viktigt att

Åk. 7 Lokal kursplan historia: Introduktion vad är historia? Forntiden och flodkulturerna Målbeskrivning det är viktigt att Sida 1 av 5 Åk. 7 Introduktion vad är historia? Forntiden och flodkulturerna känna till hur människor under jägarstenåldern försörjde sig kunna redogöra för hur livsvillkoren förändrades vid övergången

Läs mer