Verksamhets- och förvaltningsberättelse för 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Verksamhets- och förvaltningsberättelse för 2013"

Transkript

1 Verksamhets- och förvaltningsberättelse för 2013 Verksamhets- och förvaltningsberättelse för Verksamheten i helhet 3 Ridskolan 7 Tävlingskommittén Lokala och regionala tävlingar samt Pay & Ride 13 Klubbtävlingskommitté 13 Verksamhetsidé 14 Vision 14 Hästhållning 14 Arbetsmiljö och säkerhet 14 Ridutbildning 15 Kompetens och fortbildning 15 Social verksamhet 15 Miljö 15 Ekonomi och administration 15 Resultat- och balansräkning 16 Förslag till vinstdisposition 20 Verksamhetsberättelse VKRK 2013 sid 1

2 Verksamhets- och förvaltningsberättelse för 2013 Styrelsen lämnar följande årsredovisning för perioden 1 januari till den 31 december Viarps Kör- och Ridklubb är en ideell förening ansluten till Svenska Ridsportförbudet och därigenom även anslutet till Svenska Riksidrottsförbundet. VKRK är en medlemsägd ridklubb som startade 1972, och som idag har ca 600 medlemmar. Anläggningen, stall och klubbhus, arrenderas av Landskrona kommun. Varje vecka ges ett 40- tal ridlektioner med grupper om max 10 elever. Bland våra elever finns allt från nybörjare i 5- årsåldern, ungdomar och medelålders motionsryttare till ungdomar som satsar på att tävla i såväl hoppning som i dressyr på hög nivå. Klubben har tilldelats Ridsportsförbundets licens som intygar att vi har välutbildad personal, vilket är en kvalitetssäkring för att ridskolan i sin helhet drivs professionellt. Under verksamhetsåret 2013 har styrelsen haft följande sammansättning: Anna Classon, ordförande Stig-Inge Wilson, vice ordförande Helene Jacobsson, sekreterare Leif Lindvall, kassör Lars Ström, ledamot Erik Nilsson, ledamot Eva Höjman, ledamot, avsade sig uppdraget i augusti av personliga skäl Maria Malmqvist, ledamot Niklas Lundgren, ledamot Teresa Westerberg, suppleant Vakant, suppleant Vakant, suppleant Styrelsearbetet Styrelsen har under 2013 haft 10 protokollförda sammanträden. Prioriterade områden för styrelsen har varit att komma vidare med anläggningsutvecklingen, förbättringar kring personalrutiner samt ett kvalitetsarbete med fokus på interna processer samt kundenkät till medlemmarna. Ekonomin har fortsatt vara stabil med stort fokus på att anpassa utbudet till efterfrågan och aktiv uppföljning och analys. Många i styrelsen har arbetat flera år tillsammans vilket påverkat effektiviteten och resultatet av arbetet mycket positivt. Ridskolans verksamhet har utfört fler läger och kurser än förväntat, haft högre beläggning i lektionsverksamheten och sluppit höga veterinärkostnader och kostnadskrävande reparationer av traktor. Ytterligare en starkt bidragande orsak till den starka ekonomin är strukturerat bidragssökande och rapportering och därmed fler beviljade bidrag. Verksamhetsberättelse VKRK 2013 sid 2

3 Verksamheten i helhet Anläggningsutveckling Stig-Inge Wilson har under året varit ansvarig för anläggningsgruppen. Viktiga händelser under året är; En fixargrupp med ca 10 personer som utgör basen för fixardagarna har utsetts. Fyra fixardagar har anordnats. Målning och förbättring av staket vid utebanan och diverse övrig målning har skett. Utrensning och tömning av västra längan med flera lass till tippen. Under hösten röjning i Ottarpshagen och fältbanan. Allmän röjning på gårdsplanen med försäljning av stor harv som vi inte haft behov av på flera år och bortforsling av elevator som ej varit i bruk och tömning. Bortforsling och försäljning av de två containrarna på stora ridhusets norra gavel har skett, för att förbereda för byggnation av ny verkstad och maskingarage. Efter flera år med höga kostnader för reparation av vår gamla traktor har vi köpt in en ny(bättre begagnad) för att begränsa dessa oförutsedda utgifter. På grund av god likviditet beslutade styrelsen att köpa traktorn utan att ta lån. Två bodar köptes in under våren för att användas som domartorn vid tävlingar på utebanan. Det blev inte fallet och därmed såldes bodarna igen i december månad. Ett nytt elavtal tecknades i december 2012 som inneburit stora kostnadsbesparingar. Elmätare har köpts in och installerats för att få bättre överblick för energiförbrukningen inom anläggningen. Avtalsförslaget med Mark- och Exploatering, Landskrona Kommun som vi fått under 2012 och justerat 2013 är en förutsättning för nedanstående borgenslån. Utköp av befintligt boningshus och västra längan till symbolisk summa, tomträtt samt förslag till arrendeavtal för tillhörande betesmark. Styrelsen har stämt av avtalets innehåll med en oberoende advokatfirma och beslutat att teckna avtalet under Landskrona kommun har beviljat oss borgenslån på max 5,5 mkr för utveckling av vår ridanläggning. Kommunen bekostar räntekostnaden för lån upp till 4 mkr samt ger oss ett utökat driftsbidrag på 194tkr årligen för att möjliggöra borgenslånet. Skåneidrotten har beviljat oss 1 mkr för utveckling av vår ridanläggning. Framtagning av kompletta bygglovsunderslag för om- och nybyggnation av anläggningen i samarbete med Arkitekt Leif Arnsby, medlem. Bygglov beviljat för etapp 1 med byggnation av verkstad och maskingarage på norra gaveln av stora ridhuset samt cafeteria, utbildningssal, domartorn och sekretaria i södra gaveln. Bygg-grupp utesedd med Leif Arnsby, Maria Orsmark, kvalitetsansvarig samt Stig-Inge Wilson, byggprojektledare. Ekonomi Ekonomigruppen har under året bestått av Leif Lindvall, Anna Classon, Mia Persson (medlem och ekonomicontroller), och Susanne Johannesson(Ridskolechef). Gruppen har haft två möten varav revisorerna deltog vid ett av mötena. Löpande bokföring har utförts av Sydek i samarbete med Ridskolechefen. Fakturering och likviditetsuppföljning har gjorts av Ridskolechefen. Ridskoleadministrationsprogrammet har under året köpts in och installerats. Förutom administration kring ridverksamheten med lektions- och hästmodul så har systemet flera Verksamhetsberättelse VKRK 2013 sid 3

4 fördelar vad gäller ekonomi och allmän administration. Systemet hanterar bland annat elektronisk fakturering och avbokningar av fakturabetalningar vilket tidigare varit tidsödande, systemet hanterar bland annat även LOK-stödsrapportering som även det varit tidsödande. Personal Som stöd till Ridskolechefen har personalgruppen bestående av Erik Nilsson, Karin Ewerman(medlem) och Anna Classon arbetat. Gruppen bildades i november Under året har utvecklingssamtal hållits med samtlig personal, lönejusteringar skett enligt avtal och Ridskolechefens avtal omförhandlats till fast månadslön utan övertidsersättning. Under året har föreningen anslutit sig till Arbetsgivaralliansen. Detta efter uppmaning från Skåneidrottens jurist som delar av styrelsen träffat för att bland annat gå igenom våra stadgar samt ventilera personalfrågor. Medlemskapet i Arbetsgivaralliansen innebär stöd i allmänna personalfrågor samt ombud vid eventuella förhandlingar. En tjänstledighet för Jennifer Redinge Rosengren har beviljats om max 1,5 år (2014) och en fastanställd personal, Towe Frank, gick i slutet av året på försäldraledighet. Information och Marknadsföring Våra tre kanaler(anslagstavalan, Facebook och hemsidan) för interninformation har befästs under Varje huvudgrupp har sin uppdateringansvarig; Ridskolan Jennifer Redinge, Tävlingar Jonna Rosén, Föreningen Camilla Christensson och Ungdomsektionen Moa Nymberg. I samband med medlemsenkäten framkom att dessa tre kanaler är lika viktiga för våra medlemmar och det beslutades att all information fram över ska distribueras via samtliga tre kanaler. Ytterligare en kanal har tillkommit under året, mailutskick via medlemsregistret i Xenophon. Denna kanalen kommer enbart att användas av ridskolechefen vid speciella tillfällen för att undvika mailbombning från Viarp. Mia Malmkvist tillsammans med Susanne Johannesson har ansvarit för att förse kommunen med anslag till de kommunala elektroniska vägskyltarna. Anslagen inför tävlingar mm har uppmärksammats bland boende i kommunen. Viss uppmärksamhet har under året riktats till vår förening pga vårt behov av nya lokaler och kommunens stöd i anläggningsprojektet. Marknadsföringen externt har i övrigt varit svagt på grund av att styrelsen inte funnit rätt person och kunnat avsätta tid för detta. IT Gunnar Eskilsson har även under 2013 fortsatt sitt uppdrag som IT-ansvarig. Vilket inneburit löpande underhåll av föreningens nätverk och därutöver support vid tävlingar för att uppkoppling mot tävlingsdatabas ska fungera från ridhus. Under året har föreningen investerat i Ridskoleadministrationsprogrammet, Xenophon samt en ny server och en bärbar dator till Ridskolechefen. Arrangemang och Cafeteria Gertie Jönsson har under året varit ansvarig för cafeterians inköp och bemanning tillsammans med funktionärer som anmält sig via gula lapparna. Största enskilda engagemanget var Landskronas Idrottsfest som pågick 5 dagar i augusti där Verksamhetsberättelse VKRK 2013 sid 4

5 VKRK medverkade med riduppvisningar, ponnyridning och funktionärer samtliga dagar. Profilkläder Marie Clark har under året ansvarat för planering och inköp av profilkläder. Sortimentet har utökats med mössa och buff och försäljningen ökar successivt. Försäljningen sker genom marknadsföring i sommar och julfolder, på hemsidan samt vid öppet stall i september, julbazaren och påskshowen. Även profileringen av personalen har fortsätter som tidigare med ridlärarnas röda jackor och röda västar till teoriledare och stallvärdar. Alla med namn och yrke dvs Ridlärare, Teoriledare och Stallvärd. Ideella arbetet aktiva medlemmar Fixardagarna under året har haft god uppslutning och övriga arrangemang och tävlingar har haft tillräcklig bemanning. Men detta kan bli ännu bättre och den ständiga jakten på fler frivilliga gör att vi under hösten införde lotteri där samtliga som deltog som funktionärer vid olika aktiviteter tog en lott och deltog i utlottning av två priser där vinnarna kunde välja en 2- dagarskurs eller en klubbjacka. Som tidigare har anmälningen skett genom sk gula lappar alternativt via hemsidans funtionärsanmälan. Teresa Westerberg har ansvarat. Under september hölls ett möte i föreningslokalen Plantan i Landskrona där ett drygt 30-tal medlemmar deltog. Många frågor ventilerades så som kvalitet, ekonomi och anläggning. Ritningar och finansieringsplan för anläggningsprojektet presenterades. KTK och TK rapporterade om sin verksamhet och planering för resterande del av året. Ett grupparbete med fyra frågeställningar genomfördes med följande frågor; Hur kan vi med små medel göra anläggningen mer tilltalande? Vilka nya möjligheter får vi i och med nya lokaler?, Hur vill du att vi ska särkilja oss från andra klubbar?, Vad är det starkaste argumentet om du vill att någon ska börja rida på Viarp? Susanne Johannesson vår ridskolechef uppvaktades med blommor och present för sina 25 år vid Viarps Kör- och Ridklubb. Mötet avslutades med lunch och tårta. Ansvar och Säkerhet Lars Ström har under året varit ansvarig för arbetet med översyn av anläggningen avseende Ansvar och Säkerhet. Under året har vi haft besök av det regionala skyddsombudet från Kommunal. Vi gick igenom fysisk arbetsmiljö, häst- och stallmiljö, brandskydd och arbetsmiljö för minderåriga. Generellt så har vi bra värden, på vissa områden måste dock vi förbättra oss bl.a. med bättre dokumenterade rutiner, så vi när något händer, direkt kan se vad vi ska göra. Vi har inlett arbetet med vårt systematiska arbetsmiljöarbete. Vi har bytt plats på anslagtavlan och brandskåpet vid västra ingången till stallet. Anledningen är att man tidigare inte kom åt skåpet då gallergrinden hindrade detta i uppställt läge. Den 23 september var det brandtillsyn på anläggningen i Viarp. Från VKRK deltog Susanne Johannesonm(Ridskolechef), Jukka Kallio(vaktmästare) och Leif Linvall(Brandskyddsansvarig) tillsammans med Anders Wikström från Räddningstjänsten och Lotta Wiklund från Mark och Exploatering, fastighetsägarrepresentant från Landskrona kommun. VKRKs systematiska brandskyddsarbete gicks igenom och därefter var det en brandrond. Det konstaterades att föreningen har ett bra brandskydds arbete och endast några dokument behövdes justeras. Verksamhetsberättelse VKRK 2013 sid 5

6 Det nya brandlarmet i stallet är nu igång och kontroller genomförs regelbundet. Några av fastigheterna är i mycket dåligt skick men klubben arbetar hårt för att kunna finansiera och genomföra en rivning och nybyggnation. Sponsring Under 2013 har vi tappat tre sponsorer som förmodligen pga det allmänna marknadsläget tvingats avsluta samarbetet. Inga nya har knutits upp. Vi har idagsläget drygt 30 sponsorer inräknat karnevalssponsorer och kalendersponsorer. I slutet av 2013 inleddes ett samarbete med EKO-hallen i Malmö där vi under 2014 kommer att erbjudas ett antal dagar med inventeringsjobb för ca 20 personer och god intäkt. Lotteriverksamhet Styrelsen har generellt beslutat att inte aktivt satsa på lotteriverksamhet då vi ser flera andra möjliga inkomstkällor som är enklare att administrera ideellt och med större respons från medlemmar, som funktionärsinsatser på karnevalen samt kalender. Vi är däremot anslutna till SVEA, Svenska Spels stöd till föreningar där 50 miljoner tilldelas årligen (procentuellt) till de föreningar som har spelare som angivit oss som stöd-klubb. Bidrag Helene Jacobsson har under året varit ansvarig för att bevaka att samtliga aktuella bidrag söks och har tillsammans med Ridskolechefen sammanställt rapporteringarna. Erik Nilsson, och Anna Classon har arbetat med bidragssökande till utveckling och nybyggnation av anläggningen. Landskrona kommun har beviljat 4,0mkr (Landskrona kommun borgar för ytterligare 1,5mkr som vi får bekosta själva), Skåneidrotten har beviljat 1 mkr. Sparbankstiftelsen, Crafordska stifelsen och Sparbanken Öresund har gjort avslag. Ansökan till Allmäna Arvsfonden avgörs i början av Verksamhetsberättelse VKRK 2013 sid 6

7 Ridskolan Personal Under 2013 Susanne Johannesson har varit ridskolechef. I augusti var det 25 år sedan hon tillträdde tjänsten liksom. Förutom Susanne har Jennifer Redinge Rosengren, Caroline Bore, Lotta Ringwall och Rebecca Andersson verkat som ridlärare. Jennifer och Caroline har varit fast anställda med vardera 27 tim/vecka. I mars slutade Caroline för att jobba utomlands som beridare och Towe Frank tog över hennes tjänst. Dressyrtränaren Lotta Ringwall har haft 5 grupper per vecka bl.a. häst specialgrupper i dressyr. Rebecca har haft 4 grupper på lördagar. Under hösten utökades antalet ridlektioner bl a genom medel från Idrottslyftet och Annie Lennartsson som är ridlärare på voltige och prova på ridning fick utökad tjänst med 2 lektioner per vecka. Cecilia Gustafsson fick en lektion per vecka men när Towe i november blev sjukskriven pga. graviditet gick Cecilia in som vikarie. Lars Sellergren har sedan många år varit klubbens stall och anläggningsskötare. Klubbens vaktmästare Jukka Kallio Har haft en tjänst på 75 % och arbetat med att underhålla vår anläggning. Arbetsförmedlingen har bidragit med samtalsstöd. Även under 2013 har redovisningsbyrån Sydek haft uppdraget att sköta bokföringen och lönehanteringen. Under året har flera duktiga och ambitiösa elever från olika skolor praktiserat på ridskolan. De har varit en viktig extra resurs. Under våren har Cecilia Rasmusen praktiserat två dagar per vecka. Under hösten har Patricia Skiöldenhammar praktiserat två dagar per vecka och Ann-Louise Johansson som studerar till ridlärare har gått bredvid våra ridlärare under hösten. Stallskötseln på helgerna har skötts av ett duktigt och pålitligt gäng ungdomar. Våren: Emma Palmqvist, Linnea Jacobsson och Moa Nymberg med hjälp av Lina Malmqvist, Amanda Hansson, Maja och Anette Frank. Hösten: Lina, Amanda, Ebba Wildmark, Liz Eversholt, Saga Classon, Jonna Kure och Julia Wilson. På helgkvällarna har ett troget gäng av styrelsemedlemmar, US-tjejer och många andra aktiva medlemmar tagit ansvar för och utfodrat hästarna m.m. Utbildning av personalen Personalen har under året varit på några utbildningsträffar bl. a på Flyinge och Ridlärardagen i Hässleholm. Alla ridlärarna var på en inspirerande Kyra Kyrklund clinic i januari. Susanne var på tvådagars ledarskaps kurs i Malmö. I november var Susanne och Jennifer på ett givande ridlärarkonvent i Torekov. Lektionsverksamhet Under 2013 har ridskolan haft ca 360 elever fördelat på 50 lektioner varje vecka. Två av dessa lektioner har varit reserverade åt våra Stallvärdar och Teoriledare. En grupp med körelever och en grupp med voltige elever har delat på en lektion och haft träning varannan vecka. 11 lektioner har varit specialgrupper med max 6 elever per grupp. Liksom tidigare år har vi samarbetat med Vallåkrabygdens skola som har haft 1 grupp på dagtid varje vecka för sina elever som har ridprofil. De har kunnat rida till ett starkt reducerat pris pga. att vi har beviljats medel från Idrottslyftet. Pengar från idrottslyftet har även gjort att elever från olika skolor har haft gratis idrottsdagar på ridskolan. City Idrott i Landskrona i samarbete med LISA, har varit på ridskolan vid flera tillfällen. Det är mycket roligt eftersom många av dessa elever aldrig tidigare varit ett stall och de växer oerhört efter att ha fått prova på ridning, klappa hästar, katter mm. Under hösten har vi samarbetat med IM, Individuell människohjälp och haft ett integrationsprojekt för tjejer i högstadie åldern. 16 Viarps tjejer Verksamhetsberättelse VKRK 2013 sid 7

8 har varit faddrar åt tjejer med invandrarbakgrund från Landskrona. Förutom ridning har de haft olika samarbetsövningar, lekar mm. Några lektioner ligger parallellt dvs. att det är lektionsverksamhet i båda ridhusen samtidigt för att erbjuda bra ridtider till eleverna. De parallella lektionerna är dock begränsade för att ge så bra tider som möjligt till privatryttarna. För att förbättra administrationen och kunna arbeta mer effektivt investerades i en server och ridskoleprogramet Xenophone under sommaren Teori avsutten ridning Under 2013 har vi fortsatt med teoriverksamhet för alla elever i barnnybörjare, GI och GII. Dessa grupper har haft 45 min teori 15 gånger (vår) och 12 gånger (höst) i samband med sin ridning. Ansvariga har varit våra teoriledare: Annie Lennartsson (vår), Anna Ewerman, Tina Hansen, Emma Hansen, Moa Nymberg, Ebba Wildmark, Nellie Svensson (vår), Cecilia Rasmusen (vår), Tilda Hansson, Liz Evesholt och Saga Classon(höst). Dessa duktiga tjejer har under året själv haft teori och ridning framförallt på lördagarna med ridlärarna. Teoriledarna är utbildade eller håller på att gå utbildningen till ungdomsledare via Svenska Ridsportförbundet har Ebba, Liz och Moa gått ULK kurserna. Samtliga elever har liksom tidigare år haft en teoridag per termin då hästarna vilar. Clinics På vårterminen hade alla specialgrupper, GIII och GIV gemensam teori vid 2 tillfällen. Caroline Bore och ridlärarna hade clinic om hästhantering och hästens beteende. I april kom Åsa Linnér och hade en mycket givande och rolig clinic i Working Equitation. På hösten kom landslagsryttaren i dressyr Rose Mathisen till Viarp. Hon hade lektion för teoriledarna och clinic för alla elever. I november var det en spännande och intressant clinic i Westernridning med Mia Kristoffersson. Övriga elever har haft teoridagen med sin ridlärare och de har haft olika teman bl. a har flera grupper tagit ridsportförbundets ryttarmärken. Övriga aktiviteter Det har som vanligt varit prova-på-ridning en söndag i månaden med Annie Lennartsson, som har fått hjälp av medlemsvårdskommittén, Marie Langvad och Lisa Alm. Även denna verksamhet har stötts med medel från Idrottslyftet. Under året har ridskolan tagit emot förskolor, skolor, företag och möhippor som har fått lära känna hästar och provat att rida. Ridlärarna har haft många privatlektioner. Flera har haft fasta tider på eftermiddagarna. Dessa lektioner har ökat betydande. Vi har även haft företagsridning och Möhippor. En populär aktivitet som också har ökat är våra ridkalas för barn som har hållits under hela året. Rebecca har haft ansvaret för kalasen. I februari arrangerade vi en Grönt Kort kurs med många deltagare. Ledare var Maria Nordqvist. Under skolloven dvs. jul, sport, påsk och höstlov, har det varit olika kurser, hyr häst, spökaftnar, tävlingar och prova på ridning. Dessa aktiviteter har varit mycket uppskattade och välbesökta. Utöver aktiviteterna på loven har vi haft flera hopp- och dressyrkurser i terminerna. Det har varit många deltagare som har tagit chansen att utvecklas vidare i ridningen. Köreleverna hade i februari en dagskurs med tränaren och banbyggaren Göran Larsson. Det var mycket nyttigt och givande. Vi har fortsatt att arrangera populära sommarridläger och även 2013 var det rekordmånga deltagare. Det har varit ett varierat utbud och för alla åldrar och nivåer. Vi har haft dagridläger, hopp-, dressyr- och körkurser. Det har varit många barn på ridlekis, dagridläger och riktigt populärt med läger för elever med egen ponny eller häst, träningsläger, allsvenske Verksamhetsberättelse VKRK 2013 sid 8

9 läger och ponnyakuten läger. Detta året hade vi även ett terräng/uterittsläger och läger med inriktning på Working Equitation. Innehållet har varit ridning, hästvård, teori, lekar, tävlingar, övernattning, korvgrillning, spökrundor och mycket skratt under våra 5 lägerveckor med elever i alla åldrar från barn till 50+ vuxna. Dessutom bidrar fulla läger till god ekonomi i klubben. Towe har varit ansvarig för hästskötarna och tillsammans med teoriledarna har det varit några uppskattade träffar med olika teman. Det är mycket utvecklande för våra större barn och ungdomar att få ta ett ansvar genom att vara hästskötare samtidigt är det väldigt socialt att vara mycket med kompisar i stallet som fungerar som en fritidsgård. Föreningen har vid flera tillfällen haft ponnyridning i samband med olika evenemang i Landskona och på andra orter. Det är ett roligt sätt att möta både gamla och nya hästintresserade människor. Dessutom är våra hästar helt fantastiska och uppför sig lugnt och tryggt i de ovana miljöerna. Säkerhet Under 2013 har vi fortsatt med vårt viktiga säkerhetsarbete. Det har varit två välbesökta säkerhetskurser som har tagit upp hästens beteende, säker hästhantering och rutiner på VKRK. Alla elever och föräldrar har fått VKRKs broschyr om säkerhet och rutiner på Viarp. En viktig del i säkerhetsarbetet är att vi har ett härligt gäng tjejer, Stallvärdarna, som är ridlärarnas högra hand och hjälper till i stallet, följer grupper till och från ridhusen, tar hand om sjukhästar och mycket mera. Stallvärdarna är mycket viktiga för Viarpsandan och de är duktiga på att hjälpa elever och föräldrar i stallet. Under året har de haft teori och ridlektioner med Caroline och Towe. Under hösten fick VKRK ta emot ett fint bidrag till handikappverksamheten från Swedbank Sparbanksiftelsen Skåne. Privatryttare Under 2013 har ett 40 tal privatryttare löst ridhuskort vilket är en ökning jämnfört med tidigare år. Privatryttarna har haft hoppträning i stora ridhuset på onsdagskvällarna med Hanna Carlson. Övriga tider som ridskolan inte har haft verksamhet har ridhusen varit lediga för privatryttare. Underlagen har fungerat bra både vid tävlingar och på lektionerna. Varje dag harvas och vid behov, vattnas underlagen i ridhusen. Anläggningsunderhåll Jukka och Lasse tvättade stallet efter midsommar som sedan målades av Ungdomssektionen med sponsrad färg. US hjälpte även till med läger och städning inför hösten. De har gjort ett fantastiskt arbete som uppskattas av alla som vistas i stallet, både hästar och människor. Inbrottslarmet som installerades för några år sedan har fungerat bra och det har endast varit ett inbrott men inget av värde stals. Brandlarmet i stallet har förbättrats och vi hoppas slippa använda det! Traktorn har reparerats och vid årets slut köptes en bättre begagnad traktor in. Botten har bytts i båda ridhusen. Jukka har med hjälp av Lasse stått för underhåll av staket, sommarhagar, ridhus och stall mm tillsammans med klubbmedlemmar. Bl a har staketen runt ridbanan och paddocken målats vackert vita på en fixardag. Vi har bytt vattenpumpen och vattenfiltret har renoverats. Elektriker har gjort flera elarbeten. I stort sett alla elever vid ridskolan och deras föräldrar har bidragit med arbetstimmar i föreningen. Genom våra Gula lappar har alla kunnat välja att hjälpa till på tävling, med helgjour eller fixardag. Allt är mycket enklare när det är många som hjälps åt och dessutom är det mycket roligare! Sponsorguppen har gjort ett fortsatt bra jobb och fått flera nya sonsorer till föreningen. Verksamhetsberättelse VKRK 2013 sid 9

10 Ungdomssektionen har sponsrat med två fina hinder att använda som kombination vid tävlingar. VKRK i omvärlden Skånes Ridsportförbundet kom på besök den 10 april. De var imponerade av föreningens goda ekonomi och konstaterade att VKRK bedriver en fin verksamhet men har alldeles för dåliga lokalermed vårt stall som är alltför slitet, trångt, omodernt och vårt klubbhus som saknar faciliteter som dusch- och omklädningsrum. Jennifer gjorde reklam för VKRK på årets tjejmässa i Landskrona i mars. VKRK blev nominerade som en av tre föreningar till Årets förening 2012 men på Landskrona galan den 5 april hade vi inte turen med oss. Priset gick till Landskrona simsällskap. Bidrag VKRK har utökat samarbetet med SISU och Skåne Idrotten genom flera olika projekt. Bl. a finansierade de en mycket givande utvecklingsträff i september för styrelsen, personal, US, teoriledare m fl. som var på Plantan i Landskrona. De har även bidragit till olika projekt, ungdomsläger och föreläsare vid clinics. Show, jubileum etc Ungdomssektionen arrangerades årets Påsk show som vanligt på annandag påsk. Det var många fartfyllda och roliga uppvisningar. Läktarna var fyllda till sista plats och programmet var varierat med barn, ungdomar, lektionselever, privatryttare och inbjudna gäster. Första söndagen i september var det traditionsenligt Öppet Stall på ridsportens dag. Besökarna kunde prova på att rida, ta ridborgarmärket, prova på tömkörning och hästskötsel samt prova på ponnyridning. Det var försäljning av VKRK-kläder och servering. Den 8 december var det dags för årets Julbazar. Utan någon fara för snöoväder blev det en fin och stämningsfull Julbazar med Luciatåg till häst, uppvisningar, försäljning, lotteri och papparkaksauktion. Lucia var Moa Jönsson Höök på Kasper. Det var fin musik av Anette Kumerle Lindvall och alla Viarpselever. Tack Bitte och ni andra, för en fin Julbazar 2013! Årets stallbästisar som ridskolans elever hade röstat fram blev Blomberg och storhästen Butterfly. Det var mycket välförtjänt! Viapskalendern 2014 blev fin och proffsigt gjord av Ankan som kan konsten att ta fina foto och sammanställa de bästa från medlemmarnas bidrag. Landskronakarnevalen och Idrottsfesten I juli månad var Viarp med och bemannade tivolit och toaletterna på Landskronakarnevalen. Denna sommar var Karnevalen utökad från 3 dagar till 9 dagar eftersom Landskrona Stad firade 600 års jubileum. Viarps uppslutning från medlemmarna var mycket stor och vi blev nästan 150 st Viarpare som jobbade med bemanningen och ponnyridningen. Förtjänsten blev inte lika stor som förra året men vi har en stor vinning i vår härliga gemenskap och pengarna räckte till att köpa ponnyn Chaplin! Vi har otroligt snälla och tåliga ponnyer som tyckte det var helt ok att åka hem från sommarbetet för att vara med på karnevalen. Liksom tidigare år var flera företag med och sponsrade tröjor som vi bar och det vimlade av blå Viarpare i Landskrona. US-tjejerna gjorde fin PR när de gick runt på stan med Lucas. Tack Teresa och övriga som höll i arrangemanget! Än mer vimlade det av blå Viarpare i Landskrona när LISA arrangerade Idrottsfesten i augusti för att fira Landskrona Stads 600 års jubileum. Tillsammans med Tågarportens Ryttarförening och Landskrona Ridklubb fick ridsporten ett stort utrymme på kasernplan Verksamhetsberättelse VKRK 2013 sid 10

11 med stall och arena. I tre dagar fylldes planen med uppvisningar och prova på verksamhet. Invigningen av hela Idrottsfesten var på hästarenan och avslutades också här med en kändishoppning på skolhästar. Vann gjorde Pelle Olofsson och tvåa blev Anette Kumerle Lindvall på Viarps Galileo. Ungdomssektionen och alla Viarps funktionärer gjorde ett suveränt jobb och visade stor proffsighet. Alla Viarpsryttarna red fint och visade god laganda. Jennifer gjorde ett fantastiskt jobb som konferencier i tre dagar med hjälp av Malin och Daniel. Man var väldigt stolt att vara Viarpare!! Tävlingar där ridskolan medverkat och arrangerat Ridskolan och klubbtävlingskommittén har under året arrangerat fyra dressyrtävlingar och sju hopptävlingar med bl.a. klubbmästerskap som arrangerades med TK. Tillsammans med TK har det arrangerats totalt sju Pay & Jump och tre Pay & Ride. Klubbtävlingarna har varit mycket populära och utbildande. Det har även varit körtävling i dressyr och precision. I april 2013 arrangerade VKRK en deltävling i Kon Cup Syd. Det gick riktigt fint med seger i dressyr för Fabian. Hela körgruppen var på Kon Cup Syd i Annelöv i maj. De skötte sig utmärkt och några priser gick till Viarp, bl. a första pris i ungdomsklassen till Evelina Johansson med Simba. Allsvenskan Även 2013 deltog VKRK med lag i allsvenskan. På våren var VKRK för första gången med i div 1 dressyr. Det var tufft att möta de allra bästa men gav mycket bra erfarenhet och rutin. Det gick bra för ponnyryttarna i div 2 dressyr som tog sig hela vägen till Skånefinalen. Tjejerna kämpade väl men nådde inte fram i finalen som gick på hemmaplan. I hoppning var det ett orutinerat lag från Viarp men de tog en tredje plats i första omgången och gick till omhoppning i finalen där laget slutade på 6:e plats. Lagledare var Susanne, Petra Ryrstedt och Jennifer. Lagtävlingar är roligt och svetsar samman alla till ett team! Sommarbete och höskörd 2013 var det en torr och varm sommar. Det blev en bra hösilageskörd men dålig återväxt till andra skörden. Det regnade mycket i augusti i stället och vi var oroliga för halmen men den blev fin och kom in i slutet av perioden. Sommarbetena har varit bra men i Ottarp var flugorna liksom förra året en riktig sommarplåga för hästarna som fick förses med flughuvor. Lite mindre insekter var det i Billebergahagen. Ridskolans hästar Följande hästar har använts i verksamheten under 2013: Love, Blomberg, Lindhagas Star, Skrållan, Simba, Bella Donna, Corina och Brunja. Kasper, Billy Boy, Fabian, Filippa Ester och Mairtin Og. Kairon, Pluto, Nixe, Morris, Önnarps Rizzla, Lord Chaplin och Captain Stipples. Calino, Travolta, Santos, Butterfly, Jackson, Galileo, Vie, Ballinaclough Macey, Altius, Aquilia, All For You, Domino, Romanoff, Zylaima, Wendelise och Favourite Cruzer. Lektionshästarna har fått sin välförtjänta sommarsemester i sex veckor på sommarbete i Ottarp och Billeberga. I början av året lämnade vi tillbaka storhästen All for You. Istället kom Domino som tyvärr visade sig ha en gammal skada och efter mycket letande fick vi i stället fina Wendelise. Travolta har sålts till Anette Tegner Abrahamsson. Galileo har sålts till familjen Nordhöj och Calino har sålts till Marie Clark. I stället har vi köpt in storhästarna Romanoff, Zylaima och senast Favourite Cruzer. I juni kom D-ponnyn Captain Stipples och under sommaren köpte vi D-ponnyn Lord Chaplin som finansierades genom medlemmarnas Verksamhetsberättelse VKRK 2013 sid 11

12 insats på Landskrona Karnevalen. Brunja som var inlånad lämnades tillbaka och Skrållan har flyttat hem till Lotta. Billy Boy har lämnats ut på foder till familjen Ström. Tyvärr har våra älskade hästar Santos och Love fått åka till de evigt gröna ängarna. Verksamhetsberättelse VKRK 2013 sid 12

13 Tävlingskommittén Lokala och regionala tävlingar samt Pay & Ride Två gånger per år får man ansöka om tävlingar, vår och höst. Ansökan går till Skånes Ridsportförbund, där distriktets hopp- och dressyrkommitté beslutar om man blir tilldelade de tävlingar man ansökt om. Under 2013 stod vi som arrangör av nio lokala och en regionala tävling. Det var både hopp- och dressyrtävlingar. Två lokala hopptävlingar för ponny varav en var finalen i ponnyallsvenskan division II. Två lokala dressyrtävlingar för ponny. En lokal hopptävling, två lokala dressyrtävlingar och en regional dressyrtävling för häst. TK s tävlingar är öppna för alla som är medlemmar i en ridklubb. Tävlingarna har varit mycket uppskattade av ryttarna och vi har en ökning av antalet starter i jämförelse med föregående år. Tävlingsarrangemangen har också fått positiva omdömen som välorganiserat, duktiga och trevliga funktionärer i de överdomarapporter som domaren skriver efter varje tävling. Utöver detta arrangerades åtta Pay and Ride (träningstävlingar) varav sju var hopp och en dressyr(ca 400 starter). Dessa var mycket uppskattade av ryttarna och ett bra tillskott i kassan. Klubbmästerskapen i hoppning och dressyr arrangerades gemensamt av TK och KTK före sommaruppehållet. Viarpsryttare deltog i tre lagtävlingar. Hoppallsvenskan div 2 på ponny samt dressyr div II och div 1 för ponny, båda lagen gjorde fina insatser. Under året har vi haft många ryttare med tävlingslicens för VKRK som tävlat på regionala och lokala tävlingar arrangerade av andra klubbar. TK ansvarar för de årliga utmärkelserna som delas ut på årsmötet. Inhämtar tävlingsresultat, sammanställer tävlingsresultat, ser till att vandringspriserna kommer tillbaka så att nya namn kan graveras in, införskaffar priser mm. Klubbtävlingskommittén Under 2013 genomfördes 9 klubbtävlingar varav 3 dressyr- och 6 hopptävlingar. Vi har under året introducerat körklass med precisionskörning vid 4 tävlingstillfällen. Utöver detta arrangerades också Klubbmästerskap tillsammans med Tävlingskommittén. Totalt hade vi ca 300 starter under året. Klubbtävlingarna riktar sig till alla klubbmedlemmar med klasser som spänner från blåbärshoppning och lingondressyr för de som gör sina första tävlingar, till LD/LC/LB i hoppning och LC/LB/LA i dressyr för de som kommit längre. Hopptävlingar har genomförts med såväl stilbedömning som tidtagning. Vi tackar alla ryttare, funktionärer och ridlärare för den positiva inställning ni alla har och som gör det möjligt att genomföra ett omfattande tävlingsprogram på ett bra sätt. Efter tre år som ansvariga för klubbtävlingarna lämnar Cecilia Karlsson, Emma Bjurbom och Karin Norrestam med varm hand över ansvaret till nya klubbtävlingskommittén. Verksamhetsberättelse VKRK 2013 sid 13

14 Verksamhetsidé Ridskolan ska utbilda elever, utifrån deras egen ambitionsnivå, upp till och med LA dressyr och LB hoppning. Ridskolan ska ha ett stort utbud av läger och kurser som årligen anpassas till efterfrågan. Föreningen ska ha en aktiv ungdomsverksamhet med ständig utveckling av vår jordnära ledarskola. Det ska finnas träningsverksamhet och ridhustider för privatryttare och en omfattande och välorganiserad tävlingsverksamhet upp till och med regional nivå. Ridskolan ska ha ett samarbete med skolor för att kunna erbjuda ridning som del i undervisning. Bibehålla och utveckla samarbeten vad gäller integrationsprojekt, med mål att fler ska få möjlighet att rida och knyta vänskapsband. Föreningen ska arbeta för utveckling av anläggningen och utbildning för personalen som möjliggör handikappridning. Vision Viarps Kör- och Ridklubb ska vara Skånes bästa ridskola och bland de tre mest attraktiva tävlingsarrangörerna för lokala tävlingar. Vår unika Viarpsanda ska vårdas med omsorg och genomsyra hela föreningens verksamhet. Viarpsandan En Viarpare säger alltid hej, är vänlig och hjälpsam och ser till hästarnas bästa. I Viarp möts vi med engagemang och glädje, respekterar och talar väl om varandra, här råder ordning och reda. Vi sköter hästarna professionellt. Vi värnar om vår gemenskap. Hästhållning Vi skall sköta våra hästar enligt de djurskyddsbestämmelser som gäller samt följa Svenska Ridsportförbundets rekommendationer om god hästhållning. Vi skall med våra instruktörers hjälp kontinuerligt vidareutbilda våra hästar. Arbetsmiljö och säkerhet Genom ett systematiskt arbetsmiljöarbete vill vi minska de risker för skador som ridning, hantering av hästar och övrigt arbete på VKRK innebär. Vi minskar risken för skador genom att: - anläggning och utrustning utformas så att riskerna för skador minimeras. - utbilda personal och ridelever i säker hästhållning. - utbilda personalen i arbetsmiljö och ergonomi. - informera tävlande och besökare om säkerhetsregler. VKRK skall följa lagar, myndighetskrav och Svenska Ridsportförbundets rekommendationer avseende arbetsmiljö och säkerhet. Vi skall bedriva ett systematiskt brandskyddsarbete. Genom ett systematiskt brandskyddsarbete skall vi: - minimera riskerna för att brand skall uppstå. - minimera skadorna på människor, hästar och byggnader om brand skulle uppstå. Verksamhetsberättelse VKRK 2013 sid 14

15 Ridutbildning All verksamhet vid vår ridskola skall ske under ledning av yrkeskompetent personal. All verksamhet vid vår ridskola skall vara planerad och följa de riktlinjer som är framtagna av Svenska Ridsportförbundet i Plan för ridutbildning. Kompetens och fortbildning Kraven för användande av Svenska ridsportförbundets plakett för Utbildad personal skall följas. Alla våra ridinstruktörer skall få kontinuerlig utbildning i ridning (både hoppning och dressyr). Alla våra instruktörer skall ha pedagogisk utbildning eller få pedagogisk handledning av auktoriserad ridlärare. Alla anställda och säkerhetsansvariga vid tävlingar skall vara utbildade i första hjälpen och brandskydd. Våra ungdomsledare skall gå genomgå Ungdomsledarkurs (ULK). Föreningen skall ha en egen stab av utbildade tävlingsfunktionärer alla kategorier. Alla styrelsemedlemmar, inklusive ungdomssektionen skall genomgå kurs i föreningskunskap. Social verksamhet Vår ridklubb skall verka för att ge ungdomar insikt om god etik och moral. Vår ridklubb skall verka mot våld, droger och rökning. Vi skall ordna aktiviteter som ökar den sociala gemenskapen. Miljö Viarps Kör- och Ridklubb skall ständigt minska verksamhetens miljöpåverkan och arbeta för en hållbar utveckling. För att uppnå detta skall - energianvändningen minska. - hantering av avfall och gödsel ske med utgångspunkt i ett kretsloppstänkande. VKRK skall följa lagar, myndighetskrav. Ekonomi och administration Vår ridklubb skall ha en välplanerad ekonomi med budget- och likviditetsuppföljning vid varje styrelsemöte. Vi skall ha god ordning på föreningens administration. Vi skall följa lagar och regler. Verksamhetsberättelse VKRK 2013 sid 15

16 VIARPS KÖR & RIDKLUBB RESULTATRÄKNING INTÄKTER Medlemsavgifter Ridavgifter Ridhuskort/ridhushyra Ridläger Ridkurser + ridkurser avsuttet* Ridkurser extern personal** Klubbtävlingar inkl ridskolehäst Pay & ride Anmälan startavgifter TK Kommunala/statliga bidrag Lotteriintäkter Cafeteria VKRK-försäljning Hyresintäkter Reklamintäkter Vinst försäljning hästar Vinst försäljning inventarier Försäkringsersättning Ränteintäkter Övriga intäkter**** 0 0 SUMMA INTÄKTER Verksamhetsberättelse VKRK 2013 sid 16

17 KOSTNADER Löner, sociala kostnader Hyres- och arrendekostnader Föreningsavgifter Reparation, underhåll & förbrukningsmat Försäkringar El och renhållnin Administrationskostnader Foder, halm, kutterspån Veterinär, skoning, medicin, hästmtrl Korttidsinventarier Tävlingar, café, profilsaker lotteri Övriga kostnader Avskrivningar Räntekostnader SUMMA KOSTNADER NETTORESULTAT Verksamhetsberättelse VKRK 2013 sid 17

18 VIARPS KÖR- OCH RIDKLUBB Balansräkning Tillgångar OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR Kassa (inkl cafeteria) Tävlingsdatabas (Ridsportförbundet) Handkassa TK 0 0 Handkassa Klubbtävling 0 0 Postgiro Bank Skattekonto Kundfordringar Övriga fordringar Profilsaker Summa omsättningstillgångar ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR Lager Inventarier Avskrivning inventarier Traktor/lastare Avskrivning traktor/lastare Hästar Avskrivning hästar Ridanläggning inkl utebanor Stall Avskrivning byggnader Summa anläggningstillgångar SUMMA TILLÅNGAR Verksamhetsberättelse VKRK 2013 sid 18

19 VIARPS KÖR- OCH RIDKLUBB SKULDER OCH EGET KAPITAL KORTFRISTIGA SKULDER Leverantörsskulder Personalens skatter Upplupen arbetsgivaravgift dec Upplupna löneskulder inkl arbetsgiv Övriga kortfristiga skulder Summa kortfristiga skulder LÅNGFRISTIGA SKULDER Checkräkningskredit SEB Ridhuslån+ anläggningslån Summa långfristiga skulder EGET KAPITAL Balanserat resultat Årets resultat Summa eget kapital Summa skulder och eget kapital Verksamhetsberättelse VKRK 2013 sid 19

20 Förslag till vinstdisposition Årets resultat läggs till tidigare års balanserade vinstmedel. Ingående balanserade vinstmedel Årets resultat Summa eget kapital kr kr kr Följande belopp reserveras för kommande investeringar: Hästar Anläggning kr kr Viarp den 28 januari 2014 Anna Classon Leif Lindvall Helene Jacobsson Ordförande Kassör Sekreterare Stig-Inge Wilson Lars Ström Maria Malmqvist Vice Ordförande Erik Nilsson Teresa Westerberg Niclas Lundgren Vår revisionsberättelse beträffande denna årsredovisning har avgivits den. Sewerin Ekman Revisor Kristina Bengtsson Revisorsuppleant Verksamhetsberättelse VKRK 2013 sid 20

SPONSORBLAD FÖR VKRK

SPONSORBLAD FÖR VKRK SPONSORBLAD FÖR VKRK Hur vill ni synas i en av Landskronas största idrottsföreningar och Sveriges bästa ridskola? Viarps kör- och ridklubb är en ideell förening som grundades 1972. Under åren har föreningen

Läs mer

Verksamhets- och förvaltningsberättelse för 2012

Verksamhets- och förvaltningsberättelse för 2012 Verksamhets- och förvaltningsberättelse för 2012 Verksamhets- och förvaltningsberättelse för 2012 2 Verksamheten i helhet 4 Ridskolan 7 Tävlingskommittén Lokala och regionala tävlingar samt Pay & Ride

Läs mer

SPONSORBLAD FÖR VKRK

SPONSORBLAD FÖR VKRK SPONSORBLAD FÖR VKRK Hur vill ni stötta och synas i en av Landskronas största idrottsföreningar och Sveriges bästa ridskola? Viarps kör- och ridklubb är en ideell förening som grundades 1972. Under åren

Läs mer

Innehåll Fel! Bokmärket är inte definierat.

Innehåll Fel! Bokmärket är inte definierat. Verksamhetsplan Mälaröarnas ridklubb (MäRK) 2013 Innehåll Allmänt... 3 Verksamhetsidé... 4 Mål... 4 Verksamhet 2013... 6 Ridskolan... 6 Anläggning... 6 Utevolt... 6 Parkering... 6 Ridhus... 6 Klubbhus...

Läs mer

SOMMAR I VIARP Allsvenskläger, EG ponny juli 300 kr kr Ponnyakuten läger, EG ponny juli 300 kr kr

SOMMAR I VIARP Allsvenskläger, EG ponny juli 300 kr kr Ponnyakuten läger, EG ponny juli 300 kr kr SOMMAR I VIARP 2013 Hej alla hästvänner! Nu är det dags att anmäla sig till sommarens olika kurser och läger. I år har vi något för alla så fortsätt läsa och skynda er att anmäla på bifogad blankett till

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE. Styrelsen för Nordmalings Ridklubb avger härmed följande verksamhetsberättelse för verksamhetsåret

VERKSAMHETSBERÄTTELSE. Styrelsen för Nordmalings Ridklubb avger härmed följande verksamhetsberättelse för verksamhetsåret VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2016 Styrelsen för Nordmalings Ridklubb avger härmed följande verksamhetsberättelse för verksamhetsåret Nordmalings Ridklubb är en ideell förening som är ansluten till Svenska Ridsportförbundet,

Läs mer

Välkomna till Lidköpings Ridklubb

Välkomna till Lidköpings Ridklubb Välkomna till Lidköpings Ridklubb 2015 Välkomna till en av Skandinaviens finaste ridanläggningar! och en ridklubb med stor framtidstro där alla är välkomna och behövs Med stora framgångar genom åren På

Läs mer

Viarps Kör och Ridklubb Julen 2014

Viarps Kör och Ridklubb Julen 2014 Viarps Kör och Ridklubb Julen 2014 Välkomna på Julbazar Julstämningen infinner sig inte riktigt på Viarp förrän stallet är julpyntat och vi har haft vår traditionsenliga Julbazar. På Viarps Julbazar finns

Läs mer

Styrelsen för Karlstads ridklubb avger härmed årsredovisning för räkenskapsåret 2009-01-01--2009-12-31

Styrelsen för Karlstads ridklubb avger härmed årsredovisning för räkenskapsåret 2009-01-01--2009-12-31 ÅRSREDOVISNING FÖR KARLSTADS RIDKLUBB räkenskapsåret 2009-01-01--2009-12-31 Styrelsen för Karlstads ridklubb avger härmed årsredovisning för räkenskapsåret 2009-01-01--2009-12-31 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Styrelsen för Karlstads ridklubb avger härmed årsredovisning för räkenskapsåret

Styrelsen för Karlstads ridklubb avger härmed årsredovisning för räkenskapsåret ÅRSREDOVISNING FÖR KARLSTADS RIDKLUBB räkenskapsåret 2011-01-01--2011-12-31 Styrelsen för Karlstads ridklubb avger härmed årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01--2011-12-31 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Styrelsen för Karlstads ridklubb avger härmed årsredovisning för räkenskapsåret

Styrelsen för Karlstads ridklubb avger härmed årsredovisning för räkenskapsåret ÅRSREDOVISNING FÖR KARLSTADS RIDKLUBB räkenskapsåret 2014-01-01--2014-12-31 Styrelsen för Karlstads ridklubb avger härmed årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01--2014-12-31 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Viarps Kör och Ridklubb Julen 2015

Viarps Kör och Ridklubb Julen 2015 Viarps Kör och Ridklubb Julen 2015 Välkommen på Julbazar Nu närmar sig vintern och förhoppningsvis får vi lite snö till Jul! En vit jul är något extra. Hästarna frustar så härligt med sina iskristaller

Läs mer

SOMMAR I VIARP 2015. Jump Camp 27-29 juli 300 kr + beroende på tränare Dressage Camp 28-30 juli 300 kr + beroende på tränare

SOMMAR I VIARP 2015. Jump Camp 27-29 juli 300 kr + beroende på tränare Dressage Camp 28-30 juli 300 kr + beroende på tränare Hej alla hästvänner! SOMMAR I VIARP 2015 Nu är det dags att anmäla sig till sommarens olika kurser och läger. I år har vi något för alla så fortsätt läsa och skynda er att anmäla på bifogad blankett till

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2007

Verksamhetsberättelse 2007 Verksamhetsberättelse 2007 Styrelsen för Norrköpings Fältrittklubb får härmed avge verksamhetsberättelse för räkenskapsåret 2007-01-01 2007-12-31. Ridskolan har under hela året drivits i klubbens egen

Läs mer

Jönköpings Fältrittklubb Verksamhetsplan 2013

Jönköpings Fältrittklubb Verksamhetsplan 2013 Jönköpings Fältrittklubb Verksamhetsplan 2013 Vår vision Att bli en arena för högkvalitativa tävlingar samt att erbjuda marknadens bästa ridskola. Övergripande mål 2013 Attraktiv anläggning där alla grupper

Läs mer

WRK FÖRENINGSUTVECKLINGSKVÄLL 2013-05-05

WRK FÖRENINGSUTVECKLINGSKVÄLL 2013-05-05 WRK FÖRENINGSUTVECKLINGSKVÄLL 2013-05-05 De viktigaste frågorna att ta tag i direkt! Utbilda domare, överdomare och banbyggare inom klubben. Arrangera nationell tävling i någon form: Samverka med andra

Läs mer

Verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelse Verksamhetsberättelse 2010 Verksamhets berättelse för 2010 Styrelsen för Örebro Läns Ridsportförbund får härmed avge verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2010. Ändamålet är att främja och utveckla

Läs mer

UPPLANDS-BRO RYTTARFÖRENING EN PLATS FÖR ALLA

UPPLANDS-BRO RYTTARFÖRENING EN PLATS FÖR ALLA UPPLANDS-BRO RYTTARFÖRENING EN PLATS FÖR ALLA AFFÄRSPLAN 2013-2015 1 VISION 3 2 VÄRDEGRUND 3 3 VERKSAMHETSBESKRIVING 3 3.1 PRODUKTPORTFÖLJ 3 3.2 SÄKERHET 4 3.3 GOD HÄSTHÅLLNING 4 3.4 UTBILDNING 4 3.5 PERSONAL

Läs mer

Styrelsen. Utbildning DUS. Verksamhets- och förvaltningsberättelse. första priset.

Styrelsen. Utbildning DUS. Verksamhets- och förvaltningsberättelse. första priset. Verksamhetsberättelse 2014 - första priset. Verksamhets- och förvaltningsberättelse för 2014 Annat exempel är Hästkampen som genomfördes i samarbete med Kvinnerstaskolan med kesbergs Hästsportförenings

Läs mer

Årsmöte 28 februari 2009

Årsmöte 28 februari 2009 KARLSTADS RIDKLUBB Årsmöte 28 februari 2009 Dagordning 1. Mötets öppnande. 2. Val av ordförande för mötet. 3. Anmälan av styrelsens val av sekreterare vid årsmötet. 4. Upprättande av röstlängd. 5. Val

Läs mer

Nyhetsbrev KÅRF SENASTE NYTT FRÅN STYRELSEN. Övrig info

Nyhetsbrev KÅRF SENASTE NYTT FRÅN STYRELSEN. Övrig info Ditt fö retag Nyhetsbrev KÅRF SENASTE NYTT FRÅN STYRELSEN TITTA IN I STYRELSEARBETET Vi har styrelsemöte i slutet av varje månad och vill gärna ha synpunkter och idéer från er alla som vi kan ta med i

Läs mer

Årsredovisning för. Värmdö Ridklubb Räkenskapsåret Innehållsförteckning:

Årsredovisning för. Värmdö Ridklubb Räkenskapsåret Innehållsförteckning: Årsredovisning för Värmdö Ridklubb Räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Noter 5-7 Underskrifter 7 Värmdö Ridklubb

Läs mer

Askims Fältrittklubb AFRK

Askims Fältrittklubb AFRK Välkommen till Askims Fältrittklubb AFRK Här kommer information om Askims Fältrittklubb till dig som medlem. Spara detta informationshäfte! Det innehåller viktig information om klubben och anläggningen.

Läs mer

Verksamhetsenkät 2017

Verksamhetsenkät 2017 Verksamhetsenkät 2017 Enkäten öppen i 4 veckor Mailutskick till medlemmar, före detta medlemmar, kursdeltagare, ridlägerdeltagare 137 svar, varav 112 fullständiga. Alla svar anonyma. 15% av de som svarat

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014-01-01 2014-12-31

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014-01-01 2014-12-31 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014-01-01 2014-12-31 Styrelsen i Norrköpingsortens Ryttarförening avger härmed följande berättelse över arbetet i föreningen under 2014 Styrelsen har under året bestått av: Ordförande:

Läs mer

Lomma Ridklubb VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2015

Lomma Ridklubb VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2015 1 Lomma Ridklubb VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2015 Lomma Ridklubb redovisar 2015, för tredje året i följd, ett positivt resultat i verksamheten. Resultatet visar ett överskott på 221 000 kr vilket är 25 000 under

Läs mer

SOMMAR I VIARP Hej alla hästvänner!

SOMMAR I VIARP Hej alla hästvänner! Hej alla hästvänner! SOMMAR I VIARP 2017 Nu är det dags att anmäla sig till sommarens olika kurser och läger. Vi har en massa roliga saker att erbjuda så läs vidare och se vilket läger som passar dig bäst.

Läs mer

Lilla Edets Ridklubb Årsmöte 2015-03-07. Verksamhetsberättelse Lilla Edets Ridklubb 2014

Lilla Edets Ridklubb Årsmöte 2015-03-07. Verksamhetsberättelse Lilla Edets Ridklubb 2014 Verksamhetsberättelse Lilla Edets Ridklubb 2014 1 Styrelse:... Anställda under året:... Ridskola och anläggning:... Hästar:... Investeringar och förbättringar som gjorts under året:... 2 Styrelsen Ordförande:

Läs mer

SOMMAR I VIARP Hej alla hästvänner!

SOMMAR I VIARP Hej alla hästvänner! Hej alla hästvänner! SOMMAR I VIARP 2016 Nu är det dags att anmäla sig till sommarens olika kurser och läger. Vi har en massa roliga saker att erbjuda så läs vidare och se vilket läger som passar dig bäst.

Läs mer

Styrelsen för. Ljungskile Ridklubb. Org nr får härmed avge. Årsbokslut. för räkenskapsåret

Styrelsen för. Ljungskile Ridklubb. Org nr får härmed avge. Årsbokslut. för räkenskapsåret Styrelsen för Ljungskile Ridklubb Org nr 858501-0567 får härmed avge Årsbokslut för räkenskapsåret 20090101-20091231 Innehåll sida Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Namn Närv Namn Närv Lena Carlberg, ordf. x Stefan Petersson, suppl. Maria Berndtsson, sekr. x Anna Gunnarsson, suppl. x

Namn Närv Namn Närv Lena Carlberg, ordf. x Stefan Petersson, suppl. Maria Berndtsson, sekr. x Anna Gunnarsson, suppl. x Protokoll fört vid NHRKs styrelsemöte tisdagen den 18 november 2014. Namn Närv Namn Närv Lena Carlberg, ordf. x Stefan Petersson, suppl. Petra Nevrén-Lundgren, v. ordf. Denice Rask, suppl. Maria Berndtsson,

Läs mer

JULENS AKTIVITETER 2014

JULENS AKTIVITETER 2014 JULENS AKTIVITETER 2014 BLANDAT PONNY HÄST PRIVATLEKTION Välkommen till stallet VARJE DAG!! On 24 Juliga dagar i stallet! To 25 Fr 26 Lö 27 2 5 2 5 Barnkurs de små Julkurs för de små!! Ridning och pyssel

Läs mer

Välkommen att stödja Väsby Ridklubb

Välkommen att stödja Väsby Ridklubb Välkommen att stödja Väsby Ridklubb RIDKLUBBEN SOM SÄTTER HÄSTEN OCH ELEVEN I CENTRUM Väsby Ridklubb erbjuder ridutbildning i naturskön miljö vid Mälaren. Vi vänder oss till alla åldrar på olika nivåer.

Läs mer

Har du idéer, önskemål eller frågor så kontakta grenledaren så försöker vi hjälpas åt. Saknas någon utbildning så kontakta Kicki Jakobsson.

Har du idéer, önskemål eller frågor så kontakta grenledaren så försöker vi hjälpas åt. Saknas någon utbildning så kontakta Kicki Jakobsson. Hej! Då var det vår och aktiviteterna börjar komma igång lite runt om på ön. Då är det dags för lite uppdatering på vad som är på gång i klubben också. Lite förändringar i styrelsen har det blivit så här

Läs mer

NYHETER FRÅN NORR AMSBERGS RIDKLUBB BORLÄNGE

NYHETER FRÅN NORR AMSBERGS RIDKLUBB BORLÄNGE NYHETER FRÅN NORR AMSBERGS RIDKLUBB BORLÄNGE Terminsavslutning med miniatyrhästar Juni 2013 En alv vann årets maskeradtävling! Ordförande har ordet. Nu är det sommar och våra hästar ska också få semester

Läs mer

Nyby Torshälla Ridklubb

Nyby Torshälla Ridklubb En framgångsrik förebild inom ridsporten Måldokument Nyby Torshälla Ridklubb Nyby Torshälla Ridklubb -02-14 NTRKs verksamhetsidé NTRK ska vara en framgångsrik förebild för alla inom ridsporten. Alla, såväl

Läs mer

TRÄNINGSELEV VID UPK VAD INNEBÄR DET?!

TRÄNINGSELEV VID UPK VAD INNEBÄR DET?! TRÄNINGSELEV VID UPK VAD INNEBÄR DET?! Följande elever har möjlighet att få förmånen att bli förberedande träningselever respektive träningselever vid Uppsala Ponnyklubb: - Elev som rider i lägst P6 men

Läs mer

Sponsorbrev 2014. Trelleborgs Ryttarförening

Sponsorbrev 2014. Trelleborgs Ryttarförening Sponsorbrev 2014 Trelleborgs Ryttarförening Trelleborgs Ryttarförening är en helt ideell förening som grundades 1971 och driver sin verksamhet på Brosjödals gård, föreningen har ca 350 medlemmar. Vår vision

Läs mer

Styrelsen för Karlstads ridklubb avger härmed årsredovisning för räkenskapsåret 2010-01-01--2010-12-31

Styrelsen för Karlstads ridklubb avger härmed årsredovisning för räkenskapsåret 2010-01-01--2010-12-31 ÅRSREDOVISNING FÖR KARLSTADS RIDKLUBB räkenskapsåret 2010-01-01--2010-12-31 Styrelsen för Karlstads ridklubb avger härmed årsredovisning för räkenskapsåret 2010-01-01--2010-12-31 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Leksands Ridklubb. Att vara medlem i LRK

Leksands Ridklubb. Att vara medlem i LRK Leksands Ridklubb Att vara medlem i LRK Innehållsförteckning 1 Inledning 1 2 Förmåner 1 2.1 Medlemstidningen Häst & Ryttare 1 2.2 Olycksfallsförsäkring 1 2.3 Delta i aktiviteter 1 2.4 Nyttja anläggningen

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN VÄNERSBORGS RYTTARFÖRENING

VERKSAMHETSPLAN VÄNERSBORGS RYTTARFÖRENING VERKSAMHETSPLAN VÄNERSBORGS RYTTARFÖRENING 2017-2020 VÄRDEGRUND FÖR VÅR FÖRENING Vi visar respekt för häst och människa Det betyder att Vi är goda förebilder som hälsar på varandra, är hjälpsamma och visar

Läs mer

POLICY SKOGSLOTTENS RYTTARFÖRENING

POLICY SKOGSLOTTENS RYTTARFÖRENING POLICY SKOGSLOTTENS RYTTARFÖRENING Gröna tråden Historik Skogslottens Ryttarförening är Norrköpings största och Sveriges femte största ridklubb. Vi har hela 500 medlemmar i veckan som rider lektioner hos

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2015

Verksamhetsberättelse 2015 VÄRMLANDS UNGDOMSSEKTIONSSTYRELSE VÄRMLANDS UNGDOMSSEKTIONSSTYRELSE Styrelsen har år 2015 bestått av nio personer från olika klubbar i Värmland: Ordförande: Elin Fridlund Vice ordförande: Lisa Värnefors

Läs mer

PROTOKOLL, STYRELSE MÖTE 8 dec 2013. 126. Mötets öppnande. 127. Godkännande av dagordning. 128. Val av justerare. 129. Föregående protokoll

PROTOKOLL, STYRELSE MÖTE 8 dec 2013. 126. Mötets öppnande. 127. Godkännande av dagordning. 128. Val av justerare. 129. Föregående protokoll PROTOKOLL, STYRELSE MÖTE 8 dec 2013 Närvarande: Sarah Andersson (SA) ordf., Anna Nord (AN) kassör, Irene Ek (IE) sekr., Terese Öström (TÖ), Åsa Frank (ÅF) ledamöter, Jessica Wigren (JW), Malin Stigenberg(MS)

Läs mer

Vision: Skånes Ridsportförbund skall vara Svenska Ridsportförbundets mest ledande Distrikt i alla discipliner både vad gäller tävlingsarrangörer och

Vision: Skånes Ridsportförbund skall vara Svenska Ridsportförbundets mest ledande Distrikt i alla discipliner både vad gäller tävlingsarrangörer och Vision: vara Svenska Ridsportförbundets mest ledande Distrikt i alla discipliner både vad gäller tävlingsarrangörer och tävlingsutövare. Vi skall ligga i framkant i vår utbildningsverksamhet och verka

Läs mer

Välkommen till Viarps Kör- och Ridklubb!

Välkommen till Viarps Kör- och Ridklubb! 2013-2014 Välkommen till Viarps Kör- och Ridklubb! Allt började med Mia och hennes bästa vän, hästen! Viarps kör- och ridklubb är en ideell förening som grundades 1972. Under åren har föreningen stadigt

Läs mer

Kick-Off. För alla tävlingsintresserade SoRK ryttare

Kick-Off. För alla tävlingsintresserade SoRK ryttare Kick-Off För alla tävlingsintresserade SoRK ryttare Dagens upplägg Tävlingar 2016 och 2017 Vad krävs för att få tävla? SoRK:s funktionärer T-SEK Verksamhetsplan/Värdegrund TDB och Equipe och tävlingsplatsen

Läs mer

Västerhaninge Tennisklubb Orgnr

Västerhaninge Tennisklubb Orgnr Årsredovisning för verksamhetsåret 2013. Västerhaninge Tennisklubb Orgnr. 812400-4808 Dagordning 1. Mötet öppnas. 2. Fastställande av röstlängd. 3. Frågan om mötet har utlysts på rätt sätt. 4. Fastställande

Läs mer

Org nr Årsredovisning. för räkenskapsåret

Org nr Årsredovisning. för räkenskapsåret Byske Skidklubb Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2003-10-01-2004-09-30 Byske Skidklubb 1(6) Styrelsen för Byske Skidklubb får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2003-10-01-2004-09-30.

Läs mer

Årsredovisning. Skottanet Ekonomisk Förening

Årsredovisning. Skottanet Ekonomisk Förening Årsredovisning för Skottanet Ekonomisk Förening Räkenskapsåret 2009 Skottanet Ekonomisk Förening 1(7) Styrelsen för Skottanet Ekonomisk Förening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2009.

Läs mer

SUNDBY RIDSKOLA SUNDBY GÅRD 141 91 HUDDINGE

SUNDBY RIDSKOLA SUNDBY GÅRD 141 91 HUDDINGE SUNDBY RIDSKOLA SUNDBY GÅRD 141 91 HUDDINGE VÅREN 15 Sundby Ridklubbs ridskola för barn och ungdom med Svenska Ridsportförbundets kvalitetsmärkning Du är alltid välkommen till vår ridskola o hästarna alla

Läs mer

Org nr Årsredovisning. för räkenskapsåret

Org nr Årsredovisning. för räkenskapsåret BYSKE SKIDKLUBB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2001-10-01-2002-09-30 Byske Skidklubb 1 (6) Styrelsen för Byske Skidklubb får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2001-10-01-2002-09-30.

Läs mer

SUNDBYS JULLOVSPROGRAM

SUNDBYS JULLOVSPROGRAM SUNDBYS JULLOVSPROGRAM ANMÄLAN TILL JULLOVSKURSERNA För att göra det så rättvist som möjligt: Sön 11.12 kl 14.30 delar vi ut KÖLAPPAR (= lottad ordning) och 14.45 16.00 tar vi emot anmälningar. Därefter

Läs mer

Från Elli 2 BACCUS 4. Några ord från styrelsen. 4. Medlemsprofilen 6. Telefonlista 7. Manusstopp nästa stallnytt 8

Från Elli 2 BACCUS 4. Några ord från styrelsen. 4. Medlemsprofilen 6. Telefonlista 7. Manusstopp nästa stallnytt 8 INNEHÅLL Sidan Från Elli 2 BACCUS 4 Några ord från styrelsen. 4 Medlemsprofilen 6 Telefonlista 7 Manusstopp nästa stallnytt 8 Medlems och anläggningsavgift BRK 2010 8 FRÅN ELLI Hej alla läsare av stallnytt!

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse 1 (8) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Harvpinnen 19 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2016. Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK. Förvaltningsberättelse Verksamheten

Läs mer

Jönköpings Fältrittklubb

Jönköpings Fältrittklubb Jönköpings Fältrittklubb -Klubben, verksamheten och arbetet Verksamhetsplan 2015 JFK är som ridskola och förening en förebild för andra föreningar i landet. Vår verksamhet präglas av god kvalitet, god

Läs mer

Verksamhetsberättelse för Tranås Ridklubb verksamhetsåret 2013

Verksamhetsberättelse för Tranås Ridklubb verksamhetsåret 2013 1 Verksamhetsberättelse för Tranås Ridklubb verksamhetsåret 2013 Styrelsen Klubben hade vid årsslutet 304 medlemmar. Antalet ridande i skolverksamheten har varierat mellan 108 och 145 under året. Styrelsen

Läs mer

Årsredovisning och revisionsberättelse

Årsredovisning och revisionsberättelse Årsredovisning och revisionsberättelse Avseende räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Bostadsrättsföreningen Vårt Hus nr 1 i Göteborg, Bostadsrättsföreningen Vårt Hus nr 1 i Göteborg 1(9) FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING

ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING 1(7) ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING Org. nr ÅRSBOKSLUT FÖR RÄKENSKAPSÅRET 2004 ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING 2(7) Styrelsen för ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING får härmed

Läs mer

VERK SAM HETS BERÄT TELSE

VERK SAM HETS BERÄT TELSE VERK SAM HETS BERÄT TELSE 1 2012 ÖREBRO LÄNS RIDSPORTFÖRBUND Verksamhets- och förvaltningsberättelse för 2012 verksamheten Styrelsen för Örebro Läns Ridsportförbund får härmed lämna berättelse för verksamhetsåret

Läs mer

ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING

ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING 1(7) ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING Org. nr ÅRSREDOVISNING FÖR RÄKENSKAPSÅRET 2010 ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING 2(7) Styrelsen för ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING får härmed

Läs mer

Strategi 2024 WE. Allmänt: Få in WE på Strömsholms och Flyinges utbildningar. Ge en introduktion till blivande ridlärare.

Strategi 2024 WE. Allmänt: Få in WE på Strömsholms och Flyinges utbildningar. Ge en introduktion till blivande ridlärare. Strategi 2024 WE Allmänt: Få in WE på Strömsholms och Flyinges utbildningar. Ge en introduktion till blivande ridlärare. Grupp1 : Anna N, Ulrika P, Gabriella P, Malin B, Åsa T, Ingela H Delmål för 2016/2017

Läs mer

ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING

ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING 1(7) ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING Org. nr ÅRSREDOVISNING FÖR RÄKENSKAPSÅRET 2013 ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING 2(7) Styrelsen för ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING får härmed

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Brf Hedmans Fjällby i Åre Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01--2014-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Verksamhetsbera ttelse fö r Ridklubben Rimbö Ryttare

Verksamhetsbera ttelse fö r Ridklubben Rimbö Ryttare Verksamhetsbera ttelse fö r Ridklubben Rimbö Ryttare Verksamhetsår: 2014 Bakgrund Ridklubben Rimbo Ryttare startade mycket blygsamt 1989, som ett stöd till den dåvarande ridskolan med ca 40 medlemmar.

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Storken 13

Bostadsrättsföreningen Storken 13 Bostadsrättsföreningen Storken 13 ÅRSREDOVISNING 2014 Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Storken 13 i Stockholm (org.nr. 716416-7178) avger årsredovisning för verksamhetsåret 2014. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2014

Verksamhetsberättelse 2014 Verksamhetsberättelse 2014 Styrelsen för Värnamobygdens Ryttarförening avger härmed följande verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2014 Styrelsen som valdes på årsmötet 2014-03- 07 har bestått av:

Läs mer

BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN BLOMPOTTAN NR 1 1 (9) Suppleanter har varit Folke Höjmar, Charlotta Karelmo och Göran Svensson.

BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN BLOMPOTTAN NR 1 1 (9) Suppleanter har varit Folke Höjmar, Charlotta Karelmo och Göran Svensson. ÅRSREDOVISNING BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN BLOMPOTTAN NR 1 1 (9) ORG.NR: 716417-7094 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Blompottan nr 1 får härmed avge följande redovisning för år 2012.

Läs mer

Årsmöte 2015. Lokalavdelningen Norrköping/Söderköping

Årsmöte 2015. Lokalavdelningen Norrköping/Söderköping Årsmöte 2015 Lokalavdelningen Norrköping/Söderköping DAGORDNING 1. Val av mötesordförande, sekreterare och justerare för mötet 2. Godkännande av kallelsen 3. Godkännande av dagordningen 4. Styrelsens kassa-

Läs mer

Verksamhets- och förvaltningsberättelse för 2016

Verksamhets- och förvaltningsberättelse för 2016 Verksamhets- och förvaltningsberättelse för 2016 Verksamhets- och förvaltningsberättelse för 2016 2 Verksamheten i helhet 3 Ridskolan 5 Tävlingskommittén Lokala och regionala tävlingar samt Pay & Ride

Läs mer

Leksands ridklubb. Att vara medlem i LRK FD Besluts-/Utgivningsdatum Bilagor - Sidor 4. Datum för revisionsändring

Leksands ridklubb. Att vara medlem i LRK FD Besluts-/Utgivningsdatum Bilagor - Sidor 4. Datum för revisionsändring FD 13-04 Utgivare Besluts-/Utgivningsdatum 2013-05-10 Bilagor - Handläggare Revision A Datum för revisionsändring 2015-01-14 Sidor 4 Sändlista Leksands ridklubb Att vara medlem i LRK 2015-01-14 INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

JULLOVSAKTIVITETER. 23/12 Julklappshoppning. 24/12 Julafton med Julaftonsmorgon i stallet 25/12 Juldagen 26/12 Annandag jul

JULLOVSAKTIVITETER. 23/12 Julklappshoppning. 24/12 Julafton med Julaftonsmorgon i stallet 25/12 Juldagen 26/12 Annandag jul JULLOVSAKTIVITETER 23/12 Julklappshoppning 24/12 Julafton med Julaftonsmorgon i stallet 25/12 Juldagen 26/12 Annandag jul 27/12 Hyr din favorithäst 28/12 Hoppkurs 29/12 Hoppkurs 30/12 Söndag Uteritt 31/12

Läs mer

Bli en samarbetspartner!

Bli en samarbetspartner! Bli en samarbetspartner! Klagshamns Ryttarförening har bedrivit ridskola i den vackra naturen på Klagshamns udde i Malmö i snart 30 år. I dag är KRF en av Skånes största ridklubbar och vår ambition är

Läs mer

Nyhetsbrev Bälinge Ryttarförening

Nyhetsbrev Bälinge Ryttarförening Nyhetsbrev Ryttarförening Februari 2013 Hej alla BäRFare! Nu har vårterminen dragit igång för fullt med den vanliga verksamheten men även med en hel del nya inslag! Ett säkert sätt att hålla sig uppdaterad

Läs mer

DUS ordnar träffar och aktiviteter för ungdomar som är aktiva inom distriktens klubbar.

DUS ordnar träffar och aktiviteter för ungdomar som är aktiva inom distriktens klubbar. VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR DISTRIKTETS UNGDOMSSEKTION 2010 DUS STYRELSEN 2010 UPPDRAG OCH VERKSAMHET Ordförande Vice ordf. Sekreterare Vice sekr. Kassör Övriga ledamöter Karolina Peterson Louise Bergström

Läs mer

Org nr 894700-4944. Årsredovisning. för räkenskapsåret 2002-10-01-2003-09-30

Org nr 894700-4944. Årsredovisning. för räkenskapsåret 2002-10-01-2003-09-30 Byske Skidklubb Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2002-10-01-2003-09-30 Byske Skidklubb 1(6) Styrelsen för Byske Skidklubb får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2002-10-01-2003-09-30.

Läs mer

Verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelse Verksamhetsberättelse för 852000-4519 Verksamhetsåret 2014 Sida 1 Verksamhetsberättelse 2014 Styrelsen Styrelsen har under året bestått av Ida Larsson, ordförande Peter Ramstedt, vice ordförande Mats Månsson,

Läs mer

NYKÖPINGS TENNISKLUBB. Org.nr ÅRSREDOVISNING 2015

NYKÖPINGS TENNISKLUBB. Org.nr ÅRSREDOVISNING 2015 ÅRSREDOVISNING 2015 Styrelsen för Nyköpings Tennisklubb får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2015-01-01--2015-12-31. Årsredovisningen omfattar 2 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 4 RESULTATRÄKNINGAR

Läs mer

SUNDBY RIDSKOLA SUNDBY GÅRD 141 91 HUDDINGE

SUNDBY RIDSKOLA SUNDBY GÅRD 141 91 HUDDINGE SUNDBY RIDSKOLA SUNDBY GÅRD 141 91 HUDDINGE VÅREN 14 Sundby Ridklubbs ridskola för barn och ungdom med Svenska Ridsportförbundets kvalitetsmärkning Du är alltid välkommen till vår ridskola o hästarna alla

Läs mer

Org nr Årsredovisning. för räkenskapsåret

Org nr Årsredovisning. för räkenskapsåret Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2004-10-01-2005-09-30 Styrelsen för Byske Skidklubb får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2004-10-01-2005-09-30. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE VERKSAMHET Byske

Läs mer

Bostadsrättsför. Fotbollen nr1

Bostadsrättsför. Fotbollen nr1 Årsredovisning för Bostadsrättsför. Fotbollen nr1 Räkenskapsåret 2008 Bostadsrättsför. Fotbollen nr1 1(6) Styrelsen för Bostadsrättsför. Fotbollen nr1 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2015 och kallelse till årsmöte

Verksamhetsberättelse 2015 och kallelse till årsmöte Verksamhetsberättelse 2015 och kallelse till årsmöte 1 Kallelse Härmed kallas du till årsmöte för Täby galopps ponnyklubb i klubbrummet på Stall Lilla Rörby Söndagen den 14 februari 2016, kl 13.00 Dagordning

Läs mer

Föreningen bildades år 2007. Då vi tidigare år ej har haft någon verksamhet är detta den första årsredovisningen från Brf Basunen.

Föreningen bildades år 2007. Då vi tidigare år ej har haft någon verksamhet är detta den första årsredovisningen från Brf Basunen. Förvaltningsberättelse år 2010 för Bostadsrättsföreningen Basunen Föreningen bildades år 2007. Då vi tidigare år ej har haft någon verksamhet är detta den första årsredovisningen från Brf Basunen. Mål

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014 1(14) Sundsvalls Golfklubb Org nr 889200-5383 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

- enligt stadgarna är en sammanslutning av för ridsporten

- enligt stadgarna är en sammanslutning av för ridsporten VÄRDEGRUND Uppsala Ponnyklubbs värdegrund utgår i huvudsak från Svenska Ridsportförbundets värdegrund och idéprogram, vilket vi känner är en stabil grund för föreningen att stå på. Uppsala Ponnyklubb är

Läs mer

Lyckåbrevet Nr

Lyckåbrevet Nr Lyckåbrevet Nr 1.2016 En informationsbroschyr från KLRK Ordförande har ordet Hjärtligt välkomna till en ny termin på KLRK hösten 2016! Alla är välkomna till oss på KLRK; nya och gamla medlemmar, nybörjare

Läs mer

Förslag till årsmötet 2015 Personinformation

Förslag till årsmötet 2015 Personinformation Distriktsstyrelsen Kristina Girhagen, Sollefteå. Egen företagare inom hästnäringen. Driver Björklunden och är sedan förra året ägare och ridskolechef på Sollefteå Ridskola. Har suttit med i Mittsvenska

Läs mer

Årsredovisning. Brf Hilltorp Södra 1

Årsredovisning. Brf Hilltorp Södra 1 Årsredovisning för Brf Hilltorp Södra 1 Räkenskapsåret 2007 Brf Hilltorp Södra 1 1(8) Brf Hilltorp Södra 1 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2007. Styrelsen för Brf Hilltorp Södra 1 får

Läs mer

ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING

ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING 1(7) ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING Org. nr ÅRSREDOVISNING FÖR RÄKENSKAPSÅRET 2015 ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING 2(7) Styrelsen för ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING får härmed

Läs mer

Styrelsen för RÖBÄCKS SK får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012, föreningens tolfte räkenskapsår

Styrelsen för RÖBÄCKS SK får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012, föreningens tolfte räkenskapsår Årsredovisning för räkenskapsåret 2012 Styrelsen för RÖBÄCKS SK får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012, föreningens tolfte räkenskapsår Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 3 - resultaträkning

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2012. Värmlands Ridsportförbunds Ungdomssektion

Verksamhetsberättelse 2012. Värmlands Ridsportförbunds Ungdomssektion Verksamhetsberättelse 2012 Värmlands Ridsportförbunds Ungdomssektion 2012 har varit ett händelserikt år med några nyförvärv i DUS styrelse, många aktiviteter och inspirerande träffar/utbyten. Nedan följer

Läs mer

Sökes: Fotograf. Vi söker dig eller er som för det mesta tar med kameran och gillar att fotografera allt möjligt som rör sig på LCRs anläggning!

Sökes: Fotograf. Vi söker dig eller er som för det mesta tar med kameran och gillar att fotografera allt möjligt som rör sig på LCRs anläggning! Fotograf Vi söker dig eller er som för det mesta tar med kameran och gillar att fotografera allt möjligt som rör sig på LCRs anläggning! Du ska vara intresserad av fotografi och ha egen kamera. Utbildning:

Läs mer

Sofie Petersson, Ordförande 070 377 02 27 Sofie.petersson91@hotmail.com

Sofie Petersson, Ordförande 070 377 02 27 Sofie.petersson91@hotmail.com Sofie Petersson, Ordförande 070 377 02 27 Sofie.petersson91@hotmail.com Sofie är 21 år och sitter som ordförande i DUS Värmland för året 2012. Hon har varit aktiv i DUS sedan 2007 där hon tidigare suttit

Läs mer

Verksamhetsplan 2014

Verksamhetsplan 2014 Lomma Ridklubb Verksamhetsplan 2014 Lomma Ridklubb Lomma Ridklubb är en aktiv ideell förening som i år firar 40-årsjubileum. Föreningen bedriver en av Svenska Ridsportförbundet certifierad ridskola, för

Läs mer

Näringsliv i Lanna-Bredaryd Sidan 1 av 7 828000-7660. Årsredovisning. för. Näringsliv i Lanna-Bredaryd 828000-7660. Räkenskapsåret 2012

Näringsliv i Lanna-Bredaryd Sidan 1 av 7 828000-7660. Årsredovisning. för. Näringsliv i Lanna-Bredaryd 828000-7660. Räkenskapsåret 2012 Näringsliv i Lanna-Bredaryd Sidan 1 av 7 Årsredovisning för Näringsliv i Lanna-Bredaryd Räkenskapsåret 2012 Näringsliv i Lanna-Bredaryd Sidan 2 av 7 Styrelsen för föreningen Näringsliv i Lanna-Bredaryd

Läs mer

Välkommen till. Askims Fältrittklubb AFRK. Här kommer information om Askims Fältrittklubb till dig som medlem.

Välkommen till. Askims Fältrittklubb AFRK. Här kommer information om Askims Fältrittklubb till dig som medlem. Välkommen till Askims Fältrittklubb AFRK Här kommer information om Askims Fältrittklubb till dig som medlem. Augusti 2014 1 Innehållsförteckning Allmän information... 3 Ungdomssektionen... 5 Verksamhet

Läs mer

Sjöberga Samfällighetsförening

Sjöberga Samfällighetsförening Sjöberga Samfällighetsförening Årsredovisning 2012/2013 Org nr:716406-1181 Styrelsen för Sjöberga Samfällighetsförening får härmed avge redovisning för verksamhetsåret 2012/2013. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

INFORMATIONSBLAD! LERK. Lilla Edets Ridklubb är en klubb som håller till i Göta strax utanför

INFORMATIONSBLAD! LERK. Lilla Edets Ridklubb är en klubb som håller till i Göta strax utanför LERK Lilla Edets Ridklubb är en klubb som håller till i Göta strax utanför Lilla Edet. Vi har funnits sedan 1981 och har ridskoleverksamhet samt anordnar tävlingar från klubb nivå upp till nationell nivå.

Läs mer

Årsredovisning för. Bostadsföreningen Åsa upa 746000-1907. Räkenskapsåret 2006

Årsredovisning för. Bostadsföreningen Åsa upa 746000-1907. Räkenskapsåret 2006 Årsredovisning för Bostadsföreningen Åsa upa 746000-1907 Räkenskapsåret 2006 1-12 2007-05-06 Styrelsen för Bostadsföreningen Åsa upa får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2006. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsberättelse för Alleby Ridklubb Verksamhetsåret 2014

Årsberättelse för Alleby Ridklubb Verksamhetsåret 2014 Årsberättelse för Alleby Ridklubb Verksamhetsåret 2014 Sida 1 av 8 1. Klubben Alleby Ridklubb är en ideell förening som är medlem i Svenska Ridsportförbundet. Klubben är belägen i Torslanda, Göteborgs

Läs mer