Folkhälsovetenskap B, 30 högskolepoäng Public Health Sciences, Intermediate Course, 30 Credits

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Folkhälsovetenskap B, 30 högskolepoäng Public Health Sciences, Intermediate Course, 30 Credits"

Transkript

1 1(7) Denna kursplan har ersatts av en nyare version. Den nya versionen gäller fr.o.m. Vårterminen 2013 Kursplan Institutionen för hälsovetenskaper Folkhälsovetenskap B, 30 högskolepoäng Public Health Sciences, Intermediate Course, 30 Credits Kurskod: FH1401 Utbildningsområde: Vårdområdet Huvudområde: Folkhälsovetenskap Högskolepoäng: 30 Ämnesgrupp (SCB): Folkhälsovetenskap Utbildningsnivå: Grundnivå Fördjupning: G1F Inrättad: Senast ändrad: Giltig fr.o.m.: Vårterminen 2012 Beslutad av: Akademichef Mål Mål för utbildning på grundnivå Utbildning på grundnivå ska utveckla studenternas - förmåga att göra självständiga och kritiska bedömningar, - förmåga att självständigt urskilja, formulera och lösa problem, och - beredskap att möta förändringar i arbetslivet. Inom det område som utbildningen avser ska studenterna, utöver kunskaper och färdigheter, utveckla förmåga att - söka och värdera kunskap på vetenskaplig nivå, - följa kunskapsutvecklingen, och - utbyta kunskaper även med personer utan specialkunskaper inom området. (1 kap. 8 högskolelagen) Kursens mål Kunskapen inom ämnet folkhälsovetenskap är i ständig utveckling. För att du ska kunna bedriva ett professionellt och evidensbaserat folkhälsoarbete och även kunna bidra till ökad kunskap inom ämnet behöver du både utveckla ett vetenskapligt förhållningssätt och förvärva kunnande om, och i, olika metoder för kunskapsutveckling. Den studerande skall efter avslutad kurs kunna Delkurs 1. Folkhälsovetenskapliga metoder, 7,5 högskolepoäng Methods in Public Health Sciences - redogöra för folkhälsovetenskapliga metoder - beskriva forskningsprocessen - relatera forskningsetiska aspekter till intervju och enkät - beskriva olika metoder för datainsamling: enkät, intervju, registeranvändning och textanalys - föreslå olika instrument för att mäta och följa hälsa i befolkningen - diskutera olika metoder för hälsoekonomisk analys vid olika insatser för folkhälsan - skapa en kvalitativ intervju, samla in data och transkribera - göra en innehållsanalys av den genomförda intervjun och rapportera resultatet - skapa en enkät, samla in data och sammanställ med deskriptiv statistik

2 2(7) - använda enklare statistiska och epidemiologiska analysmetoder i relation till enkätsvaren - göra en hälsoekonomisk analys på ett givet case - genomföra en avancerad litteratursökning - genomföra en textanalys av en egenhändigt vald text samt redovisa resultatet i en mindre grupp - värdera och tolka resultatet av intervjun respektive enkäten - analysera vetenskapsteoretiska antaganden i relation till gjord intervju och enkät Delkurs 2. Självständigt arbete om socioekonomiska bestämningsfaktorer, 7,5 högskolepoäng Independent Project on Socio-Economic Determinants - genomföra databassökning - analysera vetenskaplig evidens - planera och genomföra en litteraturstudie inom folkhälsoområdet med fokus på socioekonomiska och intersektoriella förutsättningar för hälsans utveckling. - föreslå och diskutera tänkbara interventioner som syftar till att minska ojämlikhet i hälsa. - skriva och presentera en litteraturstudie och därmed följa forskningsprocessen - värdera vetenskaplig evidens - kritiskt granska litteraturstudier Delkurs 3. Folkhälsans teori och praktik II, 15 högskolepoäng Theory and Practice of Public Health II Delkurs 3 innehåller tre avsnitt, Internationell hälsa, Folkhälsoarbetets organisation, intervention och utvärdering samt Beroende Efter avsnittet om internationell hälsa ska studenten kunna - beskriva FNs milleniemål - identifiera, beskriva och diskutera de stora folksjukdomarna globalt - redogöra för insatser som görs för att förebygga sjukdom och främja hälsa i andra delar av världen - redogöra för och diskutera internationell samverkan, samt - använda Gapminder - skapa en poster - granska interventioner utifrån genusperspektiv - diskutera interventioner för olika åldersgrupper - värdera interventioner utifrån genusperspektiv. Efter avsnittet om folkhälsoarbetets organisation, intervention och utvärdering ska studenten kunna - redogöra för olika innebörder och perspektiv inom begreppet folkhälsovetenskap - använda olika folkhälsomål som tillämpas inom kommun, landsting och regioner - analysera vilka hälsobegrepp som en egen vald arena använder vid sina beskrivningar av hälsoläget - motivera, utforma och organisera ett lokalt folkhälsoarbete inom någon arena - föreslå, planera och diskutera utvärderingar inom folkhälsoarbete - föra dialog och samarbeta med olika aktörer och grupper inom arenan - använda olika metoder att mobilisera människor att ta initiativ till en positiv hälsoutveckling för sig själva och på sin arena. - beskriva, analysera och diskutera folkhälsoarbetets struktur, organisation och förutsättningar på olika arenor - problematisera olika folkhälsomål som tillämpas inom kommun, landsting och regioner - värdera ett lokal folkhälsoarbete inom någon arena Efter avsnittet om beroende ska studenten kunna:

3 3(7) - beskriva hur beroende uppstår - beskriva och problematisera olika former av beroenden - beskriva och diskutera interventionsmetoder för att främja frihet från beroende - beskriva och diskutera interventionsmetoder för att förebygga beroende Under kursen ska studenten dessutom kunna: - identifiera ditt behov av ytterligare kunskap samt - planera och genomföra muntliga och skriftliga presentationer i syfte att kunna argumentera för ett hälsofrämjande perspektiv. Kursens huvudsakliga innehåll Folkhälsovetenskapen studerar hälsotillståndet och dess förändringar och fördelning i befolkningen. Folkhälsovetenskapen studerar också de faktorer som inverkar på hälsan samt hur man påverkar hälsoutvecklingen och klyftorna i hälsa mellan olika grupper i samhället. Exempel på livsvillkor som karaktäriserar olika grupper kan vara kön, ålder, etnisk och kulturell bakgrund, funktionshinder, sexuell identitet eller socioekonomisk situation. Dessa livsvillkor bearbetas i kursens samtliga delkurser. Samtliga delkurser innehåller också - informationshantering - skrivande enligt vetenskaplig struktur - etiska överväganden Delkurs 1. Folkhälsovetenskapliga metoder, 7,5 högskolepoäng - kunskapssyn och vetenskapligt perspektiv - forskningsetik - forskningsmetodik - statistik, demografi och epidemilogi - metoder för att följa hälsan i befolkningen - hälsoekonomi Delkurs 2. Självständigt arbete om socioekonomiska bestämningsfaktorer, 7,5 högskolepoäng - socioekonomins betydelse för folkhälsans utveckling - sökning av vetenskapliga publikationer i databaser - informationshantering - författande av en vetenskaplig text - opponent- och respondentskap Delkurs 3. Folkhälsans teori och praktik II, 15 högskolepoäng - internationell hälsa - strategiskt folkhälsoarbete; prevention och promotion - folkhälsoarbetets huvudarenor - redskap i folkhälsoarbetet - projektplanering - utvärdering - beroende Studieformer Självstyrda studier, föreläsningar, seminarier, gruppövningar, workshops samt moment enskilt eller i grupp, såsom litteratursökning och mobiliseringstekniker. Kursmaterial och kursinformation publiceras på den webbaserad inlärningsmiljön Blackboard. På Blackboard finns även möjlighet för kommunikation mellan lärare och studenter. Undervisningen skall i möjligaste mån skapas i samverkan mellan lärare och studenter och erbjuda möjligheter till såväl teoretisk som praktisk bearbetning av innehållet. Kursen skall bedrivas på sådant sätt att både kvinnor och mäns erfarenheter och kunskaper synliggörs och utvecklas. Obligatoriskt deltagande i seminarier, litteratursökning och mobiliseringstekniker. Vid frånvaro från obligatoriska moment beslutar delkursansvarig/examinator hur det obligatoriska momentet ska tas igen.

4 4(7) Kursspråket är svenska men undervisning på danska, norska och engelska kan förekomma. Den som antagits till och registrerats på en kurs har rätt att erhålla undervisning och/eller handledning under den tid som angavs för kurstillfället som den sökande blivit antagen till (se universitetets antagningsordning). Därefter upphör rätten till undervisning och/eller handledning. Examinationsformer Seminarium 1, Vetenskapsteori, 2,5 högskolepoäng. (Provkod: 0103) Två seminarier Seminarium 2, 5 högskolepoäng. (Provkod: 0104) Skriftligen och muntligen presentera hur en kartläggning av folkhälsoarbete i egenhändigt vald kommun kan ske med hjälp av olika vetenskapliga metoder Självständigt arbete om socioekonomiska bestämningsfaktorer, 7,5 högskolepoäng. (Provkod: 0302) En i mindre grupp skriven litteraturstudie om socioekonomiska bestämningsfaktorer med efterföljande seminarum, inklusive respondent- och opponentskap. Beroende, 3 högskolepoäng. (Provkod: 0208) Seminarium. Internationell hälsa, 2 högskolepoäng. (Provkod: 0207) Poster samt seminarium. Folkhälsoarbetets organisation, intervention och utvärdering, 10 högskolepoäng. (Provkod: 0206) En individuellt skriven projektplan, inklusive respondent- och opponentkskap. För ytterligare information se universitetets regler för examination inom utbildning på grundnivå och avancerad nivå. Betyg Enligt 6 kap. 18 högskoleförordningen ska betyg sättas på en genomgången kurs om inte universitetet föreskriver något annat. Universitetet får föreskriva vilket betygssystem som ska användas. Betyget ska beslutas av en av universitetet särskilt utsedd lärare (examinator). Enligt föreskrifter om betygssystem för utbildning på grundnivå och avancerad nivå (rektors beslut , dnr CF /2010) ska som betyg användas något av uttrycken underkänd, godkänd eller väl godkänd. Rektor eller den rektor bestämmer får besluta om undantag från denna bestämmelse för en viss kurs om det finns särskilda skäl. Som betyg på kursen används Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl Godkänd (VG). Seminarium 1, Vetenskapsteori Seminarium 2 Självständigt arbete om socioekonomiska bestämningsfaktorer Som betyg används Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl Godkänd (VG). Beroende Internationell hälsa Folkhälsoarbetets organisation, intervention och utvärdering Som betyg används Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl Godkänd (VG). För ytterligare information se universitetets regler för examination inom utbildning på grundnivå och avancerad nivå. Särskild behörighet och andra villkor Folkhälsovetenskap A, 30 högskolepoäng.

5 5(7) För ytterligare information se universitetets antagningsordning. Tillgodoräknande av tidigare utbildning Student som tidigare genomgått utbildning eller fullgjort annan verksamhet ska enligt högskoleförordningen tillgodoräknas detta som en del av den aktuella utbildningen under förutsättning att den tidigare utbildningen eller verksamheten uppfyller vissa krav. För ytterligare information se universitetets lokala regler för tillgodoräknanden. Övriga föreskrifter För att erhålla betyget Väl godkänd (VG) på kursen krävs att studenten är godkänd på alla i kursen ingående delkurser samt erhållit Väl Godkänd på 17,5 högskolepoäng. Kursen är obligatorisk i Hälsoutvecklarprogrammet. Kursen avslutas med en kursvärdering. Högskoleförordningen, 1 kap 14 Övergångsbestämmelser Missing Kurslitteratur och övriga läromedel Obligatorisk litteratur Denscombe, Martyn (2009) Forskningshandboken - för småskaliga projekt inom samhällsvetenskaperna Lund: Studentlitteratur, 445 sidor Lärarlaget, Folkhälsovetenskap (senaste upplagan) Anvisningar för självständigt arbete och examensarbete i folkhälsovetenskap vid Örebro universitet Örebro: Hälsoakademin, Örebro universitet Delkurs 1: Obligatorisk litteratur Teknisk rapport till nationella folkhälsoenkäten Statistiska centralbyrån, (senaste upplagan), 60 sidor Boström, Gunnel & Nyqvist, Karin (2008) Syfte och bakgrund till frågorna i nationella folkhälsoenkäten Statens folkhälsoinstitut, 72 sidor, 2008:06 Dalen Monica (2008) Intervju som metod Malmö: Gleerups Utbildning, 144 sidor Ejlertsson, Göran (2005) Enkäten i praktiken: en handbok i enkätmetodik Lund: Studentlitteratur, 157 sidor Ejlertsson Göran (2003) Statistik för hälsovetenskaperna Lund: Studentlitteratur, 275 sidor Ferras-Nunes, José & Karlberg, Ingvar & Bergström, Gina (2007) Hälsoekonomi - begrepp och tillämpningar Lund: Studentlitteratur, 145 sidor, kapitel 1-3 samt kapitel 6 Granheim Hällgren, Ulla & Lundman, Berit (2003) Nurse Education Today Qualitative Content Analysis in Nursing Research: Concepts, Procedures and Measures to Achieve Trustworthness, 24, Nutbeam, Don & Bauman, Adrian (2006) Evaluation in a Nutshell. A practical guide to the evaluation of health promotion programs McGraw-Hill Book Company Australia, 100 sidor

6 6(7) Sandberg, Bo & Faugert, Sven (2007) Perspektiv på utvärdering Lund: Studentlitteratur, 164 sidor Folkhälsoekonomi i praktiken sidor Delkurs 2: Obligatorisk litteratur Forsberg Christina & Wengström Yvonne (2008) Att göra systematiska litteraturstudier. Värdering, analys och presentation av omvårdnadsforskning Stockholm: Natur och kultur, 207 sidor Källestål, Carina & Hedin, Anna (2004) Handbok för framställning av kunskapsöversikter om interventioner inom folkhälsoområdet Stockholm: Statens Folkhälsoinstitut, 83 sidor, Kunskapsbaserat folkhälsoarbete, del 2. Naidoo, Jennie & Wills, Jane (2007) Folkhälsa och hälsofrämjande insatser Lund: Studentlitteratur, kapitel 5 och 9, 50 sidor Statens folkhälsoinstitut och Socialstyrelsen (2010) Svenska lärdomar av Marmot-kommissionens rapport Closing the Gap sidor Wilkinson, Richard, Pickett, Kate (2010) Jämlikhetsanden: därför är mer jämlika samhällen nästan alltid bättre samhällen Karneval förlag, 304 sidor Wilkinson, Richard & Marmot, Michael (2003) Social determinants of health The solid facts 33 sidor World health Organization och Commission on Social Determinants of health och Statens folkhälsoinstitut (2008) Utjämna hälsoskillnaderna inom en generation 45 sidor Delkurs 3: Obligatorisk litteratur Askheim, Ole Petter & Starrin, Bengt (2007) Empowerment Gleerups, 236 sidor Denvall, Verner och Salonen, Tapio (2000) Att bryta vanans makt - Framtidsverkstäder och det nya Sverige Studentlitteratur, 238 sidor Kjellström, Tord & Håkansta, Carin & Hogstedt, Christer (2005) Folkhälsa, hållbar utveckling och globalisering 79 sidor, kapitel 1, 6 och 8 Laverack, Glenn (senaste upplagan) Public Health - Power, Empowerment and Professional Practice Palgrave Macmillan, 130 sidor Lindstrand, Ann, Bergström, S, Rosling, Hans, Rubenson, Birgitta, Stenson, Bo & Tylleskär, Thorkild (2006) Global health - An introductionary textbook Lund: Studentlitteratur, 166 sidor, kapitel 1-4 samt Naidoo, Jennie & Wills, Jane (2007) Folkhälsa och hälsofrämjande insatser Lund: Studentlitteratur, 30 sidor, kapitel 6 Parmander Marianne (2005) Från idé till verklig förändring att planera, genomföra och utvärdera förändringsprojekt i kommun

7 7(7) och landsting Lund: Studentlitteratur, 176 sidor Regeringskaneliet (2010) Regeringens proposition 2010/11:47 En samlad strategi för alkohol-, narkotika-, dopnings- och tobakspolitiken 70 sidor Regeringskansliet (2011) Regeringens åtgärdsprogram för alkohol-, narkotika-, dopnings- och tobakspolitiken 56 sidor Statens folkhälsoinstitut (2007) Från nyhet till vardagsnytta. Om implementeringens mödosamma konst. 35 sidor, 2007:20 Wramner, Bengt, Pellmer Wramner Krstina, Hellström, Charlotta (2010) Beroende och droger förekomst, effekter, förändringsmöjligheter Lund: Studentlitteratur, 216 sidor Delkurs 3: Referenslitteratur Kjellström, Tord, Håkansta, Carin & Hogstedt, Christer (2005) Folkhälsa, hållbar utveckling och globalisering 260 sidor, sidor Lindstrand, Ann, Bergström, S, Rosling, Hans, Rubenson, Birgitta, Stenson, Bo & Tylleskär, Thorkild (2006) Global health - An introductionary textbook Lund: Studentlitteratur, 326 sidor Statens folkhälsoinstitut (2010) Att förebygga spelproblem Östersund: Statens folkhälsoinstitut, 220 sidor, R2010:07 Dopning i samhället - Vad? Hur? Vem? Varför? 40 sidor Målområde 11: Alkohol - Kunskapsunderlag för Folkhälsopolitisk rapport sidor Målområde 11: Spel - Kunskapsunderlag för Folkhälsopolitisk rapport sidor Statens Folkhälsoinstitut (2010) Målområde 11: Tobak - Kunskapsunderlag för Folkhälsopolitisk rapport sidor Stenström, Nils (2008) Det drogförebyggande arbetet i Sverige Statens Folkhälsoinstitut, sidor Sven Andréasson (2008) Narkotikan i Sverige: Metoder för förebyggande arbete en kunskapsöversikt Statens folkhälsoinstitut, sidor WHO (årliga rapporter) The world health report sök efter "The world health report" Tillägg och kommentarer till litteraturlistan - Viss litteratur används inte i sin helhet. - Artiklar och vetenskapliga publikationer tillkommer. - Litteraturen utgörs alltid av den senaste upplagan. Om en senare upplaga än den angivna finns, läses denna.