Gårda 744:526. Mikael Hammerman

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Gårda 744:526. Mikael Hammerman"

Transkript

1 Gårda 744:526 Mikael Hammerman

2

3 Gårda 744:526 Mikael Hammerman Handledare: Malin Weijmer Bebyggelsehistorisk studie, 7,5 hp Bebyggelseantikvariskt program, årskurs 2 GÖTEBORGS UNIVERSITET Institutionen för kulturvård 2009

4

5 Innehållsförteckning 1. Inledning Bakgrund Frågeställning Syfte Teoretisk ansats Metod Källmaterial Tidigare forskning 8 2. Områdes- och byggnadsbeskrivning Områdesbeskrivning Exteriör byggnadsbeskrivning Fasader mot Fabriksgatan/Underåsgatan - bottenvåningen Fasader mot Fabriksgatan/Underåsgatan våning två & tre Taket Fasader mot gården - bottenvåningen Fasader mot gården våning två & tre Interiör byggnadsbeskrivning Trappuppgångar Källare & vindsutrymmen Lägenhetsinteriör Områdets och byggnadens historia Områdets historia Södra Gårda Förändringarnas tid Ytterligare rivningar, parkeringsplaner och en kidnappning Nya rivningsplaner och nytt motstånd Byggnadens livshistoria Tillkomsten Moderniteter och förändrade ägarförhållanden Rivningen Högre standard Den uteblivna rivningen Ny färg och små förändringar Resultat & diskussion Sammanfattning Käll- och litteraturförteckning Otryckta källor Arkiv Muntliga källor Tryckta källor och litteratur Litteratur Internetreferenser Illustrationsförteckning 32 Bilagor 1-7

6

7 1. Inledning 1.1 Bakgrund Denna bebyggelsehistoriska studie ingår i kursen Bebyggelsehistorisk studie på 7,5 högskolepoäng. Kursen läses under den fjärde terminen på Bebyggelseantikvariskt program på Institutionen för kulturvård vid Göteborgs universitet. Objekt för studien är fastigheten Fabriksgatan 58/Underåsgatan 24 med fastighetsbeteckningen Gårda 744:526. Då fastigheten ett flertal gånger hotats av rivning och nu återigen hotas i och med ett nytt förslag för hur stadsdelen ska utformas fann jag den mycket intressant som objekt för min studie. Fastigheten ingår i ett, av två, kvarter av likartade bebyggelse som också hotas av rivning. Då fastigheten är den första man som besökare ser när man närmar sig Gårda söderifrån var det också den första byggnaden jag såg vid ett tidigare besök i stadsdelen vilket gjorde att jag valde just denna byggnad. Att jag sedan tidigare visste att jag kunde få tillgång till byggnaden både interiört och exteriört var också det avgörande för valet av studieobjekt. 1.2 Frågeställning Studiens har dels en generell frågeställning; hur användbara är olika källmaterial för olika bebyggelsehistoriska frågeställningar? Dels en mer specifik frågeställning; hur avspeglas intressekonflikter kopplade till byggnaden i källmaterialet? 1.3 Syfte Studiens syfte är dels att utföra en bebyggelsehistorisk undersökning med ett vetenskapligt förhållningssätt till olika slag av källmaterial, dels att studera olika minneskonstruktioner kring det aktuella objektet. 1.4 Teoretisk ansats Med utgångspunkten att historia är berättelser om det förflutna, utvalda i relation till det historieskrivande samhällets maktrelationer, försöker jag belysa hur det påverkar konstruerandet av historia, i allmänhet, och det vi kallar bebyggelsehistoria i synnerhet. Richard Terdiman beskriver, 1993, i Present Past Modernity and the Memory crisis det mänskliga minnet som agenten i historiekonstruktion. Då minnet hela tiden gör det förflutna närvarande i nuet, genom återkopplingar till tidigare (upplevda) händelser etc. i nya representationer. Terdiman menar att minnets likheter med representation, då 5

8 allt kan sägas vara representation(er), gör att allt också kan sägas vara minne. 1 Här vill jag också poängtera att minnet inte är något från övriga samhället avskilt, utan något som i högsta grad skapas i relation till samhället och dess strukturer. Detta kan knytas an till vad Paul Connerton 1989 skriver i How societies remember, där han menar att vår (kollektiva) upplevelse av nutiden hänger ihop med kunskapen om det förflutna och att bilder av det förflutna fungerar legitimerande för nuvarande samhälleliga ordning. 2 Genom att historisera det förflutna i form av kollektiva eller enskilda minnen uppstår möjligheten att komma exempelvis en byggnad närmare och ge en vidare förståelse för den kontext som byggnaden har befunnit sig i och/eller befinner sig i. Givetvis skapas denna kunskap i en helt annan kontext, i nuet, vilket självklart måste beaktas. På det sättet kan det förflutna heller aldrig vara närvarande i nuet, för att låna Terdimans ord. 3 Vad vi inte frågar det förflutna kan vara minst lika intressant och viktigt, detta är något som Michael Landzelius text Layers of meaning, layers of space: City strolling and the museum gaze från 2002 rör sig kring. 4 Just detta icke-berättande synliggör också samhälleliga maktrelationer, då det mestadels är samhällets styrande skicks berättelser om det förflutna som tillåts skapa historia. Detta är också något som är problematiskt för skapandet av bebyggelsehistoria. De berättelser kring det förflutna som skapas inom det antikvariska fältet i form av bebyggelsehistoria tenderar också de att fokusera på berättelser som traditionellt sett har setts som historia. Berättelser om exempelvis städers historia behandlar ofta överklassens och borgerlighetens liv, handlingar och miljöer kopplade till dessa. Andra berättelser, exempelvis kring städers fattiga invånare, arbetare eller liknande lyser däremot med sin frånvaro. Minnet och berättandet om det förflutna som avviker från samhällets/kulturens gängse bild av det förflutna kan alltså ses som en motståndsstrategi. Detta är också en aspekt som jag i denna studie försöker förhålla mig till och använda mig av i skapandet av bebyggelsehistoria. 1.5 Metod Under arbetet med studien har jag i huvudsak arbetet med tre olika källmaterial; skriftligt källmaterial, muntligt källmaterial samt byggnaden som källmaterial. Det skriftliga källmaterialet har dels bestått av litteratur och tidningsartiklar som jag har 1 Terdiman (1993) s. 7ff 2 Connerton (1989) s. 3f 3 Terdiman (1993) s Landzelius (2002) s. 219ff 6

9 studerat och dels av arkivmaterial. De arkiv i vilka jag under arbetets gång sökt mitt källmaterial är Stadsbyggnadskontoret i Göteborgs arkiv, Region- och stadsarkivet i Göteborg samt Göteborgs Stadsmuseums faktarum. Det muntliga källmaterialet består av två intervjuer. Den första intervjun har formen av ett under flera dagar pågående samtal med Anton Johansson, boende i fastigheten. Jag hade med Anton avtalat att vi skulle göra en formell intervju, men då vi träffades flera gånger innan tiden för den avtalade intervjun föll det sig så att vi istället förde ett samtal, som jag delvis antecknade, under flera dagars tid. Den andra intervjun gjorde jag med med Marie Hjalmarsson, tidigare boende i Gårda och engagerad i områdets bevarande på 1990-talet. Då jag träffade Marie för att ta del av hennes material visade det sig att hon själv bott i just den fastighet min studie berör, under åren Vårt möte kom då att få formen av en intervju, där jag ställde frågor och antecknade. Slutligen använde jag mig av byggnaden som källmaterial, genom att vid flera tillfällen vistas i och omkring fastigheten och göra okulär besiktning av byggnaden samt en detaljerad byggnadsbeskrivning. Tidigt i studiens skede kontaktade jag också Göteborgs stads fastighetskontor för att få information kring ägarförhållande och liknande, jag fick till svar att de skulle återkomma med svar på mina frågor, svaren uteblev dock och jag kontaktade återigen fastighetskontoret, denna gång helt utan svar. Som ett resultat av detta saknas också en del sådana uppgifter i studien. 1.6 Källmaterial Det källmaterial som berör just den fastigheten min studie undersöker kan inte sägas vara speciellt omfattande. I arkiven har jag funnit ritningar från husets uppförande, bygglovshandlingar, en uppmätningsritning och enstaka fotografier. I arkiven har jag även funnit källmaterial som berör den enskilda fastigheten, men som fokuserar på något annat som exempelvis stadsdelen i stort, eller någon specifik händelse. Arkivmaterialet kan inte sägas vara stort, vilket jag inte heller förväntade mig då det rör sig om ett relativt ordinärt landshövdingehus i en stadsdel tidigare bebodd främst av arbetarklassen. Litteraturen jag använt som källmaterial fokuserar inte heller den på den enskilda byggnaden, utan det rör sig om dels livshistorier berättade av människor boende i stadsdelen eller fotografier tagna i stadsdelen dels om litteratur som rör vägprojekten. Då Gårda tidigare var en stor stadsdel och majoriteten av bostadsbebyggelsen låg i den norra delen så saknas också berättelser om det vardagliga livet i den södra delen av stadsdelen i den litteratur jag använt mig av som källmaterial. Bebyggelsen i den södra delen av stadsdelen är också betydligt yngre än den som tidigare låg i norra Gårda. Genom det muntliga källmaterialet har jag kunnat ta del av sådan information som annars hade gått mig förbi, alla de upplevelser och känslor som kopplar människorna 7

10 till bebyggelsen. Detta begränsas dock av att de två informanterna bara varit bosatta i fastigheten en kortare period, ett respektive sex år, och både under de senaste 15 åren. Byggnaden som sådan har varit ett källmaterial som både väckt frågor som besvarats genom andra källmaterial och besvarat frågor som andra källmaterial väckt. Då arkivmaterialet inte utgjort ett så omfattande material har byggnadsbeskrivningen blivit detaljerad och på så sätt blivit en stor del av uppsatsens källmaterial. Jag har dock inte genomfört någon grundligare byggnadsteknisk undersökning. Även Internet har använts som källmaterial, då vissa tidningsartiklar finns publicerade där, samt bloggen Bevara Gårda. 1.7 Tidigare forskning Den tidigare forskning som finns har inte huvudsakligen koncentrerat sig på den specifika fastigheten, vilket jag gör i denna uppsats. Tidigare forskning berör främst större sammanhang som snarare rör stadsdelen i stort än enskilda byggnader. Anna R. Metelius och Anna Reuterswärd skrev 2002 Kulturmiljöanalys av södra Gårda sociala värden, inom ramen för Bebyggelseantikvarieprogrammet på dåvarande Avdelningen för kulturvård vid Göteborgs universitet. Arbetet är en kulturmiljöanalys av de tre landshövdingehuskvarteren; Eken, Cedern och Neptun, alla belägna i den södra delen av Gårda. Analysen bygger på ett antal genomförda djupintervjuer samt enkätundersökningar. Ytterligare ett arbete publicerat på institutionen, tidigare Avdelningen för kulturvård, har kretsat kring bebyggelsen i södra Gårda skrev Kristina Bergman, Marie Hjalmarsson, Maria Sidén & Per Spek De dramatiska husen som är en utvärdering av den miljökonsekvensbeskrivning som utarbetades i samband med utbyggnationen av E6:an längs med Gårda i slutet av 1990-talet. Arbetet beskriver även stadsdelens kulturhistoriska värden samt stadsdelens historiska utveckling. Även uppsatsen Gårda genom tiden förändring i en stadsdel ur ett humanistiskt perspektiv, skriven av Alexandra Westborg 1991 på institutionen för kulturgeografi vid Lunds universitet, fokuserar på stadsdelens helhet. Uppsatsen bygger på mycket av det äldre arkivmaterial som jag själv kommit i kontakt med i mina arkivstudier, samt några intervjuer med boende i Gårda. Även Sonja Wilhelmsons Uppväxt på Gårda Minnen , som gavs ut 2002, ser jag som värd att nämna, även om det inte rör sig om rent akademisk forskning utan om en personligt berättad livshistoria. För att få en uppfattning om hur livet på Gårda kan ha tett sig under den första halvan av nittonhundratalet är den ovärderlig. För att få en visuell upplevelse av detta har jag även använt mig av Ulla Bjurdes Gårda Bilder från en försvunnen stadsdel, samt kapitlet om Gårda i Robert Garellicks foto- och 8

11 reportagebok Göteborg före grävskoporna från

12 2. Områdes- & Byggnadsbeskrivning 2.1 Områdesbeskrivning Bild 1. Flygbild över Södra Gårda, norr rakt upp i bilden. 1. Kvarteret Eken (studieobjektet markerad med en stjärna). 2. Kvarteret Cedern. 3. Kvarteret Neptun. 4. Focushuset. 5. E6 & Örgrytemotet. 6. Svenska mässan. Fastigheten är belägen i Göteborgs mer centrala delar, längst i söder i stadsdelen Gårda strax norr om Lisebergs nöjesfält. Det är en hörnfastighet med fasad mot Fabriksgatan och Underåsgatan. Fastighetsbeteckningen är Gårda 744:526. Byggnaden har adresserna Fabriksgatan 58 samt Underåsgatan 24 A & B. Byggnaden ligger i kvarteret Eken som tillsammans med det i norr angränsande kvarteret Cedern idag är halva kvarter, till skillnad mot det i väster angränsande kvarteret Neptun som är ett kringbyggt kvarter. Fastigheten är, likt samtliga fastigheter i tidigare nämnda kvarter, ett trevånings s.k. landshövdingehus med en bottenvåning i tegel och två våningar i trä. I stadsdelen finns sammanlagt tjugotre landshövdingehus, fördelade i de tre kvarten Eken, Cedern och Neptun. Samtliga landshövdingehus är uppförda med ett klassicerande arkitektoniskt formspråk med olika grad av detaljering. Till stadsdelens övriga bebyggelse hör bland annat en stor mängd nyare kontorslokaler, Focushusets köpcentrum med parkeringshus, äldre industribyggnader samt parkeringsplatser och ytterligare parkeringshus. Öster om byggnaden som studien behandlar, längs med kvarteret, löper den sexfiliga motorvägen E6. Mellan fastighetens innergård och motorvägen finns ett högre bullerplank. Väster därom löper den livligt trafikerade Fabriksgatan och söder om fastigheten Underåsgatan samt en av motorvägens på- och avfarter. Den sträckning av Underåsgatan som löper utmed huset trafikeras inte och består i princip av en smal 10

13 asfalterad gångbana, avsedd för de i fastigheten boende, som avslutas med motorvägens avskärmningar. Sydost om fastigheten är Focushusets stora parkeringshus, med infart från Fabriksgatan, beläget. Byggnaden som jag undersökt är ett bostadshus och inrymmer nitton lägenheter, bestående av tretton lägenheter á ett r.o.k., sex lägenheter á två r.o.k., samt en butikslokal på bottenvåningens hörn. Bottenvåningen har en tegelfasad och de två övre våningarna har en Bild 2. Fasad mot Fabriksgatan tv., fasad mot Underåsgatan th. gulmålad locklistpanel. 2.2 Exteriör byggnadsbeskrivning Fasader mot Fabriksgatan/Underåsgatan - bottenvåningen Det första som syns av Gårdas landshövdingehusbebyggelse när man närmar sig stadsdelen söderifrån är fastighetens fasad mot Underåsgatan. Fasaderna mot Underåsgatan och Fabriksgatan har en gråputsad sockel. Byggnadens bottenvåning är uppförd i ett mörkt tegel och murad med munkförband med valv över samtliga öppningar i bottenvåningens fasad. På byggnadens fasad mot Underåsgatan finns på den vänstra sidan en mindre port som leder in i trapphuset Underåsgatan 24A samt vidare in på innergården. Portöppningen är lika hög som själva bottenvåningen. Själva dörren är av nyare slag och är brunmålad med en sexdelad, frostad, glasruta. Över dörren sitter ett fönster med siffrorna 24 samt kryssformad ornamentik. Fasaden mot Underåsgatan har fyra fönster, ett till vänster om porten och tre till höger om porten. Över det vänstra fönstret sticker ett litet plåttak ut. Mot Fabriksgatan finns fyra fönster. Samtliga fönster är utåtgående kopplade tvåluftsfönster med tre Bild 3. Dörren mot Underåsgatan 11

14 rutor i varje båge. Till höger finns ett större skyltfönster tillhörande butiken på hörnet. Över skyltfönstret sitter en mindre röd- och vitrandig plåtmarkis. Fasadernas samtliga fönsterbågar och fönsterinfattningar är brunmålade. Längs med sockeln på båda fasaderna finns åtta mindre källarfönster, symmetriskt placerade under de större fönstren. De tre högra källarfönstren på fasaden mot Underåsgatan täcks av galler. Till vänster på fasaden mot Fabriksgatan finns den större porten in till gården, som i sitt formspråk är tydligt klassicistiskt. Portöppningen sträcker sig lika högt som hela bottenvåningen. Över porten finns ett spröjsat fönster med fyra glas. Porten är tydligt klassicistisk i sitt formspråk och formad som tre pilastrar, vertikalt uppdelade Bild 4. Porten mot Fabriksgatan i fyra mindre rektanglar samt helt brunmålad. Den mellersta pilastern är tjockare än de två flankerande och tre av de fyra rektangulära delarna består av själva dörren som öppnas mot gården. Även den vänstra delen av porten går att öppna. Pilastrarnas nedersta del är böljande i sin form och liknar mest en förhöjd bas åt pilastrarna. I valvet över porten sitter en skylt med siffrorna 58. Då huset har ett avhugget hörn finns på bottenvåningens hörn ingången till butikslokalen som är belägen där. Ingången är likt övriga portar lika hög som bottenvåningen. Dörren in till butiken har en enkel glasruta och skiljer sig lite från övriga fönster och dörrar på bottenvåningen då den är målad i en rödbrun färg med ljust blå färg kring glaset i dörren. Även över denna dörr sitter ett större fönster. På vardera sidan om ingången sitter två skyltar som informerar vilka verksamheter som finns i lokalen Fasader mot Fabriksgatan/Underåsgatan våning två & tre Byggnadens två övre våningar är uppförda i trä och fasaderna mot Underåsgatan och Fabriksgatan täcks av en gulmålad stående locklistpanel. Fasaden mot Underåsgatan har en något ljusare kulör än fasaden mot Fabriksgatan. Då den gula färgen släppt från fasaden på flera platser har trävåningarna ett något fläckigt utseende. De båda övre våningarna har tjugotvå fönster, elva per våningsplan, och två av dessa fönster är placerade på hörnet. På fasaden mot Underåsgatan, samt på hörnet, är 12

15 fönstren symetriskt placerade över bottenvåningens fönster och dörrar. De övre våningarnas fönster mot Fabriksgatan är däremot inte symetriskt placerade gentemot bottenvåningens. Alla tjugotvå fönster är, likt bottenvåningens, utåtgående kopplade tvåluftsfönster med tre rutor i varje båge. Samtliga fönster har vitmålade bågar. Fasadens fönsterfoder saknar utsmyckning och är målade i samma gula färg som övriga fasaden. Till vänster på fasaden mot Underåsgatan sitter, i höjd med översta våningens fönster, en större lampa. Längst till höger på samma fasad sitter också en mängd avklippta kablar. Mot motorvägen vetter husets murade brandgavel. Den nedre delen av brandgaveln, i höjd med bottenvåningen, är klädd i beigefärgade steni-plattor medan den övre delen av brandgaveln är inklädd i gul plåt Taket Byggnadens tak vilar på en enkel gulmålad takfot. Det är ett sadeltak, dock valmat över husets hörn, som är klätt med ett rött tvåkupigt taktegel. Taket har fem skorstenar; en vid vardera brandväggen, en placerad i mitten på vardera husdelen samt en placerad nedanför nocken till vänster på taket mot Underåsgatan. Samtliga skorstenar är beklädda med rödmålad plåt likt de uppstickande brandväggarnas sidor in mot taket. Tre guloch brunmålade stuprör löper från takfoten ner i marken, ett vid vardera brandväggen och ett längt till vänster på fasaden mot Underåsgatan. På taket finns även tre mindre parabolantenner samt en tv-antenn Fasader mot gården - bottenvåningen Fasaden in mot gården har likt de andra fasaderna en gråputsad sockel. Bottenvåningen är dock slätputsad och brunmålad till skillnad mot de andra tegelfasaderna. Samtliga dörrar och fasadens port omges av en dekorativ ram av synligt tegel. Längst till höger på byggnaden finns porten ut mot Fabriksgatan Portgången är också putsad och målad med en ljusare brun färg än gårdens bottenvåning. Bild 5. Fasader mot innergården 13

16 Bottenvåningen har fem fönster, som likt bottenvåningens fönster mot gatan, är utåtgående kopplade tvåluftsfönster med tre rutor i varje båge. Bågarna och infattningarna är också här brunmålade. Byggnaden har tre dörrar som leder in till de tre trapphusen, Underåsgatan 24 A & B och Fabriksgatan 58. Alla de tre dörrarna av modern typ är brunmålade och försedda med en enkel glasruta. Över samtliga dörrar sitter en mindre lampa och uppgångens nummer. Längs husets sockel sitter sju källarfönster, varav tre är mindre än resterande fyra fönster. Källarfönstrens bågar är målade med samma bruna färg som övriga fönster Fasader mot gården våning två & tre De två övre våningarna på byggnadens fasad in mot gården är likt fasaderna ut mot gatan klädd med en gulmålad stående locklistpanel. Även färgen på fasaderna mot gården har på flera ställen släppt från själva fasaden och har samma fläckiga utseende som fasaderna ut mot gatan. Husets två övre våningar har tillsammans tolv fönster som hör till lägenheter, samt nio fönster som hör till trapphusen. Alla lägenhetsfönster är utåtgående kopplade tvåluftsfönster med tre rutor i varje båge. I vart och ett av de tre trapphusen finns, nedifrån och upp, ett mindre tvåluftsfönster med två rutor i varje båge, ett större dito med tre rutor i varje båge samt i höjd med vindstrappan ett litet tvåluftsfönster med en ruta i varje båge. Samtliga fönster är kopplade och utåtgående. På de två översta våningarna är alla fönsterbågar samt fönsterfoder vitmålade. Två brunmålade stuprör löper ner på vardera sidan av fasaden. 2.3 Interiör byggnadsbeskrivning Trappuppgångar De tre trappuppgångarna är i stort sett identiska i sitt utseende, även om Underåsgatan 24A skiljer sig något från de två övriga då det är ingång både från gatan och från gården, vilket jag återkommer till. Alla tre trapphusen har i entrén en halvtrappa upp till första våningens lägenheter, samt en nedgång till källaren, i form av en nyare vit dörr. Golvet och trappstegen i entrén och på bottenvåningen är i slipad betong med synlig ballast. Trappor och golv på de två Bild 6. Del av ritning, plan av andra våningen 14

17 Bild 7. Trapphuset Underåsgatan 24B, bottenvåningen övre våningarna är täckta med en marmorerad ljusbrun plastmatta. Alla trappor har runda ledstänger i trä. Trapphusens golvlister och dörrfoder är alla brunmålade. Fönsterbågar och fönsterfoder är målade vita. Väggarna är täckta med glasfiberväv som är målad gul med inslag av vitt och svart. Under väven är väggen putsad, och putsen är fäst vid ett nät av vass, vilket kan ses i en del skador och hål i trapphusens väggar och tak. I trapphuset 24A finns på bottenvåningen också ett stort hål i taket. Alla lägenhetsdörrar är av nyare typ och med en ljusbrun träfanér. På varje våningsplan finns en äldre brunmålad dörr in till de gamla toaletterna, belägna i trapphuset. På översta våningen i varje trapphus finns en dörr som leder upp till vinden. Trapphuset 24A har, som tidigare nämnt, ingång både från Underåsgatan och från gården vilket gör att trapphusets planlösning i bottenvåningen skiljer sig något från de två andra uppgångarna. En ingång från trapphuset till butikslokalen ryms även i bottenvåningen Källare & vindsutrymmen Källaren, som har nedgång från alla tre trappuppgångar, har murade väggar som är putsade samt vitmålade. Golvet består av ett omålat betonggolv. I källaren finns ett antal förråd, tillhörande lägenheterna samt husets tvättstuga och värme- och elcentral. Tvättstugan har helkaklade väggar och där finns en nyare tvättmaskin samt torktumlare. På vinden, som likt källaren har uppgångar från alla trappuppgångar, är trappor, golv och väggar av omålat trä. Också vinden består till största delen av förråd tillhörande lägenheterna Lägenhetsinteriör Den lägenhet i huset som jag har fått möjlighet att se inifrån är en lägenhet om ett rum och kök, belägen på andra våningen, på Underåsgatan 24A. Från trapphuset kommer man in i lägenhetens hall. Hallens väggar är gulmålade och golvlister samt dörrfoder är målade i en ljus grå färg. Till vänster och i direkt anslutning till hallen finns badrummet, 15

18 utrustat med dusch och wc. Dörren in till badrummet är en äldre vitmålad spegeldörr. Rakt fram från ytterdörren är lägenhetens rum beläget. Rummet är målat i två gråa nyanser och har svartmålade Golvlister samt dörrfoder. Rummet har fönster ut mot Underåsgatan och fönsterbågar samt Bild 8. Takrosett i rummet fönsterfoder är vitmålade. Under fönstret finns ett värmeelement. Det är högt till tak i rummet, uppskattningsvis 2,90 m, vilket också är genomgående för hela lägenheten. I mitten av taket finns en stramt utformad takrosett varifrån en lampa hänger. Bild 9. Köksinteriör Till vänster om ytterdörren, mitt emot ingången till rummet, är lägenhetens kök beläget. Köket är målat i brunt och ljust grönt. I köket finns äldre köksinredning i form av skafferi och köksskåp som sträcker sig från golv till tak. De äldre snickerierna är alla vitmålade. Köket har en modern gasspis och diskbänk med tillhörande skåp av nyare modell samt ett väggfast skåp, också det av nyare modell, monterat över diskbänken. Båda skåpen är vita. Väggytan mellan diskbänken och det övre skåpet är kaklat med vitt kakel. Köket ventileras genom en självdragsventil på väggen till höger om spisen. I köket finns lägenhetens andra fönster, som vetter mot innergården. Fönstrets bågar och foder är också här målade i vitt. Även under detta fönster sitter ett värmeelement. 16

19 3. Områdets och byggnadens historia 3.1 Områdets historia Södra Gårda Stadsdelen Gårdas historia sträcker sig långt tillbaka i tiden, men den gängse bilden av Gårda som en arbetarstadsdel med många industrier härrör från det sena 1800-talet. Då var Gårda en helt oreglerad förstad, tillhörandes Örgryte församling. År 1900 bildades Gårda municipalsamhälle, och slutligen, 1923 införlivades så Gårda med Göteborg. 5 Den delen av stadsdelen, södra Gårda, i vilken den berörda fastigheten ligger bebyggdes främst under 1920-talets senare och 1930-talets första hälft. De i området befunna 23 landshövdingehusen, fördelade på tre kvarter, är de enda återstående av stadsdelens tidigare 156 landshövdingehus. 6 Delar av södra Gårda ingår också i ett område som klassas som riksintresse för kulturmiljövården. Om riksintressets omfattning skriver Länsstyrelsen: Riksintresset utgör den södra delen av Gårda fabriks- och arbetarsamhälle. Det avgränsade området omfattar fyra helt eller delvis bevarade industrikvarter samt ett relativt intakt bostadskvarter med landshövdingehus från 1920-talet - alla belägna utefter Mölndalsån. Öster därom, i anslutning till riksintresset, kvarstår ett par halva kvarter med bevarade landshövdingehus utefter Fabriksgatan Förändringarnas tid Under 1960-talet inträffar det som kommer att påverka stadsdelen, kvarteret och den enskilda fastigheten för lång tid framöver, nämligen byggandet av Europaväg 6. Där järnvägen tidigare passerat på Västkustbanan längs med Södra Kustbanegatan står 1968 en fyrfilig motorväg färdig. I samband med vägbyggandet rivs över 800 lägenheter i Gårda och Olskroken. 8 Många fastigheter rivs inte på grund utav själva byggandet, utan på grund av närheten till vägen eller helt enkelt på grund av fastigheternas relativ låga standard. På 1970-talet köper ett kommunalt saneringsbolag stora delar av Gårdas bebyggelse som därefter rivs. 9 Under 1970-talet byggs även Focushusets köpcentrum söder om Underåsgatan vilket föregås av rivningar av ett kvarter landshövdingehus Ytterligare rivningar, parkeringsplaner och en kidnappning På 1980-talet rivs ytterligare fastigheter i södra Gårda, denna gång på grund utav 5 Westborg (1991) s. 6 6 Göteborgs Stadsbyggnadskontors hemsida 7 Länsstyrelsen Västra Götalands hemsida 8 Moberg & Schånberg (red.) (1968) s. 173f 9 Westborg (1991) s. 37ff 17

20 motorvägens breddning, i undersökningsobjektets absoluta närhet. Hela den östra delen av kvarteret Eken, samt kvarteret Cederns östra del, rivs. 10 I den förändring av Stadsplanen för Göteborg som görs för Gårda 1986 (godkänd 1987), och som idag gäller som detaljplan för området, slås fast att den del av södra Gårda som ligger öster om Fabriksgatan ska användas för parkeringsändamål. Om kvarteret Eken och kvarteret Cedern skrivs: Husen avskärmas idag från E6:an av en bullervall med plank. Bebyggelsen i området kommer att rivas i samband med nyexploatering och uträtningen av E6:an. 11 Redan 1986 planeras alltså för den kommande uträtningen av motorvägen Detta resulterar dock inte i rivning under 90-talet tack vare protester från de boende i området. De boende lämnar också in en ansenlig mängd yttranden till Vägverket och genom detta får de till en ändring av Vägverkets planer. 12 Någon gång under eller 1990-talet förvärvar också Göteborgs stad samtliga landshövdingehus i området. I början av 2005 uppmärksammas dock Gårda kraftigt i media över hela Sverige, då Siba-direktören Fabian Bengtsson kidnappas och det visar sig vara just i Gårda som han hållits fången, närmare bestämt på Gudmundsgatan i kvarteret Eken. Bilder av slitna landshövdingehus med flagnande färg visas på tv och i tidningar över hela landet Nya rivningsplaner och nytt motstånd Under 2008 initieras ett nytt program för förändringar i södra Gårda av Svenska Mässan. Då Mässan vill expandera genom att ersätta Focushusets parkeringsgarage med utställningslokaler så krävs förändringar av den nuvarande detaljplanen, då detta resulterar i att en anselig mängd parkeringsplatser kommer att försvinna. Göteborgs stads parkeringsaktiebolag (P-bolaget) är därför också involverade i programförslaget. 14 Då den gällande detaljplanen utpekar området öster om Fabriksgatan som lämpliga för P-platser är detta också vad programförslaget föreslår. Vilket i praktiken innebär rivningar av kvarteren Eken, Cedern samt två kvarter norr om dessa. Programförslaget har dock inte stått oemotsagt, mellan den åttonde och fjortonde januari 2009 samlade Hustomtarna i Gårda in nästan 1500 namnunderskrifter i protest mot de planerade rivningarna. 15 Under mitt arbete med studien ockuperades också en lägenhet i kvarteret Cedern, i protest mot de planerade rivningarna samt att fastighetskontoret 10 SBK ( ) 11 SBK (II-3677) 12 Informant 2 13 SVT:s hemsida 14 Göteborgs stads hemsida 15 Rädda Gårda - namninsamling 18

21 låter många lägenheter i kvarteren stå tomma. Ockupationen resulterade också i att fastighetskontoret lovade att hyra ut samtliga lägenheter Byggnadens livshistoria Tillkomsten Byggnadens tillkomst kan tidigast spåras i en tomtmätning av tomt n:o 5 om 525 kvadratmeter i kvarteret Eken, tidigare stadsägan 3/768 mtl. Underås litt Cafz I, som görs den 19/ Tomtmätningen begärs av byggmästare John Helgesson, som köpt tomten av aktiebolaget Stadsgränsen, på uppdrag av den under bildning varande byggnadsföreningen Underåsen u.p.a. 17 vid denna tid kan en byggnadsförening förenklat sägas vara dåtidens motsvarighet till dagens bostadsrättsföreningar. 18 Byggnadsföreningens verksamhet beskrivs på följande sätt: Ändamålet med föreningens verksamhet och verksamhetens art är att genom köp eller annorledes förvärva fastigheter för att bereda föreningsmedlemmarna bostäder. 19 Ansökan om bygglov för fastigheten inkommer den 24/9 1929, och har då föregåtts av godkända bygglov för avloppsledningar samt vattenledningar (30/7 respektive 24/8 1929), i form av ritningar på huset gjorda av arkitekt Gunnar L Peterson. 20 Samme arkitekt har också Bild 10. Del av ritning, fasad mot gården. ritat angränsande fastigheter i kvarteret, Fabriksgatan 56 samt Underåsgatan 26/Södra Kustbanegatan Hur ovan nämnda byggmästare och arkitekt stått i relation till varandra och till byggnadsföreningen går ej att uttyda ur källmaterialet. Ritningarna på fastigheten som 16 Pettersson (2009) 17 SBK (IV-310/1929) 18 Bruzelius (2008) s. 15f 19 SBK (IV-310/1929) 20 SBK ( ) 21 SBK ( ) 19

DOKUMENTATIONSRAPPORT --.-. 3' "..~~ '". II KVTULLEN2 1992:6 ... HARNOSANDSSTAD HÄRNÖSANDS KOMMUN LÄNSMUSEET MURBERGET. . o

DOKUMENTATIONSRAPPORT --.-. 3' ..~~ '. II KVTULLEN2 1992:6 ... HARNOSANDSSTAD HÄRNÖSANDS KOMMUN LÄNSMUSEET MURBERGET. . o DOKUMENTATIONSRAPPORT --.-. 3' "..~~ '". II KVTULLEN2 1992:6.... HARNOSANDSSTAD HÄRNÖSANDS KOMMUN LÄNSMUSEET MURBERGET. o AVD. FOR KULTURMILJOVARD HJORDIS EK SETH JANSSON INLEDNING Enligt byggnadsnämndens

Läs mer

Göksholms slott Stora Mellösa socken, Örebro kommun, Närke Ommålning/renovering fönster 2008-2009 Charlott Torgén Örebro läns museum Rapport 2009:5

Göksholms slott Stora Mellösa socken, Örebro kommun, Närke Ommålning/renovering fönster 2008-2009 Charlott Torgén Örebro läns museum Rapport 2009:5 Göksholms slott Stora Mellösa socken, Örebro kommun, Närke Ommålning/renovering fönster 2008-2009 Charlott Torgén Örebro läns museum Rapport 2009:5 INLEDNING... 3 Administrativa uppgifter... 3 BYGGNADSBESKRIVNING...

Läs mer

Kulturmiljöstudie Fabriken 7 Samrådshandling Diarienummer: BN 2013/01862

Kulturmiljöstudie Fabriken 7 Samrådshandling Diarienummer: BN 2013/01862 1(6) Kulturmiljöstudie Fabriken 7 Diarienummer: BN 2013/01862 Datum: 2015-08-17 Handläggare: Lars Wendel för fastigheten FABRIKEN inom Centrala stan i Umeå kommun, Västerbottens län Flygfoto taget söderifrån.

Läs mer

KULTURHISTORISK BEDÖMNING TIERP 24:4 DP 1010 KV LEJONET

KULTURHISTORISK BEDÖMNING TIERP 24:4 DP 1010 KV LEJONET 1(7) Dokumentnamn Kulturhistorisk bedömning Datum 2015-10-27 KULTURHISTORISK BEDÖMNING TIERP 24:4 DP 1010 KV LEJONET Förslag i sammanfattning Kommunantikvarien föreslår att: Huvudbyggnaden och komplementbyggnaden

Läs mer

DOKUMENTATIONSRAPPORT

DOKUMENTATIONSRAPPORT DOKUMENTATIONSRAPPORT KV. SEGLET 1992 HÄRNÖSANDS STAD HÄRNÖSANDSKO~UN LÄNSMUSEET MURBERGET AVD. FÖR KULTURMILJÖVÅRD SETH JANSSON INLEDNING I ändringen av den gällande detaljplanen för kv Seglet har man

Läs mer

Färingsö fd ålderdomshem och kommunhus

Färingsö fd ålderdomshem och kommunhus Färingsö fd ålderdomshem och kommunhus Dokumentation av Färingsö fd ålderdomshem och kommunhus, Svartsjö 1:4, Sånga socken, Ekerö kommun, Uppland Albin Uller Rapport 2011:19 2 Färingsö fd ålderdomshem

Läs mer

ANGÅENDE NY DETALJPLAN FÖR DEL AV KV. LIBAU, FASTIGHETEN 24:9, GÄVLE

ANGÅENDE NY DETALJPLAN FÖR DEL AV KV. LIBAU, FASTIGHETEN 24:9, GÄVLE Gävle kommun Samhällsbyggnadsavdelningen Att: Lena Boox 801 84 Gävle ANGÅENDE NY DETALJPLAN FÖR DEL AV KV. LIBAU, FASTIGHETEN 24:9, GÄVLE Undertecknad har anlitats som antikvarisk sakkunnig i samband med

Läs mer

6.4 Ö4 Nordgård (Ögården) Sandvik

6.4 Ö4 Nordgård (Ögården) Sandvik 6.4 Ö4 Nordgård (Ögården) Sandvik Området på nordvästra delen av Hamburgö heter egentligen Nordgård men går numera under namnet Ögården. Det är ett område med odlings- och betesmark med stengärdsgårdar.

Läs mer

Län Gatuadress Kommun Storlek Område Tillträde tidigast Nosekomsvägen 4

Län Gatuadress Kommun Storlek Område Tillträde tidigast Nosekomsvägen 4 Län Uppsala Gatuadress Kommun Tierp Storlek 11.0 rum (5 sovrum) / 134 m² Område Örbyhus Tillträde tidigast Enligt överenskommelse www.hemverket.se - Sida 1 av 6 Beskrivning Stor enplansvilla i vinkel med

Läs mer

med balkonger emellan. Litet skärmtak runt nästan hela huset. K = 2, M = 1. Fint exempel på funkis, mycket viktig för torgmiljön.

med balkonger emellan. Litet skärmtak runt nästan hela huset. K = 2, M = 1. Fint exempel på funkis, mycket viktig för torgmiljön. fastighet: ÖSTEN 1. adress: Lingsgatan 3, Bollhusgatan 8. ålder: 1938. arkitekt / byggm: August Ewe. användning: Affärer, bostäder. antal våningar: 3 Gråmålad puts. Gråmålad puts, mörkare på bottenvåningen.

Läs mer

Konstbacken. Målningsarbeten Örebro läns museum Rapport 2008:25. Charlott Torgén Charlotta Hagberg

Konstbacken. Målningsarbeten Örebro läns museum Rapport 2008:25. Charlott Torgén Charlotta Hagberg Konstbacken Konstbacken östra 17, Ljusnarsbergs socken och kommun, Västmanland Målningsarbeten 2008-2009 Charlott Torgén Charlotta Hagberg Örebro läns museum Rapport 2008:25 2 Innehållsförteckning INLEDNING...4

Läs mer

Nulägesbeskrivning. Läge. Exteriör. Våningsantal. Grund Torpargrund, stomme Timmerstomme.

Nulägesbeskrivning. Läge. Exteriör. Våningsantal. Grund Torpargrund, stomme Timmerstomme. - " t. Vård- och underhållsplan, Granskogs torp, Säby 3: 71, Västra Jåtvatåliet. Järfälla kommun Nulägesbeskrivning Läge Granskogs torp ligger på ]änrafåltet inom Västra järvafältets naturreservat, Torpet

Läs mer

fastighet: QVIRITES 3, hus A. adress: Tullgatan 7. ålder: 1856. Tillbyggd 1889. arkitekt / byggm: användning: Kontor och bostad.

fastighet: QVIRITES 3, hus A. adress: Tullgatan 7. ålder: 1856. Tillbyggd 1889. arkitekt / byggm: användning: Kontor och bostad. fastighet: QVIRITES 3, hus A. adress: Tullgatan 7. ålder: 1856. Tillbyggd 1889. arkitekt / byggm: användning: Kontor och bostad. antal våningar: 2 Gulvit slätputs. Bruna 2-luftsfönster. Port med utsnidade

Läs mer

Lägenhet med anor från 1921 och pool i centrala Mariehamn

Lägenhet med anor från 1921 och pool i centrala Mariehamn Lägenhet med anor från 1921 och pool i centrala Mariehamn I detta ståtliga hus med anor från 1921, finns två lägenheter. Nu har du chansen att bli ägare till en av dessa om fyra rum och kök, 88,5 m 2.

Läs mer

FLUNDRARP 1:46 HÖGANÄS KOMMUN, SKÅNE LÄN ANTIKVARISK FÖRBESIKTNING 2015 RENOVERING AV F.D. POSTHUSET TILL BOSTADHUS RANBY TEXT & KULTURMILJÖ

FLUNDRARP 1:46 HÖGANÄS KOMMUN, SKÅNE LÄN ANTIKVARISK FÖRBESIKTNING 2015 RENOVERING AV F.D. POSTHUSET TILL BOSTADHUS RANBY TEXT & KULTURMILJÖ FLUNDRARP 1:46 HÖGANÄS KOMMUN, SKÅNE LÄN ANTIKVARISK FÖRBESIKTNING 2015 RENOVERING AV F.D. POSTHUSET TILL BOSTADHUS RANBY TEXT & KULTURMILJÖ Innehåll Medverkande... 2 Bakgrund och omfattning... 2 Planerade

Läs mer

UPPENDICK S. 1 A från SO K = 2, M = 2. värdering kulturhistoriskt (K) miljömässigt (M) UPPENDICK S. 1 A från SV. UPPENDICK S.

UPPENDICK S. 1 A från SO K = 2, M = 2. värdering kulturhistoriskt (K) miljömässigt (M) UPPENDICK S. 1 A från SV. UPPENDICK S. fastighet: UPPENDICK SÖDRA 1, hus A. adress: Österleden 35. ålder: Ombyggt 1906. Svartmålad puts. Ljust rosa spritputs. Sadeltak, rött 1-kupigt tegel. Vita hela fönster med lös spröjs. Blå pardörr med

Läs mer

CARL 1 A från NO. värdering kulturhistoriskt (K) miljömässigt (M): K = 1, M = 1. CARL 1 A från N MÖNSTERMUR- NING. CARL 1 A från N SKYLTFÖNSTER

CARL 1 A från NO. värdering kulturhistoriskt (K) miljömässigt (M): K = 1, M = 1. CARL 1 A från N MÖNSTERMUR- NING. CARL 1 A från N SKYLTFÖNSTER fastighet: CARL 1, hus A. adress: Stora Östergatan 36. ålder: Omkring 1800. Ombyggt 1932, 1935, 1988. arkitekt / byggm: E. Olsson (1932), Karl Eriksson (1935), Nilsson & Persson (1988). användning: Affärer

Läs mer

6.7 Ö7 Hamnekärret - Lössgård

6.7 Ö7 Hamnekärret - Lössgård 6.7 Ö7 Hamnekärret - Lössgård Hamnekärret är en dalgång som sträcker sig från Rödsvägen ner till Hamnebukten och Stora Stenar. Husen ligger längs med vägen och bergen med odlingsmark däremellan. Bebyggelsen

Läs mer

PETRONELLA 4 från SV. värdering kulturhistoriskt (K) miljömässigt (M): K = 1, M = 1. PETRONELLA 4 från SV DÖRR. PETRONELLA 4 från S BESLAG

PETRONELLA 4 från SV. värdering kulturhistoriskt (K) miljömässigt (M): K = 1, M = 1. PETRONELLA 4 från SV DÖRR. PETRONELLA 4 från S BESLAG LILLA VÄSTERGATAN Lilla Västergatan är nog den mest fotograferade gatan i innerstaden. Den symboliserar Ystad småskaligheten, korsvirket, det krokiga gatunätet för våra besökare. Alla hus här har alltså

Läs mer

XESTRE 1 A från V. värdering kulturhistoriskt (K) miljömässigt (M): K = 2, M = 2. XESTRE 1 A från S

XESTRE 1 A från V. värdering kulturhistoriskt (K) miljömässigt (M): K = 2, M = 2. XESTRE 1 A från S fastighet: XESTRE 1, hus A. adress: Stora Västergatan 37. ålder: Troligen 1700-tal. Ombyggt 1913, 1933. arkitekt / byggm: Henrik Nilsson (1913), Karl Erikson (1933). användning: Bostäder och affärer. antal

Läs mer

Lägenhet med anor från 1921 och pool i centrala Mariehamn

Lägenhet med anor från 1921 och pool i centrala Mariehamn Lägenhet med anor från 1921 och pool i centrala Mariehamn I detta stiliga hus med anor från 1921, finns två lägenheter. Nu har du chansen att bli ägare till en av dessa om tre rum och kök, 91,1 m 2. Lägenheten

Läs mer

Laxbrogatan 7, Sternerska huset

Laxbrogatan 7, Sternerska huset Laxbrogatan 7, Sternerska huset Kopparberg 1:9, Ljusnarsbergs socken, Ljusnarsbergs kommun, Västmanland Restaurering av fönster och dörr, år 2006-2007 Charlott Hansen Mia Jungskär Örebro läns museum Rapport

Läs mer

ostadshus i Godby, Finström.

ostadshus i Godby, Finström. B ostadshus i Godby, Finström. I-I½plans hus med 5 rum och kök.. Stort fristående garage. Renoveringar utförda från 1997-2007. 2250 m 2 tomt på promenadavstånd till butiker, skola, daghem och idrottsanläggningar

Läs mer

Järnvägsstationen i Kopparberg

Järnvägsstationen i Kopparberg Järnvägsstationen i Kopparberg Herrhagen 1:33, Ljusnarsbergs socken och kommun, Västmanland Restaureringsarbeten 2008-2009 Charlott Torgén Charlotta Hagberg Örebro läns museum Rapport 2008:26 2 Innehållsförteckning

Läs mer

Bergs kyrka. Underhållsåtgärder på klockstapel och fönster. Antikvarisk kontroll. Bergs prästgård 2:1 Bergs socken Västmanland.

Bergs kyrka. Underhållsåtgärder på klockstapel och fönster. Antikvarisk kontroll. Bergs prästgård 2:1 Bergs socken Västmanland. Kulturmiljövård Mälardalen Rapport 2008:65 Bergs kyrka Underhållsåtgärder på klockstapel och fönster Antikvarisk kontroll Bergs prästgård 2:1 Bergs socken Västmanland Helén Sjökvist Bergs kyrka Underhållsåtgärder

Läs mer

K = 1, M = 2. Elegant hus med många fina detaljer. Stor betydelse för gatumiljön.

K = 1, M = 2. Elegant hus med många fina detaljer. Stor betydelse för gatumiljön. fastighet: KORPEN 7, hus A. adress: Regementsgatan 25. ålder: 1906. Ombyggt 1928, 1935. arkitekt / byggm: Karl Erikson (1928, 1935). användning: Bostäder. antal våningar: 3½, mot gården 4. Gråmålad puts,

Läs mer

Gimmersta. Miljö. Gimmersta, Katrineholms kommun 87

Gimmersta. Miljö. Gimmersta, Katrineholms kommun 87 Gimmersta, Katrineholms kommun 87 orangeriet vid gimmersta sett från sydost med sjön öljaren i bakgrunden. gimmersta 1:8, julita socken, katrineholms kommun. Gimmersta nedan t h: flygbild över gimmersta

Läs mer

Viktiga bebyggelseområden och villor utanför Bevarandeplanen på Vaxön Vaxholms stad

Viktiga bebyggelseområden och villor utanför Bevarandeplanen på Vaxön Vaxholms stad Viktiga bebyggelseområden och villor utanför Bevarandeplanen på Vaxön Vaxholms stad Vaxholms stad Stadsbyggnadsförvaltningen Albin Uller, Byggnadsantikvarie 2010-05-04 Omfattning och innehåll En genomgång

Läs mer

Utredning beträffande totalbrand i villa,

Utredning beträffande totalbrand i villa, Sida 1 Datum 2011-10-25 Vår beteckning 500-2011-00826-1 Utredning beträffande totalbrand i villa,, Örebro. Upplysningar om händelsen Larmtid: 2011-07-26 kl. 02:00 Tisdag Adress: Objektstyp: Villa Startutrymme:

Läs mer

PERNILLA 9 från O K = 1, M = 1. värdering kulturhistoriskt (K) miljömässigt (M): PERNILLA 9 från N DÖRR. PERNILLA 9 från N PARDÖRR

PERNILLA 9 från O K = 1, M = 1. värdering kulturhistoriskt (K) miljömässigt (M): PERNILLA 9 från N DÖRR. PERNILLA 9 från N PARDÖRR fastighet: PERNILLA 9. adress: Lilla Västergatan 5. ålder: 1800-tal. Ombyggt 1928. arkitekt / byggm: Oscar Isberg (1928). ½ Svartmålad cementputs. Korsvirke, brun timra, rödbruna putsade fack. Blå 2-lufts

Läs mer

Minnet bästa läget centralt på Väster

Minnet bästa läget centralt på Väster Minnet bästa läget centralt på Väster Stadsdelen Väster från ovan. Från Minnet tar du dig snabbt in till city. Lummigt och lugnt på Regementsgatan. Nytt boende i gammal stadsdel I utkanten av Väster, med

Läs mer

K = 1, M = 1. MAGNUS 33 A från SV

K = 1, M = 1. MAGNUS 33 A från SV fastighet: MAGNUS 33, hus A. Scala-huset. adress: Stora Östergatan 12. ålder: 1909. Ombyggt 1930 (inredning av vindsvåning), 1938 (mansard och mera inredning). arkitekt / byggm: Henrik Nilsson. Karl Eriksson

Läs mer

UTHUS PÅ ÖSTERTULL Rivningsdokumentation

UTHUS PÅ ÖSTERTULL Rivningsdokumentation UTHUS PÅ ÖSTERTULL Rivningsdokumentation Britt-Marie Lennartsson DOKUMENTATION INFÖR RIVNING Östertull, Lagaholm 2:8, Laholms stadsförsamling, Laholms kommun 2013:38 Dokumentation inför rivning, uthus

Läs mer

12 Stocksätter. Miljöbeskrivningar

12 Stocksätter. Miljöbeskrivningar 12 Stocksätter Omfattning Kv Tallen, Björken, Granen, Tunet 1, Stocksätter 1:2, Kornet, Hasselbacken, Trasten, Svanen, Ängen, Hultet samt Storspoven 5-7. Stocksätters mark låg fram till 1927 till största

Läs mer

MÅRTEN 1 från NV. värdering kulturhistoriskt (K) miljömässigt (M): K = 1, M = 2. MÅRTEN 1 från NO

MÅRTEN 1 från NV. värdering kulturhistoriskt (K) miljömässigt (M): K = 1, M = 2. MÅRTEN 1 från NO fastighet: MÅRTEN 1. adress: Stickgatan 11. ålder: 1888. Ombyggt 1905, 1938. arkitekt / byggm: Peter Boisen (1905), Åke Persson (1938). antal våningar: 1½, mansard åt gata. Svart målad puts. Gul puts.

Läs mer

Kungsholms fort. Karlskrona kommun. Inventering av interiörer. Blekinge museum rapport 2004:14 Torgny Landin

Kungsholms fort. Karlskrona kommun. Inventering av interiörer. Blekinge museum rapport 2004:14 Torgny Landin Kungsholms fort Karlskrona kommun Inventering av interiörer Blekinge museum rapport 2004:14 Torgny Landin Innehåll Inledning. 3 Linje 1-9. 3 D1 Norra befälshuset (41).. 4 D2 Södra befälshuset (42).. 4

Läs mer

ostadshus vid Ringvägen 36 i Mariehamn.

ostadshus vid Ringvägen 36 i Mariehamn. B ostadshus vid Ringvägen 36 i Mariehamn. Renoverat hus i lättbetong i I-plan med källare. Ca 150 m 2 i markplan och ca 125 m 2 i källarplan. Fjärrvärme, kommunalt vatten och kommunalt avlopp. 705 m 2

Läs mer

Riksantikvarieämbetet, Informationsavdelningen, Bebyggelseregistret

Riksantikvarieämbetet, Informationsavdelningen, Bebyggelseregistret Riksantikvarieämbetet, Informationsavdelningen, Bebyggelseregistret Stora Sjövillan består av 3 lägenheter för permanentboende, ca 704kvm bta. Byggnaden är blåklassad. Stora Sjövillan, Äppelviksvägen 47A,

Läs mer

Vitmålad puts. BERGMAN S 7 A från SV. värdering kulturhistoriskt (K) miljömässigt (M) K = 4, M = 3.

Vitmålad puts. BERGMAN S 7 A från SV. värdering kulturhistoriskt (K) miljömässigt (M) K = 4, M = 3. fastighet: BERGMAN SÖDRA 7, hus A. adress: Engelbrektsgatan 23. ålder: 1883. Ombyggt 1956, 1958. S. Johansson (1956 och 1958). ½ Svartmålad puts. Rött tegel. Sadeltak, rött 2-kupigt tegel. Vita hela fönster.

Läs mer

Planens syfte och huvuddrag Syftet med planändringen är att, så långt möjligt, anpassa bestämmelserna till rådande förhållanden och behov.

Planens syfte och huvuddrag Syftet med planändringen är att, så långt möjligt, anpassa bestämmelserna till rådande förhållanden och behov. 3 5 4 3 5 5 8 7 9 8 8 6 6 Samhällsbyggnadskontoret Ändring av Detaljplan för GENETA, del 7 inom stadsdelen Geneta i Södertälje Tillägg till PLANBESKRIVNING Arkivnummer: P 595 Dnr. 009-0003-4 Upprättad

Läs mer

Gråmålad betong. WIHLBORG N. 1 A från NV

Gråmålad betong. WIHLBORG N. 1 A från NV fastighet: WIHLBORG NORRA 1, hus A. adress: Jennygatan 11. ålder: Ombyggt 1923, 1935, 1943, 1945, 1957, 2000. Henrik Nilsson (1923), Karl Erikson (1935), Oscar Isberg (1943 och 1945), K. Ericsson (1957),

Läs mer

H3 - Strandbacken. Bild nr 7. Del av vykort från sekelskiftet 1900. Fotopunkt A.

H3 - Strandbacken. Bild nr 7. Del av vykort från sekelskiftet 1900. Fotopunkt A. 5.3 H3 - Strandbacken På fastlandssidan vid sundets norra del är tomterna mindre på grund av att berget ligger närmare inpå strandlinjen. Husen klättrar upp efter bergskanten. Av den äldre bebyggelsen

Läs mer

Svartmålad puts. Rosa puts, mot gård ljusgrå puts. Mansardtak, svart papp i skiffermönster, på gårdsflygel. BERGMAN N. 2 A från NO

Svartmålad puts. Rosa puts, mot gård ljusgrå puts. Mansardtak, svart papp i skiffermönster, på gårdsflygel. BERGMAN N. 2 A från NO fastighet: BERGMAN NORRA 2, hus A. adress: Regementsgatan 12. ålder: Ombyggt 1918, 1928 (tillbyggnad av gårdsflygel m.m.), 1943, 1946, 1971, 1994. arkitekt / byggm: Henrik Nilsson (1918 och 1928), Berndt

Läs mer

5.2 H2 Gamla vägen med omnejd - Kvarnberget

5.2 H2 Gamla vägen med omnejd - Kvarnberget 5.2 H2 Gamla vägen med omnejd - Kvarnberget Namnet på vägen syftar på att detta helt enkelt var den gamla vägen från Kville ner till sundet. Vägen går längs med Kvarnbergets norra sida. Byggnaderna följer

Läs mer

Snart får du ett nytt badrum! Information från Svenska Bostäder om badrumsombyggnad

Snart får du ett nytt badrum! Information från Svenska Bostäder om badrumsombyggnad Snart får du ett nytt badrum! Information från Svenska Bostäder om badrumsombyggnad Alla hus åldras och behöver renoveras Vid en badrumsombyggnad får badrum och el-installationer en ny modern standard

Läs mer

Mansardfönster i svart plåt med facett. Avtrappade solbänkar på bottenvåningen mot norr. Ståndränna.

Mansardfönster i svart plåt med facett. Avtrappade solbänkar på bottenvåningen mot norr. Ståndränna. fastighet: FALKEN 3, hus A. adress: Mariagatan 10, Oskarsgatan 20. ålder: 1911. Ombyggt 1950, 1981. arkitekt / byggm: Henrik Nilsson. Bertil Sandin (1950), Kent Ljunggren (1981). användning: Bostäder.

Läs mer

ETAGELÄGENHET, 3 R+K+B, 82 m2 med inglasad balkong och storslagen utsikt över Slemmern

ETAGELÄGENHET, 3 R+K+B, 82 m2 med inglasad balkong och storslagen utsikt över Slemmern Köpmansgatan 12, 22 100 Mariehamn Tel. 018-23 510, 018-23 507 ETAGELÄGENHET, 3 R+K+B, 82 m2 med inglasad balkong och storslagen utsikt över Slemmern Presentation Trevlig ETAGELÄGENHET om 3 R+K+B med inglasad

Läs mer

Fållnäs gård. Niss Maria Legars Rapport 2009:32

Fållnäs gård. Niss Maria Legars Rapport 2009:32 Fållnäs gård Antikvarisk kontroll vid fönsterrenovering/byte på ekonomibyggnad, Fållnäs gård, Sorunda socken, Nynäshamns kommun, Södermanland Niss Maria Legars Rapport 2009:32 2 Fållnäs gård Antikvarisk

Läs mer

http://www.solna.se/sv/stadsbyggnad-trafik/arkitektur-kulturmiljoer/kulturmiljoer-i-s...

http://www.solna.se/sv/stadsbyggnad-trafik/arkitektur-kulturmiljoer/kulturmiljoer-i-s... Kvarvarande bebyggelse Solna stad http://www.solna.se/sv/stadsbyggnad-trafik/arkitektur-kulturmiljoer/kulturmiljoer-i-s... Sida 1 av 2 2012-09-06 Du är här: Start \ Stadsbyggnad & trafik \ Arkitektur &

Läs mer

Byggnadsminnesförklaring av Casselska huset, kv Mercurius 11, Gustav Adolfs församling, Sundsvalls kommun

Byggnadsminnesförklaring av Casselska huset, kv Mercurius 11, Gustav Adolfs församling, Sundsvalls kommun Beslut 1(4) 2008-01-17 Dnr 432-18180-06 Delgivningskvitto Byggnadsminnesförklaring av Casselska huset, kv Mercurius 11, Gustav Adolfs församling, Sundsvalls kommun BESLUT Länsstyrelsen förklarar Casselska

Läs mer

Tolkning av ursprunglig färgsättning Färgprover i NCS kulörer. Obs! Tryckta färgprover kan avvika från angiven kulör.

Tolkning av ursprunglig färgsättning Färgprover i NCS kulörer. Obs! Tryckta färgprover kan avvika från angiven kulör. Sadeltak: bruna alt röda betongpannor. Platta tak: svart takpapp Fasader, tegel och trä S 2030-Y S 4040-Y90R S 8505-Y20R, trä S 8505-Y20R Den tidsenliga utformningen och färgsättningen är karaktärsfull.

Läs mer

Län Stockholm Typ Lägenhet Kommun Stockholm Område Nockebyhov Tillträde tidigast

Län Stockholm Typ Lägenhet Kommun Stockholm Område Nockebyhov Tillträde tidigast Nockeby Backe 2 G Län Stockholm Typ Lägenhet Kommun Stockholm Område Nockebyhov Tillträde tidigast Storlek enligt överenskommelse 52 m2 Gatuadress Nockeby Backe 2 G Nyproducerad 2:a! Välkommen till denna

Läs mer

Nybyggt bostadshus i bra läge på Klintvägen 4 B i Mariehamn

Nybyggt bostadshus i bra läge på Klintvägen 4 B i Mariehamn Nybyggt bostadshus i bra läge på Klintvägen 4 B i Mariehamn Presentation Ett nybyggt bostadshus som är uppfört under 2014 och slutsynat i oktober 2014. Huset är uppfört såsom nyckelfärdigt av Konsens Hus

Läs mer

ii1i SVENSK II FASTIGHETSFÖRMEDLING BOSTADSFASTIGHET - GOTLAND - BRO

ii1i SVENSK II FASTIGHETSFÖRMEDLING BOSTADSFASTIGHET - GOTLAND - BRO SVENSK II FASTIGHETSFÖRMEDLING BOSTADSFASTIGHET - GOTLAND - BRO 1 ii1i Fastighet Fastigheten Gotland Bro Tors 1:4 Adress Bro Tors 130, 621 73 Visby. Belägen i Gotland kommun och Väskinde ffirsamling. Skattesats

Läs mer

Äldre BOSTADSHUS med nyare garagebyggnad och rymlig verkstadsbyggnad samt åker

Äldre BOSTADSHUS med nyare garagebyggnad och rymlig verkstadsbyggnad samt åker Äldre BOSTADSHUS med nyare garagebyggnad och rymlig verkstadsbyggnad samt åker Presentation I Vargata by i Vårdö kommun ligger detta lantliga ställe med bostadshus, garage, verkstadsbyggnad och vedlider

Läs mer

Fredriksbergsgatan 2. 4 300 kr/månad Gatuadress Fredriksbergsgatan 2

Fredriksbergsgatan 2. 4 300 kr/månad Gatuadress Fredriksbergsgatan 2 Utgångspris 1 495 000 kr Avgift 4 300 kr/månad Gatuadress Kommun Malmö Storlek 3 rum och kök / 80 m² Område Slussen/Rörsjöparken Tillträde tidigast Enligt överenskommelse Rymlig sekelskifteslägenhet med

Läs mer

Liverudsvägen 12. Län. Västra Gatuadress Liverudsvägen 12. Kommun Bengtsfors Storlek 7.0 rum (5 sovrum) / 140.5 m² Område Bäcken Tillträde tidigast

Liverudsvägen 12. Län. Västra Gatuadress Liverudsvägen 12. Kommun Bengtsfors Storlek 7.0 rum (5 sovrum) / 140.5 m² Område Bäcken Tillträde tidigast Län Västra Gatuadress Götaland Kommun Bengtsfors Storlek 7.0 rum (5 sovrum) / 140.5 m² Område Bäcken Tillträde tidigast Enligt överenskommelse www.hemverket.se - Sida 1 av 6 Beskrivning Välskött suterränghus

Läs mer

Län Gatuadress Kommun Storlek Tillträde tidigast Marknadsvägen 8

Län Gatuadress Kommun Storlek Tillträde tidigast Marknadsvägen 8 Län Kalmar Gatuadress Kommun Mörbylånga Storlek 2.0 rum (1 sovrum) / 75.6 m² Tillträde tidigast Enligt överenskommelse www.hemverket.se - Sida 1 av 6 Beskrivning Entre in till matrum. Kök o matrum, trägolv,

Läs mer

GESTALTNINGSPROGRAM. del av SÖDERBY PARK, Salem 5:29 m.fl. (västra delen) Del 1 Söderby torgs allé ANTAGANDEHANDLING 2007-02-05 SALEMS KOMMUN

GESTALTNINGSPROGRAM. del av SÖDERBY PARK, Salem 5:29 m.fl. (västra delen) Del 1 Söderby torgs allé ANTAGANDEHANDLING 2007-02-05 SALEMS KOMMUN GESTALTNINGSPROGRAM del av SÖDERBY PARK, Salem 5:29 m.fl. (västra delen) Del 1 Söderby torgs allé ANTAGANDEHANDLING 2007-02-05 Söderby torgs allé SALEMS KOMMUN N 2 illustrationsplan över VästraSöderby

Läs mer

Linnégatan 7. Västra Gatuadress Linnégatan 7 Götaland Kommun Göteborg Storlek 3,5 rum (1 sovrum) / 112 m² Tillträde tidigast. Enligt överenskommelse

Linnégatan 7. Västra Gatuadress Linnégatan 7 Götaland Kommun Göteborg Storlek 3,5 rum (1 sovrum) / 112 m² Tillträde tidigast. Enligt överenskommelse Län Västra Gatuadress Götaland Kommun Göteborg Storlek 3,5 rum (1 sovrum) / 112 m² Tillträde tidigast Enligt överenskommelse www.hemverket.se - Sida 1 av 15 Hall Välkommen in! Hall med laminatgolv och

Läs mer

Borggården 4. Län Skåne Gatuadress Borggården 4 Kommun Trelleborg Storlek 4.0 rum / 100 m² Område Kunskapsskolan Tillträde tidigast

Borggården 4. Län Skåne Gatuadress Borggården 4 Kommun Trelleborg Storlek 4.0 rum / 100 m² Område Kunskapsskolan Tillträde tidigast Län Skåne Gatuadress Kommun Trelleborg Storlek 4.0 rum / 100 m² Område Kunskapsskolan Tillträde tidigast Enligt överenskommelse www.hemverket.se - Sida 1 av 6 Beskrivning Bostad om ca 100 kvm som tidigare

Läs mer

Planbeskrivning. Södertull 13:8, kv Samariten (del av) Detaljplan för centrum och utbildningslokal Gävle kommun, Gävleborgs län

Planbeskrivning. Södertull 13:8, kv Samariten (del av) Detaljplan för centrum och utbildningslokal Gävle kommun, Gävleborgs län SAMHÄLLSBYGGNAD GÄVLE ANTAGANDEHANDLING 2014-03-05, REV. 2014-05-05 HANDLÄGGARE: EMMA OLOFSSON Planbeskrivning Södertull 13:8, kv Samariten (del av) Detaljplan för centrum och utbildningslokal Gävle kommun,

Läs mer

Kvarteret. Gräslöken i Genarp. Åtta parhuslägenheter

Kvarteret. Gräslöken i Genarp. Åtta parhuslägenheter Kvarteret Gräslöken i Genarp Åtta parhuslägenheter Bostadsområdet Gräslöken i Genarp Allmänt Bostadsområdet Gräslöken är en del av området Kryddvången vid norra infarten till Genarp. LKF har sedan tidigare

Läs mer

Idunavägen 4. Rymlig bostad på centralt läge! Götaland Kommun Uddevalla Storlek 145 m2. enligt överenskommelse. tidigast. Gatuadress Idunavägen 4

Idunavägen 4. Rymlig bostad på centralt läge! Götaland Kommun Uddevalla Storlek 145 m2. enligt överenskommelse. tidigast. Gatuadress Idunavägen 4 Idunavägen 4 Län Västra Götaland Typ Villa Kommun Uddevalla Storlek 145 m2 Område Gatuadress Idunavägen 4 Tillträde tidigast enligt överenskommelse Rymlig bostad på centralt läge! Fint och rymligt hus

Läs mer

P LANBESKRIVNING. fastigheten Pelikanen 25 1(11) tillhörande detaljplan för. inom Gamla staden i Norrköping

P LANBESKRIVNING. fastigheten Pelikanen 25 1(11) tillhörande detaljplan för. inom Gamla staden i Norrköping 1(11) P LANBESKRIVNING tillhörande detaljplan för fastigheten Pelikanen 25 inom Gamla staden i Norrköping, fysisk planering den 4 juni 2010 A N T A G A N D E H A N D L I N G Antagen i SPN: 2010-09-07,

Läs mer

Renovering på KRÖGARVÄGEN

Renovering på KRÖGARVÄGEN Renovering på KRÖGARVÄGEN Nu ska vi RENOVERA DITT HUS Botkyrkabyggen ska renovera 80 procent av våra ca 10 600 lägenheter under en tio- till femtonårsperiod. Nu är det dags för ditt hus. Vi delar upp renoveringen

Läs mer

BOSTADSHUS vid Trobergsgränd 4 Mariehamn

BOSTADSHUS vid Trobergsgränd 4 Mariehamn BOSTADSHUS vid Trobergsgränd 4 Mariehamn Egnahemshus byggt 1961 i två plan med gjuten källare delvis under huset. Huset är delvis renoverat år 1999-2000 och övervåningen år 2005. Fasaden är av putsad ytong

Läs mer

Detaljplan för Pantbanken 2,3 och 4 Utökad handel, bostäder och kontor Östersunds kommun

Detaljplan för Pantbanken 2,3 och 4 Utökad handel, bostäder och kontor Östersunds kommun Detaljplan för Pantbanken 2,3 och 4 Utökad handel, bostäder och kontor Östersunds kommun 1 Dnr Ädh 303/2015 Dnr ByggR: P 2015-07 SAMRÅDSREDOGÖRELSE Plansamråd Detaljplanen har varit utsänd för samråd under

Läs mer

K = 2, M = 1. kulturhistoriskt (K) Gediget hus med många fina detaljer. Mycket miljömässigt (M) viktigt för miljön vid Österportstorg.

K = 2, M = 1. kulturhistoriskt (K) Gediget hus med många fina detaljer. Mycket miljömässigt (M) viktigt för miljön vid Österportstorg. fastighet: BÄVERN 1, hus A. Solgården. adress: Österportstorg 5, Regementsgatan 1. 1928. Carl Wennerholm. användning: Bostäder. antal våningar: 4½ Mörkgrå målad puts. Vit puts, i bottenvåning ljust grå.

Läs mer

Kollegiegatan 3B. Län Skåne Gatuadress Kollegiegatan 3B Kommun Malmö Storlek 5.0 rum / 132.5 m² Tillträde tidigast Enligt överenskommelse

Kollegiegatan 3B. Län Skåne Gatuadress Kollegiegatan 3B Kommun Malmö Storlek 5.0 rum / 132.5 m² Tillträde tidigast Enligt överenskommelse Län Skåne Gatuadress Kommun Malmö Storlek 5.0 rum / 132.5 m² Tillträde tidigast Enligt överenskommelse www.hemverket.se - Sida 1 av 6 Beskrivning En sammanslagen tvåa och trea. Två utbyggda inglasade balkonger

Läs mer

ANTIKVARISKT UTLÅTANDE

ANTIKVARISKT UTLÅTANDE Stockholm 2002-11-14 Wihlborgs Fastigheter AB Att: Christian Hermelin Box 888 131 25 Nacka ANTIKVARISKT UTLÅTANDE AVSEENDE FÖNSTER PÅ F. D. ÄTTIKSFABRIKEN, HUS 1-6, JÄRLA INDUSTRIOMRÅDE, NACKA Datering

Läs mer

Antikvariskt utlåtande angående vindsinredning med mera i fastigheten Fåran 1, Solna

Antikvariskt utlåtande angående vindsinredning med mera i fastigheten Fåran 1, Solna Fastighetsbeteckning: Fåran 1 Namn/Gatuadress: Hagavägen 14, 16 Kommun, Stadsdel: Solna, Norra Hagalund Ärendenr: 2015-05-25 Brf Fåran 1 Sarah Philipson Hagavägen 14 Solna Antikvariskt utlåtande angående

Läs mer

Björngårdsgatan 3. Län Stockholm Gatuadress Björngårdsgatan 3 Kommun Stockholm Storlek 1 rum / 24 m² Område Södermalm - Maria. Enligt överenskommelse

Björngårdsgatan 3. Län Stockholm Gatuadress Björngårdsgatan 3 Kommun Stockholm Storlek 1 rum / 24 m² Område Södermalm - Maria. Enligt överenskommelse Län Stockholm Gatuadress Kommun Stockholm Storlek 1 rum / 24 m² Område Södermalm - Maria Tillträde tidigast Enligt överenskommelse www.hemverket.se - Sida 1 av 10 Interiör Hall med klinkergolv, klädhängare

Läs mer

SVÄRDSLILJAN 1 Bygglov för ändrad användning av kontor/industribyggnad till bostäder och nybyggnad av 2 flerbostadshus samt installation av eldstad

SVÄRDSLILJAN 1 Bygglov för ändrad användning av kontor/industribyggnad till bostäder och nybyggnad av 2 flerbostadshus samt installation av eldstad Stadsbyggnadsnämnden Datum Diarienummer 1 (7) YTTRANDE Sven-Erik Kangas 016-710 29 52 Till Stadsbyggnadsnämnden SVÄRDSLILJAN 1 Bygglov för ändrad användning av kontor/industribyggnad till bostäder och

Läs mer

Renoverat bostadshus på hörntomt med privat bakgård på Ringvägen 64 i Mariehamn

Renoverat bostadshus på hörntomt med privat bakgård på Ringvägen 64 i Mariehamn Renoverat bostadshus på hörntomt med privat bakgård på Ringvägen 64 i Mariehamn Presentation Rejäl, rymlig och nyrenoverad egnahemsvilla på Ringvägen 64 i Mariehamn. Bostadshuset är uppfört i siporex 1964

Läs mer

Stutaliden 17. www.hemverket.se - Sida 1 av 6

Stutaliden 17. www.hemverket.se - Sida 1 av 6 Län Halland Gatuadress Kommun Kungsbacka Storlek 6.0 rum (5 sovrum) / 158 m² Område Palta Tillträde tidigast Enligt överenskommelse www.hemverket.se - Sida 1 av 6 Beskrivning Välskött och välplanerat kedjehus

Läs mer

Steffens väg 709. Län Värmland Gatuadress Steffens väg 709 Kommun Karlstad Storlek 6.0 rum (4 sovrum) / 160 m² Område. Tillträde tidigast

Steffens väg 709. Län Värmland Gatuadress Steffens väg 709 Kommun Karlstad Storlek 6.0 rum (4 sovrum) / 160 m² Område. Tillträde tidigast Län Värmland Gatuadress Kommun Karlstad Storlek 6.0 rum (4 sovrum) / 160 m² Område Sjönära, Edsgatan Tillträde tidigast Enligt överenskommelse www.hemverket.se - Sida 1 av 6 Beskrivning Villa med vacker

Läs mer

TRÄGÅRDH N. 1 A från NV. värdering kulturhistoriskt (K) miljömässigt (M) K = 2, M = 3. TRÄGÅRDH N. 1 A från NV FRONTESPIS

TRÄGÅRDH N. 1 A från NV. värdering kulturhistoriskt (K) miljömässigt (M) K = 2, M = 3. TRÄGÅRDH N. 1 A från NV FRONTESPIS fastighet: TRÄGÅRDH NORRA 1, hus A. adress: Hejdegatan 48. ålder: 1880. Ombyggt 1910, 1981. Henrik Nilsson (1910), Skånsk Byggkonsult (1981). antal våningar: 2 (mansard). Ljusbrun puts. Gul spritputs.

Läs mer

Län Gatuadress Kommun Storlek Tillträde tidigast Parallellgatan 10

Län Gatuadress Kommun Storlek Tillträde tidigast Parallellgatan 10 Län Jönköping Gatuadress Kommun Sävsjö Storlek 4.0 rum (3 sovrum) / 84 m² Tillträde tidigast Enligt överenskommelse www.hemverket.se - Sida 1 av 6 Beskrivning Välskött och trivsam villa med källare och

Läs mer

Län Halland Typ Villa Kommun Halmstad Storlek 58 m2 Område Oskarström Tillträde tidigast enligt överenskommelse Gatuadress Fredsgatan 5

Län Halland Typ Villa Kommun Halmstad Storlek 58 m2 Område Oskarström Tillträde tidigast enligt överenskommelse Gatuadress Fredsgatan 5 Fredsgatan 5 Län Halland Typ Villa Kommun Halmstad Storlek 58 m2 Område Oskarström Tillträde tidigast enligt överenskommelse Gatuadress Fredsgatan 5 Charmig villa med stor tomt! Charmig 40-tals villa på

Läs mer

K = 2, M = 2. LÄRKAN 1 A från NO

K = 2, M = 2. LÄRKAN 1 A från NO fastighet: LÄRKAN 1, hus A. adress: Fridhemsgatan 8, Karstens väg 1. ålder: 1923. arkitekt / byggm: Henrik Nilsson. användning: Bostad. antal våningar: 2 Mörkt gråmålad puts. Gul spritputs. Mansardtak,

Läs mer

Handläggare Datum Ärendebeteckning Emil Stille

Handläggare Datum Ärendebeteckning Emil Stille Handläggare Datum Ärendebeteckning Emil Stille 2016-08-11 2016-2694 Samhällsbyggnadsnämnden YTTRANDE Fastighet: Svensknabben 3 Fastighetens adress: Svensknabbevägen 24 Sökande: i Am Home Projektutveckling

Läs mer

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för PIONEN 1 Katrineholms kommun SAMRÅDSHANDLING. Samrådshandling 1. tillhörande

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för PIONEN 1 Katrineholms kommun SAMRÅDSHANDLING. Samrådshandling 1. tillhörande Samrådshandling 1 PLANBESKRIVNING tillhörande Detaljplan för PIONEN 1 Katrineholms kommun SAMRÅDSHANDLING Upprättad på Samhällsbyggnadsförvaltningen i Katrineholm 2011-12-13 Samrådshandling 2 HANDLINGAR

Läs mer

Byggprojektet VICTORIA. Kungsgatan 11 15 Örebro City. Bofakta

Byggprojektet VICTORIA. Kungsgatan 11 15 Örebro City. Bofakta Byggprojektet VICTORIA Kungsgatan 11 15 Örebro City Bofakta Objektfakta Upplåtelseform Byggherre Entreprenör Arkitekt Inflyttning Hyror Intresseanmälan och frågor Lägenheter Butikslokaler Garage Hyresrätt

Läs mer

VERKSTADSBYGGNAD, FRANKSSONS SÅG

VERKSTADSBYGGNAD, FRANKSSONS SÅG Rapport Länsmuseet Gävleborg 2012:01 VERKSTADSBYGGNAD, FRANKSSONS SÅG Dokumentation inför rivning Gäveränge 1:63 Ockelbo socken Ockelbo kommun Gästrikland 2011 Anna Larsdotter Länsmuseet Gävleborgs rapportserie

Läs mer

Kåbo - Kungsgärdet Uppsala kommun

Kåbo - Kungsgärdet Uppsala kommun Diarienummer 2005/20015-1 Detaljplan för Kåbo - Kungsgärdet Uppsala kommun ANTAGANDEHANDLING Handläggare: Per Jacobsson, planeringsarkitekt Tengbom Stockholm.. Tfn 08-412 53 45, e-post per.jacobsson@tengbom.se

Läs mer

Centralt belägen aktielägenhet om 1 R+Kv 37 m 2 på Köpmansgatan 12 Mariehamn

Centralt belägen aktielägenhet om 1 R+Kv 37 m 2 på Köpmansgatan 12 Mariehamn Centralt belägen aktielägenhet om 1 R+Kv 37 m 2 på Köpmansgatan 12 Mariehamn Presentation Trevlig och välplanerad etta i centralt och lugnt kvarter på Köpmansgatan 12 i Mariehamn. Bostaden inrymmer hall/entré

Läs mer

Kyrkvägen 51. www.hemverket.se - Sida 1 av 6

Kyrkvägen 51. www.hemverket.se - Sida 1 av 6 Län Jämtland Gatuadress Kommun Strömsund Storlek 10.0 rum (4 sovrum) / 385 m² Område Backe Tillträde tidigast Enligt överenskommelse www.hemverket.se - Sida 1 av 6 Beskrivning En charmig gammal gård bestående

Läs mer

Charmigt och välskött bostadshus i äldre stil i Olofsnäs, Geta

Charmigt och välskött bostadshus i äldre stil i Olofsnäs, Geta Charmigt och välskött bostadshus i äldre stil i Olofsnäs, Geta www.fk.ax Bostadshus i Olofsnäs, Geta Amerika-inspirerat Smakfullt renoverat Rymligt och funktionellt Annorlunda Moderna tekniska lösningar

Läs mer

Pålsjö 1:1 m.fl., Pålsjöbaden. Underlag för planuppdrag

Pålsjö 1:1 m.fl., Pålsjöbaden. Underlag för planuppdrag Ändring av detaljplan (1283K-15840) för del av fastigheten Pålsjö 1:1 m.fl., Pålsjöbaden Helsingborgs stad Underlag för planuppdrag Syfte och process Detaljplanens syfte Syftet med ändringen av detaljplanen

Läs mer

SÅGSTUVÄGEN 4-30 INFORMATION OM RENOVERING AV DITT HUS

SÅGSTUVÄGEN 4-30 INFORMATION OM RENOVERING AV DITT HUS SÅGSTUVÄGEN 4-30 INFORMATION OM RENOVERING AV DITT HUS SNART ÄR DET DAGS FÖR RENOVERING DÄR DU BOR Husen på Sågstuvägen 4-30 byggdes 1964-1966. Med lite fantasi kan man föreställa sig hur husen och lägenheterna

Läs mer

CRONHOLM N 8 A från NV. CRONHOLM N 8 A från NV FRONTESPIS. värdering kulturhistoriskt (K) miljömässigt (M) K =1, M =1.

CRONHOLM N 8 A från NV. CRONHOLM N 8 A från NV FRONTESPIS. värdering kulturhistoriskt (K) miljömässigt (M) K =1, M =1. fastighet: CRONHOLM NORRA 8, hus A. adress: Föreningsgatan 19. ålder: 1882. Ombyggt 1890, 1934, 1986. arkitekt / byggm: G. A. Hansson (1934), Nilsson & Persson (1986). Gulvit spritputs. Valmat lågt sadeltak,

Läs mer

Län Gatuadress Kommun Storlek Område Tillträde tidigast Bokbindaregatan 2

Län Gatuadress Kommun Storlek Område Tillträde tidigast Bokbindaregatan 2 Län Skåne Gatuadress Kommun Lund Storlek 2.5 rum (1 sovrum) / 73 m² Område Väster Tillträde tidigast Enligt överenskommelse " Lugnt område med ändå nära till allt. Vacker utsikt från alla rummen och ett

Läs mer

Län Kalmar Gatuadress Lötvägen 83 Kommun Kalmar Storlek 5 rum (4 sovrum) / 113.5 m² Område Kalmar Tillträde tidigast Enligt överenskommelse

Län Kalmar Gatuadress Lötvägen 83 Kommun Kalmar Storlek 5 rum (4 sovrum) / 113.5 m² Område Kalmar Tillträde tidigast Enligt överenskommelse Län Kalmar Gatuadress Kommun Kalmar Storlek 5 rum (4 sovrum) / 113.5 m² Område Kalmar Tillträde tidigast Enligt överenskommelse " Mycket nära till bra kommunikationer och kommande station för pendeltåg.

Läs mer

ANTAGANDEHANDLING 2008-02-06

ANTAGANDEHANDLING 2008-02-06 HMXW ANTAGANDEHANDLING 2008-02-06 Gestaltningsprogram etapp II regler etapp II Följande generella regler gäller för gestaltning av bebyggelsen i Gävle Strand etapp II. Dessa regler ska följas, men är skrivna

Läs mer

värdering kulturhistoriskt (K) miljömässigt (M): K = 2, M = 2. NELENA 3 från O

värdering kulturhistoriskt (K) miljömässigt (M): K = 2, M = 2. NELENA 3 från O fastighet: NELENA 3. adress: Lilla Norregatan 29. ålder: 1800-tal. Ombyggt 1913, 1937. arkitekt / byggm: Henrik Nilsson (1913), L. Persson (1937). Grå cementputs. Grön spritputs. Sadeltak, svart falsad

Läs mer

REGNER 1 från SV. värdering kulturhistoriskt (K) miljömässigt (M): K = 3, M = 2. REGNER 1 från S

REGNER 1 från SV. värdering kulturhistoriskt (K) miljömässigt (M): K = 3, M = 2. REGNER 1 från S fastighet: REGNER 1. adress: Liregatan 9. ålder: 1880. Ombyggt 1936, 1989. arkitekt / byggm: S. Persson (1936), Roger Stigsson (1989). Gråmålad puts. Ljusgrå puts. Valmat sadeltak, rött 1-kupigt tegel.

Läs mer

4. Åtgärdsdokumentation. Kronbergs ateljé. Fasadrenovering 2008. Kulturhistoriska avdelningen. Karin Blent

4. Åtgärdsdokumentation. Kronbergs ateljé. Fasadrenovering 2008. Kulturhistoriska avdelningen. Karin Blent 4. Åtgärdsdokumentation Kronbergs ateljé Fasadrenovering 2008 Kulturhistoriska avdelningen Karin Blent 1 4. Åtgärdsdokumentation Innehållsförteckning Beskrivning före åtgärd:... 3 Antikvariska ställningstaganden:...

Läs mer

8 balkonger med vit korrugerad plåt åt söder. Liten uteplats till en lägenhet i sydväst.

8 balkonger med vit korrugerad plåt åt söder. Liten uteplats till en lägenhet i sydväst. fastighet: OLOF 21, hus A. adress: Sankt Knuts torg 1. ålder: 1960. arkitekt / byggm: HSB. användning: Bostäder, affär och kontor i bottenvåning. antal våningar: 4 Grå puts. Bottenvåning mot torget klädd

Läs mer

KV RISET 10. Illustration Barnängsgatan / Tengdahlsgatan KV RISET 10 2014-05-08

KV RISET 10. Illustration Barnängsgatan / Tengdahlsgatan KV RISET 10 2014-05-08 Illustration Barnängsgatan / Tengdahlsgatan Kontur arkitektkontor ab Triewaldsgränd 1 111 29 Stockholm telefon +46 8 411 54 10 kontor@kontur.se www.kontur.se INNEHÅLL Försättsblad Innehåll Byggnaden, förändring,

Läs mer