Skärpt exportkontroll av krigsmateriel

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Skärpt exportkontroll av krigsmateriel"

Transkript

1 Skärpt exportkontroll av krigsmateriel DEL 2, bilagor Slutbetänkande av Krigsmaterielexportöversynskommittén, KEX Stockholm 2015 SOU 2015:72

2 SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. Beställningsadress: Fritzes kundtjänst, Stockholm Ordertelefon: E-post: Webbplats: fritzes.se För remissutsändningar av SOU och Ds svarar Fritzes Offentliga Publikationer på uppdrag av Regeringskansliets förvaltningsavdelning. Svara på remiss hur och varför. Statsrådsberedningen, SB PM 2003:2 (reviderad ) En kort handledning för dem som ska svara på remiss. Häftet är gratis och kan laddas ner som pdf från eller beställas på regeringen.se/remisser Layout: Kommittéservice, Regeringskansliet. Omslag: Elanders Sverige AB. Tryck: Elanders Sverige AB, Stockholm ISBN ISSN X

3 Innehåll DEL 1 Förkortningar Sammanfattning Summary Författningsförslag Förslag till lag (2016:000) om kontroll av krigsmateriel och av tekniskt bistånd Förslag till lag om ändring av vapenlagen (1996:67) Förslag till lag om ändring i lagen (1996:701) om Tullverkets befogenheter vid Sveriges gräns mot ett annat land inom Europeiska unionen Förslag till lag om ändring av lagen (2000:1064) om kontroll av produkter med dubbla användningsområden och av tekniskt bistånd Förslag till lag om ändring av lagen (2003:148) om straff för terroristbrott Förslag till lag om ändring av luftfartslagen (2010:500) Utredningsuppdraget och dess genomförande Det övergripande uppdraget Uppdragets två delar Frågeställningar utanför direktivets uppdrag

4 Innehåll SOU 2015: Den politiska bakgrunden till uppdraget Ett centralt begrepp Innebörden av riksdagens ställningstaganden Hur har kommittén arbetat Betänkandets disposition Exportkontrollens framväxt Inledning ny författning ny författning internationell vapenhandelskonvention ny författning ny författning tillståndspliktigt att tillhandahålla ny författning statsministerns interpellationssvar nya riktlinjer presenteras ny författning ny författning ny författning Utredningar under slutet av 1980-talet strategiska produkter, ny författning gällande krigsmateriellag, ny författning inrättandet av ISP strategiska produkter, ny författning utredning om följdleveranser

5 SOU 2015:72 Innehåll Produkter med dubbla användningsområden, ny författning KRUT, en översyn av krigsmateriellagstiftningen FN:s vapenprotokoll Överföringsdirektivet, en harmonisering inom EU (ICT) Vapenhandelsfördraget (ATT) Gällande exportkontrollregelverk Inledning Gällande författningar Riktlinjerna ett komplement till författningarna års riktlinjer års riktlinjer Gällande riktlinjer Riktlinjernas juridiska status Riktlinjernas inverkan på tillståndsprövningen Riktlinjernas innehåll EU samarbetets inverkan Inledning EU:s uppförandekod för vapenexport Den gemensamma ståndpunkten ICT-direktivet Internationell samverkan Exportkontrollregimen Wassenaararrangemanget Vapenhandelsfördraget Tillståndsprövningen Inledning Exportkontrollprocessen Exportkontrollprocessens olika steg

6 Innehåll SOU 2015: Krigsmateriel vad omfattas av begreppet? Tillståndsprövningen i praktiken Utgångspunkt för prövningen Handläggningen hos ISP EKR:s roll Överlämnande av ärenden till regeringen Möjlighet till överprövning Öppenhet och transparensen i gällande exportkontrollsystem ISP:s löpande redovisningar ISP:s redovisningar till regeringen Regeringens årliga skrivelse till riksdagen Regeringens rapportering till internationella organ Försvarsindustrin och dess marknad Bakgrund Försvarsindustrin i Sverige Utveckling Verksamhetsområden m.m Svensk försvarsindustri i siffror Den europeiska dimensionen Exportstöd Offset Pågående diskussion om offset Synen på offset inom EU Sveriges användning av offset Korruption inom internationell vapenhandel Krigsmaterielexport Inledning Krigsmaterielexport och import i världen Svensk krigsmaterielexport

7 SOU 2015:72 Innehåll Sveriges export till vissa regioner En politik i förändring synen på försvarsindustrin och krigsmaterielexporten Inledning Förändringarar av försvarsindustrins roll och betydelse över tiden Försvarsbesluten mellan 1987 och Regeringens årliga skrivelse till riksdagen Politik för global utveckling Försvarsindustrins betydelse för Försvarsmaktens materielförsörjning m.m Försvarsexportsmyndigheten Försvarets Materielverk Försvarsmakten Förändring av Sveriges säkerhetspolitiska linje Utrikesdeklarationen Försvarsberedningens rapporter Påverkan på försvarsindustrin och den förändrade synen på behovet av krigsmaterielexport Kritiska röster mot gällande exportkontrollregelverk Inledning Den framförda kritiken Principiell kritik Kritik mot tillämpningen Kritik mot bristande öppenhet, transparens och möjlighet till ansvarsutkrävande Internationell jämförelse Inledning Norge Finland

8 Innehåll SOU 2015: Nederländerna Tyskland Storbritannien Amerikas Förenta Stater Följdleveranser Inledning Vad är en följdleverans? Typer av följdleveranser Tillståndsprövningen av en ansökan om följdleverans Tidigare följdleveransutredningar ISP:s redovisning avseende avslag av ärenden rörande följdleveranser Demokrati och icke-demokrati Inledning Vad är demokrati? Utgångspunkter Demokratiteorier Typer av icke-demokratiska system Demokratins grundkriterier Internationell rätt och demokrati Inledning Förenta Nationerna och demokrati Demokrati och mänskliga rättigheter Går det att objektivt avgöra en stats demokratiska status? Att mäta demokrati Olika demokratiindex Skillnader mellan demokratiindexen

9 SOU 2015:72 Innehåll Är demokratimått ett tillförlitligt sätt att bedöma en stats demokratiska status? Frågor och förslag, en översikt Inledning Frågeställningar att besvara Förslag till införande av demokratikriterium i riktlinjerna Inledning En stats demokratiska status Aspekter att beakta vid tillståndsprövningen avseende en stats demokratiska status Utformningen och tillämpningen av ett demokratikriterium Kommitténs förslag gällande följdleveranser Förslag till regel om följdleverans Inledning Presumtionen att bevilja tillstånd för följdleveranser bör bestå Förslag om vad som ska utgöra en följdleverans Reservdelar Ammunition Leveranser som har ett direkt samband med tidigare beviljad utförsel och där det vore oskäligt att inte bevilja tillstånd Leveranssäkerhetsgarantier från staten Bedömda effekter av förslaget Beaktande av tidsaspekten vid bedömningen av följdleverans

10 Innehåll SOU 2015:72 16 Exportkontrollregelverkets ramverk Inledning Gällande förutsättningar Utformningen av exportkontrollregelverket för krigsmateriel Skäl för att anta nya riktlinjer Förändrade utrikespolitiska förutsättningar Nya internationella förpliktelser och åtaganden Förändringar i säkerhets- och försvarspolitiken Förslag till struktur och utformning av nya riktlinjer Grundläggande principer för exportkontrollen av krigsmateriel Ovillkorliga hinder internationella förpliktelser Internationella åtaganden kriterier som beaktas i tillståndsprövningen Villkorliga hinder nationella åtaganden att beakta i tillståndsprövningen Kommitténs förslag till ökad öppenhet och transparens Inledning Politiskt ansvarsutkrävande Förslag till ökad öppenhet och transparens Ökad öppenhet och transparens gentemot allmänheten Regeringsskrivelsen avseende strategisk exportkontroll Månatlig redovisning av beviljade tillstånd Redovisning av krigsmaterielexport avseende små och lätta vapen samt följdleveranser Ökad öppenhet och transparens gentemot riksdagen

11 SOU 2015:72 Innehåll Redovisning av information som omfattas av sekretess Ökad öppenhet och transparens i Exportkontrollrådet (EKR) Efterkontroll Möjliga effekter av en skärpt exportkontroll Inledning Förutsättningar Den föreslagna skärpningens påverkan på den svenska krigsmaterielexporten Inledning Ekonomiska konsekvenser för försvarsindustrin Konsekvenser för Försvarsmaktens materielförsörjning samt internationella samarbeten Påverkan på möjligheten att delta i internationella insatser för fred och säkerhet En ny krigsmateriellag Kommitténs uppdrag i denna del Skäl för en ny lag Utformningen av en ny lag En förändrad benämning på lagen Kapitelindelning Tillkommande bestämmelser Följdändringar Lagar Förordningar Författningar som saknar hänvisning Ikraftträdande och övergångsbestämmelser

12 Innehåll SOU 2015:72 21 Konsekvensbeskrivning Inledning Vilka berörs av förslagen Behov av resursförstärkning med anledning av förslagen Ekonomiska konsekvenser och finansiering av förslagen Konsekvenser för staten Konsekvenser för företag och enskilda Ekonomiska konsekvenser för ekonomin i stort och andra samhällsekonomiska effekter Effekter på handelsbalansen Effekter på samhällsutveckling och sysselsättning Möjlig påverkan på innovation och teknologispridning Författningskommentar Förslag till lag om kontroll av krigsmateriel och av tekniskt bistånd Förslag till lag om ändring av vapenlagen (1996:67) Förslag till lag om ändring av lagen (1996:701) om Tullverkets befogenheter vid Sveriges gräns mot ett annat land inom Europeiska unionen Förslag till lag om ändring av lagen (2000:1064) om kontroll av produkter med dubbla användningsområden och av tekniskt bistånd Förslag till lag om ändring av lagen (2003:148) om straff för terroristbrott Förslag till lag om ändring av luftfartslagen (2010:500) Reservation och särskilda yttranden

13 SOU 2015:72 Innehåll Bilagor Bilaga 1 Kommittédirektiv 2012: Bilaga 2 Kommittédirektiv 2014: Bilaga 3 Kommittédirektiv 2015: Bilaga 4 ISP Praxisutveckling Bilaga 5 Hearing den 11 februari Bilaga 6 Seminarium den 18 februari Bilaga 7 Jämförelsetabell

14 Innehåll SOU 2015:72 DEL 2, bilagor Beställda rapporter Bilaga 8 Bilaga 9 Den svenska försvarsindustrins säkerhetspolitiska roll för Sverige igår och idag Mellan demokrati och diktatur (demokrati ur ett statsvetenskapligt perspektiv) Bilaga 10 Expertrapport till Krigsmaterielexportöversynskommittén (demokrati ur ett folkrättsligt perspektiv) Bilaga 11 Demokratiindex Bilaga 12 Options for increasing the openness and transparency of Sweden s arms exports and arms export controls Bilaga 13 Current trends in the international arms trade and implications for Sweden Bilaga 14 Penalties for export control offences for dual-use and export control law: a comparative overview of six countries Bilaga 15 Förenta Staternas exportkontrollsystem 2014 ett system i förändring Bilaga 16 Swedish arms export control regulations impact assessment study Yttranden från myndigheter Bilaga 17 ISP:s tillsynsverksamhet enligt krigsmateriellagstiftningen Bilaga 18 FMV:s syn på konsekvenser av en skärpt exportkontroll för svensk försvarslogistik Bilaga 19 Kompletterande yttrande från FMV

15 SOU 2015:72 Innehåll Bilaga 20 Försvarsmaktens syn på vilka konsekvenser en skärpt exportkontroll kan medföra för svensk försvarsförmåga Bilaga 21 Kompletterande yttrande från Försvarsmakten Bilaga 22 FXM:s syn på vilka konsekvenser en skärpt exportkontroll kan medföra för försvarsexportens bidrag till försvarets långsiktiga materielförsörjning Yttranden från näringslivet Bilaga 23 Svenskt Näringsliv Bilaga 24 Säkerhets- och försvarsföretagen Bilaga 25 BAE System Hägglunds Bilaga 26 BAE System Bofors Bilaga 27 SAAB Bilaga 28 Kockums Bilaga 29 Nammo SWEDEN Bilaga 30 Nammo LIAB Yttranden från kommuner och universitet Bilaga 31 Örnsköldsviks kommun Bilaga 32 Karlskoga kommun Bilaga 33 Linköpings universitet Bilaga 34 Gemensamt yttrande: Arboga, Karlskoga, Karlskrona, Östersunds och Örnsköldsviks kommuner

16 Innehåll SOU 2015:72 Yttranden från civilsamhället Bilaga 35 Gemensamt yttrande i samband med hearing: Amnesty, Diakonia, Internationella kvinnorförbundet för fred och frihet, Svenska freds- och skiljedomsföreningen, Kristna fredsrörelsen och Svenska kyrkan Bilaga 36 Internationella kvinnoförbundet för fred och frihet Bilaga 37 Kristna fredsrörelsen Bilaga 38 Rädda barnen Bilaga 39 Svenska kyrkan Bilaga 40 Sveriges kristna råd Bilaga 41 TCO Bilaga 42 Svenska freds- och skiljedomsföreningen Bilaga 43 Diakonia Bilaga 44 Svenska FN-förbundet Bilaga 45 Gemensamt yttrande i samband med föredragning inför KEX: Amnesty, Diakonia, Internationella kvinnoförbundet för fred och frihet, Svenska freds- och skiljedomsföreningen, Kristna fredsrörelsen och Transparency international Bilaga 46 Kompletterande synpunkter från Svenska kyrkan

17 BESTÄLLDA RAPPORTER

18

19 Bilaga 8 Rapport till Kommittén om översyn av exportkontrollen av krigsmateriel, UD 2012:01 Den svenska försvarsindustrins säkerhetspolitiska roll för Sverige igår och idag Jan Joel Andersson 25 april 2013 Inledning Sverige är en nation som sedan andra världskriget haft betydande internationellt inflytande och attraktionskraft inom den internationella säkerhetspolitiken. 1 Upprepade försäkringar på de högsta nivåer i både Bryssel och Washington om att Sverige genast skulle mottas med öppna armar av NATO vid en eventuell ansökan bekräftar att denna situation fortfarande råder. 2 Sveriges litenhet och avsaknad av direkt erfarenhet av krig i modern tid gör detta faktum uppseendeväckande. 3 1 Exempel på detta är Sveriges starka roll under efterkrigstiden inom områden som internationella nedrustningsförhandlingar och FN:s fredsbevarande operationer, ledarskap inom framväxten av det europeiska säkerhetssamarbetet inom EU och ledande ställning inom Natos partnerskap för fred. 2 Senast uttalat av Natos generalsekreterare Anders Fogh Rasmussen vid Folk och Försvars Rikskonferens i Sälen, 13 januari Denna rapport är en förkortad, omarbetad och uppdaterad version av en tidigare rapport av Jan Joel Andersson som publicerades i maj 2009 under titeln Försvarsindustrins säkerhetspolitiska roll: från hårt stål till mjuk makt. Occasional Papers 24. Utrikespolitiska Institutet

20 Bilaga 8 SOU 2015:72 Det finns i princip två möjliga sätt att förklara detta faktum. 4 Den ena förklaringen är att Svensk militär sedan andra världskriget visat upp sådana högkvalificerade förband som trots avsaknad av direkt krigserfarenhet kunnat imponera på omvärlden. Den andra förklaringen är att svensk militärteknisk kunskap, i form av försvarsindustri och försvarsforskning, varit så avancerad och omfattande att det imponerat på omvärlden. Är det då soldater eller är det avancerad forskning och utveckling som ger Sverige mest säkerhetspolitiskt inflytande idag? Den svenska militären Sverige var vid andra världskrigets slut en regional stormakt. Den svenska militären ansågs av utländska observatörer fortfarande stark under 1950-talet men neddragningarna som inleddes under 1960-talet uppmärksammades utomlands. Utländska observatörer bedömde att det svenska försvaret under 1970-talet imponerade mer på papper än i fält och Armén ansågs inte kunna mobilisera effektivt i händelse av krig. I t.ex. amerikanska rapporter beskrevs den svenska militären och speciellt armén under 1970-talet som dåligt utbildad, ha låg beredskap och orealistiska mobiliseringsplaner. 5 Ett överraskande anfall på Sverige skulle få förödande konsekvenser enligt de amerikanska bedömningarna. Den utländska synen på den svenska militären har dock ändrat karaktär sedan mitten av talet. Med början i Bosnien blev de svenska fredsbevarande insatserna allt mer robusta i sin natur. Insatserna som gjordes av svenska förband under FN- och Natobefäl i Bosnien och senare i Kosovo och Afghanistan var av helt annan natur än de traditionella svenska fredsbevarande FN-uppdragen på t.ex. Cypern och i Libanon. I rapporter och i samtal med utländska tjänstemän och analytiker är man i dag i Washington, Bryssel, London och Paris imponerad av de svenska militära insatserna under de senaste åren. Förmågan att under längre 4 En möjlig tredje förklaring som dock inte diskuteras i denna rapport är den svenska underrättelsetjänsten och dess verksamhets betydelse. 5 Dessa amerikanska rapporter redovisas i den säkerhetspolitiska utredningen från 2002 (SOU 2002:108), ss Se också Agrell 2000, s

21 SOU 2015:72 Bilaga 8 tid framgångsrikt kunna ta t.ex. brigadansvar i Kosovo, leda ett Provincial Recontruction Team (PRT) i Afghanistan och inte minst flyginsatsen över Libyen våren och sommaren 2011 framhålls särskilt. 6 Den svenska försvarsforskningen och försvarsindustrin Efter det att förhandlingarna med Norge och Danmark om ett Skandinaviskt försvarsförbund slutligen fallit samman 1949 beslöt Sverige att söka alliansfrihet i fred syftande till neutralitet i krig under det kalla kriget. Detta beslut ledde till att den försvarsindustri som börjat byggas upp inför och under andra världskriget fortsatte att utvecklas i Sverige. 7 En trovärdig alliansfrihet krävde ett starkt försvar som skulle byggas på en inhemsk självförsörjning av försvarsmateriel. Trots de stora kostnaderna satsade Sverige på att bygga upp ett av Europas tekniskt mest avancerade försvarsforsknings- och produktionssystem. Den strategiska utgångspunkten var att Sverige måste kunna möta varje form av krigföring från sovjetisk sida och var därför tvungen att satsa på ett stormaktsförsvar i miniatyr inklusive kärnvapen. 8 Militärtekniskt samarbete med framförallt Storbritannien och USA blev dock alltmer viktigt från 1950-talet. Genom nära samarbete med Storbritannien kunde Sverige bygga upp Europas mest avancerade luftförsvar och i ett avtal (MOU) om fördjupat försvarstekniskt samarbete med USA från 1962 ingick flera hemliga annex om teknologiutbyte inom ett stort antal områden. Dessa MOU och hemliga annex blev början på nära och unika bilaterala samarbeten mellan Sverige och Storbritannien och mellan Sverige och USA inom det militärtekniska området. 9 6 Intervjuer med företrädare för NATO och amerikanska försvarsmakten i Bryssel, Norfolk och Washington Krause Agrell 2000, ss Gribbe 2012; SOU 2002:108; SOU 1994:

22 Bilaga 8 SOU 2015:72 Det svenska försvarsindustri- och försvarsforskningssamarbetet med utlandet är idag fortfarande mycket omfattande. Svenska myndigheter (framförallt FMV och FOI) och svensk industri deltar idag i en rad multilaterala fora och bilaterala samarbeten. FMV har idag (2013) bilaterala samförståndsavtal med fler än 30 olika länder runt om i världen. 10 I multilaterala fora som EU har Sverige en stark roll tack vare att Sverige tillhör en exklusiv liten grupp europeiska länder som kan utveckla och producera avancerad försvarsmateriel. Sverige ingår t.ex. i det så kallade sexnationssamarbetet (LOI/FA) mellan de sex stora europeiska försvarsindustriländerna (Frankrike, Italien, Spanien, Storbritannien, Sverige och Tyskland) som undertecknades i juli Syftet med denna elitklubb för Europeiska försvarsindustrinationer är att underlätta för omstruktureringen och effektiviseringen av den europeiska försvarsindustrin. 11 Även om multilaterala fora växer i betydelse för både svensk försvarsforskning och industri är det de bilaterala samarbetena som står i centrum. Inom försvarsforskningen är det de bilaterala relationerna med USA och Storbritannien som är klart viktigast. Under 2007 deltog t.ex. FOI i 128 internationella samarbetsprojekt varav många på mycket hög nivå. Av dessa var 44 projektavtal under bi- och trilaterala avtal med huvudsakligen USA och Storbritannien. Antalet internationella samarbetsprojekt fortsatte att öka under Det bilaterala samarbetet med USA inom försvarsforsknings- och industrisektorn har ytterligare stärkts genom utvecklingen av den civila säkerhetssektorn. Sverige var även det första land som undertecknade en långtgående överenskommelse (MOU) med USA om bilateralt forskningssamarbete inom civil säkerhetsforskning vilket motiverades i Washington av den framstående och världsledande svenska forskningen inom områden som detektion av explosiva ämnen mm (15 mars 2013) 11 Bakgrunden till avtalet (Framework Agreement, FA) var den avsiktsförklaring (Letter of Intent, LoI) som ländernas försvarsministrar ingick i juli 1998 ofta också kallat sexnationsavtalet. 12 FOI årsrapporter 2007; Intervjuer med svenska och amerikanska tjänstemän och analytiker i Washington

23 SOU 2015:72 Bilaga 8 Som en av de mest forsknings- och utvecklingsintensiva länderna i världen har den svenska försvarsindustrin och forskningen varit och utgör en central del i Sveriges säkerhetspolitiska kontakter med omvärlden. Under perioden ingick svenska regeringen 39 samarbetsavtal om försvarsforskning och informationsutbyte med 16 länder. Under samma period ingick FMV med regeringens tillstånd 96 avtal med 21 länder. Därutöver ingick svensk försvarsindustri egna avtal med sina utländska motparter. Bland de länder som Sverige samarbetade med under kalla kriget var Australien, Belgien, Danmark, Finland, Frankrike, Norge, Schweiz, Storbritannien, Västtyskland och USA. De viktigaste samarbetsländerna var USA och Storbritannien. 14 Enligt 1994 års neutralitetsutrednings (SOU 1994:11) bedömning var det utan tvekan Sverige som var den part som fick ut mest av det försvarstekniska samarbetet med USA men det fanns också stort amerikanskt intresse av att få tillgång till svensk försvarsforskning inom bl.a. FOA, FMV och FFA (Flygtekniska anstalten) samt inom den svenska försvarsindustrin. 15 Att det bilaterala försvarsmateriel- och försvarsforskningssamarbetet med Sverige var viktigt för USA visar inte minst det faktum att dessa kontakter och handeln inte påverkades nämnvärt ens under de kallaste åren av svensk-amerikansk politisk konflikt över Vietnamkriget. 16 Även i den säkerhetspolitiska utredningen från 2002 (SOU 2002:108) betonas att de bilaterala försvarsmaterielkontakterna med USA varit utomordentligt viktiga och att samarbetet fungerat bra även i tider av utrikespolitiska motsättningar. 17 Detta gällde dock så länge som Sverige hölls sig till amerikanska riktlinjer om att begränsa tekniköverföring till öst och speciellt Sovjetunionen. Det nära försvarstekniska samarbetet med USA hotades vid några tillfällen under kalla kriget (speciellt vid de s.k. Datasaab och Asea-affärerna i början av 1980-talet) på grund av att civil 14 SOU 2002: SOU 1994:11 16 Mörth och Sundelius SOU 1994:

24 Bilaga 8 SOU 2015:72 högteknologi med amerikanskt ursprung illegalt vidareexporterats av svenska företag till Sovjetunionen. Sedan Svenska regeringen garanterat säkerhetsskyddet av amerikansk sekretessbelagd militär information återupptogs dock de goda försvarstekniska relationerna mellan Sverige och USA. 18 Det säkerhetspolitiska värdet av försvarsindustrin och forskningen Det är svårt att objektivt mäta det säkerhetspolitiska värdet av försvarsindustrin och försvarsforskningen för Sverige under kalla kriget. De många informationsutbytes-, materieloch forskningssamarbetsprojekten med framförallt USA, men även med Storbritannien, under kalla kriget gjorde det dock möjligt för det lilla neutrala Sverige att institutionalisera varaktiga säkerhets- och försvarspolitiska kontakter med de ledande västmakterna USA och Storbritannien på ett sätt som inte hade varit möjligt utan en avancerad svensk försvarsforskning och industri. De många svensk-brittiska och svensk-amerikanska bilaterala militärtekniska informationsutbytes- och samarbetsprojekten inom försvarsforskning och industri ledde till ett kontinuerligt växande antal brittiska och amerikanska forskare, tjänstemän och officerare med personliga kontakter och insyn i det svenska försvarsetablissemanget och därmed en (förhoppningsvis) positiv inställning till Sveriges och dess militära förmåga. 19 Den svenska försvarsforskningen och industrin var under kalla kriget inte bara viktig för Sveriges säkerhetspolitiska ställning i Västeuropa och USA utan även i tredje världen. Sveriges betydelse som säkerhetspolitisk aktör blev stor i tredje världen inte minst tack vare den offensiva nedrustningspolitiken, som mycket byggde på kunskaperna från det avbrutna svenska kärnvapenprogrammet som dock fortsatte i form av så kallad skyddsforskning. 18 Mörth och Sundelius För en liknande slutsats se Gribbe

25 SOU 2015:72 Bilaga 8 Det säkerhetspolitiska värdet av försvarsforskningen och försvarsindustrin för Sveriges säkerhetspolitiska ställning i världen idag är fortfarande betydande. I de bilaterala säkerhetsrelationerna med USA och Storbritannien är försvarsforsknings- och försvarsindustriprojekt grunden för ett stort antal informationsutbytes- och samarbetsprojekt och kontakter som annars inte skulle ha kommit till stånd. Storbritannien har bilaterala försvarsforskningsavtal med Sverige på nivåer som man inte har med många andra länder. Samarbetsavtalet med USA inom säkerhetsforskningen som FOI skrivit under med amerikanska Department of Homeland Security (DHS) visar också på hur stark svensk försvarsforskning och industri uppfattas i USA och som nu sprider sig till nya amerikanska säkerhetspolitiska miljöer. Dessa kontakter och samarbetsprojekt är direkt kopplade till antalet områden där svensk forskning anses vara världsledande eller ledande. När dessa områden minskar eller försvinner faller också det internationella intresset för Sverige. En indikation på detta är att Storbritannien i vissa rapporter numera sägs prioriterar samarbete med de s.k. LOI-länderna minus Sverige men med Nederländerna. 20 Insatsförsvar eller försvarsindustri? Vad skall man då välja för att få störst säkerhetspolitisk effekt: insatsförsvar eller försvarsindustri? De senaste årens tydliga budskap har varit att den tidigare inriktningen mot svensk egenutveckling av försvarsmateriel och en stark roll för den inhemska industrin kommer att minska medan Sveriges förmåga till internationella insatser ska öka. Frågan som måste ställas är vad regeringen säkerhetspolitiskt hoppas uppnå genom ambitionen att öka Sveriges förmåga till internationella insatser? En möjlig förebild för hur ett litet land kan profilera sig i den internationella säkerhetspolitiken är Danmark och dess satsning på internationella insatser. De danska insatserna i Irak 2003, i södra Afghanistan sedan 2001 och i 20 Uppgift från intervjuer med försvarsmaterielexperter i Stockholm och Washington, hösten 2011, hösten 2012 och våren

26 Bilaga 8 SOU 2015:72 Libyen 2011 har rönt stor uppskattning i Washington och Natohögkvarteret i Bryssel. Att Natos nuvarande generalsekreterare är den tidigare danska statsministern Anders Fogh Rasmussen är knappast en slump. Det danska inflytande i Washington och Bryssel måste dock vägas mot det pris Danmark betalar i form av både stupade soldater och att vara identifierad som en så aktiv part i den amerikanska kampen mot terrorismen. 21 Satsningen på ett aktivt insatsförsvar och minskade försvarsbudgetar gjorde det nödvändigt att utreda försvarsforskningen och försvarsindustrins roll i den svenska säkerhetspolitiken. Detta arbete inleddes av försvarsdepartementet under 2007 med målet att presentera en svensk försvarsindustristrategi där försvarsindustrins bredare försvars-, säkerhets- och näringspolitiska betydelse lades fast. Denna strategi skulle ursprungligen ha presenterats i mars 2008 men har fortfarande våren 2013 inte presenterats. Enligt uppgifter av flera källor till författaren är strategin sedan länge klar på departementet men det är idag högst oklart om strategin någonsin kommer att presenteras offentligt. Då ingen försvarsindustristrategi presenterats offentligt är det svårt att avgöra hur regeringen bedömer det säkerhetspolitiska värdet av den svenska försvarsforskningen och försvarsindustrin idag. I den promemoria från 2007 där Försvarsdepartementet redogjorde för målet med försvarsindustristrategin när arbetet med strategin inleddes sägs dock att Sveriges möjligheter att bli en attraktiv partner i samarbeten om försvarsteknologi och -materiel, som ett led i ett fördjupat försvars- och säkerhetspolitiskt bi- eller multilateralt samarbete, beror i hög grad på närvaron av en inhemsk kvalificerad försvarsindustri. 22 Promemorian slår också fast att den inhemska försvarsindustrin påverkar möjligheterna att skapa säkerhetspolitiskt anseende och inflytande. Genom en hög andel forskning, utveckling 21 Danmark är ett av de länder som haft flest stupade soldater per capita av de medverkande ISAF-länderna i Afghanistan. 22 Se Försvarsdepartementets promemoria (utkast) Arbetsgrupp för framtagande av en försvarsindustristrategi, mars 2007, ss Citerad i Försvarsindustrin i Sverige, PM Dnr 2008:945, Riksdagens utredningstjänst, ss. 9,

Den svenska försvarsindustrins säkerhetspolitiska roll för Sverige igår och idag

Den svenska försvarsindustrins säkerhetspolitiska roll för Sverige igår och idag Rapport till Kommittén om översyn av exportkontrollen av krigsmateriel, UD 2012:01 Den svenska försvarsindustrins säkerhetspolitiska roll för Sverige igår och idag Jan Joel Andersson 25 april 2013 Inledning

Läs mer

Mellan demokrati och diktatur. 12 Augusti, 2013

Mellan demokrati och diktatur. 12 Augusti, 2013 Mellan demokrati och diktatur Rapport till Kommittén om översyn av exportkontrollen av krigsmateriel 12 Augusti, 2013 Staffan I. Lindberg Docent, Statsvetenskapliga institutionen, Göteborgs universitet

Läs mer

Försvarsindustrins säkerhetspolitiska roll: från hårt stål till mjuk makt?

Försvarsindustrins säkerhetspolitiska roll: från hårt stål till mjuk makt? Occasional Papers 24 Försvarsindustrins säkerhetspolitiska roll: från hårt stål till mjuk makt? Jan Joel Andersson Utrikespolitiska Institutet Maj 2009 Publicerad av Utrikespolitiska Institutet P.O. Box

Läs mer

Kommittédirektiv. Forskning och utveckling på försvarsområdet. Dir. 2015:103. Beslut vid regeringssammanträde den 29 oktober 2015

Kommittédirektiv. Forskning och utveckling på försvarsområdet. Dir. 2015:103. Beslut vid regeringssammanträde den 29 oktober 2015 Kommittédirektiv Forskning och utveckling på försvarsområdet Dir. 2015:103 Beslut vid regeringssammanträde den 29 oktober 2015 Sammanfattning En särskild utredare ska lämna förslag till inriktningen, omfattningen

Läs mer

HÖGKVARTERET Datum HKV beteckning 2004-02-27 23 383:62995

HÖGKVARTERET Datum HKV beteckning 2004-02-27 23 383:62995 Sida 1 (7) Särskilda redovisningar rörande Försvarsmaktens förslag till en utvecklad försvarsattachéorganisation och Försvarsmaktens öppna redovisning över tänkt verksamhet för år 2005 för den militära

Läs mer

Hemtentamen politisk teori II.

Hemtentamen politisk teori II. Hemtentamen politisk teori II. Inledning: Att kunna formulera en fråga som är politisk-filosofiskt var inte det lättaste för mig, eftersom det inom vilken gräns kan man skapa en sådan fråga. Något som

Läs mer

Sveriges internationella överenskommelser

Sveriges internationella överenskommelser Sveriges internationella överenskommelser ISSN 1102-3716 Utgiven av utrikesdepartementet SÖ 2013:20 Nr 20 Protokoll om det irländska folkets oro rörande Lissabonfördraget Bryssel den 13 juni 2012 Regeringen

Läs mer

Svenska Röda Korsets yttrande över betänkandet Skärpt exportkontroll av krigsmateriel (SOU 2015:72)

Svenska Röda Korsets yttrande över betänkandet Skärpt exportkontroll av krigsmateriel (SOU 2015:72) 1 Stockholm 2015-11-03 UD2015/1023/NIS Till: Utrikesdepartementet 103 33 Stockholm Johan.matz@gov.se, ud-nis@gov.se Svenska Röda Korsets yttrande över betänkandet Skärpt exportkontroll av krigsmateriel

Läs mer

En stark svensk säkerhetsoch försvarsindustri ger Sverige säkerhetspolitisk handlingsfrihet

En stark svensk säkerhetsoch försvarsindustri ger Sverige säkerhetspolitisk handlingsfrihet VARFÖR? VARFÖR? En stark svensk säkerhetsoch försvarsindustri ger Sverige säkerhetspolitisk handlingsfrihet VARFÖR? En stark svensk säkerhets- och försvarsindustri stärker Sveriges internationella inflytande

Läs mer

DET ÄR ALLDELES FÖR LÅNGT FRÅN MIN VARDAG.

DET ÄR ALLDELES FÖR LÅNGT FRÅN MIN VARDAG. DET ÄR ALLDELES FÖR LÅNGT FRÅN MIN VARDAG. Jag, min kommun och europeiseringen Rutger Lindahl Centrum för Europaforskning (CERGU) Göteborgs universitet INTERNATIONALISERING och GLOBALISERING inte bara

Läs mer

Maktbalans och alliansfrihet

Maktbalans och alliansfrihet NILS ANDRÉN Maktbalans och alliansfrihet Svensk utrikespolitik under 1900-talet NORSTEDTS JURIDIK Innehåll Till läsaren 11 UTRIKESPOLITIK 13 Förutsättningar 13 Perspektiv på utrikespolitik 14 Realism och

Läs mer

Regeringens proposition 2015/16:153

Regeringens proposition 2015/16:153 Regeringens proposition 2015/16:153 Stöd till Frankrike med försvarsmateriel Prop. 2015/16:153 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 17 mars 2016 Stefan Löfven Peter Hultqvist

Läs mer

Säkerhetspolitik för vem?

Säkerhetspolitik för vem? Säkerhetspolitik för vem? Säkerhet vad är det? Under kalla kriget pågick en militär kapprustning utifrån uppfattningen att ju större militär styrka desto mer säkerhet. Efter Sovjetunionens fall har kapprustningen

Läs mer

Ärende 4. Remiss av Skärpt exportkontroll av krigsmateriel och Sanktionsväxling effektivare sanktioner på exportkontrollområdet

Ärende 4. Remiss av Skärpt exportkontroll av krigsmateriel och Sanktionsväxling effektivare sanktioner på exportkontrollområdet Ärende 4 Remiss av Skärpt exportkontroll av krigsmateriel och Sanktionsväxling effektivare sanktioner på exportkontrollområdet Tjänsteskrivelse 1 (2) 2015-10-01 KS 2015.0277 Handläggare Bosse Björk Remiss

Läs mer

Hemtenta Vad är egentligen demokrati?

Hemtenta Vad är egentligen demokrati? Hemtenta Vad är egentligen demokrati? Inledning Demokrati ett begrepp många av oss troligen tycker oss veta vad det är, vad det innebär och någonting många av oss skulle hävda att vi lever i. Ett styrelseskick

Läs mer

Ny struktur för ökad säkerhet - nätverksförsvar och krishantering

Ny struktur för ökad säkerhet - nätverksförsvar och krishantering Ds 2001:44 Ny struktur för ökad säkerhet - nätverksförsvar och krishantering Rapport från Försvarsberedningen inför 2001 års försvarsbeslut REGERINGSKANSLIET Försvarsdepartementet Innehåll Missiv.^ 9 Sammanfattning

Läs mer

Karlskoga kommuns yttrande

Karlskoga kommuns yttrande Bilaga 1 Karlskoga kommuns yttrande till Krigsmaterielexportöversynskommittén www.karlskoga.se Bakgrund Regeringen tillkallade förra året en parlamentarisk kommitté, Krigsmaterielexportöversynskommittén,

Läs mer

Fysioterapeut ny skyddad yrkestitel för sjukgymnaster, Ds 2013:4

Fysioterapeut ny skyddad yrkestitel för sjukgymnaster, Ds 2013:4 2013-02-06 LJ 2013/94 Förvaltningsnamn Anders Liif Landstingsstyrelsen Fysioterapeut ny skyddad yrkestitel för sjukgymnaster, Ds 2013:4 Sammanfattning Landstinget i Jönköpings län har beretts tillfälle

Läs mer

Idéprogram. för Svenska Freds- och Skiljedomsföreningen antaget på kongressen 2010

Idéprogram. för Svenska Freds- och Skiljedomsföreningen antaget på kongressen 2010 Idéprogram för Svenska Freds- och Skiljedomsföreningen antaget på kongressen 2010 Inledning Svenska Freds- och Skiljedomsföreningen är en religiöst och partipolitiskt oberoende organisation som arbetar

Läs mer

Kommittédirektiv. Översyn av exportkontrollen av krigsmateriel. Dir. 2012:50. Beslut vid regeringssammanträde den 1 juni 2012

Kommittédirektiv. Översyn av exportkontrollen av krigsmateriel. Dir. 2012:50. Beslut vid regeringssammanträde den 1 juni 2012 Kommittédirektiv Översyn av exportkontrollen av krigsmateriel Dir. 2012:50 Beslut vid regeringssammanträde den 1 juni 2012 Sammanfattning En parlamentarisk kommitté ska tillkallas för att utreda den framtida

Läs mer

Kommittédirektiv. Utvärdering av Sveriges engagemang i Afghanistan. Dir. 2015:79. Beslut vid regeringssammanträde den 9 juli 2015

Kommittédirektiv. Utvärdering av Sveriges engagemang i Afghanistan. Dir. 2015:79. Beslut vid regeringssammanträde den 9 juli 2015 Kommittédirektiv Utvärdering av Sveriges engagemang i Afghanistan Dir. 2015:79 Beslut vid regeringssammanträde den 9 juli 2015 Sammanfattning En särskild utredare ska utvärdera Sveriges samlade engagemang

Läs mer

Lång historia utveckling baserad på den svenska säkerhets- och försvarspolitiken

Lång historia utveckling baserad på den svenska säkerhets- och försvarspolitiken PowerPoint stoppade automatisk hämtning av den här bilden för att skydda din integritet. Lång historia utveckling baserad på den svenska säkerhets- och försvarspolitiken 1552 Åkers Krutbruk 1937 Saab 1600

Läs mer

Uppdrag att överväga ett särskilt straffansvar för deltagande i en terroristorganisation

Uppdrag att överväga ett särskilt straffansvar för deltagande i en terroristorganisation Promemoria 2017-05-02 Ju2017/03958/LP Justitiedepartementet Straffrättsenheten Ämnesråd Marie Skåninger 08-405 35 82 076-140 84 59 marie.skaninger@regeringskansliet.se Uppdrag att överväga ett särskilt

Läs mer

Stockholm, 31 juli 2009. Remissyttrande om Stödutredningen (Fö 2009:A) Från Svenska Freds- och Skiljedomsföreningen Box 2088 103 12 Stockholm.

Stockholm, 31 juli 2009. Remissyttrande om Stödutredningen (Fö 2009:A) Från Svenska Freds- och Skiljedomsföreningen Box 2088 103 12 Stockholm. Stockholm, 31 juli 2009 Remissyttrande om Stödutredningen (Fö 2009:A) Från Svenska Freds- och Skiljedomsföreningen Box 2088 103 12 Stockholm Genom Anna Ek Ordförande Svenska Freds- och Skiljedomsföreningen

Läs mer

Motion till riksdagen 2015/16:3296 av Håkan Svenneling m.fl. (V) med anledning av skrivelse 2015/16:48 Regeringens exportstrategi

Motion till riksdagen 2015/16:3296 av Håkan Svenneling m.fl. (V) med anledning av skrivelse 2015/16:48 Regeringens exportstrategi Kommittémotion Motion till riksdagen 2015/16:3296 av Håkan Svenneling m.fl. (V) med anledning av skrivelse 2015/16:48 Regeringens exportstrategi 1 Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen ställer sig bakom

Läs mer

Demokrati och Mänskliga rättigheter Alla FN:s förklaring om de mänskliga rättigheterna från år Religionsfrihet * Rösträtt Yttrandefrihet

Demokrati och Mänskliga rättigheter Alla FN:s förklaring om de mänskliga rättigheterna från år Religionsfrihet * Rösträtt Yttrandefrihet Demokrati och Mänskliga rättigheter Alla människor i hela världen har vissa rättigheter. Det står i FN:s förklaring om de mänskliga rättigheterna från år 1948. Det är staten i varje land som ska se till

Läs mer

Marknadens Utveckling

Marknadens Utveckling Marknadens Utveckling Svensk försvarsexport 2015 Försvarsexportmyndighetens, FXM, uppdrag är att främja svensk försvarsexport när den är av försvarspolitiskt intresse. Myndigheten stöder företags försvarsnyttiga

Läs mer

Forum Syds policy för det civila samhällets roll i en demokratisk utveckling

Forum Syds policy för det civila samhällets roll i en demokratisk utveckling Forum Syds policy för det civila samhällets roll i en demokratisk utveckling Beslutad av: Forum Syds styrelse Beslutsdatum: 18 februari 2013 Giltighetstid: Tillsvidare Ansvarig: generalsekreteraren 2 (5)

Läs mer

Ökat Nato-motstånd och minskat stöd

Ökat Nato-motstånd och minskat stöd Ökat Nato-motstånd och minskat stöd för den svenska insatsen i Afghanistan Ökat Nato-motstånd och minskat stöd för den svenska insatsen i Afghanistan Ulf Bjereld T orsdagen den 17 mars antog FN:s säkerhetsråd

Läs mer

Anförande av MSB:s generaldirektör Helena Lindberg vid Folk och Försvars rikskonferens den 9 januari 2017

Anförande av MSB:s generaldirektör Helena Lindberg vid Folk och Försvars rikskonferens den 9 januari 2017 MSB-51.1 Myndigheten för samhällsskydd och beredskap PM 1 (10) Opinioner 2016 Anförande av MSB:s generaldirektör Helena Lindberg vid Folk och Försvars rikskonferens den 9 januari 2017 Ers Majestät! Ärade

Läs mer

Yttrande över betänkandet Genomförande av direktiv om överförande av krigsmateriel inom EU m.m. (Ds 2010:29)

Yttrande över betänkandet Genomförande av direktiv om överförande av krigsmateriel inom EU m.m. (Ds 2010:29) YTTRANDE Ks 2010/0706 Utrikesdepartementet 103 33 Stockholm Yttrande över betänkandet Genomförande av direktiv om överförande av krigsmateriel inom EU m.m. (Ds 2010:29) Svenska kyrkan har beretts tillfälle

Läs mer

Kalla kriget 1945-1991

Kalla kriget 1945-1991 Kalla kriget 1945-1991 Sovjetunionen vs. USA Kampen om världsherraväldet Kalla kriget 1 Varför kallas det Kalla Kriget? Kallt krig för att det aldrig blev riktigt hett det blev inte direkt krig, väpnade

Läs mer

Nya exportregler för vapen

Nya exportregler för vapen 1992 Nya exportregler för vapen Nya lagar ska strama upp, Sveriges export av högteknologivaror, krigsmateriel och kärnteknologi. Men tullen i Göteborg kräver ökade insatser inom tullkriminalen för att

Läs mer

DEMOKRATI OCH DIKTATUR ROS16

DEMOKRATI OCH DIKTATUR ROS16 DEMOKRATI OCH DIKTATUR ROS16 Vad krävs av ett land för att vi ska kunna kalla det demokratiskt? DEMOKRATISKA SPELREGLER Majoritetsprincipen Ska gälla vid val eller folkomröstningar. Om det exempelvis finns

Läs mer

Världskrigens tid

Världskrigens tid Världskrigens tid 1914-1945 Krig är blott en fortsättning på politiken med andra medel. Carl von Clausewitz Tysk general 1780-1831 1:a världskriget Krig mellan åren 1914 och 1918. Kriget stod mellan två

Läs mer

Östgruppen vill veta vad X-partiet har för inställning till utvecklingen i Ryssland och till det svenska demokratistödet till Ryssland:

Östgruppen vill veta vad X-partiet har för inställning till utvecklingen i Ryssland och till det svenska demokratistödet till Ryssland: Augusti-september 2014 Enkät om Sveriges demokratistöd till Ryssland Östgruppen för demokrati och mänskliga rättigheter har under lång tid bevakat och granskat det svenska demokratistödet till Ryssland,

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLINGS FÖRDRAGSSERIE Utgiven i Helsingfors den 9 december 2014

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLINGS FÖRDRAGSSERIE Utgiven i Helsingfors den 9 december 2014 FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLINGS FÖRDRAGSSERIE Utgiven i Helsingfors den 9 december 2014 101/2014 (Finlands författningssamlings nr 1018/2014) Statsrådets förordning om sättande i kraft av protokollet om

Läs mer

Det kalla kriget. Freden i Europa förbereds

Det kalla kriget. Freden i Europa förbereds Det kalla kriget När Tyskland anföll Sovjet 1941 bildades en allians mellan USA, Storbritannien och Sovjet. På det stora hela fungerade detta bra. Det fanns dock en motsättning mellan de båda västmakterna

Läs mer

HISTORISK TIDSKRIFT (Sweden) 123:4 2003

HISTORISK TIDSKRIFT (Sweden) 123:4 2003 HISTORISK TIDSKRIFT (Sweden) 123:4 2003 636 Socialdemokratisk Europapolitik Maria Gussarsson, En socialdemokratisk Europapolitik. Den svenska socialdemokratins hållning till de brittiska, västtyska och

Läs mer

Basfrågor: En delad värld

Basfrågor: En delad värld Basfrågor: En delad värld supermakter stormakter ockupationszon järnridån västmakterna kapprustning maktblock permanent mandattid lydstater frihandelsområde förstatliga elit partisankrigare militärdiktatur

Läs mer

SVERIGE INFÖR UTLANDET

SVERIGE INFÖR UTLANDET SVERIGE INFÖR UTLANDET INSTALLNINGEN till Sveriges s. k. kulturpropaganda har under årens lopp i hög grad växla t. Kring det andra världskrigets slut rådde av allt att döma en viss oro för att vårt land

Läs mer

Hur kan vi stärka solidariteten och bekämpa fattigdomen i världen?

Hur kan vi stärka solidariteten och bekämpa fattigdomen i världen? RÅDSLAG VÅR VÄRLD F Ö R O S S SO C I A L D E M O K R AT E R Ä R M Ä N N I S K A N M Å L E T hennes utveckling och frihet, vilja att växa, ansvarskänsla för kommande generationer, solidaritet med andra.

Läs mer

Inför Krigsmaterielexportöversynskommitténs (KEX) slutsatser

Inför Krigsmaterielexportöversynskommitténs (KEX) slutsatser Inför Krigsmaterielexportöversynskommitténs (KEX) slutsatser Praktisk information Den 15 april lämnar den parlamentariska Krigsmaterielexportöversynskommittén (Kex) sina slutsatser efter att slutdatumet

Läs mer

Demokrati och politik i Sverige Pedagogisk planering i samhällskunskap och historia åk 8 ht 2012

Demokrati och politik i Sverige Pedagogisk planering i samhällskunskap och historia åk 8 ht 2012 Demokrati och politik i Sverige Pedagogisk planering i samhällskunskap och historia åk 8 ht 2012 Kunskap om partier och hur riksdag och regering fungerar är exempel på saker du får lära dig om i det här

Läs mer

Kalla kriget. Karta över Europa. VEU: VästEuropeiska Unionen. Källa: http://commons.wikimedia.org/wiki/file:cold_war_europe_military_map_sv.

Kalla kriget. Karta över Europa. VEU: VästEuropeiska Unionen. Källa: http://commons.wikimedia.org/wiki/file:cold_war_europe_military_map_sv. Kalla kriget Kalla kriget var en konflikt mellan USA och Sovjetunionen som utspelade sig från år 1945 till år 1989. USA och Sovjetunionen var två supermakter som bildades efter det Andra världskriget då

Läs mer

1 Vapenvalets riksdagsledamotenkät Frågor

1 Vapenvalets riksdagsledamotenkät Frågor 1 Vapenvalets riksdagsledamotenkät Frågor Här följer åtta frågor om Sveriges export av krigsmateriel (vapenexport). Utveckla gärna dina svar i kommentarsfältet som du hittar i slutet. På nästa sida får

Läs mer

Nordiskt samarbete. Nordens invånare om nordiskt samarbete. En opinionsundersökning i Finland, Danmark, Island, Norge och Sverige

Nordiskt samarbete. Nordens invånare om nordiskt samarbete. En opinionsundersökning i Finland, Danmark, Island, Norge och Sverige Nordiskt samarbete Nordens invånare om nordiskt samarbete. En opinionsundersökning i Finland, Danmark, Island, Norge och Sverige Nordiskt samarbete, Nordens invånare om nordiskt samarbete. En opinionsundersökning

Läs mer

Svensk försvarsindustri har lyckats väl med uppmaningen att omorientera sig mot export och nya marknader. Framgångskonceptet består i

Svensk försvarsindustri har lyckats väl med uppmaningen att omorientera sig mot export och nya marknader. Framgångskonceptet består i Om SOFF: Säkerhets och försvarsföretagen är en branschorganisation för företag inom säkerhets och försvarsområdet med verksamhet i Sverige. Organisationens syfte är att ur ett branschperspektiv arbeta

Läs mer

GRÖN IDEOLOGI SOLIDARITET I HANDLING. En kort sammanfattning av Miljöpartiet de grönas partiprogram

GRÖN IDEOLOGI SOLIDARITET I HANDLING. En kort sammanfattning av Miljöpartiet de grönas partiprogram En kort sammanfattning av Miljöpartiet de grönas partiprogram BY: George Ruiz www.flickr.com/koadmunkee/6955111365 GRÖN IDEOLOGI SOLIDARITET I HANDLING Partiprogrammet i sin helhet kan du läsa på www.mp.se/

Läs mer

Hur bidrar försvarsexporten till försvarsnyttan?

Hur bidrar försvarsexporten till försvarsnyttan? Hur bidrar försvarsexporten till försvarsnyttan? Varför försvarsexport? Syftet med denna skrift är att belysa skälen till försvarsexport. Att det finns en svensk försvarsindustri har varit och är ett säkerhets-

Läs mer

BOMBER OCH GRANATER SVENSKA BANKERS INVESTERINGAR I KONTROVERSIELL VAPENEXPORT

BOMBER OCH GRANATER SVENSKA BANKERS INVESTERINGAR I KONTROVERSIELL VAPENEXPORT BOMBER OCH GRANATER S V E N S K A B A N K E R S I N V E S T E R I N G A R I K O N T R O V E R S I E L L VA P E N E X P O R T Detta är en sammanfattning av en längre rapport publicerad på engelska av Diakonia

Läs mer

III RÄTTSAKTER SOM ANTAGITS I ENLIGHET MED AVDELNING V I FÖRDRAGET OM EUROPEISKA UNIONEN

III RÄTTSAKTER SOM ANTAGITS I ENLIGHET MED AVDELNING V I FÖRDRAGET OM EUROPEISKA UNIONEN 13.12.2008 Europeiska unionens officiella tidning L 335/99 III (Rättsakter som antagits i enlighet med fördraget om Europeiska unionen) RÄTTSAKTER SOM ANTAGITS I ENLIGHET MED AVDELNING V I FÖRDRAGET OM

Läs mer

Svenska regeringspartier (våra största partier)

Svenska regeringspartier (våra största partier) Demokrati Fria val: Ingen annan har rätt att bestämma vad väljaren ska rösta på och man har rätt att vara hemlig om vad man röstar på. Rösträtt: Alla har rätt att rösta i politiska val. I en demokrati

Läs mer

EU:s handelspolitik och Afrika en win-win-situation? Ann-Sofi Rönnbäck Statsvetenskapliga institutionen Umeå universitet

EU:s handelspolitik och Afrika en win-win-situation? Ann-Sofi Rönnbäck Statsvetenskapliga institutionen Umeå universitet EU:s handelspolitik och Afrika en win-win-situation? Ann-Sofi Rönnbäck Statsvetenskapliga institutionen Umeå universitet INTERNATIONELL POLITISK EKONOMI tvärvetenskaplig forskningsinriktning som analyserar

Läs mer

Nytt avgiftssystem för finansiering av Inspektionen för strategiska produkter

Nytt avgiftssystem för finansiering av Inspektionen för strategiska produkter Utrikesutskottets betänkande 2008/09:UU4 Nytt avgiftssystem för finansiering av Inspektionen för strategiska produkter Sammanfattning Utskottet behandlar i detta betänkande regeringens proposition 2007/08:

Läs mer

Internationell politik 1

Internationell politik 1 Internationell politik 1 Föreläsning 4. Internationell säkerhet, maktbalans och kollektiv säkerhet Jörgen Ödalen jorgen.odalen@liu.se Att definiera säkerhet Ett i grunden omstritt begrepp. Konsensus kring

Läs mer

Kommittédirektiv. Utvidgad frivillig försvarsverksamhet som även omfattar stöd till anhöriga och veteransoldater. Dir. 2011:103

Kommittédirektiv. Utvidgad frivillig försvarsverksamhet som även omfattar stöd till anhöriga och veteransoldater. Dir. 2011:103 Kommittédirektiv Utvidgad frivillig försvarsverksamhet som även omfattar stöd till anhöriga och veteransoldater Dir. 2011:103 Beslut vid regeringssammanträde den 8 december 2011 Sammanfattning En särskild

Läs mer

Lättläst. Lättläst version. Betänkande av Lättlästutredningen. Stockholm 2013 SOU 2013:58

Lättläst. Lättläst version. Betänkande av Lättlästutredningen. Stockholm 2013 SOU 2013:58 Lättläst Lättläst version Betänkande av Lättlästutredningen Stockholm 2013 SOU 2013:58 SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För remissutsändningar av SOU och Ds svarar Fritzes Offentliga Publikationer

Läs mer

Reformerat regelverk för handel med försvarsmateriel SOU 2005:9

Reformerat regelverk för handel med försvarsmateriel SOU 2005:9 Stockholm, den 3 juni 2005 Gemensamt remissvar Amnesty International, svenska sektionen Diakonia Kristna Fredsrörelsen Svenska FN-förbundet Svenska Freds- och Skiljedomsföreningen Svenska Röda Korset Reformerat

Läs mer

DN DEBATT: "Farligt försvaga riksbanken". Tre ekonomiprofessorer dömer ut valutapolitiska utredningens förslag

DN DEBATT: Farligt försvaga riksbanken. Tre ekonomiprofessorer dömer ut valutapolitiska utredningens förslag DN DEBATT: "Farligt försvaga riksbanken". Tre ekonomiprofessorer dömer ut valutapolitiska utredningens förslag Valutapolitiska utredningen föreslår att regeringen ska ta över ansvaret för valutapolitiken

Läs mer

Regeringen uppdrar åt Sida att genomföra resultatstrategin.

Regeringen uppdrar åt Sida att genomföra resultatstrategin. Regeringsbeslut III:1 2014-05-15 UF2014/32089/UD/FMR Utrikesdepartementet Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete (Sida) 105 25 STOCKHOLM Resultatstrategi för särskilda insatser för mänskliga

Läs mer

Nyheter om Pakistan och andra länder

Nyheter om Pakistan och andra länder Informationsresurser inför FN-rollspelet 2009 : Konflikten i Pakistan Allmän information om FN United Nations FN:s officiella hemsida http://www.un.org/en/ Svenska FN-förbundet Här finner du information

Läs mer

Sedd, hörd och respekterad

Sedd, hörd och respekterad Sedd, hörd och respekterad Ett ändamålsenligt klagomålssystem i hälso- och sjukvården Delbetänkande av Klagomålsutredningen Stockholm 2015 SOU 2015:14 SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. Beställningsadress:

Läs mer

FACIT Instuderingsfrågor första världskriget

FACIT Instuderingsfrågor första världskriget FACIT Instuderingsfrågor första världskriget 1. Vad innebar imperialismen? Imperialism = politiskt och militärt ta makten över främmande områden I slutet av 1800-talet tävlade stormakterna i Europa om

Läs mer

Kort fakta om Syrien: Här bor nästan 22 miljoner människor 21 615 919 (2010) Huvudstad: Damaskus 2 600 000 Majoriteten i landet är muslimer ca 90%

Kort fakta om Syrien: Här bor nästan 22 miljoner människor 21 615 919 (2010) Huvudstad: Damaskus 2 600 000 Majoriteten i landet är muslimer ca 90% Krisen i Syrien Kort fakta om Syrien: Här bor nästan 22 miljoner människor 21 615 919 (2010) Huvudstad: Damaskus 2 600 000 Majoriteten i landet är muslimer ca 90% Sunni 74%, övrig islam 16%, Kristna 10%

Läs mer

Planeringskommissionen för Försvarsinformation PFI Seminarium 20 mars 2013 Nordiskt försvarssamarbete nu och i framtiden

Planeringskommissionen för Försvarsinformation PFI Seminarium 20 mars 2013 Nordiskt försvarssamarbete nu och i framtiden Planeringskommissionen för Försvarsinformation PFI Seminarium 20 mars 2013 Nordiskt försvarssamarbete nu och i framtiden Anförande av Ulrik Tideström, Sveriges ambassad Inledning God förmiddag! Jag ska

Läs mer

Centrum för Iran Analys

Centrum för Iran Analys Centrum för Iran Analys CENTIA http://www.setiz.se info@setiz.se POLITISK VISION En människa utan vision, är en död människa Förord CENTIA anser att beredning, beslutning och verkställning av detaljerade

Läs mer

Vad skall vi då göra för att minska spänningarna?

Vad skall vi då göra för att minska spänningarna? 1 Maj-Britt Theorins anförande vid manifestationen på Sergels torg, 21 maj 2016 NATO vårt som är i himlen helgat varde ditt namn ske NATO- kommandots vilja i himlen så ock på jorden. Vår dagliga NATO-

Läs mer

)XXHIQSOVEXMSGL VÇXXMKLIXWTIVWTIOXMZMWZIRWOX YXZIGOPMRKWWEQEVFIXI rzehhixçvsglzehhixjåvj VOSRWIOZIRWIV 7ITXIQFIV 9XVMOIWHITEVXIQIRXIX 78=6)07)2*Ó6-28)62%8-32)008 98:)'/0-2+77%1%6&)8) %ZHIPRMRKIRJ VHIQSOVEXMSGLWSGMEPYXZIGOPMRK

Läs mer

DEMOKRATI. - Folkstyre

DEMOKRATI. - Folkstyre DEMOKRATI - Folkstyre FRÅGOR KRING DEMOKRATI 1. Allas åsikter är lika mycket värda? 2. För att bli svensk medborgare och få rösta måste man klara av ett språktest? 3. Är det ett brott mot demokratin att

Läs mer

JAMR34, Barn i väpnad konflikt, 7,5 högskolepoäng Children in Armed Conflict, 7.5 credits Avancerad nivå / Second Cycle

JAMR34, Barn i väpnad konflikt, 7,5 högskolepoäng Children in Armed Conflict, 7.5 credits Avancerad nivå / Second Cycle Juridiska fakulteten JAMR34, Barn i väpnad konflikt, 7,5 högskolepoäng Children in Armed Conflict, 7.5 credits Avancerad nivå / Second Cycle Fastställande Kursplanen är en historisk, äldre version, faställd

Läs mer

Anförande Folk och Försvars Rikskonferens 2015 Försvarsminister Peter Hultqvist - Prioriteringar inför nytt Försvarsbeslut

Anförande Folk och Försvars Rikskonferens 2015 Försvarsminister Peter Hultqvist - Prioriteringar inför nytt Försvarsbeslut 1 Anförande Folk och Försvars Rikskonferens 2015 Försvarsminister Peter Hultqvist - Prioriteringar inför nytt Försvarsbeslut Ers Kungliga Höghet, ärade konferensdeltagare, mina damer och herrar! Jag vill

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2009 avseende Inspektionen för strategiska produkter

Regleringsbrev för budgetåret 2009 avseende Inspektionen för strategiska produkter Regeringsbeslut II:18 Utrikesdepartementet 2008-12-18 UD2008/14588/PLAN (delvis) Inspektionen för strategiska produkter Box 70252 107 22 STOCKHOLM Regleringsbrev för budgetåret avseende Inspektionen för

Läs mer

Statschefen bör väljas demokratiskt En undersökning av svenska medborgares inställning till Sveriges statsskick

Statschefen bör väljas demokratiskt En undersökning av svenska medborgares inställning till Sveriges statsskick Statschefen bör väljas demokratiskt En undersökning av svenska medborgares inställning till Sveriges statsskick Samordnare av rapporten Mona Abou- Jeib Broshammar Republikanska Föreningen Inledning I offentlig

Läs mer

Stockholm den 12 februari 2014

Stockholm den 12 februari 2014 R-2013/2026 Stockholm den 12 februari 2014 Till Justitiedepartementet Ju2013/4950/L4 Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 11 november 2013 beretts tillfälle att avge yttrande över departementspromemorian

Läs mer

Uppdaterad version 20/1-2014 Underlag till Krigsmaterielexportutredningen (Kex)

Uppdaterad version 20/1-2014 Underlag till Krigsmaterielexportutredningen (Kex) Uppdaterad version 20/1-2014 Underlag till Krigsmaterielexportutredningen (Kex) Den 15 oktober 2013 höll Svenska Freds- och Skiljedomsföreningen en presentation inför ledamöterna i Krigsmaterielexportutredningen

Läs mer

Finanspolitiska rådet i Sverige. Lars Calmfors Finanskomiteen, Stortinget, Norge 14/4-2011

Finanspolitiska rådet i Sverige. Lars Calmfors Finanskomiteen, Stortinget, Norge 14/4-2011 Finanspolitiska rådet i Sverige Lars Calmfors Finanskomiteen, Stortinget, Norge 14/4-2011 Disposition 1. Bakgrund 2. Finanspolitiska rådets uppgifter 3. Organisation 4. Arbete 5. Jämförelse med motsvarigheter

Läs mer

För delegationerna bifogas de slutsatser som Europeiska rådet antog vid mötet.

För delegationerna bifogas de slutsatser som Europeiska rådet antog vid mötet. Europeiska rådet Bryssel den 26 juni 2015 (OR. en) EUCO 22/15 CO EUR 8 CONCL 3 FÖLJENOT från: Rådets generalsekretariat till: Delegationerna Ärende: Europeiska rådets möte (25 och 26 juni 2015) Slutsatser

Läs mer

Skärpt exportkontroll av krigsmateriel

Skärpt exportkontroll av krigsmateriel Skärpt exportkontroll av krigsmateriel DEL 2, bilagor Slutbetänkande av Krigsmaterielexportöversynskommittén, KEX Stockholm 2015 SOU 2015:72 SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. Beställningsadress:

Läs mer

Stockholm den 21 oktober 2015 R-2015/1298. Till Utrikesdepartementet UD2015/1023/NIS

Stockholm den 21 oktober 2015 R-2015/1298. Till Utrikesdepartementet UD2015/1023/NIS R-2015/1298 Stockholm den 21 oktober 2015 Till Utrikesdepartementet UD2015/1023/NIS Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 3 augusti 2015 beretts tillfälle att avge yttrande över betänkandet Skärpt

Läs mer

Vår tids arbetarparti Avsnitt Sverige i Europa och världen. Preliminär justerad version efter stämmans beslut

Vår tids arbetarparti Avsnitt Sverige i Europa och världen. Preliminär justerad version efter stämmans beslut Vår tids arbetarparti Avsnitt Sverige i Europa och världen Preliminär justerad version efter stämmans beslut oktober 2007 Sverige i Europa och världen En aktiv utrikespolitik Sverige ska föra en aktiv

Läs mer

Demokratins mekanismer Peter Esaiasson & Jörgen Hermansson Vetenskapsrådet 7 december 2006

Demokratins mekanismer Peter Esaiasson & Jörgen Hermansson Vetenskapsrådet 7 december 2006 Demokratins mekanismer Peter Esaiasson & Jörgen Hermansson Vetenskapsrådet 7 december 2006.Projektets övergripande problem.projektets resultat.projektets publikationer och medarbetare .Grundidé: Få till

Läs mer

Seminarium i Riksdagen den 7 november 2007 om Europeisk fredspolitik Säkert!

Seminarium i Riksdagen den 7 november 2007 om Europeisk fredspolitik Säkert! Internationella Kvinnoförbundet för Fred och Frihet Womens International League for Peace and Freedom Saba Nowzari E-post: saba.nowzari@ikff.se Seminarium i Riksdagen den 7 november 2007 om Europeisk fredspolitik

Läs mer

Försökte att få den lille mannen att känslomässigt gå upp i partiet och nationens kollektiv - Propaganda

Försökte att få den lille mannen att känslomässigt gå upp i partiet och nationens kollektiv - Propaganda Lite om andra världskriget Fascismen Förhärligar staten Fursten, ledaren, eliten, handlingskraften Känslans kraft gentemot förnuftet Ojämlikhet Kollektivet gentemot individen Arbetarklass mot aristokrati

Läs mer

Pertti Joenniemi Mariehamn, den NORDEN HAR FÅTT EN MILITÄR OCH SÄKERHETSPOLITISK SLAGSIDA

Pertti Joenniemi Mariehamn, den NORDEN HAR FÅTT EN MILITÄR OCH SÄKERHETSPOLITISK SLAGSIDA Pertti Joenniemi Mariehamn, den 25.03.2013 NORDEN HAR FÅTT EN MILITÄR OCH SÄKERHETSPOLITISK SLAGSIDA Det är anmärkningsvärt att försvar, militära frågor samt säkerhet har blivit en av de främsta drivkrafterna

Läs mer

Bilaga 4. Försvarsmaktens uppdrag i dess instruktion

Bilaga 4. Försvarsmaktens uppdrag i dess instruktion bilaga till granskningsrapport dnr: 31-2012-1522 rir 2014:4 Bilaga 4. Försvarsmaktens uppdrag i dess instruktion Försvarsmaktens omställning(rir 2014:4) Bilaga 4 Försvarsmaktens uppdrag i dess instruktion

Läs mer

KALLA KRIGET. Någon bild, tex berlinmuren... torsdag 29 augusti 13

KALLA KRIGET. Någon bild, tex berlinmuren... torsdag 29 augusti 13 KALLA KRIGET Någon bild, tex berlinmuren... FRÅGAN ATT FUNDERA PÅ FRÅGAN ATT FUNDERA PÅ Hur påverkar kalla kriget världen ännu idag? ETT ARV FRÅN ANDRA VÄRLDSKRIGET ETT ARV FRÅN ANDRA VÄRLDSKRIGET Under

Läs mer

Hjälpmedel ökad delaktighet och valfrihet. Lättläst sammanfattning

Hjälpmedel ökad delaktighet och valfrihet. Lättläst sammanfattning Hjälpmedel ökad delaktighet och valfrihet Lättläst sammanfattning Betänkande av Utredningen om fritt val av hjälpmedel Stockholm 2011 SOU 2011:77 SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För remissutsändningar

Läs mer

Första världskriget

Första världskriget Första världskriget 1914-1918 1. 2. 3. Varför blev det krig? 4. 5. 2 s.194 Orsaker till första världskriget: Imperialismen Industrialiseringen skapade behov av råvaror och nya marknader. Kapplöpning om

Läs mer

Utvecklingskluster. Tim Besley och Torsten Persson LSE och IIES SNS Analys, 21 april, 2015

Utvecklingskluster. Tim Besley och Torsten Persson LSE och IIES SNS Analys, 21 april, 2015 Utvecklingskluster Tim Besley och Torsten Persson LSE och IIES SNS Analys, 21 april, 2015 www.pillarsofprosperity.info Utvecklingskluster Varför är vissa länder rika och andra fattiga? Luxemburg vs. Liberia

Läs mer

Betänkande av kommittén för en översyn av grundlagen

Betänkande av kommittén för en översyn av grundlagen 10.2. 2010 Publikationens titel Betänkande av kommittén för en översyn av grundlagen Författare Justitieministeriets publikation Kommittén för en översyn av grundlagen Ordförande: minister, kansler Christoffer

Läs mer

Internationell politik 1 Föreläsning 5. Internationell organisering: FN. Jörgen Ödalen

Internationell politik 1 Föreläsning 5. Internationell organisering: FN. Jörgen Ödalen Internationell politik 1 Föreläsning 5. Internationell organisering: FN Jörgen Ödalen jorgen.odalen@liu.se FN:s huvudsakliga syften 1. Definerar staters plikter gentemot varandra (särskilt på området våldsanvändande),

Läs mer

BILAGA. till ändrat förslag till. rådets beslut

BILAGA. till ändrat förslag till. rådets beslut EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 6.9.2016 COM(2016) 552 final ANNEX 2 BILAGA till ändrat förslag till rådets beslut om undertecknande och provisorisk tillämpning av luftfartsavtalet mellan Amerikas

Läs mer

Anförande av styrelsens ordförande Marcus Wallenberg vid Saabs bolagsstämma 2015

Anförande av styrelsens ordförande Marcus Wallenberg vid Saabs bolagsstämma 2015 Anförande av styrelsens ordförande Marcus Wallenberg vid Saabs bolagsstämma 2015 DET TALADE ORDET GÄLLER! Kära aktieägare, I egenskap av ordförande i styrelsen för Saab AB hälsar jag er alla varmt välkomna

Läs mer

Yttrande över betänkandet Genomförande av direktiv om överföring av krigsmateriel inom EU, m.m. (Ds 2010:29)

Yttrande över betänkandet Genomförande av direktiv om överföring av krigsmateriel inom EU, m.m. (Ds 2010:29) Utrikesdepartementet 103 33 Stockholm Gemensamt remissvar från Svenska Freds- och Skiljedomsföreningen Kristna Fredsrörelsen Yttrande över betänkandet Genomförande av direktiv om överföring av krigsmateriel

Läs mer

EUROPEISKA UNIONENS RÅD. Bryssel den 11 februari 2011 (15.2) (OR. en) 6387/11 FREMP 13 JAI 101 COHOM 44 JUSTCIV 19 JURINFO 5

EUROPEISKA UNIONENS RÅD. Bryssel den 11 februari 2011 (15.2) (OR. en) 6387/11 FREMP 13 JAI 101 COHOM 44 JUSTCIV 19 JURINFO 5 EUROPEISKA UNIONENS RÅD Bryssel den 11 februari 2011 (15.2) (OR. en) 6387/11 FREMP 13 JAI 101 COHOM 44 JUSTCIV 19 JURINFO 5 I/A-PUNKTSNOT från: Generalsekretariatet till: Coreper/rådet Föreg. dok. nr:

Läs mer

Inspirationsmöte FMV Upphandlingsutredningen. 18 november Lena Jupiter Larsson, FMV. Datum, Bild 1, Författare

Inspirationsmöte FMV Upphandlingsutredningen. 18 november Lena Jupiter Larsson, FMV. Datum, Bild 1, Författare Datum, Bild 1, Författare Inspirationsmöte FMV Upphandlingsutredningen 18 november 2011 Lena Jupiter Larsson, FMV Datum, Bild 2, Författare Agenda Presentation av uppdrag: Fas 1 Inhämtning Underlag och

Läs mer

Världens viktigaste fråga idag är freden.

Världens viktigaste fråga idag är freden. Thage G. Petersons anförande vid manifestationen mot Värdlandsavtalet med Nato den 21 maj 016 på Sergels torg, Stockholm Världens viktigaste fråga idag är freden. 1 Men vi når inte freden med nya arméer

Läs mer

Förslag till RÅDETS BESLUT. om tillfälligt upphävande av delar av samarbetsavtalet mellan Europeiska ekonomiska gemenskapen och Syriska Arabrepubliken

Förslag till RÅDETS BESLUT. om tillfälligt upphävande av delar av samarbetsavtalet mellan Europeiska ekonomiska gemenskapen och Syriska Arabrepubliken EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 31.8.2011 KOM(2011) 543 slutlig 2011/0235 (NLE) Förslag till RÅDETS BESLUT om tillfälligt upphävande av delar av samarbetsavtalet mellan Europeiska ekonomiska gemenskapen

Läs mer