Skärpt exportkontroll av krigsmateriel

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Skärpt exportkontroll av krigsmateriel"

Transkript

1 Skärpt exportkontroll av krigsmateriel DEL 2, bilagor Slutbetänkande av Krigsmaterielexportöversynskommittén, KEX Stockholm 2015 SOU 2015:72

2 SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. Beställningsadress: Fritzes kundtjänst, Stockholm Ordertelefon: E-post: Webbplats: fritzes.se För remissutsändningar av SOU och Ds svarar Fritzes Offentliga Publikationer på uppdrag av Regeringskansliets förvaltningsavdelning. Svara på remiss hur och varför. Statsrådsberedningen, SB PM 2003:2 (reviderad ) En kort handledning för dem som ska svara på remiss. Häftet är gratis och kan laddas ner som pdf från eller beställas på regeringen.se/remisser Layout: Kommittéservice, Regeringskansliet. Omslag: Elanders Sverige AB. Tryck: Elanders Sverige AB, Stockholm ISBN ISSN X

3 Innehåll DEL 1 Förkortningar Sammanfattning Summary Författningsförslag Förslag till lag (2016:000) om kontroll av krigsmateriel och av tekniskt bistånd Förslag till lag om ändring av vapenlagen (1996:67) Förslag till lag om ändring i lagen (1996:701) om Tullverkets befogenheter vid Sveriges gräns mot ett annat land inom Europeiska unionen Förslag till lag om ändring av lagen (2000:1064) om kontroll av produkter med dubbla användningsområden och av tekniskt bistånd Förslag till lag om ändring av lagen (2003:148) om straff för terroristbrott Förslag till lag om ändring av luftfartslagen (2010:500) Utredningsuppdraget och dess genomförande Det övergripande uppdraget Uppdragets två delar Frågeställningar utanför direktivets uppdrag

4 Innehåll SOU 2015: Den politiska bakgrunden till uppdraget Ett centralt begrepp Innebörden av riksdagens ställningstaganden Hur har kommittén arbetat Betänkandets disposition Exportkontrollens framväxt Inledning ny författning ny författning internationell vapenhandelskonvention ny författning ny författning tillståndspliktigt att tillhandahålla ny författning statsministerns interpellationssvar nya riktlinjer presenteras ny författning ny författning ny författning Utredningar under slutet av 1980-talet strategiska produkter, ny författning gällande krigsmateriellag, ny författning inrättandet av ISP strategiska produkter, ny författning utredning om följdleveranser

5 SOU 2015:72 Innehåll Produkter med dubbla användningsområden, ny författning KRUT, en översyn av krigsmateriellagstiftningen FN:s vapenprotokoll Överföringsdirektivet, en harmonisering inom EU (ICT) Vapenhandelsfördraget (ATT) Gällande exportkontrollregelverk Inledning Gällande författningar Riktlinjerna ett komplement till författningarna års riktlinjer års riktlinjer Gällande riktlinjer Riktlinjernas juridiska status Riktlinjernas inverkan på tillståndsprövningen Riktlinjernas innehåll EU samarbetets inverkan Inledning EU:s uppförandekod för vapenexport Den gemensamma ståndpunkten ICT-direktivet Internationell samverkan Exportkontrollregimen Wassenaararrangemanget Vapenhandelsfördraget Tillståndsprövningen Inledning Exportkontrollprocessen Exportkontrollprocessens olika steg

6 Innehåll SOU 2015: Krigsmateriel vad omfattas av begreppet? Tillståndsprövningen i praktiken Utgångspunkt för prövningen Handläggningen hos ISP EKR:s roll Överlämnande av ärenden till regeringen Möjlighet till överprövning Öppenhet och transparensen i gällande exportkontrollsystem ISP:s löpande redovisningar ISP:s redovisningar till regeringen Regeringens årliga skrivelse till riksdagen Regeringens rapportering till internationella organ Försvarsindustrin och dess marknad Bakgrund Försvarsindustrin i Sverige Utveckling Verksamhetsområden m.m Svensk försvarsindustri i siffror Den europeiska dimensionen Exportstöd Offset Pågående diskussion om offset Synen på offset inom EU Sveriges användning av offset Korruption inom internationell vapenhandel Krigsmaterielexport Inledning Krigsmaterielexport och import i världen Svensk krigsmaterielexport

7 SOU 2015:72 Innehåll Sveriges export till vissa regioner En politik i förändring synen på försvarsindustrin och krigsmaterielexporten Inledning Förändringarar av försvarsindustrins roll och betydelse över tiden Försvarsbesluten mellan 1987 och Regeringens årliga skrivelse till riksdagen Politik för global utveckling Försvarsindustrins betydelse för Försvarsmaktens materielförsörjning m.m Försvarsexportsmyndigheten Försvarets Materielverk Försvarsmakten Förändring av Sveriges säkerhetspolitiska linje Utrikesdeklarationen Försvarsberedningens rapporter Påverkan på försvarsindustrin och den förändrade synen på behovet av krigsmaterielexport Kritiska röster mot gällande exportkontrollregelverk Inledning Den framförda kritiken Principiell kritik Kritik mot tillämpningen Kritik mot bristande öppenhet, transparens och möjlighet till ansvarsutkrävande Internationell jämförelse Inledning Norge Finland

8 Innehåll SOU 2015: Nederländerna Tyskland Storbritannien Amerikas Förenta Stater Följdleveranser Inledning Vad är en följdleverans? Typer av följdleveranser Tillståndsprövningen av en ansökan om följdleverans Tidigare följdleveransutredningar ISP:s redovisning avseende avslag av ärenden rörande följdleveranser Demokrati och icke-demokrati Inledning Vad är demokrati? Utgångspunkter Demokratiteorier Typer av icke-demokratiska system Demokratins grundkriterier Internationell rätt och demokrati Inledning Förenta Nationerna och demokrati Demokrati och mänskliga rättigheter Går det att objektivt avgöra en stats demokratiska status? Att mäta demokrati Olika demokratiindex Skillnader mellan demokratiindexen

9 SOU 2015:72 Innehåll Är demokratimått ett tillförlitligt sätt att bedöma en stats demokratiska status? Frågor och förslag, en översikt Inledning Frågeställningar att besvara Förslag till införande av demokratikriterium i riktlinjerna Inledning En stats demokratiska status Aspekter att beakta vid tillståndsprövningen avseende en stats demokratiska status Utformningen och tillämpningen av ett demokratikriterium Kommitténs förslag gällande följdleveranser Förslag till regel om följdleverans Inledning Presumtionen att bevilja tillstånd för följdleveranser bör bestå Förslag om vad som ska utgöra en följdleverans Reservdelar Ammunition Leveranser som har ett direkt samband med tidigare beviljad utförsel och där det vore oskäligt att inte bevilja tillstånd Leveranssäkerhetsgarantier från staten Bedömda effekter av förslaget Beaktande av tidsaspekten vid bedömningen av följdleverans

10 Innehåll SOU 2015:72 16 Exportkontrollregelverkets ramverk Inledning Gällande förutsättningar Utformningen av exportkontrollregelverket för krigsmateriel Skäl för att anta nya riktlinjer Förändrade utrikespolitiska förutsättningar Nya internationella förpliktelser och åtaganden Förändringar i säkerhets- och försvarspolitiken Förslag till struktur och utformning av nya riktlinjer Grundläggande principer för exportkontrollen av krigsmateriel Ovillkorliga hinder internationella förpliktelser Internationella åtaganden kriterier som beaktas i tillståndsprövningen Villkorliga hinder nationella åtaganden att beakta i tillståndsprövningen Kommitténs förslag till ökad öppenhet och transparens Inledning Politiskt ansvarsutkrävande Förslag till ökad öppenhet och transparens Ökad öppenhet och transparens gentemot allmänheten Regeringsskrivelsen avseende strategisk exportkontroll Månatlig redovisning av beviljade tillstånd Redovisning av krigsmaterielexport avseende små och lätta vapen samt följdleveranser Ökad öppenhet och transparens gentemot riksdagen

11 SOU 2015:72 Innehåll Redovisning av information som omfattas av sekretess Ökad öppenhet och transparens i Exportkontrollrådet (EKR) Efterkontroll Möjliga effekter av en skärpt exportkontroll Inledning Förutsättningar Den föreslagna skärpningens påverkan på den svenska krigsmaterielexporten Inledning Ekonomiska konsekvenser för försvarsindustrin Konsekvenser för Försvarsmaktens materielförsörjning samt internationella samarbeten Påverkan på möjligheten att delta i internationella insatser för fred och säkerhet En ny krigsmateriellag Kommitténs uppdrag i denna del Skäl för en ny lag Utformningen av en ny lag En förändrad benämning på lagen Kapitelindelning Tillkommande bestämmelser Följdändringar Lagar Förordningar Författningar som saknar hänvisning Ikraftträdande och övergångsbestämmelser

12 Innehåll SOU 2015:72 21 Konsekvensbeskrivning Inledning Vilka berörs av förslagen Behov av resursförstärkning med anledning av förslagen Ekonomiska konsekvenser och finansiering av förslagen Konsekvenser för staten Konsekvenser för företag och enskilda Ekonomiska konsekvenser för ekonomin i stort och andra samhällsekonomiska effekter Effekter på handelsbalansen Effekter på samhällsutveckling och sysselsättning Möjlig påverkan på innovation och teknologispridning Författningskommentar Förslag till lag om kontroll av krigsmateriel och av tekniskt bistånd Förslag till lag om ändring av vapenlagen (1996:67) Förslag till lag om ändring av lagen (1996:701) om Tullverkets befogenheter vid Sveriges gräns mot ett annat land inom Europeiska unionen Förslag till lag om ändring av lagen (2000:1064) om kontroll av produkter med dubbla användningsområden och av tekniskt bistånd Förslag till lag om ändring av lagen (2003:148) om straff för terroristbrott Förslag till lag om ändring av luftfartslagen (2010:500) Reservation och särskilda yttranden

13 SOU 2015:72 Innehåll Bilagor Bilaga 1 Kommittédirektiv 2012: Bilaga 2 Kommittédirektiv 2014: Bilaga 3 Kommittédirektiv 2015: Bilaga 4 ISP Praxisutveckling Bilaga 5 Hearing den 11 februari Bilaga 6 Seminarium den 18 februari Bilaga 7 Jämförelsetabell

14 Innehåll SOU 2015:72 DEL 2, bilagor Beställda rapporter Bilaga 8 Bilaga 9 Den svenska försvarsindustrins säkerhetspolitiska roll för Sverige igår och idag Mellan demokrati och diktatur (demokrati ur ett statsvetenskapligt perspektiv) Bilaga 10 Expertrapport till Krigsmaterielexportöversynskommittén (demokrati ur ett folkrättsligt perspektiv) Bilaga 11 Demokratiindex Bilaga 12 Options for increasing the openness and transparency of Sweden s arms exports and arms export controls Bilaga 13 Current trends in the international arms trade and implications for Sweden Bilaga 14 Penalties for export control offences for dual-use and export control law: a comparative overview of six countries Bilaga 15 Förenta Staternas exportkontrollsystem 2014 ett system i förändring Bilaga 16 Swedish arms export control regulations impact assessment study Yttranden från myndigheter Bilaga 17 ISP:s tillsynsverksamhet enligt krigsmateriellagstiftningen Bilaga 18 FMV:s syn på konsekvenser av en skärpt exportkontroll för svensk försvarslogistik Bilaga 19 Kompletterande yttrande från FMV

15 SOU 2015:72 Innehåll Bilaga 20 Försvarsmaktens syn på vilka konsekvenser en skärpt exportkontroll kan medföra för svensk försvarsförmåga Bilaga 21 Kompletterande yttrande från Försvarsmakten Bilaga 22 FXM:s syn på vilka konsekvenser en skärpt exportkontroll kan medföra för försvarsexportens bidrag till försvarets långsiktiga materielförsörjning Yttranden från näringslivet Bilaga 23 Svenskt Näringsliv Bilaga 24 Säkerhets- och försvarsföretagen Bilaga 25 BAE System Hägglunds Bilaga 26 BAE System Bofors Bilaga 27 SAAB Bilaga 28 Kockums Bilaga 29 Nammo SWEDEN Bilaga 30 Nammo LIAB Yttranden från kommuner och universitet Bilaga 31 Örnsköldsviks kommun Bilaga 32 Karlskoga kommun Bilaga 33 Linköpings universitet Bilaga 34 Gemensamt yttrande: Arboga, Karlskoga, Karlskrona, Östersunds och Örnsköldsviks kommuner

16 Innehåll SOU 2015:72 Yttranden från civilsamhället Bilaga 35 Gemensamt yttrande i samband med hearing: Amnesty, Diakonia, Internationella kvinnorförbundet för fred och frihet, Svenska freds- och skiljedomsföreningen, Kristna fredsrörelsen och Svenska kyrkan Bilaga 36 Internationella kvinnoförbundet för fred och frihet Bilaga 37 Kristna fredsrörelsen Bilaga 38 Rädda barnen Bilaga 39 Svenska kyrkan Bilaga 40 Sveriges kristna råd Bilaga 41 TCO Bilaga 42 Svenska freds- och skiljedomsföreningen Bilaga 43 Diakonia Bilaga 44 Svenska FN-förbundet Bilaga 45 Gemensamt yttrande i samband med föredragning inför KEX: Amnesty, Diakonia, Internationella kvinnoförbundet för fred och frihet, Svenska freds- och skiljedomsföreningen, Kristna fredsrörelsen och Transparency international Bilaga 46 Kompletterande synpunkter från Svenska kyrkan

17 BESTÄLLDA RAPPORTER

18

19 Bilaga 8 Rapport till Kommittén om översyn av exportkontrollen av krigsmateriel, UD 2012:01 Den svenska försvarsindustrins säkerhetspolitiska roll för Sverige igår och idag Jan Joel Andersson 25 april 2013 Inledning Sverige är en nation som sedan andra världskriget haft betydande internationellt inflytande och attraktionskraft inom den internationella säkerhetspolitiken. 1 Upprepade försäkringar på de högsta nivåer i både Bryssel och Washington om att Sverige genast skulle mottas med öppna armar av NATO vid en eventuell ansökan bekräftar att denna situation fortfarande råder. 2 Sveriges litenhet och avsaknad av direkt erfarenhet av krig i modern tid gör detta faktum uppseendeväckande. 3 1 Exempel på detta är Sveriges starka roll under efterkrigstiden inom områden som internationella nedrustningsförhandlingar och FN:s fredsbevarande operationer, ledarskap inom framväxten av det europeiska säkerhetssamarbetet inom EU och ledande ställning inom Natos partnerskap för fred. 2 Senast uttalat av Natos generalsekreterare Anders Fogh Rasmussen vid Folk och Försvars Rikskonferens i Sälen, 13 januari Denna rapport är en förkortad, omarbetad och uppdaterad version av en tidigare rapport av Jan Joel Andersson som publicerades i maj 2009 under titeln Försvarsindustrins säkerhetspolitiska roll: från hårt stål till mjuk makt. Occasional Papers 24. Utrikespolitiska Institutet

20 Bilaga 8 SOU 2015:72 Det finns i princip två möjliga sätt att förklara detta faktum. 4 Den ena förklaringen är att Svensk militär sedan andra världskriget visat upp sådana högkvalificerade förband som trots avsaknad av direkt krigserfarenhet kunnat imponera på omvärlden. Den andra förklaringen är att svensk militärteknisk kunskap, i form av försvarsindustri och försvarsforskning, varit så avancerad och omfattande att det imponerat på omvärlden. Är det då soldater eller är det avancerad forskning och utveckling som ger Sverige mest säkerhetspolitiskt inflytande idag? Den svenska militären Sverige var vid andra världskrigets slut en regional stormakt. Den svenska militären ansågs av utländska observatörer fortfarande stark under 1950-talet men neddragningarna som inleddes under 1960-talet uppmärksammades utomlands. Utländska observatörer bedömde att det svenska försvaret under 1970-talet imponerade mer på papper än i fält och Armén ansågs inte kunna mobilisera effektivt i händelse av krig. I t.ex. amerikanska rapporter beskrevs den svenska militären och speciellt armén under 1970-talet som dåligt utbildad, ha låg beredskap och orealistiska mobiliseringsplaner. 5 Ett överraskande anfall på Sverige skulle få förödande konsekvenser enligt de amerikanska bedömningarna. Den utländska synen på den svenska militären har dock ändrat karaktär sedan mitten av talet. Med början i Bosnien blev de svenska fredsbevarande insatserna allt mer robusta i sin natur. Insatserna som gjordes av svenska förband under FN- och Natobefäl i Bosnien och senare i Kosovo och Afghanistan var av helt annan natur än de traditionella svenska fredsbevarande FN-uppdragen på t.ex. Cypern och i Libanon. I rapporter och i samtal med utländska tjänstemän och analytiker är man i dag i Washington, Bryssel, London och Paris imponerad av de svenska militära insatserna under de senaste åren. Förmågan att under längre 4 En möjlig tredje förklaring som dock inte diskuteras i denna rapport är den svenska underrättelsetjänsten och dess verksamhets betydelse. 5 Dessa amerikanska rapporter redovisas i den säkerhetspolitiska utredningen från 2002 (SOU 2002:108), ss Se också Agrell 2000, s

21 SOU 2015:72 Bilaga 8 tid framgångsrikt kunna ta t.ex. brigadansvar i Kosovo, leda ett Provincial Recontruction Team (PRT) i Afghanistan och inte minst flyginsatsen över Libyen våren och sommaren 2011 framhålls särskilt. 6 Den svenska försvarsforskningen och försvarsindustrin Efter det att förhandlingarna med Norge och Danmark om ett Skandinaviskt försvarsförbund slutligen fallit samman 1949 beslöt Sverige att söka alliansfrihet i fred syftande till neutralitet i krig under det kalla kriget. Detta beslut ledde till att den försvarsindustri som börjat byggas upp inför och under andra världskriget fortsatte att utvecklas i Sverige. 7 En trovärdig alliansfrihet krävde ett starkt försvar som skulle byggas på en inhemsk självförsörjning av försvarsmateriel. Trots de stora kostnaderna satsade Sverige på att bygga upp ett av Europas tekniskt mest avancerade försvarsforsknings- och produktionssystem. Den strategiska utgångspunkten var att Sverige måste kunna möta varje form av krigföring från sovjetisk sida och var därför tvungen att satsa på ett stormaktsförsvar i miniatyr inklusive kärnvapen. 8 Militärtekniskt samarbete med framförallt Storbritannien och USA blev dock alltmer viktigt från 1950-talet. Genom nära samarbete med Storbritannien kunde Sverige bygga upp Europas mest avancerade luftförsvar och i ett avtal (MOU) om fördjupat försvarstekniskt samarbete med USA från 1962 ingick flera hemliga annex om teknologiutbyte inom ett stort antal områden. Dessa MOU och hemliga annex blev början på nära och unika bilaterala samarbeten mellan Sverige och Storbritannien och mellan Sverige och USA inom det militärtekniska området. 9 6 Intervjuer med företrädare för NATO och amerikanska försvarsmakten i Bryssel, Norfolk och Washington Krause Agrell 2000, ss Gribbe 2012; SOU 2002:108; SOU 1994:

22 Bilaga 8 SOU 2015:72 Det svenska försvarsindustri- och försvarsforskningssamarbetet med utlandet är idag fortfarande mycket omfattande. Svenska myndigheter (framförallt FMV och FOI) och svensk industri deltar idag i en rad multilaterala fora och bilaterala samarbeten. FMV har idag (2013) bilaterala samförståndsavtal med fler än 30 olika länder runt om i världen. 10 I multilaterala fora som EU har Sverige en stark roll tack vare att Sverige tillhör en exklusiv liten grupp europeiska länder som kan utveckla och producera avancerad försvarsmateriel. Sverige ingår t.ex. i det så kallade sexnationssamarbetet (LOI/FA) mellan de sex stora europeiska försvarsindustriländerna (Frankrike, Italien, Spanien, Storbritannien, Sverige och Tyskland) som undertecknades i juli Syftet med denna elitklubb för Europeiska försvarsindustrinationer är att underlätta för omstruktureringen och effektiviseringen av den europeiska försvarsindustrin. 11 Även om multilaterala fora växer i betydelse för både svensk försvarsforskning och industri är det de bilaterala samarbetena som står i centrum. Inom försvarsforskningen är det de bilaterala relationerna med USA och Storbritannien som är klart viktigast. Under 2007 deltog t.ex. FOI i 128 internationella samarbetsprojekt varav många på mycket hög nivå. Av dessa var 44 projektavtal under bi- och trilaterala avtal med huvudsakligen USA och Storbritannien. Antalet internationella samarbetsprojekt fortsatte att öka under Det bilaterala samarbetet med USA inom försvarsforsknings- och industrisektorn har ytterligare stärkts genom utvecklingen av den civila säkerhetssektorn. Sverige var även det första land som undertecknade en långtgående överenskommelse (MOU) med USA om bilateralt forskningssamarbete inom civil säkerhetsforskning vilket motiverades i Washington av den framstående och världsledande svenska forskningen inom områden som detektion av explosiva ämnen mm (15 mars 2013) 11 Bakgrunden till avtalet (Framework Agreement, FA) var den avsiktsförklaring (Letter of Intent, LoI) som ländernas försvarsministrar ingick i juli 1998 ofta också kallat sexnationsavtalet. 12 FOI årsrapporter 2007; Intervjuer med svenska och amerikanska tjänstemän och analytiker i Washington

23 SOU 2015:72 Bilaga 8 Som en av de mest forsknings- och utvecklingsintensiva länderna i världen har den svenska försvarsindustrin och forskningen varit och utgör en central del i Sveriges säkerhetspolitiska kontakter med omvärlden. Under perioden ingick svenska regeringen 39 samarbetsavtal om försvarsforskning och informationsutbyte med 16 länder. Under samma period ingick FMV med regeringens tillstånd 96 avtal med 21 länder. Därutöver ingick svensk försvarsindustri egna avtal med sina utländska motparter. Bland de länder som Sverige samarbetade med under kalla kriget var Australien, Belgien, Danmark, Finland, Frankrike, Norge, Schweiz, Storbritannien, Västtyskland och USA. De viktigaste samarbetsländerna var USA och Storbritannien. 14 Enligt 1994 års neutralitetsutrednings (SOU 1994:11) bedömning var det utan tvekan Sverige som var den part som fick ut mest av det försvarstekniska samarbetet med USA men det fanns också stort amerikanskt intresse av att få tillgång till svensk försvarsforskning inom bl.a. FOA, FMV och FFA (Flygtekniska anstalten) samt inom den svenska försvarsindustrin. 15 Att det bilaterala försvarsmateriel- och försvarsforskningssamarbetet med Sverige var viktigt för USA visar inte minst det faktum att dessa kontakter och handeln inte påverkades nämnvärt ens under de kallaste åren av svensk-amerikansk politisk konflikt över Vietnamkriget. 16 Även i den säkerhetspolitiska utredningen från 2002 (SOU 2002:108) betonas att de bilaterala försvarsmaterielkontakterna med USA varit utomordentligt viktiga och att samarbetet fungerat bra även i tider av utrikespolitiska motsättningar. 17 Detta gällde dock så länge som Sverige hölls sig till amerikanska riktlinjer om att begränsa tekniköverföring till öst och speciellt Sovjetunionen. Det nära försvarstekniska samarbetet med USA hotades vid några tillfällen under kalla kriget (speciellt vid de s.k. Datasaab och Asea-affärerna i början av 1980-talet) på grund av att civil 14 SOU 2002: SOU 1994:11 16 Mörth och Sundelius SOU 1994:

24 Bilaga 8 SOU 2015:72 högteknologi med amerikanskt ursprung illegalt vidareexporterats av svenska företag till Sovjetunionen. Sedan Svenska regeringen garanterat säkerhetsskyddet av amerikansk sekretessbelagd militär information återupptogs dock de goda försvarstekniska relationerna mellan Sverige och USA. 18 Det säkerhetspolitiska värdet av försvarsindustrin och forskningen Det är svårt att objektivt mäta det säkerhetspolitiska värdet av försvarsindustrin och försvarsforskningen för Sverige under kalla kriget. De många informationsutbytes-, materieloch forskningssamarbetsprojekten med framförallt USA, men även med Storbritannien, under kalla kriget gjorde det dock möjligt för det lilla neutrala Sverige att institutionalisera varaktiga säkerhets- och försvarspolitiska kontakter med de ledande västmakterna USA och Storbritannien på ett sätt som inte hade varit möjligt utan en avancerad svensk försvarsforskning och industri. De många svensk-brittiska och svensk-amerikanska bilaterala militärtekniska informationsutbytes- och samarbetsprojekten inom försvarsforskning och industri ledde till ett kontinuerligt växande antal brittiska och amerikanska forskare, tjänstemän och officerare med personliga kontakter och insyn i det svenska försvarsetablissemanget och därmed en (förhoppningsvis) positiv inställning till Sveriges och dess militära förmåga. 19 Den svenska försvarsforskningen och industrin var under kalla kriget inte bara viktig för Sveriges säkerhetspolitiska ställning i Västeuropa och USA utan även i tredje världen. Sveriges betydelse som säkerhetspolitisk aktör blev stor i tredje världen inte minst tack vare den offensiva nedrustningspolitiken, som mycket byggde på kunskaperna från det avbrutna svenska kärnvapenprogrammet som dock fortsatte i form av så kallad skyddsforskning. 18 Mörth och Sundelius För en liknande slutsats se Gribbe

25 SOU 2015:72 Bilaga 8 Det säkerhetspolitiska värdet av försvarsforskningen och försvarsindustrin för Sveriges säkerhetspolitiska ställning i världen idag är fortfarande betydande. I de bilaterala säkerhetsrelationerna med USA och Storbritannien är försvarsforsknings- och försvarsindustriprojekt grunden för ett stort antal informationsutbytes- och samarbetsprojekt och kontakter som annars inte skulle ha kommit till stånd. Storbritannien har bilaterala försvarsforskningsavtal med Sverige på nivåer som man inte har med många andra länder. Samarbetsavtalet med USA inom säkerhetsforskningen som FOI skrivit under med amerikanska Department of Homeland Security (DHS) visar också på hur stark svensk försvarsforskning och industri uppfattas i USA och som nu sprider sig till nya amerikanska säkerhetspolitiska miljöer. Dessa kontakter och samarbetsprojekt är direkt kopplade till antalet områden där svensk forskning anses vara världsledande eller ledande. När dessa områden minskar eller försvinner faller också det internationella intresset för Sverige. En indikation på detta är att Storbritannien i vissa rapporter numera sägs prioriterar samarbete med de s.k. LOI-länderna minus Sverige men med Nederländerna. 20 Insatsförsvar eller försvarsindustri? Vad skall man då välja för att få störst säkerhetspolitisk effekt: insatsförsvar eller försvarsindustri? De senaste årens tydliga budskap har varit att den tidigare inriktningen mot svensk egenutveckling av försvarsmateriel och en stark roll för den inhemska industrin kommer att minska medan Sveriges förmåga till internationella insatser ska öka. Frågan som måste ställas är vad regeringen säkerhetspolitiskt hoppas uppnå genom ambitionen att öka Sveriges förmåga till internationella insatser? En möjlig förebild för hur ett litet land kan profilera sig i den internationella säkerhetspolitiken är Danmark och dess satsning på internationella insatser. De danska insatserna i Irak 2003, i södra Afghanistan sedan 2001 och i 20 Uppgift från intervjuer med försvarsmaterielexperter i Stockholm och Washington, hösten 2011, hösten 2012 och våren

26 Bilaga 8 SOU 2015:72 Libyen 2011 har rönt stor uppskattning i Washington och Natohögkvarteret i Bryssel. Att Natos nuvarande generalsekreterare är den tidigare danska statsministern Anders Fogh Rasmussen är knappast en slump. Det danska inflytande i Washington och Bryssel måste dock vägas mot det pris Danmark betalar i form av både stupade soldater och att vara identifierad som en så aktiv part i den amerikanska kampen mot terrorismen. 21 Satsningen på ett aktivt insatsförsvar och minskade försvarsbudgetar gjorde det nödvändigt att utreda försvarsforskningen och försvarsindustrins roll i den svenska säkerhetspolitiken. Detta arbete inleddes av försvarsdepartementet under 2007 med målet att presentera en svensk försvarsindustristrategi där försvarsindustrins bredare försvars-, säkerhets- och näringspolitiska betydelse lades fast. Denna strategi skulle ursprungligen ha presenterats i mars 2008 men har fortfarande våren 2013 inte presenterats. Enligt uppgifter av flera källor till författaren är strategin sedan länge klar på departementet men det är idag högst oklart om strategin någonsin kommer att presenteras offentligt. Då ingen försvarsindustristrategi presenterats offentligt är det svårt att avgöra hur regeringen bedömer det säkerhetspolitiska värdet av den svenska försvarsforskningen och försvarsindustrin idag. I den promemoria från 2007 där Försvarsdepartementet redogjorde för målet med försvarsindustristrategin när arbetet med strategin inleddes sägs dock att Sveriges möjligheter att bli en attraktiv partner i samarbeten om försvarsteknologi och -materiel, som ett led i ett fördjupat försvars- och säkerhetspolitiskt bi- eller multilateralt samarbete, beror i hög grad på närvaron av en inhemsk kvalificerad försvarsindustri. 22 Promemorian slår också fast att den inhemska försvarsindustrin påverkar möjligheterna att skapa säkerhetspolitiskt anseende och inflytande. Genom en hög andel forskning, utveckling 21 Danmark är ett av de länder som haft flest stupade soldater per capita av de medverkande ISAF-länderna i Afghanistan. 22 Se Försvarsdepartementets promemoria (utkast) Arbetsgrupp för framtagande av en försvarsindustristrategi, mars 2007, ss Citerad i Försvarsindustrin i Sverige, PM Dnr 2008:945, Riksdagens utredningstjänst, ss. 9,

Mellan demokrati och diktatur. 12 Augusti, 2013

Mellan demokrati och diktatur. 12 Augusti, 2013 Mellan demokrati och diktatur Rapport till Kommittén om översyn av exportkontrollen av krigsmateriel 12 Augusti, 2013 Staffan I. Lindberg Docent, Statsvetenskapliga institutionen, Göteborgs universitet

Läs mer

Svensk vapenexport till Saudiarabien

Svensk vapenexport till Saudiarabien Lunds universitet Statsvetenskapliga institutionen STVA22 VT13 Handledare: Maria Strömvik Svensk vapenexport till Saudiarabien En granskning av skillnaderna mellan regelverk och reell politik inom svensk

Läs mer

Regeringens skrivelse 2009/10:114

Regeringens skrivelse 2009/10:114 Regeringens skrivelse 2009/10:114 Strategisk exportkontroll 2009 krigsmateriel och produkter med dubbla användningsområden Skr. 2009/10:114 Regeringen överlämnar denna skrivelse till riksdagen. Stockholm

Läs mer

Demokrati kontra frihet

Demokrati kontra frihet Lunds universitet Statsvetenskapliga institutionen STVA21 HT10 Handledare: Mia Olsson Demokrati kontra frihet En granskning av Freedom House-indexet Rabie Salem Christian Andersson Abstract Den här studien

Läs mer

DEN SVENSKA NEUTRALITETEN

DEN SVENSKA NEUTRALITETEN DEN SVENSKA NEUTRALITETEN En studie av den svenska utrikespolitiska doktrinen Författare: Emil Steen Handledare: Sten Berglund Seminariedatum: 2013-08-(20-21) Statskunskap C, VT 13 Självständigt arbete,

Läs mer

Maj 2012 Redaktörer: Peter Sörbom och Annelie Andersson, CONCORD Sverige Formgivning: Annelie Andersson, CONCORD Sverige Omslag: Kyrkmedia

Maj 2012 Redaktörer: Peter Sörbom och Annelie Andersson, CONCORD Sverige Formgivning: Annelie Andersson, CONCORD Sverige Omslag: Kyrkmedia Maj 2012 Redaktörer: Peter Sörbom och Annelie Andersson, CONCORD Sverige Formgivning: Annelie Andersson, CONCORD Sverige Omslag: Kyrkmedia Innehåll Nystart för PGU...4 Säkerhet och krigsmateriel...7 Skatteflykt

Läs mer

En svensk modell för avdragsrätt på gåvor

En svensk modell för avdragsrätt på gåvor En svensk modell för avdragsrätt på gåvor Ett positionspapper, mars 2011 Sektor3 - tankesmedjan för det civila samhället - synliggör, granskar och väcker debatt om förutsättningarna för och betydelsen

Läs mer

VEM SKA FÅ BLI SVENSK MEDBORGARE?

VEM SKA FÅ BLI SVENSK MEDBORGARE? VEM SKA FÅ BLI SVENSK MEDBORGARE? EN ANALYS AV MEDBORGARSKAPETS BETYDELSE FÖR INTEGRATIONEN Andreas Johansson Heinö MAJ 2011 Författaren och Timbro 2011 ISBN 91-7566-821-5 www.timbro.se info@timbro.se

Läs mer

BAR OME TER MEDLEMMAR I CONCORD SVERIGE ORGANISATIONER MÄTER TRYCKET PÅ SVERIGES POLITIK FÖR GLOBAL UTVECKLING

BAR OME TER MEDLEMMAR I CONCORD SVERIGE ORGANISATIONER MÄTER TRYCKET PÅ SVERIGES POLITIK FÖR GLOBAL UTVECKLING BAR OME TER 2014 ORGANISATIONER MÄTER TRYCKET PÅ SVERIGES POLITIK FÖR GLOBAL UTVECKLING ACTIONAID // AFRIKAGRUPPERNA // DIAKONIA // FORUM SYD // KRISTNA FREDSRÖRELSEN // LO-TCO BISTÅNDSNÄMND // PLAN SVERIGE

Läs mer

K U N S K A P O M EMU

K U N S K A P O M EMU KUNSKAP OM EMU Innehåll Förord och Vad är en studiecirkel?....................... 1 Den Europeiska Unionen bakgrund och början............. 4 Den europeiska kol- och stålunionen..........................

Läs mer

HUR NÅR MAN EN ÖKAD PROFESSIONELL NYTTA FRÅN FORSKNINGEN OCH ANDRA KUNSKAPSBASERADE ORGANISATIONER?

HUR NÅR MAN EN ÖKAD PROFESSIONELL NYTTA FRÅN FORSKNINGEN OCH ANDRA KUNSKAPSBASERADE ORGANISATIONER? HUR NÅR MAN EN ÖKAD PROFESSIONELL NYTTA FRÅN FORSKNINGEN OCH ANDRA KUNSKAPSBASERADE ORGANISATIONER? Ett studie inom IVAs projekt Agenda för forskning KUNGL. INGENJÖRSVETENSKAPSAKADEMIEN (IVA) är en fristående

Läs mer

KUNSKAP I DET ALLMÄNNAS TJÄNST En kartläggning av fem fristående forskningsorganisationer och utvärderingsmyndigheter

KUNSKAP I DET ALLMÄNNAS TJÄNST En kartläggning av fem fristående forskningsorganisationer och utvärderingsmyndigheter KUNSKAP I DET ALLMÄNNAS TJÄNST En kartläggning av fem fristående forskningsorganisationer och utvärderingsmyndigheter Ett arbete inom IVAs projekt Agenda för forskning KUNGL. INGENJÖRSVETENSKAPSAKADEMIEN

Läs mer

Bidrag till vad? En kunskapsöversikt över effekter och metoder rörande statliga bidrag till ideella organisationer

Bidrag till vad? En kunskapsöversikt över effekter och metoder rörande statliga bidrag till ideella organisationer Bidrag till vad? En kunskapsöversikt över effekter och metoder rörande statliga bidrag till ideella organisationer Anna Danielson Pär Zetterberg Erik Amnå Rapport till Ungdomsstyrelsen April 2009 1 Innehåll

Läs mer

Global utveckling Innebörder och utmaningar för den globala pedagogen

Global utveckling Innebörder och utmaningar för den globala pedagogen Global utveckling Innebörder och utmaningar för den globala pedagogen Kenneth Hermele Global utveckling Innebörder och utmaningar för den globala pedagogen Den Globala Skolan Den Globala Skolan (DGS) är

Läs mer

Utvärdera för utveckling

Utvärdera för utveckling Utvärdera för utveckling om utvärdering av skolpolitiska reformer Slutbetänkande av Utredningen om förbättrade resultat i grundskolan Stockholm 2014 SOU 2014:12 SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst.

Läs mer

Barnkonventionens status. En utvärdering av för- och nackdelar med barnkonventionen som svensk lag. Rebecca Stern & Martin Jörnrud

Barnkonventionens status. En utvärdering av för- och nackdelar med barnkonventionen som svensk lag. Rebecca Stern & Martin Jörnrud 1 Barnkonventionens status En utvärdering av för- och nackdelar med barnkonventionen som svensk lag Rebecca Stern & Martin Jörnrud 2 Innehåll OM RAOUL WALLENBERGINSTITUTET Raoul Wallenberginstitutet för

Läs mer

Förvaltningens byggstenar

Förvaltningens byggstenar s småskrifter Nr 1 Förvaltningens byggstenar rapport från ett seminarium s småskrifter Nr 1 Förvaltningens byggstenar rapport från ett seminarium Red. Marja Lemne Publikationen kan beställas från: STATSKONTORET

Läs mer

en rättvis värld är möjlig

en rättvis värld är möjlig M en rättvis värld är möjlig Innehållsförteckning EN NY INRIKTNING PÅ SVERIGES UTRIKESPOLITIK... 3 UM1 Utlåtande internationellt utvecklingssamarbete... 3 UM2 Utlåtande globalisering och FN... 7 UM3 Utlåtande

Läs mer

Våldsbejakande islamistisk extremism i Sverige

Våldsbejakande islamistisk extremism i Sverige Våldsbejakande islamistisk extremism i Sverige The attempt to find a unique explanation for political violence is the same chance that you succeed in the attempt to find an explanation for holes della

Läs mer

Riksdagens snabbprotokoll 2014/15:116

Riksdagens snabbprotokoll 2014/15:116 Riksdagens snabbprotokoll Måndagen den Kl. 09.00 00.52 Det justerade protokollet beräknas utkomma om tre veckor. 1 Justering av protokoll Protokollet för den 28 maj justerades. 2 Avsägelse Andre vice talmannen

Läs mer

Innehåll. Missiv... 7 Försvar för en ny tid... 7. Inledning och sammanfattning... 11

Innehåll. Missiv... 7 Försvar för en ny tid... 7. Inledning och sammanfattning... 11 Innehåll Missiv... 7 Försvar för en ny tid... 7 Inledning och sammanfattning... 11 1 Säkerhetspolitiska utgångspunkter... 31 1.1 Utvecklingen av det internationella säkerhetspolitiska systemet... 31 Multilateralism

Läs mer

Ökad medvetenhet men långsam förändring

Ökad medvetenhet men långsam förändring Ökad medvetenhet men långsam förändring om kvinnor och män på ledande positioner i svenskt näringsliv Forskningsrapport till Delegationen för jämställdhet i arbetslivet Stockholm 2014 SOU 2014:80 SOU och

Läs mer

Begrepp inom regional utveckling

Begrepp inom regional utveckling Att arbeta med regional utveckling är att möta och använda många begrepp från forskningen. Men hur använder vi dem? Menar alla alltid detsamma eller har begrepp som innovationssystem, kluster och trippelhelix

Läs mer

DEMOKRATI FÖR UNGA Bör rösträttåldern sänkas till 16 år?

DEMOKRATI FÖR UNGA Bör rösträttåldern sänkas till 16 år? DEMOKRATI FÖR UNGA Bör rösträttåldern sänkas till 16 år? av Sandra Lingren DEMOKRATI FÖR UNGA Bör rösträttsåldern sänkas till 16 år? Författare: Sandra Lindgren Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter.

Läs mer

Ökat värdeskapande ur immateriella tillgångar

Ökat värdeskapande ur immateriella tillgångar Ökat värdeskapande ur immateriella tillgångar Betänkande av Utredningen om immaterialrättens roll i innovationssystemet Stockholm 2015 SOU 2015:16 SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. Beställningsadress:

Läs mer

Bra början, men bara en början

Bra början, men bara en början Bra början, men bara en början En utvärderande kommentar om den nationella handlingsplanen för de mänskliga rättigheterna Justitiedepartementet (Ju2004/6673/D) Januari 2005 Thomas Hammarberg och Anna Nilsson

Läs mer

Sverige och Nato En studie om de svenska relationerna till Nato efter det kalla krigets slut

Sverige och Nato En studie om de svenska relationerna till Nato efter det kalla krigets slut Mittuniversitetet Sundsvall Institutionen för Samhällsvetenskap Statsvetenskap D Vårterminen 2009 Handledare: Ingemar Wörlund Sverige och Nato En studie om de svenska relationerna till Nato efter det kalla

Läs mer

Samhällskunskap 1 100p Ett hållbart samhälle Smakprov

Samhällskunskap 1 100p Ett hållbart samhälle Smakprov Samhällskunskap 1 100p Ett hållbart samhälle Smakprov Pauline Göthberg Gunnar Hultman Inga-Lill Söderberg Ylva Yngveson Introduktion till boken Studentlitteratur Skola och vuxenutbildning Box 141, 221

Läs mer

En digital agenda i människans tjänst

En digital agenda i människans tjänst En digital agenda i människans tjänst en ljusnande framtid kan bli vår Delbetänkande av Digitaliseringskommissionen Stockholm 2014 SOU 2014:13 SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För remissutsändningar

Läs mer

1 (5) BISTÅND. 1. Tycker du och ditt parti att motsvarande 1% av BNI ska avsättas till bistånd?

1 (5) BISTÅND. 1. Tycker du och ditt parti att motsvarande 1% av BNI ska avsättas till bistånd? BISTÅND 1. Tycker du och ditt parti att motsvarande 1% av BNI ska avsättas till bistånd?. Vi står bakom enprocentsmålet, men vi tycker att ett utbetalningsmål om 1 procent av BNP är en trubbig lösning.

Läs mer