Sveriges nya marknadsplats för handel med aktier i små och medelstora företag

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Sveriges nya marknadsplats för handel med aktier i små och medelstora företag"

Transkript

1 Sveriges nya marknadsplats för handel med aktier i små och medelstora företag sommar 2006

2 Alternativa aktiemarknaden Alternativa aktiemarknaden är namnet på en ny marknadsplats för aktier i Sverige. Alternativa bildades 2003 och erbjuder handel till företag med en existerande ägarspridning men som av olika skäl inte behöver en daglig handel. Alternativa aktiemarknaden är ett värdepappersinstitut under tillsyn av Finansinspektionen. Alternativa aktiemarknaden ägs till ca 37 procent av Investment AB Spiltan, till ca 13 procent av Högbom-Söderström AB samt av ett 50-tal privata ägare inom Spiltans nätverk. Styrelseordförande är Per Håkan Börjesson, huvudägare och VD i Investment AB Spiltan. VD är Carl Johan Högbom, tidigare bl a chef för Stockholmsbörsen. En anslutning till Alternativa aktiemarknaden är kostnadsfri för företagen. För att kunna anslutas ska företagen bl.a. ha minst två årsbokslut bakom sig och kunna redovisa rörelseintäkter. Vidare ska företagen offentliggöra viss finansiell information via Internet. Alternativa kvalitetsgranskar informationen och offentliggör sedan bedömningen. Handel sker regelbundet men ej dagligen, för närvarande upp till en gång i månaden. Därför behövs en ny marknadsplats Alternativa aktiemarknaden erbjuder tjänster till många olika typer av företag. Det kan vara företag som ännu inte är redo för en notering på Stockholmsbörsen men som har tillräckligt många ägare för att en organiserad handel i aktien behövs. Det kan vara företag som inte alls vill till börsen men som ändå behöver en ordnad aktiehandel. Kanske har personalen blivit ägare och handeln har blivit en intern administrativ belastning i företaget. Aktieägare är en resurs som företaget ska vara rädd om. De har satsat pengar och är värda en fullgod service om de vill handla med aktien. En annan målgrupp är företag som vill öka antalet ägare vare sig det är bland personalen eller bland andra investerare. Skälen kan vara många men den gemensamma nämnaren är att det finns behov av en regelbunden och väl organiserad handel med företagets aktier. I Sverige finns ett par tusen företag med spritt ägande vars aktier inte är föremål för organiserad handel. Dit hör bland annat personalägda företag och företag med ägarspridning till privata och institutionella placerare. Det omfattar allt från tillverkande företag till tjänsteföretag eller idrottsklubbar. För de allra flesta av dessa passar inte befintliga marknadsplatser med daglig handel och krav på omedelbar information, internationella redovisningsregler och svårbegripliga bolagskoder. Krav som också har en tendens att hela tiden öka i omfattning och bli allt mer betungande och kostnadskrävande. Många företag behöver därför ett alternativ där de själva kan avgöra hur ofta och när handel ska erbjudas aktieägarna samt vilken information som ska offentliggöras. Därutöver finns företag som redan är noterade på en marknadsplats med daglig aktiehandel men som av olika skäl har en dålig likviditet i sin handel och som anser att noteringen inte motiverar de resurser, i form av tid och pengar, den tar i anspråk. För alla dessa företag erbjuder nu Alternativa aktiemarknaden en ny och spännande möjlighet! -2-

3 Tre avgörande skillnader I många avseenden fungerar Alternativa aktiemarknaden som en vanlig börs. Anslutna företag informerar om sin verksamhet, publicerar årsbokslut, delårsrapporter m.m. Investerare köper, säljer och får avräkningsnotor efter genomförda affärer. På tre viktiga punkter avviker dock Alternativa aktiemarknaden. Handeln sker på förutbestämda dagar, den sker till ett fastställt pris per handelsdag och den är helt kostnadsfri för företagen. Handel på förutbestämda dagar På Alternativa aktiemarknaden handlas företagens aktier 1-12 gånger per år. Hur många gånger beror bl.a. på hur stort företaget är eller på antalet aktieägare. Mellan handelsdagarna sker ingen organiserad handel och företagen behöver därför inte ständigt fokusera på aktiekursen och marknadens krav på omedelbar information. Handel till fastställt pris Vid varje handelstillfälle sker all handel till ett pris. Det priset kan i sin tur fastställas på två olika sätt, via Auktionshandel eller via Marknadsrådshandel. Auktionshandel innebär att köpare och säljare lägger bud under en period av två dagar. Under denna period närmar sig buden successivt varandra och efter avslutad budgivning kan tre olika situationer uppstå. Antingen är högsta köp och lägsta sälj lika. Då blir denna kurs det fastställda priset. Möts köp och sälj inte, eller korsar de varandra (dvs köpkursen är högre än säljkursen), fastställs priset enligt ett särskild regelverk. Marknadsrådshandel innebär att ett särskilt sammansatt Marknadsråd värderar företaget inför handelsdagen. Rådet använder en traditionell värderingsmodell men tar också del av marknadens inställning via indikativa bud som investerare haft möjlighet att lägga. Handelsmodellen passar bäst för företag med en begränsad ägarspridning. Till det fastställda priset kan sedan köpare och säljare lägga order under ytterligare två dagar. Orderläggning sker genom att investerare lägger köp- eller säljorder via telefon eller direkt till Alternativa aktiemarknaden. Handelns utveckling kan löpande följas via Alternativas hemsida. Efter avslutad orderläggning matchas alla order och avräkningsnotor utsänds till de som genomfört affär. Kostnadsfritt för företagen En anslutning till Alternativa aktiemarknaden är kostnadsfri. Alternativa finansierar sin verksamhet med det courtage som investerarna betalar. Mot en avgift erbjuds företagen dessutom vissa tjänster i ett så kallat Servicepaket. Där ingå bl.a. informationsrådgivning och fritt deltagande i Alternativas informationsmöten med investerare, press och analytiker. Investerarna betalar ett courtage på 1 procent av värdet på affären, med en minimiavgift på 500 kronor. Under vissa förutsättningar kan företagen och Alternativa gemensamt subventionera courtaget. -3-

4 Krav för anslutning På Alternativa aktiemarknaden handlas med etablerade företag med offentligt publicerad finansiell information. Företagen själva eller en grupp aktieägare kan initiera handeln och om företagen uppfyller anslutningskraven kan handel inledas. Det krävs ingen formell ansökan, inga ifyllda dokument utan Alternativa kontrollerar att kraven uppfylls via offentlig information. Är informationen ännu inte publicerad, kan den skickas in till Alternativa för genomgång. Handeln inleds sedan när informationen offentliggjorts. Följande krav ställs på: Företaget: Minst 2 års historik varvid senaste bokslut skall avse befintlig verksamhet Redovisa rörelseintäkter Företaget bedöms kunna finansiera det kommande årets verksamhet Marknadsvärde från ca 20 miljoner kronor (kan vara lägre om antalet aktieägare är betydligt fler än minimikravet, se nedan) Publikt företag med VPC-anslutning Verksamhet och organisation som gör det lämpligt för anslutning Publicerad finansiell information i enlighet med Årsredovisningslagen Ägandet: Från ca 100 aktieägare (kan vara lägre vid prissättning med så kallad Marknadsrådshandel) Minst 10 % av aktier och röster innehas av andra än huvudägarna och dess närstående Inga hembud i bolagsordningen för de aktieslag som avses bli föremål för handel (avser ej så kallad Företagsintern handel) Löpande information: Med företagets löpande information avses årsredovisning, delårsrapporter samt eventuell annan publicerad information. Informationen anses vara publicerad när den lagts ut på hemsida på Internet. Informationen skall som lägst ha nivån Godkänd ( G ) enligt Alternativa aktiemarknadens kvalitetsbedömning. Dessa krav innebär:. Årsredovisning i enlighet med Årsredovisningslagen (1995:1554). Skall publiceras senast sex månader efter verksamhetsårets utgång. Om Årsredovisningslagen kräver delårsrapport (vilket kortfattat krävs om företaget har tillgångar på minst ca 40 milj. kr eller har mer än 200 anställda) ska den publiceras senast två månader efter periodens utgång. -4-

5 Bedömning av löpande information För att kunna handlas ställs som nämnts ovan krav på en godkänd finansiell information från företaget. I syfte att uppmuntra till hög kvalitet på företagens information och på så sätt minska osäkerheten för investerarna, kvalitetsbedömer Alternativa aktiemarknaden företagens externa finansiella information och publicerar bedömningen på hemsidan. Bedömningen har följande nivåer: Icke godkänd (IG) Godkänd (G) Väl godkänd (VG) Mycket väl godkänd (MVG) Företag med betyget IG kan ej anslutas. För G krävs att Årsredovisningslagens krav uppfylls samt att informationen publiceras via hemsida på Internet. För VG respektive MVG ställs högre krav, för MVG t ex kvartalsrapportering och insiderredovisning. Informationen behöver inte publiceras omedelbart eftersom handeln inte sker kontinuerligt. Företagsintern handel Många företag är försiktiga med att ta in nya ägare och ser hellre att nuvarande ägarkrets tillsvidare består. Kanske finns ett hembud eller annan ägarbegränsning inskrivet i bolagsordningen. Trots detta kan det finnas behov av ordnad aktiehandel i företagets aktie och Alternativa har därför tagit fram en tjänst där det införts en begränsning när det gäller vilka som får köpa aktien. Det går således att handla trots att det finns hembud i aktien. Fördelar för både företag och investerare Alternativa aktiemarknaden ger fördelar för de anslutna företagen och investerare på både kort och lång sikt. Förutom att en anslutning ger aktieägarna god service och ordnad aktiehandel erbjuds företagen också synlighet, långsiktighet och stabilitet. Synlighet För företag som tecknat Alternativas Servicepaket kommer regelbundna investerarträffar att äga rum. Till dessa inbjuds aktieägare, journalister, analytiker med flera. Företagen får där presentera sina verksamheter under trevliga former. Inbjudna gäster kan därmed träffa flera företag samtidigt. Handelsdagar annonseras i press, på Internet och via brevutskick. Långsiktighet Regelbunden men inte kontinuerlig handel bidrar till en långsiktighet i ägandet. Det är inte möjligt att trada i aktien, det vill säga att kortsiktigt spekulera i snabba svängningar i kursen. Alternativa aktiemarknaden attraherar därför investerare som ser på sina innehav som långsiktiga placeringar. Alternativa har ca 1000 aktiva investerare (dec 2005) registrerade, en siffra som nu ökar med ca 100 i månaden. Stabilitet Alternativa aktiemarknaden erbjuder en stabil miljö för små och medelstora företag. Kraven på två års verksamhet, en påbörjad försäljning och säkerställd finansiering för det kommande året är den ena hörnstenen. Handelsmodellen som är anpassad till företag med ett begränsat antal ägare och aktier med låg likviditet den andra. Här kommer inte nystartade kortlivade företag att dyka upp. Här kommer inte kurserna att svänga kraftigt uppåt och nedåt. Företagsledningen kan mellan handelsdagarna ägna sig åt det väsentliga att sköta företaget. -5-

6 Kapitalanskaffning och ägarspridning Genom samarbetspartners erbjuder Alternativa aktiemarknaden företag, som är anslutna eller har för avsikt att ansluta sig till marknadsplatsen, hjälp med kapitalanskaffning. En färdplan för prospekt, nyemission, marknadsaktiviteter och anslutning fastställs tillsammans med företaget. Alternativas organisation Styrelse Per H Börjesson, styrelseordförande, VD och huvudägare i Investment AB Spiltan. Lars-Olof Bäckman, konsult och riskkapitalist. Styrelseordförande i Investment AB Spiltan, styrelseledamot bl a i Startupfactory. Lars Klingstedt, IT-entreprenör. Styrelseledamot bl.a. i Investment AB Spiltan. Kasper Ljungkvist, 50%-ig ägare av Perido Skills AB och verksam som s.k. affärsängel. Grundare av bl a Suitcom/Kebne och SKILL Studentkompetens. Kent Söderström, vvd i Alternativa aktiemarknaden. Partner i Högbom-Söderström AB. Företagsledning Carl Johan Högbom, VD i Alternativa aktiemarknaden. Civilekonom, anställd på Stockholmsbörsen , de sista två åren som Börschef. Styrelseledamot i VPC mellan 2000 och Styrelseledamot i Företagarna i Södertälje. Ledamot i SwedSec s Disciplinnämnd och suppleant i Stockholmsbörsens dito. Sedan 2001 partner i Högbom-Söderström AB. Kent Söderström, vvd och styrelseledamot i Alternativa aktiemarknaden. Civilekonom, arbetade på Stockholmsbörsen , bland annat som chef för marknadsövervakningen som CFO på Trio AB, noterat på Stockholmsbörsens O-lista. Sedan 2001 partner i Högbom-Söderström AB. Oscar Lindvall, anställd i augusti Bachelor of Business Administration från University of Alabama. Har sedan 2004 arbetet inom området för corporate finance med företagsanalys, investor relations, kapitalanskaffning och prospektarbete. Marknadsråd Hans Edenhammar, ordförande, f.d. chef för Marknadsövervakningen på Stockholmsbörsen. Ordförande i Bokföringsnämnden Alf Blomqvist, VD i Ledstiernan AB, tidigare bl.a. chef för Corporate Finance på Swedbank och för Equity Capital markets på Carnegie Corporate Finance. Gillis Cullin, vvd Praktikertjänst, tidigare bl.a. VD i Investmentaktiebolaget Eken. Ulf Strömsten, fondförvaltare på Catella Kapitalförvaltning AB, tidigare bl a VD för Alfred Berg Fondkommission Sigvard Heurlin, auktoriserad revisor Öhrlings PricewaterhouseCoopers, med uppgift att ge synpunkter på bolagens externa redovisning. -6-

7 Adress mm Karlavägen 50, Stockholm Telefon: , telefax: Hemsida:

Handelsregler för Alternativa aktiemarknaden

Handelsregler för Alternativa aktiemarknaden 1 Handelsregler för Alternativa aktiemarknaden 1. Inledning Detta dokument beskriver hur handeln på Alternativa aktiemarknaden (Alternativa) fungerar. Först definieras ett antal viktiga begrepp. Därefter

Läs mer

ÄGARMANUAL FÖR AKTIEÄGARE

ÄGARMANUAL FÖR AKTIEÄGARE ÄGARMANUAL FÖR AKTIEÄGARE i INVESTMENT AB SPILTAN Ursprunget från juni 2003 Uppdaterat maj 2010 Per H Börjesson VD Investment AB Spiltan 1 2 Innehållsförteckning Del 1: Att vara aktieägare i Spiltan (0)

Läs mer

Börsregler REGLER FÖR BOLAG VARS AKTIER ÄR UPPTAGNA TILL HANDEL PÅ NGM EQUITY GÄLLANDE FRÅN OCH MED DEN 1 JULI 2014

Börsregler REGLER FÖR BOLAG VARS AKTIER ÄR UPPTAGNA TILL HANDEL PÅ NGM EQUITY GÄLLANDE FRÅN OCH MED DEN 1 JULI 2014 Börsregler REGLER FÖR BOLAG VARS AKTIER ÄR UPPTAGNA TI HANDEL PÅ NGM EQUITY GÄANDE FRÅN OCH MED DEN 1 JULI 2014 Nordic Growth Market REGLER FÖR BOLAG VARS AKTIER ÄR UPPTAGNA TI HANDEL PÅ NGM EQUITY Regler

Läs mer

VÄGEN TILL BÖRSEN EN ÖVERSIKT

VÄGEN TILL BÖRSEN EN ÖVERSIKT VÄGEN TILL BÖRSEN EN ÖVERSIKT ADVOKATFIRMAN LINDAHL, NOVEMBER 2013 Det finns flera olika motiv till en börsintroduktion. En notering underlättar för bolaget att skaffa nytt kapital från kapitalmarknaden,

Läs mer

Inbjudan till teckning av aktier i Fortnox International AB (publ) Erbjudandet riktar sig i första hand till aktieägare i Fortnox AB (publ)

Inbjudan till teckning av aktier i Fortnox International AB (publ) Erbjudandet riktar sig i första hand till aktieägare i Fortnox AB (publ) Inbjudan till teckning av aktier i Fortnox International AB (publ) Erbjudandet riktar sig i första hand till aktieägare i Fortnox AB (publ) Erbjudande i sammandrag VILLKOR I SAMMANDRAG Emittent Emissionen

Läs mer

Köpa och sälja aktier

Köpa och sälja aktier Jimmy Algotsson Köpa och sälja aktier - så fungerar det Liber Innehåll 1. Inledning. 5 2. Aktien 7 3. Hur är börsen uppbyggd?. 10 4. Hur går handeln med aktier till? 14 5. Hur handlar privatpersoner aktier?

Läs mer

Informationsmemorandum Nyemission My Exchange AB (publ)

Informationsmemorandum Nyemission My Exchange AB (publ) Informationsmemorandum Nyemission My Exchange AB (publ) 11 april 31 augusti 2011 Nästa generations aktiehandel stavas MYX Observandum Observandum Detta Memorandum har upprättats i informationssyfte av

Läs mer

Fortnox AB (publ) Prospekt för publik emission inför listning på NGM Nordic MTF

Fortnox AB (publ) Prospekt för publik emission inför listning på NGM Nordic MTF Fortnox AB (publ) Prospekt för publik emission inför listning på NGM Nordic MTF 1 2 Innehåll SAMMANFATTNING............................ 4 Om Prospektet................................. 4 Om Erbjudandet................................

Läs mer

Regelverk för emittenter. Nasdaq Stockholm

Regelverk för emittenter. Nasdaq Stockholm Regelverk för emittenter Nasdaq Stockholm 1 januari 2015 Inledning Enligt lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden ska en börs ha tydliga och öppet redovisade regler för notering av finansiella instrument.

Läs mer

Årsredovisning 2013. Spiltans värdeord: Hög avkastning Långsiktighet Satsar på Sverige Köper aktier för att behålla Kul nätverk

Årsredovisning 2013. Spiltans värdeord: Hög avkastning Långsiktighet Satsar på Sverige Köper aktier för att behålla Kul nätverk Årsredovisning 2013 Spiltans värdeord: Hög avkastning Långsiktighet Satsar på Sverige Köper aktier för att behålla Kul nätverk 1 Innehåll Spiltans substansvärde Spiltans årsstämma 6 juni 2013 Aktien VD

Läs mer

Ny kurs på Spiltanaktien 560 kr Spiltankursen sattes till 560 kr. Substansvärdet per den 8 januari var 605 kr.

Ny kurs på Spiltanaktien 560 kr Spiltankursen sattes till 560 kr. Substansvärdet per den 8 januari var 605 kr. Senaste VD-brev Åter till första sidan Åter till handel med Spiltanaktien 2007-01-12 Bästa Spiltanaktieägare! Handel med Spiltanaktien pågår t o m 15 januari Du har nu möjlighet att köpa och sälja aktier

Läs mer

Inbjudan till teckning av aktier i

Inbjudan till teckning av aktier i Inbjudan till teckning av aktier i DE Capital Growth Fund AB (publ) Utköp av aktieminoriteter i onoterade tillväxtföretag Vi tar över stafettpinnen från minoritetsägare i onoterade tillväxtföretag som

Läs mer

INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I COELI PRIVATE EQUITY 2015 AB

INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I COELI PRIVATE EQUITY 2015 AB INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I COELI PRIVATE EQUITY 2015 AB private equity OM PROSPEKTET Med Bolaget avses i detta prospekt Coeli Private Equity 2015 AB (publ), org. nr. 5569813628. Detta prospekt

Läs mer

Information om Skandinaviska Enskilda Banken och dess värdepapperstjänster

Information om Skandinaviska Enskilda Banken och dess värdepapperstjänster Information om Skandinaviska Enskilda Banken och dess värdepapperstjänster Information om Skandinaviska Enskilda Banken Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ), organisationsnummer 502032-9081, 106 40

Läs mer

Innehåll. Observandum

Innehåll. Observandum Inbjudan att teckna aktier i Fortnox AB (publ) Informationsmemorandum Publik nyemission Mars 2008 1 Innehåll Sammanfattning 3 Riskfaktorer 5 Bolaget och emissionen 7 VD har ordet 7 Historik 8 Bakgrund

Läs mer

Årsredovisning 2009 -10 -20. AktivBo. Berkway. Finansiella tjänster 14% Onoterade bolag 63% Onoterat på Alternativa 19% Noterade bolag 22% Lån -17%

Årsredovisning 2009 -10 -20. AktivBo. Berkway. Finansiella tjänster 14% Onoterade bolag 63% Onoterat på Alternativa 19% Noterade bolag 22% Lån -17% % 70 60 50 AktivBo 40 30 Berkway FASTIGHETER 20 10 BERKSHIRE 0 10 Finansiella tjänster 14% Onoterade bolag 63% Onoterat på Alternativa 19% HATHAWAY INC. Noterade bolag 22% Lån 17% 20 Årsredovisning 2009

Läs mer

EMISSIONSMEMORANDUM. MARS 2014 Ambia Trading Group AB (publ) FONDKOMMISSION

EMISSIONSMEMORANDUM. MARS 2014 Ambia Trading Group AB (publ) FONDKOMMISSION ARBETSKOPIA EMISSIONSMEMORANDUM MARS 2014 Ambia Trading Group AB (publ) FONDKOMMISSION DEFINITIONER I detta Memorandum gäller följande definitioner om inget annat anges: Med Bolaget, Ambia eller Ambia

Läs mer

Inbjudan till teckning av aktier i Fortnox International AB (publ)

Inbjudan till teckning av aktier i Fortnox International AB (publ) Inbjudan till teckning av aktier i Fortnox International AB (publ) 1 Erbjudande i sammandrag Företrädesrätt till teckning Rätt att teckna nya aktier skall med företrädesrätt tillkomma dem som på avstämningsdagen

Läs mer

Grundprospekt Emissionsprogram för utfärdande av warranter, turbowarranter och certifikat 2012-03-05

Grundprospekt Emissionsprogram för utfärdande av warranter, turbowarranter och certifikat 2012-03-05 Grundprospekt Emissionsprogram för utfärdande av warranter, turbowarranter och certifikat 2012-03-05 Grundprospekt I detta prospekt ( Grundprospektet ) ) förekommer hänvisningar till :s ( Capital ) årsredovisningar

Läs mer

Nyemissioner i onoterade svenska företag

Nyemissioner i onoterade svenska företag Magisteruppsats Juni 2009 Nyemissioner i onoterade svenska företag Förutsättningar för en framgångsrik nyemission Författare: Handledare: Max Eklund Victor Helbrink Sammanfattning Göran Anderson Examensarbetets

Läs mer

DANIRS ERBJUDANDE TILL AKTIEÄGARNA I SIGMA AB (PUBL)

DANIRS ERBJUDANDE TILL AKTIEÄGARNA I SIGMA AB (PUBL) DANIRS ERBJUDANDE TILL AKTIEÄGARNA I SIGMA AB (PUBL) Viktig information Danir AB, org. nr 556432-7111 ( Danir ), lämnade den 20 februari 2013 ett offentligt uppköpserbjudande till aktieägarna i Sigma AB

Läs mer

Inbjudan till teckning av aktier i FINT AB (publ)

Inbjudan till teckning av aktier i FINT AB (publ) Inbjudan till teckning av aktier i FINT AB (publ) 27 november 11 december 2014 Erbjudande i sammandrag Företrädesrätt till teckning De som på avstämningsdagen den 25 november 2014 var registrerad som aktieägare

Läs mer

Inbjudan till teckning av aktier i Starbreeze AB (publ)

Inbjudan till teckning av aktier i Starbreeze AB (publ) Inbjudan till teckning av aktier i Starbreeze AB (publ) VIKTIG INFORMATION Med Starbreeze, Koncernen eller Bolaget avses i det följande Starbreeze AB (publ), org.nr 556551-8932, inklusive dotterbolag.

Läs mer

Investerarmemorandum Inbjudan till teckning av konvertibla skuldebrev Capillum Holding AB (publ) Sept 2012

Investerarmemorandum Inbjudan till teckning av konvertibla skuldebrev Capillum Holding AB (publ) Sept 2012 Investerarmemorandum Inbjudan till teckning av konvertibla skuldebrev Capillum Holding AB (publ) Sept 2012 Innehållsförteckning 3 Sammanfattning 4 Prognos 2013 5 Ordförande har ordet 6 Historia 7 Nutid

Läs mer

Viktig information till dig som kund

Viktig information till dig som kund Sida 1/14 Viktig information till dig som kund Bäste kund! Vi gratulerar dig till ett klokt val av rådgivare som är ett så kallat anknutet värdepappersombud till Aviatum. Den rådgivare som sätter sina

Läs mer

Viktig information till dig som kund

Viktig information till dig som kund Sida 1/14 Viktig information till dig som kund Bäste kund! Vi gratulerar dig till ett klokt val av finansiell rådgivare. Rådgivaren är ett så kallat anknutet värdepappersombud till Aviatum, vilket innebär

Läs mer

Information om Finansiella tjänster 2014-03-04

Information om Finansiella tjänster 2014-03-04 1(9) Information om Finansiella tjänster 2014-03-04 Information om Sparbanken Syd Om Banken Sparbanken Syd Box 252 271 25 Ystad Org. nr. 548000-7425 Telefonnummer: 0411-82 20 00 E-postadress: info@sparbankensyd.se

Läs mer

Investeringsmemorandum

Investeringsmemorandum Inbjudan att teckna aktier i H1 Communication AB (publ) Investeringsmemorandum Emissionsmemorandum upprättat i samband med anslutning av Bolagets aktier till AktieTorget i maj 2008. INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

Inbjudan till förvärv av aktier i Hövding Sverige AB (publ)

Inbjudan till förvärv av aktier i Hövding Sverige AB (publ) Inbjudan till förvärv av aktier i Hövding Sverige AB (publ) Viktig Information Definitioner Hövding eller Bolaget - avser Hövding Sverige AB (publ), org nr 556708-0303, eller beroende på sammanhang, produkten

Läs mer

Safe Return. Safe Return. KUNDINFORMATION Investeringsrådgivning dokument 1

Safe Return. Safe Return. KUNDINFORMATION Investeringsrådgivning dokument 1 KUNDINFORMATION Investeringsrådgivning dokument 1 INFORMATION OM EGENSKAPER OCH RISKER AVSEENDE FINANSIELLA INSTRUMENT Information till kund Bilaga 1 1. Bolagets namn, adress m.m. Asset Management Nordic

Läs mer