Bokslutskommuniké 2012 för. Alternativa aktiemarknaden i Sverige AB (publ)

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Bokslutskommuniké 2012 för. Alternativa aktiemarknaden i Sverige AB (publ)"

Transkript

1 1 Bokslutskommuniké 2012 för Alternativa aktiemarknaden i Sverige AB (publ) Sammanfattning 2012 Året visar en kraftig förbättring av såväl omsättning som resultat jämfört med Nettointäkterna uppgick till TSEK (2.146) och resultatet efter finansiella poster blev TSEK -192 (-3.507). Q4 visar positivt resultat, nettoomsättningen blev TSEK (634) och resultatet TSEK 158 (-858). Likvida medel uppgick den 31 december 2012 till TSEK Alternativa har under året biträtt Rabbalshede Kraft och Rindi Energi i samband med genomförda företrädesemissioner. Under året har Alternativa förändrat sin listindelning och infört en A-lista och en M-lista. Förändringen har påverkat Alternativas intäkter positivt. 25 bolag anslutna för handel. Fyra bolag har tillkommit under året och elva har avförts. Uppköp, flytt till andra listor samt i några fall helt avslutad handel är skäl till att bolagen avförts. Aktiehandeln uppgick under året till MSEK 28 (25). Antal investerare i kundregistret ökade under året med närmare 600 till drygt ca st. Alternativa har via en företrädesemission investerat kr i Alternativa France. Alternativas index AltX var vid periodens utgång 207,8, en uppgång med ca 1% under året. Verksamheten Aktiemarknaden var orolig under första delen av 2012 och så var även marknaden för små- och medelstora företag. Under senhösten har emellertid en positiv syn på aktiemarknaden noterats från många håll även om konjunkturen ännu inte visat på någon tydlig vändning. Överlag är dock omsättningen på andrahandsmarknaderna fortfarande låg vilket också gäller för handeln på Alternativa. På primärmarknaden finns en stor efterfrågan på kapital och Alternativa har under året biträtt Rabbalshede Kraft AB (Q2) och Rindi Energi (Q4) med företrädesemissioner som sammanlagt tillfört företagen närmare 110 milj kr. Alternativa har under året helt genomfört en ny listindelning med Alternativa Listan (A-listan) och Mäklarlistan (M-listan, där poster endast mäklas efter manuella kontakter med investerare). På listorna finns vid årsskiftet totalt 25 företag varav 21 på A-listan. Fyra nya företag har listats under året och elva har avförts. Av de avförda företagen har två flyttat till andra listor, fyra blivit uppköpta och ett är under avveckling. I fyra fall har handeln upphört eftersom företagen beslutat att de inte behöver handel i sin aktie. Under 2012 har närmare 600 nya investerare tillkommit i Alternativas nätverk och totalt finns nu drygt investerare i kundregistret. Handelsomsättningen uppgick under året till MSEK 28 jämfört med ca MSEK 25 under 2011.

2 2 Ekonomisk utveckling Nettointäkterna under perioden uppgick till TSEK jämfört med TSEK under Motsvarande siffra för fjärde kvartalet 2012 var TSEK (634). Aktiehandel inklusive mäkleri genererade TSEK 586 (564) i nettointäkter (=courtageintäkter minus Alternativas transaktionskostnader) medan Övriga intäkter som avser intäkter från företag främst i form av årsavgifter och tjänster inom företagsrådgivning, uppgick till TSEK jämfört med TSEK i fjol. Den kraftiga ökningen beror främst på högre aktivitet inom området företagsrådgivning. Rörelsens kostnader uppgick till TSEK (5.653). Den största kostnadsminskningen avser personalkostnader som under perioden mer än halverades vilket i sin tur beror på besparingar som beslutades i slutet på Årets resultat efter finansiella poster uppgick till TSEK -192 (-3.507). Fjärde kvartalet visade ett överskott på TSEK 158 (-858). Likvida medel uppgick per den 31 december till TSEK jämfört med TSEK vid senaste årsskifte. Minskningen beror till stor del på att ett upptaget lån på SEK återbetalats samt en investering i Alternativa France, se nedan. Dessutom löpte en större kundfordran över årsskiftet där betalning erhölls i slutet på januari För mer finansiell information, se bifogade resultat- och balansräkning samt kassaflödesanalys. Alternativa France Alternativa ägde vid periodens utgång ca 6,1 % av Alternativa France, en MTF (Multilateral Trading Facility) baserad i Paris och med liknande verksamhet som Alternativa Sverige. Bolaget genomförde under augusti 2012 en nyemission där Alternativa deltog med TSEK 320. Trots investeringen minskade ägandet från 8,2% till nuvarande nivå 6,1%. En därefter utnyttjad övertilldelning (s.k. green shoe) gör att ägandet minskar ytterligare till ca 5% när den delen av emissionen registrerats. Alternativa äger nu aktier och posten är i balansräkningen upptagen till ett värde på TSEK vilket beräknats som antal aktier gånger senaste emissionskurs. För värderingen tillämpas redovisningsprinciper fastställda av EVCA, European Venture Capital Association. Se bifogad balansräkning för mer information. Övrigt Alternativas index AltX har under året gått upp med ca 1 % till 207,8. För motsvarande period visar Stockholmbörsen en uppgång på ca 12%. Sedan starten av AltX 2004 har index gått upp med ca 108%. Alternativas aktie sjönk med 16% under året. Totalt omsattes 450 aktier till kurser mellan 500 och 420 kr med 420 kr som senast betalt. Med utestående aktier motsvarar handeln en omsättningshastighet på ca 2,7% Nästa finansiella information avser perioden jan-mars 2013 och kommer att publiceras den 13 maj Denna rapport har inte varit föremål för granskning av bolagets revisor. Stockholm den 28 februari 2013 Carl Johan Högbom VD, Alternativa aktiemarknaden i Sverige AB (publ)

3 3 RESULTATRÄKNING jan-dec jan-dec sep-dec sep-dec RÖRELSENS NETTOINTÄKTER Ränteintäkter Räntekostnader Räntenetto Provisionsintäkter Provisionskostnader Provisionsnetto Övriga intäkter Summa rörelsens nettointäkter RÖRELSENS KOSTNADER Allmänna administrationskostnader varav personalkostnader Avskrivning immateriella anläggningstillg Avskrivning övrigt Summa rörelsens kostnader PERIODENS RESULTAT NYCKELTAL per sista december Rörelseintäkter, TSEK Rörelseresultat, TSEK Resultat (e avskr o skatt), TSEK Resultat per aktie, SEK Eget kapital, TSEK Eget kapital per aktie, SEK Soliditet, % 82% 78% 85% Antal utestående aktier, st

4 4 BALANSRÄKNING TILLGÅNGAR Kassa och tillgodohavanden** Obligationer och andra räntebär. värdepapper 0 0 Aktier i intresseföretag * Immateriella anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar 4 14 Övriga tillgångar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter SUMMA TILLGÅNGAR EGET KAPITAL OCH SKULDER Övriga skulder** Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Summa skulder och upplupna kostnader Aktiekapital Reservfond Bundet eget kapital Överkursfond *** Fonden för verkligt värde Balanserat resultat Periodens resultat Fritt eget kapital Summa eget kapital SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER *Aktier i Alternativa France redovisas till senaste emissionskurs, 5,38 EUR, från aug 2012, vilket med aktuell valutakurs (enl RB: 8,62) ger ett bokfört värde på TSEK. Skillnaden mot anskaffningsvärdet redovisas under "Fonden förverkligt värde". ** Ett under 2011 upptaget förlagslån på 500 TSEK har återbetalts under perioden *** Avser överkursfond från nyemissioner 2009 och 2011 (minus emissionskostnader) samt premie från teckningsoptionsprogram Överkurser från emissioner före 2006 ingår i Reservfond.

5 5 KASSAFLÖDESANALYS jan-dec 2012 Den löpande verksamheten Resultat efter finansiella poster -192 Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet 276 Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital 84 Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital Ökning (-) / minskning (+) av rörelsefordringar -636 Minskning (-) / ökning (+) av rörelseskulder 77 Förändring av rörelsekapital -559 Kassaflöde från från den löpande verksamheten -475 Investeringsverksamheten Förvärv av aktier och andelar -320 Förvärv av immateriella anläggningstillgångar 0 Förvärv av materiella anläggningstillgångar 0 Kassaflöde från investeringsverksamheten -320 Finansieringsverksamheten Nyemission 0 Överkurs vid nyemission 0 Emissionskostnader 0 Återbetalning av lån -500 Kassaflöde från finansieringsverksamheten -500 PERIODENS KASSAFLÖDE Likvida medel vid årets början Likvida medel vid periodens slut

Riggade inför 2015. Vindico Security AB (publ) Bokslutskommuniké 2014. Sida 1 av 13. Helåret 2014

Riggade inför 2015. Vindico Security AB (publ) Bokslutskommuniké 2014. Sida 1 av 13. Helåret 2014 Sida 1 av 13 Vindico Security AB (publ) Bokslutskommuniké 2014 Riggade inför 2015 Helåret 2014 Koncernens nettoomsättning minskade med ca 11 % och uppgick till 8064 tkr (9043 tkr) Koncernens rörelseresultat

Läs mer

Bokslutskommuniké 2005

Bokslutskommuniké 2005 Bokslutskommuniké 2005 Rörelseintäkterna ökade med 35,4 (40,4) procent till 285,1 (210,5) MSEK. Resultatet efter skatt uppgick till 105,9 (74,3) MSEK. Resultat per aktie uppgick till 3,88 (2,79) SEK. Nettosparandet

Läs mer

Delårsrapport januari-mars 2009. Störst i Norden. Rörelseintäkterna minskade med 21 procent till 152,1 MSEK (192,9 MSEK)

Delårsrapport januari-mars 2009. Störst i Norden. Rörelseintäkterna minskade med 21 procent till 152,1 MSEK (192,9 MSEK) Delårsrapport januari-mars 2009 Störst i Norden Rörelseintäkterna minskade med 21 procent till 152,1 MSEK (192,9 MSEK) Resultatet efter skatt minskade med 34 procent till 25,3 MSEK (38,1 MSEK) Resultatet

Läs mer

Q1 2015. Delårsrapport januari - mars 2015. Sammanfattning av Fortnoxkoncernen under första kvartalet 2015 (jämfört med första kvartalet 2014)

Q1 2015. Delårsrapport januari - mars 2015. Sammanfattning av Fortnoxkoncernen under första kvartalet 2015 (jämfört med första kvartalet 2014) Delårsrapport januari - mars 2015 Q1 2015 Sammanfattning av Fortnoxkoncernen under första kvartalet 2015 (jämfört med första kvartalet 2014)»» Nettoomsättningen för koncernen ökade med 24,9 procent till

Läs mer

DELÅRSRAPPORT. 1 januari 2012 till 31 mars 2012. Keynote Media Group AB (publ)

DELÅRSRAPPORT. 1 januari 2012 till 31 mars 2012. Keynote Media Group AB (publ) 1 (13) Informationen lämnades för offentliggörande den 16 maj 2012 kl. 12.00. Keynote Media Groups Certified Adviser på First North är Remium AB. Tel. +46 8 454 32 00, ca@remium.com DELÅRSRAPPORT 1 januari

Läs mer

Delårsrapport januari juni 2005 Fortsatt stark utveckling

Delårsrapport januari juni 2005 Fortsatt stark utveckling Delårsrapport januari juni 2005 Fortsatt stark utveckling Resultatutveckling för halvårsperioden Rörelseintäkterna ökade med 25% till 182,8 (146,6) mkr. Utlandsandelen av rörelseintäkterna ökade till 43

Läs mer

DELÅRSRAPPORT Q1-Q3 (juli 2014 -mars 2015)

DELÅRSRAPPORT Q1-Q3 (juli 2014 -mars 2015) DELÅRSRAPPORT Q1-Q3 (juli 2014 -mars 2015) KENTIMA HOLDING AB (publ) Org.nr 556590-2151 Under Q3 (jan-mars) ökade koncernomsättningen med 40 procent, jämfört med Q2. Dotterbolaget Kentima AB har under

Läs mer

Styrelsen för TrustBuddy International AB (publ.), noterat på NASDAQ OMX First North, lämnar följande kvartalsrapport för perioden januari-mars 2012

Styrelsen för TrustBuddy International AB (publ.), noterat på NASDAQ OMX First North, lämnar följande kvartalsrapport för perioden januari-mars 2012 Pressinformation 31 maj 2012 Kvartalsrapport första kvartalet 2012 Styrelsen för TrustBuddy International AB (publ.), noterat på NASDAQ OMX First North, lämnar följande kvartalsrapport för perioden januari-mars

Läs mer

Väsentliga händelser efter periodens utgång

Väsentliga händelser efter periodens utgång Delårsrapport 1 januari 31 mars 2015 Första kvartalet enligt förväntan. 1 januari 31 mars 2015 Omsättningen för första kvartalet uppgick till 2,6 (19,0) MSEK. Rörelseresultatet (EBIT) för första kvartalet

Läs mer

HomeMaid AB (publ) Bokslutskommuniké 2007-01-01-2007-12-31

HomeMaid AB (publ) Bokslutskommuniké 2007-01-01-2007-12-31 HomeMaid AB (publ) Bokslutskommuniké 2007-01-01-2007-12-31 Helåret 2007 Nettoomsättningen uppgick till 66 352 kkr (54 647 kkr), motsvarande en omsättningstillväxt om 21% Tillväxten inom affärsområdet hushållsnära

Läs mer

Kvartalsrapport Q1-2004 Publiceras 2004-04-22

Kvartalsrapport Q1-2004 Publiceras 2004-04-22 Kvartalsrapport Q1-2004 Publiceras 2004-04-22 Nettoomsättningen under perioden uppgick till 1,3 Mkr Resultatet efter finansiella poster var 0,67 Mkr Bolaget har levererat SoftGSM X-Ray till England Bolaget

Läs mer

God tillväxt BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2009/2010. Fjärde kvartalet (jun - aug 2010) Helåret (sep 2009 - aug 2010) VD kommenterar

God tillväxt BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2009/2010. Fjärde kvartalet (jun - aug 2010) Helåret (sep 2009 - aug 2010) VD kommenterar BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2009/2010 God tillväxt Fjärde kvartalet (jun - aug 2010) KappAhls nettoomsättning under perioden uppgick till 1 290 (1 226) MSEK, en ökning med 5,2 procent. Rörelseresultatet uppgick

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 30 september 2014

Delårsrapport 1 januari 30 september 2014 Delårsrapport 1 januari 30 september 2014 Juli september 2014 Omsättningen för tredje kvartalet uppgick till 3,7 (3,8) MSEK. Rörelseresultatet (EBIT) för tredje kvartalet blev 3,7 (- 4,3) MSEK. Resultatet

Läs mer

Delårsrapport januari-mars 2006

Delårsrapport januari-mars 2006 Delårsrapport januari-mars 2006 Aktier, fonder och pensioner på Internet Resultat och kundtillväxt på rekordnivåer Resultatutveckling Rörelseintäkterna ökade med 94% till 174,1 (89,7) mkr Resultatet (efter

Läs mer

BOKSLUTS- KOMMUNIKÉ 2014

BOKSLUTS- KOMMUNIKÉ 2014 BOKSLUTS- KOMMUNIKÉ 2014 för Apikal Fastighetspartner AB (publ) Org.nr. 556921-1708 Året i sammandrag Viktiga händelser under fjärde kvartalet Under fjärde kvartalet genomfördes en utökning av Apex 3.

Läs mer

Pressinformation 28 februari 2012 Bokslutskommuniké 2011

Pressinformation 28 februari 2012 Bokslutskommuniké 2011 Pressinformation 28 februari 2012 Bokslutskommuniké 2011 Styrelsen för TrustBuddy International AB, noterat på NASDAQ OMX First North, lämnar följande bokslutskommunike januari - december 2011 Inledande

Läs mer

TrustBuddy AB (publ.)

TrustBuddy AB (publ.) Kvartalsrapport för första kvartalet 2015 Styrelsen för TrustBuddy AB (publ.), noterat på NASDAQ First North, lämnar följande kvartalsrapport för perioden januari-mars 2015 TrustBuddy AB (publ.) Första

Läs mer

Oniva Online Group Europe AB (publ.) Delårsrapport januari mars 2015

Oniva Online Group Europe AB (publ.) Delårsrapport januari mars 2015 Oniva Online Group Europe AB (publ.) Delårsrapport januari mars 2015 Nettoomsättningen uppgick till 55,9 MSEK (65,0), en minskning med 14 procent jämfört med samma period föregående år. Nedgången är i

Läs mer

HALVÅRSRAPPORT. Motion Display Scandinavia AB org nr 556682-8231 Delårsrapport för perioden januari 2014 juni 2014.

HALVÅRSRAPPORT. Motion Display Scandinavia AB org nr 556682-8231 Delårsrapport för perioden januari 2014 juni 2014. HALVÅRSRAPPORT Motion Display Scandinavia AB org nr 556682-8231 Delårsrapport för perioden januari juni. FÖRSTA HALVÅRET (JANUARI JUNI) Nettoomsättningen för första halvåret uppgick till 4,57 MSEK (3,54

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 30 mars 2015

Delårsrapport 1 januari 30 mars 2015 Publicerad 2015-05-07 Delårsrapport 1 januari 30 mars 2015 Nettoomsättningen under perioden uppgick till 36 (33) KSEK, Periodens resultat före skatt för första kvartalet uppgick till -3265 (-3 111) KSEK.

Läs mer

Halvårsrapport 556713-1056 2010-01-01-2010-06-30

Halvårsrapport 556713-1056 2010-01-01-2010-06-30 Halvårsrapport 556713-1056 2010-01-01-2010-06-30 Innehållsförteckning: Sida VD har ordet 1 Händelser efter rapportperioden 2 Kommande finansiella rapporter 2 Principer för delårsrapportens upprättande

Läs mer

Bokslutskommuniké. 2014-01-01 till 2014-12-31. Medfield Diagnostics AB (publ) 556677-9871

Bokslutskommuniké. 2014-01-01 till 2014-12-31. Medfield Diagnostics AB (publ) 556677-9871 Bokslutskommuniké 2014-01-01 till 2014-12-31 Medfield Diagnostics AB (publ) 556677-9871 Helåret 2014 Nettoomsättningen uppgick till 1169 (617) KSEK Resultat efter finansiella poster uppgick till -6 257

Läs mer

Kilsta Metallvärden AB (publ.)

Kilsta Metallvärden AB (publ.) Kilsta Metallvärden AB (publ.) BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖR VERKSAMHETSÅRET 2010 Ny bolagsstruktur Tidigare Kilsta Metall AB (publ.) förvärvade per den 1 oktober 2010 genom en riktad nyemission Metallvärdengruppen.

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 JUNI 2010

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 JUNI 2010 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 JUNI 2010 Nytecknad premievolym fortsätter att öka Andra kvartalet Intäkterna ökade med 14 procent till 21,8 (19,1) MSEK. Rörelseresultatet minskade med 17 procent

Läs mer

Tele5 Voice Services AB (publ) Delårsrapport januari juni 2005. Omsättningen för perioden uppgår till 771,9 KSEK. Rörelseresultat +24,2 KSEK

Tele5 Voice Services AB (publ) Delårsrapport januari juni 2005. Omsättningen för perioden uppgår till 771,9 KSEK. Rörelseresultat +24,2 KSEK Tele5 Voice Services AB (publ) Delårsrapport januari juni 2005 Omsättningen för perioden uppgår till 771,9 KSEK Rörelseresultat +24,2 KSEK Resultat efter skatt uppgår till +14,6 KSEK Resultat per aktie

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 JUNI 2007

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 JUNI 2007 1 av 8 DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 JUNI 2007 Omsättningstillväxt och stärkt varumärke Omsättningen uppgick till 341,2 MSEK (219,5), en ökning med 55%. Rörelseresultatet uppgick till 8,7 MSEK (11,7), motsvarande

Läs mer

Avanza Bank Bokslutskommuniké 2013

Avanza Bank Bokslutskommuniké 2013 Avanza Bank Bokslutskommuniké Nettoinflödet uppgick till 10 900 (5 380) MSEK, motsvarande 13 (7) procent av totalt sparkapital vid årets början Antal kunder ökade med 12 (8) procent till 316 500 (283 300

Läs mer

Crown Energy AB (publ)

Crown Energy AB (publ) 14 maj 2014 Crown Energy AB (publ) Delårsrapport kvartal 1 2014 Crown Energy AB (publ) med dess dotterbolag ( Crown Energy, Bolaget eller Koncernen ) är en internationell olje- och gaskoncern som bedriver

Läs mer

2013-01-01-2013-06-30

2013-01-01-2013-06-30 Delårsrapport för Älvsborgsvind AB (publ) Perioden 2013-01-01-2013-06-30 Älvsborgsvind AB (publ) 1 av 5 Delårsrapport, jan-jun 2013, för Älvsborgsvind AB(publ) Styrelsen och verkställande direktören för

Läs mer

PRESSMEDDELANDE 02-11-06

PRESSMEDDELANDE 02-11-06 PRESSMEDDELANDE 02-11-06 Starkt resultat de första nio månaderna för SBAB SBAB:s rörelseresultat för de första nio månaderna ökade med cirka 18 procent till 509 mnkr (430 mnkr). SBAB:s förbättrade rörelseresultat

Läs mer