Anders Stålklint (m) tj ers för Sven-Göte Bolmenius

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Anders Stålklint (m) tj ers för Sven-Göte Bolmenius"

Transkript

1 1 (68) Plats och tid Kommunhuset i Gislaved, kl Beslutande Lars Larsson (c) ordf Björn Björkman (m) Rigo Fredriksson (m) Mias Fjellander (kd) Erik Andersson (s) Helen Jaktlund Kocian (s) Kjell Davidsson (s) Eva Eliasson (s) ej 107 Anders Stålklint (m) tj ers för Sven-Göte Bolmenius Övriga deltagande Utses justera Justeringens plats och tid Anders Simfors, bygg- och miljöchef Stig Wallin, förvaltningsjurist ej 107 Lars Arnesson, miljösamordnare ej 107 Emma Engleson, planarkitekt Patrik Karlsson, plantekniker Ellen Albinsson, bygglovingenjör Marina Thelin, miljö- och hälsoskyddsinspektör 104 Maud Enqvist, miljö- och hälsoskyddsinspektör Maria Hägg, ekonom Kjell Davidsson Bygg- och miljöförvaltningen Onsdagen den 2 maj 2012, kl Underskrifter Sekreterare Ej 107 Stig Wallin Paragrafer Sekreterare 107 Anders Simfors Ordförande... Lars Larsson Organ Justerande... Kjell Davidsson ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Paragrafer Datum för anslags uppsättande Förvaringsplats för protokollet Underskrift Bygg- och miljöförvaltningen. Stig Wallin Datum för anslags nedtagande

2 2 Bm 79 Dnr: BM Godkännande av extra/utgående ärende beslutar ärendet om detaljplan för Bladens begravningsplats del av Åtterås 4:2 utgår vid sammanträdet Expedieras till: Arkivet

3 3 Bm 80 Dnr: MMM :04 REFTELE-FLAHULT 1:4 och 1:6, REFTELE Beslut med anledning av anmälan om miljöfarlig verksamhet avseende vindkraftverk Ärendebeskrivning Eolus Vind AB (nedan kallat bolaget) har i anmälan inkommen den 1 december 2008 anmält uppförande och drift av vindkraftverk på fastigheterna Reftele-Flahult 1:4 och 1:6. Verkens placering är enligt bolaget (Koordinater enligt RT gon V): Verk 1: Ost Nord Verk 2: Ost Nord Verk 3: Ost Nord Verksamheten är anmälningspliktig enligt 9 kap 6 miljöbalken (1998:808) samt 21 förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd. I bilagan till förordningen har bolaget följande verksamhetskod: C Verksamhet med 2. två eller fler vindkraftverk som står tillsammans (gruppstation), Anmälningsplikt enligt denna beskrivning gäller inte om verksamheten är tillståndspliktig enligt eller Fastigheten ligger utanför område som omfas av detaljplan. Av anmälan framgår följande Bolaget planerar uppföra och driva tre vindkraftverk med en rotordiameter om maximalt 100 meter och navhöjden maximalt 110 meter. Totalhöjden kommer understiga 150 meter. Vindkraftverkens maximala effekt blir 2-3 MW vardera. Vindkraftsparkens interna elnät kommer utföras som markförlagd kabel. Forn- och kulturlämningar Vindkraftsetableringen kommer inte ge upphov till någon fysisk påverkan på de kända fornlämningar som finns i närområdet, men däremot kommer verken vara synliga från vissa av dem och kan därmed ha en viss indirekt påverkan på dem. Det kan inte uteslutas det finns ännu oupptäckta fornlämningar vid etableringsplatsen, men sannolikheten bedöms som liten. Drygt 4 km syd-sydost om etableringsplatsen ligger Södra Vissö by, som är ett riksintresse för kulturmiljövården. Området utgör ett tydligt exempel på en by med bebyggelsen väl samlad kring en central bytomt. Bebyggelsen, som härstammar från 1850 och framåt, är välbevarad. Mark och hydrologi Stora delar av tillfartsvägen fram till verken finns redan idag. Befintlig skogsväg till det mellersta verket kommer breddas och förstärkas och anslutningsvägar till verkens uppställningsplats kommer byggas. Nybyggnation av väg kommer ske med ca 80 meter till det norra verket samt 300 meter till det södra verket. Bedömningen är inga diken kommer anläggas i samband med denna byggnation. Naturvärden Inom närområdet finns områden som av Skogsstyrelsen klassificerats som nyckelbiotoper, naturvärden och sumpskogar. Nyckelbiotoper finns inom 100 meter från vart och ett av vindkraftverken. Omkring 100 meter nordväst om det nordligaste verket finns en blockrik bergbrant med en stor andel död ved och en värdefull kryptogamflora. Omkring 75 meter sydost om det mellersta verket och ett tiotal meter väster om det sydliga verket finns bergbranter med hällar. Branterna kommer i möjligaste mån undvikas vid de anläggningsarbeten som krävs för etableringen. Även den barrblandskog

4 Bm 80 (forts.) 4 som finns knappt 100 meter öster om det mellersta verket kommer undvikas. En kärrskog, som domineras av tall och björk, finns omkring 275 meter väster om det nordliga verket. Inte heller denna kommer omfas av något anläggningsarbete. Inga särskilda skyddsåtgärder planeras eftersom inget naturvärde bedöms påverkas av byggnationen. Fåglar Fågelinventeringar i området är utförda. I den första framgår bl a duvhök observerades. Duvhöken jagar huvudsakligen under trädtoppshöjd och torde därför inte riskera kollidera med de vindkraftverken. Effekterna för den lokala rovfågelsfaunan bedöms som försumbara. I den andra fågelinventeringen framgår det har bekräftats en skyddsklassad fågelart häckat i området under Av inventeringen framgår vindkraftsetableringen sannolikt inte kommer påverka forts häckning och arten inte kommer söka sig till etableringsområdet för söka föda. Ett hot mot arten är däremot en eventuell skogsavverkning i området där boet är placerat. Ett annat är de högspänningsledningar och transformatorer som finns inom födosöksreviret. Alla undersökningar i Norden, Europa samt USA anger eldöden är det i särklass största hotet. Bolaget åtar sig verka för hjälpa den skyddsklassade fågelarten även fortsättningsvis häcka i området samt upprätta ett kontrollprogram som följer upp häckningsframgång. Bolaget åtar sig göra försök ta reda på hur många ungar som kom på vingar samt därutöver, om möjligt, ta reda på vilken föda den skyddsklassade arten i denna lokal föredrar. Fladdermöss Resultatet av inventeringen av fladdermöss visar på få arter och individfiga populationer i området för de planerade vindkraftverken. Orsaken är bristen på lämpliga jaktmarker och dagtillhåll (hålträd) Effekterna på fladdermöss kommer vara försumbara. Buller Enligt till anmälan bifogade bullerberäkningar kommer inget bostadshus ha en ljudnivå över 40 db(a), beräknat som ekvivalent nivå. Senaste bullerberäkningen, som utfördes den 20 augusti 2010, visar en högsta ljudnivå på 39,5 db(a) vid bostad. Landskapsbilden pekar på det inte kommer skilja mer än 50 % i vindhastighet om man jämför vindhastigheten vid vindkraftverken med vindhastigheten vid bostadshusen. Skuggor Enligt den senaste skuggberäkningen, som utfördes den 20 augusti 2010, beräknas de förväntade värdena för skuggtiden uppgå till över 8 timmar per år vid fastigheterna Ingarp 1:5 (9:55 h/år), Södra Tånghult 1:2 ( 12:37 h/år), Södra Tånghult 1:7 (9:37 h/år), Södra Tånghult 1:8 (8:18 h/år) samt Södra Tånghult 1:9 (8:53 h/år). Vindkraftverken kan utrustas med skuggurkopplingsautomatik för säkerställa skuggtiden inte överstiger 8 timmar per år vid någon bostad. Isbildning Vindkraftverken är känsliga för obalans i rotorn vilket medför verken automatiskt stannar om det bildas is på rotorbladen som resulterar i obalans. Någon avisningsfunktion i rotorblad är inte aktuellt. Nedfallande is kan innebära en olycksrisk varför det kan vara lämpligt sätta upp varningsskyltar kring etableringen. Hantering av kemikalier och avfall De kemikalier som används vid vindkraftverken är oljor till eventuella växellådor och hydrauliksystem samt smörjfetter. I nätstationerna används kylolja. Nätstationerna är

5 Bmau 80 (forts.) 5 byggda av betong och försedda med tätt tråg för uppsamling av kyloljan vid eventuellt haveri. Kommunicering Remissinstanser har skickat anmälan för yttrande till Anderstorps flygplats, E.ON Elnät Sverige AB, Försvarsmakten, Jönköping Airport, Luftfartsverket, Länsstyrelsen i Jönköpings län, Kommunstyrelsen Gislaveds kommun, Naturskyddsföreningen Gislaved, PTS, Skogsstyrelsen, Smaland Airport AB, SMHI, Smålandsstenar Flygfält,Teracom AB, Trafikverket, Transportstyrelsen, Värnamo kommun, Västbo Fågelklubb, samt till fastighetsägare på fastigheterna Ingarp 1:5, Reftele- Flahult 1:2, Reftele- Flahult 1:3, Södra Tånghult 1:2, Södra Tånghult 1:3, Södra Tånghult 1:7, Södra Tånghult 1:8 och Södra Tånghult 1:9. Följande synpunkter har inkommit: Anderstorps Flygplats, ESMP, beskriver ut- och inflygningar sker via vänstervarv och alldeles för nära den tänkta vindkraftsparken för uppfylla säkerhetskraven. Vid mörkerflygning krävs större hinderfrihet och utbyggd vindkraft kommer omöjliggöra dylika flygoperationer. I övrig vill de tillägga det inom Jönköpings län endast finns tillgång till två ytterligare flygplatser, Jönköpings och Smålandsstenars. Jönköpings flygplats har restriktioner och är ej tillgänglig hela dygnet. Smålandsstenars flygplats är privatägd och får nyttjas efter överenskommelse med ägare. Då flygklubbarna inom länet under sommaren genomför brandflygbevakning i stor utsträckning, finns behov av de flygplatser som finns idag. De skulle gärna se ESMP rustades upp för kunna användas i större utsträckning. Med hänvisning till ovanstående skäl rekommenderas, ur flygsäkerhetssynpunkt, ansökan om bygglov för vindkraft i omedelbar närhet av befintlig flygplats avslås. E.ON Elnät Sverige AB har inget erinra i ärendet. Försvarsmakten har inget erinra avseende föreslagen vindkraftsetablering. Kommunstyrelsen i Gislaveds kommun är positiv till utveckling av vindkraft i kommunen och ser vindkraftsetableringen på Trollabergen som möjlig om åtgärder för minska skuggpåverkan vidtas, skyddsåtgärder för undvika intrång i nyckelbiotoper vidtas, kontakter snarast sker med den ideella naturvården för minimera påverkan på hotade arter, vindkraftverken tas ur drift vid helikopterkalkning av Trollasjön samt eventuell påverkan på flygverksamheten vid Anderstorps flygplats utreds. Luftfartsverket, LFV, har utfört kontroll av hindrens påverkan på alla faser av eventuellt närliggande flygplatsers civilt publicerade in- och utflygningsprocedurer, samt förhållande till navigerings- och landningshjälpmedel. Kontrollen utförs enligt fastställda rutiner, så tänkbara påverkansfaktorer för luftfarten täcks in. LFV finner inte etableringen innebär någon påverkan på någon av flygplatsernas in- och utflygningsprocedurer eller hinderbegränsande områden. LFV har som sakägare av CNS-Infrastrukturutrustning utanför flygplatsernas områden inget invända mot beskriven etablering. Länsstyrelsen i Jönköpings län bedömer den planerade vindkraftsetableringen inte innebär betydande miljöpåverkan enligt de kriterier som anges i bilaga 2 till MKBförordningen. Handlingarna har lämnats till kulturmiljöfunktionen för bedömning om utredning behövs enligt kulturminneslagen för fastställa om fornlämningar berörs. Naturskyddsföreningen i Gislaved beskriver det finns en hotad art i området.

6 Bmau 80 (forts.) 6 Skogsstyrelsen är positiv till utveckling av förnybara energikällor och en ökad användning kan minska människans påverkan på klimatet. Detta föruts den hänsyn som normalt tas vid föryngringsavverkning även tas i detta fall så skador inte uppstår på natur- och kulturmiljön eller sociala värden. Skogsstyrelsen har inga invändningar mot verkens placering och den planerade vägdragningen. När det gäller elanslutningarna förutsätter Skogsstyrelsen de går rakt österut från det norra verket, norr om naturvärdet öster om mellersta verket, och söder om nyckelbiotopen öster om det södra verket. Eventuella avverkningar i samband med uppförandet av vindraftverk ska anmälans till Skogsstyrelsen senast sex veckor innan de påbörjas. Västbo Fågelklubb beskriver det finns en hotad art i området och anser en etablering av vindkraftverk i området kommer innebära häckningen kommer upphöra. Detta på grund av störningen i samband med byggnationen och driften samt den stora risken för kollisioner med flygande fåglar. Smaland Airport har inget erinra mot uppförande av vindkraftverken. Teracom har inget erinra mot byggnationen. Trafikverket bedömer den föreslagna anslutningen från Rv 27 inte är lämplig ur trafiksäkerhetssynpunkt samt den inte är förenlig med de framkomlighetskrav som finns på Rv 27. Trafikverket kommer därför inte tillåta en förändrad användning av den föreslagna skogsvägen för anslutning till Rv 27, och föreslår exploatören tar fram ett förslag för trafiksäker anslutning via länsväg 599. De anpassningar och förstärkningsarbeten, tillfälliga breddningar m m av det allmänna och enskilda vägnätet till uppställningsplats ska ingå i och bekostas av vindkraftsprojektet. Detsamma gäller för återställande av vägarna efter det vindkraftverken har uppförts samt för åtgärdande av eventuella skador på vägnätet. Eftersom vindkraftsutbyggnad i regel förutsätter såväl tunga som långa transporter på vägnätet rekommenderas sökanden i ett tidigt skede kontakta Trafikverkets dispenshandläggare. Trafikverket anser vidare området för vindkraftsprojektet omfas av den MSA (Minimum Sector Altitude)-påverkade ytan för Jönköping Airport. Anderstorps flygplats, vilken återfinns i närområdet, innefar ett skyddsområde motsvarande 2,7 km radie i form av BCL-F (Bestämmelser för Civil Luftfart Flygplatser) ytan. Trafikverket bedömer projektet, beroende av verkens slutliga placering, riskerar stå i konflikt med luftfartens intressen. Berörda flygplatser bör kontaktas i egenskap av sakägare. Flygplatsen bör också höras gällande eventuella luftledningar, transformatorstationer m m inom en 4 km radie från flygplatsen. Värnamo kommun har inget erinra över mot den tilltänkta etableringen av vindkraftverken. Synpunkter har framförts av ägare till fastigheterna Ingarp 1:5 och Lid 1:5, lid 1:2, Nennesmo 1:2 samt ägare till fastigheten Södra Tånghult 1:7. Ägare till fastigheterna Ingarp 1:5 och Lid 1:5 uttrycker oro över påverkan av buller och ljus från vindkraftverken. Ägare till fastigheten Lid 1:2 uttrycker oro över eventuell påverkan av buller, ljus och skuggor. Ägarna hemställer till bygg- och miljönämnden avslå ansökan om bygglov för vindkraftverken eftersom de inte har försäkrats de undgår negativa konsekvenser av en sådan etablering. Ägare till fastigheten Nennesmo 1:2 har framför etableringen av vindkraftverken begränsar människors rörelsefrihet i området och ger negativa effekter för människor. En unik miljö kommer förstöras.

7 Bmau 80 (forts.) 7 Ägare till Södra Tånghult 1:7 anser det ska framgår av föreläggandena om försiktighetsmått verken ska stoppas om vindkraftverken ger upphov till skugga på deras fastighet. För undvika olyckor som exempelvis lossnande vingar anser fastighetsägaren bolaget ska visa ett konkret och trovärdigt program hur bolaget arbetar med underhåll och kontroller för upptäcka av utmningsskador i konstruktionen. Vidare anses bolaget ska redovisa hur verken ska stannas om elkraften uteblir och den normala bromsutrustningen havererat, så vindkraftverken inte skenar. Risken för lågfrekvent buller ska vara klarlagd innan nämnden tar beslut. Bolagets svar på inkomna yttranden Bolaget har fått tillfälle bemöta de yttranden som inkommit och har lämnat med följande synpunkter: Anderstorps flygplats Området där vindkraftsverken är tänkta placeras omfas inte av någon hinderbegränsande yta. Vindkraftverken planeras ca 700 meter utanför de befintliga säkerhetsområden som finns för flygplatsen Anderstorp. Bolaget har även låtit en oberoende konsult titta på hur flygplatsen skulle påverkas av en etablering på föreslagen position. I denna rapport framgår den planerade vindkraftsetableringen inte bedöms påverka verksamheten på Anderstorps Flygplats. Kommunstyrelsen i Gislaveds kommun För undvika intrång i nyckelbiotoper föreslås en fysisk genomgång på plats innan byggnationen påbörjas. Vid genomgången bör byggansvarig på Eolus Vind och naturvårdskunnig personal från kommun/länsstyrelse och den ideella naturvården medverka. Kontakter har redan tagits med Naturskyddsföreningen i Gislaved såsom representant för den ideella naturvården ställer sig positiv till hjälpa till med detta. Eolus Vind är villig gå med på verken stängs av i samband med helikopterkalkning av Trollasjön. Bullernivån vid bostaden på fastigheten Mjärhult 2:6 kommer, enligt de nya beräkningar som bolaget gjort, som högst uppgå till 39,2 db(a). Naturskyddsföreningen En kontakt är etablerad med Naturskyddsföreningen i Gislaved via föreningens ordförande. Diskussionerna har varit hur den hotade arten och vindkraftverk ska kunna samexistera. Skogsstyrelsen Detaljerna kring kabelförläggningen kommer utredas i en separat tillståndsprocess av nätägaren, i det här fallet E.ON Elnät. Avverkningar om minst 0,5 ha kommer anmälas till Skogsstyrelsen i vanlig ordning. Trafikverket Eftersom vägdragningen kunde utgöra en säkerhetsrisk och då inte godkännas av trafikverket så har en ny vägdragning planerats. Denna går från väg 599 till vindkraftverken. Västbo Fågelklubb Ett möte har hållits med representanter för Västbo Fågelklubb.

8 Bmau 80 (forts.) 8 Ingarp 1:5 och Lid 1:5 Aktuell bostad ligger inte i närheten av ljudnivån 40 db(a). Om ljudnivån vid någon bostad skulle överstiga 40 db(a) så finns det ljudbegränsande åtgärder som kommer sättas in. Vad gäller rörliga skuggor så förbinder sig Eolus Vind begränsa dessa så ingen bostad riskerar mer än 8 timmars rörliga skuggor per år. Det finns avancerade möjligheter till programmering av verken för tillse detta efterlevs. Vad gäller isbildning på rotorblad se komplettering Lid 1:2 Det kommer vara ett avstånd på meter mellan bostaden och det närmaste vindkraftverket. Bostaden ligger ca 600 meter utanför 35 db(a)-gränsen och ligger därmed långt under riktvärdet för ljud. Hinderbelysning kommer installeras enligt luftfartsverkets gällande riktlinjer. De skuggberäkningar som utförts visar inga rörliga skuggor kommer falla på bostaden. Nennesmo 1:2 Vindkraftsetableringen kommer inte begränsa rörelsefriheten i området. Södra Tånghult 1:7 Eolus Vind har åtagit sig installera skuggurkopplingsutrustning på de verk där det behövs för säkerställa skuggtiden inte överstiger 8 timmer per år vid någon bostad. Eolus Vind kommer välja en leverantör som kan uppvisa en omfande och seriös service- och underhållsplan för verken. Moderna vindkraftverk är konstruerade så de inte kan skena. Infraljud ligger från vindkraftverken ligger på så låga nivåer de är betydelselösa för människors hälsa. Vad gäller lågfrekvent ljud så anför Eolus Vind för vindkraftsparker på upp till 100 verk så gäller ifall riktvärdet 40 db(a) ej överstigs vid bostäder, så klaras även Socialstyrelsens riktvärde för lågfrekvent buller. (Almgren 2010) Det är obefintlig risk någon olycka med personskada skulle inträffa och det finns inga dokumenterade fall med personskada på grund av ett vindkraftverk havererat. Bolagets yttrande över förslag till beslut Eolus Vind AB har getts möjlighet yttra sig över förslaget till beslut och har den 5 april 2012 meddelat bolaget vill ändra punkt 9 i beslutet så kontrollen av bullret från vindkraftverken ska ske genom närfältsmätning, med efterföljande beräkning, och inte genom immissionsmätning. Detta eftersom immissionsmätningar är mycket svåra utföra, och i de allra flesta fall ger resultat med betydligt större osäkerhet jämfört med närfältsmätningar med efterföljande beräkning. Bolaget anser vidare motiveringen till punkt 7 i beslutet bör omformuleras så det tydligt framgår det just är temporärt utnyttjade markytor som aves. Bolaget föreslår texten ändras till Markytor som utnyttjas temporärt under anläggningstiden, såsom upplags- och anläggningsplatser, ska återställas till omgivande naturmiljö om inte annat avtaltas med berörd markägare. Lagrum Enligt 2 kap. 1 miljöbalken (1998:808) är vid tillsyn enligt denna balk alla som bedriver eller avser bedriva en verksamhet eller vidta en åtgärd, skyldiga visa de förpliktelser som följer av 2 kap. iakttas. Detta gäller även den som har bedrivit verksamhet som kan antas ha orsakat skada eller olägenhet för miljön.

9 Bm 80 (forts.) 9 Enligt 2 kap. 2 miljöbalken ska alla som bedriver eller avser bedriva en verksamhet eller vidta en åtgärd skaffa sig den kunskap som behövs med hänsyn till verksamhetens eller åtgärdens art och omfning för skydda människors hälsa och miljön mot skada eller olägenhet. Enligt 2 kap. 3 miljöbalken ska alla som bedriver eller avser bedriva en verksamhet eller vidta en åtgärd utföra de skyddsåtgärder, iaktta de begränsningar och vidta de försiktighetsmått i övrigt som behövs för förebygga, hindra eller motverka verksamheten eller åtgärden medför skada eller olägenheter för människors hälsa eller miljön. I samma syfte ska vid yrkesmässig verksamhet användas bästa möjliga teknik. Dessa försiktighetsmått ska vidtas så snart det finns skäl anta, en verksamhet eller åtgärd kan medföra skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön. Enligt 2 kap. 6 miljöbalken ska för en verksamhet eller åtgärd som tar i anspråk ett mark- eller venområde det väljas en plats som är lämplig med hänsyn till ändamålet ska uppnås med minsta intrång och olägenhet för människors hälsa och miljön. Enligt 2 kap. 7 miljöbalken ska bygg- och miljönämnden göra en rimlighetsavvägning innan krav på åtgärder ställs. Vid bedömningen ska särskilt beaktas nyttan av skyddsåtgärder och andra försiktighetsmått jämfört med kostnaderna för sådana åtgärder. Enligt 2 kap. 8 miljöbalken är alla som bedriver eller har bedrivit en verksamhet eller vidtagit en åtgärd som medför skada eller olägenhet för miljön ansvariga till dess skadan eller olägenheten har upphört för denna avhjälps i den omfning det kan anses skäligt enligt 10 kap. I den mån det föreskrivs i denna balk kan istället skyldighet ersätta skadan eller olägenheten uppkomma. Enligt 26 kap. 9 miljöbalken får en tillsynsmyndighet meddela de förelägganden och förbud som behövs i ett enskilt fall för miljöbalken samt föreskrifter, domar och andra beslut som har meddelats med stöd av balken ska efterlevas. Enligt 26 kap. 19 miljöbalken ska den som bedriver verksamhet eller vidtar åtgärder som kan befaras medföra olägenheter för människors hälsa eller påverka miljön fortlöpande planera och kontrollera verksamheten för motverka eller förebygga sådana verkningar. Den som bedriver sådan verksamhet eller vidtar sådan åtgärd ska också genom egna undersökningar eller på annat sätt hålla sig underrättad om verksamhetens eller åtgärdens påverkan på miljön. Enligt 26 kap. 21 miljöbalken får tillsynsmyndigheten förelägga den som bedriver en verksamhet eller vidtar en åtgärd som det finns bestämmelser om i miljöbalken eller i föreskrifter som meddelats med stöd av balken, till myndigheten lämna de uppgifter eller handlingar som behövs för tillsynen. Detsamma gäller också för den som annars är skyldig avhjälpa olägenheter från verksamhet. Enligt 26 kap. 22 miljöbalken är den som bedriver verksamhet eller vidtar en åtgärd som kan befaras medföra olägenheter för människors hälsa eller miljön eller den som annars är skyldig avhjälpa en olägenhet från sådan verksamhet skyldig utföra sådana undersökningar av verksamheten och dess verkningar som behövs för tillsynen. Detsamma gäller för den som upplåter en byggnad för bostäder eller för allmänna ändamål, om det finns skäl anta byggnadens skick medför olägenheter för människors hälsa. Om det är lämpligare, får tillsynsmyndigheten i stället besluta en sådan undersökning ska utföras av någon annan och utse någon göra undersökningen. Den som är skyldig utföra undersökningen är skyldig ersätta kostnaderna för en

10 Bm 80 (forts.) 10 undersökning som någon annan utsetts göra med det belopp som tillsynsmyndigheten fastställer. Beslut om undersökning får förenas med förbud överlåta den berörda fastigheten eller annan egendom till dess undersökningen är slutförd. 26 a förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd I fråga om anmälningspliktiga verksamheter som i bilagan till denna förordning har angetts med EU-koden 85/337-1 eller 85/337-2 ska den myndighet som handlägger anmälningsärendet pröva om verksamheten behöver tillståndsprövas. Vid den prövningen ska myndigheten särskilt beakta de kriterier som anges i bilaga 2 till förordningen (1998:905) om miljökonsekvensbeskrivningar. Om myndigheten finner verksamheten ska antas medföra en betydande miljöpåverkan, ska den förelägga verksamhetsutövaren ansöka om tillstånd. Enligt 27 förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd ska när ett anmälningsärende är tillräckligt utrett, den myndighet som handlägger ärendet meddela föreläggande om försiktighetsmått eller förbud enligt miljöbalken om det behövs, eller förelägga verksamhetsutövaren ansöka om tillstånd enligt 9 kap. 6 miljöbalken. Om sådana åtgärder inte beslutas ska myndigheten underrätta den som gjort anmälan om ärendet inte föranleder någon åtgärd från myndighetens sida. Beslutsunderlag Bmau Anmälan från Eolus Vind AB Yttrande från Länsstyrelsen i Jönköpings län Kompletteringar från Eolus Vind AB Kompletteringar från Eolus Vind AB Yttrande från ägare till fastigheten Nennesmo 1:2 Yttrande från ägare till fastigheten Lid 1:2 Yttrande samt från Trafikverket Yttrande samt från ägare till fastigheten Södra Tånghult 1:7 Yttrande från E.ON Elnät Sverige AB Yttrande samt från Försvarsmakten Bemötande av yttranden för bygglovet från Eolus Vind AB Yttrande från Värnamo kommun Yttrande från LFV Yttrande från Anderstorps Flygplats ESMP Yttrande från ägare till fastigheterna Ingarp 1:5 och Lid 1: Yttrande från Skogsstyrelsen Yttrande från Smaland Airport Yttrande från Västbo Fågelklubb Yttrande från Naturskyddsföreningen Yttrande från Kommunstyrelsen, Gislaveds kommun Yttrande från Teracom AB Bemötande av yttranden från Eolus Vind AB Kompletteringar från Eolus Vind AB Bolaget har inkommit med ansökan om bygglov, dnr BYGG En samordnad handläggning har skett enligt miljöbalken och plan- och bygglagen.

11 Bm 80 (forts.) 11 Motivering till beslut Tillståndsprövning Den anmälda verksamheten är en sådan verksamhet där myndigheten, enligt 26 a i förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd, ska pröva om tillstånd ska sökas. Av de uppgifter som framgår av anmälan gör bygg- och miljönämnden bedömningen projektets karaktäristiska egenskaper, projektets lokalisering eller de möjliga effekternas karaktäristiska egenskaper inte är sådana de kan antas medföra en betydande miljöpåverkan. Verksamheten behöver därmed inte tillståndsprövas. Lokalisering För vindkraftverk, liksom för annan miljöfarlig verksamhet, gäller valet av plats ska prövas mot lokaliseringsregeln i 2 kap 6 miljöbalken. Där anges för verksamheter och åtgärder som tar i anspråk mark- eller venområden ska väljas en plats som är lämplig med hänsyn till ändamålet ska kunna uppnås med minsta intrång och olägenhet för människors hälsa och miljön. Planförhållanden och riksintressen Projektområdet omfas inte av detaljplan eller områdesbestämmelser. Området berörs inte av några naturreservat, Natura 2000-områden eller riksintressen för naturvård. Området omfas inte av riksintresse för vindbruk. Den planerade verksamheten följer Gislaveds kommuns vindkraftspolicy. I översiktsplanen för Gislaveds kommun framgår området ligger i närheten av ett skyddsområde som är Anderstorps flygplats. Runt alla flygplatser finns områden som skyddas så flygsäkerheten inte ska äventyras. Byggnadsverk får inte överstiga angivna höjdbegränsningar. Detta gäller både fasta byggnadsverk (byggnader, master mm) som tillfälliga (byggkranar etc). Av riktlinjerna för flygplatser framgår samråd alltid ska ske med flygplatschefen i bygglovs- och planärenden i anslutning till flygplatsen och byggnadsverk med en höjd över 40 meter, oavsett läge, ska alltid anmälas till Luftfartsstyrelsen. Enligt bolaget ligger vindkraftsanläggningen utanför de hinderytor som är etablerade runt flygplatsen och även utanför området för trafikvarv. Den planerade vindkraftsanläggningen bedöms därför inte påverka verksamheten vid Anderstorps flygplats. Frågan om vindkraftsetableringens påverkan på flygplatsen prövas i samband med bygglovsansökan. Naturvärden Projektområdet ligger i direkt anslutning till områden som av Skogsstyrelsen klassificerats som nyckelbiotoper och naturvärden. Nyckelbiotoperna beskrivs som bergbrant, hällmarksskog, blockrikt eller storblockigt, hällar ger karaktär åt objektet, rik förekomst av skrymslen och värdefull lägre fauna. Naturvärdena beskrivs som barrblandskog. I den kommunomfande översiktsplanen för Gislaveds kommun framgår riktlinjer för nyckelbiotoper. Här beskrivs verksamheter och åtgärder som kan skada naturmiljön inte får bedrivas eller vidtas i området. I fågelinventeringen som är utförd beskrivs området som fågelfigt. Inga skogshöns är observerade. En hotad art har häckat i området men enligt bolaget kommer vindkraftsetableringen sannolikt inte påverka forts häckning. Av anmälan framgår vindkraftparkens interna elnät kommer utföras som markförlagd kabel, vilket är föredra framför luftledning då det finns risk för rovfåglar och andra fåglar kolliderar med luftledningar. Förutsättningarna för fladdermöss i det undersökta landskapet bedöms, i ett övergripande perspektiv, vara låga. Inventeringen visar på få arter och individfiga populationer. Sammantaget bedöms vindkraftsetableringens påverkan på fladdermöss vara försumbar.

12 Bm 80 (forts.) 12 Kalkning Trollasjön, som ligger i närheten av etableringsområdet, ingår i den kommunala kalkningsverksamheten och i länsplanen för kalkning. Kalkningen görs både för skydda venkvaliteten i sjön och för bidra till nedströms liggande sjöar och vendrag. Trollasjön ingår i Bolmens tillrinningsområde där kalkningsåtgärder enligt länsstyrelsen är en prioriterad åtgärd. Kalkning genomförs en gång per år med hjälp av helikopter och det finns idag inga planer på avsluta kalkningen i Trollasjön. Helikopterkalkning har ett säkerhetsavstånd till vindkraftverk i drift på 1000 meter och 300 meter till verk som inte är i drift. Avståndet från Trollasjön till det närmaste vindkraftverket är 250 meter. Kalkning kommer därför inte komma genomföras då verken är igång. Påverkan på människors hälsa Under förutsättning förelägganden om försiktighetsmått i detta beslut följs bedömer bygg- och miljönämnden ljus från hinderbelysning, buller, rörliga skuggor, isbildning samt risk för störningar under anläggningsskedet inte orsakar större olägenheter för omgivningen än de kan accepteras. Friluftsliv bedömer nyttjandet av området för friluftsintressen kommer kunna ske även efter det en vindkraftsanläggning har etablerats i området. Det finns inte behov förhindra tillträde till vindkraftsparken om inte detta behövs av säkerhetsskäl som t ex risk för isbildning på rotorbladen. Sammanfande bedömning gör sammanfningsvis den bedömningen verksamheten uppfyller miljöbalkens krav på en lämplig lokalisering om föreskrivna försiktighetsmått iakttas och verksamheten i övrigt bedrivs så som har beskrivits i anmälan. Förelägganden om försiktighetsmått Allmänt anser om vindkraftverkens positioner, dragning av ny väg, eller breddning av befintlig väg ändas i förhållande till vad bolaget har angett i anmälan ska samråd ske med tillsynsmyndigheten innan dessa delar av anläggningsarbetena påbörjas. En förutsättning för ändringarna ska vara möjliga är de inte leder till en ökad störning för miljön eller människors hälsa. Detta innebär t ex ändringarna inte får medföra vindkraftverken kommer så nära bostäder, natur- och kulturvärden mm så störningar uppstår. Det åligger verksamhetsutövaren ta den hänsyn som krävs för inte orsaka skador i strid med artskyddsförordningen. Transporter och anläggningsarbeten Enligt bolaget ska transporter av verkdelar, fundament och betong ske via riksväg 27 och länsväg 599 in i etableringsområdet. Utmed dessa vägar ligger inga bostäder som kommer störas av transporterna under anläggningsskedet. En del av vägsträckningen som går från länsväg 599 in i etableringsområdet finns inte redovisad i anmälan. Innan byggnation av denna del av vägen inleds ska slutgiltig sträckning och utformning av avgöras efter samråd med tillsynsmyndigheten. Det sydligaste av verken ligger i direkt anslutning till en av Skogsstyrelsen klassificerad nyckelbiotop. I den kommunomfande översiktsplanen för Gislaveds kommun framgår riktlinjer för nyckelbiotoper. Här beskrivs verksamheter och åtgärder som kan skada

13 Bm 80 (forts.) 13 naturmiljön inte får bedrivas eller vidtas i området. Bygg- och miljöförvaltningen anser dessa nyckelbiotoper inte får påverkas under vindkraftsetableringen. Återställning efter anläggningsarbeten Markytor som utnyttjas temporärt under anläggningstiden, såsom upplags- eller uppställningsplatser ska återställas till omgivande naturmiljö om inte annat avtalats med berörd markägare. Buller Enligt praxis (bl a miljööverdomstolens dom M och M ) ska den samverkande bullernivån från vindkraftsparken begränsas till 40 db(a), gällande ekvivalent ljudnivå utomhus vid bostadshus dygnet runt. Enligt bolagets beräkningar kommer bullernivån från vindkraftverken inte överskrida 40 db(a) vid bostäderna. I Naturvårdsverkets reviderade utgåva av rapport 6241 Ljud från vindkraftverk framgår immissionsmätningar är svåra utföra eftersom det naturliga vindbruset gör det svårt med säkerhet bestämma enbart aggregatets ljud. När bakgrundsnivån är hög, och marken är plan, kan det därför vara bättre ersätta en immissionsmätning vid bostäder med en emissionsmätning vid vindkraftverken. Ljudutbredning kring vindkraftverk placerade på slät mark är förhållandevis väl studerad, och beräkningar av ljudutbredningen kan därför utföras med god precision. Avvikelserna från fall till fall har studerats och visats uppgå till maximalt ±1 db vid ljudutbredning över relativt slät mark. Det är inte känt hur väl formlerna stämmer i kuperad terräng. Eftersom det inte är känt hur väl beräkningarna stämmer i kuperad terräng anser byggoch miljönämnden de beräknade ljudnivåerna ska verifieras genom mätning vid de bostäder som förväntas få de högsta ljudnivåerna. Lämpliga mätpunkter bör utses i samråd med tillsynsmyndigheten. vill upplysa om ljudnivåerna gäller alla bostäder, inte enbart de närmaste. Bullermätning bör ske med metodik rekommenderad av Naturvårdsverket. Om sådan mätning inte är möjlig genomföra vid någon av de angivna bostäderna får den, efter medgivande av tillsynsmyndigheten, ersättas med närfältsmätning och beräkning. Kontroll av ekvivalenta och momentana ljudnivåer ska ske inom åtta månader efter det det första vindkraftverket tagits i drift eller den tidpunkt som tillsynsmyndigheten bestämmer. Därefter ska kontroll ske om verksamheten eller dess omgivning förändras på ett sådant sätt som kan medföra ökade bullernivåer. Tillsynsmyndigheten kan förelägga om ytterligare kontroll exempelvis vid uppföljning av klagomål. Det finns en risk för beräkningsmodellen inte alltid överensstämmer med faktiska bullernivåer vid enstaka hus. Därför är det viktigt det finns styrsystem i vindkraftverken så det enkelt går reglera om ljudnivån visar sig vara för hög på vissa platser. Berg och höjder kan ge lä hos boende, vid vissa vindriktningar, och då kan det naturliga bakgrundsljudet försvinna. Denna effekt kan uppträda i kuperad terräng som exempelvis om vindraftverk är belägna på berg med bebyggelse i intilliggande dalgång. Det kan finnas skäl ta hänsyns till detta i de fall som vindhastigheten vid bebyggelse är i storleksordningen 50 procent lägre än vid vindkraftverken. Enligt bolaget kommer det inte skilja mer än 50 procent om man jämför vindhastigheten vid vindkraftverken och vid bostadshusen.

14 Bm 80 (forts.) 14 Skuggor Enligt Vindkraftshandboken, Boverket 2009, bör åtgärder vidtas om den teoretiska skuggtiden för störningskänslig plats överstiger 30 timmar per år, och den faktiska skuggtiden överstiger 8 timmar per år och 30 minuter om dagen. Störningskänslig plats definieras som befintliga uteplatser eller, om sådant område saknas, ett område som är fem meter intill respektive bostadshus i husets alla vädersträck. Bolaget har beräknat den förväntade skuggtiden och enligt anmälan överstiger den 8 timmar per år vid 3 fastigheter. Vindkraftverken kan utrustas med skuggurkopplingsautomatik för säkerställa skuggtiden inte överstiger 8 timmar per år vid någon bostad. Hinderbelysning I Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om markering av föremål som kan utgöra en fara för luftfarten (TSFS 2010:155) finns regler om hur höga objekt ska markeras med ljus för flygande fordon ska upptäcka dem, så kallad hinderbelysning. Vindkraftverk med en totalhöjd på meter ska markeras med rött blinkande medelintensivt ljus under skymning, gryning och mörker. Vid mörker är det möjligt reducera ljusintensiteten från candela (cd) till 200 cd. Ljuset ska vara placerat på föremålets (vindkraftsverkets) högsta fasta punkt. anser at vindkraftverken ska utrustas med hinderbelysning som går reducera på nen så mycket som gällande bestämmelser medger. Detta ska göras för minska risken för ljusstörningar för boende i området. I de fall bestämmelserna ändras ska hinderbelysningen anpassas till de nya bestämmelserna. Isbildning Bolaget har i anmälan angett det, på relevanta platser kring etableringen, kan vara lämpligt sätta upp varningsskyltar om risk för nedfallande is. Verken är känsliga för obalans i rotorn vilket medför at de automatiskt stannar om det bildas isbeläggning på rotorbladen. anser vindkraftverken ska stoppas om isbildning på rotorbladen uppstår som kan medföra en säkerhetsrisk eller olägenhet i omgivningen t ex på grund av ökad bullerpåverkan. Bolaget ska även sätta upp varningsskyltar som varnar för nedfallande is. Hantering av kemikalier och avfall föreskriver krav på hantering och förvaring av kemikalier för minska risken för negativ miljöpåverkan vid haverier, läckage och diffusa utsläpp. Utöver de krav som framgår av detta beslut förutsätter bygg- och miljönämnden de restriktioner avseende hantering och lagring av kemikalier som framgår av säkerhetsdatabladen uppfylls. Uppställning av ADR-tank utan fast invallning får ske under anläggningsfasen av vindkraftsparken. Tillgång till absorptionsmedel ska finnas tillgängligt för uppsamling av eventuellt spill. föreskriver farligt avfall omedelbart ska transporteras bort till godkänd anläggning för omhändertagande av sådant avfall. Lagring av farligt avfall är därmed inte tillåten inom vindkraftsparken. För minimera risken för mark och ven förorenas av spill eller läckage ska hantering av oljor och andra kemikalier inklusive petroleumprodukter ske på yta där spill och läckage kan omhändertas. Saneringsmedel och saneringsutrustning ska finnas tillgängligt så eventuellt spill eller läckage omedelbart kan tas omhand. Förvaring av drivmedel m m ska vara utformad så åtkomst förhindras från obehöriga, t ex genom en låsbar tankningspanel.

15 Bm 80 (forts.) 15 Kontroll Enligt 5 förordningen (1998:901) om verksamhetsutövares egenkontroll ska verksamhetsutövaren har rutiner för fortlöpande kontrollera utrustning för drift och kontroll hålls i gott skick, för förebygga olägenheter för människors hälsa och miljön. anser egenkontrollen behöver förtydligas vad gäller påverkan på den skyddsklassade fågelarten i området och rutiner för helikopterkalkningen. Bolaget ska därför upprätta ett kontrollprogram som följer upp revir och häckningsframgång för den skyddsklassade arten samt redovisa rutiner för avstängning av vindkraftverken vid helikopterkalkning. Åtgärder vid avslutning av verksamheten anser det finns skäl för i förelägganden om försiktighetsmått särskilt reglera bolaget ska återställa platserna för de vindkraftverk som har tagits ur drift. Syftet med efterbehandlingen ska vara återskapa en naturmiljö som gynnar växt- och djurarter, hydrologi och landskapsbild. Med hänsyn till hushållningen med naturresurser anser bygg- och miljönämnden alla delar av vindkraftsparken som är tekniskt möjliga och ekonomiskt rimliga återvinna vid tidpunkten för avvecklingen ska återvinnas. Bolaget ska även utreda om mark- och venområden kan ha förorenats av verksamheten och i så fall ansvara för efterbehandling och andra åtgärder utförs. Med förorening avses halter som överstiger lokala och regionala bakgrundsnivåer. Tillsynsmyndigheten kan även vid behov väcka sådana frågor vid pågående verksamhet. skall enligt 2 kap. 7 miljöbalken göra en rimlighetsavvägning innan krav på åtgärder ställs. Vid bedömningen skall särskilt beaktas nyttan av skyddsåtgärder och andra försiktighetsmått jämfört med kostnaderna för sådana åtgärder. anser inte det är orimligt i detta ärende ställa de krav som beslutet nedan innebär. beslutar verksamheten inte behöver tillståndsprövas enligt förordningen ( ) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd 26 a med stöd av 26 kap. 9, 19, 21 och 22 miljöbalken (1998:808) samt 2 kap. 2 och 3 samma lag förelägga Eolus Vind AB, org.nr , verksamheten ska bedrivas enligt följande: Allmänt 1. Om inget annat följer av övriga förelägganden ska verksamheten bedrivas i överensstämmelse med vad bolaget angivit eller åtagit sig i anmälningshandlingarna och i övrigt i ärendet 2. Om vindkraftverkens positioner, vägdragning av nya vägar eller breddning av befintliga vägar ändras i förhållande till vad bolaget angett i anmälan ska samråd ske med tillsynsmyndigheten innan dessa delar av anläggningsarbetena påbörjas 3. Senast samma dag som anläggningen tas i drift ska detta meddelas bygg- och miljönämnden Transporter och anläggningsarbeten 4. Senast två månader innan byggnads och anläggningsarbetena påbörjas ska bolaget redovisa vägsträckning och utformning av den tillfartsväg som inte finns

16 Bm 80 (forts.) 16 redovisad i anmälan. Utformning och vägsträckning ska avgöras i samråd med tillsynsmyndigheten 5. Anslutningsvägar till vindkraftverken, fundament och uppställningsytor ska anläggas på ett sätt som minimerar skador på naturvärden och områdets hydrologi. De av Skogsstyrelsen klassificerade nyckelbiotoper ska skyddas från påverkan 6. Åtgärder ska vidtas för förhindra damning från transportvägar, upplagsplatser och övrig verksamhet Återställning efter anläggningsarbeten 7. Bolaget ska senast ett år efter det anläggningsarbetena är slutförda återställa temporärt utnyttjade markytor till omgivande naturmiljö, om inte annat avtalats med berörda markägare Buller 8. Om bolaget avser uppföra andra vindkraftverk än de verk som angivits i anmälan ska bolaget, innan anläggandet av fundament påbörjas, ge in beräkningar till tillsynsmyndigheten som visar beräkningsvärdet 40 db(a) ekvivalent ljudnivå vid bostadshus kan innehållas med dessa verk 9. Buller från vindkraftverken får inte under någon del av dygnet överstiga 40 db(a) ekvivalent ljudnivå utomhus vid bostadshus. Ekvivalentvärdet ska kontrolleras genom mätning vid de bostäder som förväntas få de högsta ljudnivåerna med metodik rekommenderad av Naturvårdsverket. Om sådan mätning inte är möjlig genomföra vid någon av de angivna bostäderna får den, efter medgivande av tillsynsmyndigheten, ersättas med närfältsmätning med beräkning. Kontroll ska ske inom åtta månader efter det första vindkraftverket tagits i drift, eller den senare tidpunkt som tillsynsmyndigheten bestämmer, samt om verksamheten förändras på ett sådant sätt som kan medföra ökade bullernivåer. Tillsynsmyndigheten får förelägga om ytterligare kontroll. Om de angivna bullervärdena överskrids ska bolaget vidta omedelbara åtgärder. Vidare ska bolaget inom en månad anmäla till tillsynsmyndigheten orsak till överskridandet samt ange vilka åtgärder som vidtagits och som bolaget avser vidta så värdena enligt ovanstående kan innehållas Skuggor 10. Den faktiska rörliga skuggtiden från vindkraftverken ska begränsas till högst åtta timmar per kalenderår och högst 30 minuter per enskilt dygn mätt vid störningskänslig plats intill bostäder. Som störningskänslig plats menas befintlig uteplats eller, om sådan saknas, ett område om minst fem meter intill respektive bostadshus i husets alla vädersträck. Vid risk för de angivna skuggvärdena överskrids ska automatisk skuggurkoppling monteras vid de vingkraftverk som medverkar till skuggeffekterna. Hinderbelysning 11. Hinderbelysningens ljusintensitet ska reduceras på nen så mycket som gällande bestämmelser medger

17 Bm 80 (forts.) 17 Isbildning 12. Om obalans i vindkraftverkens rotorblad uppstår på grund av isbildning ska de berörda vindkraftverken stoppas Hantering av kemikalier och avfall 13. Kemiska produkter ska förvaras väl märkta i täta behållare, på tätt underlag av resistent material, i invallning som rymmer volymen för den största behållaren samt 10 % av övrig lagrad volym och innesluter röranslutningar och ventiler till behållarna, Skyddad från nederbörd, På sådant sätt åtkomst förhindras från obehöriga, Samt i övrigt hanteras så spridning av föroreningar förhindras. Saneringsutrustning ska finnas i maskiner och i anslutning till tankplats. Tillfällig uppställning av ADR-klassad drivmedelstank undantas från kravet på invallning. Kemiska produkter i fast form undantas från kravet på förvaring i täta behållare 14. Farligt avfall som uppstår vid verksamheten får inte lagras i området utan ska transporteras bort till godkänd anläggning för omhändertagande av sådant avfall Kontroll 15. Bolaget ska upprätta ett kontrollprogram som följer upp revir och häckningsframgång för skyddsklassad fågelart. I kontrollprogrammet ska även rutiner för avstängning av vindkraftverken vid helikopterkalkning redovisas. Ett förslag till kontrollprogram ska lämnas till tillsynsmyndigheten senast tre månader efter detta beslut har vunnit laga kraft. Avslutning av verksamheten 16. Senast sex månader efter hela eller delar av vindkraftsparken har tagits ur drift ska bolaget redovisa en åtgärds- och tidplan för återställning av platserna. Senast två år efter produktionsstoppet ska berörda vindkraftverk med tillhörande utrustning ha avlägsnats, om tillsynsmyndigheten inte medger annat. Arbetet ska utföras i samråd med tillsynsmyndigheten. Ett vindkraftverk anses ha tagits ur drift om elproduktionen inte bedrivits under en sammanhängande tid av ett år efter det kommersiell drift har påbörjats Avgift Enligt taxa fastställd genom beslut av kommunfullmäktige i Gislaveds kommun, Kf 162, , tas avgift ut för handläggning av anmälan av verksamhet eller åtgärd med belopp som anges i taxebilagorna 1 och 2 med angivet belopp (fast avgift) eller med 650 kronor per timme nedlagd handläggningstid i ärendet (timavgift) eller enligt de grunder i övrigt som anges i taxan. Avgiften för denna handläggning är beräknad på 54 timmars handläggning och avser inläsning av ärendet, kontakter med parter, samråd med andra myndigheter, inspektioner och kontroller, restid, beredning i övrigt i ärendet och föredragning samt beslut. Avgift för detta beslut: kronor. Fakturas skickas separat. Hur man överklagar Detta beslut kan överklagas hos länsstyrelsen se bilaga formulär 1.

18 Bm 80 (forts.) 18 Upplysningar För den aktuella verksamheten regleras miljöfrågor i huvudsak av miljöbalken med dess tillhörande förordningar och föreskrifter. Vissa av regleringarna i miljöbalken är av sådan vikt för verksamheten de förtjänar betonas i samband med beslutet: vill uppmärksamma Er på förändringar av verksamheten kan behöva anmälas enligt 21 förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd. För verksamheten gäller bl.a. förordningen (1998:901) om verksamhetsutövares egenkontroll. Av denna förordning framgår bl.a. ansvarsfördelning, rutiner och riskbedömningar ska dokumenteras. Inträffar driftstörningar, eller liknande händelser, som kan leda till olägenheter för människors hälsa eller miljön, ska verksamhetsutövaren omgående underrätta tillsynsmyndigheten om detta. I avfallsförordningen (2011:927) finns regler om sortering av avfall, transport samt journalföring av farligt avfall som uppkommer i verksamheten. Olika slag av farligt avfall inte får blandas med varandra eller andra slag av avfall. Av miljöbalkens 26 kap 19 framgår verksamhetsutövare fortlöpande ska planera och kontrollera verksamheten, för motverka eller förebygga olägenheter för människors hälsa eller påverkan på miljön, samt genom egna undersökningar hålla sig underrättad om verksamhetens påverkan på miljön. För få den fullständiga information om gällande regler som krävs i varje enskilt fall, hänvisas till nedanstående förfningar: Miljöbalken (1998:808) Förordning (1998:901) om verksamhetsutövares egenkontroll Förordning (1998:950) om miljösanktionsavgifter Avfallsförordning (2011:927) Artskyddsförordningen (2007:845) Om fornlämningar påträffas under grävning eller annat arbete, ska arbetet omedelbart avbrytas och anmälas till länsstyrelsen enligt 2 kap 10 kulturminneslagen (1998:950). Eventuella avverkningar i samband med uppförandet av vindraftverk ska anmälans till Skogsstyrelsen senast sex veckor innan de påbörjas. Flyttas vindkraftverken mer än 30 meter i någon riktning från de koordinater som angivits i den anmälan om Försvarsmakten yttrat sig över måste Försvarsmakten få in en ny remiss. Senast 4 veckor för resningen av vindkraftverken ska en flyghinderanmälan insändas av den sökande enligt Luftfartsförordningen 25. Information finns hämta på

19 19 Bm 81 Dnr: BYGG REFTELE-FLAHULT 1:4 O 1:6, FLAHULT EKEBACKEN, REFTELE Bygglov för uppförande av 3 vindkraftverk och en transformatorstation Ärendebeskrivning Eulos Vind AB har ansökt om bygglov för nybyggnad av tre vindkraftverk och transformatorbyggnad. Tornhöjden är 98 meter, vingdiameter är 82 meter och totalhöjden blir 139 meter. Verkens torn, nacelle och blad kommer vara målade med gråvit färg. Verkens effekt är vardera 2-3 megaw(mw). Verken beräknas producera cirka 6 miljoner kwh per verk. Verkens placering är enligt sökanden: (koordinater enligt RT90 2,5 gonv) Verk 1: Ost Nord Verk 2: Ost Nord Verk 3. Ost Nord Aktuella fastigheter är belägna inom område som inte omfas av detaljplan. Kommunfullmäktige har den 19 mars 2008 antagit vindkraftpolicy för Gislaveds kommun. I vindkraftspolicyn finns inga särskilda restriktioner för det aktuella området. Ansökan om bygglov inkom till bygg- och miljönämnden den 4 juni Till ansökan bifogades ritningar och bullerberäkningar. Ansökan har efterhand kompletterats. Sökanden har den 1 december 2008 inlämnat en anmälan enligt Miljöbalken. En samordnad handläggning har skett enligt Plan- och bygglagen och Miljöbalken. En ny plan- och bygglag trädde i kraft den 2 maj I övergångsbestämmelserna till lagen står det äldre föreskrifter fortfarande ska gälla för mål och ärenden som har påbörjats före den 2 maj I detta ärende ska därför bestämmelserna i den tidigare gällande plan- och bygglagen (1987:10) tillämpas. Av 8 kap. 2 sjätte punkten plan- och bygglagen framgår bygglov krävs för uppföra vindkraftverk som är högre än 20 meter över markytan. Enligt 8 kap. 12 första stycket plan- och bygglagen ska ansökningar om bygglov för åtgärder inom områden som inte omfas av detaljplan bifallas om åtgärden 1. uppfyller kraven i 2 kap. 2. inte ska föregås av detaljplaneläggning p g a bestämmelserna i 5 kap. 3. inte strider mot områdesbestämmelser och 4. uppfyller kraven i 3 kap. 1, 2 och Av 2 kap. plan- och bygglagen framgår vilka allmänna intressen som ska beaktas vid lokalisering av bebyggelse. Bestämmelserna om hushållning med mark- och venområden i 3 och 4 kap. miljöbalken ska därvid tillämpas. I 3 kap. plan- och bygglagen finns bestämmelser om omgivningspåverkan från byggnader och andra anläggningar än byggnader. Enligt 3 kap. 1 ska byggnader placeras och utformas på ett sätt som är lämpligt med hänsyn till stads- och landskapsbilden och till natur- och kulturvärdena på platsen. I 3 kap. 2 sägs

20 Bm 81 (forts.) 20 byggnader ska placeras och utformas så de eller deras avsedda användning inte inverkar menligt på trafiksäkerheten eller på annat sätt medför fara eller betydande olägenheter för omgivningen. I fråga om anläggningar som anges i 8 kap. 2 ska föreskrifterna i 1-3 och om byggnader tillämpas. I 8 kap. 22 plan- och bygglagen regleras innan lov lämnas, ska bygg- och miljönämnden bereda kända sakägare tillfälle yttra sig över ansökan om åtgärder som ska utföras i ett område som inte omfas av detaljplan. har erhållit yttranden över bygglovsansökan. Eolus Vind AB har i skrivelse kommenterat yttrandena: E.ON Elnät Sverige AB, Smaland Airport, Teracom, Värnamo kommun, Länsstyrelsen i Jönköpings län och Luftfartsverket har inget erinra i ärendet. Anderstorps Flygplats, ESMP, beskriver ut- och inflygningar sker via vänstervarv och alldeles för nära den tänkta vindkraftsparken för uppfylla säkerhetskraven. Vid mörkerflygning krävs större hinderfrihet och utbyggd vindkraft kommer omöjliggöra dylika flygoperationer. I övrig vill de tillägga det inom Jönköpings län endast finns tillgång till två ytterligare flygplatser, Jönköpings och Smålandsstenars. Jönköpings flygplats har restriktioner och är ej tillgänglig hela dygnet. Smålandsstenars flygplats är privatägd och får nyttjas efter överenskommelse med ägare. Då flygklubbarna inom länet under sommaren genomför brandflygbevakning i stor utsträckning, finns behov av de flygplatser som finns idag. De skulle gärna se ESMP rustades upp för kunna användas i större utsträckning. Med hänvisning till ovanstående skäl rekommenderas, ur flygsäkerhetssynpunkt, ansökan om bygglov för vindkraft i omedelbar närhet av befintlig flygplats avslås. Kommunstyrelsen i Gislaveds kommun är positiv till utveckling av vindkraft i kommunen och ser vindkraftsetableringen på Trollabergen som möjlig om åtgärder för minska skuggpåverkan vidtas, skyddsåtgärder för undvika intrång i nyckelbiotoper vidtas, kontakter snarast sker med den ideella naturvården för minimera påverkan på hotade arter, vindkraftverken tas ur drift vid helikopterkalkning av Trollasjön samt eventuell påverkan på flygverksamheten vid Anderstorps flygplats utreds. Trafikverket bedömer den föreslagna anslutningen från Rv 27 inte är lämplig ur trafiksäkerhetssynpunkt samt den inte är förenlig med de framkomlighetskrav som finns på Rv 27. Trafikverket kommer därför inte tillåta en förändrad användning av den föreslagna skogsvägen för anslutning till Rv 27, och föreslår exploatören tar fram ett förslag för trafiksäker anslutning via länsväg 599. De anpassningar och förstärkningsarbeten, tillfälliga breddningar m m av det allmänna och enskilda vägnätet till uppställningsplats ska ingå i och bekostas av vindkraftsprojektet. Detsamma gäller för återställande av vägarna efter det vindkraftverken har uppförts samt för åtgärdande av eventuella skador på vägnätet. Eftersom vindkraftsutbyggnad i regel förutsätter såväl tunga som långa transporter på vägnätet rekommenderas sökanden i ett tidigt skede kontakta Trafikverkets dispenshandläggare. Trafikverket anser vidare området för vindkraftsprojektet omfas av den MSA (Minimum Sector Altitude)-påverkade ytan för Jönköping Airport. Anderstorps flygplats, vilken återfinns i närområdet, innefar ett skyddsområde motsvarande 2,7 km radie i form av BCL-F (Bestämmelser för Civil Luftfart Flygplatser) ytan. Trafikverket bedömer projektet, beroende av verkens slutliga placering, riskerar stå i konflikt med luftfartens intressen. Berörda flygplatser bör kontaktas i egenskap av sakägare. Flygplatsen bör också höras gällande eventuella luftledningar, transformatorstationer m m inom en 4 km radie från flygplatsen.

Jacob Bennet ägare av marken där verken ska placeras vill att vi avvaktar tills ett nytt markavtal med Sydax AB är på plats.

Jacob Bennet ägare av marken där verken ska placeras vill att vi avvaktar tills ett nytt markavtal med Sydax AB är på plats. 2015-03-30 Mi 2015-48 Kenneth Kallin 0413-620 85 Miljö- och Samhällsbyggnadsnämnden Förslag till beslut avseende miljöanmälan med verksamhetkod 40.100 enligt förordning (2013:251) om utbyte av två vindkraftverk

Läs mer

Uppgifter i denna broschyr kan inte åberopas i enskilda fall. G:\Mbn\Arkiv\Vindkraft\Vindkraft, broschyr.doc TEL VÄXEL 0512-310 00

Uppgifter i denna broschyr kan inte åberopas i enskilda fall. G:\Mbn\Arkiv\Vindkraft\Vindkraft, broschyr.doc TEL VÄXEL 0512-310 00 Bygga vindkraftverk I den här broschyren finns kortfattad information om hur Vara kommun handlägger vindkraftverksärenden och vilka uppgifter som krävs för prövningen. Uppgifter i denna broschyr kan inte

Läs mer

Information om vilka regler som gäller vid ansökan om att bygga vindkraftverk.

Information om vilka regler som gäller vid ansökan om att bygga vindkraftverk. VINDKRAFT Information om vilka regler som gäller vid ansökan om att bygga vindkraftverk. Informationen är framtagen i maj 2012. Foto: Filippa Einarsson. I Kristianstads kommun inns det goda förutsättningar

Läs mer

Sarnmantradesdatum Miljö- och koncumenmämnden [-.~-*L~V.- 01- *--bai<tforvahn8 1 - --."

Sarnmantradesdatum Miljö- och koncumenmämnden [-.~-*L~V.- 01- *--bai<tforvahn8 1 - --. BORAS STAD PROTOKOLL Sarnmantradesdatum Miljö- och koncumenmämnden [-.~-*L~V.- 01- *--bai

Läs mer

Yttrande över Nordkalk AB:s ansökan om tillstånd enligt miljöbalken

Yttrande över Nordkalk AB:s ansökan om tillstånd enligt miljöbalken Miljönämndens arbetsutskott 2010 12 09 73 1 Dnr 2010 2255 Yttrande över Nordkalk AB:s ansökan om tillstånd enligt miljöbalken Nordkalk AB ansöker om tillstånd enligt miljöbalken för fortsatt och utökad

Läs mer

Ljud från vindkraftverk

Ljud från vindkraftverk Ljud från vindkraftverk Naturvårdsverkets arbete Forskning om miljöeffekter 2012-10-17 Miljöbalken 1 Värdefulla natur- och kulturmiljöer ska skyddas Mark, vatten och fysisk miljö ska användas så att en

Läs mer

Tillstånd till etablering och drift av vindkraftsanläggning med upp till åtta verk på fastigheterna Bockekulla 1:1 m.fl.

Tillstånd till etablering och drift av vindkraftsanläggning med upp till åtta verk på fastigheterna Bockekulla 1:1 m.fl. TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Eva-Lena Larsdotter 2014-02-25 KS 2013/0985 Kommunstyrelsen Tillstånd till etablering och drift av vindkraftsanläggning med upp till åtta verk på fastigheterna

Läs mer

Exempel på vad en tillståndsansökan och miljökonsekvensbeskrivning för vindkraft på land minst ska innehålla

Exempel på vad en tillståndsansökan och miljökonsekvensbeskrivning för vindkraft på land minst ska innehålla Datum 2009-09-10 1 (6) Exempel på vad en tillståndsansökan och miljökonsekvensbeskrivning för vindkraft på land minst ska innehålla Följande råd när det gäller vad en tillståndsansökan enligt 9 kap Miljöbalken

Läs mer

Vad en anmälan enligt Miljöbalken samt ansökan om bygglov för vindkraftverk bör innehålla

Vad en anmälan enligt Miljöbalken samt ansökan om bygglov för vindkraftverk bör innehålla Vad en anmälan enligt Miljöbalken samt ansökan om bygglov för vindkraftverk bör innehålla En anmälan/ansökan som är så komplett som möjligt kan förkorta handläggningstiden om miljökontoret/plan- och byggkontoret

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Bygg- och miljönämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Bygg- och miljönämnden Bygg- och miljönämnden Sammanträdesdatum 2015-05-07 Plats och tid Kommunhuset i Gislaved, kl 13.00-13.30 Beslutande Niclas Palmgren (M) ordf Eva Eliasson (S) Jan-Olof Johansson (S) Pauline Stenwall (M)

Läs mer

Handläggare Datum Ärendebeteckning Tomas Burén 2015-09-08 2015-3403 0480-45 03 42. Motion om etablering av skyddsavstånd för vindkraftverk

Handläggare Datum Ärendebeteckning Tomas Burén 2015-09-08 2015-3403 0480-45 03 42. Motion om etablering av skyddsavstånd för vindkraftverk Handläggare Datum Ärendebeteckning Tomas Burén 2015-09-08 2015-3403 0480-45 03 42 Samhällsbyggnadsnämnden YTTRANDE Ärende: Motion om etablering av skyddsavstånd för vindkraftverk Förslag till beslut Samhällsbyggnadsnämnden

Läs mer

Samrådsunderlag. Fortsatt drift av vindkraftverk pa fastigheterna Nedra Vannborga 1:1 och Ö vra Vannborga 13:1, Borgholms kommun

Samrådsunderlag. Fortsatt drift av vindkraftverk pa fastigheterna Nedra Vannborga 1:1 och Ö vra Vannborga 13:1, Borgholms kommun Samrådsunderlag Fortsatt drift av vindkraftverk pa fastigheterna Nedra Vannborga 1:1 och Ö vra Vannborga 13:1, Borgholms kommun Ärende Kalmarsund Vind driver två vindkraftverk på fastigheterna Nedra Vannborga

Läs mer

Miljöbalken är en ramlag som trädde i kraft den 1 jan 1999. Balken innehåller 33 kapitel.

Miljöbalken är en ramlag som trädde i kraft den 1 jan 1999. Balken innehåller 33 kapitel. 1 Miljöbalken SFS 1998:808 Tillämpning på tandklinikers verksamhet. Miljöbalken är en ramlag som trädde i kraft den 1 jan 1999. Balken innehåller 33 kapitel. 1 kap. Miljöbalkens mål Miljöbalken syftar

Läs mer

Sammanfattning. Bilaga

Sammanfattning. Bilaga Bilaga Miljöprocessutredningen har genom tilläggsdirektiv fått i uppdrag att se över de rättsregler som gäller för utbyggnad av vindkraft. Bakgrunden är krav på en snabbare och enklare process från projektering

Läs mer

Samråd enligt miljöbalen kap 6 4 Vindkraftprojekt Gröninge. Anders Wallin, E.ON Vind Sverige AB 2012-01-17

Samråd enligt miljöbalen kap 6 4 Vindkraftprojekt Gröninge. Anders Wallin, E.ON Vind Sverige AB 2012-01-17 Samråd enligt miljöbalen kap 6 4 Vindkraftprojekt Gröninge Anders Wallin, E.ON Vind Sverige AB 2012-01-17 Agenda Varför är vi här idag? Tillståndsprocessen Presentation av Gröningeprojektet Närliggande

Läs mer

Tillägg till översiktsplanen för Tingsryds kommun, antagandehandling 2011. del 8 störningar och risker

Tillägg till översiktsplanen för Tingsryds kommun, antagandehandling 2011. del 8 störningar och risker del 8 störningar och risker 63 8 STÖRNINGAR OCH RISKER Etablering av vindkraftverk kan medföra störningar och risker. Många problem kan begränsas tack vare ny teknik och ökad kunskap om vindkraftens påverkan

Läs mer

Föreläggande om försiktighetsåtgärder vid vindkraftspark Brahehus, Jönköpings kommun

Föreläggande om försiktighetsåtgärder vid vindkraftspark Brahehus, Jönköpings kommun Sida 1/16 Berit Lundberg Miljö- och samhällsbyggnadsavd. Telefon 010-2236314 berit.lundberg@lansstyrelsen.se Brahehus Vind AB c/o O2 Box 2299 103 17 STOCKHOLM Föreläggande om försiktighetsåtgärder vid

Läs mer

Anmälan enligt miljöbalken 9 kap 6 miljöbalken (1998:808) samt miljöprövningsförordningen (2013:251)

Anmälan enligt miljöbalken 9 kap 6 miljöbalken (1998:808) samt miljöprövningsförordningen (2013:251) 1(11) Fastighetsuppgifter Fastighetsbeteckning Fastighetens gatuadress Fastighetens postnummer och ort Sökande Namn Telefon dagtid Adress Postnummer och ort E-postadress Ev. referensnummer Lokal/verksamhet

Läs mer

Juridiken kring förelägganden och förbud. Helena Emanuelson och Anneli Wejke

Juridiken kring förelägganden och förbud. Helena Emanuelson och Anneli Wejke Juridiken kring förelägganden och förbud Helena Emanuelson och Anneli Wejke Föreläggande om undersökning Kommunicering 17 FL 17 Ett ärende får inte avgöras utan att den som är sökande, klagande eller annan

Läs mer

Mänsklig påverkan Landskap/fotomontage Ljud Skugga Säkerhet

Mänsklig påverkan Landskap/fotomontage Ljud Skugga Säkerhet Välkomna Utformning Lokalisering och placering Vindförutsättningar Vindkraftverk Fundament, väg och elnät Områdesbeskrivning Naturområden Djur och växter Inventeringar Kultur Mänsklig påverkan Landskap/fotomontage

Läs mer

Anmälan om miljöfarlig verksamhet

Anmälan om miljöfarlig verksamhet 1(4) Anmälan enligt 9 kap 6 miljöbalken samt 10 och 11 miljöprövningsförordningen Anmälan om miljöfarlig verksamhet Administrativa uppgifter Anläggningens namn: Organisationsnummer: Besöksadress: Fastighetsbeteckning

Läs mer

Projektbeskrivning Vindkraft vid Fjällberg

Projektbeskrivning Vindkraft vid Fjällberg Projektbeskrivning Vindkraft vid Fjällberg Fjällberg Fjällberg ligger i den mellersta delen av Västerbottens län. Fjällberg ligger ca 40 km sydväst om Lycksele stad och 43 km nordnordost om Åsele stad.

Läs mer

Jokkmokks kommun Miljökontoret

Jokkmokks kommun Miljökontoret Jokkmokks kommun Miljökontoret Anmälan om miljöfarlig verksamhet enligt 9 kap miljöbalken (1998:808) Administrativa uppgifter Anläggningens namn: Besöksadress: Utdelningsadress: Postnummer och ort: Telefon:

Läs mer

Verksamhetsansvarigt företag (moderbolag) om annat än ovanstående

Verksamhetsansvarigt företag (moderbolag) om annat än ovanstående OXL4683- v 1.0 2011-12-27 1 (10) Anmälan miljöfarlig verksamhet Enligt miljöbalken 9 kap. Anmälan ska sändas in senast 6 veckor innan start av ny verksamhet eller ändring av befintlig verksamhet. Allmänna

Läs mer

Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg FALKENBERG

Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg FALKENBERG Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2011-02-15 FALKENBERG 50 Yttrande över ansökan från Eolus Vind AB avseende miljöfarlig KS verksamhet gällande vindkraftverk

Läs mer

Bo Svensson (C), ordf. Lars-Inge Green (S, vice ordf. Johan Blomberg (M) Anders Sundberg (S) Lennart Nygren (S)

Bo Svensson (C), ordf. Lars-Inge Green (S, vice ordf. Johan Blomberg (M) Anders Sundberg (S) Lennart Nygren (S) 2014-02-13 1 (6) Plats och sammanträdestid Sessionssalen, Hultsfred, torsdagen den 13 februari 2014, kl. 10.00-10.30 Beslutare Bo Svensson (C), ordf. Lars-Inge Green (S, vice ordf. Johan Blomberg (M) Anders

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Onsdag 21 november 2012 kl. 13:00-14:35.

Kommunkontoret i Bergsjö. Onsdag 21 november 2012 kl. 13:00-14:35. NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (7) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Onsdag 21 november 2012 kl. 13:00-14:35. Beslutande Stig Eng (C) Ordförande Monica Olsson (S)

Läs mer

Kompletterande samråd med särskilt berörda i samband med förprojektering av vindkraftverk vid Skäftesfall i Vetlanda kommun

Kompletterande samråd med särskilt berörda i samband med förprojektering av vindkraftverk vid Skäftesfall i Vetlanda kommun Tjänsteställe, handläggare Datum Beteckning Södra Statkraft Vindkraft Utveckling AB Ted Kransby 2010-05-10 Kompletterande samråd Till berörda fastighetsägare och boende i närområdet till Skäftesfall vindbruksanläggning

Läs mer

Båtmiljökonferens - Juridiken som verktyg. Anna Isberg och Pendar Behnood

Båtmiljökonferens - Juridiken som verktyg. Anna Isberg och Pendar Behnood Båtmiljökonferens - Juridiken som verktyg Anna Isberg och Pendar Behnood Översiktlig genomgång av miljöbalkens krav och vilka juridiska verktyg tillsynsmyndigheten har för sitt arbete Verksamhetsutövare

Läs mer

Beslutet ska gälla omedelbart även om det överklagas.

Beslutet ska gälla omedelbart även om det överklagas. Beslut Miljöförvaltningen förelägger God Bostad AB org. nr 556677-8899, såsom ägare till fastigheten Lugnet 100:2 att genom provtagning och analys utreda orsak till och omfattning av fukt och mikroorganismer

Läs mer

Diarienummer: 2016/ Ansökan om bygglov för sex vindkraftverk på fastigheterna Övsjö 1:39 och 1:76

Diarienummer: 2016/ Ansökan om bygglov för sex vindkraftverk på fastigheterna Övsjö 1:39 och 1:76 TJÄNSTEMANNAFÖRSLAG Sida 1 av 5 Handläggare: E-post: Jonny Berg jonny.berg@bracke.se Bygg- och miljönämnden Ansökan om bygglov för sex vindkraftverk på fastigheterna Övsjö 1:39 och 1:76 Jämtvind AB har

Läs mer

Översiktsplanen anger (kursivt nedan) för vindkraftsexploateringar bland annat:

Översiktsplanen anger (kursivt nedan) för vindkraftsexploateringar bland annat: 2013-01-25 Mi 2010-816 Kenneth Kallin 0413-62085 Miljö- och Samhällsbyggnadsnämnden Yttrande över tillståndsansökan om att uppföra två eller tre vindkraftverk norr om Högseröd, inom fastigheterna Högseröd

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Leif Hägg (M), ordförande Stefan Andersson (S) Ulla Wallin (S) Håkan Andersson (C), vice ordförande Teddy Nilsson (SD)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Leif Hägg (M), ordförande Stefan Andersson (S) Ulla Wallin (S) Håkan Andersson (C), vice ordförande Teddy Nilsson (SD) Bygg-, trafik- och räddningsnämnden 1 Plats och tid Kommunhuset, kl 13.55-15.30 Ajournering 14.45-15.05 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare Utses att justera Leif Hägg (M), ordförande

Läs mer

Vindkraftspolicy. Miljö- och stadsbyggnadskontoret. Oktober 2009

Vindkraftspolicy. Miljö- och stadsbyggnadskontoret. Oktober 2009 Vindkraftspolicy Miljö- och stadsbyggnadskontoret Oktober 2009 Kommunens inställning till vindkraft Inom Värnamo kommun har det under de senaste åren uppstått ett stort intresse för att bygga vindkraftverk.

Läs mer

HABO OCH MULLSJÖ KOMMUNER. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdag 2014-09-04. Miljönämnden

HABO OCH MULLSJÖ KOMMUNER. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdag 2014-09-04. Miljönämnden 41 Yttrande till Mark- och miljödomstolen - Målnummer M 2188-14, Klahrs Byggnads AB, Mullsjö kommun... 75 42 Beslut om föreläggande med vite att mäta radon i flerbostadshus, Mullsjö Kommun... 76 43 Tertialuppföljning

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 1 (6)

Sammanträdesprotokoll 1 (6) Sammanträdesprotokoll 1 (6) Plats och tid Stadshuset, Skive, Ö:a Esplanaden 5, 671 81 Arvika, kl. 13.15 15.15 Beslutande ledamöter Övriga närvarande Kenneth Wåhlund, ordförande (S) Gerd Karlsson, vice

Läs mer

Samrådsunderlag. För vindkraft vid Kronoberget Lekebergs kommun, Örebro län. Vindkraftanläggning på Fjällberget i Dalarnas län 2010-06-17

Samrådsunderlag. För vindkraft vid Kronoberget Lekebergs kommun, Örebro län. Vindkraftanläggning på Fjällberget i Dalarnas län 2010-06-17 För vindkraft vid Lekebergs kommun, Örebro län Vindkraftanläggning på Fjällberget i Dalarnas län 21-6-17 Vindkraft - Lekebergs kommun Medverkande Verksamhetsutövare Stena Renewable AB Box 7123 42 33 Göteborg

Läs mer

Miljöbalkens hänsynsregler

Miljöbalkens hänsynsregler Miljöbalkens hänsynsregler Hänsynsreglerna är själva kärnan i Miljöbalken, de grundläggande principerna. De ska efterlevas av alla, både företag, privatpersoner, kommuner och ideella organisationer. Miljökontoret

Läs mer

Beslut över anmälan om miljöfarlig verksamhet enligt miljöbalken

Beslut över anmälan om miljöfarlig verksamhet enligt miljöbalken LULEÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 48 146 Beslut över anmälan om miljöfarlig verksamhet enligt miljöbalken Dnr 2015 M0732 Miljö och byggnadsnämndens beslut Miljö och byggnadsnämnden beslutar med stöd av

Läs mer

GULLSPÅNGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum. Miljö- och byggnadsnämnden (6) MBN 126 Dnr 2003 BN

GULLSPÅNGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum. Miljö- och byggnadsnämnden (6) MBN 126 Dnr 2003 BN Miljö- och byggnadsnämnden 2004-10-06 1 (6) MBN 126 Dnr 2003 BN0039 239 Sanden 2:1 bygglov för befintligt vindkraftverk Denna paragraf behandlar endast förnyat bygglov för vindkraftverket på Sanden 2:1.

Läs mer

Ett fall där Miljöprövningsdelegationen (MPD) beslutat att ompröva ljudvillkoret trots mätningar som visar att 40 dba klaras med marginal

Ett fall där Miljöprövningsdelegationen (MPD) beslutat att ompröva ljudvillkoret trots mätningar som visar att 40 dba klaras med marginal Ett fall där Miljöprövningsdelegationen (MPD) beslutat att ompröva ljudvillkoret trots mätningar som visar att 40 dba klaras med marginal Göran Fagerström, handläggare 010-224 13 55, 076-800 23 17, goran.fagerstrom@lansstyrelsen.se

Läs mer

ANMÄLAN OM SAMRÅD ENLIGT 12 KAP. 6 MILJÖBALKEN Anmälan om samråd för om- och nybyggnation av ledningar görs på särskild blankett.

ANMÄLAN OM SAMRÅD ENLIGT 12 KAP. 6 MILJÖBALKEN Anmälan om samråd för om- och nybyggnation av ledningar görs på särskild blankett. ANMÄLAN OM SAMRÅD ENLIGT 12 KAP. 6 MILJÖBALKEN Anmälan om samråd för om- och nybyggnation av ledningar görs på särskild blankett Länsstyrelsens noteringar Ankomststämpel Diarienummer Allmänna uppgifter

Läs mer

Samra dsunderlag fo r Vindpark Ka nna

Samra dsunderlag fo r Vindpark Ka nna Samra dsunderlag fo r Vindpark Ka nna 2012-01-23 Bild 1. Projektområdet Samrådsunderlag Vindpark Kånna 1 Administrativa uppgifter Sökande: Scanergy South AB Vita gavelns väg 10 426 71 Frölunda organisationsnummer

Läs mer

Yttrande över ansökan om tillstånd för miljöfarlig verksamhet

Yttrande över ansökan om tillstånd för miljöfarlig verksamhet Miljönämnden 2007 09 20 59 1 Yttrande över ansökan om tillstånd för miljöfarlig verksamhet ABB AB Service har hos länsstyrelsen ansökt om tillstånd för befintlig verksamhet vid bolagets anläggning på fastigheten

Läs mer

Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område för Smedjebackens kommun

Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område för Smedjebackens kommun Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område för Smedjebackens kommun Antagen av kommunfullmäktige Inledande bestämmelser 1 Denna taxa gäller avgifter för Smedjebackens kommuns kostnader för

Läs mer

40 70 m. 110 m 160 m Vinglängd. 25 m. 45 65 m Effekt. 3 7 MW Årsproduktion 0,8 MW. 1,5 GWh. 8 20 GWh El-villa 25 000 kwh. 60 st

40 70 m. 110 m 160 m Vinglängd. 25 m. 45 65 m Effekt. 3 7 MW Årsproduktion 0,8 MW. 1,5 GWh. 8 20 GWh El-villa 25 000 kwh. 60 st Prövning av vindkraft Lena Niklasson Miljöskyddsenheten Tornhöjd 40 50 m 40 70 m 80 105 m 110 m 160 m Vinglängd 15 m 25 m 45 50 m 45 65 m Effekt 0,3 MW 0,8 MW 2-3 MW 3 7 MW Årsproduktion 0,3 GWh 1,5 GWh

Läs mer

Ansökan om ändringstillstånd enligt miljöbalken

Ansökan om ändringstillstånd enligt miljöbalken Till: Länsstyrelsen i Västerbottens län Miljöprövningsdelegationen Ansökan om ändringstillstånd enligt miljöbalken Sökande: Kontaktperson: Saken: Fred. Olsen Renewables AB Västra Norrlandsgatan 29 903

Läs mer

Anmälan enligt miljöbalken (21 förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd)

Anmälan enligt miljöbalken (21 förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd) BROMÖLLA KOMMUN Miljökontoret 1 (12) Anmälan enligt miljöbalken (21 förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd) ver. 040122 Administrativa uppgifter Anläggningens namn Besöksadress Utdelningsadress

Läs mer

Karin Nyström (S), ordförande Bertil Andersson (C), vice ordförande Pär Andersson (KD) Per Florén (FP)

Karin Nyström (S), ordförande Bertil Andersson (C), vice ordförande Pär Andersson (KD) Per Florén (FP) 1(1) Plats och tid Sammanträdesrummet Insjön, 8.30-9.00 Beslutande Ledamöter Karin Nyström (S), ordförande Bertil Andersson (C), vice ordförande Pär Andersson (KD) Per Florén (FP) Tjänstgörande ersättare

Läs mer

Ansökan om bygglov för vindkraftverk på Upplo 1:1 i Alingsås kommun

Ansökan om bygglov för vindkraftverk på Upplo 1:1 i Alingsås kommun Vårgårda 2011-10-10 Alingsås kommun Samhällsbyggnadskontoret Bygglovavdelningen 441 81 Alingsås Ansökan om bygglov för vindkraftverk på Upplo 1:1 i Alingsås kommun Sökanden Eolus Vind AB (publ) Huvudkontor

Läs mer

Prövning av vindkraft

Prövning av vindkraft Prövning av vindkraft Peter Ardö, Länsstyrelsen i Halland Skövde 2009-09-30 Göteborg 2009-10-01 1 Nya regler om prövning av vindkraft Slopad dubbelprövning (PBL/MB) i de flesta situationer Bygglovsregler

Läs mer

2012-05-14. Miljö- och bygglovsnämnden. Dnr 2011-575. Bygg- och miljöförvaltningens förslag

2012-05-14. Miljö- och bygglovsnämnden. Dnr 2011-575. Bygg- och miljöförvaltningens förslag TJÄNSTESKRIVELSE 1 (5) 2012-05-14 Miljö- och bygglovsnämnden Dnr 2011-575 Förslag till beslut Bygg- och miljöförvaltningens förslag Miljö- och bygglovsnämnden förbjuder Skanska Asfalt och Betong AB, med

Läs mer

FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (8)

FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (8) FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (8) J. 3 VINDKRAFTSPOLICY FÖR LOMMA KOMMUN Introduktion Denna policy bygger på kommunens utredning Vindkraft i Lomma kommun 2004. För att ta del av bakgrunden till och fördjupade

Läs mer

Taxa 2016 för miljö- och hälsoskyddsnämndens verksamhet för tillsyn inom miljöbalkens område i Varbergs kommun

Taxa 2016 för miljö- och hälsoskyddsnämndens verksamhet för tillsyn inom miljöbalkens område i Varbergs kommun Taxa 2016 för miljö- och hälsoskyddsnämndens verksamhet för tillsyn inom miljöbalkens område i Varbergs kommun Inledande bestämmelser 1 Denna taxa gäller avgifter för Varbergs kommuns kostnader för prövning

Läs mer

förvaltning/avdelning/enhet

förvaltning/avdelning/enhet Bygglov för gårdsverk Bygglovsregler för vindkraftsverk. Vad säger miljöbalken? Andra tillstånd som kan krävas. Definition av gårdsverk. Hur söker jag bygglov för gårdsverk? Vad prövas i bygglovet? Hässleholms

Läs mer

ANMÄLAN ENLIGT MILJÖBALKEN 21 förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd

ANMÄLAN ENLIGT MILJÖBALKEN 21 förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd ANMÄLAN ENLIGT MILJÖBALKEN 21 förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd Skickas till: Samhällsenheten Box 100 796 22 Älvdalen Tel: 0251-313 00 e-post: kommun@alvdalen.se Administrativa

Läs mer

och utbyggnadsområden 0 1 2 3 4 5 Km Kivik S:t Olof Områden med bostäder inom 500 m (Inkl. planerade utbyggnadsområden för bostäder enl.

och utbyggnadsområden 0 1 2 3 4 5 Km Kivik S:t Olof Områden med bostäder inom 500 m (Inkl. planerade utbyggnadsområden för bostäder enl. FÖRUTSÄTTNINGAR: ANDRA INTRESSEN Bebyggelse och tätorter För att kunna peka ut områden som kan vara möjliga för vindkraftproduktion måste avvägningar göras mot andra motstående intressen. Dessa andra intressen

Läs mer

Överklagande av timavgift enligt miljöbalken, fastigheten Plomben 5 i Stockholm

Överklagande av timavgift enligt miljöbalken, fastigheten Plomben 5 i Stockholm Miljöförvaltningen Hälsoskydd Tjänsteutlåtande Sida 1 (4) 2015-08-03 Handläggare Robert Eriksson Telefon: 508 28 951 Till Miljö- och hälsoskyddsnämnden i Stockholm, MHN 2015-08-25, p 8 Överklagande av

Läs mer

Sida 2012-02-20 1 (18) Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Sida 2012-02-20 1 (18) Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 2012-02-20 1 (18) Plats Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Sekreterare Paragrafer 2045-2053

Läs mer

Anmälan om vattenverksamhet och dispens från strandskyddsbestämmelserna på fastigheten Hossmo 1:53, Kalmar kommun Beslut

Anmälan om vattenverksamhet och dispens från strandskyddsbestämmelserna på fastigheten Hossmo 1:53, Kalmar kommun Beslut Elektronisk delgivning Anmälan om vattenverksamhet och dispens från strandskyddsbestämmelserna på fastigheten Hossmo 1:53, Kalmar kommun Beslut Länsstyrelsen ger dispens från strandskyddsbestämmelserna,

Läs mer

Samrådsunderlag om vindkraft på Broboberget

Samrådsunderlag om vindkraft på Broboberget Samrådsunderlag om vindkraft på Broboberget wpd Onshore Broboberget AB planerar för en vindkraftsanläggning längs en höjdrygg på gränsen mellan Rättviks kommun i Dalarnas län och Ovanåkers kommun i Gävleborgs

Läs mer

1. Anmälan avser Ny verksamhet Ny verksamhetsutövare på befintlig anmäld verksamhet Ändring av verksamhet

1. Anmälan avser Ny verksamhet Ny verksamhetsutövare på befintlig anmäld verksamhet Ändring av verksamhet Anmälan enligt 9 kap 6 miljöbalken (1998:808) samt Uppdaterad 2014-04-04 1 kap. 10 eller 11 miljöprövningsförordningen (2013:251) 1. Anmälan avser Ny verksamhet Ny verksamhetsutövare på befintlig anmäld

Läs mer

Yttrande till Miljöprövningsdelegationen angående Tillstånd - Lilla Nyby återvinningsverksamhet - Vilsta 3:31

Yttrande till Miljöprövningsdelegationen angående Tillstånd - Lilla Nyby återvinningsverksamhet - Vilsta 3:31 Miljö- och räddningstjänstnämnden Datum 1 (5) YTTRANDE Jana Lervik 016-710 12 49 Miljö- och räddningstjänstnämnden Yttrande till Miljöprövningsdelegationen angående Tillstånd - Lilla Nyby återvinningsverksamhet

Läs mer

Vägledning i arbetet med egenkontroll

Vägledning i arbetet med egenkontroll Vägledning i arbetet med egenkontroll Här presenteras ett antal frågor som är anpassade till vad du som fastighetsägare bör tänka på och som kan vara en hjälp på vägen för införande av en egenkontroll.

Läs mer

Jävsnämnden 2011-02-11 1(5)

Jävsnämnden 2011-02-11 1(5) Plats och tid Kommunhuset, Torget 5, Leksand, kl 8.00-10.00 Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Ej tjänstgörande ersättare Tjänstemän Karin Nyström (S), ordförande Bertil Andersson

Läs mer

Samråd om skogsbruksåtgärder

Samråd om skogsbruksåtgärder SAMRÅD 1(3) Datum 2015-03-05 Ärendenr A 67163-2014 Hallands distrikt Anders Hejnebo Ryttarevägen 8, 30262 HALMSTAD anders.hejnebo@skogsstyrelsen.se Tfn 035-136835 Er referens MAST00191878_1_1_T orpa Fastighet

Läs mer

MYNDIGHETSBESLUT 4.6.2014 Dnr: 2013-1157-8 ÅMH-Mb 179/14. Verksamhet Vindkraftverk Lilla Hummelholm Torsholma, Brändö

MYNDIGHETSBESLUT 4.6.2014 Dnr: 2013-1157-8 ÅMH-Mb 179/14. Verksamhet Vindkraftverk Lilla Hummelholm Torsholma, Brändö MYNDIGHETSBESLUT 4.6.2014 Dnr: 2013-1157-8 ÅMH-Mb 179/14 Verksamhet Vindkraftverk Lilla Hummelholm Torsholma, Brändö Beslut Vid uppförande och drift av vindkraftverk med en maximal effekt på 2,8 MW på

Läs mer

Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område

Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område Beslutad i KF datum: 2010-11-15 Reviderad datum: Gällande fr.o.m 2011-01-01 Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område Enligt 27 kap 1 miljöbalken (SFS 1998:808) och 1 kap 1 förordningen (SFS

Läs mer

Planering av markanvändning

Planering av markanvändning Planering av markanvändning Föreläsare: Signe Lagerkvist, signe.lagerkvist@jus.umu.se År 1100-1300? Bjärköarätten 1874 års Byggnadsstadga 1907 års Stadsplanelag 1947 års Byggnadslag 2 1987 års Lag om hushållning

Läs mer

Miljöförvaltningen föreslår att Miljönämnden beslutar. att med stöd av 2 kap 3, 9 kap 3 och 9, 26 kap 9, 14 och 21 miljöbalken förelägga:

Miljöförvaltningen föreslår att Miljönämnden beslutar. att med stöd av 2 kap 3, 9 kap 3 och 9, 26 kap 9, 14 och 21 miljöbalken förelägga: Malmö stad Miljöförvaltningen Tjänsteutlåtande Datum 2010-02-05 Handläggare Miljöinspektör Caroline Tandefelt Miljöinspektör Lisa Törnqvist Direkttelefon 040-34 20 44/56 Ärende: 543:05698-2008 Förslag

Läs mer

Taxebilaga 1 och 2 är oförändrad i förslaget.

Taxebilaga 1 och 2 är oförändrad i förslaget. 4 TIERPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Utskottet samhällsbyg 2013-10-09 01 (345) 121 Dnr Ks 2013.714 1.6.2 Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område Beslut Utskottet samhällsbyggnad föreslår

Läs mer

Utblick buller. Jenny Nordvoll Miljöskyddshandläggare Länsstyrelsen Västerbotten

Utblick buller. Jenny Nordvoll Miljöskyddshandläggare Länsstyrelsen Västerbotten Utblick buller Jenny Nordvoll Miljöskyddshandläggare Länsstyrelsen Västerbotten jenny.nordvoll@lansstyrelsen.se Ljud är önskvärt, oljud är inte det Oönskat ljud är buller Bullrets störande verkan beror

Läs mer

Taxa. Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område. och uppdragsverksamhet MBN

Taxa. Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område. och uppdragsverksamhet MBN MBN14-494 406 Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område och uppdragsverksamhet Föreskrifter Plan Policy Program Reglemente Riktlinjer Strategi Taxa Upprättad 2014-10-21 Antagen av KF 2014-12-15

Läs mer

Inspektionsrapport, egenkontroll gällande båtklubbar och marinor

Inspektionsrapport, egenkontroll gällande båtklubbar och marinor Inspektionsrapport Dnr: 2015 4075 Sida 1 (5) 2015-06-26 Handläggare Charlotte Larsson Miljö- och hälsoskyddsinspektör Telefon 08-508 288 71 E-post: charlotte.larsson@stockholm.se Örnsbergs båtklubb Inspektionsrapport,

Läs mer

Samrådsmöte Vindkraftpark Finnåberget enligt Miljöbalken (6 kap.) 2015-06-09 INFOGA BILD FRÅN FOTOMONTAGE

Samrådsmöte Vindkraftpark Finnåberget enligt Miljöbalken (6 kap.) 2015-06-09 INFOGA BILD FRÅN FOTOMONTAGE Samrådsmöte Vindkraftpark Finnåberget enligt Miljöbalken (6 kap.) 2015-06-09 INFOGA BILD FRÅN FOTOMONTAGE Agenda 18:00-21:00 Syfte med samrådet Om Kraftö AB Allmänt om vindkraft Val av lokalisering Presentation

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Sida 1 (6)

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Sida 1 (6) Sida 1 (6) Plats och tid Stadshuset plan 2, Carlstensrummet klockan 08:30-13:30 Beslutande Claes Andersson (L) Ordförande Jeanette Rignè (V) Marie Olofsson (S) Kjell Svanström (S) Christina Högstedt (UP)

Läs mer

AL AW X X BESLUT Datum 2013-09-11 Beteckning 577-4760-2012 Sida 1/5 Dossnummer 0617-173 0617-64-150660 Elisabeth Johansson Miljö- och samhällsbyggnadsavd. Förorenade områden 036-39 54 26 Pelly Industri

Läs mer

Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område

Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område Inledande bestämmelser 1 Taxan gäller avgifter för miljö- och konsumentnämndens kostnader för prövning och tillsyn enligt miljöbalken (1998:808),

Läs mer

Jonas Andersson (M), ordförande Hans Blomberg (KD) Anders Karlsson (S) Linus Andersson (KD) Håkan Strotz (MP) Håkan Strotz ...

Jonas Andersson (M), ordförande Hans Blomberg (KD) Anders Karlsson (S) Linus Andersson (KD) Håkan Strotz (MP) Håkan Strotz ... 2014-10-20 1 Plats och tid Beslutande Kommunkontoret, Ödeshög, måndagen den 20 oktober 2014, kl 14:00-15:40 Jonas Andersson (M), ordförande Hans Blomberg (KD) Anders Karlsson (S) Linus Andersson (KD) Håkan

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sida

Sammanträdesprotokoll Sida Sammanträdesdatum 1(8) Plats och tid Sammanträdesrum 3, kl. 14.00-16.30 ande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Lena Hållinder Berglund (S) Åke Karlsson (S)) Kjell Åke Nottemark (M) ordf Håkan Thydén (C)

Läs mer

Tillstånd för etablering av fyra vindkraftverk på fastigheten Bottorp 3:1 m.fl.

Tillstånd för etablering av fyra vindkraftverk på fastigheten Bottorp 3:1 m.fl. TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Jonas Sverkén KS 2012/0084 Kommunstyrelsen Tillstånd för etablering av fyra vindkraftverk på fastigheten Bottorp 3:1 m.fl. Förslag till beslut Kommunstyrelsen

Läs mer

Yttrande över innehåll i överklagan om förbud mm för. miljöfarlig verksamhet på fastigheten Luleå Rutvik 17:8.

Yttrande över innehåll i överklagan om förbud mm för. miljöfarlig verksamhet på fastigheten Luleå Rutvik 17:8. 92 Yttrande över innehåll i överklagan om förbud mm för miljöfarlig verksamhet på fastigheten Luleå Rutvik 17:8 Ärendenr M 2016 1201 Miljö och byggnadsnämndens beslut Miljö och byggnadsnämnden beslutar

Läs mer

TAXA Inom miljöbalkens område

TAXA Inom miljöbalkens område TAXA Inom miljöbalkens område Denna taxa är antagen och fastställd av kommunfullmäktige i Filipstads kommun 2013-12-12 114 Revidering av timavgift KF 2015-11-12 110 Föreskrifter Filipstads kommuns taxa

Läs mer

Anmälan av miljöfarlig verksamhet enligt 21 förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd

Anmälan av miljöfarlig verksamhet enligt 21 förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd Sida 1 av 5 Anmälan av miljöfarlig verksamhet enligt 21 förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd (1998:899) Anmälan insändes till: Öckerö kommun Plan-, bygg- och miljöenheten 475 80 ÖCKERÖ

Läs mer

HASSELUDDEN 1:75 Ansökan om bygglov för nybyggnad av mast (ostagat torn) och två teknikbodar

HASSELUDDEN 1:75 Ansökan om bygglov för nybyggnad av mast (ostagat torn) och två teknikbodar 1 (5) TJÄNSTESKRIVELSE 2017-01-18 B 2016-001766 Miljö- och stadsbyggnadsnämnden HASSELUDDEN 1:75 Ansökan om bygglov för nybyggnad av mast (ostagat torn) och två teknikbodar Förslag till beslut Bygglov

Läs mer

Gunilla Alkebratt Utdragsbestyrkande

Gunilla Alkebratt Utdragsbestyrkande Bygg- och miljönämndens arbetsutskott Sammanträdesdatum 2016-07-01 Plats och tid Kommunhuset i Gislaved, kl 9.00-10.20 Beslutande Niclas Palmgren (M) ordf Frank Josefsson (S) Magnus Sjöberg (C) Övriga

Läs mer

Legal#3856584_1.PPT. Tillståndsprocessen en översikt

Legal#3856584_1.PPT. Tillståndsprocessen en översikt Tillståndsprocessen en översikt Vad är en tillståndsprocess? Vindkraft miljöfarlig verksamhet enligt miljöbalken För att bedriva miljöfarlig verksamhet krävs tillstånd enligt miljöbalken /anmälan A/B/C-verksamhet

Läs mer

Vindpark Boge. Sammanfattning av ansökan. 2012-07-19 Boge Vindbruk AB. Boge Vindbruk AB org nr: 556812-8796

Vindpark Boge. Sammanfattning av ansökan. 2012-07-19 Boge Vindbruk AB. Boge Vindbruk AB org nr: 556812-8796 Vindpark Boge Fotomontage. Utsikt från Kalbrottet i Slite. Vindkraftverket i förgrund är det befintliga verket Tornsvalan. De sju verken i Vindpark Boge syns i bakgrunden. Sammanfattning av ansökan 2012-07-19

Läs mer

Tillägg till översiktsplanen för Tingsryds kommun, antagandehandling 2011. del 2 inledning

Tillägg till översiktsplanen för Tingsryds kommun, antagandehandling 2011. del 2 inledning del 2 inledning 11 2. INLEDNING 2.1 Bakgrund Vind är en förnybar energikälla som inte bidrar till växthuseffekten. Däremot kan vindkraftverken påverka exempelvis landskapsbilden på ett negativt sätt, eftersom

Läs mer

Protokoll. Bygg- och Miljönämnden

Protokoll. Bygg- och Miljönämnden Protokoll Bygg- och Miljönämnden Tisdag 23 juni 2015 Bygg- och miljönämnden 2015-06-23 2 Plats och tid: Kommunhuset, sammanträdesrum Tjädern, kl. 10.00 Beslutande: Annica Eklund S Roger Östlund S Kalle

Läs mer

Bygglovsansökan för vindkraftanläggning Jonsbo

Bygglovsansökan för vindkraftanläggning Jonsbo Hylte kommun Samhällsbyggnadskontoret Storgatan 8 314 80 Hyltebruk Bygglovsansökan för vindkraftanläggning Jonsbo 1 Administrativa uppgifter Fastighetsbeteckningar: Sökande och byggherre: Kontaktperson:

Läs mer

Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område i Karlstads kommun

Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område i Karlstads kommun 1 Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område i Karlstads kommun Fastställd av kommunfullmäktige 2014-12-18, 25, att börja gälla från och med den 1 januari 2015. Indexuppräknad av miljönämnden

Läs mer

ANSLAG/BEVIS KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-06-18 1(7) Kommunstyrelsen

ANSLAG/BEVIS KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-06-18 1(7) Kommunstyrelsen 2013-06-18 1(7) Plats och tid: Centrumhuset i Alvesta den 18 juni 2013, kl 11.00 11.55. Beslutande Mats Johnsson (m), ordf. Per-Anders Nordahl (s) Thomas Johnsson (m) Thomas Haraldsson (c) Anne Johansson

Läs mer

Indexändrad taxa, prisindex för kommunal verksamhet (PKV), basår oktober 2016). Taxan gäller från och med MBN , 203

Indexändrad taxa, prisindex för kommunal verksamhet (PKV), basår oktober 2016). Taxan gäller från och med MBN , 203 FÖRFATTNINGSSAMLING (2.2.1) Taxa för prövning och tillsyn enligt Miljöbalken (SFS 1998:808). Fastställd av kommunfullmäktige 2016-11-10, 123. Indexändrad taxa, prisindex för kommunal verksamhet (PKV),

Läs mer

Samrådsredogörelse 2011-12-19. Vindpark Östra Frölunda

Samrådsredogörelse 2011-12-19. Vindpark Östra Frölunda Samrådsredogörelse 2011-12-19 Vindpark Östra Frölunda Innehåll INNEHÅLL... 1 1. INLEDNING... 2 1.1. SAMMANFATTNING AV SAMRÅDSPROCESSEN... 2 2. TIDIGA REMISSFÖRFRÅGNINGAR... 3 3. SAMRÅD MED SVENLJUNGA KOMMUN

Läs mer

Storflohöjden Bräcke kommun. Projektbeskrivning för etablering av vindkraftverk. Bygglovshandlingar

Storflohöjden Bräcke kommun. Projektbeskrivning för etablering av vindkraftverk. Bygglovshandlingar Storflohöjden Bräcke kommun Projektbeskrivning för etablering av vindkraftverk Bygglovshandlingar Mars 2011 www.jamtvind.se 1 Innehållsförteckning Innehåll Inledning 3 Lokalisering 3 Vägar 4 Vindförutsättningar

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Marie-Louise Svensson, bygglovshandläggare

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Marie-Louise Svensson, bygglovshandläggare Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen, Marie-Louise Svensson, bygglovshandläggare Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2256-2259 Sekreterare

Läs mer

Anmälan enligt 28 förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd - efterbehandling av förorenat område

Anmälan enligt 28 förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd - efterbehandling av förorenat område 1 (5) Anmälan enligt 28 förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd - efterbehandling av förorenat område Administrativa uppgifter Plats där föroreningen finns (helst med koordinater

Läs mer

Taxebestämmelser för prövning och tillsyn inom miljöbalkens (1998:808) område

Taxebestämmelser för prövning och tillsyn inom miljöbalkens (1998:808) område 1 (7) Taxebestämmelser för prövning och tillsyn inom miljöbalkens (1998:808) område Antagen av kommunfullmäktige 2014-11-24 89, indexuppräknad för 2015 Inledande bestämmelser 1 Denna taxa gäller avgifter

Läs mer

Projektbeskrivning för uppförande av vindkraftverk i Härjedalens kommun

Projektbeskrivning för uppförande av vindkraftverk i Härjedalens kommun Sida 2 av 14 Stentjärnåsen Vindkraft AB avser att, enligt miljöbalken och plan- och bygglagen, anmäla, respektive söka bygglov för uppförande av 3 vindkraftverk på fastigheterna Funäsdalen 70:8 och Tännäs

Läs mer