Anders Stålklint (m) tj ers för Sven-Göte Bolmenius

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Anders Stålklint (m) tj ers för Sven-Göte Bolmenius"

Transkript

1 1 (68) Plats och tid Kommunhuset i Gislaved, kl Beslutande Lars Larsson (c) ordf Björn Björkman (m) Rigo Fredriksson (m) Mias Fjellander (kd) Erik Andersson (s) Helen Jaktlund Kocian (s) Kjell Davidsson (s) Eva Eliasson (s) ej 107 Anders Stålklint (m) tj ers för Sven-Göte Bolmenius Övriga deltagande Utses justera Justeringens plats och tid Anders Simfors, bygg- och miljöchef Stig Wallin, förvaltningsjurist ej 107 Lars Arnesson, miljösamordnare ej 107 Emma Engleson, planarkitekt Patrik Karlsson, plantekniker Ellen Albinsson, bygglovingenjör Marina Thelin, miljö- och hälsoskyddsinspektör 104 Maud Enqvist, miljö- och hälsoskyddsinspektör Maria Hägg, ekonom Kjell Davidsson Bygg- och miljöförvaltningen Onsdagen den 2 maj 2012, kl Underskrifter Sekreterare Ej 107 Stig Wallin Paragrafer Sekreterare 107 Anders Simfors Ordförande... Lars Larsson Organ Justerande... Kjell Davidsson ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Paragrafer Datum för anslags uppsättande Förvaringsplats för protokollet Underskrift Bygg- och miljöförvaltningen. Stig Wallin Datum för anslags nedtagande

2 2 Bm 79 Dnr: BM Godkännande av extra/utgående ärende beslutar ärendet om detaljplan för Bladens begravningsplats del av Åtterås 4:2 utgår vid sammanträdet Expedieras till: Arkivet

3 3 Bm 80 Dnr: MMM :04 REFTELE-FLAHULT 1:4 och 1:6, REFTELE Beslut med anledning av anmälan om miljöfarlig verksamhet avseende vindkraftverk Ärendebeskrivning Eolus Vind AB (nedan kallat bolaget) har i anmälan inkommen den 1 december 2008 anmält uppförande och drift av vindkraftverk på fastigheterna Reftele-Flahult 1:4 och 1:6. Verkens placering är enligt bolaget (Koordinater enligt RT gon V): Verk 1: Ost Nord Verk 2: Ost Nord Verk 3: Ost Nord Verksamheten är anmälningspliktig enligt 9 kap 6 miljöbalken (1998:808) samt 21 förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd. I bilagan till förordningen har bolaget följande verksamhetskod: C Verksamhet med 2. två eller fler vindkraftverk som står tillsammans (gruppstation), Anmälningsplikt enligt denna beskrivning gäller inte om verksamheten är tillståndspliktig enligt eller Fastigheten ligger utanför område som omfas av detaljplan. Av anmälan framgår följande Bolaget planerar uppföra och driva tre vindkraftverk med en rotordiameter om maximalt 100 meter och navhöjden maximalt 110 meter. Totalhöjden kommer understiga 150 meter. Vindkraftverkens maximala effekt blir 2-3 MW vardera. Vindkraftsparkens interna elnät kommer utföras som markförlagd kabel. Forn- och kulturlämningar Vindkraftsetableringen kommer inte ge upphov till någon fysisk påverkan på de kända fornlämningar som finns i närområdet, men däremot kommer verken vara synliga från vissa av dem och kan därmed ha en viss indirekt påverkan på dem. Det kan inte uteslutas det finns ännu oupptäckta fornlämningar vid etableringsplatsen, men sannolikheten bedöms som liten. Drygt 4 km syd-sydost om etableringsplatsen ligger Södra Vissö by, som är ett riksintresse för kulturmiljövården. Området utgör ett tydligt exempel på en by med bebyggelsen väl samlad kring en central bytomt. Bebyggelsen, som härstammar från 1850 och framåt, är välbevarad. Mark och hydrologi Stora delar av tillfartsvägen fram till verken finns redan idag. Befintlig skogsväg till det mellersta verket kommer breddas och förstärkas och anslutningsvägar till verkens uppställningsplats kommer byggas. Nybyggnation av väg kommer ske med ca 80 meter till det norra verket samt 300 meter till det södra verket. Bedömningen är inga diken kommer anläggas i samband med denna byggnation. Naturvärden Inom närområdet finns områden som av Skogsstyrelsen klassificerats som nyckelbiotoper, naturvärden och sumpskogar. Nyckelbiotoper finns inom 100 meter från vart och ett av vindkraftverken. Omkring 100 meter nordväst om det nordligaste verket finns en blockrik bergbrant med en stor andel död ved och en värdefull kryptogamflora. Omkring 75 meter sydost om det mellersta verket och ett tiotal meter väster om det sydliga verket finns bergbranter med hällar. Branterna kommer i möjligaste mån undvikas vid de anläggningsarbeten som krävs för etableringen. Även den barrblandskog

4 Bm 80 (forts.) 4 som finns knappt 100 meter öster om det mellersta verket kommer undvikas. En kärrskog, som domineras av tall och björk, finns omkring 275 meter väster om det nordliga verket. Inte heller denna kommer omfas av något anläggningsarbete. Inga särskilda skyddsåtgärder planeras eftersom inget naturvärde bedöms påverkas av byggnationen. Fåglar Fågelinventeringar i området är utförda. I den första framgår bl a duvhök observerades. Duvhöken jagar huvudsakligen under trädtoppshöjd och torde därför inte riskera kollidera med de vindkraftverken. Effekterna för den lokala rovfågelsfaunan bedöms som försumbara. I den andra fågelinventeringen framgår det har bekräftats en skyddsklassad fågelart häckat i området under Av inventeringen framgår vindkraftsetableringen sannolikt inte kommer påverka forts häckning och arten inte kommer söka sig till etableringsområdet för söka föda. Ett hot mot arten är däremot en eventuell skogsavverkning i området där boet är placerat. Ett annat är de högspänningsledningar och transformatorer som finns inom födosöksreviret. Alla undersökningar i Norden, Europa samt USA anger eldöden är det i särklass största hotet. Bolaget åtar sig verka för hjälpa den skyddsklassade fågelarten även fortsättningsvis häcka i området samt upprätta ett kontrollprogram som följer upp häckningsframgång. Bolaget åtar sig göra försök ta reda på hur många ungar som kom på vingar samt därutöver, om möjligt, ta reda på vilken föda den skyddsklassade arten i denna lokal föredrar. Fladdermöss Resultatet av inventeringen av fladdermöss visar på få arter och individfiga populationer i området för de planerade vindkraftverken. Orsaken är bristen på lämpliga jaktmarker och dagtillhåll (hålträd) Effekterna på fladdermöss kommer vara försumbara. Buller Enligt till anmälan bifogade bullerberäkningar kommer inget bostadshus ha en ljudnivå över 40 db(a), beräknat som ekvivalent nivå. Senaste bullerberäkningen, som utfördes den 20 augusti 2010, visar en högsta ljudnivå på 39,5 db(a) vid bostad. Landskapsbilden pekar på det inte kommer skilja mer än 50 % i vindhastighet om man jämför vindhastigheten vid vindkraftverken med vindhastigheten vid bostadshusen. Skuggor Enligt den senaste skuggberäkningen, som utfördes den 20 augusti 2010, beräknas de förväntade värdena för skuggtiden uppgå till över 8 timmar per år vid fastigheterna Ingarp 1:5 (9:55 h/år), Södra Tånghult 1:2 ( 12:37 h/år), Södra Tånghult 1:7 (9:37 h/år), Södra Tånghult 1:8 (8:18 h/år) samt Södra Tånghult 1:9 (8:53 h/år). Vindkraftverken kan utrustas med skuggurkopplingsautomatik för säkerställa skuggtiden inte överstiger 8 timmar per år vid någon bostad. Isbildning Vindkraftverken är känsliga för obalans i rotorn vilket medför verken automatiskt stannar om det bildas is på rotorbladen som resulterar i obalans. Någon avisningsfunktion i rotorblad är inte aktuellt. Nedfallande is kan innebära en olycksrisk varför det kan vara lämpligt sätta upp varningsskyltar kring etableringen. Hantering av kemikalier och avfall De kemikalier som används vid vindkraftverken är oljor till eventuella växellådor och hydrauliksystem samt smörjfetter. I nätstationerna används kylolja. Nätstationerna är

5 Bmau 80 (forts.) 5 byggda av betong och försedda med tätt tråg för uppsamling av kyloljan vid eventuellt haveri. Kommunicering Remissinstanser har skickat anmälan för yttrande till Anderstorps flygplats, E.ON Elnät Sverige AB, Försvarsmakten, Jönköping Airport, Luftfartsverket, Länsstyrelsen i Jönköpings län, Kommunstyrelsen Gislaveds kommun, Naturskyddsföreningen Gislaved, PTS, Skogsstyrelsen, Smaland Airport AB, SMHI, Smålandsstenar Flygfält,Teracom AB, Trafikverket, Transportstyrelsen, Värnamo kommun, Västbo Fågelklubb, samt till fastighetsägare på fastigheterna Ingarp 1:5, Reftele- Flahult 1:2, Reftele- Flahult 1:3, Södra Tånghult 1:2, Södra Tånghult 1:3, Södra Tånghult 1:7, Södra Tånghult 1:8 och Södra Tånghult 1:9. Följande synpunkter har inkommit: Anderstorps Flygplats, ESMP, beskriver ut- och inflygningar sker via vänstervarv och alldeles för nära den tänkta vindkraftsparken för uppfylla säkerhetskraven. Vid mörkerflygning krävs större hinderfrihet och utbyggd vindkraft kommer omöjliggöra dylika flygoperationer. I övrig vill de tillägga det inom Jönköpings län endast finns tillgång till två ytterligare flygplatser, Jönköpings och Smålandsstenars. Jönköpings flygplats har restriktioner och är ej tillgänglig hela dygnet. Smålandsstenars flygplats är privatägd och får nyttjas efter överenskommelse med ägare. Då flygklubbarna inom länet under sommaren genomför brandflygbevakning i stor utsträckning, finns behov av de flygplatser som finns idag. De skulle gärna se ESMP rustades upp för kunna användas i större utsträckning. Med hänvisning till ovanstående skäl rekommenderas, ur flygsäkerhetssynpunkt, ansökan om bygglov för vindkraft i omedelbar närhet av befintlig flygplats avslås. E.ON Elnät Sverige AB har inget erinra i ärendet. Försvarsmakten har inget erinra avseende föreslagen vindkraftsetablering. Kommunstyrelsen i Gislaveds kommun är positiv till utveckling av vindkraft i kommunen och ser vindkraftsetableringen på Trollabergen som möjlig om åtgärder för minska skuggpåverkan vidtas, skyddsåtgärder för undvika intrång i nyckelbiotoper vidtas, kontakter snarast sker med den ideella naturvården för minimera påverkan på hotade arter, vindkraftverken tas ur drift vid helikopterkalkning av Trollasjön samt eventuell påverkan på flygverksamheten vid Anderstorps flygplats utreds. Luftfartsverket, LFV, har utfört kontroll av hindrens påverkan på alla faser av eventuellt närliggande flygplatsers civilt publicerade in- och utflygningsprocedurer, samt förhållande till navigerings- och landningshjälpmedel. Kontrollen utförs enligt fastställda rutiner, så tänkbara påverkansfaktorer för luftfarten täcks in. LFV finner inte etableringen innebär någon påverkan på någon av flygplatsernas in- och utflygningsprocedurer eller hinderbegränsande områden. LFV har som sakägare av CNS-Infrastrukturutrustning utanför flygplatsernas områden inget invända mot beskriven etablering. Länsstyrelsen i Jönköpings län bedömer den planerade vindkraftsetableringen inte innebär betydande miljöpåverkan enligt de kriterier som anges i bilaga 2 till MKBförordningen. Handlingarna har lämnats till kulturmiljöfunktionen för bedömning om utredning behövs enligt kulturminneslagen för fastställa om fornlämningar berörs. Naturskyddsföreningen i Gislaved beskriver det finns en hotad art i området.

6 Bmau 80 (forts.) 6 Skogsstyrelsen är positiv till utveckling av förnybara energikällor och en ökad användning kan minska människans påverkan på klimatet. Detta föruts den hänsyn som normalt tas vid föryngringsavverkning även tas i detta fall så skador inte uppstår på natur- och kulturmiljön eller sociala värden. Skogsstyrelsen har inga invändningar mot verkens placering och den planerade vägdragningen. När det gäller elanslutningarna förutsätter Skogsstyrelsen de går rakt österut från det norra verket, norr om naturvärdet öster om mellersta verket, och söder om nyckelbiotopen öster om det södra verket. Eventuella avverkningar i samband med uppförandet av vindraftverk ska anmälans till Skogsstyrelsen senast sex veckor innan de påbörjas. Västbo Fågelklubb beskriver det finns en hotad art i området och anser en etablering av vindkraftverk i området kommer innebära häckningen kommer upphöra. Detta på grund av störningen i samband med byggnationen och driften samt den stora risken för kollisioner med flygande fåglar. Smaland Airport har inget erinra mot uppförande av vindkraftverken. Teracom har inget erinra mot byggnationen. Trafikverket bedömer den föreslagna anslutningen från Rv 27 inte är lämplig ur trafiksäkerhetssynpunkt samt den inte är förenlig med de framkomlighetskrav som finns på Rv 27. Trafikverket kommer därför inte tillåta en förändrad användning av den föreslagna skogsvägen för anslutning till Rv 27, och föreslår exploatören tar fram ett förslag för trafiksäker anslutning via länsväg 599. De anpassningar och förstärkningsarbeten, tillfälliga breddningar m m av det allmänna och enskilda vägnätet till uppställningsplats ska ingå i och bekostas av vindkraftsprojektet. Detsamma gäller för återställande av vägarna efter det vindkraftverken har uppförts samt för åtgärdande av eventuella skador på vägnätet. Eftersom vindkraftsutbyggnad i regel förutsätter såväl tunga som långa transporter på vägnätet rekommenderas sökanden i ett tidigt skede kontakta Trafikverkets dispenshandläggare. Trafikverket anser vidare området för vindkraftsprojektet omfas av den MSA (Minimum Sector Altitude)-påverkade ytan för Jönköping Airport. Anderstorps flygplats, vilken återfinns i närområdet, innefar ett skyddsområde motsvarande 2,7 km radie i form av BCL-F (Bestämmelser för Civil Luftfart Flygplatser) ytan. Trafikverket bedömer projektet, beroende av verkens slutliga placering, riskerar stå i konflikt med luftfartens intressen. Berörda flygplatser bör kontaktas i egenskap av sakägare. Flygplatsen bör också höras gällande eventuella luftledningar, transformatorstationer m m inom en 4 km radie från flygplatsen. Värnamo kommun har inget erinra över mot den tilltänkta etableringen av vindkraftverken. Synpunkter har framförts av ägare till fastigheterna Ingarp 1:5 och Lid 1:5, lid 1:2, Nennesmo 1:2 samt ägare till fastigheten Södra Tånghult 1:7. Ägare till fastigheterna Ingarp 1:5 och Lid 1:5 uttrycker oro över påverkan av buller och ljus från vindkraftverken. Ägare till fastigheten Lid 1:2 uttrycker oro över eventuell påverkan av buller, ljus och skuggor. Ägarna hemställer till bygg- och miljönämnden avslå ansökan om bygglov för vindkraftverken eftersom de inte har försäkrats de undgår negativa konsekvenser av en sådan etablering. Ägare till fastigheten Nennesmo 1:2 har framför etableringen av vindkraftverken begränsar människors rörelsefrihet i området och ger negativa effekter för människor. En unik miljö kommer förstöras.

7 Bmau 80 (forts.) 7 Ägare till Södra Tånghult 1:7 anser det ska framgår av föreläggandena om försiktighetsmått verken ska stoppas om vindkraftverken ger upphov till skugga på deras fastighet. För undvika olyckor som exempelvis lossnande vingar anser fastighetsägaren bolaget ska visa ett konkret och trovärdigt program hur bolaget arbetar med underhåll och kontroller för upptäcka av utmningsskador i konstruktionen. Vidare anses bolaget ska redovisa hur verken ska stannas om elkraften uteblir och den normala bromsutrustningen havererat, så vindkraftverken inte skenar. Risken för lågfrekvent buller ska vara klarlagd innan nämnden tar beslut. Bolagets svar på inkomna yttranden Bolaget har fått tillfälle bemöta de yttranden som inkommit och har lämnat med följande synpunkter: Anderstorps flygplats Området där vindkraftsverken är tänkta placeras omfas inte av någon hinderbegränsande yta. Vindkraftverken planeras ca 700 meter utanför de befintliga säkerhetsområden som finns för flygplatsen Anderstorp. Bolaget har även låtit en oberoende konsult titta på hur flygplatsen skulle påverkas av en etablering på föreslagen position. I denna rapport framgår den planerade vindkraftsetableringen inte bedöms påverka verksamheten på Anderstorps Flygplats. Kommunstyrelsen i Gislaveds kommun För undvika intrång i nyckelbiotoper föreslås en fysisk genomgång på plats innan byggnationen påbörjas. Vid genomgången bör byggansvarig på Eolus Vind och naturvårdskunnig personal från kommun/länsstyrelse och den ideella naturvården medverka. Kontakter har redan tagits med Naturskyddsföreningen i Gislaved såsom representant för den ideella naturvården ställer sig positiv till hjälpa till med detta. Eolus Vind är villig gå med på verken stängs av i samband med helikopterkalkning av Trollasjön. Bullernivån vid bostaden på fastigheten Mjärhult 2:6 kommer, enligt de nya beräkningar som bolaget gjort, som högst uppgå till 39,2 db(a). Naturskyddsföreningen En kontakt är etablerad med Naturskyddsföreningen i Gislaved via föreningens ordförande. Diskussionerna har varit hur den hotade arten och vindkraftverk ska kunna samexistera. Skogsstyrelsen Detaljerna kring kabelförläggningen kommer utredas i en separat tillståndsprocess av nätägaren, i det här fallet E.ON Elnät. Avverkningar om minst 0,5 ha kommer anmälas till Skogsstyrelsen i vanlig ordning. Trafikverket Eftersom vägdragningen kunde utgöra en säkerhetsrisk och då inte godkännas av trafikverket så har en ny vägdragning planerats. Denna går från väg 599 till vindkraftverken. Västbo Fågelklubb Ett möte har hållits med representanter för Västbo Fågelklubb.

8 Bmau 80 (forts.) 8 Ingarp 1:5 och Lid 1:5 Aktuell bostad ligger inte i närheten av ljudnivån 40 db(a). Om ljudnivån vid någon bostad skulle överstiga 40 db(a) så finns det ljudbegränsande åtgärder som kommer sättas in. Vad gäller rörliga skuggor så förbinder sig Eolus Vind begränsa dessa så ingen bostad riskerar mer än 8 timmars rörliga skuggor per år. Det finns avancerade möjligheter till programmering av verken för tillse detta efterlevs. Vad gäller isbildning på rotorblad se komplettering Lid 1:2 Det kommer vara ett avstånd på meter mellan bostaden och det närmaste vindkraftverket. Bostaden ligger ca 600 meter utanför 35 db(a)-gränsen och ligger därmed långt under riktvärdet för ljud. Hinderbelysning kommer installeras enligt luftfartsverkets gällande riktlinjer. De skuggberäkningar som utförts visar inga rörliga skuggor kommer falla på bostaden. Nennesmo 1:2 Vindkraftsetableringen kommer inte begränsa rörelsefriheten i området. Södra Tånghult 1:7 Eolus Vind har åtagit sig installera skuggurkopplingsutrustning på de verk där det behövs för säkerställa skuggtiden inte överstiger 8 timmer per år vid någon bostad. Eolus Vind kommer välja en leverantör som kan uppvisa en omfande och seriös service- och underhållsplan för verken. Moderna vindkraftverk är konstruerade så de inte kan skena. Infraljud ligger från vindkraftverken ligger på så låga nivåer de är betydelselösa för människors hälsa. Vad gäller lågfrekvent ljud så anför Eolus Vind för vindkraftsparker på upp till 100 verk så gäller ifall riktvärdet 40 db(a) ej överstigs vid bostäder, så klaras även Socialstyrelsens riktvärde för lågfrekvent buller. (Almgren 2010) Det är obefintlig risk någon olycka med personskada skulle inträffa och det finns inga dokumenterade fall med personskada på grund av ett vindkraftverk havererat. Bolagets yttrande över förslag till beslut Eolus Vind AB har getts möjlighet yttra sig över förslaget till beslut och har den 5 april 2012 meddelat bolaget vill ändra punkt 9 i beslutet så kontrollen av bullret från vindkraftverken ska ske genom närfältsmätning, med efterföljande beräkning, och inte genom immissionsmätning. Detta eftersom immissionsmätningar är mycket svåra utföra, och i de allra flesta fall ger resultat med betydligt större osäkerhet jämfört med närfältsmätningar med efterföljande beräkning. Bolaget anser vidare motiveringen till punkt 7 i beslutet bör omformuleras så det tydligt framgår det just är temporärt utnyttjade markytor som aves. Bolaget föreslår texten ändras till Markytor som utnyttjas temporärt under anläggningstiden, såsom upplags- och anläggningsplatser, ska återställas till omgivande naturmiljö om inte annat avtaltas med berörd markägare. Lagrum Enligt 2 kap. 1 miljöbalken (1998:808) är vid tillsyn enligt denna balk alla som bedriver eller avser bedriva en verksamhet eller vidta en åtgärd, skyldiga visa de förpliktelser som följer av 2 kap. iakttas. Detta gäller även den som har bedrivit verksamhet som kan antas ha orsakat skada eller olägenhet för miljön.

9 Bm 80 (forts.) 9 Enligt 2 kap. 2 miljöbalken ska alla som bedriver eller avser bedriva en verksamhet eller vidta en åtgärd skaffa sig den kunskap som behövs med hänsyn till verksamhetens eller åtgärdens art och omfning för skydda människors hälsa och miljön mot skada eller olägenhet. Enligt 2 kap. 3 miljöbalken ska alla som bedriver eller avser bedriva en verksamhet eller vidta en åtgärd utföra de skyddsåtgärder, iaktta de begränsningar och vidta de försiktighetsmått i övrigt som behövs för förebygga, hindra eller motverka verksamheten eller åtgärden medför skada eller olägenheter för människors hälsa eller miljön. I samma syfte ska vid yrkesmässig verksamhet användas bästa möjliga teknik. Dessa försiktighetsmått ska vidtas så snart det finns skäl anta, en verksamhet eller åtgärd kan medföra skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön. Enligt 2 kap. 6 miljöbalken ska för en verksamhet eller åtgärd som tar i anspråk ett mark- eller venområde det väljas en plats som är lämplig med hänsyn till ändamålet ska uppnås med minsta intrång och olägenhet för människors hälsa och miljön. Enligt 2 kap. 7 miljöbalken ska bygg- och miljönämnden göra en rimlighetsavvägning innan krav på åtgärder ställs. Vid bedömningen ska särskilt beaktas nyttan av skyddsåtgärder och andra försiktighetsmått jämfört med kostnaderna för sådana åtgärder. Enligt 2 kap. 8 miljöbalken är alla som bedriver eller har bedrivit en verksamhet eller vidtagit en åtgärd som medför skada eller olägenhet för miljön ansvariga till dess skadan eller olägenheten har upphört för denna avhjälps i den omfning det kan anses skäligt enligt 10 kap. I den mån det föreskrivs i denna balk kan istället skyldighet ersätta skadan eller olägenheten uppkomma. Enligt 26 kap. 9 miljöbalken får en tillsynsmyndighet meddela de förelägganden och förbud som behövs i ett enskilt fall för miljöbalken samt föreskrifter, domar och andra beslut som har meddelats med stöd av balken ska efterlevas. Enligt 26 kap. 19 miljöbalken ska den som bedriver verksamhet eller vidtar åtgärder som kan befaras medföra olägenheter för människors hälsa eller påverka miljön fortlöpande planera och kontrollera verksamheten för motverka eller förebygga sådana verkningar. Den som bedriver sådan verksamhet eller vidtar sådan åtgärd ska också genom egna undersökningar eller på annat sätt hålla sig underrättad om verksamhetens eller åtgärdens påverkan på miljön. Enligt 26 kap. 21 miljöbalken får tillsynsmyndigheten förelägga den som bedriver en verksamhet eller vidtar en åtgärd som det finns bestämmelser om i miljöbalken eller i föreskrifter som meddelats med stöd av balken, till myndigheten lämna de uppgifter eller handlingar som behövs för tillsynen. Detsamma gäller också för den som annars är skyldig avhjälpa olägenheter från verksamhet. Enligt 26 kap. 22 miljöbalken är den som bedriver verksamhet eller vidtar en åtgärd som kan befaras medföra olägenheter för människors hälsa eller miljön eller den som annars är skyldig avhjälpa en olägenhet från sådan verksamhet skyldig utföra sådana undersökningar av verksamheten och dess verkningar som behövs för tillsynen. Detsamma gäller för den som upplåter en byggnad för bostäder eller för allmänna ändamål, om det finns skäl anta byggnadens skick medför olägenheter för människors hälsa. Om det är lämpligare, får tillsynsmyndigheten i stället besluta en sådan undersökning ska utföras av någon annan och utse någon göra undersökningen. Den som är skyldig utföra undersökningen är skyldig ersätta kostnaderna för en

10 Bm 80 (forts.) 10 undersökning som någon annan utsetts göra med det belopp som tillsynsmyndigheten fastställer. Beslut om undersökning får förenas med förbud överlåta den berörda fastigheten eller annan egendom till dess undersökningen är slutförd. 26 a förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd I fråga om anmälningspliktiga verksamheter som i bilagan till denna förordning har angetts med EU-koden 85/337-1 eller 85/337-2 ska den myndighet som handlägger anmälningsärendet pröva om verksamheten behöver tillståndsprövas. Vid den prövningen ska myndigheten särskilt beakta de kriterier som anges i bilaga 2 till förordningen (1998:905) om miljökonsekvensbeskrivningar. Om myndigheten finner verksamheten ska antas medföra en betydande miljöpåverkan, ska den förelägga verksamhetsutövaren ansöka om tillstånd. Enligt 27 förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd ska när ett anmälningsärende är tillräckligt utrett, den myndighet som handlägger ärendet meddela föreläggande om försiktighetsmått eller förbud enligt miljöbalken om det behövs, eller förelägga verksamhetsutövaren ansöka om tillstånd enligt 9 kap. 6 miljöbalken. Om sådana åtgärder inte beslutas ska myndigheten underrätta den som gjort anmälan om ärendet inte föranleder någon åtgärd från myndighetens sida. Beslutsunderlag Bmau Anmälan från Eolus Vind AB Yttrande från Länsstyrelsen i Jönköpings län Kompletteringar från Eolus Vind AB Kompletteringar från Eolus Vind AB Yttrande från ägare till fastigheten Nennesmo 1:2 Yttrande från ägare till fastigheten Lid 1:2 Yttrande samt från Trafikverket Yttrande samt från ägare till fastigheten Södra Tånghult 1:7 Yttrande från E.ON Elnät Sverige AB Yttrande samt från Försvarsmakten Bemötande av yttranden för bygglovet från Eolus Vind AB Yttrande från Värnamo kommun Yttrande från LFV Yttrande från Anderstorps Flygplats ESMP Yttrande från ägare till fastigheterna Ingarp 1:5 och Lid 1: Yttrande från Skogsstyrelsen Yttrande från Smaland Airport Yttrande från Västbo Fågelklubb Yttrande från Naturskyddsföreningen Yttrande från Kommunstyrelsen, Gislaveds kommun Yttrande från Teracom AB Bemötande av yttranden från Eolus Vind AB Kompletteringar från Eolus Vind AB Bolaget har inkommit med ansökan om bygglov, dnr BYGG En samordnad handläggning har skett enligt miljöbalken och plan- och bygglagen.

11 Bm 80 (forts.) 11 Motivering till beslut Tillståndsprövning Den anmälda verksamheten är en sådan verksamhet där myndigheten, enligt 26 a i förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd, ska pröva om tillstånd ska sökas. Av de uppgifter som framgår av anmälan gör bygg- och miljönämnden bedömningen projektets karaktäristiska egenskaper, projektets lokalisering eller de möjliga effekternas karaktäristiska egenskaper inte är sådana de kan antas medföra en betydande miljöpåverkan. Verksamheten behöver därmed inte tillståndsprövas. Lokalisering För vindkraftverk, liksom för annan miljöfarlig verksamhet, gäller valet av plats ska prövas mot lokaliseringsregeln i 2 kap 6 miljöbalken. Där anges för verksamheter och åtgärder som tar i anspråk mark- eller venområden ska väljas en plats som är lämplig med hänsyn till ändamålet ska kunna uppnås med minsta intrång och olägenhet för människors hälsa och miljön. Planförhållanden och riksintressen Projektområdet omfas inte av detaljplan eller områdesbestämmelser. Området berörs inte av några naturreservat, Natura 2000-områden eller riksintressen för naturvård. Området omfas inte av riksintresse för vindbruk. Den planerade verksamheten följer Gislaveds kommuns vindkraftspolicy. I översiktsplanen för Gislaveds kommun framgår området ligger i närheten av ett skyddsområde som är Anderstorps flygplats. Runt alla flygplatser finns områden som skyddas så flygsäkerheten inte ska äventyras. Byggnadsverk får inte överstiga angivna höjdbegränsningar. Detta gäller både fasta byggnadsverk (byggnader, master mm) som tillfälliga (byggkranar etc). Av riktlinjerna för flygplatser framgår samråd alltid ska ske med flygplatschefen i bygglovs- och planärenden i anslutning till flygplatsen och byggnadsverk med en höjd över 40 meter, oavsett läge, ska alltid anmälas till Luftfartsstyrelsen. Enligt bolaget ligger vindkraftsanläggningen utanför de hinderytor som är etablerade runt flygplatsen och även utanför området för trafikvarv. Den planerade vindkraftsanläggningen bedöms därför inte påverka verksamheten vid Anderstorps flygplats. Frågan om vindkraftsetableringens påverkan på flygplatsen prövas i samband med bygglovsansökan. Naturvärden Projektområdet ligger i direkt anslutning till områden som av Skogsstyrelsen klassificerats som nyckelbiotoper och naturvärden. Nyckelbiotoperna beskrivs som bergbrant, hällmarksskog, blockrikt eller storblockigt, hällar ger karaktär åt objektet, rik förekomst av skrymslen och värdefull lägre fauna. Naturvärdena beskrivs som barrblandskog. I den kommunomfande översiktsplanen för Gislaveds kommun framgår riktlinjer för nyckelbiotoper. Här beskrivs verksamheter och åtgärder som kan skada naturmiljön inte får bedrivas eller vidtas i området. I fågelinventeringen som är utförd beskrivs området som fågelfigt. Inga skogshöns är observerade. En hotad art har häckat i området men enligt bolaget kommer vindkraftsetableringen sannolikt inte påverka forts häckning. Av anmälan framgår vindkraftparkens interna elnät kommer utföras som markförlagd kabel, vilket är föredra framför luftledning då det finns risk för rovfåglar och andra fåglar kolliderar med luftledningar. Förutsättningarna för fladdermöss i det undersökta landskapet bedöms, i ett övergripande perspektiv, vara låga. Inventeringen visar på få arter och individfiga populationer. Sammantaget bedöms vindkraftsetableringens påverkan på fladdermöss vara försumbar.

12 Bm 80 (forts.) 12 Kalkning Trollasjön, som ligger i närheten av etableringsområdet, ingår i den kommunala kalkningsverksamheten och i länsplanen för kalkning. Kalkningen görs både för skydda venkvaliteten i sjön och för bidra till nedströms liggande sjöar och vendrag. Trollasjön ingår i Bolmens tillrinningsområde där kalkningsåtgärder enligt länsstyrelsen är en prioriterad åtgärd. Kalkning genomförs en gång per år med hjälp av helikopter och det finns idag inga planer på avsluta kalkningen i Trollasjön. Helikopterkalkning har ett säkerhetsavstånd till vindkraftverk i drift på 1000 meter och 300 meter till verk som inte är i drift. Avståndet från Trollasjön till det närmaste vindkraftverket är 250 meter. Kalkning kommer därför inte komma genomföras då verken är igång. Påverkan på människors hälsa Under förutsättning förelägganden om försiktighetsmått i detta beslut följs bedömer bygg- och miljönämnden ljus från hinderbelysning, buller, rörliga skuggor, isbildning samt risk för störningar under anläggningsskedet inte orsakar större olägenheter för omgivningen än de kan accepteras. Friluftsliv bedömer nyttjandet av området för friluftsintressen kommer kunna ske även efter det en vindkraftsanläggning har etablerats i området. Det finns inte behov förhindra tillträde till vindkraftsparken om inte detta behövs av säkerhetsskäl som t ex risk för isbildning på rotorbladen. Sammanfande bedömning gör sammanfningsvis den bedömningen verksamheten uppfyller miljöbalkens krav på en lämplig lokalisering om föreskrivna försiktighetsmått iakttas och verksamheten i övrigt bedrivs så som har beskrivits i anmälan. Förelägganden om försiktighetsmått Allmänt anser om vindkraftverkens positioner, dragning av ny väg, eller breddning av befintlig väg ändas i förhållande till vad bolaget har angett i anmälan ska samråd ske med tillsynsmyndigheten innan dessa delar av anläggningsarbetena påbörjas. En förutsättning för ändringarna ska vara möjliga är de inte leder till en ökad störning för miljön eller människors hälsa. Detta innebär t ex ändringarna inte får medföra vindkraftverken kommer så nära bostäder, natur- och kulturvärden mm så störningar uppstår. Det åligger verksamhetsutövaren ta den hänsyn som krävs för inte orsaka skador i strid med artskyddsförordningen. Transporter och anläggningsarbeten Enligt bolaget ska transporter av verkdelar, fundament och betong ske via riksväg 27 och länsväg 599 in i etableringsområdet. Utmed dessa vägar ligger inga bostäder som kommer störas av transporterna under anläggningsskedet. En del av vägsträckningen som går från länsväg 599 in i etableringsområdet finns inte redovisad i anmälan. Innan byggnation av denna del av vägen inleds ska slutgiltig sträckning och utformning av avgöras efter samråd med tillsynsmyndigheten. Det sydligaste av verken ligger i direkt anslutning till en av Skogsstyrelsen klassificerad nyckelbiotop. I den kommunomfande översiktsplanen för Gislaveds kommun framgår riktlinjer för nyckelbiotoper. Här beskrivs verksamheter och åtgärder som kan skada

13 Bm 80 (forts.) 13 naturmiljön inte får bedrivas eller vidtas i området. Bygg- och miljöförvaltningen anser dessa nyckelbiotoper inte får påverkas under vindkraftsetableringen. Återställning efter anläggningsarbeten Markytor som utnyttjas temporärt under anläggningstiden, såsom upplags- eller uppställningsplatser ska återställas till omgivande naturmiljö om inte annat avtalats med berörd markägare. Buller Enligt praxis (bl a miljööverdomstolens dom M och M ) ska den samverkande bullernivån från vindkraftsparken begränsas till 40 db(a), gällande ekvivalent ljudnivå utomhus vid bostadshus dygnet runt. Enligt bolagets beräkningar kommer bullernivån från vindkraftverken inte överskrida 40 db(a) vid bostäderna. I Naturvårdsverkets reviderade utgåva av rapport 6241 Ljud från vindkraftverk framgår immissionsmätningar är svåra utföra eftersom det naturliga vindbruset gör det svårt med säkerhet bestämma enbart aggregatets ljud. När bakgrundsnivån är hög, och marken är plan, kan det därför vara bättre ersätta en immissionsmätning vid bostäder med en emissionsmätning vid vindkraftverken. Ljudutbredning kring vindkraftverk placerade på slät mark är förhållandevis väl studerad, och beräkningar av ljudutbredningen kan därför utföras med god precision. Avvikelserna från fall till fall har studerats och visats uppgå till maximalt ±1 db vid ljudutbredning över relativt slät mark. Det är inte känt hur väl formlerna stämmer i kuperad terräng. Eftersom det inte är känt hur väl beräkningarna stämmer i kuperad terräng anser byggoch miljönämnden de beräknade ljudnivåerna ska verifieras genom mätning vid de bostäder som förväntas få de högsta ljudnivåerna. Lämpliga mätpunkter bör utses i samråd med tillsynsmyndigheten. vill upplysa om ljudnivåerna gäller alla bostäder, inte enbart de närmaste. Bullermätning bör ske med metodik rekommenderad av Naturvårdsverket. Om sådan mätning inte är möjlig genomföra vid någon av de angivna bostäderna får den, efter medgivande av tillsynsmyndigheten, ersättas med närfältsmätning och beräkning. Kontroll av ekvivalenta och momentana ljudnivåer ska ske inom åtta månader efter det det första vindkraftverket tagits i drift eller den tidpunkt som tillsynsmyndigheten bestämmer. Därefter ska kontroll ske om verksamheten eller dess omgivning förändras på ett sådant sätt som kan medföra ökade bullernivåer. Tillsynsmyndigheten kan förelägga om ytterligare kontroll exempelvis vid uppföljning av klagomål. Det finns en risk för beräkningsmodellen inte alltid överensstämmer med faktiska bullernivåer vid enstaka hus. Därför är det viktigt det finns styrsystem i vindkraftverken så det enkelt går reglera om ljudnivån visar sig vara för hög på vissa platser. Berg och höjder kan ge lä hos boende, vid vissa vindriktningar, och då kan det naturliga bakgrundsljudet försvinna. Denna effekt kan uppträda i kuperad terräng som exempelvis om vindraftverk är belägna på berg med bebyggelse i intilliggande dalgång. Det kan finnas skäl ta hänsyns till detta i de fall som vindhastigheten vid bebyggelse är i storleksordningen 50 procent lägre än vid vindkraftverken. Enligt bolaget kommer det inte skilja mer än 50 procent om man jämför vindhastigheten vid vindkraftverken och vid bostadshusen.

14 Bm 80 (forts.) 14 Skuggor Enligt Vindkraftshandboken, Boverket 2009, bör åtgärder vidtas om den teoretiska skuggtiden för störningskänslig plats överstiger 30 timmar per år, och den faktiska skuggtiden överstiger 8 timmar per år och 30 minuter om dagen. Störningskänslig plats definieras som befintliga uteplatser eller, om sådant område saknas, ett område som är fem meter intill respektive bostadshus i husets alla vädersträck. Bolaget har beräknat den förväntade skuggtiden och enligt anmälan överstiger den 8 timmar per år vid 3 fastigheter. Vindkraftverken kan utrustas med skuggurkopplingsautomatik för säkerställa skuggtiden inte överstiger 8 timmar per år vid någon bostad. Hinderbelysning I Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om markering av föremål som kan utgöra en fara för luftfarten (TSFS 2010:155) finns regler om hur höga objekt ska markeras med ljus för flygande fordon ska upptäcka dem, så kallad hinderbelysning. Vindkraftverk med en totalhöjd på meter ska markeras med rött blinkande medelintensivt ljus under skymning, gryning och mörker. Vid mörker är det möjligt reducera ljusintensiteten från candela (cd) till 200 cd. Ljuset ska vara placerat på föremålets (vindkraftsverkets) högsta fasta punkt. anser at vindkraftverken ska utrustas med hinderbelysning som går reducera på nen så mycket som gällande bestämmelser medger. Detta ska göras för minska risken för ljusstörningar för boende i området. I de fall bestämmelserna ändras ska hinderbelysningen anpassas till de nya bestämmelserna. Isbildning Bolaget har i anmälan angett det, på relevanta platser kring etableringen, kan vara lämpligt sätta upp varningsskyltar om risk för nedfallande is. Verken är känsliga för obalans i rotorn vilket medför at de automatiskt stannar om det bildas isbeläggning på rotorbladen. anser vindkraftverken ska stoppas om isbildning på rotorbladen uppstår som kan medföra en säkerhetsrisk eller olägenhet i omgivningen t ex på grund av ökad bullerpåverkan. Bolaget ska även sätta upp varningsskyltar som varnar för nedfallande is. Hantering av kemikalier och avfall föreskriver krav på hantering och förvaring av kemikalier för minska risken för negativ miljöpåverkan vid haverier, läckage och diffusa utsläpp. Utöver de krav som framgår av detta beslut förutsätter bygg- och miljönämnden de restriktioner avseende hantering och lagring av kemikalier som framgår av säkerhetsdatabladen uppfylls. Uppställning av ADR-tank utan fast invallning får ske under anläggningsfasen av vindkraftsparken. Tillgång till absorptionsmedel ska finnas tillgängligt för uppsamling av eventuellt spill. föreskriver farligt avfall omedelbart ska transporteras bort till godkänd anläggning för omhändertagande av sådant avfall. Lagring av farligt avfall är därmed inte tillåten inom vindkraftsparken. För minimera risken för mark och ven förorenas av spill eller läckage ska hantering av oljor och andra kemikalier inklusive petroleumprodukter ske på yta där spill och läckage kan omhändertas. Saneringsmedel och saneringsutrustning ska finnas tillgängligt så eventuellt spill eller läckage omedelbart kan tas omhand. Förvaring av drivmedel m m ska vara utformad så åtkomst förhindras från obehöriga, t ex genom en låsbar tankningspanel.

15 Bm 80 (forts.) 15 Kontroll Enligt 5 förordningen (1998:901) om verksamhetsutövares egenkontroll ska verksamhetsutövaren har rutiner för fortlöpande kontrollera utrustning för drift och kontroll hålls i gott skick, för förebygga olägenheter för människors hälsa och miljön. anser egenkontrollen behöver förtydligas vad gäller påverkan på den skyddsklassade fågelarten i området och rutiner för helikopterkalkningen. Bolaget ska därför upprätta ett kontrollprogram som följer upp revir och häckningsframgång för den skyddsklassade arten samt redovisa rutiner för avstängning av vindkraftverken vid helikopterkalkning. Åtgärder vid avslutning av verksamheten anser det finns skäl för i förelägganden om försiktighetsmått särskilt reglera bolaget ska återställa platserna för de vindkraftverk som har tagits ur drift. Syftet med efterbehandlingen ska vara återskapa en naturmiljö som gynnar växt- och djurarter, hydrologi och landskapsbild. Med hänsyn till hushållningen med naturresurser anser bygg- och miljönämnden alla delar av vindkraftsparken som är tekniskt möjliga och ekonomiskt rimliga återvinna vid tidpunkten för avvecklingen ska återvinnas. Bolaget ska även utreda om mark- och venområden kan ha förorenats av verksamheten och i så fall ansvara för efterbehandling och andra åtgärder utförs. Med förorening avses halter som överstiger lokala och regionala bakgrundsnivåer. Tillsynsmyndigheten kan även vid behov väcka sådana frågor vid pågående verksamhet. skall enligt 2 kap. 7 miljöbalken göra en rimlighetsavvägning innan krav på åtgärder ställs. Vid bedömningen skall särskilt beaktas nyttan av skyddsåtgärder och andra försiktighetsmått jämfört med kostnaderna för sådana åtgärder. anser inte det är orimligt i detta ärende ställa de krav som beslutet nedan innebär. beslutar verksamheten inte behöver tillståndsprövas enligt förordningen ( ) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd 26 a med stöd av 26 kap. 9, 19, 21 och 22 miljöbalken (1998:808) samt 2 kap. 2 och 3 samma lag förelägga Eolus Vind AB, org.nr , verksamheten ska bedrivas enligt följande: Allmänt 1. Om inget annat följer av övriga förelägganden ska verksamheten bedrivas i överensstämmelse med vad bolaget angivit eller åtagit sig i anmälningshandlingarna och i övrigt i ärendet 2. Om vindkraftverkens positioner, vägdragning av nya vägar eller breddning av befintliga vägar ändras i förhållande till vad bolaget angett i anmälan ska samråd ske med tillsynsmyndigheten innan dessa delar av anläggningsarbetena påbörjas 3. Senast samma dag som anläggningen tas i drift ska detta meddelas bygg- och miljönämnden Transporter och anläggningsarbeten 4. Senast två månader innan byggnads och anläggningsarbetena påbörjas ska bolaget redovisa vägsträckning och utformning av den tillfartsväg som inte finns

16 Bm 80 (forts.) 16 redovisad i anmälan. Utformning och vägsträckning ska avgöras i samråd med tillsynsmyndigheten 5. Anslutningsvägar till vindkraftverken, fundament och uppställningsytor ska anläggas på ett sätt som minimerar skador på naturvärden och områdets hydrologi. De av Skogsstyrelsen klassificerade nyckelbiotoper ska skyddas från påverkan 6. Åtgärder ska vidtas för förhindra damning från transportvägar, upplagsplatser och övrig verksamhet Återställning efter anläggningsarbeten 7. Bolaget ska senast ett år efter det anläggningsarbetena är slutförda återställa temporärt utnyttjade markytor till omgivande naturmiljö, om inte annat avtalats med berörda markägare Buller 8. Om bolaget avser uppföra andra vindkraftverk än de verk som angivits i anmälan ska bolaget, innan anläggandet av fundament påbörjas, ge in beräkningar till tillsynsmyndigheten som visar beräkningsvärdet 40 db(a) ekvivalent ljudnivå vid bostadshus kan innehållas med dessa verk 9. Buller från vindkraftverken får inte under någon del av dygnet överstiga 40 db(a) ekvivalent ljudnivå utomhus vid bostadshus. Ekvivalentvärdet ska kontrolleras genom mätning vid de bostäder som förväntas få de högsta ljudnivåerna med metodik rekommenderad av Naturvårdsverket. Om sådan mätning inte är möjlig genomföra vid någon av de angivna bostäderna får den, efter medgivande av tillsynsmyndigheten, ersättas med närfältsmätning med beräkning. Kontroll ska ske inom åtta månader efter det första vindkraftverket tagits i drift, eller den senare tidpunkt som tillsynsmyndigheten bestämmer, samt om verksamheten förändras på ett sådant sätt som kan medföra ökade bullernivåer. Tillsynsmyndigheten får förelägga om ytterligare kontroll. Om de angivna bullervärdena överskrids ska bolaget vidta omedelbara åtgärder. Vidare ska bolaget inom en månad anmäla till tillsynsmyndigheten orsak till överskridandet samt ange vilka åtgärder som vidtagits och som bolaget avser vidta så värdena enligt ovanstående kan innehållas Skuggor 10. Den faktiska rörliga skuggtiden från vindkraftverken ska begränsas till högst åtta timmar per kalenderår och högst 30 minuter per enskilt dygn mätt vid störningskänslig plats intill bostäder. Som störningskänslig plats menas befintlig uteplats eller, om sådan saknas, ett område om minst fem meter intill respektive bostadshus i husets alla vädersträck. Vid risk för de angivna skuggvärdena överskrids ska automatisk skuggurkoppling monteras vid de vingkraftverk som medverkar till skuggeffekterna. Hinderbelysning 11. Hinderbelysningens ljusintensitet ska reduceras på nen så mycket som gällande bestämmelser medger

17 Bm 80 (forts.) 17 Isbildning 12. Om obalans i vindkraftverkens rotorblad uppstår på grund av isbildning ska de berörda vindkraftverken stoppas Hantering av kemikalier och avfall 13. Kemiska produkter ska förvaras väl märkta i täta behållare, på tätt underlag av resistent material, i invallning som rymmer volymen för den största behållaren samt 10 % av övrig lagrad volym och innesluter röranslutningar och ventiler till behållarna, Skyddad från nederbörd, På sådant sätt åtkomst förhindras från obehöriga, Samt i övrigt hanteras så spridning av föroreningar förhindras. Saneringsutrustning ska finnas i maskiner och i anslutning till tankplats. Tillfällig uppställning av ADR-klassad drivmedelstank undantas från kravet på invallning. Kemiska produkter i fast form undantas från kravet på förvaring i täta behållare 14. Farligt avfall som uppstår vid verksamheten får inte lagras i området utan ska transporteras bort till godkänd anläggning för omhändertagande av sådant avfall Kontroll 15. Bolaget ska upprätta ett kontrollprogram som följer upp revir och häckningsframgång för skyddsklassad fågelart. I kontrollprogrammet ska även rutiner för avstängning av vindkraftverken vid helikopterkalkning redovisas. Ett förslag till kontrollprogram ska lämnas till tillsynsmyndigheten senast tre månader efter detta beslut har vunnit laga kraft. Avslutning av verksamheten 16. Senast sex månader efter hela eller delar av vindkraftsparken har tagits ur drift ska bolaget redovisa en åtgärds- och tidplan för återställning av platserna. Senast två år efter produktionsstoppet ska berörda vindkraftverk med tillhörande utrustning ha avlägsnats, om tillsynsmyndigheten inte medger annat. Arbetet ska utföras i samråd med tillsynsmyndigheten. Ett vindkraftverk anses ha tagits ur drift om elproduktionen inte bedrivits under en sammanhängande tid av ett år efter det kommersiell drift har påbörjats Avgift Enligt taxa fastställd genom beslut av kommunfullmäktige i Gislaveds kommun, Kf 162, , tas avgift ut för handläggning av anmälan av verksamhet eller åtgärd med belopp som anges i taxebilagorna 1 och 2 med angivet belopp (fast avgift) eller med 650 kronor per timme nedlagd handläggningstid i ärendet (timavgift) eller enligt de grunder i övrigt som anges i taxan. Avgiften för denna handläggning är beräknad på 54 timmars handläggning och avser inläsning av ärendet, kontakter med parter, samråd med andra myndigheter, inspektioner och kontroller, restid, beredning i övrigt i ärendet och föredragning samt beslut. Avgift för detta beslut: kronor. Fakturas skickas separat. Hur man överklagar Detta beslut kan överklagas hos länsstyrelsen se bilaga formulär 1.

18 Bm 80 (forts.) 18 Upplysningar För den aktuella verksamheten regleras miljöfrågor i huvudsak av miljöbalken med dess tillhörande förordningar och föreskrifter. Vissa av regleringarna i miljöbalken är av sådan vikt för verksamheten de förtjänar betonas i samband med beslutet: vill uppmärksamma Er på förändringar av verksamheten kan behöva anmälas enligt 21 förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd. För verksamheten gäller bl.a. förordningen (1998:901) om verksamhetsutövares egenkontroll. Av denna förordning framgår bl.a. ansvarsfördelning, rutiner och riskbedömningar ska dokumenteras. Inträffar driftstörningar, eller liknande händelser, som kan leda till olägenheter för människors hälsa eller miljön, ska verksamhetsutövaren omgående underrätta tillsynsmyndigheten om detta. I avfallsförordningen (2011:927) finns regler om sortering av avfall, transport samt journalföring av farligt avfall som uppkommer i verksamheten. Olika slag av farligt avfall inte får blandas med varandra eller andra slag av avfall. Av miljöbalkens 26 kap 19 framgår verksamhetsutövare fortlöpande ska planera och kontrollera verksamheten, för motverka eller förebygga olägenheter för människors hälsa eller påverkan på miljön, samt genom egna undersökningar hålla sig underrättad om verksamhetens påverkan på miljön. För få den fullständiga information om gällande regler som krävs i varje enskilt fall, hänvisas till nedanstående förfningar: Miljöbalken (1998:808) Förordning (1998:901) om verksamhetsutövares egenkontroll Förordning (1998:950) om miljösanktionsavgifter Avfallsförordning (2011:927) Artskyddsförordningen (2007:845) Om fornlämningar påträffas under grävning eller annat arbete, ska arbetet omedelbart avbrytas och anmälas till länsstyrelsen enligt 2 kap 10 kulturminneslagen (1998:950). Eventuella avverkningar i samband med uppförandet av vindraftverk ska anmälans till Skogsstyrelsen senast sex veckor innan de påbörjas. Flyttas vindkraftverken mer än 30 meter i någon riktning från de koordinater som angivits i den anmälan om Försvarsmakten yttrat sig över måste Försvarsmakten få in en ny remiss. Senast 4 veckor för resningen av vindkraftverken ska en flyghinderanmälan insändas av den sökande enligt Luftfartsförordningen 25. Information finns hämta på

19 19 Bm 81 Dnr: BYGG REFTELE-FLAHULT 1:4 O 1:6, FLAHULT EKEBACKEN, REFTELE Bygglov för uppförande av 3 vindkraftverk och en transformatorstation Ärendebeskrivning Eulos Vind AB har ansökt om bygglov för nybyggnad av tre vindkraftverk och transformatorbyggnad. Tornhöjden är 98 meter, vingdiameter är 82 meter och totalhöjden blir 139 meter. Verkens torn, nacelle och blad kommer vara målade med gråvit färg. Verkens effekt är vardera 2-3 megaw(mw). Verken beräknas producera cirka 6 miljoner kwh per verk. Verkens placering är enligt sökanden: (koordinater enligt RT90 2,5 gonv) Verk 1: Ost Nord Verk 2: Ost Nord Verk 3. Ost Nord Aktuella fastigheter är belägna inom område som inte omfas av detaljplan. Kommunfullmäktige har den 19 mars 2008 antagit vindkraftpolicy för Gislaveds kommun. I vindkraftspolicyn finns inga särskilda restriktioner för det aktuella området. Ansökan om bygglov inkom till bygg- och miljönämnden den 4 juni Till ansökan bifogades ritningar och bullerberäkningar. Ansökan har efterhand kompletterats. Sökanden har den 1 december 2008 inlämnat en anmälan enligt Miljöbalken. En samordnad handläggning har skett enligt Plan- och bygglagen och Miljöbalken. En ny plan- och bygglag trädde i kraft den 2 maj I övergångsbestämmelserna till lagen står det äldre föreskrifter fortfarande ska gälla för mål och ärenden som har påbörjats före den 2 maj I detta ärende ska därför bestämmelserna i den tidigare gällande plan- och bygglagen (1987:10) tillämpas. Av 8 kap. 2 sjätte punkten plan- och bygglagen framgår bygglov krävs för uppföra vindkraftverk som är högre än 20 meter över markytan. Enligt 8 kap. 12 första stycket plan- och bygglagen ska ansökningar om bygglov för åtgärder inom områden som inte omfas av detaljplan bifallas om åtgärden 1. uppfyller kraven i 2 kap. 2. inte ska föregås av detaljplaneläggning p g a bestämmelserna i 5 kap. 3. inte strider mot områdesbestämmelser och 4. uppfyller kraven i 3 kap. 1, 2 och Av 2 kap. plan- och bygglagen framgår vilka allmänna intressen som ska beaktas vid lokalisering av bebyggelse. Bestämmelserna om hushållning med mark- och venområden i 3 och 4 kap. miljöbalken ska därvid tillämpas. I 3 kap. plan- och bygglagen finns bestämmelser om omgivningspåverkan från byggnader och andra anläggningar än byggnader. Enligt 3 kap. 1 ska byggnader placeras och utformas på ett sätt som är lämpligt med hänsyn till stads- och landskapsbilden och till natur- och kulturvärdena på platsen. I 3 kap. 2 sägs

20 Bm 81 (forts.) 20 byggnader ska placeras och utformas så de eller deras avsedda användning inte inverkar menligt på trafiksäkerheten eller på annat sätt medför fara eller betydande olägenheter för omgivningen. I fråga om anläggningar som anges i 8 kap. 2 ska föreskrifterna i 1-3 och om byggnader tillämpas. I 8 kap. 22 plan- och bygglagen regleras innan lov lämnas, ska bygg- och miljönämnden bereda kända sakägare tillfälle yttra sig över ansökan om åtgärder som ska utföras i ett område som inte omfas av detaljplan. har erhållit yttranden över bygglovsansökan. Eolus Vind AB har i skrivelse kommenterat yttrandena: E.ON Elnät Sverige AB, Smaland Airport, Teracom, Värnamo kommun, Länsstyrelsen i Jönköpings län och Luftfartsverket har inget erinra i ärendet. Anderstorps Flygplats, ESMP, beskriver ut- och inflygningar sker via vänstervarv och alldeles för nära den tänkta vindkraftsparken för uppfylla säkerhetskraven. Vid mörkerflygning krävs större hinderfrihet och utbyggd vindkraft kommer omöjliggöra dylika flygoperationer. I övrig vill de tillägga det inom Jönköpings län endast finns tillgång till två ytterligare flygplatser, Jönköpings och Smålandsstenars. Jönköpings flygplats har restriktioner och är ej tillgänglig hela dygnet. Smålandsstenars flygplats är privatägd och får nyttjas efter överenskommelse med ägare. Då flygklubbarna inom länet under sommaren genomför brandflygbevakning i stor utsträckning, finns behov av de flygplatser som finns idag. De skulle gärna se ESMP rustades upp för kunna användas i större utsträckning. Med hänvisning till ovanstående skäl rekommenderas, ur flygsäkerhetssynpunkt, ansökan om bygglov för vindkraft i omedelbar närhet av befintlig flygplats avslås. Kommunstyrelsen i Gislaveds kommun är positiv till utveckling av vindkraft i kommunen och ser vindkraftsetableringen på Trollabergen som möjlig om åtgärder för minska skuggpåverkan vidtas, skyddsåtgärder för undvika intrång i nyckelbiotoper vidtas, kontakter snarast sker med den ideella naturvården för minimera påverkan på hotade arter, vindkraftverken tas ur drift vid helikopterkalkning av Trollasjön samt eventuell påverkan på flygverksamheten vid Anderstorps flygplats utreds. Trafikverket bedömer den föreslagna anslutningen från Rv 27 inte är lämplig ur trafiksäkerhetssynpunkt samt den inte är förenlig med de framkomlighetskrav som finns på Rv 27. Trafikverket kommer därför inte tillåta en förändrad användning av den föreslagna skogsvägen för anslutning till Rv 27, och föreslår exploatören tar fram ett förslag för trafiksäker anslutning via länsväg 599. De anpassningar och förstärkningsarbeten, tillfälliga breddningar m m av det allmänna och enskilda vägnätet till uppställningsplats ska ingå i och bekostas av vindkraftsprojektet. Detsamma gäller för återställande av vägarna efter det vindkraftverken har uppförts samt för åtgärdande av eventuella skador på vägnätet. Eftersom vindkraftsutbyggnad i regel förutsätter såväl tunga som långa transporter på vägnätet rekommenderas sökanden i ett tidigt skede kontakta Trafikverkets dispenshandläggare. Trafikverket anser vidare området för vindkraftsprojektet omfas av den MSA (Minimum Sector Altitude)-påverkade ytan för Jönköping Airport. Anderstorps flygplats, vilken återfinns i närområdet, innefar ett skyddsområde motsvarande 2,7 km radie i form av BCL-F (Bestämmelser för Civil Luftfart Flygplatser) ytan. Trafikverket bedömer projektet, beroende av verkens slutliga placering, riskerar stå i konflikt med luftfartens intressen. Berörda flygplatser bör kontaktas i egenskap av sakägare. Flygplatsen bör också höras gällande eventuella luftledningar, transformatorstationer m m inom en 4 km radie från flygplatsen.

Tillstånd enligt miljöbalken till uppförande, drift och avveckling av Mullbergs vindkraftanläggning, Bergs kommun FMH-kod 40.

Tillstånd enligt miljöbalken till uppförande, drift och avveckling av Mullbergs vindkraftanläggning, Bergs kommun FMH-kod 40. i åëëíóêéäëéå= jáäà éê îåáåöëçéäéö~íáçåéå BESLUT a~íìã 1(30) aåê=e~åöéë=îáç=ëâêáñíî ñäáåöf 2011-07-01 551-5655-10 Aktbilaga 38 Svenska Vindbolaget AB Box 253 291 23 KRISTIANSTAD Tillstånd enligt miljöbalken

Läs mer

DOM 2014-08-27 Stockholm

DOM 2014-08-27 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Mark- och miljööverdomstolen 060201 DOM 2014-08-27 Stockholm Mål nr M 9473-13 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Vänersborgs tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2013-10-02 i mål nr M 2428-13, se

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Bygg- och miljönämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Bygg- och miljönämnden Bygg- och miljönämnden Sammanträdesdatum 2015-03-26 Plats och tid Kommunhuset i Gislaved, kl 13.00-16.45 Beslutande Niclas Palmgren (M) ordf Frank Josefsson (S) Eva Eliasson (S) Jan-Olof Johansson (S)

Läs mer

PROJEKT VÄVRA BERG MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING PÅ UPPDRAG AV RABBALSHEDE KRAFT APRIL 2010 UPPFÖRANDE AV VINDKRAFTVERK, KUNGÄLVS KOMMUN

PROJEKT VÄVRA BERG MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING PÅ UPPDRAG AV RABBALSHEDE KRAFT APRIL 2010 UPPFÖRANDE AV VINDKRAFTVERK, KUNGÄLVS KOMMUN MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING PROJEKT VÄVRA BERG UPPFÖRANDE AV VINDKRAFTVERK, KUNGÄLVS KOMMUN PÅ UPPDRAG AV RABBALSHEDE KRAFT APRIL 2010 LINDA ANDERSSON, MARIA MAGNUSSON OCH KARIN OLSSON MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING

Läs mer

Vindkraftverk Handledning för kommunerna

Vindkraftverk Handledning för kommunerna Vindkraftverk Handledning för kommunerna Reviderad januari 2010 Första utgåva: juni 2009 Vindkraftverk Handledning för kommunerna Miljösamverkan Västra Götaland juni 2009 något reviderad januari 2010

Läs mer

Miljökonsekvensbeskrivning--- Säffle kommun. Vindkraft Säffle kn 2009-09-11

Miljökonsekvensbeskrivning--- Säffle kommun. Vindkraft Säffle kn 2009-09-11 Miljökonsekvensbeskrivning--- Säffle kommun 2009-09-11 Säffle kommun Miljökonsekvensbeskrivning Datum 2009-09-11 Status Utställning II Liselotte Franzén Ramböll Sverige AB, Göteborg Revidering utförd av

Läs mer

Vindkraft tillägg till översiktsplanen 2010 för Oxelösunds kommun

Vindkraft tillägg till översiktsplanen 2010 för Oxelösunds kommun Antagandehandling Datum Diarienummer 2013-01-09 Dnr PLAN 2010/4 Vindkraft tillägg till översiktsplanen 2010 för Oxelösunds kommun Antagandehandling Oxelösund, januari 2013 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. SAMMANFATTNING

Läs mer

Vindbruksplan Tematiskt tillägg till Översiktsplan, Lidköpings kommun, 2003. SAMRÅDSREDOGÖRELSE 2013-01-14 SBN2011/0113. Hur samrådet bedrivits

Vindbruksplan Tematiskt tillägg till Översiktsplan, Lidköpings kommun, 2003. SAMRÅDSREDOGÖRELSE 2013-01-14 SBN2011/0113. Hur samrådet bedrivits 2013-01-14 SBN2011/0113 Vindbruksplan Tematiskt tillägg till Översiktsplan, Lidköpings kommun, 2003. SAMRÅDSREDOGÖRELSE Hur samrådet bedrivits Samhällsbyggnadsnämnden beslutade den 6 december 2011 att

Läs mer

Ej tjänstgörande ersättare C Catarina Johansson FP Johan Lepp MP Thomas Larsson. Närvarande

Ej tjänstgörande ersättare C Catarina Johansson FP Johan Lepp MP Thomas Larsson. Närvarande Beslutande M Bengt Ferm C Ragnar Nilsson FP Ing-Britt Spetz MP Kristina Hasselblad S Berndt Ekholm S Eva Lundin S Samir Yazid, tjänstgör för Eivor Hellman Max (V) Närvarande Ej tjänstgörande ersättare

Läs mer

Miljökonsekvensbeskrivning

Miljökonsekvensbeskrivning Vindkra park Östavall Foto. Kristian Lilliesköld, Nordex Sverige AB Miljökonsekvensbeskrivning MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING VINDKRAFTPARK ÖSTAVALL FÖRFATTARE Camilla Friman FRAMSIDA Östavall. Foto: Kris

Läs mer

Regeringens proposition 2013/14:128

Regeringens proposition 2013/14:128 Regeringens proposition 2013/14:128 Samordnad prövning av buller enligt miljöbalken och plan- och bygglagen Prop. 2013/14:128 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 20 mars

Läs mer

Samrådsredogörelse från samråd med myndigheter, organisationer, enskilda, allmänheten m.fl. berörda

Samrådsredogörelse från samråd med myndigheter, organisationer, enskilda, allmänheten m.fl. berörda Dokumentnamn Sida Samrådsredogörelse 1(21) Från Datum D-nr V-1109-05 E.ON Vind Sverige AB 2011-09-19 Författare Camilla Rasmusson och Arvid Lökken Tillhörande Tillståndsansökan Palsbo Vindkraftpark Samrådsredogörelse

Läs mer

Miljöbalken Så berör den dig som företagare

Miljöbalken Så berör den dig som företagare november 2013 Miljöbalken Så berör den dig som företagare Miljöbalkens regler ska följas av alla och det är din skyldighet, i rollen som företagare, att känna till hur din verksamhet är berörd av bestämmelserna

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Bygg- och miljönämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Bygg- och miljönämnden Bygg- och miljönämnden Sammanträdesdatum 2015-02-19 Plats och tid Kommunhuset i Gislaved, kl. 09.00-16.15 Ajournering 12.00-12.45, 14.30-14.45 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Niclas Palmgren (M)

Läs mer

TEMATISKT TILLÄGG TILL ÖVERSIKTSPLANERNA AVSEENDE VINDKRAFT I. med tillhörande miljökonsekvensbeskrivning

TEMATISKT TILLÄGG TILL ÖVERSIKTSPLANERNA AVSEENDE VINDKRAFT I. med tillhörande miljökonsekvensbeskrivning TEMATISKT TILLÄGG TILL ÖVERSIKTSPLANERNA AVSEENDE VINDKRAFT I Helsingborgs stad Höganäs kommun Ängelholms kommun med tillhörande miljökonsekvensbeskrivning SAMRÅDSREDOGÖRELSE HUR SAMRÅDET BEDRIVITS Länsstyrelsen

Läs mer

Vindkraft i Svalövs kommun. Tematiskt tillägg till Översiktsplanen

Vindkraft i Svalövs kommun. Tematiskt tillägg till Översiktsplanen Vindkraft i Svalövs kommun Tematiskt tillägg till Översiktsplanen Utställningshandling 2013 Sammanfattning Svalövs kommun har med detta tematiska tillägg till översiktsplanen avseende vindkraft pekat ut

Läs mer

Tematiskt tillägg till översiktsplanen gällande vindkraft. Antagandehandling 2010-09-29

Tematiskt tillägg till översiktsplanen gällande vindkraft. Antagandehandling 2010-09-29 Tematiskt tillägg till översiktsplanen gällande vindkraft 2010-09-29 Ansvarig för för framtagandet av det Tematiska tillägget till översiktsplanen gällande vindkraft är Peter Persson, Torsås kommun. Medverkande

Läs mer

Vindkraftspolicy för Jönköpings kommun. Godkänd i kommunfullmäktige 2008-10-02 Reviderad 2011-02-02 utifrån ny lagstiftning

Vindkraftspolicy för Jönköpings kommun. Godkänd i kommunfullmäktige 2008-10-02 Reviderad 2011-02-02 utifrån ny lagstiftning Godkänd i kommunfullmäktige 2008-10-02 Reviderad 2011-02-02 utifrån ny lagstiftning Foto: Jönköpings kommun Fotografierna på framsidan visar vindkraftverk på Visingsö. Layout: Linda Tubbin Förord I takt

Läs mer

ATT ANVÄNDA ASKOR RÄTT

ATT ANVÄNDA ASKOR RÄTT ATT ANVÄNDA ASKOR RÄTT - Handbok för miljöprövning av askor Så gör du en tillståndsansökan enligt miljöbalken för att få använda askor - tips, mallar och checklistor Sida 0 Askor en resurs rätt använd

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2010-05-06. Miljö- och byggnadsnämnden. Beslutande organ

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2010-05-06. Miljö- och byggnadsnämnden. Beslutande organ 2010-05-06 Beslutande organ Innehållsförteckning Mbn 69... 1 Val av protokollsjusterare... 1 Mbn 70... 2 Godkännande av dagordning... 2 Mbn 71 2006.171... 3 Mariestad Bredsäter 4:14 och Sjöberg 5:1 Yttrande

Läs mer

DOM 2012-07-04 Stockholm

DOM 2012-07-04 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Mark- och miljööverdomstolen Rotel 060105 2012-07-04 Stockholm Mål nr M 8344-11 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Nacka tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom i mål nr, se bilaga KLAGANDE OCH MOTPARTER

Läs mer

Vindkraft i Malå och Norsjö

Vindkraft i Malå och Norsjö Samrådsredogörelse Vindkraft i Malå och Norsjö Tillägg till översiktsplaner för Malå och Norsjö kommuner Granskningshandling 2015-06-10 MALÅ/NORSJÖ 2014-09-01 2 Miljö och byggavdelning Vindkraft i Malå

Läs mer

Samråd enligt 6 kap miljöbalken. Handläggarstöd för länsstyrelsen

Samråd enligt 6 kap miljöbalken. Handläggarstöd för länsstyrelsen Samråd enligt 6 kap miljöbalken Handläggarstöd för länsstyrelsen Huvudmän Länsstyrelserna, Naturvårdsverket, Jordbruksverket samt Havs- och vattenmyndigheten Webbplats www.miljosamverkansverige.se E-postadress

Läs mer

Del 1 PLAN VINDBRUKSPLAN. Tematiskt tillägg till översiktsplanen avseende vindbruk ANTAGANDEHANDLING 01-2014 REV. 2

Del 1 PLAN VINDBRUKSPLAN. Tematiskt tillägg till översiktsplanen avseende vindbruk ANTAGANDEHANDLING 01-2014 REV. 2 Del 1 PLAN Tematiskt tillägg till översiktsplanen avseende vindbruk VINDBRUKSPLAN ANTAGANDEHANDLING 01-2014 REV. 2 Vindkraften som planeras i vår kommun kommer att påtagligt förändra landskapet men samtidigt

Läs mer

Utvecklingen av tillståndsprocesser för anläggningar som producerar förnybar el och för kraftnät

Utvecklingen av tillståndsprocesser för anläggningar som producerar förnybar el och för kraftnät Utvecklingen av tillståndsprocesser för anläggningar som producerar förnybar el och för kraftnät Redovisning av uppdrag 10 i Regleringsbrevet för Energimyndigheten 2012 Böcker och rapporter utgivna av

Läs mer

DOM 2011-11-23 Stockholm

DOM 2011-11-23 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Mark- och miljööverdomstolen Rotel 060102 2011-11-23 Stockholm Mål nr M 847-11 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Östersunds tingsrätts, miljödomstolen, dom i mål nr, se bilaga KLAGANDE OCH MOTPARTER

Läs mer

Bevara Svartedalen Projekt Dalen

Bevara Svartedalen Projekt Dalen Bevara Svartedalen Projekt Dalen S A M M A N F A T T N I N G Att bygga vindkraftverksparker i våra tysta boendemiljöer med rikt natur- och friluftliv är som att tömma havet på vatten och fortfarande säga

Läs mer

Ljusne-Vallvik. Sammanställning Samråd 2012-08-22. Vindkraftpark. September 2012

Ljusne-Vallvik. Sammanställning Samråd 2012-08-22. Vindkraftpark. September 2012 Vindkraftpark Ljusne-Vallvik Sammanställning Samråd 2012-08-22 September 2012 SAMKRAFT AB Box 975, 801 33 Gävle Besöksadress Nobelvägen 2, 802 67 Gävle info@samkraft.se www.samkraft.se Innehållsförteckning

Läs mer

Jiffy Unitorv AB (Bolaget) C/O Johnny Fohlins redovisningsbyrå Box 115 362 22 TINGSRYD

Jiffy Unitorv AB (Bolaget) C/O Johnny Fohlins redovisningsbyrå Box 115 362 22 TINGSRYD Jönköping 2012-05-16 Länsstyrelsen i Kronobergs län 351 86 VÄXJÖ Ansökan om tillstånd till täktverksamhet inom fastigheterna Gydingstorp 1:11, Moen 1:4, Runneboda 1:3 samt Bjällerberg 1:10 och 1:12 i Ljungby

Läs mer

Tillägg till översiktsplanen för Tingsryds kommun, antagandehandling 2011. del 8 störningar och risker

Tillägg till översiktsplanen för Tingsryds kommun, antagandehandling 2011. del 8 störningar och risker del 8 störningar och risker 63 8 STÖRNINGAR OCH RISKER Etablering av vindkraftverk kan medföra störningar och risker. Många problem kan begränsas tack vare ny teknik och ökad kunskap om vindkraftens påverkan

Läs mer