Årsredovisning SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Årsredovisning 2013. SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut"

Transkript

1 Årsredovisning 2013 SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut

2 INNEHÅLL Året i korthet 3 SP forskning och innovation i samverkan 4 VD-ord 6 SPs strategi för hållbar tillväxt 8 Omvärld och marknad 10 SPs affärsområden 14 SPs tekniska enheter och dotterbolag 22 Medarbetare 26 Forskning och innovation 30 Hållbarhet 32 Riskhantering 34 Förvaltningsberättelse 38 Koncernens rapport över totalresultat 42 Koncernens balansräkning 43 Koncernens rapport över förändringar i eget kapital 45 Koncernens rapport över kassaflöden 46 Moderföretagets resultaträkning 47 Moderföretagets balansräkning 48 Förändringar i moderföretagets eget kapital 49 Moderföretagets kassaflödesanalys 50 Noter 51 Revisionsberättelse 74 Bolagsstyrningsrapport 75 SPs styrelse 80 SPs koncernledning 82 Revisors yttrande om bolagsstyrningsrapport 82 Viktiga datum Adresser 83

3 ÅRET I KORTHET Fortsatt stark tillväxt - ökning med 126 Mkr eller 10 procent från föregående bio ekonomi samt life science har haft en särskilt positiv utveckling. vilket överträffar ägarens krav. Antalet medarbetare ökade under året med ett hundra- inom alla verksamheter. Under 2013 växte verksamheten i Lund där SP nu är omkring 40 medarbetare. Under inledningen av 2014 etablerades SP även i Norge med cirka 35 medarbetare. Utveckling och internationalisering SP breddar och fördjupar ständigt verksamheten och de internationella inslagen ökar. SP har ökat närvaron i Danmark och den viktiga Öresundsregionen. Under 2013 fortsatte arbetet med flera väsentliga satsningar: Life Science-området växer. Hållbar processutveckling är huvudfokus för verksamheten vid SPs nya dotterbolag SP Process Development ling för läkemedel är några av verksamhetsområdena. Nytt center för bioekonomi. procent av SP Processum i Örnsköldsvik. På samma område driver SP Energiteknik sedan 1 april 2013 en gröna råvaror till såväl traditionell industri som process- förnybara. AstaZero tar form. Under andra halvan av 2014 kommer test- och forskningsläggningen AstaZero i Borås att slå upp portarna för akademi och fordonsindustri. där utveckling av aktiv säkerhet inom fordonsindustrin verkare i hela världen. Världsledande på brandteknik. tog SP över som majoritetsägare till Sintef NBL. Den specialiserade verksamheten kommer att drivas sam- blir de ett av världens främsta resurser på området. Stor andel EU-projekt. SP hade under 2013 en projektvolym om nästan 110 Mkr i cirka 110 EU-projekt internationella aktörer samt andra institut och akademi. Se exempel på sidan 9. Innovativa småföretag Under 2013 har ett stort antal små och medelstora företag inom Vinnovas satsning Forska & Väx och inom de europeiska ramprogrammen. Samarbetet sker inom vitt skilda arbetsmaskiner och effektivare brandsläckning. NYCKELTAL NETTOOMSÄTTNING Nettoomsättning (Mkr) ,0 Antal årsanställda (personår) Räntabilitet på eget kapital (%) 5,4 270, SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut Årsredovisning

4 4 SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut Årsredovisning 2013

5 SP FORSKNING OCH INNOVATION I SAMVERKAN SP är en viktig forskningspartner för industriell utveckling och innovation. Verksamheten präg- SP ägs av RISE Research Institutes of Sweden AB. De mer än medarbetarna, varav över hälften akademiker och cirka 380 med forskarutbildning, utgör en betydande kunskapsresurs. SP består av moderbolaget och dotterbolagen AstaZero, CBI, Glafo, SIK, SMP, JTI, SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut A/S, SP Processum och SP Process Development, som tillsammans utgör en kraftfull institutsgrupp för innovation och hållbar utveckling av näringsliv och samhälle. Spetskompetens och bredd SP bygger starka, specialiserade forskningsmiljöer vid enheter och dotterbolag. Fackkompetensen i dessa samordnas tvärvetenskapligt genom sex olika affärsområden, som riktar sig mot olika branscher och samhällsutmaningar. Affärsområdena erbjuder SPs samlade kompetens effektivt och behovsanpassat. Deras uppgift är även att fånga upp signaler om viktiga framtida forskningsbehov. SP tar en aktiv del i många internationella samarbeten. Detta är både nödvändigt och önskvärt i en värld med en globaliserad industri och krav på handel utan gränser. Internationella samarbeten breddar kunskapsbasen ytterligare, ger värdefulla nätverk och en bra plattform för att stödja svenska företags internationella ambitioner. Ett institut med stark miljö- och energiinriktning Inom miljöområdet är intresset starkt fokuserat på att reducera utsläpp av växthusgaser och att minska global uppvärmning. SP, med bred kompetens, lång erfarenhet och omfattande näringslivskontakter inom bland annat bygg-, energi-, fordons- och livsmedelsteknik, är en viktig partner för industriell utveckling och innovation inom miljö och energi, och samtidigt internationellt drivande inom området. Mer än kunder SP utför årligen uppdrag för mer än kunder. Verksamheten syftar till att utveckla och förbättra kundernas produkter och processer och skapar därmed värde både för dem, och i förlängningen för samhället. Många av kunderna är småföretag. SPs utbud av tjänster är brett och omfattar allt från behovsmotiverad forskning, utveckling och innovation till forskningskomple- En annan viktig uppgift är att sprida kunskap. Förutom omfattande publicering i såväl vetenskapliga tidskrifter som i rapporter och handböcker bedriver SP också en bred seminarie- och kursverksamhet. Förra året publicerade SPs forskare och experter 515 vetenskapliga rapporter, 443 populärvetenskapliga artiklar och höll över föredrag vid seminarier och konferenser. Omfattande forskningssamverkan Samverkan med universitet och högskolor sker i kompetenscentra och projekt, genom delade tjänster och via deltagande i råd och styrelser. Denna samverkan stärker SPs forskningsområden kompetensutveckling. Totalt samarbetar SP med ett 100-tal institutioner vid universitet, högskolor och lärosäten, både i Sverige och internationellt. Att delta i EUs forskningsprogram är viktigt för kunskaps- i cirka 110 EU-projekt, varav 15 i en koordinerande roll. Antalet EU-projekt ökar år från år. utlysningar. Strategiska diskussioner förs löpande på ledningsnivå heten och KK-stiftelsen. Styrning och uppföljning SPs affärs- och ledningssystem stödjer ett effektivt genomförande av uppdrag och projekt. Systemen integrerar kvalitet, miljö och arbetsmiljö. Mål sätts upp och följs genom balanserade styrkort på bolags- och enhetsnivå. Drygt kunder sätter betyg på SPs verksamhet regelbundet. Varje år publicerar SP också en omfattande hållbarhetsredovisning enligt GRI, som redovisar både mål, mätmetoder och resultat. SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut Årsredovisning

6 VD-ORD Under 2013 fortsatte SP sin tillväxtstrategi. Vi gick också vidare i vår internationella expansion samtidigt som vår affärsområdesmodell banade väg för nya samarbeten mellan experter från olika discipliner och områden. Under 2014 lägger vi grunden för den alla medarbetare inom SP. När vi nu lägger 2013 bakom oss är det ett spännande och intressant år. Det var andra året i vår nuvarande strategifas. Bland de större händelserna märks bland annat invigningen av SP Process Development i Södertälje, förvärvet av SP Processum i Örnsköldsvik och den positiva utveckling inom brandforskning som bland annat innebar att vi vid årsskiftet 2013/2014 blev majoritetsägare i vår norska samarbetspartner, Sintef NBL. Bland våra projekt kan bland annat nämnas Smart Housing Småland en internationellt ledande innovationsmiljö där Smålands trä- och planglasindustri förenar sig för att skapa smart boende och hållbart byggande med utgångspunkt i glas och trä. Ett annat exempel är det SP-ledda Mistra Future Fashion-programmet som går ut på att skapa en mer hållbar svensk modeindustri. En nyckel för framgång är utveckling av livscykelanalysstudier som är relevanta för svenska förhållanden. Fortsatt tillväxt Året präglades också av ett allt närmare samarbete med akademi och näringsliv, ett fortsatt fokus på ledarskapsutveckling samt, inte minst, av en tillväxt på 10 procent. Omsättningen var Mkr (1 230) och resultatet uppgick till 44 Mkr (52). Tillsammans med en soliditet på 47,4 procent (57,9) ger det oss stora möjligheter att fortsätta realisera vår strategi för hållbar tillväxt. Trots en tuff marknad överträffar vi våra mål för året mycket tack vare att de internationella inslagen och vår samverkan ökar. Vår tillväxt syns också i att antalet medarbetare fortsatte att öka. Under 2013 blev vi ett hundra- ledande aktör inom forskning, utveckling och innovation områden som är avgörande för Sveriges framtida konkurrenskraft och utveckling. Vårt utökade engagemang i Norge är en viktig del i strävan mot visionen om att bli ett internationellt ledande institut. År 2012 etablerade vi oss i Danmark. Sett till våra uppdrag har vi redan kommit en bit på vägen. Under 2013 kom 16 procent av våra intäkter från andra länder än Sverige var också andra året med vår affärsområdesorganisation. Kärnan i strategin Den internationella satsningen och affärsområdesorganisationen är i grunden ett uttryck för insikten att det inte längre går att arbeta inom traditionella gränser. När företag går från komponent- och produktutveckling till att utveckla system och tjänster ställs nya krav på kunskap. Det räcker inte längre att hålla sig inom det egna kunskapsområdet, utan man företag står inför utmaningen att utveckla nya affärsmodeller. Här har SP unika förutsättningar med kombinationen av ledande institut samt en struktur som möjliggör och främjar samarbete över traditionella gränser. 6 SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut Årsredovisning 2013

7 Med en fot i framtiden Under 2014 kommer stora delar av verksamheten att präglas av att det är tredje och sista året i nuvarande strategi. Det innebär dels en form av bokslut över det som varit, dels att arbetet med nästa fas Vi kommer att fortsätta utveckla vår spetskompetens samtidigt som vi fördjupar samarbetet mellan våra enheter och dotterbolag i syfte att addera värde till våra kunder. Efter sommaren kommer vi också att inviga AstaZero en unik anläggning för forskning, utveckling och demonstration inom aktiv Arbetet med att formulera strategin för görs tillsammans med samtliga medarbetare. Utifrån våra tre kärnvärden förtroende, innovation och värdeskapande involveras alla som arbetar inom organisationen, dels att alla är väl förberedda när vi tar steget in i nästa strategifas. Tack senare år har alla medarbetare tillsammans byggt en stabil grund för och tagit viktiga steg på en spännande tillväxtresa. Detta har ofta skett i nära samarbete med kunder och samarbetspartners. Jag skulle därför vilja avsluta med att tacka medarbetare, kunder och samarbetspartners och samtidigt betona hur mycket jag ser fram emot det fortsatta samarbetet. Maria Khorsand vd och koncernchef SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut Årsredovisning

8 SPs STRATEGI FÖR HÅLLBAR TILLVÄXT SPs uppdrag är att bidra till att möta industrins och samhällets stora utmaningar. För att uppnå detta och hållbart utveckla SP i en alltmer hållbar tillväxt. SP arbetar enligt en treårig strategi för hållbar tillväxt. Den nuvarande perioden löper fram till 2014 och arbetet fortsatte under det gångna året enligt plan. Parallellt fastställdes även riktlinjer inför en kommande strategisk treårsplan SPs chefer och ledare har samtliga utbildats i det särskilda ledarutvecklingsprogram som fastlagts i strategin. Programmet ska säkra att utvecklingsarbetet sker enligt den strategi och med de värderingar syfte, bland annat har strategier och värderingar implementerats i de löpande utvecklingssamtalen. Koncernens vision, affärsidé och strategi för perioden , som presenteras till höger, har följts framgångsrikt under 2013 vilket även avspeglas i resultatet. Bland annat har de totala intäkterna ökat med 10 procent jämfört med föregående år och de internationella intäkterna har ökat till cirka 16 procent av omsättningen. Möjligheterna till tillväxt bedöms som goda för de kommande åren. SP har säkrat många stora 8 SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut Årsredovisning 2013

9 VISION Ett internationellt ledande institut. AFFÄRSIDÉ kraftig kompetens för innovation och värde skapande i näringslivet och en hållbar samhällsutveckling. STRATEGI Relationer Bygga långsiktiga relationer till kunderna och skapa värde tillsammans med dem. Aktiviteter: SP fortsätter att bygga långsiktiga relationer med kunder och samarbetspartners. Ett bra exempel på detta är Vinnova-projektet Smart Housing Småland en långsiktig Kompetens mans har en internationellt konkurrenskraftig och bred kompetens. Aktiviteter: SP växer och antalet medarbetare ökade med och utveckla kompetensen erbjuder SP goda möjligheterna till personlig utveckling och vidareutveckla samtidigt starka Internationalisering Stärka verksamheten internationellt genom samarbete med kunderna och genom engagemang och deltagande i internationella samarbetsprojekt. Aktiviteter: Ett antal initiativ har tagits för att öka SPs verk- och Brasilien. En viktig del i denna strategi är forsknings- nätverk med internationella aktörer och forskare Forskning och innovation Driva forskning för innovation i världsklass i samverkan med andra aktörer. Aktiviteter: SP fortsätter att bygga starka forsknings- och innovationsmiljöer. Under året blev två nya dotterbolag med- energigrödor. Under inledningen av 2014 stärktes verksamheten vidare genom ett förvärv i Norge och start av den gemensamma verksamheten SP Fire Research. Tekniska tjänster cessen. Aktiviteter: SP utvecklar ständigt tjänsteutbud och experimentella resurser för att motsvara näringslivets behov. Under året har bland annat en ny högspänningshall tagits i bruk och brandlaboratoriet utökats. Som en del i koncernens långsiktiga satsning inom bioekonomi driver SP sedan april MÅL Årlig intäktsökning Vinstmarginal Medarbetarindex 10% 3% > 69 Årlig ökning av internationella intäkter 17% Räntabilitet på eget kapital 4% Energiförbrukning per anställd kwh SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut Årsredovisning

10 OMVÄRLD OCH MARKNAD där traditionella bransch- och nationsgränser spelat ut sin roll och där samarbeten och innovativa forskningsmiljöer. Ofta beskrivs spets och bredd som varandras motsatser. Det är dock ett förlegat synsätt. Dagens industriella och samhälleliga utmaningar kräver både djup kunskap inom enskilda discipliner och förmåga att få dessa spetsar att samverka för att lösa de riktigt stora utmaningarna. Detta är SPs styrka. SP har över kunder, nationellt och internationellt. Frågeställningarna berör merparten av de industriella marknaderna i Sverige. Av denna anledning är det viktigt att SP utvecklar den strategiska närvaron på ledande arenor i samtliga branscher där bolaget är verksamt. Det stora antalet kunder och branscher innebär att den samlade påverkan från branschkonjunkturer är låg. SPs forsk- år en trend som fortsätter inför Aktörer SP är en betydande del av det svenska innovationssystemet. Ett innovationssystem är ett mer eller mindre löst sammansatt system av aktörer som i olika konstellationer samverkar kring utveckling och innovation. Man kan förenklat säga att det innehåller ett antal huvudaktörer med olika funktioner såsom: Finansiering (privat och offentlig) Forskning och utveckling Teknik- och kunskapsöverföring, teknikspridning Stöd till små och medelstora företags utveckling Utbildning Stimulans av rörlighet för högutbildad arbetskraft Aktörerna i innovationssystemet är bland andra: Industri och övrigt näringsliv Regering och myndigheter på nationell och regional nivå, övriga samhällsaktörer Universitet och högskolor Forskningsinstitut, science parks och inkubatorer Ett effektivt innovationssystem fordrar en stark samverkan mellan forskning, näringsliv och samhälle. tydlig katalysator; ofta i form av drivande personer med förmåga att få med sig människor, bygga nätverk och hitta rätt konstellationer för att driva projektet vidare. Detta är en viktig roll för forskningsinstituten att erbjuda, tillsammans med övriga insatser. 10 SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut Årsredovisning 2013

11 SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut Årsredovisning

12 OMVÄRLDSFAKTORER Här beskrivs omvärldsfaktorer med stor inverkan på SPs verksamhet. Dessa faktorer innebär både utmaningar och möjligheter. Rätt hanterade innebär de att SP kan ta viktiga steg mot visionen att bli ett internationellt ledande institut. Omvärldsfaktorer: Konjunktur Fortsatt globalisering Ökad interaktion mellan discipliner Hållbarhetsfrågor alltmer centrala Konjunktur SPs kunder påverkas starkt av konjunkturen på sina olika marknader såväl i Sverige som internationellt. En svag konjunktur forskning, genomföra provningar eller nyttja andra tekniska tjänster. SPs verksamhet inom många olika branscher, liksom verksamhetsbredden från forskning till tekniska tjänster, ger dock en rimlig stabilitet och möjlighet att parera för omvärldens konjunkturutveckling. SPs kompetens när det gäller att arbeta över disciplinära gränser, gör att nya områden ständigt utvecklas. Förutom att detta är en viktig insats för näringslivet, kompenserar det ytterligare för konjunkturpåverkan. SPs målgrupp är såväl stora som små och medelstora bolag. De senare utgör merparten av SPs kunder. Forsknings- och innovationsfinansiering - omvärldsfaktor för SP. I detta samspel påverkar såväl nationella och europeiska budgetsatsningar, som de olika branschernas konjunkturer. För SP innebär detta att EUs så kallade ramprogram (nu Horizon 2020) liksom Sveriges forsknings- och innovationspropositioner har stor betydelse. Förutsättningarna är starkt varierande för olika branscher. Flera branscher med stor betydelse för Sveriges ekonomi saknar idag en samordnad satsning på forskning och innovation. Trots det ser 12 SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut Årsredovisning 2013

13 SP med viss tillförsikt på förutsättningarna för en fortsatt positiv utveckling. Fortsatt globalisering Idag är många företag globala från dag ett. Det ställer krav både på och utveckling. Liksom svenskt näringsliv i stort har SP tidigt tänkt utanför nationsgränserna. För att skapa värde för svenskt näringsliv måste internationellt ledande kompetens kunna erbjudas. För detta krävs väl meriterade medarbetare, en medveten satsning på mångfald och internationella rekryteringar, ledande experimentella resurser och, inte minst, hög delaktighet i de mest framstående FoI-miljöerna. SP samarbetar med forskare internationellt där SP är en av få aktörer som kombinerar djup spetskunskap inom enskilda områden med en bredd och en vana att samarbeta över traditionella gränser. rer, men genomför även företags- insatser. Idag kommer cirka 16 procent av omsättningen från andra länder än Sverige. Längst har utvecklingen gått inom enheterna SP Brandteknik, med nära 30 procent och SP Kemi, Material och Ytor som närmar sig 40 procent. SPs tre största internationella marknader är idag USA, Norge och Tyskland. SP satsar medvetet på tillväxtländer som Brasilien och Indonesien genom projekt som bygger på kompetensöverföring inom valda styrkeområden. Konkurrensen på den internationella marknaden kommer främst år ökat sin internationella omsättning och planerar för fortsatt internationell tillväxt. Ökad interaktion mellan discipliner Effektiva innovationssystem, det vill säga de samlade insatserna för att ta kunskap till marknad, kräver ökad interaktion mellan discipliner. Likt nationsgränserna förlorar idag även disciplingränser i betydelse. Spetskompetens från många olika områden är en förutsättning för innovationer som ska möta framtidens stora och komplexa utmaningar. För industrin handlar det inte enbart om att utveckla nya tekniska lösningar; för att säkerställa sin konkurrenskraft måste man också utveckla nya affärsmodeller. SP har under lång tid utvecklat kompetens inom systemanalys för att sätta teknikkunskap och utveckling i rätt perspektiv. Forskning om tjänster och tjänsteinnovation går hand i hand med teknikutvecklingsbehoven. SPs styrka inom mätteknik och experimentella resurser utvecklas för att möta industrins behov av att produktanpassa för våra sinnens behag. Med detta menas att produktens funktion och påverkan på våra sinnen får allt större betydelse. Ett exempel kan vara en designad ljudmiljö eller kroppsnära produkter som ska upplevas behagliga att bära. Ett annat kan vara affärsmodeller som minskar miljöpåverkan och skapar nya marknader. Flera branscher står inför stora omställningar som kräver kompetenser från ett stort antal vetenskapliga discipliner. Detta kan ex- som möjliggör hållbar omställning för bland andra skogsindustrin, energi-, jordbruks-, livsmedels- och kemiindustrin. Exempel kan SP är en av få aktörer som har möjlighet att möta denna utveckling genom att man kombinerar djup spetskunskap inom enskilda områden med en bredd och en vana att samarbeta över traditionella gränser. SPs affärsområden, som infördes 2012, är ett sätt att säkerställa denna gränsöverskridande samverkan. Hållbarhetsfrågorna alltmer centrala Fokus på hållbarhetsfrågor ökar, i SPs uppdrag och forskningsprojekt precis som i samhället i övrigt. Ett tydligt exempel är utvecklingen inom hållbar stadsutveckling, där traditionella tekniska frågor som energieffektivitet, i allt högre grad kombineras med ekonomiska och sociala frågeställningar. Rimliga hyror för att motverka segregation, god funktionalitet för stadsdelens invånare och fokus på ett lokalt näringsliv är några exempel. Samtidigt behövs robusta, hållbara lösningar vad gäller information, transporter, livsmedelsförsörjning, avfall, energi, vatten och Ökad efterfrågan på test, demonstration och verifiering Teknisk forskning och utveckling samt marknadsintroduktion av bla experimentella resurser anpassade för ändamålet. Processer utvecklade i bänkskala behöver demonstreras i skala som är relevanta för kommande investeringsbedömning inom exempelvis uppfylla krav som ställs av olika aktörer. Som en naturlig del i en kvalitetssäkrad innovationskedja investerar SP ständigt i ny experimentell infrastruktur för att bistå ett internationellt närings- Test- och demonstrationsbanan AstaZero är en kraftfull resurs för fordonsindustrin. AstaZero fokuserar på utveckling och utvärdering av aktiva säkra system och kommunikation i och mellan fordon eller infrastruktur. Anläggningen, som tas i bruk under hösten 2014, erbjuder den internationella fordonsindustrin en unik experimentell miljö. Den är SPs hittills största satsning och ägs tillsammans med Chalmers. SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut Årsredovisning

14 SPs AFFÄRSOMRÅDEN många olika fackområden mobiliseras. En viktig del i SPs strategi är därför att engagera bolagets tekniska specialister i tvärdisciplinära SP erbjuder forskningsmiljöer och kompetens inom sex affärsområden, riktade mot dagens stora och dotterbolag, så att SP med både bredd och djup kan ta sig an väsentliga projekt inom olika områden. SP är Sveriges största forskningsinstitut, en kraftfull forskningsinstans som tar en aktiv del i samhällsutvecklingen, både inom Sverige och i internationella samarbeten. SPs drygt medarbetare, kunder och intressenter. Maria Khorsand vd och koncernchef Affärsutvecklingsdirektör John Rune Nielsen Per-Erik Petersson Ekonomidirektör Stefan Liljedahl Personaldirektör Anita Olson Kommunikationsdirektör Brandteknik Bygg och Mekanik Elektronik Energiteknik Mätteknik AstaZero AB Glafo AB SMP Svensk Maskinprovning AB SP Process Development AB SP Processum AB SPs styrka är kombinationen av teknisk bredd och spets. Bolagets starka och vetenskapligt inriktade forskningsmiljöer samlas utifrån fackområde inom 18 olika enheter och dotterbolag fackkompetens och resurser från dessa miljöer och samordnas via SPs sex affärsområden inom olika bransch- och samhällsområden. 14 SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut Årsredovisning 2013

15 Den främsta uppgiften för affärsområdena är att samla bolagets resurser på ett optimalt vis, utifrån varje projekt och utmaning. De och sammanhang där SPs kompetens kommer till nytta. Affärsområde Energi arbetar för resurseffektiva och mer hållbara energilösningar. SP arbetar med utveckling och utvärdering av såväl komponenter som systemlösningar. Förnybara drivmedel, effektivare energi-distribution, energieffektiva byggnader och energiomvandling i alla led för att åstadkomma en hållbar energianvändning är exempel på några väsentliga områden. Affärsområde Informations- och Kommunikationsteknik, IKT, arbetar med de utmaningar som en alltmer uppkopplad och internetbaserad verklighet ställer på framtiden. Robust positioneringsteknik, sjukvård på distans, säkrare logistik- och transportlösningar och säkra betaltjänster är några viktiga expertområden. Affärsområde Risk och Säkerhet har fokus på att förebygga och utveckla ny kunskap och teknik för att möta de ökade risker och den höga sårbarhet som dagens högteknologiska samhälle medför. Området spänner över insatser från robusta försörjningssystem till brandrelaterade frågor, exempelvis tunnelbränder. Affärsområde Samhällsbyggnad adresserar utmaningar i den byggda miljön. I fokus är insatser för att skapa hållbarhet i alla led i urbana miljöer, förebygga effekter av klimatförändringar samt hantera resurser effektivt utifrån ett livscykelperspektiv. Affärsområde Transport arbetar för säkrare, mer energi- och resurseffektiva transportlösningar för såväl gods som människor, där dagens fossila bränslen fasas ut till förmån för nya, förnybara lösningar. Området omfattar såväl vägburna som spårbundna transporter, samt transporter till sjöss. Affärsområde Life Science arbetar med utmaningar relaterade till människors livssituation i allt från livsmedelsförsörjning till sjukvårds- och hälsoaspekter. SPs insatser spänner över allt från hållbar livsmedelsproduktion till utveckling av nya läkemedel och bättre vårdprocesser. SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut Årsredovisning

16 Affärsområde ENERGI är några av de övergripande utmaningar som SPs affärsområde Energi arbetar med. Både på komponent- och systemnivå utvecklar SP nya hållbara energilösningar. En växande befolkning i världen och krav på större miljöhänsyn kräver hållbara energilösningar. Det handlar om allt från energieffektiva byggnader till hållbara industriprocesser och transporter. Hållbara energilösningar omfattar även förnybara drivmedel, effektivare energidistribution och energiomvandling i alla led. Det minskar våra behov och ger en lägre miljöpåverkan. Affärsområde Energi bidrar till utvecklingen av nya teknik- och processlösningar för effektivare resurs- och energianvändning och lägre miljöpåverkan. Uppdragen kan röra allt från utvärdering av komponenter till analys av systemlösningar och deras inverkan på en överordnad systemnivå. MER FORSKNING INOM ENERGI: Bättre högspänningskablar under flera år utvecklat metoder och mätsystem för minska effektförluster och materialåtgång i högspänningskablar. Testbädd utvecklar solenergi SP samlar svenska spetsresurser inom miljöteknik i ett nytt omfattande projekt för att utveckla solenergilösningar av yppersta klass. Projektet ska skapa en miljö där kommersiellt gångbara leverera stödfunktioner under hela utvecklingstiden. Skorstensfri öppen spis Dekorationseldning är den nya inredningstrenden. Skorstensfria öppna spisar eldade med alkohol ger ett levande och dekorativt inslag i rummet. Eftersom avgaserna släpps direkt ut i rumsluften ställs höga krav på förbränningskvalitet och effekt. Som ett av världens P-märker SP dessa produkter. Skogskemi ger nya gröna råvaror Hållbar kemi samt forskning och utveckling kring nya produkter från skogsindustrin. Det är huvudfokus i SPs nya verksamhet SP Processum. Forskningsområdet kallas bio- Biorefinery Demo Plant och skalbarhet testas för mängder av nya applikationer. Ett viktigt fokus på många områden är att ersätta fossila råvaror med innovativa medel och bioenergi. 16 SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut Årsredovisning 2013

17 Affärsområde IKT, INFORMATIONS- OCH KOMMUNIKATIONSTEKNIK En alltmer uppkopplad och internetbaserad verklighet ställer nya krav på robusta och säkra system. Med allt från positioneringsteknik till sjukvård på distans på agendan Informations- och kommunikationsteknik blir allt viktigare inslag i samhället och antalet tekniklösningar ökar ständigt. Teknikutvecklingen öppnar för nya lösningar och frågeställningar inom många områden, allt från sjukvård på distans till effektivare och säkrare logistik- och transportlösningar eller betaltjänster. områden är positioneringsteknik, elektromagnetisk störtålighet och säker elektronik, smarta energinät, fordonskommunikation, mobil inomhustäckning, intelligenta transparenta material och tidhållning av internet i Sverige. MER FORSKNING INOM IKT: The internet of things År 2020 räknar man med att 50 miljarder prylar kommer att vara uppkopplade mot internet. SP utvärderar tillämpningar som sensornätverk och molnbaserade energi användningen i byggnader. Glasklar revolution med smarta glas Glas med intelligenta multifunktioner kan inom kort bli verklighet. Glas i kombination förvandlas nu till morgondagens produkter hos SP i ett antal spännande projekt. Glafo leder projekt som handlar om innovativ glas- och fönsterteknologi i det teknikgenombrott som de nya transparenta materialen förväntas medföra. Smart Housing Småland. Samlad digital information viktig inom e-hälsa SPs erfarenhet av informations- lägger grunden i ett arbete som syftar till en enklare och mer samlad journalhantering inom vården. Smarta nät är framtiden Det västsvenska initiativet Kraftsamling Smarta nät utforskar hur användarna själva kan styra sin kostnader och få mer förnybar energi i elmixen. SP arbetar här tillsammans med bland andra borg Energi och Västra Götalandsregionen. SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut Årsredovisning

18 Affärsområde LIFE SCIENCE SPs affärsområde Life Science arbetar med globala utmaningar relaterade till människors och hälsoprocesser är några av de uppgifter som står på agendan. ställer nya krav på människors livssituation, i allt från livsmedelsförsörjning till sjukvårds- och hälsoaspekter. SP har en bred verksamhet inom Life Science och arbetar med allt från hållbar livsmedelsproduktion till utveckling av nya läke medel och bättre vårdprocesser. Projekt pågår inom en rad områden jordbruk, livsmedelsteknik, medicinteknik och process utveckling, samt återvinning av resurser. industrin, hos tillverkare av medicintekniska produkter och bland aktörer i livsmedelskedjan. MER FORSKNING INOM LIFE SCIENCE: Utforskar vården ur patientens perspektiv och utvärderas nya vårdinsatser utifrån patientens egna upplevelser. Nya läkemedel från lab till klinisk prövning Sektionen Substance & Formulation inom SP Process Development bara processer som ger nya läkemedel bästa chans till framgång i behandling av patienter och på marknaden. Testning utan djur Snabbare och enklare produktutveckling och test av nya substanser utan att de behöver användas på djur. Det arbetar SPs Good Laboratory Practise-godkända cellodlingslabb för. Som enda svenska aktör som ska ge både bättre och mer etiska testmetoder. Start i medvind för SP Process Development Den 4 februari 2013 invigde näringsminister Annie Lööf nya SP Process Development kompetens från AstraZenecas nedlagda verksamhet tas tillvara. SP Process Development hjälper forskare och företag att kommersialisera nya akademi och närings liv. Ett 30-tal medarbetare var med från starten; en rad projekt har hittills initierats och intresset för verksamheten växer. SP har med SP Process Development skapat en väsentlig ny nisch inom Life Science. kemisk processutveckling är relevant. SP har därmed fått ännu en stark resurs som kan 18 SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut Årsredovisning 2013

19 Affärsområde RISK OCH SÄKERHET komplexa och sårbara samhälle medför. Uppgifterna spänner över insatser från robusta försörjningssystem till mer konkreta säkerhetsfrågor som brandsäkerhet. övergripande systemnivå. Inom SP handlar forskningen om att optimera nivåer av skydd och säkerhet i framtidens samhälle. Forskarna arbetar med nya lösningar för säkert samhällsbyggande, robusta försörjningssystem, samt för att erbjuda enskilda bättre skydd mot oönskade händelser. Inom affärsområdet hanteras globala utmaningar som ökad antibiotikaresistens, livsmedelsförsörjning för världens växande befolkning och klimatrisker. SP arbetar även med brand- och explosionsskydd, maskinsäkerhet och livsmedelssäkerhet. MER FORSKNING INOM RISK OCH SÄKERHET: Mjuk asfalt minskar skador Genom att blanda nedmalda bildäck i asfalt kan konsekvenserna minimeras för den som faller på cykelbana eller övergångsställe. Innovation mot infektion Vårdrelaterade infektioner är en alltför vanlig komplikation på våra sjukhus. höga vårdkostnader. ning för att forska kring hur dessa infektioner kan hanteras och minimeras. Projektet Innovation mot infektion är syftet också att minska användningen av antibiotika och minimera problemen med resistenta bakterier. är infektioner som kan relateras till medicintekniska produkter (till exempel urinvägs- ning i vårdlokaler. Nytt släcksystem i tunnlar Brand i tunnel är en svårhanterad risk där utvecklingen idag går snabbt framåt. SP har genomfört uppmärksammade storskaliga bland annat kommer att användas i Förbifart Stockholm. Livsmedelskris utan fossila bränslen Livsmedelsförsörjningen i Sverige både för odling av grödor och inom hela förädlingsindustrin. SP har granskat vad som händer om tillgången på fossil energi plötsligt vårt samhälle är ytterst sårbart. SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut Årsredovisning

20 Affärsområde SAMHÄLLSBYGGNAD kontors- och industrifastigheter såväl som i stadsplanering. Hållbarhet i alla led och en beredskap för effekter av klimatförändringar är några viktiga fokusområden. och en större andel äldre ställer krav på effektivare resursanvändning och ökad tillgänglighet i den byggda miljön. Framtidens hållbara städer ska erbjuda attraktiva stadsdelar för alla, samtidigt som de rustas för att klara klimatpåverkan i ett längre perspektiv. Städerna kräver också en effektiv resursanvändning när det gäller transporter, energi, vatten och avlopp samt avfall. påverkan under hela livscykeln. SP skapar ny kunskap både i Sverige och internationellt genom projekt som i samarbete med många aktörer utvecklar och utvärderar ny teknik och nya system. MER FORSKNING INOM SAMHÄLLSBYGGNAD: Energismart trähus ger billigt boende SP och trähusföretaget Derome genomför en unik satsning på experimentvillor i Borås och Varberg. De klimatsmarta husen minskar energianvändningen med drygt 60 procent och ingår i EU-projektet Need4B. Hållbar vardag för alla När Borås Stad bygger en ny hållbar stadsdel har SP en viktig roll. hållbarhet ska växa fram i samver- näringslivet och invånarna. Bättre energiplanering i städer ett intensivt arbete för att förbättra städers energiplanering och förmåga att nå klimatmål. Här sam- - SP arbetar bland annat med en enkel modell för energiplanering. Hållbar stad går i grågrönt Med projektet Grågröna systemlösningar för hållbara städer och funktionella stadsmiljöer växa fram. Här ska stadens gröna och grå ytor samverka och korrekt vattentillförsel. leder det till att vatten inte kan rinna undan tillräckligt snabbt vid häftiga regn. konkreta förslag som blir till nytta för stadsplanerare och byggherrar och resulterar i 20 SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut Årsredovisning 2013

Om oss Affärsområden Tjänster Verksamhet Hållbart företagande Vi gör nytta. SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut

Om oss Affärsområden Tjänster Verksamhet Hållbart företagande Vi gör nytta. SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut Om oss Affärsområden Tjänster Verksamhet Hållbart företagande Vi gör nytta SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut Om oss Affärsområden Tjänster Verksamhet Hållbart företagande Vi gör nytta SP på 5 min

Läs mer

Stefan Ivarsson SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut stefan.ivarsson@sp.se

Stefan Ivarsson SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut stefan.ivarsson@sp.se Om oss Affärsområden Tjänster Verksamhet Hållbart företagande Vi gör nytta Stefan Ivarsson SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut stefan.ivarsson@sp.se Om oss Affärsområden Tjänster Verksamhet Hållbart

Läs mer

SP SVERIGES TEKNISKA FORSKNINGSINSTITUT 2013

SP SVERIGES TEKNISKA FORSKNINGSINSTITUT 2013 SP SVERIGES TEKNISKA FORSKNINGSINSTITUT 2013 SP SVERIGES TEKNISKA FORSKNINGSINTITUT VÅR VISION Ett internationellt ledande institut VÅR AFFÄRSIDÉ Skapa, använda och förmedla internationellt konkurrenskraftig

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2008 Org. nr

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2008 Org. nr SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut AB 1(6) Delårsrapport 1 januari 31 mars 2008 Org. nr 556464-6874 Perioden i sammandrag för SP-koncernen Verksamheten Ägarens uppdrag till SP är att som en del av

Läs mer

Bioekonomi Nationella processer och strategier inom området

Bioekonomi Nationella processer och strategier inom området Bioekonomi Nationella processer och strategier inom området Christina Nordin Avdelningschef Näringsliv och villkor Fossilfritt Sverige Samverkansprogrammet cirkulär och biobaserad ekonomi Nationella skogsprogrammet

Läs mer

Strategiska innovationsområden. Vilgot Claesson, programledning VINNOVA (Peter Åslund och Christina Kvarnström)

Strategiska innovationsområden. Vilgot Claesson, programledning VINNOVA (Peter Åslund och Christina Kvarnström) Strategiska innovationsområden Vilgot Claesson, programledning VINNOVA (Peter Åslund och Christina Kvarnström) Varför satsar Sverige på strategiska innovationsområden? Sverige måste kraftsamla för att

Läs mer

4 miljarder till forskning och innovation med fokus på life science-området

4 miljarder till forskning och innovation med fokus på life science-området Promemoria 2012-09-11 4 miljarder till forskning och innovation med fokus på life science-området 2 Regeringen satsar 4 miljarder på forskning och innovation med fokus på life science-området Regeringen

Läs mer

Smart industri - En nyindustrialiseringsstrategi för Sverige

Smart industri - En nyindustrialiseringsstrategi för Sverige Smart industri - En nyindustrialiseringsstrategi för Sverige Christina Nordin Avdelningschef Näringsliv och villkor Industrins betydelse för tillväxt, samhällsutveckling och välstånd i förnyat fokus Industrin

Läs mer

Information kring VG2020 och strategisk styrning

Information kring VG2020 och strategisk styrning Information kring VG2020 och strategisk styrning Lars Jerrestrand lars.jerrestrand@borasregionen.se 0723-666561 1 Varför gör vi det vi gör? Invånarna i Västra Götaland ska ha bästa möjliga förutsättningar

Läs mer

I Sverige finns flera världsledande fordonstillverkare

I Sverige finns flera världsledande fordonstillverkare FFI Transporter, mobilitet och tillgänglighet har stor betydelse för livskvalitet och tillväxt. För en fortsatt positiv samhällsutveckling måste transportlösningarna även vara säkra och miljömässigt hållbara.

Läs mer

Svenska staten. Forskning, utveckling och innovation för hållbara lösningar! 100 % 60 % 42 % 29 %

Svenska staten. Forskning, utveckling och innovation för hållbara lösningar! 100 % 60 % 42 % 29 % Peter Holmstedt VD Svenska staten 100 % 60 % 42 % 29 % Forskning, utveckling och innovation för hållbara lösningar! Automation och industriella processer Bioraffinaderi, bioenergi och nya biomaterial Samhällsbyggnad

Läs mer

EU-kunskap om olika stödprogram för energi, klimat och miljö

EU-kunskap om olika stödprogram för energi, klimat och miljö EU-kunskap om olika stödprogram för energi, klimat och miljö Enheten för regional tillväxt Energikontor Värmland Dag Hallén 11 tematiska mål 1. Stärka forskning, teknisk utveckling och innovation. 2. Öka

Läs mer

The SP Way. Vårt sätt att arbeta och agera tillsammans

The SP Way. Vårt sätt att arbeta och agera tillsammans The SP Way Vårt sätt att arbeta och agera tillsammans THE SP WAY 3 Om SP SP är en ledande forskningskoncern som finns i hela Sverige och som även arbetar internationellt. Vi erbjuder våra kunder ett brett

Läs mer

Vattenvisionen så tar vi tillsammans nästa steg Daniel Hellström, Svenskt Vatten

Vattenvisionen så tar vi tillsammans nästa steg Daniel Hellström, Svenskt Vatten Vattenvisionen så tar vi tillsammans nästa steg Daniel Hellström, Svenskt Vatten Fortsatt arbete med Vattenvisionen: Nationell påverkansplattform för Horisont 2020 SIO ansökan Varför en Vattenplattform?

Läs mer

Initiativ för att stärka handeln. En strategisk forskningsagenda

Initiativ för att stärka handeln. En strategisk forskningsagenda Initiativ för att stärka handeln En strategisk forskningsagenda Om Handelsrådet Handelsrådet är en kollektivavtalsstiftelse med övergripande syfte att förena parterna inom handeln i en strävan att stärka

Läs mer

SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut AB

SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut AB SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut AB 1(8) Delårsrapport 1 januari 31 mars 2013 Org. nr 556464-6874 Första kvartalet Omsättningen uppgick till 310,2 Mkr (299,3). Rörelseresultatet uppgick till -19,0

Läs mer

Klimatstrategi för Västra Götaland. hur vi tillsammans skapar hållbar tillväxt.

Klimatstrategi för Västra Götaland. hur vi tillsammans skapar hållbar tillväxt. Klimatstrategi för Västra Götaland. hur vi tillsammans skapar hållbar tillväxt. VILKEN OMVÄLVANDE TID OCH VILKEN FANTASTISK VÄRLD! Filmer, böcker och rapporter om klimatförändringarna är våra ständiga

Läs mer

SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut AB

SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut AB SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut AB 1(8) Delårsrapport 1 januari 31 mars 2015 Org. nr 556464-6874 Första kvartalet Omsättningen uppgick till 384,5 Mkr (361,9). Rörelseresultatet uppgick till -8,1

Läs mer

InItIatIvet för. miljö ansvar

InItIatIvet för. miljö ansvar InItIatIvet för miljö ansvar Initiativet för miljöansvar Initiativet för Miljöansvar är ett av CSR Västsveriges handlingsprogram för ökat ansvarstagande, lokalt som globalt. Det är tänkt att kunna fungera

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2011 Org. nr 556464-6874

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2011 Org. nr 556464-6874 SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut AB 1(8) Delårsrapport 1 januari 31 mars 2011 Org. nr 556464-6874 Första kvartalet Omsättningen uppgick till 266,4 Mkr (238,4). Rörelseresultatet uppgick till 7,6

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 30 september 2007 Org. nr 556464-6874

Delårsrapport 1 januari 30 september 2007 Org. nr 556464-6874 SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut AB 1(5) Delårsrapport 1 januari 30 september 2007 Org. nr 556464-6874 Perioden i sammandrag för SP-koncernen Verksamheten Ägarens uppdrag till SP är att som en del

Läs mer

Smart Industri Nyindustrialiseringsstrategi för Sverige

Smart Industri Nyindustrialiseringsstrategi för Sverige Finansiering av forskning och utveckling vilka möjligheter för företag? Susanna Kindberg Smart Industri Nyindustrialiseringsstrategi för Sverige Industri 4.0 Ta tillvara på digitaliseringens möjligheter.

Läs mer

Framtidens avfallsbränslen. Inge Johansson SP Energiteknik

Framtidens avfallsbränslen. Inge Johansson SP Energiteknik Framtidens avfallsbränslen Inge Johansson SP Energiteknik OM SP SP-koncernen ägs till 100% RISE Dotterbolag 10 Anställda 1300 Omsättning 1 335 MSEK Kunder Fler än 10 000 FORSKNING OCH VETENSKAP Forskarutbildade

Läs mer

Resultatet av forsknings- och innovationspropositionen och FoIstrategin för en En biobaserad samhällsekonomi

Resultatet av forsknings- och innovationspropositionen och FoIstrategin för en En biobaserad samhällsekonomi Resultatet av forsknings- och innovationspropositionen och FoIstrategin för en En biobaserad samhällsekonomi Anna Ledin, huvudsekreterare Forskningsrådet Formas Regeringsuppdrag: Forsknings- och innovationsstrategi

Läs mer

SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut AB. Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2012 Org. nr 556464-6874

SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut AB. Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2012 Org. nr 556464-6874 SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut AB 1(10) Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2012 Org. nr 556464-6874 Fjärde kvartalet Omsättningen uppgick till 392,8 Mkr (346,1). Rörelseresultatet uppgick

Läs mer

Vision och övergripande mål 2010-2015

Vision och övergripande mål 2010-2015 Vision och övergripande mål 2010-2015 Beslut: Högskolestyrelsen, 2009-12-17 Revidering: - Dnr: DUC 2009/1139/10 Gäller fr o m: 2010-01-01 Ersätter: Dalauniversitetet akademi och yrkesliv i partnerskap.

Läs mer

Politiska initiativ med bäring på bioekonomi KSLA 12 dec

Politiska initiativ med bäring på bioekonomi KSLA 12 dec Politiska initiativ med bäring på bioekonomi KSLA 12 dec Christina Nordin Avdelningschef Fossilfritt Sverige! Samverkansprogrammet cirkulär och biobaserad ekonomi Nationella skogprogrammet Smart industri

Läs mer

STÄRKER SVERIGES INNOVATIONSKRAFT

STÄRKER SVERIGES INNOVATIONSKRAFT SVENSKA GENDER MANAGEMENT MODELLEN STÄRKER SVERIGES INNOVATIONSKRAFT VINNOVA Utmaningsdriven innovation Konkurrenskraftig produktion Gender & Company Ansökan till Projektform B Fiber Optic Valley är en

Läs mer

Politisk inriktning för Region Gävleborg

Politisk inriktning för Region Gävleborg Diarienr: RS 2016/293 Datum: 2016-04-27 Politisk inriktning för Region Gävleborg 2016-2019 Beslutad i regionfullmäktige Region Gävleborg 2016-04-27 diarienummer RS 2016/293 Politisk inriktning 2016-2019

Läs mer

Kort beskrivning av det strategiska innovationsprogrammet. RE:Source

Kort beskrivning av det strategiska innovationsprogrammet. RE:Source Kort beskrivning av det strategiska innovationsprogrammet RE:Source 2016 2018 Vad är RE:Source? RE:Source är ett nationellt strategiskt innovationsprogram inom området resurs- och avfallshantering. Medlemmar

Läs mer

din väg in till Högskolan i Skövde

din väg in till Högskolan i Skövde Externa relationer din väg in till Högskolan i Skövde Externa relationer är den naturliga ingången till Högskolan i skövde och våra ögon och öron utåt Externa relationer är en del av avdelningen Externa

Läs mer

VINNOVA. Sveriges innovationsmyndighet INFORMATION 1 VI 2014:07

VINNOVA. Sveriges innovationsmyndighet INFORMATION 1 VI 2014:07 VINNOVA Sveriges innovationsmyndighet INFORMATION 1 VI 2014:07 Kort om oss Så fördelas pengarna Vad vi erbjuder Vi investerar 2,7 MILJARDER KRONOR varje år i runt 2400 FORSKNINGS- OCH INNOVATIONSPROJEKT.

Läs mer

Gerdins Group. Vision och värderingar i Gerdins Group

Gerdins Group. Vision och värderingar i Gerdins Group Gerdins Group Vision och värderingar i Gerdins Group I Gerdins Group utvecklar vi tillsammans Vi-känslan Denna folder har tillkommit för att förklara visioner, målsättningar och strategier inom Gerdins

Läs mer

Våga Växa Vinna Under 2008-2010 driver ALMI i Gotlands, Jönköpings, Kalmars och Kronobergs län tillsammans med Science Park Jönköping, Träcentrum och

Våga Växa Vinna Under 2008-2010 driver ALMI i Gotlands, Jönköpings, Kalmars och Kronobergs län tillsammans med Science Park Jönköping, Träcentrum och Våga Växa Vinna Under 2008-2010 driver ALMI i Gotlands, Jönköpings, Kalmars och Kronobergs län tillsammans med Science Park Jönköping, Träcentrum och Swerea SWECAST projektet Våga Växa Vinna. Projektet

Läs mer

Strategi för fakulteten för hälsooch livsvetenskap

Strategi för fakulteten för hälsooch livsvetenskap Dnr: ST 2013/281-1.1 Strategi för fakulteten för hälsooch livsvetenskap 2013-2015 Beslutat av Fakultetsstyrelsen för hälso- och livsvetenskap Gäller från 2013-10-24 Beslutat av: Beslutsdatum: 2013-1024

Läs mer

Stockholm. Världens mest innovationsdrivna ekonomi. Stockholmsregionens innovationsstrategi

Stockholm. Världens mest innovationsdrivna ekonomi. Stockholmsregionens innovationsstrategi 2025 Stockholm Världens mest innovationsdrivna ekonomi Stockholmsregionens innovationsstrategi Stockholmsregionens innovationsstrategi Stockholm idag: En stark position som behöver bli starkare Stockholms

Läs mer

Anteckningar från genomförda workshops den 1 dec 2014

Anteckningar från genomförda workshops den 1 dec 2014 Soundingboard 2.0 2014 Anteckningar från genomförda workshops den 1 dec 2014 Workshop: Hållbara städer Utveckla mötesplatser där människors behov är utgångspunkten för nya innovationer som i sin tur bidrar

Läs mer

SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut AB. Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2013 Org. nr 556464-6874

SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut AB. Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2013 Org. nr 556464-6874 SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut AB 1(10) Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2013 Org. nr 556464-6874 Fjärde kvartalet Omsättningen uppgick till 419,4 Mkr (392,8). Rörelseresultatet uppgick

Läs mer

Västra Götalandsregionens arbete med internationella FoIsamarbeten.

Västra Götalandsregionens arbete med internationella FoIsamarbeten. Västra Götalandsregionens arbete med internationella FoIsamarbeten En ledande industriregion Ett uttalat politiskt mål att Västra Götaland är och fortsatt ska vara en ledande industriregion Industrin har

Läs mer

GAME-dagen 14/9 2011. Hållbara transporter (Grön logistik)

GAME-dagen 14/9 2011. Hållbara transporter (Grön logistik) GAME-dagen 14/9 2011 Västsvenska initiativ inom miljöteknikområdet Hållbara transporter (Grön logistik) Bernt Svensén Business Region Göteborg Innehåll Varför hållbara transporter? Förutsättningar & styrkor

Läs mer

Strategiskt innovationsområde inom BIM och GIS

Strategiskt innovationsområde inom BIM och GIS Strategiskt innovationsområde inom BIM och GIS Olle Samuelson IQ Samhällsbyggnad/OpenBIM Pontus Bengtson WSP/OpenBIM IQ Samhällsbyggnads roll och verksamhet Neutral nod och katalysator för sektorsövergripande

Läs mer

Programbeskrivning RE:Source - bilaga B. Effektlogik för RE:Source

Programbeskrivning RE:Source - bilaga B. Effektlogik för RE:Source Programbeskrivning - bilaga B Effektlogik för lett till ökad samverkan synergieffekter mellan alla nationella FoI-aktiviteter på området tydligt bidragit till hållbar tillväxt lösningar på samhällsutmaningar

Läs mer

Att leva visionen prioriterade inriktningar för Högskolan Dalarna

Att leva visionen prioriterade inriktningar för Högskolan Dalarna Att leva visionen prioriterade inriktningar för Högskolan Dalarna 2016-2019 Beslut: Högskolestyrelsen 2015-12-17 Revidering: - Dnr: DUC 2015/385/10 Gäller fr o m: 2016-01-01 Ersätter: - Relaterade dokument:

Läs mer

Våra affärsprinciper

Våra affärsprinciper Våra affärsprinciper Vår vision är att skapa hållbara energilösningar i världsklass. Vi vill kunna kombinera stark och uthållig tillväxt tillsammans med god lönsamhet. Genom detta skapar vi värdetillväxt

Läs mer

Internationell strategi Sävsjö Kommun

Internationell strategi Sävsjö Kommun Internationell strategi Sävsjö Kommun riktlinjer för det internationella perspektivet kopplat till Utvecklingsstrategin(Usen) Antagen av kf 2013-12-16 Bakgrund En ökad internationalisering, Sveriges medlemskap

Läs mer

Utgångspunkter för framtagandet av en nyindustrialiseringsstrategi för Sverige. Näringsdepartementet

Utgångspunkter för framtagandet av en nyindustrialiseringsstrategi för Sverige. Näringsdepartementet Utgångspunkter för framtagandet av en nyindustrialiseringsstrategi för Sverige Tidplan och process Arbetsgrupp N-dep Intern beredning Dialog med intressenter Beslut JUN AUG SEPT OKT NOV DEC Industrisamtal

Läs mer

Smart industri - En nyindustrialiseringsstrategi för Sverige

Smart industri - En nyindustrialiseringsstrategi för Sverige Smart industri - En nyindustrialiseringsstrategi för Sverige Christina Nordin Avdelningschef Näringsliv och villkor Industrins betydelse för tillväxt, samhällsutveckling och välstånd i förnyat fokus Industrin

Läs mer

Swereas mål är att vara en attraktiv arbetsplats med kompetenta medarbetare under ständig utveckling

Swereas mål är att vara en attraktiv arbetsplats med kompetenta medarbetare under ständig utveckling p e r s o n a l p o l i c y Swereas mål är att vara en attraktiv arbetsplats med kompetenta medarbetare under ständig utveckling Vår personalpolicy Att bygga och utveckla ny kunskap ställer särskilda krav

Läs mer

Forskning och utbildning för ett hållbart samhälle

Forskning och utbildning för ett hållbart samhälle Forskning och utbildning för ett hållbart samhälle Samhälleliga utmaningar: Nyttiggörande och kunskapens roll Universitetsledningen Helena Lindholm Institution enhet avdelning Namn Horizon 2020: Ramprogram

Läs mer

Plattform för Strategi 2020

Plattform för Strategi 2020 HIG-STYR 2016/146 Högskolan i Gävle Plattform för Strategi 2020 VERKSAMHETSIDÉ Högskolan i Gävle sätter människan i centrum och utvecklar kunskapen om en hållbar livsmiljö VISION Högskolan i Gävle har

Läs mer

Strategisk forsknings- och innovationsagenda Sverige som internationellt centrum för life science (SILS) 1

Strategisk forsknings- och innovationsagenda Sverige som internationellt centrum för life science (SILS) 1 Strategisk forsknings- och innovationsagenda Sverige som internationellt centrum för life science (SILS) 1 Vad betyder SILS-agendan för dig? Du som företagare får bättre tillgång till forskningsresurser

Läs mer

Sol(s)ting Innovatum 150414. Intressanta exempel på affärsmodeller och teknik Martin Warneryd SP

Sol(s)ting Innovatum 150414. Intressanta exempel på affärsmodeller och teknik Martin Warneryd SP Sol(s)ting Innovatum 150414 Intressanta exempel på affärsmodeller och teknik Martin Warneryd SP What energy crisis? In less than 20 years, solar power will be so inexpensive and widespread that it will

Läs mer

IT-STRATEGI 2014 2020 VID GÖTEBORGS UNIVERSITET

IT-STRATEGI 2014 2020 VID GÖTEBORGS UNIVERSITET STYRDOKUMENT Dnr V 2013/903 IT-STRATEGI 2014 2020 VID GÖTEBORGS UNIVERSITET Publicerad Beslutsfattare Ansvarig funktion medarbetarportalen.gu.se/styrdokument Rektor IT-enheten Beslutsdatum 2014-01-20 Giltighetstid

Läs mer

Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2011 Org. nr

Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2011 Org. nr SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut AB 1(10) Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2011 Org. nr 556464-6874 Fjärde kvartalet Omsättningen uppgick till 346,1 Mkr (315,6). Rörelseresultatet uppgick

Läs mer

Utdrag från kapitel 1

Utdrag från kapitel 1 Utdrag från kapitel 1 1.1 Varför en bok om produktionsutveckling? Finns det inte böcker om produktion så att det räcker och blir över redan? Svaret på den frågan är både ja och nej! Det finns många bra

Läs mer

Kommunstyrelsens handling nr 31/2014. INTERNATIONELL STRATEGI Katrineholms kommuns internationella arbete. Tillväxt och integration

Kommunstyrelsens handling nr 31/2014. INTERNATIONELL STRATEGI Katrineholms kommuns internationella arbete. Tillväxt och integration INTERNATIONELL STRATEGI Katrineholms kommuns internationella arbete Tillväxt och integration Katrineholm Läge för liv & lust Vision 2025: I Katrineholm är lust den drivande kraften för skapande och utveckling

Läs mer

Smart industri. en nyindustrialiseringsstrategi för Sverige. Näringsdepartementet. Foto: ABB

Smart industri. en nyindustrialiseringsstrategi för Sverige. Näringsdepartementet. Foto: ABB Smart industri en nyindustrialiseringsstrategi för Sverige Foto: ABB Industrin är större än de producerande företagen Insatsproduktion Företagstjänster Transporter Finansiering Industriföretag 550 000

Läs mer

Stockholm-Mälarregionen en hållbar storstadsregion med global konkurrensoch attraktionskraft. Mälardalsrådet

Stockholm-Mälarregionen en hållbar storstadsregion med global konkurrensoch attraktionskraft. Mälardalsrådet INriktningsmål 2014 Stockholm-Mälarregionen en hållbar storstadsregion med global konkurrensoch attraktionskraft Mälardalsrådet Enligt Mälardalsrådets stadgar ska rådsmötet besluta om inriktningsmål för

Läs mer

identifiera www.iuc.se

identifiera www.iuc.se Vi delar din vardag Som företagare lever du mitt i nuet. Massor av möjligheter väntar på att förverkligas. Samtidigt skymmer dina vardagssysslor alltför ofta sikten framåt. Vi på IUC möter dig som företagare

Läs mer

Personal- och kompetensstrategi för Landstinget Blekinge

Personal- och kompetensstrategi för Landstinget Blekinge Personal- och kompetensstrategi för Landstinget Blekinge 2014-09-29 1. Syfte och mål... 3 2. Styrkor och utmaningar inom personal- och kompetensområdet... 4 3. Stödfunktionen personal... 4 4. Kompetensförsörjning...

Läs mer

ANSVARSFÖRDELNING FÖR DELMÅL INOM. Miljöstrategiskt program för Region Skåne 2011 2016

ANSVARSFÖRDELNING FÖR DELMÅL INOM. Miljöstrategiskt program för Region Skåne 2011 2016 ANSVARSFÖRDELNING FÖR DELMÅL INOM Miljöstrategiskt program för Region Skåne 2011 2016 Ansvarsfördelning för delmål inom miljöstrategiskt program för Region Skåne Genomförande och ansvar Att de konkreta

Läs mer

Datum 2015-06-16 Dnr 1501816. Region Skånes medverkan i utvecklingen av Mobilområdet

Datum 2015-06-16 Dnr 1501816. Region Skånes medverkan i utvecklingen av Mobilområdet Regionstyrelsen Lennart Svensson Utvecklare 040-623 97 45 Lennart.R.Svensson@skane.se BESLUTSFÖRSLAG Datum 2015-06-16 Dnr 1501816 1 (5) Regionstyrelsen s medverkan i utvecklingen av Mobilområdet i Skåne

Läs mer

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH 1 Från Arjeplog till Malmö Bildades 2009 Finns på 9 orter Drygt 370 medarbetare Vi arbetar för att stärka företagens konkurrenskraft Bättre förutsättningar för företagande Attraktiva regionala miljöer

Läs mer

Internationellt program för Karlshamns kommun

Internationellt program för Karlshamns kommun Programmet antaget av kommunfullmäktige 2012-04-02, Internationellt program för Karlshamns kommun 1 (13) Karlshamns kommun Kommunledningsförvaltningen Rådhuset 374 81 Karlshamn Tel +46 454-810 00 E-post:

Läs mer

Klimatneutrala godstransporter på väg

Klimatneutrala godstransporter på väg INFRASTRUKTUR DRIVMEDEL FORDON LOGISTIK FORSKNING Klimatneutrala godstransporter på väg Ett samarbetsprojekt mellan Preem Petroleum AB Schenker AB Volvo Lastvagnar AB Vägverket Göteborgs miljövetenskapliga

Läs mer

Nu bygger vi en unik innovationsarena i Halmstad

Nu bygger vi en unik innovationsarena i Halmstad Nu bygger vi en unik innovationsarena i Halmstad Följ med! ETT SAMARBETE MELLAN HÖGSKOLA, KOMMUN, REGION, BRANSCHORGANISATIONER OCH NÄRINGSLIV 1 Gör du som vi ser potentialen i 50 miljarder uppkopplade

Läs mer

Vi 2013:20. Programöversikt Stöd till forskning och innovation

Vi 2013:20. Programöversikt Stöd till forskning och innovation vinnova INFORMATION Vi 2013:20 Programöversikt 2014 Stöd till forskning och innovation Program och utlysningar 2014 VINNOVA driver program för att stärka innovationskraften i Sverige. Programmen har olika

Läs mer

SUMMERING STRATEGI FÖR TILLVÄXT OCH UTVECKLING I VÄSTRA GÖTALAND Remissversion

SUMMERING STRATEGI FÖR TILLVÄXT OCH UTVECKLING I VÄSTRA GÖTALAND Remissversion SUMMERING VÄSTRA GÖTALAND 2020 STRATEGI FÖR TILLVÄXT OCH UTVECKLING I VÄSTRA GÖTALAND 2014-2020 Remissversion Strategin gäller för Västra Götaland. Den är framtagen i samverkan mellan Västra Götalandsregionen

Läs mer

Innovation för ett attraktivare Sverige

Innovation för ett attraktivare Sverige VINNOVA INFORMATION VI 2016:06 Innovation för ett attraktivare Sverige Sammanfattning Här presenterar vi en sammanfattning av Vinnovas förslag inför regeringens kommande proposition för forskning, innovation

Läs mer

kraftsamling för miljö, energi och hållbara

kraftsamling för miljö, energi och hållbara kraftsamling för miljö, energi och hållbara transportlösningar Game seminarium 13 oktober 2009 Västsvenska satsningar på framtidens energi- och miljöteknik Bertil Törsäter Två ansvarsområden Tillväxt och

Läs mer

Hållbara städer med informationsteknologi

Hållbara städer med informationsteknologi Hållbara städer med informationsteknologi www.teknikforetagen.se Hållbara städer med informationsteknologi Utmaningen är uppenbar. Storstäderna växer i Sverige och i hela världen, och allt fler flyttar

Läs mer

Strategiska vägval för ett fossiloberoende Västra Götaland 2030. Faktaunderlag med statistik och klimatutmaningar

Strategiska vägval för ett fossiloberoende Västra Götaland 2030. Faktaunderlag med statistik och klimatutmaningar Strategiska vägval för ett fossiloberoende Västra Götaland 2030 Faktaunderlag med statistik och klimatutmaningar Faktamaterialet presenterar 1. Statistik gällande klimatutsläpp i Västra Götaland 2. Det

Läs mer

Utlysning 1 Industriförankrade utvecklingsprojekt

Utlysning 1 Industriförankrade utvecklingsprojekt Utlysning 1 Industriförankrade utvecklingsprojekt 2014-01-18 www.lighterarena.se 1 Lättvikt stärker svensk konkurrenskraft Utlysning inom SIO LIGHTer 30/1-31/3 2014 Utlysningstexten är ett utkast ej för

Läs mer

Vision, mål och strategier för Örebro universitet. Beslutad av Universitetsstyrelsen 26/

Vision, mål och strategier för Örebro universitet. Beslutad av Universitetsstyrelsen 26/ Vision, mål och strategier för Örebro universitet Beslutad av Universitetsstyrelsen 26/10 2011 De 15 år som gått sedan Örebro universitet grundades har varit fyllda av aktiviteter och kraft. Resan från

Läs mer

Välkommen att växa med oss!

Välkommen att växa med oss! Välkommen att växa med oss! Vi växer i Flemingsberg One giant leap for Här skapar vi en miljö där idéer kan växa till innovativa företag. health technology Den närmaste femårsperioden investeras cirka

Läs mer

ett nytt steg i energiforskningen

ett nytt steg i energiforskningen ett nytt steg i energiforskningen MAGNUS OLOFSSON, VD Ett samlat forsknings och kunskapsföretag Vår nya verksamhet spänner över hela energisystemet. Att kunna möta efterfrågan på ny kunskap från forskningen

Läs mer

Södertörns UtvecklingsProgram 2013 DE VIKTIGASTE REGIONALA UTVECKLINGSFRÅGORNA FÖR INSATSER DE NÄRMASTE ÅREN

Södertörns UtvecklingsProgram 2013 DE VIKTIGASTE REGIONALA UTVECKLINGSFRÅGORNA FÖR INSATSER DE NÄRMASTE ÅREN Södertörns UtvecklingsProgram 2013 DE VIKTIGASTE REGIONALA UTVECKLINGSFRÅGORNA FÖR INSATSER DE NÄRMASTE ÅREN 1 DET HÄR VILL VI UPPNÅ VISIONEN OM SÖDERTÖRN 2025 Södertörn är en attraktiv del av Stockholm

Läs mer

Det digitala Malmö Malmö stads program för digitalisering Stadskontoret

Det digitala Malmö Malmö stads program för digitalisering Stadskontoret Det digitala Malmö Malmö stads program för digitalisering Stadskontoret Upprättad Datum: Version: Ansvarig: Förvaltning: Enhet: 2016-05-24 1.0 Stadskontoret Stadskontoret Innehållsförteckning Det digitala

Läs mer

Sammanfattande beskrivning

Sammanfattande beskrivning Projektnamn: DRIV i Blekinge Programområde: Skåne-Blekinge Ärende ID: 20200450 Sammanfattande beskrivning Under 2014 har ett energikluster i Blekinge byggts upp bestående av företag, offentliga aktörer

Läs mer

Energi & klimat i Värmland

Energi & klimat i Värmland Energi & klimat i Värmland Aktuella utvecklingsområden och strategier Dag Hallén Enheten för Region Tillväxt ENERGI OCH KLIMATFRÅGOR I VÄRMLAND Värmlandsstrategin är vår framtidsplan Vi har ett gemensamt

Läs mer

Teknik och innovationer

Teknik och innovationer Teknik och innovationer 0011100010 1100101110 01101110001 01001110100 1111011000 Teknik Att ha kunskaper i teknik och naturvetenskap är viktigt i det samhälle vi lever i. Intresset för att läsa vidare

Läs mer

På väg mot en institutssektor i världsklass 9 utmaningar för konkurrenskraft och förnyelse

På väg mot en institutssektor i världsklass 9 utmaningar för konkurrenskraft och förnyelse På väg mot en institutssektor i världsklass 9 utmaningar för konkurrenskraft och förnyelse 1 2 9 utmaningar för konkurrenskraft och förnyelse Industriforskningsinstituten med ägande under RISE Research

Läs mer

Internationell strategi

Internationell strategi LANDSTINGET I VÄRMLAND PM Ulla Höglund 2011-11-0306-14 LK/110273 Internationell strategi 2011 2014 Landstinget i Värmland påverkas alltmer av sin omvärld. EU-direktiv och förordningar, rörligheten för

Läs mer

Umeå universitet möter framtiden med gränslös kunskap

Umeå universitet möter framtiden med gränslös kunskap Dnr: UmU 100-394-12 Umeå universitet möter framtiden med gränslös kunskap Umeå universitet 2020 Vision och mål Fastställd av universitetsstyrelsen den 8 juni 2012 Umeå universitet 2020 Vision och mål Umeå

Läs mer

2 Internationell policy

2 Internationell policy Fastställt av: Kommunfullmäktige Datum: 19 februari 2002 Reviderad den: 20 augusti 2009 För revidering ansvarar: Kommunstyrelsen För ev uppföljning och tidplan för denna ansvarar: Dokumentet gäller för:

Läs mer

Informationsträff om LIGHTer första officiella utlysning Lättvikt stärker svensk konkurrenskraft Tema: industriförankrade utvecklingsprojekt

Informationsträff om LIGHTer första officiella utlysning Lättvikt stärker svensk konkurrenskraft Tema: industriförankrade utvecklingsprojekt LIGHTer inbjuder till Informationsträff om LIGHTer första officiella utlysning Lättvikt stärker svensk konkurrenskraft Tema: industriförankrade utvecklingsprojekt Uppstartsmöte om EULIGHTer En påverkansplattform

Läs mer

Vill ni vara med och skapa ett hållbart Skandinavien?

Vill ni vara med och skapa ett hållbart Skandinavien? Vill ni vara med och skapa ett hållbart Skandinavien? Att söka stöd till projekt inom grön ekonomi från EU-programmet Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak INNEHÅLL Jobba med hållbar energi över gränserna...

Läs mer

Strategi SVA 2011 2014. Friska djur trygga människor

Strategi SVA 2011 2014. Friska djur trygga människor Strategi SVA 2011 2014 Friska djur trygga människor SVA:s grundläggande värderingar och kännetecken SVA tar ett viktigt samhällsansvar och står för en förutseende beredskap Vår verksamhet vilar på vetenskaplig

Läs mer

SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut AB

SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut AB SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut AB 1(10) Delårsrapport 1 januari 30 juni 2015 Org. nr 556464-6874 Andra kvartalet Intäkterna uppgick till 427,6 Mkr (385,3). Rörelseresultatet uppgick till 7,9 Mkr

Läs mer

Agenda Bioraffinaderi / Grön Agenda

Agenda Bioraffinaderi / Grön Agenda Agenda Bioraffinaderi / Grön Agenda Samverkan för ett branschöverskridande bioraffinaderi-koncept Projektledning: Lunds Universitet, Bioteknik och SP Energiteknik, Göteborg. Övriga medverkande: Bioraffinaderi-konceptet

Läs mer

Strategi för kvalitets- och innovationsarbete inom staden och samarbete med högre utbildning och forskning

Strategi för kvalitets- och innovationsarbete inom staden och samarbete med högre utbildning och forskning PM 2015:79 RI (Dnr 138-723/2015) Strategi för kvalitets- och innovationsarbete inom staden och samarbete med högre utbildning och forskning Borgarrådsberedningen föreslår att kommunstyrelsen beslutar följande.

Läs mer

Regionalfonden Västsverige

Regionalfonden Västsverige Regionalfonden Västsverige 2014-2020 Kort om Tillväxtverket Arbetar för att stärka företagens konkurrenskraft Genom kunskap, nätverk och finansiering skapar vi bättre förutsättningar för befintliga och

Läs mer

Nätverksträff Skolmatsakademin 2015-11-17. Marja-Leena Lampinen, Koncernstab Västra Götalandsregionen, Regional utveckling

Nätverksträff Skolmatsakademin 2015-11-17. Marja-Leena Lampinen, Koncernstab Västra Götalandsregionen, Regional utveckling Nätverksträff Skolmatsakademin 2015-11-17 Marja-Leena Lampinen, Koncernstab Västra Götalandsregionen, Regional utveckling VÄSTRA GÖTALAND 1,6 milj invånare. 49 kommuner Lång tradition inom industri och

Läs mer

SP är en internationellt ledande institutskoncern för forskning och innovation. Vi skapar värde i samverkan, vilket har avgörande betydelse för

SP är en internationellt ledande institutskoncern för forskning och innovation. Vi skapar värde i samverkan, vilket har avgörande betydelse för SP är en internationellt ledande institutskoncern för forskning och innovation. Vi skapar värde i samverkan, vilket har avgörande betydelse för näringslivets konkurrenskraft och hållbara utveckling. SP

Läs mer

Avsiktsförklaring. Bakgrund

Avsiktsförklaring. Bakgrund Avsiktsförklaring Denna avsiktsförklaring har idag träffats mellan Jönköpings kommun och Stiftelsen Högskolan i Jönköping, var för sig även kallad part och gemensamt kallade parterna. Bakgrund Syftet med

Läs mer

Nytänkande effektivt samarbete

Nytänkande effektivt samarbete Nytänkande effektivt samarbete HELHETSLÖSNINGAR FÖR TEKNISKA INSTALLATIONER Behov av nya lösningar Bygg- och installationsbranschen utvecklas snabbt. Idag är fastigheter mer tekniskt krävande än tidigare.

Läs mer

Välkommen till Kristianstad The Biogas City

Välkommen till Kristianstad The Biogas City Välkommen till Kristianstad The Biogas City Där vi samarbetar för att skapa en mer lönsam biogasbransch VD Krinova Incubator & Science Park Foto Biosfärkontoret Sven-Erik Magnusson Välkommen till Kristianstad

Läs mer

Certifiering. SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut

Certifiering. SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut Certifiering Profilområde Certifiering SP-koncernen har en omfattande certifieringsverksamhet som sträcker sig över många branscher, produkter och teknikområden.

Läs mer

MILJÖEGENSKAPER HOS HYDRAULOLJOR

MILJÖEGENSKAPER HOS HYDRAULOLJOR MILJÖEGENSKAPER HOS HYDRAULOLJOR MILJÖEGENSKAPER HOS HYDRAULOLJOR Varför miljöanpassade oljor? Introduktion En oberoende granskning av miljögodkända hydrauloljor SP-listan Vätskors kompatibilitet med olika

Läs mer