Årsredovisning SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Årsredovisning 2013. SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut"

Transkript

1 Årsredovisning 2013 SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut

2 INNEHÅLL Året i korthet 3 SP forskning och innovation i samverkan 4 VD-ord 6 SPs strategi för hållbar tillväxt 8 Omvärld och marknad 10 SPs affärsområden 14 SPs tekniska enheter och dotterbolag 22 Medarbetare 26 Forskning och innovation 30 Hållbarhet 32 Riskhantering 34 Förvaltningsberättelse 38 Koncernens rapport över totalresultat 42 Koncernens balansräkning 43 Koncernens rapport över förändringar i eget kapital 45 Koncernens rapport över kassaflöden 46 Moderföretagets resultaträkning 47 Moderföretagets balansräkning 48 Förändringar i moderföretagets eget kapital 49 Moderföretagets kassaflödesanalys 50 Noter 51 Revisionsberättelse 74 Bolagsstyrningsrapport 75 SPs styrelse 80 SPs koncernledning 82 Revisors yttrande om bolagsstyrningsrapport 82 Viktiga datum Adresser 83

3 ÅRET I KORTHET Fortsatt stark tillväxt - ökning med 126 Mkr eller 10 procent från föregående bio ekonomi samt life science har haft en särskilt positiv utveckling. vilket överträffar ägarens krav. Antalet medarbetare ökade under året med ett hundra- inom alla verksamheter. Under 2013 växte verksamheten i Lund där SP nu är omkring 40 medarbetare. Under inledningen av 2014 etablerades SP även i Norge med cirka 35 medarbetare. Utveckling och internationalisering SP breddar och fördjupar ständigt verksamheten och de internationella inslagen ökar. SP har ökat närvaron i Danmark och den viktiga Öresundsregionen. Under 2013 fortsatte arbetet med flera väsentliga satsningar: Life Science-området växer. Hållbar processutveckling är huvudfokus för verksamheten vid SPs nya dotterbolag SP Process Development ling för läkemedel är några av verksamhetsområdena. Nytt center för bioekonomi. procent av SP Processum i Örnsköldsvik. På samma område driver SP Energiteknik sedan 1 april 2013 en gröna råvaror till såväl traditionell industri som process- förnybara. AstaZero tar form. Under andra halvan av 2014 kommer test- och forskningsläggningen AstaZero i Borås att slå upp portarna för akademi och fordonsindustri. där utveckling av aktiv säkerhet inom fordonsindustrin verkare i hela världen. Världsledande på brandteknik. tog SP över som majoritetsägare till Sintef NBL. Den specialiserade verksamheten kommer att drivas sam- blir de ett av världens främsta resurser på området. Stor andel EU-projekt. SP hade under 2013 en projektvolym om nästan 110 Mkr i cirka 110 EU-projekt internationella aktörer samt andra institut och akademi. Se exempel på sidan 9. Innovativa småföretag Under 2013 har ett stort antal små och medelstora företag inom Vinnovas satsning Forska & Väx och inom de europeiska ramprogrammen. Samarbetet sker inom vitt skilda arbetsmaskiner och effektivare brandsläckning. NYCKELTAL NETTOOMSÄTTNING Nettoomsättning (Mkr) ,0 Antal årsanställda (personår) Räntabilitet på eget kapital (%) 5,4 270, SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut Årsredovisning

4 4 SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut Årsredovisning 2013

5 SP FORSKNING OCH INNOVATION I SAMVERKAN SP är en viktig forskningspartner för industriell utveckling och innovation. Verksamheten präg- SP ägs av RISE Research Institutes of Sweden AB. De mer än medarbetarna, varav över hälften akademiker och cirka 380 med forskarutbildning, utgör en betydande kunskapsresurs. SP består av moderbolaget och dotterbolagen AstaZero, CBI, Glafo, SIK, SMP, JTI, SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut A/S, SP Processum och SP Process Development, som tillsammans utgör en kraftfull institutsgrupp för innovation och hållbar utveckling av näringsliv och samhälle. Spetskompetens och bredd SP bygger starka, specialiserade forskningsmiljöer vid enheter och dotterbolag. Fackkompetensen i dessa samordnas tvärvetenskapligt genom sex olika affärsområden, som riktar sig mot olika branscher och samhällsutmaningar. Affärsområdena erbjuder SPs samlade kompetens effektivt och behovsanpassat. Deras uppgift är även att fånga upp signaler om viktiga framtida forskningsbehov. SP tar en aktiv del i många internationella samarbeten. Detta är både nödvändigt och önskvärt i en värld med en globaliserad industri och krav på handel utan gränser. Internationella samarbeten breddar kunskapsbasen ytterligare, ger värdefulla nätverk och en bra plattform för att stödja svenska företags internationella ambitioner. Ett institut med stark miljö- och energiinriktning Inom miljöområdet är intresset starkt fokuserat på att reducera utsläpp av växthusgaser och att minska global uppvärmning. SP, med bred kompetens, lång erfarenhet och omfattande näringslivskontakter inom bland annat bygg-, energi-, fordons- och livsmedelsteknik, är en viktig partner för industriell utveckling och innovation inom miljö och energi, och samtidigt internationellt drivande inom området. Mer än kunder SP utför årligen uppdrag för mer än kunder. Verksamheten syftar till att utveckla och förbättra kundernas produkter och processer och skapar därmed värde både för dem, och i förlängningen för samhället. Många av kunderna är småföretag. SPs utbud av tjänster är brett och omfattar allt från behovsmotiverad forskning, utveckling och innovation till forskningskomple- En annan viktig uppgift är att sprida kunskap. Förutom omfattande publicering i såväl vetenskapliga tidskrifter som i rapporter och handböcker bedriver SP också en bred seminarie- och kursverksamhet. Förra året publicerade SPs forskare och experter 515 vetenskapliga rapporter, 443 populärvetenskapliga artiklar och höll över föredrag vid seminarier och konferenser. Omfattande forskningssamverkan Samverkan med universitet och högskolor sker i kompetenscentra och projekt, genom delade tjänster och via deltagande i råd och styrelser. Denna samverkan stärker SPs forskningsområden kompetensutveckling. Totalt samarbetar SP med ett 100-tal institutioner vid universitet, högskolor och lärosäten, både i Sverige och internationellt. Att delta i EUs forskningsprogram är viktigt för kunskaps- i cirka 110 EU-projekt, varav 15 i en koordinerande roll. Antalet EU-projekt ökar år från år. utlysningar. Strategiska diskussioner förs löpande på ledningsnivå heten och KK-stiftelsen. Styrning och uppföljning SPs affärs- och ledningssystem stödjer ett effektivt genomförande av uppdrag och projekt. Systemen integrerar kvalitet, miljö och arbetsmiljö. Mål sätts upp och följs genom balanserade styrkort på bolags- och enhetsnivå. Drygt kunder sätter betyg på SPs verksamhet regelbundet. Varje år publicerar SP också en omfattande hållbarhetsredovisning enligt GRI, som redovisar både mål, mätmetoder och resultat. SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut Årsredovisning

6 VD-ORD Under 2013 fortsatte SP sin tillväxtstrategi. Vi gick också vidare i vår internationella expansion samtidigt som vår affärsområdesmodell banade väg för nya samarbeten mellan experter från olika discipliner och områden. Under 2014 lägger vi grunden för den alla medarbetare inom SP. När vi nu lägger 2013 bakom oss är det ett spännande och intressant år. Det var andra året i vår nuvarande strategifas. Bland de större händelserna märks bland annat invigningen av SP Process Development i Södertälje, förvärvet av SP Processum i Örnsköldsvik och den positiva utveckling inom brandforskning som bland annat innebar att vi vid årsskiftet 2013/2014 blev majoritetsägare i vår norska samarbetspartner, Sintef NBL. Bland våra projekt kan bland annat nämnas Smart Housing Småland en internationellt ledande innovationsmiljö där Smålands trä- och planglasindustri förenar sig för att skapa smart boende och hållbart byggande med utgångspunkt i glas och trä. Ett annat exempel är det SP-ledda Mistra Future Fashion-programmet som går ut på att skapa en mer hållbar svensk modeindustri. En nyckel för framgång är utveckling av livscykelanalysstudier som är relevanta för svenska förhållanden. Fortsatt tillväxt Året präglades också av ett allt närmare samarbete med akademi och näringsliv, ett fortsatt fokus på ledarskapsutveckling samt, inte minst, av en tillväxt på 10 procent. Omsättningen var Mkr (1 230) och resultatet uppgick till 44 Mkr (52). Tillsammans med en soliditet på 47,4 procent (57,9) ger det oss stora möjligheter att fortsätta realisera vår strategi för hållbar tillväxt. Trots en tuff marknad överträffar vi våra mål för året mycket tack vare att de internationella inslagen och vår samverkan ökar. Vår tillväxt syns också i att antalet medarbetare fortsatte att öka. Under 2013 blev vi ett hundra- ledande aktör inom forskning, utveckling och innovation områden som är avgörande för Sveriges framtida konkurrenskraft och utveckling. Vårt utökade engagemang i Norge är en viktig del i strävan mot visionen om att bli ett internationellt ledande institut. År 2012 etablerade vi oss i Danmark. Sett till våra uppdrag har vi redan kommit en bit på vägen. Under 2013 kom 16 procent av våra intäkter från andra länder än Sverige var också andra året med vår affärsområdesorganisation. Kärnan i strategin Den internationella satsningen och affärsområdesorganisationen är i grunden ett uttryck för insikten att det inte längre går att arbeta inom traditionella gränser. När företag går från komponent- och produktutveckling till att utveckla system och tjänster ställs nya krav på kunskap. Det räcker inte längre att hålla sig inom det egna kunskapsområdet, utan man företag står inför utmaningen att utveckla nya affärsmodeller. Här har SP unika förutsättningar med kombinationen av ledande institut samt en struktur som möjliggör och främjar samarbete över traditionella gränser. 6 SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut Årsredovisning 2013

7 Med en fot i framtiden Under 2014 kommer stora delar av verksamheten att präglas av att det är tredje och sista året i nuvarande strategi. Det innebär dels en form av bokslut över det som varit, dels att arbetet med nästa fas Vi kommer att fortsätta utveckla vår spetskompetens samtidigt som vi fördjupar samarbetet mellan våra enheter och dotterbolag i syfte att addera värde till våra kunder. Efter sommaren kommer vi också att inviga AstaZero en unik anläggning för forskning, utveckling och demonstration inom aktiv Arbetet med att formulera strategin för görs tillsammans med samtliga medarbetare. Utifrån våra tre kärnvärden förtroende, innovation och värdeskapande involveras alla som arbetar inom organisationen, dels att alla är väl förberedda när vi tar steget in i nästa strategifas. Tack senare år har alla medarbetare tillsammans byggt en stabil grund för och tagit viktiga steg på en spännande tillväxtresa. Detta har ofta skett i nära samarbete med kunder och samarbetspartners. Jag skulle därför vilja avsluta med att tacka medarbetare, kunder och samarbetspartners och samtidigt betona hur mycket jag ser fram emot det fortsatta samarbetet. Maria Khorsand vd och koncernchef SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut Årsredovisning

8 SPs STRATEGI FÖR HÅLLBAR TILLVÄXT SPs uppdrag är att bidra till att möta industrins och samhällets stora utmaningar. För att uppnå detta och hållbart utveckla SP i en alltmer hållbar tillväxt. SP arbetar enligt en treårig strategi för hållbar tillväxt. Den nuvarande perioden löper fram till 2014 och arbetet fortsatte under det gångna året enligt plan. Parallellt fastställdes även riktlinjer inför en kommande strategisk treårsplan SPs chefer och ledare har samtliga utbildats i det särskilda ledarutvecklingsprogram som fastlagts i strategin. Programmet ska säkra att utvecklingsarbetet sker enligt den strategi och med de värderingar syfte, bland annat har strategier och värderingar implementerats i de löpande utvecklingssamtalen. Koncernens vision, affärsidé och strategi för perioden , som presenteras till höger, har följts framgångsrikt under 2013 vilket även avspeglas i resultatet. Bland annat har de totala intäkterna ökat med 10 procent jämfört med föregående år och de internationella intäkterna har ökat till cirka 16 procent av omsättningen. Möjligheterna till tillväxt bedöms som goda för de kommande åren. SP har säkrat många stora 8 SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut Årsredovisning 2013

9 VISION Ett internationellt ledande institut. AFFÄRSIDÉ kraftig kompetens för innovation och värde skapande i näringslivet och en hållbar samhällsutveckling. STRATEGI Relationer Bygga långsiktiga relationer till kunderna och skapa värde tillsammans med dem. Aktiviteter: SP fortsätter att bygga långsiktiga relationer med kunder och samarbetspartners. Ett bra exempel på detta är Vinnova-projektet Smart Housing Småland en långsiktig Kompetens mans har en internationellt konkurrenskraftig och bred kompetens. Aktiviteter: SP växer och antalet medarbetare ökade med och utveckla kompetensen erbjuder SP goda möjligheterna till personlig utveckling och vidareutveckla samtidigt starka Internationalisering Stärka verksamheten internationellt genom samarbete med kunderna och genom engagemang och deltagande i internationella samarbetsprojekt. Aktiviteter: Ett antal initiativ har tagits för att öka SPs verk- och Brasilien. En viktig del i denna strategi är forsknings- nätverk med internationella aktörer och forskare Forskning och innovation Driva forskning för innovation i världsklass i samverkan med andra aktörer. Aktiviteter: SP fortsätter att bygga starka forsknings- och innovationsmiljöer. Under året blev två nya dotterbolag med- energigrödor. Under inledningen av 2014 stärktes verksamheten vidare genom ett förvärv i Norge och start av den gemensamma verksamheten SP Fire Research. Tekniska tjänster cessen. Aktiviteter: SP utvecklar ständigt tjänsteutbud och experimentella resurser för att motsvara näringslivets behov. Under året har bland annat en ny högspänningshall tagits i bruk och brandlaboratoriet utökats. Som en del i koncernens långsiktiga satsning inom bioekonomi driver SP sedan april MÅL Årlig intäktsökning Vinstmarginal Medarbetarindex 10% 3% > 69 Årlig ökning av internationella intäkter 17% Räntabilitet på eget kapital 4% Energiförbrukning per anställd kwh SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut Årsredovisning

10 OMVÄRLD OCH MARKNAD där traditionella bransch- och nationsgränser spelat ut sin roll och där samarbeten och innovativa forskningsmiljöer. Ofta beskrivs spets och bredd som varandras motsatser. Det är dock ett förlegat synsätt. Dagens industriella och samhälleliga utmaningar kräver både djup kunskap inom enskilda discipliner och förmåga att få dessa spetsar att samverka för att lösa de riktigt stora utmaningarna. Detta är SPs styrka. SP har över kunder, nationellt och internationellt. Frågeställningarna berör merparten av de industriella marknaderna i Sverige. Av denna anledning är det viktigt att SP utvecklar den strategiska närvaron på ledande arenor i samtliga branscher där bolaget är verksamt. Det stora antalet kunder och branscher innebär att den samlade påverkan från branschkonjunkturer är låg. SPs forsk- år en trend som fortsätter inför Aktörer SP är en betydande del av det svenska innovationssystemet. Ett innovationssystem är ett mer eller mindre löst sammansatt system av aktörer som i olika konstellationer samverkar kring utveckling och innovation. Man kan förenklat säga att det innehåller ett antal huvudaktörer med olika funktioner såsom: Finansiering (privat och offentlig) Forskning och utveckling Teknik- och kunskapsöverföring, teknikspridning Stöd till små och medelstora företags utveckling Utbildning Stimulans av rörlighet för högutbildad arbetskraft Aktörerna i innovationssystemet är bland andra: Industri och övrigt näringsliv Regering och myndigheter på nationell och regional nivå, övriga samhällsaktörer Universitet och högskolor Forskningsinstitut, science parks och inkubatorer Ett effektivt innovationssystem fordrar en stark samverkan mellan forskning, näringsliv och samhälle. tydlig katalysator; ofta i form av drivande personer med förmåga att få med sig människor, bygga nätverk och hitta rätt konstellationer för att driva projektet vidare. Detta är en viktig roll för forskningsinstituten att erbjuda, tillsammans med övriga insatser. 10 SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut Årsredovisning 2013

11 SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut Årsredovisning

12 OMVÄRLDSFAKTORER Här beskrivs omvärldsfaktorer med stor inverkan på SPs verksamhet. Dessa faktorer innebär både utmaningar och möjligheter. Rätt hanterade innebär de att SP kan ta viktiga steg mot visionen att bli ett internationellt ledande institut. Omvärldsfaktorer: Konjunktur Fortsatt globalisering Ökad interaktion mellan discipliner Hållbarhetsfrågor alltmer centrala Konjunktur SPs kunder påverkas starkt av konjunkturen på sina olika marknader såväl i Sverige som internationellt. En svag konjunktur forskning, genomföra provningar eller nyttja andra tekniska tjänster. SPs verksamhet inom många olika branscher, liksom verksamhetsbredden från forskning till tekniska tjänster, ger dock en rimlig stabilitet och möjlighet att parera för omvärldens konjunkturutveckling. SPs kompetens när det gäller att arbeta över disciplinära gränser, gör att nya områden ständigt utvecklas. Förutom att detta är en viktig insats för näringslivet, kompenserar det ytterligare för konjunkturpåverkan. SPs målgrupp är såväl stora som små och medelstora bolag. De senare utgör merparten av SPs kunder. Forsknings- och innovationsfinansiering - omvärldsfaktor för SP. I detta samspel påverkar såväl nationella och europeiska budgetsatsningar, som de olika branschernas konjunkturer. För SP innebär detta att EUs så kallade ramprogram (nu Horizon 2020) liksom Sveriges forsknings- och innovationspropositioner har stor betydelse. Förutsättningarna är starkt varierande för olika branscher. Flera branscher med stor betydelse för Sveriges ekonomi saknar idag en samordnad satsning på forskning och innovation. Trots det ser 12 SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut Årsredovisning 2013

13 SP med viss tillförsikt på förutsättningarna för en fortsatt positiv utveckling. Fortsatt globalisering Idag är många företag globala från dag ett. Det ställer krav både på och utveckling. Liksom svenskt näringsliv i stort har SP tidigt tänkt utanför nationsgränserna. För att skapa värde för svenskt näringsliv måste internationellt ledande kompetens kunna erbjudas. För detta krävs väl meriterade medarbetare, en medveten satsning på mångfald och internationella rekryteringar, ledande experimentella resurser och, inte minst, hög delaktighet i de mest framstående FoI-miljöerna. SP samarbetar med forskare internationellt där SP är en av få aktörer som kombinerar djup spetskunskap inom enskilda områden med en bredd och en vana att samarbeta över traditionella gränser. rer, men genomför även företags- insatser. Idag kommer cirka 16 procent av omsättningen från andra länder än Sverige. Längst har utvecklingen gått inom enheterna SP Brandteknik, med nära 30 procent och SP Kemi, Material och Ytor som närmar sig 40 procent. SPs tre största internationella marknader är idag USA, Norge och Tyskland. SP satsar medvetet på tillväxtländer som Brasilien och Indonesien genom projekt som bygger på kompetensöverföring inom valda styrkeområden. Konkurrensen på den internationella marknaden kommer främst år ökat sin internationella omsättning och planerar för fortsatt internationell tillväxt. Ökad interaktion mellan discipliner Effektiva innovationssystem, det vill säga de samlade insatserna för att ta kunskap till marknad, kräver ökad interaktion mellan discipliner. Likt nationsgränserna förlorar idag även disciplingränser i betydelse. Spetskompetens från många olika områden är en förutsättning för innovationer som ska möta framtidens stora och komplexa utmaningar. För industrin handlar det inte enbart om att utveckla nya tekniska lösningar; för att säkerställa sin konkurrenskraft måste man också utveckla nya affärsmodeller. SP har under lång tid utvecklat kompetens inom systemanalys för att sätta teknikkunskap och utveckling i rätt perspektiv. Forskning om tjänster och tjänsteinnovation går hand i hand med teknikutvecklingsbehoven. SPs styrka inom mätteknik och experimentella resurser utvecklas för att möta industrins behov av att produktanpassa för våra sinnens behag. Med detta menas att produktens funktion och påverkan på våra sinnen får allt större betydelse. Ett exempel kan vara en designad ljudmiljö eller kroppsnära produkter som ska upplevas behagliga att bära. Ett annat kan vara affärsmodeller som minskar miljöpåverkan och skapar nya marknader. Flera branscher står inför stora omställningar som kräver kompetenser från ett stort antal vetenskapliga discipliner. Detta kan ex- som möjliggör hållbar omställning för bland andra skogsindustrin, energi-, jordbruks-, livsmedels- och kemiindustrin. Exempel kan SP är en av få aktörer som har möjlighet att möta denna utveckling genom att man kombinerar djup spetskunskap inom enskilda områden med en bredd och en vana att samarbeta över traditionella gränser. SPs affärsområden, som infördes 2012, är ett sätt att säkerställa denna gränsöverskridande samverkan. Hållbarhetsfrågorna alltmer centrala Fokus på hållbarhetsfrågor ökar, i SPs uppdrag och forskningsprojekt precis som i samhället i övrigt. Ett tydligt exempel är utvecklingen inom hållbar stadsutveckling, där traditionella tekniska frågor som energieffektivitet, i allt högre grad kombineras med ekonomiska och sociala frågeställningar. Rimliga hyror för att motverka segregation, god funktionalitet för stadsdelens invånare och fokus på ett lokalt näringsliv är några exempel. Samtidigt behövs robusta, hållbara lösningar vad gäller information, transporter, livsmedelsförsörjning, avfall, energi, vatten och Ökad efterfrågan på test, demonstration och verifiering Teknisk forskning och utveckling samt marknadsintroduktion av bla experimentella resurser anpassade för ändamålet. Processer utvecklade i bänkskala behöver demonstreras i skala som är relevanta för kommande investeringsbedömning inom exempelvis uppfylla krav som ställs av olika aktörer. Som en naturlig del i en kvalitetssäkrad innovationskedja investerar SP ständigt i ny experimentell infrastruktur för att bistå ett internationellt närings- Test- och demonstrationsbanan AstaZero är en kraftfull resurs för fordonsindustrin. AstaZero fokuserar på utveckling och utvärdering av aktiva säkra system och kommunikation i och mellan fordon eller infrastruktur. Anläggningen, som tas i bruk under hösten 2014, erbjuder den internationella fordonsindustrin en unik experimentell miljö. Den är SPs hittills största satsning och ägs tillsammans med Chalmers. SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut Årsredovisning

14 SPs AFFÄRSOMRÅDEN många olika fackområden mobiliseras. En viktig del i SPs strategi är därför att engagera bolagets tekniska specialister i tvärdisciplinära SP erbjuder forskningsmiljöer och kompetens inom sex affärsområden, riktade mot dagens stora och dotterbolag, så att SP med både bredd och djup kan ta sig an väsentliga projekt inom olika områden. SP är Sveriges största forskningsinstitut, en kraftfull forskningsinstans som tar en aktiv del i samhällsutvecklingen, både inom Sverige och i internationella samarbeten. SPs drygt medarbetare, kunder och intressenter. Maria Khorsand vd och koncernchef Affärsutvecklingsdirektör John Rune Nielsen Per-Erik Petersson Ekonomidirektör Stefan Liljedahl Personaldirektör Anita Olson Kommunikationsdirektör Brandteknik Bygg och Mekanik Elektronik Energiteknik Mätteknik AstaZero AB Glafo AB SMP Svensk Maskinprovning AB SP Process Development AB SP Processum AB SPs styrka är kombinationen av teknisk bredd och spets. Bolagets starka och vetenskapligt inriktade forskningsmiljöer samlas utifrån fackområde inom 18 olika enheter och dotterbolag fackkompetens och resurser från dessa miljöer och samordnas via SPs sex affärsområden inom olika bransch- och samhällsområden. 14 SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut Årsredovisning 2013

15 Den främsta uppgiften för affärsområdena är att samla bolagets resurser på ett optimalt vis, utifrån varje projekt och utmaning. De och sammanhang där SPs kompetens kommer till nytta. Affärsområde Energi arbetar för resurseffektiva och mer hållbara energilösningar. SP arbetar med utveckling och utvärdering av såväl komponenter som systemlösningar. Förnybara drivmedel, effektivare energi-distribution, energieffektiva byggnader och energiomvandling i alla led för att åstadkomma en hållbar energianvändning är exempel på några väsentliga områden. Affärsområde Informations- och Kommunikationsteknik, IKT, arbetar med de utmaningar som en alltmer uppkopplad och internetbaserad verklighet ställer på framtiden. Robust positioneringsteknik, sjukvård på distans, säkrare logistik- och transportlösningar och säkra betaltjänster är några viktiga expertområden. Affärsområde Risk och Säkerhet har fokus på att förebygga och utveckla ny kunskap och teknik för att möta de ökade risker och den höga sårbarhet som dagens högteknologiska samhälle medför. Området spänner över insatser från robusta försörjningssystem till brandrelaterade frågor, exempelvis tunnelbränder. Affärsområde Samhällsbyggnad adresserar utmaningar i den byggda miljön. I fokus är insatser för att skapa hållbarhet i alla led i urbana miljöer, förebygga effekter av klimatförändringar samt hantera resurser effektivt utifrån ett livscykelperspektiv. Affärsområde Transport arbetar för säkrare, mer energi- och resurseffektiva transportlösningar för såväl gods som människor, där dagens fossila bränslen fasas ut till förmån för nya, förnybara lösningar. Området omfattar såväl vägburna som spårbundna transporter, samt transporter till sjöss. Affärsområde Life Science arbetar med utmaningar relaterade till människors livssituation i allt från livsmedelsförsörjning till sjukvårds- och hälsoaspekter. SPs insatser spänner över allt från hållbar livsmedelsproduktion till utveckling av nya läkemedel och bättre vårdprocesser. SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut Årsredovisning

16 Affärsområde ENERGI är några av de övergripande utmaningar som SPs affärsområde Energi arbetar med. Både på komponent- och systemnivå utvecklar SP nya hållbara energilösningar. En växande befolkning i världen och krav på större miljöhänsyn kräver hållbara energilösningar. Det handlar om allt från energieffektiva byggnader till hållbara industriprocesser och transporter. Hållbara energilösningar omfattar även förnybara drivmedel, effektivare energidistribution och energiomvandling i alla led. Det minskar våra behov och ger en lägre miljöpåverkan. Affärsområde Energi bidrar till utvecklingen av nya teknik- och processlösningar för effektivare resurs- och energianvändning och lägre miljöpåverkan. Uppdragen kan röra allt från utvärdering av komponenter till analys av systemlösningar och deras inverkan på en överordnad systemnivå. MER FORSKNING INOM ENERGI: Bättre högspänningskablar under flera år utvecklat metoder och mätsystem för minska effektförluster och materialåtgång i högspänningskablar. Testbädd utvecklar solenergi SP samlar svenska spetsresurser inom miljöteknik i ett nytt omfattande projekt för att utveckla solenergilösningar av yppersta klass. Projektet ska skapa en miljö där kommersiellt gångbara leverera stödfunktioner under hela utvecklingstiden. Skorstensfri öppen spis Dekorationseldning är den nya inredningstrenden. Skorstensfria öppna spisar eldade med alkohol ger ett levande och dekorativt inslag i rummet. Eftersom avgaserna släpps direkt ut i rumsluften ställs höga krav på förbränningskvalitet och effekt. Som ett av världens P-märker SP dessa produkter. Skogskemi ger nya gröna råvaror Hållbar kemi samt forskning och utveckling kring nya produkter från skogsindustrin. Det är huvudfokus i SPs nya verksamhet SP Processum. Forskningsområdet kallas bio- Biorefinery Demo Plant och skalbarhet testas för mängder av nya applikationer. Ett viktigt fokus på många områden är att ersätta fossila råvaror med innovativa medel och bioenergi. 16 SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut Årsredovisning 2013

17 Affärsområde IKT, INFORMATIONS- OCH KOMMUNIKATIONSTEKNIK En alltmer uppkopplad och internetbaserad verklighet ställer nya krav på robusta och säkra system. Med allt från positioneringsteknik till sjukvård på distans på agendan Informations- och kommunikationsteknik blir allt viktigare inslag i samhället och antalet tekniklösningar ökar ständigt. Teknikutvecklingen öppnar för nya lösningar och frågeställningar inom många områden, allt från sjukvård på distans till effektivare och säkrare logistik- och transportlösningar eller betaltjänster. områden är positioneringsteknik, elektromagnetisk störtålighet och säker elektronik, smarta energinät, fordonskommunikation, mobil inomhustäckning, intelligenta transparenta material och tidhållning av internet i Sverige. MER FORSKNING INOM IKT: The internet of things År 2020 räknar man med att 50 miljarder prylar kommer att vara uppkopplade mot internet. SP utvärderar tillämpningar som sensornätverk och molnbaserade energi användningen i byggnader. Glasklar revolution med smarta glas Glas med intelligenta multifunktioner kan inom kort bli verklighet. Glas i kombination förvandlas nu till morgondagens produkter hos SP i ett antal spännande projekt. Glafo leder projekt som handlar om innovativ glas- och fönsterteknologi i det teknikgenombrott som de nya transparenta materialen förväntas medföra. Smart Housing Småland. Samlad digital information viktig inom e-hälsa SPs erfarenhet av informations- lägger grunden i ett arbete som syftar till en enklare och mer samlad journalhantering inom vården. Smarta nät är framtiden Det västsvenska initiativet Kraftsamling Smarta nät utforskar hur användarna själva kan styra sin kostnader och få mer förnybar energi i elmixen. SP arbetar här tillsammans med bland andra borg Energi och Västra Götalandsregionen. SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut Årsredovisning

18 Affärsområde LIFE SCIENCE SPs affärsområde Life Science arbetar med globala utmaningar relaterade till människors och hälsoprocesser är några av de uppgifter som står på agendan. ställer nya krav på människors livssituation, i allt från livsmedelsförsörjning till sjukvårds- och hälsoaspekter. SP har en bred verksamhet inom Life Science och arbetar med allt från hållbar livsmedelsproduktion till utveckling av nya läke medel och bättre vårdprocesser. Projekt pågår inom en rad områden jordbruk, livsmedelsteknik, medicinteknik och process utveckling, samt återvinning av resurser. industrin, hos tillverkare av medicintekniska produkter och bland aktörer i livsmedelskedjan. MER FORSKNING INOM LIFE SCIENCE: Utforskar vården ur patientens perspektiv och utvärderas nya vårdinsatser utifrån patientens egna upplevelser. Nya läkemedel från lab till klinisk prövning Sektionen Substance & Formulation inom SP Process Development bara processer som ger nya läkemedel bästa chans till framgång i behandling av patienter och på marknaden. Testning utan djur Snabbare och enklare produktutveckling och test av nya substanser utan att de behöver användas på djur. Det arbetar SPs Good Laboratory Practise-godkända cellodlingslabb för. Som enda svenska aktör som ska ge både bättre och mer etiska testmetoder. Start i medvind för SP Process Development Den 4 februari 2013 invigde näringsminister Annie Lööf nya SP Process Development kompetens från AstraZenecas nedlagda verksamhet tas tillvara. SP Process Development hjälper forskare och företag att kommersialisera nya akademi och närings liv. Ett 30-tal medarbetare var med från starten; en rad projekt har hittills initierats och intresset för verksamheten växer. SP har med SP Process Development skapat en väsentlig ny nisch inom Life Science. kemisk processutveckling är relevant. SP har därmed fått ännu en stark resurs som kan 18 SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut Årsredovisning 2013

19 Affärsområde RISK OCH SÄKERHET komplexa och sårbara samhälle medför. Uppgifterna spänner över insatser från robusta försörjningssystem till mer konkreta säkerhetsfrågor som brandsäkerhet. övergripande systemnivå. Inom SP handlar forskningen om att optimera nivåer av skydd och säkerhet i framtidens samhälle. Forskarna arbetar med nya lösningar för säkert samhällsbyggande, robusta försörjningssystem, samt för att erbjuda enskilda bättre skydd mot oönskade händelser. Inom affärsområdet hanteras globala utmaningar som ökad antibiotikaresistens, livsmedelsförsörjning för världens växande befolkning och klimatrisker. SP arbetar även med brand- och explosionsskydd, maskinsäkerhet och livsmedelssäkerhet. MER FORSKNING INOM RISK OCH SÄKERHET: Mjuk asfalt minskar skador Genom att blanda nedmalda bildäck i asfalt kan konsekvenserna minimeras för den som faller på cykelbana eller övergångsställe. Innovation mot infektion Vårdrelaterade infektioner är en alltför vanlig komplikation på våra sjukhus. höga vårdkostnader. ning för att forska kring hur dessa infektioner kan hanteras och minimeras. Projektet Innovation mot infektion är syftet också att minska användningen av antibiotika och minimera problemen med resistenta bakterier. är infektioner som kan relateras till medicintekniska produkter (till exempel urinvägs- ning i vårdlokaler. Nytt släcksystem i tunnlar Brand i tunnel är en svårhanterad risk där utvecklingen idag går snabbt framåt. SP har genomfört uppmärksammade storskaliga bland annat kommer att användas i Förbifart Stockholm. Livsmedelskris utan fossila bränslen Livsmedelsförsörjningen i Sverige både för odling av grödor och inom hela förädlingsindustrin. SP har granskat vad som händer om tillgången på fossil energi plötsligt vårt samhälle är ytterst sårbart. SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut Årsredovisning

20 Affärsområde SAMHÄLLSBYGGNAD kontors- och industrifastigheter såväl som i stadsplanering. Hållbarhet i alla led och en beredskap för effekter av klimatförändringar är några viktiga fokusområden. och en större andel äldre ställer krav på effektivare resursanvändning och ökad tillgänglighet i den byggda miljön. Framtidens hållbara städer ska erbjuda attraktiva stadsdelar för alla, samtidigt som de rustas för att klara klimatpåverkan i ett längre perspektiv. Städerna kräver också en effektiv resursanvändning när det gäller transporter, energi, vatten och avlopp samt avfall. påverkan under hela livscykeln. SP skapar ny kunskap både i Sverige och internationellt genom projekt som i samarbete med många aktörer utvecklar och utvärderar ny teknik och nya system. MER FORSKNING INOM SAMHÄLLSBYGGNAD: Energismart trähus ger billigt boende SP och trähusföretaget Derome genomför en unik satsning på experimentvillor i Borås och Varberg. De klimatsmarta husen minskar energianvändningen med drygt 60 procent och ingår i EU-projektet Need4B. Hållbar vardag för alla När Borås Stad bygger en ny hållbar stadsdel har SP en viktig roll. hållbarhet ska växa fram i samver- näringslivet och invånarna. Bättre energiplanering i städer ett intensivt arbete för att förbättra städers energiplanering och förmåga att nå klimatmål. Här sam- - SP arbetar bland annat med en enkel modell för energiplanering. Hållbar stad går i grågrönt Med projektet Grågröna systemlösningar för hållbara städer och funktionella stadsmiljöer växa fram. Här ska stadens gröna och grå ytor samverka och korrekt vattentillförsel. leder det till att vatten inte kan rinna undan tillräckligt snabbt vid häftiga regn. konkreta förslag som blir till nytta för stadsplanerare och byggherrar och resulterar i 20 SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut Årsredovisning 2013

RISE RESEARCH INSTITUTES OF SWEDEN AB. årsberättelse 2014. rise ab årsberättelse 2014 1

RISE RESEARCH INSTITUTES OF SWEDEN AB. årsberättelse 2014. rise ab årsberättelse 2014 1 RISE RESEARCH INSTITUTES OF SWEDEN AB årsberättelse 2014 rise ab årsberättelse 2014 1 2 rise ab årsberättelse 2014 Innehåll Verksamheten 2014 VD har ordet 4 Om RISE Research Institutes of Sweden 8 RISE

Läs mer

VÄSTRA GÖTALAND 2020 VÄSTRA GÖTALAND 2020 STRATEGI FÖR TILLVÄXT OCH UTVECKLING I VÄSTRA GÖTALAND 2014-2020 (RUP)

VÄSTRA GÖTALAND 2020 VÄSTRA GÖTALAND 2020 STRATEGI FÖR TILLVÄXT OCH UTVECKLING I VÄSTRA GÖTALAND 2014-2020 (RUP) VÄSTRA GÖTALAND 2020 STRATEGI FÖR TILLVÄXT OCH UTVECKLING I VÄSTRA GÖTALAND 2014-2020 (RUP) 1 VÄSTRA GÖTALAND 2020 STRATEGI FÖR TILLVÄXT OCH UTVECKLING I VÄSTRA GÖTALAND 2014-2020 INNEHÅLL FÖRORD 3 UTGÅNGSPUNKTER

Läs mer

RISE-gruppen (konsoliderade bolag och intressebolag RISE AB, SP, Swedish ICT, Swerea och Innventia)

RISE-gruppen (konsoliderade bolag och intressebolag RISE AB, SP, Swedish ICT, Swerea och Innventia) Bokslutskommuniké 2014 RISE Research Institutes of Sweden AB (RISE AB) är statens ägarbolag för industriforskningsinstitut. Bolagets uppgift är att samla den svenska institutssektorn och stärka dess roll

Läs mer

MADE IN SWEDEN 2030 Strategisk innovationsagenda för svensk produktion

MADE IN SWEDEN 2030 Strategisk innovationsagenda för svensk produktion MADE IN SWEDEN 2030 Strategisk innovationsagenda för svensk produktion INNEHÅLL Nationell kraftsamling och innovation för produktion i Sverige...3 Produktion i Sverige 2030 en vision för svenskt välstånd...4

Läs mer

AB Å fö Årsredovisning i Å d i 2003 i 2003

AB Å fö Årsredovisning i Å d i 2003 i 2003 Årsredovisning 2003 Kapitelrubrik 1 2 4 6 9 12 16 Året i korthet Detta är ÅF VD har ordet Mission, vision och strategier Omvärld och marknad Medarbetare Miljö Divisioner 18 20 22 24 26 28 32 Energi & Miljö

Läs mer

Den nationella innovationsstrategin

Den nationella innovationsstrategin Den nationella innovationsstrategin Produktion: Näringsdepartementet Illustrationer: Johan Hallnäs/Svenska Grafikbyrån Foto Elliot Elliot/Johnér, omslag, Morgan Karlsson/Johnér, s 4, Kari Kohvakka/Johnér,

Läs mer

Handlingsplan för svensk miljöteknik

Handlingsplan för svensk miljöteknik Handlingsplan för svensk miljöteknik 1 innehåll Förord... 5 Sammanfattning...7 1 Ett framtidsområde... 10 1.1 Ett nytt näringsliv behöver ta plats... 11 1.2 Miljöteknikområdet...12 1.3 Swentecs uppdrag...15

Läs mer

ÅF är ett ledande teknikkonsultföretag

ÅF är ett ledande teknikkonsultföretag Årsberättelse 2006 1 Siffror i korthet 2 DettaärÅF 4 VD har ordet 6 Affärsidé, vision, mål och strategier 8 Omvärld och marknad 12 Medarbetare 16 Hållbar utveckling Divisioner 19 Engineering 22 Infrastruktur

Läs mer

ÅRS REDO VISN ING 2014

ÅRS REDO VISN ING 2014 ÅRS REDO VISN ING 2014 Innehåll 03 Verksamhetsåret som gått 06 Vd har ordet 09 Kundcase: Tele2 11 Vision, affärsidé, mål och strategier 14 Marknad och kunder 17 Trender 19 Verksamhet 23 Kundcase: Latour

Läs mer

INNEHÅLL. 2013 slog vi nytt rekord i antalet resenärer samtidigt som vi nådde det högsta

INNEHÅLL. 2013 slog vi nytt rekord i antalet resenärer samtidigt som vi nådde det högsta Årsredovisning och hållbarhetsredovisning 2013 sida Swedavia i korthet 3 Året i korthet 4 Viktiga händelser 5 VD-ord 6 Strategi och mål Vår strategi 8 Strategiska prioriteringar 9 Affärsmodell 11 Mål 12

Läs mer

Behov av kunskap och kompetens för tjänsteinnovationer VINNOVA

Behov av kunskap och kompetens för tjänsteinnovationer VINNOVA Behov av kunskap och kompetens för tjänsteinnovationer av VINNOVA Förord VINNOVA har i regleringsbrevet för budgetåret 2011 fått i uppdrag att analysera behoven av kunskap och kompetens för tjänsteinnovationer

Läs mer

Innehåll. Års- och hållbarhetsredovisning 2014. Års- och hållbarhetsredovisning 2014

Innehåll. Års- och hållbarhetsredovisning 2014. Års- och hållbarhetsredovisning 2014 Års- och hållbarhetsredovisning 2014 Innehåll Introduktion 2014 i sammandrag...4 Marknad och försäljning...6 VD har ordet...8 Strategisk inriktning...10 Omvärld och marknad... 12 Verksamhet... 16 Ansvar...

Läs mer

År s r e d ovi s n i n g

År s r e d ovi s n i n g Årsredovisning 2008 AffärsidÉ PartnerTech utvecklar och tillverkar avancerade produkter på kontrakt inom utvalda affärssegment och för kunder med ledande positioner i Europa. I rollen som kontraktstillverkare

Läs mer

Forsknings- och innovationsstrategi för en biobaserad samhällsekonomi. Forsknings- och innovationsstrategi för en biobaserad samhällsekonomi

Forsknings- och innovationsstrategi för en biobaserad samhällsekonomi. Forsknings- och innovationsstrategi för en biobaserad samhällsekonomi Rapport utarbetad på uppdrag av regeringen av Formas i samråd med VINNOVA och Energimyndigheten Rapport: R2:2012 ISBN 978-91-540-6067-2 Grafisk design: Lupo Design Omslagsbild: Magnus Rietz Bilder i inlagan:

Läs mer

Innovationer för nya jobb och hållbar utveckling

Innovationer för nya jobb och hållbar utveckling Socialdemokraterna 2012-07-05 Innovationer för nya jobb och hållbar utveckling RAPPORT 2 (46) Förord Sverige är idag ett av världens mest öppna, exportberoende och innovativa länder. I den stenhårda internationella

Läs mer

FÖR SVENSK FRAMGÅNG INOM FORSKNING OCH INNOVATION 2013 2016

FÖR SVENSK FRAMGÅNG INOM FORSKNING OCH INNOVATION 2013 2016 FÖR SVENSK FRAMGÅNG INOM FORSKNING OCH INNOVATION 2013 2016 FÖR SVENSK FRAMGÅNG INOM FORSKNING OCH INNOVATION 2013 2016 Underlag till forsknings- och innovationsproposition från Vetenskapsrådet, VINNOVA,

Läs mer

Ett konkurrenskraftigt ekosystem för Life Science

Ett konkurrenskraftigt ekosystem för Life Science Ett konkurrenskraftigt ekosystem för Life Science Innehåll 1. Sammanfattning 3 2. Uppdraget 5 3. Vad är Life Science-sektorn? 6 4. Om företagen 7 5. Demografisk utveckling 9 6. Hur har vi utfört uppdraget

Läs mer

S Å d i i. Årsredovisning 2010

S Å d i i. Årsredovisning 2010 S Å d i i Årsredovisning 2010 Innehåll Detta är Semcon 2 VD-ord 4 Vision, affärsidé, mål och strategier 6 Effektiv projektstyrning 8 Tjänster 1 0 Historik 1 0 Marknad och trender 12 Life Science 14 Energi

Läs mer

YKIs PETER ALBERIUS SER OANADE MÖJLIGHETER

YKIs PETER ALBERIUS SER OANADE MÖJLIGHETER Kundtidning från SP TEKNIK FORSKNING YKIs PETER ALBERIUS SER OANADE MÖJLIGHETER NUMMER 3 2008 KONSTGRÄS TESTAS FÖR BREDDFOTBOLL ANLAGDA BRÄNDER SKA stoppas CE-MÄRKNING SNART OBLIGATORISK 35 30 25 20 %

Läs mer

Miljöteknikmöjligheter i Västsverige

Miljöteknikmöjligheter i Västsverige Miljöteknikmöjligheter i Västsverige En sammanfattning av Kartläggning av miljötekniksektorn i Västra Götaland - 2011 Sammanställd av Jonas Norrman & Rebecca Brembeck, Nätverket GAME, samt Catarina Hedar,

Läs mer

It i människans tjänst

It i människans tjänst It i människans tjänst en digital agenda för Sverige 2 Produktion Näringsdepartementet Foto Maskot, istockphoto Tryck: åtta.45, Stockholm, oktober 2011 Artikelnummer N2011.12 Diarienummer 2011/342/ITP

Läs mer

Årsredovisning. Innehåll

Årsredovisning. Innehåll LAToUr Årsredovisning 2014 Årsredovisning 2014 Innehåll 3 2014 i sammandrag 4 VD-ord 6 Det här är Latour 8 Trender i omvärlden 10 Förvärvsprocessen 12 Hållbarhetsarbete 12 Medarbetare 16 Miljö- och affärsnytta

Läs mer

Industriell produktion 13. Industriell återvinning 16 Notiser 19. Swerea IVF 20. Swerea MEFOS 21. Swerea swecast 23.

Industriell produktion 13. Industriell återvinning 16 Notiser 19. Swerea IVF 20. Swerea MEFOS 21. Swerea swecast 23. Årsberättelse 2012 1 2 innehåll 3 Ord från VD 4 2012 i korthet 7 Swerea-koncernen 8 Swerea växer 10 TEMA Industriell produktion och återvinning Industriell produktion 13 Industriell återvinning 16 Notiser

Läs mer

Forskning för ett säkrare samhälle. Ny kunskap för framtidens utmaningar MSB:s forskningsstrategi 2014 2018

Forskning för ett säkrare samhälle. Ny kunskap för framtidens utmaningar MSB:s forskningsstrategi 2014 2018 Forskning för ett säkrare samhälle Ny kunskap för framtidens utmaningar MSB:s forskningsstrategi 2014 2018 Forskning för ett säkrare samhälle Ny kunskap för framtidens utmaningar MSB:s forskningsstrategi

Läs mer

Delegationen för hållbara städer Slutsatser av regeringsuppdrag september 2008 december 2012

Delegationen för hållbara städer Slutsatser av regeringsuppdrag september 2008 december 2012 Delegationen för hållbara städer Slutsatser av regeringsuppdrag september 2008 december 2012 Ställ om nu! 1 Steg för en hållbar stad Färdriktning Klimathotet och begränsade naturresurser tydliggör vilka

Läs mer

Bioraffinaderier för ett grönt Sverige. en strategisk forsknings- och innovationsagenda för utveckling av branschöverskridande bioraffinaderi-koncept

Bioraffinaderier för ett grönt Sverige. en strategisk forsknings- och innovationsagenda för utveckling av branschöverskridande bioraffinaderi-koncept Bioraffinaderier för ett grönt Sverige en strategisk forsknings- och innovationsagenda för utveckling av branschöverskridande bioraffinaderi-koncept 1 Förord Denna forsknings- och innovationsagenda har

Läs mer

www.pwc.se Kvalitet service innovation

www.pwc.se Kvalitet service innovation www.pwc.se Kvalitet service innovation Vår vision Vår vision är att medverka till ett väl fungerande privat, offentligt och ideellt företagande som inger förtroende. PwC Sverige det här är vi Innehåll

Läs mer

Forskningsrådet Formas Årsredovisning 2014

Forskningsrådet Formas Årsredovisning 2014 Forskningsrådet Formas Årsredovisning 2014 Under 2014 utlyste Formas bidrag till forskning med anledning av branden i Västmanland Omslagsfoto: Med anledning av branden i Västmanland sommaren 2014 utlyste

Läs mer

Kartläggning av miljötekniksektorn i Västra Götaland - 2011

Kartläggning av miljötekniksektorn i Västra Götaland - 2011 Kartläggning av miljötekniksektorn i Västra Götaland - 2011 Sammanställd av Jonas Norrman & Rebecca Brembeck (Nätverket GAME) och Catarina Hedar (Ramböll) på uppdrag av Västra Götalandsregionen. En rapport

Läs mer

VI 2010:09. No wrong door. alla ingångar leder dig rätt. Erbjudande från nationella aktörer till SMF - Små och Medelstora Företag

VI 2010:09. No wrong door. alla ingångar leder dig rätt. Erbjudande från nationella aktörer till SMF - Små och Medelstora Företag VINNOVA Information VI 2010:09 No wrong door alla ingångar leder dig rätt Erbjudande från nationella aktörer till SMF - Små och Medelstora Företag Karin Nygård Skalman Titel: NO WRONG DOOR Alla ingångar

Läs mer