Ert datum. Box Erfarenheter av reformen En modernare rättegång

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Ert datum. Box 5553. Erfarenheter av reformen En modernare rättegång"

Transkript

1 ÅKLAGARMYNDIGHETEN Promemoria Sida 1 (8) Kammaråklagare Göran Hellstrand Ert datum Er beteckning AKLAGr.iRVYN1;: GHETEN Riksåklagaren R:kst;., ~,'c",onsll Box 5553, "'tnf\c\ i') STOCKHOLM \nk,vi),j ut., lp. n,_' Erfarenheter av reformen En modernare rättegång Sammanfattning Sammantaget visar den genomgång Utvecklingscentrum Malmö gjort att det nya regelverket i allt väsentligt, i vart fall ur ett åklagarperspektiv, fungerar bra och att det tillämpas på ett enhetligt sätt. En starkt bidragande orsak till detta torde vara det ingående förberedelsearbete som utmynnade i rättspromemorian En modernare rättegång reformering av processen i allmän domstol (RättsPM 2008:10} Från åklagarna framhålls dock behov av förändringar i några fall. En förbättring som efterfrågas har samband med bildupptagning av förhör i tingsrätten. Vid förhör hänvisas inte sällan till olika dokument. Det bör vara möjligt att få med dokumentet i bildupptagningen för att underlätta användandet av bildupptagningen vid en eventuell hovrättsförhandling. En annan förändring som är nödvändig gäller möjligheten att kunna använda bildupptagningen av ett förhör i en senare huvudförhandling angående mened. Åklagarna ska enligt en rekommendation i RättsPM 2008: 10 inte begära att få ut en kopia av bildupptagningen. Problem kan då uppstå eftersom bildupptagningen ska förstöras viss tid efter att det ursprungliga målet avgjorts. Det bör därför införas en möjlighet för domstolen att bevara bildupptagningen om den kan antas komma att åberopas i ett menedsmål. I För många åklagarkamrar kan möjligheten att närvara vid vissa förhandlingar genom videokonferens innebära stora tidsvinster. För närvarande begränsas möjligheterna av att domstolarna har för få videokonferensanläggningar. Om närvaro genom videokonferens ska kunna utnyttjas i önskad omfattning behöver domstolarnas kapacitet byggas ut. Bakgrund Den 1 november 2008 trädde en rad förändringar i rättegångsbalken i kraft. Syftet med reformen var att skapa en modernare rättegång i allmän domstol. Bland annat skulle modem teknik utnyttjas bättre och handläggning av mål skulle kunna anpassas till vad som är lämpligt i det enskilda fallet t.ex. genom att kravet på muntlighet mjukades upp och möjligheter till avgörande av mål på handlingarna utökades. Reformen syftade även till att skapa en mer ändamålsenlig hovrättsprocess. Hovrättens prövning skulle vara en överprövning och inte en omprövning av tingsrättens avgörande.

2 Promemoria Sida 2 (8) För att förbereda åklagarväsendet inför lagändringarna tillsatte Åklagarmyndigheten en projektgrupp. Projektet resulterade bland annat i rättspromemorian RättsPM 2008:10 som redovisade de lagändringar som avsåg brottmål och gav åklagarna konkreta råd och rekommendationer om hur bestämmelserna skulle tillämpas. Uppdraget I Åklagarmyndighetens verksamhetsplan för 2009 gavs Utvecklingscentrum Malmö ansvaret att följa upp reformen En modernare rättegång. I verksamhetsplanen angavs att det även under 2009 skulle finnas särskilt avsatta resurser för att följa upp och vidareutveckla tillämpningen av reformen så att de avsedda effekterna uppnås. En promemoria skulle upprättas senast vid utgången av 2009 över handläggningsrutiner och gjorda iakttagelser i övrigt. Genomförandet För att samla in åklagarnas erfarenheter om hur de nya lagbestämmelserna har tillämpats har Utvecklingscentrum Malmö hållit sex seminarier med deltagare från olika kamrar. Ett seminarium har hållits i varje hovrättsområde bland annat för att kunna se om tillämpningen skiftat mellan de olika hovrätterna. Vid seminariet i Malmö deltog åklagare från Malmö åklagarkammare, Södra Skånes åklagarkammare, Åklagarkammaren i Helsingborg, Åklagarkammaren i Kristianstad och Internationella åklagarkammaren i Malmö. Vid seminariet i Stockholm deltog åklagare från Södertörns åklagarkammare, Söderorts åklagarkammare, City åklagarkammare, Västerorts åklagarkammare och Internationella åklagarkammaren i Stockholm. Vid seminariet i Umeå deltog åklagare från Åklagarkammaren i Umeå och Riksenheten för polismåi. Synpunkter har kommit in från Åklagarkammaren i Luleå som inte hade möjlighet att närvara. Vid seminariet i Göteborg deltog åklagare från Aklagarkammaren i Göteborg, Åklagarkammaren i Uddevalla, Åklagarkammaren i Borås och Åklagarkammaren i Karlstad. Vid seminariet i Sundsvall deltog åklagare från Aklagarkammaren i Sundsvall, Åklagarkammaren i Östersund och Åklagarkammaren i Gävle. Vid seminariet i Jönköping deltog åklagare från Åklagarkammaren i Jönköping, Åklagarkammaren i Kalmar och Åklagarkammaren i Linköping. Sammanlagt har således tjugo allmänna åklagarkamrar, två internationella åklagarkamrar och Riksenheten för polismål medverkat.

3 Promemoria Sida 3 (8) Utvecklingscentrum Malmö har även deltagit i ett seminarium hållet vid Svea hovrätt våren För att löpande under året få in eventuella synpunkter och förslag från åklagarna har de åklagare som under förberedelseprojektet fungerade som kontaktåklagare på kamrarna även under 2009 varit kontaktåklagare. De har ombetts att meddela om några särskilda problem uppstått vid tillämpningen av de nya reglerna och lämna synpunkter och förslag. Några rapporter om problem har inte kommit in till Utvecklingscentrum Malmö. Redovisningen i denna promemoria följer den disposition som rättspromemorian RättsPM 2008: 10 har. Ljud och bildupptagning av förhör i domstol Alla förhör med bevispersoner i tingsrätt, även med tilltalad och målsägande, ska efter lagändringarna dokumenteras genom ljud och bildupptagning om inte särskilda skäl talar mot det. I hovrätt rar sådan upptagning ske. Planering och strukturering av förhör Enligt rekommendationerna i RättsPM 2008: 10 bör åklagaren planera och strukturera förhören i rätten så att varje åtalspunkt så långt som möjligt tas för sig. Åklagaren bör tydligt under förhöret ange när förhöret avser en allmän inledande del och när förhöret övergår i en ny åtalspunkt eller ett nytt moment. Åklagarnas redovisade erfarenheter tyder inte på att det har varit några större problem med att strukturera förhören. Åklagarna har dock pekat på att det kan vara svårt i mål som avser grov kvinnofridskränkning. En avvägning mellan en ändamålsenlig struktur och möjligheten för målsäganden att fritt få berätta om olika händelser kan behöva göras. Det kan finnas risk för att målsäganden kommer av sig och får sämre möjligheter att lämna en bra berättelse om hon avbryts. Intresset aven bra berättelse måste ofta få väga tyngre än att förhöret ska struktureras så att en eventuell hovrättsförhandling underlättas. Detta gäller även om konsekvensen blir att hela förhöret måste spelas upp i hovrätten också när endast vissa delar av åtalet är uppe till prövning. Om hovrätten inte delar åklagarens uppfattning att hela förhöret ska spelas upp är det viktigt att domstolen meddelar åklagaren i god tid före huvudförhandlingen så att denne hinner gå igenom inspelningen för att avgöra vilka delar som ska spelas upp. Det är då nödvändigt att tingsrätten använt sig av möjligheten att indexera inspel ningen av förhöret. Vägran att medverka Det förefaller vara mycket ovanligt att någon vägrar att medverka vid förhör med anledning av att förhöret spelas in med bild.

4 Promemoria Sida 4 (8) Tekniska och praktiska problem vid inspelningen Inledningsvis har det funnits brister vid inspelningen men de har till största delen försvunnit efterhand. Vid några tillfållen har inte bilden varit synkroniserad med ljudet. Ibland har vid tolkning den hörde talat så tyst att han eller hon inte hörts på inspelningen utan det är bara tolkens översättning som hörts. Problemet bör kunna lösas med att tolken har en egen mikrofon. Vid någon domstol har försökt gjorts med s.k. myggor och det har fungerat bra. Vid bildupptagningen har ljusförhållandena ibland ställt till med problem. Om den hörde filmats i motljus har det varit svårt att se ansiktsuttryck vilket kan vara en förutsättning för möjligheten att bedöma utsagan. Om man under förhöret åberopat eller hänvisat till ett dokument som visats upp har det varit svårt att få med dokumentet på bildupptagningen. Vid uppspelning i hovrätten har det då varit svårt att följa förhöret eftersom dokumentet inte visats på bildupptagningen. Detta skulle kunna leda till att förhöret behöver tas om i hovrätten. Det finns möjligheter att zooma in dokumentet i bild men det är inte en bra lösning. När inspelningar är undermåliga kan förhöret behöva tas om i hovrätten. Det skulle kunna undvikas om tingsrätten i samband med inspelningen noga kontrollerar att den blivit bra. Behov av förändring Möjligheterna att få med ett dokument i bild under förhöret behöver bli bättre. Det bör vara möjligt att låta dokumentet visas infållt i bilden av den hörde. En möjlighet att kunna stänga av mikrofoner som inte används skulle kunna förbättra kvaliten av ljudinspelningarna. I Offentlighet, sekretess och partsinsyn avseende Ijudoch bildupptagningar I RättsPM 2008: 10 rekommenderades åklagarna att inte begära ut bildupptag ningar från rätten. Vid behov, t.ex. om en annan åklagare ska ha målet i hovrät ten, bör åklagaren begära ut ljudupptagningen eller titta på bild och ljudupp tagningen i domstolens lokaler. Under en förundersökning avseende mened är det alltid nödvändigt att ha tillgång till förhöret från den rättegång då meneden begicks. Ofta är det tillräckligt med ljudupptagningen, men det kan finnas tillfällen då bildupptagningen har sådant mervärde att åklagaren vill åberopa den som bevisning och förevisa den vid huvudförhandlingen. Enligt rekommendationen i RättsPM 2008: 10 bör

5 Promemoria Sida 5 (8) åklagaren inte begära att få ut en kopia av bildupptagningen. Domstolarna är dock skyldiga att förstöra bildupptagningen viss tid efter att målet i vilket upptagningen gjorts avslutats. Det kan medföra att bildupptagningen inte finns kvar när huvudförhandling i målet om mened ska hållas. Behov av förändring Det behövs en lagändring som möjliggör för rätten att spara inspelade förhör så länge en förundersökning om mened pågår och till dess ett eventuellt åtal prövats slutligt. Närvaro genom videokonferens Samtliga parter och bevispersoner kan, om rätten anser det lämpligt, vara närvarande vid huvudförhandling genom videokonferens eller telefon. Utnyttjandet av möjligheten till närvaro genom videokonferens eller telefon skiftar givetvis mellan de olika kamrarna beroende på avståndet till domstolen. Men det förefaller som om det oberoende av avståndet råder en skiftande praxis mellan domstolarna när det gäller i vilken omfattning som åklagarna tillåts närvara på detta sätt. Åklagarna tillåts ofta att delta vid omhäktningsförhandling genom videokonferens och telefon, men även ibland vid den första häktningsförhandlingen. Också den misstänkte kan delta genom videokonferens vid häktningsförhandling och omhäktningsförhandling vilket kan medföra stora fördelar från säkerhetssynpunkt. Åklagarnas uppfattning är dock att domstolarnas begränsade tillgång till salar utrustade med videokonferensutrustning gör att möjligheten inte kan utnyttjas i den utsträckning som vore önskvärd. Behov av förändring Det anses att möjligheten att delta genom videokonferens bör utnyttjas i mycket större omfattning. Det är framförallt vid okomplicerade häktningsförhandlingar, vid omhäktningsförhandlingar och vid huvudförhandlingar i hovrätt som avser påföljdsfrågor som möjligheten bör utnyttjas. Domstolarna bör utrustas med fler anläggningar för videokonferens. Aklagarens önskemål om hur målet ska handläggas Om åklagaren har några önskemål om hur ett mål ska handläggas bör dessa, enligt RättsPM 2008:10, anges i stämningsansökan. Tillämpningen skiljer sig åt beroende på vilka önskemål det gäller. Åklagarna anger regelmässigt sinaönskemål när det gäller möjligheterna att avgöra målet utan huvudförhandling och påföljdsförslag i sådana mål som kan avgöras utan huvudförhandling.

6 Promemoria Sida 6 (8) Utvecklingscentrum Malmö Datum Ont Det har dock när det gäller påföljdsförslag ifrågasatts om det inte i vissa mål är tillräcklig att åklagaren uttrycker sig mer likt hur man gör vid en huvudförhandling, t.ex. att brottet bör föranleda ett måttligt bötesstraff. Beräknad förhandlingstid När det gäller beräknad förhandlingstid förekommer på många kamrar en överenskommelse med tingsrätten om i vilka mål som åklagaren ska ange detta. Överenskommelsen kan t. ex. avse mål som kan beräknas ta längre tid än en halv dag eller mål i vilka det är fler än den misstänkte, målsäganden och två vittnen som ska höras. Tingsrätten har i vissa fall uttryckt ett önskemål om att åklagaren ska ange den beräknade förhandlingstiden med hänsyn till att det är sekreterare vid domstolen som sätter ut målen och i något fall även att sekreterarna är oerfarna. En uppskattning är ofta svår att göra eftersom förhandlingstiden bland annat är beroende av vilken ordförande och åklagare som har målet. Det har förekommit att domstolen visat viss irritation om åklagarens uppskattning av tidsåtgången inte stämt. Medhörning När det gäller önskemål från en bevisperson att få höras i den misstänktes frånvaro har åklagaren ofta inte kännedom om önskemålet när han eller hon skriver stämningsansökan och kan därför inte ange detta. Det förekommer också att åklagare har kännedomen men anser det olämpligt att i stämningsansökan ange önskemålet eftersom åklagaren inte vill avhända sig möjligheten att försöka påverka bevispersonen att gå med på att höras i den misstänktes närvaro. Avgörande utan huvudförhandling i tingsrätt Åklagarnas uppfattning är att den nya möjligheten att avgöra mål utan huvudförhandling i tingsrätten används i mycket stor utsträckning. Det har i de flesta fall inneburit att målet avgörs snabbare än tidigare. Det har också inneburit en resursbesparing för kamrarna, flera kamrar uppskattar att antalet huvudförhandlingar i bötesmål minskat med hälften. Möjligheten att avgöra mål utan huvudförhandling har vid flera kamrar förändrat bedömningen av om strafföreläggande ska utfärdas eller inte. Vid dessa kamrar utfärdas inte strafföreläggande i tveksamma fall i samma omfattning som tidigare. Hänvisning till handlingar vid huvudförhandling Möjligheten att hänvisa till handlingar har efter reformen i huvudsak inte utnyttjats i större omfattning än tidigare. Om hänvisning sker gäller det i regel skriftlig bevisning. I några fall har åklagaren hänvisat till uppställningar i

7 Promemoria Sida 7 (8) stämningsansökningar avseende bedrägerier. Även i personaliadelen används möjligheten till hänvisning i vissa fall, framförallt i hovrätten. Det har förekommit att rätten bett åklagaren att redogöra för innehållet trots att åklagaren endast velat hänvisa till handlingen. Ett skäl har varit att rättens alla ledamöter i förväg inte fått del av de handlingar som hänvisats till. Det är viktigt att åklagaren, om han eller hon i stämningsansökan angett att hänvisning kommer att ske; före huvudförhandlingen får besked om hänvisning inte godtas. Muntlig förberedelse Kravet på att det ska föreligga särskilda skäl för att förberedelse i brottmål ska kunna hållas har tagits bort. Det är oklart om denna möjlighet har använts i större omfattning än tidigare. I några större mål har det använts och fungerat bra. En muntlig förberedelse uppges vara ett bra tillfålle att utröna om någon bevisning är obehövlig. Avvisning av bevisning Rätten har fått möjlighet att avvisa bevisning om det trots rimliga ansträngningar inte kan tas upp och avgörandet inte bör ytterligare fördröjas. Det förekommer enligt åklagarnas erfarenhet inte i någon större omfattning att domstolarna avvisar bevisning av den anledningen. Det är viktigt att åklagaren om det blir aktuellt får en redogörelse för vilka ansträngningar som gjorts för att, om det gäller åklagarens bevisning, kunna avgöra om bevisningen ska återkallas. Hovrättsprocessen OmftJrhtJr eller kompletterande ftjrhtjr Hovrättsprocessen ska i första hand vara en granskande överprövning av tingsrättens avgörande, inte en omprövning. Huvudregeln är att videoförhören från tingsrätten, även med tilltalad och målsägande, ska spelas upp i hovrätten. I vissa fall kan tilläggsförhör förekomma. Endast i undantagsfall ska omförhör hållas. Det är, som avsågs med reformen, mycket ovanligt med omförhör i hovrätten. Det har förekommit att det blivit nödvändigt med omförhör på grund av att inspelningen i något avseende misslyckats i tingsrätten. Tilläggsförhör förekommer men är också ovanliga. Skäl för tilläggsförhör har bland annat varit att det tillkommit ny bevisning.

8 Promemoria Sida 8 (8) Aklagarens närvaro under förhandlingen Enligt åklagarnas erfarenheter krävs regelmässigt åklagarens närvaro under uppspelning av inspelade förhör. Tillämpningen skiljer sig inte markant mellan de olika hovrätterna. Likväl som det kan finnas skillnader mellan hovrätterna kan det finnas skillnader mellan en hovrätts olika avdelningar. Denna tillämpning är också i linje med vad många åklagare anser vara riktigt. Det har redovisats flera skäl för uppfattningen. När det hålls en förhandling i hovrätten är utgångspunkten att parterna ska vara närvarande. Åklagarens närvaro påkallas även av respekt för den åtalade. Om staten genom åklagaren påfordrar att den åtalade ska straffas för något kan det vara viktigt för denne att inte mötas aven tom åklagarstol under rättegången. Det är också viktigt för tilltron till vår rättsordning att åklagaren med sin närvaro visar att hovrättsförhandlingen är ett viktigt inslag i rättsskipningen och inte bara något som måste genomföras. Åklagaren kan på ett mycket bättre sätt tillgodogöra sig innehållet i förhöret när han eller hon helt kan koncentrera sig på vad som sägs och hur det sägs. Även om förhören bara ska spelas upp kan det under uppspelningen uppstå frågor eller problem som kan behöva lösas. Åklagarens närvaro kan då behövas för reda ut oklarheter. Det har också framhållits att när målsäganden är närvarande ska också åklagaren vara det. Mot kravet på närvaro har anförts att åklagaren redan vet vad som sägs under förhöret. När det gäller inspelade barnförhör som hållits under förundersökningen har åklagaren oftast sett förhören flera gånger innan hovrättsförhandlingen. Åklagarna har ett hårt arbetstryck och att då behöva sitta med och titta på inspelade förhör under flera timmar eller dagar när man kunnat använda tiden till annat arbete är inte effektivt. Utvecklingscentrum Malmös uppfattning är att åklagaren ska vara närvarande vid uppspelning av förhör, främst av det skälet att det, liksom före reformen, är fråga om en muntlig förhandling. Denna uppfattning stöds också av de flesta åklagarna. Åklagarna ska dock ha möjlighet att inte behöva vara närvarande i speciella situationer. al;;~om borde kunna utnyttjas i större omfattning är att åklagaren rar hänvisa till ljud och bildinspelningen av förhör och " att hovrätten tar del av fi.o...rn.h./öre...;.~ aq.p.hförhandlingen.. 1" ~,,'. 9t. (LLL~ överåklagare '7. ran Hellstrand,/ 4J;~~.

En modernare rättegång reformering av processen i allmän domstol Den nya lagstiftningen och några rekommendationer om tillämpningen.

En modernare rättegång reformering av processen i allmän domstol Den nya lagstiftningen och några rekommendationer om tillämpningen. En modernare rättegång reformering av processen i allmän domstol Den nya lagstiftningen och några rekommendationer om tillämpningen Promemoria RättsPM 2008:10 Rättegångsprojektet Oktober 2008 Innehållsförteckning

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS. Ombud och offentlig försvarare: Advokat PE. Ombud och målsägandebiträde: Advokat AR

HÖGSTA DOMSTOLENS. Ombud och offentlig försvarare: Advokat PE. Ombud och målsägandebiträde: Advokat AR Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 10 april 2015 B 360-14 KLAGANDE TH Ombud och offentlig försvarare: Advokat PE MOTPARTER 1. Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm 2.

Läs mer

RH./. riksåklagaren ang. tillstånd till prövning i hovrätt av mål om olovlig körning

RH./. riksåklagaren ang. tillstånd till prövning i hovrätt av mål om olovlig körning SVARSSKRIVELSE Sida 1 (6) Riksåklagarens kansli Datum Rättsavdelningen 2012-10-08 Ert datum Er beteckning Byråchefen My Hedström 2012-04-16 Ö 1126-12 Högsta domstolen Box 2066 103 12 STOCKHOLM RH./. riksåklagaren

Läs mer

Domstolarna och mäns våld mot kvinnor

Domstolarna och mäns våld mot kvinnor Domstolarna och mäns våld mot kvinnor Ett utbildningsmaterial för personal inom rättsväsendet, hälso- och sjukvården, socialtjänsten och kriminalvården Innehåll Domstolarna och mäns våld mot kvinnor Domstolarna

Läs mer

Ett utvidgat krav på prövningstillstånd

Ett utvidgat krav på prövningstillstånd Datum Dnr 2001-10-09 1027-2001 Justitiedepartementet Yttrande över promemorian Hovrättsprocessen i framtiden (Ds 2001:36) (Ert diarienummer Ju1995/4888/DOM) Inställning Domstolsverket (DV) ansluter sig

Läs mer

Så här går det till i hovrätten vid en brottmålsrättegång

Så här går det till i hovrätten vid en brottmålsrättegång Så här går det till i hovrätten vid en brottmålsrättegång BROTTMÅLS- RÄTTEGÅNGENS FÖRLOPP I HOVRÄTTEN Före rättegången kan man vänta i det gemensamma väntrummet. Den som vill vänta i ett enskilt väntrum

Läs mer

Misstänktas rätt till insyn vid frihetsberövande m.m. ändrade bestämmelser från den 1 juni 2014

Misstänktas rätt till insyn vid frihetsberövande m.m. ändrade bestämmelser från den 1 juni 2014 Misstänktas rätt till insyn vid frihetsberövande m.m. ändrade bestämmelser från den 1 juni 2014 RättsPM 2014:1 Utvecklingscentrum Malmö Maj 2014 Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 Bakgrund... 3 De

Läs mer

JO./. riksåklagaren ang. grovt skattebrott m.m.

JO./. riksåklagaren ang. grovt skattebrott m.m. SVARSSKRIVELSE Sida 1 (5) Riksåklagarens kansli Datum Rättsavdelningen 2013-01-09 Ert datum Er beteckning Byråchefen My Hedström 2012-05-09 B 1496-12 Högsta domstolen Box 2066 103 12 STOCKHOLM JO./. riksåklagaren

Läs mer

HV m.fl../. riksåklagaren ang. grovt bokföringsbrott

HV m.fl../. riksåklagaren ang. grovt bokföringsbrott YTTRANDE Sida 1 (8) Ert datum Er beteckning Chefsåklagaren Lars Persson 2012-07-05 B 6000-11 Rotel 11 Högsta domstolen Box 2066 103 12 STOCKHOLM HV m.fl../. riksåklagaren ang. grovt bokföringsbrott m.m.

Läs mer

En modernare rättegång

En modernare rättegång En modernare rättegång Hovrättsprocessen 2010-12-01 2 Innehåll 1 INLEDNING... 5 2 PROCESSUELLA FRÅGOR... 6 2.1 Inledning... 6 2.2 Presentation av muntlig bevisning m.m. i hovrätten... 6 2.2.1 Referat...

Läs mer

Ärendenummer 405A-4604-05 Sida 1. Åklagarkammaren i Halmstad Vice Chefsåklagare Margareta Bong BESLUT 2006-02-10

Ärendenummer 405A-4604-05 Sida 1. Åklagarkammaren i Halmstad Vice Chefsåklagare Margareta Bong BESLUT 2006-02-10 Åklagarkammaren i Halmstad Vice Chefsåklagare Margareta Bong BESLUT 2006-02-10 Ärendenummer 405A-4604-05 Sida 1 MISSTÄNKT Kastellet HVB BROTT Vållande till annans död -2005-05-18 Anmälan K33150-05,405A05003712

Läs mer

Uppföljning av rapporten Barnsexturism ett granskningsprojekt

Uppföljning av rapporten Barnsexturism ett granskningsprojekt Uppföljning av rapporten Barnsexturism ett granskningsprojekt Tillsynsrapport 2013:3 Utvecklingscentrum Göteborg April 2013 Innehållsförteckning 1. BAKGRUND OCH SYFTE... 3 2. METOD... 3 3. GRANSKADE ÄRENDEN...

Läs mer

Remissyttrande över slutbetänkandet En modernare rättegång (SOU 2001:103)

Remissyttrande över slutbetänkandet En modernare rättegång (SOU 2001:103) Datum Dnr 2002-05-21 354-2002 Justitiedepartementet 103 33 STOCKHOLM Remissyttrande över slutbetänkandet En modernare rättegång (SOU 2001:103) Domstolsverket (DV) anser att utredningens förslag till ändringar

Läs mer

Inspektion av Åklagarmyndigheten, åklagarkammaren i Kalmar, den 11 november 2014

Inspektion av Åklagarmyndigheten, åklagarkammaren i Kalmar, den 11 november 2014 PROTOKOLL Justitieombudsmannen Cecilia Renfors Dnr 5749-2014 Sid 1 (6) Inspektion av Åklagarmyndigheten, åklagarkammaren i Kalmar, den 11 november 2014 Deltagare från JO m.m. På uppdrag av justitieombudsmannen

Läs mer

Domstolarnas prövning av åklagarbeslut i kontaktförbudsärenden

Domstolarnas prövning av åklagarbeslut i kontaktförbudsärenden Domstolarnas prövning av åklagarbeslut i kontaktförbudsärenden Rapport över granskning av samtliga ärenden under perioden 2011-10-01 2013-09-30 RättsPM 2015:3 Utvecklingscentrum Göteborg Juni 2015 Innehållsförteckning

Läs mer

Remissyttrande över Målutredningens betänkande Mål och medel särskilda åtgärder för vissa måltyper i domstol (SOU 2010:44)

Remissyttrande över Målutredningens betänkande Mål och medel särskilda åtgärder för vissa måltyper i domstol (SOU 2010:44) YTTRANDE 1 (6) Ert datum Ert dnr 2010-09-22 Ju2010/5515/DOM Justitiedepartementet Enheten för processrätt och domstolsfrågor 103 33 Stockholm Remissyttrande över Målutredningens betänkande Mål och medel

Läs mer

Er beteckning Byråchefen Hedvig Trost 2012-11-26 B 4840-12 Rotel 29. Ert datum

Er beteckning Byråchefen Hedvig Trost 2012-11-26 B 4840-12 Rotel 29. Ert datum Svarsskrivelse Sida 1 (10) Datum Rättsavdelningen 2012-12-07 ÅM 2012/8081 Ert datum Er beteckning Byråchefen Hedvig Trost 2012-11-26 B 4840-12 Rotel 29 Högsta domstolen Box 2066 103 12 Stockholm PH./.

Läs mer

Finansiering av v ideokonferens- och presentationsteknik DV-RAPPORT 2004:3

Finansiering av v ideokonferens- och presentationsteknik DV-RAPPORT 2004:3 Finansiering av v ideokonferens- och presentationsteknik DV-RAPPORT 2004:3 Redovisning av ett regeringsuppdrag Producerad av Informationssekretariatet, Domstolsverket, diarienummer 1811-2003 Tryckt av

Läs mer

Varför slog du mig, Peter?

Varför slog du mig, Peter? Studiehäfte Varför slog du mig, Peter? En film om ett brottmål i tingsrätt 1 Filmen handlar om Peter och Maria. Åklagaren och ett vittne påstår att Peter slagit Maria och dragit henne i håret då hon fallit

Läs mer

Åklagarmyndighetens författningssamling

Åklagarmyndighetens författningssamling Åklagarmyndighetens författningssamling Åklagarmyndighetens föreskrifter om indelningen av den operativa verksamheten; Konsoliderad version Konsoliderad version senast ändrad genom ÅFS 2014:17. Åklagarmyndigheten

Läs mer

Remissyttrande över promemorian Skyndsamhetskrav och tidsfrister i ärenden med unga misstänkta och unga målsäganden (Ds 2013:30)

Remissyttrande över promemorian Skyndsamhetskrav och tidsfrister i ärenden med unga misstänkta och unga målsäganden (Ds 2013:30) YTTRANDE 1 (5) Justitiedepartementet Åklagarenheten 103 33 Stockholm Remissyttrande över promemorian Skyndsamhetskrav och tidsfrister i ärenden med unga misstänkta och unga målsäganden (Ds 2013:30) Ert

Läs mer

Barn som vittnen i brottmål. Konflikten mellan vårdnadshavarens bestämmanderätt och utredningsintresset

Barn som vittnen i brottmål. Konflikten mellan vårdnadshavarens bestämmanderätt och utredningsintresset Barn som vittnen i brottmål Konflikten mellan vårdnadshavarens bestämmanderätt och utredningsintresset RättsPM 2014:3 Utvecklingscentrum Göteborg December 2014 Innehållsförteckning 1 INLEDNING... 3 1.1

Läs mer

Hanteringen av hemliga tvångsmedel vid Ekobrottsmyndigheten

Hanteringen av hemliga tvångsmedel vid Ekobrottsmyndigheten SÄKERHETS- OCH INTEGRITETSSKYDDSNÄMNDEN Uttalande 2013-06-18 Dnr 16-2013 Hanteringen av hemliga tvångsmedel vid Ekobrottsmyndigheten 1 SAMMANFATTNING Säkerhets- och integritetsskyddsnämnden har granskat

Läs mer

RM./. Riksåklagaren angående falsk tillvitelse m.m.

RM./. Riksåklagaren angående falsk tillvitelse m.m. Svarsskrivelse Sida 1 (6) Ert datum Er beteckning Byråchefen Stefan Johansson B 2251-07 Högsta domstolen Box 2066 103 12 STOCKHOLM RM./. Riksåklagaren angående falsk tillvitelse m.m. Högsta domstolen har,

Läs mer

rättegången hur blir den?

rättegången hur blir den? Jag vill veta rättegången hur blir den? www.jagvillveta.se 14 17 år 1 2 Brottsoffermyndigheten, 2015 Illustrationer Maria Wall Produktion Plakat Åströms Tryckeri AB, Umeå 2015 Vad är en rättegång? 6 Vägen

Läs mer

Bidragsbrott. Kriterier som uppställs i lagstiftningen samt förutsättningar och former för polisanmälan

Bidragsbrott. Kriterier som uppställs i lagstiftningen samt förutsättningar och former för polisanmälan Bakgrund Bidragsbrott Kriterier som uppställs i lagstiftningen samt förutsättningar och former för polisanmälan Bidragsbrottslagen (2007:612) trädde i kraft den 1 augusti 2007. Syftet med lagen är att

Läs mer

Åklagarmyndighetens synpunkter på Betänkandet Utvärdering av buggning och preventiva tvångsmedel SOU 2009:70

Åklagarmyndighetens synpunkter på Betänkandet Utvärdering av buggning och preventiva tvångsmedel SOU 2009:70 Sida 1 (6) Kammaråklagare Charlotta Tanner Ert datum Er beteckning Justitiedepartementet 103 33 Stockholm Åklagarmyndighetens synpunkter på Betänkandet Utvärdering av buggning och preventiva tvångsmedel

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (10) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 29 maj 2006 Ö 1420-03 KLAGANDE International Hotel Consultant B.V. Paulus Potterstraat 6 NL-1071 C 7 Amsterdam Nederländerna Ombud:

Läs mer

Om man bor i rätt del av landet!

Om man bor i rätt del av landet! Om man bor i rätt del av landet! Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter. Vi väcker opinion och stöder barn i utsatta situationer i Sverige och i världen. 2013 Rädda Barnen ISBN: 978-91-7321-444-5 Författare:

Läs mer

Yttrande över betänkandet Datalagring och integritet (SOU 2015:31)

Yttrande över betänkandet Datalagring och integritet (SOU 2015:31) Sida 1 (5) Utvecklingscentrum Malmö Datum Dnr ÅM-A 2015/0743 Kammaråklagare Anna Palmqvist Ert datum Er beteckning Justitiedepartementet Åklagarenheten 103 33 Stockholm Yttrande över betänkandet Datalagring

Läs mer

Remissyttrande över departementspromemorian Ny delgivningslag

Remissyttrande över departementspromemorian Ny delgivningslag YTTRANDE 1 (5) Justitiedepartementet Enheten för processrätt och domstolsfrågor 103 33 STOCKHOLM Remissyttrande över departementspromemorian Ny delgivningslag m.m. (Ds 2009:28) Ert diarienummer Ju2009/5326/DOM

Läs mer

Målsägande CSW, underrättas genom målsägandebiträdet M R

Målsägande CSW, underrättas genom målsägandebiträdet M R Ansökan om stämning Sida 1 (6) Åklagarkammaren i Borås Borås tingsrätt Rotel 9 Box 270 503 10 BORÅS TR mål: B 979-12 Handl.: VÅLD Tilltalad: efternamn och alla förnamn Tilltalsnamn Yrke/titel 1 K Z Personnr

Läs mer

Ny teknik påverkar bedömning av vittnen i domstol. Muntligt och direkt inför rätten. Undantag från muntligt och direkt inför rätten

Ny teknik påverkar bedömning av vittnen i domstol. Muntligt och direkt inför rätten. Undantag från muntligt och direkt inför rätten Ny teknik påverkar bedömning av vittnen i domstol Internationella Brottsofferdagen 2009 Fil dr. Sara Landström Göteborgs Universitet Muntligt och direkt inför rätten Muntlighetsprincipen Allt processmaterial

Läs mer

OR./. riksåklagaren angående häktning

OR./. riksåklagaren angående häktning SVARSSKRIVELSE Sida 1 (6) Rättsavdelningen Datum Dnr 2015-09-21 ÅM 2015/6399 Ert datum Er beteckning Chefsåklagaren Lars Persson 2015-09-18 Ö 4583-15 R 22 Högsta domstolen Box 2066 103 12 STOCKHOLM OR./.

Läs mer

Överklagande av hovrättsdom grovt bidragsbrott

Överklagande av hovrättsdom grovt bidragsbrott Riksåklagarens kansli Rättsavdelningen Datum Sida 1 (8) Byråchefen My Hedström 2013-06-19 Högsta domstolen Box 2066 103 12 Stockholm Överklagande av hovrättsdom grovt bidragsbrott Klagande Riksåklagaren

Läs mer

Marianne Ny Överåklagare. Utvecklingscentrum Göteborg

Marianne Ny Överåklagare. Utvecklingscentrum Göteborg Att företräda barn. Marianne Ny Överåklagare Utvecklingscentrum Göteborg RÄTTSÄKERHET Den misstänktes rättssäkerhet rätten till fair trial Brottsoffrets rättssäkerhet Rättssäkerhet för barn som brottsoffer

Läs mer

Överklagande av hovrättsdom grovt bokföringsbrott m.m.

Överklagande av hovrättsdom grovt bokföringsbrott m.m. ÖVERKLAGANDE Sida 1 (6) Chefsåklagaren Lars Persson Ert datum Er beteckning Högsta domstolen Box 2066 103 12 STOCKHOLM Överklagande av hovrättsdom grovt bokföringsbrott m.m. Klagande Riksåklagaren Motpart

Läs mer

DV-rapport 2002:5 SLUTRAPPORT - FÖRSÖKSVERKSAMHET MED VIDEOKONFERENS I ALLMÄN DOMSTOL

DV-rapport 2002:5 SLUTRAPPORT - FÖRSÖKSVERKSAMHET MED VIDEOKONFERENS I ALLMÄN DOMSTOL DV-rapport 2002:5 SLUTRAPPORT - FÖRSÖKSVERKSAMHET MED VIDEOKONFERENS I ALLMÄN DOMSTOL SAMMANFATTNING Domstolsverket (DV) fick den 8 juli 1999 regeringens uppdrag att genomföra och utvärdera försöksverksamheten

Läs mer

Ert datum. Min inställning Jag bestrider ändring av hovrättens dom och anser att det inte föreligger skäl att meddela prövningstillstånd.

Ert datum. Min inställning Jag bestrider ändring av hovrättens dom och anser att det inte föreligger skäl att meddela prövningstillstånd. Svarsskrivelse Sida 1 (8) Datum Rättsavdelningen 2014-05-28 ÅM 2014/3780 Ert datum Er beteckning Byråchefen Hedvig Trost 2014-05-14 B 1820-14 R 22 Högsta domstolen Box 2066 103 12 Stockholm DM./. riksåklagaren

Läs mer

2012-11-16 meddelad i Varberg. Tilltalad Mohammad Nasirabadi Oghli Mohammad, 851122-0512 Ormvråksvägen 25 C 311 39 Falkenberg Medborgare i Iran

2012-11-16 meddelad i Varberg. Tilltalad Mohammad Nasirabadi Oghli Mohammad, 851122-0512 Ormvråksvägen 25 C 311 39 Falkenberg Medborgare i Iran VARBERGS TINGSRÄTT Rotel 3 DOM Mål nr B 1545-12 2012-11-16 meddelad i Varberg 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Assistentåklagare Jon Lindahl Åklagarmyndigheten Åklagarkammaren i Halmstad Tilltalad

Läs mer

TA med enskild firma HP./. riksåklagaren ang. företagsbot m.m.

TA med enskild firma HP./. riksåklagaren ang. företagsbot m.m. SVARSSKRIVELSE Sida 1 (13) Rättsavdelningen Datum Dnr 2015-03-26 ÅM 2014/7560 Ert datum Er beteckning Chefsåklagaren Lars Persson 2014-10-14 B 2225-14 R 2 Högsta domstolen Box 2066 103 12 STOCKHOLM TA

Läs mer

Ds 2009:28 Ny delgivningslag m.m. (Ju2009/5326/DOM)

Ds 2009:28 Ny delgivningslag m.m. (Ju2009/5326/DOM) SVEA HOVRÄTT YTTRANDE 2009-10-27 Stockholm Justitiedepartementet Enheten för processrätt och domstolsfrågor Dnr 478-09 Ds 2009:28 Ny delgivningslag m.m. (Ju2009/5326/DOM) Inledning Hovrätten noterar inledningsvis

Läs mer

Tolkpolicy för Södertörns tingsrätt

Tolkpolicy för Södertörns tingsrätt R2A DATUM 1 (6) Tolkpolicy för Södertörns tingsrätt Ange uppgift, Ange uppgift Ange uppgift Besöksadress: Ange uppgift Telefon: Ange uppgift Fax: Ange uppgift ange uppgift Ange uppgift Expeditionstid:

Läs mer

Något kort om förhör i rättegång.

Något kort om förhör i rättegång. NYHETER M.M. 2011-10-13 Något kort om förhör i rättegång. En part som för en talan i ett mål hos en domstol åberopar ofta flera omständigheter som utgör en grund för att rätten domstolen ska fatta det

Läs mer

Något om förhör under förundersökningen i utredningar om ekonomisk brottslighet en översiktlig beskrivning av regelverket

Något om förhör under förundersökningen i utredningar om ekonomisk brottslighet en översiktlig beskrivning av regelverket Något om förhör under förundersökningen i utredningar om ekonomisk brottslighet en översiktlig beskrivning av regelverket Aktuella rättsfrågor ARF 2008:3 Oktober 2008 Vice överåklagaren Roland Andersson

Läs mer

Redovisning av ett uppdrag

Redovisning av ett uppdrag Björn Ericson Ert datum Sida 1 (5) Er beteckning Riksåklagaren Redovisning av ett uppdrag Kort historik I beslut den 16 februari 2009 avseende ifrågasatt tjänstefel av åklagare och polis vid utredningar

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Aktbilaga 26 Sida 1 (9) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 8 juli 2009 Ö 5345-08 SÖKANDE AH Ombud: Advokat ED MOTPART Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm SAKEN Resning TIDIGARE

Läs mer

Övrigt Yrkandet om särskild avgift enligt 20 kap 12 utlänningslagen (2005:716) ogillas.

Övrigt Yrkandet om särskild avgift enligt 20 kap 12 utlänningslagen (2005:716) ogillas. SÖDERTÖRNS TINGSRÄTT DOM meddelad i Huddinge Mål nr B 12756-12 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Extra åklagare Mikael Ström Åklagarmyndigheten Söderorts åklagarkammare i Stockholm Tilltalad Radjabali

Läs mer

En skräddarsydd rättegång och vägen dit Svea hovrätts projekt om handläggningen av stora och komplicerade brottmål

En skräddarsydd rättegång och vägen dit Svea hovrätts projekt om handläggningen av stora och komplicerade brottmål En skräddarsydd rättegång och vägen dit Svea hovrätts projekt om handläggningen av stora och komplicerade brottmål SVEA HOVRÄTT Innehåll Sammanfattning 3 1 Uppdraget och dess utförande 5 2 Upplägget av

Läs mer

Departementspromemorian Brottmålsprocessen - en konsekvensanalys

Departementspromemorian Brottmålsprocessen - en konsekvensanalys YTTRANDE 1 (7) Justitiedepartementet 103 33 Stockholm Departementspromemorian Brottmålsprocessen - en konsekvensanalys 1. Allmänt Hovrätten har i tidigare yttrande över betänkandet Brottmålsprocessen tillstyrkt

Läs mer

V./. Riksåklagaren angående våldtäkt

V./. Riksåklagaren angående våldtäkt Svarsskrivelse Sida 1 (7) Ert datum Er beteckning Byråchefen Stefan Johansson B 4699-07 Högsta domstolen Box 2066 103 12 STOCKHOLM V./. Riksåklagaren angående våldtäkt Högsta domstolen har förelagt mig

Läs mer

Rapporten Förbättrad samordning av rättsväsendets myndigheter i Norrland Ju 2007/2528/DOM

Rapporten Förbättrad samordning av rättsväsendets myndigheter i Norrland Ju 2007/2528/DOM 1 HOVRÄTTEN FÖR ÖVRE NORRLAND Remissyttrande Datum Dnr 2007-08-07 48/2007 Justitiedepartementet Enheten för processrätt och domstolsfrågor 103 33 Stockholm Rapporten Förbättrad samordning av rättsväsendets

Läs mer

RÄTTEGÅNGEN - hur blir den?

RÄTTEGÅNGEN - hur blir den? RÄTTEGÅNGEN - hur blir den? RÄTTEGÅNGEN - hur blir den? 1 Brottsoffermyndigheten Box 470 901 09 Umeå Brottsoffermyndigheten, Anna Wiberg och Monica Burman Grafisk design: Kombi Marketing AB, www.kombimarketing.se

Läs mer

Handläggning av vålds- och sexualbrott mot barn & ungdomar

Handläggning av vålds- och sexualbrott mot barn & ungdomar Handläggning av vålds- och sexualbrott mot barn & ungdomar En informationsskrift från Barnahuset Trollhättan Vänersborg Lilla Edet Juni 2012 När ska man göra en anmälan till socialtjänsten? När du känner

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 23 maj 2007 Ö 959-07 KLAGANDE LOK Ombud och offentlig försvarare: Advokat P-ON MOTPART Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm SAKEN

Läs mer

I Mål nr: B 2245~15. Postadress. Besöksadress Sundbybergsvägen5. SOLNA TINGSRÄTT Avdelning 1. DOM 2015-05-15 meddelad i Solna

I Mål nr: B 2245~15. Postadress. Besöksadress Sundbybergsvägen5. SOLNA TINGSRÄTT Avdelning 1. DOM 2015-05-15 meddelad i Solna meddelad i Solna I Mål nr: B 2245~15 1 PARTER (Antal tilltalade: l) Tilltalad Karl GÖRAN Rundström, 19370604-0015 Rådmansövägen 530 760 15 Gräddö Offentlig försvarare: Advokat Sven Severin LEX Advokatbyrå

Läs mer

Sida l (4) KAMMARRÄTTEN T^MA/f Mål nr 2293-12 ^ I STOCKHOLM JJUIVI Avdelning 6 2012-05-16 Meddelad i Stockholm

Sida l (4) KAMMARRÄTTEN T^MA/f Mål nr 2293-12 ^ I STOCKHOLM JJUIVI Avdelning 6 2012-05-16 Meddelad i Stockholm Sida l (4) KAMMARRÄTTEN T^MA/f Mål nr 2293-12 ^ I STOCKHOLM JJUIVI Avdelning 6 2012-05-16 Meddelad i Stockholm KLAGANDE Sveriges Utbildningsradio AB 105 10 Stockholm ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Polismyndighetens

Läs mer

ST inom åklagarväsendet Protokoll nr 7-2009 Sid. 1 (6)

ST inom åklagarväsendet Protokoll nr 7-2009 Sid. 1 (6) Sid. 1 (6) 1 bilaga Protokoll fört vid avdelningsstyrelsens sammanträde den 2-3 september 2009 i Stockholm (EBMs lokaler) Närvarande Margaretha Hofvenstam Ordförande Veronica Yng Gisslin Vice ordförande

Läs mer

Sluten ungdomsvård år 2001 Redovisning och analys av domarna

Sluten ungdomsvård år 2001 Redovisning och analys av domarna Allmän SiS-rapport 2002:5 Sluten ungdomsvård år Redovisning och analys av domarna Av Anette Schierbeck ISSN 1404-2584 LSU 2002-06-25 Dnr 101-602-02 Juridikstaben Anette Schierbeck Sluten ungdomsvård Som

Läs mer

Er beteckning Byråchefen Hedvig Trost 2015-04-15 B 1350-15 JS 25. Ert datum

Er beteckning Byråchefen Hedvig Trost 2015-04-15 B 1350-15 JS 25. Ert datum Svarsskrivelse Sida 1 (6) Rättsavdelningen Datum 2015-06-09 ÅM 2015/2715 Ert datum Er beteckning Byråchefen Hedvig Trost 2015-04-15 B 1350-15 JS 25 Högsta domstolen Box 2066 103 12 Stockholm AK m.fl../.

Läs mer

Italien. I italiensk lagstiftning, och mer specifikt i civilprocesslagen finns inga närmare bestämmelser om direkt bevisupptagning via videokonferens.

Italien. I italiensk lagstiftning, och mer specifikt i civilprocesslagen finns inga närmare bestämmelser om direkt bevisupptagning via videokonferens. Italien 1. Kan bevis tas upp via videokonferens antingen med deltagande av en domstol i den ansökande medlemsstaten eller direkt av en domstol i den medlemsstaten? Vilka nationella förfaranden eller lagar

Läs mer

Er beteckning Byråchefen Hedvig Trost 2015-04-15 B 5146-14 JS 25. Ert datum

Er beteckning Byråchefen Hedvig Trost 2015-04-15 B 5146-14 JS 25. Ert datum Svarsskrivelse Sida 1 (6) Rättsavdelningen Datum 2015-06-09 ÅM 2015/2714 Ert datum Er beteckning Byråchefen Hedvig Trost 2015-04-15 B 5146-14 JS 25 Högsta domstolen Box 2066 103 12 Stockholm SB./. riksåklagaren

Läs mer

Överklagande av en hovrättsdom grovt narkotikabrott m.m.

Överklagande av en hovrättsdom grovt narkotikabrott m.m. Överklagande Sida 1 (6) Rättsavdelningen 2012-03-08 ÅM 2012/1639 Byråchefen Hedvig Trost Ert datum Er beteckning Högsta domstolen Box 2066 103 12 Stockholm Överklagande av en hovrättsdom grovt narkotikabrott

Läs mer

~ Ekobrottsmyndigheten

~ Ekobrottsmyndigheten ~ Ekobrottsmyndigheten YTTRANDE Datum 2012-11-19 l (5) Verksjurist Liselotte Westerlind Rättsenheten Ert dn r Ju2012/54311 DOM D nr EBM A-2012-0385 Justitiedepartementet Enheten för processrätt och domstolsfrågor

Läs mer

Var fjärde domstol använder inte rättstolkar

Var fjärde domstol använder inte rättstolkar 1(6) Pressmeddelade den 23 februari 2011 Var fjärde domstol använder inte rättstolkar Var fjärde domstol i Sverige, 25 procent, ställer inte krav på att rättstolkar anlitas när de köper tolktjänster. Det

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (9) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 6 juli 2007 B 259-07 KLAGANDE MH Ombud och offentlig försvarare: Advokat MB MOTPARTER 1. Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm 2. AG

Läs mer

Överklagad dom Svea hovrätts, avd. 1, dom den 16 augusti 2011 i mål B 5575-11

Överklagad dom Svea hovrätts, avd. 1, dom den 16 augusti 2011 i mål B 5575-11 ÖVERKLAGANDE Sida 1 (6) Överåklagare Nils Rekke Ert datum Er beteckning Högsta domstolen Box 2066 103 12 STOCKHOLM Klagande Riksåklagaren, Box 5553, 114 85 STOCKHOLM Motpart HG Överklagad dom Svea hovrätts,

Läs mer

Ert mål nr T 11351-13 Torgny Jönsson./. Staten angående skadestånd; yttrande över föreläggande samt komplettering av bevisuppgift

Ert mål nr T 11351-13 Torgny Jönsson./. Staten angående skadestånd; yttrande över föreläggande samt komplettering av bevisuppgift Stockholms tingsrätt Avd 4 enhet 41 Box 8307 104 20 Stockholm Härnösand den 20 augusti 2013 Ert mål nr T 11351-13 Torgny Jönsson./. Staten angående skadestånd; yttrande över föreläggande samt komplettering

Läs mer

Exempel på organisering av psykosocialt krisstöd

Exempel på organisering av psykosocialt krisstöd Exempel på organisering av psykosocialt krisstöd Åklagarmyndigheten har med stöd av bidrag från Satsa friskt byggt upp en organisation för psykosocialt omhändertagande vid hot och våld. Åklagarmyndigheten

Läs mer

DOM 2010-12-01 Stockholm

DOM 2010-12-01 Stockholm 1 Avdelning 6 Rotel 0613 Stockholm Mål nr ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Gotlands tingsrätts dom den 2 juni 2010 i mål nr B 203-10, se bilaga A PARTER (antal tilltalade 1) Klagande (Åklagare) Kammaråklagare Leif

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (11) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 13 juni 2008 Ö 901-07 KLAGANDE AKH Ombud: Advokat PS MOTPART BH Ombud: Advokat PI SAKEN Avvisande av talan ÖVERKLAGADE AVGÖRANDET Hovrätten

Läs mer

L./. riksåklagaren ang. tillstånd till prövning i hovrätt av mål om skadegörelse

L./. riksåklagaren ang. tillstånd till prövning i hovrätt av mål om skadegörelse SVARSSKRIVELSE Sida 1 (8) Ert datum Er beteckning Chefsåklagaren Lars Persson 2009-06-10 Ö 2449-09 Rotel 25 Högsta domstolen Box 2066 103 12 STOCKHOLM L./. riksåklagaren ang. tillstånd till prövning i

Läs mer

KONTAKTOMRÅDEN. Avdelningsstyrelsen har beslutat att dela in landet i kontaktområden enligt medföljande bilaga. Till kontaktpersonen vänder:

KONTAKTOMRÅDEN. Avdelningsstyrelsen har beslutat att dela in landet i kontaktområden enligt medföljande bilaga. Till kontaktpersonen vänder: 1 KONTAKTOMRÅDEN Avdelningsstyrelsen har beslutat att dela in landet i kontaktområden enligt medföljande bilaga. Till kontaktpersonen vänder: du som medlem dig när du behöver hjälp i någon facklig fråga

Läs mer

DOM 2012-05-15 Malmö

DOM 2012-05-15 Malmö 1 HOVRÄTTEN ÖVER SKÅNE OCH BLEKINGE Avdelning 2 Rotel 23 DOM 2012-05-15 Malmö Mål nr B 658-11 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Helsingborgs tingsrätts dom den 9 februari 2011 i mål nr B 2249-09, se bilaga A PARTER

Läs mer

Utfall och medellön för resp domstol och kategori

Utfall och medellön för resp domstol och kategori Utfall och medellön för resp domstol och kategori Myndighet Tjänstebenämning Medellön Lägsta lön Högsta lön Utfall Högsta domstolen Domstolssekreterare 26827 24450 34300 Expeditionsvakt 24412 24266 24696

Läs mer

Åklagarmyndighetens regelförteckning

Åklagarmyndighetens regelförteckning s regelförteckning Rättsavdelningen Uppdaterad 2014-05-08 2 Innehållsförteckning 1 Föreskrifter och allmänna råd som har publicerats i s författningssamling (ÅFS) gällande författningar... 3 2 Riktlinjer

Läs mer

Ringa bokföringsbrott och den särskilda åtalsprövningsregeln

Ringa bokföringsbrott och den särskilda åtalsprövningsregeln Ringa bokföringsbrott och den särskilda åtalsprövningsregeln - Fullbordanstidpunkten - Normalbrott/ringa brott - Huvudsaksrekvisitet - Åtalsprövningsregeln Aktuella rättsfrågor ARF 2014:5 September 2014

Läs mer

2013-01-17 meddelad i Karlstad

2013-01-17 meddelad i Karlstad Mål nr meddelad i Karlstad 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Cecilia Aronsson Åklagarmyndigheten Åklagarkammaren i Karlstad Målsägande Sekretess Sekretess Målsägandebiträde: Advokat

Läs mer

Begångna brott Dataintrång

Begångna brott Dataintrång BLEKINGE TINGSRÄTT DOM Mål nr B 1316-11 2011-08-31 meddelad i KARLSKRONA 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Sigrid Stengel Åklagarkammaren i Karlskrona Målsägande Patrik Rydén Långgatan

Läs mer

Kriminalpolitik. Rättssäkerhet

Kriminalpolitik. Rättssäkerhet 3 Leva i Sverige Kriminalpolitik Kriminalpolitik är alla de åtgärder som samhället sätter in för att begränsa brottsligheten. I regel tänker vi på rättsväsendet och på det arbete som utförs av polis, åklagare,

Läs mer

Stockholms tingsrätts, avdelning 5, beslut den 5 mars 2009 i mål nr T 822-08, se bilaga (ej bilagd här)

Stockholms tingsrätts, avdelning 5, beslut den 5 mars 2009 i mål nr T 822-08, se bilaga (ej bilagd här) MARKNADSDOMSTOLENS DOM BESLUT 2009:20 2008: Datum 2009-07-06 Dnr C 5/09 ÖVERKLAGAT BESLUT KLAGANDE Stockholms tingsrätts, avdelning 5, beslut den 5 mars 2009 i mål nr T 822-08, se bilaga (ej bilagd här)

Läs mer

Yttrande i ÅM 2008/0391 FS./. Riksåklagaren ang. narkotikabrott

Yttrande i ÅM 2008/0391 FS./. Riksåklagaren ang. narkotikabrott Sida 1 (5) Kammaråklagare Nicklas Lagrell Ert datum Er beteckning Åklagarmyndigheten Brottmålsavdelningen Yttrande i ÅM 2008/0391 FS./. Riksåklagaren ang. narkotikabrott Sammanfattning Jag bestrider ändring

Läs mer

1 SÖDERTÖRNS TINGSRÄTT Avdelning 3. DOM 2015-03-24 meddelad i Huddinge

1 SÖDERTÖRNS TINGSRÄTT Avdelning 3. DOM 2015-03-24 meddelad i Huddinge 1 meddelad i Huddinge Mål nr: B 535-15 PARTER (Antal tilltalade: 1) Tilltalad Sonny Borg, 19721224-0993 c/o Tan Mercovich Visbyringen 16 Lgh 1002 163 73 SPÅNGA Medborgare i Norge Åklagare Kammaråklagare

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (5) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 26 maj 2011 Ö 5381-10 KLAGANDE VN Ombud och offentlig försvarare: Advokat NU MOTPART Justitiekanslern Box 2308 103 17 Stockholm SAKEN

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 6 mars 2013 Ö 2441-11 KLAGANDE MS-R MOTPART Justitiekanslern Box 2308 103 17 Stockholm SAKEN Vittnesersättning (partssakkunnig) ÖVERKLAGAT

Läs mer

Överklagande av en hovrättsdom köp av sexuell handling av barn m.m.

Överklagande av en hovrättsdom köp av sexuell handling av barn m.m. Rättsavdelningen Sida 1 (6) Byråchefen My Hedström 2015-06-16 Datum Högsta domstolen Box 2066 103 12 Stockholm Överklagande av en hovrättsdom köp av sexuell handling av barn m.m. Klagande Riksåklagaren

Läs mer

Undersökning av ändringsfrekvensen för brottmål i Svea hovrätt under perioden 1 juli 31 december 2010

Undersökning av ändringsfrekvensen för brottmål i Svea hovrätt under perioden 1 juli 31 december 2010 R2A DATUM 1 (11) Undersökning av ändringsfrekvensen för brottmål i Svea hovrätt under perioden 1 juli 31 december 2010 Box 2290, 103 17 Stockholm Besöksadress: Birger Jarls torg 16, Riddarholmen Telefon:

Läs mer

Åklagarmyndighetens regelförteckning

Åklagarmyndighetens regelförteckning Åklagarmyndighetens regelförteckning Rättsavdelningen Uppdaterad 2015-07-01 2 Innehållsförteckning 1 Föreskrifter och allmänna råd som har publicerats i Åklagarmyndighetens författningssamling (ÅFS) gällande

Läs mer

Begångna brott Grovt förtal

Begångna brott Grovt förtal DOM Mål nr B 571-11 meddelad i Kalmar 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Vice chefsåklagare Kerstin Eriksson Åklagarmyndigheten Åklagarkammaren i Kalmar Målsägande Målsägande A Målsägandebiträde:

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 11 september 2014 Ö 1254-14 KLAGANDE 1. A-KN 2. RN Ombud för 1 och 2: Advokat KS MOTPART UM SAKEN Edition ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Svea hovrätts

Läs mer

DOM 2015-09-17 Stockholm

DOM 2015-09-17 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Rotel 060103 DOM 2015-09-17 Stockholm Mål nr F 1396-15 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Växjö tingsrätts, mark- och miljödomstolen, slutliga beslut 2015-01-22 i mål F 4425-14, se bilaga KLAGANDE JM

Läs mer

Yttrande över Polismetodutredningens delbetänkande En mer rättssäker inhämtning av elektronisk kommunikation i brottsbekämpningen (SOU 2009:1)

Yttrande över Polismetodutredningens delbetänkande En mer rättssäker inhämtning av elektronisk kommunikation i brottsbekämpningen (SOU 2009:1) Remissyttrande Sida 1 (7) Byråchefen Stefan Johansson Ert datum Er beteckning Ju2009/834/Å Justitiedepartementet (Ju/Å) 103 33 Stockholm Yttrande över Polismetodutredningens delbetänkande En mer rättssäker

Läs mer

Er beteckning Byråchefen Hedvig Trost 2014-12-19 B 5793-14 R 1. Ert datum

Er beteckning Byråchefen Hedvig Trost 2014-12-19 B 5793-14 R 1. Ert datum Svarsskrivelse Sida 1 (5) Datum 2015-02-04 Ert datum Er beteckning Byråchefen Hedvig Trost 2014-12-19 B 5793-14 R 1 Högsta domstolen Box 2066 103 12 Stockholm OK./. riksåklagaren ang. grovt bedrägeri medelst

Läs mer

Underrättelser till enskilda vid internationell rättslig hjälp vid två internationella åklagarkammare

Underrättelser till enskilda vid internationell rättslig hjälp vid två internationella åklagarkammare Uttalande SÄKERHETS- OCH INTEGRITETSSKYDDSNÄMNDEN 2014-11-06 Dnr 589-2013 Underrättelser till enskilda vid internationell rättslig hjälp vid två internationella åklagarkammare 1. SAMMANFATTNING Säkerhets-

Läs mer

DOM 2013-03-27 meddelad i Luleå

DOM 2013-03-27 meddelad i Luleå LULEÅ TINGSRATT DOM meddelad i Luleå Mål nr B 2945-12 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Ulla-Karin Lindström Åklagarmyndigheten Åklagarkammaren i Luleå Målsägande Sekretess A Sekretess

Läs mer

BESLUT. Justitieombudsmannen Kerstin André. Bakgrund M.L. och J.K. har tillsammans en son M., född 1998. J.K. har ensam vårdnaden om M.

BESLUT. Justitieombudsmannen Kerstin André. Bakgrund M.L. och J.K. har tillsammans en son M., född 1998. J.K. har ensam vårdnaden om M. BESLUT Justitieombudsmannen Kerstin André Datum 2006-09-22 Dnr 5006-2005 Sid 1 (5) Fråga om en socialnämnd som svar på en domstols begäran om upplysningar enligt 6 kap. 19 andra stycket föräldrabalken

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om mark- och miljödomstolar; SFS 2010:921 Utkom från trycket den 13 juli 2010 utfärdad den 1 juli 2010. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs följande. 1 kap. Inledande bestämmelser

Läs mer

Information hos SOS Alarm Sverige AB. rättsliga möjligheter att få tillgång till informationen under förundersökning

Information hos SOS Alarm Sverige AB. rättsliga möjligheter att få tillgång till informationen under förundersökning Information hos SOS Alarm Sverige AB rättsliga möjligheter att få tillgång till informationen under förundersökning RättsPM 2007:19 Utveckingscentrum Umeå December 2007 Innehållsförteckning Bakgrund och

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i rättegångsbalken; SFS 2000:172 Utkom från trycket den 27 april 2000 utfärdad den 6 april 2000. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga om rättegångsbalken

Läs mer