Ert datum. Box Erfarenheter av reformen En modernare rättegång

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Ert datum. Box 5553. Erfarenheter av reformen En modernare rättegång"

Transkript

1 ÅKLAGARMYNDIGHETEN Promemoria Sida 1 (8) Kammaråklagare Göran Hellstrand Ert datum Er beteckning AKLAGr.iRVYN1;: GHETEN Riksåklagaren R:kst;., ~,'c",onsll Box 5553, "'tnf\c\ i') STOCKHOLM \nk,vi),j ut., lp. n,_' Erfarenheter av reformen En modernare rättegång Sammanfattning Sammantaget visar den genomgång Utvecklingscentrum Malmö gjort att det nya regelverket i allt väsentligt, i vart fall ur ett åklagarperspektiv, fungerar bra och att det tillämpas på ett enhetligt sätt. En starkt bidragande orsak till detta torde vara det ingående förberedelsearbete som utmynnade i rättspromemorian En modernare rättegång reformering av processen i allmän domstol (RättsPM 2008:10} Från åklagarna framhålls dock behov av förändringar i några fall. En förbättring som efterfrågas har samband med bildupptagning av förhör i tingsrätten. Vid förhör hänvisas inte sällan till olika dokument. Det bör vara möjligt att få med dokumentet i bildupptagningen för att underlätta användandet av bildupptagningen vid en eventuell hovrättsförhandling. En annan förändring som är nödvändig gäller möjligheten att kunna använda bildupptagningen av ett förhör i en senare huvudförhandling angående mened. Åklagarna ska enligt en rekommendation i RättsPM 2008: 10 inte begära att få ut en kopia av bildupptagningen. Problem kan då uppstå eftersom bildupptagningen ska förstöras viss tid efter att det ursprungliga målet avgjorts. Det bör därför införas en möjlighet för domstolen att bevara bildupptagningen om den kan antas komma att åberopas i ett menedsmål. I För många åklagarkamrar kan möjligheten att närvara vid vissa förhandlingar genom videokonferens innebära stora tidsvinster. För närvarande begränsas möjligheterna av att domstolarna har för få videokonferensanläggningar. Om närvaro genom videokonferens ska kunna utnyttjas i önskad omfattning behöver domstolarnas kapacitet byggas ut. Bakgrund Den 1 november 2008 trädde en rad förändringar i rättegångsbalken i kraft. Syftet med reformen var att skapa en modernare rättegång i allmän domstol. Bland annat skulle modem teknik utnyttjas bättre och handläggning av mål skulle kunna anpassas till vad som är lämpligt i det enskilda fallet t.ex. genom att kravet på muntlighet mjukades upp och möjligheter till avgörande av mål på handlingarna utökades. Reformen syftade även till att skapa en mer ändamålsenlig hovrättsprocess. Hovrättens prövning skulle vara en överprövning och inte en omprövning av tingsrättens avgörande.

2 Promemoria Sida 2 (8) För att förbereda åklagarväsendet inför lagändringarna tillsatte Åklagarmyndigheten en projektgrupp. Projektet resulterade bland annat i rättspromemorian RättsPM 2008:10 som redovisade de lagändringar som avsåg brottmål och gav åklagarna konkreta råd och rekommendationer om hur bestämmelserna skulle tillämpas. Uppdraget I Åklagarmyndighetens verksamhetsplan för 2009 gavs Utvecklingscentrum Malmö ansvaret att följa upp reformen En modernare rättegång. I verksamhetsplanen angavs att det även under 2009 skulle finnas särskilt avsatta resurser för att följa upp och vidareutveckla tillämpningen av reformen så att de avsedda effekterna uppnås. En promemoria skulle upprättas senast vid utgången av 2009 över handläggningsrutiner och gjorda iakttagelser i övrigt. Genomförandet För att samla in åklagarnas erfarenheter om hur de nya lagbestämmelserna har tillämpats har Utvecklingscentrum Malmö hållit sex seminarier med deltagare från olika kamrar. Ett seminarium har hållits i varje hovrättsområde bland annat för att kunna se om tillämpningen skiftat mellan de olika hovrätterna. Vid seminariet i Malmö deltog åklagare från Malmö åklagarkammare, Södra Skånes åklagarkammare, Åklagarkammaren i Helsingborg, Åklagarkammaren i Kristianstad och Internationella åklagarkammaren i Malmö. Vid seminariet i Stockholm deltog åklagare från Södertörns åklagarkammare, Söderorts åklagarkammare, City åklagarkammare, Västerorts åklagarkammare och Internationella åklagarkammaren i Stockholm. Vid seminariet i Umeå deltog åklagare från Åklagarkammaren i Umeå och Riksenheten för polismåi. Synpunkter har kommit in från Åklagarkammaren i Luleå som inte hade möjlighet att närvara. Vid seminariet i Göteborg deltog åklagare från Aklagarkammaren i Göteborg, Åklagarkammaren i Uddevalla, Åklagarkammaren i Borås och Åklagarkammaren i Karlstad. Vid seminariet i Sundsvall deltog åklagare från Aklagarkammaren i Sundsvall, Åklagarkammaren i Östersund och Åklagarkammaren i Gävle. Vid seminariet i Jönköping deltog åklagare från Åklagarkammaren i Jönköping, Åklagarkammaren i Kalmar och Åklagarkammaren i Linköping. Sammanlagt har således tjugo allmänna åklagarkamrar, två internationella åklagarkamrar och Riksenheten för polismål medverkat.

3 Promemoria Sida 3 (8) Utvecklingscentrum Malmö har även deltagit i ett seminarium hållet vid Svea hovrätt våren För att löpande under året få in eventuella synpunkter och förslag från åklagarna har de åklagare som under förberedelseprojektet fungerade som kontaktåklagare på kamrarna även under 2009 varit kontaktåklagare. De har ombetts att meddela om några särskilda problem uppstått vid tillämpningen av de nya reglerna och lämna synpunkter och förslag. Några rapporter om problem har inte kommit in till Utvecklingscentrum Malmö. Redovisningen i denna promemoria följer den disposition som rättspromemorian RättsPM 2008: 10 har. Ljud och bildupptagning av förhör i domstol Alla förhör med bevispersoner i tingsrätt, även med tilltalad och målsägande, ska efter lagändringarna dokumenteras genom ljud och bildupptagning om inte särskilda skäl talar mot det. I hovrätt rar sådan upptagning ske. Planering och strukturering av förhör Enligt rekommendationerna i RättsPM 2008: 10 bör åklagaren planera och strukturera förhören i rätten så att varje åtalspunkt så långt som möjligt tas för sig. Åklagaren bör tydligt under förhöret ange när förhöret avser en allmän inledande del och när förhöret övergår i en ny åtalspunkt eller ett nytt moment. Åklagarnas redovisade erfarenheter tyder inte på att det har varit några större problem med att strukturera förhören. Åklagarna har dock pekat på att det kan vara svårt i mål som avser grov kvinnofridskränkning. En avvägning mellan en ändamålsenlig struktur och möjligheten för målsäganden att fritt få berätta om olika händelser kan behöva göras. Det kan finnas risk för att målsäganden kommer av sig och får sämre möjligheter att lämna en bra berättelse om hon avbryts. Intresset aven bra berättelse måste ofta få väga tyngre än att förhöret ska struktureras så att en eventuell hovrättsförhandling underlättas. Detta gäller även om konsekvensen blir att hela förhöret måste spelas upp i hovrätten också när endast vissa delar av åtalet är uppe till prövning. Om hovrätten inte delar åklagarens uppfattning att hela förhöret ska spelas upp är det viktigt att domstolen meddelar åklagaren i god tid före huvudförhandlingen så att denne hinner gå igenom inspelningen för att avgöra vilka delar som ska spelas upp. Det är då nödvändigt att tingsrätten använt sig av möjligheten att indexera inspel ningen av förhöret. Vägran att medverka Det förefaller vara mycket ovanligt att någon vägrar att medverka vid förhör med anledning av att förhöret spelas in med bild.

4 Promemoria Sida 4 (8) Tekniska och praktiska problem vid inspelningen Inledningsvis har det funnits brister vid inspelningen men de har till största delen försvunnit efterhand. Vid några tillfållen har inte bilden varit synkroniserad med ljudet. Ibland har vid tolkning den hörde talat så tyst att han eller hon inte hörts på inspelningen utan det är bara tolkens översättning som hörts. Problemet bör kunna lösas med att tolken har en egen mikrofon. Vid någon domstol har försökt gjorts med s.k. myggor och det har fungerat bra. Vid bildupptagningen har ljusförhållandena ibland ställt till med problem. Om den hörde filmats i motljus har det varit svårt att se ansiktsuttryck vilket kan vara en förutsättning för möjligheten att bedöma utsagan. Om man under förhöret åberopat eller hänvisat till ett dokument som visats upp har det varit svårt att få med dokumentet på bildupptagningen. Vid uppspelning i hovrätten har det då varit svårt att följa förhöret eftersom dokumentet inte visats på bildupptagningen. Detta skulle kunna leda till att förhöret behöver tas om i hovrätten. Det finns möjligheter att zooma in dokumentet i bild men det är inte en bra lösning. När inspelningar är undermåliga kan förhöret behöva tas om i hovrätten. Det skulle kunna undvikas om tingsrätten i samband med inspelningen noga kontrollerar att den blivit bra. Behov av förändring Möjligheterna att få med ett dokument i bild under förhöret behöver bli bättre. Det bör vara möjligt att låta dokumentet visas infållt i bilden av den hörde. En möjlighet att kunna stänga av mikrofoner som inte används skulle kunna förbättra kvaliten av ljudinspelningarna. I Offentlighet, sekretess och partsinsyn avseende Ijudoch bildupptagningar I RättsPM 2008: 10 rekommenderades åklagarna att inte begära ut bildupptag ningar från rätten. Vid behov, t.ex. om en annan åklagare ska ha målet i hovrät ten, bör åklagaren begära ut ljudupptagningen eller titta på bild och ljudupp tagningen i domstolens lokaler. Under en förundersökning avseende mened är det alltid nödvändigt att ha tillgång till förhöret från den rättegång då meneden begicks. Ofta är det tillräckligt med ljudupptagningen, men det kan finnas tillfällen då bildupptagningen har sådant mervärde att åklagaren vill åberopa den som bevisning och förevisa den vid huvudförhandlingen. Enligt rekommendationen i RättsPM 2008: 10 bör

5 Promemoria Sida 5 (8) åklagaren inte begära att få ut en kopia av bildupptagningen. Domstolarna är dock skyldiga att förstöra bildupptagningen viss tid efter att målet i vilket upptagningen gjorts avslutats. Det kan medföra att bildupptagningen inte finns kvar när huvudförhandling i målet om mened ska hållas. Behov av förändring Det behövs en lagändring som möjliggör för rätten att spara inspelade förhör så länge en förundersökning om mened pågår och till dess ett eventuellt åtal prövats slutligt. Närvaro genom videokonferens Samtliga parter och bevispersoner kan, om rätten anser det lämpligt, vara närvarande vid huvudförhandling genom videokonferens eller telefon. Utnyttjandet av möjligheten till närvaro genom videokonferens eller telefon skiftar givetvis mellan de olika kamrarna beroende på avståndet till domstolen. Men det förefaller som om det oberoende av avståndet råder en skiftande praxis mellan domstolarna när det gäller i vilken omfattning som åklagarna tillåts närvara på detta sätt. Åklagarna tillåts ofta att delta vid omhäktningsförhandling genom videokonferens och telefon, men även ibland vid den första häktningsförhandlingen. Också den misstänkte kan delta genom videokonferens vid häktningsförhandling och omhäktningsförhandling vilket kan medföra stora fördelar från säkerhetssynpunkt. Åklagarnas uppfattning är dock att domstolarnas begränsade tillgång till salar utrustade med videokonferensutrustning gör att möjligheten inte kan utnyttjas i den utsträckning som vore önskvärd. Behov av förändring Det anses att möjligheten att delta genom videokonferens bör utnyttjas i mycket större omfattning. Det är framförallt vid okomplicerade häktningsförhandlingar, vid omhäktningsförhandlingar och vid huvudförhandlingar i hovrätt som avser påföljdsfrågor som möjligheten bör utnyttjas. Domstolarna bör utrustas med fler anläggningar för videokonferens. Aklagarens önskemål om hur målet ska handläggas Om åklagaren har några önskemål om hur ett mål ska handläggas bör dessa, enligt RättsPM 2008:10, anges i stämningsansökan. Tillämpningen skiljer sig åt beroende på vilka önskemål det gäller. Åklagarna anger regelmässigt sinaönskemål när det gäller möjligheterna att avgöra målet utan huvudförhandling och påföljdsförslag i sådana mål som kan avgöras utan huvudförhandling.

6 Promemoria Sida 6 (8) Utvecklingscentrum Malmö Datum Ont Det har dock när det gäller påföljdsförslag ifrågasatts om det inte i vissa mål är tillräcklig att åklagaren uttrycker sig mer likt hur man gör vid en huvudförhandling, t.ex. att brottet bör föranleda ett måttligt bötesstraff. Beräknad förhandlingstid När det gäller beräknad förhandlingstid förekommer på många kamrar en överenskommelse med tingsrätten om i vilka mål som åklagaren ska ange detta. Överenskommelsen kan t. ex. avse mål som kan beräknas ta längre tid än en halv dag eller mål i vilka det är fler än den misstänkte, målsäganden och två vittnen som ska höras. Tingsrätten har i vissa fall uttryckt ett önskemål om att åklagaren ska ange den beräknade förhandlingstiden med hänsyn till att det är sekreterare vid domstolen som sätter ut målen och i något fall även att sekreterarna är oerfarna. En uppskattning är ofta svår att göra eftersom förhandlingstiden bland annat är beroende av vilken ordförande och åklagare som har målet. Det har förekommit att domstolen visat viss irritation om åklagarens uppskattning av tidsåtgången inte stämt. Medhörning När det gäller önskemål från en bevisperson att få höras i den misstänktes frånvaro har åklagaren ofta inte kännedom om önskemålet när han eller hon skriver stämningsansökan och kan därför inte ange detta. Det förekommer också att åklagare har kännedomen men anser det olämpligt att i stämningsansökan ange önskemålet eftersom åklagaren inte vill avhända sig möjligheten att försöka påverka bevispersonen att gå med på att höras i den misstänktes närvaro. Avgörande utan huvudförhandling i tingsrätt Åklagarnas uppfattning är att den nya möjligheten att avgöra mål utan huvudförhandling i tingsrätten används i mycket stor utsträckning. Det har i de flesta fall inneburit att målet avgörs snabbare än tidigare. Det har också inneburit en resursbesparing för kamrarna, flera kamrar uppskattar att antalet huvudförhandlingar i bötesmål minskat med hälften. Möjligheten att avgöra mål utan huvudförhandling har vid flera kamrar förändrat bedömningen av om strafföreläggande ska utfärdas eller inte. Vid dessa kamrar utfärdas inte strafföreläggande i tveksamma fall i samma omfattning som tidigare. Hänvisning till handlingar vid huvudförhandling Möjligheten att hänvisa till handlingar har efter reformen i huvudsak inte utnyttjats i större omfattning än tidigare. Om hänvisning sker gäller det i regel skriftlig bevisning. I några fall har åklagaren hänvisat till uppställningar i

7 Promemoria Sida 7 (8) stämningsansökningar avseende bedrägerier. Även i personaliadelen används möjligheten till hänvisning i vissa fall, framförallt i hovrätten. Det har förekommit att rätten bett åklagaren att redogöra för innehållet trots att åklagaren endast velat hänvisa till handlingen. Ett skäl har varit att rättens alla ledamöter i förväg inte fått del av de handlingar som hänvisats till. Det är viktigt att åklagaren, om han eller hon i stämningsansökan angett att hänvisning kommer att ske; före huvudförhandlingen får besked om hänvisning inte godtas. Muntlig förberedelse Kravet på att det ska föreligga särskilda skäl för att förberedelse i brottmål ska kunna hållas har tagits bort. Det är oklart om denna möjlighet har använts i större omfattning än tidigare. I några större mål har det använts och fungerat bra. En muntlig förberedelse uppges vara ett bra tillfålle att utröna om någon bevisning är obehövlig. Avvisning av bevisning Rätten har fått möjlighet att avvisa bevisning om det trots rimliga ansträngningar inte kan tas upp och avgörandet inte bör ytterligare fördröjas. Det förekommer enligt åklagarnas erfarenhet inte i någon större omfattning att domstolarna avvisar bevisning av den anledningen. Det är viktigt att åklagaren om det blir aktuellt får en redogörelse för vilka ansträngningar som gjorts för att, om det gäller åklagarens bevisning, kunna avgöra om bevisningen ska återkallas. Hovrättsprocessen OmftJrhtJr eller kompletterande ftjrhtjr Hovrättsprocessen ska i första hand vara en granskande överprövning av tingsrättens avgörande, inte en omprövning. Huvudregeln är att videoförhören från tingsrätten, även med tilltalad och målsägande, ska spelas upp i hovrätten. I vissa fall kan tilläggsförhör förekomma. Endast i undantagsfall ska omförhör hållas. Det är, som avsågs med reformen, mycket ovanligt med omförhör i hovrätten. Det har förekommit att det blivit nödvändigt med omförhör på grund av att inspelningen i något avseende misslyckats i tingsrätten. Tilläggsförhör förekommer men är också ovanliga. Skäl för tilläggsförhör har bland annat varit att det tillkommit ny bevisning.

8 Promemoria Sida 8 (8) Aklagarens närvaro under förhandlingen Enligt åklagarnas erfarenheter krävs regelmässigt åklagarens närvaro under uppspelning av inspelade förhör. Tillämpningen skiljer sig inte markant mellan de olika hovrätterna. Likväl som det kan finnas skillnader mellan hovrätterna kan det finnas skillnader mellan en hovrätts olika avdelningar. Denna tillämpning är också i linje med vad många åklagare anser vara riktigt. Det har redovisats flera skäl för uppfattningen. När det hålls en förhandling i hovrätten är utgångspunkten att parterna ska vara närvarande. Åklagarens närvaro påkallas även av respekt för den åtalade. Om staten genom åklagaren påfordrar att den åtalade ska straffas för något kan det vara viktigt för denne att inte mötas aven tom åklagarstol under rättegången. Det är också viktigt för tilltron till vår rättsordning att åklagaren med sin närvaro visar att hovrättsförhandlingen är ett viktigt inslag i rättsskipningen och inte bara något som måste genomföras. Åklagaren kan på ett mycket bättre sätt tillgodogöra sig innehållet i förhöret när han eller hon helt kan koncentrera sig på vad som sägs och hur det sägs. Även om förhören bara ska spelas upp kan det under uppspelningen uppstå frågor eller problem som kan behöva lösas. Åklagarens närvaro kan då behövas för reda ut oklarheter. Det har också framhållits att när målsäganden är närvarande ska också åklagaren vara det. Mot kravet på närvaro har anförts att åklagaren redan vet vad som sägs under förhöret. När det gäller inspelade barnförhör som hållits under förundersökningen har åklagaren oftast sett förhören flera gånger innan hovrättsförhandlingen. Åklagarna har ett hårt arbetstryck och att då behöva sitta med och titta på inspelade förhör under flera timmar eller dagar när man kunnat använda tiden till annat arbete är inte effektivt. Utvecklingscentrum Malmös uppfattning är att åklagaren ska vara närvarande vid uppspelning av förhör, främst av det skälet att det, liksom före reformen, är fråga om en muntlig förhandling. Denna uppfattning stöds också av de flesta åklagarna. Åklagarna ska dock ha möjlighet att inte behöva vara närvarande i speciella situationer. al;;~om borde kunna utnyttjas i större omfattning är att åklagaren rar hänvisa till ljud och bildinspelningen av förhör och " att hovrätten tar del av fi.o...rn.h./öre...;.~ aq.p.hförhandlingen.. 1" ~,,'. 9t. (LLL~ överåklagare '7. ran Hellstrand,/ 4J;~~.

Vilket skydd ger kontaktförbud?

Vilket skydd ger kontaktförbud? Vilket skydd ger kontaktförbud? Disposition Vad är ett kontaktförbud? Olika former av kontaktförbud Åklagarens riskbedömning Partsinsyn, sekretess och kommunikation Redovisning av tillsynsrapport Åklagarmyndighetens

Läs mer

En modernare rättegång några utvecklingsområden

En modernare rättegång några utvecklingsområden PM 1 (5) En modernare rättegång några utvecklingsområden Reformen En modernare rättegång, EMR, trädde i kraft den 1 november 2008 (prop. 2004/05:131). Den syftade till att skapa förutsättningar för ett

Läs mer

En modernare rättegång

En modernare rättegång En modernare rättegång Videoinspelning och uppspelning av förhör Testverksamhet 1 december 2007 31 oktober 2008 En modernare rättegång Producerad av projekt EMR, Domstolsverket, 2007, Foto: Patrik Svedberg,

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 22 december 2014 B 4815-14 KLAGANDE EN Ombud och offentlig försvarare: Advokat ÅB MOTPARTER 1. Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm

Läs mer

En modernare rättegång reformering av processen i allmän domstol Den nya lagstiftningen och några rekommendationer om tillämpningen.

En modernare rättegång reformering av processen i allmän domstol Den nya lagstiftningen och några rekommendationer om tillämpningen. En modernare rättegång reformering av processen i allmän domstol Den nya lagstiftningen och några rekommendationer om tillämpningen Promemoria RättsPM 2008:10 Rättegångsprojektet Oktober 2008 Innehållsförteckning

Läs mer

En modernare rättegång. Videoinspelning och uppspelning av förhör

En modernare rättegång. Videoinspelning och uppspelning av förhör En modernare rättegång Videoinspelning och uppspelning av förhör Producerad av projekt EMR, Domstolsverket, 2008, Foto: Patrik Svedberg, Form: Kommunikationsbyrån Vinna, Tryck:?, Diarienr: 749-2005 En

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS. Ombud och offentlig försvarare: Advokat PE. Ombud och målsägandebiträde: Advokat AR

HÖGSTA DOMSTOLENS. Ombud och offentlig försvarare: Advokat PE. Ombud och målsägandebiträde: Advokat AR Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 10 april 2015 B 360-14 KLAGANDE TH Ombud och offentlig försvarare: Advokat PE MOTPARTER 1. Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm 2.

Läs mer

En modernare rättegång

En modernare rättegång 1 2008-10-17 En modernare rättegång Informationsmöte Stockholms tingsrätt fredag den 17 oktober 2008 2 Agenda informationsmöte Introduktion Presentation av En modernare rättegång Teknik i rättssal, Stockholms

Läs mer

EN./. riksåklagaren ang. våldtäkt mot barn m.m.

EN./. riksåklagaren ang. våldtäkt mot barn m.m. SVARSSKRIVELSE Sida 1 (6) Datum 2014-10-24 Ert datum Er beteckning Byråchefen My Hedström 2014-10-13 B 4815-14 Högsta domstolen Box 2066 103 12 STOCKHOLM EN./. riksåklagaren ang. våldtäkt mot barn m.m.

Läs mer

Resande i sexuella övergrepp mot barn

Resande i sexuella övergrepp mot barn Resande i sexuella övergrepp mot barn Ett metodstöd för handläggningen RättsPM 2013:3 Utvecklingscentrum Göteborg April 2013 Innehållsförteckning 1 INLEDNING... 3 2 HANDLÄGGNING AV ÄRENDEN... 3 2.1 INLEDANDE

Läs mer

Ärendenummer 405A-4604-05 Sida 1. Åklagarkammaren i Halmstad Vice Chefsåklagare Margareta Bong BESLUT 2006-02-10

Ärendenummer 405A-4604-05 Sida 1. Åklagarkammaren i Halmstad Vice Chefsåklagare Margareta Bong BESLUT 2006-02-10 Åklagarkammaren i Halmstad Vice Chefsåklagare Margareta Bong BESLUT 2006-02-10 Ärendenummer 405A-4604-05 Sida 1 MISSTÄNKT Kastellet HVB BROTT Vållande till annans död -2005-05-18 Anmälan K33150-05,405A05003712

Läs mer

Sjätte avdelningen Om rättegången i Högsta domstolen. 54 kap. Om rätten att överklaga en hovrätts domar och beslut och om prövningstillstånd

Sjätte avdelningen Om rättegången i Högsta domstolen. 54 kap. Om rätten att överklaga en hovrätts domar och beslut och om prövningstillstånd Smugglingslagen m.m./rättegångsbalken m.m. 1 Sjätte avdelningen Om rättegången i Högsta domstolen 54 kap. Om rätten att överklaga en hovrätts domar och beslut och om prövningstillstånd Anm. Rubriken har

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i rättegångsbalken; SFS 2014:649 Utkom från trycket den 27 juni 2014 utfärdad den 12 juni 2014. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga om rättegångsbalken

Läs mer

Så här går det till i hovrätten vid en brottmålsrättegång

Så här går det till i hovrätten vid en brottmålsrättegång Så här går det till i hovrätten vid en brottmålsrättegång BROTTMÅLS- RÄTTEGÅNGENS FÖRLOPP I HOVRÄTTEN Före rättegången kan man vänta i det gemensamma väntrummet. Den som vill vänta i ett enskilt väntrum

Läs mer

Domstolarna och mäns våld mot kvinnor

Domstolarna och mäns våld mot kvinnor Domstolarna och mäns våld mot kvinnor Ett utbildningsmaterial för personal inom rättsväsendet, hälso- och sjukvården, socialtjänsten och kriminalvården Innehåll Domstolarna och mäns våld mot kvinnor Domstolarna

Läs mer

Dokumentation av muntlig bevisning genom ljud- och bildupptagning

Dokumentation av muntlig bevisning genom ljud- och bildupptagning Justitieutskottets betänkande 2007/08:JuU2 Dokumentation av muntlig bevisning genom ljud- och bildupptagning Sammanfattning I betänkandet behandlar utskottet regeringens proposition 2006/07:121 Dokumentation

Läs mer

Dokumentation av muntlig bevisning genom ljud- och bildupptagning

Dokumentation av muntlig bevisning genom ljud- och bildupptagning Lagrådsremiss Dokumentation av muntlig bevisning genom ljud- och bildupptagning Regeringen överlämnar denna remiss till Lagrådet. Stockholm den 3 maj 2007 Beatrice Ask Monika Sörbom (Justitiedepartementet)

Läs mer

Ett utvidgat krav på prövningstillstånd

Ett utvidgat krav på prövningstillstånd Datum Dnr 2001-10-09 1027-2001 Justitiedepartementet Yttrande över promemorian Hovrättsprocessen i framtiden (Ds 2001:36) (Ert diarienummer Ju1995/4888/DOM) Inställning Domstolsverket (DV) ansluter sig

Läs mer

Utdrag ur protokoll vid sammanträde Närvarande: F.d. justitieråden Severin Blomstrand och Annika Brickman samt justitierådet Johnny Herre.

Utdrag ur protokoll vid sammanträde Närvarande: F.d. justitieråden Severin Blomstrand och Annika Brickman samt justitierådet Johnny Herre. 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2015-06-11 Närvarande: F.d. justitieråden Severin Blomstrand och Annika Brickman samt justitierådet Johnny Herre. En modernare rättegång II Enligt en lagrådsremiss

Läs mer

En modernare rättegång reformering av processen i allmän domstol

En modernare rättegång reformering av processen i allmän domstol En modernare rättegång reformering av processen i allmän domstol Advokatsamfundets promemoria om den nya lagstiftningen och några rekommendationer från ett advokatperspektiv 1 1. ALLMÄNT Syftet med denna

Läs mer

Åklagarmyndighetens författningssamling

Åklagarmyndighetens författningssamling Åklagarmyndighetens författningssamling Åklagarmyndighetens föreskrifter om åklagares jour- och beredskapstjänstgöring; Konsoliderad version Konsoliderad version senast ändrad genom ÅFS 2016:5 Åklagarmyndigheten

Läs mer

JO./. riksåklagaren ang. grovt skattebrott m.m.

JO./. riksåklagaren ang. grovt skattebrott m.m. SVARSSKRIVELSE Sida 1 (5) Riksåklagarens kansli Datum Rättsavdelningen 2013-01-09 Ert datum Er beteckning Byråchefen My Hedström 2012-05-09 B 1496-12 Högsta domstolen Box 2066 103 12 STOCKHOLM JO./. riksåklagaren

Läs mer

Remissvar avseende slutbetänkandet Förundersökning. objektivitet, beslag dokumentation m.m. (SOU 2011:45)

Remissvar avseende slutbetänkandet Förundersökning. objektivitet, beslag dokumentation m.m. (SOU 2011:45) 1 (6) Regeringskansliet Justitiedepartementet Åklagarenheten 103 33 Stockholm Ju2011/4074/Å Remissvar avseende slutbetänkandet Förundersökning objektivitet, beslag dokumentation m.m. (SOU 2011:45) Hovrätten

Läs mer

En modernare rättegång

En modernare rättegång En modernare rättegång Hovrättsprocessen 2010-12-01 2 Innehåll 1 INLEDNING... 5 2 PROCESSUELLA FRÅGOR... 6 2.1 Inledning... 6 2.2 Presentation av muntlig bevisning m.m. i hovrätten... 6 2.2.1 Referat...

Läs mer

2013-03-27 meddelad i Göteborg. Begångna brott Försök till köp av sexuell tjänst

2013-03-27 meddelad i Göteborg. Begångna brott Försök till köp av sexuell tjänst Avdelning 1 DOM Mål nr B 16354-12 2013-03-27 meddelad i Göteborg 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Lotta Nielsen Åklagarmyndigheten Göteborgs åklagarkammare Göteborg Tilltalad PETER

Läs mer

RH./. riksåklagaren ang. tillstånd till prövning i hovrätt av mål om olovlig körning

RH./. riksåklagaren ang. tillstånd till prövning i hovrätt av mål om olovlig körning SVARSSKRIVELSE Sida 1 (6) Riksåklagarens kansli Datum Rättsavdelningen 2012-10-08 Ert datum Er beteckning Byråchefen My Hedström 2012-04-16 Ö 1126-12 Högsta domstolen Box 2066 103 12 STOCKHOLM RH./. riksåklagaren

Läs mer

Remissyttrande över slutbetänkandet En modernare rättegång (SOU 2001:103)

Remissyttrande över slutbetänkandet En modernare rättegång (SOU 2001:103) Datum Dnr 2002-05-21 354-2002 Justitiedepartementet 103 33 STOCKHOLM Remissyttrande över slutbetänkandet En modernare rättegång (SOU 2001:103) Domstolsverket (DV) anser att utredningens förslag till ändringar

Läs mer

Tillämpningen av vissa bestämmelser med anledning av EMR

Tillämpningen av vissa bestämmelser med anledning av EMR 1 (5) Bilaga till protokoll från presidentmötet i Svea hovrätt den 17 juni 2010 Tillämpningen av vissa bestämmelser med anledning av EMR Vid ett möte den 17 juni 2010 mellan presidenterna för de sex hovrätterna

Läs mer

Misstänktas rätt till insyn vid frihetsberövande m.m. ändrade bestämmelser från den 1 juni 2014

Misstänktas rätt till insyn vid frihetsberövande m.m. ändrade bestämmelser från den 1 juni 2014 Misstänktas rätt till insyn vid frihetsberövande m.m. ändrade bestämmelser från den 1 juni 2014 RättsPM 2014:1 Utvecklingscentrum Malmö Maj 2014 Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 Bakgrund... 3 De

Läs mer

Uppföljning av rapporten Barnsexturism ett granskningsprojekt

Uppföljning av rapporten Barnsexturism ett granskningsprojekt Uppföljning av rapporten Barnsexturism ett granskningsprojekt Tillsynsrapport 2013:3 Utvecklingscentrum Göteborg April 2013 Innehållsförteckning 1. BAKGRUND OCH SYFTE... 3 2. METOD... 3 3. GRANSKADE ÄRENDEN...

Läs mer

Hanteringen av hemliga tvångsmedel vid Ekobrottsmyndigheten

Hanteringen av hemliga tvångsmedel vid Ekobrottsmyndigheten SÄKERHETS- OCH INTEGRITETSSKYDDSNÄMNDEN Uttalande 2013-06-18 Dnr 16-2013 Hanteringen av hemliga tvångsmedel vid Ekobrottsmyndigheten 1 SAMMANFATTNING Säkerhets- och integritetsskyddsnämnden har granskat

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (1988:688) om besökförbud; SFS 2011:487 Utkom från trycket den 24 maj 2011 utfärdad den 12 maj 2011. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga om lagen

Läs mer

Departementspromemorian Brottmålsprocessen en konsekvensanalys (Ds 2015:4)

Departementspromemorian Brottmålsprocessen en konsekvensanalys (Ds 2015:4) YTTRANDE 1 (5) Justitiedepartementet 103 33 Stockholm Departementspromemorian Brottmålsprocessen en konsekvensanalys (Ds 2015:4) Departementets dnr Ju2015/1142/DOM Inledning Hovrätten har i tidigare remissvar

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (7) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 4 mars 2014 Ö 4211-13 SÖKANDE SR Ombud: Advokat TA MOTPART Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm SAKEN Resning TIDIGARE AVGÖRANDEN

Läs mer

Inspektion av Åklagarmyndigheten, åklagarkammaren i Kalmar, den 11 november 2014

Inspektion av Åklagarmyndigheten, åklagarkammaren i Kalmar, den 11 november 2014 PROTOKOLL Justitieombudsmannen Cecilia Renfors Dnr 5749-2014 Sid 1 (6) Inspektion av Åklagarmyndigheten, åklagarkammaren i Kalmar, den 11 november 2014 Deltagare från JO m.m. På uppdrag av justitieombudsmannen

Läs mer

HV m.fl../. riksåklagaren ang. grovt bokföringsbrott

HV m.fl../. riksåklagaren ang. grovt bokföringsbrott YTTRANDE Sida 1 (8) Ert datum Er beteckning Chefsåklagaren Lars Persson 2012-07-05 B 6000-11 Rotel 11 Högsta domstolen Box 2066 103 12 STOCKHOLM HV m.fl../. riksåklagaren ang. grovt bokföringsbrott m.m.

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (7) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 27 maj 2015 Ö 2861-14 KLAGANDE BJ Ombud och offentlig försvarare: Advokat LO MOTPARTER 1. Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm 2.

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 5 mars 2010 Ö 3554-08 KLAGANDE BI MOTPART Justitiekanslern Box 2308 103 17 Stockholm SAKEN Ersättning till offentlig försvarare ÖVERKLAGADE

Läs mer

ADVOKAT KARL HENRIK ÖSTBERG

ADVOKAT KARL HENRIK ÖSTBERG Malmö den 15 januari 2017 Hovrätten över Skåne och Blekinge Box 846 201 80 Malmö Advokat Karl Henrik Östberg Aktiebolag 556979-1980 Post- och besöksadress Regementsgatan 14, 211 42 Malmö 076-0066110 040-123

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (7) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 20 mars 2003 Ö 1839-02 KLAGANDE Göteborgs-Posten Nya AB, 556000-6966, 405 02 GÖTEBORG Ombud: advokaten G. K. MOTPART Riksåklagaren SAKEN

Läs mer

Överklagande av en hovrättsdom ringa narkotikabrott

Överklagande av en hovrättsdom ringa narkotikabrott Överklagande Sida 1 (8) Datum 2016-09-22 Byråchefen Hedvig Trost Högsta domstolen Box 2066 103 12 Stockholm Överklagande av en hovrättsdom ringa narkotikabrott Klagande Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm

Läs mer

Varför slog du mig, Peter?

Varför slog du mig, Peter? Varför slog du mig, Peter? En film om ett brottmål i tingsrätten Inledning Den film du strax ska se har tagits fram av Domstolsverket (DV) för att informera om hur en rättegång i svensk domstol går till.

Läs mer

Mål B 12885-10, Enhet 11, Julian Assange./. allmän åklagare angående våldtäkt m.m.; nu fråga om omprövning av häktningsbeslut.

Mål B 12885-10, Enhet 11, Julian Assange./. allmän åklagare angående våldtäkt m.m.; nu fråga om omprövning av häktningsbeslut. Sida 1 (6) Utvecklingscentrum Göteborg YTTRANDE Överåklagare Marianne Ny Söderorts åklagarkammare i Stockholm 2014-07-01 Handläggare 105-3 Vice chefsåklagare Ingrid Isgren Stockholms tingsrätt Avd 1 Box

Läs mer

ÅKLAGARE. ett yrke för dig?

ÅKLAGARE. ett yrke för dig? ÅKLAGARE ett yrke för dig? Åklagaren har en stark och framträdande roll i rättssamhället. Ingen annan yrkesgrupp inom rättsväsendet är på samma sätt involverad i ett ärendes alla moment. Åklagarmyndigheten

Läs mer

AA./. riksåklagaren ang. grov mordbrand m.m.

AA./. riksåklagaren ang. grov mordbrand m.m. SVARSSKRIVELSE Sida 1 (5) Datum 2017-02-21 Ert datum Er beteckning Byråchefen My Hedström 2017-02-10 B 486-17 Högsta domstolen Box 2066 103 12 STOCKHOLM AA./. riksåklagaren ang. grov mordbrand m.m. (Svea

Läs mer

Skattebrott, skattetillägg och förbudet mot dubbla förfaranden effekterna av Högsta domstolens avgörande den 11 juni 2013

Skattebrott, skattetillägg och förbudet mot dubbla förfaranden effekterna av Högsta domstolens avgörande den 11 juni 2013 Ert datum Sida 1 (5) Er beteckning Skattebrott, skattetillägg och förbudet mot dubbla förfaranden effekterna av Högsta domstolens avgörande den 11 juni 2013 En ändrad praxis Enligt tidigare gällande rätt

Läs mer

Överklagande av en hovrättsdom mord m.m.

Överklagande av en hovrättsdom mord m.m. Rättsavdelningen Sida 1 (5) Byråchefen My Hedström 2017-01-19 Datum Högsta domstolen Box 2066 103 12 Stockholm Överklagande av en hovrättsdom mord m.m. Klagande Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm

Läs mer

Åklagare. - ett yrke för dig?

Åklagare. - ett yrke för dig? Åklagare - ett yrke för dig? Åklagaren har en stark och framträdande roll i rättssamhället. Ingen annan yrkesgrupp inom rättsväsendet är på samma sätt involverad i ett ärendes alla moment. Åklagarens uppgifter

Läs mer

Varför slog du mig, Peter?

Varför slog du mig, Peter? Studiehäfte Varför slog du mig, Peter? En film om ett brottmål i tingsrätt 1 Filmen handlar om Peter och Maria. Åklagaren och ett vittne påstår att Peter slagit Maria och dragit henne i håret då hon fallit

Läs mer

Remissyttrande över promemorian Skyndsamhetskrav och tidsfrister i ärenden med unga misstänkta och unga målsäganden (Ds 2013:30)

Remissyttrande över promemorian Skyndsamhetskrav och tidsfrister i ärenden med unga misstänkta och unga målsäganden (Ds 2013:30) YTTRANDE 1 (5) Justitiedepartementet Åklagarenheten 103 33 Stockholm Remissyttrande över promemorian Skyndsamhetskrav och tidsfrister i ärenden med unga misstänkta och unga målsäganden (Ds 2013:30) Ert

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 4 maj 2016 Ö 1121-15 KLAGANDE Dödsboet efter Anna Dahlbäck Ombud: Advokat MB MOTPART Justitiekanslern Box 2308 103 17 Stockholm SAKEN

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (7) meddelad i Stockholm den 9 oktober 2015 KLAGANDE AA Ombud: BB ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Kammarrätten i Göteborgs dom den 8 april 2015 i mål nr 1213 1215-15, se bilaga

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 26 september 2014 B 1296-14 KLAGANDE COC Ombud och offentlig försvarare: Advokat JR MOTPART Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm SAKEN

Läs mer

1 HUDIKSVALLS TINGSRÄTT R2. DOM meddelad i Hudiksvall

1 HUDIKSVALLS TINGSRÄTT R2. DOM meddelad i Hudiksvall 1 DOM meddelad i Hudiksvall Mål nr: B 2354-15 PARTER (Antal tilltalade: 1) Tilltalad ROLF Erik Schön, 19620508-4699 c/o Lennart Persson Brobergsvägen 30 826 50 Söderhamn Offentlig försvarare: Advokat Tomas

Läs mer

DOM 2009-07-29 Göteborg. ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Halmstads tingsrätts dom den 27 maj 2009 i mål nr B 2835-08, se bilaga A

DOM 2009-07-29 Göteborg. ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Halmstads tingsrätts dom den 27 maj 2009 i mål nr B 2835-08, se bilaga A Rotel 11 Göteborg Mål nr Sid 1 (4) ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Halmstads tingsrätts dom den 27 maj 2009 i mål nr B 2835-08, se bilaga A PARTER (antal tilltalade 1) Motpart (Åklagare) Vice chefsåklagaren Aleksander

Läs mer

DOM 2010-02-25 Meddelad i Stockholm

DOM 2010-02-25 Meddelad i Stockholm f KAMMARRÅTTEN I DOM 2010-02-25 Meddelad i Stockholm Sida 1 (4) /',// c7- KLAGANDE Bo-Göran Bodin SR Ekot Sveriges Radio AB 105 10 Stockholm ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Åklagarmyndighetens beslut den 18 januari

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (5) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 12 juli 2012 B 2470-10 KLAGANDE Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm MOTPARTER Efterlevande till SM 1. BM 2. FP SAKEN Misshandel ÖVERKLAGAT

Läs mer

Överklagande av hovrättsdom rån m.m.

Överklagande av hovrättsdom rån m.m. ÖVERKLAGANDE Sida 1 (5) Byråchefen Stefan Johansson Ert datum Er beteckning Högsta domstolen Box 2066 103 12 STOCKHOLM Överklagande av hovrättsdom rån m.m. Klagande Riksåklagaren Box 5553 114 85 STOCKHOLM

Läs mer

Målsägande CSW, underrättas genom målsägandebiträdet M R

Målsägande CSW, underrättas genom målsägandebiträdet M R Ansökan om stämning Sida 1 (6) Åklagarkammaren i Borås Borås tingsrätt Rotel 9 Box 270 503 10 BORÅS TR mål: B 979-12 Handl.: VÅLD Tilltalad: efternamn och alla förnamn Tilltalsnamn Yrke/titel 1 K Z Personnr

Läs mer

1 SOLNA TINGSRÄTT Avdelning 4. DOM meddelad i Solna

1 SOLNA TINGSRÄTT Avdelning 4. DOM meddelad i Solna 1 DOM 2014-11-05 meddelad i Solna Mål nr: B 7352-14 PARTER (Antal tilltalade: 1) Tilltalad DON Christian Tasic Stevic, 19890423-5119 Sundbyvägen 49 163 45 Spånga Åklagare Kammaråklagare Ann Lidén Åklagarmyndigheten

Läs mer

Överklagande av hovrättsdom Förskingring

Överklagande av hovrättsdom Förskingring Sida 1 (5) Datum Rättsavdelningen 2014-02-26 ÅM 2014/1525 Byråchefen My Hedström Högsta domstolen Box 2066 103 12 STOCKHOLM Överklagande av hovrättsdom Förskingring Klagande Riksåklagaren Box 5553 114

Läs mer

Åklagarmyndighetens författningssamling

Åklagarmyndighetens författningssamling Åklagarmyndighetens författningssamling Åklagarmyndighetens föreskrifter om indelningen av den operativa verksamheten; Konsoliderad version Konsoliderad version senast ändrad genom ÅFS 2014:17. Åklagarmyndigheten

Läs mer

Advokatsamfundet avstyrker förslaget att införa förenklad delgivning i brottmål.

Advokatsamfundet avstyrker förslaget att införa förenklad delgivning i brottmål. R 6168/2000 2000-05-02 Till Statsrådet och chefen för Justitiedepartementet Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 15 februari 2000 beretts tillfälle att avge yttrande över Domstolsverkets promemoria

Läs mer

Er beteckning Byråchefen Hedvig Trost 2012-11-26 B 4840-12 Rotel 29. Ert datum

Er beteckning Byråchefen Hedvig Trost 2012-11-26 B 4840-12 Rotel 29. Ert datum Svarsskrivelse Sida 1 (10) Datum Rättsavdelningen 2012-12-07 ÅM 2012/8081 Ert datum Er beteckning Byråchefen Hedvig Trost 2012-11-26 B 4840-12 Rotel 29 Högsta domstolen Box 2066 103 12 Stockholm PH./.

Läs mer

Tvistemålsgruppens ställningstaganden i frågor angående handläggning av dispositiva tvistemål med anledning

Tvistemålsgruppens ställningstaganden i frågor angående handläggning av dispositiva tvistemål med anledning 1 (8) Tvistemålsgruppen Tvistemålsgruppens ställningstaganden i frågor angående handläggning av dispositiva tvistemål med anledning av EMR Tvistemålsgruppen vid Hovrätten för Västra Sverige har vid ett

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (8) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 1 mars 2005 Ö 610-05 KLAGANDE ZS SAKEN Utlämnande av allmän handling ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Hovrätten för Västra Sverige, avd. 5, beslut

Läs mer

Överklagande av hovrättsdom grovt bidragsbrott

Överklagande av hovrättsdom grovt bidragsbrott Riksåklagarens kansli Rättsavdelningen Datum Sida 1 (8) Byråchefen My Hedström 2013-06-19 Högsta domstolen Box 2066 103 12 Stockholm Överklagande av hovrättsdom grovt bidragsbrott Klagande Riksåklagaren

Läs mer

Överklagande av en hovrättsdom penninghäleri

Överklagande av en hovrättsdom penninghäleri Rättsavdelningen Sida 1 (6) Byråchefen My Hedström 2016-12-13 Datum Högsta domstolen Box 2066 103 12 Stockholm Överklagande av en hovrättsdom penninghäleri Klagande Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm

Läs mer

Trakasserier och kränkande särbehandling

Trakasserier och kränkande särbehandling Trakasserier och kränkande särbehandling Alla medarbetare i Lunds kommun ska erbjudas en trygg arbetsmiljö där alla möts av respekt. I detta ingår att inte utsättas för kränkande särbehandling, sexuella

Läs mer

FÖREDRAGANDEOCHPROTOKOLLFÖRARE

FÖREDRAGANDEOCHPROTOKOLLFÖRARE Sida l (5) PROTOKOLL 2012-05-10 Föredragning i Stockholm Aktbilaga / lj Mål nr B 56 7-12 ÅKLAGARMYNDIGHETEN Riks

Läs mer

SÄKERHETS- OCH. 2012-04-26 103-2011 och 113-2011

SÄKERHETS- OCH. 2012-04-26 103-2011 och 113-2011 Uttalande Dnr SÄKERHETS- OCH INTEGRITETSSKYDDSNÄMNDEN 2012-04-26 103-2011 och 113-2011 Granskning av förstöring av material från hemliga tvångsmedel i vissa avseenden 1 BAKGRUND Nämnden har på eget initiativ

Läs mer

MB./. riksåklagaren ang. häktning (Svea hovrätts beslut 23 mars 2015 i mål B )

MB./. riksåklagaren ang. häktning (Svea hovrätts beslut 23 mars 2015 i mål B ) SVARSSKRIVELSE Sida 1 (9) Datum 2015-04-15 Ert datum Er beteckning Byråchefen My Hedström 2015-04-02 Ö 1685-15 Högsta domstolen Box 2066 103 12 STOCKHOLM MB./. riksåklagaren ang. häktning (Svea hovrätts

Läs mer

1 SOLNA TINGSRÄTT Avdelning 3. DOM meddelad i Solna

1 SOLNA TINGSRÄTT Avdelning 3. DOM meddelad i Solna 1 DOM 2015-10-15 meddelad i Solna Mål nr: B 5246-15 PARTER (Antal tilltalade: 1) Tilltalad Don Christian Tasic Stevic, 19890423-5119 Slåttervallsgatan 4 Lgh 1304 115 44 Stockholm Åklagare Kammaråklagare

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 20 april 2007 Ö 2933-05 KLAGANDE AI MOTPART Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm SAKEN Återupptagande av mål om grovt rattfylleri

Läs mer

Finansiering av v ideokonferens- och presentationsteknik DV-RAPPORT 2004:3

Finansiering av v ideokonferens- och presentationsteknik DV-RAPPORT 2004:3 Finansiering av v ideokonferens- och presentationsteknik DV-RAPPORT 2004:3 Redovisning av ett regeringsuppdrag Producerad av Informationssekretariatet, Domstolsverket, diarienummer 1811-2003 Tryckt av

Läs mer

1 (12) 1. Bakgrund. Postadress Gatuadress Telefon E-post Husargatan 3 205 90 MALMÖ. Telefax. Förundersökning nedlägges.

1 (12) 1. Bakgrund. Postadress Gatuadress Telefon E-post Husargatan 3 205 90 MALMÖ. Telefax. Förundersökning nedlägges. 1 (12) Riksenheten för polismål, Malmö 8A-A-AE Ange dessa uppgifter vid kontakt med myndigheten Förundersökning nedlägges. 1. Bakgrund 1.1. Säkerhets- och Integritetsskyddsnämnden har vid inspektion i

Läs mer

Ny teknik påverkar bedömning av vittnen i domstol. Muntligt och direkt inför rätten. Undantag från muntligt och direkt inför rätten

Ny teknik påverkar bedömning av vittnen i domstol. Muntligt och direkt inför rätten. Undantag från muntligt och direkt inför rätten Ny teknik påverkar bedömning av vittnen i domstol Internationella Brottsofferdagen 2009 Fil dr. Sara Landström Göteborgs Universitet Muntligt och direkt inför rätten Muntlighetsprincipen Allt processmaterial

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (10) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 29 maj 2006 Ö 1420-03 KLAGANDE International Hotel Consultant B.V. Paulus Potterstraat 6 NL-1071 C 7 Amsterdam Nederländerna Ombud:

Läs mer

Bidragsbrott. Kriterier som uppställs i lagstiftningen samt förutsättningar och former för polisanmälan

Bidragsbrott. Kriterier som uppställs i lagstiftningen samt förutsättningar och former för polisanmälan Bakgrund Bidragsbrott Kriterier som uppställs i lagstiftningen samt förutsättningar och former för polisanmälan Bidragsbrottslagen (2007:612) trädde i kraft den 1 augusti 2007. Syftet med lagen är att

Läs mer

Remissyttrande över Målutredningens betänkande Mål och medel särskilda åtgärder för vissa måltyper i domstol (SOU 2010:44)

Remissyttrande över Målutredningens betänkande Mål och medel särskilda åtgärder för vissa måltyper i domstol (SOU 2010:44) YTTRANDE 1 (6) Ert datum Ert dnr 2010-09-22 Ju2010/5515/DOM Justitiedepartementet Enheten för processrätt och domstolsfrågor 103 33 Stockholm Remissyttrande över Målutredningens betänkande Mål och medel

Läs mer

Ert datum. Min inställning Jag bestrider ändring av hovrättens dom och anser att det inte föreligger skäl att meddela prövningstillstånd.

Ert datum. Min inställning Jag bestrider ändring av hovrättens dom och anser att det inte föreligger skäl att meddela prövningstillstånd. Svarsskrivelse Sida 1 (6) Datum Rättsavdelningen 2014-02-24 ÅM 2014/0552 Ert datum Er beteckning Byråchefen Hedvig Trost 2014-01-21 B 399-14 Rotel 18 Högsta domstolen Box 2066 103 12 Stockholm IJ./. riksåklagaren

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (7) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 3 juli 2009 B 1867-09 KLAGANDE YA Ombud och offentlig försvarare: Advokat PL MOTPARTER 1. Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm 2. Sekretessbelagda

Läs mer

Överklagande av en hovrättsdom misshandel

Överklagande av en hovrättsdom misshandel Rättsavdelningen Sida 1 (5) Byråchefen My Hedström 2017-03-20 Datum Högsta domstolen Box 2066 103 12 Stockholm Överklagande av en hovrättsdom misshandel Klagande Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm

Läs mer

Hovrätten för Nedre Norrland REMISSYTTRANDE Kammarrätten i Sundsvall Datum Dnr /0386, Ju2006/8451/DOM

Hovrätten för Nedre Norrland REMISSYTTRANDE Kammarrätten i Sundsvall Datum Dnr /0386, Ju2006/8451/DOM Hovrätten för Nedre Norrland REMISSYTTRANDE Kammarrätten i Sundsvall Datum Dnr 2007-02-16 2006/0386, 51-2006-271 Ert datum Ert Dnr 2006-11-01 Ju2006/8451/DOM Regeringskansliet Justitiedepartementet 103

Läs mer

Granskning av vissa ärenden där underrättelse underlåtits

Granskning av vissa ärenden där underrättelse underlåtits Uttalande SÄKERHETS- OCH INTEGRITETSSKYDDSNÄMNDEN 2013-05-22 Dnr 5-2012 m.fl. 1 Granskning av vissa ärenden där underrättelse underlåtits 1 SAMMANFATTNING Säkerhets- och integritetsskyddsnämnden har utifrån

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i åklagarförordningen (1996:205); utfärdad den 29 november 2001. SFS 2001:995 Utkom från trycket den 12 december 2001 Omtryck Regeringen föreskriver i fråga

Läs mer

Underrättelser till enskilda vid internationell rättslig hjälp vid två internationella åklagarkammare

Underrättelser till enskilda vid internationell rättslig hjälp vid två internationella åklagarkammare Uttalande SÄKERHETS- OCH INTEGRITETSSKYDDSNÄMNDEN 2014-11-06 Dnr 589-2013 Underrättelser till enskilda vid internationell rättslig hjälp vid två internationella åklagarkammare 1. SAMMANFATTNING Säkerhets-

Läs mer

Att göra en polisanmälan vad händer sen?

Att göra en polisanmälan vad händer sen? Att göra en polisanmälan vad händer sen? Sammanfattning av seminarium om rättsprocessen Plats: Scandic Crown i Göteborg, 7 november 2014 Arrangör: Social Resursförvaltning, Göteborgs Stad, i samarbete

Läs mer

Marianne Ny Överåklagare. Utvecklingscentrum Göteborg

Marianne Ny Överåklagare. Utvecklingscentrum Göteborg Att företräda barn. Marianne Ny Överåklagare Utvecklingscentrum Göteborg RÄTTSÄKERHET Den misstänktes rättssäkerhet rätten till fair trial Brottsoffrets rättssäkerhet Rättssäkerhet för barn som brottsoffer

Läs mer

PM Stämningsmål. Inledning

PM Stämningsmål. Inledning 1 (5) Mark- och miljödomstolarna PM Stämningsmål I detta PM redovisas huvuddragen av hur handläggningen vid mark- och miljödomstolen går till för stämningsmål. Observera att uppgifterna i detta PM inte

Läs mer

MA./. Riksåklagaren angående egenmäktighet med barn

MA./. Riksåklagaren angående egenmäktighet med barn Skrivelse Sida 1 (5) Ert datum Er beteckning Byråchefen Stefan Johansson B 1075-08 Högsta domstolen Box 2066 103 12 STOCKHOLM MA./. Riksåklagaren angående egenmäktighet med barn Högsta domstolen har berett

Läs mer

Yttrande över betänkandet Datalagring och integritet (SOU 2015:31)

Yttrande över betänkandet Datalagring och integritet (SOU 2015:31) Sida 1 (5) Utvecklingscentrum Malmö Datum Dnr ÅM-A 2015/0743 Kammaråklagare Anna Palmqvist Ert datum Er beteckning Justitiedepartementet Åklagarenheten 103 33 Stockholm Yttrande över betänkandet Datalagring

Läs mer

RM./. Riksåklagaren angående falsk tillvitelse m.m.

RM./. Riksåklagaren angående falsk tillvitelse m.m. Svarsskrivelse Sida 1 (6) Ert datum Er beteckning Byråchefen Stefan Johansson B 2251-07 Högsta domstolen Box 2066 103 12 STOCKHOLM RM./. Riksåklagaren angående falsk tillvitelse m.m. Högsta domstolen har,

Läs mer

HAR DU BLIVIT UTSATT FÖR SEXUALBROTT?

HAR DU BLIVIT UTSATT FÖR SEXUALBROTT? HAR DU BLIVIT UTSATT FÖR SEXUALBROTT? Kan någon hjälpa mig? Hur lång tid tar en rättegång? När preskriberas brottet? Kan jag åtalas för förtal? Det här dokumentet är framtaget för att guida dig om du har

Läs mer

IS./. riksåklagaren m.fl. ang. vårdslöst bidragsbrott m.m.

IS./. riksåklagaren m.fl. ang. vårdslöst bidragsbrott m.m. SVARSSKRIVELSE Sida 1 (6) Riksåklagarens kansli Datum Rättsavdelningen 2012-10-04 Ert datum Er beteckning Byråchefen My Hedström 2012-06-11 B 238-12 Högsta domstolen Box 2066 103 12 STOCKHOLM IS./. riksåklagaren

Läs mer

Domstolarnas prövning av åklagarbeslut i kontaktförbudsärenden

Domstolarnas prövning av åklagarbeslut i kontaktförbudsärenden Domstolarnas prövning av åklagarbeslut i kontaktförbudsärenden Rapport över granskning av samtliga ärenden under perioden 2011-10-01 2013-09-30 RättsPM 2015:3 Utvecklingscentrum Göteborg Juni 2015 Innehållsförteckning

Läs mer

Hovrätten för Nedre Norrland

Hovrätten för Nedre Norrland Hovrätten för Nedre Norrland REMISSYTTRANDE Datum Dnr 2009-02-05 2008/0286 Ert datum Ert Dnr 2008-10-30 Ju2008/8415/L5 Justitiedepartementet Straffrättsenheten 103 33 Stockholm Yttrande över betänkandet

Läs mer

DOM Stockholm

DOM Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Avdelning 08 Rotel 0801 DOM 2013-04-22 Stockholm Mål nr B 7118-12 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Uppsala tingsrätts dom den 2 juli 2012 i mål nr B 3012-12, se bilaga A PARTER (antal tilltalade 1)

Läs mer

R./. riksåklagaren angående tillstånd till prövning i hovrätt av mål om hastighetsöverträdelse

R./. riksåklagaren angående tillstånd till prövning i hovrätt av mål om hastighetsöverträdelse SVARSSKRIVELSE Sida 1 (6) Ert datum Er beteckning Chefsåklagaren Lars Persson 2008-09-16 Ö 2939-08 Rotel 28 Högsta domstolen Box 2066 103 12 STOCKHOLM R./. riksåklagaren angående tillstånd till prövning

Läs mer

Sjunde avdelningen Om särskilda rättsmedel

Sjunde avdelningen Om särskilda rättsmedel Smugglingslagen m.m./rättegångsbalken m.m. 1 Sjunde avdelningen Om särskilda rättsmedel 58 kap. Om resning och återställande av försutten tid 1 [5421] Sedan dom i tvistemål vunnit laga kraft, må till förmån

Läs mer