INLEDNING TILL. Kongl. maj:ts befallningshafvandes femårsberättelse för åren... Stockholm, Täckningsår: /55.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "INLEDNING TILL. Kongl. maj:ts befallningshafvandes femårsberättelse för åren... Stockholm, 1823-1857. Täckningsår: 1822-1851/55."

Transkript

1

2 INLEDNING TILL Bidrag till Sveriges officiella statistik. H, Kungl. Maj:ts befallningshavandes femårsberättelser, jämte Sammandrag för åren på Nådigaste befallning utarbetat och utgivet af Statistiska centralbyrån Stockholm, Täckningsår: 1856/ /05 = N.F., [1]-10. Kungl. Maj:ts befallninghavande i Stockholms stad och i rikets 24 län avger underdåniga femårsberättelser av statistiskt innehåll. Berättelserna består av två avdelningar. Första avdelning består av följande rubriker: 1. Länets indelning och naturbeskaffenhet i allmänhet 2. Innevånare 3. Näringar 4. Kommunikationsanstalter och varubyten 5. Kameralförhållanden 6. Politi. Andra avdelning är en tabellbilaga. Statistiska centralbyrån samlar in och utgiver ett sammandrag för hela riket av samtliga femårsberättelsernas huvudsakliga innehåll. Föregångare: Kongl. maj:ts befallningshafvandes femårsberättelse för åren... Stockholm, Täckningsår: /55. BISOS H digitaliserad av Statistiska centralbyrån (SCB) med stöd från Riksbankens Jubileumsfond, Vid digitaliseringen har en innehållsförteckning skapats och lags till. urn:nbn:se:scb-bi-h0-6113_

3 Innehållsförteckning. Sid. Underdånig berättelse Länets indelning och naturbeskaffenhet i allmänhet Innevånare Näringar 2. Tab. Litt. A. Spanmåls-export från Städerna.. 2. Tab. Litt. B. Handelpriser å jordbruksalster Kommunikations-anstalter och varubyten Tab. Litt. C. Inrikes sjöfart ankomne och afgångne fartyg: 1:o. Sjötullskammaren i Halmstad och 2:o. Sjötullskammaren i Warberg Kameralförhållanden 10. Tab. Litt. D. Bränvinsförsäljningsafgifter Politi. 13. Tabellbilagor Tab. N:o 1. Folkmängd Tab. N:o 2. Jordbruk Tab. N:o 3. Boskapsskötsel 18. Tab. N:o 4. Skogshushållning 19. Tab. N:o 5. Dödade rofdjur 19. Tab. N:o 6. Af rofdjur dödade husdjur Tab. N:o 7 a. Bruk, fabriker och manufaktur-inrättningar år Tab. N:o 7 b. Handtverkerier år Tab. N:o 8. Allmänna vägar, gästgifverier och skjutsning. 21. Tab. N:o 9 a. Sjöfart, år Tab. N:o 9 b. Handlande och deras betjening, år Tab. N:o 10 a. Hemman och jordlägenheter m. m. å landsbygden, år Tab. N:o 10 b. Jordområde och egendomar i städerna 24. Tab. N:o 11. Laga skiften under åren Tab. N:o 12. Krono-uppbörden 26. Tab. N:o 13. Sparbankerna Tab. N:o 14. Fattigvården. 31.

4

5 BIDRAG TILL SVERIGES OFFICIELA STATISTIK. H) Kongl. Maj:ts Befallningshafvandes femårsberättelser. Ny följd. 2. ÅREN HALLANDS LÄN. 1. Länets indelning och naturbeskaffenhet i allmänhet. Härom åberopas äldre berättelser, med tillkännagifvande att Eders Kongl. Maj:t, enligt nådigt bref den 4 September 1862, förordnat, att hemmanet N:o 8 Hambrö Uddagården, ett hälft mantal, hvilket tillhört Fjärås socken i kyrkligt, men Hanhals i administrativt hänseende, skulle frånskiljas den sednare socknen och sålunda helt och hållet till Fjärås socken öfverflyttas. 2. Innevånare. Enligt berättelsen för åren uppgick befolkningens antal i hela länet sistnämnda år, jemlikt mantalslängderna, till 116,475 och i öfverensstämmelse med husförhörslängderna till 119,578. Af bilagda tabell N:o 1 inhemtas, att i mantalslängderna för år 1865 upptagits 124,652 personer; och har presterskapet hos Statistiska Centralbyrån uppgifvit befolkningen vid nyssberörda års slut utgöra 126,060. Inga särskilda administrativa åtgärder hafva erfordrats för främmande språk talande innevånare. Icke heller äro några egentliga schismatiska rörelser att anmärka. Beträffande byggnader, klädeclrägt och lefnadssätt åberopas berättelsen för Följande föreningar till öfning i vapnens bruk finnas inom länet, nemligen: l:o. Mellersta Hallands frivilliga Skarpskytteförening, omfattande Warbergs stad samt Tvååkers, Spannarps, Hvalinge, Stamnareds, Rolfstorps, Grimmethons, Hunestads, Okome, Köinge, Svartrå, Lindbergs, Torpa, Ljungby, Alfshögs, Wärö, Stråvalla, Weddige och Ås socknar. Den bildades den 11 Februari 1861 endast för Warbergs stad, men erhöll förenämnda utsträckning i Februari De aktiva ledamöternas antal utgjorde vid 1865 års slut 509. Föreningen, som från kronans förråd fått låna 20 målskjutnings- och 625 exercis-gevär, äger 33 af förra och 55 af sednare slaget; 2:o. Södra Hallands frivilliga Skarpskytteförening, bildad i April 1861 med Halmstads stad och närgränsande socknar till verksamhetsområde samt i Mars 1863 utvidgad, så att den omfattar hela södra Halland från Ettra-ån. Wid slutet af 1865 uppgick antalet af föreningens aktiva medlemmar till 705, indelade i 7 Tab. N:o 1.

6 2 Hallands län. Skarpskytteföreningar. Sädes-produktion, export och priser. kompanier och 1 kadettkompani. förråd erhållit till låns 834 gevär. Föreningen äger 135 gevär af 1860 års modell, och har från kronans Till föreningen hörer en musikkorps, bestående af 21 man; 3:o. Norra Hallands frivilliga Skarpskytteförening, bildad i Mars 1864 samt omfattande Kongsbacka stad, jemte Lindome, Tölö, Elfsåkers och Hanhals socknar. Föreningens aktiva medlemmar utgjorde vid 1864 års slut 106, men, sedan Lindome församling utträdt för att bilda egen fördelning, den 31 December 1865 endast 90, med en musikafdelning af 8 blåsinstrumenter och 3 trummor; 4:o. Skällinge frivilliga Skarpskytteförening, bildad den 12 Juni 1864 inom Skällinge socken. Den räknade vid 1865 års slut 32 aktiva medlemmar samt har från kronans förråd fått låna 40 exercis- och 4 målskj utnings-gevär. Alla dessa föreningar äro bildade i enlighet med hufvudgrunderna i Eders Kongl. Maj:ts nådiga kungörelse af den 8 Mars Näringar. A) och B) Jordbruket och boskapsskötseln. De för Konungens Befallningshafvande tillgängliga primär-uppgifter äro hvarken fullständiga eller fullt tillförlitliga; men i den mån sådant varit möjligt, hafva sammandrag upprättats, såsom det visar sig af tabellerna N:is 2 och 3. Enligt de meddelade uppgifterna, innefattar den odlade jorden omkring 93,455 tunnland samt består af svart- och sandmylla på ler- och grusbotten, äfvensom på en del ställen af sämre beskaffenhet. I afseende på brukningssåttet förekommer dels vexelbruk, särdeles å de större egendomarne, dels ock så väl tvåskiftes som enskiftesbruk. Den naturliga ängen, i allmänhet medelgod, kan ej till arealen uppgifvas. Af blandsäd användas hufvudsakligen vår-råg och hafre, korn och hafre, samt trindsäd och hafre. Sädesproduktionen har varit tillräcklig för länet, hvarjemte den lemnat öfverskott till fyllande af andra orters behof och till export. Enligt uppgift från Tullkamrarne i Warberg och Halmstad hafva från nämnde städers jemte Falkenbergs hamnar utskeppats de belopp, som nedanstående Tab. Litt. A upptager. Handelspriserna upptagas i nedanstående Tab. Litt. B. Tabb. N:is 2 o. 3. Tab. Litt. A. Tab. Litt. B. Tab. Litt. A. Spanmåls-export från Städerna. Tab. Litt. B. Handelskriser å jordbruksalster.

7 Hallands län. Understöd af allmänna medel. Boskapsrace. Priser å ladugårdsalster. 3 Understöd af allmänna medel har beviljats: l:o Enligt Eders Kongl. Maj:ts nåd. bref den 12 April 1861 till belopp af 8,200 R:dr, hvaraf dels 7,000 R:dr såsom räntefria lån till de personer inom Wärö och Stråvalla hvilka, i anseende till 1860 års felslagna skörd, deraf vore i behof, emot låntagarnes inom hvardera socknen gemensamma ansvarighet för medlens återbetalning med en tredjedel vid hvarje af uppbördsstämmorna för 1861, 1862 och 1863 årens kronoutskylder, dels 700 R:dr för Wärö och Stråvalla socknar samt 500 R:dr för Örmevalla socken, att utan återbetalningsskyldighet fördelas emellan sådane behöfvande inom berörde socknar, som icke vore i tillfälle att sjelfve förskaffa sig arbete eller i stånd att medlen af egna tillgångar gälda; 2:o Enligt Eders Kongl. Maj:ts nådiga bref den 31 Maj 1861, i anseende till 1860 års knappa skörd inom Hunestads socken och deraf föranledd penningeförlägenhet, till belopp af dels 800 R:dr att tilldelas nämnda socken såsom räntefritt lån mot socknemännens gemensamma ansvarighet för medlens återbetalning med en tredjedel vid hvardera af uppbördsstämmorna för erläggande af 1861, 1862 och 1863 årens kronoutskylder, dels ock 200 R:dr utan återbetalningsskyldighet; 3:o Enligt Eders Kongl. Maj:ts nådiga bref den 18 Oktober 1861 till belopp af dels 9,000 R:dr att såsom räntefria lån tilldelas de jordbrukare inom Snöstorps, Trönninge, Eldsberga och Tönnersjö socknar, hvilkas gröda lidit af ett den 13 nästförutgångne Augusti inträffa dt oväder med hagel, emot församlingarnes gemensamma ansvarighet för medlens återbetalning med en tredjedel vid hvarje af uppbördsstämmorna för 1862, 1863 och 1864 årens kronoutskylder, dels ock 1,000 R:dr utan återbetalningsskyldighet; och har Eders Kongl. Maj:t, enligt nådigt bref den 11 November 1864, beviljat anstånd under ett år eller till uppbördsstämman för 1865 års kronoutskylder med återbetalningen af den på Snöstorps församling belöpande oguldna andel af omförmälda undsättningslån; 4:o Enligt Eders Kongl. Maj:ts nådiga bref den 14 Oktober 1864 till belopp af 2,500 R:dr att, i anseende till skada, som genom hagel med storm den 12 nästförutgångne Juli tillskyndats en del af Halmstads stads innevånare, såsom räntefritt lån tilldelas de af skadan hemsökte, mot stadsinnevånarnes gemensamma ansvarighet för medlens återbetalande åren 1866 och 1867 med hälften af beloppet vid uppbördsstämman i början af hvartdera året; samt 5:o Enligt ofvan åberopade Kongl. bref den 11 November 1864, till belopp af 12,000 R:dr att såsom räntefritt lån utlemnas till dem inom Snöstorps församling, hvilkas gröda lidit skada i följd af hagel den 12 Juli samma år, emot församlingens gemensamma ansvarighet för medlens återbetalande åren 1866, 1867 och 1868 med en tredjedel vid uppbördsstämman i början af hvartdera året. Sedan Eders Kongl. Maj:t genom nådigt bref den 8 Mars 1861 från Aftappningsfonden beviljat för sänkning af Stensån i Skummeslöfs, östra Karups och Hasslöfs socknar ett statsbidrag till belopp af 15,000 R:dr, så har sänkningsarbetet, hvilket fått afstanna, åter upptagits och med drift blifvit fortsatt; men var icke fullbordadt vid 1865 års slut. Bland husdjuren har icke förekommit någon farsot under åren Endast spridda fall af rotz äro anmälda. Det i länet förut befintliga Stamholländeriet af Pembrokeshire-race har blifvit upplöst; hvaremot Kongl. Hushållnings-sällskapet ombesörjt, att 10 st. qvigor och unga kor samt en tjur af äkta korthornsrace införskrifvits. Denna race synes trifvas väl och lemna god afkastning. Vid sistlidet år hållen auktion å kalfvar, 3 veckor till 12 månader gamla, betaltes dessa med 180 k 600 R:dr stycket. För öfrigt hafva priserna å husdjur och ladugårdsprodukter under ifrågavarande fem år sålunda angifvits: hästar 100 k 350 R:dr stycket, oxar 83,33 k 250 R:dr paret, kor 25 å 80 R:dr st, svin 15 å 45 R:dr st., får 3 k 10 R:dr st., gäss 1,50 å 2,50 st, 20 skalp, fläsk 3,50 a 7,50, 20 skalp, kött 2 R:dr å 4,50, 20 skalp, talg 7,50 å 10 rdr, 20 skalp, smör 10

8 4 Hallands län. Utskeppade skogsalster. R:dr a 13,33, 20 skalp, ost 4 ä 10 K,:dr, 1 kanna mjölk 12 ä 25 öre, ett tjog ägg 37 ä 67 öre och 20 skalp. ull 7,50 ä 35 R:dr. För jordbruket och kreatursskötseln har funnits tillräcklig tillgåtig på arbetare. Dessa anskaffas vanligen genom antagande af jordtorpare och tjenare i husbondens bröd enligt tjenstehjonsstadgan. Dagsverkspriserne hafva i allmänhet varit för mansdagsverke 66 öre a 1,33 samt för qvinsdagsverke 33 öre a 1 R:dr. C) Skogshushållning jemte D) Rofdjurs utödande. Någon anmärkningsvärd förbättring i vården af enskildes skogar har ej inträdt sedan sista berättelsen afgafs. Nedannämnde skogsprodukter hafva blifvit utskeppade: 1:o. Från Warbergs hamn: 2:o. Från Falkenbergs hamn:

9 Hallands län. Skogshushållning. Skogseldar. Flygsandsfält. 5 3:o. Från Halmstads hamn: Väsentlig förändring af de i sista berättelsen upptagna priser å skogsprodukter är ej att anteckna. Uppgift om Skogshushållningen har lemnats på sätt tab. N:o 4 utvisar. Upplysning om afverkningsbeloppet för de särskilda åren har icke kunnat vinnas, utan är samma belopp uppgifvet i en summa till 581 lass hjelpgillringsvirke, å de privata flygsandsfälten med ett värde af 1,430 R:dr 37 öre, hvilket värde uppehållits genom virkets användbarhet vid taktäckning. Under sistlidet års sommar härjade skogseldar dels å säteriet Hjuleberg i Abilds socken, hvarvid förstördes omkring 50 tunnland ekskog, för uppsåtligt vållande till hvilken brand en parson blifvit dömd att undergå tre års straffarbete, dels å hemmanet Reastorp i Slättåkra socken, utan att någon betydlig skada förorsakades, dels ock på säterierne Stjernarp samt Sperlingsholm, i följd af närboende personers vårdslöshet vid odlingsbränning; och förstördes flere tunnland uppdragen, vacker furuskog. Till följd af Eders Kongl. Maj:ts nådiga bref den 27 Juli 1860 hafva följande, af behörig landtmätare å karta lagda, flygsandsfält blifvit af de enskilde ägarne medelst lagfarne köpafhandlingar öfverlåtne på Kongl. Maj:t och Kronan, nemligen: l:o Mellby, Trulstorps, Åmots och Hökahemmets fält i Laholms socken, Höks härad; ' 2:o Onsjö-Fammarps fält i Söndrums socken, Halmstads härad; 3:o Willshärads fält i Harplinge socken nyssnämnda härad; 4:o Gullbrandstorps och Lynga fält i Söndrums och Harplinge socknar, Halmstads härad; och 5:o s. k. Springbacken å Halmstads stads område. Tab. N:o 4.

10 6 Hallands län. Flygsandsfält. Jägeristat. Dödade rofdjur. Af rofdjur dödade husdjur. Samtlige dessa fält äro läkte, så att fara för sanddrift icke ar att frukta, och synes den årliga skogssådden lyckas. Genom nådigt bref den 20 Januari 1865 har Eders Kongl. Maj:t, sedan Snapparps fält i Laholms socken och' en del af Skuinmeslöfs fält i Skummeslöfs socken blifvit kronan hembjudna, i nåder förklarat, att dessa erbjudanden finge å Kronans sida under vissa vilkor antagas. Lagfart å köphandlingarna rörande omförmälde fält har icke ännu medhunnits. De privata fälten äro följande: A) i Höks härad: l:o Gropmöllans, Himmeslöfs och Eskiltorps i Karups socken; 2:o Skummeslöfs i Skummeslöfs socken; 3:o Tjerby i Tjefby socken; 4:o Renneslöfs och Edenberga i Renneslöfs socken; 5:o Hishults och Knäreds i socknarne af samma namn; 6:o Vestra Mellby i Laholms socken; B) i Halmstads härad: 7:o Söndrums, Eketånga och Trottabergs i Söndrums socken; 8:o Högsereds, N:o 4 Westcrgårdens, N:is 6 och 8 Harplinge, N:o 3 Kulla, Skee och Skogagärds i Harpliuge socken; 9:o Hafverdahls och Särdahls i Harplinge socken, samt Hulabäcks och Skeppas fält i Steninge socken; C) i Tönnersjö härad: 10:o Tönnersa i Eldsberga socken; 11:o Gullbranna i nämnda socken; 12:o Påarps och Trönninge i Trönninge socken samt Fyllinge och Snöstorps fält i Snöstorps socken; D) Halmstads stad: 13:o Det fält, som vid 1851 års laga skifte på utmarken till Halmstads stad, stadslägenheten Knäbildstorp samt byarne Söndrum, Eketånga och Trottaberg blifvit staden tilldeladt; 14:o Den sandplantering, hvilken såsom afrösningsjord blifvit vid nyssberörda skifte tilldelad Knäbildstorp inom utskiftet. Beträffande Renneslöfs och Edenberga, Hishults och Knäreds, Hafverdahls, Sördahls, Hulabäcks och Skeppas samt Påarps, Trönninge, Fyllinge och Snöstorpsfälten har icke någon åtgärd erfordrats. I fråga om de öfriga privata fälten är vordet bestämdt, bland annat: att sådd och plantering skall årligen verkställas samt växande skog behandlas i enlighet med öfverjägarens i stadgad ordning granskade och godkända kulturplaner och föreskrifter, samt att upptagande eller begagnande af vag öfver fälten, äfvensom jagt eller höstnad å dem icke får äga rum annorledes än i öfverensstämmelse med af Konungens Befallningshafvande, efter öfverjägarens hörande, meddelad tillåtelse. Äfven å dessa fält är någon egentlig sanddrift icke att befara. Skogssådd har blifvit med framgång utöfvad. Jägeristatens antal och kontanta aflöning vid 1865 års slut utgjorde: en Öfverjägare 1,000 R:dr, en Sandplantör 1,000 R:dr, och två Planteringsvaktare tillhopa 500 R:dr. Uppgift om antalet dödade rofdjur lernnas i tab. N:o 5 och uppgift om antalet husdjur, dödade af ro/djur, i tab. N:o 6. Upplysning saknas om värdet å husdjur, dödade af rofdjur. Tabb. N:is 5 och 6.

11 Hallands län. Fabriker. Manufakturer. Sågverk. 7 E) Fabriker, Manufaktureroch Handtverk. Bilagde tabell N:o 7 åberopas. Såsom egentliga fabriker äro att anmärka: Anderstorps mekaniska bomullsspinneri i Lindome socken. Fjäre härad; en klädesfabrik å stadslägenheten Slottsmöllan vid Halmstad, och en mekanisk verkstad i Warberg. Under år 1861, då Anderstorps spinneri hölls i gång, skall der tillverkats 44,840 bundtar garn, vägande 482,030 skalp, och värde 420,662 R:dr 50 öre. Vid spinneriet sysselsattes då 121 personer, och utgjorde bevillningen 375 R:dr. I anseende till de högt uppdrifna priserna å bomull, måste spinneriets verksamhet redan under år 1862 inskränkas, så att tillverkningen det året nedgick till 16,000 bundtar garn, vägande 178,450 skalp, med ett värde af 166,000 R:dr. Sedermera har icke spinneriet varit i gång. Tillverkningen vid Slottsmöllans fabrik under år 1865 har utgjort nedanupptagne varor: Kläde, groft 2,799. D:o medelfint 115. Doffel 330. Korderoj 2,186. Satin 83. Drapp 18. Metton 17. Blå Ratiné 7. Floconese 5. Ratin 4. Boj 169. Filtkläde 74. Diverse filtar 1,273. Stycke. Fot. Värde. 229,235^. 7, ,555^ 139,302. 5, ,449. 1, i 11,356. 6,062i 503, , , , ,898. 4,347. 2,806. 1, , , ,164. Summa 7, ,735i 927,668. Tillverkningen vid Warbergs mekaniska verkstad år 1865 har uppgifvits sålunda: R:dr. Tröskverk, i värde för 3,500. Qvarn- och sågverk, i värde för 3,000. o Åkerbruksredskap, dito 1,300. Spislar m. in. dito 3,000. Diverse mindre gjutgods dito 1,850. Till byggnader dito 1,550. Summa 14,200. Utom de sålunda redovisade inrättningar finnes i Halmstad det s. k. Appeltofftska bryggeriaktiebolaget. Enligt bolagsstyrelsens berättelse har från och med den 1 Oktober 1864 till och med den 30 September 1865 tillverkats 26,238 kannor Bajerskt öl, 43,538 kannor dricka, 2,705 kannor ordinärt öl, 397 kannor jäst, 62^ kannor vört samt 1,464 tunnor mäsk och groer. Bolagets behållning den 30 September 1865 utgjorde 13,853 R:dr 53 öre. Under år 1865 hafva två större sågverk varit i gång, nemligen det ena å hemmanet Hertings område i Skrea socken nära Falkenberg med tillverkning af 4,100 tolfter plank och 6,200 tolfter bräder, i värde till sammanlagdt 97,500 R:dr, samt det andra vid hemmanet Mared, Oskarsström kalladt, med tillverkning af 78,500 kubikfot plank och bräder i värde till 39,250 R:dr; varande råprodukterna till största delen hemtade från Småland. Tab. N:o 7.

12 8 Hallands län. Bränvinsbränning. Husslöjd. Vägar. Gästgifverier. Äfven år 1865 hafva sågar blifvit anlagda vid Nyebro i Wärö socken och å Laholms kungsladugårds område i Laholms socken; men någon egentlig afverkning vid dessa sågar har först innevarande år ägt rum. Bränvinsbränning har bedrifvits år 1861 i 17, 1862 i 10, 1863 i 12, 1864 i 11 och 1865 i 11 brännericr. Fortfarande har tillverkats möbler i Lindome socken samt hvarjehanda smiden i Elfsåkers socken; men afsättningen skall under de sednare åren varit trög med obetydlig förtjenst. Rörande husslöjden i Warbergs fögderi är upplyst, att under hvarje af ifrågavarande fem år kan anses hafvn förfärdigats 70 å 80,000 fot vadmal, i värde till 35 a 40,000 R:dr, hästtäcken och golfmattor för ett värde af 4 å 5,000 R:dr, 200 å 220,000 fot linneväfnader till värde af 35 å 40,000 R:dr, samt säckar och andra gröfre väfnader för 6 a 7,000 R:dr, att härtill blifvit använde hufvudsakligen ortens produkter, att dock några tusen skålpund grof svensk ull likasom Islandsull blifvit inköpte, samt att varorna till största delen afyttrats i Warberg och Göteborg. Äfven under förenärnnda period har i några delar af Halmstads fögderi tillverkats vadmal, golfmattor och hästtäcken; och anses tillverkningen årligen kunna uppskattas till 25 å 30,000 fot vadmal, i värde till 50.å 75 öre pr fot, 20 ä 28,000 fot golfmattor efter 12 ä 17 öre foten, och 4 ä 6,000 stycken hästtäcken, värde 1,50 ä 2,50 stycket, hvilka varor, såsom tillförcne, afyttrats till krämare från Borås och gårdfarihandlande. Från Laholms fögderi har blifvit upplyst, att, hvad husslöjderna beträffar, tillverkning af yllevaror intager främsta rummet; att i de kring Laholm belägna socknarne hufvudsakligast förfärdigats tröjor, strumpor, vantar, vadmal och täcken; att årligen från Jutland och Island införskrifvits minst 1,700 centner ull, hvaraf jemte ortens produkter, utgörande 4 k 500 centner, anses hafva tillverkats omkring 100,000 tröjor, 30,000 par hel- och 36,000 par halfstrumpor, 27,000 par vantar, 6,500 stycken täcken och 60,000 fot vadmal, allt uppgående till ett sammanlagdt värde af ungefär 566,000 R:dr; att priserna varit, för tröjor 3 R:dr å 4.50 stycket, helstrumpor 1,50 k 2 R:dr paret, halfstrumpor 84 öre k 1 R:dr paret, vantar 75 öre k 1 R:dr paret, täcken 2 ä 3 R:dr; och vadmal 50 öre foten; samt att förfärdigandet inom Hishults socken af laggkärl kunnat inbringa en behållen inkomst till belopp af 5 k 6,000 R:dr. Saltsjöfisket har icke vunnit någon anmärkningsvärd utveckling. 4. Kommunikations-anstalter och varubyten. A) Landkommunikationer. Tab. N:o 8 a). Nya vägar hafva icke under perioden blifvit anlagda likasom ingen omläggning eller förbättring af större omfång förekommit. Längden af vägarne, hvilka i allmänhet äro försvarligt underhållna, utgjorde vid 1865 års slut: landsvägar med skjutsstationer 4l mil; häradsvägar 79{$ mil, hvaraf 15 mil med skjutsstationer; och socknevägar 39-nr mil. Vid 1865 års slut funnos 23 gästgifvaregårdar vid allmän landsväg, 9 vid häradsväg och en i hvardera af länets fem städer, med införd skjutsentreprenad vid 4 gästgifvaregårdar å landet samt i städerna Warberg, Falkenberg, Halmstad och Laholm. Enligt nådigt bref den 5 Juni 1863 har Eders Kongl. Maj:t förklarat, att å hemmanet N:o 2 öxared, 1 mantal, i Förlanda socken, skulle från den 1 Januari 1864 vara inrättad gästgifvaregård, hvarifrån skjuto sades till Hvilg, Asa och Kongsbacka, samt att skjutsningen skulle bestridas af åtskilliga uppräknade hemman, tillsammans 4 i mantal med en häst för hvarje ett fjerdedels mantal. Till följd af Eders Kongl. Maj:ts och Rikets Kammar-Kollegii utslag den 27 November 1863, har påföljda år gästgifveri, jemväl blifvit inrättadt å, hemmanet Allered i Nösslinge socken, hvarifrån mod 17 hästar skjutsas till Rolfstorps, och Torps gästgifvaregårdar, belägne, den förra i Himle härad och den sednare i Marks härad, Elfsborgs län. Tab. N:o 8 b).

13 Hallands län. Sjöfart. Hamnar. 9 Inom länet äro icke vidare några hemman indelade till postföring, utan fortskaffas all post med gästgifveriskjuts eller efter särskildt beting. Kronobrefbärings-skyldigheten är ordnad i likhet med föregående år; och liar endast från Fjäre fögderi meddelats upplysning om ersättningsbeloppet för brefbäringen, hvilket belopp i nämnda fögderi sedan år 1862 årligen utgått med 1,602 R:dr. E) Sjökommunikationer. Ångfartygen Najaden, Halland och Kattegatt gjorde i början af år 1861 regelbundna turer emellan Göteborg och Lybeck med anlöpande af Warberg och Halmstad. Sedan Kattegatt förolyckats och i dess ställe anskaffats ångfartyget Ellida, har detta äfven bidragit till uppehållande af kommunikationen mellan Göteborg och Lybeck samt anlöpt Warberg och Halmstad. Angående de för inrikes sjöfart ankomne och afgångne fartyg, hafva Sjötullskamrarne i Halmstad och Warberg meddelat uppgifter, enligt nedanstående tabell Litt. G. Vid betraktande deraf, att hamnbyggnaden i Falkenberg vore för orten af väsentlig vigt, och enär staden icke, utan allför stora uppoffringar, förmådde bestrida de ytterligare betydliga kostnader, som, utöfver hvad vid kostnadsförslagets uppgörande beräknats för hamnbyggnadens fullbordande erfordras, har Eders Kongl. Maj:t, enligt nådigt bref den 22 Februari 1861, funnit godt att för sådant ändamål i nåder bevilja staden Falkenberg ett låneunderstöd utaf Handels- och Sjöfarts-fonden till belopp af Fyratiotusen Riksdaler riksmynt att utgå under vilkor: att lånet finge räntefritt innehafvas till 1862 års slut, hvarefter fyra procent årlig ränta dera borde erläggas; att återbetalningen af lånet skulle ske på det sätt, att vid 1863 års utgång en tiondedel af lånesumman, jemte ett års ränta, erlades och sedermera under nästföljande nio år likaledes en tiondedel vid hvarje års slut jemte ränta å det vid förfallotiden återstående kapitalbelopp; samt att stadens Magistrat och Äldste till Konvoj-Kommissariatet afleinnade sin, å stadens röstägande innevånares vägnar och enligt af dem erhållet bemyndigande för lånesumman utfärdade, skuldförbindelse, försedd med sådan proprie och solidarisk borgenssäkerhet, som af Konungens Befallningshafvande pröfvades tillfyllestgörande; varande. Tab. Litt. C. Tab. Litt. C. 1:o. Sjötullskammaren i Halmstad. 2:o. Sjötullskammaren i Warberg.

14 10 Hallands än. Fyrar. Lotsar. Sjömärken. Sjöfart. Handel. Bränvinsförsäljningsafgifter. likmätigt Magistratens uppgift, hamnbyggnaden fullbordad under loppet af år 1863; hvarefter Eders Kongl. Maj:t, genom nådigt bref den 18 December 1863, funnit godt bifalla, att med verkställande i förut stadgad ordning af återbetalningen af förenämnda medel finge anstå intill 1868 års slut. Rörande öfrige hamnar åberopas berättelsen för , med tillkännagivande, att vid Bussör i Harplinge socken blifvit af enskildt bolag anlagd en 5 ä 6 fot djup hamn för en kostnad af 5,000 R:dr; till hvilken hamns fullbordande dock lärer erfordras ytterligare omkring 2,000 R:dr. Med fyrinrättningen har ej, så vidt till Konungens Befallningshafvandes kunskap kommit, någon förändring inträffat; och är af Chefen i Vestra Lotsdistriktet anmäldt: att, i följd af ny reglering utaf lotspersonalen inom distriktet, lotsarnes antal vid Falkenbergs lotsplats ökats från 2 till 3, samt att för lättare angöring af och insegling till Falkenbergs hamn dels "Lastans" stångmärke flyttats från dess gamla plats långt upp på land ut på södra hamnarmen, dels 5 stycken större bojar eller "konprickar" blifvit utlagda vid de farliga grunden utomkring hamnen och på redden, dels ock att ett större stenkummel blifvit uppfördt å skäret "Stutarne". Sedan Eders Kongl. Maj:t genom nådigt bref den 23 Oktober 1863 medgifvit inrättandet af en postexpedition i Onsala socken, Fjäre härad, och af en ny postgång 3 gånger i veckan deremellan och Kongsbacka, så har Kongl. General-Poststyrelsen den 10 December samma år beslutit, att nämnda postexpedition skulle öppnas med nästpåföljande års början. För öfrigt funnos vid 1865 års slut inga andra postkontor än ett i hvardera af länets städer; och voro telegrafstationer inrättade endast i Warberg och Halmstad. C) Sjöfart och handel. I detta afseende åberopas tabellerna 9 a) och b). Under åren hafva 44 fartyg förolyckats, hvarvid hela besättningen på tre fartyg gått förlorad samt för öfrigt 6 man omkommit. Vid marknader och torgdagar å landet har idkats handel hufvudsakligen med spanmål, kreatur, skogsprodukter, väfnader och smiden. Bränvin och andra spritdrycker höllos 1865 till försäljning å lofgifna 7 minuterings- och 19 utskänkningsställen i städerna samt 26 utskänkningsställen å landsbygden. Tab. N:o 9 a) och b). Afgifter för minuthandel med och utskänkning af spritdrycker under åren hafva uppgått till de i nedanstående tab. Litt. D. upptagna belopp. Tab. Litt. D. 5. Kameralförhållanden. Under åren 1861 till och med 1865 har icke något hemman råkat i ödesmål och något under frihetsår upplåtet ödeshemman har icke heller, efter frihetsårens förlopp, åter i skatt ingått, vidare än att 100 tunnland Tab. Litt. D. Bränvinsförsäljningsafgifter.

15 Hallands län. Skattläggning. Salusågar. Rotering m. m. 11 (560 qvadratrefvar) jord, som under 50 frihetsår varit frånskiljde kronolänsmansbostället N:o 1 Agård, \ mantal i Skrea socken, Arstads härad, vid frihetstidens slut, midfastan år 1863, till bostället återgått. Något nybygge på kronoallmänning är icke heller upptaget. Skattläggningar hafva deremot blifvit förrättade å efternämnde äldre lägenheter, nemligen: l:o Kronobetet Qvia, uti Fjärås socken, Fjäre härad, som blifvit åsätt \ mantal; 2:o Frälsetorpen Ballalyckan i Steninge socken samt Bunkastugan och Gillesstugan i Harplinge socken, Halmstads härad, hvilka äro vordne uti grundräntor ålagde, Balialyckan jj tunna, Bunkastugan t$» Gillesstugan 3J tunnor hardt-korn, att i rusttjenst utgå; 3:o Sperlingsholmslyckan af frälse natur, uti Snöstorps socken, Tönnersjö härad, som blifvit åsätt & mantal, hvilken skattläggningsförrättning likväl ännu icke vunnit fastställelse, utan är på Kongl. Kammar-Kollegii pröfning beroende, samt 4:o åtskilliga vatten- och väder-mjölqvarnar, deraf år stycken,» »» » tillsammans 22 stycken; men sedan slutet af sistberörda år är, till följd af Eders Kongl. Maj:ts nådiga kungörelse, angående upphörande af grundräntors utgörande af mjöl- och såg-qvarnar m. m. af den 30 December 1863, icke någon qvarnskattläggning verkställd, utan i stället hafva alla grundräntor, hvartill qvarnar särskildt varit skattlagda, blifvit från jordeboken afskrifna. Salusågar äro hos Konungens Befallningshafvande anmälda hafva blifvit anlagde: en å ägorna till Laholms kungsladugård, uti Laholms socken, Höks härad, invid staden Laholm, att drifvas med vatten, och en straxt invid staden Falkenberg å kronoskattehemmanet N:o 1, Herting, i Skrea socken, Arstads härad, att gå med ånga. Från in- till utsockne frälse äro hemmanen Foglesång N:o 1, mantal, Dagsnäs N:o 1, $ mantal, Karsjö N:o 1, 1 mantal och Wassbacka N:o 1, 1 mantal, uti Fjärås socken, Fjäre härad, till följd af efter är 1860 gifna utslag, öfverförde. Tionde har blifvit åsätt kronolägenheten Kullastugan, uti Köinge socken, Faurås härad Ordinarie rotering är ålagd och i författningsenlig ordning bestämd för dels efternämnde hemman, vid erhållen befrielse från postföring, hvartill de tillförene varit indelte, nemligen: Trönninge N:o 2, 1 mantal, i Trönninge socken, Tönnersjö härad; Galtabäck N:o 3, } mantal, i Tvååkers socken, Himle härad, och Ramnås N:o 1, i mantal, i Thorups socken, Halmstads' härad; dels ock ofvannämnda hemman Foglesång N:o 1, J mantal, och Dagsnäs N:o 1, \ mantal, till följd af återgång från in- till utsockne frälse. Vid 1860 års slut utgjorde de uti jordeboken under kolumnen "krono" uppförde hemman, enligt samma års jordeboksförändrings-extrakter, 271^ mantal, hvarifrån likväl afgår: J mantal N:o 1, Warekulla i Idala socken, Fjäre härad, som skatteköpts 1860, men icke från krono till skatte omförts förrän i 1862 års förändringsextrakt i, så att totalsumman kronohemman. vid 1860 års slut rätteligen endast var 271ME mantal.

16 12 Hallands län. Skatteköp. Jordafsöndringar. Häraf har under ifrågavarande perioden till skatte försålts dels rena kronohernman: År särskilda hemmansdelar, tillhopa 3# mantal,» särskilda hemmansdelar 5^ mantal, som likväl, enär i» N:o 2 Backa, i Wärö socken, Wiske härad, då det år 1754 såsom skattevrak åter, tillfallit kronan, icke blifvit i jordeboken omfördt, utan såsom skatte fått qvarstå, endast utföres till 4<j mantal,» särskilda hemmansdelar tillhopa 5»» »»» 5f5 9 0»» »»» 8Ui» dels ock indragna Landskamererarebostället N:o 1 Joensnahult med Äsbygget, om Ii mantal, i Knäreds socken, Höks härad, genom Kongl. Kammar-Kollegii utslag den 17 November 1865 till Herr Justitierådet och Kommendören med stora korset af Kongl. Nordstjerne-Orden A. Alexanderson för af honom ägd skatterättsfordran 1-J» 27$h mantal. Återstoden af kronohemman 2435rl» ökad med det mantal, som, efter hvad ofvan sagts, blifvit Qvia kungsbete åsätt, eller J» utgjorde således vid 1865 års slut 244^ mantal, derutr dock inbegripne 17^ mantal kungsladugårdar och slottsjord samt 126& mantal boställen, prestestomoch mensal-hemman, jemte största delen af de s. k. "Halländske kyrkohemmanen" om hvilkas rätta natur "krono", eller "kyrko", under mer än ett hälft århundrade tvistats, så väl kronan och kyrkorne som dessa sednare och hemmansåboerne emellan, ända tills tvistefröet derom blifvit med roten uppryckt genom Eders Kongl. Maj:ts nådiga kungörelse, angående ifrågavarande hemmans försäljning till skatte af den 11 September 1863, derigenom kronans anspråk på all äganderätt till sådane hemman helt och hållet frånträdts, eller rättare eftergifvits, samt åboer och innehafvare förklarats berättigade att dem till skatte lösa, derföre ock åtskillige ansökningar om skatteköp å dylika hemman under sista åren inkommit och äro under behandling. Förutom ofvan upptagne hemman äro under sista fem åren jemväl till skatte försålde: l:o Yngereds öfra qvarn, i Askome socken, Arstads härad, till åboen dera, och 2:o Rolfsbro laxfiske, uti Hanhals socken, Fjäre härad, på grund af Kongl. brefvet den 22 Mars 1850, efter den 16 Maj 1860 dera förrättad auktion, till Kabinettskammarherren Friherre C. O. Silfverschiöld, såsom strandägare, för 1,200 R:dr. Af landtstatsboställena inom länet äro 8 stycken, om tillsammans \% mantal, till kronan indragne och för Statsverkets räkning utarrenderade. Hemmansklyfningar hafva icke synnerligen märkbart hvarken till- eller aftagit. Förväntningar och jordafsöndringar under så väl vissa år som för all tid från skattlagde hemman synas deremot hafva skett mera allmänt. Dock äro endast efternämnde ringa antal jordafsöndringar, efter anmälan af vederbörande, utaf Konungens Befallningshafvande fastställde med afgäld till stamhemmanen, nemligen: år stycken,» »» »» »» » eller tillsammans 11 stycken.

17 Hallands län. Hemmantal. Kronouppbörd. Skiftesverk. Skolor. 13 Tabellerna N:is 10 a) och b) samt N:o 12 visa: l:o förhållandet vid 1865 års slut med så väl antalet af hemman och lägenheter som bebrukningsdelar och uppskattningsvärden; 2:o antalet af städernas tomter och jordar, jemte dessas uppskattningsvärden, och 3:o summa uppbörd af debiterade kronoutskylder jemte afkortningar, anordningar och restantier dera, äfvensom att restantierne vid hvarje uppbördsårs slut icke utgjort några betydliga belopp och att uppbörden således med drift och ordning blifvit handlagd. Upplysning om skiftesverkets fortgång inhemtas af tabellen N:o 11, hvarjemte, enligt inkommen uppgift, meddelas: att orsaken hvarföre under rubriken "skiftade mantal" de oförmedlade visa mindre summa Tab. N:o 10 a). Tab. N:o 10 b). än "nu varande" eller förmedlade, är den, att jemlikt föreskrift, oförmedlade mantal i arbetsförteckningarnes statistiska tablå ej få införas oftare än skifte ägt rum med ensamt oförmedlade mantal till delningsgrund, såsom å skog, utmark och torfmossar, hvilket mantal eller, om förmedling skett, det derigenom uppkomna jemväl ingått under rubriken "nu varande"; att anledningen till minskningen i de sökta skiftenas antal otvifvelaktigt igenfinnes deri, att de flesta byar redan blifvit skiftade; att vid 1865 års slut 2,154 förmedlade mantal undergått enskifte eller laga skifte, så att endast 747 mantal återstått oskiftade, af hvilka omkring -150 äro under laga skiftes behandling; samt att utgifterna till landtmätare och gode män jemte öfriga utgifter uppgått till vida högre belopp, än de i tabellen anmärkta, enär hvarken rättegångs- och synekostnader vid sådana skiften, der klagomål förekommit, eller arfvode med flera utgifter i följd af föreskrifna ändringar kunnat upptagas. 6. Politi. Tab. N:o 12. Tab. N:o 11. Af tillämpningsskolor och uppfostringsanstalter, utom elementar-läroverken och folkskolorna, finnas fortfarande : l:o Länets landtbruksskola å Wrangelsro, hvarvid undervisning meddelas åt 12 frilärlingar under tvåårig lärokurs af föreståndaren jemte en underlärare, en veterinärlärare, en lärare i slöjd och en i smide. Skolan njuter i årligt statsanslag 4,000 R:dr; och har det af Hushållnings-sällskapet Iemnade årliga bidrag ökats från 500 till 1,000 R:dr. 2:o En slöjdskola för flickor i Halmstad. Den antagna lärarinnan har under perioden lemnat undervisning åt sammanlagdt 64 flickor. Skolans inkomster och utgifter hafva i medeltal utgjort, de förra 876 R:dr 50 öre och de sednare 572 R:dr 20 öre. 3:o En söndagsskola för handtverkslärlingar i Halmstad, i hvilken skola under två timmar hvarje söndagseftermiddag meddelats undervisning i christendom, skrifning och räkning åt ynglingar, utgörande i medeltal 30. Skolan har af stadens medel årligen erhållit 150 R:dr, som åtgått till aflöning åt två vid skolan anställda lärare. 4:o Den i Halmstad år 1841 stiftade småbarnsskola, hvarjemte derstädes år 1864 blifvit inrättad ytterligare en småbarnsskola. I dessa skolor har undervisning och tillsyn meddelats af två lärarinnor. Barnens antal har under de begge sednare åren i medeltal utgjort 100. Skolornas årliga inkomster och utgifter hafva uppgått till belopp" af 710 R:dr. Dessutom äro inrättade: år 1864 en slöjdskola i Eldsberga socken, der en lärarinna med 100 R:dr årligt arfvode undervisar 30 ä 40 flickor i handarbeten; år 1865 en lika beskaffad skola i Snöstorps socken, i hvilken skola en lärarinna mot arfvode af 100 R:dr, som utdebiterats på sockneboerna, undervisat omkring 50 af ortens mindre bemedlade flickor i hvärjehanda fruntimmersarbeten.

18 14 Hallands län. Enskild bank. Sparbanker. Brandstodsbolag. Brandskador. Magistraterna i Warberg och Falkenberg hafva anmält: att i Warberg finnes en slöjdskola för flickor, äfvensom en söndagsskola för tjänstfolk ocli handtverksarbetare; samt att sistlidet års höst några af Falkenbergs stads fruntimmer der bildat en slöjdskola för flickor med en lärarinna. Hallands enskilda bank har under ifrågavarande år fortsatt en för orten nyttig verksamhet; hvaremot Smålands in. fl. provinsers hypoteksförening icke lärer varit i tillfälle att nöjaktigt tillhandagå lånsökande, hvaraf mycken penningeförlägenhet uppstått. Befintliga sparbankers ställning upptages å bilagde tabell N:o 13. Konungens Befallningshafvande har fastställt reglementen o l:o den 6 Maj 1865 för en sparbank i Eftra socken, Arstads härad; och 2:o den 26 September 1865 för en sparbank i Falkenberg; men dessa sparbanker hafva ej under nämnda år varit i verksamhet. A Slottsmöllans klädesfabrik liar direktionen inrättat sparbank för de vid fabriken anställda arbetare; om hvilken sparbanks ställning och verksamhet upplysning, ined afseende å tiden för räkenskapernas afslutan.de, dock ännu icke kunnat vinnas. Inga andra mindre sparkassor än cle i sista berättelsen onaförinälda äro att anmärka, utom det att Ryttmästaren och Kommendören P. von Möller på Skottorp lärer för ortens tjenstehjon inrättat en kassa eller s. k. sparbank, hvarifrån insättarne godtgöras fem procent ränta. De upplysningar, som erhållits från Direktionen vid länets gemensamma brandstodsbolag, innefattas i följande tablå: Tab. N:o 13. Dessutom äro en mängd föreningar till ersättning af fast och lös egendom, som genom brand förloras eller skadas, pastorats- och socknevis bildade dels med fonder, samlade medelst inträdesafgift och årliga tillskott i mån af försäkringsvärde, dels ock med förbindelse för delägaren, att, då brand inträffat, lemna spanmål och foder samt utgöra körslor och dagsverken. Om dessa föreningars tillstånd och verksamhet saknas upplysningar; men sannolikt är, att åtskilliga af dem, derest större eldsolyckor skulle tima, icke förmå fullgöra sina förbindelser. Bland brandskador är att anmärka den, som natten emellan den 5 och 6 November 1863 öfvergick staden Warberg, hvarvid samtlige till 490,500 R:dr försäkrade byggnader i 16 af stadens 32 qvarter nedbrunno. Utom det att de brandskadade erhållit ersättning från Allmänna Brandförsäkringsverket för byggnader i städerna och Städernas bolag för försäkring af lösegendom samt betydliga belopp, som i hela landet sammanskjutits; så har Eders Kongl. Maj:t dels, medelst telegram från Herr Statsrådet och Chefen för Kongl. Civil-Departementet, i nåder befallt, att från länets ränteri skulle förskjutas 2,000 R:dr till understöd för de genom eldsvådan mest nödlidande, hvilket belopp, till följd af nådigt bref den 13 November 1863, blifvit

19 Hallands län. Bad- och sjukvårdsanstalter. 15 ränteriet godtgjordt medelst anordning från de å Riksstatens sjette hufvudtitel uppförda anslag till extra utgifter; dels genom nådigt bref den 27 November 1863 till Konungens Befallningshafvandes förfogande ställt af Rikets Ständer anvisade 30,000 R:dr för att, efter den i Warberg bildade Nödhjelpskomités hörande, användas till beredande af arbetsförtjenst åt de genom branden mest nödlidande; dels ock enligt nådigt bref den 22 Januari 1864, enär staden genom enskild välgörenhet erhållit så rikliga bidrag att, enligt hvad da sednast varit offentligt tillkännagifvet, öfver 130,000 R:dr till hjelp åt de brandskadade sammanskjutits, i nåder bifallit det förslag rörande användande af ofvanberörde 30,000 R:dr, att endast ett belopp af högst 5,000 R:dr skulle användas till arbetsförtjenst, men att återstoden eller minst 25,000 R:dr borde under stadsmyndigheternas inseende ställas under Nödhjelpskomiténs och efter dess upplösande under Drätselkammarens förvaltning till uppförande, så fort ske kunde, af sunda och tjenliga arbetarebostäder och i förening dermed af en eller annan sådan verkstadslokal, hvartill särskilda inrättningar erfordrades, dock med följande vilkor: att öfver dessa medel skulle framgent föras särskild räkenskap; att hyrorna icke finge betingas till högre belopp, än som motsvarade laglig ränta å det till anskaffande af byggnadstomter, der sådane icke kunde af staden upplåtas, till byggnadernas uppförande använda kostnadsbulopp; att inkomsten af egendomarne, hvilka skulle blifva en stadens gemensamma tillhörighet, i främsta rummet borde användas till dessas underhåll och tillsyn samt gäldande af utgående onera, och öfverskottet till uppförande af flera arbetarebostäder eller andra allmännyttiga företag, samt att lägenheterna företrädesvis, så länge omständigheterna dertill föranledde, skulle uthyras åt obemedlade brandskadade. Under den 20 Juni 1862 har Eders Kongl. Maj:t i nåder fastställt stadgar för en förening för provinserna Skåne och Halland till ersättande af förluster a utestående gröda genom hagel; men i denna förening hafva icke ännu inom Hallands län något större antal jordbrukare ingått såsom delägare. Särö och Warberg äfo hufvudsakligen de enda badorter, som varit allmännare besökta. Efter branden i Warberg har dock badgästernas antal derstädes varit obetydligt. Åtgärder äro vidtagna för uppförande af nytt badhus med bassiner, motsvarande tidens anspråk, för hvilket ändamål Eders Kongl. Maj:t genom nådigt bref den 24 Februari 1865 meddelat staden Warberg tillstånd att upptaga ett amorteringslån å 75,000 R:dr, med vilkor att staden åtoge sig att verkställa amorteringen af lånet inom högst tjugo år. Sistlidet år öppnades en i Halmstad af ett bolag anlagd kallvattenkur-anstalt, hvarest omkring 80 personer erhöllo vård. Lasarett Warberg. och kurhus finnas fortfarande för södra Halland vid Halmstad, och för norra delen af länet i Förhållandet rörande antalet tillgängliga sängplatser m. m. inhemtas af följande tabeller. 1:o Lasarettet och kurhuset vid Halmstad:

20 16 Hallands län. Sjukvårdsanstalter. Fattigvård. 2:o Lasarettet och kurhuset i Warberg: Betalande patienter å Halmstads lasarett hafva under åren varit fördelade i 3 klasser med skyldighet att dagligen erlägga, första klassen 63 öre, andra klassen 32 öre och tredje klassen 19 öre. Kurhusafgift har utgått med 25 öre af hvarje inom kurhusdistriktet mantalsskrifven person. o A lasarettet i Warberg har under nämnda år den dagliga ersättningen beräknats för patienter, intagne i enskildt rum, 1 R:dr 13 öre, utom länet boende till 75 öre, lidande af sinnesrubbning under profkur 63 öre, i första klassen till 63 öre och i andra klassen till 38 öre. Kurhusafgift har utgått med 20 öre af hvarje inom distriktet mantalsskrifven person. I afseende på fattigvården åberopas bilagde tabell N:o 14. Halmstads Slott den 31 Juli Tab. N:o 14. C. J. OSCAR ALSTRÖMER. C. G. Lindgren. K. N. Godehmius.

Commerce-Collegii underdåniga berättelse om Sveriges inrikes sjöfart. Stockholm, L. J. Hjerta, 1830-1858. Täckningsår: 1828-1857

Commerce-Collegii underdåniga berättelse om Sveriges inrikes sjöfart. Stockholm, L. J. Hjerta, 1830-1858. Täckningsår: 1828-1857 INLEDNING TILL Commerce-Collegii underdåniga berättelse om Sveriges inrikes sjöfart. Stockholm, L. J. Hjerta, 1830-1858. Täckningsår: 1828-1857 Efterföljare: Bidrag till Sveriges officiella statistik.

Läs mer

INLEDNING TILL. urn:nbn:se:scb-bi-e0-5801_

INLEDNING TILL. urn:nbn:se:scb-bi-e0-5801_ INLEDNING TILL Bidrag till Sveriges officiella statistik. E, Inrikes sjöfart. Kommerskollegii underdåniga berättelse för år... Stockholm : Ivar Hæggström, 1859-1912. Täckningsår: 1858-1910. 1865 ändrades

Läs mer

Commerce-Collegii underdåniga berättelse om Sveriges inrikes sjöfart. Stockholm, L. J. Hjerta, Täckningsår:

Commerce-Collegii underdåniga berättelse om Sveriges inrikes sjöfart. Stockholm, L. J. Hjerta, Täckningsår: INLEDNING TILL Commerce-Collegii underdåniga berättelse om Sveriges inrikes sjöfart. Stockholm, L. J. Hjerta, 1830-1858. Täckningsår: 1828-1857 Efterföljare: Bidrag till Sveriges officiella statistik.

Läs mer

INLEDNING TILL. Föregångare: Kongl. maj:ts befallningshafvandes femårsberättelse för åren... Stockholm, 1823-1857. Täckningsår: 1822-1851/55.

INLEDNING TILL. Föregångare: Kongl. maj:ts befallningshafvandes femårsberättelse för åren... Stockholm, 1823-1857. Täckningsår: 1822-1851/55. INLEDNING TILL Bidrag till Sveriges officiella statistik. H, Kungl. Maj:ts befallningshavandes femårsberättelser, jämte Sammandrag för åren på Nådigaste befallning utarbetat och utgivet af Statistiska

Läs mer

Commerce-Collegii underdåniga berättelse om Sveriges inrikes sjöfart. Stockholm, L. J. Hjerta, Täckningsår:

Commerce-Collegii underdåniga berättelse om Sveriges inrikes sjöfart. Stockholm, L. J. Hjerta, Täckningsår: INLEDNING TILL Commerce-Collegii underdåniga berättelse om Sveriges inrikes sjöfart. Stockholm, L. J. Hjerta, 1830-1858. Täckningsår: 1828-1857 Efterföljare: Bidrag till Sveriges officiella statistik.

Läs mer

INLEDNING TILL. Efterföljare:

INLEDNING TILL. Efterföljare: INLEDNING TILL Justitie-stats-ministerns underdåniga berättelse till Kongl. Maj:t om förhållandet med den å landet lagfarna egendom samt meddelade och dödade inteckningar. Stockholm, 1834-1858. Täckningsår:

Läs mer

Commerce-Collegii underdåniga berättelse om Sveriges inrikes sjöfart. Stockholm, L. J. Hjerta, Täckningsår:

Commerce-Collegii underdåniga berättelse om Sveriges inrikes sjöfart. Stockholm, L. J. Hjerta, Täckningsår: INLEDNING TILL Commerce-Collegii underdåniga berättelse om Sveriges inrikes sjöfart. Stockholm, L. J. Hjerta, 1830-1858. Täckningsår: 1828-1857 Efterföljare: Bidrag till Sveriges officiella statistik.

Läs mer

INLEDNING TILL. urn:nbn:se:scb-bi-e0-6701_

INLEDNING TILL. urn:nbn:se:scb-bi-e0-6701_ INLEDNING TILL Bidrag till Sveriges officiella statistik. E, Inrikes sjöfart. Kommerskollegii underdåniga berättelse för år... Stockholm : Ivar Hæggström, 1859-1912. Täckningsår: 1858-1910. 1865 ändrades

Läs mer

General-Tull-Styrelsens underdåniga Skrifvelse af den 8 Oct. 1828 med General-Sammandrag öfver Rikets Import och Export år 1827

General-Tull-Styrelsens underdåniga Skrifvelse af den 8 Oct. 1828 med General-Sammandrag öfver Rikets Import och Export år 1827 INLEDNING TILL Generalsammandrag över Rikets import och export / Generaltullstyrelsen. Stockholm, 1820-1833. Täckningsår: 1819-1831. 1819 med titeln: Kongl. General tull-directionens underdåniga skrifvelse

Läs mer

INNEHÅLL. Underdånig berättelse

INNEHÅLL. Underdånig berättelse INLEDNING TILL Generalsammandrag över Rikets import och export / Generaltullstyrelsen. Stockholm, 1820-1833. Täckningsår: 1819-1831. 1819 med titeln: Kongl. General tull-directionens underdåniga skrifvelse

Läs mer

UNDERDÅNIGA BERÄTTELSE

UNDERDÅNIGA BERÄTTELSE INLEDNING TILL Bidrag till Sveriges officiella statistik. O. Landtmäteriet. Stockholm : Iwar Hæggström, 1868-1911. Täckningsår: 1867-1910. Landtmäteriet bytte år 1878 namn till Landtmäteristyrelsen Efterföljare:

Läs mer

Bidrag till Sveriges officiella statistik. M, Postverket. Generalpoststyrelsens

Bidrag till Sveriges officiella statistik. M, Postverket. Generalpoststyrelsens INLEDNING TILL Bidrag till Sveriges officiella statistik. M, Postverket. Generalpoststyrelsens berättelse om Postverkets förvaltning under år... Stockholm : Joh. Beckman, 1866-1911. Täckningsår: [1864]-1910

Läs mer

INLEDNING. Föregångare:

INLEDNING. Föregångare: INLEDNING TILL Bidrag till Sveriges officiella statistik. K, Hälso- och sjukvården. 2, Överstyrelsens över hospitalen underdåniga berättelse för år... Stockholm : P.A. Norstedt & Söner, 1862-1910. Täckningsår:

Läs mer

INLEDNING TILL. Efterföljare:

INLEDNING TILL. Efterföljare: INLEDNING TILL Justitie-stats-ministerns underdåniga berättelse till Kongl. Maj:t om förhållandet med den å landet lagfarna egendom samt meddelade och dödade inteckningar. Stockholm, 1834-1858. Täckningsår:

Läs mer

Commerce-Collegii underdåniga berättelse om Sveriges inrikes sjöfart. Stockholm, L. J. Hjerta, Täckningsår:

Commerce-Collegii underdåniga berättelse om Sveriges inrikes sjöfart. Stockholm, L. J. Hjerta, Täckningsår: INLEDNING TILL Commerce-Collegii underdåniga berättelse om Sveriges inrikes sjöfart. Stockholm, L. J. Hjerta, 1830-1858. Täckningsår: 1828-1857 Efterföljare: Bidrag till Sveriges officiella statistik.

Läs mer

INLEDNING TILL. Efterföljare:

INLEDNING TILL. Efterföljare: INLEDNING TILL Justitie-stats-ministerns underdåniga berättelse till Kongl. Maj:t om förhållandet med den å landet lagfarna egendom samt meddelade och dödade inteckningar. Stockholm, 1834-1858. Täckningsår:

Läs mer

INLEDNING TILL. Efterföljare:

INLEDNING TILL. Efterföljare: INLEDNING TILL Justitie-stats-ministerns underdåniga berättelse till Kongl. Maj:t om förhållandet med den å landet lagfarna egendom samt meddelade och dödade inteckningar. Stockholm, 1834-1858. Täckningsår:

Läs mer

stadgåb för VBlociped Klubb. Abo

stadgåb för VBlociped Klubb. Abo stadgåb Abo för VBlociped Klubb. o Till medlem af Abo Velociped Klubb kallas o Abo, den o A Styrelsens vägnar: Ordförande. Sekreterare. STADGfAH Abo för Velociped Klubb. ABO, ÅBO BOKTRYCKERI AKTIEBOLAG

Läs mer

INLEDNING TILL. urn:nbn:se:scb-bi-m0-8202_

INLEDNING TILL. urn:nbn:se:scb-bi-m0-8202_ INLEDNING TILL Bidrag till Sveriges officiella statistik. M, Postverket. Generalpoststyrelsens berättelse om Postverkets förvaltning under år... Stockholm : Joh. Beckman, 1866-1911. Täckningsår: [1864]-1910

Läs mer

INLEDNING TILL. urn:nbn:se:scb-bi-e0-6201_

INLEDNING TILL. urn:nbn:se:scb-bi-e0-6201_ INLEDNING TILL Bidrag till Sveriges officiella statistik. E, Inrikes sjöfart. Kommerskollegii underdåniga berättelse för år... Stockholm : Ivar Hæggström, 1859-1912. Täckningsår: 1858-1910. 1865 ändrades

Läs mer

INLEDNING TILL. Föregångare: Kongl. maj:ts befallningshafvandes femårsberättelse för åren... Stockholm, 1823-1857. Täckningsår: 1822-1851/55.

INLEDNING TILL. Föregångare: Kongl. maj:ts befallningshafvandes femårsberättelse för åren... Stockholm, 1823-1857. Täckningsår: 1822-1851/55. INLEDNING TILL Bidrag till Sveriges officiella statistik. H, Kungl. Maj:ts befallningshavandes femårsberättelser, jämte Sammandrag för åren på Nådigaste befallning utarbetat och utgivet af Statistiska

Läs mer

Commerce-Collegii underdåniga berättelse om Sveriges inrikes sjöfart. Stockholm, L. J. Hjerta, 1830-1858. Täckningsår: 1828-1857

Commerce-Collegii underdåniga berättelse om Sveriges inrikes sjöfart. Stockholm, L. J. Hjerta, 1830-1858. Täckningsår: 1828-1857 INLEDNING TILL Commerce-Collegii underdåniga berättelse om Sveriges inrikes sjöfart. Stockholm, L. J. Hjerta, 1830-1858. Täckningsår: 1828-1857 Efterföljare: Bidrag till Sveriges officiella statistik.

Läs mer

INLEDNING TILL. urn:nbn:se:scb-bi-d0-7001_

INLEDNING TILL. urn:nbn:se:scb-bi-d0-7001_ INLEDNING TILL Bidrag till Sveriges officiella statistik. D, Fabriker och manufakturer. Kommerskollegii underdåniga berättelse för år... Stockholm : P. A. Norstedt & söner, 1859-1912. Täckningsår: 1858-1910.

Läs mer

BIDRAG TILL SVERIGES OFFICIELA STATISTIK. E) INRIKES SJÖFART OCH HANDEL. COMMERCE COLLEGII UNDERDÅNIGA BERÄTTELSE FÖR ÅR 1884.

BIDRAG TILL SVERIGES OFFICIELA STATISTIK. E) INRIKES SJÖFART OCH HANDEL. COMMERCE COLLEGII UNDERDÅNIGA BERÄTTELSE FÖR ÅR 1884. INLEDNING TILL Bidrag till Sveriges officiella statistik. E, Inrikes sjöfart. Kommerskollegii underdåniga berättelse för år... Stockholm : Ivar Hæggström, 1859-1912. Täckningsår: 1858-1910. 1865 ändrades

Läs mer

INLEDNING TILL. Föregångare: Kongl. maj:ts befallningshafvandes femårsberättelse för åren... Stockholm, 1823-1857. Täckningsår: 1822-1851/55.

INLEDNING TILL. Föregångare: Kongl. maj:ts befallningshafvandes femårsberättelse för åren... Stockholm, 1823-1857. Täckningsår: 1822-1851/55. INLEDNING TILL Bidrag till Sveriges officiella statistik. H, Kungl. Maj:ts befallningshavandes femårsberättelser, jämte Sammandrag för åren på Nådigaste befallning utarbetat och utgivet af Statistiska

Läs mer

INLEDNING TILL. urn:nbn:se:scb-bi-d0-6701_

INLEDNING TILL. urn:nbn:se:scb-bi-d0-6701_ INLEDNING TILL Bidrag till Sveriges officiella statistik. D, Fabriker och manufakturer. Kommerskollegii underdåniga berättelse för år... Stockholm : P. A. Norstedt & söner, 1859-1912. Täckningsår: 1858-1910.

Läs mer

INLEDNING TILL. Kongl. maj:ts befallningshafvandes femårsberättelse för åren... Stockholm, 1823-1857. Täckningsår: 1822-1851/55.

INLEDNING TILL. Kongl. maj:ts befallningshafvandes femårsberättelse för åren... Stockholm, 1823-1857. Täckningsår: 1822-1851/55. INLEDNING TILL Bidrag till Sveriges officiella statistik. H, Kungl. Maj:ts befallningshavandes femårsberättelser, jämte Sammandrag för åren på Nådigaste befallning utarbetat och utgivet af Statistiska

Läs mer

INLEDNING TILL. Kongl. maj:ts befallningshafvandes femårsberättelse för åren... Stockholm, 1823-1857. Täckningsår: 1822-1851/55.

INLEDNING TILL. Kongl. maj:ts befallningshafvandes femårsberättelse för åren... Stockholm, 1823-1857. Täckningsår: 1822-1851/55. INLEDNING TILL Bidrag till Sveriges officiella statistik. H, Kungl. Maj:ts befallningshavandes femårsberättelser, jämte Sammandrag för åren på Nådigaste befallning utarbetat och utgivet af Statistiska

Läs mer

Kongl. Maj:ts befallningshafvandes femårsberättelse för åren... Stockholm, 1823-1857. Täckningsår: 1817/1821-1851/55.

Kongl. Maj:ts befallningshafvandes femårsberättelse för åren... Stockholm, 1823-1857. Täckningsår: 1817/1821-1851/55. INLEDNING TILL Kongl. Maj:ts befallningshafvandes femårsberättelse för åren... Stockholm, 1823-1857. Täckningsår: 1817/1821-1851/55. Kungl. Maj:ts överståthållares i Stockholms stad och Kungl. Maj:ts befallningshavandes

Läs mer

CHEFENS FÖR KONGL. JUSTITIE-DEPARTEMENTET

CHEFENS FÖR KONGL. JUSTITIE-DEPARTEMENTET INLEDNING TILL Bidrag till Sveriges officiella statistik. B, Rättsväsendet. Justitiestatsministerns underdåniga ämbetsberättelse. Stockholm : P. A. Norstedt, 1860-1913. Täckningsår: 1857/58-1912 = N.F.,

Läs mer

Kongl. Maj:ts utslag på de besvär Provinsialläkaren i Brösarps distrikt C. J. Törnqvist underdånigst anfört deröfver, att, sedan klaganden i en till Kongl. Medicinalstyrelsen ingifven skrift yrkat åläggande

Läs mer

INLEDNING TILL. urn:nbn:se:scb-bi-e0-6801_

INLEDNING TILL. urn:nbn:se:scb-bi-e0-6801_ INLEDNING TILL Bidrag till Sveriges officiella statistik. E, Inrikes sjöfart. Kommerskollegii underdåniga berättelse för år... Stockholm : Ivar Hæggström, 1859-1912. Täckningsår: 1858-1910. 1865 ändrades

Läs mer

Stormäktigste, flllernådigste Kejsare och Storfurste!

Stormäktigste, flllernådigste Kejsare och Storfurste! 1907. Landtd. Sv. Prop. N:o lt. Finlands Landtdags underdåniga svar å Hans Kejserliga Majestäts nådiga proposition angående anvisande af medel till bestridande af landtdagskostnader. Stormäktigste, flllernådigste

Läs mer

INLEDNING TILL. Föregångare: Kongl. maj:ts befallningshafvandes femårsberättelse för åren... Stockholm, 1823-1857. Täckningsår: 1822-1851/55.

INLEDNING TILL. Föregångare: Kongl. maj:ts befallningshafvandes femårsberättelse för åren... Stockholm, 1823-1857. Täckningsår: 1822-1851/55. INLEDNING TILL Bidrag till Sveriges officiella statistik. H, Kungl. Maj:ts befallningshavandes femårsberättelser, jämte Sammandrag för åren på Nådigaste befallning utarbetat och utgivet af Statistiska

Läs mer

INLEDNING TILL. Kongl. maj:ts befallningshafvandes femårsberättelse för åren... Stockholm, 1823-1857. Täckningsår: 1822-1851/55.

INLEDNING TILL. Kongl. maj:ts befallningshafvandes femårsberättelse för åren... Stockholm, 1823-1857. Täckningsår: 1822-1851/55. INLEDNING TILL Bidrag till Sveriges officiella statistik. H, Kungl. Maj:ts befallningshavandes femårsberättelser, jämte Sammandrag för åren på Nådigaste befallning utarbetat och utgivet af Statistiska

Läs mer

INLEDNING TILL. Kongl. maj:ts befallningshafvandes femårsberättelse för åren... Stockholm, 1823-1857. Täckningsår: 1822-1851/55.

INLEDNING TILL. Kongl. maj:ts befallningshafvandes femårsberättelse för åren... Stockholm, 1823-1857. Täckningsår: 1822-1851/55. INLEDNING TILL Bidrag till Sveriges officiella statistik. H, Kungl. Maj:ts befallningshavandes femårsberättelser, jämte Sammandrag för åren på Nådigaste befallning utarbetat och utgivet af Statistiska

Läs mer

INLEDNING. Föregångare: Kongl. maj:ts befallningshafvandes femårsberättelse för åren... Stockholm, 1823-1857. Täckningsår: 1822-1851/55.

INLEDNING. Föregångare: Kongl. maj:ts befallningshafvandes femårsberättelse för åren... Stockholm, 1823-1857. Täckningsår: 1822-1851/55. INLEDNING TILL Bidrag till Sveriges officiella statistik. H, Kungl. Maj:ts befallningshavandes femårsberättelser, jämte Sammandrag för åren på Nådigaste befallning utarbetat och utgivet af Statistiska

Läs mer

INLEDNING TILL. Föregångare: Kongl. maj:ts befallningshafvandes femårsberättelse för åren... Stockholm, 1823-1857. Täckningsår: 1822-1851/55.

INLEDNING TILL. Föregångare: Kongl. maj:ts befallningshafvandes femårsberättelse för åren... Stockholm, 1823-1857. Täckningsår: 1822-1851/55. INLEDNING TILL Bidrag till Sveriges officiella statistik. H, Kungl. Maj:ts befallningshavandes femårsberättelser, jämte Sammandrag för åren på Nådigaste befallning utarbetat och utgivet af Statistiska

Läs mer

Kongl. Maj:ts befallningshafvandes femårsberättelse för åren... Stockholm, 1823-1857. Täckningsår: 1817/1821-1851/55.

Kongl. Maj:ts befallningshafvandes femårsberättelse för åren... Stockholm, 1823-1857. Täckningsår: 1817/1821-1851/55. INLEDNING TILL Kongl. Maj:ts befallningshafvandes femårsberättelse för åren... Stockholm, 1823-1857. Täckningsår: 1817/1821-1851/55. Kungl. Maj:ts överståthållares i Stockholms stad och Kungl. Maj:ts befallningshavandes

Läs mer

Skrift från ombudet för Gavins sterbhus, Lagman Per Stenberg, avskrift från OC prot. 1837-11-02/UB

Skrift från ombudet för Gavins sterbhus, Lagman Per Stenberg, avskrift från OC prot. 1837-11-02/UB Skrift från ombudet för Gavins sterbhus, Lagman Per Stenberg, avskrift från OC prot. 1837-11-02/UB Till Kongl. Quarantaines kommissionen i Götheborg! Ehuru sterbhusdelägarne efter aflidne Handlanden Adam

Läs mer

Ett ledningsschakt på Åskloster 1:1

Ett ledningsschakt på Åskloster 1:1 a r k e o l o g i s k f ö r u n d e r s ö k n i n g Lena Bjuggner Ett ledningsschakt på Åskloster 1:1 Halland, Ås socken, Fastigheten Åskloster 1:1, RAÄ 190 Undersökningsår: 2012 1 ÄLVSÅKER SLÄP TÖLÖ KUNGSBACKA

Läs mer

Närvarande: Underteknad ordförande uti Kommunal Stämman och en större samling af Sockens innevånarne.

Närvarande: Underteknad ordförande uti Kommunal Stämman och en större samling af Sockens innevånarne. Protokoll hållet vid ordinarie Kommunal Stämma uti Lerums Skola Den 2 Mars 1866. Närvarande: Underteknad ordförande uti Kommunal Stämman och en större samling af Sockens innevånarne. 1. Då debiterings=

Läs mer

Kongl. Maj:ts befallningshafvandes femårsberättelse för åren... Stockholm, 1823-1857. Täckningsår: 1817/1821-1851/55.

Kongl. Maj:ts befallningshafvandes femårsberättelse för åren... Stockholm, 1823-1857. Täckningsår: 1817/1821-1851/55. INLEDNING TILL Kongl. Maj:ts befallningshafvandes femårsberättelse för åren... Stockholm, 1823-1857. Täckningsår: 1817/1821-1851/55. Kungl. Maj:ts överståthållares i Stockholms stad och Kungl. Maj:ts befallningshavandes

Läs mer

INLEDNING TILL. urn:nbn:se:scb-bi-e0-6901_

INLEDNING TILL. urn:nbn:se:scb-bi-e0-6901_ INLEDNING TILL Bidrag till Sveriges officiella statistik. E, Inrikes sjöfart. Kommerskollegii underdåniga berättelse för år... Stockholm : Ivar Hæggström, 1859-1912. Täckningsår: 1858-1910. 1865 ändrades

Läs mer

Folkmängd i Hallands län

Folkmängd i Hallands län Information från Länsstyrelsen i Hallands län Folkmängd i Hallands län 31.12.2004 Meddelande nr 2005:14 ISSN 1101-1084 Staben Länsstyrelsen, 301 86 Halmstad 1/11 Befolkningsutvecklingen 2004 Folkmängden

Läs mer

Arkeologisk utredning inför anläggande av trafikplats

Arkeologisk utredning inför anläggande av trafikplats a r k e o l o g i s k u t r e d n i n g Patrik Hallberg Arkeologisk utredning inför anläggande av trafikplats Halland, Halmstad stad, Halmstad 4:22, 4:23, 4:24 och 4:30 1 ÄLVSÅKER SLÄP TÖLÖ KUNGSBACKA

Läs mer

INLEDNING TILL. Kongl. maj:ts befallningshafvandes femårsberättelse för åren... Stockholm, 1823-1857. Täckningsår: 1822-1851/55.

INLEDNING TILL. Kongl. maj:ts befallningshafvandes femårsberättelse för åren... Stockholm, 1823-1857. Täckningsår: 1822-1851/55. INLEDNING TILL Bidrag till Sveriges officiella statistik. H, Kungl. Maj:ts befallningshavandes femårsberättelser, jämte Sammandrag för åren på Nådigaste befallning utarbetat och utgivet af Statistiska

Läs mer

Stormäktigste, Allernådigste Kejsare och Storfurste!

Stormäktigste, Allernådigste Kejsare och Storfurste! 1907. - Landtd. Sv. - Prop. N:o 13. Finlands Landtdags underdåniga svar å Hans Kejserliga Majestäts nådiga proposition, innehållande förslag till lag angående brandstodsföreningar. Stormäktigste, Allernådigste

Läs mer

Imatra Aktie-Bolag. "Reglemente för. Hans Kejserliga Majestäts

Imatra Aktie-Bolag. Reglemente för. Hans Kejserliga Majestäts Hans Kejserliga Majestäts resolution i anledning af Handlanderne Woldemar och Wilhelm Hackmans jemte öfrige delegares uti Imatra Aktie' Bolag underdåniga ansökning om stadfästelse ;1 följande, för detsamma

Läs mer

Två mindre schakt i Klostergatan och Bankgatan, Halmstad

Två mindre schakt i Klostergatan och Bankgatan, Halmstad a n t i k v a r i s k k o n t r o l l Lena Bjuggner Två mindre schakt i Klostergatan och Bankgatan, Halmstad Halland, Halmstad, Bankgatan och Klostergatan, RAÄ 44:1 Undersökningsår: 2015 1 ÄLVSÅKER SLÄP

Läs mer

INLEDNING TILL. Föregångare: Kongl. maj:ts befallningshafvandes femårsberättelse för åren... Stockholm, 1823-1857. Täckningsår: 1822-1851/55.

INLEDNING TILL. Föregångare: Kongl. maj:ts befallningshafvandes femårsberättelse för åren... Stockholm, 1823-1857. Täckningsår: 1822-1851/55. INLEDNING TILL Bidrag till Sveriges officiella statistik. H, Kungl. Maj:ts befallningshavandes femårsberättelser, jämte Sammandrag för åren på Nådigaste befallning utarbetat och utgivet af Statistiska

Läs mer

INLEDNING TILL. Föregångare: Kongl. maj:ts befallningshafvandes femårsberättelse för åren... Stockholm, Täckningsår: /55.

INLEDNING TILL. Föregångare: Kongl. maj:ts befallningshafvandes femårsberättelse för åren... Stockholm, Täckningsår: /55. INLEDNING TILL Bidrag till Sveriges officiella statistik. H, Kungl. Maj:ts befallningshavandes femårsberättelser, jämte Sammandrag för åren på Nådigaste befallning utarbetat och utgivet af Statistiska

Läs mer

Till Kongl General Poststyrelsen

Till Kongl General Poststyrelsen Till Kongl General Poststyrelsen Med anledning af till Kongl General Poststyrelsen genom skrifvelse af den 2 Febr. 1885 infordrad förklaring från undertecknad såsom poststationsföreståndare i Gunnarskog

Läs mer

INLEDNING TILL. Föregångare: Kongl. maj:ts befallningshafvandes femårsberättelse för åren... Stockholm, 1823-1857. Täckningsår: 1822-1851/55.

INLEDNING TILL. Föregångare: Kongl. maj:ts befallningshafvandes femårsberättelse för åren... Stockholm, 1823-1857. Täckningsår: 1822-1851/55. INLEDNING TILL Bidrag till Sveriges officiella statistik. H, Kungl. Maj:ts befallningshavandes femårsberättelser, jämte Sammandrag för åren på Nådigaste befallning utarbetat och utgivet af Statistiska

Läs mer

FÖR SKOLOR. uppstälda med afseende på heuristiska. K. P. Nordlund. lektor i Matematik vid Gefle Elementarläroverk. H ä f t e t I.

FÖR SKOLOR. uppstälda med afseende på heuristiska. K. P. Nordlund. lektor i Matematik vid Gefle Elementarläroverk. H ä f t e t I. RÅKNEÖFNINGSEXEMPEL FÖR SKOLOR uppstälda med afseende på heuristiska metodens användande af K. P. Nordlund. lektor i Matematik vid Gefle Elementarläroverk. H ä f t e t I. HELA TAL.. fäm2t»0l?ö5 H. ALLM.

Läs mer

INLEDNING TILL. Kongl. maj:ts befallningshafvandes femårsberättelse för åren... Stockholm, 1823-1857. Täckningsår: 1822-1851/55.

INLEDNING TILL. Kongl. maj:ts befallningshafvandes femårsberättelse för åren... Stockholm, 1823-1857. Täckningsår: 1822-1851/55. INLEDNING TILL Bidrag till Sveriges officiella statistik. H, Kungl. Maj:ts befallningshavandes femårsberättelser, jämte Sammandrag för åren på Nådigaste befallning utarbetat och utgivet af Statistiska

Läs mer

Kongl. Maj:ts befallningshafvandes femårsberättelse för åren... Stockholm, 1823-1857. Täckningsår: 1817/1821-1851/55.

Kongl. Maj:ts befallningshafvandes femårsberättelse för åren... Stockholm, 1823-1857. Täckningsår: 1817/1821-1851/55. INLEDNING TILL Kongl. Maj:ts befallningshafvandes femårsberättelse för åren... Stockholm, 1823-1857. Täckningsår: 1817/1821-1851/55. Kungl. Maj:ts överståthållares i Stockholms stad och Kungl. Maj:ts befallningshavandes

Läs mer

INLEDNING TILL. Kongl. maj:ts befallningshafvandes femårsberättelse för åren... Stockholm, 1823-1857. Täckningsår: 1822-1851/55.

INLEDNING TILL. Kongl. maj:ts befallningshafvandes femårsberättelse för åren... Stockholm, 1823-1857. Täckningsår: 1822-1851/55. INLEDNING TILL Bidrag till Sveriges officiella statistik. H, Kungl. Maj:ts befallningshavandes femårsberättelser, jämte Sammandrag för åren på Nådigaste befallning utarbetat och utgivet af Statistiska

Läs mer

LANDTMÄTERIFÖRRÄTTNINGAR

LANDTMÄTERIFÖRRÄTTNINGAR INLEDNING TILL Bidrag till Sveriges officiella statistik. O. Landtmäteriet. Stockholm : Iwar Hæggström, 1868-1911. Täckningsår: 1867-1910. Landtmäteriet bytte år 1878 namn till Landtmäteristyrelsen Efterföljare:

Läs mer

Underdånigt förslag. till FÖRORDNING. om sågverks anläggande och begagnande. Helsingfors, å Kejserliga Senatens tryckeri, 1860.

Underdånigt förslag. till FÖRORDNING. om sågverks anläggande och begagnande. Helsingfors, å Kejserliga Senatens tryckeri, 1860. Underdånigt förslag till xx FÖRORDNING om sågverks anläggande och begagnande. Helsingfors, å Kejserliga Senatens tryckeri, 1860. Till Hans Kejserliga Majestät Från den för revision af författningen rörande

Läs mer

INLEDNING TILL. Föregångare: Kongl. maj:ts befallningshafvandes femårsberättelse för åren... Stockholm, 1823-1857. Täckningsår: 1822-1851/55.

INLEDNING TILL. Föregångare: Kongl. maj:ts befallningshafvandes femårsberättelse för åren... Stockholm, 1823-1857. Täckningsår: 1822-1851/55. INLEDNING TILL Bidrag till Sveriges officiella statistik. H, Kungl. Maj:ts befallningshavandes femårsberättelser, jämte Sammandrag för åren på Nådigaste befallning utarbetat och utgivet af Statistiska

Läs mer

Statistiska meddelanden. Ser. E, Uppgifter om bankerna. Stockholm : Kungl. bank- och fondinspektionen, 1912-1953. Bd 1-42. Täckningsår: 1912-1953.

Statistiska meddelanden. Ser. E, Uppgifter om bankerna. Stockholm : Kungl. bank- och fondinspektionen, 1912-1953. Bd 1-42. Täckningsår: 1912-1953. INLEDNING TILL Statistiska meddelanden. Ser. E, Uppgifter om bankerna. Stockholm : Kungl. bank- och fondinspektionen, 1912-1953. Bd 1-42. Täckningsår: 1912-1953. Föregångare: Bildad genom sammanslagning

Läs mer

INLEDNING TILL. Föregångare: Kongl. maj:ts befallningshafvandes femårsberättelse för åren... Stockholm, 1823-1857. Täckningsår: 1822-1851/55.

INLEDNING TILL. Föregångare: Kongl. maj:ts befallningshafvandes femårsberättelse för åren... Stockholm, 1823-1857. Täckningsår: 1822-1851/55. INLEDNING TILL Bidrag till Sveriges officiella statistik. H, Kungl. Maj:ts befallningshavandes femårsberättelser, jämte Sammandrag för åren på Nådigaste befallning utarbetat och utgivet af Statistiska

Läs mer

Schaktning för nytt kabelskåp

Schaktning för nytt kabelskåp A R K E O L O G I S K S C H A K T N I N G S Ö V E R V A K N I N G 2 017 Anders Håkansson Schaktning för nytt kabelskåp Halland, Halmstad stad, Bankgatan delen Köpmansgatan Storgatan, RAÄ 44:1 ÄLVSÅKER

Läs mer

INLEDNING TILL. Föregångare: Kongl. maj:ts befallningshafvandes femårsberättelse för åren... Stockholm, 1823-1857. Täckningsår: 1822-1851/55.

INLEDNING TILL. Föregångare: Kongl. maj:ts befallningshafvandes femårsberättelse för åren... Stockholm, 1823-1857. Täckningsår: 1822-1851/55. INLEDNING TILL Bidrag till Sveriges officiella statistik. H, Kungl. Maj:ts befallningshavandes femårsberättelser, jämte Sammandrag för åren på Nådigaste befallning utarbetat och utgivet af Statistiska

Läs mer

INLEDNING TILL. Föregångare: Kongl. maj:ts befallningshafvandes femårsberättelse för åren... Stockholm, 1823-1857. Täckningsår: 1822-1851/55.

INLEDNING TILL. Föregångare: Kongl. maj:ts befallningshafvandes femårsberättelse för åren... Stockholm, 1823-1857. Täckningsår: 1822-1851/55. INLEDNING TILL Bidrag till Sveriges officiella statistik. H, Kungl. Maj:ts befallningshavandes femårsberättelser, jämte Sammandrag för åren på Nådigaste befallning utarbetat och utgivet af Statistiska

Läs mer

INLEDNING TILL. Föregångare: Kongl. maj:ts befallningshafvandes femårsberättelse för åren... Stockholm, 1823-1857. Täckningsår: 1822-1851/55.

INLEDNING TILL. Föregångare: Kongl. maj:ts befallningshafvandes femårsberättelse för åren... Stockholm, 1823-1857. Täckningsår: 1822-1851/55. INLEDNING TILL Bidrag till Sveriges officiella statistik. H, Kungl. Maj:ts befallningshavandes femårsberättelser, jämte Sammandrag för åren på Nådigaste befallning utarbetat och utgivet af Statistiska

Läs mer

INLEDNING TILL. Föregångare: Kongl. maj:ts befallningshafvandes femårsberättelse för åren... Stockholm, 1823-1857. Täckningsår: 1822-1851/55.

INLEDNING TILL. Föregångare: Kongl. maj:ts befallningshafvandes femårsberättelse för åren... Stockholm, 1823-1857. Täckningsår: 1822-1851/55. INLEDNING TILL Bidrag till Sveriges officiella statistik. H, Kungl. Maj:ts befallningshavandes femårsberättelser, jämte Sammandrag för åren på Nådigaste befallning utarbetat och utgivet af Statistiska

Läs mer

Kongl. Maj:ts befallningshafvandes femårsberättelse för åren... Stockholm, 1823-1857. Täckningsår: 1817/1821-1851/55.

Kongl. Maj:ts befallningshafvandes femårsberättelse för åren... Stockholm, 1823-1857. Täckningsår: 1817/1821-1851/55. INLEDNING TILL Kongl. Maj:ts befallningshafvandes femårsberättelse för åren... Stockholm, 1823-1857. Täckningsår: 1817/1821-1851/55. Kungl. Maj:ts överståthållares i Stockholms stad och Kungl. Maj:ts befallningshavandes

Läs mer

INLEDNING TILL. Föregångare: Kongl. maj:ts befallningshafvandes femårsberättelse för åren... Stockholm, 1823-1857. Täckningsår: 1822-1851/55.

INLEDNING TILL. Föregångare: Kongl. maj:ts befallningshafvandes femårsberättelse för åren... Stockholm, 1823-1857. Täckningsår: 1822-1851/55. INLEDNING TILL Bidrag till Sveriges officiella statistik. H, Kungl. Maj:ts befallningshavandes femårsberättelser, jämte Sammandrag för åren på Nådigaste befallning utarbetat och utgivet af Statistiska

Läs mer

Kongl. Maj:ts befallningshafvandes femårsberättelse för åren... Stockholm, 1823-1857. Täckningsår: 1817/1821-1851/55.

Kongl. Maj:ts befallningshafvandes femårsberättelse för åren... Stockholm, 1823-1857. Täckningsår: 1817/1821-1851/55. INLEDNING TILL Kongl. Maj:ts befallningshafvandes femårsberättelse för åren... Stockholm, 1823-1857. Täckningsår: 1817/1821-1851/55. Kungl. Maj:ts överståthållares i Stockholms stad och Kungl. Maj:ts befallningshavandes

Läs mer

Kongl. Maj:ts befallningshafvandes femårsberättelse för åren... Stockholm, 1823-1857. Täckningsår: 1817/1821-1851/55.

Kongl. Maj:ts befallningshafvandes femårsberättelse för åren... Stockholm, 1823-1857. Täckningsår: 1817/1821-1851/55. INLEDNING TILL Kongl. Maj:ts befallningshafvandes femårsberättelse för åren... Stockholm, 1823-1857. Täckningsår: 1817/1821-1851/55. Kungl. Maj:ts överståthållares i Stockholms stad och Kungl. Maj:ts befallningshavandes

Läs mer

INLEDNING TILL. Föregångare: Kongl. maj:ts befallningshafvandes femårsberättelse för åren... Stockholm, 1823-1857. Täckningsår: 1822-1851/55.

INLEDNING TILL. Föregångare: Kongl. maj:ts befallningshafvandes femårsberättelse för åren... Stockholm, 1823-1857. Täckningsår: 1822-1851/55. INLEDNING TILL Bidrag till Sveriges officiella statistik. H, Kungl. Maj:ts befallningshavandes femårsberättelser, jämte Sammandrag för åren på Nådigaste befallning utarbetat och utgivet af Statistiska

Läs mer

INLEDNING TILL. Kongl. maj:ts befallningshafvandes femårsberättelse för åren... Stockholm, 1823-1857. Täckningsår: 1822-1851/55.

INLEDNING TILL. Kongl. maj:ts befallningshafvandes femårsberättelse för åren... Stockholm, 1823-1857. Täckningsår: 1822-1851/55. INLEDNING TILL Bidrag till Sveriges officiella statistik. H, Kungl. Maj:ts befallningshavandes femårsberättelser, jämte Sammandrag för åren på Nådigaste befallning utarbetat och utgivet af Statistiska

Läs mer

INLEDNING TILL. Kongl. maj:ts befallningshafvandes femårsberättelse för åren... Stockholm, 1823-1857. Täckningsår: 1822-1851/55.

INLEDNING TILL. Kongl. maj:ts befallningshafvandes femårsberättelse för åren... Stockholm, 1823-1857. Täckningsår: 1822-1851/55. INLEDNING TILL Bidrag till Sveriges officiella statistik. H, Kungl. Maj:ts befallningshavandes femårsberättelser, jämte Sammandrag för åren på Nådigaste befallning utarbetat och utgivet af Statistiska

Läs mer

Commerce-Collegii underdåniga Berättelse om Sveriges Utrikes Handel och Sjöfart år 1836 INNEHÅLL

Commerce-Collegii underdåniga Berättelse om Sveriges Utrikes Handel och Sjöfart år 1836 INNEHÅLL INLEDNING TILL Commerce-Collegii underdåniga berättelse om Sveriges utrikes handel och sjöfart. Stockholm, 1829-1858. Täckningsår: 1828-1857. 1828-1829 med titeln: Commerce-Collegii underdåniga berättelse

Läs mer

Folkmängd Meddelande 2007:12

Folkmängd Meddelande 2007:12 Folkmängd 2006-12-31 Meddelande 2007:12 Framsida: Bild över befolkningsutvecklingen per församling, Magnus Larsson Länsstyrelsen i Hallands län Meddelande 2007:12 ISSN 1101-1084 ISRN LSTY-N-M-2007/12-SE

Läs mer

INLEDNING TILL. Föregångare: Kongl. maj:ts befallningshafvandes femårsberättelse för åren... Stockholm, 1823-1857. Täckningsår: 1822-1851/55.

INLEDNING TILL. Föregångare: Kongl. maj:ts befallningshafvandes femårsberättelse för åren... Stockholm, 1823-1857. Täckningsår: 1822-1851/55. INLEDNING TILL Bidrag till Sveriges officiella statistik. H, Kungl. Maj:ts befallningshavandes femårsberättelser, jämte Sammandrag för åren på Nådigaste befallning utarbetat och utgivet af Statistiska

Läs mer

Styrelsen för folkbiblioteket och läsesalen.

Styrelsen för folkbiblioteket och läsesalen. 187 IX. Styrelsen för folkbiblioteket och läsesalen. Den af styrelsen för folkbiblioteket och läsesalen till Stadsfullmäktige afgifna berättelsen för år är, med undantag af längre fram intagna tabeller,

Läs mer

INLEDNING TILL. Föregångare: Kongl. maj:ts befallningshafvandes femårsberättelse för åren... Stockholm, 1823-1857. Täckningsår: 1822-1851/55.

INLEDNING TILL. Föregångare: Kongl. maj:ts befallningshafvandes femårsberättelse för åren... Stockholm, 1823-1857. Täckningsår: 1822-1851/55. INLEDNING TILL Bidrag till Sveriges officiella statistik. H, Kungl. Maj:ts befallningshavandes femårsberättelser, jämte Sammandrag för åren på Nådigaste befallning utarbetat och utgivet af Statistiska

Läs mer

INLEDNING TILL. Kongl. maj:ts befallningshafvandes femårsberättelse för åren... Stockholm, 1823-1857. Täckningsår: 1822-1851/55.

INLEDNING TILL. Kongl. maj:ts befallningshafvandes femårsberättelse för åren... Stockholm, 1823-1857. Täckningsår: 1822-1851/55. INLEDNING TILL Bidrag till Sveriges officiella statistik. H, Kungl. Maj:ts befallningshavandes femårsberättelser, jämte Sammandrag för åren på Nådigaste befallning utarbetat och utgivet af Statistiska

Läs mer

Kongl. Maj:ts befallningshafvandes femårsberättelse för åren... Stockholm, 1823-1857. Täckningsår: 1817/1821-1851/55.

Kongl. Maj:ts befallningshafvandes femårsberättelse för åren... Stockholm, 1823-1857. Täckningsår: 1817/1821-1851/55. INLEDNING TILL Kongl. Maj:ts befallningshafvandes femårsberättelse för åren... Stockholm, 1823-1857. Täckningsår: 1817/1821-1851/55. Kungl. Maj:ts överståthållares i Stockholms stad och Kungl. Maj:ts befallningshavandes

Läs mer

Erik Perssons historia (1830-1920) Mjölnare

Erik Perssons historia (1830-1920) Mjölnare Erik Perssons historia (1830-1920) Mjölnare 1830-05-10 Född i Frykerud, Lene, Mörkerud 1846 16 år Flyttar till Boda 1848 18 år Flyttar till Köla 1858-12-21 28 år Flyttar till Stavnäs 1859 29 år Flyttar

Läs mer

Protokoll hållet vid extra kommunal stämma vid Lerums församling uti Lerums skola d 15 Mars 1865.

Protokoll hållet vid extra kommunal stämma vid Lerums församling uti Lerums skola d 15 Mars 1865. Lerums kommunalstämma 1865 Protokoll hållet vid extra kommunal stämma vid Lerums församling uti Lerums skola d 15 Mars 1865. S.D. Med anledning af derom gjort kungörande hade af församlingens ledamöter

Läs mer

INLEDNING TILL. Föregångare: Kongl. maj:ts befallningshafvandes femårsberättelse för åren... Stockholm, 1823-1857. Täckningsår: 1822-1851/55.

INLEDNING TILL. Föregångare: Kongl. maj:ts befallningshafvandes femårsberättelse för åren... Stockholm, 1823-1857. Täckningsår: 1822-1851/55. INLEDNING TILL Bidrag till Sveriges officiella statistik. H, Kungl. Maj:ts befallningshavandes femårsberättelser, jämte Sammandrag för åren på Nådigaste befallning utarbetat och utgivet af Statistiska

Läs mer

INLEDNING TILL. Kongl. maj:ts befallningshafvandes femårsberättelse för åren... Stockholm, 1823-1857. Täckningsår: 1822-1851/55.

INLEDNING TILL. Kongl. maj:ts befallningshafvandes femårsberättelse för åren... Stockholm, 1823-1857. Täckningsår: 1822-1851/55. INLEDNING TILL Bidrag till Sveriges officiella statistik. H, Kungl. Maj:ts befallningshavandes femårsberättelser, jämte Sammandrag för åren på Nådigaste befallning utarbetat och utgivet af Statistiska

Läs mer

INLEDNING. Föregångare: Kongl. maj:ts befallningshafvandes femårsberättelse för åren... Stockholm, 1823-1857. Täckningsår: 1822-1851/55.

INLEDNING. Föregångare: Kongl. maj:ts befallningshafvandes femårsberättelse för åren... Stockholm, 1823-1857. Täckningsår: 1822-1851/55. INLEDNING TILL Bidrag till Sveriges officiella statistik. H, Kungl. Maj:ts befallningshavandes femårsberättelser, jämte Sammandrag för åren på Nådigaste befallning utarbetat och utgivet af Statistiska

Läs mer

INLEDNING. Föregångare: Kongl. maj:ts befallningshafvandes femårsberättelse för åren... Stockholm, 1823-1857. Täckningsår: 1822-1851/55.

INLEDNING. Föregångare: Kongl. maj:ts befallningshafvandes femårsberättelse för åren... Stockholm, 1823-1857. Täckningsår: 1822-1851/55. INLEDNING TILL Bidrag till Sveriges officiella statistik. H, Kungl. Maj:ts befallningshavandes femårsberättelser, jämte Sammandrag för åren på Nådigaste befallning utarbetat och utgivet af Statistiska

Läs mer

ADRESS-KALENDER OCH VÄGVISARE

ADRESS-KALENDER OCH VÄGVISARE ADRESS-KALENDER OCH VÄGVSARE NOM HUFVUDSTADEN STOCKHOLM, JEM:TiE SUPPLEMENT FÖR DESS OMGFNNGAR OCH STOCKHOLMS LÄN, FÖl' ÅH 1883. UTGFVFlN AF P. A. HULDBERG. T.TUGONDEÅTTONDE ÅRGÅNGEN. Jemte planm' ö/vm'

Läs mer

INLEDNING TILL. Föregångare: Kongl. maj:ts befallningshafvandes femårsberättelse för åren... Stockholm, 1823-1857. Täckningsår: 1822-1851/55.

INLEDNING TILL. Föregångare: Kongl. maj:ts befallningshafvandes femårsberättelse för åren... Stockholm, 1823-1857. Täckningsår: 1822-1851/55. INLEDNING TILL Bidrag till Sveriges officiella statistik. H, Kungl. Maj:ts befallningshavandes femårsberättelser, jämte Sammandrag för åren på Nådigaste befallning utarbetat och utgivet af Statistiska

Läs mer

INLEDNING TILL. Föregångare: Kongl. maj:ts befallningshafvandes femårsberättelse för åren... Stockholm, 1823-1857. Täckningsår: 1822-1851/55.

INLEDNING TILL. Föregångare: Kongl. maj:ts befallningshafvandes femårsberättelse för åren... Stockholm, 1823-1857. Täckningsår: 1822-1851/55. INLEDNING TILL Bidrag till Sveriges officiella statistik. H, Kungl. Maj:ts befallningshavandes femårsberättelser, jämte Sammandrag för åren på Nådigaste befallning utarbetat och utgivet af Statistiska

Läs mer

INLEDNING TILL. Föregångare: Kongl. maj:ts befallningshafvandes femårsberättelse för åren... Stockholm, 1823-1857. Täckningsår: 1822-1851/55.

INLEDNING TILL. Föregångare: Kongl. maj:ts befallningshafvandes femårsberättelse för åren... Stockholm, 1823-1857. Täckningsår: 1822-1851/55. INLEDNING TILL Bidrag till Sveriges officiella statistik. H, Kungl. Maj:ts befallningshavandes femårsberättelser, jämte Sammandrag för åren på Nådigaste befallning utarbetat och utgivet af Statistiska

Läs mer

INLEDNING TILL. Föregångare: Kongl. maj:ts befallningshafvandes femårsberättelse för åren... Stockholm, 1823-1857. Täckningsår: 1822-1851/55.

INLEDNING TILL. Föregångare: Kongl. maj:ts befallningshafvandes femårsberättelse för åren... Stockholm, 1823-1857. Täckningsår: 1822-1851/55. INLEDNING TILL Bidrag till Sveriges officiella statistik. H, Kungl. Maj:ts befallningshavandes femårsberättelser, jämte Sammandrag för åren på Nådigaste befallning utarbetat och utgivet af Statistiska

Läs mer

INLEDNING TILL. Föregångare: Kongl. maj:ts befallningshafvandes femårsberättelse för åren... Stockholm, 1823-1857. Täckningsår: 1822-1851/55.

INLEDNING TILL. Föregångare: Kongl. maj:ts befallningshafvandes femårsberättelse för åren... Stockholm, 1823-1857. Täckningsår: 1822-1851/55. INLEDNING TILL Bidrag till Sveriges officiella statistik. H, Kungl. Maj:ts befallningshavandes femårsberättelser, jämte Sammandrag för åren på Nådigaste befallning utarbetat och utgivet af Statistiska

Läs mer

INLEDNING TILL. Föregångare: Kongl. maj:ts befallningshafvandes femårsberättelse för åren... Stockholm, 1823-1857. Täckningsår: 1822-1851/55.

INLEDNING TILL. Föregångare: Kongl. maj:ts befallningshafvandes femårsberättelse för åren... Stockholm, 1823-1857. Täckningsår: 1822-1851/55. INLEDNING TILL Bidrag till Sveriges officiella statistik. H, Kungl. Maj:ts befallningshavandes femårsberättelser, jämte Sammandrag för åren på Nådigaste befallning utarbetat och utgivet af Statistiska

Läs mer

BIDRAG TILL SVERIGES OFFICIELA STATISTIK. Q) SKOGSVÄSENDET. III. SKOGS-STYRELSENS UNDERDÅNIGA BERÄTTELSE 1871. STOCKHOLM, 1873.

BIDRAG TILL SVERIGES OFFICIELA STATISTIK. Q) SKOGSVÄSENDET. III. SKOGS-STYRELSENS UNDERDÅNIGA BERÄTTELSE 1871. STOCKHOLM, 1873. INLEDNING TILL Bidrag till Sveriges officiella statistik. Q. Skogsväsendet / Skogsstyrelsen. Stockholm : P.A. Norstedt & söner, 1872-1912. Täckningsår: 1870-1910. 1889 ändrades serien till Bidrag till

Läs mer

Commerce-Collegii underdåniga berättelse om Sveriges inrikes sjöfart. Stockholm, L. J. Hjerta, Täckningsår:

Commerce-Collegii underdåniga berättelse om Sveriges inrikes sjöfart. Stockholm, L. J. Hjerta, Täckningsår: INLEDNING TILL Commerce-Collegii underdåniga berättelse om Sveriges inrikes sjöfart. Stockholm, L. J. Hjerta, 1830-1858. Täckningsår: 1828-1857 Efterföljare: Bidrag till Sveriges officiella statistik.

Läs mer

INLEDNING TILL. Föregångare: Kongl. maj:ts befallningshafvandes femårsberättelse för åren... Stockholm, 1823-1857. Täckningsår: 1822-1851/55.

INLEDNING TILL. Föregångare: Kongl. maj:ts befallningshafvandes femårsberättelse för åren... Stockholm, 1823-1857. Täckningsår: 1822-1851/55. INLEDNING TILL Bidrag till Sveriges officiella statistik. H, Kungl. Maj:ts befallningshavandes femårsberättelser, jämte Sammandrag för åren på Nådigaste befallning utarbetat och utgivet af Statistiska

Läs mer

INLEDNING TILL. Föregångare: Kongl. maj:ts befallningshafvandes femårsberättelse för åren... Stockholm, 1823-1857. Täckningsår: 1822-1851/55.

INLEDNING TILL. Föregångare: Kongl. maj:ts befallningshafvandes femårsberättelse för åren... Stockholm, 1823-1857. Täckningsår: 1822-1851/55. INLEDNING TILL Bidrag till Sveriges officiella statistik. H, Kungl. Maj:ts befallningshavandes femårsberättelser, jämte Sammandrag för åren på Nådigaste befallning utarbetat och utgivet af Statistiska

Läs mer