INLEDNING TILL. urn:nbn:se:scb-bi-e0-6801_

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "INLEDNING TILL. urn:nbn:se:scb-bi-e0-6801_"

Transkript

1

2 INLEDNING TILL Bidrag till Sveriges officiella statistik. E, Inrikes sjöfart. Kommerskollegii underdåniga berättelse för år... Stockholm : Ivar Hæggström, Täckningsår: ändrades serien till Bidrag till Sveriges officiella statistik. E, Inrikes sjöfart och handel och 1895 till Bidrag till Sveriges officiella statistik. E, Sjöfart. Föregångare: Commerce-Collegii underdåniga berättelse om Sveriges inrikes sjöfart. Stockholm, L. J. Hjerta, Täckningsår: Efterföljare: Sjöfart : berättelse för år / av Kommerskollegium. Stockholm : P. A. Norstedt & söner, (Sveriges officiella statistik). Täckningsår: Översiktspublikation: Historisk statistik för Sverige. Statistiska översiktstabeller : utöver i del I och del II publicerade t.o.m. år Stockholm : Statistiska centralbyrån, S. 63: Tab. 31. Handlande S. 66: Tab. 35. Fartyg, ankomna till och avgångna från Sverige, fördelade efter nationalitet, nettoton, 1876/ S : Tab. 37. Handelsfartygens fördelning efter storlek S. 70: Tab. 38. Ångfartygens och motorfartygens fördelning efter storlek S. 73: Tab. 41. Trafiken i rikets hamnar S. 75: Tab. 43. Kanalernas trafik i nettoton BISOS E digitaliserad av Statistiska centralbyrån (SCB) med stöd från Riksbankens Jubileumsfond, Vid digitaliseringen har en innehållsförteckning skapats och lags till. urn:nbn:se:scb-bi-e0-6801_

3 BIDRAG TILL SVERIGES OFFICIELA STATISTIK. E) INRIKES SJÖFART OCH HANDEL. COMMERCE-COLLEGII UNDERDÅNIGA BERÄTTELSE FÖR ÅR 1868.

4

5 INNEHÅLLSFÖRTECKNING. Sammandrag af de från nedannämnda län inkomna uppgifter för år 1868 å Landtmän tillhöriga, till inrikes sjöfart använda fartyg och båtar af tre nyläster och deröfver, äfvensom å fartygens Besättningar. (Tab. N:o 1)... pag. 12. Af Stapelstädernes fartyg hafva blifvit använda till inrikes sjöfart år (Tab. N:o 2).» 13. Uppgift å de till inrikes sjöfart år 1868 begagnade fartyg, som tillhörde invånare i Sjöstäder, Uppstäder och Köpingar. (Tab. N:o 3)» 14. Jemförelsetablå öfver fartyg och båtar af tre nyläster och deröfver för åren » 4. Förteckning å de förpassningsfria fartyg och båtar af 3 nylästers drägtighet och derutöfver, som år 1868 från inrikes orter ankommit eller till inrikes orter afgått. (Tab. N:o 4)..» Förteckning å de förpassade fartyg och båtar af 3 nylästers drägtighet och derutöfver, som år 1868 från inrikes orter ankommit eller till inrikes orter afgått. (Tab. N:o 5)..» Jemförelsetablå öfver förpassningsfria och förpassade fartyg och båtar för åren » 5. Uppgift på skepps- och båtfarten å kanalerna år (Tab. N:o 6).» Tabell, som utvisar beloppet af de afgifter, hvilka år 1868 för farkoster och deri förda varor uppburits vid nedannämnda kanaler. (Tab. N:o 7)» 21. Jemförelsetablå öfver fartygstrafiken och derför upptagna afgifter å kanalerna för åren » 5-6. Förteckning å de varor, som under nedanstående år fortskaffats på kanalerna inom riket. (Tab. N:o 8)..» a) Trollhätte kanal för åren » b) Göta kanal för åren » c) Strömsholms kanal för åren » d) Hjelmare kanal för åren » e) Åkers kanal för året » 36. f) Eskilstuna kanal för året 1868» g) Kinda kanal för året » 39. h) Dalslands kanal för året » 40. i) Seffle kanal för åren » 41. k) Forshaga kanal för året » 42. l) Norsbäcks kanal för året 1868» 43. m) Filipstads Bergslags kanal för året 1868» 44. Sammandrag af erhållna uppgifter å de år 1868 begagnade, enskilda personer tillhöriga ångfartyg. (Tab. N:o 9)..» Jemförelsetablå öfver begagnade, enskilda personer tillhöriga ångfartyg för åren » 7. Sammandrag af de till Commerce-Collegium inkomna förteckningar för år 1868 öfver Handlande och deras Betjening. (Tab. N:o 10)..» Jemförelsetablå öfver Handlande och deras Betjäning för åren » 7-8. Sammandrag af de till Commerce-Collegium inkomna förteckningar öfver den Bevillning, hvartill Handlande i städerne, köpingarne och på landet blifvit för sin rörelse taxerade år (Tab. N:o 11)..» Jemförelsetablå öfver Handlandes Bevillning för åren 1860 och » 9.

6

7 STORMÄGTIGSTE, ALLERNÅDIGSTE KONUNG! Med ledning af inkomna officiella uppgifter får Eders Kongl. Maj:ts och Rikets Commerce-Collegium härigenom i underdånighet afgifva föreskrifven berättelse angående Sveriges inrikes sjöfart och handel år Antalet af Svenska handelsflottan tillhörande fartyg och båtar af tre nyläster och derutöfver, hvilka under ifrågavarande år varit vid inrikes sjöfarten sysselsatta, utgjorde 1,990 fartyg med en drilgtighet af tillsammans 25,529 nyläster. Af dessa fartyg hafva, på sätt här underdånigst bilagda tabellerna N:ris 1, 2 och 3 utvisa, 1,485 om 17,962 nyläster tillhört landtmän samt 352 om 5,359 nyläster varit stapelstäderne och 153 om 2,208 nyläster invånare i sjö- och uppstäder samt köpingar tillhöriga.

8 Uti anförda lästetal inbegripes icke drägtigheten af vissa ångfartyg, för hvilka endast hästkraften finnes i de inkomna förteckningarne angifven. Collegium har derjemte, i likhet med hvad de sistlidna åren äfven skett, ansett sig böra anmärka, att åtskilliga fartyg, hvilka, enligt kungöranden i tidningarne, under året varit uti inrikes sjöfart använda, likväl synas icke hafva såsom sådana blifvit af vederbörande i förteckningarne upptagna; hvarföre det bör med säkerhet kunna antagas, att fartygens ofvan omförmälda antal och lästetal ingalunda öfverstiga de verkliga. För att åskådliggöra i hvad mån den inrikes sjöfarten under år 1868 ökats eller minskats i förhållande till densamma under hvartdera af föregående fyra år," har Collegium här nedan sammanfört uppgifterna i berörda afseende för hela femårsperioden ; och befinnes sålunda, att, farkoster af mindre än tre nyläster oberäknade, uti inrikes sjöfart begagnats: af landtmän tillhöriga fartyg och båtar: år 1864: 1,566 st. af tillsammans 16,770 nyläster,» 1865: 1,534» 16,851»» 1866: 1,555» 17,273»» 1867: 1,516» 18,216»» 1868: 1,485» 17,962» af stapelstädernes fartyg: år 1864: 311 st. af tillsammans 5,483 nyläster,» 1865: 329» 5,964»» 1866: 398» 6,113»» 1867: 412» 6,413»» 1868: 352» 5,359» af sjö- och uppstäders samt köpingars fartyg: år 1864: 164 st. af tillsammans 2,453 nyläster,» 1865: 160» 2,244»» 1866: 160» 2,425»» 1867: 165» 2,578»» 1868: 153» 2,208» hvadan alltså sammanlagda antalet af de till ofvanberörda särskilda klasser hänförliga fartyg af tre nylästers drägtighet och derutöfver utgjort: år 1864: 2,041 st. af tillsammans 24,706 nyläster,» 1865: 2,023» 25,059»» 1866: 2,113» 25,811»» 1867: 2,093» 27,207»» 1868: 1,990» 25,529» Uti åberopade tabell N:o 1, rörande landtmannafartygen, hafva uppgifter intagits jemväl angående antalet af de å samma fartyg år 1868 anställde skeppare och sjömän, för så vidt desse varit i sådan egenskap mantals- och skattskrifne. Öfver den trafik med förpassade och förpassningsfria fartyg, hvilken från och till de olika hamnarna inom riket sistnämnda år egt rum, har Collegium från Generaltullstyrelsen erhållit i dess Revisionskontor upprättade förteckningar, som, i bilagda tabellerna N:ris 4 och 5 upptagna, dock endast hvad beträffar vid hafvet eller i dess närmaste grannskap belägna hamnar fullständigt angifva de särskilde orter, hvarifrån eller till hvilke trafiken verkligen idkats, då deremot sjöfartsrörelsen till och från orterne

9 vid landets insjöar blifvit sammanförd under derstädes belägne stapelstäders trafik. Af åberopade tabeller jemte de för åren lemnade förteckningar i samma ämne inhemtas, att af förpassningsfria fartyg och båtar ankommo till inrikes orter: afgingo till inrikes orter: af förpassade fartyg och båtar ankommo till inrikes orter: afgingo till inrikes orter: Af de 59,479 fartyg om 936,659 nyläster, hvilka sålunda år 1868 från inrikes orter ankommit eller till inrikes orter afgått, hafva bland de förpassningsfria 20,630 och bland de förpassade 16,297, eller inalles 36,927, varit lastade. Uti tabellen N:o 6 meddelas uppgifter å antalet af seglande fartyg och båtar samt ångfartyg, hvilka under år 1868 passerat i riket befintliga, med bidrag af allmänna medel inrättade kanaler, och tabellen N:o 7 angifver beloppen af de kanalafgifter, som uppburits för dessa fartyg och båtar samt deri förda passagerare och varor. Vid sammanställning af dessa uppgifter beträffande Trollhätte, Göta, Södertelge, Strömsholms, Hjelmare och Wäddö kanaler med hvad i samma ämnen för närmast föregångna fyra år blifvit anmäldt befinnes förhållandet med trafiken och uppbörden å nämnda kanaler hafva varit följande, nemligen å: Trollhätte kanal. Göta kanal. Södertelge kanal.

10 Strömsholms kanal. Hjelmare kanal. Wäddö kanal. Rörande trafiken och uppbörden å nedan nämnda kanaler har Collegium först för år 1868 erhållit uppgifter, hvaraf i berörda afseenden inhemtas följande: Åkers kanal. Eskilstuna kanal. Kinda kanal. Dalslands kanal. Seffle kanal. Forshaga kanal. Norsbäcks kanal. Filipstads Bergslags kanal.

11 I afseende på myckenheten af de varor, som å omförmälda kanaler under år 1868 forslats, innehålla de inkomna trafikuppgifterna, hvad Södertelge och Wäddö kanaler angår, intet annat än att af de 1,815 segelfartyg och båtar, som under året passerat den förra, 1,116, och af de 749, som passerat den senare, 348 varit lastade. Vidkommande de öfriga kanalerna, bifogar Collegium under N:o 8, litt. a m, förteckningar å så väl qvantiteten som arten af dera under år 1868 fortskaffade varor, dervid för Trollhätte, Göta, Strömsholms och Hjelmare kanaler jemväl skall till jemförelse angifvas varutrafiken under nästföregångna fyra år. Collegium anser sig dock böra anmärka, att jemte de å tabellen upptagna varuartiklar fortskaffats å Trollhätte kanal 5,408, å Strömsholms kanal 4,858, å Hjelmare kanal 2,512, å Eskilstuna kanal 9,433 och å Filipstads Bergslags kanal 2,949 passagerare. Tabellen N:o 9 innehåller förteckning å de enskilda personer eller bolag här i riket tillhöriga ångfartyg, hvilka, enligt officielt inkomna eller eljest erhållna uppgifter, varit under år 1868 begagnade, äfvensom å maskinstyrkan samt, så vidt sådant kunnat ske, lästetalet af nämnda fartyg. Enligt denna förteckning och äldre uppgifter i ämnet utgjorde ifrågavarande fartygs antal år 1864: 283 st. af tillsammans 8,962 hästars kraft,» 1865: 288» 9,293» 1866: 293» 9,327» 1867: 310» 9,441» 1868: 344» 9,810» Den redogörelse, hvilken det åligger Collegium att årligen lemna rörande antalet af de personer, som i enlighet med 2 af Eders Kongl. Maj:ts nådiga Förordning angående utvidgad näringsfrihet af den 18 Juni 1864 idkat handel inom riket, innefattas för år 1868 uti bilagda tabell N:o 10. Af denna, jemförd med de för åren meddelade enahanda uppgifter, inhemtas, att i riket funnos 1:o af handlande, som idka grosshandel, eller försälja varor i bod eller från annat upplagsställe: a) i städer med egen domsrätt: år 1865: 4,765 män och 1,584 qvinnor, med en betjening af 5,182 män och 565 qvinnor,» 1866: 5,108»» 1,866»»»»» 5,150»» 549»» 1867: 5,401»» 2,142»»»»» 5,281»» 594»» 1868: 5,756»» 2,360»»»»» 5,531»» 649» b) i städer, som lyda under landsrätt, samt i köpingar och å landet: år 1865: 3,537 män och 237 qvinnor, med en betjening af 1,007 män och 116 qvinnor,» 1866: 3,696»» 255»»»»» 1,093»» 134»» 1867: 3,839»» 289»»»»» 1,159»» 166»» 1868: 3,871»» 286»»»»» 1,240»» 142» 2:o af handlande, som utom den ort, der de äro bosatte, sjelfve eller genom andre kringföra, eller annorlunda än å marknad till salu utbjuda varor: a) i städer med egen domsrätt: år 1865: 109 män och 7 qvinnor, med en betjening af 50 män och 5 qvinnor,» 1866: 83»» 9»»»»» 75»» 6»» 1867: 80»» 11»»»»» 72»» 7»» 1868: 71»» 9»»»»» 64»» 5»

12 b) i städer, som lyda under landsrätt, samt i köpingar och å landet: år 1865: 1,049 män och 155 qvinnor, med en betjening af 27 män och 24 qvinnor,» 1866: 956»» 150»»»»» 20»» 26» 1867: 886»» 152»»»»»23»» 27» 1868: 497»» 11»»»»» 31»» 6» 3:o af utländingar, som undfått tillstånd att här i riket idka handel: a) i städer med egen domsrätt: år 1865: 98 män, med en betjening af 3 män,» 1866: 84»»»»» 6» och 1 qvinna,» 1867: 69»»»»» 7»» 1868: 49»»»»» 6»» 1» b) i städer, som lyda under landsrätt, samt i köpingar och å landet: år 1865: ingen;» 1866: ingen;» 1867: ingen;» 1868: ingen. Sammanlagda antalet af handlande och handelsbetjening i riket har, enligt berörda tabell jemte äldre uppgifter i ämnet, under sistförflutna femårsperiod varit följande, nemligen: a) i städer med egen domsrätt: b) i städer, som lyda under landsrätt, samt i köpingar och å landet: För att vidden af den rörelse, som ofvanbemälde handlande år 1868 bedrifvit, må i någon mån kunna bedömas, bifogar Collegium under N:o 11 en tabell, utvisande beloppet af den bevillning, hvartill samme handlande blifvit i sådant hänseende för nämnda år taxerade. Deraf inhemtas, hurusom i bevillning för handelsrörelse erlagts: a) i städer med egen domsrätt: b) i städer, som lyda under landsrätt, samt i köpingar och å landet:

13 Vid jemförelse af förhållandena jemväl under vissa föregående år befinnes summan af den för handelsrörelse erlagda bevillning hafva utgjort: Collegium framhärdar med djupaste vördnad, Stormägtigste, Allernådigste Konung! Eders Kongl. Maj:ts underdånigste, tropligtigste tjenare och undersåtar L. MANDERSTRÖM. J. U. GRÖNLUND. Stockholm den 23 November G. Hegardt. Comm. Coll. Inrikes Berätt. för år

14

15 BILAGOR.

16 Tab. N:o 1. Sammandrag af de från nedannämnda län inkomna uppgifter för år 1868 å Landtman tillhöriga, till inrikes sjöfart använda fartyg och båtar af tre nyläster och deröfver, äfvensom å fartygens Besättningar.

17 Tab. N:o 2. Af Stapelstädernes fartyg hafva blifvit använda till inrikes sjöfart år 1868.

18 Tab. N:o 3. Uppgift å de till inrikes sjöfart år 1868 begagnade fartyg, som tillhörde invånare i Sjöstäder, Uppstäder och Köpingar.

19 Tab. N:o 4. Förteckning å de förpassningsfria fartyg och båtar af 3 nylästers drägtighet och derutöfver, som år 1868 från inrikes orter ankommit eller till inrikes orter afgått.

20

21 Tab. N:o 5. Förteckning å de förpassade fartyg och båtar af 3 nylästers dragtighet och derutöfver, som år 1868 från inrikes orter ankommit eller till inrikes orter afgått. Comm. Coll. Inriket Berätt. för är

22

23 Tab. N:o 6. Uppgift på skepps- och båtfarten å kanalerna år Trollhätte kanal. Seglande fartyg och båtar af 3 nyläster och deröfver 4,884. Båtar under 3 nyläster 80. 4,964. Ångfartyg 1,345. 6,309. Timmerfiottar 74. Kanalfarten började den 10 April och slutade den 10 December. Göta kanal. Seglande fartyg af 3 nyläster och deröfver 1,914. Dito under 3 nyläster Ångfartyg ,321. På transito hafva dessutom passerat från haf till haf 22 seglande fartyg. Kanalfarten började den 5 April och slutade den 22 December. Södertelge kanal. Seglande fartyg och båtar af 3 nyläster och deröfver 1,424. Båtar under 3 till och med 2 nyläster 23. 1,447. Dito under 2 nyläster och s. k. ökstockar ,815. Ångfartyg 1,737. 3,552. Sammanräknade lästetalet af fartyg och båtar, som undergått mätning, utgjorde 39,209 nyläster. Kanalfarten började den 22 April och slutade den 14 December. Strömsholms kanal. Seglande fartyg 2,197. Ångfartyg ,608. Kanalfarten började den 23 April och slutade den 19 November. Hjelmare kanal. Seglande fartyg och båtar af 3 nyläster och deröfver 668. Ångfartyg Sammanräknade lästetalet af fartyg och båtar, som undergått mätning, utgjorde 1,448 nyläster- Kanalfarten började den 25 April och slutade den 9 November. Wäddö kanal. Seglande fartyg och båtar, som passerat kanalen 749. Ångfartyg Kajialfarten började den 23 April och slutade den 26 November.

24 Åkers kanal. Seglande fartyg och båtar af 3 nyläster och deröfver 374. Båtar under 3 nyläster Ångfartyg Kanalfarten började den 9 April och slutade den 23 November. Eskilstuna kanal. Seglande fartyg och båtar af 3 nyläster och deröfver 115. Båtar under 3 nyläster o Ångfartyg I. Kanalfarten började den 22 April och slutade den 18 November. Kinda kanal. Seglande fartyg och båtar af 3 nyläster och deröfver 242. Båtar under 3 nyläster Ångfartyg Kanalfarten började den 27 April och slutade den 24 November. Dalslands kanal. Seglande fartyg och båtar af 3 nyläster och deröfver 684. Båtar under 3 nyläster ,070. Ångfartyg ,361. Uti här angifna antal fartyg inbegripas jemväl de, som endast passerat slussen vid Köpmannabro. Kanalfarten började den 16 April och slutade den 23 December. Seffle kanal. Seglande fartyg och båtar af 3 nyläster och deröfver 893. Ångfartyg ,021. Kanalfarten började den 15 April och slutade den 30 November. Forshaga kanal. Seglande fartyg och båtar af 3 nyläster och deröfver 780. Kanalfarten började den 4 April och slutade den 9 November. Norsbäcks kanal. Seglande fartyg af 3 nyläster och deröfver 1,547. Båtar under 3 nyläster ,133. Kanalfarten började den 27 April och slutade den 17 November. Filipstads Bergslags kanal. Seglande fartyg och båtar af 3 nyläster och deröfver 1,847. Ångfartyg 1,227. 3,074. Kanalfarten började den 29 April och slutade den 19 November.

25 Tab. N:o 7. Tabell, som utvisar beloppet af de afgifter, hvilka år 1868 för farkoster och deri förda varor uppburits vid nedannämnda kanaler.

26 Tab. N:o 8. Förteckning å de varor, som under nedanstående år fortskaffats på kanalerna inom riket.

27

28

29 Comm. Coll. Inrikes Bträtt. för är

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45 Comm. Coll. Inrikes Berätt. för år

46

47

48

49 Tab. N:o 9. Sammandrag af erhållna uppgifter å de år 1868 begagnade, enskilda personer tillhöriga ångfartyg.

50

51 Tab. N:o 10. Sammandrag af de till Commerce-Collegium inkomna förteckningar för år 1868 öfver Handlande och deras Betjening.

52

53 Comm. Coll. Inrikes Berätt. för år

54

55 Tab. N:o 11. Sammandrag af de till Commerce-Collegium inkomna förteckningar öfver den Bevillning, hvartill Handlande i städerne, köpingarne och på landet blifvit för sin rörelse taxerade år 1868.

56

57

58

59

60

INLEDNING TILL. urn:nbn:se:scb-bi-e0-6901_

INLEDNING TILL. urn:nbn:se:scb-bi-e0-6901_ INLEDNING TILL Bidrag till Sveriges officiella statistik. E, Inrikes sjöfart. Kommerskollegii underdåniga berättelse för år... Stockholm : Ivar Hæggström, 1859-1912. Täckningsår: 1858-1910. 1865 ändrades

Läs mer

INLEDNING TILL. urn:nbn:se:scb-bi-e0-5801_

INLEDNING TILL. urn:nbn:se:scb-bi-e0-5801_ INLEDNING TILL Bidrag till Sveriges officiella statistik. E, Inrikes sjöfart. Kommerskollegii underdåniga berättelse för år... Stockholm : Ivar Hæggström, 1859-1912. Täckningsår: 1858-1910. 1865 ändrades

Läs mer

Commerce-Collegii underdåniga berättelse om Sveriges inrikes sjöfart. Stockholm, L. J. Hjerta, Täckningsår:

Commerce-Collegii underdåniga berättelse om Sveriges inrikes sjöfart. Stockholm, L. J. Hjerta, Täckningsår: INLEDNING TILL Commerce-Collegii underdåniga berättelse om Sveriges inrikes sjöfart. Stockholm, L. J. Hjerta, 1830-1858. Täckningsår: 1828-1857 Efterföljare: Bidrag till Sveriges officiella statistik.

Läs mer

Commerce-Collegii underdåniga berättelse om Sveriges inrikes sjöfart. Stockholm, L. J. Hjerta, Täckningsår:

Commerce-Collegii underdåniga berättelse om Sveriges inrikes sjöfart. Stockholm, L. J. Hjerta, Täckningsår: INLEDNING TILL Commerce-Collegii underdåniga berättelse om Sveriges inrikes sjöfart. Stockholm, L. J. Hjerta, 1830-1858. Täckningsår: 1828-1857 Efterföljare: Bidrag till Sveriges officiella statistik.

Läs mer

INLEDNING TILL. urn:nbn:se:scb-bi-e0-6201_

INLEDNING TILL. urn:nbn:se:scb-bi-e0-6201_ INLEDNING TILL Bidrag till Sveriges officiella statistik. E, Inrikes sjöfart. Kommerskollegii underdåniga berättelse för år... Stockholm : Ivar Hæggström, 1859-1912. Täckningsår: 1858-1910. 1865 ändrades

Läs mer

INLEDNING TILL. urn:nbn:se:scb-bi-e0-6701_

INLEDNING TILL. urn:nbn:se:scb-bi-e0-6701_ INLEDNING TILL Bidrag till Sveriges officiella statistik. E, Inrikes sjöfart. Kommerskollegii underdåniga berättelse för år... Stockholm : Ivar Hæggström, 1859-1912. Täckningsår: 1858-1910. 1865 ändrades

Läs mer

Commerce-Collegii underdåniga berättelse om Sveriges inrikes sjöfart. Stockholm, L. J. Hjerta, Täckningsår:

Commerce-Collegii underdåniga berättelse om Sveriges inrikes sjöfart. Stockholm, L. J. Hjerta, Täckningsår: INLEDNING TILL Commerce-Collegii underdåniga berättelse om Sveriges inrikes sjöfart. Stockholm, L. J. Hjerta, 1830-1858. Täckningsår: 1828-1857 Efterföljare: Bidrag till Sveriges officiella statistik.

Läs mer

Commerce-Collegii underdåniga berättelse om Sveriges inrikes sjöfart. Stockholm, L. J. Hjerta, Täckningsår:

Commerce-Collegii underdåniga berättelse om Sveriges inrikes sjöfart. Stockholm, L. J. Hjerta, Täckningsår: INLEDNING TILL Commerce-Collegii underdåniga berättelse om Sveriges inrikes sjöfart. Stockholm, L. J. Hjerta, 1830-1858. Täckningsår: 1828-1857 Efterföljare: Bidrag till Sveriges officiella statistik.

Läs mer

BIDRAG TILL SVERIGES OFFICIELA STATISTIK. E) INRIKES SJÖFART OCH HANDEL. COMMERCE COLLEGII UNDERDÅNIGA BERÄTTELSE FÖR ÅR 1884.

BIDRAG TILL SVERIGES OFFICIELA STATISTIK. E) INRIKES SJÖFART OCH HANDEL. COMMERCE COLLEGII UNDERDÅNIGA BERÄTTELSE FÖR ÅR 1884. INLEDNING TILL Bidrag till Sveriges officiella statistik. E, Inrikes sjöfart. Kommerskollegii underdåniga berättelse för år... Stockholm : Ivar Hæggström, 1859-1912. Täckningsår: 1858-1910. 1865 ändrades

Läs mer

Commerce-Collegii underdåniga berättelse om Sveriges inrikes sjöfart. Stockholm, L. J. Hjerta, 1830-1858. Täckningsår: 1828-1857

Commerce-Collegii underdåniga berättelse om Sveriges inrikes sjöfart. Stockholm, L. J. Hjerta, 1830-1858. Täckningsår: 1828-1857 INLEDNING TILL Commerce-Collegii underdåniga berättelse om Sveriges inrikes sjöfart. Stockholm, L. J. Hjerta, 1830-1858. Täckningsår: 1828-1857 Efterföljare: Bidrag till Sveriges officiella statistik.

Läs mer

Commerce-Collegii underdåniga berättelse om Sveriges inrikes sjöfart. Stockholm, L. J. Hjerta, Täckningsår:

Commerce-Collegii underdåniga berättelse om Sveriges inrikes sjöfart. Stockholm, L. J. Hjerta, Täckningsår: INLEDNING TILL Commerce-Collegii underdåniga berättelse om Sveriges inrikes sjöfart. Stockholm, L. J. Hjerta, 1830-1858. Täckningsår: 1828-1857 Efterföljare: Bidrag till Sveriges officiella statistik.

Läs mer

Bidrag till Sveriges officiella statistik. M, Postverket. Generalpoststyrelsens

Bidrag till Sveriges officiella statistik. M, Postverket. Generalpoststyrelsens INLEDNING TILL Bidrag till Sveriges officiella statistik. M, Postverket. Generalpoststyrelsens berättelse om Postverkets förvaltning under år... Stockholm : Joh. Beckman, 1866-1911. Täckningsår: [1864]-1910

Läs mer

INNEHÅLL. Underdånig berättelse

INNEHÅLL. Underdånig berättelse INLEDNING TILL Generalsammandrag över Rikets import och export / Generaltullstyrelsen. Stockholm, 1820-1833. Täckningsår: 1819-1831. 1819 med titeln: Kongl. General tull-directionens underdåniga skrifvelse

Läs mer

INLEDNING TILL. urn:nbn:se:scb-bi-m0-8202_

INLEDNING TILL. urn:nbn:se:scb-bi-m0-8202_ INLEDNING TILL Bidrag till Sveriges officiella statistik. M, Postverket. Generalpoststyrelsens berättelse om Postverkets förvaltning under år... Stockholm : Joh. Beckman, 1866-1911. Täckningsår: [1864]-1910

Läs mer

Commerce-Collegii underdåniga berättelse om Sveriges inrikes sjöfart. Stockholm, L. J. Hjerta, 1830-1858. Täckningsår: 1828-1857

Commerce-Collegii underdåniga berättelse om Sveriges inrikes sjöfart. Stockholm, L. J. Hjerta, 1830-1858. Täckningsår: 1828-1857 INLEDNING TILL Commerce-Collegii underdåniga berättelse om Sveriges inrikes sjöfart. Stockholm, L. J. Hjerta, 1830-1858. Täckningsår: 1828-1857 Efterföljare: Bidrag till Sveriges officiella statistik.

Läs mer

INLEDNING TILL. Efterföljare:

INLEDNING TILL. Efterföljare: INLEDNING TILL Justitie-stats-ministerns underdåniga berättelse till Kongl. Maj:t om förhållandet med den å landet lagfarna egendom samt meddelade och dödade inteckningar. Stockholm, 1834-1858. Täckningsår:

Läs mer

General-Tull-Styrelsens underdåniga Skrifvelse af den 8 Oct. 1828 med General-Sammandrag öfver Rikets Import och Export år 1827

General-Tull-Styrelsens underdåniga Skrifvelse af den 8 Oct. 1828 med General-Sammandrag öfver Rikets Import och Export år 1827 INLEDNING TILL Generalsammandrag över Rikets import och export / Generaltullstyrelsen. Stockholm, 1820-1833. Täckningsår: 1819-1831. 1819 med titeln: Kongl. General tull-directionens underdåniga skrifvelse

Läs mer

Kongl. Maj:ts befallningshafvandes femårsberättelse för åren... Stockholm, Täckningsår: 1817/ /55.

Kongl. Maj:ts befallningshafvandes femårsberättelse för åren... Stockholm, Täckningsår: 1817/ /55. INLEDNING TILL Kongl. Maj:ts befallningshafvandes femårsberättelse för åren... Stockholm, 1823-1857. Täckningsår: 1817/1821-1851/55. Kungl. Maj:ts överståthållares i Stockholms stad och Kungl. Maj:ts befallningshavandes

Läs mer

INLEDNING TILL. Efterföljare:

INLEDNING TILL. Efterföljare: INLEDNING TILL Justitie-stats-ministerns underdåniga berättelse till Kongl. Maj:t om förhållandet med den å landet lagfarna egendom samt meddelade och dödade inteckningar. Stockholm, 1834-1858. Täckningsår:

Läs mer

INLEDNING TILL. Efterföljare:

INLEDNING TILL. Efterföljare: INLEDNING TILL Justitie-stats-ministerns underdåniga berättelse till Kongl. Maj:t om förhållandet med den å landet lagfarna egendom samt meddelade och dödade inteckningar. Stockholm, 1834-1858. Täckningsår:

Läs mer

INLEDNING TILL. Efterföljare:

INLEDNING TILL. Efterföljare: INLEDNING TILL Justitie-stats-ministerns underdåniga berättelse till Kongl. Maj:t om förhållandet med den å landet lagfarna egendom samt meddelade och dödade inteckningar. Stockholm, 1834-1858. Täckningsår:

Läs mer

INLEDNING TILL. urn:nbn:se:scb-bi-d0-7001_

INLEDNING TILL. urn:nbn:se:scb-bi-d0-7001_ INLEDNING TILL Bidrag till Sveriges officiella statistik. D, Fabriker och manufakturer. Kommerskollegii underdåniga berättelse för år... Stockholm : P. A. Norstedt & söner, 1859-1912. Täckningsår: 1858-1910.

Läs mer

BIDRAG TILL SVERIGES OFFICIELA STATISTIK. E) INRIKES SJÖFART OCH HANDEL. KOMMERSKOLLEGII UNDERDÅNIGA BERÄTTELSE FÖR ÅR STOCKHOLM 1893.

BIDRAG TILL SVERIGES OFFICIELA STATISTIK. E) INRIKES SJÖFART OCH HANDEL. KOMMERSKOLLEGII UNDERDÅNIGA BERÄTTELSE FÖR ÅR STOCKHOLM 1893. INLEDNING TILL Bidrag till Sveriges officiella statistik. E, Inrikes sjöfart. Kommerskollegii underdåniga berättelse för år... Stockholm : Ivar Hæggström, 1859-1912. Täckningsår: 1858-1910. 1865 ändrades

Läs mer

INLEDNING TILL. urn:nbn:se:scb-bi-d0-6701_

INLEDNING TILL. urn:nbn:se:scb-bi-d0-6701_ INLEDNING TILL Bidrag till Sveriges officiella statistik. D, Fabriker och manufakturer. Kommerskollegii underdåniga berättelse för år... Stockholm : P. A. Norstedt & söner, 1859-1912. Täckningsår: 1858-1910.

Läs mer

CHEFENS FÖR KONGL. JUSTITIE-DEPARTEMENTET

CHEFENS FÖR KONGL. JUSTITIE-DEPARTEMENTET INLEDNING TILL Bidrag till Sveriges officiella statistik. B, Rättsväsendet. Justitiestatsministerns underdåniga ämbetsberättelse. Stockholm : P. A. Norstedt, 1860-1913. Täckningsår: 1857/58-1912 = N.F.,

Läs mer

INLEDNING. Föregångare:

INLEDNING. Föregångare: INLEDNING TILL Bidrag till Sveriges officiella statistik. K, Hälso- och sjukvården. 2, Överstyrelsens över hospitalen underdåniga berättelse för år... Stockholm : P.A. Norstedt & Söner, 1862-1910. Täckningsår:

Läs mer

SCB:s erfarenheter av digitalisering av Bidrag till Sveriges officiella statistik (BiSOS)

SCB:s erfarenheter av digitalisering av Bidrag till Sveriges officiella statistik (BiSOS) SCB:s erfarenheter av digitalisering av Bidrag till Sveriges officiella statistik (BiSOS) RolfAllan Norrmosse, SCB Dagordning. Bakgrund 2. Digitaliseringsprocessen Bildfångst och bildfiler OCRtolkning

Läs mer

INLEDNING TILL. urn:nbn:se:scb-bi-d0-6901_

INLEDNING TILL. urn:nbn:se:scb-bi-d0-6901_ INLEDNING TILL Bidrag till Sveriges officiella statistik. D, Fabriker och manufakturer. Kommerskollegii underdåniga berättelse för år... Stockholm : P. A. Norstedt & söner, 1859-1912. Täckningsår: 1858-1910.

Läs mer

UNDERDÅNIGA BERÄTTELSE

UNDERDÅNIGA BERÄTTELSE INLEDNING TILL Bidrag till Sveriges officiella statistik. O. Landtmäteriet. Stockholm : Iwar Hæggström, 1868-1911. Täckningsår: 1867-1910. Landtmäteriet bytte år 1878 namn till Landtmäteristyrelsen Efterföljare:

Läs mer

LANDTMÄTERIFÖRRÄTTNINGAR

LANDTMÄTERIFÖRRÄTTNINGAR INLEDNING TILL Bidrag till Sveriges officiella statistik. O. Landtmäteriet. Stockholm : Iwar Hæggström, 1868-1911. Täckningsår: 1867-1910. Landtmäteriet bytte år 1878 namn till Landtmäteristyrelsen Efterföljare:

Läs mer

INLEDNING TILL. Generalsammandrag öfver rikets import och export / Generaltullstyrelsen Stockholm, 1820-1833. Täckningsår: 1819-1831.

INLEDNING TILL. Generalsammandrag öfver rikets import och export / Generaltullstyrelsen Stockholm, 1820-1833. Täckningsår: 1819-1831. INLEDNING TILL Bidrag till Sveriges officiella statistik. F, Utrikes handel och sjöfart. Kommerskollegii underdåniga berättelse för år... Stockholm, 1859-1912. Täckningsår: 1858-1910. 1891-1894 var serien

Läs mer

Commerce-Collegii underdåniga Berättelse om Sveriges Utrikes Handel och Sjöfart år 1850 INNEHÅLL

Commerce-Collegii underdåniga Berättelse om Sveriges Utrikes Handel och Sjöfart år 1850 INNEHÅLL INLEDNING TILL Commerce-Collegii underdåniga berättelse om Sveriges utrikes handel och sjöfart. Stockholm, 1829-1858. Täckningsår: 1828-1857. 1828-1829 med titeln: Commerce-Collegii underdåniga berättelse

Läs mer

Statistiska meddelanden. Ser. E, Uppgifter om bankerna. Stockholm : Kungl. bank- och fondinspektionen, 1912-1953. Bd 1-42. Täckningsår: 1912-1953.

Statistiska meddelanden. Ser. E, Uppgifter om bankerna. Stockholm : Kungl. bank- och fondinspektionen, 1912-1953. Bd 1-42. Täckningsår: 1912-1953. INLEDNING TILL Statistiska meddelanden. Ser. E, Uppgifter om bankerna. Stockholm : Kungl. bank- och fondinspektionen, 1912-1953. Bd 1-42. Täckningsår: 1912-1953. Föregångare: Bildad genom sammanslagning

Läs mer

Statistiska meddelanden. Ser. E, Uppgifter om bankerna. Stockholm : Kungl. bank- och fondinspektionen, 1912-1953. Bd 1-42. Täckningsår: 1912-1953.

Statistiska meddelanden. Ser. E, Uppgifter om bankerna. Stockholm : Kungl. bank- och fondinspektionen, 1912-1953. Bd 1-42. Täckningsår: 1912-1953. INLEDNING TILL Statistiska meddelanden. Ser. E, Uppgifter om bankerna. Stockholm : Kungl. bank- och fondinspektionen, 1912-1953. Bd 1-42. Täckningsår: 1912-1953. Föregångare: Bildad genom sammanslagning

Läs mer

INLEDNING TILL. Generalsammandrag öfver rikets import och export / Generaltullstyrelsen Stockholm, 1820-1833. Täckningsår: 1819-1831.

INLEDNING TILL. Generalsammandrag öfver rikets import och export / Generaltullstyrelsen Stockholm, 1820-1833. Täckningsår: 1819-1831. INLEDNING TILL Bidrag till Sveriges officiella statistik. F, Utrikes handel och sjöfart. Kommerskollegii underdåniga berättelse för år... Stockholm, 1859-1912. Täckningsår: 1858-1910. 1891-1894 var serien

Läs mer

INLEDNING TILL. Generalsammandrag öfver rikets import och export / Generaltullstyrelsen Stockholm, 1820-1833. Täckningsår: 1819-1831.

INLEDNING TILL. Generalsammandrag öfver rikets import och export / Generaltullstyrelsen Stockholm, 1820-1833. Täckningsår: 1819-1831. INLEDNING TILL Bidrag till Sveriges officiella statistik. F, Utrikes handel och sjöfart. Kommerskollegii underdåniga berättelse för år... Stockholm, 1859-1912. Täckningsår: 1858-1910. 1891-1894 var serien

Läs mer

Commerce-Collegii underdåniga Berättelse om Sveriges Utrikes Handel och Sjöfart år 1836 INNEHÅLL

Commerce-Collegii underdåniga Berättelse om Sveriges Utrikes Handel och Sjöfart år 1836 INNEHÅLL INLEDNING TILL Commerce-Collegii underdåniga berättelse om Sveriges utrikes handel och sjöfart. Stockholm, 1829-1858. Täckningsår: 1828-1857. 1828-1829 med titeln: Commerce-Collegii underdåniga berättelse

Läs mer

Stormäktigste, Allernådigste Kejsare och Storfurste!

Stormäktigste, Allernådigste Kejsare och Storfurste! 1907. - Landtd. Sv. - Prop. N:o 13. Finlands Landtdags underdåniga svar å Hans Kejserliga Majestäts nådiga proposition, innehållande förslag till lag angående brandstodsföreningar. Stormäktigste, Allernådigste

Läs mer

INLEDNING TILL. Generalsammandrag öfver rikets import och export / Generaltullstyrelsen Stockholm, Täckningsår:

INLEDNING TILL. Generalsammandrag öfver rikets import och export / Generaltullstyrelsen Stockholm, Täckningsår: INLEDNING TILL Bidrag till Sveriges officiella statistik. F, Utrikes handel och sjöfart. Kommerskollegii underdåniga berättelse för år... Stockholm, 1859-1912. Täckningsår: 1858-1910. 1891-1894 var serien

Läs mer

INLEDNING TILL. urn:nbn:se:scb-bi-d0-6601_

INLEDNING TILL. urn:nbn:se:scb-bi-d0-6601_ INLEDNING TILL Bidrag till Sveriges officiella statistik. D, Fabriker och manufakturer. Kommerskollegii underdåniga berättelse för år... Stockholm : P. A. Norstedt & söner, 1859-1912. Täckningsår: 1858-1910.

Läs mer

Commerce-Collegii underdåniga Berättelse om Sveriges Utrikes Handel och Sjöfart år 1843 INNEHÅLL

Commerce-Collegii underdåniga Berättelse om Sveriges Utrikes Handel och Sjöfart år 1843 INNEHÅLL INLEDNING TILL Commerce-Collegii underdåniga berättelse om Sveriges utrikes handel och sjöfart. Stockholm, 1829-1858. Täckningsår: 1828-1857. 1828-1829 med titeln: Commerce-Collegii underdåniga berättelse

Läs mer

INLEDNING TILL. Föregångare: Kongl. maj:ts befallningshafvandes femårsberättelse för åren... Stockholm, 1823-1857. Täckningsår: 1822-1851/55.

INLEDNING TILL. Föregångare: Kongl. maj:ts befallningshafvandes femårsberättelse för åren... Stockholm, 1823-1857. Täckningsår: 1822-1851/55. INLEDNING TILL Bidrag till Sveriges officiella statistik. H, Kungl. Maj:ts befallningshavandes femårsberättelser, jämte Sammandrag för åren på Nådigaste befallning utarbetat och utgivet af Statistiska

Läs mer

TOLF SKILL:G 12 BEVILLNINGS STÄMPEL S:KL CHARTA SIGIL:TA [text i sigill] KONGL. MAJ:TS

TOLF SKILL:G 12 BEVILLNINGS STÄMPEL S:KL CHARTA SIGIL:TA [text i sigill] KONGL. MAJ:TS TOLF SKILL:G 12 BEVILLNINGS STÄMPEL S:KL CHARTA SIGIL:TA [text i sigill] KONGL. MAJ:TS TILL SVERIGE OCH NORRIGE ÖFVER-STÅTHÅLLARE uti Kongl. Residence-Staden Stockholm Bel. med Ch. sig Rese-Pass N o 1568

Läs mer

6 ) För de, ifrån Österrike i Banderoller ankommande remisser. 8 ) Om inlemnaren åslundar afsända brefvet till Österrike

6 ) För de, ifrån Österrike i Banderoller ankommande remisser. 8 ) Om inlemnaren åslundar afsända brefvet till Österrike C ir c u la ir e. T ill följe af Ilans Kejserliga Majestäts Nådiga skrifvelsc af den 2 8 sistlidne November, kommer, jemlikt den - innevarande år afslulad Posl-Convention emellan Hans Kejserliga Majestät

Läs mer

Imatra Aktie-Bolag. "Reglemente för. Hans Kejserliga Majestäts

Imatra Aktie-Bolag. Reglemente för. Hans Kejserliga Majestäts Hans Kejserliga Majestäts resolution i anledning af Handlanderne Woldemar och Wilhelm Hackmans jemte öfrige delegares uti Imatra Aktie' Bolag underdåniga ansökning om stadfästelse ;1 följande, för detsamma

Läs mer

INLEDNING TILL. Föregångare: Kongl. maj:ts befallningshafvandes femårsberättelse för åren... Stockholm, 1823-1857. Täckningsår: 1822-1851/55.

INLEDNING TILL. Föregångare: Kongl. maj:ts befallningshafvandes femårsberättelse för åren... Stockholm, 1823-1857. Täckningsår: 1822-1851/55. INLEDNING TILL Bidrag till Sveriges officiella statistik. H, Kungl. Maj:ts befallningshavandes femårsberättelser, jämte Sammandrag för åren på Nådigaste befallning utarbetat och utgivet af Statistiska

Läs mer

Commerce-Collegii underdåniga Berättelse om Sveriges Utrikes Handel och Sjöfart år 1853 INNEHÅLL

Commerce-Collegii underdåniga Berättelse om Sveriges Utrikes Handel och Sjöfart år 1853 INNEHÅLL INLEDNING TILL Commerce-Collegii underdåniga berättelse om Sveriges utrikes handel och sjöfart. Stockholm, 1829-1858. Täckningsår: 1828-1857. 1828-1829 med titeln: Commerce-Collegii underdåniga berättelse

Läs mer

BIDRAG TILL SVERIGES OFFICIELA STATISTIK. D) FABRIKER OCH MANUFAKTURER. COMMERCE COLLEGII UNDERDÅNIGA BERÄTTELSE 1880. STOCKHOLM

BIDRAG TILL SVERIGES OFFICIELA STATISTIK. D) FABRIKER OCH MANUFAKTURER. COMMERCE COLLEGII UNDERDÅNIGA BERÄTTELSE 1880. STOCKHOLM INLEDNING TILL Bidrag till Sveriges officiella statistik. D, Fabriker och manufakturer. Kommerskollegii underdåniga berättelse för år... Stockholm : P. A. Norstedt & söner, 1859-1912. Täckningsår: 1858-1910.

Läs mer

BIDRAG TILL SVERIGES OFFICIELA STATISTIK. L) STATENS JERNVÄGSTRAFIK 1. TRAFIK-STYRELSENS UNDERDÅNIGA BERÄTTELSE FÖR ÅR 1862. STOCKHOLM, 1864.

BIDRAG TILL SVERIGES OFFICIELA STATISTIK. L) STATENS JERNVÄGSTRAFIK 1. TRAFIK-STYRELSENS UNDERDÅNIGA BERÄTTELSE FÖR ÅR 1862. STOCKHOLM, 1864. INLEDNING TILL Bidrag till Sveriges officiella statistik. L. Statens järnvägstrafik / Statistiska centralbyrån. Stockholm : P.A. Norstedt & Söner, 1864-1913. Täckningsår: 1862-1910. Styrelsen för statens

Läs mer

INLEDNING TILL. Föregångare: Kongl. maj:ts befallningshafvandes femårsberättelse för åren... Stockholm, 1823-1857. Täckningsår: 1822-1851/55.

INLEDNING TILL. Föregångare: Kongl. maj:ts befallningshafvandes femårsberättelse för åren... Stockholm, 1823-1857. Täckningsår: 1822-1851/55. INLEDNING TILL Bidrag till Sveriges officiella statistik. H, Kungl. Maj:ts befallningshavandes femårsberättelser, jämte Sammandrag för åren på Nådigaste befallning utarbetat och utgivet af Statistiska

Läs mer

Kongl. Maj:ts utslag på de besvär Provinsialläkaren i Brösarps distrikt C. J. Törnqvist underdånigst anfört deröfver, att, sedan klaganden i en till Kongl. Medicinalstyrelsen ingifven skrift yrkat åläggande

Läs mer

UNDERDÅNIGA BERÄTTELSE

UNDERDÅNIGA BERÄTTELSE INLEDNING TILL Bidrag till Sveriges officiella statistik. O. Landtmäteriet. Stockholm : Iwar Hæggström, 1868-1911. Täckningsår: 1867-1910. Landtmäteriet bytte år 1878 namn till Landtmäteristyrelsen Efterföljare:

Läs mer

Skrift från ombudet för Gavins sterbhus, Lagman Per Stenberg, avskrift från OC prot. 1837-11-02/UB

Skrift från ombudet för Gavins sterbhus, Lagman Per Stenberg, avskrift från OC prot. 1837-11-02/UB Skrift från ombudet för Gavins sterbhus, Lagman Per Stenberg, avskrift från OC prot. 1837-11-02/UB Till Kongl. Quarantaines kommissionen i Götheborg! Ehuru sterbhusdelägarne efter aflidne Handlanden Adam

Läs mer

INLEDNING TILL. Generalsammandrag öfver rikets import och export / Generaltullstyrelsen Stockholm, Täckningsår:

INLEDNING TILL. Generalsammandrag öfver rikets import och export / Generaltullstyrelsen Stockholm, Täckningsår: INLEDNING TILL Bidrag till Sveriges officiella statistik. F, Utrikes handel och sjöfart. Kommerskollegii underdåniga berättelse för år... Stockholm, 1859-1912. Täckningsår: 1858-1910. 1891-1894 var serien

Läs mer

INLEDNING TILL. Kongl. maj:ts befallningshafvandes femårsberättelse för åren... Stockholm, 1823-1857. Täckningsår: 1822-1851/55.

INLEDNING TILL. Kongl. maj:ts befallningshafvandes femårsberättelse för åren... Stockholm, 1823-1857. Täckningsår: 1822-1851/55. INLEDNING TILL Bidrag till Sveriges officiella statistik. H, Kungl. Maj:ts befallningshavandes femårsberättelser, jämte Sammandrag för åren på Nådigaste befallning utarbetat och utgivet af Statistiska

Läs mer

INLEDNING TILL. Generalsammandrag öfver rikets import och export / Generaltullstyrelsen Stockholm, Täckningsår:

INLEDNING TILL. Generalsammandrag öfver rikets import och export / Generaltullstyrelsen Stockholm, Täckningsår: INLEDNING TILL Bidrag till Sveriges officiella statistik. F, Utrikes handel och sjöfart. Kommerskollegii underdåniga berättelse för år... Stockholm, 1859-1912. Täckningsår: 1858-1910. 1891-1894 var serien

Läs mer

INLEDNING TILL. urn:nbn:se:scb-bi-b0-6002_

INLEDNING TILL. urn:nbn:se:scb-bi-b0-6002_ BISOS B digitaliserad av Statistiska centralbyrån (SCB) med stöd från Riksbankens Jubileumsfond, 2008. Vid digitaliseringen har en innehållsförteckning skapats och lags till. urn:nbn:se:scb-bi-b0-6002_

Läs mer

INLEDNING TILL. Föregångare: Kongl. maj:ts befallningshafvandes femårsberättelse för åren... Stockholm, 1823-1857. Täckningsår: 1822-1851/55.

INLEDNING TILL. Föregångare: Kongl. maj:ts befallningshafvandes femårsberättelse för åren... Stockholm, 1823-1857. Täckningsår: 1822-1851/55. INLEDNING TILL Bidrag till Sveriges officiella statistik. H, Kungl. Maj:ts befallningshavandes femårsberättelser, jämte Sammandrag för åren på Nådigaste befallning utarbetat och utgivet af Statistiska

Läs mer

1853-09-21 Biskop Israel Bergman till HM Konungen

1853-09-21 Biskop Israel Bergman till HM Konungen Ink. d. 26 Sept. 1853 [Ankomstdatum på Consistoriet] Stormägtigste, Allernådigste Konung! 1853 den 5 Okt. anm. för Kongl. Maj t i Statsrådet. Exped. Nåd. Bref till Consistm i Hernösand och handbref

Läs mer

Commerce-Collegii underdåniga Berättelse om Rikets Utrikes Handel och Sjöfart år 1829 INNEHÅLL

Commerce-Collegii underdåniga Berättelse om Rikets Utrikes Handel och Sjöfart år 1829 INNEHÅLL INLEDNING TILL Commerce-Collegii underdåniga berättelse om Sveriges utrikes handel och sjöfart. Stockholm, 1829-1858. Täckningsår: 1828-1857. 1828-1829 med titeln: Commerce-Collegii underdåniga berättelse

Läs mer

BIDRAG TILL SVERIGES OFFICIELA STATISTIK. D) FABRIKER OCH MANUFAKTURER. KOMMERSKOLLEGII UNDERDÅNIGA BERÄTTELSE FÖR ÅR 1894.

BIDRAG TILL SVERIGES OFFICIELA STATISTIK. D) FABRIKER OCH MANUFAKTURER. KOMMERSKOLLEGII UNDERDÅNIGA BERÄTTELSE FÖR ÅR 1894. INLEDNING TILL Bidrag till Sveriges officiella statistik. D, Fabriker och manufakturer. Kommerskollegii underdåniga berättelse för år... Stockholm : P. A. Norstedt & söner, 1859-1912. Täckningsår: 1858-1910.

Läs mer

Statistiska meddelanden. Ser. E, Uppgifter om bankerna. Stockholm : Kungl. bank- och fondinspektionen, 1912-1953. Bd 1-42. Täckningsår: 1912-1953.

Statistiska meddelanden. Ser. E, Uppgifter om bankerna. Stockholm : Kungl. bank- och fondinspektionen, 1912-1953. Bd 1-42. Täckningsår: 1912-1953. INLEDNING TILL Statistiska meddelanden. Ser. E, Uppgifter om bankerna. Stockholm : Kungl. bank- och fondinspektionen, 1912-1953. Bd 1-42. Täckningsår: 1912-1953. Föregångare: Bildad genom sammanslagning

Läs mer

INLEDNING TILL. urn:nbn:se:scb-b0-d0-38

INLEDNING TILL. urn:nbn:se:scb-b0-d0-38 INLEDNING TILL Commerce-Collegii underdåniga berättelse om förhållandet med fabriker, manufakturer och handtverkerier i riket. Stockholm : J. Hörberg, 1832-1858. Täckningsår: 1830-1857. Innehåller en årlig

Läs mer

INLEDNING TILL. Föregångare: Kongl. maj:ts befallningshafvandes femårsberättelse för åren... Stockholm, 1823-1857. Täckningsår: 1822-1851/55.

INLEDNING TILL. Föregångare: Kongl. maj:ts befallningshafvandes femårsberättelse för åren... Stockholm, 1823-1857. Täckningsår: 1822-1851/55. INLEDNING TILL Bidrag till Sveriges officiella statistik. H, Kungl. Maj:ts befallningshavandes femårsberättelser, jämte Sammandrag för åren på Nådigaste befallning utarbetat och utgivet af Statistiska

Läs mer

BIDRAG TILL SVERIGES OFFICIELA STATISTIK. D) FABRIKER OCH MANUFAKTURER. KOMMERSKOLLEGII UNDERDÅNIGA BERÄTTELSE FÖR ÅR 1892.

BIDRAG TILL SVERIGES OFFICIELA STATISTIK. D) FABRIKER OCH MANUFAKTURER. KOMMERSKOLLEGII UNDERDÅNIGA BERÄTTELSE FÖR ÅR 1892. INLEDNING TILL Bidrag till Sveriges officiella statistik. D, Fabriker och manufakturer. Kommerskollegii underdåniga berättelse för år... Stockholm : P. A. Norstedt & söner, 1859-1912. Täckningsår: 1858-1910.

Läs mer

utarbetad till tjenst tor elementarläroverk oca tekniska skolor m. PASCH. Lärare vid Kongl. Teknologiska Institutet och vid Slöjdskolan i Stockholm.

utarbetad till tjenst tor elementarläroverk oca tekniska skolor m. PASCH. Lärare vid Kongl. Teknologiska Institutet och vid Slöjdskolan i Stockholm. B10HETHISE IOIST1DITI01S- OCH D i n 1! utarbetad till tjenst tor elementarläroverk oca tekniska skolor af m. PASCH. Lärare vid Kongl. Teknologiska Institutet och vid Slöjdskolan i Stockholm. VÄNERSBORGS

Läs mer

stadgåb för VBlociped Klubb. Abo

stadgåb för VBlociped Klubb. Abo stadgåb Abo för VBlociped Klubb. o Till medlem af Abo Velociped Klubb kallas o Abo, den o A Styrelsens vägnar: Ordförande. Sekreterare. STADGfAH Abo för Velociped Klubb. ABO, ÅBO BOKTRYCKERI AKTIEBOLAG

Läs mer

Statistiska meddelanden. Ser. E, Uppgifter om bankerna. Stockholm : Kungl. bank- och fondinspektionen, Bd Täckningsår:

Statistiska meddelanden. Ser. E, Uppgifter om bankerna. Stockholm : Kungl. bank- och fondinspektionen, Bd Täckningsår: INLEDNING TILL Statistiska meddelanden. Ser. E, Uppgifter om bankerna. Stockholm : Kungl. bank- och fondinspektionen, 1912-1953. Bd 1-42. Täckningsår: 1912-1953. Föregångare: Bildad genom sammanslagning

Läs mer

BIDRAG TILL SVERIGES OFFICIELA STATISTIK. D) FABRIKER OCH MANUFAKTURER. COMMERCE COLLEGII UNDERDÅNIGA BERÄTTELSE FÖR ÅR 1878.

BIDRAG TILL SVERIGES OFFICIELA STATISTIK. D) FABRIKER OCH MANUFAKTURER. COMMERCE COLLEGII UNDERDÅNIGA BERÄTTELSE FÖR ÅR 1878. INLEDNING TILL Bidrag till Sveriges officiella statistik. D, Fabriker och manufakturer. Kommerskollegii underdåniga berättelse för år... Stockholm : P. A. Norstedt & söner, 1859-1912. Täckningsår: 1858-1910.

Läs mer

INLEDNING. Efterföljare:

INLEDNING. Efterföljare: INLEDNING TILL Bidrag till Sveriges officiella statistik. I, Telegrafväsendet. Telegrafstyrelsens underdåniga berättelse för år... Stockholm : Isaac Marcus, 1862-1911. Täckningsår: 1861-1910. 1909 ändrades

Läs mer

INLEDNING TILL. Kongl. maj:ts befallningshafvandes femårsberättelse för åren... Stockholm, 1823-1857. Täckningsår: 1822-1851/55.

INLEDNING TILL. Kongl. maj:ts befallningshafvandes femårsberättelse för åren... Stockholm, 1823-1857. Täckningsår: 1822-1851/55. INLEDNING TILL Bidrag till Sveriges officiella statistik. H, Kungl. Maj:ts befallningshavandes femårsberättelser, jämte Sammandrag för åren på Nådigaste befallning utarbetat och utgivet af Statistiska

Läs mer

Commerce-Collegii underdåniga Berättelse om Rikets Utrikes Sjöfart år 1828 INNEHÅLL

Commerce-Collegii underdåniga Berättelse om Rikets Utrikes Sjöfart år 1828 INNEHÅLL INLEDNING TILL Commerce-Collegii underdåniga berättelse om Sveriges utrikes handel och sjöfart. Stockholm, 1829-1858. Täckningsår: 1828-1857. 1828-1829 med titeln: Commerce-Collegii underdåniga berättelse

Läs mer

INLEDNING TILL. Historisk statistik för Sverige. Statistiska översiktstabeller : kapitel III.

INLEDNING TILL. Historisk statistik för Sverige. Statistiska översiktstabeller : kapitel III. INLEDNING TILL Sjöfart: [en sammanfattning] / Statistiska centralbyrån. Stockholm, 1913-1988. (Sveriges officiella statistik). Täckningsår: 1911-1989. 1913-1961 utgiven av Kommerskollegium. 1911-1949 med

Läs mer

INLEDNING TILL. urn:nbn:se:scb-bi-g0-6001_

INLEDNING TILL. urn:nbn:se:scb-bi-g0-6001_ INLEDNING TILL Bidrag till Sveriges officiella statistik. G, Fångvården. Fångvårdsstyrelsens underdåniga berättelse för år... Stockholm : P.A. Norstedt & söner, 1861-1911. Täckningsår: 1859-1910 = N.F.,

Läs mer

INLEDNING TILL. Generalsammandrag öfver rikets import och export / Generaltullstyrelsen Stockholm, Täckningsår:

INLEDNING TILL. Generalsammandrag öfver rikets import och export / Generaltullstyrelsen Stockholm, Täckningsår: INLEDNING TILL Bidrag till Sveriges officiella statistik. F, Utrikes handel och sjöfart. Kommerskollegii underdåniga berättelse för år... Stockholm, 1859-1912. Täckningsår: 1858-1910. 1891-1894 var serien

Läs mer

INLEDNING TILL. Berättelserna innehåller följande avdelningar: Länets allmänna beskaffenhet Innevånare Näringar Politisk författning Städer

INLEDNING TILL. Berättelserna innehåller följande avdelningar: Länets allmänna beskaffenhet Innevånare Näringar Politisk författning Städer INLEDNING TILL Kongl. Maj:ts befallningshafvandes femårsberättelse för åren... Stockholm, 1823-1857. Täckningsår: 1817/1821-1851/55. Kungl. Maj:ts överståthållares i Stockholms stad och Kungl. Maj:ts befallningshavandes

Läs mer

INLEDNING TILL. urn:nbn:se:scb-b0-d0-42

INLEDNING TILL. urn:nbn:se:scb-b0-d0-42 INLEDNING TILL Commerce-Collegii underdåniga berättelse om förhållandet med fabriker, manufakturer och handtverkerier i riket. Stockholm : J. Hörberg, 1832-1858. Täckningsår: 1830-1857. Innehåller en årlig

Läs mer

ADRESS-KALENDER OCH VÄGVISARE

ADRESS-KALENDER OCH VÄGVISARE ADRESS-KALENDER OCH VÄGVSARE NOM HUFVUDSTADEN STOCKHOLM, JEM:TiE SUPPLEMENT FÖR DESS OMGFNNGAR OCH STOCKHOLMS LÄN, FÖl' ÅH 1883. UTGFVFlN AF P. A. HULDBERG. T.TUGONDEÅTTONDE ÅRGÅNGEN. Jemte planm' ö/vm'

Läs mer

RODDREGLEMENTL. den ii Haj 1889. vårsaniniitnträdet. Antaget rid

RODDREGLEMENTL. den ii Haj 1889. vårsaniniitnträdet. Antaget rid HELSINGFORS RODDKLUBBS RODDREGLEMENTL Antaget rid vårsaniniitnträdet den ii Haj 1889. I Befälet. i. Roddchefen, som utses af styrelsen och inför densamma ansvarar för alla sina åtgärder, är högsta ledaren

Läs mer

INLEDNING TILL. Föregångare: Kongl. maj:ts befallningshafvandes femårsberättelse för åren... Stockholm, 1823-1857. Täckningsår: 1822-1851/55.

INLEDNING TILL. Föregångare: Kongl. maj:ts befallningshafvandes femårsberättelse för åren... Stockholm, 1823-1857. Täckningsår: 1822-1851/55. INLEDNING TILL Bidrag till Sveriges officiella statistik. H, Kungl. Maj:ts befallningshavandes femårsberättelser, jämte Sammandrag för åren på Nådigaste befallning utarbetat och utgivet af Statistiska

Läs mer

INLEDNING TILL. Föregångare: Kongl. maj:ts befallningshafvandes femårsberättelse för åren... Stockholm, 1823-1857. Täckningsår: 1822-1851/55.

INLEDNING TILL. Föregångare: Kongl. maj:ts befallningshafvandes femårsberättelse för åren... Stockholm, 1823-1857. Täckningsår: 1822-1851/55. INLEDNING TILL Bidrag till Sveriges officiella statistik. H, Kungl. Maj:ts befallningshavandes femårsberättelser, jämte Sammandrag för åren på Nådigaste befallning utarbetat och utgivet af Statistiska

Läs mer

Commerce-Collegii underdåniga Berättelse om Sveriges Utrikes Handel och Sjöfart år 1838 INNEHÅLL

Commerce-Collegii underdåniga Berättelse om Sveriges Utrikes Handel och Sjöfart år 1838 INNEHÅLL INLEDNING TILL Commerce-Collegii underdåniga berättelse om Sveriges utrikes handel och sjöfart. Stockholm, 1829-1858. Täckningsår: 1828-1857. 1828-1829 med titeln: Commerce-Collegii underdåniga berättelse

Läs mer

FINANSDEPARTEMENTETS KONTROLL- OCH JUSTERINGSBYRÅ

FINANSDEPARTEMENTETS KONTROLL- OCH JUSTERINGSBYRÅ INLEDNING TILL Bidrag till Sveriges officiella statistik. V, Brännvins tillverkning och försäljning. Underdånig berättelse af Byrån för kontrollen å tillverkningsafgifter för tillverkningsåren... Stockholm

Läs mer

INLEDNING TILL. Generalsammandrag öfver rikets import och export / Generaltullstyrelsen Stockholm, Täckningsår:

INLEDNING TILL. Generalsammandrag öfver rikets import och export / Generaltullstyrelsen Stockholm, Täckningsår: INLEDNING TILL Bidrag till Sveriges officiella statistik. F, Utrikes handel och sjöfart. Kommerskollegii underdåniga berättelse för år... Stockholm, 1859-1912. Täckningsår: 1858-1910. 1891-1894 var serien

Läs mer

Bidrag till Sveriges officiella statistik. L. Statens järnvägstrafik / Statistiska

Bidrag till Sveriges officiella statistik. L. Statens järnvägstrafik / Statistiska INLEDNING TILL Bidrag till Sveriges officiella statistik. L. Statens järnvägstrafik / Statistiska centralbyrån. Stockholm : P.A. Norstedt & Söner, 1864-1913. Täckningsår: 1862-1910. Styrelsen för statens

Läs mer

INLEDNING TILL. Föregångare: Kongl. maj:ts befallningshafvandes femårsberättelse för åren... Stockholm, 1823-1857. Täckningsår: 1822-1851/55.

INLEDNING TILL. Föregångare: Kongl. maj:ts befallningshafvandes femårsberättelse för åren... Stockholm, 1823-1857. Täckningsår: 1822-1851/55. INLEDNING TILL Bidrag till Sveriges officiella statistik. H, Kungl. Maj:ts befallningshavandes femårsberättelser, jämte Sammandrag för åren på Nådigaste befallning utarbetat och utgivet af Statistiska

Läs mer

BIDRAG TILL SVERIGES OFFICIELA STATISTIK. D) FABRIKER OCH MANUFAKTURER. KOMMERSKOLLEGII UNDERDÅNIGA BERÄTTELSE FÖR ÅR 1893.

BIDRAG TILL SVERIGES OFFICIELA STATISTIK. D) FABRIKER OCH MANUFAKTURER. KOMMERSKOLLEGII UNDERDÅNIGA BERÄTTELSE FÖR ÅR 1893. INLEDNING TILL Bidrag till Sveriges officiella statistik. D, Fabriker och manufakturer. Kommerskollegii underdåniga berättelse för år... Stockholm : P. A. Norstedt & söner, 1859-1912. Täckningsår: 1858-1910.

Läs mer

Commerce-Collegii underdåniga Berättelse om Sveriges Utrikes Handel och Sjöfart år 1844 INNEHÅLL

Commerce-Collegii underdåniga Berättelse om Sveriges Utrikes Handel och Sjöfart år 1844 INNEHÅLL INLEDNING TILL Commerce-Collegii underdåniga berättelse om Sveriges utrikes handel och sjöfart. Stockholm, 1829-1858. Täckningsår: 1828-1857. 1828-1829 med titeln: Commerce-Collegii underdåniga berättelse

Läs mer

Kongl. Maj:ts befallningshafvandes femårsberättelse för åren... Stockholm, 1823-1857. Täckningsår: 1817/1821-1851/55.

Kongl. Maj:ts befallningshafvandes femårsberättelse för åren... Stockholm, 1823-1857. Täckningsår: 1817/1821-1851/55. INLEDNING TILL Kongl. Maj:ts befallningshafvandes femårsberättelse för åren... Stockholm, 1823-1857. Täckningsår: 1817/1821-1851/55. Kungl. Maj:ts överståthållares i Stockholms stad och Kungl. Maj:ts befallningshavandes

Läs mer

INLEDNING TILL. Föregångare: Kongl. maj:ts befallningshafvandes femårsberättelse för åren... Stockholm, 1823-1857. Täckningsår: 1822-1851/55.

INLEDNING TILL. Föregångare: Kongl. maj:ts befallningshafvandes femårsberättelse för åren... Stockholm, 1823-1857. Täckningsår: 1822-1851/55. INLEDNING TILL Bidrag till Sveriges officiella statistik. H, Kungl. Maj:ts befallningshavandes femårsberättelser, jämte Sammandrag för åren på Nådigaste befallning utarbetat och utgivet af Statistiska

Läs mer

Arbetsstatistik. A / utgifven af K. Kommerskollegii afdelning för arbetsstatistik. Stockholm, 1899-1912 Täckningsår: [1]-10

Arbetsstatistik. A / utgifven af K. Kommerskollegii afdelning för arbetsstatistik. Stockholm, 1899-1912 Täckningsår: [1]-10 INLEDNING TILL Arbetsstatistik. A / utgifven af K. Kommerskollegii afdelning för arbetsstatistik. Stockholm, 1899-1912 Täckningsår: [1]-10 I serien Arbetsstatistik A ingår: 1 Undersökning af bagerierna

Läs mer

Till Kongl General Poststyrelsen

Till Kongl General Poststyrelsen Till Kongl General Poststyrelsen Med anledning af till Kongl General Poststyrelsen genom skrifvelse af den 2 Febr. 1885 infordrad förklaring från undertecknad såsom poststationsföreståndare i Gunnarskog

Läs mer

INLEDNING TILL. Kongl. maj:ts befallningshafvandes femårsberättelse för åren... Stockholm, 1823-1857. Täckningsår: 1822-1851/55.

INLEDNING TILL. Kongl. maj:ts befallningshafvandes femårsberättelse för åren... Stockholm, 1823-1857. Täckningsår: 1822-1851/55. INLEDNING TILL Bidrag till Sveriges officiella statistik. H, Kungl. Maj:ts befallningshavandes femårsberättelser, jämte Sammandrag för åren på Nådigaste befallning utarbetat och utgivet af Statistiska

Läs mer

INLEDNING. Efterföljare:

INLEDNING. Efterföljare: INLEDNING TILL Bidrag till Sveriges officiella statistik. I, Telegrafväsendet. Telegrafstyrelsens underdåniga berättelse för år... Stockholm : Isaac Marcus, 1862-1911. Täckningsår: 1861-1910. 1909 ändrades

Läs mer

INLEDNING TILL. urn:nbn:se:scb-bi-d0-6501_

INLEDNING TILL. urn:nbn:se:scb-bi-d0-6501_ INLEDNING TILL Bidrag till Sveriges officiella statistik. D, Fabriker och manufakturer. Kommerskollegii underdåniga berättelse för år... Stockholm : P. A. Norstedt & söner, 1859-1912. Täckningsår: 1858-1910.

Läs mer

INLEDNING TILL. Befolkningsutvecklingen under 250 år. Stockholm : Statistiska centralbyrån, 1999. (Demografiska rapporter ; 1999:2).

INLEDNING TILL. Befolkningsutvecklingen under 250 år. Stockholm : Statistiska centralbyrån, 1999. (Demografiska rapporter ; 1999:2). INLEDNING TILL Bidrag till Sveriges officiella statistik. A. Befolkningsstatistik / Statistiska centralbyrån. Stockholm : P.A. Norstedt & Söner, 1857-1912. Täckningsår: 1851/55-1910. Föregångare: Tabell-commissionens

Läs mer

Erik Perssons historia (1830-1920) Mjölnare

Erik Perssons historia (1830-1920) Mjölnare Erik Perssons historia (1830-1920) Mjölnare 1830-05-10 Född i Frykerud, Lene, Mörkerud 1846 16 år Flyttar till Boda 1848 18 år Flyttar till Köla 1858-12-21 28 år Flyttar till Stavnäs 1859 29 år Flyttar

Läs mer

ALLMÄNNA METHODER 1100 EXEMPEL. A. E. HELLGREN

ALLMÄNNA METHODER 1100 EXEMPEL. A. E. HELLGREN ALLMÄNNA METHODER VID PLANGEOMETRISKA PROBLEMS LÖSNING. JEMTE OMKRING 1100 EXEMPEL. FÖRSTA KURSEN. LÄROBOK FÖR DB ALLMÄNNA LÄROVERKENS HÖGRE KLASSER AP A. E. HELLGREN CIVIL-INGENIÖH.LÄRARE I MATEMATIK.

Läs mer

INLEDNING. Underdånig berättelse till Kongl. Maj:t angående nativiteten och mortaliteten m.m. Stockholm, 1844-1854 Täckningsår: 1836/40-1849

INLEDNING. Underdånig berättelse till Kongl. Maj:t angående nativiteten och mortaliteten m.m. Stockholm, 1844-1854 Täckningsår: 1836/40-1849 INLEDNING Kongl. Tabell-commissionens underdåniga berättelse till Kongl. Maj:t angående nativitetens och mortalitetens förhållande åren... rikets folkmängd sistberörde år. Stockholm, 1823-1838 Täckningsår:

Läs mer

Bidrag till Sveriges officiella statistik. M, Postverket. Generalpoststyrelsens

Bidrag till Sveriges officiella statistik. M, Postverket. Generalpoststyrelsens INLEDNING TILL Bidrag till Sveriges officiella statistik. M, Postverket. Generalpoststyrelsens berättelse om Postverkets förvaltning under år... Stockholm : Joh. Beckman, 1866-1911. Täckningsår: [1864]-1910

Läs mer