Å R S R E D O V I S N I N G 2005

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Å R S R E D O V I S N I N G 2005"

Transkript

1 Å R S R E D O V I S N I N G 2005 OrgNr:

2 Historik Bostadsrättsföreningen Vändkretsen I juli 1956 inköpte Bostadsrättsföreningen Vändkretsen Kevingeberget av Danderyds köping för kr. Köpingen förvärvade området från AB Stockholms Golfklubb intressenter 1947 och fastställde stadsplan för området 10 december Bostadsrättsföreningen, som bildades på kommunalt initiativ, hade som första uppgift att ombesörja bebyggelsen. Den 1 juni 1956 fick föreningen registreringsbevis. Arkitekter blev Hjalmar Klemming och Erik Thelaus. Huvudentreprenör John Mattson. Byggandet av bostäder startade på hösten Taklagsfest avhölls på Ulriksdals Värdshus 6 juni Kuvertpris 20:50/kuvert. 1 oktober 1957 var 12 lägenheter i hus 3 färdiga för inflyttning och 1 november var det klart med 24 lägenheter i hus 4. För att få lägenhet i området fordrades medlemskap i föreningen. Till medlem kunde endast antagas personer som föreslagits av Danderyds köpings kommunalnämnd genom bostadsförmedlingen. Ett annat sätt att få en lägenhet inom området var genom sin arbetsgivare. Flera juridiska personer ägde lägenheter inom området varvid Stockholms Läns Landsting var störst med sina 134 lägenheter. De första åren fick landstingsanställda ta över sin lägenhet om de arbetat inom landstinget och bott i kommunen i minst 5 år. Landstinget påbörjade försäljningen av sina 44 kvarvarande lägenheter avslutade landstinget sitt lägenhetsinnehav här på Kevingeringen. Vid byggstarten diskuterades om antalet 5-rums-lägenheter skulle utökas. Enkät gick ut till bostadskön varvid det konstaterades att detta behov inte fanns och 2002 byggdes två kontorslokaler om till bostadsrätter byggdes det som ursprungligen var damfrisering resp bilskola om till två bostadsrätter. Antalet lägenheter i området är därefter 412. De är fördelade enligt följande: 1:or 75 st, 2:or 85, 3:or 195, 4:or 34, 5:or 20 och 6:or 3 st. Teckning av bostadsrätter skedde under försommaren Bostadsförmedlingen meddelade att grundavgiften för en tre-rummare inte skulle överstiga kronor och årsavgiften ca 38 kronor m² lägenhetsyta exklusive bränsle. Det formella avlämningssammanträdet skedde i Danderydsgården 21 juni 1961 och från 1 juli tog bostadsrättsföreningen, med en styrelse vald av medlemmarna, över förvaltningen av området.

3 Förvaltningsberättelse 2005 Styrelse Ordinarie ledamöter Suppleanter Ulf Cube ordförande Fredrik Bode Pia Janson vice ordförande Stefan Karlberg Per Sevebro Elisabeth Eriksson Torgeir Fjelde Johan Hårdén Per-Anders Åström Ruby Rosén Revisorer Ordinarie Sten Olofsson Auktoriserad revisor - Lindebergs Grant Thornton Hans Cappelen Smith Suppleanter Mats Ivarsson Auktoriserad revisor - Lindebergs Grant Thornton Lottie Neumüller Valberedning Ingrid Erneman Martin Nilsson Magdalena Odemark Allmänt Ordinarie föreningsstämma hölls den 27 april Närvarande vid stämman var 129 personer varav 104 röstberättigade. Föreningen har 412 lägenheter, samtliga upplåtna med bostadsrätt. Under året har 48 bostadsrätter överlåtits. Av fastigheternas yta upptar bostäder ca m 2, lokaler m 2 och garage 950 m 2. Förvaltning Förvaltningen har till större delen skötts av föreningens styrelse. För den kamerala förvaltningen har föreningen avtal med AB Rådstornet. Årsredovisningen är upprättad av styrelsen. Styrelsen har hållit tolv protokollförda sammanträden. För dessa och enskilda insatser har styrelsemedlemmarna ersatts med sammanlagt kr. Administration och fastighetsskötsel För administration samt kontakt med medlemmar, hyresgäster, entreprenörer m fl hade föreningen en deltidsanställd (80 %) vicevärd Berit Andersson, för fastighetsskötseln har föreningen avtal med KN Fastighets- och Allservice AB. Städning av allmänna utrymmen har utförts av Rentec Fastighetsservice AB, skötsel av mark och trädgårdsanläggningar av AB Ingmansons Markanläggningar, samt snöröjning och sandning av Pelles plattor och marksten. Bygg Träningslokalerna på fd panncentralens nedre plan har färdigställts och tagits i drift Målning av källargångar och cykelrum mm har utförts på halva området Utrymmen för städ har rustats upp. Ett nytt duschrum har tillkommit på KR 45 för de medlemmar som renoverar sina badrum. Mark och Trädgård Ny yttre trappa har byggts till föreningslokalen Besiktningar har utförts av tidigare års mark- och trädgårdsanläggningar. Ytterligare anläggningar för år 2006 har planerats

4 Installationsunderhåll VVS Periodiskt underhåll 2005: För att förbättra tillgängligheten i tvättstugan installerades två nya tvättmaskiner med tillhörande torktumlare och torkskåp. För att förbättra värmekomforten och spara energi har en injustering av ventilationen utförts i KR 19 och 45 till 49. Fortsatt utbyte av läckande värmeelement (radiatorer) samt ventiler på elementen. Fortsatt dokumentation av befintliga installationer samt förteckning över underhållsbehov. Kontinuerlig uppdatering av övervakningssystem (TA-VISTA) för installationer. Byte av utvändiga brunnar som inte fungerat tillfredställande. Löpande under året har följande utförts: Översyn och service av tvättstugan mm. Utbyte av en befintlig grundvattenpump under KR Installationsunderhåll el Periodiskt underhåll 2005: Belysning och el i källare, cykelrum och barnvagnsrum har setts över. Alla strömbrytare, vägguttag och trappautomater har bytts. I de källarförådsutrymmen som saknat vägguttag har nya installerats så att den som vill kan använda sladdlampa vid arbete i sitt förråd. I alla barnvagnsrum och vissa delar av källarutrymmen har rörelsestyrd belysning installerats. Samtliga armaturer har rengjorts och kompletterats där kupa har varit trasig eller saknats. Den yttre belysningen har kompletterats med 5 nya armaturer Underhållsplan En långsiktig underhållsplan är upprättad. Planen har sammanställts i en kortversion som finns som bilaga till denna årsredovisning. Miljö och trivsel Miljö Miljöplanen uppdaterades under hösten års åtgärder är följande: Avfall För att snygga upp utemiljön har sopskåp anskaffats och tidningsinsamlingen koncentrerats till en container i varje ände av området. Med denna åtgärd har vi fått bort alla fula plastkärl. Av kostnadsskäl togs källsorteringen av wellpapp och pappersförpackningar bort. Tidningsinsamlingen finns kvar. Vi har anpassat antalet avfallskärl eller säckar efter hämtningsvolym. Värme Vi har vi sett till att fjärrvärmeanläggningen styrs effektivt. Inomhusmiljö Städat undergrunderna från bråte som samlats under 45 år

5 Utemiljö Årsstämman 2005 tog beslut om att förbjuda biltvätt både utomhus och inne i garagen. Luft och buller Grillning är endast tillåtet på tre uteplatser och på berget. Vi har informerat om hastighetsbegränsningen på 30 km/timme inom Kevingeringen. Trivsel I vår föreningslokal träffades regelbundet Dansgruppen och Gånggruppen. Föreningslokalen har varit utlånad till medlemmar vid 27 tillfällen. Aktivitetsgruppen Vändkretsen håller i det som händer i undre föreningslokalen - träningslokalen. Där har följande aktiviteter börjat komma igång: seniorträning, pingis, styrketräning och golf. En vårfest gick av stapeln den 18 maj i Hästskon. Järfälla Nyckelharpsgille underhöll och närmare 100 medlemmar deltog. En loppis ägde rum den 15 oktober i föreningslokalen. Många medlemmar hade skänkt prylar och cirka 40 personer besökte vår loppis, fikade, pratade och fyndade kr skänktes till Rädda Barnen. Vävstugan har fortsatt hög verksamhet och bjöd som vanligt tillsammans med keramik- och snickargrupperna på visning i december. Information För medlemmar finns AiV (Aktuellt i Vändkretsen), vår informationstidning, som kom ut med sju nr. Dessutom sattes lappar upp i portar vid behov av snabb information till alla. Korta och snabba meddelanden läggs även ut på den interna TV-kanalen. Brf Vändkretsen har även en hemsida där boende, mäklare och intresserade bostadsrättsköpare kan söka information. Ekonomi Tidigare har vissa avsteg gjorts från årsredovisningslagens regler. I samband med byte av revisor till Sten Olofsson, en gammal bekant för många och tidigare styrelsemedlem, har årsredovisningen ändrats till gällande bestämmelser. Förutom en fylligare årsredovisning har vi kompletterat med efterföljande nyckeltalsredovisning, som underlättar jämförelser och ger en bild av kostnadsutvecklingen. Under slutet av året fick styrelsen tillgång till bokföringen över nätet. Den redovisade vinsten hänför sig till uppskjutna projekt och besparingar inom drift och administration. Dessa projekt jämte takrenovering av höghusen, som måste tidigareläggas, innebär att budgeten visar negativt resultat för Under året har överskjutande medel placerats i en penningmarknadsfond. Förräntningen blev ca1,8%.

6 Redovisning av ekonomiska nyckeltal Nyckeltal Förändr i % 05/04 Intäkter Årsavgifter kr/m 2 & år -2% Lokalhyror kr/m 2 & år -2% Kapital o övr intäkter kr/m 2 & år -9% Kostnader Löpande UH kr/m 2 & år -32% Planerat UH kr/m 2 & år -30% Driftskostnader totalt kr/m 2 & år 1% Fjärrvärme kr/m 2 & år -1% Vatten kr/m 2 & år -3% El kr/m 2 & år 3% Sophantering kr/m 2 & år -31% Städning kr/m 2 & år 6% Fastighetsskötsel kr/m 2 & år 36% Försäkring kr/m 2 & år 11% Trädgårdsskötsel kr/m 2 & år 11% Snöröjning 4 3 kr/m 2 & år 22% Personalkostnader kr/m 2 & år -33% Kontorskostnader kr/m 2 & år -55% Ekonomisk förvaltning kr/m 2 & år -1% Avskrivningar kr/m 2 & år Fastighetsskatt kr/m 2 & år 6% Inkomstskatt kr/m 2 & år 2% Nyckeltal för kostnaderna ovan är beräknade efter m 2 uppvärmd yta. Förslag till vinstdisposition Från föregående år balanserad vinst Årets vinst Vinstmedel till förfogande Styrelsens förslag till disposition Avsättning till yttre reparationsfond Balanseras i ny räkning Summa Beträffande ekonomin i övrigt hänvisas till bifogad resultat- och balansräkning med tillhörande noter. Samtliga belopp i denna årsredovisning är i kronor.

7 RESULTATRÄKNING Rörelsens intäkter Not Budget Årsavgifter Lokalhyror Garage och bilplatser Ränteintäkter och liknande Uttag ur yttre repfond Överlåtelseavgift Övriga intäkter Summa rörelsens intäkter Rörelsens kostnader Underhåll Löpande underhåll Periodiskt underhåll Driftskostnader Fjärrvärme Vattenavgifter Elbelysning Kabel-TV Sophantering Snöskottning Städkostnader Fastighetsskötsel, material Fastighetsskötsel Trädgårdsarbete Fastighetsförsäkring Personalkostnader 2 Löner och ersättningar Arbetsgivareavgift, m m Övriga personalkostnader Administration Kontorsomkostnader Styrelsearvoden Revisionsarvoden Förvaltning Rådstornet Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar Räntekostnader Fastighetsskatt Inkomstskatt Avsättning yttre rep.fond Summa rörelsens kostnader ÅRETS RESULTAT

8 BALANSRÄKNING TILLGÅNGAR Not Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Byggnader och mark Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Kortfristiga fordringar Hyres- och avgiftsfordringar Övriga fordringar Förutbet. kostnader och upplupna intäkter Kortfristiga placeringar Övriga kortfristiga placeringar Kassa och bank Summa omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR EGET KAPITAL OCH SKULDER Not Eget kapital 6 Bundet eget kapital Grundavgifter Upplåtelseavgifter Yttre reparationsfond Fritt eget kapital Balanserad vinst Årets resultat Summa eget kapital Avsättningar Inre reparationsfond Summa avsättningar Kortfristiga skulder Skulder till kreditinstitut Leverantörsskulder Skatteskulder Övriga skulder Uppl.kostnader & förutbetalda intäkter Summa kortfristiga skulder Summa skulder SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

9 POSTER INOM LINJEN Ställda säkerheter Fastighetsinteckningar Inga Ansvarsförbindelser Inga Inga REDOVISNINGSPRINCIPER OCH NOTER Redovisningsprinciper Årsredovisningen är upprättad enligt årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd. Redovisningsprinciperna har ej förändrats i förhållande till föregående år. Värderingsprinciper m.m. Tillgångar, avsättningar och skulder har värderats till anskaffningsvärden om inget annat anges nedan. Fordringar Fordringar har upptagits till de belopp varmed de beräknas inflyta. Avskrivningsprinciper för anläggningstillgångar Anläggningstillgångar värderas till anskaffningsvärde med avdrag för ackumulerade avskrivningar. Avskrivningar görs med procentsatser enligt nedan Materiella anläggningstillgångar Byggnader 1% * Avskrivningar framgår av not för respektive balanspost. * = År 2004 skedde avskrivning på byggnaden med enbart ett mindre belopp. Not 1 Övriga externa kostnader Arvoden till revisor Lindebergs Grant Thornton AB Revisionsuppdrag Övriga uppdrag - - Annan revisor Revisionsuppdrag Övriga uppdrag Med revisionsuppdrag avses granskning av årsredovisning och bokföring samt styrelsens förvaltning, övriga arbetsuppgifter som ankommer på bolagets revisor att utföra samt rådgivning eller annat biträde som föranleds av iakttagelser vid sådan granskning eller genomförandet av sådana övriga arbetsuppgifter. Allt annat är andra uppdrag.

10 Not 2 Personal Medelantalet anställda Kvinnor 1 1 Män - 1 Totalt för föreningen 1 2 Löner och ersättningar Styrelse Övriga anställda Sociala kostnader Pensionskostnader för styrelse - - Pensionskostnader för övriga anställda Övriga sociala kostnader Styrelsen Kvinnor 2 2 Män 4 4 Not 3 Övriga ränteintäkter och liknande Utdelning Nedskrivning Ränteintäkter Not 4 Byggnader och mark Ingående anskaffningsvärde Utgående ackumulerade anskaffningsvärden Ingående avskrivningar Årets avskrivningar Utgående ackumulerade avskrivningar Utgående planenligt restvärde Taxeringsvärden Byggnader Mark

11 Not 5 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Förutbetald försäkring Övriga poster Not 6 Eget kapital Grundavg. Upplåtelseavg. Yttre rep.fond Fritt eget kapital Summa Belopp vid årets ingång Årets resultat Belopp vid årets utgång

12 Not 7 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Förutbetalda intäkter Upplupna arvoden Upplupna sociala kostnader Övriga poster Danderyd i april 2006 Ulf Cube Pia Janson Per Sevebro Torgeir Fjelde Ruby Rosén Per-Anders Åström Vår revisionsberättelse har lämnats Sten Olofsson Auktoriserad revisor Lindebergs Grant Thornton AB Hans Cappelen-Smith

13 REVISIONSBERÄTTELSE Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Vändkretsen, org.nr Vi har granskat årsredovisningen och bokföringen samt styrelsens förvaltning i Bostadsrättsföreningen Vändkretsen för år Det är styrelsen som har ansvaret för räkenskapshandlingarna och förvaltningen och för att årsredovisningslagen tillämpas vid upprättandet av årsredovisningen. Vårt ansvar är att uttala oss om årsredovisningen och förvaltningen på grundval av vår revision. Revisionen har utförts i enlighet med god redovisningssed i Sverige. Det innebär att vi planerat och genomfört revisionen för att med hög men inte absolut säkerhet försäkra oss om att årsredovisningen inte innehåller väsentliga felaktigheter. En revision innefattar att granska ett urval av underlagen för belopp och annan information i räkenskapshandlingarna. I en revision ingår också att pröva redovisningsprinciperna och styrelsens tillämpning av dem samt att bedöma de betydelsefulla uppskattningar som styrelsen gjort när de upprättat årsredovisningen samt att utvärdera den samlade informationen i årsredovisningen. Som underlag för vårt uttalande om ansvarsfrihet har vi granskat väsentliga beslut, åtgärder och förhållanden i föreningen för att kunna bedöma om någon styrelseledamot är ersättningsskyldig mot föreningen. Vi har även granskat om någon styrelseledamot på annat sätt handlat i strid med lagen om ekonomiska föreningar, årsredovisningslagen eller föreningens stadgar. Vi anser att vår revision ger oss rimlig grund för våra uttalanden nedan. Årsredovisningen har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en rättvisande bild av föreningens resultat och ställning i enlighet med god redovisningssed i Sverige. Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens övriga delar. Vi tillstryker att föreningsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen för föreningen, disponerar vinsten enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret. Stockholm Sten Olofsson Auktoriserad revisor Lindebergs Grant Thornton AB Hans Cappelen-Smith

14 Bilaga 1 Större färdigställda projekt under perioden Fasader Lejonet 1990 Fasader Stenbocken, Skorpionen 1991 Fasader Lejonet, Kräftan, Skorpionen 1991 Ventilbyten Ventilbyten 2, Mark och trädgård 1993 Ventilbyten 3, Hissar, Fasader och balkonger Stenbocken 1994 Nya parkeringsplatsen 1995 Fasader och balkonger Skorpionen, Stenbocken 1996 Fönsterrenovering, samtliga fönster i området, styr & regler 1997 Fasader och balkonger Stenbocken, tvättstugan, styr & regler 1998 Fasader och balkonger Skorpionen Byte av frånluftsfläktar, installation av fjärrvärme 2000 Anslutning av fjärrvärme 2000 Byte av ljusarmaturer och elkablar i trapphusen 2000 En lokal på KR 31 byggdes om till bostad, lgh Ommålning av trapphusen 2001 Nya tilluftsaggregat i höghusen 2001 Tätning av frånluftskanaler, etapp Pumpbyte, etapp Nytt kabel-tv nät 2001 Fasader Skorpionen, Stenbocken 2001 Nytt hus för grovsopor 2001 Byte av låssystem 2001 En kontorslokal på KR 25 byggdes om till bostadsrätt, lgh Träpanelbeklädnad på garageportar 2002 Fasader Skorpionen, Lejonet och Kräftan. Sista etappen av fasadrenoveringen Byte av tilluftsaggregat i höghusen 2002 Tätning av frånluftskanaler etapp Byte av shuntgrupper, centraler för värmedistribution, etapp Byte av resterande shuntgrupper 2003 Tätning av resterande frånluftskanaler 2003 Omfattande upprustning av uteplatser och lekplatser 2003 Två kontorslokaler på KR 1 och 3 byggdes om till bostäder, lgh 1411 och Upprustning av entrérabatter och byte av lönnallén till allé av Prunus Macki 2004 Färdigställande av nya föreningslokalen, inkl inredning 2004 Renspolning av hela avloppssystemet som konstaterades vara i god kondition 2005 Färdigställande av nya föreningslokalens nedre plan 2005 Komplettering i tvättstugan med två nya tvättmaskiner med torkutrustning 2005 Målning av källargångar, barnvagnsrum och cykelrum har utförts i 9 av 18 hus

15 Bilaga 2 VALBEREDNINGEN 2006 BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN VÄNDKRETSEN Valberedningens förslag till styrelse och revisorer 2006/2007 Enligt 18 i föreningens stadgar består styrelsen av minst tre och högst sju ledamöter med minst tre och högst fem suppleanter. Valberedningen föreslår, att antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter 2006/2007 skall fastställas till fem ledamöter och fyra suppleanter. Ordförande: Pia Janson 2 år nyval Pia är idag vice ordförande Styrelseledamöter: Ruby Rosén 2 år omval Johan Hårdén 2 år nyval Johan är idag suppleant i styrelsen Per-Anders Åström Torgeir Fjelde 1 år kvar av mandatperioden 1 år kvar av mandatperioden Styrelsesuppleanter: Elisabeth Eriksson 2 år omval Gun Larsson 1 år nyval Gun har bott på KR 12 sedan 2003, är 58 år, har make och två utflugna barn. Arbetar idag som personlig assistent, tidigare med ekonomi. Per Sevebro 2 år nyval Per är idag ledamot i styrelsen Fredrik Bode 1 år kvar av mandatperioden Revisorer: Hans Cappelen - Smith 2 år omval Sten Olofsson 1 år kvar av mandatperioden Auktoriserad revisor Lindebergs Grant Thornton Revisorssuppleanter: Lottie Neumüller 2 år omval Mats Ivarsson 1 år kvar av mandatperioden Auktoriserad revisor Lindebergs Grant Thornton Valberedningen har bestått av: Ingrid Erneman (sammankallande) Magdalena Odemark, Martin Nilsson

16 Bilaga 3 Motion nr 1 Relaxavdelning med bastu till motionslokalen. En relaxavdelning är inte bara något som många medlemmar önskar nyttja, mäklare kan också intyga att det är något som gör våra bostadsrätter attraktivare på marknaden. Andra föreningar har också goda erfarenheter av hur tex. gemenskap och trivsel ökar. I motionslokalen pågår idag många verksamheter, jag själv är ledare för styrketräningen. Det har då framkommit önskemål om dusch och bastu. Mitt finska påbrå på fädernet gläds åt detta och därför har jag skissat på hur man kan få plats med en bastu utan att ta från någon verksamhet. Efter genomgång med byggare kan eventuellt relax och bastu byta plats. Bastu Omklädning Relax Från stora rummet 2 duschar Till golfrummet Ingång relaxavdelning till Det är några saker som mina erfarenheter av bastu i finska hyreshus visat är mycket viktiga i just en föreningsbastu: Underhållsfritt, mycket små löpande kostnader. Tillräckligt stor, 6 vuxna ska kunna basta, byta om och slappna av utan att trängas. Insynsskyddad zon Mitt förslag fyller dessa kriterier. Jag vill att stämman ger styrelsen i uppdrag att använda resultatet från 2005 till att iordningställa bastu enligt skiss. Om nödvändigt låna till resten. Preliminär kostnad (offerter kommer att finnas till stämmodagen) Bastu Helkaklad dubbeldusch Relaxrum Delsumma Förberedande el & rör Oförutsett Belopp att reservera Joakim Nordblom KR 31

17 Styrelsens svar: Förslaget är väl genomtänkt. Den framräknade kostnaden innebär ca 850 kr per bostad. Intresset från övriga bostadsrättshavare bör undersökas. Tyvärr är resultatet från 2005 redan taget i anspråk för budget Styrelsen föreslår att stämman beslutar att: Ge styrelsen i uppdrag att undersöka medlemmarnas intresse av en bastu inför 2007 eller senare. Motion nr 2 Kabel-TV, bredband och IP-telefoni Jag föreslår att stämman ger styrelsen i uppdrag att undersöka möjligheten att upphandla och installera kabel-tv, bredband och IP-telefoni i området. Det är många som arbetar från bostaden och har nytta och möjlighet att sänka kostnader genom dessa funktioner. Även andra boende kan ha intresse. Karin Bergseth KR 24 Styrelsens svar: Styrelsen gjorde för flera år sedan en undersökning om intresset för en mer utvecklad infrastruktur för IT-systemet i föreningen. Denna resulterade i ett relativt lågt intresse bland medlemmarna för att få tillgång till bredband varpå hänvisningen till ADSL-uppkoppling tillkom. Mycket har hänt på detta område under de senaste åren och ett flertal nya tjänster som IP-telefoni och IP-TV har tillkommit. Det kan därför finnas ett behov av en förnyad undersökning. Styrelsen föreslår att stämman beslutar att: Ge styrelsen i uppdrag att undersöka medlemmarnas intresse för en utveckling av ITinfrastrukturen i föreningen. Motion nr 3 Utanpåliggande hissar Med många kassar att bära uppför trapporna önskar jag ibland att det fanns hiss. Jag föreslår att stämman ger styrelsen i uppdrag att undersöka vad det kan kosta att installera utanpåliggande hissar? Karin Bergseth KR 24 Styrelsens svar: Vi skulle alla önska att det fanns tekniska/ekonomiska möjligheter att installera hissar för låghusen. Trapphusen har ur hissynpunkt mycket ogynnsamma placeringar, dvs. åtkomligheten via trapphusen är omöjlig. Återstår hissentréer på annat sätt dvs. via balkongerna. Det skulle innebära 38 st utanpåliggande hissar, alternativt färre hissar kompletterat med loftgångar. Redan att utreda frågan tekniskt skulle innebära stora kostnader, dessutom är det inte troligt att byggnadsnämnden skulle ge bygglov till så stor förändring av området. Styrelsen föreslår att stämman beslutar att: Avslå motionen.

18 Bilaga 4 Byggnadsunderhåll Här nedan följer den preliminära 10-årsplan som vi arbetar efter. OVK betyder Obligatorisk Ventilationskontroll. BRF Vändkretsen Preliminär 10-års plan för periodiskt underhåll 2006 Målning av källare, cykel- och barnvagnsrum etapp 2. Renovering av städ etapp 2. Mark- och trädgård etapp 3. Renovering av yttertak höghusen. Uppdatering av TVkanalerna för digitalmottagning. Energibesparande åtgärder på ventilation. Renovering av entrédörrar etapp 1. Renovering av hissar Utbyte av utrustning i tvättstugan etapp 2. Ombyggnad styr- och reglerutrustning etapp Garagegolv etapp 3. Renovering av yttertak på låghus etapp 1. Renovering av entrédörrar etapp 2. OVK-besiktning, injustering och rensning av ventilation. Byte av avfuktningsaggregat för torkhästarna i tvättstugan. Spolning av regnvattenledning i mark. Ev. dränering vid KR Renovering av skadade fasader och balkonger mm. Ombyggnad styr- och reglerutrustning etapp Garagegolv etapp 4. Renovering av yttertak låghus etapp 2. Renovering av entrédörrar etapp 3. Renovering av skadade fasader och balkonger mm. Utbyte av utrustning i tvättstugan etapp 1. Ev. dränering vid KR Komplettering av asfaltbeläggning etapp OVK-besiktning, injustering och rensning av ventilation Garagegolv etapp 5. Komplettering av vindsisolering etapp 1. Avloppsspolning, 5- års intervall. Komplettering av asfaltbeläggning etapp Utbyte av fläktar. Kontroll av rörkvalité samt avloppsspolning, 5-års intervall. Utbyte av utrustning i tvättstugan etapp Garagegolv etapp 6. Komplettering av vindsisolering etapp Utbyte av pumpar. Översyn av mark och trädgård.

19 BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN VÄNDKRETSEN KEVINGERINGEN DANDERYD Tel Fax

2133 HSB brf Idrottstränaren 1 org.nr 716425-9322

2133 HSB brf Idrottstränaren 1 org.nr 716425-9322 2133 HSB brf Idrottstränaren 1 Styrelsen för HSB bostadsrättsförening Idrottstränaren i Linköping,, får härmed avge redovisning för 21-1-1--12-31, föreningens 21:e verksamhetsår. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Brf Tranan Årsredovisning 2013

Brf Tranan Årsredovisning 2013 Brf Tranan Årsredovisning 2013 Att bo i en Bostadsrättsförening - vad innebär det? I HSB bor du till självkostnadspris. Det är ingen annan som tjänar pengar på ditt boende. Årsavgiften (= månadsavgiften,

Läs mer

Årsredovsn ng. Styrelsen för Brf Sätra Ang. får härmed avge årsredovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2013-01-01 - 2013-12-31

Årsredovsn ng. Styrelsen för Brf Sätra Ang. får härmed avge årsredovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2013-01-01 - 2013-12-31 Årsredovsn ng Styrelsen för Brf Sätra Ang Org.nr: 716418-6442 får härmed avge årsredovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Brf Sätra Äng Org.nr 716418-6442 Förvaltningsberättelse

Läs mer

for 76 9604~3020 Räke^kap såret

for 76 9604~3020 Räke^kap såret for 76 964~32 1 Räke^kap såret 27 Rrf Fyrtornet 1 1(11) 76964-32 Styrelsen for Rrf Fyrtornet 1 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 27. FörvaltMingslierätteise Styrelse och revisorer Styrelsen

Läs mer

Bostadsrättsföreningen. HSB Nordvästra Skåne

Bostadsrättsföreningen. HSB Nordvästra Skåne Bostadsrättsföreningen En bostadsrättsförening är en ekonomisk förening (juridisk person = företag) som ägs av föreningens medlemmar/bostadsrättshavare. Som bostadsrättshavare äger du dessutom rätten att

Läs mer

HSB BRF LILLÄNGSBACKEN

HSB BRF LILLÄNGSBACKEN HSB BRF LILLÄNGSBACKEN Årsredovisning 2013 Att bo i en Bostadsrättsförening - vad innebär det? I HSB bor du till självkostnadspris. Det är ingen annan som tjänar pengar på ditt boende. Årsavgiften (= månadsavgiften,

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014. HSB Bostadsrättsförening. Fria Bad. i Helsingborg

ÅRSREDOVISNING 2014. HSB Bostadsrättsförening. Fria Bad. i Helsingborg ÅRSREDOVISNING 2014 HSB Bostadsrättsförening Fria Bad i Helsingborg Bostadsrättsföreningen En bostadsrättsförening är en ekonomisk förening (juridisk person = företag) som ägs av föreningens medlemmar/bostadsrättshavare.

Läs mer

Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Tallbacken, i Vallentuna, lämnar härmed årsredovisning för räkenskapsåret 2006-01-01 2006-12-31.

Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Tallbacken, i Vallentuna, lämnar härmed årsredovisning för räkenskapsåret 2006-01-01 2006-12-31. Org. Nr. 716419-2002 1 ÅRSREDOVISNING Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Tallbacken, i Vallentuna, lämnar härmed årsredovisning för räkenskapsåret 2006-01-01 2006-12-31. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Föreningsstämma

Läs mer

Årsredovisning. Styrelsen för HSB Brf Vilunda i Upplands Väsby. Org.nr: 714800-2087

Årsredovisning. Styrelsen för HSB Brf Vilunda i Upplands Väsby. Org.nr: 714800-2087 Årsredovisning Styrelsen för HSB Brf Vilunda i Upplands Väsby Org.nr: 714800-2087 får härmed avge årsredovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2010-01-01-2010-12-31 org.nr 714800-2087

Läs mer

ÅRSREDOVISNING FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN EKOXEN NACKA, ORG.NR. 769605-9570 FÖR RÄKENSKAPSÅRET 2011.

ÅRSREDOVISNING FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN EKOXEN NACKA, ORG.NR. 769605-9570 FÖR RÄKENSKAPSÅRET 2011. Bostadsrattsforernngen Ekoxen Nacka Org.nr. 76965-957 ÅRSREDOVISNING FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN EKOXEN NACKA, ORG.NR. 76965-957 FÖR RÄKENSKAPSÅRET 211. Ekuddsvägen 27 styrelsen@brfekoxen.se Sida 1 (21)

Läs mer

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 2064 HSB brf Fölet 1 Styrelsen för HSB:s bostadsrättsförening Fölet i Motala,, får härmed avge redovisning för 2006-07-01--2007-06-30, föreningens 36:e verksamhetsår. Bostadsrättsföreningen FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

RÖBÄCKSHUS R 1 Org. nr 716415-2238. Årsredovisning

RÖBÄCKSHUS R 1 Org. nr 716415-2238. Årsredovisning RÖBÄCKSHUS R 1 Org. nr 716415-2238 Årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari till 31 december 2007 DAGORD I G VID ORDI ARIE FÖRE I GSSTÄMMA Måndag 14 april 2007, kl. 19.00 Linnéaskolans matsal, Sönkmyrvägen,

Läs mer

Årsredovisning. Styrelsen för HSB Brf Sjöberg i Sollentuna. Org.nr: 714800-2798

Årsredovisning. Styrelsen för HSB Brf Sjöberg i Sollentuna. Org.nr: 714800-2798 Årsredovisning Styrelsen för HSB Brf Sjöberg i Sollentuna Org.nr: 714800-2798 får härmed avge årsredovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 org.nr 714800-2798 Förvaltningsberättelse

Läs mer

För HSB:s Bostadsrättsförening Bävern i Stockholm Organisationsnummer: 70 20 00-3161

För HSB:s Bostadsrättsförening Bävern i Stockholm Organisationsnummer: 70 20 00-3161 ÅRSREDOVISNING För HSB:s Bostadsrättsförening Bävern i Stockholm Organisationsnummer: 70 20 00-3161 Styrelsen för HSB:s Bostadsrättsförening Bävern i Stockholm far härmed avge redovisning för föreningens

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2009. Det går inte bara segelbåtar på Ulvsundasjön Foto Inger Edvardsson. HSBs bostadsrättsförening Svartvik nr 268 Stockholm

ÅRSREDOVISNING 2009. Det går inte bara segelbåtar på Ulvsundasjön Foto Inger Edvardsson. HSBs bostadsrättsförening Svartvik nr 268 Stockholm ÅRSREDOVISNING 2009 Det går inte bara segelbåtar på Ulvsundasjön Foto Inger Edvardsson HSBs bostadsrättsförening Svartvik nr 268 Stockholm INNEHÅLLSFÖRTECKNING Viktiga händelser 1 Allmänt om föreningen

Läs mer

Årsredovisning. fl~~.t. HSB:s BrfMälaren i Stockholm. Organisationsnummer: 702001-4895. 2010-09-01 till 2011-08-31 ~~ ~ ~.

Årsredovisning. fl~~.t. HSB:s BrfMälaren i Stockholm. Organisationsnummer: 702001-4895. 2010-09-01 till 2011-08-31 ~~ ~ ~. , HSB:s brfmälaren i Stockholm Arsredovisning 2010-2011 org nr: 702001-4895 www.hsb.se HSB:s BrfMälaren i Stockholm Organisationsnummer: 702001-4895 Årsredovisning 2010-09-01 till 2011-08-31 1(10) ~ fl~~.t

Läs mer

ÅRSREDOVISNING BRF FAGELBRO 6

ÅRSREDOVISNING BRF FAGELBRO 6 ÅRSREDOVISNING BRF FAGELBRO 6 Org nr 716420-0326 för räkenskapsåret 2011 Föreningens ordinarie föreningsstämma kommer att avhållas fredagen den 29 juni 2012 kl 19. BrfFågelbro 6 Org nr 716420-0326 l Styrelsen

Läs mer

Årsredovisning BRF RESOLUTIONEN

Årsredovisning BRF RESOLUTIONEN Årsredovisning for BRF RESOLUTIONEN 716416-3284 Räkenskapsåret 2012 BRF RESOLUTIONEN 716416-3284 Styrelsen för BRF RESOLUTIONEN får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. Brf Grusgropen

Årsredovisning. Brf Grusgropen ---- Årsredovisning rör Brf Grusgropen 769613-4001 Räkenskapsåret 2012 1(13) Styrelsen för Brf Grusgropen rar härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Årsredovisningen är upprättad i svenska

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Bostadsrättsföreningen Klarbäret

ÅRSREDOVISNING. Bostadsrättsföreningen Klarbäret ÅRSREDOVISNING Bostadsrättsföreningen Klarbäret Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2012. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Föreningens ändamål Föreningen har till

Läs mer

Årsredovisning Bostadsrättsföreningen Söderbyhus nr 2 Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2010. Förvaltningsberättelse Föreningens ändamål Föreningen har

Läs mer

Org nr 702001-8847 ÅRSREDOVISNING

Org nr 702001-8847 ÅRSREDOVISNING Org nr 702001-8847 ÅRSREDOVISNING för räkenskapsåret 2014 Att bo i en Bostadsrättsförening - vad innebär det? I HSB bor du till självkostnadspris. Det är ingen annan som tjänar pengar på ditt boende. Årsavgiften

Läs mer

Årsredovisning. Brf Nejlikan 2

Årsredovisning. Brf Nejlikan 2 Årsredovisning Brf Nejlikan 2 Räkenskapsåret 2010 1(14) Styrelsen för BrfNejlikan 2, Stockholms kommun, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2010. Siffror inom parentes avser föregående år.

Läs mer

Brf Grusgropen. Årsredovisning. Räkenskapsåret 769613-4001

Brf Grusgropen. Årsredovisning. Räkenskapsåret 769613-4001 769613-4001 Årsredovisning Räkenskapsåret 2010 1(13) Årsredovisning Styrelsen för Brf Grusgropen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2010. Förvaltningsberättelse Föreningens ändamål och verksamhet

Läs mer

Arsredovisning 201 O. för. Brf Uppsalahus 27 ~ VI\M/\

Arsredovisning 201 O. för. Brf Uppsalahus 27 ~ VI\M/\ Arsredovisning 201 O för Brf Uppsalahus 27 ~ VI\M/\ Ordlista Anläggningstillgångar Avskrivningar Balansräkning Förvaltningsberättelse Inre reparationsfond Inre underhåll Insats Insatshöj ning Kapitaltillskott

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. för Brf TELLUS. Spara denna årsredovisning, den tillhör lägenheten och du kan behöva den vid försäljning och kontakt med din bank.

ÅRSREDOVISNING. för Brf TELLUS. Spara denna årsredovisning, den tillhör lägenheten och du kan behöva den vid försäljning och kontakt med din bank. Brf TELLUS 2013-01-01 Brf TELLUS 2013-12-31 2006 Spara denna årsredovisning, den tillhör lägenheten och du kan behöva den vid försäljning och kontakt med din bank. ÅRSREDOVISNING för Brf TELLUS Verksamhetsåret

Läs mer

Årsredovisning för 2009

Årsredovisning för 2009 Årsredovisning för 2009 HSB Bostadsrättsförening Taffelberget Stockholm Organisationsnummer 716418-6921 ÅR-Brf_Taffelberget2009 Sidan 1 av 16 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE för 2009 Styrelsen lämnar härmed redovisning

Läs mer

Spara din årsredovisning. Du kan behöva den vid försäljning och i kontakt med bank.

Spara din årsredovisning. Du kan behöva den vid försäljning och i kontakt med bank. Spara din årsredovisning. Du kan behöva den vid försäljning och i kontakt med bank. Brf Stadsparken Org nr 745000-0687 Årsredovisning 1/1 2011-31/12 2011 Att bo i bostadsrätt En bostadsrättsförening är

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Utkiken 20 769604-4978

Bostadsrättsföreningen Utkiken 20 769604-4978 Arsredovisning för Bostadsrättsföreningen Utkiken 20 Räkenskapsåret 2010-01-01 - Bostadsrättsföreningen Utkiken 20 Förva ltn i n gsberätte lse Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 1/9 2011 31/8 2012

ÅRSREDOVISNING 1/9 2011 31/8 2012 ÅRSREDOVISNING 1/9 2011 31/8 2012 HSB BRF ALMHÖG I MALMÖ Org Nr: 746000-5437 8HSB Brf Almhög i Malmö KALLELSE Medlemmarna i HSB Bostadsrättsförening Alrnhög kallas härmed till ordinarie fdreningsstämma

Läs mer